Sunteți pe pagina 1din 100

Cuprins

Legea nr.329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.123/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe ................................ Ordonana de Urgen nr.123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea i completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe .......................................................................................................................... Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea i completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe ................................ Ordonana de urgen a Guvernului nr.138 pe 2004 pentru modificarea i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal publicat n Monitorul Oficial nr.1281/30.12.2004 ..................................................................................... Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe ................... 3

19 36

61 73

Lege nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 657 din data de 31 iulie 2006 Articol unic Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari: 1.La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte cu urmatorul cuprins: "- La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: (2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar in forma nefinalizata. - La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: (2) in cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice, altele decat autorul. - La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: (2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de persoana fizica sau juridica ce o face publica avand consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu isi dezvaluie identitatea." 2.La articolul I punctul 4, articolul 14 va avea urmatorul cuprins: "Art. 14 Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea, integrala sau partiala, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice." 3.La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins: "(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza in cazul in care imprumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de invatamant si prin bibliotecile publice cu acces gratuit." 4.La articolul I punctul 6, alineatul (5) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins: "(5) Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata, efectuat sau consimtit de titularul de drepturi." 5.La articolul I punctul 7, literele b) si c) ale articolului 14^5 vor avea urmatorul cuprins: "b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata, utilizate pentru realizarea produselor de consum; c) originalelor sau copiilor operelor, realizate in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract;" 6.La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins: "Art. 15 (1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, realizata direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica,

recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei, expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, realizata prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces la aceasta din orice loc sau in orice moment ales in mod individual." 7.La articolul I punctul 9, articolul 15^1 va avea urmatorul cuprins: "Art. 15^1 in sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se intelege: a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune ori de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentarii acestora, inclusiv comunicarea ei publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public; b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, in scopul receptionarii ei de catre public." 8.La articolul I, dupa punctul 9 se introduc opt noi puncte, punctele 9^1-9^8, cu urmatorul cuprins: "9^1. Articolul 15^2 va avea urmatorul cuprins: Art. 15^2 Prin retransmiterea prin cablu, in sensul prezentei legi, se intelege retransmiterea simultana, nealterata si integrala, de catre un operator, prin mijloacele prevazute la art. 15^1 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public, a unei transmisii initiale, cu sau fara fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionarii de catre public. 9^2. La articolul 21, alineatele (1), (3), (4) si (5) vor avea urmatorul cuprins: Art. 21 (1) Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere fotografice beneficiaza de un drept de suita, reprezentand dreptul de a incasa o cota din pretul net de vanzare obtinut la orice revanzare a operei, ulterioara primei instrainari de catre autor, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. ......................................................... (3) in sensul prezentei legi, copiile operelor originale de arta sau fotografice, care au fost facute intr-un numar limitat de catre insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de arta originale. (4) Suma datorata in temeiul alin. (1) se calculeaza conform urmatoarelor cote, fara a putea depasi 12.500 euro sau contravaloarea in lei: a) de la 300 la 3.000 euro - 5%; b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%; c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%; d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%; e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%; f) peste 500.000 euro - 0,25%. (5) Vanzatorul trebuie sa ii comunice autorului informatiile prevazute la alin. (1), in termen de doua luni de la data vanzarii, raspunzand de retinerea procentelor sau cotelor din pretul de vanzare, fara adaugarea altor taxe, si de plata catre autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4).

9^3. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins: Art. 22 Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului operei si sa o puna la dispozitie acestuia, daca acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. in acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garantie suficienta pentru securitatea operei, asigurarea acesteia la o suma ce reprezinta valoarea pe piata a originalului, precum si o remuneratie corespunzatoare. 9^4. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins: Art. 23 (1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi autorului ei la pretul de cost al materialului. (2) Daca nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului sa faca o copie a operei, intr-o maniera corespunzatoare. (3) in cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei si de a solicita proprietarului trimiterea reproducerii proiectelor. 9^5. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: (2) Daca opera este creata, intr-o perioada de timp, in parti, serii, volume si in orice alte forme de dezvoltare creativa, termenul de protectie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente. 9^6. La articolul 25, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: (2) Persoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta publica, in mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata inainte beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 ani, incepand din momentul in care a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica in mod legal. 9^7. La articolul 26, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: Art. 26 (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica in mod legal, sub pseudonim sau fara indicarea autorului, este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora. 9^8. La articolul 33 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins: e) reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de institutiile de invatamant sau de muzee ori de catre arhive, care nu sunt realizate in scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect;" 9.La articolul I punctul 10, litera e) a alineatului (2) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins: "e) de opere, in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv." 10.La articolul I punctul 12, articolul 34 va avea urmatorul cuprins: "Art. 34 (1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele concepute pentru realizarea de copii, in

situatia prevazuta la alin. (1), se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi." 11.La articolul I, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins: "12^1. La articolul 35, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins: d) daca rezultatul transformarii este o prezentare rezumativa a operelor in scop didactic, cu mentionarea autorului." 12.La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 37 va avea urmatorul cuprins: "(2) Pentru supravegherea utilizarii repertoriului propriu de catre terti, organismele de gestiune colectiva pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fara a fi necesara autorizarea acestora si fara plata, putand solicita in acest scop si informatii de interes public, detinute, potrivit legii, de institutiile publice competente." 13.La articolul I, punctul 14 va avea urmatorul cuprins: "14. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins: Art. 38 (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni, in scopul realizarii, o singura data, a radiodifuzarii autorizate. in cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel inregistrate, este necesara o noua autorizare din partea autorilor, in schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari. Daca in termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa. (2) in cazul inregistrarilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor inregistrari in arhivele oficiale este permisa in cazul in care prezinta o valoare documentara deosebita." 14.La articolul I punctul 15, alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins: "Art. 41 (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise si sa mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utilizare, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere rezilierea contractului." 15.La articolul I, dupa punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu urmatorul cuprins: "15^1. La articolul 46, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins: (3) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul daca opera nu indeplineste conditiile stabilite. in caz de denuntare a contractului, sumele incasate de autor ii raman acestuia. Daca, in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contrat de comanda, s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate." 16.La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins: "(5) in cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului." 17.La articolul I, dupa punctul 16 se introduc patru noi puncte, punctele 16^1-16^4, cu urmatorul cuprins: "16^1. La articolul 57, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins: (2) Daca o editie pregatita este distrusa total, datorita fortei majore, inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii.

(3) Daca o editie pregatita este distrusa partial, datorita fortei majore, inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre autor, numai atatea copii cate au fost distruse. 16^2. La articolul 58, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: Art. 58 (1) Prin contractul de reprezentare teatrala ori de executie muzicala titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa in public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala, coregrafica ori o pantomima, in schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite. 16^3. La articolul 59, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins: (3) intreruperea reprezentarilor sau executiilor timp de 2 ani consecutivi, daca nu s-a prevazut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita rezilierea contractului si daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun. (4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau de executie muzicala nu il poate ceda unui tert, organizator de spectacole, fara consimtamantul scris al autorului sau al reprezentantului sau, in afara de cazul cesiunii concomitente, totala sau partiala, a acestei activitati. 16^4. La articolul 65, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: Art. 65 (1) Regizorul sau, dupa caz, realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica care, in contractul cu producatorul, isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audiovizuale, in calitate de autor principal." 18.La articolul I, dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu urmatorul cuprins: "19^1. La articolul 73, litera c) va avea urmatorul cuprins: c) distribuirea si inchirierea originalului sau ale copiilor, sub orice forma, ale unui program pentru calculator." 19.La articolul I punctul 20, alineatul (2) al articolului 73 va avea urmatorul cuprins: "(2) Prima vanzare a copiei unui program pentru calculator pe piata interna de catre titularul drepturilor sau cea facuta cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata interna." 20.La articolul I, dupa punctul 20 se introduc patru noi puncte, punctele 20^1-20^4, cu urmatorul cuprins: "20^1. La articolul 79, litera a) va avea urmatorul cuprins: a) nu pot fi utilizate in alte scopuri decat la realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent;. 20^2. La articolul 84, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: Art. 84 (1) Studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura, precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris numele autorului, la loc vizibil, daca prin contract nu s-a convenit altfel. 20^3. La articolul 87, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: (2) Daca numele autorului figureaza pe exemplarul original al fotografiei, el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri. 20^4. La articolul 88, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: Art. 88

(1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate in acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fara consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani dupa moartea persoanei reprezentate." 21.La articolul I punctul 21, litera g) a articolului 98 va avea urmatorul cuprins: "g) radiodifuzarea si comunicarea publica ale interpretarii sau ale executiei sale, cu exceptia cazului in care interpretarea ori executia a fost deja fixata sau radiodifuzata;" 22.La articolul I, dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu urmatorul cuprins: "21^1. La articolul 98 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera g1), cu urmatorul cuprins: g1) in situatia specificata la lit. g) au dreptul numai la remuneratie echitabila;" 23.La articolul I punctul 22, alineatul (2) al articolului 98 va avea urmatorul cuprins: "(2) in sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora pe suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica a lor, cu ajutorul unui dispozitiv." 24.La articolul I, punctul 26 va avea urmatorul cuprins: "26. La articolul 105, literele a) si f) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins: a) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor inregistrari sonore; ......................................................... f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore, cu exceptia celor publicate in scop comercial, caz in care are dreptul doar la remuneratie echitabila;" 25.La articolul I, dupa punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu urmatorul cuprins: "27^1. La articolul 106^3 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins: a) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor inregistrari audiovizuale;" 26.La articolul I punctul 29, articolul 107 va avea urmatorul cuprins: "Art. 107 (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, direct ori indirect, in conditiile prevazute la art. 34 alin. (1), au dreptul, impreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau executanti, dupa caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor. (2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de fabricantii si/sau importatorii de suporturi de aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indiferent daca procedeul folosit este unul analogic sau digital. (3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 zile de la depunerea acestora. (4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 3 in 3 ani, daca una dintre parti o cere, in cadrul unor comisii constituite din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte;

b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si aparate, numit de respectivele structuri asociative, si cate un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori majori de suporturi si aparate, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea sa fie declarate in acest scop la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, pe de alta parte. (5) in vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. 131 alin. (2) -(4), organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor, cerere ce va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza sa fie negociate. Lista se elaboreaza in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza in doua comisii. (6) Remuneratiile sunt procentuale si se calculeaza la valoarea in vama, in cazul importatorilor, si, respectiv, la valoarea fara TVA, cu ocazia punerii in circulatie a produselor de catre producatori, si se plateste in luna urmatoare importului sau datei de facturare. (7) Remuneratiile negociate de parti sunt procentuale si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale. (8) Remuneratia compensatorie pentru copia privata reprezinta o cota procentuala din valoarea specificata la alin. (6), dupa cum urmeaza: a) coli de hartie pentru copiator, format A4: 0,1%; b) alte suporturi: 3%; c) pentru aparate: 0,5%. (9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a cererii de negociere, si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. 131^2." 27.La articolul I punctul 30, articolul 107^1 va avea urmatorul cuprins: "Art. 107^1 Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie, in conditiile prevazute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin obtinerea votului majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin obtinerea celui mai mare numar de voturi la o a doua convocare, indiferent de numarul celor prezenti. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I." 28.La articolul I, punctul 31 va avea urmatorul cuprins: "31. La alineatul (1) al articolului 107^2, litera c) se abroga." 29.La articolul I, dupa punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu urmatorul cuprins: "31^1. La articolul 107^2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins: (1^1) in cazul copiilor inregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol incheiat intre acestea, continand criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care indeplinesc conditiile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor." 30.La articolul I punctul 34, litera b) a articolului 113 va avea urmatorul cuprins:

"b) reproducerea prin orice mijloc si sub orice forma a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost transmise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit;" 31.La articolul I punctul 36, alineatul (1) al articolului 118 va avea urmatorul cuprins: "Art. 118 (1) in cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului de catre organismul respectiv sau cu consimtamantul sau." 32.La articolul I punctul 38, alineatul (2) al articolului 121 va avea urmatorul cuprins: "(2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe se stabileste printr-o metodologie negociata intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevazute la art. 131 si 131^1, cu excluderea de la calcul a programelor a caror retransmitere prin cablu este obligatorie conform legii." 33.La articolul I, dupa punctul 39 se introduc doua noi puncte, punctele 39^1 si 39^2, cu urmatorul cuprins: "39^1. La articolul 122, litera b) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins: b) reutilizare: orice forma de punere la dispozitia publicului a totalitatii sau a unei parti substantiale a continutului bazei de date, evaluata calitativ sau cantitativ, prin distribuirea de copii, prin inchiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a continutului bazei, astfel incat oricine sa poata avea acces la aceasta in locul si la momentul alese in mod individual. Prima vanzare pe piata interna a unei copii a bazei de date de catre titularul dreptului sui-generis sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul de a controla revanzarea acestei copii. 39^2. La articolul 122^3, alineatele (1)-(4) vor avea urmatorul cuprins: Art. 122^3 (1) Fabricantul unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului prin orice modalitate, nu poate impiedica utilizarea legitima a acesteia prin extragerea sau reutilizarea de parti nesubstantiale din continutul sau, oricare ar fi scopul utilizarii. in cazul in care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile prezentului alineat se aplica acestei parti. (2) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate, nu poate efectua acte care intra in conflict cu utilizarea normala a acestei baze de date sau care lezeaza in mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date. (3) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate, nu poate sa aduca prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se refera la opere ori la prestatii continute in aceasta baza de date. (4) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusa la dispozitia publicului prin orice modalitate, poate, fara autorizarea fabricantului bazei de date, sa extraga sau sa reutilizeze o parte substantiala a continutului acesteia: a) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii private a continutului unei baze de date neelectronice; b) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica, cu conditia indicarii sursei si in masura justificata de scopul necomercial urmarit; c) in cazul in care se face o extragere sau reutilizare avand ca scop apararea ordinii publice si a sigurantei nationale ori in cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale." 34.La articolul I punctul 40, alineatul (5) al articolului 122^3 va avea urmatorul cuprins:

10

"(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei parti dintr-o baza de date poate efectua, fara consimtamantul autorului acesteia, orice act de reproducere, distribuire, comunicare publica sau transformare, necesar utilizarii normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta." 35.La articolul I punctul 41, litera b) a alineatului (1) al articolului 123^2 va avea urmatorul cuprins: "b) dreptul de comunicare publica a operelor, cu exceptia operelor muzicale, si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual;" 36.La articolul I punctul 42, litera c) a articolului 125^1 va avea urmatorul cuprins: "c) categoriile de utilizatori si categoriile de persoane fizice si juridice care au obligatii de plata a remuneratiilor compensatorii pentru copia privata catre titularii de drepturi;" 37.La articolul I, dupa punctul 42 se introduc doua noi puncte, punctele 42^1 si 42^2, cu urmatorul cuprins: "42^1. La articolul 126, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: (2) Repertoriul mentionat la alin. (1) lit. b) se depune in regim de baza de date, protejat potrivit legii, in format scris si electronic, stabilit prin decizie a directorului general, si contine cel putin numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artistilor interpreti si executanti, a fonogramelor sau videogramelor. 42^2. La articolul 127 alineatul (1), litera f) va avea urmatorul cuprins: f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi, privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea reala, precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;" 38.La articolul I punctul 43, articolul 129^1 va avea urmatorul cuprins: "Art. 129^1 in cazul gestiunii colective obligatorii, daca un titular nu este asociat la niciun organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii. Dupa acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale, cu exceptia cheltuielilor de administrare." 39.La articolul I, punctul 44 va avea urmatorul cuprins: "44. La alineatul (1) al articolului 130, literele c) si h) vor avea urmatorul cuprins: c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfasoara activitati de comunicare publica, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat; ......................................................... h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, in vederea repartizarii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze, in format scris si electronic, in termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate, sub semnatura reprezentantului legal si stampilate;" 40.La articolul I, punctul 46 va avea urmatorul cuprins: "46. Articolul 131^1 va avea urmatorul cuprins: Art. 131^1 (1) Metodologia se negociaza de catre organismele de gestiune colectiva cu reprezentantii prevazuti la art. 131 alin. (2) lit. b), tinandu-se seama de urmatoarele criterii principale:

11

a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, si domeniul pentru care se poarta negocierea; b) categoria de utilizatori pe care ii reprezinta la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnati sa negocieze; c) repertoriul, confirmat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectiva, pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor organisme straine similare, in baza contractelor de reprezentare; d) proportia utilizarii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiva; e) proportia utilizarilor pentru care utilizatorul a indeplinit obligatiile de plata prin contracte directe cu titularii de drepturi; f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul ce face obiectul negocierii; g) in cazul in care nu exista venituri se va folosi practica europeana in domeniu; h) practica europeana privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectiva. (2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea in cadrul careia se utilizeaza repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publica, tinand cont de practica europeana privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectiva. Pentru activitatea de radiodifuzare, remuneratiile procentuale se vor stabili diferentiat, direct proportional cu ponderea utilizarii repertoriului gestionat colectiv in aceasta activitate, iar in lipsa veniturilor, in functie de cheltuielile ocazionate de utilizare. (3) Remuneratiile forfetare sau procentuale, prevazute la alin. (2), pot fi solicitate numai daca si in masura in care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla in termenele de protectie prevazute de lege. (4) in cazul in care gestiunea colectiva este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociaza fara a se tine seama de criteriile prevazute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse." 41.La articolul I punctul 47, alineatele (3), (4), (5) si (9) ale articolului 131^2 vor avea urmatorul cuprins: "(3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, in urmatoarele situatii: a) entitatile care alcatuiesc o parte ce urmeaza sa participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte parti; b) cele doua parti aflate in negociere nu au putut conveni o forma unica a metodologiei in termenul prevazut la alin. (1); c) organismele de gestiune colectiva nu au putut conveni incheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoaca partile in vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, si a 3 arbitri de rezerva. Acestia din urma ii vor inlocui, in ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si in cazul absentei partilor convocate. (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la data desemnarii arbitrilor, convoaca la sediul sau arbitrii desemnati si partile, in vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileste: onorariul brut, prin negociere cu partile, primul termen, dar nu mai tarziu de 5 zile, precum si locul arbitrajului si informeaza partile. ......................................................... (9) in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii arbitrale, partile pot face apel impotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei in complet civil. Hotararea arbitrala este executorie de drept pana la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea

12

sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva si irevocabila, se comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisa in termen de 5 zile de la data comunicarii." 42.La articolul I punctul 50, alineatele (1), (2) si (7) ale articolului 133 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 133 (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti platitori se face de organismul de gestiune colectiva al carui repertoriu se utilizeaza. (2) in situatia in care exista mai multe organisme de gestiune colectiva pentru acelasi domeniu de creatie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prevazute la art. 123^2, organismele beneficiare stabilesc, printrun protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala acestora, urmatoarele: a) criteriile repartizarii intre organisme a remuneratiei; b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza sa fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza; c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector. ......................................................... (7) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are obligatia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva, in forma scrisa, in numele tuturor organismelor de gestiune colectiva beneficiare, si sa asigure transparenta activitatilor de colectare, precum si a costurilor aferente in raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. Acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare." 43.La articolul I punctul 51, alineatul (2) al articolului 134 va avea urmatorul cuprins: "(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli: a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi, precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, in cadrul adunarii generale, potrivit statutului; b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a acestuia, prevazute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate anual; c) in lipsa unei hotarari exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in scopuri comune, altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite; adunarea generala poate decide ca maximum 15% din sumele colectate sa poata fi utilizate in scopuri comune si numai in limita obiectului de activitate; d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, in termen de maximum 6 luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a caror repartizare nu presupune o documentare speciala in termen de 30 de zile de la data colectarii; e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecaruia, dupa calcularea repartitiei individuale; f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate, aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a incalcarii drepturilor de autor ori conexe se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva; g) remuneratiile negociate pentru drepturile conexe nu pot depasi o treime din remuneratiile negociate pentru drepturile de autor cu aceeasi categorie de utilizatori."

13

44.La articolul I, punctul 52 va avea urmatorul cuprins: "52. La articolul 134, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins: (3) Remuneratiile incasate de organismele de gestiune colectiva nu sunt si nu pot fi asimilate veniturilor acestora. (4) in exercitarea mandatului, in conditiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectiva nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori utilizarea acestora." 45.La articolul I punctul 55, litera j) a alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 138 vor avea urmatorul cuprins: "j) efectueaza contra cost, pe cheltuiala inculpatilor, in cazul in care s-a dovedit vinovatia, constatari tehnicostiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala; (2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor contra cost. Contravaloarea operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. j) se va include in cheltuielile de judecata." 46.La articolul I punctul 58, alineatele (1) si (2) ale articolului 138^4 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 138^4 (1) Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 in 3 ani, prin ordin al ministrului coordonator al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Desemnarea celor 20 de membri se face prin tragere la sorti de catre directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in prezenta candidatilor, care sunt propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Candidatii propusi trebuie sa aiba pregatire juridica si minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzand informatii privind modalitatile de convocare. (2) Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiva, in conditiile prevazute de prezenta lege." 47.La articolul I punctul 60, alineatul (5) al articolului 138^5 va avea urmatorul cuprins: "(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul operelor protejate, puse la dispozitia publicului, conform clauzelor contractuale convenite intre parti, astfel incat oricine din public sa poata avea acces la acestea in orice loc si in orice moment, alese, in mod individual." 48.La articolul I punctul 61, alineatele (2) si (3) ale articolului 138^7 vor avea urmatorul cuprins: "(2) in cadrul unei actiuni referitoare la incalcarea drepturilor protejate de prezenta lege si ca raspuns la o cerere justificata a solicitantului, instanta are dreptul sa solicite furnizarea informatiilor privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevazut de prezenta lege, fie de la faptuitor, fie de la orice alta persoana care: a) a detinut in scop comercial marfuri-pirat; b) a utilizat in scop comercial servicii prin care incalca drepturile protejate de prezenta lege; c) a furnizat, in scop comercial, produse sau servicii utilizate in activitati prin care se incalca drepturile prevazute de prezenta lege; d) a fost indicata, de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicata in producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea sau inchirierea marfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului sau in furnizarea produselor ori serviciilor prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege. (3) Informatiile prevazute la alin. (2) cuprind, dupa caz:

14

a) numele si adresa producatorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori ai marfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vanzatorilor cu amanuntul; b) informatii privind cantitatile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum si pretul obtinut pentru marfurile, dispozitivele sau serviciile respective." 49.La articolul I punctul 62, alineatele (11) si (19) ale articolului 139 vor avea urmatorul cuprins: "(11) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (3), (6) si (10), sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil in mod rezonabil, pentru a dovedi cu suficienta certitudine ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentand element de proba suficient numarul de copii ale unei opere sau ale oricarui alt obiect protejat, la aprecierea instantei de judecata. in acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat. ......................................................... (19) Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina elaborarea, de catre asociatiile si organizatiile profesionale, a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate sa contribuie la asigurarea respectarii drepturilor prevazute de prezenta lege, in special in ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul Romaniei sprijina transmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel national sau comunitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora." 50.La articolul I punctul 63, articolul 139^2 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^2 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 30.000 lei urmatoarele fapte: a) incalcarea prevederilor art. 21; b) incalcarea prevederilor art. 88 si 89; c) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3) si (7); d) nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h); e) fixarea, fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune." 51.La articolul I punctul 65, articolul 139^4 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^4 (1) Constituie contraventie, daca nu reprezinta infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei si cu confiscarea marfurilor-pirat sau a dispozitivelor-pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul in spatiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, in vederea savarsirii de catre o alta persoana a unei contraventii sau infractiuni prevazute de prezenta lege. (2) Cu aceeasi amenda se sanctioneaza si fapta operatorilor economici care incalca obligatia prevazuta la art. 145 alin. (3). (3) Pentru repetarea savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) si (2), care au avut ca rezultat savarsirea infractiunilor prevazute la art. 139^6 in termen de un an, organul constatator aplica si sanctiunea complementara a inchiderii unitatii." 52.La articolul I punctul 67, alineatele (1), (2) si (5) ale articolului 139^6 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 139^6 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 al 5 ani sau cu amenda urmatoarele fapte:

15

a) realizarea, in scopul distribuirii, fara a se urmari direct sau indirect un avantaj material, cu orice mijloace si in orice mod, de marfuri-pirat; b) plasarea marfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv ori in zone libere; c) orice alta modalitate de introducere a marfurilor-pirat pe piata interna. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, in scopul distribuirii de marfuri-pirat, precum si detinerea acestora in scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice. ......................................................... (5) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda promovarea de marfuri-pirat prin orice mijloc si in orice mod, inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea catre public a listelor sau a cataloagelor de produse." 53.La articolul I punctul 68, articolul 139^7 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^7 Refuzul de a declara provenienta marfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda." 54.La articolul I punctul 69, articolul 139^8 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^8 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe ori de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual." 55.La articolul I punctul 70, articolul 139^9 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^9 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere in retea interna." 56.La articolul I punctul 71, alineatul (1) al articolului 140 va avea urmatorul cuprins: "Art. 140 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege: a) reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; b) distribuirea, inchirierea sau importul pe piata interna a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe, altele decat marfurile-pirat; c) comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; f) realizarea de opere derivate;

16

g) fixarea, in scop comercial, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune; h) incalcarea prevederilor art. 134." 57.La articolul I punctul 72, alineatele (1) si (2) ale articolului 141^1 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 141^1 (1) Producerea, importul, distribuirea, detinerea, instalarea, intretinerea sau inlocuirea, in mod ilicit, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani sau cu amenda. 2) Fapta persoanei care se racordeaza fara drept sau care racordeaza fara drept o alta persoana la servicii de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda." 58.La articolul I punctul 73, articolul 143 va avea urmatorul cuprins: "Art. 143 (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau inchiriere, ori detine, in vederea comercializarii, dispozitive ori componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care neutralizeaza aceste masuri tehnice de protectie, inclusiv in mediul digital. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda fapta persoanei care, fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi si stiind sau trebuind sa stie ca astfel permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o incalcare a unui drept prevazut in prezenta lege: a) inlatura in scop comercial, de pe opere sau de pe alte produse protejate, ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil; b) distribuie, importa in scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitie publicului, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment, alese in mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informatiile existente sub forma electronica, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost inlaturate ori modificate fara autorizatie." 59.La articolul I, dupa punctul 73 se introduce un nou punct, punctul 73^1, cu urmatorul cuprins: "73^1. La articolul 143^1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: (3) De prevederile alin. (1) beneficiaza si persoanele care au comis infractiuni prevazute la art. 139^9, 140 si 141, in conditiile in care se recupereaza prejudiciul constatat." 60.La articolul I punctul 74, alineatul (2) al articolului 145 va avea urmatorul cuprins: "(2) Constatarea infractiunilor prevazute la art. 139^6 alin. (6), art. 139^8, 139^9 si 143 se face si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, iar a celor prevazute la art. 139^6, 139^8 si 141^1 se poate face si de catre Jandarmeria Romana, in conditiile prevazute de art. 214 din Codul de procedura penala." 61.La articolul I punctul 76, articolul 147 va avea urmatorul cuprins: "Art. 147 Persoanele fizice sau juridice straine, titulare ale drepturilor de autor sau ale drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte, iar in lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani, cu conditia ca acestia sa beneficieze, la randul lor, de tratament similar in statele respective." 62.La articolul I, dupa punctul 78 se introduce un nou punct, punctul 78^1, cu urmatorul cuprins:

17

"78^1. La articolul 150, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: (2) Sumele datorate autorilor, ca urmare a utilizarii operelor lor, beneficiaza de aceeasi protectie ca si salariile si nu pot fi urmarite decat in aceleasi conditii. Aceste sume sunt supuse impozitarii conform legislatiei fiscale in materie." 63.Articolul III va avea urmatorul cuprins: "Art. III in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, entitatile care au fost implicate in negocieri pot initia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi si au obligatia sa trimita cate 3 nominalizari pentru constituirea corpului de arbitri prevazut la art. 138^4. Pana la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aplica metodologiile in vigoare." 64.Articolul V va avea urmatorul cuprins: "Art. V Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare."

18

Ordonanta de Urgenta nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 843 din data de 19 septembrie 2005

Avand in vedere angajamentele Romaniei in cadrul calendarului de masuri pentru integrarea in Uniunea Europeana, pentru transpunerea in dreptul intern a acquis-ului comunitar privind respectarea dreptului de proprietate intelectuala, in scopul eliminarii blocajelor constatate pe parcursul aplicarii Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea intaririi capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prin stabilirea unei structuri organizatorice corespunzatoare si pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii in domeniu, aceste elemente vizand interesul public si reprezentand situatii extraordinare si de urgenta,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Art. I Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1.Partea introductiva a articolului 7 va avea urmatorul cuprins: "Art. 7 Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:" 2.La articolul 7, litera j) se abroga. 3.La articolul 13, litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) reproducerea operei;" 4.Articolul 14 va avea urmatorul cuprins: "Art. 14 Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea integrala sau partiala a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice." 5.Alineatul (3) al articolului 14^4 va avea urmatorul cuprins: "(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza, in cazul in care imprumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de invatamant cu acces gratuit." 6.La articolul 14^4, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) Dreptul de imprumut nu se epuizeaza odata cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori copiilor unei opere pe piata, efectuat de titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia." 7.Articolul 14^5 va avea urmatorul cuprins: "Art. 14^5 Dispozitiile prezentei legi privind inchirierea si imprumutul nu se aplica: a) constructiilor rezultate din proiecte arhitecturale; b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice; c) originalelor sau copiilor operelor, in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract; d) lucrarilor de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii; e) operelor create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite." 8.Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins: "Art. 15 (1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei,

19

expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin Internet sau alte retele de calculatoare, astfel incat oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces din orice loc sau in orice moment ales in mod individual." 9.Articolul 15^1 va avea urmatorul cuprins: "Art. 15^1 In sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se intelege: a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentarii acestora, inclusiv comunicarea publica prin satelit, in scopul receptionarii de catre public; b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, in scopul receptionarii de catre public." 10.La alineatul (2) al articolului 33, litera e) va avea urmatorul cuprins: "e) de opere, in cazul utilizarii de natura necomerciala in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv." 11.Alineatul (3) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins: "(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, in conditiile prevazute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare." 12.Articolul 34 va avea urmatorul cuprins: "Art. 34 (1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul prezentei legi, reproducerea unei opere, cu exceptia partiturilor muzicale, fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor ori pe titularul drepturilor de utilizare. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele ce permit realizarea de copii, in situatia prevazuta la alin. (1), se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi." 13.Articolul 37 va avea urmatorul cuprins: "Art. 37 (1) In scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau vanzarii, societatile comerciale care produc ori vand inregistrari sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publica a acestora, precum si echipament pentru receptarea de emisiuni de radio si de televiziune pot reproduce si prezenta extrase din opere, cu conditia ca aceste operatiuni sa fie reduse la dimensiunile necesare testarii. (2) Pentru supravegherea utilizarii repertoriului propriu de catre terti organismele de gestiune colectiva pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fara autorizarea acestora si fara plata, putand solicita in acest scop si informatii de interes public detinute, potrivit legii, de institutiile publice competente." 14.Alineatul (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins: "Art. 38 (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni in scopul realizarii, o singura data, a radiodifuzarii autorizate. In cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel inregistrate este necesara o noua autorizare din partea autorilor, in schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari. Daca in termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa." 15.Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins: "Art. 41 (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise si sa mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utilizare, durata si intinderea cesiunii si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului." 16.Alineatul (5) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins: "(5) In cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzarea ca deseuri." 17.La articolul 65, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisa a contractului dintre producator si autorul principal este obligatorie."

