Sunteți pe pagina 1din 8

Comunitate juridica online: DreptO nline.ro AvocatRom ania.ro Avocat-Divort.ro Avocat-Partaj.

ro
Intreaba un avocat
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
C auta in site Sitemap
Comunitate
HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei Home
locale. Hotararea 1332/2010 Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Publicat in Monitorul O ficial, Partea I nr. 882 din 29 decem brie 2010 Dezbateri
Cariere
In tem eiul art. 108 din Constitutia Rom aniei, republicata, si al art. 45 alin. (2) din Legea politiei locale nr. Personalitati
155/2010, Guvernul Rom aniei adopta prezenta hotarare. Comunitate
Dictionar juridic
A rt. 1 Carti juridice
Se aproba Regulam entul-cadru de organizare si functionare a politiei locale, prevazut in anex a care face parte Istorie
integranta din prezenta hotarare.

A rt. 2 Monitorul Oficial


Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu ex ceptia art. 3. Monitorul Oficial
A rhiva Monitor
A rt. 3
In cazul unitatilor/subdiviziunilor adm inistrativteritoriale la nivelul carora politia com unitara este organizata pana la Raspunsuri
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatea deliberativa a acestora, la propunerea autoritatii ex ecutive
respective, aproba Regulam entul de organizare si functionare a politiei locale, pana la data de 31 decem brie 2010, juridice
cu aplicabilitate de la data de 1 ianuarie 2011. Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
A rt. 4 A rhiva raspunsuri
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 2.295/2004 pentru aprobarea
Regulam entului-cadru de organizare si functionare a Politiei Com unitare, publicata in Monitorul O ficial al Rom aniei, Traducatori
Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2005. Cautare
Lista
A nexa - Regulament-Cadru de organizare si functionare a politiei locale
Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Capitolul I - Dispozitii generale A drese utile
Informatii utile
A vocat
A rt. 1 Legislatie
Prevederile prezentului regulam ent-cadru reglem enteaza m odul de organizare si functionare a politiei locale si se Legislatie pag 2
aplica personalului politiei locale organizate in conform itate cu dispozitiile Legii politiei locale nr. 155/2010. Divortul
Interviuri
A rt. 2 Modele cereri
In baza prezentului regulam ent-cadru, consiliile locale/Consiliul General al Municipiului Bucuresti adopta, cu Evenimente
respectarea prevederilor Legii nr. 155/2010, hotarari pentru aprobarea regulam entului de organizare si functionare Institutii
a politiei locale infiintate la nivelul unitatii/subdiviziunii adm inistrativteritoriale. Taxe timbru
Verificare IBA N
Ora pe Glob
Capitolul II - Organizarea politiei locale si categorii de functionari publici
Interactiv
Teste grila
A rt. 3 Confruntare
(1) La nivelul com unei, al orasului, al m unicipiului sau al sectoarelor m unicipiului Bucuresti, politia locala se Jurist vs Jurist
organizeaza, in conditiile legii, dupa caz, ca: Dezbateri spete
a) un com partim ent functional, fara personalitate juridica, la nivel de directie generala, directie, serviciu sau birou, A rgumente
in cadrul aparatului de specialitate al prim arului/prim arului general; Jocul mintii
b) institutie publica de interes local, cu personalitate juridica. Test cunostinte
(2) In cadrul politiei locale se organizeaza: Fise tari
a) structura de ordine si liniste publica si paza a bunurilor; A fla profesia
b) structura din dom eniul circulatiei pe drum urile publice;
c) structura de disciplina in constructii si afisajul stradal;
d) structura de protectie a m ediului; User
e) structura de activitate com erciala; Contact
f ) structura cu atributii pe linie de evidenta a persoanelor. Newsletter
Login
A rt. 4 Inregistrare
(1) Functiile publice din politia locala, inclusiv functiile publice specifice de politist local, in raport cu nivelul studiilor Echipa DreptOnline
necesare ocuparii, se clasifica dupa cum urm eaza:
a) clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de lunga durata,
absolvite cu diplom a de licenta sau echivalent; Linkuri
b) clasa a II-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii superioare de scurta durata, English
absolvite cu diplom a;
c) clasa a III-a cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare sunt necesare studii liceale, respectiv studii m edii
liceale, finalizate cu diplom a de bacalaureat.
(2) Functionarii publici din politia locala num iti in functiile publice prevazute pentru clasele a II-a si a III-a pot
ocupa num ai functii publice de ex ecutie.

A rt. 5
(1) Dupa nivelul atributiilor, functionarii publici din cadrul politiei locale pot fi:
a) functionari publici de conducere;
b) functionari publici de ex ecutie.
(2) Functionarii publici de conducere din cadrul politiei locale sunt num iti, in conform itate cu prevederile Legii nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu m odificarile si com pletarile ulterioare, in una dintre
urm atoarele functii publice:
a) director general;
b) director general adjunct;
c) director ex ecutiv;
d) director ex ecutiv adjunct;
e) sef serviciu;
f ) sef birou.
A rt. 6
Functia publica de ex ecutie este structurata pe grade profesionale astfel:
a) superior, ca nivel m ax im ;
b) principal;
c) asistent;
d) debutant.

Capitolul III - Selectionarea, pregatirea si numirea personalului politiei locale

A rt. 7
(1) Functionarii publici din politia locala pot fi num iti debutanti sau definitivi, in conditiile Legii nr. 188/1999,
republicata, cu m odificarile si com pletarile ulterioare.
(2) La term inarea perioadei de stagiu, activitatea functionarilor publici debutanti din politia locala se evalueaza in
conform itate cu procedura de evaluare a activitatii functionarilor publici debutanti.

A rt. 8
(1) La infiintarea politiei locale, personalul acesteia se preia de la politia com unitara, precum si de la structurile din
aparatul de specialitate al prim arului, prevazute de Legea nr. 155/2010, dupa caz, cu incadrarea in num arul de
posturi aprobat de consiliul local.
(2) Preluarea personalului potrivit alin. (1) se face pe functii publice de aceeasi categorie, clasa sau acelasi grad
profesional, prin hotarare a autoritatii deliberative a adm inistratiei publice locale.

A rt. 9
(1) Functiile publice vacante din cadrul politiei locale se ocupa potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, republicata,
cu m odificarile si com pletarile ulterioare.
(2) Conditiile de organizare si de desfasurare a concursului sau a ex am enului se stabilesc prin hotarare a consiliului
local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea prim arului/prim arului general, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare.
A rt. 10
Personalul contractual din cadrul politiei locale care ex ercita atributiile prevazute la art. 6 lit. h) din Legea nr.
155/2010 trebuie sa indeplineasca si conditiile prevazute la art. 39 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu m odificarile si com pletarile ulterioare. Angajarea acestuia se face cu
respectarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 333/2003, cu m odificarile si com pletarile ulterioare.

