Sunteți pe pagina 1din 86

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC: CUPRINS

Armata şi interesul naţional............................................................. 3


Academician Dan Berindei Gabriel OPREA
Academician Florin Constantiniu
Security Research and Innovation for an EU 2020 Vision.............. 9
Cercetător ştiinţific gr. I dr. Napoleon Pop Dr. Liviu MUREŞAN

Prof. univ. dr. Ioan Mircea Paşcu Rusia: o perspectivă non-ideologică (I). Efectul dezideologizant
al analizei lui Mackinder ................................................................. 12
Gl. (r) prof. univ. dr. Sergiu Medar Prof. univ. dr. Ilie BĂDESCU
Gl. lt. prof. univ. dr. Teodor Frunzeti
Evoluţii recente în relaţiile ruso-ucrainene...................................... 19
Gl. mr. conf. univ. dr. Gheorghe Savu Dr. Iulian CHIFU

Prof. univ. dr. Vasile Puşcaş Rolul de peacekeeper - o direcţie strategică posibilă
pentru România .............................................................................. 24
Prof. univ. dr. Ilie Bădescu Octavian MITU
Prof. univ. dr. Vasile Secăreş
Terorismul fundamentalist islamic şiit ............................................ 28
Gl. bg. conf. univ. dr. Adriean Pârlog Gabriel ANGHEL

Prof. univ. dr. Teodor Repciuc Consideraţii privind fundamentarea deciziei de planificare
în domeniul securităţii ..................................................................... 33
Col. (r) prof. univ. dr. Constantin Hlihor Marius DIAMESCU
Dr. Liviu Mureşan Aspecte privind politica de securitate energetică
Dr. Iulian Chifu a Uniunii Europene.......................................................................... 38
Dan Marcel BĂRBUŢ

Intelligence Cooperation in a Globalized World:


Sharing Capabilities ........................................................................ 44
Prof. univ. dr. Sergiu MEDAR
REDACŢIA
Director onorific: Prof. univ. dr. Teodor REPCIUC Centrul de Excelenţă NATO HUMINT .......................................... 48
Redactor-şef: Marius-Andrei DIAMESCU Conf. univ. dr. Adriean PÂRLOG
Redactori: Cătălin ANDRONIC
Alina IONIŢĂ Direcţia Contrainformaţii şi Securitate Militară – tradiţie şi onoare........ 53
Ion NIŢU Dan PRISĂCARU
Anca Monica POPA
Iuliana Maria POPA Activitatea de protecţie şi contraterorism în Armata Română.
Aureliu RADU Priorităţi de dezvoltare .................................................................... 60
Emil OLARU, Ciprian CĂRBUNARU

„Păsări de fier” – o perspectivă modernă asupra spaţiului de luptă


Adresa redacţiei informaţional ................................................................................... 66
Bulevardul Vasile Milea nr. 7B, cod 061342, sector 6, Edward CALOTĂ, Vasile CĂLIN
Bucureşti
Tel. / fax (+40) 021 316 58 05 GEOINT – capabilitate specifică secolului XXI ............................. 70
E-mail: redactia.infosfera@agat.ro Cătălin GRĂDINARU

Activitatea de informaţii pentru apărare în teatrele de operaţii


militare. Necesităţi şi oportunităţi ................................................... 78
Antonio MARINESCU, Ovidiu FRĂŢILĂ

Revistă trimestrială editată de Direcţia Generală de Informaţii a Apărării


I.S.S.N. 2065 – 3395
Reproducerea oricărui material din această publicaţie este interzisă fără acordul prealabil al redacţiei.
Răspunderea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor.
INFOSFERA

ARMATA ŞI INTERESUL NAŢIONAL


Gabriel OPREA
Ministrul Apărării Naţionale
naţional şi participarea la misiunile internaţionale
din diferite teatre de operaţii (în conformitate cu
angajamentele asumate împreună cu aliaţii din
NATO şi UE sau în cadrul altor organizaţii
internaţionale - ONU, OSCE etc.), cât şi prin
continuarea efortului de modernizare a instituţiei
militare şi de adaptare a acesteia la exigenţele
Alianţei Nord-Atlantice.
Identificarea / crearea capabilităţilor şi
asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea
misiunilor care îi revin Armatei Române în cadrul
sistemului securităţii naţionale şi al alianţelor
din care România face parte, presupun o înţelegere
adecvată a mediului internaţional şi a celui
regional de securitate. Un demers în acest sens
Actualul mediu internaţional de securitate, ne-ar putea facilita răspunsul la întrebarea „ce fel
caracterizat de o instabilitate accentuată şi de de armată este necesară pentru ţara noastră, din
manifestarea unor riscuri şi ameninţări difuze şi perspectiva apărării intereselor naţionale ?”.
impredictibile, impune tratarea dintr-o Astfel, în ceea ce priveşte evoluţiile din
perspectivă multidimensională a problemelor de mediul internaţional de securitate, se poate afirma
securitate naţională. În acest context, crearea că, în prezent, ne aflăm într-o perioadă de tranziţie
unor capacităţi credibile şi eficiente de reacţie, către un nou sistem internaţional, diferit de cel din
la nivelul sistemului de securitate naţională, perioada post-Război Rece. Procesul de redistribuire
reprezintă o condiţie esenţială pentru promovarea a resurselor şi instru-mentelor de putere la
şi apărarea intereselor naţionale ale României. nivelul sistemului interna-ţional (impulsionat şi
Potrivit actualei Strategii de Securitate Naţională, de actuala criză economică şi financiară
interesele naţionale „reflectă percepţia dominantă, internaţională) şi accentuarea inter-dependenţelor
relativ constantă şi instituţionalizată cu privire de natură economică, socială, politică şi culturală
la valorile naţionale. Ele vizează promovarea, la nivel global vor conduce, probabil, pe termen
protejarea şi apărarea - prin mijloace legitime - a mediu şi lung, la apariţia unei „multipolarităţi
valorilor prin care naţiunea română îşi garantează asimetrice” şi a unui sistem internaţional caracterizat
existenţa şi identitatea, pe baza cărora îşi constru- printr-o eterogenitate crescută, fapt care va deter-
ieşte viitorul şi în temeiul cărora se integrează în mina o accentuare a incertitudinii şi instabilităţii
comunitatea europeană şi euro-atlantică şi participă în domeniul securi-tăţii internaţionale (implicit la
la procesul de globalizare”. nivelul securităţii regionale).
Încă din primele zile de mandat, am Este recunoscut faptul că în actualul mediu
subliniat că respectarea interesului naţional este internaţional de securitate se manifestă o serie
pe primul plan pentru conducerea Ministerului de riscuri şi ameninţări, preponderent asimetrice,
Apărării Naţionale. Acest fapt se reflectă în precum terorismul, proliferarea armelor de
contribuţia structurilor ministerului la asigurarea nimicire în masă, instabilitatea regională, statele
securităţii naţionale atât prin misiunile la nivel eşuate, diferenţele de dezvoltare economică dintre

3
INFOSFERA

statele lumii, încălzirea globală, etc. La aceste considerare şi următoarele două elemente: pe de
riscuri şi ameninţări se pot adăuga o serie de o parte, statutul României de stat de graniţă la
evoluţii care vor influenţa configuraţia viitorului limita estică a NATO şi UE, iar pe de altă parte,
sistem internaţional: creşterea rolului puterilor amplificarea instabilităţii regionale în zona de
emergente în politica internaţională (în special a proximitate a României (în special în Regiunea
celor din aşa-numitul „grup BRIC” - Brazilia, Extinsă a Mării Negre). Pornind de la cele
Rusia, India, China); posibila reducere a influenţei evidenţiate mai sus, se impune, în următorii ani,
statelor occidentale, la nivel global, în dauna realizarea unei structuri de forţe modernă,
unui nou pol de putere, localizat în Asia (de dislocabilă şi sustenabilă, având capacitatea de a
exemplu, în documentul „Global Trends 2025: acţiona în mod întrunit (joint) într-un spectru
A Transformed World”, publicat în decembrie larg de misiuni atât pe teritoriul naţional, cât şi
2008 de National Intelligence Council din SUA, în afara acestuia. Cu alte cuvinte, avem nevoie
se estimează că SUA vor rămâne, pe termen de o armată capabilă să îndeplinească atât
mediu şi lung, actorul principal al politicii misiunile clasice (constând în asigurarea securităţii
mondiale, dar vor pierde din influenţa globală); naţionale prin apărarea teritoriului naţional), cât
creşterea puterii relative şi a capacităţii de şi misiuni de tip expediţionar (contracararea
acţiune a actorilor non-statali; înclinaţia unor ameninţărilor prin acţiuni comune, în special în
actori importanţi de a reveni la politica de putere; cadrul NATO, în zone de interes strategic).
prelungirea efectelor crizei economice şi Din punct de vedere al intereselor de
financiare internaţionale; redefinirea rolului unor securitate naţională ale României, elaborarea
organizaţii internaţionale în securitatea inter- Noului Concept Strategic al NATO reprezintă o
naţională (în special NATO, prin elaborarea oportunitate strategică majoră. Ne-am implicat
Noului Concept Strategic, şi UE, prin intrarea în în acest proces atât din perspectiva intereselor
vigoare a Tratatului de la Lisabona şi a prevederilor noastre referitoare la soluţionarea unor probleme
acestuia în domeniul Politicii de Securitate şi legate strict de spaţiul geopolitic căruia îi
Apărare Comună); accentuarea competiţiei globale aparţinem, cât şi din perspectiva continuării
pentru accesul şi controlul resurselor, mai ales a politicilor şi acţiunilor aliate de contracarare a
celor energetice etc. riscurilor şi ameninţărilor globale, recunoscute
Pornind de la aceste consideraţii, aş dori să ca atare şi în Strategia de Securitate Naţională a
subliniez ideea potrivit căreia caracteristicile României. Astfel, România este interesată, în
actuale şi de perspectivă ale mediului internaţional primul rând, de realizarea consensului între
de securitate impun o abordare flexibilă şi antici- statele membre ale Alianţei pentru reafirmarea
pativă în ceea ce priveşte perceperea riscurilor şi importanţei Art. 5 din Tratatul de la Washington.
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. Prin Totodată, apărarea teritorială a Alianţei trebuie
urmare, evoluţiile politico-militare din zona de să înceapă cât mai departe de graniţele sale
proximitate a României, din ultimii ani, reflectă geografice şi cât mai devreme, în scopul
necesitatea reevaluării unor riscuri şi ameninţări, prevenirii conflictelor, principiu fundamental ce
considerate ca fiind mai puţin probabile după va trebui să se regăsească în Noul Concept
încheierea Războiului Rece, şi adoptarea unei Strategic. Din acest punct de vedere, pornind de
viziuni care să realizeze un echilibru între riscurile la principiile cadru care stau la baza Noului
şi ameninţările asimetrice şi cele clasice. Concept Strategic, forţele noastre armate vor
În acest context, este necesar a fi amintit trebui să-şi îmbunătăţească capacitatea de a
faptul că securitatea naţională a României se susţine forţele expediţionare şi de a consolida
fundamentează, în mare măsură, pe trei „piloni”: Forţa de Răspuns a NATO.
calitatea de stat membru al NATO, apartenenţa După cum am subliniat în mai multe
la Uniunea Europeană şi parteneriatul strategic intervenţii publice, se impune ca România să
cu SUA. Pe de altă parte, securitatea naţională dispună de o armată mai puternică, care să fie
are, în continuare, o dimensiune geostrategică respectată atât în ţară, cât şi în afara ei.
tradiţională. Astfel, putem constata că în procesul Realizarea acestui deziderat este condiţionată, în
de definire a tipului de forţe armate de care ţara primul rând, de asigurarea resurselor financiare
noastră are nevoie este necesar să luăm în necesare pentru atingerea unor obiective, cum ar

4
INFOSFERA

fi: continuarea procesului de transformare a modificări structurale (modificările structurale


instituţiei militare, respectarea angajamentelor au vizat în principal adaptarea categoriilor de
asumate pe plan internaţional (în special în forţe ale armatei la cerinţele NATO şi ale UE,
cadrul NATO şi UE) şi derularea celor mai precum şi la noul context regional de securitate).
importante proiecte de înzestrare a forţelor În acelaşi timp, participarea la misiuni în afara
armate. Atingerea acestor obiective ar permite teritoriului naţional (în special în teatrele de
consolidarea locului şi rolului României în operaţii din Afganistan şi Irak) a constituit un
rândul statelor membre ale NATO şi UE, mai vector principal pentru afirmarea României în
ales prin afirmarea calităţii ţării noastre de rândul statelor generatoare de stabilitate şi
generator de securitate şi stabilitate. securitate. În conformitate cu angajamentele
Din această perspectivă, o evaluare rapidă a asumate, România a participat, pe parcursul
activităţii forţelor armate pe anul 2009 reflectă întregului an 2009, conform ciclurilor de rotire,
existenţa unor reuşite, în ciuda dificultăţilor cu 3618 militari la operaţii sub comanda
financiare cu care ne-am confruntat la nivelul NATO/UE, în cadrul coaliţiei de luptă împotriva
Ministerului Apărării Naţionale. Astfel, ne-am terorismului şi sub egida ONU, iar la sfârşitul
asumat realizarea unei capacităţi de apărare anului 2009 erau dislocaţi în teatrele de operaţii
credibile, care să permită atât îndeplinirea 1391 militari.
Obiectivelor Forţei, stabilite prin procesul de Referindu-mă la anul 2010, doresc să
planificare NATO, cât şi respectarea angaja- evidenţiez că obiectivul prioritar îl reprezintă
mentelor asumate pe plan internaţional; în ceea asigurarea resurselor bugetare de care sistemul
ce priveşte capacitatea operaţională, structurile are nevoie pentru a funcţiona în parametrii
centrale ale ministerului au fost redimensionate normali; asigurarea finanţării activităţilor de
şi reorganizate anul trecut, realizându-se o bază este obiectivul de „grad zero”, în condiţiile
diminuare cu 20 % a numărului de funcţii, iar în care bugetul Ministerului Apărării Naţionale
121 de unităţi şi mari unităţi au suferit pe acest an este de 1,31 % din PIB. Prin urmare,

