Sunteți pe pagina 1din 5

Acatistul Tatălui Ceresc - pentru iluminare

Rugăciunile începătoare
Condac 1
Tatăl Ceresc Preasfânt şi Preaplin de iubire a luminat
toate Sfintele Personalităţi Cereşti şi pe toţi slujitorii Săi cei
devotaţi. De aceea Îl rugăm şi noi, cu multă smerenie şi cu
multă evlavie: Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem
păcătoşi şi nevrednici!
Icos 1
Preasfântul şi Preabinecuvântatul nostru Tată Ceresc,
Creatorul a tot şi a toate, a luminat cu Puterea Dumnezeirii
Sale toată Împărăţia Cerurilor şi întreaga Sa Creaţie, iar noi
spunem cu multă smerenie aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc pe noi pământenii, să facem Voia Ta!
Luminează-ne Tată Ceresc şi smereşte-ne pe noi creştinii!
Luminează-ne Tată Ceresc pe noi păcătoşii, să nu mai greşim!
Luminează-ne Tată Ceresc pe noi nevrednicii, să fim înţelepţi!
Luminează-ne Tată Ceresc, ca să avem putere în credinţă!
Luminează-ne Tată Ceresc, să se înmulţească în inimile noastre iubirea pentru Tine!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 2
Binecuvântată este Sfânta Împărăţie a Cerurilor şi binecuvântaţi sunt toţi cei care conlucrează în
Sfânta Împărăţie, spre a face Voia Domnului şi întrajutorarea multora, cântând cu toţii: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 2
Până la crearea unui Cer nou şi a unui Pământ nou mai este puţin, dar Tatăl Ceresc priveşte
spre noi, pentru a ne ajuta şi a ne lumina, ca să facem numai cele bune, drept pentru care Îl rugăm aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc, să înţelegem Sfintele Scripturi!
Luminează-ne Tată Ceresc, pentru a urma doar calea Ta!
Luminează-ne Tată Ceresc, să părăsim voile noastre cele rele!
Luminează-ne Tată Ceresc, să împlinim învăţăturile sfinte!
Luminează-ne Tată Ceresc, spre a avea cunoaşterea cea de la Tine!
Luminează-ne Tată Ceresc, să ne rugăm cu inimă fierbinte!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 3
Tatăl Ceresc ne dă posibilitatea de a face cele necesare la nivel terestru, pentru apărarea Ţării
Sfinte Ortodoxe România, pentru instruirea multora, pentru a se arăta Marea Sa Milă Dumnezeiască,
sau pentru a arăta grija Sfintelor Personalităţi Cereşti faţă de noi toţi. De aceea, din toată inima şi cu
multă dragoste sfântă să-I cântăm acum: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 3
Pentru a evolua spiritual, cu toţii trebuie să avem minţile luminate, să ne ajutăm unii pe alţii,
să facem ascultare, să fim milostivi, iubitori de Dumnezeu şi de aproapele nostru, să ne pocăim
pentru păcatele noastre şi să-I mulţumim Domnului pentru toate, spunând cu smerenie aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc pe toţi, ca să fim mai înţelepţi!
Luminează-ne Tată Ceresc, că ne străduim să facem Voia Ta!
Luminează-ne Tată Ceresc, să ne întărim duhovniceşte!
Luminează-ne Tată Ceresc, să progresăm spiritual!
Luminează-ne Tată Ceresc, să avem sufletele şi minţile luminate!
Luminează-ne Tată Ceresc, să facem lucrare sfântă!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

1
Condac 4
Chiar dacă unii ne-au jefuit sau ne-au umilit de două mii de ani încoace, cu ajutorul Bunului
Dumnezeu şi cu ajutorul tuturor Sfintelor Personalităţi Cereşti, pe toate le putem face, cântând cu
dragoste: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 4
Bunul Dumnezeu va face toate demersurile ca Ţara Sfântă Ortodoxă România să aibă tot ce
este necesar dezvoltării, chiar dacă multe ţări de pe glob vor fi împotriva sfântului regim, din
motivele lor şi nu pentru că vor face Voia Domnului Dumnezeu, care este Sfântă şi Cerească, iar noi
cu toţii să ne rugăm aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc, că am fost jefuiţi şi oropsiţi!