converted by Web2PDFConvert.com
A rt. 11
(1) Institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Adm inistratiei si Internelor in care se desfasoara program e de
form are initiala prevazute la art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 155/2010, num arul cursantilor si perioadele in care
se realizeaza aceste program e de form are initiala, precum si cuantum ul cheltuielilor de scolarizare/cursant se
stabilesc anual prin ordin al m inistrului adm inistratiei si internelor.
(2) Pentru stabilirea cadrului organizatoric prevazut la alin. (1), structura Ministerului Adm inistratiei si Internelor cu
atributii in relatia cu com unitatile locale centralizeaza propunerile institutiilor beneficiare si prezinta la structura
centrala de pregatire de la nivelul Ministerului Adm inistratiei si Internelor repartizarea num erica si pe judete a
acestor solicitari.
(3) Program ele de form are initiala sunt structurate pe m odule, parcurse prin cursuri la zi cu durata de 3 luni.
(4) Pentru functiile publice de conducere, in program ele de studiu se prevede obligatoriu un m odul de
m anagem ent, cu durata de m inim um 30 de ore.
(5) Institutiile de specialitate din cadrul Ministerului Adm inistratiei si Internelor stabilite potrivit alin. (1) constituie
seriile de pregatire a cursantilor, in baza solicitarilor institutiilor beneficiare transm ise acestora de catre structura
centrala de pregatire, in lim ita num arului de locuri, in ordinea transm iterii cererilor.
(6) Pentru a se constitui o grupa de studiu in cadrul seriei de pregatire este necesar un num ar m inim de 15
cursanti. In situatia in care nu se poate constitui nicio grupa in cadrul seriei de pregatire, precum si in situatia in
care num arul inscrierilor depaseste num arul de locuri aprobat, cei inscrisi se redistribuie la alte institutii
organizatoare, in lim ita num arului de locuri prevazut pentru acestea, cu acordul institutiilor beneficiare.
(7) Finalizarea program elor de form are se face prin ex am en de absolvire, conform planului de invatam ant.
(8) Ex am enul de absolvire a program elor de form are initiala se sustine in fata unei com isii num ite prin dispozitie a
sefului sau ordin al com andantului institutiei organizatoare, dupa caz. Com isia este constituita din 2 sau 3
specialisti din afara institutiei organizatoare si 1—3 reprezentanti ai acesteia care au organizat program ul de
form are profesionala. La ex am en pot asista si reprezentanti ai beneficiarilor program elor de form are profesionala
care au delegatie solicitata in acest sens si eliberata de catre structura de specialitate din cadrul Ministerului
Adm inistratiei si Internelor.
(9) In urm a prom ovarii ex am enului, politistii locali obtin un certificat de absolvire eliberat in conditiile legii de catre
institutia organizatoare de specialitate, cu m entionarea com petentelor profesionale dobandite, cuantificate in
credite transferabile. Certificatele de absolvire sunt tiparite cu antetul Ministerului Adm inistratiei si Internelor si au
regim ul prevazut de lege pentru docum entele de studii.

A rt. 12
Politistii locali care prom oveaza program ele de form are initiala prevazute la art. 11 alin. (1) incheie un angajam ent
de serviciu prin care se obliga sa lucreze in politia locala o perioada de cel putin 5 ani de la data prom ovarii
ex am enului.

A rt. 13
(1) La num irea in functia publica, functionarii publici din politia locala depun juram antul de credinta prevazut de
Legea nr. 188/1999, republicata, cu m odificarile si com pletarile ulterioare.
(2) Refuzul depunerii juram antului prevazut la alin. (1) se consem neaza in scris si atrage revocarea actului
adm inistrativ de num ire in functia publica, in conditiile legii.
(3) Juram antul de credinta este sem nat de catre functionarul public din politia locala in doua ex em plare, unul
pastrandu-se la dosarul personal, iar cel de-al doilea se inm aneaza sem natarului.
(4) Prevederile alin. (1)—(3) se aplica si functionarilor publici din politia locala proveniti din randul politistilor
com unitari, in m asura in care nu au depus juram antul prevazut la art. 23 din Regulam entul-cadru de organizare si
functionare a Politiei Com unitare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.295/2004.

A rt. 14
Daca functionarului public din politia locala num it in functia publica ii inceteaza raporturile de serviciu din m otive
im putabile acestuia, inaintea ex pirarii perioadei prevazute in angajam entul de serviciu, se aplica prevederile art. 38
alin. (4) din Legea nr. 155/2010.

Capitolul IV - A tributiile personalului politiei locale

A rt. 15
(1) Seful politiei locale isi indeplineste atributiile in m od nem ijlocit sub autoritatea si controlul prim arului si are
urm atoarele atributii:
a) organizeaza, planifica si conduce intreaga activitate a politiei locale;
b) intreprinde m asurile necesare pentru incadrarea cu personal corespunzator;
c) asigura cunoasterea si aplicarea intocm ai de catre intregul personal a prevederilor legale;
d) raspunde de pregatirea profesionala continua a personalului din subordine;
e) aproba planurile de paza intocm ite pentru obiectivele din com petenta;
f ) studiaza si propune unitatilor beneficiare de paza introducerea am enajarilor tehnice si a sistem elor de alarm are
im potriva efractiei;
g) analizeaza trim estrial activitatea politiei locale si indicatorii de perform anta stabiliti de com isia locala de ordine
publica;
h) asigura inform area operativa a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a structurii teritoriale
corespunzatoare a Politiei Rom ane, precum si a Jandarm eriei Rom ane despre evenim entele deosebite ce au avut
loc in cadrul activitatii politiei locale;
) reprezinta politia locala in relatiile cu alte institutii ale statului, cu celelalte autoritati ale adm inistratiei publice
centrale si locale si colaboreaza cu organizatii neguvernam entale, precum si cu persoane fizice si juridice pentru
indeplinirea atributiilor stabilite de lege;
j) asigura ordinea interioara si disciplina in randul personalului din subordine, avand dreptul sa propuna acordarea
de recom pense si aplicarea de sanctiuni in conditiile legii;
k ) propune prim arului/prim arului general adoptarea de m asuri pentru eficientizarea activitatii;
l) asigura m asurile pentru rezolvarea operativa a cererilor, a sesizarilor si a reclam atiilor cetatenilor, in conform itate
cu prevederile legale;
m ) organizeaza si participa la audientele cu cetatenii;
n) intocm este sau aproba aprecierile de serviciu ale personalului, potrivit com petentei;
o) coordoneaza activitatea de evidenta, aprovizionare, de repartizare, de intretinere si de pastrare, in conditii de
siguranta, a arm am entului si a m unitiei din dotare;
p) urm areste m odul de echipare a personalului cu uniform e si insem nele distinctive de ierarhizare, repartizarea si
utilizarea corespunzatoare a acestora;
q) intreprinde m asuri de aprovizionare si m entinere in stare de functionare a aparaturii de paza si alarm are,
radiocom unicatii si a celorlalte am enajari destinate serviciului de paza si ordine;
r) m entine legatura perm anenta cu beneficiarii privind m odul in care se desfasoara activitatea de paza,
sem naleaza neregulile referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale si propune m asurile necesare pentru
cresterea eficientei pazei;
s) analizeaza contributia functionarilor publici din politia locala la m entinerea ordinii si linistii publice, la constatarea
contraventiilor in dom eniile prevazute de lege si ia m asuri de organizare si im bunatatire a acesteia;
s) organizeaza si ex ecuta controale tem atice si inopinate asupra m odului in care sunt indeplinite atributiile de
serviciu de catre functionarii publici din politia locala;
t) organizeaza sistem ul de alarm are a personalului in cazuri deosebite;
t) organizeaza activitatile de protectie a m uncii, de prevenire si stingere a incendiilor;
u) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
(2) In ex ercitarea atributiilor ce ii revin, seful politiei locale em ite decizii cu caracter obligatoriu pentru intregul
personal din subordine.

A rt. 16
Conducatorul structurii de ordine si liniste publica si paza a bunurilor se subordoneaza sefului politiei locale si are
urm atoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii in m entinerea
ordinii si linistii publice si asigurarea pazei bunurilor;
b) intocm este planurile de paza ale obiectivelor din com petenta;
c) asigura cunoasterea si aplicarea intocm ai de catre personalul din subordine a prevederilor legale ce
reglem enteaza activitatea de paza, m entinerea ordinii si a linistii publice, regulile de convietuire sociala si
integritatea corporala a persoanelor;
d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;
e) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conform itate cu tem atica stabilita;
f ) inform eaza de indata conducerea politiei locale despre toate evenim entele deosebite inregistrate in activitatea
de paza si m entinere a ordinii publice si tine evidenta acestora;
g) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
h) intreprinde m asuri eficiente pentru ca intregul personal sa ex ecute corespunzator sarcinile ce ii revin, sa aiba o
com portare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recom pense si sanctiuni
corespunzatoare;
i) participa, alaturi de conducerea politiei locale, la intocm irea sau reactualizarea planului de ordine si siguranta
publica al unitatii/subdiviziunii adm inistrativ-teritoriale;
j) intocm este zilnic nota cu principalele evenim ente si o prezinta sefului politiei locale;
k ) asigura instruirea zilnica a politistilor locali cu privire la cunoasterea situatiei operative din zona de com petenta.