5
INFOSFERA

pentru Armată, proba solidarităţii înseamnă un Consiliului Suprem de Apărare al Ţării privind
buget la limita de supravieţuire, în sensul că achiziţionarea de avioane multirol de tip F-16
acesta asigură îndeplinirea principalelor misiuni aflate în uz, pe care o consider o soluţie realistă
în ţară şi în afara ei şi punerea în aplicare a şi fezabilă în actualul context economic. Pe
proiectele de modernizare şi de dotare a căror fondul unor restricţii bugetare severe, trebuie să
amânare ar aduce atingere interesului naţional. înţelegem că România risca să nu poată ridica
În acelaşi timp, există şi alte obiective la fel niciun avion de la sol în cel mult trei ani; ar fi
de importante: creşterea gradului de protecţie şi fost o situaţie extrem de gravă din punct de
siguranţă a militarilor care acţionează în teatrele vedere al credibilităţii României şi al capacităţii
de operaţii, continuarea materializării obiecti- noastre de a face faţă exigenţelor impuse de
velor etapei a II-a a Strategiei de Transformare a statutul de membru NATO. Din acest motiv,
Armatei României, concomitent cu îndeplinirea apreciez că cei care ridică problema oportunităţii
angajamentelor asumate în cadrul NATO şi UE; acestei achiziţii tratează cu superficialitate o
participarea la efortul internaţional de luptă problemă de securitate naţională.
împotriva terorismului; şi, nu în ultimul rând, O altă decizie, de mare importanţă pentru
reevaluarea programelor de înzestrare (paşi securitatea naţională, la luarea căreia Ministerul
extrem de importanţi au fost deja făcuţi în prima Apărării Naţionale a participat în anul 2010, este
jumătate a acestui an). cea referitoare la implicarea României în programul
Referitor la acest ultim punct, cel legat de american de apărare împotriva rachetelor balistice.
programele de înzestrare, plecăm de la constatarea În opinia noastră, găzduirea unor elemente ale
că dotarea actuală pe care o are Armata română acestui sistem de către România va aduce un plus
este una destinată, cu preponderenţă, apărării de securitate nu numai pentru teritoriul naţional,
teritoriului naţional şi mai puţin misiunilor în ci şi pentru toate statele din sud-estul Europei.
afara frontierelor naţionale. Din acest punct de În acelaşi timp, participarea la dezvoltarea
vedere, se impun atât o prioritizare a programelor sistemului de apărare antirachetă reprezintă un
de înzestrare, în special prin prisma necesităţii succes al ţării noastre, atât în relaţia bilaterală cu
asigurării echipamentelor necesare pentru misiunile SUA, cât şi din punct de vedere al afirmării
de luptă în afara teritoriului naţional, cât şi acesteia ca partener de încredere în cadrul NATO
gestionarea cu mai multă creativitate, respon- (poziţia României pe tema apărării antirachetă
sabilitate şi eficienţă a resurselor avute la este consecventă principiilor indivizibilităţii şi
dispoziţie. De altfel, pentru îndeplinirea obiec- solidarităţii aliate). Astfel, pentru România
tivelor cu impact major asupra derulării procesului participarea la acest program înseamnă, în primul
de transformare, am stabilit la nivelul conducerii rând, mai multă securitate şi un prestigiu sporit,
ministerului o agendă a priorităţilor şi un grafic iar în al doilea rând, reprezintă o nouă confirmare
al realizării acestora, potrivit finanţării pe care o a colaborării foarte bune dintre armata română şi
putem asigura în anul 2010. cea americană. Faptul că în acest proiect avem
Sunt conştient că va trebui să ne dimen- un partener cum este Polonia ne oferă oportu-
sionăm exigenţele din domeniul înzestrării pe nitatea de a realiza un transfer consistent de
resursele avute la dispoziţie. Totuşi, criza econo- expertiză pe durata implementării acestuia.
mică nu trebuie să se transforme într-un pretext Un motiv de mândrie pentru Armata Română
pentru a amâna la nesfârşit o serie de investiţii îl constituie inaugurarea oficială, în primăvara
atât de necesare pentru militarii români; aceasta acestui an, a Centrului de Excelenţă NATO în
este o datorie de onoare, în primul rând, faţă de domeniul HUMINT de la Oradea. Materializarea
cei care îşi asumă, cu devotament şi curaj, acestui proiect de anvergură, început acum cinci
misiunea de a reprezenta România în zonele ani şi menit să sprijine procesul de transformare
cele mai periculoase ale lumii. Astfel, după cum a Alianţei Nord-Atlantice în domeniul informa-
am subliniat deseori, o atenţie specială o vom ţiilor pentru apărare, reprezintă, în primul rând,
acorda programelor de înzestrare cu tehnică o încununare a eforturilor depuse, în ultimii ani,
menită să crească gradul de siguranţă şi protecţie la nivelul Direcţiei Generale de Informaţii a
pentru militarii noştri din teatrele de operaţii. Apărării şi, totodată, confirmă încrederea şi
În acelaşi cadru se integrează şi decizia prestigiul de care se bucură Armata României în

6
INFOSFERA

rândul statelor aliate în ceea ce priveşte societatea noastră. Anul 2010 este un an de
capabilităţile sale în domeniul HUMINT (în probă pentru solidaritatea societăţii româneşti;
special, ca urmare a profesionalismului şi efortului această solidaritate trebuie să guverneze toate
depus de ofiţerii de informaţii dislocaţi în teatrele iniţiativele statului, însă, în egală măsură,
de operaţii). consider că societatea românească trebuie să fie
În anul 2010, Armata Română va înregistra solidară cu militarii din teatrele de operaţii
o participare la misiuni în afara teritoriului adevăraţi ambasadori ai ţării noastre în lume.
naţional cu un efectiv de 3753 militari, din care Pierderile de vieţi omeneşti rămân cel mai greu
2342 militari forţe dislocate şi 1411 militari tribut pe care o armată îl plăteşte pe parcursul
forţe dislocabile la ordin; de exemplu, prin îndeplinirii misiunilor care-i revin şi nu există
hotărârea CSAT din 21.01.2010, a fost supli- nimic care să compenseze acest lucru. De-a lungul
mentat cu 600 numărul militarilor români din timpului, Armata Română a oferit sacrificiul
cadrul forţelor care acţionează în Afganistan, suprem pentru apărarea statului, frontierelor şi
numărul maxim al acestora ajungând la aproximativ interesele României acţionând atât pe teritoriul
1800 de militari. Militarii români participă la naţional, cât şi în teatre de operaţiuni externe. În
misiuni care au ca scop asigurarea securităţii prezent, militarii noştri prezenţi în diferitele
zonelor de responsabilitate şi reconstrucţia teatre de operaţii externe nu ezită să-şi
Afganistanului, instruirea Armatei Naţionale îndeplinească misiunile încredinţate, chiar dacă
Afgane şi acţiuni de sprijinire a populaţiei locale. sunt conştienţi că acestea implică asumarea riscului
De asemenea, merită menţionat şi faptul că suprem şi pot fi plătite inclusiv cu preţul vieţii.
partenerii americani au acceptat ca o subunitate Aceste eforturi nu vor rămâne necunoscute,
a lor să acţioneze sub comandă românească în deoarece ele reprezintă un standard de onoare şi
Afganistan; este pentru prima dată, după cel de- demnitate în rândul Armatei Române, iar cei care
al Doilea Război Mondial, când forţe americane au plătit cu viaţa participarea sub steagul naţional
se află sub comanda unei structuri dintr-o altă ţară. reprezintă cu adevărat, eroi, ai acestei ţări.
Unul din cele mai importante obiective pe Unul dintre demersurile pe care le-am susţinut
care mi le-am asumat constă în redarea şi care s-a finalizat cu succes constă în promovarea
statutului pe care militarii români îl merită în şi adoptarea actului normativ de modificare şi
7
INFOSFERA

completare a Legii privind Statutul soldaţilor şi chiar şi în actualele condiţii economice dificile,
gradaţilor voluntari; potrivit acestei noi legi, reprezintă un semn de respect faţă de militarii
soldaţii şi gradaţii voluntari vor fi menţinuţi în români.
activitate până la vârsta de 45 de ani A fi militar nu este o meserie ca oricare alta.
şi vor primi drepturi similare cadrelor militare, Orice militar trebuie să fie la datorie zi şi noapte,
inclusiv cel de pensie. În acest mod, am făcut ca misiunea sa implicând dificultăţi, riscuri şi
discriminările din sistemul militar să dispară, iar privaţiuni care nu au termen de comparaţie în
voluntarii să beneficieze de un tratament onest alte domenii de activitate. Iar acest efort trebuie
şi echitabil din partea statului. să fie recunoscut, apreciat şi recompensat de
O problemă de preocupare pentru condu- societate, aşa cum se întâmplă în toate statele
cerea ministerului o reprezintă şi cea privind civilizate. Toţi militarii români cunosc riscurile la
pensiile militarilor români. Când vorbim despre care se expun, dar o fac cu mentalitatea de
aceste pensii, vorbim despre contribuţii şi despre învingător, de care are nevoie orice armată modernă.
solidaritate; militarii români au o contribuţie, În final, îmi permit să afirm, cu toată
însă aceasta se măsoară nu în bani, ci în libertatea convingerea, că Armata Română este un etalon de
de care se bucură copiii noştri, în demnitatea profesionalism. Armata este cea mai prestigioasă
acestei ţări şi în respectul de care se bucură instituţie a României, după cum relevă majoritatea
România în faţa aliaţilor săi. Când vine vorba sondajelor de opinie. În acelaşi timp, sunt
despre militari, trebuie să privim contribuţia şi convins de faptul că meritele nu aparţin niciodată
solidaritatea nu în sens contabil, ci în sensul unei singure persoane, ci unei întregi echipe -
jurământului militar pe care îl depun toţi cei din această echipă cuprinde astăzi zeci de mii de
Armata Română. Din acest punct de vedere, oameni competenţi şi serioşi, pentru care interesul
menţinerea unui nivel decent al acestor pensii, naţional este mai presus de orice.

8
INFOSFERA

SECURITY RESEARCH AND INNOVATION


FOR AN EU 2020 VISION*
Dr. Liviu MUREŞAN**
In the upcoming period, the European money but also time are limited resources.
Commission will present a proposal for the EU In this context the Final Report of the
2020 Strategy, a document which replaces the European Security Research and Innovation Forum
Lisbon Agenda launched a decade ago. It is (ESRIF) launched in Brussels last December
accepted that the goal of Lisbon Agenda to could be also a contribution to the EU 2020 vision.
transform the European Union into the “most For more than two years, 600 experts from
competitive and dynamic knowledge-based 32 countries worked on this joint initiative of
economy” in the world failed. Not only Brussels, the European Commission and the 27 EU
but also most of the EU Member States have a Member States. Official as well as independent
deficit of strategic thinking and so the label of representatives of the industry, the public and
“a modest superpower” for our European Union private sector, research institutes and academia,
is understandable. Living in interesting times, in non-governmental organizations and EU bodies
a challenging international security environment, contributed to this ESRIF Final Report as the
the leadership is under pressure to manage, on a only large scale and high level initiative of its
daily basis, all kind of crisis. Critics coming kind in Europe. A European Security Research
from the national capitals only for the Commission and Innovation Agenda (ESRIA) were proposed
are not justified. ∗∗∗ for the next 20 years.
A GRAND VISION
A grand vision for our European Union is
difficult to draw when most of its member states
do not have a robust strategic culture to deal, at
least, with their national agendas. “We cannot
solve problems by using the same kind of thinking
we used when we created them (…)”, said Albert
Einstein.
A “reloaded” Lisbon Agenda needs not only
a collective effort in the next period but also a
change of mindsets among a lot of politicians to
promote good governance, dealing with tangibles
and intangibles to meet the proposed targets.
Herman Van Rompuy, the President of the
European Council and Jose Manuel Barosso, the
President of the European Commission dealing
with EU 2020 will discover that in a period of
recovery from the economic crisis, not only


Versiunea originală a apărut în revista The European -
Security and Defence Union, nr. 5, 2009, ProPress Deemed to enhance the security of the
Publishing Group Brussels/Berlin. Articolul este publicat
în revista INFOSFERA cu acordul editorului.
citizens, ESRIF was tasked to address:
∗∗
Dr. Liviu MUREŞAN este preşedinte executiv al Fundaţiei • mid-term and long-term security perspectives
EURISC şi al EURODEFENCE Romania. (up to 20 years);
9
INFOSFERA

• European, national and regional perspectives, an European security market that exploits
building on previous efforts (notably the 2004 economies of scale at the European level;
and 2007 reports of the EU’s Group of • Guidance for all stakeholders who prepare
Personalities and the European Security Research security-relevant research programs in Europe.
Advisory Board, respectively); Living in a complex, interdependent world
• enhanced co-ordination with other institutions with a dynamic and a challenging security
involved in security research and innovation area; environment, the EU and its Member States
• societal and technological aspects of security must be able “to reinvent” the Lisbon Agenda
research; and finalize the EU 2020 Strategy over the next
• promotion of innovation as the foundation for few months.
The messages proposed by the ESRIF Final
Report refer to key topics of interest for the EU
DOCUMENTATION 2020 Strategy.
From the ESRIF Final Report: Societal security
“ESRIF strongly recommends that the EU The European security is linked to the
and its Member States launch new measures social, cultural and political values that
to enhance the security of its citizens. distinguish European life in all its diversity
These should also aim to create amenable therefore the security research and innovation
conditions for European excellence in research must address the long-term vulnerability of
and innovation, and thus advance Europe’s these values.
security.
Societal resilience
COMMON EUROPEAN Unpredictable man-made and natural threats
CAPABILITIES: are obliging the security research and innovation
The EU must draw on its collective to focus on strengthening Europe’s inherent
strengths and knowledge by developing resilience and ability to recover from disaster.
common capability via enhanced transnational Trust
cooperation. Security implies trust between authorities
NEW POLICY INITIATIVES: and citizens, as well as among the people,
The above should be supported by stronger institutions and technologies. Trust plays a
articulation of demand and delivery of the decisive role between citizens and governments,
most appropriate solutions by the supply social services and institutions, information
side. agencies, ICT and other technological systems,
and local and global markets.
INTEGRATED APPROACH TO
SECURITY: Interoperability
Effective civil security must embrace Security organizations have to consider
interoperability, standardisation, certification, technical, operational and human interoperability
validation, communication with the public, issues at their geographical and organizational
education & training, exchange of best borders. A vigorous politicy to share assets and
practices, consultations on privacy issues standards across the Europe is needed, to jointly
and other factors that cut across public and hand the security issues posed by a progressive
private spheres and provide synergies interlinked world.
between civil security and defence A systematic approach to capability
research fields. development
The complexity of security demands increasing
THE GLOBAL DIMENSION:
sophistication in the strategic foresight and risk
The EU’s civil security is a collective
assessment, modular generic capabilities and
responsibility touching government, societal
solutions at the system-of-systems level.
organisations, industry and individual
citizens. It cannot stand in isolation from Industrial policy
the world.” European industry can be a global leader in
the security network, making our society’s best
10
INFOSFERA

security solutions available to the world. To this on the same or similar industrial bases, research
end, we need political will and a persuasive and development and a growing security and
European industrial policy. defense market.
Innovation Initiatives like the European Organization
Based on the experience and potential of for Security or a future European Network of
the old as well as new Member States, Europe National Organizations for Security could bring
must have strong scientific, technological and a stronger support for the European Security and
industrial competences for its security needs. It Defense community.
must capitalize on this knowledge and maximize By mobilizing the potential of the national
synergy between demand and supply to answer and European research and development in
the real operational needs. security research and innovation, ESRIF can be
materialized into an agency or can enforce an
Security by design
existing one (like EDA transformed in an ESDA)
Europe needs a systemic approach to security
and play a role of “control-tower” for this issues
and this security must be treated as an integral
into the perspective of an EU 2020 Vision.
part of any given system.
The cluster of public-private entities in the
Education and training for awareness field of security and defense production, research
rising and innovation in the Eastern Member States
“The security culture” is a common respon- like Poland, Romania and Bulgaria can use the
sibility of all stakeholders, especially the policy- model of the Western Member States cooperating
makers, regulators and citizens. in different air and space programs and a
NO MORE SEPARATION BETWEEN dialogue between the EU and NATO from the
SECURITY AND DEFENCE perspective of the EU 2020 and NATO 2020
Security Research and Innovation must can discover new topics of future cooperation,
support the forging of a European Security and dialogue which is now proposed on the agenda
Defense Policy also in the broader picture the of the both entities.
EU 2020 Vision. Security and Defense can no The Annual Security Research Conference
more be separated and have to use the strength (SRC) and the back to back event organized in
of each and the synergies of a joint approach. In Stockholm last year by the Swedish Presidency
the same line a civil approach can not be have proven the potential of a closer Trans-
completely separated from the military one, based Atlantic Cooperation in this domain.

