Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL FINANȚ ELOR PUBLICE

ORDIN nr. 2875 privind stabilirea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfăş urate de contribuabilii care realizeaz ă venituri comerciale potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotă rârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea ş i func ț ionarea Ministerului Finan ț elor Publice, cu modific ă rile şi completă rile ulterioare, având în vedere prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi prevederile Hotă rârii Guvernului nr.656/1997 privind aprobarea Clasific ă rii activităț ilor din economia na țională, cu modific ă rile ulterioare,

ministrul finan țelor publice emite urmă torul ordin:

ART. 1 Se aprobă Nomenclatorul activit ăț ilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desf ăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale , prevă zut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2 (1) Direc țiile generale ale finan țelor publice jude ț ene, respectiv a municipiului Bucure şti vor lua mă suri pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit ş i vor asigura publicarea acestora anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

(2) În situa ț ia în care la o poziție din nomenclatorul prevă zut la art. 1 se regă sesc mai multe tipuri de activităț i, se pot stabili norme de venit pe fiecare tip de activitate.

(3) Fiec ă rei poziț ii din Nomenclatorul prevă zut la art.1, care se refer ă la denumirea activit ăților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, îi corespund cu titlu exemplificativ codul şi denumirea activităț ilor din Clasificarea activităț ilor din economia na ț ional ă ‐ CAEN Rev.2. Direc țiile generale ale finan ț elor publice jude țene, respectiv a municipiului Bucure ş ti, vor stabili norme anuale de venit pentru activităț ile independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, prevă zute în anexa la prezentul ordin, ş i pentru cazurile în care codurile CAEN corespunz ă toare activităț ilor respective nu se reg ă sesc printre cele înscrise cu titlu exemplificativ în Nomenclator.

ART. 3 Prezentul ordin se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finan țelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

Bucureş ti, 30 noiembrie 2011. Nr. 2.875

Anexa NOMENCLATORUL ACTIVITĂȚILOR INDEPENDENTE PENTRU CARE VENITUL NET SE POATE DETERMINA PE BAZA NORMELOR ANUALE DE VENIT, ACTIVIT ĂȚ I DESFĂŞ URATE DE CONTRIBUABILII CARE REALIZEAZ Ă VENITURI COMERCIALE

Nr.

Denumirea activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Codul si denumirea activităților din Clasificarea activităților din economia na țional ă ‐ CAEN Rev.2

crt.

1.

Boiangerie

1330: Finisarea materialelor textile

2.

Comer ț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant ă de produse alimentare, bă uturi şi tutun

4711: Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate,

cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi

tutun

3.

Comer ț cu plante medicinale, seminț e de legume, fructe şi flori

4622: Comerț cu ridicata al florilor ş i al plantelor

4776 : Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor şi

 

seminț elor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie ş i a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4789 : Comer ț cu amănuntul prin standuri, chioş curi şi piețe al altor produse

4.

Comer ț cu produse agricole şi alimentare

4721:Comerț cu amănuntul al fructelor şi legumelor

proaspete, în magazine specializate

 

4724: Comer ț cu amănuntul al pâinii, produselor de

patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781: Comerț cu amă nuntul al produselor alimentare,

băuturilor ş i produselor din tutun efectuat prin standuri,

chioş curi şi pie ț e 4789 : Comerț cu amă nuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

5.

Comer ț cu obiecte de uz casnic ş i unelte gospodă reşti

4649: Comer ț cu ridicata al altor bunuri de uz

gospodăresc

 

4751: Comer ț cu amănuntul al textilelor, în magazine

specializate

4752: Comerț cu am ănuntul al articolelor de fier ărie, al

articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine

specializate

4753: Comer ț cu amă nuntul al covoarelor, carpetelor,

tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

4754: Comerț cu amă nuntul al articolelor ş i aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759: Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de

iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

6.