A rt. 17
(1) Conducatorul structurii din dom eniul circulatiei pe drum urile publice se subordoneaza sefului politiei locale si are
urm atoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) stabileste, in colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul Politiei Rom ane,
itinerarele de patrulare si intervalele orare de patrulare in zonele de com petenta;
b) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului din subordine cu atributii in dom eniul
circulatiei pe drum urile publice;
c) asigura continuitatea dispozitivului rutier in zona de com petenta, pe baza de grafice de control, intocm ite in
colaborare cu seful serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul Politiei Rom ane;
d) coordoneaza activitatea personalului din subordine la actiuni proprii si participa, conform solicitarii, la actiunile
organizate de unitatile/structurile teritoriale ale Politiei Rom ane sau de catre adm inistratorul drum ului public;
e) propune sefului serviciului rutier, respectiv al Brigazii Rutiere din cadrul Politiei Rom ane, in situatii deosebite,
luarea unor m asuri de reglem entare, cum ar fi inchidere, restrictionare pentru anum ite categorii de participanti la

converted by Web2PDFConvert.com
trafic a circulatiei, in anum ite zone sau sectoare ale drum ului public;
f ) asigura cunoasterea si aplicarea intocm ai de catre personalul din subordine a prevederilor legislatiei rutiere;
g) asigura instruirea zilnica a politistilor locali cu privire la cunoasterea situatiei operative din zona de com petenta si
periodic instruieste personalul din subordine cu privire la cunoasterea si respectarea regulilor de circulatie si, cu
precadere, cu privire la m odul de pozitionare pe partea carosabila si la sem nalele pe care trebuie sa le adreseze
participantilor la trafic;
h) ia m asuri pentru ca in ex ercitarea atributiilor ce le revin politistii locali care ex ecuta activitati in dom eniul
circulatiei pe drum urile publice sa poarte uniform a specifica cu inscrisuri si insem ne distinctive, conform prevederilor
legale;
i) tine evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor intocm ite de personalul din subordine si
m onitorizeaza punerea in ex ecutare a am enzilor contraventionale, cu respectarea prevederilor legale in dom eniu;
j) organizeaza si ex ecuta controale asupra activitatii desfasurate de efectivele din subordine;
k ) analizeaza lunar activitatea desfasurata de personalul din subordine in dom eniul circulatiei pe drum urile publice;
l) ia m asuri pentru ca personalul din subordine sa ex ecute sarcinile ce ii revin in conform itate cu prevederile legale,
sa aiba un com portam ent civilizat, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recom pense sau, dupa caz,
sanctiuni corespunzatoare;
m ) intocm este zilnic nota cu principalele evenim ente si o prezinta sefului politiei locale.
(2) In ex ercitarea atributiilor ce le revin, politistii locali care desfasoara activitati in dom eniul circulatiei pe drum urile
publice sunt obligati:
a) sa poarte peste uniform a specifica, in functie de anotim p, vesta sau scurta cu elem ente reflectorizante, pe care
este im prim ata em blem a "PO LITIA LO CALA";
b) sa poarte cascheta cu coafa alba;
c) sa efectueze sem nalele adresate participantilor la trafic, potrivit dispozitiilor legale care reglem enteaza circulatia
pe drum urile publice.

A rt. 18
Conducatorul structurii de disciplina in constructii si afisajul stradal se subordoneaza sefului politiei locale si are
urm atoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii in verificarea si
m entinerea disciplinei in constructii, respectiv in verificarea respectarii norm elor legale privind afisajul stradal;
b) asigura cunoasterea si aplicarea intocm ai de catre subordonati a prevederilor legale ce reglem enteaza activitatea
com partim entului;
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conform itate cu tem atica stabilita;
d) asigura si raspunde de utilizarea tehnicii aflate in dotarea com partim entului;
e) gestioneaza si asigura circulatia si operarea docum entelor, inclusiv arhivarea acestora;
f ) inform eaza de indata conducerea politiei locale despre toate evenim entele survenite in activitatea
com partim entului si tine evidenta acestora;
g) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
h) desfasoara activitati pentru ca intregul personal sa ex ecute corespunzator sarcinile ce ii revin, sa aiba o
com portare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recom pense si sanctiuni
corespunzatoare;
i) intocm este zilnic nota cu principalele evenim ente si o prezinta sefului politiei locale.

A rt. 19
Conducatorul structurii de protectie a m ediului din cadrul politiei locale se subordoneaza sefului politiei locale si are
urm atoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii in verificarea si
asigurarea respectarii legii in dom eniul protectiei m ediului, conform atributiilor prevazute de lege;
b) asigura cunoasterea si aplicarea intocm ai de catre subordonati a prevederilor legale ce reglem enteaza activitatea
com partim entului;
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conform itate cu tem atica stabilita;
d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabileste m asurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate in dotarea com partim entului si raspunde de m odul de
indeplinire a acestora;
f ) gestioneaza si asigura circulatia si operarea docum entelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) inform eaza de indata conducerea politiei locale despre toate evenim entele survenite in activitatea
com partim entului si tine evidenta acestora;
h) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfasoara activitati pentru ca intregul personal sa ex ecute corespunzator sarcinile ce ii revin, sa aiba o
com portare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recom pense si sanctiuni
corespunzatoare;
j) intocm este zilnic nota cu principalele evenim ente si o prezinta sefului politiei locale.

A rt. 20
Conducatorul structurii de activitate com erciala se subordoneaza sefului politiei locale si are urm atoarele atributii
specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii in verificarea
activitatii com erciale;
b) asigura cunoasterea si aplicarea intocm ai de catre subordonati a prevederilor legale ce reglem enteaza activitatea
com partim entului;
c) asigura pregatirea de specialitate a personalului din subordine, in conform itate cu tem atica stabilita;
d) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;
e) stabileste m asurile referitoare la utilizarea tehnicii aflate in dotarea com partim entului si raspunde de m odul de
indeplinire a acestora;
f ) gestioneaza si asigura circulatia si operarea docum entelor, inclusiv arhivarea acestora;
g) inform eaza de indata conducerea politiei locale despre toate evenim entele survenite in activitatea
com partim entului si tine evidenta acestora;
h) analizeaza lunar activitatea personalului din subordine;
i) desfasoara activitati pentru ca intregul personal sa ex ecute corespunzator sarcinile ce ii revin, sa aiba o
com portare civilizata, sa respecte regulile disciplinare stabilite, propunand recom pense si sanctiuni
corespunzatoare;
j) intocm este zilnic nota cu principalele evenim ente si o prezinta sefului politiei locale.