Luminează-ne Tată Ceresc, că am fost robiţi şi înşelaţi!
Luminează-ne Tată Ceresc, că am îndurat multe rele!
Luminează-ne Tată Ceresc, să fim blânzi, buni şi iubitori de oameni!
Luminează-ne Tată Ceresc, să ne amintim doar binele făcut nouă!
Luminează-ne Tată Ceresc, să Te iubim nelimitat în inimile noastre!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 5
Dacă ar fi fost să se facă Voia Domnului, atunci lumea ar fi fost de mult încreştinată, iar
Pământul ar fi devenit un Rai Preasfânt, unde, cu smerenie oamenii cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 5
Bunul Dumnezeu spune că nu se poate face dezvoltare, procreere, ori alt salt deosebit, dacă
omenirea nu are mintea luminată şi dacă nu are concepţii sfinte de viaţă, iar noi, aflând cele
comunicate de Preasfântul Dumnezeu, spunem aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc, să ne întărim virtuţile şi calităţile!
Luminează-ne Tată Ceresc, să fim mai duioşi şi mai răbdători!
Luminează-ne Tată Ceresc, să înţelegem şi să aplicăm învăţăturile sfinte!
Luminează-ne Tată Ceresc, să ieşim de sub robia păcatelor!
Luminează-ne Tată Ceresc, să fim mai smeriţi şi mai înţelepţi!
Luminează-ne Tată Ceresc, să facem în toate să fie Voia Ta Cea Sfântă!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 6
Mulţi oameni nu Îl acceptă pe Domnul Iisus nici acum, după două mii de ani de la Naşterea
Lui Cea Sfântă care a fost vestită şi prevestită. Domnul Iisus Hristos a fost două zile şi în vechea
Dacie, spre a-i vedea pe cei care cu adevărat Îl iubeau pe Dumnezeu, iar noi acum slăvindu-L Îi
cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 6
Cei din vechime Îl ştiau pe Dumnezeu ca pe Binefăcătorul care este dincolo de stele. Nu
cunoşteau mai mult, dar marea bucurie a strămoşilor noştri, la scurta vizită în trup a Domnului Iisus,
a inundat Cerurile, iar noi mult păcătoşii să spunem cu credinţă aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi îndărătnicii, să perseverăm în bine !
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi înrăiţii, să fim mai buni cu semenii noştri!
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi nesăţioşii, spre a ne potoli poftele cele rele!
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi necinstiţii, spre a deveni corecţi şi cinstiţi!
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi făţarnicii, spre a deveni sinceri şi oneşti!
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi nedemnii, spre a deveni demni de toată lauda!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 7
Domnul Iisus Hristos a văzut sfânta viaţa a înaintaşilor noştri daci, de acum două mii de ani şi
pentru cele două zile de frumoasă primire în Dacia, a ocrotit plaiurile noastre româneşti. Smerindu-
ne, cu dragoste să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!

2
Icos 7
Mulţi dintre înaintaşii noştri au ajuns Sfinţi în Împăraţia Cerurilor, deoarece au trăit sub
sfânta ascultare evanghelică a Domnului Iisus Hristos, iar noi cei de acum, aducându-le cinstirea
cuvenită şi mulţumindu-I Tatălui Ceresc, să ne rugăm aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei din acest veac întunecat de patimi!
Luminează-ne Tată Ceresc, să avem inimile preapline de iubire!
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi cei neştiutori, să fim mai înţelepţi!
Luminează-ne Tată Ceresc, să ne rugăm cu inimă fierbinte!