Comer ț

cu

îmbr ăcăminte

ş i

4642: Comerț cu ridicata al îmbr ăcămintei şi încă lțămintei

încăl țăminte nouă şi uzat ă

4771: Comer ț cu amănuntul al î mbră că mintei, în magazine specializate

 

4772: Comerț cu amă nuntul al încăl țămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

4779: Comer ț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

vândute prin magazine

4782: Comerț cu amă nuntul al textilelor, îmbrăcă mintei şi

încăl ță mintei efectuat prin standuri, chio ş curi şi pieț e

7.

Comer ț cu ambalaje din sticl ă

 

4752: Comerț cu am ănuntul al articolelor de fier ărie, al

 

articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate 4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chioş curi şi piețe al altor produse

8.

Comer ț cu casete audio video CD şi DVD

4763: Comer ț cu amănuntul al discurilor şi benzilor

magnetice cu sau f ă ră înregistrări audio/video în magazine specializate

 

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

9.

Comer ț

cu

am ănuntul

al

4743: Comerț cu am ănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

echipamentelor

audio/video,

în

magazine specializate

 

10.

Comer ț cu animale şi păsă ri vii

 

4611: Intermedieri în comerț ul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

 

4623: Comerț cu ridicata al animalelor vii

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

11.

Comer ț cu lân ă, piei crude

 

4624:Comerț cu ridicata al blă nurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate

 

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

12.

Comercializare de stuf

 

4776: Comer ț cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminț elor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie ş i a hranei pentru acestea, în magazine specializate

13.

Comercializarea câinilor şi pisicilor de ras ă, pă s ărilor ornamentale, broaştelor ț estoase, a animalelor pentru blană şi a altor animale de companie, inclusiv hrana specific ă acestora

4776 : Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor şi

seminț elor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie ş i a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

14.

Comercializare de flori naturale/artificiale şi confecționare şi/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale

2229: Fabricarea altor produse din material plastic

3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

4776: Comerț cu amă nuntul al florilor, plantelor şi

seminț elor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate

 

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

15.

Comercializare piese şi accesorii pentru autovehicule

4531: Comer ț cu ridicata de piese şi accesorii pentru

autovehicule

 

4532: Comer ț cu amănuntul de piese şi accesorii pentru

   

autovehicule

16.

Confecț ionare ş i/sau comercializare de încăl țăminte

1520: Fabricarea încăl țămintei

4772: Comerț cu amă nuntul al încăl țămintei şi articolelor

 

din piele, în magazine specializate

4782: Comerț cu amă nuntul al textilelor, îmbrăcă mintei şi

încăl ță mintei efectuat prin standuri, chio ş curi şi pieț e

17.

Confecț ionare, comercializare şi/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deşeuri textile, piele, plastic, ceramică , aluminiu, cupru, sârmă , cauciuc, sticl ă , fibr ă de sticlă , hârtie, papur ă, nuiele, trestie, paie, iască , foi de porumb, ceară , os, sfoar ă, plut ă, stuf

1392: Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbră că mintei şi lenjeriei de corp)

1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1395: Fabricarea de textile neț esute şi articole din

acestea, cu excepția confecțiilor de îmbr ăcă minte

1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1411:

Fabricarea articolelor de îmbră că minte din piele

1431: Fabricarea prin tricotare sau cro şetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

 

1439: Fabricarea prin tricotare sau cro şetare a altor articole de îmbrăcăminte

1621: Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea

articolelor din plut ă, paie ş i din alte materiale vegetale împletite

1729: Fabricarea altor articole din hârtie şi carton

2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2229: Fabricarea altor produse din material plastic

2313: Fabricarea articolelor din sticl ă

2319: Fabricarea de sticl ărie tehnică

2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2511: Fabricarea de construcții metalice şi păr ți

componente ale structurilor metalice

2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri şi arcuri

2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

4751: Comer ț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi

piețe al altor produse

9523 :Repararea încăl ță mintei şi a articolelor din piele

9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

18.