A rt. 21
Conducatorul structurii cu atributii pe linie de evidenta a persoanelor se subordoneaza sefului politiei locale si are
urm atoarele atributii specifice, in functie de responsabilitatile incredintate:
a) organizeaza, planifica, conduce si controleaza activitatea personalului politiei locale cu atributii in dom eniul
evidentei persoanelor;
b) asigura cunoasterea si aplicarea intocm ai de catre functionarii publici din politia locala, din subordine, a actelor
norm ative ce reglem enteaza activitatea de evidenta a persoanelor;
c) asigura cunoasterea si respectarea intocm ai de catre intregul personal din politia locala a prevederilor legale ce
reglem enteaza prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
d) participa, alaturi de conducerea politiei locale, la incheierea protocoalelor standard de cooperare cu serviciile
publice com unitare locale de evidenta a persoanelor pe linia distribuirii de carti de alegator si a punerii in legalitate
a persoanelor cu acte de identitate ex pirate si a m inorilor peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
e) colaboreaza cu sefii serviciilor publice com unitare de evidenta a persoanelor in vederea realizarii sarcinilor privind
distribuirea cartilor de alegator si a punerii in legalitate a persoanelor cu acte de identitate ex pirate si a m inorilor
peste 14 ani, care nu au acte de identitate;
f ) urm areste si raspunde de punerea in aplicare de catre functionarii publici din politia locala, din subordine, a
prevederilor protocoalelor standard incheiate cu serviciile publice com unitare locale de evidenta a persoanelor;
g) tine evidenta sanctiunilor contraventionale aplicate de personalul din subordine;
h) intocm este zilnic nota cu principalele evenim ente si o prezinta sefului politiei locale.
A rt. 22
Personalul contractual care ex ecuta activitati de paza are urm atoarele atributii specifice:
a) verifica, in tim pul serviciului, locurile si punctele vulnerabile, ex istenta si starea incuietorilor, a am enajarilor
tehnice si a sistem elor de paza si alarm are si ia, in caz de nevoie, m asurile care se im pun;
b) cunoaste prevederile legale privind accesul in obiective si regulile stabilite in planurile de paza;
c) supravegheaza ca persoanele carora li s-a perm is accesul in incinta, pe baza docum entelor stabilite, sa se
deplaseze num ai in locurile pentru care au prim it perm isiunea de acces;
d) nu paraseste postul incredintat decat in situatiile si conditiile prevazute in consem nul postului;
e) verifica obiectivul incredintat spre paza, cu privire la ex istenta unor surse care ar putea produce incendii, ex plozii
sau alte evenim ente grave. In cazul in care acestea s-au produs, ia prim ele m asuri de salvare a persoanelor si a
bunurilor, precum si pentru lim itarea consecintelor acestor evenim ente si sesizeaza organele com petente;
f ) in cazul savarsirii unei infractiuni flagrante, ia m asuri de predare a faptuitorului structurilor Politiei Rom ane
com petente potrivit legii. Daca faptuitorul a disparut, asigura paza bunurilor, nu perm ite patrunderea in cam pul
infractional a altor persoane si anunta unitatea de politie com petenta, intocm ind totodata proces-verbal cu cele
constatate;
g) face uz de arm am entul din dotare num ai cu respectarea stricta a prevederilor legale.
A rt. 23
In ex ecutarea atributiilor prevazute de lege in dom eniul ordinii si linistii publice, politistii locali desfasoara
urm atoarele activitati:
a) actioneaza in zona de com petenta stabilita prin planul de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii
adm inistrativteritoriale pentru prevenirea si com baterea faptelor antisociale, precum si pentru m entinerea ordinii si
linistii publice sau curateniei localitatii;
b) intervin la solicitarile dispeceratului la evenim entele sem nalate prin Serviciul de urgenta 112, pe principiul „cel
m ai apropiat politist de locul evenim entului intervine”, in functie de specificul atributiilor de serviciu stabilite prin
lege si in lim ita com petentei teritoriale;
c) actioneaza, in conditiile art. 6 lit. k ) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor si a bunurilor
urm arite in tem eiul legii;
d) participa la ex ecutarea m asurilor stabilite in situatii de urgenta;
e) in cazul constatarii in flagrant a unei fapte penale, im obilizeaza faptuitorul, iau m asuri pentru conservarea locului
faptei, identifica m artorii oculari, sesizeaza im ediat organele com petente si predau faptuitorul structurii Politiei
Rom ane com petente teritorial, pe baza de proces-verbal, in vederea continuarii cercetarilor;
f ) conduc la sediul politiei locale/structurii Politiei Rom ane com petente persoanele suspecte a caror identitate nu a

converted by Web2PDFConvert.com
putut fi stabilita, in vederea luarii m asurilor ce se im pun;
g) verifica si solutioneaza sesizarile si reclam atiile prim ite din partea cetatenilor unitatilor/subdiviziunilor
adm inistrativteritoriale, legate de problem ele specifice com partim entului.
h) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege.
A rt. 24
Aspectele referitoare la m odul de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al unitatii/subdiviziunii
adm inistrativ-teritoriale se reglem enteaza prin ordin al m inistrului adm inistratiei si internelor, em is in term en de 30
de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulam ent-cadru.
A rt. 25
Politistii locali cu atributii in dom eniul protectiei m ediului desfasoara urm atoarele activitati:
a) verifica respectarea program ului de lucrari privind asigurarea curateniei stradale de catre firm ele de salubritate;
b) verifica respectarea m asurilor de transportare a resturilor vegetale rezultate de la toaletarea spatiilor verzi, de
catre firm ele abilitate;
c) verifica respectarea obligatiilor privind intretinerea curateniei de catre institutiile publice, operatorii econom ici,
persoanele fizice si juridice, respectiv curatenia fatadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor m ateriale, a anex elor
gospodaresti, a terenurilor aferente im obilelor pe care le detin sau in care functioneaza, a trotuarelor, a rigolelor, a
cailor de acces, a parcarilor, a terenurilor din apropierea garajelor si a spatiilor verzi;
d) verifica respectarea norm elor privind pastrarea curateniei in locurile publice;
e) vegheaza la respectarea standardelor si a norm elor privind nivelul de zgom ot si poluarea sonora;
f ) verifica respectarea norm elor privind pastrarea curateniei albiilor raurilor si a cursurilor de ape ce traverseaza
unitatea/subdiviziunea adm inistrativ-teritoriala;
g) vegheaza la respectarea norm elor privind protejarea si conservarea spatiilor verzi;
h) vegheaza la aplicarea legislatiei in vigoare privind deversarea reziduurilor lichide si solide pe dom eniul public, in
ape curgatoare si in lacuri;
i) verifica respectarea prevederilor legale de m ediu de catre operatorii econom ici, in lim ita com petentelor specifice
autoritatilor adm inistratiei publice locale;
j) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prevederilor lit. a)—i).
A rt. 26
Politistii locali cu atributii in dom eniul activitatii com erciale desfasoara urm atoarele activitati:
a) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea regulilor de com ert stabilite prin lege,
in lim ita com petentelor specifice autoritatilor adm inistratiei publice locale;
b) urm aresc dezvoltarea ordonata a com ertului si desfasurarea activitatilor com erciale in locuri autorizate de prim ar
in vederea elim inarii oricarei form e privind com ertul am bulant neautorizat;
c) controleaza respectarea norm elor legale privind com ercializarea produselor agroalim entare si industriale in piete,
in targuri si in oboare;
d) colaboreaza cu organele de control sanitare, sanitarveterinare si de protectie a consum atorilor, in ex ercitarea
atributiilor de serviciu;
e) controleaza m odul de respectare a obligatiilor ce revin operatorilor econom ici cu privire la afisarea preturilor;
f ) verifica daca in incinta unitatilor de invatam ant, a cam inelor si a locurilor de cazare pentru elevi si studenti,
precum si pe aleile de acces in aceste institutii se com ercializeaza sau se ex pun spre vanzare bauturi alcoolice,
tutun;
g) verifica m odul de respectare a norm elor legale privind am plasarea m aterialelor publicitare la tutun si bauturi
alcoolice;
h) verifica si solutioneaza sesizarile si reclam atiile prim ite din partea cetatenilor, legate de problem ele specifice
com partim entului.
A rt. 27
Politistii locali cu atributii in dom eniul disciplinei in constructii si afisajului stradal desfasoara urm atoarele activitati:
a) constata contraventii in cazul nerespectarii norm elor privind ex ecutarea lucrarilor de constructii si stabilesc
m asurile necesare intrarii in legalitate, in conditiile legii;
b) verifica ex istenta autorizatiei de construire si respectarea docum entatiei tehnice autorizate pentru lucrarile de
constructii;
c) verifica legalitatea am plasarii m aterialelor publicitare;
d) verifica si identifica im obilele si im prejm uirile aflate in stadiu avansat de degradare;
e) verifica si solutioneaza sesizarile si reclam atiile prim ite din partea cetatenilor, legate de problem ele specifice
com partim entului.
A rt. 28
Politistii locali cu atributii in dom eniul evidentei persoanelor desfasoara urm atoarele activitati:
a) coopereaza in vederea verificarii datelor cu caracter personal cu autoritatile adm inistratiei publice centrale si
locale com petente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu m odificarile si com pletarile ulterioare;
b) constata contraventiile date in com petenta si aplica sanctiunile, potrivit legii;
c) verifica si solutioneaza sesizarile si reclam atiile prim ite din partea cetatenilor, legate de problem ele specifice
com partim entului.
A rt. 29
Personalul contractual din cadrul politiei locale asigura paza bunurilor si obiectivelor stabilite de consiliul
local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarari, cu respectarea prevederilor legale in dom eniu.
A rt. 30
Politia locala poate asigura, in conditiile legii, paza transporturilor bunurilor si a valorilor, constand in sum e de bani,
titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, bijuterii, m etale si pietre pretioase, apartinand com unei,
orasului, m unicipiului sau sectorului m unicipiului Bucuresti.
A rt. 31
(1) Pe tim pul desfasurarii activitatilor de serviciu, pe raza com unelor, a oraselor, a m unicipiilor, a sectoarelor
m unicipiului Bucuresti, personalul politiei locale poate folosi autovehicule cu insem nul distinctiv "PO LITIA LO CALA",
urm at de denum irea unitatii/subdiviziunii adm inistrativ-teritoriale din care face parte. Literele care com pun inscriptia
trebuie sa fie de culoare neagra, pe fond alb, si sa aiba aceleasi dim ensiuni.
(2) Insem nele nu trebuie sa creeze confuzii cu denum irea altor institutii sau autoritati publice si sunt am plasate pe
toate laturile autovehiculului, portiere, portbagaj si capota, pentru a fi vizibile din orice pozitie.
(3) Autovehiculele de patrulare sunt echipate, in m od obligatoriu, cu dispozitive de ilum inare pentru em iterea de
sem nale speciale de avertizare lum inoasa, de culoare albastra si cu m ijloace speciale de avertizare sonora.
A rt. 32
(1) Personalul politiei locale care a facut uz de arm a este obligat sa actioneze im ediat pentru a se acorda prim ul
ajutor si asistenta m edicala persoanelor ranite.
(2) Personalul politiei locale care a facut uz de arm a este obligat sa anunte de indata cel m ai apropiat organ de
politie din cadrul Politiei Rom ane, indiferent daca au rezultat sau nu victim e ori pagube m ateriale, conform
prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regim ul arm elor si al m unitiilor, cu m odificarile si com pletarile ulterioare.
(3) Fiecare situatie in care s-a facut uz de arm a se raporteaza de urgenta pe cale ierarhica. De indata ce este
posibil, raportul se intocm este in scris.
(4) Daca in urm a uzului de arm a se produce m oartea sau vatam area unei persoane, fapta se com unica de indata
procurorului com petent, potrivit legii.
A rt. 33
Atributiile personalului, altul decat cel prevazut in prezentul capitol, incadrat in politia locala se stabilesc prin
regulam entul de organizare si functionare aprobat de catre consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Capitolul V - Infiintarea si functionarea dispeceratelor in cadrul politiei locale