20

18.Articolul 66 va avea urmatorul cuprins: "Art. 66 Sunt autori ai operei audiovizuale, in conditiile prevazute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, cand acestea din urma reprezinta o parte importanta a operei. In contractul dintre producatorul si regizorul sau realizatorul operei partile pot conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia." 19.Alineatul (1) al articolului 70 va avea urmatorul cuprins: "Art. 70 (1) Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator, in lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca acestia, cu exceptia autorilor muzicii special create, ii cedeaza producatorului drepturile exclusive privind utilizarea operei in ansamblul sau, prevazute la art. 13, precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea, in schimbul unei remuneratii echitabile." 20.La articolul 73, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: "(2) Prima vanzare a unei copii a unui program pentru calculator pe piata interna de catre titularul drepturilor sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata interna." 21.La alineatul (1) al articolului 98, literele b) si g) vor avea urmatorul cuprins: "b) reproducerea interpretarii sau a executiei fixate; g) radiodifuzarea si comunicarea publica a interpretarii sau a executiei sale, in afara cazului in care interpretarea ori executia a fost deja fixata sau radiodifuzata ori realizata pe baza unei fixari, caz in care are dreptul numai la remuneratie echitabila;" 22.Alineatele (2) si (3) ale articolului 98 vor avea urmatorul cuprins: "(2) In sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora, intr-un suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica, cu ajutorul unui dispozitiv. (3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (1) lit. g) se stabileste si se colecteaza conform procedurii prevazute la art. 131, 131^1, 131^2 si 13^3." 23.La articolul 98, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: "(4) Definitiile prevazute la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica in mod corespunzator si drepturilor prevazute la alin. (1)." 24.Articolul 102 va avea urmatorul cuprins: "Art. 102 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti este de 50 de ani de la data interpretarii sau executiei. Totusi, daca fixarea interpretarii sau executiei in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. (2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi." 25.Alineatul (1) al articolului 103 va avea urmatorul cuprins: "Art. 103 (1) Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie sau a altor sunete ori a reprezentarii digitale ale acestor sunete, alta decat sub forma unei fixari incorporate intr-o opera cinematografica sau in alta opera audiovizuala." 26.La alineatul (1) al articolului 105, litera f) va avea urmatorul cuprins: "f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore, cu exceptia celor publicate in scop comercial, caz in care are dreptul la remuneratie echitabila;" 27.Articolul 106 va avea urmatorul cuprins: "Art. 106 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari sonore este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. (2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi." 28.Articolul 106^4 va avea urmatorul cuprins: "Art. 106^4 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca inregistrarea in decursul acestei perioade face obiectul unei publicari sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. (2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi." 29.Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:

21

"Art. 107 (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin inregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hartie, direct ori indirect, in conditiile prevazute la art. 34 alin. (1), au dreptul, impreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau executanti, dupa caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor. (2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de catre fabricantii si importatorii de suporturi sau aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indiferent daca procedeul folosit este unul analog sau digital. (3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de inregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a certificatului unic de inregistrare la registrul comertului, in termen de 5 zile de la depunerea acestora. (4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 2 in 2 ani, in cadrul unor comisii constituite din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte; b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si de aparate, numit dintre acestea, si cate un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori de suporturi si de aparate majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea sa fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, pe de alta parte. (5) In vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. 131 alin. (2) -(4), organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si de aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere continand lista suporturilor si aparatelor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza a fi negociate. Metodologiile se elaboreaza in mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza in doua comisii. (6) Remuneratiile negociate de parti pot fi procentuale sau forfetare si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hartie pentru copiator format A4 si suporturi digitale. (7) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se calculeaza la valoarea in vama, in cazul importurilor si, respectiv, la valoarea facturata fara TVA, in cazul fabricantilor. Remuneratia este scadenta la data de 25 a lunii urmatoare efectuarii importului, respectiv facturarii de catre fabricanti. (8) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii si a listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza aceasta remuneratie se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. 131^2." 30.Articolul 107^1 va avea urmatorul cuprins: "Art. 107^1 Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie, in conditiile prevazute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin votul majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin votul majoritatii celor prezenti, la a doua convocare. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I." 31.La alineatul (1) al articolului 107^2, litera c) va avea urmatorul cuprins: "c) in cazul copiilor inregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol incheiat intre acestea, continand criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care indeplinesc conditiile stabilite prin decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;" 32.Alineatul (2) al articolului 107^2 se abroga. 33.Articolul 112 va avea urmatorul cuprins: "Art. 112 Dispozitiile privind limitele exercitarii drepturilor prevazute la art. 33-38 se aplica in mod corespunzator si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor." 34.La articolul 113, litera b) va avea urmatorul cuprins:

22

"b) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost transmise prin fir ori fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit;" 35.La articolul 117, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) In sensul prezentei legi, prin satelit se intelege orice satelit care opereaza pe benzi de frecventa rezervate, conform legislatiei privind telecomunicatiile, pentru radiodifuzarea semnalelor in scopul receptionarii de catre public sau pentru comunicarea individuala privata. In acest din urma caz este totusi necesar ca receptia individuala sa se poata face in conditii comparabile celor din primul caz." 36.Articolul 118 va avea urmatorul cuprins: "Art. 118 (1) In cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitie publicului de organismul respectiv sau cu consimtamantul sau. (2) Responsabilitatea comunicarii publice, in cazul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara Romaniei sau intr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene si care nu asigura nivelul de protectie prevazut de prezenta lege, este asigurata astfel: a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala, responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul Romaniei sau al unui stat membru al Uniunii Europene, utilizeaza statia; b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala, dar comunicarea catre public a fost autorizata de un organism cu sediul principal in Romania sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o." 37.Alineatul (2) al articolului 119 va avea urmatorul cuprins: "(2) Contractul-cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publica prin satelit a unei categorii de opere apartinand unui anumit domeniu, isi poate produce efectele extinse si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva, daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism emitator. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea in orice moment sa inlature producerea efectelor extinse ale contractului-cadru, printr-un contract individual sau colectiv." 38.Alineatele (1) -(4) ale articolului 121 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 121 (1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva. (2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe pentru retransmiterea prin cablu se stabileste prin metodologii negociate intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevazute la art. 131, 1311 si 1312. (3) In cazul in care partile nu pot stabili metodologii prin negociere, inainte de initierea procedurii de arbitraj prevazute de art. 1312 alin. (3) acestea pot conveni sa recurga la o procedura de mediere facultativa. Aceasta mediere este efectuata de unul sau mai multi mediatori alesi de parti in asa fel incat independenta si impartialitatea lor sa nu poata fi puse la indoiala. Mediatorii au ca sarcina sa ajute negocierile si pot sa notifice o propunere partilor. (4) In termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de catre mediatori, partile vor notifica mediatorilor si la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologii le. Notificarea propunerii, precum si a acceptarii sau respingerii acesteia se face in conformitate cu regulile aplicabile notificarii actelor juridice. Acceptarea de catre toate partile este prezumata in cazul in care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii in acest termen." 39.Alineatul (2) al articolului 121^1 se abroga. 40.La articolul 122^3, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei parti dintr-o baza de date poate efectua fara consimtamantul autorului acesteia orice act de reproducere, distribuire, comunicare publica sau transformare, necesar utilizarii normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta." 41.Alineatele (1) si (2) ale articolului 123^2 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 123^2 (1) Pot fi gestionate colectiv urmatoarele drepturi: a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme; b) dreptul de comunicare publica a operelor si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual; c) dreptul de imprumut, cu exceptia cazului prevazut la art. 123^1 alin. (1) lit. b); d) dreptul de radiodifuzare a operelor si a prestatiilor artistice in domeniul audiovizual; e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de inchiriere prevazut la art. 111^1 alin. (1); f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor

23

acestora. (2) Pentru categoriile de drepturi prevazute la alin. (1) organismele de gestiune colectiva ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si elaboreaza metodologii, in limita repertoriului gestionat, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociaza direct cu utilizatorii contractele de licenta. Organismele de gestiune colectiva vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, in forma prevazuta la art. 126 alin. (2), precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, romani si straini, pe care ii reprezinta. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in calitate de garant al aplicarii legii." 42.La articolul 125^1, litera c) va avea urmatorul cuprins: "c) categoriile de utilizatori si alte categorii de persoane fizice si juridice care au obligatii de plata catre titularii de drepturi;" 43.Articolul 129^1 va avea urmatorul cuprins: "Art. 129^1 In cazul gestiunii colective obligatorii, daca un titular nu este asociat la nici un organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii. Dupa acest termen sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale." 44.La alineatul (1) al articolului 130, literele a), b), h) si i) vor avea urmatorul cuprins: "a) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi; b) sa-i autorizeze pe utilizatori, in cazul in care s-au stabilit metodologii, la cererea acestora efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat, in schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, in forma scrisa; h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, in vederea repartizarii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze, in format scris si electronic, in termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate sub semnatura reprezentantului legal si cu stampila; i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control;" 45.Alineatele (1) -(3) ale articolului 131 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 131 (1) In vederea initierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectiva trebuie sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere, insotita de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a). (2) Metodologiile se negociaza in cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. Comisia de negociere este constituita din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi, pe de o parte; b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori, numit dintre acestea, si cate un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata a acestora in domeniu, cu conditia ca acestea sa fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, precum si al societatilor publice de radiodifuziune si de televiziune, dupa caz, pe de alta parte. (3) In vederea desemnarii in cadrul comisiei prevazute la alin. (2), organismele de gestiune colectiva vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, odata cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor si pe cea a utilizatorilor majori, care urmeaza a fi convocati pentru negocieri, precum si elementele de identificare a acestora." 46.Alineatele (2) -(4) ale articolului 131^1 vor avea urmatorul cuprins: "(2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul, iar in lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare. (3) Remuneratiile forfetare sau procentuale prevazute la alin. (2) pot fi solicitate numai daca si in masura in care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla in termenele de protectie prevazute de lege. (4) In cazul in care gestiunea colectiva este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociaza fara a se tine seama de criteriile prevazute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse." 47.Alineatele (1)-(7) si (9) ale articolului 131^2 vor avea urmatorul cuprins:

24

"Art. 131^2 (1) Negocierea metodologiilor se desfasoara conform programului stabilit intre cele doua parti, pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei. (2) Intelegerea partilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaza intr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat si tuturor importatorilor si fabricantilor de suporturi si aparate pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, conform art. 107. (3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, in urmatoarele situatii: a) entitatile care alcatuiesc o parte ce urmeaza sa participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte parti; b) cele doua parti aflate in negociere nu au putut conveni o forma unica a metodologiei in termenul prevazut la alin. (1); c) organismele de gestiune colectiva nu au putut conveni incheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoaca partile in vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, si a 3 arbitri de rezerva. Acestia din urma vor inlocui, in ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si in cazul absentei partilor convocate. (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 5 zile de la data desemnarii arbitrilor, convoaca la sediul sau arbitrii desemnati si partile in vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileste onorariul brut, dar nu mai mult de 3.000 lei (RON) pentru fiecare arbitru, primul termen, dar nu mai tarziu de 5 zile, precum si locul arbitrajului si informeaza partile. (6) Cele doua parti aflate in arbitraj, organismele de gestiune colectiva si, respectiv, utilizatorii sau alti platitori contribuie in mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, inainte de primul termen de arbitraj. Neplata in termen atrage decaderea partii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii pe durata arbitrajului. (7) Arbitrii au obligatia ca in termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor hotararea cuprinzand forma finala a metodologiilor supuse arbitrajului, in vederea comunicarii catre parti. In mod exceptional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii isi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor numai dupa depunerea hotararii arbitrale. (9) In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii arbitrale partile pot face apel impotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei, in complet civil. Hotararea arbitrala este executorie de drept pana la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva si irevocabila, se comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisa in 5 zile de la data comunicarii." 48.La articolul 131^2, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins: "(10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1) -(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declansarii procedurii de negociere a metodologiilor se afla in curs de negociere directa a unui contract de licenta sau au incheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectiva." 49.Articolul 131^3 va avea urmatorul cuprins: "Art. 131^3 (1) Organismele de gestiune colectiva sau, dupa caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori, societatile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a tarifelor si metodologiilor numai dupa 3 ani de la data publicarii lor in forma definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) In cazul negocierilor prevazute de art. 107 alin. (4), oricare dintre parti poate formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai dupa 2 ani de la data publicarii acestora in forma definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3) Pana la publicarea noilor metodologii, raman valabile vechile metodologii." 50.Articolul 133 va avea urmatorul cuprins: "Art. 133 (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti platitori se face de catre un singur organism de gestiune colectiva pentru aceeasi categorie de titulari de drepturi. (2) In situatia in care exista mai multe organisme de gestiune colectiva pentru un singur domeniu de titulari de drepturi, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala acestora, urmatoarele: a) criteriile repartizarii intre organisme a remuneratiei;

25

b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza sa fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza; c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector. (3) In cazul prevazut la alin. (2), daca organismele de gestiune colectiva beneficiare nu depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor desemneaza dintre acestea colectorul in domeniul titularilor de drepturi in cauza, pe baza reprezentativitatii, prin decizie a directorului general. (4) Pentru situatia prevazuta la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici intre organismele beneficiare, nici propriilor membri, decat dupa depunerea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a unui protocol incheiat intre organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, in acest caz, se evidentiaza distinct si trebuie sa fie justificate prin documente privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector in domeniul titularilor de drepturi in cauza. (5) La expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectiva poate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneratiei intre categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum si etapele ulterioare sunt cele prevazute la art. 131^2 alin. (3)-(9). (6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectiva, in calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 107^1 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) si alin. (1) si (3) ale prezentului articol, se evidentiaza in conturi analitice distincte. (7) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are obligatia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva, in forma scrisa semnata de toate organismele de gestiune colectiva beneficiare, si sa asigure transparenta activitatilor de colectare, precum si a costurilor aferente in raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. Acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare. (8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplica in mod corespunzator si organismelor de gestiune colectiva care sunt colectori unici. (9) Organismele de gestiune colectiva pot conveni printr-un protocol care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, desemnarea unui colector comun pe un domeniu de platitori, privind remuneratiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea, organismele de gestiune colectiva pot infiinta, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care sa functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, precum si potrivit prevederilor exprese privind organizarea si functionarea organismelor de gestiune colectiva din prezenta lege." 51.Alineatul (2) al articolului 134 va avea urmatorul cuprins: "(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli: a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi, precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, in cadrul adunarii generale, potrivit statutului; b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia, prevazute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual; c) in lipsa unei hotarari exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in scopuri comune, altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite; adunarea generala poate decide ca maximum 30% din sumele colectate sa poata fi utilizate in scopuri comune si numai in limita obiectului de activitate; d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, in termen de maximum 6 luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a caror repartizare nu presupune o documentare speciala, in termen de 30 de zile de la data colectarii; e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecaruia, dupa calcularea repartitiei individuale; f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate, aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a incalcarii drepturilor de autor ori a drepturilor conexe se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva." 52.La articolul 134, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) Remuneratiile incasate de organismele de gestiune colectiva nu sunt si nu pot fi asimilate veniturilor acestora, in exercitarea mandatului, in conditiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectiva nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori utilizarea acestora." 53.La alineatul (1) al articolului 134^1, litera c) va avea urmatorul cuprins:

26

"c) situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari;" 54.Articolul 137 va avea urmatorul cuprins: "Art. 137 (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Guvernului, fiind autoritate unica de reglementare, evidenta prin registre nationale, supraveghere, autorizare, arbitraj si constatare tehnico-stiintifica in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe. (2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se face integral si distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite. (3) Organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hotarare a Guvernului. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii si cultelor si este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator. (5) Personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor beneficiaza de stimulente din sumele incasate pentru bugetul de stat din operatiunile contra cost efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in procent de pana la 15%. (6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre operatiunile prevazute la art. 138 alin. (1) lit. d), e), k) si I) si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului." 55.Articolul 138 va avea urmatorul cuprins: "Art. 138 (1) Principalele atributii ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele: a) reglementeaza activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii; b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate; c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva; d) organizeaza si administreaza contra cost inregistrarea in registrele nationale si in alte evidente nationale specifice, prevazute de lege; e) elibereaza contra cost marcaje holografice utilizabile in conditiile legii in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, la valoarea pretului de achizitie la care se adauga un comision de administrare de 30%; f) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune colectiva; g) avizeaza, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, potrivit legii, inscrierea in registrul aflat la grefa judecatoriei a asociatiilor si fundatiilor constituite in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv in ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei; h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste masurile de intrare in legalitate sau aplica sanctiuni, dupa caz; i) asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfasurate potrivit legii; j) efectueaza constatari tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala; k) efectueaza la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala partilor interesate; l) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activitati de instruire, pe cheltuiala celor interesati; m) desfasoara activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul roman este parte; n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege. (2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, contra cost. (3) Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor are acces la informatiile necesare in mod operativ si gratuit de la Centrul National al Cinematografiei, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea Nationala a Vamilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Directia Generala de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de la institutiile financiar-bancare, in conditiile legii." 56.Alineatul (4) al articolului 138^2 va avea urmatorul cuprins: "(4) Pe baza concluziilor controlului, in cazul constatarii unor nereguli, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal catre adunarea generala a organismului de gestiune colectiva in cauza care il va dezbate in prima sedinta ordinara." 57.Articolul 138^3 va avea urmatorul cuprins: "Art. 138^3 In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 124 si 126 ori incalca obligatiile prevazute la art. 130, 133, 134, 134^1, 135 sau art. 138^2 alin. (2), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea in legalitate. Decizia poate fi atacata la instantele judecatoresti de

27

contencios administrativ. In cazul nerespectarii deciziei ramase definitive, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevazut la art. 125. Retragerea temporara a avizului are ca efect suspendarea activitatii organismului de gestiune colectiva pana la schimbarea administratorului general de catre adunarea generala." 58.Alineatele (1) si (2) ale articolului 138^4 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 138^4 (1) Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 in 3 ani prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidatii cu pregatire juridica si cu minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil, propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzand informatii privind modalitatile de convocare. (2) Arbitrii nu au calitatea de salariat al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiva in conditiile prevazute de prezenta lege." 59.Alineatele (2) si (4) ale articolului 138^5 vor avea urmatorul cuprins: "(2) Prin masuri tehnice, in sensul prezentei legi, se intelege utilizarea oricarei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, in cadrul functionarii sale normale, este destinata sa impiedice sau sa limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege. (4) Titularii de drepturi care au instituit masuri tehnice de protectie au obligatia de a pune la dispozitie beneficiarilor exceptiilor prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 33 alin. (2) lit. d) si e) si la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei. Totodata acestia au dreptul sa limiteze numarul copiilor realizate in conditiile de mai sus." 60.La articolul 138^5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins: "(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica in cazul operelor protejate puse la dispozitia publicului, conform clauzelor contractuale convenite intre parti, astfel incat membrii publicului sa poata avea acces la acestea in orice loc si in orice moment ales, in mod individual." 61.La capitolul III "Masuri de protectie, proceduri si sanctiuni", in sectiunea a II-a "Proceduri si sanctiuni", inainte de art. 139 se introduce un nou articol, articolul 138^7, cu urmatorul cuprins: "Art. 138^7 (1) Incalcarea drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute in prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun. (2) In cadrul unei actiuni referitoare la incalcarea drepturilor protejate de prezenta lege si ca raspuns la o cerere justificata a solicitantului, instanta are dreptul sa solicite furnizarea informatiilor privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevazut de prezenta lege fie de la faptuitor si/sau de la orice alta persoana care: a) detinea in scop comercial marfuri pirat; b) utiliza in scop comercial servicii prin care incalca drepturile protejate de prezenta lege; c) furniza, in scop comercial, produse sau servicii utilizate in activitati prin care se incalca drepturile prevazute de prezenta lege; d) a fost indicata, de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicata in producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea ori inchirierea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului ori in furnizarea produselor sau serviciilor prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege. (3) Informatiile prevazute in alin. (2) cuprind, dupa caz: a) numele si adresa producatorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori ai marfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vanzatorilor cu amanuntul; b) informatii privind cantitatile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum si pretul obtinut pentru marfurile, dispozitivele sau serviciile respective. (4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica fara a aduce atingere altor dispozitii legale, care: a) acorda titularului dreptul de a primi informatii mai extinse; b) prevad utilizarea in cauzele civile sau penale a informatiilor comunicate in conformitate cu prezentul articol; c) prevad raspunderea pentru abuzul de drept la informare; d) dau posibilitatea sa se refuze furnizarea de informatii care ar constrange persoana mentionata in alin. (1) sa admita propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se incalca drepturile protejate de prezenta lege; e) prevad protectia confidentialitatii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal." 62.Articolul 139 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139 (1) Titularii drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea incalcarii acestora si pot pretinde acordarea de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleasi solicitari pot fi

28

formulate in numele si pentru titularii de drepturi de catre organismele de gestiune, de catre asociatiile de combatere a pirateriei sau de catre persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat in acest sens. Cand o actiune a fost pornita de titular, persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sa intervina in proces, solicitand repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat. (2) La stabilirea despagubirilor instanta de judecata ia in considerare: a) fie criterii cum ar fi consecintele economice negative, in special castigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de faptuitor si, atunci cand este cazul, alte elemente in afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului; b) fie acordarea de despagubiri reprezentand triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, in cazul in care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit. a). (3) In cazul in care exista suspiciuni cu privire la incalcarea unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, persoanele indreptatite pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii: a) sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a preveni producerea iminenta a unei pagube prin incalcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca incalcarile prezumate aduse acestui drept sa continue sau pentru a conditiona continuarea lor de constituirea unor garantii destinate sa asigure despagubirea solicitantului; masurile provizorii de interzicere vor fi impuse, daca este cazul, prin obligarea la plata de amenzi civile potrivit dreptului comun; b) sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru a asigura repararea pagubei; in acest scop instanta poate dispune luarea de masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale persoanei presupuse a fi incalcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare si a altor bunuri. In acest scop, autoritatile competente pot sa dispuna comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente; c) sa dispuna ridicarea sau predarea catre autoritatile competente a marfurilor cu privire la care exista suspiciuni privind incalcarea unui drept prevazut de prezenta lege pentru a impiedica introducerea acestora in circuitul comercial. (4) Masurile prevazute la alin. (3) si (6) pot fi dispuse si prin ordonanta presedintiala. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat. (5) Aceleasi masuri pot fi cerute, in aceleasi conditii, impotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a incalca un drept protejat prin prezenta lege. (6) Titularii de drepturi sau reprezentantii acestora prevazuti la alin. (1) pot solicita instantei judecatoresti, chiar si inainte de introducerea unei actiuni pe fondul cauzei, luarea unor masuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor prevazute de prezenta lege si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba. (7) Masurile prevazute la alin. (3), (5) si (6) pot sa includa descrierea detaliata, cu sau fara prelevare de esantioane, sau sechestrarea reala a marfurilor in litigiu si, in cazurile corespunzatoare, a materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste marfuri, precum si documentele care se refera la ele. Aceste masuri vor fi avute in vedere si in aplicarea dispozitiilor art. 96-99 din Codul de procedura penala. (8) Pentru luarea masurilor provizorii si a masurilor asiguratorii prevazute la alin. (3) si pentru luarea masurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt prevazute la alin. (6), precum si pentru exercitarea cailor de atac asupra masurilor luate sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. (9) Instantele judecatoresti sunt abilitate sa adopte masurile prevazute la alin. (3) si (6), fara citarea partii adverse, in cazurile in care acest lucru va fi necesar, in special atunci cand orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau cand exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba. Partea adversa va fi informata de indata, cel mai tarziu dupa executarea masurilor. (10) Instanta poate sa autorizeze ridicarea de obiecte si inscrisuri care constituie dovezi ale incalcarii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, in original ori in copie, chiar si atunci cand acestea se afla in posesia partii adverse. In cazul incalcarilor comise la scara comerciala, autoritatile competente pot sa dispuna, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente. (11) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (3), (6) si (10), sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil in mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficienta certitudine, ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentand element de proba suficient si un esantion rezonabil dintr-un numar substantial de copii ale unei opere sau ale oricarui alt obiect protejat. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat. (12) Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanta vor fi duse la indeplinire prin executor judecatoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea in executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt.

29

(13) Instanta poate dispune ridicarea masurilor prevazute la alin. (3) si (6), la cererea paratului, daca reclamantul nu a introdus o actiune care sa conduca la solutionarea pe fond a cauzei intr-un termen de 20 de zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, daca acest termen este mai lung, termene calculate de la data ducerii la indeplinire a masurilor. (14) Titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri: a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit; b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit; c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal; d) raspandirea informatiilor cu privire la hotararea instantei de judecata, inclusiv afisarea hotararii, precum si publicarea sa integrala sau partiala in mijloacele de comunicare in masa, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta; in aceleasi conditii instantele pot dispune masuri suplimentare de publicitate adaptate circumstantelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare. (15) Instanta de judecata dispune aplicarea masurilor prevazute la alin. (14) pe cheltuiala faptuitorului, cu exceptia cazului in care exista motive temeinice pentru ca acesta sa nu suporte cheltuielile. (16) Masurile prevazute la alin. (14) lit. b) si c) pot fi dispuse si de procuror cu ocazia rezolvarii cauzei in faza de urmarire penala. Dispozitiile alin. (14) lit. c) nu se aplica pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv. (17) In dispunerea masurilor prevazute la alin. (14), instanta de judecata va respecta principiul proportionalitatii cu gravitatea incalcarii drepturilor protejate de prezenta lege si va lua in considerare interesele tertilor susceptibili de a fi afectati de aceste masuri. (18) Autoritatile judiciare sunt obligate sa comunice partilor solutiile adoptate in cauzele de incalcare a drepturilor reglementate de prezenta lege. (19) Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina elaborarea de catre asociatiile si organizatiile profesionale a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate sa contribuie la asigurarea respectului drepturilor prevazute de prezenta lege, in special in ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul Romaniei, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijina transmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel national sau comunitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora." 63.Articolul 139^2 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^2 Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte: a) incalcarea prevederilor art. 21; b) incalcarea prevederilor art. 88 si 89; c) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3) si (7); d) nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h); e) fixarea, fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune." 64.Articolul 139^3 se abroga. 65.Articolul 139^4 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^4 (1) Constituie contraventie, daca nu reprezinta infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) si cu confiscarea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul in spatiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, in vederea savarsirii de catre o alta persoana a unei contraventii sau infractiuni prevazute de prezenta lege. (2) Pentru repetarea savarsirii faptei prevazute la alin. (1), care au avut ca rezultat savarsirea infractiunilor prevazute la art. 139^6 in termen de un an, organul constatator aplica si sanctiunea complementara a inchiderii unitatii." 66.Articolul 139^5 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^5 (1) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 139^2 se aplica si persoanelor juridice. In cazul in care contravenientul, persoana juridica, desfasoara activitati care implica, conform obiectului sau de activitate, comunicarea publica de opere sau de produse purtatoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se maresc de doua ori. (2) Contraventiile prevazute la art. 139^2 si 139^4 se constata si se aplica de ofiterii sau de agentii de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor cu competente in domeniu. (3) Contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute in prezenta lege." 67.Articolul 139^6 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^6 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amenda de la 2.500 lei

30

(RON) la 25.000 lei (RON) urmatoarele fapte: a) realizarea, in scopul distribuirii, fara a se urmari, direct sau indirect, un avantaj material, cu orice mijloace si in orice mod de marfuri pirat; b) plasarea marfurilor pirat sub un regim vamal definitiv de import sau export, sub un regim vamal suspensiv ori in zone libere; c) orice alta modalitate de introducere a marfurilor pirat pe piata interna. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, in scopul distribuirii, de marfuri pirat, precum si detinerea acestora in scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice. (3) In cazul in care faptele prevazute la alin. (1) si (2) sunt savarsite in scop comercial, acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani. (4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si inchirierea sau oferirea spre inchiriere de marfuri pirat. (5) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) promovarea de marfuri pirat prin orice mijloc si in orice mod, inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea catre public a listelor sau a cataloagelor de produse. (6) In cazul in care oricare dintre faptele prevazute la alin. (1) -(4) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 5 ani la 15 ani. Pentru evaluarea gravitatii consecintelor, calculul pagubei materiale se efectueaza tinandu-se seama de marfurile pirat identificate in conditiile prevazute la alin. (1)-(4) si de pretul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele incasate ilegal de faptuitor. (7) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (6) se sanctioneaza savarsirea faptelor mentionate la alin. (1) -(5) de catre un grup infractional organizat. (8) In sensul prezentei legi, prin marfuri pirat se intelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fara consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct ori indirect, total sau partial, de pe un produs purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora. (9) In sensul prezentei legi, prin scop comercial se intelege urmarirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material. (10) Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, in anexele acestora sau in mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au in obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, inchirierea, depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe." 68.Articolul 139^7 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^7 Refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 20.000 lei (RON)." 69.Articolul 139^8 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^8 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 40.000 lei (RON) punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin Internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual." 70.Articolul 139^9 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139^9 Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 40.000 lei (RON) reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere in retea interna." 71.Articolul 140 va avea urmatorul cuprins: "Art. 140 (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege: a) reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; b) distribuirea, inchirierea sau importul pe piata interna al operelor ori al produselor purtatoare de drepturi conexe, altele decat marfurile pirat; c) comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; f) realizarea de opere derivate;

31

g) fixarea in scop comercial a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. (2) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se intelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele si propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune." 72.Dupa articolul 141 se introduce un nou articol, articolul 141^1, cu urmatorul cuprins: "Art. 141^1 (1) Producerea, importul, distribuirea, detinerea, instalarea, intretinerea sau inlocuirea in mod ilicit a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON). (2) Fapta persoanei care se racordeaza fara drept sau care racordeaza fara drept o alta persoana la servicii de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON). (3) Utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare in scopul promovarii dispozitivelor pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces conditionat, precum si expunerea sau prezentarea catre public in orice mod, fara drept, a informatiilor necesare confectionarii de dispozitive de orice fel, apte sa asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces conditionat, ori destinate accesului neautorizat in orice mod la astfel de servicii, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la o luna la 3 ani. (4) Vanzarea sau inchirierea dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu inchisoare de la 3 ani la 10 ani. (5) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (4) se sanctioneaza si savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) si (2) in scop comercial. (6) In sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se intelege orice dispozitiv a carui confectionare nu a fost autorizata de catre titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege in raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces conditionat, realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu." 73.Articolul 143 va avea urmatorul cuprins: "Art. 143 (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau inchiriere ori detine, in vederea comercializarii, dispozitive sau componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie ori care presteaza servicii ce conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie ori care neutralizeaza aceste masuri tehnice de protectie, inclusiv in mediul digital. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi si stiind sau trebuind sa stie ca astfel permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o incalcare a unui drept prevazut in prezenta lege: a) inlatura in scop comercial de pe opere sau de pe alte produse protejate ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil; b) distribuie, importa in scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitie publicului, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales in mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate pentru care informatiile existente sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost inlaturate ori modificate fara autorizatie." 74.Articolul 145 va avea urmatorul cuprins: "Art. 145 (1) Constatarea infractiunilor prevazute in prezenta lege se face de catre structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera. (2) Constatarea infractiunilor prevazute la art. 1396 alin. (5), art. 1398, 1399 si 143 se face si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, in conditiile prevazute de art. 214 din Codul de procedura penala. (3) Competenta de judecata pentru infractiunile prevazute la art. 1396-143 revine tribunalului." 75.Articolul 146 va avea urmatorul cuprins: "Art. 146 Beneficiaza de protectia prevazuta de prezenta lege urmatoarele: a) operele ai caror autori sunt cetateni romani, chiar daca nu au fost aduse inca la cunostinta publica; b) operele ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania, chiar daca nu au fost aduse la cunostinta publica; c) operele de arhitectura construite pe teritoriul Romaniei; d) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care au loc pe teritoriul Romaniei; e) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care sunt fixate in inregistrari protejate de prezenta lege;