Confecț ionare ş i/sau reparații de obiecte de uz casnic, gospodă resc ş i ornamental

1722: Fabricarea produselor de uz gospod ăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a

echipamentelor pentru casă ş i gradină

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc

   

n.c.a.

19.

Confecț ionare ş i/sau comercializare de garnituri pentru etanşare

2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

20.

Confecț ionare ş i/sau comercializare de obiecte metalice şi de mecanică fină

2511: Fabricarea de construcții metalice şi păr ți componente ale structurilor metalice

2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2571: Fabricarea produselor de t ăiat

2572: Fabricarea articolelor de feronerie

2573: Fabricarea uneltelor

2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri ş i şaibe

2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

21.

Confecț ionare ş i/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmur ă , piatr ă, ipsos, argil ă, căr ămizi, ț igle, văl ătuci ş i din alte materiale şi/sau produse pentru construcții

2332: Fabricarea căr ămizilor, țiglelor ş i altor produse

pentru construcț ii din argil ă arsă

2361: Fabricarea produselor din beton pentru construcț ii

2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru construcț ii

2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

 

2370: T ăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

4673: Comerț cu ridicata al materialului lemnos şi al

materialelor de construcții şi echipamentelor sanitare

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

22.

Confecț ionare ş i/sau comercializare de hamuri ş i harnaşamente

1512: Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi

piețe al altor produse

23.

Confecț ionare şi/sau reparare de obiecte din blană şi cojocărie

1420: Fabricarea articolelor din blană

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

24.

Confecț ionare şi/sau reparare de bijuterii din metale şi pietre preț ioase

3212: Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preț ioase

9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

25.

Confecț ionare ş i/sau comercializare de gablonț uri, m ărț i şoare şi felicit ări

3213: Fabricarea imitaț iilor de bijuterii şi articole similare

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

26.

Confecț ionare ş i/sau comercializare de pă lă rii, şepci şi/sau articole de ceaprăz ărie

1392: Fabricarea de articole confecț ionate din textile (cu excepția îmbră că mintei şi lenjeriei de corp)

1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.

 

1419: Fabricarea altor articole de îmbr ăcăminte şi accesorii n.c.a.

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi

   

piețe al altor produse

27.

Confecț ionare ş i/sau comercializare de rame, încadr ări tablouri şi oglinzi

1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea

articolelor din plut ă, paie ş i din alte materiale vegetale împletite

 

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

28.

Confecț ionare ş i/sau reparații de articole de marochinărie ş i de voiaj de orice fel

1512 : Fabricarea articolelor de voiaj ş i marochinărie ş i a articolelor de harnaşament

9523: Repararea încăl ță mintei şi a articolelor din piele

29.

Confecț ionare, acordă ri ş i/ sau reparaț ii de instrumente muzicale

3220: Fabricarea instrumentelor muzicale

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

30.

Confecț ionare ş i/sau comercializare de mături şi perii

3291: Fabricarea măturilor şi periilor

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

 

magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

31.

Confecț ionare ş i/sau comercializare de unelte de pescuit

3230: Fabricarea articolelor pentru sport

3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

 

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

32.

Confecț ionare

şi/sau

reparaț ii

3011: Construcț ia de nave ş i structuri plutitoare

ambarca țiuni

3012: Construcț ia de ambarcaț iuni sportive şi de

agrement

3315: Repararea şi întreț inerea navelor şi bărcilor

33.

Copiere acte

1812: Alte activit ăț i de tipărire n.c.a.

8219: Activit ăț i de fotocopiere, de pregătire a

documentelor şi alte activit ăț i specializate de secretariat

34.

Creşterea şi/sau comercializarea cu peş ti exotici şi accesorii de acvaristică , inclusiv hrana specifică

0321: Acvacultură maritimă

0322: Acvacultură în ape dulci

4776: Comer ț cu amănuntul al florilor, plantelor şi

 

seminț elor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie ş i a hranei pentru acestea, în magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

35.

