Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT IN PARTENERIAT

PRIMARIA SCHELA-RECL-CERC-POLITIA SCHELA

PROIECT PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII ÎN RÂNDUL ELEVILOR – STOP – NU FII


VICTIMĂ !

ARGUMENT

Având în vedere evoluţia societăţii româneşti în care ne desfăşurăm


activitatea şi felul cum s-a înţeles noţiunea de libertate, atât de către unii dintre elevi cât
şi de unii părinţii, pentru a preveni apariţia unor tendinţe ale elevilor de a tulbura orele de
curs, pentru a preveni apariţia unor fenomene de violenţă, precum şi pentru a preveni
atragerea lor către săvărşirea de fapte prin acte de teribilism, ne propunem o colaborare
mai strânsă între şcoală şi postul de poliţie, luând în considerare faptul că un element de
convingere şi educaţie deloc neglijabil îl constituie şi poliţia.
Şcoala şi Poliţia sunt în măsură să realizeze consilierea şi informarea elevilor
cu privire la cunoaşterea prevederilor legale, la procedeele de evitare a victimizării, în
scopul constientizării riscurilor şi consecinţelor pe care le presupune săvărşirea de fapte
antisociale, punăndu-se accent pe necesitatea contribuţiei la consolidarea climatului de
siguranţă şi diminuarea fenomenului infracţional.
Profesorii şi reprezentanţii poliţiei pot contribui, împreună la formarea în
răndul elevilor a deprinderilor de comportare civilizată, la prevenirea apariţiei unor
comportamente deviante în răndul elevilor ce se pot manifesta prin încălcări ale
regulamentelor şcolare sau a legilor în vigoare prin neştiinţă sau prin intenţie.
Activităţile propuse în cadrul proiectului urmăresc conştientizarea în rândul
elevilor faptul că într-o comunitate mediul educaţional nu se rezumă doar la mediul
şcolar. Astfel mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să
coalizeze procesul de educaţie continuă a cetăţenilor prin parteneriatul acesta cu Poliţia
care va dovedi că valenţe educative găsim şi la alte instituţii.
PROIECT IN PARTENERIAT

PRIMARIA SCHELA-RECL-CERC-POLITIA SCHELA

PROIECT PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII ÎN RÂNDUL ELEVILOR – STOP – NU FII


VICTIMĂ !

DESCRIEREA PROIECTULUI

Acest proiect işi propune să conştientizeze în rândul comunităţii, nu numai al


elevilor, rolul important pe care sistemele de educaţie şi formare oferite de Şcoală şi
Poliţie alaturi de CERC si RECL îl au în dezvoltarea personală a oamenilor pentru o viaţa
mai bună şi pentru a deveni cetăţeni activi în societăţi democratice, respectând
diversitatea culturală şi lingvistică.
Proiectul intenţionează să promoveze o cultură a cooperarii, a participării şi a
dialogului prin activităţile propuse şi să formeze deprinderi de comportare civilizată şi
deprinderi de evitare a victimizării.
Scopul proiectului este şi prevenirea infracţiunilor şi reducerea riscului
victimal în răndul elevilor.
OBIECTIVE

1. Informarea elevilor cu privire la fenomenul delincvenţei juvenile,


2. Conştientizarea elevilor asupra consecinţelor care decurg din săvărşirea unor fapte
antisociale,
3. Însuşirea de către elevi a unor măsuri antivictimizare,
4. Identificarea problemelor comunitare şi implicarea în soluţionarea lor,
5. Promovarea acţiunilor pozitive şi activităţilor extraşcolare,
6. Transformarea comunităţii locale într-un mediu educaţional.

GRUP ŢINTĂ

• Elevii Şcolii Schela


• Părinţii elevilor, membrii comunităţii.

DURATA DE DESFĂŞURARE

• decembrie 2009 – iunie 2010.


PROIECT IN PARTENERIAT

PRIMARIA SCHELA-RECL-CERC-POLITIA SCHELA

PROIECT PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII ÎN RÂNDUL ELEVILOR – STOP – NU FII


VICTIMĂ !

PARTENERI

• Postul de Poliţie Schela si Negrea


• Primaria Schela
• RECL Schela
• CERC Schela

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU


• Intălniri între elevi – cadre didactice – părinţi – reprezentanţi ai Poliţiei,
• Discuţii individuale,
• Dezbateri pe teme specifice,
• Activităţi comune Şcoală – Postul de Poliţie, întălniri cu lucrătorul de poliţie,
vizite la sediul Postului de Poliţie Schela si Negrea
• Chestionare,
• Interviuri.