11
INFOSFERA

RUSIA: O PERSPECTIVĂ NON-IDEOLOGICĂ (I).


EFECTUL DEZIDEOLOGIZANT AL ANALIZEI LUI
MACKINDER
Prof. univ. dr. Ilie BĂDESCU*

Spaţiul rusesc - o chestiune metafizică∗ putere ale unui stat ridică, neîndoielnic, o
Triumful comunismului universal sub forma chestiune de ordin metafizic şi, cum am precizat
sovietismului a provocat Rusiei, poporului rus, deja, de ordin teologic. Specialiştii şi filosofii
multe răni dincolo de avantajul unei expansiuni ruşi au intuit latura aceasta şi au insistat asupra
teritoriale prin încorporare şi prin crearea zonei ei. În viziunea unora dintre studiile lui
sale hegemonice, care s-a întins de la Marea Alexander Dughin, profesorul de geopolitică şi
Nordului la Vladivostok şi de la ţărmul arctic la de sociologie de la Universitatea Lomonosov
linia care uneşte Sttetin-ul cu Trieste. Una dintre din Moscova, chestiunea este privită chiar dintr-
daunele care apasă greu asupra Rusiei post- un atare unghi de abordare. Occidentul a înţeles
Bolovejie, moştenire a vechilor sisteme de gândire, târziu semnificaţia specială a unui asemenea
este ideologizarea analizelor care i-au fost dedicate, factor non-ideologic care este geografia Rusiei
ceea ce a condus la o multitudine de stereotipuri pentru înţelegerea lumii şi a dinamicii civili-
şi prejudecăţi asupra poporului rus şi, deopotrivă, zaţiilor, în ciuda atenţionărilor marilor filosofi
asupra rolului spiritualităţii ruse în istorie. Este occidentali ai civilizaţiilor, care au intuit lucrul
motivul pentru care credem că adevărata de- acesta. Chestiunea nu se reduce, desigur, la
comunizare a gândirii în studiile dedicate chestiunii escaladarea ipotezei privind aşa-zisul rol decisiv
ruseşti implică o dezideologizare a analizelor, o al determinismului geografic, cu atât mai mult
analiză non-ideologică a Rusiei. cu cât studiile de acest tip nu lipsesc nici chiar
Care sunt implicatele unei astfel de analize, în Occident. Problema este mult mai complexă,
adică acele elemente ale analizei care prin chiar cum ne şi sugerează studiile mai recente ale
natura lor rezistă ideologizării şi, într-un anume strategiştilor britanici şi americani. Sigur că o
fel, triumfă asupra stilului ideologic de gândire? analiză ca cea datorată elevilor Şcolii Le Play
Punctul zero al unei analize non-ideologice a din Franţa este încă extrem de provocatoare atât
spaţiului geopolitic rusesc este chiar geografia. în ceea ce priveşte ipoteza asupra „surmenajului
La o atare exigenţă ne îndrumă enormitatea social al Rusiei”, provocat de ritmul infernal al
spaţiului rus. „Teritoriul controlat de statul rus reformelor petrinice - celebra răsturnare axială a
este întins pe 11 fuse orare: de la Petersburg la orientării Rusiei, datorată reformelor lui Petru el
Vladivostok”. Zburând pe teritoriul acesta schimbi Mare - cât şi în privinţa teoriei formaţiunilor
de 11 ori fusul orar. Pentru români ar fi intuitiv superpuse prin care s-a încercat cercetarea tehnicii
să realizăm că România se cuprinde de 80 de ori expansionare a acestui stat în Eurasia.
în spaţiul CSI. Acest fapt ridică probleme de ordin Putem spune că până la apariţia în 1904 a
deopotrivă geostrategic, geoeconomic, geopolitic, studiului lui Mackinder asupra Eurasiei1, arie
metafizic şi chiar teologic. considerată de către geopoliticianul britanic
Îmbrăţişăm ideea că problema unui spaţiu drept factorul pivot al istoriei universale, Occidentul
de o asemenea amplitudine între marginile de nu a înţeles pe deplin chestiunea rusă în toată
complexitatea ei. Abia de la Mackinder încoace,

∗ 1
Ilie BĂDESCU este profesor universitar la Facultatea „The Geographic Pivot of History” în Democratic Ideals
de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii and Reality, New York, 1919; sau Halford Mackinder
Bucureşti şi director al Institutului de Sociologie al „Geographical Pivot of History” în Geographical Journal,
Academiei Române. 1904.

12
INFOSFERA

prin filiera marilor strategişti americani, lumea - Teoria statelor tampon (R. Kjellen şi Simion
occidentală a sesizat în toată amploarea ei Mehedinţi).
chestiunea rusă. Iată de ce este necesar să pornim, - Teoria bifurcaţiei etnopolitice.
eventual, de la Mackinder atunci când dorim să - Teoria noopolitică a statului, din care am făcut
abordăm non-ideologic această chestiune. În noi înşine punte pentru înţelegerea problematicii
general, geopolitica a reuşit să furnizeze un răspuns aşa de complexe a raportului statelor cu spaţiul
la chestiunea evaluării non-ideologice a unui de viaţă al popoarelor, etc.
stat. La întrebarea „cum evaluăm geopolitic un Aproape toate trimit, într-un fel sau altul, la
stat?” ştiinţa geopoliticii a oferit grile speciale modelul lui Mackinder. Însă, înainte de a stărui
care ne apără de alunecarea în analizele ideologizate. asupra viziunii lui Mackinder asupra Rusiei să
Iată doar câteva2: ne oprim, în treacăt, asupra câtorva date relevante
- Teoria lui Rudolf Kjellen a celor 5 elemente: privind teritorialitatea în contextul schimbărilor
ţara, economia, populaţia, politica sau statul3. de după 1989, ca să avem o sugestie asupra
- Teoria lui Anton Golopenţia centrată pe ideea complexităţii chestiunii ridicate şi, deci, asupra
potenţialul geopolitic şi geoeconomic al statului. dimensiunii spaţiale a oricărei cercetări dedicate
Aceleaşi elemente (din grila lui Kjellen) Rusiei.
trebuie privite ca elemente potenţiale, nu actuale.
O dihotomie geografică sau geopolitică ?
Ca să capete caracter manifest, ele trebuie
Ce a însemnat răsturnarea geopolitică din
actualizate prin politicile statului.
1989 pentru Rusia? După 1989, Rusia a pierdut
- Teoria frontierelor naturale: Fr. Ratzel4.
cinci milioane de km2, iar, la nivelul populaţiei,
- Teoria lui Mackinder a rolului de pivot geografic declinul demografic continuă. Între recensămintele
al istoriei universale a Eurasiei. din 1989 şi 2002 soldul migratoriu era pozitiv
- Teoria infrastructurilor critice, sub semnificaţia (de 5,5), dar sporul natural era negativ, atingând
lor de potenţial logistic al unui spaţiu geo- valoarea de -7,4. În 2006, în Rusia, trăiau 142,3
politic: drumuri, vehicule, conducte (oleoducte, milioane locuitori faţă de aproape 300 de milioane
gazoducte)5. de locuitori ai fostei URSS. Rusia post-
- Teoria pasionarismului: Lev Gumilov.
Bolovejia a fost redusă la frontierele cele mai
- Teoria Imperiului panfederativ a lui Alexander
mici din istoria sa modernă, dar se întinde încă
Dughin (la care se regăsesc destule note pe 17 milioane km2 (3/4 din spaţiul sovietic), de
comune cu teoria lui Karl Haushofer asupra
la Baltica la Pacific, „de 3 ori mai la est de Ural
spaţiilor controlate de pan-idei).
decât la vest”6.
- Teoria statelor de cultură a lui Eminescu, Comunismul a creat dualismul: Estul comunist
contribuţie cheie la înţelegerea rolului statului versus Vestul capitalist. O reacţie semnificativă
român ca „stat de cultură la Dunărea de Jos”, la acest dualism geopolitic se suprapune cu gestul
cum l-a caracterizat marele poet şi teoretician lui Gorbaciov, care a semnat la Paris, în 1990,
al păturii superpuse. „Carta pentru o nouă Europă” (doctrina „Casei
- Teoria statelor de necesitate europeană a lui comune europene”). Preşedinţii ex-republicilor
N. Iorga, înrudită în multe puncte cu viziunea sovietice au creat CSI, (fără participarea ţărilor
lui Mackinder şi, deopotrivă, cu teoria statelor Baltice) în decembrie 1991. Rusia moşteneşte,
tampon a suedezului Kjellen. în Consiliul de Securitate al ONU, personalitatea
- Teoria rotaţiei imperiului şi a celor patru internaţională a URSS (prin acord comun) -
monarhate a lui D. Cantemir. dispunând de armament nuclear şi fiind putere
spaţială. În plus, tot ca o reflectare a teritorialităţii,
2
Asupra unei prezentări extinse a teoriilor geopolitice se Elţîn a participat regulat la reuniunile anuale ale
pot consulta I. Bădescu, Tratat de geopolitică, Editura G7, lărgit mai apoi spre formula G8. În mai
Mica Valahie, Bucureşti, 2007.
3
Rudolf Kjellen, Die Staat als Lebensform, 1916.
1997, a fost semnat acordul de la Paris: „Rusia
4
Friedrich Ratzel, Politische Geographie, 1987 şi Friedrich şi NATO nu se mai consideră adversari (...) şi
Ratzel, Ueber die Gesetze des raeumlicher Wachstum der contribuie la stabilirea în Europa a unei
Staaten, 1901.
5
I. Bădescu, D. Dungaciu, Sociologia şi geopolitica
6
frontierei, Ed. Floare Albastră, Bucureşti, 1995 şi Tratat A se vedea datele din Rand Corporation Report, Center
de geopolitică, ed. cit. for Russia and Eurasia.
13
INFOSFERA

securităţi comune şi globale”7. Raportul Rand Lumea şi Rusia văzute de Mackinder, nu înainte,
consideră că, din cauza problemelor interne, însă, de a insista încă asupra celor patru elemente
Rusia nu poate face contrapondere hiperputerii care garantează orientarea non-ideologică a
americane: n-a putut împiedica lărgirea NATO oricărei analize geopolitice.
cu Polonia, Cehia, Ungaria (1999) şi apoi cu
Cele patru elemente ale analizei non-
România şi Bulgaria (2004). Pe de altă parte, o
ideologice în geopolitică
schimbare petrecută în spaţiul controlat de Studiul lui Mackinder dedicat pivotului
Rusia se propagă mult dincolo de frontierele geografic al istoriei universale a schimbat radical
spaţiului rusesc. perspectiva cunoaşterii lumii. Am putea risca să
Sfârşitul URSS, de pildă, a indus o stare spunem că lumea era văzută diferit înainte şi
care s-a propagat spre Statele Lumii a treia, cele după Mackinder. Prima trăsătură a acestei
ce împărtăşeau încă o persistentă orientare mutaţii indusă de paradigma lui Mackinder este
socialistă. În concluzie, putem spune că atunci dezideologizarea analizei spaţiilor mari.
când ceva se întâmplă în şi cu Rusia, se petrece După Mackinder, statele pot fi privite în
ceva şi cu lumea. Analiza Rusiei implică analiza funcţie de poziţia faţă de un factor cu totul neutru
lumii ca întreg, iar analiza lumii ne obligă să la ideologie: factorul geografic. Din acest punct
includem în schema sa analiza Rusiei (ca şi pe de vedere, ceea ce conferă putere unui stat este
aceea a Americii, a Chinei, a Uniunii Europene poziţia lui faţă de Eurasia, adică faţă de
şi, de o vreme, a lumii islamice). Această aserţiune heartland-ul planetei. Ca atare, atunci când
este una profund non-ideologică şi ea nu poate vorbim despre un stat precum Rusia, nu este aşa
fi escamotată de nici un studiu dedicat chestiunii de relevant să ne referim la sistemul ei politic
ruse oricât ar fi el de ideologizat. O atare ori la ideologia care domină acolo, ori la
aserţiune este, într-un fel, efectul geografiei, mai atitudinea ei faţă de propriul tău stat. Acestea
ales al teritorialităţii, asupra diagnozei geopolitice sunt chestiuni care ţin de subdeterminările
a chestiunii ruseşti. Suntem, iată, conduşi, cu
regionale, locale, filosofice, ideologice, etc. Ceea
voie ori fără voie, la punctul de start al oricărei
ce rămâne dincolo de toate acestea este poziţia
analize de acest tip, adică o analiză care este
Rusiei faţă de heartland-ul eurasiatic. Aceasta
nevoită să adopte ca premisă majoră binomul:
este o supradeterminare decisivă pentru diagnoza
Lumea şi Rusia. Cel dintâi care a utilizat, într-o
geopolitică a unui stat care aspiră la un rol
expunere paradigmatică, acest binom a fost
geopolitic şi, pe cale de consecinţă, pentru dez-
Mackinder. Vom porni, deci, de la acest prag:
ideologizarea oricărei analize cât de cât pertinente
7
a chestiunii ruse. În termeni geopolitici, chestiunea
Ibidem.