Croitorie, Corset ărie

 

1412: Fabricarea de articole de îmbr ăcăminte pentru

 

lucru

1413: Fabricarea altor articole de îmbr ăc ăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419: Fabricarea altor articole de îmbr ăcăminte şi

accesorii n.c.a.

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

36.

Dactilografiere şi stenografiere

 

8211: Activit ăț i combinate de secretariat.

 

8219: Activit ăț i de fotocopiere, de pregătire a

documentelor şi alte activit ăț i specializate de secretariat

   

8299: Alte activit ăț i de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

37.

Dă ră cit şi/ sau toarcere

 

1310: Pregătirea fibrelor ş i filarea fibrelor textile

 

9609: Alte activit ăț i de servicii n.c.a.

38.

Demontare (dezasamblare) de autovehicule şi comercializare de piese auto uzate

3831: Demontarea (dezasamblarea) ma şinilor ş i a

echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

 

4677: Comerț cu ridicata al de şeurilor şi resturilor

39.

Dog ărie

1624: Fabricarea ambalajelor din lemn

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

40.

Dresura de animale

 

0162: Activit ăț i auxiliare pentru creşterea animalelor

 

9329: Alte activit ăț i recreative şi distractive n.c.a

9609: Alte activit ăț i de servicii n.c.a.

41.

Dulgherie, tâmpl ărie şi comercializare de bârne, grinzi, suporț i pentru construcț ii

1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmpl ărie, pentru construcț ii

4332: Lucrări de tâmpl ărie şi dulgherie

42.

Extracția şi comercializarea pietrei, pietri ş ului, nisipului, argilei

0811: Extracția pietrei ornamentale şi a pietrei pentru

construcții, extracț ia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a

 

ardeziei

0812: Extracț ia pietrişului şi nisipului; extracția argilei şi caolinului

43.

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1051: Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

44.

Fântânărie

3600: Captarea, tratarea şi distribuț ia apei

4221: Lucrări de construcț ii a proiectelor utilitare pentru fluide

4313: Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcț ii

4399: Alte lucr ări speciale de construcții n.c.a.

45.

Fieră rie potcovărie

 

0162: Activit ăț i auxiliare pentru creşterea animalelor

 

2572: Fabricarea articolelor de feronerie

2573: Fabricarea uneltelor

2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a

3311: Repararea articolelor fabricate din metal

46.

Fotografiere,

fotocopiere

şi

7420: Activit ăț i fotografice

fotoceramică

8219: Activit ăț i de fotocopiere, de pregătire a

documentelor şi alte activit ăț i specializate de secretariat

47.

Instalare,

montare,

reparare,

3320: Instalarea ma şinilor şi echipamentelor industriale

închiriere de aparate de măsur ă şi control

9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă ş i gr ădină

9609: Alte activit ăț i de servicii n.c.a.

48.

Î nchirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto ş i pe apă , parapante, skijet uri şi material sportiv

7721: Activit ăț i de închiriere şi leasing cu bunuri

recrea ționale ş i echipament sportiv

7729: Activit ăț i de închiriere şi leasing cu alte bunuri

personale şi gospodăreşti n.c.a.

49.

Î nchiriere de cort şi/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă şi pentru diferite ocazii

7721: Activit ăț i de închiriere şi leasing cu bunuri

recrea ționale ş i echipament sportiv

7729: Activit ăț i de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

50.

Î nchirieri de casete audio video CD si DVD

7722: Închirierea de casete video şi discuri (CD uri, DVDuri)

51.

Î nchiriere de camere în scop turistic

 

5510: Hoteluri şi alte facilități de cazare similare

 

5520: Facilit ăț i de cazare pentru vacanț e ş i perioade de scurtă durată

5590: Alte servicii de cazare

52.