32

f) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care nu au fost fixate in inregistrari, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege; g) inregistrarile sonore sau audiovizuale ai caror producatori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania; h) inregistrarile sonore sau audiovizuale a caror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data in Romania; i) programele de radiodifuziune si de televiziune emise de organisme de radiodifuziune si de televiziune cu sediul in Romania; j) programele de radiodifuziune si de televiziune transmise de organisme transmitatoare cu sediul in Romania." 76.Articolul 147 va avea urmatorul cuprins: "Art. 147 Persoanele fizice sau juridice straine, titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte, iar in lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani, cu conditia ca acestia sa beneficieze, la randul lor, de tratament national in statele respective." 77.Articolul 147^1 va avea urmatorul cuprins: "Art. 147^1 In completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglementari speciale pentru stabilirea unor masuri, inclusiv privind aplicarea si utilizarea codurilor de identificare a sursei, in vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau inchirierii de marfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, precum si pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea platii remuneratiei compensatorii pentru copia privata." 78.Alineatul (2) al articolului 149 va avea urmatorul cuprins: "(2) Beneficiaza de protectia prezentei legi si operele, inclusiv programele pentru calculator, interpretarile sau executiile, inregistrarile sonore sau audiovizuale, precum si programele organismelor de radiodifuziune si de televiziune realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile prevazute la alin. (1)." 79.Dupa articolul 151 se introduc doua noi articole, articolele 151^1 si 151^2, cu urmatorul cuprins: "Art. 151^1 (1) Comisia Europeana va fi informata cu privire la intentia de adoptare a unor dispozitii nationale de reglementare a unor noi drepturi conexe, precizandu-se motivele esentiale care justifica reglementarea acestor drepturi, precum si durata de protectie corespunzatoare. (2) Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispozitii nationale adoptate in domeniul reglementat de prezenta lege. (3) Va fi transmisa Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 119 alin. (2). (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunicarilor prevazute la alin. (1)-(3) catre Comisia Europeana. Art. 151^2 Prezenta lege transpune prevederile urmatoarelor acte normative comunitare: a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 122 din 17 mai 1991; b) Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de inchiriere si de imprumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor in domeniul proprietatii intelectuale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992; c) Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind armonizarea anumitor dispozitii referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit si retransmisiei prin cablu, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993; d) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 290 din 24 noiembrie 1993; e) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protectia juridica a bazelor de date, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 077 din 27 martie 1996; f) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe in societatea informationala, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 006 din 10 ianuarie 2002; g) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suita in beneficiul autorului unei opere de arta originale, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 272 din 13 octombrie 2001; h) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 157 din 30 aprilie 2004." Art. II (1)Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi legale:

33

a)art. 96 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare; b)art. 5 si 6 din Hotararea Guvernului nr. 7/2004 privind protectia juridica a serviciilor bazate pe acces conditionat sau constand in accesul conditionat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 46 din 20 ianuarie 2004; c)art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 624/2001; d)art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 213/2002; e)art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003; f)art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectiva si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003. (2)Pe data prevazuta la alin. (1) atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale, stabilite prin acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta, isi inceteaza aplicabilitatea. Art. III In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, partile implicate in negocieri pot initia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi si au obligatia sa trimita cate 3 nominalizari pentru constituirea corpului de arbitri prevazut la art. 1384 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Pana la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se aplica metodologii le in vigoare. Art. IV In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va incepe eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonograme. In aceasta perioada Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania va continua sa elibereze marcajele holografice conform procedurii existente anterior prezentei ordonante de urgenta. Ministerul Finantelor Publice va asigura suplimentarea bugetului Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor cu suma necesara achizitionarii in timp util a marcajelor holografice, estimata in raport cu vanzarile de marcaje holografice din anii anteriori. Stocul de marcaje holografice ramas la Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania la sfarsitul perioadei de 90 de zile va fi preluat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in conditiile stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor. Art. V Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare. -****PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU Contrasemneaza: Ministrul culturii si cultelor Adrian Iorgulescu Ministrul administratiei si internelor Vasile Blaga Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei

34

Gheorghe Barbu Ministrul finantelor publice Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

35

Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
Publicata in Monitorul Oficial nr. 587 din 30 iunie 2004

ART. I Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins: "Art. 1. - (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial." 2. Alineatele (3) si (4) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins: "(3) In lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot utiliza opera decat de comun acord. Refuzul consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat. (4) In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi utilizata separat, cu conditia sa nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori." 3. Litera g) a articolului 7 va avea urmatorul cuprins: "g) operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;" 4. Dupa litera i) a articolului 7 se introduce litera j) cu urmatorul cuprins: "j) operele de arta digitala." 5. Litera a) a articolului 9 va avea urmatorul cuprins: "a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile stiintifice, procedeele, metodele de functionare sau conceptele matematice ca atare si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;" 6. Litera e) a articolului 10 va avea urmatorul cuprins: "e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciati prin exercitarea retractarii." 7. Alineatul (2) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins: "(2) Dupa moartea autorului, exercitiul drepturilor prevazute la art. 10 lit. a), b) si d) se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile autorului sau, dupa caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie." 8. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins: "Art. 12. - Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii." 9. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins: "Art. 13. - Utilizarea unei opere da nastere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloace si sub orice forma a operei; b) distribuirea operei; c) importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate, cu consimtamantul autorului, dupa opera; d) inchirierea operei; e) imprumutul operei; f) comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public; g) radiodifuzarea operei; h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opere derivate." 10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

36

"Art. 14. - Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere." 11. Dupa articolul 14 se introduc articolele 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 si 14^5 cu urmatorul cuprins: "Art. 14^1 . - (1) Prin distribuire, in sensul prezentei legi, se intelege vanzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum si oferirea publica a acestora. (2) Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia. Art. 14^2 . - Prin import, in sensul prezentei legi, se intelege introducerea pe piata interna, cu scopul comercializarii, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport. Art. 14^3 . - Prin inchiriere, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere. Art. 14^4 . - (1) Prin imprumut, in sensul prezentei legi, se intelege punerea la dispozitie spre utilizare, pentru un timp limitat si fara un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop. (2) Imprumutul efectuat prin biblioteci nu necesita autorizarea autorului si da dreptul acestuia la o remuneratie echitabila. Acest drept nu poate face obiectul unei renuntari. (3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza, in cazul in care imprumutul este realizat in scop educativ ori cultural, prin biblioteci de drept public. (4) Imprumutul unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima distribuire a operei. Art. 14^5 . - Nu pot face obiectul inchirierii sau imprumutului: a) proiectele de structuri arhitecturale; b) originalele sau copiile operelor de design ori de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice; c) originalele sau copiile operelor, in scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract; d) lucrarile de referinta pentru consultare imediata sau pentru imprumut intre institutii; e) operele create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite." 12. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins: "Art. 15. - (1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie sau de prezentare directa a operei, expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea intr-un loc public, prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere prin mijloace cu fir sau fara fir, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a operelor, astfel incat orice membru al publicului sa poata avea acces, din orice loc sau in orice moment ales in mod individual. (2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publica sau punerea la dispozitia publicului a operelor nu se considera epuizat prin nici un act de comunicare publica sau de punere la dispozitia publicului." 13. Dupa articolul 15 se introduc articolele 15^1 si 15^2 cu urmatorul cuprins: "Art. 15^1 . - In sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se intelege: a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezentarii digitale a acestora, inclusiv prin satelit, in scopul receptionarii de catre public; b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii digitale a acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, in scopul receptionarii de catre public. Art. 15^2 . - Prin retransmiterea prin cablu, in sensul prezentei legi, se intelege retransmiterea simultana, nealterata si integrala, prin mijloacele prevazute la art. 15^1 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public a unei transmisii initiale, cu sau fara fir, inclusiv prin satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate receptionarii de catre public." 14. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins: "Art. 16. - Prin realizarea de opere derivate, in sensul prezentei legi, se intelege traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a unei opere preexistente, daca aceasta constituie creatie intelectuala." 15. Articolele 17, 18, 19 si 20 se abroga. 16. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins: "Art. 21. - (1) Autorul unei opere originale de arta grafica sau plastica ori al unei opere fotografice

37

beneficiaza de un drept de suita reprezentand dreptul de a incasa o cota din pretul de vanzare obtinut la orice revanzare a operei, ulterioara primei instrainari de catre autor, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. (2) Dreptul mentionat la alin. (1) se aplica tuturor actelor de revanzare a unei opere originale de arta grafica sau plastica ori a unei opere fotografice care implica, in calitate de vanzatori, cumparatori sau intermediari, saloane, galerii de arta, precum si orice comerciant de opere de arta. (3) Copiile operelor originale de arta sau fotografice, care au fost facute intr-un numar limitat de catre insusi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de arta originale, in sensul prezentei legi. (4) Suma datorata in temeiul alin. (1) se calculeaza conform urmatoarelor cote, fara a putea depasi 12.500 euro: a) de la 300 la 3.000 euro - 5%; b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%; c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%; d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%; e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%; f) peste 500.000 euro - 0,25%. (5) Vanzatorul trebuie sa-i comunice autorului informatiile prevazute la alin. (1), in termen de doua luni de la data vanzarii, si raspunde de retinerea din pretul de vanzare, fara adaugarea altor taxe, si de plata catre autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4). (6) Beneficiarii dreptului de suita sau reprezentantii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revanzarii, persoanelor prevazute la alin. (2) informatii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4). (7) Dreptul de suita nu poate face obiectul vreunei renuntari sau instrainari." 17. Alineatul (1) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins: "Art. 25. - (1) Drepturile patrimoniale prevazute la art. 13 si 21 dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau, in lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie." 18. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins: "Art. 26. - (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica, in mod legal, sub pseudonim sau fara indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora. (2) In cazul in care identitatea autorului este adusa la cunostinta publica inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu lasa nici o indoiala asupra identitatii autorului, se aplica dispozitiile art. 25 alin. (1)." 19. Articolul 29 se abroga. 20. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins: "Art. 30. - Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani." 21. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins: "Art. 33. - (1) Sunt permise, fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei remuneratii, urmatoarele utilizari ale unei opere aduse anterior la cunostinta publica, cu conditia ca acestea sa fie conforme bunelor uzante, sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare: a) reproducerea unei opere in cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranta publica; b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera, in scop de analiza, comentariu sau critica ori cu titlu de exemplificare, in masura in care folosirea lor justifica intinderea citatului; c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere in publicatii, in emisiuni de radio sau de televiziune ori in inregistrari sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv invatamantului, precum si reproducerea pentru invatamant, in cadrul institutiilor de invatamant sau de ocrotire sociala, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, in masura justificata de scopul urmarit; d) reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere, in cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institutiilor publice culturale sau stiintifice, care functioneaza fara scop lucrativ; reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisa, pentru inlocuirea acestuia, in cazul distrugerii, al deteriorarii grave sau al pierderii exemplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective; e) reproducerile specifice realizate de catre biblioteci accesibile publicului, de catre institutii de invatamant sau muzee ori de catre arhive, care nu sunt realizate in scopul obtinerii unui avantaj comercial sau economic direct ori indirect; f) reproducerea, cu excluderea oricaror mijloace care vin in contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea catre public a imaginii unei opere de arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata,

38

amplasata permanent in locuri publice, in afara cazurilor in care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicari si daca este utilizata in scopuri comerciale; g) reprezentarea si executarea unei opere in cadrul activitatilor institutiilor de invatamant, exclusiv in scopuri specifice si cu conditia ca atat reprezentarea sau executarea, cat si accesul publicului sa fie fara plata; h) utilizarea operelor in timpul celebrarilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publica; i) utilizarea, in scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate in cadrul expozitiilor cu acces public sau cu vanzare, al targurilor, licitatiilor publice de opere de arta, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzand orice utilizare comerciala. (2) In conditiile prevazute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea catre public, fara un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic: a) de scurte extrase din articole de presa si reportaje radiofonice sau televizate, in scopul informarii asupra problemelor de actualitate, cu exceptia celor pentru care o astfel de utilizare este, in mod expres, rezervata; b) de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si ale altor opere de acelasi fel, care au fost exprimate oral in public, cu conditia ca aceste utilizari sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea; c) de scurte fragmente ale operelor, in cadrul informatiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai in masura justificata de scopul informarii; d) de opere, in cazul utilizarii exclusiv pentru ilustrare in invatamant sau pentru cercetare stiintifica; e) de opere, in cazul utilizarii in beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si in limita ceruta de handicapul respectiv. (3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, in cadrul unei retele intre terti, de catre un intermediar sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat, si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare. (4) In toate cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) si la alin. (2) trebuie sa se mentioneze sursa si numele autorului, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste a fi imposibil; in cazul operelor de arta plastica, fotografica sau de arhitectura trebuie sa se mentioneze si locul unde se gaseste originalul." 22. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins: "Art. 34. - (1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentrul cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri grafice ale operelor, precum si pentru aparatele de sine statatoare, indiferent de modul de functionare, concepute pentru realizarea de copii, ce permit reproducerea acestor opere, in situatia prevazuta la alin. (1), se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi." 23. Articolul 36 se abroga. 24. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins: "Art. 38. - (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni fara fir, in scopul realizarii, o singura data, a comunicarii autorizate catre public. In cazul unei noi emiteri a operei astfel inregistrate este necesara o noua autorizare. Daca in termen de 6 luni de la prima emitere nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa. (2) In cazul inregistrarilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor inregistrari in arhivele oficiale este permisa in cazul in care prezinta o valoare documentara exceptionala." 25. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins: "Art. 40. - In cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezuma ca dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu exceptia dreptului la import, daca nu se prevede altfel prin contract." 26. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins: "Art. 41. - (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise, modalitatile de utilizare, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului." 27. Alineatele (1) si (2) ale articolului 43 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 43. - (1) Remuneratia cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul partilor. Cuantumul remuneratiei se calculeaza fie proportional cu incasarile provenite din utilizarea operei, fie in suma fixa sau in orice alt mod. (2) Cand remuneratia nu a fost stabilita prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneratiei. Aceasta se va face avandu-se in vedere sumele platite

39

uzual pentru aceeasi categorie de opere, destinatia si durata utilizarii, precum si alte circumstante ale cazului." 28. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins: "Art. 44. - (1) In lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create in indeplinirea atributiilor de serviciu precizate in contractul individual de munca, drepturile patrimoniale apartin autorului operei create. In acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de catre terti, numai cu consimtamantul angajatorului si cu recompensarea acestuia pentru contributia la costurile creatiei. Utilizarea operei de catre angajator, in cadrul obiectului de activitate, nu necesita autorizarea angajatului autor. (2) In cazul in care clauza prevazuta la alin. (1) exista, aceasta urmeaza sa cuprinda termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. In absenta precizarii termenului, acesta este de trei ani de la data predarii operei. (3) Dupa expirarea termenelor prevazute la alin. (2), in lipsa unei clauze contrare, angajatorul este indreptatit sa ii pretinda autorului plata unei cote rezonabile din veniturile obtinute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile suportate de angajator pentru crearea operei de catre angajat, in cadrul atributiilor de serviciu. (4) La expirarea termenului mentionat la alin. (2) drepturile patrimoniale revin autorului. (5) Autorul unei opere create in cadrul unui contract individual de munca isi pastreaza dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creatiei sale." 29. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins: "Art. 46. - (1) In cazul contractului de comanda pentru opere viitoare, in lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale apartin autorului. (2) Contractul de comanda a unei opere viitoare trebuie sa cuprinda atat termenul de predare, cat si termenul de acceptare a operei. (3) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul, daca opera nu indeplineste conditiile stabilite. In caz de denuntare a contractului, sumele incasate de autor raman acestuia. Daca, in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda, s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate." 30. Alineatele (1), (2), (3) si (6) ale articolului 47 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 47. - (1) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial in cazul in care cesionarul nu il utilizeaza sau il utilizeaza intr-o masura insuficienta si daca, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil. (2) Autorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune, daca motivele de neutilizare sau de utilizare insuficienta se datoreaza propriei culpe, faptei unui tert, unui caz fortuit sau de forta majora. (3) Desfiintarea contractului de cesiune, mentionata la alin. (1), nu poate fi solicitata inainte de expirarea a doi ani de la data cesionarii dreptului patrimonial asupra unei opere. In cazul operelor cedate pentru publicatiile cotidiene, acest termen va fi de trei luni, iar in cazul publicatiilor periodice, de un an. ....................................................................................... (6) Dobandirea proprietatii asupra suportului material al operei nu confera prin ea insasi un drept de utilizare asupra operei." 31. Alineatele (1) si (2) ale articolului 48 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 48. - (1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedeaza editorului, in schimbul unei remuneratii, dreptul de a reproduce si de a distribui opera. (2) Nu constituie contract de editare conventia prin care titularul dreptului de autor il imputerniceste, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reproduce si, eventual, a distribui opera." 32. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins: "Art. 50. - Cesiunea catre editor a dreptului de a autoriza alte persoane sa adapteze opera sau sa o utilizeze in orice alt mod trebuie sa faca obiectul unei prevederi contractuale exprese." 33. Alineatele (1) si (5) ale articolului 56 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 56. - (1) In lipsa unei clauze contrare, contractul de editare va inceta dupa expirarea duratei stabilite sau dupa epuizarea ultimei editii convenite. ....................................................................................... (5) In cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de doi ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzarea pentru distrugere." 34. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins: "Art. 58. - (1) Prin contractul de reprezentare teatrala ori de executie muzicala, titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa in public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala, coregrafica ori o pantomima, in schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite. (2) Se pot incheia contracte generale de reprezentare teatrala sau de executie muzicala si prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, in conditiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. c)." 35. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 59 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 59. - (1) Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala se incheie in scris, pe o durata determinata ori pentru un numar determinat de comunicari publice. (2) Contractul trebuie sa prevada termenul in care va avea loc premiera sau singura reprezentare ori

40

executie a operei, dupa caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum si remuneratia autorului. (3) Intreruperea reprezentarilor sau executiilor, timp de dou ani consecutivi, daca nu s-a prevazut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun." 36. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins: "Art. 63. - (1) Prin contractul de inchiriere a unei opere, autorul se angajeaza sa permita utilizarea, pe timp determinat, cel putin a unui exemplar al operei sale, in original sau in copie, in special programe pentru calculator ori opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale. Beneficiarul dreptului de inchiriere se angajeaza sa plateasca o remuneratie autorului pe perioada cat foloseste acel exemplar al operei. (2) Contractul de inchiriere a unei opere este supus dispozitiilor de drept comun privind contractul de locatiune. (3) Autorul pastreaza dreptul de autor asupra operei inchiriate, cu exceptia dreptului de distribuire, daca nu s-a convenit altfel." 37. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins: "Art. 64. - Opera audiovizuala este opera cinematografica, opera exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei sau orice alta opera constand dintr-o succesiune de imagini in miscare, insotite sau nu de sunete." 38. Alineatele (1) si (4) ale articolului 67 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 67. - (1) In cazul in care unul dintre autorii prevazuti la art. 66 refuza sa definitiveze contributia sa la opera audiovizuala sau se afla in imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia in vederea definitivarii operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contributia avuta. ....................................................................................... (4) Autorii operei audiovizuale, altii decat autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunostinta publica, precum si utilizarii specifice a versiunii definitive a operei, integral sau partial." 39. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins: "Art. 70. - (1) Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator, in lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca acestia ii cedeaza producatorului drepturile exclusive privind utilizarea operei in ansamblul sau, prevazute la art. 13, precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea, in schimbul unei remuneratii echitabile. (2) In lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum si alti autori ai unor contributii la aceasta, isi pastreaza toate drepturile de utilizare separata a propriilor contributii, precum si dreptul de a autoriza si/sau de a interzice utilizari in afara celei specifice a operei, integral sau partial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografica pentru publicitate, alta decat pentru promovarea operei, in conditiile prezentei legi." 40. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins: "Art. 71. - (1) In lipsa unei clauze contrare, remuneratia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este proportionala cu incasarile brute rezultate din utilizarea operei. (2) Producatorul este obligat sa remita autorilor, periodic, situatia incasarilor percepute dupa fiecare mod de utilizare. Autorii primesc remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producatorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale incheiate de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de inchiriere, autorii primesc remuneratia conform prevederilor art. 111^1 . (3) Daca producatorul nu finalizeaza opera audiovizuala in timp de cinci ani de la incheierea contractului sau nu difuzeaza opera audiovizuala intr-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, daca nu s-a convenit altfel." 41. La articolul 73, partea introductiva si literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins: "Art. 73. - Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute de prezenta lege, in partea I a prezentului titlu, indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza: a) reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afisarea sau transmiterea in retea; ....................................................................................... c) distribuirea si inchirierea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma." 42. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins: "Art. 74. - In lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai multi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu ori dupa instructiunile celui care angajeaza, apartin acestuia din urma." 43. Partea introductiva a alineatului (1) al articolului 75 va avea urmatorul cuprins: "Art. 75. - (1) In lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca:" 44. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins: "Art. 76. - In lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor actele

41

prevazute la art. 73 lit. a) si b), daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului legitim sa utilizeze programul pentru calculator intr-un mod corespunzator destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor." 45. Alineatele (1) si (2) ale articolului 77 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 77. - (1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fara autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii programului. (2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fara autorizarea titularului dreptului de autor, sa analizeze, sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de instalare, afisare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze." 46. Partea introductiva a articolului 78 va avea urmatorul cuprins: "Art. 78. - Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:" 47. Litera c) a articolului 79 va avea urmatorul cuprins: "c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a carui expresie este fundamental similara, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor." 48. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins: "Art. 80. - Dispozitiile art. 78 si 79 nu se aplica, daca se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptului de autor sau utilizarii normale a programului pentru calculator." 49. Alineatul (1) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins: "Art. 86. - (1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria opera nu trebuie sa prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse in opera fotografica." 50. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins: "Art. 88. - (1) Utilizarea unei opere care contine un portret necesita consimtamantul persoanei reprezentate in acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o utilizeze fara consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani dupa moartea sa. (2) In lipsa unei clauze contrare, consimtamantul nu este necesar daca persoana reprezentata in portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza. (3) Consimtamantul prevazut la alin. (1) nu este necesar pentru utilizarea unei opere care contine portretul: a) unei persoane general cunoscute, daca portretul a fost executat cu ocazia activitatilor sale publice; b) unei persoane a carei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezinta o adunare, un peisaj sau o manifestare publica." 51. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins: "Art. 89. - Utilizarea unei corespondente adresate unei persoane necesita consimtamantul destinatarului, iar dupa moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor sai, daca persoana destinatara nu si-a exprimat o alta dorinta." 52. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins: "Art. 90. - Persoana reprezentata intr-un portret si persoana destinatara a unei corespondente pot exercita dreptul prevazut la art. 10 lit. d), in ceea ce priveste utilizarea operei ce contine portretul sau a corespondentei, dupa caz." 53. Denumirea titlului II va avea urmatorul cuprins: "TITLUL II Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis" 54. Alineatul (2) al articolului 92 va avea urmatorul cuprins: "(2) Drepturile patrimoniale recunoscute in prezentul titlu pot fi cesionate, in tot sau in parte, in conditiile prevazute la art. 39-43, care se aplica prin analogie. Aceste drepturi pot sa faca obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive." 55. Articolul 93 se abroga. 56. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins: "Art. 94. - Sunt recunoscuti si protejati, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artistii interpreti sau executanti, pentru propriile interpretari ori executii, producatorii de inregistrari sonore si producatorii de inregistrari audiovizuale, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifuziune si de televiziune, pentru propriile emisiuni si servicii de programe." 57. Litera d) a articolului 96 se abroga. 58. Alineatul (2) al articolului 97 va avea urmatorul cuprins: "(2) Dupa moartea artistului interpret sau executant, exercitiul drepturilor prevazute la art. 96 se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva care a administrat drepturile artistului interpret sau

42

executant ori, dupa caz, organismului cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv." 59. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins: "Art. 98. - (1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice urmatoarele: a) fixarea interpretarii sau a executiei sale; b) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a interpretarii sau a executiei fixate: c) distribuirea interpretarii sau a executiei fixate; d) inchirierea interpretarii sau a executiei fixate; e) imprumutul interpretarii sau al executiei fixate; f) importul in vederea comercializarii pe piata interna a interpretarii sau a executiei fixate; g) radiodifuzarea si comunicarea publica a interpretarii sau a executiei sale, in afara cazului in care interpretarea sau executia a fost deja fixata sau radiodifuzata; h) punerea la dispozitia publicului a interpretarii sau a executiei sale fixate, astfel incat sa poata fi accesata, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public; i) retransmiterea prin cablu a interpretarii sau a executiei fixate. (2) In sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea, prin orice mijloc, de sunete, imagini ori de sunete si imagini sau de reprezentari digitale ale acestora, in orice fel de suport, inclusiv electronic, care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea lor catre public, intr-un mod oarecare. (3) Definitiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la alin. (1)." 60. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins: "Art. 99. - (1) In sensul prezentei legi, executia sau interpretarea unei opere este colectiva, in cazul in care interpretarile ori executiile individuale formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura interpretarii sau executiei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artistii participanti asupra ansamblului interpretarii sau executiei. (2) In vederea exercitarii drepturilor exclusive privind autorizarea prevazuta la art. 98, artistii interpreti sau executanti care participa, in mod colectiv, la aceeasi interpretare ori executie, cum ar fi membrii unui grup muzical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatrale, trebuie sa mandateze, in scris, dintre ei, un reprezentant, cu acordul majoritatii membrilor. (3) Sunt exceptati de la prevederile alin. (2) regizorul, dirijorul si solistii." 61. Articolul 100 va avea urmatorul cuprins: "Art. 100. - In cazul unei interpretari sau executii efectuate de un artist, in cadrul unui contract individual de munca, drepturile patrimoniale prevazute la art. 98, care sunt transmise angajatorului, trebuie sa fie expres prevazute in contractul individual de munca." 62. - Articolul 101 va avea urmatorul cuprins: "Art. 101. - In lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei inregistrari audiovizuale ori a unei inregistrari sonore, se prezuma ca cedeaza producatorului acesteia, in schimbul unei remuneratii echitabile, dreptul exclusiv de utilizare a prestatiei sale astfel fixate, prin reproducere, distribuire, import, inchiriere si imprumut." 63. Articolul 103 va avea urmatorul cuprins: "Art. 103. - (1) Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul prezentei legi, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor digitale ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare. Nu se considera inregistrare sonora o fixare audiovizuala sau partea sonora a acesteia ori reprezentarea sa digitala. (2) Producatorul de inregistrari sonore este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si finantarea realizarii primei fixari a sunetelor, fie ca acestea constituie sau nu o opera in sensul prezentei legi." 64. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins: "Art. 104. - In cazul reproducerii si distribuirii inregistrarilor sonore, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum si numele ori denumirea producatorului." 65. Articolul 105 va avea urmatorul cuprins: "Art. 105. - (1) In conditiile prevazute la art. 92 alin. (1), producatorul de inregistrari sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele: a) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor inregistrari sonore; b) distribuirea propriilor inregistrari sonore; c) inchirierea propriilor inregistrari sonore; d) imprumutul propriilor inregistrari sonore; e) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a copiilor legal realizate ale propriilor inregistrari sonore; f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari sonore, cu exceptia celor publicate in scop

43

comercial; g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari sonore, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public; h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari sonore. (2) Definitiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , art. 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la alin. (1). (3) Producatorul de inregistrari sonore are dreptul de a impiedica importul de copii ale propriilor inregistrari sonore realizate fara autorizarea sa. (4) Dispozitiile alin. (1) lit. e) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica, fara scopuri comerciale, in bagajul personal legal admis." 66. Dupa articolul 106 se introduce capitolul III^1 , cu articolele 106^1 -106^4 , cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL III^1 Drepturile producatorilor de inregistrari audiovizuale Art. 106^1 . - (1) Se considera inregistrare audiovizuala sau videograma, in sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare. (2) Producatorul unei inregistrari audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce are initiativa si isi asuma responsabilitatea organizarii si realizarii primei fixari a unei opere audiovizuale sau a unor secvente de imagini in miscare, insotite ori nu de sunet si, in aceasta calitate, furnizeaza mijloacele tehnice si financiare necesare. Art. 106^2 . - In cazul reproducerii si distribuirii propriilor inregistrari audiovizuale, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea producatorului, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei publicari, marca de comert, precum si numele ori denumirea producatorului. Art. 106^3 . - (1) Producatorul unei inregistrari audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urmatoarele: a) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor inregistrari audiovizuale; b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor inregistrari audiovizuale; c) inchirierea propriilor inregistrari audiovizuale; d) imprumutul propriilor inregistrari audiovizuale; e) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a propriilor inregistrari audiovizuale; f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor inregistrari audiovizuale; g) punerea la dispozitia publicului a propriilor inregistrari audiovizuale, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public; h) retransmiterea prin cablu a propriilor inregistrari audiovizuale. (2) Definitiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), art. 15^1 si 15^2 se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la alin. (1). Art. 106^4 . - (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari audiovizuale este de 50 de ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic imediat urmator celui in care a avut loc prima fixare. (2) In cazul in care inregistrarea audiovizuala este adusa la cunostinta publica in aceasta perioada, durata drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 50 de ani de la data aducerii la cunostinta publica." 67. Dupa titlul capitolului IV al titlului II se introduc articolele 106^5 si 106^6 cu urmatorul cuprins: "Art. 106^5 . - (1) Pentru utilizarea directa sau indirecta a fonogramelor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare catre public, artistii interpreti sau executanti si producatorii de fonograme au dreptul la o remuneratie unica echitabila. (2) Cuantumul acestei remuneratii se stabileste prin metodologii, conform procedurii prevazute la art. 131, 131^1 si 131^2 . (3) Colectarea remuneratiei unice se efectueaza in conditiile prevazute la art. 133. (4) Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr-un protocol, care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, proportia repartizarii remuneratiei intre cele doua categorii de beneficiari. In cazul in care beneficiarii nu depun protocolul la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor, remuneratia se imparte, in mod egal, intre cele doua categorii de beneficiari. Art. 106^6 . - Dreptul de distribuire se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei inregistrari sonore sau audiovizuale pe piata interna, de catre titularul de drepturi ori cu consimtamantul acestuia." 68. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins: "Art. 107. - (1) Autorii operelor reproduse dupa inregistrari sonore sau audiovizuale, precum si cei ai operelor reproduse de pe hartie, pe orice alt tip de suport, au dreptul, impreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau executanti, dupa caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, efectuata in conditiile prevazute la art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor. (2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de catre fabricantii si importatorii de

44

suporturi sau aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indiferent daca procedeul folosit este unul analog sau digital. (3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), sunt obligati sa se inscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a Certificatului de inregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a Certificatului unic de inregistrare la registrul comertului. (4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza, anual, intre organismele de gestiune colectiva care reprezinta fiecare categorie de beneficiari si asociatiile importatorilor si fabricantilor de suporturi sau aparate. (5) Negocierea prevazuta la alin. (4) se desfasoara in cadrul unei comisii constituite prin decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa, din oficiu, in prima decada a lunii ianuarie a anului calendaristic pentru care se negociaza. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Comisia de negociere este constituita din: a) cate un reprezentant al organismelor de gestiune colectiva care functioneaza pe un domeniu; b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative ale fabricantilor si importatorilor de aparate sau, in lipsa acestor structuri, cate un reprezentant al primilor trei importatori sau fabricanti majori din domeniu, stabiliti pe baza cifrei de afaceri. (6) In vederea desfasurarii negocierilor prevazute la alin. (5), organismele de gestiune colectiva si asociatiile fabricantilor si importatorilor, prevazute la alin. (4), vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in ultima luna a anului anterior negocierilor, propuneri privind lista suporturilor si aparatelor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza a fi negociate. (7) Remuneratiile negociate de parti sunt procentuale si trebuie sa se inscrie intre urmatoarele limite: A. pentru suporturi: a) coli de hartie pentru copiator, format A4: de la 0,5% la 1%; b) alte suporturi: de la 3% la 7%; B. pentru aparate: de la 0,5% la 1,5%. (8) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se calculeaza la valoarea in vama, in cazul importurilor si, respectiv, la valoarea facturata fara T.V.A., cu ocazia punerii in circulatie a produselor de catre producatori, se mentioneaza distinct pe factura si se plateste in luna urmatoare datei de facturare. (9) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii se convoaca de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. 131^1 ." 69. Dupa articolul 107 se introduc articolele 107^1 si 107^2 cu urmatorul cuprins: "Art. 107^1 . - (1) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa inregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hartie. Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate potrivit prevederilor art. 133. (2) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata au obligatia sa comunice, lunar, o data cu platile efectuate organismului de gestiune colector unic, o lista privind produsele facturate, importate sau fabricate in Romania. Pentru verificarea exactitatii datelor din lista privind produsele importate sau fabricate facturate, pe care se bazeaza platile, organismul de gestiune care este colector unic are dreptul sa solicite Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor informatii si documente justificative. (3) Pentru intarzierile la plata de pana la sase luni, partile care au negociat remuneratiile compensatorii pot conveni penalitati. Pentru neplata, mai mult de sase luni, a remuneratiilor compensatorii, organismul de gestiune colector unic poate depune reclamatie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, solicitand efectuarea unor controale si aplicarea de sanctiuni contraventionale. Art. 107^2 . - (1) Remuneratia compensatorie pentru copia privata incasata de organismele de gestiune colectoare unice se repartizeaza beneficiarilor, astfel: a) in cazul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate sonor, prin procedeu analogic, 40% din remuneratie revine, in parti negociabile, autorilor si editorilor operelor inregistrate, 30% revine artistilor interpreti sau executanti, iar restul de 30% revine producatorilor de inregistrari sonore; b) in cazul suporturilor si aparatelor pentru copii inregistrate audiovizual, prin procedeu analogic, remuneratia se imparte in mod egal intre urmatoarele categorii: autori, artisti interpreti sau executanti si producatori; c) in cazul copiilor inregistrate, prin procedeu analogic, pe hartie, remuneratia se imparte in mod egal intre autori si editori, iar sumele cuvenite editorilor se repartizeaza prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol incheiat cu acestea; d) in cazul copiilor inregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remuneratia se imparte in mod egal intre beneficiarii corespunzand fiecareia dintre cele trei categorii prevazute la lit. a), b) si c), iar, in interiorul fiecarei categorii, conform celor stabilite la literele amintite. (2) Dreptul prevazut la alin. (1) nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor."