14
INFOSFERA

rusă este tot una cu chestiunea marelui spaţiu patru elemente geografice: uscatul, fluviile,
pivot socotit de Mackinder „heartland”, adică marea şi aerul. Statul care reuşeşte să-şi adjudece
spaţiul central al planetei. Întrucât acesta este o poziţie predominantă în raport cu cele patru
una cu regiunea uscatului, chestiunea rusă poate elemente şi cu sistemele civilizaţionale formate
fi asimilată la problematica geopoliticii uscatului, prin valorificarea lor este o superputere. Studiile
distinctă cu totul de geopolitica mării sau maritime. geopolitice disting sistemele sau civilizaţiile şi
Al doilea factor neutru ideologic, prezent în funcţie de elementul pe care se fundamentează
într-o analiză geopolitică ca un vector premodelator predominant acele sisteme sau civilizaţii. Putem
asupra gândirii specialistului, este factorul oceanic, vorbi, în acest sens de sisteme sau civilizaţii
mai exact, poziţia statului faţă de un astfel de maritime, ale uscatului, ori bazate pe elementul
element (apa) care, fiind un factor geografic, fluvial (sistemele potamice) etc. Pe de altă parte,
este fatalmente neutru la ideologizare. Controlul evoluţia civilizaţiei universale se caracterizează
acestui factor este o chestiune non-interpretabilă, prin trecerea de la un sistem la altul, astfel încât
cum ar fi de pildă ideea sau pretenţia că deţii de la faza bazată pe folosinţa pământului s-a
controlul asupra unui popor. Cine controlează ajuns astăzi la faza atmosferică (S. Mehedinţi)
mările şi oceanele, în şi sub forma sistemului şi, mai general, la cea eterocratică sau cosmică.
comercial, este un stat puternic în mod indubitabil. Rusia are controlul deplin asupra a două
Intersecţia dintre cei doi factori compune, aşadar, elemente naturale suport pentru două faze şi/sau
canavaua pe care se desenează tabloul lumii. sisteme civilizaţionale şi geopolitice (din cele
În fine, al treilea factor cu o neutralitate patru deja menţionate): faza potamică (sistemul
majoră faţă de ideologii este crescentul interior fluvial) şi faza sau sistemul telurocratic (uscatul),
sau rimland-ul, cu termenul lui Spykman, care vădind, pe de altă parte, şi o putere de control
este de o importanţă decisivă în orice analiză relativ asupra celui de-al patrulea, propriu „fazei
geopolitică, constituindu-se în suport al legităţii atmosferice” sau, cu un alt termen, sistemului
geopolitice universale, formulată de către eterocratic. Îi lipseşte controlul strategic asupra
Mackinder în faţa conclavului de la Versailles. sistemului talasocratic pentru că nu dispune de
Al patrulea factor neutru la intruziunea forţa care să-i garanteze controlul sistemului
ideologizărilor este unul de ordin spiritual, ceea comercial oceanic şi al ţărmurilor calde. Cât
ce arată că şi factorul mental este neutru la priveşte gestionarea sistemului eterocratic, Rusia
ideologie, chiar dacă este într-o anumită măsură cooperează cu America, aşa cum arată tratatul
ideologizabil. Forma sub care se implică factorul privind reducerea arsenalului nuclear, document
mental în analizele non-ideologice dedicate pe care sunt puse deja semnăturile celor doi
marilor spaţii şi sisteme este harta mentală. lideri mondiali, Obama şi Medvedev.
Aceasta nu este în cadrul ei originar ideologică, Să revenim asupra sistemului perspectival
chiar dacă poate fi ideologizată, cum se întâmplă al lui Mackinder. Vom sublinia mai întâi că
uneori cu harta marilor cancelarii. Cine controlează importanţa studiului savantului britanic derivă
harta mentală a unei epoci, a unui popor, a din faptul că acesta a creat nu pur şi simplu un
elitelor regionale şi naţionale, controlează spaţiul model teoretic în geopolitică ori o metodă, ci
lor de existenţă. Lumea datorează enorm în ceea deopotrivă un sistem perspectival asupra lumii.
ce priveşte dezideo-logizarea analizelor geopolitice Lumea se vede cu totul altfel după acest studiu
lui Mackinder şi hărţii sale. Putem spune chiar al lui Mackinder şi nimeni dintre cei interesaţi
că elitele care operează cu hărţi dezideologizate de analiza lumii ca întreg nu poate să-l ocolească.
au superioritate analitică şi geostrategică,
Lumea şi Rusia văzute prin ochii lui
independent chiar de mărimea statului.
Mackinder
Acestea fiind spuse, să zăbovim asupra Mackinder a pornit de la sesizarea unui fapt
Rusiei ca subiect al hărţii lui Mackinder şi al simplu şi anume că principalele elemente ale
unei analize non-ideologice. Primul lucru pe naturii planetare - fluviile, mările, uscatul, aerul,
care va trebui să-l observăm când citim poziţia focul - acţionează ca factori integratori ai vieţii
Rusiei pe harta lui Mackinder se referă la colective. Acestea sunt fundamentele puterii
raportul acesteia cu cele patru sisteme sau faze unui actor geopolitic în şi asupra spaţiului mare.
civilizaţionale create prin valorificarea celor Unitatea oceanului, ne sugerează el, este „faptul
15
INFOSFERA

fizic” care susţine valoarea dominantă a puterii nologică, un strat al europenităţii (probabil al
maritime într-o „lume globală” (global-wide doilea după stratul sedentarităţii, al autohto-
world). Raportul cu spaţiul face inteligibil jocul nismului). „Între secolele al V-lea şi al XVI-lea, a
unei puteri politice oarecare şi, deopotrivă, ţâşnit din Asia Centrală o succesiune de popoare
balanţa puterilor în lume. O a doua ipoteză a lui nomade”, huni, avari, bulgari, maghiari, kazari,
Mackinder este că la începutul secolului al XX- cumani, pecenegi, mongoli şi calmuci, „ameninţând
lea se crease deja o nouă balanţă a puterii: se să cucerească statele şi popoarele aşezate în aria
ridicaseră cinci mari puteri mondiale/ „state de crescent” (Europa, Orientul Mijlociu, Asia de
mondiale: Anglia, Franţa, Germania, Rusia şi Sud-Est, China, Asia de Sud-Vest, Japonia, Coreea).
America”8. O altă constatare care se face reazem Cel de-al doilea fenomen de prelungire
al noii analize a spaţiului mondial datorată lui generaţională, un adevărat suport al unui megaciclu
Mackinder este aceea că „epoca columbiană” (a istoric de importanţă covârşitoare pentru înţelegerea
marilor explorări geografice) este spre sfârşit. lumii ca întreg, a fost cel al explorărilor geografice
„În 400 de ani profilul hărţii lumii a fost completat pe care Mackinder le atribuie „generaţiei
/ trasat cu acurateţe rezonabilă”9. „Lumea a fost columbiene”. „Marinarii generaţiei columbiene”
inclusă într-un sistem politic închis”. Naţiunile nu au folosit „puterea maritimă” pentru a „înconjura
mai pot ignora evenimentele care se petrec în (envelope) Asia centrală”. „Efectul politic” al
locuri îndepărtate ale globului. În lumina „ascensiunii puterilor maritime” a fost „inversarea
consecinţelor logice ale acestor fapte şi ipoteze, relaţiilor dintre Europa şi Asia”.
Mackinder năzuia să furnizeze o „formulă care În Evul Mediu, Europa a fost prinsă între
să poată evidenţia anumite aspecte ale cauzalităţii un „impasabil, netranzitabil deşert la sud, un
geopolitice în istoria universală”10. ocean necunoscut la vest, întinderi îngheţate la
În vederea atingerii unui atare obiectiv nord şi nord-est, iar la est şi sud-est a fost
perspectival, el şi-a reprezentat Europa şi Asia continuu ameninţată de mobilitatea sângeroasă a
ca pe un mare continent - Eurasia: „un teritoriu călăreţilor”12.
continuu de circa 21 milioane mile pătrate În era modernă, „Europa s-a ivit pe scena
(aproximativ 30 milioane km2)”. „Centrul Eurasiei lumii multiplicând de 30 de ori suprafaţa maritimă
se întinde pe 9 milioane mile pătrate, deci 15 şi a zonelor de ţărm la care Europa avea acces şi
milioane km2 (fără ţărmuri, deci fără ieşiri la învăluind cu influenţa ei puterea terestră eurasiatică
oceane, dar favorabil mobilităţii călăreţilor). În care ameninţase până atunci însăşi existenţa
est şi în sud sunt regiunile marginale dispuse Europei”13.
(ranged) într-un vast crescent”, o semilună11. F. P. Sempa remarcă o idee esenţială a lui
Fenomenul sau procesul care face compre- Mackinder în chestiunea care ne interesează pe
hensibil marele spaţiu şi rolul acestuia în istoria noi şi anume chestiunea rusă: „ceea ce nu s-a
universală este cel care face cu putinţă persistenţa observat, crede Mackinder, a fost faptul că în
marilor trenduri istorice, generând duratele lungi, vreme ce Europa s-a extins spre vest, statul rus,
seriile, „generaţiile istorice” sau ciclurile. Un cu baza în Europa de est şi în Asia centrală, s-a
astfel de fapt sau fenomen care a dovedit o extins spre sud şi est, organizând un spaţiu vast
persistenţă tragică în istorie, instaurând o durată de resurse naturale” şi umane. Acest vast spaţiu
lungă, a fost cel al marii invazii migratoare, care va fi acoperit repede de o „reţea de căi ferate”,
a exercitat întâia presiune masivă şi unitară sporind astfel mobilitatea şi grăbind ascensiunea
asupra spaţiului european în întregul său şi, sa la rang de mare putere terestră”14.
astfel, a şi creat o anume configuraţie fenome- Cu un atare „fundal geoistoric”, Mackinder
şi-a desenat harta sa mentală asupra lumii: „un
nucleu eurasiatic central-nordic” ca „regiune
8
Halford Mackinder, Britain and the British-Seas, 1902, pivot” sau ca „stat-pivot” în politica mondială,
p. 350-351.
9
Ibidem.
10 12
„The Geographic Pivot of History”, p. 242, în „Democratic Apud. Sempa, Ibidem.
13
Ideals and Reality”, apud F. Sempa, Geopolitics, from the Mackinder, op.cit., pp. 257-258, în „Democratic Ideals
Cold War to the 21st Century, New Brunswick, New and Reality”, New York, 1962, W. W. Norton & Company,
Jersey, 2007, p. 17. apud F. P. Sempa, op.cit., p. 12.
11 14
Sempa, op.cit., p. 17. F. Sempa, p. 12.

16
INFOSFERA

în centrul căruia se situează Rusia. Apoi o istorice) este, în vederile noastre, crucială fiindcă
regiune de „crescent interior” în care sunt numai asemenea durate mari fac inteligibile marile
dispuse: Peninsula iberică, Franţa, Germania, sisteme geopolitice, de tipul imperiilor ori al
Austria, Sud-estul european, Orientul Mijlociu, economiilor mondiale. Altfel, acestea, cu tot cu
Turcia, India, China. O regiune de „crescent dinamismul lor, cu creşterea şi descreşterea lor,
exterior” în care sunt incluse „naţiunile insulare rămân incomprehensibile. Vom delimita mai jos
ale Britaniei, Africii de Sud, Australiei, Statelor cele trei megacicluri istorice care fac inteligibil
Unite, Canadei şi Japoniei”15. „Înclinarea balanţei procesul ascensiunii şi evoluţiilor imperiului rus.
puterii în favoarea statului pivot, generând astfel
Megaciclurile geoistorice şi ciclurile
expansiunea sa spre şi asupra pământurilor de
geopolitice
margine sau de ţărm, va permite utilizarea resurselor Să examinăm, aşadar, rezemându-ne pe
continentale pentru o fleet-building (crearea studiul lui Mackinder, succesiunea megaciclurilor
flotei) şi astfel se va naşte imperiul mondial”16. geoistorice ale lumii în şi prin care devine
Vor apărea, în acelaşi context istoric, noi
comprehensibilă evoluţia marelui spaţiu rusesc.
„competitori” pentru hegemonia lumii între alianţa
Din analizele lui Mackinder se desprind destule
ruso-germană şi imperiul sino-japonez. Acestor
elemente pentru ideea următoarelor megacicluri
resurse ale marelui continent li se va adăuga
geoistorice ale devenirii Eurasiei:
„frontul oceanic” şi astfel se va ivi o mare
1. Megaciclul fluidităţii eurasiatice (al Eurasiei
superputere cu supremaţie pe uscat şi pe mare.
fluide), între secolele al V-lea d. H. şi al
Să interpretăm datele de până aici, preluate
XVI-lea d. H., al marilor invazii barbare,
prin mijlocirea lui F. Sempa. Vom sesiza, mai
echivalând cu o imensă presiune ofensivă
întâi că Mackinder pare a identifica câteva mari
asupra crescentului de coastă: Europa, Orientul
„cicluri geopolitice” care fac comprehensibil
Mijlociu, Asia de sud-vest şi de sud-est,
acest mare spaţiu şi dinamica lui. Aceste cicluri
China, Coreea, Japonia. Acest megaciclu este
sunt destul de lungi, atingând uneori 100 de ani.
încheiat prin intrarea în scenă a „generaţiei
Le vom numi, de aceea, megacicluri geoistorice
columbiene” care, folosind „puterea maritimă,
sau geopolitice. Această a doua idee majoră a
au învăluit Asia Centrală”.
lui Mackinder, după cea referitoare la marele
2. Megaciclul columbian, care a pus capăt celui
spaţiu eurasiatic, ca spaţiu pivot al istoriei
al marilor invazii (e interesant că tot la 1480,
universale, redeschide problematica semnificaţiei
după îndelungata aşteptare de pe râul Ugra,
gnoseologice a megaciclurilor geoistorice (care
ruşii pun capăt dominaţiei tătare).
includ ciclurile geopolitice). În Europa s-ar
3. Megaciclul westphalian (1648-1947), la care
putea delimita două sau trei astfel de megacicluri
ne vom referi mai jos.
istorice, cum vom arăta mai jos. Un astfel de
În desfăşurarea acestor megacicluri devine
megaciclu este, bunăoară, cel columbian. La
comprehensibilă succesiune ciclurilor geopolitice
finele lui avem triumful oamenilor generaţiei
prin care evoluţia Rusiei ca mare spaţiu îşi
columbiene care vor „înveli” Eurasia cu o reţea
devoalează trăsăturile legice.
de „puteri maritime”. Al doilea megaciclu este,
Cel care a dez-ideologizat analiza Rusiei ca
conform sugestiilor lui Mackinder, cel westphalian.
mare putere, Mackinder, devine sprijin pentru
Acesta pare a fi intrat în fază finală în raport cu
lectura ciclurilor geopolitice relevante în privinţa
al treilea megaciclu al războaielor pentru dinamicii relaţiilor dintre Rusia şi marile puteri
Heartland şi, deci, al încorporării apelor reci
europene:
(îngheţate). Este megaciclul globalizării sau
neocolumbian, căci acesta ar putea să susţină o 1. Ciclul „marelui joc”: de după înfrângerea lui
vastă operaţiune epocală de realizare a unei punţi Napoleon şi până la ascensiunea Kaizerului
noi între „naţiunile exterioare” sau „insulare” şi german când puterea maritimă britanică a căutat
„naţiunile continentale” peste marele spaţiu al să descurajeze puterea terestră rusă, „o luptă
apelor reci. Ideea megaciclurilor istorice (geo- geopolitică” numită „marele joc”17. Acesta este
un ciclu de circa 50 de ani (după 1815 până la
1871, când Germania se afirmă ca mare putere).
15
F. Sempa, p. 12.
16 17
Ibidem. Apud Sempa, p. 29.
17
INFOSFERA

