Sunteți pe pagina 1din 4

VALORI DE PATRIMONIU – Florin Bucescu: “Documente importante de muzica bizantină”

Documente importante de muzică bizantină şi psaltică în


Biblioteca Centrală Universitară “M.Eminescu” din Iaşi*

Florin BUCESCU

Abstract: Outstanding Documents of Byzantine and Psaltic Music in the Central University Library of
Iaşi. This paper represents a comprehensive attempt in researching documents of Byzantine music. The
library shelters a multitude of manuscripts written in several notations, from the ekphonetic to the
Chysanthic, by several music schools, including those of Putna, Neamţ and Argeş. The author highlights
outstanding documents such as the Evangelical Lectionary (11th – 12th centuries, minutely researched and
published by Grigore Panţiru), the Stikhirarion (13th – 14th centuries) and some other manuscripts of more
recent origin. The survey offers the researchers extensive data on these manuscripts emphasizing their
cultural and religious values..

(manuscrise bizantine, manuscrise muzicale, muzică bizantină, muzică psaltică)

Oraşul Iaşi a devenit capitala refugiau aici, mai ales în momente grele
Moldovei în anul 1564, după ce survenite după căderea
domnitorul Alexandru Constantinopolului (1453). Credincioşii
Lăpuşneanu fusese obligat de români, stînşi în jurul bisericii ortodoxe,
turci să incendieze cetatea de scaun a întreţineau, prin ierarhi şi diplomaţi,
Sucevei şi să mute centrul politic, militar strînse legături cu Constantinopolul, dar
şi economic din nord în podişul central manifestau o atitudine de deschidere către
moldovenesc. Occident, sperînd în ajutorul acestuia
Odată cu dezvoltarea economică pentru eliberarea de sub jugul turcesc.
şi politică a Iaşului s-a înregistrat o Întrucît pericolul otoman se apropia tot
înflorire a culturii, ştiinţei şi artei, întrucît mai mult, occidentul era interesat să
exercitarea noii funcţii de capitală nu se cunoască situaţi reală a Ţărilor Române,
putea îndeplini fără o intelectualitate bine deci şi a Moldovei. Din acest motiv,
pregătită şi activă. În acest mod, Iaşul s-a probabil, Academia din Berlin i-a cerut
transformat, cu timpul, într-un focar de domnitorului Dimitrie Cantemir să
cultură recunoscut atît în partea orientală realizeze o monografie a Moldovei, pe
a Europei, cît şi în Occident. Cărturarii şi care acesta a terminat-o de scris, în limba
ierarhii greci, cu care Ţările Române latină, în 1716, intitulînd-o Descriptio
întreţineau relaţii strînse, considerau Iaşul Moldaviae.
şi Bucureştiul bastioane ale credinţei Este cunoscut faptul că prinţul
ortodoxe şi ale artei bizantine şi, Dimitrie Cantemir era apreciat de
adeseori, vizitau Ţările Române sau se oamenii de ştiinţă ai timpului din Europa,
*
Prezentul studiu este un extras dintr-o mai amplă cercetare, publicată sub titlul „Documente importante de
muzică bizantină şi psaltică în bibliotecile din Iaşi”, apărută în Acta Musicae Byzantinae, vol. I, nr. 1/ aprilie
1999, pp. 74-95.

BIBLOS 15 – p.4
VALORI DE PATRIMONIU – Florin Bucescu: “Documente importante de muzica bizantină”