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care cu evlavie ne închinăm Ţie!
Luminează-ne Tată Ceresc, să fim mai smeriţi, mai răbdători, mai milostivi!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 8
Bine este să se împlinească toate după cuviinţă, aşa cum Cei din Ceruri pe toate le împlinesc cu
multă smerenie şi cu dragoste sfântă, cântând spre slava Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 8
Toate se vor schimba şi se vor face sub conducerea directă a Bunului Dumnezeu. Nimeni nu
va mai face vreun rău. Se va face ascultare sfântă la orice nivel, drept pentru care să-I mulţumim
Preasfântului nostru Tată Ceresc şi smerindu-ne, cu umilinţă să-L rugăm aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc, spre a ne împlini misiunea sfântă pe Pământ!
Luminează-ne Tată Ceresc, ca să împlinim în toate doar Voia Ta!
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care vrem o eră a păcii, a luminii şi a iubirii sfinte!
Luminează-ne Tată Ceresc, ca să se coboare Raiul pe Pământ!
Luminează-ne Tată Ceresc, pe noi care dorim conducere sfântă!
Luminează-ne Tată Ceresc, că în toate vrem să devenim plăcuţi Ţie!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 9
Domnul Iisus Hristos, este alături de noi, împreună cu Sfinţii şi cu toate Puterile Cereşti, spre a
se împlini toate câte se cuvin, după marea cerinţă a Tatălui Ceresc, iar noi cu evlavie să Îi cântăm:
Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 9
Bunul Dumnezeu a văzut greutăţile, necazurile, neajunsurile, dar şi răutatea multora dintre
oameni. Ca să ne schimbăm, să ne rugăm Tatălui Ceresc să ne dea Protecţie şi Iluminare Sfântă şi să
spunem din inimă aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc, să scăpăm de greutăţi şi de ispitiri viclene!
Luminează-ne Tată Ceresc, să ne umplem de iubire, de lumină şi de pace sfântă!
Luminează-ne Tată Ceresc, să avem cunoaştere sfântă şi înţelepciune!
Luminează-ne Tată Ceresc, să avem minţi luminate şi gânduri curate!
Luminează-ne Tată Ceresc, să scăpăm de trufie, de mândrie, de orgoliu şi de toate relele!
Luminează-ne Tată Ceresc, să nu avem răutate şi să nu ţinem minte răul făcut nouă!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 10
Mulţi dintre cei care ne duşmănesc nu ştiu pentru ce o fac şi în folosul cui o fac. Cu toţii să
fim iertători, aşa cum este şi Tatăl Ceresc cu noi şi cu mulţi alţi oameni păcătoşi. Preaslăvindu-L pe
Dumnezeu să-I cântăm cântarea sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 10
Cei care nu înţeleg acum, vor înţelege ceva mai târziu, toate motivele împotrivirilor lor
omeneşti şi se vor lămuri de Bunătatea şi de Marea Milă a Tatălui Ceresc. Din inimă să spunem aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc, să fim iertători, binevoitori şi ascultători!
Luminează-ne Tată Ceresc, să fim milostivi, buni şi bânzi!
Luminează-ne Tată Ceresc, să fim drepţi, corecţi şi cinstiţi!
Luminează-ne Tată Ceresc, să fim răbdători, îndurători şi smeriţi!
Luminează-ne Tată Ceresc, să fim cucernici, credincioşi şi puternici în credinţă!

3
Luminează-ne Tată Ceresc, să avem inimile preapline de pace, de lumină şi de iubire!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 11
Slujitorii aleşi trebuie să slujească cu mare cinstire Sfânta Liturghie, pentru că Cei din Ceruri
se vor pogorî la noi în chip văzut, spre a conlucra cu noi toţi. Slăvindu-L pe Dumnezeu, din inimă să
Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 11
Cei care sunt acum împotriva Sfintelor Liturghii îşi vor plânge de milă în viitorul apropiat,
dar Judecata Tatălui Ceresc trebuie împlinită în orice timp, iar Puterea Domnului Iisus Hristos va fi
peste toată creştinătatea şi peste tot Pământul. Cu credinţă să spunem aşa:
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care slujesc cu evlavie!