2. Ciclul ascensiunii germane, al „înaintării spre zis a durat cam 30 de ani (1917-1947), deci
est”. „Dacă Germania ar fi (…) avut pace cu doar a zecea parte a marelui ciclu westphalian,
Franţa, britanicii şi-ar fi îndreptat eforturile şi în cuprinsul său pacea a fost organizată
spre est”, iar „lumea ar fi intrat „în umbra după modelul asocierii de state-naţiuni, iar
unei Europe estice germanice dominând instituţia care a sistematizat această concepţie
Heartlandul”18. „Popoarele insulare - american a fost Liga Naţiunilor. Este drept că Mackinder
şi britanic - n-ar fi realizat primejdia strategică s-a arătat sceptic cu privire la puterea Ligii
decât prea târziu”. „Ne-am opus, zice de a preveni un nou război pentru cucerirea
Mackinder, ţarismului rus pentru că Rusia a Heartland-ului. „Nici o hârtie, chiar dacă va
fost forţa dominatoare şi ameninţătoare atât în conţine constituţia Ligii Naţiunilor, nu va fi,
Europa de Est, cât şi în Heartland pentru 50 în condiţiile actuale, o garanţie suficientă că
de ani (...). Ne-am opus Kaizerului german Heartland-ul nu va fi din nou centrul unui
pentru că Germania a luat conducerea de la război mondial”21. Soluţia lui Mackinder,
ţarism şi ar fi strivit slavii insurgenţi, ar fi apreciază Sempa, a constat în „formarea unei
dominat Europa de Est şi Heartlandul19. Cea centuri de state independente între Germania
de-a doua „luptă geopolitică”, cea a Angliei şi Rusia”, un fel de „pană mare, o zonă de
cu actorul germanic, a durat tot cam 50 de independenţă întinzându-se de la Adriatică şi
ani, până la finele Primului Război Mondial. Marea Neagră până la Baltica”22. Acest
Această „iluminare strategică” cu privire la „tampon teritorial între Germania şi Rusia”
importanţa geostrategică a poziţionării faţă de urma să fie „susţinut de naţiunile exterioare”
statul-pivot „formează temeiul sfatului (ex. Britania şi SUA)23. „Altfel vacuumul est-
memorabil al lui Mackinder către statele european de putere va servi din nou ca o
occidentale la Versailles: «cine controlează scânteie care va aprinde o altă bătălie pentru
Europa de est controlează Heartland-ul. Cine hegemonia eurasiatică”24. Ceea ce observăm
domină în Heartland controlează Insula este că istmul acesta ponto-baltic este ca
Mondială. Cine domină în Insula Mondială „buturuga” ce poate răsturna „carul” geopolitic
controlează lumea»”20. Putem denumi această al marilor state. Funcţia lui este una legică.
lege printr-o sintagmă anume concepută: De aici marea bătălie pentru acest spaţiu de
legea celor trei binoame geopolitice (compuse cumpănă.
din perechile dominaţie-control, replicate de A doua funcţie pe care Mackinder o atribuie
trei ori pe harta globală a lui Mackinder, în zonei tampon era aceea de poartă pentru „ieşirea
funcţie de cele trei conexiuni dintre cele patru la ocean”, adică funcţia maritimă. Dintre statele
cercuri concentrice: heartland-ul, crescentul zonei tampon doar Grecia şi România şi-au
interior, crescentul exterior şi insula mondială, asumat acest rol după cel de-al Doilea Război
din care se compune mega-spaţiul lumii sau Mondial (în perioada 1945 - 1989). În opinia
spaţiul planetar). noastră, fâşia care leagă Adriatica de Baltica
3. Al treilea ciclu geopolitic este cel versaillesez, prin cornul pontic (un triunghi maritim) formează
în care se părea că Anglia şi Franţa au ieşit împreună cu Munţii Carpaţi, „patrulaterul securităţii
victorioase, de aceea îl putem numi şi ciclul europene”. Zona acestui „cadrilater geopolitic”
occidental. El este un segment al megaciclului este ignorată îndeobşte în analizele geopolitice
centrate pe operarea cu ideea eurasiatică a zonei-
westphalian de 300 de ani (1648-1947/48) în
pivot.
cuprinsul căruia ciclul versaillesez propriu-

18 21
Ibidem. Ibidem, p. 114, citat şi de Sempa la p. 17.
19 22
„Democratic Ideals and Reality”, p. 139, citat şi de Ibidem pp. 148, 156 citat şi de Sempa la p. 17.
23
Sempa la p. 17. Ibidem, p. 160.
20 24
Ibidem, p. 150, apud Sempa p. 17. Sempa, p. 17.

18
INFOSFERA

EVOLUŢII RECENTE ÎN RELAŢIILE RUSO-UCRAINENE


Dr. Iulian CHIFU*
Tot mai mulţi specialişti în relaţii internaţionale Astfel, după evenimentele de la Bişkek şi
∗ schimbarea de putere de la Kiev - acompaniată
înclină să afirme că F. Rusă este în plină expansiune
a sferei sale de influenţă1, acţiuni edificatoare în de înţelegerile din aprilie a.c. de la Harkov,
acest sens fiind considerate războiul ruso-georgian Moscova ar trece de la o postură defensivă la
(2008), care a avut drept obiectiv eliminarea una ofensivă, de iniţiatoare a unui nou tip de
preşedintelui Saakaşvili de la conducerea ţării, revoluţii colorate, ca instrument pentru controlul
şi presiunile2, în special în prima parte a anului spaţiului post-sovietic6 şi, de ce nu, recompunere,
2010, asupra regimului din Belarus, care nu a într-o altă manieră, a fostului imperiu. Recon-
recunoscut, până acum, independenţa provinciilor solidarea influenţei în spaţiul său „canonic”, de
Abhazia şi Osetia de Sud. Un alt exemplu îl interes critic pentru securitatea sa naţională,
constituie recentele evenimente din Kârgâzstan, vine sub forma unei strategii de politică externă
unde Moscova s-ar fi implicat direct în înlăturarea atent pusă în scenă pe mai multe paliere (politic,
preşedintelui Bakiev, sub pretextul prezenţei militar, economic). Întrucât timpul scurs de la
unei baze americane pe teritoriul ţării şi neres- destrămarea fostului imperiu sovietic şi-a pus
pectării angajamentelor anterioare3, care mijloceau amprenta în mod diferit asupra statelor din acest
şi sume importante de bani, pentru desfiinţarea spaţiu, Kremlinul este nevoit să elaboreze
bazei americane de la Manas. politici complexe capabile să răspundă fiecărui
Din acest punct de vedere, se apreciază că stat în parte, o abordare în forţă nemaiputând fi
F. Rusă şi-a luat în serios rolul de principal eficientă.
factor de putere în zona fostei Uniuni Sovietice4, La câteva luni de la preluarea puterii în
eforturile sale de contracarare a influenţelor Ucraina de către preşedintele Viktor Ianukovici,
occidentale (admiţând că ar mai exista asemenea statutul relaţiilor bilaterale cu F. Rusă a
eforturi sau reminiscenţe din partea unor state înregistrat o schimbare radicală. Deşi această
sau instituţii occidentale) în acest spaţiu, de modificare de traiectorie în politica externă a
„interes special”5, dovedindu-se extrem de eficiente. Kievului, în special pe relaţia cu Moscova, era
previzibilă în condiţiile noului leadership de la
∗ Kiev, evenimentele au căpătat o dinamică ce
Dr. Iulian CHIFU este director al Centrului pentru
Prevenirea Conflictelor şi Early Warning. ridică semne de întrebare cu privire la perspectiva
1
Hans-Henning Schröder, “Russia’s National Security europeană a Ucrainei. Chiar dacă, în plan
Strategy to 2020”, in Russian Analytical Digest, No. 62, declarativ, noua conducere de la Kiev nu abdică
18 June 2009, www.res.ethz.ch; Olga Oliker, Keith de la proiectul european, iniţiat de administraţia
Crane, Lowell H. Schwartz, Catherine Yusupov, “Russian
precedentă, devine tot mai clar faptul că Ucraina
Foreign Policy. Sources and Implications”, Report
prepared for the United States Air Force, RAND Co, şi NATO devin două entităţi profund incom-
2009; Marcel de Haas, “Russia’s New Military Doctrine: patibile. Este puţin probabil să vedem în rândul
A Compromise Document”, No. 78, Russian Analytical structurilor euro-atlantice un stat care găzduieşte
Digest, 4 May 2010, www.res.ethz.ch. pe teritoriul său 40 de nave ruse.
2
Preluarea companiei naţionale ce se ocupă cu tranzitarea
De altfel, dacă pragmatismul este cuvântul
gazului.
3
Sergei Blagov, “Russia Pursues Post-Soviet Integration”, de ordine în sfera relaţiilor internaţionale actuale,
Eurasian Daily Monitor, May 19, 2010, Vol. 7, Issue 97.
4
Hans-Henning Schröder, “Russia’s National Security
Strategy to 2020”, Russian Analytical Digest, No. 62, 18 German Marshall Fund of the United States, paper series,
June 2009, www.res.ethz.ch. A new european order?, Bruxelles Papers, 2010.
5 6
David J. Kramer and Daniel P.Fata, „The wrong answer: Sergei Blagov, “Russia Pursues Post-Soviet Integration”,
why the Medvedev proposal is a non-starter”, The Eurasian Daily Monitor, May 19, 2010, Vol.7, Issue 97.

19
INFOSFERA

unii experţi apreciază că este posibil ca state Tadjikistanul este, de asemenea, un stat
importante din UE să fie mai mult decât fericite ex-sovietic care împarte o importantă graniţă cu
de alegerea pe care Kievul a făcut-o7. În definitiv, e Kârgâzstanul. Ţinând seama de faptul că F.
posibil ca acestea să fie mai interesate de Rusă deţine nu mai puţin de şase baze militare
stabilizarea relaţiilor ruso-ucrainene din perspectiva pe teritoriul acestui stat, problema pare a fi una
tranzitului de resurse energetice. rezolvată, însă nu de puţine ori regimul de la
Duşanbe a făcut notă discordantă faţă de linia
trasată de Kremlin, astfel că posibilitatea ca şi
acest stat să intre în colimatorul Moscovei
rămâne o realitate. De altfel, trebuie menţionat
că nu destabilizarea Tadjikistanului ar fi adevărata
provocare, ci exercitarea ulterioară a controlului.
Statul este împânzit de clanuri cu influenţă
regională şi grupuri de militanţi islamişti, care
ar putea fi utilizaţi pentru o eventuală lovitură
În momentul de faţă, Georgia este un alt de stat, însă problemele create în urma unei
stat a cărui relaţie cu F. Rusă este cât se poate astfel de manevre s-ar putea să creeze riscuri şi
de complicată. Interesul Moscovei pentru zona mai mari. Astfel, este puţin probabil ca
Caucaz-ului este unul de notorietate, iar lupta Moscova să încerce o mutare de tip Kârgâzstan,
pentru o influenţă sporită în Georgia rămâne un întrucât controlul energetic şi economic pe care
deziderat de primă mărime. În acest context, F. îl exercită asupra Tadjikistanului îi satisface
Rusă va trebui să adopte o tactică mult mai nevoia de influenţă.
complexă în privinţa Georgiei, întrucât nu
trebuie confundată lipsa de sprijin intern pentru
preşedintele Saakashvili cu opţiunea pro-rusă,
astfel că implicarea Moscovei va viza, probabil,
susţinerea tacită a unui regim cu care s-a ajuns
la o formulă de compromis.
Conform unor analize recente, se pare că
statul aflat într-un iminent pericol este
Uzbekistanul, însăşi poziţionarea sa geografică,
de vecin al Kârgâzstanului, facilitând „inflamarea”
transfrontalieră. De altfel, relaţiile acestui stat
cu F. Rusă nu au fost dintre cele mai bune în
ultimii ani, condiţia de stat independent, pentru
care guvernul de la Taşkent s-a luptat, nefiind În privinţa Kazahstanului, lucrurile sunt
câtuşi de puţin pe placul Kremlinului8. extrem de clare, acesta fiind un stat de pe care
„cortina de fier”, probabil, nu s-a ridicat
7
Sergei Karaganov, Timofei Bordachev, “Towards a new niciodată. De curând, acesta a aderat la o uniune
Euro-Atlantic Security Architecture”, Council on Foreign vamală cu F. Rusă şi Belarus. Există voci care
and Defense Policy (SVOP), Report of the Russian
Experts for the Valdai Discussion Club Conference,
Moscow 2009, London, December 8-10, 2009; Margarete s-au aprins mai multe revolte populare din cauza sărăciei
Klein, “Russia’s Plan for a New Pan-European Security severe, însă de fiecare dată serviciile de securitate uzbece
Regime: A Serious Proposal or an Attempt at Division?”, au înăbuşit cu cruzime revoltele populare. De asemenea,
Russian Analytical Digest, No. 55, 18 February 2009, Uzbekistanul este un stat măcinat de reţelele de crimă
www.res.ethz.ch; Robert Legvold, “How to move toward organizată, iar clanurile care conduc aceste activităţi
a common security space?”, The German Marshall Fund ilicite sunt îndeajuns de puternice încât, în urma unei
of the United States, paper series, A new european order?, înţelegeri cu Moscova, să provoace destabilizarea puterii
Bruxelles Papers, 2010; Fyodor Lukyanov, „The Role of centrale. Administraţia Karimov este pe punctul de a se
Russia in Europe’s security architecture. Europe Needs a prăbuşi chiar şi fără intervenţia Rusiei, pe fondul unor
New Security Architecture”, Russian Analytical Digest, lupte ce vizează succesiunea la putere, astfel că Moscovei
No. 55, 18 February 2009, www.res.ethz.ch. nu îi rămâne altceva decât să încline balanţa într-o direcţie
8
De-a lungul ultimului deceniu, în fosta republică sovietică favorabilă.

