Sunteți pe pagina 1din 3

Declaratia 112 - Pliant informativ de la ANAF

I. Baza legala pentru Declaratia 112 o reprezinta art. 29619 din Codul fiscal, modificat de O.U.G.
nr. 117/2010, publicat in M.O. nr. 891/30.12.2010 H.G. nr. 1397/2010 publicat in M.O. nr.
897/31.12.2010

II.Cine are obligtia depunerii declaratiei 112:

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, precum si entitatile asimilate


angajatorului, care au calitatea de: platitori de venituri din activitati dependente, venituri de natura
salariala si asimilate salariilor atat in perioada in care persoanele fizice rezidente sau nerezidente, isi
desfsoara activitatea cat si pe perioada in care beneficiaza de concedii medicale si indemnizatii de
asigurari sociale de sanatate-art. 2963 lit. e) Cod fiscal;

Platitorii de venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale si pentru care exista obligatia
platii contributiei individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj-art. 2963 lit.c) Cod
fiscal;

Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si, dupa caz, suporta contributii sociale obligatorii
in numele asiguratului- art. 2963 lit.f) Cod fiscal;

Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor- art. 2963 lit. g) Cod fiscal;

III. Termenul de depunere a declaratiei 112:

Lunar, pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul pe
venit si contribuitiile sociale.

Atentie! Obligatia declararii lunare a impozitului pe veniturile salariale si a contributiilor sociale


obligatorii revine si persoanelor juridice platitoare de impozitul pe veniturile microintreprinderilor,
asocierilor fara personalitate juridica consituite intre persoane fizice, persoanelor fizice care au
calitatea de angajator, asociatiilor, fundatiilor si altor entitati fara scop patrimonial, care pana la 31
decembrie 2010 aveau alte termene de declarare si plata a acestor obligatii (trimestrial, semestrial).
Exemplu: asociatiile de proprietari.

IV. Organul fiscal competent este cel in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor
de taxe, impozite si contributii.

V. Modul de depunere:
- metoda declarativa recomandata: prin mijloace electronice de transmitere la distanta (Sistemul
Electronic National), pe portalul e-Romania, la adresa www.e-guvernare.ro; Pentru utilizarea acestei
metode de declarare, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica si sa fie inregistrat pe portalul A.N.A.F. ca utilizator al
serviciului , conform instructiunilor publicate in acest sens pe portalul A.N.A.F/Declaratii
electronice/Informatii depunere declaratii.

- pana la data de 01.07.2011, declaratia se poate depune si in format electronic, pe suport electronic
(CD), insotita de formularul Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale,
impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate ( Anexa nr. 1), in format hartie,
semnat si stampilat, conform legii. Dupa aceasta data, declaratia va fi depus numai prin mijloace
electronice de transmitere la distanta

VI.Completarea si validarea formularului 112:


- declaratia 112 se completeaza/ valideaza cu ajutorul programelor de asistenta.

- programele sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau pot
fi descarcate de pe site-ul A.N.A.F., la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.

- contribuabilii vor completa anexele potrivit Instructiunilor de completare, din Anexa nr. 7, parte
integranta a H.G. nr. 1397/2010.

- in Anexa nr. 1 trebuie completata sectiunea Date de identificare a platitorului apoi cea privind
Creantele fiscale. Daca in perioada de raportare platitorul nu datoreaza impozit pe venit sau
contributii, trebuie inscris cifra 0 .

Atentie! Necompletarea tabelului in aceast sectiune echivaleaza cu nedepunerea obligatiei


respective.

* Anexa 1.1, cea dedicata angajatorului, cuprinde mai multe sectiuni.

Sectiunea A contine alte date de identificare a platitorului cu informatii precum codul CAEN sau
daca plateste sau nu contributii de accidente de munca. In acest caz, daca firma datoreaza aceste
contributii, va trece litera D, iar daca nu le datoreaza, litera N .

Sectiunea B se refera la indicatori statistici si cuprinde numarul de asigurati in sistemul asigurarilor


pentru somaj, al celor care au dreptul la concedii si indemnizatii si totalul fondului de salarii brute.

In Sectiunea C trebuie trecute informatiile cu privire la conditiile de munca normale, deosebite sau
speciale.

Sectiunea C2 se refera la indemnizatiile de sanatate, iar C3 la cele pentru accidente de munca si boli
profesionale. La C4, se trece suma scutita din contributia de somaj a angajatorului, iar la C5
subventiile, scutirile si reducerile. Sectiunea C6 se refera la contributia de somaj, iar C7 la
contributia la fondul de garantare.

Sectiunea D contine indicatori statistici privind numarul de asigurati pentru care angajatorul
datoreaza diverse contributii sociale.

Sectiunea E se completeaza numai de catre entitatile asimilate angajatorului, pentru anumite


categorii de asigurati.

Sectiunea F cuprinde datele privind impozitul pe venitul din salarii.

ATENTIE! Incepand cu 1 ianuarie 2011, impozitul pe veniturile din salarii datorat pentru salariatii
de la sediile secundare cu minimum 5 salariati, pentru care exista obligatia de inregistrare fiscala, se
declara de catre societatea mama la organul fiscal la care aceasta este inregistrata, defalcat pe
fiecare cod fiscal al sediilor secundare cu minimum 5 salariati, conform sectiunii F a formularului
112.

Anexa 1.2 este dedicata asiguratilor, adica angajatilor si se completeaza cu datele de identificare ale
acestora. La sectiunea Detalii coasigurati trebuie trecute si datele de identificare ale coasiguratilor,
care pot fi sotul sau sotia (trecuti cu codul "S") si parinte (cod "P").
La Sectiunea A, se inscriu datele pentru asiguratii care au venituri numai din salarii sau asimilate
salariilor, care nu au lucrat in conditii deosebite si nu au beneficiat de concediu medical sau de
scutiri.

Sectiunea B se completeaza numai daca salariatul nu se incadreaza la sectiunea anterioara. Sunt


cazurile cand salariatul a avut mai multe contracte de munca la acelasi angajator, a fost in concediu
medical ori a lucrat in conditii dificile de munca sau a beneficiat de indemnizatii sau alte motive de
scutire.

Sectiunea C cuprinde raportari pentru asigurati care trebuie completate de alte entitati asimilate
angajatorului. In Sectiunea D, vor fi trecute informatiile referitoare la concediile medicale.

VII.Rectificarea declaratiei 112:


Declaratia 112 poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, prin depunerea unei
declaratii rectificative.

Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru corectarea impozitului pe venit si a contributiilor


datorate de angajatori si entitai asimilate angajatorilor, pentru modificarea unor elemente de
identificare a asiguratului, pentru modificarea altor informatii prevazute in formular. Se intocmeste
pe acelasi model de formular ca si declaratia iniaiala, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina.

Se completeaza integral, cu toate datele si informatiile, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia
initiala. Se depune numai pentru rectificarile care vizeaza perioadele de raportare ulterioare datei de
1 ianuarie 2011.

ATENTIE! Sumele inscrise in declaratii nu cuprind diferentele de impozite si contributii sociale


stabilite prin actele de control.

Obsevatie: Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii vor
depune declaratii rectificative potrivit legislatiei specifice in vigoare in perioada la care se refera.

VIII. Sanctiuni:
Constituie contraventie potrivit prevederilor art. 219 alin. 1 lit. b) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, neindeplinirea la termen a
obligatiilor de declarare prevazute de lege, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume si se
sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 219 alin. 2 lit. d) din acelasi act normativ cu
amenda contraventionala dupa cum urmeaza: de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice,
respectiv de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

S-ar putea să vă placă și