45

70. Articolul 108 va avea urmatorul cuprins: "Art. 108. - Remuneratia compensatorie pentru copia privata nu se plateste in cazul in care suporturile audio, video sau digitale neinregistrate, fabricate in tara sau importate, se comercializeaza angro catre producatorii de inregistrari sonore si audiovizuale sau catre organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni." 71. Articolul 109 se abroga. 72. Articolul 110 va avea urmatorul cuprins: "Art. 110. - Dispozitiile art. 107 nu se aplica importului de suporturi si aparate ce permit realizarea de copii, efectuat fara scop comercial, in bagajul personal legal admis." 73. Articolul 111 se abroga. 74. Dupa articolul 111 se introduce articolul 111^1 cu urmatorul cuprins: "Art. 111^1 . - (1) In cazul in care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul sau de inchiriere sau imprumut, in ceea ce priveste o fonograma ori o videograma, unui producator de fonograme sau de inregistrari audiovizuale, acesta pastreaza dreptul de a obtine o remuneratie echitabila. (2) Dreptul de a obtine o remuneratie echitabila pentru inchiriere nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor sau artistilor interpreti ori executanti, in calitate de beneficiari. (3) Autorii si artistii interpreti sau executanti vor primi remuneratiile cuvenite fie direct de la producatori, conform contractelor incheiate cu acestia, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectiva, conform contractelor dintre beneficiarii remuneratiei si producatori." 75. Articolul 112 va avea urmatorul cuprins: "Art. 112. - Dispozitiile art. 33, 34 si 37 se aplica, prin analogie, artistilor interpreti sau executanti, precum si producatorilor de inregistrari sonore si audiovizuale." 76. Dupa articolul 112 se introduce articolul 112^1 cu urmatorul cuprins: "Art. 112^1 . - In cazul in care titularii de drepturi beneficiaza, prin efectul legii, de o remuneratie obligatorie, acestia nu se pot opune utilizarilor care o genereaza." 77. Articolul 113 va avea urmatorul cuprins: "Art. 113. - Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obligatia pentru cel autorizat de a mentiona numele organismelor, urmatoarele: a) fixarea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune; b) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; c) distribuirea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; d) importul, in vederea comercializarii pe piata interna, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum si prin orice alt mod de comunicare catre public, inclusiv retransmiterea pe Internet; f) comunicarea publica a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune in locuri accesibile publicului, cu plata intrarii; g) inchirierea propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport; h) imprumutul propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; i) punerea la dispozitia publicului a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost emise prin fir sau fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel incat sa poata fi accesate in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public." 78. Dupa articolul 113 se introduc articolele 113^1 si 113^2 cu urmatorul cuprins: "Art. 113^1 . - (1) Prin reemitere, in sensul prezentei legi, se intelege emiterea simultana, de catre un organism de radiodifuziune, a unui program al altui organism de radiodifuziune. (2) Definitiile de la art. 14, 14^1 , 14^2 , 14^3 , 14^4 , 15 alin. (1), 15^1 , art. 15^2 si 98 alin. (2) se aplica, prin analogie, si drepturilor prevazute la art. 113. Art. 113^2 . - (1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul exclusiv de a impiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate fara autorizarea lor si fixate pe orice tip de suport. (2) Dispozitiile art. 113 lit. d) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica, fara scop comercial, in bagajul personal legal admis." 79. Articolul 114 va avea urmatorul cuprins: "Art. 114. - Durata drepturilor prevazute in prezentul capitol este de 50 de ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune." 80. Articolul 115 va avea urmatorul cuprins:

46

"Art. 115. - Dreptul de distribuire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune, fixat pe orice fel de suport, se epuizeaza o data cu prima vanzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia, pe piata interna, de catre titularul de drepturi sau cu consimtamantul acestuia." 81. Articolul 116 va avea urmatorul cuprins: "Art. 116. - Dispozitiile cuprinse in art. 33, 34 si 37 se aplica, prin analogie, si organismelor de radiodifuziune si de televiziune." 82. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins: "Art. 118. - (1) In cazul in care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului prin organismul respectiv sau cu consimtamantul sau. (2) Responsabilitatea comunicarii publice, in cazul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara Romaniei, este asigurata astfel: a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala situate pe teritoriul Romaniei, responsabilitatea revine persoanei care utilizeaza statia; b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala, dar comunicarea catre public a fost autorizata de catre un organism cu sediul in Romania, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o." 83. Alineatele (1) si (2) ale articolului 119 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 119. - (1) Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publica prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, numai printr-un contract incheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectiva, fie individual. (2) Contractul-cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publica prin satelit a unei categorii de opere apartinand unui anumit domeniu, isi poate produce efectele si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva, daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism emitator. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea, in orice moment, sa inlature producerea efectelor contractului-cadru, printr-un contract individual." 84. Articolul 120 se abroga. 85. Articolul 121 va avea urmatorul cuprins: "Art. 121. - (1) Titularii dreptului de autor sau de drepturi conexe isi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu, pe baza contractelor incheiate numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva. (2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe, pentru retransmiterea prin cablu, se stabileste printr-o metodologie unica, negociata intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, pe de o parte, si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, pe de alta parte, potrivit procedurilor prevazute la art. 131, 131^1 si 131^2 . (3) In cadrul negocierilor prevazute la alin. (2), se va tine seama de prevederile art. 131^1 alin. (1). Organismele de gestiune colectiva pot solicita tarife forfetare sau procentuale in limita maxima de 1,5% pentru drepturile de autor si, respectiv, 0,5% pentru drepturile conexe, raportate la veniturile obtinute de utilizatori, din activitatea de retransmitere a serviciilor de programe. (4) Organismul de gestiune colectiva care este colector unic, precum si proportia repartizarii remuneratiei intre categoriile de beneficiari se stabilesc potrivit prevederilor art. 133. (5) Daca unii titulari de drepturi nu au incredintat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectiva, organismul care gestioneaza drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi si gestionarul drepturilor lor. Daca exista in acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectiva, titularul de drepturi poate opta intre acestea. Revendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la data notificarii." 86. Dupa articolul 121 se introduce articolul 121^1 cu urmatorul cuprins: "Art. 121^1 . - (1) Prevederile art. 121 alin. (1) nu se aplica drepturilor exercitate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune cu privire la propriile emisiuni si servicii de programe, indiferent daca drepturile in cauza le apartin ori le-au fost cesionate de alti titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe. In acest caz, exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte incheiate cu distribuitorii prin cablu, cu exceptia cazurilor in care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege. (2) Autorizarea acordata de titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, pentru radiodifuzarea, pe teritoriul Romaniei, de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune situat in Romania, a unui serviciu de programe purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe, include si autorizarea pentru retransmiterea prin cablu, fara plata, de catre distribuitorii prin cablu, a vreunei remuneratii separate catre acesti titulari." 87. Articolul 122 se abroga. 88. Dupa articolul 122 se introduce capitolul VI al titlului II, cu articolele 122^1 -122^4 , cu urmatorul cuprins: "CAPITOLUL VI Drepturile sui-generis ale fabricantilor bazelor de date

47

Art. 122^1 . - (1) Dispozitiile prezentului capitol privesc protectia juridica a bazelor de date, in orice forma a lor. (2) In sensul prezentei legi, prin baza de date se intelege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse intr-o modalitate sistematica ori metodica si in mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o alta modalitate. (3) Protectia prevazuta in prezentul capitol nu se aplica programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau functionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice. (4) In sensul prezentei legi, fabricantul unei baze de date este persoana fizica sau juridica ce a facut o investitie substantiala cantitativa si calitativa in vederea obtinerii, verificarii sau prezentarii continutului unei baze de date. Art. 122^2 . - (1) Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza si de a interzice extragerea si/sau reutilizarea totalitatii sau a unei parti substantiale din aceasta, evaluata calitativ sau cantitativ. (2) In sensul prezentei legi, se intelege prin: a) extragere: transferul permanent sau temporar al totalitatii ori al unei parti, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale din continutul bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc sau sub orice forma; b) reutilizare: orice forma de punere la dispozitia publicului a totalitatii sau a unei parti, evaluata calitativ sau cantitativ, substantiale a continutului bazei de date prin distribuirea de copii, prin inchiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispozitia publicului a continutului bazei, astfel incat oricine sa poata avea acces la aceasta in locul si la momentul ales in mod individual. Prima vanzare pe piata interna a unei copii a bazei de date de catre titularul dreptului sui-generis sau cu consimtamantul acestuia epuizeaza dreptul de a controla revanzarea acestei copii. (3) Imprumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare. (4) Dreptul prevazut la alin. (1) se aplica in mod independent de posibilitatea de a proteja baza de date sau continutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. Protectia bazelor de date prin dreptul prevazut la alin. (1) nu prejudiciaza drepturile existente cu privire la continutul lor. (5) Nu este permisa extragerea sau reutilizarea, repetata si sistematica, de parti nesubstantiale ale continutului bazei de date daca aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizari normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date. Art. 122^3 . - (1) Fabricantul unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate impiedica utilizarea legitima a acesteia, prin extragerea sau reutilizarea de parti nesubstantiale din continutul sau, oricare ar fi scopul utilizarii. In cazul in care utilizatorul legitim este autorizat sa extraga sau sa reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozitiile prezentului alineat se aplica acestei parti. (2) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate efectua acte care intra in conflict cu utilizarea normala a acestei baze de date sau care lezeaza in mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date. (3) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate nu poate sa aduca prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se refera la opere sau la prestatii continute in aceasta baza de date. (4) Utilizatorul legitim al unei baze de date care este pusa la dispozitia publicului in orice modalitate poate, fara autorizarea fabricantului bazei de date, sa extraga sau sa reutilizeze o parte substantiala a continutului acesteia: a) in cazul in care extragerea se face in scopul utilizarii private a continutului unei baze de date neelectronice; b) in cazul in care extragerea in scopul utilizarii se face pentru invatamant sau pentru cercetare stiintifica, cu conditia indicarii sursei si in masura justificata de scopul necomercial urmarit; c) in cazul in care se face o extragere sau reutilizare avand ca scop apararea ordinii publice si a sigurantei nationale ori in cadrul unor proceduri administrative sau jurisdictionale. Art. 122^4 . - (1) Drepturile fabricantului bazei de date iau nastere o data cu definitivarea bazei de date. Durata protectiei este de 15 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator definitivarii bazei de date. (2) In cazul in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului in orice modalitate inainte de expirarea perioadei prevazute la alin. (1), durata protectiei se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului imediat urmator celui in care baza de date a fost pusa la dispozitia publicului pentru prima oara. (3) Orice modificare substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, a continutului unei baze de date, constand, in special, in adaugari, suprimari sau schimbari succesive si pentru care se poate considera ca s-a efectuat o noua investitie substantiala, evaluata calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protectie proprii bazei de date rezultate din aceasta investitie." 89. Articolul 123 va avea urmatorul cuprins: "Art. 123. - (1) Titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege in mod individual sau, pe baza de mandat, prin organismele de gestiune colectiva, in conditiile prezentei legi. (2) Gestiunea colectiva a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la cunostinta publica, iar gestiunea colectiva a drepturilor conexe se poate face numai pentru interpretari sau

48

executii fixate ori radiodifuzate anterior, precum si pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cunostinta publica. (3) Titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu pot cesiona drepturile patrimoniale recunoscute prin prezenta lege catre organisme de gestiune colectiva." 90. Dupa articolul 123 se introduc articolele 123^1 , 123^2 , 123^3 si 124^4 cu urmatorul cuprins: "Art. 123^1 . - (1) Gestiunea colectiva este obligatorie pentru exercitarea urmatoarelor drepturi: a) dreptul la remuneratie compensatorie pentru copia privata; b) dreptul la remuneratie echitabila pentru imprumutul public prevazut la art. 14^4 alin. (2); c) dreptul de suita; d) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale; e) dreptul de comunicare publica a operelor muzicale, cu exceptia proiectiei publice a operelor cinematografice; f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora; g) dreptul de retransmitere prin cablu. (2) Pentru catogoriile de drepturi prevazute la alin. (1), organismele de gestiune colectiva ii reprezinta si pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat. Art. 123^2 . - (1) Pot fi gestionate colectiv urmatoarele drepturi: a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme; b) dreptul de comunicare publica a operelor; c) dreptul de imprumut, cu exceptia cazului prevazut la art. 123^1 alin. (1) lit. b); d) dreptul de radiodifuzare a operelor; e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de inchiriere prevazut la art. 111^1 alin. (1). (2) Pentru categoriile de drepturi prevazute la alin. (1), organismele de gestiune colectiva ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si pot elabora metodologii, in limita repertoriului gestionat. Organismele de gestiune colectiva vor pune la dispozitia utilizatorilor, la cererea acestora, repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, in forma prevazuta la art. 126 alin. (2), precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, romani si straini, pe care ii reprezinta. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in calitate de garant al aplicarii legii. (3) Organismele de gestiune colectiva autorizeaza, la cerere, utilizarea operelor de creatie intelectuala, numai in baza documentelor care certifica existenta mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe, cu exceptia cazurilor de gestiune colectiva obligatorie. Art. 123^3 . - Drepturile recunoscute in prezentul capitol, cu exceptia celor prevazute la art. 123^1 si 123^2 , pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectiva, numai in limita mandatului special acordat de titularii de drepturi. Art. 123^4 . - In negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege, existenta organismelor de gestiune colectiva nu ii impiedica pe titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe sa se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentati." 91. Alineatele (1) si (2) ale articolului 125 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 125. - (1) Organismele de gestiune colectiva prevazute in prezentul capitol se constituie in conditiile legii, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, si functioneaza potrivit reglementarilor privind asociatiile fara scop patrimonial si potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, si actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege." 92. Dupa articolul 125 se introduce articolul 125^1 cu urmatorul cuprins: "Art. 125^1 . - Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa comunice publicului, prin mijloace de informare in masa, urmatoarele date: a) categoriile de titulari de drepturi pe care ii reprezinta; b) drepturile patrimoniale pe care le gestioneaza; c) categoriile de utilizatori care au obligatii de plata catre titularii de drepturi; d) actele normative in temeiul carora functioneaza si colecteaza remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi; e) modalitatile de colectare si persoanele responsabile de aceasta activitate, pe plan local si central; f) programul de lucru." 93. Articolul 126 va avea urmatorul cuprins: "Art. 126. - (1) Avizul prevazut la art. 125 alin. (1) se acorda organismelor de gestiune colectiva cu sediul Romania, care: a) urmeaza sa se constituie sau functioneaza potrivit reglementarilor legale la data intrarii in vigoare a prezentei legi; b) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpretari si executii artistice, fonograme si videograme, apartinand propriilor membri si pe care il gestioneaza, precum si contractele incheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme straine;

49

c) au adoptat un statut care indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege; d) au capacitate economica de gestionare colectiva si dispun de mijloacele umane si materiale necesare gestionarii repertoriului pe intregul teritoriu al tarii; e) permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oricaror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza si care doresc sa le incredinteze un mandat. (2) Repertoriul mentionat la alin. (1) lit. b) se depune in format scris si electronic, stabilit prin decizie a directorului general, si contine, cel putin, numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identificare a artistilor interpreti si executanti, a fonogramelor sau videogramelor. (3) Avizul de constituire si functionare pentru organismul de gestiune colectiva se acorda prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva." 94. Articolul 127 va avea urmatorul cuprins: "Art. 127. - (1) Statutul organismului de gestiune colectiva trebuie sa cuprinda dispozitii cu privire la: a) denumirea, domeniul si obiectul de activitate si drepturile pe care le gestioneaza pe baza repertoriului constituit in acest scop; b) conditiile in care se realizeaza gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalitatii de tratament; c) drepturile si obligatiile membrilor in raporturile cu organismul de gestiune colectiva; d) modalitatea de desemnare si atributiile administratorului general responsabil de functionarea organismului de gestiune colectiva, precum si ale organelor de administrare si de reprezentare; e) patrimoniul initial si resursele economice prevazute; f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi, precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate; g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmeaza a fi negociate cu utilizatorii si reguli privind reprezentarea in cadrul negocierilor; h) modalitatile de verificare a gestiunii economice si financiare de catre membri; i) modalitatile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii; j) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislatiei in vigoare. (2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectiva nu poate face parte administratorul general sau orice alta persoana care are calitatea de angajat retribuit al organismului. Nu au calitatea de angajati retribuiti membrii organismului de gestiune colectiva care primesc indemnizatie de participare la activitatile din cadrul organelor de conducere alese. (3) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizarii, de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu cel putin doua luni inainte de adunarea generala a organismului de gestiune colectiva in cadrul careia modificarea urmeaza sa fie aprobata. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza acest aviz in termen de 10 zile de la solicitare, iar avizul se depune la instanta judecatoreasca in vederea inregistrarii modificarii. In cazul in care avizul este negativ, acesta trebuie motivat. (4) Orice modificare a statutului efectuata si inregistrata la instanta judecatoreasca fara avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este nula de drept." 95. Articolul 128 se abroga. 96. Articolul 129 va avea urmatorul cuprins: "Art. 129. - (1) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, este acordat direct, prin contract scris de catre titularii de drepturi. (2) Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectiva are dreptul la un vot in cadrul adunarii generale. Artistii interpreti sau executanti care au participat la o executie sau o interpretare colectiva a unei opere au dreptul la un singur vot in cadrul adunarii generale, prin reprezentantul desemnat conform procedurii prevazute la art. 99 alin. (2). (3) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, poate fi acordat si indirect de catre titulari, prin contracte scrise, incheiate intre organisme de gestiune colectiva din Romania si organisme straine care gestioneaza drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora. Mandatul indirect nu confera drept de vot titularilor de drepturi. (4) Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate incredinta prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectiva. Organismul respectiv este obligat sa accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective in limita obiectului sau de activitate. (5) Organismele de gestiune colectiva nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva." 97. Dupa articolul 129 se introduce articolul 129^1 cu urmatorul cuprins: "Art. 129^1 . - In cazul gestiunii colective obligatorii, daca un titular nu este asociat la nici un organism, competenta revine organismului din domeniu, cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face in termen de trei ani de la colectarea lor. Dupa acest termen, sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotararii adunarii generale." 98. Articolul 130 va avea urmatorul cuprins:

50

"Art. 130. - (1) Organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligatii: a) sa acorde autorizatii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat, in schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, in forma scrisa; b) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi; c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat; d) sa protejeze interesele membrilor lor, in ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, in afara teritoriului Romaniei, prin incheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din strainatate; e) sa colecteze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut; f) sa asigure accesul propriilor membri la informatiile privind orice aspect al activitatii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora; g) sa acorde asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale, in limita obiectului lor de activitate; h) sa ceara utilizatorilor comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare, in format scris si electronic, pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, in vederea repartizarii; informatiile si documentele transmise vor fi insotite de adresa de inaintare, purtand numele reprezentantului legal, semnatura si stampila; i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control si, prin acestea, cu utilizatorii; j) sa indeplineasca orice alta activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, in limitele obiectului lor de activitate. (2) Contractele de reprezentare incheiate de organismele similare din strainatate, prevazute la alin. (1) lit. d), se incheie in forma scrisa, cu mentionarea modului de realizare a schimbului de informatii privind repertoriul partilor, a drepturilor gestionate, a duratei si a modalitatilor de plata." 99. Articolul 131 va avea urmatorul cuprins: "Art. 131 - (1) In vederea initierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectiva trebuie sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere, insotita de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. b). (2) Metodologiile se negociaza in cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de maximum cinci zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. Comisia de negociere este constituita din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi; b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, numit dintre acestea, sau, in lipsa acestora, cate un reprezentant al primilor trei utilizatori majori din domeniu, stabiliti pe baza cifrei de afaceri, precum si al societatilor publice de radiodifuziune si de televiziune, dupa caz. (3) In vederea desemnarii in cadrul comisiei mentionate la alin. (2), organismele de gestiune colectiva vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, o data cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor sau pe cea a utilizatorilor majori, care urmeaza a fi convocati pentru negocieri, precum si elementele de identificare a acestora. (4) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunica partilor prin scrisoare recomandata, impreuna cu propunerea de metodologii depusa de organismele de gestiune colectiva." 100. Dupa articolul 131 se introduc articolele 131^1 , 131^2 , 131^3 si 131^4 cu urmatorul cuprins: "Art. 131^1 . - (1) Metodologiile se negociaza de catre organismele de gestiune colectiva cu reprezentantii prevazuti la art. 131 alin. (2) lit. b), tinandu-se seama de urmatoarele criterii principale: a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, si domeniul pentru care se poarta negocierea; b) categoria de utilizatori pe care ii reprezinta la negocieri structurile asociative sau ceilalti utilizatori desemnati sa negocieze; c) repertoriul, confirmat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, gestionat de organismul de gestiune colectiva, pentru membrii proprii, precum si pentru membrii altor organisme straine similare, in baza contractelor de reprezentare; d) proportia utilizarii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiva; e) proportia utilizarilor pentru care utilizatorul a indeplinit obligatiile de plata prin contracte directe cu titularii de drepturi; f) veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul ce face obiectul negocierii; g) cheltuielile ocazionate de utilizare, in cazul in care nu exista venituri. (2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita, de la aceeasi categorie de utilizatori, cu exceptia

51

distribuitorilor prin cablu, tarife forfetare sau procentuale intre 1% si 10%, pentru drepturile de autor si, respectiv, intre 0,5% si 3%, pentru drepturile conexe, raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul, iar, in lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare. (3) Tarifele forfetare sau procentuale prevazute la alin. (2) pot fi solicitate numai daca si in masura in care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla in termenele de protectie prevazute de lege. (4) Remuneratiile datorate titularilor de drepturi, potrivit prevederilor alin. (2) si (3), se calculeaza prin aplicarea procentelor negociate la acea parte din veniturile obtinute de utilizatori, corespunzatoare ponderii utilizarii repertoriului protejat in activitatea utilizatorilor. Art. 131^2 . - (1) Negocierea metodologiilor se desfasoara conform programului stabilit intre parti pe o durata de maximum 45 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei. (2) Intelegerea partilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaza intr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat. (3) In situatia in care, in urma negocierilor, comisia nu a convenit o forma unica a metodologiilor, oricare dintre parti poate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de mediere efectuata de catre arbitri, la care Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor participa cu rol consultativ. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor convoaca partile in vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a cinci arbitri titulari, care vor constitui completul de mediere, si a trei arbitri de rezerva. Acestia din urma ii vor inlocui, in ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si in cazul absentei partilor convocate. (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor convoaca, la sediul sau, arbitrii desemnati si partile, in vederea constituirii completului de mediere. Completul de mediere stabileste onorariul, in limitele uzantelor profesionale pentru activitatile arbitrale, primul termen si locul medierii, si informeaza partile. (6) Cele doua parti aflate in mediere, organismele de gestiune colectiva si, respectiv, utilizatorii, contribuie, in mod egal, la plata onorariului stabilit de arbitri. Sumele se depun la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, inainte de primul termen de mediere. Neplata in termen atrage decaderea partii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii pe durata medierii. (7) Arbitrii au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la primul termen al medierii, sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor hotararea cuprinzand forma finala a metodologiilor supuse medierii, in vederea comunicarii catre parti. In mod exceptional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii isi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor numai dupa depunerea hotararii arbitrale. (8) Hotararea arbitrala privind forma definitiva a metodologiilor se comunica partilor de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emisa in termen de cinci zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat si nu se pot acorda reduceri la plata remuneratiilor datorate, altele decat cele prevazute in metodologiile publicate. (9) In termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii arbitrale, partile pot face apel impotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei, in complet civil. Hotararea arbitrala este executorie de drept pana la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel este definitiva si irevocabila, se comunica Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisa in cinci zile de la data comunicarii. Art. 131^3 . - Organismele de gestiune colectiva sau, dupa caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori ori societatile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a tarifelor si metodologiilor numai dupa trei ani de la data publicarii lor in forma definitiva in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pana la publicarea noilor metodologii, raman valabile vechile metodologii. Art. 131^4 . - Remuneratiile stabilite in suma fixa se pot modifica anual, incepand cu prima luna a anului urmator celui in care s-au publicat metodologiile, de catre organismele de gestiune colectiva, pe baza indicelui de inflatie, stabilit la nivel national. Aceste modificari se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, urmand a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisa in termen de cinci zile de la data depunerii. Modificarile devin efective incepand cu luna urmatoare publicarii." 101. Articolul 132 se abroga. 102. Articolul 133 va avea urmatorul cuprins: "Art. 133. - (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori se face de catre un singur organism de gestiune colectiva, pentru aceeasi categorie de utilizatori, cu exceptia sumelor datorate pentru utilizarile prin radiodifuzare si prin proiectie publica in cinematografe, care se colecteaza de catre organismele de gestiune colectiva, pentru fiecare categorie de titulari de drepturi. (2) Organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul

52

Roman pentru Drepturile de Autor: a) proportia repartizarii remuneratiei intre categoriile de beneficiari; b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza a fi numit, dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector unic; c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector unic. (3) In cazul in care organismele de gestiune colectiva beneficiare nu depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat la alin. (2), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor desemneaza, dintre acestea, prin decizie a directorului general, drept colector unic, un organism de gestiune colectiva. (4) Pentru situatia prevazuta la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici intre organismele beneficiare, nici propriilor membri, decat dupa depunerea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a unui protocol incheiat intre organismele beneficiare, prin care se stabileste numai proportia repartizarii sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, in acest caz, se evidentiaza distinct si trebuie sa fie justificate prin documente privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector unic. (5) Sumele colectate de organismul de gestiune colectiva, in calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 107^1 alin. (1), art. 121 alin. (4) si alin. (1) si (3) ale prezentului articol, se evidentiaza in conturi analitice distincte. (6) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are obligatia sa asigure transparenta activitatilor de colectare, precum si a costurilor aferente in raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare, iar acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare. (7) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplica in mod corespunzator si organismelor de gestiune colectiva care sunt colectori unici. (8) Organismele de gestiune colectiva pot infiinta, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care sa functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, precum si potrivit prevederilor exprese privind organizarea si functionarea organismelor de gestiune colectiva, din prezenta lege." 103. Alineatul (2) al articolului 134 va avea urmatorul cuprins: "(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli: a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora intre titularii de drepturi, cat si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, in cadrul adunarii generale, potrivit statutului; b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia, prevazute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual; c) in lipsa unei hotarari exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate in scopuri comune, altele decat acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite; adunarea generala poate decide ca maximum 30% din sumele colectate sa poata fi utilizate in scopuri comune si numai in limita obiectului de activitate; d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, in termen de maximum sase luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a caror repartizare nu presupune o documentare speciala, in termen de 30 de zile de la data colectarii; e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora, din sumele cuvenite fiecaruia, dupa calcularea repartitiei individuale, iar suma rezultata se impoziteaza potrivit legii; f) veniturile rezultate din plasamentele sumelor nerevendicate si nerepartizate, aflate in depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate in limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a incalcarii drepturilor de autor sau conexe, se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva." 104. Dupa articolul 134 se introduce articolul 134^1 cu urmatorul cuprins: "Art. 134^1 . - (1) Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa publice, in format electronic, pe pagina proprie de Internet, urmatoarele informatii actualizate: a) statutul; b) lista membrilor organelor de conducere centrale si locale, componenta comisiilor interne si lista responsabililor locali; c) situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari; d) darea de seama anuala; e) informatiile privind adunarea generala, cum ar fi: data si locul convocarii, ordinea de zi, proiectele de hotarare si hotararile adoptate; f) alte date necesare informarii membrilor. (2) Orice membru are dreptul de a solicita, in nume personal sau prin reprezentant autorizat, informatii