20
INFOSFERA

semnalează faptul că potenţialii succesori ai către F. Rusă peste noapte11 ridică semne de
preşedintelui Nazarbaiev, în vârstă de 70 de ani, întrebare cu privire la continuitatea schimburilor
nu sunt tocmai nişte pro-ruşi înflăcăraţi, însă comerciale cu aceste state, de ale căror resurse
evenimentele recente din Kârgâzstan au reprezentat, energetice dezvoltarea Chinei se leagă simbiotic.
prin forţa exemplului, un semnal suficient pentru Revenind la situaţia Ucrainei, amintim că,
orice lider din zonă că „dizidenţa” nu va rămâne în data de 21 aprilie a.c., preşedinţii Viktor
fără urmări. Ianukovici şi Dmitri Medvedev au semnat un
Statele Baltice ocupă fără îndoială un acord potrivit căruia, în schimbul prelungirii
punct important pe agenda de politică externă a perioadei de închiriere a bazei militare ruse de
Moscovei. Conform noii Doctrine Militare Ruse, la Sevastopol la 25 de ani, cu o prelungire
statele baltice fac parte din acel inel de siguranţă automată de 5 ani, preţul gazelor importate de
pe care Moscova trebuie să îl asigure în jurul Ucraina din F. Rusă va scădea cu 30%, Moscova
său, iar proximitatea acestora faţă de al doilea mare reuşind astfel performanţa de a lua o decizie
oraş ca dimensiune al Rusiei - Sankt Petersburg strategică cu impact pe termen lung12.
- reprezintă, cu atât mai mult, o provocare. Conform acordului de la Harkov, reducerea
Aparent, Kremlinul nu poate controla state preţului la gaze este de 100 USD pentru 1000
aparţinând „cluburilor” selecte UE şi NATO9, m3 sau 30% din valoarea contractuală, în condiţiile
ceea ce pe fond este adevărat, însă interferenţe, în care preţul de piaţă al gazului a scăzut sub
pe fondul etnicităţii ruse din aceste state, se pot 330 USD pentru 1000 m3. Potrivit preşedintelui
realiza. Moscova este conştientă că, deşi există ucrainean, reducerea preţului gazului ar urma să
partide de sorginte etnică (rusă), Estonia, Letonia se concretizeze printr-o investiţie de 40 de
sau Lituania nu vor fi conduse vreodată de miliarde USD, pe care F. Rusă o va face în
aceste formaţiuni. De altfel, F. Rusă nu mizează următorii 10 ani în Ucraina. Practic, preţul gazului
în acest caz pe o sporire a influenţei, cât pe nu va scădea, ci va rămâne la nivelul actual de
obţinerea unei poziţii de neutralitate din partea 330 USD/1000 m3, doar că o parte din contra-
acestor state. Pentru moment, acest deziderat, valoarea plătită de Ucraina se va întoarce sub
deşi nu pare îndrăzneţ, este cu siguranţă realist. forma unor investiţii. Compania Gazprom nu îşi
Pe de altă parte, există opinii potrivit cărora va diminua profitul, dar bugetul federal al F.
China este, de asemenea, extrem de interesată Ruse va pierde 3-4 miliarde USD anual. Însă
de evoluţia evenimentelor din Kârgâzstan, în nici această sumă nu reprezintă preţul corect
condiţiile în care împarte o linie de graniţă cu pentru Moscova, deoarece partea ucraineană şi-
statul kârgâz, iar interesele pe care le are în Asia a anunţat intenţia de a mări importul de gaz în
Centrală, important furnizor de resurse energetice, 2010 la 36.5 miliarde m3.
o situează în competiţie cu Moscova10. De altfel, Astfel, dintr-un calcul economic simplu,
China şi-a consolidat gradual relaţiile cu state reiese că scăderea preţului este amortizată de
precum Kazahstan, Turkmenistan, Kârgâzstan, creşterea volumului de gaz importat13.În aceste
cu care este, în prezent, conectată printr-o reţea
de infrastructură feroviară. Faptul că asemenea 11
Marcel de Haas, “Russia’s New Military Doctrine: A
evenimente destabilizatoare pot fi aprinse de Compromise Document”, No. 78, Russian Analytical Digest,
4 May 2010, www.res.ethz.ch, Hans-Henning Schröder,
“Russia’s National Security Strategy to 2020”, Russian
Analytical Digest, No. 62, 18 June 2009, www.res.ethz.ch.
9 12
Margarete Klein, “Russia’s Plan for a New Pan- În prezent, Constituţia ucraineană interzice prezenţa
European Security Regime: A Serious Proposal or an unor baze militare străine pe teritoriul său - articol
Attempt at Division?”, Russian Analytical Digest, No. 55, introdus după anul 1997, când a fost semnat un acord prin
18 February 2009, www.res.ethz.ch; Hans-Henning care baza navală de la Sevastopol era închiriată de către F.
Schröder, <<Hitting the Reset Button>> in “Russian-US Rusă pe 20 de ani, termen care va expira în luna mai 2017.
13
Relations”, Russian Analytical Digest, No. 55, 18 February Dmitry Gorenburg, “The Future of the Sevastopol
2009, www.res.ethz.ch; Hans-Henning Schröder, “Russia’s Russian Navy Base”, Cambridge, MA, Russian Analytical
National Security Strategy to 2020”, Russian Analytical Digest, No. 75, 16 March 2010, www.res.ethz.ch;
Digest, No. 62, 18 June 2009, www.res.ethz.ch. Katerina Malygina, “Ukrainian-Russian Gas Relations
10
Simon Saradzhyan, “The Role of China in Russia’s After the 2009 Conflict: The Current Situation and Future
Military Thinking”, No. 78, Russian Analytical Digest, 4 Prospects”, Russian Analytical Digest, No. 75, 16 March
May 2010, www.res.ethz.ch. 2010, www.res.ethz.ch; André Härte, “Back to the
21
INFOSFERA

condiţii, se poate aprecia că, sub masca unei respectiv amplificarea capabilităţilor şi a calităţii
concesii importante, Moscova şi-a îndeplinit acestora. Prezenţa la Sevastopol a trupelor ruse
obiectivul strategic de intensificare a influenţei cu 10 submarine (dintre care trei din clasa Lada),
şi/sau a controlului în spaţiul Mării Negre, a unor noi corvete, a viitoarelor port-elicoptere
concomitent cu limitarea opţiunilor de securitate Mistral ar putea determina apariţia unui proces
ale Ucrainei. de escaladare a înarmării în Marea Neagră,
Prima problemă a acordului constă în aceea situaţie care nu a mai existat dinainte de 1936,
că, pentru a rezolva o problemă politică şi, mai când a fost adoptată Convenţia de la Montreux.
ales, strategică, se utilizează mijloace economice Pe lângă avantajul evident pe care l-a obţinut
şi avantaje pretins economice. Din modul de prin acest acord, autorităţile de la Kremlin au
acţiune anterior al Moscovei, putem să considerăm urmărit să dea un exemplu asupra posibilităţilor
că o astfel de reducere de preţuri ar putea fi doar care se deschid în faţa celor care aleg alianţa cu
temporară; strategia ar presupune preluarea unor Moscova. La conferinţa de presă de la Harkov,
elemente importante din economia ţării vizate - preşedintele Medvedev a subliniat că nu doar
în cazul de faţă, unic în spaţiul post-sovietic14, a Ucraina, ci şi alte state ar putea beneficia de
fost vorba despre un avantaj strategic - pentru ca oferte generoase dacă s-ar alinia la doleanţele
ulterior, după preluarea componentelor dorite Kremlinului. Cu acelaşi prilej, preşedintele rus
din economie sau sistemul de tranzit energetic, şi-a exprimat nemulţumirea faţă de susţinerea şi
alături de industriile profitabile, dar mari consu- azilul acordate de preşedintele Belarusului,
matoare de produse energetice, preţul să ajungă Aleksandr Lukaşenko, fostului preşedinte al
din nou la nivelul dorit. Kârgâzstanului, Kurmanbek Bakiev. Chiar dacă
O a doua problemă constă în faptul că, spre apropierea politică dintre cele două ţări este una
deosebire de acordul dintre Ucraina şi F. Rusă strânsă, preşedintele Lukaşenko este recunoscut
din 1997, cel încheiat la Harkov permite pentru „flirturile nevinovate” pe care le-a avut
schimbarea componentelor militare ale Flotei cu Uniunea Europeană. Chiar şi aşa, declaraţia
ruse, găzduită la baza navală de la Sevastopol15, preşedintelui rus nu a vizat doar Belarusul,
incluzând şi fosta republică sovietică Kazahstan,
poate şi alte republici din Asia Centrală unde
Future? Ukrainian-Russian Relations After Kyiv’s
Presidential Election”, Russian Analytical Digest, No. 75, Moscova ar putea sprijini schimbarea de regim
16 March 2010, www.res.ethz.ch; Sergei Karaganov, din cauza deschiderii faţă de Occident sau faţă
Timofei Bordachev, “Towards a new Euro-Atlantic de China Astfel, unii experţi pe spaţiul rus
Security Architecture”, Council on Foreign and Defense susţin că, prin această mişcare, Moscova a
Policy (SVOP), Report of the Russian Experts for the transmis mesajul că loialitatea politică va genera
Valdai Discussion Club Conference, Moscow 2009,
London, December 8-10, 2009; Pavel Korduban, beneficii economice concrete16. Se pare că o
“Yanukovych Rejects Putin’s Gazprom-Naftohaz Ukrainy astfel de strategie, utilizată din plin de Moscova
Merger Proposal”, Eurasian Daily Monitor, May 21, în timpul „revoluţiei portocalii”17, este din nou
2010, Vol. 7, Issue 99. folosită şi, de data aceasta, este adoptată ca o
14
Sergei Karaganov, Timofei Bordachev, “Towards a politică publică oficială.
new Euro-Atlantic Security Architecture”, Council on
Foreign and Defense Policy (SVOP), Report of the La începutul mandatului său, preşedintele
Russian Experts for the Valdai Discussion Club ucrainean Viktor Ianukovici s-a erijat în unificator
Conference, Moscow 2009, London, December 8—10, al ţării şi promotor al unor relaţii mai bune cu
2009; Dmitry Gorenburg, “The Future of the Sevastopol statele occidentale Prima vizită oficială externă
Russian Navy Base”, Cambridge, MA, Russian Analytical
Digest, No. 75, 16 March 2010, www.res.ethz.ch; Pavel
Korduban, „Gas in Exchange for Naval Base: a Boon to Analytical Digest, No. 62, 18 June 2009, www.res.ethz.ch;
Ukraine’s Weak Economy”, Eurasian Daily Monitor, Vladimir Socor, “Moscow Seeks to Remove Restraints on
April 28, 2010, Vol. 7, Issue 82. Naval Base Upgrade in Ukraine”, Eurasian Daily
15
Dmitry Gorenburg, ”The Future of the Sevastopol Monitor, May 17, 2010, Vol. 7, Issue 95.
16
Russian Navy Base”, Cambridge, MA, Russian Analytical Sergei Blagov, “Russia Pursues Post-Soviet Integration”,
Digest, No. 75, 16 March 2010, www.res.ethz.ch; Marcel Eurasian Daily Monitor, May 19, 2010, Vol. 7, Issue 97
17
de Haas, “Medvedev’s Security Policy: A Provisional Jonas Grätz, “Who Doesn’t Love Stability? Containing
Assessment”, Russian Analytical Digest, No. 62, 18 June the Russian Public after the Orange Revolution”, Russian
2009, www.res.ethz.ch; Hans-Henning Schröder, Analytical Digest, No. 75, 16 March 2010,
„Russia’s National Security Strategy to 2020”, Russian www.res.ethz.ch.

22
INFOSFERA

a fost chiar la Bruxelles, unde a discutat cu sigură de perioada în care va beneficia de


preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel avantajele unei guvernări prietenoase, Kievul
Barroso, despre valori comune, securitate energetică trebuie să abordeze această relaţie cu din ce în
şi comerţ liber. De asemenea, acesta s-a angajat ce mai multă precauţie. În timpul vizitei oficiale
să îndeplinească obligaţiile solicitate de FMI, ca a preşedintelui rus la Kiev, nu au fost semnate
parte a înţelegerii ce a generat creditul de 18.6 acorduri economice importante, de această dată.
miliarde USD oferit acestei ţări în 2008. Ca dovadă a precauţiei lui Ianukovici este lipsa
Însă, în condiţiile semnării acordului asupra de răspuns la propunerile ruseşti de cooperare în
preţului gazului şi a bazei militare ruse de la domeniul aeronauticii, construcţiilor navale şi
Sevastopol, continuarea politicii de apropiere de cel nuclear, ca să nu mai vorbim de aparentul
Bruxelles pare doar formală. Acest acord refuz direct formulat în cazul acordului dintre
reprezintă, pe de o parte, începutul unei relaţii companiile de gaze. Reticenţa vine de la reacţiile
lungi între F. Rusă şi Ucraina, iar pe de altă opoziţiei şi de la rezervele puterii, dar şi de la o
parte, marchează sfârşitul de facto al perspectivelor oarecare reţinere în a asuma că Moscova îşi va
de integrare euro-atlantică a Ucrainei18, cel puţin menţine livrările de gaze pe măsura promisiunilor
pe termen mediu. Astfel, în timp ce NATO şi UE făcute. O eventuală revenire la preţuri de gaze
au ezitat în a întreprinde orice mişcări concrete mari, în ianuarie - februarie 2011, sau o reducere
către Ucraina, Moscova a acţionat în cunoştinţă de a cantităţii de gaz ce tranzitează Ucraine poate
cauză, urmărind scopuri precise19. duce la încheierea idilei dintre cele două ţări,
„Luna de miere” dintre Ianukovici şi Moscova deşi efectul şi trendul determinat de aceste
s-ar putea apropia însă de final20. În timp ce decizii ar putea să fie greu de inversat22, iar
F. Rusă doreşte să-şi extindă interesele economice ruptura ar putea avea şi efecte violente.
în Ucraina21 cât mai repede cu putinţă, nefiind

18
Karaganov, Sergei, Bordachev, Timofei, Towards a new
Euro-Atlantic Security Architecture, Council on Foreign
and Defense Policy (SVOP), Report of the Russian Experts
for the Valdai Discussion Club Conference, Moscow
2009, London, December 8-10, 2009.
19
Marcel de Haas, „Medvedev’s Security Policy: A
Provisional Assessment”, Russian Analytical Digest, No.
62, 18 June 2009, www.res.ethz.ch; Marcel de Haas,
„Russia’s New Military Doctrine: A Compromise
Document”, No. 78, Russian Analytical Digest, 4 May
2010, www.res.ethz.ch.
20
Pavel Korduban, „Yanukovych Rejects Putin’s Gazprom-
Naftohaz Ukrainy Merger Proposal”, Eurasian Daily
Monitor, May 21, 2010, Vol.7, Issue 99.
21 22
Vladimir Socor, „Medvedev’s Second Visit Pulls Ukraine Vladimir Socor, „Soviet Chekists, Slavic Fist, and the
Closer to Russia”, Eurasian Daily Monitor, May 21, Medvedev-Yanukovych Declaration on Transnistria”,
2010, Vol. 7, Issue 99. Eurasian Daily Monitor, May 21, 2010, Vol. 7, Issue 99.
23
INFOSFERA