Î ntreț inere şi reparare şi/sau recondi ț ionare autovehicule şi utilaje agricole, inclusiv piese auto

3312: Repararea ma şinilor

3317: Repararea ş i întreț inerea altor echipamente de transport n.c.a.

 

4520: Întreținerea şi repararea autovehiculelor

53.

Intermedieri în turism

 

7911: Activit ăț i ale agenț iilor turistice

 

7990: Alte servicii de rezervare şi asistență turistică

54.

Lă cătuşerie

2562: Operaț iuni de mecanic ă generală

2573: Fabricarea uneltelor

2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

8020: Activit ăț i de servicii privind sistemele de securizare

55.

Legare de căr ț i

1814: Legă torie şi servicii conexe

56.

Lucr ări de escavare

 

4312: Lucrări de pregătire a terenului

 

4313 : Lucr ări de foraj şi sondaj pentru construcț ii

57.

Organizare de cursuri sportive, de

9313: Activit ăț i ale centrelor de fitness

activit ăț i

de

întreț inere

ş i

9319: Alte activit ăț i sportive

înfrumuse țare fizică

 

9329: Alte activit ăț i recreative şi distractive n.c.a.

 

9604: Activit ăți de întreținere corporal ă

58.

Organizare de activităț i distractive în discoteci, distracț ii populare şi zodiac cu papagal

9321: Bâlciuri şi parcuri de distracț ii

9329: Alte activit ăț i recreative şi distractive n.c.a.

59.

Producerea şi/sau comercializarea

1071: Fabricarea pâinii; fabricarea pră jiturilor ş i a

produselor proaspete de patiserie

produselor de panifica ție, patiserie, gogo şerie, covrig ărie, cofet ărie

1072: Fabricarea biscui ț ilor ş i pi şcoturilor; fabricarea pr ăjiturilor şi produselor conservate de patiserie 4724: Comer ț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor zaharoase, în magazine specializate

4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781: Comerț cu amă nuntul al produselor alimentare,

băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioş curi şi pie ț e

60.

Prelucrare piei, prepararea şi vopsirea bl ănurilor

1511: T ă bă cirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea bl ănurilor

61.

Prepararea cărbunelui din lemn

 

1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea

 

articolelor din plută , paie, ş i din alte materiale vegetale

împletite

1910: Fabricarea produselor de cocserie

2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de baz ă

62.

Producere şi/sau comercializare de var

2352: Fabricarea varului şi ipsosului

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

63.

Producere şi/sau reparare de cazane şi

2521: Producț ia de radiatoare şi cazane pentru î ncălzire

 

că ldă ri

central ă

2591: Fabricarea de recipienț i, containere şi alte produse similare din o ț el

2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bă uturilor ş i tutunului

9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă ş i gr ădină

64.

Producere şi/sau comercializare de articole de feronerie

2572: Fabricarea articolelor de feronerie

4752: Comerț cu am ănuntul al articolelor de fier ărie, al

 

articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

65.

Producere şi/sau comercializare de floricele de porumb, castane pr ăjite, porumb fiert, seminț e pr ăjite de floarea soarelui şi dovleac, dovleac copt, vat ă de zahă r, bor ş

1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

66.

Producere şi/sau comercializare de îngheț at ă, gemuri, marmelade, jeleuri şi conservare a fructelor prin uscare

1039: Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

1052: Fabricarea înghe țatei

 

4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

4781: Comerț cu amă nuntul al produselor alimentare,

băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri,

chioş curi şi pie ț e

67.

Producere şi/sau comercializare de paste f ăinoase, macaroane, spaghete, tăi ț ei

1073: Fabricarea macaroanelor, t ăi ț eilor, cuş‐ cuş‐ ului şi a altor produse f ăinoase similare

4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

 

4781: Comerț cu amă nuntul al produselor alimentare,

băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioş curi şi pie ț e

68.