53

detaliate si documente privind sumele ce i-au fost repartizate in ultimele 12 luni, provenienta, modul de calcul al drepturilor si retinerile aplicate, precum si verificarea concordantei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare. (3) Intr-un interval de timp de 30 de zile inainte de adunarea generala, orice membru are dreptul sa consulte, la sediul organismului de gestiune colectiva: a) darea de seama anuala; b) bilantul contabil; c) raportul organelor de conducere si al comisiei de cenzori; d) textul si expunerea de motive a hotararilor ce urmeaza a fi supuse aprobarilor adunarii generale; e) salariile individuale ale angajatilor; f) situatia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor si a dobanzilor obtinute la inchiderea ultimului exercitiu financiar; g) situatia privind categoriile de utilizatori, numarul platitorilor din fiecare categorie si suma globala colectata de la fiecare categorie; h) situatia litigiilor cu utilizatorii. (4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (3) se face, in regim de confidentialitate, pe baza de cerere scrisa si cu limitarea accesului la datele personale ale angajatilor organismului de gestiune colectiva. (5) Membrii care considera ca li s-ar fi incalcat dreptul de acces la informatiile solicitate pot sesiza, in termen de trei zile, comisia permanenta speciala privind accesul la informatii, desemnata de adunarea generala, formata din cinci membri, care nu sunt angajati si nu fac parte din organele de conducere. Comisia este obligata sa raspunda, in termen de sapte zile, atat celui care a formulat sesizarea, cat si administratorului general. Comisia intocmeste un raport anual asupra activitatii sale, pe care il inainteaza adunarii generale si Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor." 105. Articolul 135 va avea urmatorul cuprins: "Art. 135. - (1) Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in primul trimestru al fiecarui an, dupa desfasurarea adunarii generale: a) darea de seama anuala, aprobata de adunarea generala; b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adunarii generale; c) hotararile judecatoresti privind inregistrarea modificarilor la statut, avizate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor; d) repertoriul actualizat; e) contractele de reprezentare cu organismele similare din strainatate. (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si d) se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului." 106. Articolul 136 se abroga. 107. Alineatele (2) si (3) ale articolului 137 vor avea urmatorul cuprins: "(2) Organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, precum si structura personalului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului. (3) Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este numit prin decizie a primuluiministru, la propunerea ministrului coordonator." 108. Alineatul (4) al articolului 137 se abroga. 109. Articolul 138 va avea urmatorul cuprins: "Art. 138. - (1) Atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele: a) reglementeaza activitatea din domeniu, prin decizii ale directorului general; b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate; c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva; d) organizeaza si administreaza, contra cost, inregistrarea, in registrele nationale si in alte evidente nationale specifice, prevazute de lege; e) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune colectiva; f) avizeaza, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, potrivit legii, inscrierea in Registrul aflat la grefa judecatoriei, a asociatiilor si fundatiilor constituite in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv in ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei; g) controleaza din oficiu, pe cheltuiala proprie, respectarea legislatiei din domeniu si aplica sanctiuni contraventionale potrivit legii; h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste masurile de intrare in legalitate sau aplica sanctiuni, dupa caz; i) controleaza la cerere, pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, activitatile care constituie incalcari ale legislatiei in domeniu, si aplica sanctiuni contraventionale, potrivit legii; j) incheie acte de constatare a infractiunilor din domeniu, ridica mijloace materiale de proba si le inainteaza organelor de urmarire penala; k) administreaza baza de date, la nivel national, privind contraventiile sanctionate in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe; l) asigura secretariatul procedurilor de mediere desfasurate potrivit legii; m) efectueaza, contra cost, constatari tehnico-stiintifice si expertize, prin specialisti proprii, la solicitarea organelor de cercetare penala sau a instantelor judecatoresti;

54

n) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activitati de instruire, pe cheltuiala celor interesati; o) desfasoara activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul roman este parte; p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege. (2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, contra cost." 110. Dupa articolul 138 se introduc articolele 138^1 , 138^2 , 138^3 si 138^4 cu urmatorul cuprins: "Art. 138^1 . - Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor potrivit prevederilor art. 138, persoana controlata este obligata sa prezinte orice documente si informatii solicitate de organele de control si sa predea copii dupa acestea, daca sunt solicitate. Art. 138^2 . - (1) Activitatea de control a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prevazuta la art. 138 alin. (1) lit. h), se desfasoara numai cu notificarea prealabila a organismului de gestiune colectiva controlat, comunicandu-se totodata si obiectivele controlului. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o data pe an, notificate cu 10 zile inainte de efectuarea controlului, precum si controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamatii, ori de cate ori este nevoie, notificate cu trei zile inainte. (2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat sa prezinte orice documente si informatii solicitate de organele de control si sa predea copii dupa acestea, daca sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative in legatura cu situatiile constatate, atat administratorului general, cat si altor persoane angajate. (3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu observatiile administratorului general, se consemneaza intr-un procesverbal. (4) Pe baza concluziilor controlului, in cazul constatarii unor nereguli, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate aplica sanctiuni contraventionale in termen de 30 de zile de la constatare. Art. 138^3 . - In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 124 si 126 sau incalca obligatiile prevazute la art. 130, 133, 134, 134^1 sau 135, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea in legalitate. Decizia poate fi atacata la instantele judecatoresti de contencios administrativ. In cazul nerespectarii deciziei ramase definitive, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor retrage avizul prevazut la art. 125, pana la schimbarea administratorului general de catre adunarea generala. Art. 138^4 . - (1) Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidatii cu pregatire juridica si cu minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil, propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzand informatii privind modalitatile de convocare. (2) Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la medierea metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de catre organismele de gestiune colectiva in conditiile prevazute de prezenta lege. (3) Corpul de arbitri va fi reconstituit in cazul in care numarul arbitrilor permanent disponibili este mai mic de 16." 111. Titlul capitolului III al titlului III va avea urmatorul cuprins: "CAPITOLUL III Masuri de protectie, proceduri si sanctiuni" 112. Dupa titlul capitolului III se introduce sectiunea I, cu articolele 138^5 si 138^6 , cu urmatorul cuprins: "Sectiunea I Masuri tehnice de protectie si informatii privind regimul drepturilor Art. 138^5 . - (1) Autorul unei opere, artistul interpret sau executant, producatorul de fonograme ori de inregistrari audiovizuale, organismul de radiodifuziune sau de televiziune si fabricantul de baza de date pot sa instituie masuri tehnice de protectie a drepturilor recunoscute prin prezenta lege. (2) Prin masuri tehnice, in sensul prezentei legi, se intelege utilizarea oricarei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, in cadrul functionarii sale normale, este destinata sa previna sau sa impiedice actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege. (3) Masurile tehnice sunt considerate eficiente atunci cand utilizarea unei opere sau a oricarui alt obiect al protectiei este controlata de catre titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protectie, precum criptarea, codarea, bruierea sau orice transformare a operei ori a altui obiect al protectiei sau printr-un mecanism de control al copierii, daca masurile indeplinesc obiectivul de asigurare a protectiei. (4) Titularii de drepturi care au instituit masuri tehnice de protectie au obligatia de a pune la dispozitia beneficiarilor exceptiilor prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 33 alin. (2) lit. d) si e) si art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei. Art. 138^6 . - (1) Titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege pot sa furnizeze, in format electronic, asociat unei opere sau oricarui alt obiect al protectiei sau in contextul comunicarii publice a acestora,

55

informatii privind regimul drepturilor. (2) Prin informatii privind regimul drepturilor, in sensul prezentei legi, se intelege orice informatie furnizata de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oricarui alt obiect al protectiei prin prezenta lege, a autorului sau a altui titular de drepturi, precum si conditiile si modalitatile de utilizare a operei sau a oricarui alt obiect al protectiei, precum si orice numar sau cod reprezentand aceste informatii." 113. Dupa articolul 138^6 se introduce titlul sectiunii a II-a cu urmatorul cuprins: "Sectiunea a II-a Proceduri si sanctiuni" 114. Articolul 139 va avea urmatorul cuprins: "Art. 139. - (1) Incalcarea drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute in prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun. (2) Titularii ale caror drepturi au fost incalcate pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea incalcarii acestora si pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit normelor legale; in cazul in care prejudiciul nu poate fi determinat in acest fel, acestia pot pretinde acordarea de despagubiri reprezentand triplul remuneratiilor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite. (3) In cazul incalcarii unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, titularii acestora pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii sa dispuna de indata luarea unor masuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora, dupa caz. (4) Titularii de drepturi pot solicita instantei judecatoresti ordonarea unor masuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor prevazute de prezenta lege si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba. (5) Pentru ordonarea masurilor provizorii si a masurilor asiguratorii prevazute la alin. (3), precum si pentru dispunerea masurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt prevazute la alin. (4), precum si pentru exercitarea cailor de atac asupra masurilor luate, sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. (6) Instantele judecatoresti sunt abilitate sa adopte masurile prevazute la alin. (3) si (4), fara citarea partii adverse, in cazurile in care acest lucru va fi necesar, in special atunci cand orice intarziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau cand exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba. (7) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (3) si (4), instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil in mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficienta certitudine, ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. In acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de parat. (8) Instanta poate sa autorizeze ridicarea de obiecte si inscrisuri care constituie dovezi ale incalcarii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, in original sau in copie. (9) Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanta vor fi duse la indeplinire prin executor judecatoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea in executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt. (10) Titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri: a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit sau, daca prejudiciile nu pot fi reparate in acest mod, remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicita, in vederea valorificarii acestora, pana la acoperirea integrala a prejudiciilor cauzate; b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit; c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal; d) publicarea in mijloace de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta. (11) Dispozitiile alin. (10) lit. c) nu se aplica pentru constructiile realizate cu incalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv." 115. Dupa articolul 139 se introduc articolele 139^1 , 139^2 , 139^3 , 139^4 , 139^5 , 139^6 , 139^7 , 139^8 si 139^9 cu urmatorul cuprins: "Art. 139^1 . - (1) Titularul dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate fi reprezentat, in toate procedurile, negocierile si actele juridice, pe toata durata si in orice stadiu al procesului civil sau penal ori in afara unui astfel de proces, prin mandatar cu procura speciala. (2) Pentru punerea in miscare a actiunii penale, precum si pentru retragerea plangerii prealabile si impacarea partilor, mandatul se considera special, daca este dat pentru reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de drepturi conexe, in orice situatie de incalcare a drepturilor sale. Art. 139^2 . - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei urmatoarele fapte:

56

a) incalcarea prevederilor art. 21; b) incalcarea prevederilor art. 88 si 89; c) incalcarea prevederilor art. 129 alin. (4) si (5), art. 130, alin. (1) lit. a), b), c), e), f), h) si i), art. 134, art. 134^1 alin. (1) si art. 135 alin. (1); d) incalcarea prevederilor art. 107 alin. (3); e) fixarea, fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. Art. 139^3 . - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei urmatoarele fapte: a) neplata remuneratiei compensatorii pentru copia privata; b) neplata de catre utilizatori a sumelor prevazute in tarife si metodologii, stabilite potrivit prevederilor art. 131^2 . (2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000.000 lei la 250.000.000 lei urmatoarele fapte: a) neprezentarea de catre utilizatori a informatiilor si documentelor prevazute la art. 130 alin. (1) lit. h); b) neprezentarea de catre utilizatori catre titularii de drepturi sau catre reprezentantii acestora a listelor cuprinzand repertoriul utilizat sau prezentarea eronata ori incompleta; c) incalcarea prevederilor art. 138^1 si art. 138^2 alin. (2). (3) In cazul in care contravenientul desfasoara o activitate care se bazeaza exclusiv pe utilizarea de opere sau de produse purtatoare de drepturi conexe, pentru repetarea savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) si (2), in termen de un an, organul constatator aplica si sanctiunea complementara a suspendarii activitatii contravenientului, pana la plata sumelor datorate. Art. 139^4 . - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei si cu confiscarea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului urmatoarele fapte: a) distribuirea de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului ori detinerea acestora in scopul distribuirii, atunci cand aceste activitati se desfasoara in public, cu exceptia magazinelor specializate in distribuirea de produse purtatoare de drepturi de autor sau conexe, pentru care fapta constituie infractiune; b) oferirea spre vanzare sau inchiriere de marfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de marfuri pirat; c) punerea la dispozitie de catre agentii economici a spatiilor, echipamentelor, mijloacelor de transport, bunurilor sau serviciilor proprii, in vederea savarsirii de catre o alta persoana fizica sau juridica a unei contraventii prevazute de prezenta lege. Art. 139^5 . - (1) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 139^2 -139^4 se aplica si persoanelor juridice. In cazul in care contravenientul, persoana juridica, desfasoara activitati care implica, conform obiectului sau de activitate, comunicarea publica de opere sau de produse purtatoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se maresc de patru ori. (2) Contraventiile prevazute la art. 139^2 se constata si se aplica de persoanele imputernicite de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. (3) Contraventiile prevazute la art. 139^3 -139^4 se constata, iar sanctiunile se aplica de persoanele imputernicite de directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sau de structurile specializate din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor. In acest caz, in vederea elaborarii de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a bazei de date necesare aplicarii prevederilor art. 139^6 alin. (4), acesta va incheia un protocol cu Inspectoratul General al Politiei Romane. Art. 139^6 . - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani realizarea, in scopuri comerciale, cu orice mijloace si in orice mod, de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, precum si importul, tranzitul sau orice alta modalitate de introducere a acestora pe piata interna. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani distribuirea sau detinerea, in scopuri comerciale, de marfuri pirat ori de dispozitive pirat de control al accesului, in magazine specializate in distribuirea de produse purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe. (3) Constituie infractiune si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani depozitarea si transportul, in scopuri comerciale, de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului. (4) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani, daca anterior s-au aplicat doua sanctiuni contraventionale pentru fapte de acelasi fel, savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte: a) distribuirea de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului sau detinerea acestora in scopul distribuirii, atunci cand aceste activitati se desfasoara in public; b) oferirea spre vanzare sau inchiriere de marfuri pirat prin prezentarea copertelor si a cataloagelor de marfuri pirat. (5) In cazul in care oricare dintre faptele prevazute la alin. (1)-(3) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 5 la 10 ani. In acest caz, calculul prejudiciului se efectueaza tinandu-se seama de marfurile pirat detinute in conditiile prevazute la alin. (1)-(3) si de pretul in lei per unitate al produselor originale similare la data savarsirii faptei. (6) Inchirierea de marfuri pirat sau dispozitive pirat de control al accesului, precum si oferirea spre vanzare sau inchiriere a acestora prin anunturi publice ori prin mijloace electronice de comunicare constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la

57

300.000.000 lei. (7) In sensul prezentei legi, prin marfuri pirat se intelege: toate copiile realizate fara consimtamantul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct ori indirect, total sau partial, dupa un produs purtator al dreptului de autor sau al drepturilor conexe. (8) In sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se intelege orice dispozitiv neautorizat realizat pentru facilitarea accesului la servicii de programe de televiziune cu acces conditionat. (9) Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, in anexele acestora sau in mijloacele de transport utilizate de agentii economici care au in obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, inchirierea, depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe. Art. 139^7 . - Refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 200.000.000 lei. Art. 139^8 . - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 400.000.000 lei punerea la dispozitia publicului, fara consimtamantul titularilor de drepturi, a produselor purtatoare de drepturi de autor, de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date, astfel incat publicul sa le poata accesa in orice loc sau in orice moment ales in mod individual. Art. 139^9 . - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda de la 100.000.000 lei la 400.000.000 lei reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor de calculator in oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere in retea." 116. Articolul 140 va avea urmatorul cuprins: "Art. 140. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamantul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, daca aceste fapte nu constituie o infractiune mai grava: a) distribuirea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; b) importul, pe piata interna, a copiilor operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe, realizate cu consimtamantul titularilor; c) inchirierea operelor sau produselor purtatoare de drepturi conexe; d) comunicarea publica a operelor, altele decat cele muzicale, sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; e) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; f) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe; g) realizarea de opere derivate; h) fixarea, in scop comercial, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. (2) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se intelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele ori propriile emisiuni sau servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune." 117. Articolul 141 va avea urmatorul cuprins: "Art. 141. - Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta persoanei care isi insuseste, fara drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decat acela decis de autor." 118. Articolul 142 se abroga. 119. Articolul 143 va avea urmatorul cuprins: "Art. 143. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta persoanei care produce, importa, distribuie sau inchiriaza, ofera, prin orice mod, spre vanzare sau inchiriere, ori detine, in vederea comercializarii, dispozitive ori componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie sau care presteaza servicii care conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie, inclusiv, in mediul digital. (2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei fapta persoanei care, in cunostinta de cauza si fara a avea consimtamantul titularilor de drepturi: a) inlatura, in cunostinta de cauza si cu scop comercial, de pe opere sau alte produse protejate, ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil; b) distribuie, importa in scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesate, in orice loc si in orice moment ales in mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informatiile existente sub forma electronica, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost inlaturate ori modificate fara autorizatie, stiind ca acest lucru permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o infractiune prevazuta in prezenta lege." 120. Dupa articolul 143, se introduce art. 143^1 cu urmatorul cuprins:

58

"Art. 143^1 . - (1) Nu se pedepseste persoana care, mai inainte de a fi inceputa urmarirea penala, denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociatie sau intelegere in vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 139^6 , permitand astfel identificarea si tragerea la raspundere penala a celorlalti participanti. (2) Persoana care a comis una dintre infractiunile prevazute la art. 139^6 si care, in timpul urmaririi penale, denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savarsit infractiuni legate de marfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege." 121. Articolul 144 va avea urmatorul cuprins: "Art. 144. - In cazul infractiunilor prevazute la art. 139^9 , 140 si 141, actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, in sensul prezentei legi. Impacarea partilor sau retragerea plangerii inlatura raspunderea penala." 122. Articolul 145 va avea urmatorul cuprins: "Art. 145. - (1) Constatarea infractiunilor prevazute in prezenta lege se face de catre structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Romane si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, precum si de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in conditiile prevazute de art. 214 din Codul de procedura penala. (2) Constatarea infractiunilor prevazute la art. 139^6 alin. (6), art. 139^8 , art. 139^9 si art. 143 se face si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, in conditiile prevazute de art. 214 din Codul de procedura penala. (3) Actele incheiate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in exercitarea atributiilor sale de control, urmeaza regimul prevazut de art. 214 din Codul de procedura penala." 123. La articolul 146, partea introductiva si litera c) ale literei B vor avea urmatorul cuprins: "B. interpretarilor sau executiilor artistilor interpreti ori executanti: ....................................................................................... c) nu au fost fixate in inregistrari sonore, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege;" 124. La articolul 146, partile introductive ale literelor C si D vor avea urmatorul cuprins: "C. inregistrarilor sonore sau audiovizuale: ....................................................................................... D. programelor de radiodifuziune si de televiziune:" 125. Articolul 147 va avea urmatorul cuprins: "Art. 147. - Cetatenii straini, titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte, iar in lipsa acestora, beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani, cu conditia ca acestia sa beneficieze, la randul lor, de tratament national in statele respective." 126. Dupa articolul 147 se introduce articolul 147^1 cu urmatorul cuprins: "Art. 147^1 . - In completarea prevederilor prezentei legi, se pot adopta reglementari speciale pentru stabilirea unor masuri in vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau inchirierii de marfuri pirat ori de dispozitive pirat de control al accesului." 127. Articolul 148 va avea urmatorul cuprins: "Art. 148. - (1) In vederea inregistrarii, ca mijloc de proba, a operelor realizate in Romania, se infiinteaza Registrul National de Opere, administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Inregistrarea este facultativa si se face contra cost, potrivit normelor metodologice si tarifelor stabilite prin hotarare a Guvernului. (2) Existenta si continutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de proba, inclusiv prin includerea acesteia in repertoriul unui organism de gestiune colectiva. (3) Autorii si alti titulari de drepturi sau detinatorii de drepturi exclusive ale autorilor, la care se face referire in prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, mentiunea de rezervare a exploatarii acestora, semnalata conform uzantelor, constand intr-un simbol reprezentat prin litera C, in mijlocul unui cerc, insotit de numele lor, de locul si anul primei publicari. (4) Producatorii de inregistrari sonore, artistii interpreti sau executanti si alti detinatori de drepturi exclusive ale producatorilor sau ale artistilor interpreti ori executanti, la care se face referire in prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale inregistrarilor sonore sau audiovizuale ori pe invelisul care le contine, mentiunea de rezervare a exploatarii acestora, semnalata conform uzantelor si constand intr-un simbol reprezentat prin litera P, in mijlocul unui cerc, insotit de numele lor, de locul si anul primei publicari. (5) Pana la proba contrara, se prezuma ca drepturile exclusive, semnalate conform uzantelor, prin simbolurile mentionate la alin. (3) si (4) sau prin mentiunile prevazute la art. 104 si 106^2 , exista si apartin persoanelor care le-au utilizat. (6) Dispozitiile alin. (3), (4) si (5) nu conditioneaza existenta drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege. (7) Autorii de opere si titularii de drepturi, o data cu includerea operei lor in repertoriul organismului de gestiune colectiva, isi pot inregistra si numele literar sau artistic, exclusiv in vederea aducerii acestuia la cunostinta publica."

59

128. Alineatele (1) si (3) ale articolului 149 vor avea urmatorul cuprins: "Art. 149. - (1) Actele juridice incheiate sub regimul legislatiei anterioare isi produc toate efectele conform aceleia, cu exceptia clauzelor care prevad cesiunea drepturilor de utilizare a totalitatii operelor pe care autorul le poate crea in viitor. ....................................................................................... (3) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi si pentru care nu au expirat termenele de protectie calculate conform procedurilor legislatiei anterioare se prelungeste pana la termenul de protectie prevazut in prezenta lege. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea in vigoare a prezentei legi." ART. II Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. ART. III Organismele de gestiune colectiva care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligate sa-si modifice statutul in conformitate cu dispozitiile art. 127, in termen de 90 de zile. ART. IV In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, organismele de gestiune colectiva sunt obligate sa initieze procedurile de negociere pentru stabilirea metodologiilor privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi. Pana la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei legi, se aplica tabelele si metodologiile stabilite prin actele normative in vigoare. ART. V Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

60

Ordonanta de urgenta a guvernului nr. 138 pe 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal publicata in Monitorul Oficial nr. 1281/30.12.2004
Art. I. - L e g e a n r . 57 1 / 2 0 03 p r i v i n d C o d u l f i s c a l , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins: "Cotele de impozitare Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevazute la art. 33 si 38." 2. TITLUL III - Impozitul pe venit va avea urmatorul cuprins: "TITLUL III Impozitul pe venit

CAPITOLUL I Dispozitii generale


ART. 39 Contribuabili Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili: a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania; c) persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania; d) persoanele fizice nerezidente care obtin venituri prevazute la art. 89. ART. 40 Sfera de cuprindere a impozitului (1) Impozitul prevazut in prezentul titlu, denumit in continuare impozit pe venit, se aplica urmatoarelor venituri: a) in cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, veniturilor obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei; b) in cazul persoanelor fizice rezidente, altele decat cele prevazute la lit. a), numai veniturilor obtinute din Romania, care sunt impuse la nivelul fiecarei surse din categoriile de venituri prevazute la art. 41; c) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, venitului net atribuibil sediului permanent; d) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care desfasoara activitate dependenta in Romania, venitului salarial net din aceasta activitate dependenta; e) in cazul persoanelor fizice nerezidente, care obtin veniturile prevazute la art. 39 lit. d), venitului determinat conform regulilor prevazute in prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit. (2) Persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu al patrulea an fiscal. ART. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt urmatoarele: a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46; b) venituri din salarii, definite conform art. 55; c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 61; d) venituri din investitii, definite conform art. 65; e) venituri din pensii, definite conform art. 68; f) venituri din activitati agricole, definite conform art. 71; g) venituri din premii si din jocuri de noroc, definite conform art. 75; h) venituri din alte surse, definite conform art. 78. ART. 42 Venituri neimpozabile in intelesul impozitului pe venit, urmatoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca; b) sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi, cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Nu sunt venituri impozabile despagubirile in bani sau in natura primite de catre o persoana fizica ca urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despagubirile reprezentand daunele morale; c) sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii; d) pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din scheme facultative de pensii ocupationale si cele finantate de la bugetul de stat; e) contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice conform dispozitiilor legale in vigoare; f) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizare sau mecenat; g) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare; h) drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati; i) bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare sau perfectionare in cadru institutionalizat; j) sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie; k) veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor prevazute la art. 71; l) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;

61

m) veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare; n) veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, de oficial, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe; o) veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale; p) veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe; q) sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare; r) subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare; s) veniturile reprezentand avantaje in bani si/sau in natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945; t) premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti in legislatia in materie, in vederea realizarii obiectivelor de inalta performanta: clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice, precum si calificarea si participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale si europene, prima grupa valorica, precum si la jocurile olimpice, in cazul jocurilor sportive. Nu sunt venituri impozabile primele si indemnizatiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor si altor specialisti, prevazuti de legislatia in materie, in vederea pregatirii si participarii la competitiile internationale oficiale ale loturilor reprezentative ale Romaniei; u) premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa, transport si altele asemenea, obtinute de elevi si studenti in cadrul competitiilor interne si internationale, inclusiv elevi si studenti nerezidenti in cadrul competitiilor desfasurate in Romania; v) prima de stat acordata in conformitate cu prevederile Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare; x) alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit. ART. 43 Cotele de impozitare (1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din: a) activitati independente; b) salarii; c) cedarea folosintei bunurilor; d) pensii; e) activitati agricole; f) premii; g) alte surse este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva. (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute in categoriile de venituri din investitii si din jocuri de noroc. ART. 44 Perioada impozabila (1) Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului. ART. 45 Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe (1) Deducerea personala, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. (2) Sumele sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, in sensul ca fractiunile sub 100.000 lei se majoreaza la 100.000 lei.

CAPITOLUL II Venituri din activitati independente


ART. 46 Definirea veniturilor din activitati independente (1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii. (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii. (4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea. ART. 47 Venituri neimpozabile (1) Nu sunt venituri impozabile: a) veniturile obtinute prin aplicarea efectiva in tara de catre titular sau, dupa caz, de catre licentiatii acestuia a unei inventii brevetate in Romania, incluzand fabricarea produsului sau, dupa caz, aplicarea procedeului, in primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data inceperii aplicarii si cuprinsi in perioada de valabilitate a brevetului; b) venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia. (2) De prevederile alin. (1) beneficiaza persoanele fizice care exploateaza inventia, respectiv titularul brevetului aplicat. ART. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat pe baza contabilitatii in partida simpla (1) Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, cu exceptia prevederilor art. 49 si 50. (2) Venitul brut cuprinde: a) sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii; b) veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;

62

c) castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii; d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana; e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta. (3) Nu sunt considerate venituri brute: a) aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea unei activitati sau in cursul desfasurarii acesteia; b) sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice; c) sumele primite ca despagubiri; d) sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii. (4) Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt: a) sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului, justificate prin documente; b) sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite; c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute in titlul II, dupa caz; d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru: 1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul; 3. boli profesionale, risc profesional si accidente de munca; 4. persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator. (5) Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat: a) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, in limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform alin. (6); b) cheltuielile de protocol, in limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6); c) suma cheltuielilor cu indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice; d) cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual; e) pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie; f) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii; g) contributiile efectuate in numele angajatilor la scheme facultative de pensii ocupationale, in conformitate cu legislatia in vigoare, in limita echivalentului in lei a 200 euro anual pentru o persoana; h) prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, in limita echivalentului in lei a 200 euro anual pentru o persoana; i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente; j) cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, potrivit legii; k) dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei; l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing; m) cotizatii platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6). (6) Baza de calcul se determina ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, cheltuielile de protocol si cotizatiile platite la asociatiile profesionale. (7) Nu sunt cheltuieli deductibile: a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale; b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate; c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate; d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h); e) donatii de orice fel; f) amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale; g) ratele aferente creditelor angajate; h) dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii corporale, potrivit prevederilor legale; i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar; j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare; k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare; l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit; m) alte sume prevazute prin legislatia in vigoare. (8) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie. (9) in Registrul-inventar se trec toate bunurile si drepturile aferente desfasurarii activitatii. ART. 49 Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit (1) Venitul net dintr-o activitate independenta, care este desemnata conform alin. (2) si care este desfasurata de catre contribuabil, individual, fara salariati, se determina pe baza normelor de venit. (2) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele care contin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit si precizeaza regulile care se utilizeaza pentru stabilirea acestor norme de venit. (3) Directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si publica anual normele de venit inainte de data de 1 ianuarie a anului in care urmeaza a se aplica normele respective. (4) in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva. (5) Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati desemnate, venitul net din aceste activitati se stabileste pe baza celei mai ridicate norme de venit pentru respectivele activitati. (6) in cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate din cele prevazute la alin. (1) si o alta activitate care nu este prevazuta la alin. (1), atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza contabilitatii in partida simpla, conform art. 48. (7) Daca un contribuabil desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi si desfasoara si o alta activitate independenta, atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, conform art. 48. in acest caz, venitul net din aceste activitati nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri in regim de taxi.

63

(8) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla pentru activitatea respectiva. ART. 50 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuala (1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala se stabileste prin scaderea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: a) o cheltuiala deductibila egala cu 40% din venitul brut; b) contributiile sociale obligatorii platite. (2) in cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli: a) o cheltuiala deductibila egala cu 50% din venitul brut; b) contributiile sociale obligatorii platite. (3) in cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevazute la alin. (1) si (2). (4) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari. Aceasta reglementare este optionala pentru cei care considera ca isi pot indeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege. ART. 51 Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla (1) Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real, potrivit art. 48. (2) Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil. (3) Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se depune la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal. ART. 52 Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru unele venituri din activitati independente (1) Platitorii urmatoarelor venituri au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa, reprezentand plati anticipate, din veniturile platite: a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala; b) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie; c) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; d) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil; e) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; f) venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV, care nu genereaza o persoana juridica. (2) Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza: a) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. a) - e), aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut; b) in cazul veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f), aplicand cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere; (3) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor prevazute la alin. (1) lit. f), pentru care termenul de virare este reglementat potrivit titlului IV. ART. 53 Plati anticipate ale impozitului pe veniturile din activitati independente Un contribuabil care desfasoara o activitate independenta are obligatia sa efectueze plati anticipate in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, potrivit art. 82, cu exceptia veniturilor prevazute la art. 52, pentru care plata anticipata se efectueaza prin retinere la sursa. ART. 54 Impozitarea venitului net din activitati independente Venitul net din activitati independente se impoziteaza potrivit prevederilor capitolul X din prezentul titlu.

CAPITOLUL III Venituri din salarii


ART. 55 Definirea veniturilor din salarii (1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. (2) in vederea impunerii, sunt asimilate salariilor: a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii; b) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ; c) drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii; d) indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome; e) sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica; f) sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori; g) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii; h) indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale; i) sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice; j) indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor; k) orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor. (3) Avantajele, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), primite in legatura cu o activitate dependenta includ, insa nu sunt limitate la: a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca;

64

b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei; c) imprumuturi nerambursabile; d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului; e) abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal; f) permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal; g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii. (4) Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 1.500.000 lei. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget; b) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare; c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale; d) cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare; e) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare; f) contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii; g) sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice; h) sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului; i) indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca; j) sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, precum si sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii; k) sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie; l) veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice; m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate; n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator; o) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu; p) avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii; r) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite. (5) Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza. ART. 56 Deducere personala (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. (2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 10.000.000 lei inclusiv, astfel: - pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 2.500.000 lei; - pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 3.500.000 lei; - pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 4.500.000 lei; - pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 5.500.000 lei; - pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere - 6.500.000 lei. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 10.000.001 lei si 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acorda deducerea personala. (3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 2.500.000 lei lunar. (4) in cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti. (5) Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti. (6) Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din

65

anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului. (7) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere: a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane; b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata. (8) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii. ART. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii (1) Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. (2) Impozitul lunar prevazut la alin. (1) se determina astfel: a) la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele: - deducerea personala acordata pentru luna respectiva; - cotizatia sindicala platita in luna respectiva; - contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro; b) pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora; (3) Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil. (4) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare. (5) Obligatia calcularii, retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. (4) revine organului fiscal competent. (6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (4) si (5) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. ART. 58 Termen de plata a impozitului Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. ART. 59 Fise fiscale (1) Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale. (2) Platitorul de venituri are obligatia sa completeze formularele prevazute la alin. (1), pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice. ART. 60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale (1) Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, le sunt aplicabile prevederile prezentului articol. (2) Orice contribuabil prevazut la alin. (1) are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit art. 57. (3) Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Prevederile alin. (2) nu se aplica contribuabililor in cazul in care optiunea de mai sus este formulata. (4) Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea potrivit alin. (1) este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

CAPITOLUL IV Venituri din cedarea folosintei bunurilor


ART. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosintei bunurilor Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. ART. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosintei bunurilor (1) Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul incasarii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, in sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de cealalta parte contractanta. in cazul in care arenda se exprima in natura, evaluarea in lei se va face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene si, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ca urmare a propunerilor directiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, hotarari ce trebuie emise inainte de inceperea anului fiscal. Aceste hotarari se transmit in cadrul aceluiasi termen directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru a fi comunicate unitatilor fiscale din subordine. (2) Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. (4) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. 51 alin. (2) si (3) se aplica si in cazul contribuabililor mentionati la alin. (3). ART. 63 Plati anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor Un contribuabil care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit catre bugetul de stat, conform art. 82.

66

ART. 64 Impozitarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se impune potrivit prevederilor cap. X din prezentul titlu.