ROLUL DE „PEACEKEEPER” - O DIRECŢIE STRATEGICĂ


POSIBILĂ PENTRU ROMÂNIA
Octavian MITU*
Analistul care încearcă să elaboreze o concepte învecinate: securitatea ca stare şi teoria
viziune strategică pentru o naţiune se confruntă securităţii / procesul de securizare, interesul
cu o multitudine de elemente şi o diversitate de naţional şi nevoi, motivaţii, scopuri, deziderate).
perspective. Toate şcolile de gândire îşi funda- Pentru un sistem oarecare, securitatea poate
mentează studiile de securitate pe dinamica fi definită drept tendinţa de atingere şi menţinere
relaţiilor de putere, respectiv pe modul în care a unei stări de integritate şi autonomie prin
actorii aleg să folosească sau nu forţa pentru gestionarea eficientă a ameninţărilor şi prevenirea
atingerea scopurilor. Din analiza studiilor recente, stărilor de instabilitate: este orientarea spre
reies două aspecte şi anume că securitatea nu atingerea şi conservarea unei stări de echilibru
trebuie confundată cu puterea (ceea ce poate dinamic. Aplicată pe o naţiune, securitatea se va
rezulta din unele definiţii şi abordări) şi că referi la două aspecte: rezolvarea stărilor
termenul, mai tare, de putere tinde să fie înlocuit conflictuale (cu cât mai puţine pierderi materiale
cu termenul, mai slab, de influenţă (ceea ce sau simbolice) şi gestionarea riscurilor legate de
lărgeşte considerabil sfera studiilor de securitate, apariţia unor stări de dezechilibru.
evantaiul actorilor şi factorilor). ∗ Interesul naţional a fost definit prin apelul
În această ordine de idei, constructivismul1 la mai multe dimensiuni: ca finalitate, ansamblu
reprezintă şcoala cea mai recentă de gândire şi al scopurilor care orientează acţiunile unui sistem
cea mai productivă care urmăreşte modul în care politic; ca expresie a nevoilor şi motivaţiilor
actorii colectivi (statele) îşi construiesc identitatea exprimate în relaţiile cu alte state; ca ansamblu
şi modul în care identitatea generează interesul de aspiraţii şi mobiluri care animă viaţa naţiunii
naţional; puterea şi interesele reprezintă concepte şi a statului în viaţa internaţională; sau, în fine,
derivate, ele reprezentând o funcţie a ideilor ca deziderat (colecţie de stări şi achiziţii dezirabile
cultural constituite. Această abordare prezintă pentru o naţiune). Între aceste dimensiuni, considerăm
diferenţe majore faţă de altele, în care factorii că este de preferat cea ca deziderat întrucât
materiali erau priviţi ca determinanţi-cheie ai permite o conturare a interesului naţional pe bazele
relaţiilor între actorii-state şi sistemele de state. organice ale identităţii naţionale, evită o determinare
externă şi conjuncturală pe baza relaţiilor cu alte
Securitatea naţională şi interesul naţional: state şi elimină substituţia naţiunii de către stat.
corelaţii conceptuale Din perspectivă dimensională, interesul
Orice model de abordare a securităţii naţional poate fi privit ca având două dimensiuni,
naţionale ar trebui să ia în discuţie trei concepte- ambele făcând parte din sfera conceptului: una
cheie: securitatea naţională, interesul naţional statică (starea dezirabilă, spre care se tinde prin
şi identitatea naţională. Într-o încercare de definire ansamblul de aspiraţii) şi una dinamică (treptele
a acestor concepte, prima observaţie este aceea de realizare, obiectivele intermediare, paşii strategici
a confuziei şi a lipsei de delimitare atât între ele necesari). Ca observaţie generală, nu este atât de
(confuzie explicabilă din cauza interrelaţionării), importantă claritatea viziunii, cât corectitudinea
dar şi între fiecare dintre cele trei concepte şi direcţiei, continuitatea şi capacitatea de adaptare a
paşilor intermediari la jocul dinamic al contextelor.
∗ De asemenea, este importantă conştientizarea
Octavian MITU este doctorand la Universitatea Naţională
de Apărare. potenţialului unei naţiuni şi intenţia conştientă
1
Edward Kolodziej, Securitatea şi relaţiile internaţionale, de actualizare.
Editura Polirom, Iaşi, 2007, pp. 318-377.

24
INFOSFERA

Pentru diferenţierea identităţii naţionale să afirma că aceasta este una de intercondiţionare,


observăm, mai întâi, sfera largă de cuprindere în sensul că securitatea naţională are ca nucleu
şi, de aici, ambiguitatea conceptului. În al doilea interesul naţional, este o manifestare a acestuia,
rând, acest concept este adeseori uitat în studiile iar interesul naţional poate avea o expresie
de securitate, ceea ce face ca multe strategii să organică doar atunci când îşi trage „seva” din
rămână la un nivel superficial, fără o legătură identitatea naţională.
firească cu elemente esenţiale pentru dezvoltarea
Oportunităţi prin redistribuirea rolurilor
naţiunii respective.
în sistemul internaţional
Identitatea naţională poate fi definită prin Pe scena internaţională, actorii - state îşi
intermediul mai multor elemente: elemente de construiesc o „istorie” a prestaţiilor lor. Fenome-
geneză (trecutul îndepărtat), aspecte istorice nele care agregă sistemele de state sunt asemă-
(evenimentele care au marcat evoluţia naţiunii), nătoare celor spontane din teoria grupurilor: în
elementele fizice (spaţiul, geografia şi resursele), interior se negociază nu numai puterea, influenţa,
iar din prezent, elementele economice (nivelul distribuţia resurselor şi ierarhia intere-selor, ci şi
de exploatare a resurselor) şi, nu în ultimul rând, funcţiile şi „responsabilii” pentru îndeplinirea
elementele socio-culturale. Primele două direcţii lor (status-uri şi roluri). Acestea din urmă sunt
reprezintă direcţii organice: prin „uitarea trecutului” alocate informal conform disponibilităţii,
o naţiune pierde legătura cu „familia” din care „competenţei” şi prestaţiilor anterioare. În studiile
provine, cu rădăcinile ancestrale. Direcţiile legate
de securitate, centrul de greutate cade pe exercitarea
de prezent (cea economică şi social-culturală)
şi distribuţia puterii (a se vedea noţiuni frecvente
sunt cele pe care intervin strategiile propuse de
ca „balanţa de putere”, „sistem multipolar”), deci,
stat: este important să se identifice atât oportu- pe „actorii principali” care se regăsesc în prim-
nităţile din mediu şi potenţialul optim, precum şi
planul evenimentelor de pe scena internaţională.
cele mai bune căi de dezvoltare. Perspectiva funcţională permite însă o nuanţare a
Revenind acum la relaţia securitate naţională
analizei şi în ceea ce priveşte statele - „actori
- interes naţional - identitate naţională, putem secundari”. „Centrul” sau „centrele” gestionează
25
INFOSFERA

în mod informal funcţia de „coordonator”, internaţionale nu se mai construiesc într-o optică


alocând sarcini, stabilind obiectivele grupului, de tip „câştig la pierdere” (zero sum strategy), ci
asumându-şi dreptul de veto şi luând decizii într-o optică de tip „câştig la câştig” (win-win
finale sau reprezentând poziţia grupului. Funcţiile strategy), în care criteriile competenţei şi
adiacente, deşi mai puţin vizibile, sunt diverse şi utilităţii vor fi mai importante decât criteriile
cu nuanţe multiple: de exemplu, „organizarea”, influenţei sau ale resurselor, fie ele materiale
„informarea”, „evaluarea”, „finalizarea”. Aceste sau simbolice. Aşadar, statele vor fi ca şi
funcţii pot fi îndeplinite şi de actorii transnaţionali „angajate” în acest sistem mondial; statele
(organizaţiile interna-ţionale), însă în ipostaza „şomere”, cele care vor păstra o atitudine pasivă,
actuală, în care intervin situaţii complexe, depăşită în noua logică internaţională a eficienţei,
instanţele de acest tip pot să nu mai facă faţă. vor avea numai de pierdut.
Privind realitatea internaţională tot din În continuare, după ce am stabilit necesitatea
perspectiva funcţională se pot observa două asumării unui rol distinct, să investigăm
aspecte: (a) tendinţa de „specializare” se va posibilităţile pentru cazul României. La prima
reflecta şi în organizarea sistemului internaţional: vedere, istoria ultimilor douăzeci de ani nu
roluri care până acum erau conturate mai mult prezintă avantaje. După căderea comunismului,
în sens de „profil identitar” (de exemplu, România a jucat un rol de ţară lipsită de resurse,
neutralitatea tradiţională a Elveţiei) se vor neajutorată şi mereu în aşteptarea unei „salvări”
clarifica; (b) dinamica intensificată, din ultima venite fie din partea altor ţări, fie din partea
vreme, a status-urilor şi rolurilor din cadrul unor organizaţii internaţionale. La atribuirea
sistemului de state. Globalizarea a antrenat acestui rol au contribuit mai mulţi factori:
modificări importante: graniţa sistemelor s-a (a) Un factor important este cultura naţională
schimbat, au apărut probleme noi şi oportunităţi românească, conform dimensiunilor din
(un exemplu este şi admiterea României în teoria lui Geert Hofstede2. Există o diferenţă
Uniunea Europeană). În cadrul acestei dinamici importantă faţă de cultura occidentală
accentuate, în care funcţiile şi poziţiile „ierarhice” (distanţă faţă de putere mai mare, feminitate
se redistribuie, statele care au avut până acum moderată, inerţie pronunţată), dar cea mai
roluri „secundare” au şansa de a putea obţine o importantă este colectivismul, vizibil nu
poziţie distinctă şi avantajoasă. numai în interior, ci şi în exterior, în compor-
tamentul României ca actor al sistemului
România în rolul de „peacekeeper”:
european, care duce la definirea identităţii
premise şi argumente
prin intermediul grupului;
Redistribuirea de roluri în cadrul sistemului
(b) Plasarea României mereu „pe ultimul loc”
de state a avut loc în special odată cu extinderea
la toţi indicatorii din statisticile realizate
alianţelor militare şi a structurilor suprastatale.
pentru Uniunea Europeană, ca şi faptul că în
Extinderea NATO a provocat una dintre
afara graniţelor ţării a fost vizibilă mai
redistribuiri şi, totodată, a creat o oportunitate
curând o anumită categorie de români, dispuşi
pentru România, care devine pentru prima dată
să lucreze în cele mai dezavantajoase poziţii
partener strategic pentru prima putere mondială
(totuşi, similitudinile de cultură latină au
(irosită deocamdată, pentru că încă nu există
acţionat ca un element de atenuare a acestei
nici un obiectiv „individual” cu privire la acest
tendinţe).
parteneriat).
Deci, în atribuirea unui status defavorizant
La o vedere superficială, factorul geografic
pentru România au acţionat atât factori obiectivi
este un motiv suficient de a rămâne într-o alianţă
(indicatori şi experienţe de interacţiune cu ţările
militară şi nu există presiuni pentru cererea sau
mai dezvoltate), cât şi factori subiectivi (confuzia
obţinerea de avantaje adiţionale. Totuşi, există
identitară, imaginea defavorabilă despre sine şi
presiunea globalizării, care se exercită constant
lipsa unor obiective realizabile).
şi se intensifică, cu posibilitatea unor răsturnări
Între rolurile posibile şi care pot fi vizate în
de situaţii pe viitor. Pe măsură ce globalizarea
se multiplică, are loc o deplasare de accent de la
comportamentul actorilor colectivi şi al grupurilor 2
Geert Hofstede, Managementul structurilor multiculturale
de actori spre „interesul general”. Relaţiile - software-ul gândirii, Editura Economică, Bucureşti, 1998.

26
INFOSFERA

acest context, rolul de „peacekeeper” apare ca fiind mult din considerente defensive ori din
cel mai potrivit, din mai multe considerente: obligaţie faţă de prevederile unor alianţe.
De asemenea, în alte conflicte reale sau
potenţiale în care a fost implicată, a încercat
să rezolve neînţelegerile sau potenţialele
agresiuni pe cale diplomatică. Iar în ceea ce
priveşte trecutul apropiat, România a
acceptat participarea în toate misiunile de
menţinere a păcii, cu un bilanţ dintre cele
mai bune: a avut cel mai mic număr de
pierderi comparativ cu amploarea participării,
ceea ce arată atât o eficienţă ridicată în
rolul de pacificator, cât şi o bună capacitate
de adaptare în medii conflictuale.
Condiţii de implementare pentru rolul
de „peacekeeper”
Condiţiile interne vizează corecţii la nivelul
identităţii naţionale în sensul recuperării unor
dimensiuni pe cale de a fi pierdute, precum şi al
(1) În construirea noii realităţi şi a „misiunii” conştientizării unor dimensiuni existente şi
sistemului internaţional (în care cooperarea nevalorificate încă. Cu alte cuvinte, o naţiune,
joacă un rol important, în defavoarea înainte de a-şi asuma cu succes o „specializare”,
conflictului, iar accentul se deplasează de trebuie să îşi limpezească dilemele interioare şi
pe sferele de putere şi repartiţia resurselor să „ştie cine este” - numai astfel va putea să
pe echilibru şi menţinerea unui climat de pace atingă starea de eficienţă maximă. De asemenea,
favorabil dezvoltării), prevenirea conflictelor inserţia într-un mediu competitiv şi specializat
va căpăta o importanţă tot mai mare (încă (cum tinde să devină mediul internaţional actual)
există conflicte care împiedică rezolvarea presupune renunţarea la o autoimagine defavorizantă
acestei probleme de scop). şi la „complexele” imprimate de trecutul apropiat
(2) Rolul de peacekeeper nu implică o vizibilitate sau de conştientizarea unor dezavantaje.
mare şi mize importante de putere: presupune Condiţiile externe presupun în primul rând
o poziţie care nu solicită avantaje, deci nu seriozitate (condiţie îndeplinită într-o măsură,
atrage contestaţii importante din partea altor până acum, în misiunile internaţionale).
actori-state. Condiţiile corelative sunt consecvenţa şi
(3) „Specializarea” poate fi asumată concomitent disponibilitatea (participarea în aceste misiuni
de mai mulţi actori, iar profilul celor implicaţi presupune şi riscul pierderii de vieţi omeneşti,
poate fi divers (de exemplu, Canada doreşte pe care actorul care solicită acest rol trebuie să
să îşi asume acest rol, în ultima vreme). Pe şi-l asume).
de altă parte, există mai mulţi actori care, Aceste trei condiţii conduc la situaţia dezirabilă
din cauza istoriei lor, nu pot exercita acest în care România devine indispensabilă prin
rol: de exemplu, fostele imperii care şi-au prestaţie şi îşi asigură stabilitatea rolului exercitat
impus violent interesele, lăsând resentimente în sistemul internaţional. Condiţiile de realizare
puternice la nivelul memoriei colective. pentru un deziderat atât de important cum este
(4) România are mai multe recomandări pentru repoziţionarea României în sistemul internaţional
acest rol atât dinspre trecut, cât şi din au nevoie, în continuare, de investigaţie şi
prezent. Astfel, istoria ei înregistrează o clarificare. Deocamdată, este importantă conturarea
lipsă a iniţiativelor agresive faţă de vecini şi asumarea repoziţionării ca obiectiv şi misiune
sau de alte ţări; a participat în războaie mai de viitor.