A rt. 34
Politia locala poate infiinta dispecerate proprii pentru:
a) coordonarea activitatii personalului propriu si interventia la evenim ente, verificarea in baza de date a Ministerului
Adm inistratiei si Internelor a persoanelor si autovehiculelor oprite pentru verificari, in conditiile legii si ale
protocoalelor de colaborare incheiate cu structurile abilitate din cadrul m inisterului;
b) interventia la obiectivele asigurate cu paza aflate in proprietatea unitatii/subdiviziunii adm inistrativ-teritoriale
si/sau in adm inistrarea autoritatilor adm inistratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local.
A rt. 35
(1) Proiectarea, m odificarea, instalarea, conectarea si intretinerea sistem elor de alarm are la obiectivele asigurate
cu paza de catre politia locala se realizeaza de catre societati licentiate in dom eniul sistem elor de alarm are
im potriva efractiei, in conditiile stabilite de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor.
(2) In functionare, dispeceratele de m onitorizare ale politiei locale prevazute la art. 34 lit. b) asigura preluarea
directa a sem nalelor de la sistem ele conectate, verificarea si alertarea echipajelor de interventie, astfel incat sa fie
respectati tim pii contractuali asum ati si cei m ax im ali stabiliti de cadrul legal privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor si protectia persoanelor.
(3) La dispeceratele de m onitorizare ale politiei locale prevazute la art. 34 lit. b) se conecteaza doar obiectivele
asigurate cu paza de politia locala.

A rt. 36
(1) Politia locala poate m onitoriza sistem ele de alarm are la obiectivele asigurate cu paza de catre aceasta, daca
indeplineste cum ulativ urm atoarele conditii:
a) detine tehnica necesara receptionarii sem nalelor de la sistem ele proprii, in conform itate cu standardele
europene sau nationale in vigoare;
b) detine personal angajat si avizat, necesar pentru asigurarea program ului perm anent al dispeceratului;
c) dispune de un sediu corespunzator standardelor europene sau nationale in vigoare;
d) detine echipam ente de com unicatii pentru alertarea echipajelor m obile de interventie cu posibilitatea asigurarii
tim pilor stabiliti.

converted by Web2PDFConvert.com
(2) Convorbirile dispecerului se inregistreaza si se arhiveaza pe o perioada de 30 de zile.
A rt. 37
(1) Regulam entul de organizare si functionare a dispeceratului prevazut la art. 34 lit. b) face parte integranta din
regulam entul de organizare si functionare a politiei locale.
(2) Interventia la obiectivele asigurate cu paza de catre politia locala se realizeaza prin personalul contractual care
indeplineste atributiile prevazute la art. 6 lit. h) din Legea nr. 155/2010, precum si prin politisti locali.

Capitolul VI - Mijloacele din dotare

A rt. 38
(1) Politistii locali si personalul contractual din politia locala cu atributii in dom eniul pazei bunurilor si obiectivelor de
interes local au dreptul la uniform a de serviciu de protectie specifica locului si conditiilor de desfasurare a serviciului,
care se acorda gratuit din resursele financiare ale unitatilor/subdiviziunilor adm inistrativ-teritoriale acestora sau din
veniturile politiei locale, cu personalitate juridica, dupa caz.
(2) Articolele din care se com pune uniform a si durata m ax im a de uzura sunt prevazute in anex a nr. 1.
(3) Descrierea uniform ei de serviciu, a legitim atiei de serviciu si a insem nelor distinctive de ierarhizare ale
politistilor locali si ale personalului contractual cu atributii in dom eniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes
local sunt prevazute in anex a nr. 2.
(4) Uniform a si insem nele distinctive se poarta in tim pul ex ecutarii serviciului, iar in situatia in care sediile nu sunt
dotate cu vestiare, acestea pot fi purtate si pe tim pul deplasarii pana la serviciu si de la serviciu la dom iciliu sau la
resedinta, dupa caz.

A rt. 39
Procurarea de arm e si m unitii pentru dotarea personalului propriu al politiei locale se face in conditiile art. 68 din
Legea nr. 295/2004, cu m odificarile si com pletarile ulterioare.
A rt. 40
Evidentele si m odul de pastrare si asigurare a securitatii arm elor si a m unitiilor detinute de politia locala se
realizeaza in conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004, cu m odificarile si com pletarile ulterioare, si ale prezentului
regulam ent-cadru.
A rt. 41
(1) Politistii locali cu atributii in dom eniul asigurarii ordinii si linistii publice care au obtinut certificatul de absolvire a
program ului de form are initiala prevazut la art. 11 alin. (9) pot fi dotati cu arm e letale de aparare si paza sau cu
arm e neletale destinate pentru autoaparare, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea
corespunzatoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu m odificarile si com pletarile ulterioare.
(2) Personalul contractual care desfasoara activitati de paza si care a fost atestat profesional potrivit prevederilor
Legii nr. 333/2003, cu m odificarile si com pletarile ulterioare, poate fi dotat cu arm e letale de aparare si paza sau cu
arm e neletale destinate pentru autoaparare, in vederea desfasurarii activitatilor specifice, cu aplicarea
corespunzatoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu m odificarile si com pletarile ulterioare.
A rt. 42
(1) In ex ercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali si personalul contractual cu atributii in dom eniul pazei
bunurilor si a obiectivelor de interes local pot purta in tim pul serviciului o singura arm a din dotare, precum si
cantitatea de cel m ult 12 cartuse.
(2) Arm a prevazuta la alin. (1) poate fi purtata num ai de catre titular, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 33
alin. (3) din Legea nr. 295/2004, cu m odificarile si com pletarile ulterioare.