CAPITOLUL V Venituri din investitii


ART. 65 Definirea veniturilor din investitii (1) Veniturile din investitii cuprind: a) dividende; b) venituri impozabile din dobanzi; c) castiguri din transferul titlurilor de valoare; d) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare. e) venituri din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice. Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si partile sociale. (2) Veniturile impozabile din dobanzi sunt toate veniturile sub forma de dobanzi, altele decat: a) venituri din dobanzi la depozitele la vedere si la depuneri la casele de ajutor reciproc; b) venituri din dobanzi aferente titlurilor de stat, precum si obligatiunilor municipale, ale Agentiei Nationale pentru Locuinte si ale altor entitati emitente de obligatiuni, care vizeaza constructia de locuinte; c) venituri sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare. ART. 66 Stabilirea venitului din investitii (1) Castigul din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valori, diminuata, dupa caz, cu comisioanele datorate intermediarilor. in cazul tranzactiilor cu actiuni primite de persoanele fizice, cu titlu gratuit, in cadrul Programului de privatizare in masa, pretul de cumparare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominala a acestora. in cazul tranzactiilor cu actiuni cumparate la pret preferential, in cadrul sistemului stock options plan, castigul se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si pretul de cumparare preferential, diminuat cu comisioanele datorate intermediarilor. (2) in cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii, castigul se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de rascumparare si pretul de cumparare/subscriere. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitorul persoana fizica pentru achizitionarea titlului de participare. (3) in cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, castigul din instrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare. incepand cu a doua tranzactie, valoarea nominala va fi inlocuita cu pretul de cumparare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente. (4) Determinarea castigului potrivit alin. (1)-(3) se efectueaza la data incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti. (5) Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii in contul clientului. (6) Venitul impozabil realizat din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare. ART. 67 Retinerea impozitului din veniturile din investitii (1) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 10% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice o data cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv. (2) Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 1% din suma acestora. Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, in cazul dobanzilor capitalizate, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. in situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate in baza contractelor civile, calculul impozitului datorat se efectueaza la momentul platii dobanzii. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura pe baza contractelor civile. (3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza astfel: a) in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz; in cazul castigului din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz; b) in cazul castigului din rascumpararea titlurilor de participare la un fond deschis de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine societatii de administrare a investitiilor; c) in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale si valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine dobanditorului de parti sociale sau de valori mobiliare, in momentul incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti. Cand dobanditorul de titluri de valoare nu este o persoana fizica romana cu domiciliul in Romania, obligatia de calcul si virare a impozitului revine persoanei fizice romane cu domiciliul in Romania, care realizeaza venitul, daca dobanditorul nu isi desemneaza un reprezentant fiscal in Romania. Termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comertului sau in registrul actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. in situatia in care partile contractante convin ca plata partilor sociale sau a valorilor mobiliare sa se faca esalonat, termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Transmiterea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare trebuie inscrisa in registrul comertului si in registrul asociatilor/actionarilor, dupa caz, operatiune care nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. d) in cazul venitului impozabil obtinut din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine persoanei juridice. Termenul de virare a impozitului este pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmite de lichidatori; e) impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra castigului din transferul titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vanzarecumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni similare;

67

f) in cazul venitului impozabil definit la art. 66 alin. (6), impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 10%; g) impozitul calculat si retinut la sursa, potrivit lit. e), se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut, cu exceptia prevederilor lit. c) si d); h) cursul de schimb necesar pentru transformarea in lei a sumelor exprimate in valuta, in cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, este cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru ziua anterioara efectuarii platii venitului. in situatia in care partile contractante convin ca plata sa se faca esalonat, in rate, cursul de schimb utilizat este cel al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, pentru ziua anterioara efectuarii fiecarei plati. (4) Impozitul retinut conform alin. (1) - (3) reprezinta impozit final pe venit, pentru venitul prevazut la alineatul respectiv. (5) Pierderile inregistrate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni similare nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal, nu se compenseaza, reprezentand pierderi definitive ale contribuabilului. (6) in aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaza norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, care se emit de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

CAPITOLUL VI Venituri din pensii


ART. 68 Definirea veniturilor din pensii Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii, facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupationale, si cele finantate de la bugetul de stat. ART. 69 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii. ART. 70 Retinerea impozitului din venitul din pensii (1) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul aferent acestui venit, de a-l retine si de a-l vira la bugetul de stat, potrivit prevederilor prezentului articol. (2) Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului impozabil lunar din pensii. (3) Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei. (4) Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii. (5) in cazul unei pensii care nu este platita lunar, impozitul ce trebuie retinut se stabileste prin impartirea pensiei platite la fiecare din lunile carora le este aferenta pensia. (6) Drepturile de pensie restante se defalcheaza pe lunile la care se refera, in vederea calcularii impozitului datorat, retinerii si virarii acestuia. (7) Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate in functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face in raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas.

CAPITOLUL VII Venituri din activitati agricole


ART. 71 Definirea veniturilor din activitati agricole Veniturile din activitati agricole sunt venituri din urmatoarele activitati: a) cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; b) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; c) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea. ART. 72 Stabilirea venitului net anual din activitati agricole pe baza de norme de venit (1) Venitul net dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit. Normele de venit se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizeaza si se publica pana cel tarziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit. (2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata. (3) Daca o activitate agricola este desfasurata de un contribuabil pe perioade mai mici - incepere, incetare si alte fractii de an - decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic pe parcursul careia se desfasoara activitatea. (4) Daca o activitate agricola a unui contribuabil inregistreaza o pierdere datorata calamitatilor naturale, norma de venit aferenta activitatii se reduce, astfel incat sa reflecte aceasta pierdere. (5) Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, pentru activitatea respectiva. ART. 73 Optiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea in partida simpla (1) Un contribuabil care desfasoara o activitate agricola, prevazuta la art. 71, poate opta pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit art. 48. (2) Dispozitiile privind optiunea prevazuta la art. 51 alin. (2) si (3) se aplica si in cazul contribuabililor mentionati la alin. (1). ART. 74 Calculul si plata impozitului aferent veniturilor din activitati agricole (1) Impozitul pe venitul net din activitati agricole se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe baza de norme de venit, cat si in sistem real, impozitul fiind final. (2) Orice contribuabil care desfasoara o activitate agricola, mentionata la art. 71, pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, are obligatia de a depune anual o declaratie de venit la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs. in cazul unei activitati pe care contribuabilul incepe sa o desfasoare dupa data de 30 iunie, declaratia de venit se depune in termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul incepe sa desfasoare activitatea. (3) in cazul unui contribuabil care determina venitul net din activitati agricole, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, acesta este obligat sa efectueze plati anticipate aferente acestor venituri la bugetul de stat, la termenele prevazute la art. 82 alin. (3). Pana la data de 31 mai a

68

anului urmator, platile anticipate vor fi regularizate de organul fiscal competent.

CAPITOLUL VIII Venituri din premii si din jocuri de noroc


ART. 75 Definirea veniturilor din premii si din jocuri de noroc (1) Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42. (2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot definite conform normelor metodologice, altele decat cele realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu castiguri. ART. 76 Stabilirea venitului net din premii Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil. ART. 77 Retinerea impozitului aferent veniturilor din premii si din jocuri de noroc (1) Venitul sub forma de premii dintr-un singur concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net. (2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului brut. (3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri. (4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 8.000.000 lei pentru fiecare concurs, realizate de acelasi organizator sau platitor. (5) Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final. (6) Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

CAPITOLUL IX Venituri din alte surse


ART. 78 Definirea veniturilor din alte surse (1) in aceasta categorie se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri: a) prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu; b) castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare; c) venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale; d) venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial. (2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, altele decat veniturile care sunt neimpozabile in conformitate cu prezentul titlu. ART. 79 Calculul impozitului si termenul de plata (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut. (2) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final. (3) Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

CAPITOLUL X Venitul net anual impozabil


ART. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil (1) Venitul net anual impozabil se stabileste pe fiecare sursa din categoriile de venituri mentionate la art. 41 lit. a), c) si f) prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate. (2) Veniturile din categoriile prevazute la art. 41 lit. a), c) si f), ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual. (3) Pierderea fiscala anuala inregistrata din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole se poate compensa cu rezultatele pozitive obtinute din aceeasi sursa de venit. Pierderea care ramane necompensata in cursul aceluiasi an fiscal devine pierdere reportata. Pierderile provenind din strainatate ale persoanelor fizice rezidente se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal, sau se reporteaza pe urmatorii 5 ani asupra veniturilor realizate din tara respectiva. (4) Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele: a) reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi; b) dreptul la report este personal si netransmisibil; c) pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute la lit. a), reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului. ART. 81 Declaratii de venit estimat (1) Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa. (2) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. Declaratia privind venitul estimat se depune o data cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti. (3) Contribuabilii care, in anul anterior, au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior depun, o data cu declaratia speciala, si declaratia estimativa de venit. (4) Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun, o data cu cererea de optiuni, si declaratia de venit estimat.

69

ART. 82 Stabilirea platilor anticipate de impozit (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa. (2) Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor potrivit legii. in cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute la alin. (3) contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ, depuse in luna decembrie, nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, pe baza deciziei de impunere emise pe baza declaratiei de venit. Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel: a) pe baza contractului incheiat intre parti; sau b) pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii. in cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea. (3) Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei emise pe baza declaratiei de venit. Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, potrivit art. 72 si 73, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50% din impozit, pana la data de 1 septembrie inclusiv, si 50% din impozit, pana la data de 15 noiembrie inclusiv. (4) Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. (5) Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%, prevazuta la art. 43 alin. (1). ART. 83 Declaratia de venit si declaratii speciale (1) Contribuabilii prevazuti la art. 40 alin. (1) lit. a) si cei care indeplinesc conditiile de la art. 40 alin. (2), cu exceptia contribuabililor prevazuti la alin. (4) din prezentul articol, au obligatia de a depune o declaratie de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Declaratia de venit se depune o data cu declaratiile speciale pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. (2) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (1), depun numai declaratiile speciale pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. in cazul veniturilor din salarii, fisele fiscale se depun in cadrul aceluiasi termen ca si declaratiile speciale. (3) Declaratiile speciale se completeaza pentru fiecare sursa de realizare a venitului. Declaratiile speciale se depun de toti contribuabilii care realizeaza, individual sau dintr-o forma de asociere, venituri din activitati independente, precum si venituri din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv pentru veniturile din activitati agricole determinate in sistem real. in cazul veniturilor din salarii, cu exceptia celor prevazute la alin. (4) lit. a), realizate de contribuabilii, altii decat persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania si cele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 40 alin. (2), fisele fiscale se depun pentru fiecare sursa de realizare a venitului, in cadrul aceluiasi termen, ca si declaratiile speciale. Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere. (4) Nu se depun declaratii speciale pentru urmatoarele categorii de venituri: a) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare, depuse de contribuabilii prevazuti la art. 60; b) venituri din investitii, precum si venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala; c) venituri din pensii; d) venituri nete determinate pe baza de norme de venit; e) venituri din alte surse. (5) Contribuabilii nu sunt obligati sa depuna declaratie de venit la organul fiscal competent, daca: a) obtin numai venituri sub forma de salarii, pentru activitati desfasurate in Romania; b) obtin numai venituri din investitii, pensii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si din jocuri de noroc, venituri din alte surse a caror impunere este finala; c) obtin venituri potrivit art. 40 alin. (1) lit. b) - e) coroborat cu alin. (2) al aceluiasi articol. ART. 84 Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil (1) Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza declaratiei de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv. (2) Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entitatilor non-profit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat revine organului fiscal competent. (4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (2) si (3) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. (5) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. (6) Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie, privind colectarea creantelor bugetare.

CAPITOLUL XI Proprietatea comuna si asociatiile fara personalitate juridica


ART. 85 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt detinute in comun Venitul net obtinut din exploatarea bunurilor si drepturilor de orice fel, detinute in comun, este considerat ca fiind obtinut de proprietari, uzufructuari sau de alti detinatori legali, inscrisi intr-un document oficial, si se atribuie proportional cu cotele-parti pe care acestia le detin in acea proprietate sau in mod egal, in situatia in care acestea nu se cunosc. ART. 86

70

Reguli privind asocierile fara personalitate juridica (1) Prevederile prezentului articol nu se aplica: - pentru asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 28; - fondurilor de investitii constituite ca asociatii fara personalitate juridica; - asocierilor cu o persoana juridica platitoare de impozit pe profit, caz in care sunt aplicabile numai reglementarile fiscale din titlul II. (2) in cadrul fiecarei asocieri fara personalitate juridica, constituita potrivit legii, asociatii au obligatia sa incheie contracte de asociere in forma scrisa, la inceperea activitatii, care sa cuprinda inclusiv date referitoare la: a) partile contractante; b) obiectul de activitate si sediul asociatiei; c) contributia asociatilor in bunuri si drepturi; d) cota procentuala de participare a fiecarui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzatoare contributiei fiecaruia; e) desemnarea asociatului care sa raspunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatiei fata de autoritatile publice; f) conditiile de incetare a asocierii. Contributiile asociatilor conform contractului de asociere nu sunt considerate venituri pentru asociatie. Contractul de asociere se inregistreaza la organul fiscal teritorial in raza caruia isi are sediul asociatia, in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul sa refuze inregistrarea contractelor, in cazul in care acestea nu cuprind datele solicitate conform prezentului alineat. (3) in cazul in care intre membrii asociati exista legaturi de rudenie pana la gradul al patrulea inclusiv, partile sunt obligate sa faca dovada ca participa la realizarea venitului cu bunuri sau drepturi asupra carora au drept de proprietate. Pot fi membri asociati si persoanele fizice care au dobandit capacitate de exercitiu restransa. (4) Asocierile au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la data de 15 martie a anului urmator, declaratii anuale de venit, conform modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, care vor cuprinde si distributia venitului net/pierderii pe asociati. (5) Venitul/pierderea anual/anuala, realizate in cadrul asocierii, se distribuie asociatilor, proportional cu cota procentuala de participare corespunzatoare contributiei, conform contractului de asociere. (6) Tratamentul fiscal al venitului realizat din asociere, in alte cazuri decat asocierea cu o persoana juridica, va fi stabilit in aceeasi maniera ca si pentru categoria de venituri in care este incadrat. (7) Profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoana juridica romana, microintreprindere care nu genereaza o persoana juridica, determinat cu respectarea regulilor stabilite in titlul IV, este asimilat, in vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activitati independente, din care se deduc contributiile obligatorii in vederea obtinerii venitului net. (8) Impozitul retinut de persoana juridica in contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoana juridica romana care nu genereaza o persoana juridica, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual pe venit. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului, determinat conform metodologiei stabilite in legislatia privind impozitul pe venitul microintreprinderii, revine persoanei juridice romane.

CAPITOLUL XII Aspecte fiscale internationale


ART. 87 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati independente (1) Persoanele fizice nerezidente, care desfasoara o activitate independenta, prin intermediul unui sediu permanent in Romania, sunt impozitate, potrivit prezentului titlu, la venitul net anual impozabil din activitatea independenta, ce este atribuibil sediului permanent. (2) Venitul net dintr-o activitate independenta ce este atribuibil unui sediu permanent se determina conform art. 48, in urmatoarele conditii: a) in veniturile impozabile se includ numai veniturile ce sunt atribuibile sediului permanent; b) in cheltuielile deductibile se includ numai cheltuielile aferente realizarii acestor venituri. ART. 88 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activitati dependente Persoanele fizice nerezidente, care desfasoara activitati dependente in Romania, sunt impozitate, potrivit prevederilor cap. III din prezentul titlu, numai daca se indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii: a) persoana nerezidenta este prezenta in Romania timp de una sau mai multe perioade de timp care, in total, depasesc 183 de zile din oricare perioada de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic in cauza; b) veniturile salariale sunt platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident; c) veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania. ART. 89 Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente (1) Persoanele fizice nerezidente, care obtin alte venituri decat cele prevazute la art. 87, 88 si la titlul V, datoreaza impozit potrivit reglementarilor prezentului titlu. (2) Veniturile supuse impunerii, din categoriile prevazute la alin. (1), se determina pe fiecare sursa, potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit, impozitul fiind final. (3) Cu exceptia platii impozitului pe venit prin retinere la sursa, contribuabilii persoane fizice nerezidente, care realizeaza venituri din Romania, potrivit prezentului titlu, au obligatia sa declare si sa plateasca impozitul corespunzator fiecarei surse de venit, direct sau printr-un reprezentant fiscal. ART. 90 Venituri obtinute din strainatate altele decat prevazute la art. 41 lit. a), c) si f) (1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditia prevazuta la art. 40 alin. (2) datoreaza impozit pentru veniturile obtinute din strainatate, altele decat cele prevazute la art. 41 lit. a), c) si f). (2) Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia. (3) Contribuabilii care obtin venituri din strainatate conform alin. (1) au obligatia sa le declare, potrivit declaratiei specifice, pana la data de 15 mai a anului urmator celui de realizare a venitului. (4) Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. (5) Diferentele de impozit ramase de achitat, conform deciziei de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie, privind colectarea creantelor bugetare. ART. 91 Creditul fiscal extern (1) Contribuabilii persoane fizice rezidente care, pentru acelasi venit si in decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, au dreptul la deducerea din impozitul pe venit datorat in Romania a impozitului platit in strainatate, denumit in continuare credit fiscal extern, in limitele prevazute in prezentul articol.

71

(2) Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii: a) impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de reprezentantul sau legal ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de: 1. autoritatea fiscala a statului strain respectiv; 2. angajator, in cazul veniturilor din salarii; 3. alt platitor de venit, pentru alte categorii de venituri; b) venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 41. (3) Creditul fiscal extern se acorda la nivelul impozitului platit in strainatate, aferent venitului din sursa din strainatate, dar nu poate fi mai mare decat partea de impozit pe venit datorat in Romania, aferenta venitului impozabil din strainatate. in situatia in care contribuabilul in cauza obtine venituri din strainatate din mai multe state, creditul fiscal extern admis a fi dedus din impozitul datorat in Romania se va calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare tara si pe fiecare natura de venit. (4) Veniturile realizate din strainatate, altele decat cele prevazute la art. 41 lit. a), c) si f), de catre persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si cele care indeplinesc conditia de la art. 40 alin. (2), se supun impozitarii in Romania, recunoscandu-se impozitul platit in strainatate sub forma creditului fiscal, dar limitat la impozitul pe venitul similar datorat in Romania. (5) in vederea calculului creditului fiscal extern, sumele in valuta se transforma la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului. Veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice rezidente, precum si impozitul aferent, exprimate in unitati monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Nationala a Romaniei, se vor transforma astfel: a) din moneda statului de sursa intr-o valuta de circulatie internationala, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din tara de sursa; b) din valuta de circulatie internationala in lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din anul de realizare a venitului respectiv. ART. 92 Pierderi fiscale externe (1) Pierderile fiscale obtinute de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-un stat strain se compenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal. (2) Pierderea care nu este acoperita, in temeiul alin. (1), se reporteaza pentru o perioada de 5 ani fiscali consecutivi si se compenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din statul respectiv.

CAPITOLUL XIII Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa


ART. 93 Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa (1) Platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, sunt obligati sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul retinut la sursa si sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat. (2) Fac exceptie de la termenul prevazut la alin. (1) platitorii de venituri din activitati independente, mentionate la art. 52, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, pentru care depunerea declaratiei se efectueaza pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul fiscal expirat.

CAPITOLUL XIV Dispozitii tranzitorii si finale


ART. 94 Dispozitii tranzitorii (1) Scutirile de la plata impozitului pe venit prevazute in actele normative privind unele masuri de protectie ca urmare a concedierilor colective, pentru personalul disponibilizat, raman valabile pana la data expirarii lor. (2) Pierderile inregistrate in perioada de scutire de contribuabili nu se compenseaza cu veniturile obtinute din celelalte categorii de venituri in anii respectivi si nu se reporteaza, reprezentand pierderi definitive ale contribuabililor. (3) Prevederile privind indeplinirea conditiei prevazute la art. 40 alin. (2) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004. ART. 95 Definitivarea impunerii pe anul 2004 (1) Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil, realizat in anul fiscal 2004, prin ordin al ministrului finantelor publice se va stabili baremul de impunere obtinut pe baza baremului anual pentru plati anticipate din anul 2004, respectiv deducerea personala de baza, corectate cu rata inflatiei realizate, diminuata cu 1/2 din rata inflatiei prognozate in acest an, conform legislatiei in vigoare in anul 2004. (2) Pentru definitivarea impozitului aferent venitului realizat in anul fiscal 2004, se va elabora formularistica necesara ce va fi aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice." 3. Articolele 96-101 se abroga. 4. Articolul 104 se completeaza cu un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins: "(6) Microintreprinderile platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor." 5. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins: "Art. 107. - Cota de impozit pe veniturile microintreprinderilor este de 3%." Art. II. - Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare. Art. III. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

72

Legea nr. 8/1996

PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR SENATUL LEGE

privind dreptul de autor si drepturile conexe Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

TITLUL I Dreptul de autor PARTEA I Dispozitii generale CAPITOLUL I Dispozitii introductive Art. 1. (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra oricaror asemenea opere de creatie intelectuala, este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial. (2) Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar neterminata . Art. 2. Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale. CAPITOLUL II Subiectul dreptului de autor Art. 3. (1) Este autor persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera. (2) In cazurile expres prevazute de lege, pot beneficia de protectia acordata autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decat autorul. (3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite in conditiile legii. Art. 4. (1) Se prezuma a fi autor, pana la proba contrara, persoana sub numele careia opera a fost adusa pentru prima data la cunostinta publica. (2) Cand opera a fost adusa la cunostinta publica sub forma anonima sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercita de catre persoana fizica sau juridica ce o face publica numai cu consimtamantul autorului, atat timp cat acesta nu-si dezvaluie identitatea. Art. 5. (1) Este opera comuna opera creata de mai mulsi coautori, in colaborare. (2) Dreptul de autor asupra operei comune apartine coautorilor acesteia, intre care unul poate fi autorul principal, in conditiile prezentei legi. (3) In lipsa unei conventii contrare, coautorii nu pot exploata opera decat de comun acord. Refuzul 73

consimtamantului din partea oricaruia dintre coautori trebuie sa fie temeinic justificat. (4) In cazul in care contributia fiecarui coautor este distincta, aceasta poate fi exploatata separat, cu conditia sa nu se prejudicieze exploatarea operei comune sau drepturile celorlalti coautori. (5) In cazul utilizarii operei create in colaborare, remuneratia se cuvine coautorilor in proportiile pe care acestia le-au convenit. In lipsa unei conventii, remuneratia se imparte proportional cu partile de contributie ale autorilor sau in mod egal, daca acestea nu se pot stabili. Art. 6. (1) Este opera colectiva opera in care contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot, fara a fi posibil, data fiind natura operei, sa se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. (2) In lipsa unei conventii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apartine persoanei fizice sau juridice din initiativa, sub responsabilitatea si sub numele careia a fost creata. CAPITOLUL III Obiectul dreptului de autor Art. 7. Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma concreta de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt: a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator; b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice; c) compozitiile muzicale cu sau fara text; d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele; e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale; f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; g) operele de arta plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, grafica, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, precum si operele de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice; h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura; i) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general. Art. 8. Fara a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, si anume: a) traducerile, adaptarile, adnotarile, lucrarile documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau stiintifice care reprezinta o munca intelectuala de creatie; b) culegerile de opere literare, artistice sau stiintifice, cum ar fi: enciclopediile si antologiile, colectiile sau compilatiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creatii intelectuale. Art. 9. Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor urmatoarele: a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile si inventiile, continute intr-o opera, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare; b) textele oficiale de natura politica, legislativa, administrativa, judiciara si traducerile oficiale ale acestora; c) simbolurile oficiale ale statului, ale autoritatilor publice si ale organizatiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul si medalia; d) mijloacele de plata; 74

e) stirile si informatiile de presa; f) simplele fapte si date. CAPITOLUL IV Continutul dreptului de autor Art. 10. Autorul unei opere are urmatoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostinta publica; b) dreptul de a pretinde recunoasterea calitatii de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica; d) dreptul de a pretinde respectarea integritatii operei si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei - atingeri aduse operei, daca prejudiciaza onoarea sau reputatia sa; e) dreptul de a retracta opera, despagubind, daca este cazul, pe titularii drepturilor de exploatare, prejudiciati prin exercitarea retractarii. Art. 11. (1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. (2) Dupa moartea autorului, exercitiul drepturilor prevazute la art. 10 lit. b) si d) se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Art. 12. Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide daca, in ce mod si cand va fi utilizata sau exploatata opera sa, inclusiv de a consimti la utilizarea operei de catre altii. Art. 13. Utilizarea sau exploatarea unei opere da nastere la drepturi distincte si exclusive ale autorului de a autoriza: a) reproducerea integrala sau partiala a operei; b) difuzarea operei; c) importul in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei a copiilor de pe opera, realizate cu consimtamantul autorului; d) reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie sau de prezentare directa a - operei; e) expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografice si de arhitectura; f) proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale; g) emiterea unei opere prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit; h) transmiterea unei opere catre public prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu; i) comunicarea publica prin intermediul inregistrarilor sonore si audiovizuale; j) retransmiterea nealterata, simultana si integrala a unei opere prin oricare dintre mijloacele citate la lit. g) si h), de catre un organism de emisie, diferit de organismul de origine a operei radiodifuzate sau televizate; k) difuzarea secundara; l) prezentarea intr-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate sau televizate; m) accesul public la bazele de date pe calculator, in cazul in care aceste baze de date contin sau constituie opere protejate. Art. 14. (1) Prin reproducere, in sensul prezentei legi, se intelege realizarea uneia ori a mai multor copii ale unei opere, in orice forma materiala, inclusiv realizarea oricarei inregistrari sonore sau vizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice. (2) Prin difuzare, in sensul prezentei legi, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. (3) Nu se considera difuzare distribuirea catre public prin imprumut, cu titlu gratuit, a unei opere, in 75

cazul in care se realizeaza prin intermediul bibliotecilor publice. Art. 15. (1) Utilizarea sau exploatarea unei opere in modurile prevazute la art. 13 lit. d) si e), precum si in orice alt mod similar constituie comunicare publica. (2) Se considera publica orice comunicare a unei opere, facuta intr-un loc deschis publicului sau in orice loc in care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, indiferent daca membrii care compun acel public susceptibil de a receptiona astfel de comunicari pot sau nu sa o faca in acelasi loc sau in locuri diferite ori in acelasi timp sau in momente diferite. (3) Redifuzarea copiilor unei opere nu mai necesita autorizarea titularului dreptului de autor decat pentru inchirierea si importul acestora. Art. 16. Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza traducerea, publicarea in culegeri, adaptarea, precum si orice alta transformare a operei sale prin care se obtine o opera derivata. Art. 17. (1) Autorul unei opere literare sau artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza inchirierea originalului si a copiilor operelor, inclusiv a operelor audiovizuale, a operelor cuprinse intro inregistrare sonora, a unui program pentru calculator sau a unei opere care poate fi utilizata cu ajutorul unui calculator ori al oricarui alt dispozitiv tehnic, chiar dupa difuzarea acestora in conformitate cu consimtamantul autorului. (2) Dreptul de a autoriza inchirierea operei reprezinta dreptul exclusiv al unui autor de a pune la dispozitie pentru utilizare originalul sau copiile operei pentru o perioada de timp limitata, in schimbul unui avantaj economic direct sau indirect. Art. 18. (1) Imprumutul public consta in punerea la dispozitia unei persoane, cu titlu gratuit, pentru utilizare, a originalului sau a copiei unei opere pentru o perioada de timp determinata, prin intermediul unei institutii care permite accesul publicului in acest scop. Imprumutul public nu necesita autorizarea prealabila a autorului. (2) Imprumutul public da dreptul titularului dreptului de autor la o remuneratie echitabila. (3) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica la: a) originalele sau copiile unor opere scrise, din biblioteci publice; b) proiectele de structuri arhitecturale; c) originalele sau copiile operelor de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice; d) originalele sau copiile operelor, in scopul comunicarii publice, ori pentru a caror utilizare exista un contract; e) lucrarile de referinta pentru utilizare imediata sau pentru imprumuturi intre institutii; f) operele create de autor in cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, in cadrul activitatii obisnuite. (4) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica in cazul imprumutului public realizat in scop educativ ori cultural, prin institutii recunoscute potrivit legii sau organizate in acest scop de catre autoritati publice. (5) Imprumutul public al unor opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale nu poate avea loc decat dupa 6 luni de la prima difuzare a operei. Art. 19. Dreptul de comunicare publica prin intermediul inregistrarilor sonore sau audiovizuale reprezinta dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea catre public a unor lecturi, interpretari muzicale sau scenice ori a altor forme de fixare a operei sale in inregistrari sonore sau audiovizuale. Art. 20. Dreptul de difuzare secundara reprezinta dreptul exclusiv al autorului de a autoriza comunicarea catre public a operei sale, ulterior primei difuzari, prin oricare dintre mijloacele prevazute la art. 13 lit. g), h), i), j) si l). Art. 21. (1) In cazul fiecarei revanzari a unei opere de arta plastica la licitatie publica sau prin intermediul unui agent comisionar, ori de catre un comerciant, autorul are dreptul la 5% din pretul de vanzare, precum si dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afla opera sa. 76

(2) Licitatorii, agentii comisionari si comerciantii, care intervin in vanzare, trebuie sa-i comunice autorului informatiile prevazute la alin. (1) al prezentului articol in termen de doua luni de la data vanzarii. Acestia vor raspunde de retinerea din pretul de vanzare si de plata sumei corespunzatoare catre autor a cotei de 5%. (3) Drepturile prevazute in prezentul articol constituie dreptul de suita si nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. Art. 22. Proprietarul sau posesorul unei opere este dator sa permita accesul autorului si sa o puna la dispozitia acestuia, daca acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului sau de autor si cu conditia ca prin aceasta sa nu se aduca atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. In acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului o garantie suficienta - pentru securitatea operei, asigurarea operei la o suma ce reprezinta valoarea pe piata a originalului, precum si o remuneratie corespunzatoare. Art. 23. (1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul sa o distruga inainte de a o oferi autorului la pretul de cost al materialului. (2) Daca nu este posibila returnarea originalului, proprietarul va permite autorului sa faca o copie de pe opera intr-o maniera corespunzatoare. (3) In cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei si de a solicita trimiterea reproducerii proiectelor CAPITOLUL V Durata protectiei dreptului de autor Art. 24. (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice se naste din momentul crearii operei, oricare ar fi modul sau forma concreta de exprimare. (2) Daca opera este creata, intr-o perioada de timp, in parti, serii, volume si in orice alte forme de continuare, termenul de protectie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente. Art. 25. (1) Drepturile patrimoniale prevazute la art. 13, 16, 17, 18 si 21 dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal. daca nu exista mostenitori, exercitiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de catre autor sau, in lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare numar de membri, din domeniul respectiv de creatie. (2) Persoana care, dupa incetarea protectiei dreptului de autor, aduce la cunostinta publica, in mod legal, pentru prima oara, o opera nepublicata inainte, beneficiaza de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata protectiei acestor drepturi este de 25 de ani incepand din momentul in care a fost adusa pentru prima oara la cunostinta publica, in mod legal. Art. 26. (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cunostinta publica sub pseudonim sau fara indicarea autorului este de 70 de ani de la data aducerii la cunostinta publica a acestora. (2) Cand identitatea autorului este adusa la cunostinta publica inainte de expirarea termenului prevazut la alin. (1), se aplica dispozitiile art. 25 alin. (1). Art. 27. (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate in colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimului coautor. (2) In cazul in care contributiile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiecarui coautor. Art. 28. Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor colective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cunostinta publica. In cazul in care aceasta nu se realizeaza timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 70 de ani de la crearea operelor. 77