fiind considerat un savant, istoric şi Grigore Panţiru a unor soluţii plauzibile


poliglot, care cunoştea, mai bine ca pentru descifrarea acestei notaţii a făcut
oricine, creşterea şi descreşterea vîlvă în Europa, impresionîndu-l pe
Imperiului Otoman. În acelaşi timp, el era savantul Egon Wellesz, care totuşi nu a
apreciat şi ca strălucit muzician. acceptat explicaţiile şi ipotezele lui
În secolele al XVII-lea şi al Panţiru.
XVIII-lea Moldova nu avea nici o şansă Din secolele XIII-XIV există la
de victorie militară într-o eventuală Iaşi un stihirar foarte valoros, scris în
confruntare cu Poarta otomană. Din acest notaţie mediobizantină (cota Ms.IV-39).
motiv, unii domnitori, dar mai ales În ţară mai există un singur manuscris de
oameni de cultură, au căutat să apere acest fel, la Biblioteca Academiei
interesele naţionale şi pe alte căi, anume, Române (cota Ms.953).
acordînd atenţie dezvoltării cultural- În perioada Renaşterii europene, în
spirituale. Astfel, la Iaşi s-au înfiinţat Moldova a apărut ca un reflex al acelei
şcoli, cea mai reprezentativă pentru înfloriri generale, o vestită şcoală
secolul al XVII-lea fiind celebra muzicală la Mănăstirea Putna (Suceava),
Academie Vasiliană, fondată în 1640, care adurat aproape un secol, de la
căreia domnitorul ctitor, Vasile Lupu, i-a sfîrşitul secolului al XV-lea pînă pe la
donat şi un număr de cărţi importante, 1570.
creînd astfel embrionul primei biblioteci În colecţia Izvoare ale muzicii
oficiale din Iaşi. româneşti s-au publicat cîntări din
Cu timpul, numărul bibliotecilor manuscrisele de la Putna prin grija
din Iaşi a crescut, cea mai importantă din Editurii muzicale şi a cercetătorilor
vremurile noastre fiind Biblioteca Gheorghe Ciobanu, Marin Ionescu şi
Centrală Universitară “M.Eminescu”, Titus Moisescu. Acesta din urmă a
care deţine un fond de peste două continuat cercetările, editînd singur, în
milioane de documente. 1996, volumul Muzica bizantină în
În această instituţie, cartea spaţiul românesc.
muzicală veche şi manuscrisele muzicale Copistul-caligraf Antonie,
psaltice, aşa numitele psaltichii, protopsalt la Putna şi urmaş al lui
constituie un sector valoros, la care Evstatie, a terminat de scris în 1545 un
apelează tot mai mulţi cercetători. manuscris muzical, păstrat la Biblioteca
Colecţia de manuscrise psaltice şi Centrală Universitară, avînd cota Ms.I-
bizantine conţine aproximativ şaptezeci 26. Acesta cuprinde 85 de cîntări, din
de asemenea lucrări, dintre care vom care 79 în limba greacă, cîteva fiind
trece în revistă doar pe cele pe care le compuse de românul Evstatie
considerăm mai importante. protopsaltul şi una singură de Domeţian
Lecţionarul evanghelic de la Iaşi Vlahul (Potirion Sotirias).
constituie cel mai vechi document al Pe paginile Ms.I-26 sînt făcute
bibliotecii, provenind din secolele XI-XII însemnări interesante: “Am scris eu,
şi fiind scris în limba greacă cu unciale. arhimandritul Veniamin, în oraşul
Studiat de Vasile Gheorghiu (în 1940) şi Kameniţa, luni, aprilie 2, 1601 (7109),
de bizantinologul Grigore Panţiru (în cînd au fost episcop Teodosie al
deceniile 7-8 ale secolului nostru), acest Rădăuţilor cu domnul Io Constantin
manuscris păstrează o notaţie Voevod”. Altă însemnare aparţine lui
rudimentară numită ecfonetică, care Mihail Kogălniceanu: “Psaltichie scrisă
servea la citirea solemnă în biserică a în 1545 de protopsaltul Putnei, Antonie”.
pericopelor biblice. Gasirea de către

BIBLOS 15 – p.5
VALORI DE PATRIMONIU – Florin Bucescu: “Documente importante de muzica bizantină”

