Sunteți pe pagina 1din 7

Sfaturi necesare pentru prevenirea incendiilor

• Supravegheaţi şi educaţi în permanenţă copiii pentru a nu se juca cu focul;


• Nu lăsaţi la îndemâna copiilor chibrituri, brichete, lumânări şi alte surse de foc;
• Instalaţiile electrice de iluminat vor fi executate de către persoane calificate şi
autorizate în această meserie;
• In locuinţe şi anexe gospodăreşti, este interzisă folosirea instalaţiilor electrice defecte
sau improvizate;
• La tablourile de distribuţie a curentului electric, folosiţi numai siguranţe originale;
• Nu aşezaţi materiale combustibile (lenjerie, mobilier, hârtii, etc.), la distanţă mai
mică de 50 cm faţă de corpurile de iluminat (becuri electrice);
• Nu este admis a se lăsa sub tensiune, fără supraveghere, maşinile de călcat, reşourile
electrice şi alte asemenea aparate de uz gospodăresc;
• In scopul prevenirii incendiilor, nu fumaţi în apropierea depozitelor de furaje, în
grajduri, garaje, depozite şi magazii de materiale, săli de spectacole, mijloace de
transport în comun, păduri şi alte asemenea locuri unde fumatul prezintă pericol de
incendiu;
• Nu se folosesc butelii de gaze lichefiate fără regulator de presiune, care prezintă
crăpături (fisuri) sau lărgiri la capete, deoarece constituie pericol de emanare a
gazelor;
• Proba buteliilor se face cu apă şi săpun, nu cu flacără de la chibrit;
• Sobele folosite în camere de locuit şi bucătării, trebuie să aibă coşuri pentru
evacuarea fumului executate din cărămidă, pe fundaţia proprie, şi nu de pe podul
casei, aşa cum încă mai obişnuiesc unii cetăţeni;
• Nu lăsaţi focul aprins în sobe fără supraveghere;
• Nu aruncaţi cenuşa cu jar la întâmplare! Pericol de incendiu;
• Arderea resturilor vegetale şi a deşeurilor se va face numai în zilele fără vânt;
• Locul ales pentru aprinderea focului în aer liber, trebuie să fie cât mai departe de
construcţii şi anexe gospodăreşti, furaje, garduri executate din scânduri, nuiele sau
stuf;
• Nu lăsaţi fără supraveghere sau în seama copiilor, focul aprins în aer liber;
• Luaţi-vă un detector de fum şi verificaţi-l periodic;
• Faceţi un plan de evacuare în caz de incendiu astfel încât toţi din casa să ştie cum să
iasă în caz de urgenţă;
• Niciodată nu lăsaţi lumânările aprinse nesupravegheate;
• Asiguraţi-vă că ţigările au fost stinse corespunzător;
• Nu fumaţi în pat;
• Nu lăsaţi chibriturile la îndemâna copiilor;
• Nu lăsaţi îmbrăcăminte în apropierea aparatelor electrice;
• Fiţi atent în bucătărie! Accidentele din timpul gătitului sunt cauza a 59% din numărul
de incendii produse în casă.

Recomandări în caz de incendiu

• Păstraţi-vă calmul;
• Anunţaţi incendiul. Sunaţi fie la serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă, în cazul
in care instituţia în care vă aflaţi dispune de unul, fie la 112, numărul de telefon al
serviciului profesionist pentru situaţii de urgenţă. Spuneţi cine anunţă, ce s-a întâmplat
şi unde s-a întâmplat;
• Urmaţi întocmai instrucţiunile transmise prin sistemul de anunţare în caz de urgenţă şi
marcajele corespunzătoare. Nu luaţi iniţiative pe cont propriu. Vă puteţi expune unor
pericole inutile;
• Îndreptaţi-vă spre destinaţiile indicate fără a lua obiecte ce vă pot îngreuna evacuarea;
• Atenţie! În caz de incendiu, este interzisă folosirea lifturilor.

Reguli principale privind apărarea împotriva incendiilor


în unităţi administrative

1. Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se va face în urma obţinerii


avizului/autorizaţiei p.s.i.
2. Se recomandă prevederea unui sistem de anunţare a publicului în cazul producerii unui
incendiu cu mesaj preînregistrat sau direct prin megafon.
3. Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare
împotriva incendiilor.
4. Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se
menţin libere.
5. Activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului care să
îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu.
6. Se interzice utilizarea instalaţiilor şi aparatelor electrice cu defecţiuni ori improvizaţii.
7. Instalaţiile electrice şi de încălzire se verifică periodic doar de către personal autorizat.
8. Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie
protejate corespunzător.
9. Coşurile de fum se verifică periodic, fiind interzisă utilizarea lor în cazul în care
prezintă fisuri, defecţiuni ori nu sunt curăţate.
10. La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele/sistemele de
încălzire/ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte
alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor.
11. Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.
12. Fumatul în incinta construcţiilor administrative este interzis.
13. Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare
categoriei de risc şi certificate în condiţiile legii.
14. Personalul propriu se instruieşte periodic privind evacuarea persoanelor în caz de
urgenţă şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.
15. Parcarea maşinilor private şi ale instituţiei se face doar în locurile special amenajate.

Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţii administrative se afişează pe căile de evacuare


şi se pun, după caz, pe măsuţele din holurile de aşteptare/intrare.

Reguli principale privind apărarea împotriva incendiilor


în unităţi de învăţământ

1. Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se


marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin libere.
2. Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura
construcţiilor se vor executa cu personal atestat.
3. Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie
protejate corespunzător.
4. În laboratoare, ateliere etc. se introduc numai materialele didactice (substanţe,
reactivi…) necesare pentru ziua respectivă.
5. La încheierea activităţilor didactice, dintr-un schimb sau din ziua respectivă, se
evacuează reziduurile din coşurile de gunoi în locuri destinate special, situate în afara
construcţiilor.
6. La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de
ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea
cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de curs,
birouri, laboratoare, ateliere etc.
7. Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor
electrice atmosferice se verifică periodic doar de către personal autorizat.
8. În incinta construcţiilor de învăţământ fumatul este interzis.
9. Se prevede un sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu sau un cod de semnale
(şcoli pentru copii cu afecţiuni speciale).
10. Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.
11. Instalaţiile utilitare, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează potrivit
normelor specifice şi se verifică periodic.
12. Periodic se execută exerciţii de alarmare-evacuare. În şcolile pentru copii cu afecţiuni
speciale se recomandă organizarea exerciţiilor de alarmare-evacuare în prezenţa unui
pompier profesionist care va avea asupra lui echipamentul complet de intervenţie.
13. Pe lângă executarea exerciţiilor de alarmare în baza planului de alarmare şi evacuare,
educaţia elevilor trebuie să cuprindă şi pregătirea preventivă în domeniul apărării
împotriva incendiilor care se face organizat în şcoli conform unei programe de
învăţământ.

Pentru informaţii suplimentare privind reguli şi măsuri de prevenire a incendiilor în unităţi de


învăţământ consultaţi lucrările Teme de pregătire a elevilor în domeniul prevenirii şi stingerii
incendiilor şi Instrucţiuni privind evacuarea din unităţi de învăţământ în condiţii de siguranţă
în caz de urgenţă. Indicaţii privind planul de alarmare, alarmarea în caz de incendiu şi
instruirea elevilor, elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Lucrările pot
fi obţinute gratuit la solicitare.

Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţii de învăţământ se afişează pe căile de evacuare


şi în fiecare sală de curs, atelier, laborator etc.

Reguli principale privind apărarea împotriva incendiilor


în unităţi de sănătate

1. Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se va face în urma obţinerii


avizului/autorizaţiei p.s.i.
2. Nu se depozitează dulapuri, cărucioare, butelii de oxigen ori alte materiale pe traseul
căilor de evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu.
3. Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura
construcţiilor se execută cu personal atestat.
4. Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie
protejate corespunzător.
5. Instalaţiile utilitare, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează conform
normelor specifice şi se verifică periodic.
6. Instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice atmosferice se verifică periodic
doar de către personal autorizat.
7. Fumatul este interzis în construcţiile de sănătate indiferent de destinaţia lor.
8. Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare.
9. Este obligatorie asigurarea permanentă a celei de a doua surse de alimentare cu
energie electrică.
10. Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare
împotriva incendiilor.
11. Personalul propriu este instruit periodic privind evacuarea persoanelor în caz de
urgenţă şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.
12. Cel puţin o dată pe semestru se verifică modul de însuşire a instruirii personalului în
domeniul apărării împotriva incendiilor prin organizarea de exerciţii de alarmare şi
evacuare în caz de incendiu, în baza planurilor de evacuare stabilite.
13. Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare
categoriei de risc şi avizate/certificate în condiţiile legii.
14. Parcarea maşinilor private şi ale spitalului se face doar în locurile special amenajate.

Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţii de sănătate se afişează pe căile de evacuare şi


se pun pe măsuţele din spaţiile comune de odihnă şi pe noptierele pacienţilor.