Art. 29. Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor de arta aplicata este de 25 de ani de la data crearii acestora. Art. 30. Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaza tot timpul vietii autorului, iar dupa moartea acestuia se transmit prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe o perioada de 50 de ani. Art. 31. Modificarile neesentiale, adaugarile, taieturile sau adaptarile aduse in vederea selectiei ori aranjarii, precum si corectarea continutului unei opere sau colectii, care sunt necesare pentru continuarea activitatii colectiei in modul in care a intentionat autorul operei, nu vor extinde termenul de protectie a acestei opere sau colectii. Art. 32. Termenele stabilite in prezentul capitol se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator mortii autorului sau aducerii operei la cunostinta publica, dupa caz. CAPITOLUL VI Limitele exercitarii dreptului de autor Art. 33. (1) Sunt permise, fara consimtamantul autorului si fara plata vreunei remuneratii, urmatoarele utilizari ale unei opere aduse anterior la cunostinta publica, cu conditia ca acestea sa fie conforme bunelor uzante, sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de exploatare: a) reproducerea unei opere in cadrul procedurilor judiciare sau administrative, in masura justificata de scopul acestora; b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera, in scop de analiza, comentariu sau critica ori cu titlu de exemplificare, in masura in care folosirea lor justifica intinderea citatului; c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere in publicatii, in emisiuni de radio sau de televiziune ori in inregistrari sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv invatamantului, precum si reproducerea pentru invatamant, in cadrul institutiilor publice de invatamant sau de ocrotire sociala, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, in masura justificata de scopul urmarit; d) reproducerea pentru informare si cercetare de scurte extrase din opere, in cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institutiilor publice culturale sau stiintifice, care functioneaza fara scop lucrativ; reproducerea integrala a exemplarului unei opere este permisa, pentru inlocuirea acestuia, in cazul distrugerii, al deteriorarii grave sau al pierderii exemplarului unic din colectia permanenta a bibliotecii sau a arhivei respective; e) reproducerea, difuzarea sau comunicarea catre public, in scopul informarii asupra problemelor de actualitate, de scurte extrase din articole de presa si reportaje radiofonice sau televizate; f) reproducerea, difuzarea sau comunicarea catre public de scurte fragmente ale conferintelor, alocutiunilor, pledoariilor si a altor opere de acelasi fel, care au fost exprimate oral in public, cu conditia ca aceste utilizari sa aiba ca unic scop informarea privind actualitatea; g) reproducerea, difuzarea sau comunicarea catre public a operelor in cadrul informatiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai in masura justificata de scopul informatiei; h) reproducerea, cu excluderea oricaror mijloace care vin in contact direct cu opera, difuzarea sau comunicarea catre public a imaginii unei opere de arhitectura, arta plastica, fotografica sau arta aplicata, amplasata permanent in locuri publice, in afara cazurilor in care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, difuzari sau comunicari si daca este utilizata in scopuri comerciale; i) reprezentarea si executarea unei opere in cadrul activitatilor institutiilor de invatamant, exclusiv in scopuri specifice si cu conditia ca atat reprezentarea sau executarea, cat si accesul publicului sa fie fara plata. (2) In cazurile prevazute la lit. b), c), e), f) si h) trebuie sa se mentioneze sursa si numele autorului, daca acesta apare pe lucrarea utilizata, iar in cazul operelor de arta plastica sau de arhitectura, si locul 78

unde se gaseste - originalul. Art. 34. (1) Nu constituie o incalcare a dreptului de autor, in sensul prezentei legi, reproducerea unei opere fara consimtamantul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina exploatarii normale a operei si sa nu il prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de exploatare. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza inregistrari, sonor sau audiovizual, cat si pentru aparatele ce permit reproducerea acestora, in situatia prevazuta la alin. (1), se va plati o remuneratie stabilita conform prevederilor prezentei legi. Art. 35. Transformarea unei opere, fara consimtamantul autorului si fara plata unei remuneratii, este permisa in urmatoarele cazuri: a) daca este o transformare privata, care nu este destinata si nu este pusa la dispozitia publicului; b) daca rezultatul transformarii este o parodie sau o caricatura, cu conditia ca rezultatul sa nu creeze confuzie in ce priveste opera originala si autorul acesteia; c) daca transformarea este impusa de scopul utilizarii permise de autor. Art. 36. (1) Operele prezentate in expozitii accesibile publicului, licitatii, targuri sau colectii pot fi reproduse in cataloage publicate si distribuite in acest scop de catre organizatorii unor astfel de activitati. (2) In cazurile mentionate la alin. (1) trebuie sa fie indicate sursa, precum si paternitatea operei, daca acestea sunt mentionate pe lucrarea utilizata. Art. 37. In scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau vanzarii, societatile comerciale care produc sau vand inregistrari sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea sau comunicarea publica a acestora, precum si echipament pentru receptarea de - emisiuni de radio si de televiziune, pot reproduce si - prezenta extrase din opere, cu conditia ca aceste - operatiuni sa fie reduse la dimensiunile necesare testarii. Art. 38. (1) Autorizatia pentru emiterea unei opere prin mijloace fara fir include si autorizarea pentru transmiterea acelei opere prin fir, prin cablu sau prin orice alt procedeu similar, fara plata unei remuneratii separate, cu conditia ca transmiterea sa fie realizata nealterat, simultan si integral de catre organismul emitator de origine si sa nu depaseasca zona geografica pentru care s-a acordat dreptul de emitere. (2) Dispozitiile alin. (1) al prezentului articol nu se aplica in cazul transmiterii digitale, prin orice mijloace, a unei opere. (3) Cesiunea dreptului de comunicare catre public a unei opere prin radio sau televiziune da dreptul organismului emitator sa inregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni fara fir, in scopul realizarii, o singura data, a comunicarii autorizate catre public. In cazul unei noi emiteri a operei astfel inregistrate este necesara o noua autorizare. Daca in termen de 6 luni de la prima emitere nu se solicita aceasta autorizare, inregistrarea trebuie distrusa. CAPITOLUL VII Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor Sectiunea I Dispozitii comune Art. 39. (1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. (2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitata la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu si pentru o anumita durata. (3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusiva ori neexclusiva. 79

(4) In cazul cesiunii exclusive, insusi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera in modalitatile, pe termenul si pentru teritoriul convenite cu cesionarul si nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie sa fie expres prevazut in contract. (5) In cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el insusi opera si poate transmite dreptul neexclusiv si altor persoane. (6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul sau unei alte persoane decat cu consimtamantul expres al cedentului. (7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, daca nu s-a convenit altfel. (8) Consimtamantul mentionat la alin. (6) nu este necesar in cazul in care cesionarul, persoana juridica, se - transforma prin una dintre modalitatile prevazute de lege. Art. 40. In cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezuma ca dreptul la difuzarea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu exceptia dreptului la import, daca nu se prevede altfel prin contract. Art. 41. (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise, modalitatile de exploatare, durata si intinderea cesiunii, precum si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului. (2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovita de nulitate absoluta. Art. 42. Existenta si continutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scrisa a acestuia. Fac exceptie contractele avand drept obiect opere utilizate in presa. Art. 43. (1) Remuneratia cuvenita in temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabileste prin acordul partilor. Cuantumul remuneratiei se calculeaza fie proportional cu incasarile provenite din exploatarea operei, fie in suma fixa sau in orice alt mod. (2) Cand remuneratia nu a fost stabilita prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente, potrivit legii, stabilirea remuneratiei. Aceasta se va face avand in vedere sumele platite uzual pentru aceeasi categorie de opere, destinatia si durata exploatarii, precum si alte circumstante ale cazului. (3) In cazul unei disproportii evidente intre remuneratia autorului operei si beneficiile celui care a obtinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdictionale competente revizuirea contractului sau marirea convenabila a remuneratiei. (4) Autorul nu poate sa renunte anticipat la exercitiul dreptului prevazut la alin. (3). Art. 44. (1) In lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create in cadrul unui contract individual de munca, drepturile patrimoniale apartin autorului operei create. Daca o asemenea clauza exista, aceasta urmeaza sa cuprinda termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. In absenta precizarii termenului, acesta este de 3 ani de la data predarii operei. (2) la expirarea termenului mentionat in alin. (1) drepturile patrimoniale revin autorului. (3) Autorul unei opere create in cadrul unui contract individual de munca isi pastreaza dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul creatiei sale. Art. 45. (1) In lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere aparute intr-o publicatie periodica pastreaza dreptul de a o utiliza sub orice forma, cu conditia sa nu prejudicieze publicatia in care a aparut opera. (2) In lipsa unei conventii contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de opera, daca aceasta nu a fost publicata in termen de o luna de la data acceptarii, in cazul unui cotidian, sau in termen de 6 luni, in cazul altor publicatii. Art. 46. (1) Contractul de comanda a unei opere - viitoare trebuie sa cuprinda atat termenul de predare, cat si termenul de acceptare a operei de catre utilizatori. 80

(2) Persoana care comanda opera are dreptul sa denunte contractul, daca opera nu indeplineste conditiile stabilite. In caz de denuntare a contractului, sumele incasate de autor raman acestuia. Daca, in vederea crearii unei opere care a facut obiectul unui contract de comanda, s-au executat lucrari pregatitoare, autorul are dreptul la - restituirea cheltuielilor efectuate. Art. 47. (1) Autorul poate solicita desfiintarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial in cazul in care cesionarul nu il exploateaza sau il exploateaza intr-o masura insuficienta si daca, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil. (2) Autorul nu poate solicita desfiintarea contractului de cesiune, daca motivele de neexploatare sau de exploatare insuficienta se datoreaza propriei culpe, faptei unui tert, unui caz fortuit sau de forta majora. (3) Desfiintarea contractului de cesiune, mentionata la alin. (1), nu poate fi solicitata inainte de expirarea a 2 ani de la data cesionarii dreptului patrimonial asupra unei opere. In cazul operelor cedate pentru publicatiile cotidiene, acest termen va fi de 3 luni, iar in cazul publicatiilor periodice, de un an. (4) Proprietarul originalului unei opere de arta plastica sau fotografica are dreptul sa o expuna public, chiar daca aceasta nu a fost adusa la cunostinta publica, in afara cazului in care autorul a exclus in mod expres acest drept prin actul de instrainare a originalului. (5) Autorul nu poate renunta anticipat la exercitarea dreptului sau de a solicita desfiintarea contractului de cesiune mentionat la alin. (1). (6) Dobandirea proprietatii asupra suportului material al operei nu confera prin ea insasi un drept de exploatare asupra operei. Sectiunea a II-a Contractul de editare Art. 48. (1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedeaza editorului, in schimbul unei remuneratii, dreptul de a reproduce si de a difuza opera. (2) Nu constituie contract de editare conventia prin care titularul dreptului de autor imputerniceste, pe cheltuiala sa, pe un editor pentru a reproduce si, eventual, a difuza opera. (3) In situatia prevazuta la alin. (2) se aplica prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepriza. Art. 49. Titularul dreptului de autor poate ceda editorului si dreptul de a autoriza traducerea si adaptarea - operei. Art. 50. Cesiunea catre editor a dreptului de a autoriza alte persoane sa adapteze opera sau sa o foloseasca in orice alt mod trebuie sa faca obiectul unui contract distinct. Art. 51. (1) Contractul de editare trebuie sa cuprinda clauze cu privire la: a) durata cesiunii; b) natura exclusiva sau neexclusiva si intinderea teritoriala a cesiunii; c) numarul maxim si minim al exemplarelor; d) remuneratia autorului, stabilita in conditiile prezentei legi; e) numarul de exemplare rezervate autorului cu titlu - gratuit; f) termenul pentru aparitia si difuzarea exemplarelor fiecarei editii sau, dupa caz, ale fiecarui tiraj; g) termenul de predare a originalului operei de catre autor; h) procedura de control al numarului de exemplare produse de catre editor. (2) Absenta oricareia dintre clauzele prevazute la lit. a), b) si d) da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului. Art. 52. (1) Editorul care a dobandit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, fata de alti ofertanti similari, la pret egal, dreptul prioritar de publicare a operei in forma electronica. Editorul trebuie sa opteze in scris, in cel mult 30 de zile de la primirea ofertei scrise a autorului. (2) Dreptul mentionat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data publicarii operei. 81

Art. 53. Editorul este obligat sa permita autorului sa aduca imbunatatiri sau alte modificari operei in cazul unei editii noi, cu conditia ca aceste imbunatatiri sau modificari sa nu mareasca esential costurile editorului si sa nu schimbe caracterul operei, daca in contract nu se prevede altfel. Art. 54. Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consimtamantul autorului. Art. 55. Editorul este obligat sa inapoieze autorului originalul operei, originalele operelor de arta, ilustratiile si orice alte documente primite pentru publicare, daca nu s-a convenit altfel. Art. 56. (1) In lipsa unei conventii contrare, contractul de editare va inceta dupa expirarea duratei stabilite sau dupa epuizarea ultimei editii convenite. (2) Se considera epuizate editia sau tirajul al caror numar de exemplare nevandute este mai mic de 5% din numarul total de exemplare si, in orice caz, daca este mai mic de 100 de exemplare. (3) Daca editorul nu publica opera in termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. In acest caz, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract. (4) Daca termenul pentru publicarea operei nu este prevazut in contract, editorul este obligat sa o publice in termen de cel mult un an de la data acceptarii acesteia. (5) In cazul in care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase in stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii, si daca in contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vanzarea pentru distrugere. Art. 57. (1) In cazul distrugerii operei datorita fortei majore, autorul este indreptatit la o remuneratie care ii va fi platita numai daca opera s-a publicat. (2) Daca o editie pregatita este distrusa total datorita fortei majore inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa pregateasca o editie noua, iar autorul va avea drept de remuneratie numai pentru una dintre aceste editii. (3) Daca o editie pregatita este distrusa partial datorita fortei majore inainte de a fi pusa in circulatie, editorul este indreptatit sa reproduca, fara plata remuneratiei catre autor, numai atatea copii cate au fost distruse. Sectiunea a III-a Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala Art. 58. Prin contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala, titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta sau de a executa in public o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala, coregrafica sau o pantomima, in schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite. Art. 59. (1) Contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala se incheie in scris, pe o durata determinata ori pentru un numar determinat de comunicari catre public. (2) Contractul trebuie sa prevada termenul in care va avea loc premiera sau singura comunicare a operei, dupa caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum si remuneratia autorului. (3) Intreruperea reprezentarilor timp de 2 ani consecutiv, daca nu s-a prevazut un alt termen prin contract, da dreptul autorului de a solicita desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun. (4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatrala sau executie muzicala nu il poate ceda unui tert, organizator de spectacole, fara consimtamantul scris al autorului sau al reprezentantului sau, in afara de cazul cesiunii concomitente, totale sau partiale, a acestei activitati. 82

Art. 60. (1) Cesionarul este obligat sa permita autorului sa controleze reprezentarea sau executarea operei si sa sustina in mod adecvat realizarea conditiilor tehnice pentru interpretarea lucrarii. De asemenea, cesionarul trebuie sa trimita autorului programul, afisele si alte materiale tiparite, recenzii publice despre spectacol, daca nu este prevazut altfel in contract. (2) Cesionarul este obligat sa asigure reprezentarea sau executarea publica a operei in conditii tehnice adecvate, precum si respectarea drepturilor autorului. Art. 61. (1) Cesionarul este obligat sa comunice periodic titularului dreptului de autor numarul de reprezentatii sau de executii muzicale, precum si situatia incasarilor. In acest scop, contractul de reprezentare teatrala sau de executie muzicala trebuie sa prevada si perioadele de comunicare, dar nu mai putin de o data pe an. (2) Cesionarul trebuie sa plateasca autorului, la termenele prevazute in contract, sumele in cuantumul convenit. Art. 62. Daca cesionarul nu reprezinta sau nu executa opera in termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. In aceasta situatie, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract. Sectiunea a IV-a Contractul de inchiriere Art. 63. (1) Prin contractul de inchiriere a unei opere, autorul se angajeaza sa permita folosinta, pe timp determinat, cel putin a unui exemplar al operei sale, in original sau in copie, in special programe pentru calculator ori opere fixate in inregistrari sonore sau audiovizuale. Cesionarul dreptului de inchiriere se angajeaza sa plateasca o remuneratie autorului pe perioada cat foloseste acel exemplar al operei. (2) Autorul pastreaza dreptul de autor asupra operei inchiriate, cu exceptia dreptului de difuzare, daca nu s-a convenit altfel. (3) Contractul de inchiriere a unei opere este supus dispozitiilor de drept comun privind contractul de locatiune. Partea a II-a Dispozitii speciale Capitolul VIII Operele cinematografice si alte opere audiovizuale Art. 64. Opera audiovizuala este opera cinematografica sau opera exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei, care utilizeaza imaginea sau combinarea sunetului cu imaginea. Art. 65. (1) Regizorul sau realizatorul operei audiovizuale este persoana fizica ce isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audiovizuale, in calitate de autor principal. (2) Producatorul unei opere audiovizuale este persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea producerii operei si, in aceasta calitate, organizeaza realizarea operei si furnizeaza mijloacele necesare tehnice si financiare. Art. 66. Sunt autori ai operei audiovizuale, in conditiile prevazute la art. 5 din prezenta lege, regizorul sau realizatorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, cand acestea reprezinta o parte importanta a operei. In contractul dintre producatorul si 83

regizorul sau realizatorul operei, partile pot conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia. Art. 67. (1) In cazul in care unul dintre autorii prevazusi la articolul precedent refuza sa definitiveze contributia sa la opera audiovizuala sau se afla in imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia in vederea definitivarii operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remuneratie pentru contributia avuta. (2) Opera audiovizuala se considera finita, cand versiunea definitiva a fost stabilita de comun acord intre autorul principal si producator. (3) Este interzisa distrugerea suportului original al - versiunii definitive a operei audiovizuale in forma copiei-standard. (4) Autorii operei audiovizuale, altii decat autorul principal, nu se pot opune aducerii la cunostinta publica, precum si exploatarii in orice fel a versiunii definitive a acesteia. Art. 68. (1) Dreptul la adaptarea audiovizuala este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o include intr-o opera audiovizuala. (2) Cesiunea dreptului prevazut la alin. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris intre titularul dreptului de autor si producatorul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei. (3) Prin incheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transfera unui producator dreptul exclusiv de transformare si de includere a operei respective intr-o opera audiovizuala. (4) Autorizarea acordata de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie sa prevada expres conditiileproductiei, difuzarii si proiectiei operei audiovizuale. Art. 69. Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabiliti potrivit art. 66 din prezenta lege. Art. 70. (1) Prin contractele incheiate intre autorii operei audiovizuale si producator, in lipsa unei conventii contrare, se prezuma ca acestia, cu exceptia autorilor muzicii special create, ii cedeaza producatorului drepturile exclusive privind exploatarea operei in ansamblul sau, prevazute de art. 13 lit. a), b), c), f), g), h), i), j), k) si l), art. 16, art. 17 si art. 18, precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea, in schimbul unei remuneratii - echitabile. (2) In lipsa unei conventii contrare, autorii operei audiovizuale, precum si alti autori ai unor contributii la aceasta isi pastreaza toate drepturile de exploatare separata a propriilor contributii, in conditiile prezentei legi. Art. 71. (1) In lipsa unei conventii contrare, remuneratia pentru fiecare mod de exploatare a operei audiovizuale este proportionala cu incasarile brute rezultate din exploatare. (2) Producatorul este obligat sa remita autorilor, periodic, situatia incasarilor percepute dupa fiecare mod de exploatare. Autorii vor primi remuneratiile cuvenite fie prin intermediul producatorului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale incheiate de acestea cu - utilizatorii. (3) Daca producatorul nu finalizeaza opera audiovizuala in timp de 5 ani de la incheierea contractului sau nu difuzeaza opera audiovizuala intr-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, daca nu s-a convenit altfel. CAPITOLUL IX Programele pentru calculator Art. 72. (1) Prin prezenta lege, protectia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicatie si sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj, fie in codsursa sau cod-obiect, materialul de conceptie pregatitor, precum si manualele. (2) Ideile, procedeele, metodele de functionare, conceptele matematice si principiile care stau la baza 84

oricarui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfetelor sale, nu sunt protejate. Art. 73. Autorul unui program pentru calculator beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute de prezenta lege, in partea I a prezentului titlu, indeosebi de dreptul exclusiv de a realiza si de a autoriza: a) reproducerea permanenta sau temporara a unui program, integral sau partial, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv in cazul in care reproducerea este determinata de incarcarea, afisarea, transmiterea sau stocarea programului pe calculator; b) traducerea, adaptarea, aranjarea si orice alte transformari aduse unui program pentru calculator, precum si reproducerea rezultatului acestor operatiuni, fara a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator; c) difuzarea originalului sau a copiilor unui program pentru calculator sub orice forma, inclusiv prin inchiriere. Art. 74. In lipsa unei conventii contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulsi angajati in exercitarea atributiilor de serviciu sau dupa instructiunile celui care angajeaza, apartin acestuia din urma. Art. 75. (1) In lipsa unei conventii contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma ca: a) utilizatorului i se acorda dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator; b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator. (2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implica si transferul dreptului de autor asupra acestuia. Art. 76. In lipsa unei conventii contrare, nu sunt supuse autorizarii titularului dreptului de autor actele - prevazute la art. 73 lit. a) si b), daca acestea sunt necesare pentru a permite dobanditorului sa utilizeze programul pentru calculator intr-un mod corespunzator destinatiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor. Art. 77. (1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fara autorizarea autorului, o copie de arhiva sau de siguranta, in masura in care aceasta este necesara pentru asigurarea utilizarii programului. (2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, fara autorizarea titularului dreptului de autor, sa observe, sa studieze sau sa testeze functionarea acestui program, in scopul de a determina ideile si principiile care stau la baza oricarui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricaror operatiuni de incarcare in memorie, afisare, conversie, transmitere sau stocare a programului, operatiuni pe care este in drept sa le efectueze. (3) Dispozitiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplica programelor pentru calculator. Art. 78. Autorizarea titularului dreptului de autor este obligatorie atunci cand reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabila pentru obtinerea informatiilor necesare interoperabilitatii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) actele de reproducere si de traducere sunt indeplinite de o persoana care detine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care indeplineste aceste actiuni in numele celei dintai, fiind abilitata in acest scop; b) informatiile necesare interoperabilitatii nu sunt usor si rapid accesibile persoanelor prevazute la lit. a) a prezentului articol; c) actele prevazute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la partile de program necesare interoperabilitatii. Art. 79. Informatiile obtinute prin aplicarea art. 78: a) nu pot fi utilizate in alte scopuri decat realizarea interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent; 85

b) nu pot fi comunicate altor persoane, in afara cazului in care comunicarea se dovedeste necesara interoperabilitatii programului pentru calculator, creat independent; c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a carui expresie este fundamental similara, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor autorului. Art. 80. Dispozitiile art. 78 si 79 nu se aplica, daca se cauzeaza un prejudiciu titularului dreptului de autor sau exploatarii normale a programului pentru calculator. Art. 81. Dispozitiile cap. VI din prezentul titlu nu se aplica programelor pentru calculator. CAPITOLUL X Operele de arta plastica, de arhitectura si fotografice Art. 82. Persoana fizica sau juridica organizatoare a expozitiilor de arta raspunde de integritatea operelor expuse, luand toate masurile pentru inlaturarea oricarui risc. Art. 83. (1) Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie sa contina indicasi care sa permita identificarea operei, cum ar fi o descriere sumara, o schita, un desen, o fotografie, precum si referiri la semnatura - autorului. (2) Reproducerile nu vor putea fi puse in vanzare fara ca titularul dreptului de autor sa fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare. (3) Pe toate exemplarele trebuie sa figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care sa permita identificarea acestuia. (4) Modelele originale si alte elemente ce au servit celui care a facut reproducerile trebuie sa fie restituite detinatorului cu orice titlu al acestora, daca nu s-a convenit altfel. (5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie sa fie distruse sau facute inutilizabile, daca titularul dreptului de autor asupra operei nu le achizitioneaza si daca nu s-a convenit altfel. Art. 84. (1) Studiile si proiectele de arhitectura si urbanism expuse in apropierea santierului operei de arhitectura, precum si constructia realizata dupa acestea trebuie sa poarte scris, la loc vizibil, numele autorului, daca prin contract nu s-a convenit altfel. (2) Construirea unei opere de arhitectura, realizata total sau partial dupa un alt proiect, nu poate fi facuta decat cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect. Art. 85. (1) Sunt considerate opere fotografice si fotogramele peliculelor cinematografice. (2) Nu pot beneficia de protectia legala a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice si altele asemenea. Art. 86. (1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a exploata propria opera nu trebuie sa prejudicieze drepturile autorului operei de arta reproduse in opera fotografica. (2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creata in executarea unui contract individual de munca sau la comanda, se prezuma ca apartin, pentru o perioada de 3 ani, celui care angajeaza sau persoanei care a facut comanda, daca prin contract nu s-a prevazut altfel. (3) Instrainarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, daca prin contract nu s-a prevazut altfel. Art. 87. (1) Fotografia unei persoane, atunci cand este executata la comanda, poate fi publicata, reprodusa de persoana fotografiata sau de succesorii sai, fara consimtamantul autorului, daca nu s-a convenit altfel. (2) Daca numele autorului figureaza pe fotografia originara, el trebuie sa fie mentionat si pe reproduceri.

86

CAPITOLUL XI Protectia portretului, a destinatarului corespondentei si a secretului sursei de informare Art. 88. (1) Difuzarea unei opere care contine un portret necesita autorizarea persoanei reprezentate in acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul sa o reproduca sau sa o comunice public fara consimtamantul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani dupa moartea sa. (2) In lipsa unei conventii contrare, autorizarea nu este ceruta daca persoana reprezentata in portret este de profesie model sau a primit o remuneratie pentru a poza. (3) Autorizarea nu este necesara pentru difuzarea unei opere care contine portretul: a) unei persoane general cunoscute, daca portretul a fost executat cu ocazia activitatilor sale publice; b) unei persoane a carei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezinta o adunare, un peisaj sau o manifestare publica. Art. 89. Difuzarea unei corespondente adresate unei persoane necesita autorizarea destinatarului, iar dupa moartea acestuia, timp de 20 de ani, a succesorilor sai, daca persoana destinatara nu si-a exprimat o alta dorinta. Art. 90. Persoana reprezentata intr-un portret si persoana destinatara a unei corespondente pot exercita dreptul prevazut la art. 10 lit. d) din prezenta lege, in ce priveste difuzarea operei ce contine portretul sau corespondenta, dupa caz. Art. 91. (1) Editorul sau producatorul, la cererea autorului, este obligat sa pastreze secretul surselor de informatii folosite in opere si sa nu publice documentele referitoare la acestea. (2) Dezvaluirea secretului este permisa cu consimtamantul persoanei care l-a incredintat sau in baza unei hotarari judecatoresti, definitive si irevocabile. TITLUL II Drepturile conexe dreptului de autor CAPITOLUL I Dispozitii comune Art. 92. (1) drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nici o dispozitie a prezentului titlu nu trebuie interpretata in sensul unei limitari a exercitiului dreptului de autor. (2) Drepturile patrimoniale recunoscute in prezentul capitol pot fi transmise, in tot sau in parte, potrivit dreptului comun. Aceste drepturi pot sa faca obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive. Art. 93. In sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea de coduri, sunete, imagini ori de sunete si imagini sau de reprezentari numerice ale acestora, pe orice suport material, chiar electronic, care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea lor intr-un mod oarecare. Art. 94. Sunt recunoscusi si protejasi ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor artistii interpreti sau executanti, pentru propriile interpretari sau executii, producatorii de inregistrari sonore, pentru propriile inregistrari, si organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni. CAPITOLUL II Drepturile artistilor interpreti sau executanti

87

Art. 95. In sensul prezentei legi, prin artisti interpreti sau executanti se intelege: actorii, cantaretii, muzicienii, dansatorii si alte persoane care prezinta, canta, danseaza, recita, declama, joaca, interpreteaza, regizeaza, dirijeaza ori executa in orice alta modalitate o opera literara sau artistica, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietati, de circ ori de marionete. Art. 96. Artistul interpret sau executant are urmatoarele drepturi morale: a) dreptul de a pretinde recunoasterea paternitatii propriei interpretari sau executii; b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul sau sa fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol si la fiecare utilizare a inregistrarii acestuia; c) dreptul de a pretinde respectarea calitatii prestatiei sale si de a se opune oricarei deformari, falsificari sau altei modificari substantiale a interpretarii ori executiei sale sau oricarei incalcari a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputatia sa; d) dreptul de a se opune oricarei utilizari a prestatiei sale, daca prin aceasta utilizare se aduc prejudicii grave persoanei sale. Art. 97. (1) Drepturile prevazute la art. 96 nu pot face obiectul vreunei renuntari sau instrainari. (2) Dupa moartea artistului interpret sau executant, exercitiul drepturilor prevazute la art. 96 se transmite prin mostenire, potrivit legislatiei civile, pe durata nelimitata. Art. 98. Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza urmatoarele: a) fixarea prestatiei sale; b) reproducerea prestatiei fixate; c) difuzarea prestatiei fixate prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu gratuit; d) prezentarea intr-un loc public sau comunicarea publica a prestatiei fixate ori nefixate pe un suport; e) adaptarea prestatiei fixate; f) emiterea sau transmiterea prin radiodifuziune ori prin televiziune a prestatiei sale, fixate sau nefixate pe un suport, retransmiterea prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar. Art. 99. (1) Artistii interpreti sau executanti care participa in mod colectiv la aceeasi prestatie, cum ar fi membrii unui grup muzical, unui cor, unei orchestre, unui corp de balet sau unei trupe teatrale, trebuie sa isi desemneze dintre ei un reprezentant pentru acordarea autorizatiei prevazute la art. 98. (2) Reprezentantul este desemnat in scris, cu acordul majoritatii membrilor grupului. (3) Sunt exceptati de la prevederile alineatelor precedente regizorul, dirijorul si solistii. Art. 100. In cazul unei prestatii efectuate de artistul interpret sau executant in cadrul unui contract individual de munca, dreptul patrimonial prevazut la art. 98 poate fi transmis celui care angajeaza, cu conditia ca transmiterea dreptului sa fie expres prevazuta in contractul individual de munca. Art. 101. (1) In lipsa unei conventii contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale ori a unei inregistrari sonore, se prezuma ca cedeaza producatorului acesteia dreptul exclusiv de exploatare a prestatiei sale prin fixare, reproducere, difuzare si comunicare publica. Pentru comunicarea publica, artistului interpret sau executant i se cuvin 50% din sumele incasate de producator. (2) Dispozitiile art. 43, 44 si 68 alin. (1) se aplica si artistilor interpreti sau executanti. Art. 102. Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti este de 50 de ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima fixare sau, in lipsa, prima comunicare catre public. CAPITOLUL III Drepturile producatorilor de inregistrari sonore