Din secolul al XVII-lea provin, “Mihai Eminescu”, majoritatea sînt scrise


după Nicu Moldoveanu (1), Ms. III-86 şi în notaţie hrisantică. Este absolut necesar
III-96, iar după părerea noastră şi ms.gr. să evidenţiem aici faptul că, în aceste
I-22 (Gramatică şi Anastasimatar de manuscrise, ponderea cîntărilor în limba
Elisei Sumeliotul, copist Anthonios). greacă slăbeşte şi se afirmă, firesc şi
În secolul următor, al XVIII-lea, strălucit, creaţia muzicală bisericească în
cînd arta psaltichiei trecea printr-o limba română, căreia îi fusese rezervat,
perioadă de excese din punct de vedere în perioada fanariotă şi mai înainte, locul
ornamental, se observă şi o evidentă de cenuşăreasă muzicală în biserica
tendinţă de simplificare a notaţiei şi de naţională.
schimbare a unor structuri muzicale Manuscrisele de după legea
vechi. Manuscrisele ieşene evidenţiază secularizării averilor mănăstireşti, dată de
atît intenţia simplificatoare cît şi cea de domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
ornamentare excesivă. dovedesc încă un lucru interesant, şi
Iată principalele manuscrise din anume că truditorii condeiului, copiştii
secolul al XVIII-lea de la Biblioteca români, parcă au uitat că în biserica
Centrală Universitară, aşa cum le prezintă română, timp de cinci secole, limbile
în ordine cronologică Nicu Moldoveanu oficiale au fost greaca şi slavona.
(2): ms. gr. III-85 (1700-1703), ms. III-88 Iată unele din manuscrisele primei
(1710), ms. III-87 (1772), ms. gr. III-89 jumătăţi a veacului trecut, în care îşi fac
(1794), ms. I-21, ms. I-24, ms. III-93, ms. apariţia nume de mari creatori români:
III-95. Macarie ieromonahul, Anton Pann,
La începutul secolului al XIX-lea, Dimitrie Suceveanu.
se simte nevoia oficializării înnoirilor Ms. IV-93 reprezintă un
muzicale, apărute încă de la sfîrşitul antologhion scris la Mănăstirea Slatina în
secolului trecut. Anul 1814 a venit să anul 1813 de către ierodiaconul Macarie
consacre în mod oficial noua sistimă, pe în zilele domnitorului Scarlat Kalimah
care, de fapt, practica o impusese încă de Voievod (foaia 139). Copistul a introdus,
pe vremea lui Petru Lampadarie, Daniil în afara cîntărilor greceşti în notaţie
protopsaltul sau Ioan protopsaltul. neobizantină, şi trei cîntări în limba
Concomitent cu aplicarea reformei română: anixandarele şi heruvicul lui Kir
hrisantice şi a noii sistime, la noi a Iosif Monahul şi Lumină lină. Acestea,
continuat acţiunea de românizare a aşa cum sublinia bizantinologul Sebastian
cîntărilor, acestea primind în acest mod o Barbu-Bucur, cel care a transcris
haină nouă, modernizată. Apariţia la Anixandarele lui Iosif în notaţie liniară,
Viena a celor trei cărţi ale lui Macarie: reprezintă cea de a doua etapă a românirii
Teoreticon, Anastasimatar şi cîntărilor (3). În ms. IV-93 mai apare şi o
Irmologhion înseamnă piatra de hotar de propedie în limba română, probabil prima
la care va pleca psaltichia românească în de acest fel din Moldova, care prezintă
evoluţia sa ulterioară. Deşi un timp se asemănări cu cea a lui Filothei Sân Agăi
mai menţin în practică şi neumele vechi, Jipei (1713). A fost publicată în revista
acţiunea se intensifică şi, peste puţin Byzantion, însoţită de un studiu şi
timp, situaţia se va schimba, consideraţii preliminare semnate de prof.
nemaiscriindu-se psaltichii în sistima dr. Gabriela Ocneanu (4). Cu toate aceste
veche după 1830. În schimb, s-a scris un similitudini, nu se poate dovedi că
mare număr în notaţie hrisantică. ieromonahul Macarie de la Slatina ar fi
Din cele peste 70 de manuscrise preluat textul propediei de la Filothei.
de la Biblioteca Centrala Universitară

BIBLOS 15 – p.6
VALORI DE PATRIMONIU – Florin Bucescu: “Documente importante de muzica bizantină”