Reguli principale privind apărarea împotriva incendiilor


în unităţi comerciale

1. Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei


p.s.i.
2. Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura
construcţiilor se execută cu personal atestat.
3. Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie
protejate corespunzător.
4. În construcţiile comerciale se interzice fumatul.
5. Depozitarea materialelor se organizează în stive, grupe, secţii sau sectoare, ţinându-se
seama de proprietăţile fizico-chimice ale acestora şi asigurându-se spaţii de siguranţă
şi acces.
6. Se interzice blocarea cu mărfuri sau ambalaje, chiar şi pentru scurt timp, a căilor de
evacuare, salvare şi intervenţie în caz de incendiu, a hidranţilor precum şi a celorlalte
mijloace de primă intervenţie.
7. Instalaţiile utilitare, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează respectându-
se normele specifice şi se verifică periodic prin personal atestat.
8. Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare
împotriva incendiilor.
9. Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametri optimi.
10. Se asigură permanent rezerva de apă/substanţe de stingere necesară intervenţiei la
incendiu, precum şi funcţionarea instalaţiilor de stingere.
11. Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare
categoriei de risc şi avizate în condiţiile legii.
12. Personalul propriu este instruit periodic privind evacuarea persoanelor în caz de
urgenţă şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.
13. Cel puţin o dată pe semestru se verifică modul de însuşire a instruirii personalului în
domeniul apărării împotriva incendiilor prin organizarea de exerciţii de alarmare şi
evacuare în caz de incendiu, în baza concepţiei de evacuare stabilite.
14. Parcarea maşinilor private şi care transportă marfă se face doar în locuri special
amenajate.

Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţii comerciale se afişează pe căile de evacuare.


Reguli principale privind apărarea împotriva incendiilor
pentru staţii de distribuţie a carburanţilor

1. Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor în caz de incendiu se menţin


libere.
2. Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei
de securitate la incendiu
3. Instalaţiile utilitare se verifică periodic şi se întreţin numai de personal autorizat.
4. Se interzice fumatul şi folosirea focului deschis în perimetrul benzinăriei.
5. Este obligatorie oprirea motorului pe timpul alimentării autovehiculului cu carburant.
6. Se interzice utilizarea telefonului mobil pe timpul alimentării cu carburanţi (se va
închide sau se va ţine în interiorul autovehiculului).
7. Nu se urcă în maşină pe timpul alimentării cu carburanţi, existând risc de incendiu ca
urmare a producerii sarcinilor electrostatice.
8. Vegetaţia uscată şi reziduurile din perimetrul benzinăriei se înlătură permanent.
9. Instalaţiile de apărare împotriva incendiilor se exploatează potrivit normelor specifice
şi se verifică periodic.
10. În perimetrul benzinăriei şi în zona de acces se montează indicatoare de restricţie şi
avertizare privind viteza maximă admisă, interzicerea fumatului şi focului deschis,
locurile permise pentru staţionarea autovehiculelor, sensul fluxurilor de circulaţie.
11. Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare
categoriei de risc, certificate şi avizate în condiţiile legii.
12. Personalul propriu se instruieşte periodic privind asigurarea primei intervenţii în caz
de incendiu.

Instrucţiunile în caz de incendiu şi Regulile privind apărarea împotriva incendiilor specifice


staţiilor de distribuţie a carburanţilor se afişează în perimetrul de alimentare cu carburanţi şi în
spaţiul de comercializare.

Reguli principale privind apărarea împotriva incendiilor


în structuri de primire turistice

1. Orice schimbare a destinaţiei unor spaţii se face în urma obţinerii avizului/autorizaţiei


p.s.i.
2. Se interzice încuierea uşilor pe căile de evacuare ori amplasarea de uşi false, oglinzi,
draperii care să deruteze persoanele la evacuare.
3. Nu se depozitează dulapuri ori alte materiale pe traseul căilor de evacuare, salvare şi
intervenţie în caz de incendiu.
4. Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura
construcţiilor se execută cu personal atestat.
5. Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie
protejate corespunzător.
6. Se interzice fumatul sau utilizarea de aparate electrocasnice în camerele de cazare.
7. Instalaţiile utilitare, instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor electrice
atmosferice, de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează conform normelor
specifice şi se verifică periodic de personal atestat.
8. Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare
categoriei de risc şi avizate în condiţiile legii.
9. Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.
10. Se elaborează, reactualizează şi afişează pe fiecare nivel planurile de apărare
împotriva incendiilor.
11. Căile de evacuare se marchează cu indicatoare corespunzătoare.
12. Personalul propriu este instruit periodic privind evacuarea persoanelor în caz de
urgenţă şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu.
13. O dată pe semestru se verifică modul de însuşire a instruirii personalului în domeniul
apărării împotriva incendiilor prin organizarea de exerciţii de alarmare şi evacuare în
caz de incendiu, în baza planurilor de evacuare stabilite.
14. Parcarea maşinilor private şi ale turiştilor se face doar în locurile special amenajate,
fără a împiedica accesul la sursele de apă.