A rt. 43
In vederea asigurarii m anipularii arm am entului din dotare in conditii de securitate, structurile de politie locala sunt
obligate:
a) sa desfasoare activitati de verificare a personalului dotat cu arm e si m unitii, precum si a starii tehnice a arm elor
si a m unitiilor, in conditiile art. 71 din Legea nr. 295/2004, cu m odificarile si com pletarile ulterioare;
b) sa prezinte, la solicitarea inspectoratului de politie judetean, respectiv a Directiei Generale de Politie a
Municipiului Bucuresti pe raza caruia/careia aceasta functioneaza fiecare arm a letala de aparare si paza detinuta,
im preuna cu cate 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arm e, in vederea inregistrarii proiectilului si a tubului-
m artor in evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Rom ane.

A rt. 44
Conducerea politiei locale trebuie sa ia m asurile ce se im pun pentru organizarea unei evidente riguroase a
arm am entului, a m unitiilor si a m ijloacelor cu actiune iritantlacrim ogena din dotarea personalului si a structurilor
proprii, pastrarea in conditii de deplina siguranta, portul, m anipularea si folosirea lor in stricta conform itate cu
dispozitiile legale, in scopul prevenirii pierderii, sustragerii, instrainarii, degradarii si producerii de accidente sau
orice alte evenim ente negative, potrivit legilor, ordinelor si instructiunilor de specialitate in vigoare.
A rt. 45
(1) Locurile de pastrare a arm am entului, a m unitiilor si a m ijloacelor cu actiune iritant-lacrim ogena din dotarea
personalului si a structurilor proprii, precum si gestionarea m aterialelor respective se stabilesc la inceputul fiecarui
an calendaristic si ori de cate ori este necesar, prin dispozitia prim arului.
(2) Dotarea individuala a personalului si asigurarea cu arm am ent, m unitii si m ijloace cu actiune iritant-lacrim ogena
se stabilesc in stricta conform itate cu prevederile norm elor, ale tabelelor de inzestrare si cu dispozitiile tehnice de
aplicare a acestora.

A rt. 46
(1) O data cu prim irea arm am entului, a m unitiei si a m ijloacelor cu actiune iritant-lacrim ogena, personalul se
instruieste de catre sefii nem ijlociti asupra m odului de predareprim ire, purtare si pastrare, functionare, asupra
regulilor de m anuire, a conditiilor legale in care se poate face uz de arm a si a m asurilor de prevenire si lim itare a
accidentelor.
(2) Inaintea si dupa ex ecutarea m isiunilor, a sedintelor de pregatire si tragere, de instructie si a altor activitati la
care se folosesc arm am entul si m unitiile se verifica ex istenta si starea tehnica a acestora, precum si m odul cum
sunt cunoscute si respectate regulile de pastrare, purtare si m anipulare a lor.

A rt. 47
Personalul care are in dotare arm am ent, m unitii si m ijloace cu actiune iritant-lacrim ogena, precum si cel care
participa la ex ploatarea acestor categorii de bunuri m ateriale este obligat sa respecte regulile prevazute in
precizarile si dispozitiile tehnice specifice, precum si pe cele stabilite in docum entatia tehnica a fiecarui m ijloc in
parte. Pe tim pul indeplinirii m isiunilor personalul este obligat sa m anifeste m ax im um de vigilenta in scopul
inlaturarii oricarei posibilitati de sustragere, instrainare sau folosire de catre persoane neautorizate ori de producere
a unor accidente sau alte evenim ente negative.
A rt. 48
(1) Arm am entul, m unitiile si m ijloacele cu actiune iritant-lacrim ogena se pastreaza in incaperi special destinate,
care prezinta o deplina siguranta si au am enajate dulapuri rastel, fisete sau lazi din m etal, prevazute cu un sistem
de inchidere sigura, incuiate si sigilate.
(2) Un rand de chei de la sistem ul de inchidere a acestor incaperi se pastreaza perm anent, in plicuri sau cutii
sigilate, la ofiterul de serviciu.
A rt. 49
(1) Incaperile destinate pastrarii arm am entului, m unitiilor si m ijloacelor cu actiune iritant-lacrim ogena trebuie
prevazute cu gratii si grilaje, m ontate la toate ferestrele si usile de acces, iar gurile de aerisire cu plase sau site
m etalice. In situatia in care usile de acces sunt confectionate din m etal de cel putin 5 m m grosim e, nu este
obligatorie m ontarea grilajelor.
(2) Usile si grilajele sunt prevazute cu cate doua incuietori sigure.
(3) Grosim ea barelor gratiilor si a grilajelor trebuie sa fie de m inim um 10 m m , iar dim ensiunile m ax im e ale
ochiurilor acestora de 150 x 150 m m . Gratiile si grilajele trebuie sa fie incastrate in zid, iar balam alele se m onteaza
astfel incat sa nu perm ita scoaterea lor.
(4) Zilnic, la inceputul si la term inarea program ului de lucru, gestionarii bunurilor m ateriale verifica starea sigiliilor si
a sistem ului de alarm a.
(5) Sefii politiilor locale unde nu sunt asigurate conditii de pastrare regulam entare pentru arm am ent si m unitii sunt
obligati sa faca dem ersurile legale, conform com petentelor, pentru asigurarea acestora.
A rt. 50
(1) Usile de acces in depozitele, m agaziile si incaperile unde se pastreaza arm am ent, m unitii si m ijloace cu actiune
iritant-lacrim ogena, precum si ferestrele acestora trebuie prevazute cu sistem e de alarm a contra efractiei.
(2) Sistem ele de alarm are trebuie cuplate la cam era ofiterului de serviciu.
A rt. 51
(1) Pe tim pul cat nu se afla asupra politistilor locali si asupra personalului contractual cu atributii in dom eniul pazei
bunurilor si a obiectivelor de interes local, arm am entul si m unitia din dotarea individuala, precum si m ijloacele cu
actiune iritantlacrim ogena se pastreaza in incaperi special am enajate sau la ofiterul de serviciu. Arm am entul se
pastreaza in rastele, fisete sau lazi m etalice prevazute cu tabele aprobate de sefii politiilor locale, ce cuprind seria
arm am entului si detinatorul.
(2) Munitia se pastreaza in incaperi separate de arm am ent, in lazi m etalice prevazute cu incuietori adecvate. In
docum entul de predare-preluare a serviciului de zi se consem neaza cantitativ arm am entul si m unitia ex istente la
ofiterul de serviciu.
(3) Acolo unde nu se pot asigura incaperi separate, m unitia si m ijloacele cu actiune iritant-lacrim ogena se
pastreaza in aceeasi cam era cu arm am entul, in lazi m etalice separate, avand grosim ea peretilor de cel putin 3
m m , prevazute cu incuietori sigure. Mijloacele cu actiune iritant-lacrim ogena se pastreaza in am balajele originale.

A rt. 52
Pistoalele si m unitia aferenta din dotarea structurilor politiei locale care nu au organizat serviciul de zi perm anent
se pastreaza in spatii special am enajate, unde este organizat serviciu de zi perm anent si sunt asigurate conditii
pentru pastrarea in deplina siguranta.

converted by Web2PDFConvert.com
A rt. 53
Distribuirea arm am entului, a m unitiilor si a m ijloacelor cu actiune iritant-lacrim ogena din dotarea personalului
politiei locale cu drept de utilizare a acestor m ijloace de aparare, precum si retragerea acestora se fac, indiferent de
situatie, pe baza de tichet inlocuitor, sem natura in registrul special destinat si/sau docum ente justificative.