88

Art. 103. (1) Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul prezentei legi, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare. Nu se considera inregistrare sonora o fixare audiovizuala sau partea sonora a acesteia ori reprezentarea sa numerica. (2) Producatorul de inregistrari sonore este persoana fizica sau juridica ce isi asuma responsabilitatea organizarii si finantarea realizarii primei fixari a sunetelor, fie ca aceasta constituie sau nu o opera in sensul prezentei legi. Art. 104. In cazul reproducerii si difuzarii inregistrarilor sonore, producatorul este in drept sa inscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii si alte suporturi materiale de ambalare, pe langa mentiunile privind autorul si artistul interpret sau executant, titlurile operelor si data fabricarii, numele si denumirea producatorului. Art. 105. (1) Producatorul de inregistrari sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza urmatoarele: a) reproducerea propriilor inregistrari sonore; b) difuzarea propriilor inregistrari sonore, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit; c) emiterea sau transmiterea prin radiodifuziune sau televiziune a propriilor inregistrari sonore, retransmiterea prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum si prin orice alt mijloc de comunicare catre public; d) prezentarea intr-un loc public a propriilor inregistrari sonore; e) adaptarea propriilor inregistrari sonore; f) importul pe teritoriul Romaniei al copiilor legal realizate ale propriilor inregistrari sonore. (2) De asemenea, producatorul de inregistrari sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a impiedica importul de copii ale propriilor inregistrari sonore realizate fara autorizarea sa. (3) Drepturile prevazute la alin. (1) si (2) se transmit prin cesiune exclusiva sau neexclusiva, in conditiile prevazute pentru dreptul de autor la art. 42 si 43. (4) Dispozitiile alin. (1) lit. f) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica, fara scopuri comerciale. Art. 106. (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de inregistrari sonore este de 50 de ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima fixare. (2) In cazul in care inregistrarea sonora este adusa la cunostinta publica in aceasta perioada, durata drepturilor patrimoniale expira dupa trecerea a 50 de ani de la data aducerii la cunostinta publica. CAPITOLUL IV Dispozitii comune autorilor, artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de inregistrari sonore si audiovizuale Art. 107. (1) Autorii operelor inregistrate sonor sau audiovizual, pe orice fel de suporturi, au dreptul, impreuna cu editorii si producatorii operelor respective si cu artistii interpreti sau executanti ale caror executii sunt fixate pe aceste suporturi, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata efectuata in conditiile art. 34 alin. (2) din - prezenta lege. (2) Remuneratia prevazuta la alin. (1) va fi platita de fabricantii sau importatorii de suporturi utilizabile pentru reproducerea operelor si de catre fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea acestora. Remuneratia se va plati in momentul punerii in circulatie pe teritoriul national a acestor suporturi si aparate si va reprezenta 5% din pretul de vanzare al suporturilor si aparatelor fabricate in tara, respectiv 5% din valoarea inscrisa in documentele organelor vamale pentru suporturile si aparatele importate. 89

(3) Remuneratia prevazuta la alin. (1) se repartizeaza, prin intermediul organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor, intre autori, artisti interpreti sau executanti, editori si producatori, dupa cum urmeaza: a) in cazul operelor inregistrate sonor pe suporturi, 40% din remuneratie revine, in parti negociabile, autorilor si editorilor operelor inregistrate, iar restul de 60% revine, in parti egale, artistilor interpreti sau executanti, pe de o parte, si producatorilor de inregistrari sonore, pe de alta parte; b) in cazul operelor inregistrate audiovizual pe suporturi, remuneratia se imparte in mod egal intre autori, artisti interpreti sau executanti si producatori. (4) Colectarea sumelor datorate in temeiul alin. (1) se va face de catre un singur organism de gestiune colectiva pentru un domeniu, desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Procedura repartizarii acestor sume intre beneficiari se va stabili printr-un protocol negociat intre acestia. (5) Organismele de gestiune colectiva care colecteaza sumele datorate in temeiul alin. (1) au dreptul sa solicite de la fabricanti si importatori informatii privind situatia vanzarilor si, respectiv, a importurilor de suporturi si aparate si sa controleze exactitatea acestora. (6) Dreptul prevazut la alin. (1) nu poate face obiectul unei renuntari din partea autorilor si a artistilor interpreti sau executanti. Art. 108. Remuneratia prevazuta la art. 107 nu se plateste in cazul in care suporturile audio sau video neinregistrate, fabricate in tara sau importate, se comercializeaza en gros catre producatorii de inregistrari sonore si audiovizuale sau catre organismele de radiodifuziune si televiziune, pentru propriile emisiuni. Art. 109. (1) Autorii si editorii de opere fixate pe un suport grafic sau analog au dreptul la o remuneratie compensatorie pentru copia privata efectuata in conditiile art. 34 din prezenta lege. (2) Remuneratia prevazuta la alin. (1) va fi platita de fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog. Remuneratia se va plati in momentul punerii in circulatie pe teritoriul national a acestor aparate si va reprezenta 5% din pretul de vanzare al aparatelor fabricate in tara, respectiv 5% din valoarea inscrisa in documentele vamale pentru aparatele importate. (3) Remuneratia prevazuta la alin. (1) se repartizeaza prin intermediul organismelor de gestiune colectiva a dreptului de autor, in mod egal, intre autor si editor. (4) Colectarea sumelor datorate in temeiul alin. (1) se face de catre un singur organism de gestiune colectiva pentru fiecare domeniu, desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Procedura repartizarii acestor sume intre beneficiari se va stabili printr-un protocol negociat intre acestia. Art. 110. Dispozitiile art. 107 si 109 nu se aplica importului de suporturi si aparate destinate reproducerii, efectuat de o persoana, fara scop comercial. Art. 111. Difuzarea exemplarelor unei prestatii artistice sau ale unei inregistrari sonore, ulterioara primei lor difuzari, nu mai necesita autorizarea titularului drepturilor conexe decat pentru inchiriere si pentru import. Art. 112. Dispozitiile art. 33, 34 si 38 se aplica, prin analogie, artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de inregistrari sonore. Capitolul V Organismele de radiodifuziune si de televiziune Sectiunea I Drepturile organismelor de radiodifuziune si de televiziune Art. 113. (1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza, cu obligatia pentru cel autorizat de a mentiona numele organismelor, urmatoarele: 90

a) fixarea propriilor programe de radio sau de televiziune; b) reproducerea propriilor programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; c) difuzarea propriilor programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit; d) retransmiterea propriilor programe de radio sau de televiziune prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum si prin orice alt mod de comunicare catre public; e) comunicarea intr-un loc accesibil publicului, cu plata intrarii, a propriilor programe de radio sau de televiziune; f) adaptarea propriilor programe de radio sau de televiziune fixate pe orice tip de suport; g) importul pe teritoriul Romaniei al copiilor legal realizate de pe propriile programe de radio sau televiziune, fixate pe orice tip de suport. (2) De asemenea, organismele de radio si de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a impiedica importul de copii realizate fara autorizarea lor, de pe propriile programe de radio sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport. (3) Drepturile prevazute la alin. (1) si (2) se transmit prin cesiune exclusiva sau neexclusiva, in conditiile prevazute pentru dreptul de autor la art. 41 si 43. (4) Dispozitiile alin. (1) lit. f) nu se aplica atunci cand importul este facut de o persoana fizica, fara scopuri comerciale. Art. 114. Durata drepturilor prevazute in prezentul capitol este de 50 de ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a avut loc prima emitere sau transmitere a programului organismului de radiodifuziune si de televiziune. Art. 115. Difuzarea unui program de radio ori de televiziune fixat pe orice fel de suport, ulterioara primelor difuzari, nu mai necesita autorizarea titularului drepturilor conexe decat pentru inchiriere. Art. 116. Dispozitiile cuprinse in art. 33, 34 si 38 se aplica prin analogie si organismelor de radiodifuziune si de televiziune. Sectiunea a II-a Comunicarea publica prin satelit Art. 117. (1) Organismele de radiodifuziune si de televiziune, care au ca obiect de activitate comunicarea publica a unor programe prin satelit, trebuie sa isi desfasoare activitatea cu respectarea dreptului de autor si a drepturilor conexe protejate prin prezenta lege. (2) In sensul prezentei legi, prin comunicare publica prin satelit se intelege introducerea, sub controlul si responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul Romaniei, a semnalelor purtatoare de programe destinate captarii de catre public, intr-un lant neintrerupt de comunicare ce conduce la satelit si revine la pamant. Art. 118. (1) In cazul in care semnalele purtatoare de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor in lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitia publicului prin organismul respectiv sau cu consimtamantul sau. (2) Responsabilitatea comunicarii publice, in cazul in care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat in afara teritoriului Romaniei, este asigurata astfel : a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala situate pe teritoriul Romaniei, responsabilitatea revine persoanei care exploateaza statia; b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala, dar comunicarea catre public a fost autorizata de catre un organism cu sediul in Romania, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o. 91

Art. 119. (1) Titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe pot cesiona drepturile lor pentru comunicarea publica prin satelit numai printr-un contract incheiat individual sau prin intermediul unui organism de gestiune colectiva. (2) Contractul-cadru incheiat intre un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru transmiterea unei categorii de opere apartinand unui anumit domeniu, isi produce efectele si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva, daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu difuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism difuzor. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea in orice moment sa inlature producerea efectelor contractului-cadru printr-un contract individual. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplica operelor audio- vizuale. Sectiunea a III-a Retransmiterea prin cablu Art. 120. In sensul prezentei legi, prin comunicare publica realizata pe calea retransmiterii prin cablu se intelege retransmiterea simultana, neschimbata si integrala, prin cablu sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru receptionarea de catre public a unei transmisii initiale de emisiuni de radio sau de televiziune difuzate publicului, cu sau fara fir. Art. 121. (1) Titularii dreptului de autor sau de drepturi conexe isi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmiterii prin cablu pe baza contractelor incheiate prin intermediul unui organism de gestiune colectiva. (2) Daca unii titulari de drepturi nu au incredintat gestiunea drepturilor lor unui organism de gestiune colectiva, organismul care gestioneaza drepturile din aceeasi categorie este considerat de drept a fi si gestionarul drepturilor lor. Daca exista in acelasi domeniu mai multe organisme de gestiune colectiva, titularul de drepturi poate opta intre acestea. Revendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la data retransmiterii prin cablu. (3) Exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de catre un organism de radiodifuziune si de televiziune pentru propriile programe se face prin contracte incheiate cu distribuitorii prin cablu. (4) Este permisa retransmiterea prin cablu, fara consimtamantul titularilor de drepturi si fara plata vreunei remuneratii, numai in cazul programelor proprii ale organismelor publice de radiodifuziune si de televiziune cu acoperire nationala, precum si acelora ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune ale caror programe sunt retransmise prin cablu in mod obligatoriu, potrivit reglementarilor in vigoare. Art. 122. Daca incheierea unui contract pentru retransmiterea prin cablu nu poate fi convenita de catre parti, acestea pot face apel la arbitrii desemnati conform prevederilor Codului de procedura civila. Titlul III Gestiunea si apararea dreptului de autor si a drepturilor conexe Capitolul I Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor si a drepturilor conexe Sectiunea I 92

Dispozitii generale Art. 123. (1) Titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege in mod personal sau, la cererea lor, prin organismele de gestiune colectiva. (2) Dreptul de autor si drepturile conexe care, prin natura lor, corespund unui mod de exploatare a operelor sau a prestatiilor ce face imposibila autorizarea individuala, sunt in mod deosebit susceptibile de a fi gestionate in colectiv. Fac parte din aceasta categorie in special - drepturile prevazute la art. 13 lit. g), h), j), k) si l), art. 17, 18, 102, 107 si 109 din prezenta lege. Sectiunea a II-a Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe Art. 124. Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe, denumite in cuprinsul legii organisme de gestiune colectiva, sunt, in sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in principal, colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. Art. 125. (1) Organismele de gestiune colectiva prevazute in prezentul capitol sunt supuse reglementarilor privind asociatiile fara scop lucrativ si pot dobandi personalitate juridica, in conditiile legii, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. (2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau de drepturi conexe: autori, artisti interpreti sau executanti, producatori, organisme de radio si de televiziune, precum si alti titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice si juridice. Ele actioneaza in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat dupa procedura prevazuta de lege. (3) Organismele de gestiune colectiva pot fi create in mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzand unor domenii diferite de creatie, precum si pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii distincte de titulari. Art. 126. (1) Avizul prevazut la art. 125 alin. (1) se acorda organismelor de gestiune colectiva cu sediul in Romania, care: a) urmeaza sa se constituie sau functioneaza potrivit reglementarilor legale la data intrarii in vigoare a prezentei legi; b) fac dovada existentei unui repertoriu de opere ale membrilor si a mijloacelor umane si materiale necesare exploatarii acestuia; c) au adoptat un statut care indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege; d) au capacitatea juridica si economica de gestionare a drepturilor pe intreg teritoriul tarii; e) sunt accesibile potrivit dispozitiilor exprese din statutul propriu oricaror titulari ai dreptului de autor sau de drepturi conexe din domeniul pentru care se infiinteaza. (2) Decizia Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind acordarea avizului unui organism de gestiune colectiva pentru a-si exercita drepturile se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva. Art. 127. Statutul organismului de gestiune colectiva trebuie sa cuprinda dispozitii cu privire la: a) denumirea, domeniul si obiectul activitatii, cu indicarea drepturilor pe care le administreaza pe baza repertorului de opere, constituit in acest scop; b) conditiile in care se realizeaza gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalitatii de tratament; c) drepturile si obligatiile membrilor in raporturile cu organismul de gestiune colectiva; d) organele de administrare si de reprezentare, atributiile si functionarea acestora; e) patrimoniul initial si resursele economice prevazute; 93

f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor incasate; g) modalitatile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva, in vederea acoperirii cheltuielilor necesare functionarii; h) modalitatile de verificare a gestiunii economice si financiare de catre membri; i) orice alte dispozitii obligatorii potrivit legislatiei in vigoare. Art. 128. In cazul in care intr-un domeniu de creatie exista mai mult de un organism de gestiune colectiva, organismul competent, in termenii prezentei legi, este cel la care s-a asociat titularul de drepturi. In cazul in care acesta nu este asociat la nici un organism, competenta revine organismului din domeniu, desemnat de titularul de drepturi. Revendicarea drepturilor de catre acesti titulari se poate face in termen de 3 ani de la exploatarea drepturilor. Art. 129. (1) Mandatul de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale, de autor si conexe, este dat fie direct de catre titularii unui drept de autor sau de drepturi conexe prin contracte scrise, fie prin contracte corespunzatoare incheiate cu organisme straine care gestioneaza drepturi similare. (2) Dispozitiile din titlul I (capitolul VII, sectiunea I) nu se aplica contractelor de mandat prevazute la alin. (1). (3) Orice titular al dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate incredinta prin contract exercitiul drepturilor sale unui organism de gestiune colectiva, acesta din urma fiind tinut sa accepte exercitarea acestor drepturi pe o baza colectiva, daca gestiunea categoriei de drepturi in cauza intra in activitatea sa statutara. (4) Organismele de gestiune colectiva nu pot fi abilitate sa asigure exploatarea operelor si a drepturilor conexe pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva. Sectiunea a III-a Functionarea organismelor de gestiune colectiva Art. 130. (1) Organismele de gestiune colectiva au urmatoarele obligatii: a) sa acorde utilizatorilor, prin contract, in schimbul unei remuneratii, autorizatii neexclusive de utilizare a operelor sau prestatiilor titularilor drepturilor, sub forma de licenta neexclusiva; b) sa elaboreze tabele pentru domeniul lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, precum si metodologiile ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi; c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi sau pe baza mandatului acordat de organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune, televiziune si retransmitere prin cablu, avand ca obiect autorizarea de reprezentare si de difuzare a operelor sau a prestatiilor actuale si viitoare inscrise in repertoriul lor; d) sa reprezinte interesele membrilor lor, in ce priveste exploatarea operelor acestora, in afara teritoriului Romaniei, prin incheierea de contracte bilaterale cu organisme similare din strainatate, precum si prin afilierea la organisme internationale neguvernamentale din domeniu; e) sa incaseze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut; f) sa informeze, la cerere, pe titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe despre modul de utilizare a drepturilor lor si sa le comunice raportul financiar anual si raportul de verificare financiarcontabila; g) sa acorde asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale ce privesc obiectul lor de activitate; h) sa indeplineasca orice alta activitate conform mandatului primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, in limitele obiectului lor de activitate; i) sa ceara utilizatorilor comunicarea de informatii si inmanarea de documente indispensabile pentru 94

determinarea cuantumului remuneratiilor si al taxelor pe care le colecteaza. (2) Elaborarea tabelelor si a metodologiilor prevazute la alin. (1) lit. b) se face pe baza negocierii lor cu reprezentantii asociatiilor patronale de utilizatori. Art. 131. (1) Tabelele si metodologiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. b) se negociaza in cadrul unei comisii constituite din: a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza intr-un domeniu; b) cate un reprezentant al principalelor asociatii patronale ale utilizatorilor dintr-un domeniu. (2) Organismele de gestiune colectiva, precum si asociatiile patronale ale utilizatorilor, reprezentate in comisie, pentru fiecare domeniu, se desemneaza de catre Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. (3) Tabelele si metodologiile negociate se prezinta pentru avizare Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor care, in termen de 30 de zile, le inainteaza spre aprobare Guvernului. (4) In situatia in care, in urma negocierilor, comisia nu a putut stabili, in termen de 90 de zile de la data constituirii ei, tabelele si metodologiile, acestea se prezinta pentru mediere Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. In vederea medierii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor convoaca partile care au negociat, analizeaza punctele de vedere ale acestora si decide forma definitiva a tabelelor si a metodologiilor, pe care le inainteaza Guvernului spre aprobare, in termen de 30 de zile de la data primirii. (5) Tabelele si metodologiile aprobate prin hotarare a Guvernului sunt obligatorii si pentru utilizatorii care nu au participat la negocieri. (6) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi sesizat cu o noua cerere de avizare a tabelelor si a metodologiilor, in vederea modificarii lor, de catre oricare dintre partile care le-au negociat, dar nu mai devreme de 3 ani de la aprobarea lor, in ceea ce priveste remuneratiile stabilite procentual. (7) Remuneratiile stabilite in suma fixa se pot modifica periodic de catre organismele de gestiune colectiva, o data cu indexarea veniturilor, stabilita la nivel national. Acestea devin efective incepand cu luna urmatoare comunicarii lor catre utilizatori. Art. 132. Gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe se poate face numai pentru operele si prestatiile aduse anterior la cunostinta publica. Art. 133. (1) Organismele de gestiune colectiva, in cadrul negocierilor purtate conform art. 130 alin. (1) lit. b) in numele membrilor ale caror drepturi le gestioneaza nu pot pretinde utilizatorilor mai mult de 10% in total pentru drepturile de autor si, respectiv, 3% pentru drepturile conexe, din incasarile brute, iar in lipsa acestora, din cheltuielile ocazionate de utilizare. (2) Colectarea sumelor datorate de utilizatori se va face de catre un singur organism de gestiune colectiva, pentru un domeniu, desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, pe criteriul reprezentativitatii. Repartizarea acestor sume intre organismele de gestiune colectiva beneficiare se va face pe baza unui protocol negociat intre acestea. Art. 134. (1) Exercitarea gestiunii colective incredintate prin contractul de mandat nu poate restrange in nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor. (2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli: a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartitie a acestora intre titularii de drepturi, cat si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, potrivit statutului; b) titularii ale caror drepturi sunt gestionate de un organism de gestiune colectiva trebuie sa primeasca periodic informatii exacte, complete si detaliate despre toate activitatile organismului de gestiune colectiva; c) in lipsa unei autorizatii exprese din partea titularilor ale caror drepturi le gestioneaza, nici o remuneratie perceputa de un organism de gestiune colectiva nu poate fi utilizata in alte scopuri, cum ar fi cele culturale, sociale ori pentru a finanta activitati de promovare, altele decat acelea de a acoperi costurile reale ale gestiunii de drepturi in cauza si de a repartiza acestora sumele care au ramas dupa 95

deducerea acestor costuri; d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva, dupa deducerea costurilor reale ale gestiunii colective, se impoziteaza potrivit prevederilor legale in materie. Dupa alte deduceri autorizate de titularii de drepturi, in concordanta cu dispozitiile lit. c) sumele respective se repartizeaza intre titulari proportional cu utilizarea reala a operelor lor. Art. 135. (1) Organismele de gestiune colectiva sunt obligate sa furnizeze Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor informatii legate de exercitarea propriilor atributii si sa puna la dispozitia acestuia, in primul trimestru al fiecarui an, darea de seama anuala, aprobata de adunarea generala statutara, si raportul comisiei de verificare a gestiunii economice si financiare. (2) In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 124 sau incalca, in mod manifest si repetat, obligatiile prevazute la art. 130 si la alin. (1) al prezentului articol, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva un termen pentru intrarea in legalitate. Ca urmare a nerespectarii acestor obligatii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate solicita instantei de judecata desfiintarea organismului de gestiune colectiva respectiv. Art. 136. Existenta organismelor de gestiune colectiva nu impiedica pe titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe sa se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentati in negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege. CAPITOLUL II Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor Art. 137. (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Agentia Romana pentru Protejarea Drepturilor de Autor, organ de specialitate aflat in subordinea Ministerului Culturii, isi schimba denumirea in Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicarii legislatiei in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe, cheltuielile de functionare si de investitii fiind finantate integral de la bugetul de stat. Ministerul Finantelor va efectua modificarile corespunzatoare in bugetul de stat. (2) Guvernul numeste pe directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, precum si un numar de 20 de arbitri dintre candidatii cu pregatire juridica desemnati de catre: organismele de gestiune colectiva, asociatiile de creatori, de artisti interpreti sau executanti si de - producatori si organismele care grupeaza entitati a caror activitate profesionala are legatura cu utilizarea operelor, precum si organismele de radio si de televiziune. (3) Arbitrii nu au calitatea de salariat al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la remuneratie pentru participarea la medierea tabelelor si a metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de catre organismele de gestiune colectiva, potrivit art. 130 alin. (1) lit. b) din - prezenta lege. (4) Printr-un regulament aprobat de Guvern vor fi stabilite normele privind structura personalului, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, precum si functionarea corpului de arbitri. Art. 138. Atributiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele: a) organizeaza si administreaza evidenta repertoriului de opere si de autori primit de la organismele de gestiune colectiva pentru drepturile de autor si drepturile conexe; b) acorda avize pentru constituirea ca persoane juridice, in conditiile legii, a organismelor de gestiune colectiva si urmareste aplicarea legislatiei de catre organismele a caror constituire a avizat-o; 96

c) avizeaza, in conditiile legii, elaborarea si negocierea tabelelor si a metodologiilor stabilite de organismele de gestiune colectiva cu asociatiile patronale de utilizatori; d) exercita, la cererea si pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, functii de observare si de control asupra activitatilor ce pot da nastere la incalcari ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe; e) intervine, pe cale de mediere, in negocierile dintre organismele de gestiune colectiva si utilizatori, potrivit art. 131 alin. (4); f) incheie procese-verbale de constatare a incalcarilor legii, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala, si sesizeaza organele competente in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare din oficiu; g) elaboreaza programe de instruire, de formare practica si teoretica in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe; h) intretine relatii cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul roman este parte. CAPITOLUL III Proceduri si sanctiuni Art. 139. (1) Incalcarea drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute in prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun. (2) Titularii drepturilor incalcate pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, - recunoasterea drepturilor lor, constatarea incalcarii acestora si pot pretinde repararea prejudiciului in conformitate cu normele legale. (3) In cazul incalcarii unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, titularii acestora pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii sa dispuna, de indata, luarea unor masuri pentru prevenirea producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea repararii acestora, dupa caz. (4) De asemenea, titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri: a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a incasarilor realizate prin actul ilicit sau, daca prejudiciile nu pot fi reparate in acest mod, remiterea bunurilor rezultate din fapta ilicita, in vederea valorificarii acestora, pana la acoperirea integrala a prejudiciilor cauzate; b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit; c) scoaterea din circuitul comercial prin confiscarea si distrugerea copiilor efectuate ilegal; d) publicarea in mijloacele de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta. (5) Dispozitiile alin. (4) lit. c) nu se aplica pentru constructiile arhitecturale, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv. Art. 140. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda de la 200.000 lei la 3 milioane lei, daca nu constituie o infractiune mai grava, fapta persoanei care, fara a avea autorizarea sau, dupa caz, consimtamantul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege: a) aduce o opera la cunostinta publica; b) reprezinta scenic, recita, executa sau prezinta direct, in orice alta modalitate publica, o opera; c) permite accesul public la bazele de date pe calculator, care contin sau constituie opere protejate; d) traduce, publica in culegeri, adapteaza sau transforma o opera, pentru a obtine o opera derivata; e) fixeaza pe un suport prestatia unui artist interpret sau executant; f) emite ori transmite prin radiodifuziune sau prin televiziune o prestatie, fixata ori nefixata pe un 97

suport, sau o retransmite prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit ori prin orice alt procedeu similar sau prin orice alt mijloc de comunicare catre public; g) prezinta intr-un loc public inregistrarile sonore ale unui producator; h) emite ori transmite prin radiodifuziune sau prin televiziune inregistrarile sonore ale unui producator ori le retransmite prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare catre public; i) fixeaza programe de radio sau de televiziune sau le retransmite prin mijloace fara fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar ori prin orice alt mijloc de comunicare catre public; j) comunica, intr-un loc accesibil publicului cu plata - intrarii, programe de radio sau de televiziune. Art. 141. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amenda de la 500.000 lei la 10 milioane lei fapta persoanei care isi insuseste, fara drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cunostinta publica o opera sub un alt nume decat acela decis de autor, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava. Art. 142. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 700.000 lei la 7 milioane lei, daca nu constituie o infractiune mai grava, fapta persoanei care, fara a avea consimtamantul titularului drepturilor recunoscute prin prezenta lege: a) reproduce integral sau partial o opera; b) difuzeaza o opera; c) importa, in vederea comercializarii pe teritoriul Romaniei, copii de pe o opera; d) expune public o opera de arta plastica, de arta aplicata, fotografica sau de arhitectura; e) proiecteaza public o opera cinematografica sau alta opera audiovizuala; f) emite o opera prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit; g) transmite o opera catre public prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar; h) retransmite o opera prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, inclusiv prin satelit, sau retransmite o opera prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar; i) emite sau transmite intr-un loc accesibil publicului o opera radiodifuzata sau televizata; j) reproduce prestatia unui artist interpret sau executant; k) difuzeaza prestatia unui artist interpret sau executant; l) reproduce inregistrarile sonore ale unui producator; m) difuzeaza inregistrarile sonore ale unui producator, inclusiv prin inchiriere; n) importa, in vederea comercializarii in Romania, inregistrarile sonore ale unui producator; o) reproduce programe de radio sau de televiziune, fixate pe orice fel de suport; p) difuzeaza, inclusiv prin inchiriere, programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; r) importa, in vederea comercializarii in Romania, programe de radio sau de televiziune fixate pe orice fel de suport. Art. 143. Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 500.000 lei la 5 milioane lei, daca nu constituie o infractiune mai grava, fapta persoanei care: a) pune la dispozitia publicului prin vanzare sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu gratuit mijloace tehnice destinate stergerii neautorizate sau neutralizarii dispozitivelor tehnice care protejeaza programul pentru calculator; b) refuza sa declare organelor competente provenienta exemplarelor unei opere sau provenienta suporturilor pe care este inregistrata o prestatie ori un program de radio sau de televiziune, protejate in temeiul prezentei legi, aflate in posesia sa in vederea difuzarii. Art. 144. Actiunea penala se pune in miscare in cazul infractiunilor prevazute la art. 140, 141 si 142 lit. a), c), j), l), n) si o), la plangerea prealabila a persoanei vatamate in sensul prezentei legi. 98

Art. 145. Actele incheiate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor in exercitarea atributiilor sale de control, conform art. 138 lit. d) si f), urmeaza regimul prevazut de art. 214 din Codul de procedura penala. TITLUL IV Aplicarea legii. Dispozitii tranzitorii si finale Art. 146. Dispozitiile prezentei legi se aplica in oricare dintre urmatoarele situatii: A. operelor: a) care nu au fost aduse inca la cunostinta publica si ai caror autori sunt cetateni romani; b) care nu au fost aduse la cunostinta publica si ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania; c) care au fost aduse la cunostinta publica prima data in Romania sau care au fost aduse la cunostinta publica pentru prima data in alta tara si simultan, dar nu mai tarziu de 30 de zile, in Romania; d) de arhitectura construite pe teritoriul Romaniei; B. prestatiilor artistilor interpreti sau executanti: a) care au loc pe teritoriul Romaniei; b) sunt fixate in inregistrari sonore protejate de prezenta lege; c) nu au fost fixate in inregistrari sonore, dar sunt transmise prin emisiuni de radio sau de televiziune protejate de prezenta lege; C. inregistrarilor sonore: a) ai caror producatori sunt persoane fizice ori juridice cu domiciliul ori cu sediul in Romania; b) a caror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data in Romania; c) aduse la cunostinta publica prima data in Romania sau aduse la cunostinta publica pentru prima data in alta tara si simultan, dar nu mai tarziu de 30 de zile, in Romania; D. programelor de radio si de televiziune: a) emise de organisme de radiodifuziune si de televiziune cu sediul in Romania; b) transmise de organisme transmitatoare cu sediul in Romania. Art. 147. Strainii, titulari ai dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care Romania este parte, iar in lipsa acestora, beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor romani, cu conditia ca acestia sa beneficieze, la randul lor, de tratament national in statele respective. Art. 148. (1) Existenta si continutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de proba, inclusiv prin includerea acesteia in repertoriul unui organism de gestiune colectiva. (2) Autorii si alti titulari de drepturi sau detinatorii de drepturi exclusive ale autorilor, la care se face referire in prezenta lege, au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, mentiunea de rezervare a exploatarii acestora, constand in simbolul C inconjurat de un cerc ,insotit de numele lor, de locul si anul primei publicari. (3) Producatorii de inregistrari sonore, artistii interpreti sau executanti si alti detinatori de drepturi exclusive ale producatorilor sau ale artistilor interpreti sau executanti la care se face referire in prezenta lege au dreptul sa inscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale inregistrarilor sonore sau audiovizuale ori pe invelisul care le contine, o mentiune de protectie a drepturilor lor, constituita din simbolul P inconjurat de un cerc, insotit de numele lor, de locul si anul primei publicari. (4) Pana la proba contrara se prezuma ca drepturile exclusive semnalate prin simbolurile C si P exista si - apartin persoanelor care le-au utilizat. (5) Dispozitiile alin. (2), (3) si (4) nu conditioneaza - existenta drepturilor recunoscute si garantate prin prezenta lege. (6) Autorii de opere si titularii de drepturi, o data cu includerea operei lor in repertoriul organismului de gestiune colectiva, isi pot inregistra si numele literar sau artistic, exclusiv in vederea aducerii acestuia 99

la cunostinta publica. Art. 149. (1) Actele juridice incheiate sub regimul legislatiei anterioare isi produc toate efectele conform aceleia, cu exceptia clauzelor care prevad cesiunea drepturilor de exploatare a totalitatii operelor pe care autorul le poate crea in viitor. (2) Beneficiaza de protectia prezentei legi si operele create anterior intrarii in vigoare a acesteia, inclusiv - programele pentru calculator, inregistrarile sonore, operele cinematografice si audiovizuale, precum si programele organismelor de radiodifuziune si de televiziune, in conditiile prevazute la alin. (1). (3) Durata drepturilor de exploatare asupra operelor create de autorii decedati inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi si pentru care au expirat termenele de protectie se prelungeste pana la termenul de protectie prevazut in prezenta lege. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Art. 150. (1) Utilajele, schitele, machetele, manuscrisele si orice alte bunuri care servesc direct la realizarea unei opere ce da nastere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urmariri silite. (2) Sumele datorate autorilor ca urmare a utilizarii operelor lor beneficiaza de aceeasi protectie ca si salariile si nu pot fi urmarite decat in aceleasi conditii. Aceste sume sunt supuse impozitarii conform legislatiei fiscale in materie. (3) Sunt scutite de taxa de timbru actiunile si cererile civile nascute din raporturile reglementate de prezenta lege, precum si din caile de atac aferente acestora, introduse de titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe ori de persoanele fizice sau juridice care ii reprezinta. Art. 151. Litigiile privind dreptul de autor si drepturile conexe sunt de competenta organelor jurisdictionale, potrivit prezentei legi si dreptului comun. Art. 152. Organismele de gestiune colectiva care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentei legi sunt obligate sa se conformeze dispozitiilor art. 125, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Art. 153. Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile dreptului comun. Art. 154. (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. (2) Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 321 din 21 iunie 1956 privind dreptul de autor, cu modificarile - ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare. (3) Pana la aprobarea tabelelor si a metodologiilor negociate conform prevederilor art. 131 din prezenta lege, se aplica tarifele stabilite prin actele normative in vigoare. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei. p. PRESEDINTELE SENATULUI Ion Solcanu Bucuresti, 14 martie 1996. Nr. 8.

100