Instrucţiunile în caz de incendiu în instituţii cu caracter turistic se afişează pe căile de


evacuare, la recepţie şi în fiecare cameră.

Reguli principale privind apărarea împotriva incendiilor


în unităţi de cultură

1. Dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor existente precum


şi punerea în funcţiune a acestora se efectuează doar în urma obţinerii
avizului/autorizaţiei p.s.i.
2. Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura
construcţiilor se execută cu personal atestat.
3. Golurile din elementele de construcţie cu rol de compartimentare trebuie să fie
protejate corespunzător.
4. În ateliere, laboratoare, studiouri de creaţie etc. se introduc numai materialele necesare
zilei respective.
5. La ieşirea dintr-un schimb sau la sfârşitul zilei de lucru se evacuează reziduurile din
coşurile de gunoi sau containerele de depozitare.
6. La încheierea activităţilor specifice se deconectează aparatele/sistemele de
ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea
cu energie electrică a calculatoarelor şi altor aparate sau instalaţii din sălile de
expoziţie, birouri, laboratoare, ateliere etc.
7. Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva descărcărilor
electrice atmosferice se verifică periodic doar de către personal autorizat.
8. În interiorul construcţiilor de cultură fumatul este interzis.
9. Se prevede sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu.
10. Este strict interzisă folosirea focului deschis în locuri în care se lucrează sau se
depozitează substanţe combustibile şi/sau inflamabile.
11. Iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi.
12. Periodic, se execută exerciţii de alarmare-evacuare în caz de incendiu, în baza
concepţiei de evacuare stabilite, care cuprinde, inclusiv, ordinea şi prioritatea de
evacuare a exponatelor, locurile de depozitare, supravegherea acestora, precum şi
protecţia obiectelor voluminoase ce nu se pot evacua.
13. Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se
marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin în permanenţă libere şi
practicabile.
14. Se utilizează doar mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu corespunzătoare
categoriei de risc şi avizate/certificate în condiţiile legii.
15. Parcarea maşinilor private şi ale instituţiei se face doar în locurile special amenajate
pentru a nu afecta negativ activitatea forţelor de intervenţie în caz de urgenţă.
Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţiile de cultură se afişează pe căile de evacuare sau
pot fi înmânate vizitatorilor o dată cu cumpărarea biletului de intrare.

Reguli generale privind apărarea împotriva incendiilor


în lăcaşuri de cult

1. Dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinaţiei construcţiilor existente precum


şi punerea în funcţiune a acestora se efectuează doar în urma obţinerii
avizului/autorizaţiei p.s.i.
2. Lucrările de termoprotecţie/ignifugare a elementelor combustibile din structura
construcţiilor se execută cu personal atestat, utilizând produse/sisteme certificate şi
avizate p.s.i., în condiţiile legii.
3. Instalaţiile electrice, de încălzire şi instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului se
montează şi utilizează conform reglementărilor tehnice şi se verifică periodic doar de
către personal autorizat.
4. În ateliere se introduc numai materialele necesare zilei respective.
5. Reziduurile din coşurile de gunoi sau containerele de depozitare, se evacuează zilnic.
6. Se interzice lăsarea lumânărilor sau candelelor aprinse în lăcaşuri de cult, inclusiv în
chilii, fără a fi supravegheate.
7. Aprinderea lumânărilor de către enoriaşi se face în afara bisericilor, în locuri special
amenajate şi prevăzute cu mijloace de primă intervenţie.
8. Este strict interzisă folosirea focului deschis în locuri în care se lucrează sau se
depozitează substanţe combustibile şi/sau inflamabile.
9. Se prevede sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu sau un cod de semnale.
10. Căile de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu se
marchează în conformitate cu cerinţele normative şi se menţin în permanenţă libere şi
practicabile.
11. Mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor se exploatează potrivit normelor
specifice şi se verifică periodic de personal atestat.
12. În cazul lăcaşurilor de cult aflate în zone izolate sau greu accesibile se prevede rezervă
de apă pentru incendiu.
13. Parcarea maşinilor private se face doar în locurile special amenajate pentru a nu afecta
negativ activitatea forţelor de intervenţie în caz de urgenţă.

Instrucţiunile în caz de incendiu în construcţiile de cult se afişează la intrare.