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care fac slujbe sfinte!
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care Îţi slujesc Ţie cu credinţă!
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care cheamă Preasfânt Numele Tău!
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care sunt curaţi la suflet!
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care merită darul Tău!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 12
Tatăl Ceresc participă la iluminarea Sfintelor Personalităţi Cereşti şi a întregii omeniri şi de
aceea să ne smerim şi mulţumindu-I pentru toate, să-L slăvim şi să-I cântăm din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 12
Toate cele comunicate de Preasfântul Dumnezeu şi de Sfintele Personalităţi Cereşti vor fi
scrise în cărţi şi toate se vor împlini la timpul lor. Cu evlavie şi cu iubire să spunem aşa:
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care vor face Voia Ta!
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care vor împlini Poruncile Tale!
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care vor fi ascultători!
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care se vor smeri!
Luminează-I Tată Ceresc, pe cei care vor fi aleşi şi binecuvântaţi de Tine!
Luminează-i Tată Ceresc, pe cei care în viitor vor conduce popoarele!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac
1)
Cu multă iubire sfântă, cu smerenie şi cu evlavie să mulţumim Tatălui Ceresc precum şi
întregii Dumnezeiri pentru Protecţia, iluminarea Sfântă şi pentru toate darurile care întreţin viaţa şi
cerându-ne iertare pentru toate păcatele noastre, să cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
Icos 1
Preasfântul şi Preabinecuvântatul nostru Tată Ceresc, Creatorul a tot şi a toate, a luminat cu
Puterea Dumnezeirii Sale toată Împărăţia Cerurilor şi întreaga Sa Creaţie, iar noi spunem cu multă
smerenie aşa:
Luminează-ne Tată Ceresc pe noi pământenii, să facem Voia Ta!
Luminează-ne Tată Ceresc şi smereşte-ne pe noi creştinii!
Luminează-ne Tată Ceresc pe noi păcătoşii, să nu mai greşim!
Luminează-ne Tată Ceresc pe noi nevrednicii, să fim înţelepţi!
Luminează-ne Tată Ceresc, ca să avem putere în credinţă!
Luminează-ne Tată Ceresc, să se înmulţească în inimile noastre iubirea pentru Tine!
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!
Condac 1
Tatăl Ceresc Preasfânt şi Preaplin de iubire a luminat toate Sfintele Personalităţi Cereşti şi pe
toţi slujitorii Săi cei devotaţi. De aceea Îl rugăm şi noi, cu multă smerenie şi cu multă evlavie:
Luminează-ne pe noi Tată Ceresc, că suntem păcătoşi şi nevrednici!

4
Rugăciune către Tatăl Ceresc pentru iluminare
Doamne Dumnezeule Atotfăcător, Preaslăvit şi Multiubitor, Tată Ceresc întăreşte-ne în
credinţă, binecuvintează-ne, smereşte-ne, dăruieşte-ne cele bune şi de folos sufletelor noastre,
luminează-ne pe noi păcătoşii ca în toate să facem doar Voia Ta Cea Sfântă. Te rugăm Tată Ceresc
luminează-ne viaţa, ca să alegem Calea Ta, luminează-ne mintea, ca să fim mai înţelepţi, luminează-
ne inima, ca să-Ţi faci acolo sălaş sfânt, luminează-ne sufletul, ca să devenim copiii Tăi, asemenea
Ţie. Tată Ceresc Îţi mulţumim că ne-ai creat, că ne iubeşti şi că ne veghezi permanent cu Dragostea,
cu Mila şi cu Îndurarea Ta! Slavă Ţie Doamne, Slavă Ţie! Amin!