Producere şi/sau comercializare de obiecte de artizanat

1320: Produc ția de ț esături

1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea

 

articolelor din plut ă, paie ş i din alte materiale vegetale

împletite 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi

piețe al altor produse

69.

Producere şi/sau comercializare de frânghii, sfori şi şnururi din fibre sau şii textile

1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

4778: Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în

magazine specializate

 

4789: Comer ț cu amănuntul prin standuri, chio şcuri şi piețe al altor produse

70.

Producere, comercializare şi/sau reparare de mobil ă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese,dulapuri

3102: Fabricarea de mobil ă pentru bucăt ării

3103: Fabricarea de saltele şi somiere

3109: Fabricarea de mobil ă n.c.a.

4759: Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de

 

iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. în magazine

specializate

   

9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

71.

Producț ie, comercializare şi/sau reparare jocuri şi jucării

3240: Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

4765: Comer ț cu amă nuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate

 

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

72.

Producere şi/sau comercializare de coloranț i, esenț e alimentare condimente şi ingrediente

1084: Fabricarea condimentelor ş i ingredientelor

4729: Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

73.

Paza ş i îngrijirea animalelor, inclusiv în stâni şi cirezi

0162: Activit ăț i auxiliare pentru creşterea animalelor

74.

Pescuit şi comercializare de peşte

0311: Pescuitul maritim

0312: Pescuitul în ape dulci

4638: Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

4723: Comerț cu amănuntul al peş telui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

75.

Reparare brichete, montat supapă şi umplere cu gaz

9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a

echipamentelor pentru casă ş i gr ădină

 

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

76.

Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari

9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

77.

Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, ma şini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicaț ii, alte aparate electronice de uz caznic, inclusiv frigidere, aragaze, maşini de spă lat, alte dispozitive şi echipamente pentru cas ă şi gradină

3312: Repararea ma şinilor

3319: Repararea altor echipamente

3313: Repararea echipamentelor electronice şi optice

9511: Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512: Repararea echipamentelor de comunica ții

9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc ş i a echipamentelor pentru casă ş i gr ădină

 

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

78.

Reparare şi întreț inere motovelo

4540: Comerț cu motociclete, piese ş i accesorii aferente; întreț inerea şi repararea motocicletelor

9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

79.

Reparare

şi

recondi ționare

9523: Repararea încăl ță mintei şi a articolelor din piele

încăl țăminte

80.

Reparare ş i/sau întreț inere ascensoare de persoane şi de mărfuri

3317: Repararea ş i întreț inerea altor echipamente de

transport n.c.a.

 

4329: Alte lucr ări de instalaț ii pentru construcț ii

81.

Rot ărie şi/sau executare de caroserii din lemn

1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plut ă, paie ş i din alte materiale vegetale împletite

3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

82.

Servicii de bătut porumb cu maşina

0161: Activit ăț i auxiliare pentru produc ț ia vegetală ‐ 0163: Activități după recoltare

83.

Servicii de afumare carne şi slă nină

1011: Prelucrarea ş i conservarea cărnii

1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

84.

Servicii de amplasare de corturi, rulote şi altele

5530: Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

85.

Servicii de cânt ă rire

 

9609: Alte activit ăț i de servicii n.c.a.

86.

Servicii de formatare şi încărcare baterii auto, acumulatori şi pile electrice

2720: Fabricarea de acumulatori şi baterii

3314: Repararea echipamentelor electrice

9609: Alte activit ăț i de servicii n.c.a.

87.

Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale

1101: Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1104: Fabricarea altor bă uturi nedistilate, obț inute prin fermentare

88.

Servicii de strung ărie, frezare, alezare

2562: Operaț iuni de mecanic ă generală

2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri ş i şaibe

89.

Servicii de încă rcat sting ă toare

2829: Fabricarea altor maş ini şi utilaje de utilizare

generală n.c.a.

8425: Activit ăți de lupt ă împotriva incendiilor ş i de