RESURSE

1. UMANE – angajaţii Postului de Poliţie Schela si Negrea,RECL si CERC, elevii


Şcolii Schela si Negrea, părinţii acestora.
2. MATERIALE – consumabile, copiator, latop, videoproiector, CD-uri cu filme
educaţionale.
3. INFORMAŢIONALE – prezentarea activitaţilor proiectului la televiziunea locala
RURAL TV
PROIECT IN PARTENERIAT

PRIMARIA SCHELA-RECL-CERC-POLITIA SCHELA

PROIECT PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII ÎN RÂNDUL ELEVILOR – STOP – NU FII


VICTIMĂ !

REZULTATE AŞTEPTATE

• Mecanisme funcţionale de cooperare şi comunicare între comunitate şi poliţie,


• Conştientizarea elevilor cu privire la consecinţele care decurg din săvărşirea de
fapte antisociale,
• Însuşirea de către elevi a unor măsuri antivictimizare,
• Locuitori mai bine informaţi cu privire la legislaţia în vigoare,
• Materiale informative distribuite în comunitate cu privire măsurile de siguranţă, a
traficului de fiinţe umane şi a regulilor de circulaţie.

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A


EFECTELOR PROIECTULUI

• Chestionare,
• Discuţii cu elevii, părinţii şi cadrele didactice pe temele propuse,
• Portofoliul proiectului,
• CD cu imagini de la activităţile desfăşurate,
• Referate, eseuri, desene.

EVALUARE ŞI INSTRUMENTE DE EVALUARE

1. Evaluare internă – se va face în urmă fiecărei întălniri, fotografii şi materaile


rezultate în timpul întălnirilor,
2. Evaluare externă – se va viza măsurarea efectului aspura grupului ţintă (elevi,
părinţi implicaţi în activităţi de creere a unui climat de siguranţă în comunitate,
PROIECT IN PARTENERIAT

PRIMARIA SCHELA-RECL-CERC-POLITIA SCHELA

PROIECT PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII ÎN RÂNDUL ELEVILOR – STOP – NU FII


VICTIMĂ !

familie şi şcoală, în în activităţi de combatere a fenomenului de violenţă în


comunitate, familie şi şcoală ).

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

• Posibilitatea continuării acţiunilor iniţiate şi pe viitor.

DISEMINAREA PROIECTULUI

• Articole în presa locală,


• Site-ul comunitatii
• Televiziunea locala
• Festivitatea de închidere a proiectului.

PLANUL DE ACTIVITATI

Nr Activitatea Data Locul de Responsabil Participa


crt desfăşur nţi
are
1 Lansarea proiectului 15.12.200 CERC SI DIMA MIRCEA- Elevi clasele
9 RECL GABRIEL I-VIII, cadre
didatice,
lucrători
poliţie
2 Strada şi capcanele Ian. 2010 POLITIA POLITISTI Elevi clasele
ei POLITIA V-VIII
PROIECT IN PARTENERIAT

PRIMARIA SCHELA-RECL-CERC-POLITIA SCHELA

PROIECT PENTRU PREVENIREA VICTIMIZĂRII ÎN RÂNDUL ELEVILOR – STOP – NU FII


VICTIMĂ !

SCHELA
3 Delincvenţa Februarie CERC SI Diriginţii claselor Elevi clasele
juvenilă –cauze şi 2010 RECL VII-VIII, agent VII-VIII
consecinţe poliţie
-dezbatere
4 Violenţa în Martie Postul de Diriginţii claselor Elevi clasele
comunitate, familie 2010 poliţie V-VI, agent V-VI
şi şcoală poliţie
5 Traficul de fiinţe Aprilie CERC SI Diriginţii claselor Elevi clasele
umane 2010 RECL VII-VIII, agent VII-VIII
poliţie
6 Siguranţa publică Mai 2010 Postul de Învăţători, agent Elevi clasele
– siguranţa ta poliţie poliţie I-IV
7 Împreună pentru Iunie 2010 PRIMARIA
comunitate SCHELA
Realizarea
portofoliului final
Festivitatea de
închidere a
proiectului

S-ar putea să vă placă și