A rt. 54
Predarea arm am entului si a m unitiilor se face num ai personalului nom inalizat sau inlocuitorilor de drept ai acestuia.
A rt. 55
(1) Tichetele inlocuitoare pentru predareapreluarea arm am entului si a m unitiilor din dotarea individuala a
personalului se iau in evidenta in registrele special destinate lucrului cu docum ente clasificate.
(2) Tichetele inlocuitoare se elibereaza separat pentru predarea-preluarea arm am entului, respectiv a m unitiilor din
dotare, si cuprind urm atoarele m entiuni: denum irea politiei locale, gradul, num ele si prenum ele politistilor locali si
ale personalului contractual cu atributii in dom eniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local, tipul si seria
arm ei, respectiv num arul de cartuse, sem natura sefului politiei locale cu stam pila unitatii, precum si sem natura de
prim ire a posesorului.
(3) Cu ocazia inventarierii docum entelor clasificate, la controale, convocari si alte asem enea activitati, se verifica
ex istenta si starea tichetelor si se iau m asuri de inlocuire a celor necorespunzatoare.

A rt. 56
(1) Portul arm am entului, al m unitiilor si al m ijloacelor cu actiune iritant-lacrim ogena din dotarea individuala a
personalului este perm is num ai in interes de serviciu, cu aprobarea sefilor politiei locale din care face parte.
(2) La term inarea m isiunii sau a serviciului, arm am entul, m unitiile si m ijloacele cu actiune iritant-lacrim ogena se
predau ofiterilor de serviciu de la care au fost prim ite.

A rt. 57
(1) La uniform a de serviciu, pistolul se poarta, in m od obligatoriu, num ai in toc, pe centura.
(2) Incarcatoarele cu cartuse se pastreaza unul introdus in pistol, iar celalalt in locasul prevazut din tocul de
purtare.

A rt. 58
(1) Pierderea, sustragerea, instrainarea, degradarea sau folosirea abuziva a arm am entului, a m unitiilor si a
m ijloacelor cu actiune iritant-lacrim ogena din dotare constituie evenim ente deosebite, abateri de la norm ele legale,
ordinea interioara si disciplina, care atrag, potrivit legii, dupa caz, raspunderea m ateriala, disciplinara sau penala.
(2) Cazurile de pierdere, sustragere, instrainare, degradare sau folosire abuziva a arm am entului, a m unitiilor si a
m ijloacelor cu actiune iritant-lacrim ogena se raporteaza im ediat, pe cale ierarhica, iar sefii com partim entelor
functionale, im preuna cu persoanele desem nate, dispun m asuri de cercetare pentru elucidarea com pleta a cazurilor
si sanctionarea celor vinovati, potrivit com petentelor.
A rt. 59
Seful politiei locale dispune retragerea arm am entului si a m unitiilor din dotarea personalului care se afla in
cercetare penala, daca se constata ca prezinta pericol pentru siguranta proprie sau a altor persoane ori in alte
situatii care im pun aceasta m asura.
A rt. 60
Politia locala care detine bunuri, valori, suporturi de stocare a docum entelor, a datelor si a inform atiilor secret de
stat trebuie sa asigure paza, m ijloacele m ecano-fizice de protectie si sistem ele de alarm a im potriva efractiei in
locurile de pastrare, depozitare si m anipulare a acestora.
A rt. 61
Norm ele de dotare cu arm am ent si m ijloace specifice de protectie a politistilor locali si a personalului cu atributii in
dom eniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local sunt prevazute in anex a nr. 3.

Capitolul VII - Drepturile si recompensele care se pot acorda politistilor locali

A rt. 62
(1) Recom pensarea politistilor locali se realizeaza in scopul recunoasterii publice in cadrul com unitatii profesionale
si in societate, daca este cazul, a m eritelor celor care se evidentiaza in indeplinirea atributiilor, a m isiunilor sau pe
tim pul actiunilor organizate in zona de com petenta a politiei locale.
(2) Recom pensele au caracter m oral sau m aterial, dupa caz.
(3) Recom pensarea politistilor locali trebuie sa se bazeze pe principii care vizeaza obiectivitatea, echitatea si
principialitatea acordarii recom penselor.
A rt. 63
La stabilirea si acordarea de recom pense sau la form ularea de propuneri in acest sens se au in vedere urm atoarele
elem ente:
a) com portam entul politistului local;
b) prestatia profesionala generala a politistului local si m odul de indeplinire a atributiilor/m isiunilor;
c) efectul m otivator pe care recom pensarea il poate produce asupra celorlalti politisti locali;
d) posibilitatea ca recom pensa acordata sa determ ine eficientizarea activitatii politistului local.
A rt. 64
Recom pensele care se pot acorda politistilor locali sunt urm atoarele:
a) ridicarea unei sanctiuni disciplinare aplicate anterior — preceda acordarea unei alte recom pense. Se acorda pe
tim pul perioadei cat sanctiunea isi produce efectele si determ ina incetarea im ediata a acestora. Se acorda de seful
care a aplicat sanctiunea disciplinara ce urm eaza a fi ridicata sau de catre noul sef care indeplineste atributiile
aceleiasi functii. In situatia in care politistul local a fost m utat, ridicarea sanctiunii se acorda ca recom pensa de catre
seful care indeplineste functia sim ilara celui care a aplicat sanctiunea disciplinara;
b) felicitarile — pot fi scrise sau verbale, se acorda pentru indeplinirea deosebita a atributiilor si a m isiunilor si se
aduc la cunostinta individual sau in fata personalului;
c) titlurile de onoare — se confera politistilor locali pentru acte de eroism , curaj deosebit, devotam ent si pentru
m erite deosebite in indeplinirea unor atributii sau a unor m isiuni;
d) insem nele onorifice, de tipul ecusoanelor, al insignelor sau altele asem enea, si diplom ele de m erit — se acorda
pentru obtinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, com petitii sportive, m anifestari cultural-artistice
si sociale cu prilejul unor aniversari si la finalizarea unor actiuni/m isiuni;
e) recom pensele m ateriale — se acorda politistilor locali care s-au evidentiat prin obtinerea de rezultate ex em plare
in activitate, in conform itate cu legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit prin fonduri publice.
A rt. 65
Modalitatea de acordare a asistentei juridice, precum si cuantum ul acesteia se stabilesc prin regulam entul de
organizare si functionare aprobat prin hotarare a autoritatii deliberative, la propunerea prim arului.
A rt. 66
(1) Politistii locali au dreptul la despagubiri de viata, de sanatate si de bunuri, pentru daunele suferite in
ex ercitarea atributiilor de serviciu.
(2) Asigurarea despagubirilor prevazute la alin. (1) im plica acordarea unor sum e de bani pentru politistii locali sau,
in cazul decesului, pentru fam iliile acestora, in situatia producerii riscurilor specifice activitatii de politie locala.
A rt. 67
(1) Despagubirile se acorda, in lim ita bugetului aprobat de consiliile locale/Consiliul General al Municipiului
Bucuresti, pentru urm atoarele categorii de riscuri:
a) ranirea politistului local;
b) invaliditate de gradul I;
c) invaliditate de gradul II;
d) invaliditate de gradul III;
e) deces;
f ) prejudicii aduse bunurilor.
(2) In sensul alin. (1), term enii si ex presiile de m ai jos au urm atoarele sem nificatii:
a) politist local ranit — politistul local supus in tim pul sau in legatura cu ex ercitarea atributiilor de serviciu,
independent de vointa lui, efectelor unor cauze vatam atoare, in urm a carora ii este afectata integritatea anatom ica
si/sau functionala a organism ului;
b) politist local invalid — politistul local ranit clasat inapt pentru indeplinirea atributiilor de serviciu de catre com isiile
de ex pertiza m edicala si evaluare a capacitatii de m unca;
c) politist local decedat — politistul local care si-a pierdut viata in urm a unui accident, in tim pul sau in legatura cu
ex ercitarea atributiilor de serviciu;
d) bun — constructii cu destinatia de locuit pentru politist si fam ilia sa, precum si anex ele acestora, vehicule aflate
in proprietatea sau folosinta politistului.
A rt. 68
(1) Despagubirile acordate in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. a) acopera, in lim ita
bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, toate cheltuielile legate de:
a) tratam entul in tara sau in strainatate, in cazul in care acesta nu poate fi efectuat in tara;
b) tratam entul de recuperare in unitati m edicale din tara sau din strainatate;
c) protezele, ortezele si alte dispozitive m edicale de profil din tara sau din strainatate;
d) transportul dus-intors pana la/de la unitatea m edicala care va asigura efectuarea tratam entului, atat pentru
politistul local, cat si pentru insotitor, cand situatia o im pune.
(2) In situatia producerii si a unuia dintre riscurile prevazute la art. 67 alin. (1) lit. b)—d), politistului local i se
acorda, in lim ita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si despagubiri in
sum a de pana la:
a) 10.000 euro, echivalentul in lei la data platii — pentru invaliditate de gradul I;
b) 8.000 euro, echivalentul in lei la data platii — pentru invaliditate de gradul al II-lea;
c) 6.000 euro, echivalentul in lei la data platii — pentru invaliditate de gradul al III-lea.
(3) Despagubirea acordata in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. e) consta intr-o sum a de