Ms. III-98 reprezintă copia cărţii Cele cinci manuscrise: Ms. III-83,
Introducere în teoria şi practica muzicală Ms. III-79,Ms. III-78, Ms. II-32 şi Ms. II-
bisericească după metoda cea mai nouă 31 (Canoanele musichiei), povenind din
(Eisagoghi eis tu theoretikon ke practikon şcoala muzicală de la Curtea de Argeş,
tis musikis tin neoteron methodu, En cuprind o bună parte din opera lui
Konstantinopoli, 1822, apriliu, 27). Ghelasie Basarabeanu. Unele dinte
Copistul este Dumitru Papadopoulos din acestea sînt autografe ale lui Ghelasie
Hios, iar data copierii 1822. În afară de Basarabeanu, iar altele copii (Ms. III-78
această copie, mai există o alta la şi Ms. III-79). Ele sînt deosebit de
Biblioteca Academiei Române, cota 761, importante pentru cunoaşterea
tot în limba greacă, care a fost scrisă la contribuţiei lui Ghelasie Basarabeanu la
Iaşi, în 1821, de către Teodor Gherasim şi românirea cîntărilor, problemă de care s-
avînd, de asemenea, ca autori pe Hrisant, a ocupat muzicologul Alexie Buzera.
Grigore protopsaltul şi Hurmuz Aşadar, recapitulînd, la Biblioteca
Hartofilax. Acest manuscris a fost Centrală Universitară, există peste 70 de
prezentat de Titus Moisescu în studiul psaltichii: 30 avînd formatul III, 22
Dascălul de cîntări, Macarie (5). Ambele formatul II, 12 formatul I, 6 formatul V, 1
manuscrise dovedesc circulaţia în Ţările formatul VI. Ele acoperă toate epocile
Române a ideilor reformatoare ale lui notaţiei muzicale bizantine, de la cea
Hrisant, înainte ca Macarie să fi publicat ecfonetică pîna la notaţia hrisantică, cu
Theoreticonul. Se ştie, de altfel, că Petru excepţia celei paleobizantine. Am
Efesiu publicase la Bucureşti cărţi de evidenţiat o parte din manuscrisele
psaltichie în noua sistimă, încă din 1820. bizantine şi psaltice de la Biblioteca
Alte manuscrise de la Biblioteca Centrală Centrală Universitară din Iaşi din dorinţa
Universitară din Iaşi, din secolul al XIX- de a le supune atenţiei cercetătorilor,
lea sînt: avînd ferma convingere că numai după ce
Ms. I-23 Liturghier muzical se vor studia aprofundat aceste
psaltic, copiat de către Gheorghe, documente, şi altele similare, şi după ce
ucenicul arhimandritului Dancu în satul vor fi comparate cu cele din alte centre
Tămăneşti (Basarabia), în anul 1824. ale ţării, se va putea trece la elaborarea
Ms. IV-9, semnat de copistul Ioan unei istorii veridice a muzicii bisericeşti
Popa Praja, care prezintă alternativ, de pe teritoriul României. Urmele
adesea antifonic şi bilingv, cîntările pe trecutului, prezente la tot pasul în Iaşi şi
stihuri: în limba greacă un stih, în în alte centre culturale, merită şi trebuie
româneşte următorul. Acest manuscris păstrate, descifrate şi interpretate în
este menţionat de istoricul Constantin adevărata lumină a ştiinţei muzicii. Căci
Erbiceanu în volumul Serbarea şcolară cine nu-şi cunoaşte trecutul, nu are viitor.
din Iaşi, redactat în colaborare cu
Alexandru Xenopol.
Note
1. Nicu Moldoveanu – Izvoare ale cîntării psaltice în Biserica ortodoxă Română : teză de doctorat în
teologie. În: Biserica Ortodoxă Română, Buletin oficial al Patriarhiei Române, 1974, nr. 1-2, pag. 221
2. Idem, ibidem, pag. 221
3. Sebastian Barbu-Bucur – Cultura muzicală de tradiţie bizantină pe teritoriul României, Bucureşti,
Editura Muzicală, 1989, pag. 117
4. Studiu publicat în revista Byzantion, I, 1995, pp. 57 – 68
Studiu publicat în volumul: Macarie Ieromonah – Opere, vol. I: Theoreticon, Bucureşti, Editura Academiei,
1976

BIBLOS 15 – p.7

S-ar putea să vă placă și