Sunteți pe pagina 1din 1

DOZAREA CATATAZEI DIN CART'OF

Principiu: Sursad'eca1.a]az5estecar[oful;inaceastllucraresevolstudiaefectele ternperaturiigipH-uluiasupraactivitifiienzimatice,mdsurAndvitezade descompunerea aPei oxigenate' Reactivi: l.Preparareasolufeicr-ra-ctivita-teenzimat-icd:TAgdecartofcuralatde se adaugx 25 mL de apd coaji se tritureazi intr-lrn mojar. Peste pasta obtinut[, Timp d-e 15 minute suspensia distilatd gi se toarnl intr-un flacon Erlenrneyer. pentm a se obqine o solugie rezultati se agita ocazional iar apoi se filtreaz5 limpede. 2. APn oxigenatd soluqie 3olo; 3. KI 10o/o; 4. tiosuHat de sodiu, 0'05N 5. amidon, ghea15. 6. HCl0.1M 7. NaOH 0.1M' Tehnica de lu:ru: eprubete; in una se introduc 2 mL de I ffectui tempera dl se iau dou[ cu activitate enzimatic[ qi ambele apd oxigena t6.3a/o,iarin cealaltx 5 mL soiugie soluqiacu catalazx,din baia cu in se aqeaza ap[ cu gheagd'Dup[ 5 minute din oxigenatfl' se agitb bine cflteva ghea6, se pipeteazX Z *f in eprubeta cu ap5 se lasi la intuneric 15-20 min, iar secunde,apoi se adaug[ 2 mL soluqieKI 10Yo, prezentd de ami<ion' Se repetd iociui eiiber*o ,* .rar.*,6 cu tiosuifat 0'u5 N' in cu api la fierbereqi cu procedura, dar de data aceasta ap5 de 200C apoi peste 2 mL extract de cartof' se U-$feezui-pFl:glui. intr-o epmbeti' adaug[5pic5turia"UCi0,lM,seincubeaz[5minla200COisead1195tTt:lU oxigenati.SescuturitubuldecAtevaori,sead.arrgd2mlKll0o/o,selas[la cu ti6sulfat 0'05N' in prezenqh tntuneric 15-2[i min, iar iodul eliberat se titleaz[ in loc de HCI' de amidon' Similar se procedeazi cu NaOH O'tM' titrat in fiecare caz 9i de se noieazS volumul de tiosu.lfat cr care s-a se asemenee, noteazi eventualele obsewaqii'

It H fructozl, cu o ten( acidX9i p

Ijatoritl, alimentat culoare) enzimati fructofur fructozar

',"f
t l
H r
I

H9H

l n

intraceir brut poa

interfere

RAFIE FIELI_OG
R.!.oullette,}.H.Manchester,Experifilerlts]:nGenera],organicandBiological Company' New York' 1983' p' 275 Chemistry,2"d Edition, Macmillian Publishing

1. Sesu la 40"C supern inainte , 2. Sem de nisip baiede seob$n

T32