converted by Web2PDFConvert.com
pana la 20.000 euro, echivalentul in lei la data platii, si se plateste fam iliei politistului local decedat.
(4) Despagubirea acordata in situatia producerii riscului prevazut la art. 67 alin. (1) lit. f ) nu poate depasi sum a
necesara pentru aducerea bunului in starea initiala sau inlocuirii acestuia in caz de distrugere.
A rt. 69
(1) Despagubirile acordate in baza prezentului regulam ent-cadru constituie form e de sprijin cu destinatie speciala.
(2) Despagubirile prevazute la art. 68 se acorda pentru fiecare evenim ent asigurat in parte.
(3) Despagubirile prevazute la art. 68 alin. (4) nu se acorda in cazul in care prejudiciul prevazut la art. 67 alin. (1)
lit. f ) este acoperit partial sau in totalitate ca urm are a ex istentei unei asigurari in sistem ul privat.
A rt. 70
Pentru toate sum ele de bani platite ca despagubiri in tem eiul prezentului regulam ent-cadru, autoritatile
adm inistratiei publice locale vor initia dem ersuri pentru recuperarea sum elor platite de la persoanele care se fac
vinovate de producerea prejudiciilor.

Capitolul VIII - Patrimoniul, solutionarea drepturilor si obligatiilor nascute din contracte

A rt. 71
In vedereA preluarii de catre politia Locala din unitatile/subdiviziunile adm inistrativ-teritoriale in care aceasta se
organizeaza ca Institutie publica de interes local cu personalitate juridica a patrim O niului structurilor de politie
com unitara, se constituie, in Term en de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulam ent-cadru, com isii
de inventariere constituite prin dispozitia prim arului/prim arului general.
A rt. 72
(1) Com isiile constituite conform art. 71 analizeaza drepturile si obligatiile rezultate din contractele incheiate de
politia com unitara si prezinta prim arului o inform are cu privire la acestea, precum si eventuale propuneri de
am endare a contractelor, ca urm are a intrarii in vigoare a Legii nr. 155/2010.
(2) Drepturile si obligatiile prevazute la alin. (1) se preiau de catre politia locala, in term en de 90 de zile de la data
intrarii in vigoare a prezentului regulam ent-cadru, in lim ita efectivului ex istent.
(3) In situatia in care efectivele politiei locale sunt insuficiente, obiectivele asigurate cu paza de personalul politiei
com unitare vor fi asigurate cu alte sistem e de securitate, conform legii.
A rt. 73
Asigurarea tehnico-m ateriala a politiei locale la nivelul unitatilor/subdiviziunilor adm inistrativ-teritoriale se
realizeaza conform reglem entarilor proprii, stabilite prin hotarari ale consiliilor locale.

Capitolul IX - Dispozitii finale

A rt. 74
In vederea preluarii personalului politiei com unitare, precum si a personalului din structurile aparatului de
specialitate al prim arului/prim arului general responsabil cu controlul privind disciplina in constructii, protectia
m ediului si com ert, in conform itate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Legea nr. 155/2010, autoritatile adm inistratiei
publice locale au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici echivalarea functiilor specifice de
politist local cu functii publice generale, in conform itate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 188/1999,
republicata, cu m odificarile si com pletarile ulterioare.
A rt. 75
Anex ele nr. 1—3 fac parte integranta din prezentul regulam ent-cadru.

A nexe la Regulamentul cadru

Anex e la Regulam entul cadru al Politiei Locale, HG 1332/2010

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si form atare neoficiala a prevederilor oficiale, Legislatie
avand la baza tex te publice preluate de la: Monitorul O ficial contraventionala.
Culegere de acte
Poate fi de interes si: normative. Editia
Legea 265/2010 pentru m odificarea O UG nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea 10
Politiei de Frontiera Rom ane si pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din O rdonanta de urgenta Coord. Tom escu
a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Rom aniei. Lege nr. Ion
HG 1213/2010 privind necesarul de efective de politie m ilitara pentru paza sediilor
instantelor si parchetelor m ilitare, a bunurilor si valorilor apartinand acestora,
supravegherea accesului si m entinerea ordinii interioare necesare desfasurarii norm
Legea politiei locale. Legea 155/2010
Legea 101/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Rom aniei si Guvernul
Republicii Bulgaria privind cooperarea politieneasca transfrontaliera in m aterie penala,
sem nat la Vidin la 19 m ai 2009, si a Acordului dintre Guvernul Rom aniei si Guver
O rdin nr. 60/2010 privind organizarea si ex ecutarea activitatilor de m entinere a ordinii si
sigurantei publice COMA NDA A CUM
O UG 101/2009 referitoare la stabilirea unor m asuri privind absolvirea institutiilor de Cautare legislatie:
form are profesionala initiala din Ministerul Adm inistratiei si Internelor. O rdonanta de
urgenta 101/2009 Cautare
Legea nr. 125/2009 privind aprobarea O UG nr. 130/2008 pentru m odificarea si com pletarea
O UG nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Rom ane, precum
si pentru abrogarea cap. IV din O rdonanta de urgenta a Guvernului nr. 10
Legea nr. 172/2009 privind aprobarea O rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/2008
pentru m odificarea si com pletarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
Legea nr. 60/2009 pentru com pletarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea
si functionarea Politiei Rom ane
Legea nr. 218/2002, Legea Politiei Rom ane, legea privind organizarea si functionarea
Politiei Rom ane
O UG nr. 26/2009 pentru m odificarea O rdonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2001
privind frontiera de stat a Rom aniei. O rdonanta de urgenta nr. 26/2009
O rdin nr. 38/2009 privind organizarea si functionarea Politiei Fitosanitare
O UG nr. 130/2008, ordonanta de urgenta pentru m odificarea si com pletarea O rdonantei de
urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera
Rom ane, precum si pentru abrogarea cap. IV din O rdonanta de urgenta a G
HG nr. 1083/2008, hotarare privind asigurarea despagubirilor de viata, sanatate si bunuri
ale politistilor
Lege nr. 210/2007 pentru m odificarea si com pletarea unor acte norm ative prin care se
stabilesc si se sanctioneaza contraventii
O rdonanta de urgenta pentru m odificarea Legii nr. 248/2005 privind regim ul liberei circulatii
a cetatenilor rom ani in strainatate, oug nr. 126/2007
Legea privind regim ul liberei circulatii a cetatenilor rom ani in strainatate, legea nr.
248/2005
O rdonanta de urgenta privind unele m asuri pentru facilitarea cooperarii politienesti
internationale, oug nr. 103/2006
O rdin nr. 484/2008 pentru aprobarea Regulam entului de organizare si functionare a Unitatii
de politici publice

-------------
Drept O nLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglem entari juridice de interes general, cu m entiunea ca
inform atiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur inform ativ, ex istand posibilitatea de a fi intervenit
m odificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------

Alte reglem entari

Term eni juridici, grupare tem atica

Coordonator Politica de securitate 94 useri online


Magdalena Popeanga Term eni si conditii
Useri autentificati:
Website administrat de trendy88
Alioth Software

converted by Web2PDFConvert.com
converted by Web2PDFConvert.com