27
INFOSFERA

TERORISMUL FUNDAMENTALIST ISLAMIC ŞIIT


Gabriel ANGHEL*
Terorismul, flagel internaţional, constituie motive, combaterea terorismului nu cade doar în
unul dintre pericolele reale ale lumii contemporane. sarcina instituţiilor care acţionează în direcţia
Proporţiile violenţei generate de terorism sunt prevenirii şi combaterii atentatelor teroriste, ci
de natură să zdruncine stabilitatea relaţiilor reprezintă o responsabilitate a întregii societăţi
fireşti, civilizate, de convieţuire socială, să afecteze civile. Astfel, terorismul reprezintă un mijloc de
legături culturale, economice şi chiar politice a insufla fiecărui individ sentimentul că următorul
între state, să sfideze normele şi principiile atac terorist îl poate viza direct, grupările teroriste
dreptului internaţional. Situaţia internaţională încercând să submineze sentimentul de siguranţă
actuală demonstrează că terorismul se află în al vieţii cotidiene, cu misiunea de a distruge
evoluţie, în sensul că se constată o intensificare buna funcţionare a instituţiilor sau actorilor statali
a cooperării între diferite grupări şi organizaţii vizaţi. Scopul acestei strategii este determinarea
aflate în diverse zone ale lumii, făcându-i astfel societăţii civile de a face presiuni asupra factorilor
pe specialişti să sugereze ideea de internaţionalizare de decizie, astfel încât aceştia să satisfacă
a fenomenului şi de coordonare tot mai accentuată solicitările grupurilor teroriste, populaţia devenind
a acestuia, la nivel transnaţional. ∗ o unealtă în mâinile teroriştilor în promovarea
Sprijinul sporit pe care îl primeşte terorismul agendei politico-ideologice.
din partea anumitor state, guverne şi cercuri
interesate constituie încă un argument în sprijinul
ideii proliferării terorismului internaţional,
determinând afirmaţia că acest fenomen devine
din ce în ce mai instituţionalizat. Prin faptul că
au apărut organizaţii şi grupări care, prin
metodele folosite şi întinderea acţiunilor pe care
le întreprind, depăşesc frontierele unei ţări şi
includ elemente din diferite state, terorismul a
devenit internaţional sau transnaţional. Internaţio-
nalizarea terorismului incubă extinderea zonelor
sale de acţiune, precum şi schimbări calitative în
metodele şi mijloacele de acţiune.
Evoluţia contradictorie a evenimentelor Grupările teroriste nu sunt interesate de
internaţionale, amplificarea stării conflictuale din moartea a 3 sau a 3.000 de persoane. Este posibil
diferite zone geografice ale lumii, perpetuarea ca teroriştii să-şi atingă scopurile fără a executa
unor stări de fapt generatoare de disensiuni şi nici un atentat, provocând doar panică în rândul
neîncredere între anumite grupuri de interese au populaţiei civile, prin transmiterea continuă de
constituit şi constituie factori şi motivaţii pentru ameninţări şi declaraţii, prin intermediul mass-
folosirea terorii ca mijloc de realizare a scopurilor media şi prin alte metode ale războiului psihologic.
propuse. De 14 secole, lumea musulmană este divizată
Terorismul reprezintă o ameninţare globală în două mari tabere, sunniţi şi şiiţi, între care
care nu ţine cont de principiile fundamentale ale divergenţele par fără de sfârşit. Succesiunea
legii, ordinii şi drepturilor omului. Din aceste Profetului Mohamed s-a transformat într-o lungă
şi tragică istorie, marcată de războaie, eroism,

Gabriel ANGHEL este analist politico-militar în cadrul
Ministerului Apărării Naţionale.

28
INFOSFERA

ambiţii, sacrificii şi duşmănii devastatoare. Fundamentaliştii islamici şi-au impus să îşi


Islamul1 şiit reprezintă, ca număr de adepţi, recapete identitatea faţă de cultura occidentală,
al doilea curent islamic, după islamul sunnit. apărându-se de posibila supremaţie a Occidentului.
Şiiţii sunt adepţi ai învăţăturilor lui Mohamed şi Obiectivul principal al fundamentalismului
susţin orientarea religioasă oferită de familia şi islamic a devenit lupta împotriva influenţei
descendenţii acestuia, cunoscuţi ca Imami şiiţi, politice şi culturale a Occidentului, dar şi lupta
în timp ce sunniţii sunt cei care perpetuează împotriva decăderii moralei proprii. Fundamen-
opţiunea celor care au refuzat să considere taliştii islamici s-au autointitulat apărători ai
conducerea comunităţii islamice drept o problemă vechilor concepte şi legi islamice, considerând
de moştenire, după cum au refuzat să accepte că că recâştigarea propriei identităţi se poate realiza
însuşirea dogmei şi a legii ar trebui să se bazeze numai prin revenirea la Sharia2, legea islamică.
pe sursele ezoterice. Fundamentalismul islamic semnifică promo-
În timp, islamul şiit s-a divizat în mai multe varea radicală, fără abateri sau compromisuri, a
ramuri, dar în prezent numai trei dintre acestea principiilor politice şi religioase musulmane.
au un număr însemnat de adepţi. Cei mai cunoscuţi, Reprezentaţii curentelor fundamentaliste se
având şi cei mai mulţi credincioşi sunt duo- consideră şi se autointitulează deţinătorii unici ai
decimanii - partizanii celui de-al doisprezecelea adevărurilor politice, religioase sau ai adevărurilor
Imam (care reprezintă un procent important în existenţiale. În lumea statelor nemusulmane,
Iran), iar celelalte ramuri sunt ismaeliţii sau acele acţiuni ale islamului, care se desfăşoară prin
septimanii şi zaidiyyah. Există şi alte curente, respectarea strictă, necondiţionată, a Coranului,
alawiţii şi druzii, se autoconsideră şiiţi, chiar sunt considerate fundamentaliste.
dacă acest lucru nu este unanim acceptat. Terorismul islamic actual este o consecinţă
Cei mai mulţi şiiţi locuiesc în Orientul a fundamentalismului şiit, a cărui primă formă
Mijlociu, fiind majoritari în Irak, Bahrein, de manifestare s-a consumat odată cu atacurile
Azerbaidjan şi în special în Iran, unde reprezintă de la Beirut, din aprilie şi octombrie 1983,
90% din populaţie, cel mai mare procentaj de hotărâte la Teheran şi duse la îndeplinire de
musulmani şiiţi din orice stat. În Liban, sunt mai Hezbollah. Ulterior, scopurile, metodele şi
multe ramuri ale islamului şiit, iar în Afganistan, ţintele predilecte au fost preluate de grupările şi
Siria, India, Pakistan, Turcia şi Yemen sunt o organizaţiile sunnite, în primul rând cele de rit
minoritate importantă. De asemenea, şi în alte wahabit şi salafist.
state din Golful Persic (Qatar, Kuweit, Emiratele Deşi majoritatea analiştilor politici occidentali
Arabe Unite, Arabia Saudită), precum şi în şi arabi pun fenomenul apariţiei terorismului
regiunile de coastă din Indonezia sunt comunităţi fundamentalist islamic şiit pe seama condiţiilor
importante de şiiţi. Prezenţa şiiţilor este neglijabilă sociale grele din aria de origine şi pe lipsa
în Asia de Sud-Est, unde musulmanii sunt reformelor democratice şi economice din Orientul
predominanţi sunniţi. Mijlociu lărgit şi Africa de Nord, precum şi pe
În secolul XIX, în perioada colonizării, seama politicii duse de Israel şi SUA în regiune,
islamul a suferit o criză de identitate prin înstrăi- analiza tendinţelor şi realităţilor actuale
narea conceptelor culturale şi religioase datorită
tendinţei de occidentalizare a statelor islamice.
2
Sharia (ar.: šarī‘a „calea cea bună”, avea în preislam
sensul de „cărare ce duce la o oază”, aşadar singura cărare
1
Islam (ar.: islam) şi musulman (ar.: muslim) sunt două care-i garanta viaţa celui ce-o urma) este legea islamică ce
derivate, primul, nume de acţiune, al doilea, participiu cuprinde totalitatea poruncilor lui Dumnezeu aşa cum au
activ, de la verbul aslama - „a se supune”, aşadar sensul fost ele păstrate în Coran sau deduse, uneori, prin alte
lor fiind de „supunere”, respectiv de „supus”, subînţelegându- mijloace. Erudiţii musulmani au elaborat o ştiinţă numită
se faţă de Dumnezeu. Verbul „aslama” este derivat de l,a fiqh (jurisprudenţa islamică) referitoare la sharia prin
rădăcina slm care are sensul de „integritate”, „desăvârşire”, care se încearcă găsirea unor răspunsuri la toate problemele
„sănătate”, „pace”, „tihnă” etc. Un cuvânt derivat de la vieţii, de la cele mai simple şi banale, legate de cotidian,
aceeaşi rădăcină „salām” - „pace”, „tihnă”, „mântuire” până la cele mai complicate, legate de doctrină. Legea se
este folosit de musulmani în formula de salut „as-salāmu referă la cei „Cinci Stâlpi” ai islamului, la dogmă, la
'alayka” (pacea/mântuirea fie asupra ta). De aici, o altă dreptul privat, la dreptul penal, la viaţa socială, familială,
interpretare dată termenului „islam” ar fi aceea de „aflare la interdicţii alimentare, la impunerea unei anumite
a păcii întru Dumnezeu”. vestimentaţii (mai ales în cazul femeilor) etc.
29
INFOSFERA

demonstrează că motivul principal este de ordin şiite care urmau să acţioneze împotriva SUA şi
fundamentalist religios. a Israelului, pentru eliberarea musulmanilor din
Majoritatea experţilor occidentali apreciază Pakistan, Afganistan, Irak şi Liban.
că extinderea terorismului şiit are ca principală După cum am subliniat anterior, în literatura
cauză politica Iranului de a promova şi exporta de specialitate se consideră că formele de
revoluţia islamică de tip khomeinist şi de a-şi manifestare ale terorismului şiit sunt strâns legate
impune supremaţia asupra conceptelor sunnite. de strategia şi obiectivele Iranului în Irak, Liban
În acest sens, pe lângă zonele tradiţionale de şi Teritoriile Palestiniene.
influenţă iraniană (Irak - majoritatea şiită, Bahrein, Astfel, implicarea Iranului în Irak ar avea la
Kuweit şi Yemen - minoritatea şiită, Liban - bază strategia şi testamentul politic al Imamului
Hezbollah, Afganistan - minoritatea şiită Hazara), Ruhollah Khomeini, care subliniază faptul că
Teheranul şi-a extins propaganda şi în zone mai „eliberarea Qods-ului (Ierusalimului) trece prin
îndepărtate şi aparent mai puţin importante cum Karbala (Irak)” şi tendinţele Teheranului de a-
ar fi Nigeria, Sudan sau Somalia. şi asigura securitatea prin înfiinţarea unei
Interacţiunea terorismului şiit cu cel sunnit, „Republici Islamice” în ţara vecină, după
în condiţiile în care grupările şiite şi sunnite se modelul actualului sistem teocratic iranian şi al
declară rivale, se derulează după concepţia tendinţelor de „reformare” a acestuia.
specifică fundamentalismului oriental care permite Continuarea ideologiei khomeiniste privind
simultan atât disocierea de acţiuni ale unor grupări Irakul, de către actualii guvernanţi din Iran, ar
teroriste sunnite unanim condamnate (Al-Qaida) avea baze religioase profunde şi s-ar axa pe
şi ascunderea cooperării, cât şi menţinerea deschisă ideea că, după căderea regimului Saddam Hussein,
a unor posibilităţi de cooperare în secret. centrul de putere al credinţei şiite se va muta din
Există opinii potrivit cărora, după demararea nou la Najaf3 (centru şiit cu o tradiţie de peste
acţiunilor militare americane în Irak (2003), 1000 de ani), în detrimentul centrului politico-
rolul esenţial pentru dezvoltarea şi extinderea
fundamentalismului şiit l-a jucat Iranul, care a 3
La Najaf funcţionează şcoala religioasă „AL HAWZA AL
profitat de evenimentele din Orientul Mijlociu ILIMIYA”, unul dintre cele mai mari şi mai respectabile
pentru a antrena, sprijini şi înarma mişcările centre islamice pentru musulmanii şiiţi pregătiţi de liderii
religioşi influenţi din Irak. Acest centru cuprinde (încă din
radicale şiite. Acceptând tacit acţiunile militare secolul X) seminarii religioase, instituţii caritabile,
din Irak şi Afganistan, două state musulmane moschei, morminte şi alte stabilimente religioase, precum
vecine conduse de regimuri adverse islamului şi o serie de biblioteci ce conţin manuscrise vechi. În
şiit, Iranul a început susţinerea mişcărilor militante perioadele sale de glorie aici se pregăteau în jur de 10.000
de profesori şi studenţi.

30
INFOSFERA

religios de la Qom (cu o vechime de doar 100 care ar folosi teritoriul irakian ca bază de
de ani) şi a intereselor clerului conducător. plecare la o agresiune împotriva sa.
De asemenea, la baza intervenţionismului În Liban, organizaţia Hezbollah s-a înfiinţat
iranian în Irak s-ar afla interesele Teheranului ca ca un organism al fundamentaliştilor şiiţi condus
forţele americane să părăsească cât mai urgent de clerici care vedeau în adoptarea doctrinei
această ţară, în ideea realizării unui vid de iraniene o soluţie a lipsurilor politice. Aceasta
putere, care să poată fi folosit de Iran pentru a-şi prevedea şi folosirea terorii ca mijloc de realizare
impune supremaţia în regiunea Golfului Persic. a obiectivelor politice (răsturnarea regimului
În acest context, Iranul consideră că Irakul este creştin; instaurarea în Liban a unei Republici
prima etapă a realizării unei axe islamice, Iran- Islamice; eliminarea din Liban a „practicilor
Irak-Siria-Liban-Palestina, cu Teheranul în rol imperialismului occidental”; lupta împotriva
principal de coordonare a crizelor îndreptate Israelului, etc.). Hezbollah desfăşoară o vastă
împotriva Israelului, Statelor Unite şi aliaţilor campanie în scopul realizării unui front comun
acestora, axă în care, ulterior, să fie incluse şi cu alte grupuri teroriste, printre care Hamas şi
alte state arabe. Jihadul Islamic, pentru amplificarea acţiunilor
Pentru a evita soarta talibanilor şi dictaturii teroriste împotriva Israelului, dar şi a obiectivelor
lui Saddam Hussein, Teheranul a apelat la tactica acestuia din străinătate.
construirii unei infrastructuri politico-militare De la înfiinţarea sa, în anul 1982 (în urma
sub acoperire în Irak, cu capacitatea de a produce încheierii războiului Galileei şi a instalării păcii
pierderi Coaliţiei, fără să permită descoperirea în Liban, precum şi ca urmare a creşterii prezenţei
de probe concludente care să incrimineze direct iraniene şi a influenţei acesteia în zonă), gruparea
şi oficial Iranul. nu şi-a asumat direct niciodată responsabilitatea
Pentru realizarea acestei infrastructuri pentru atacurile teroriste. Folosind nume de
politico-militare, Teheranul a retrimis în Irak, război, facţiuni mici ale grupării şi-au asumat
imediat după încetarea acţiunilor militare din responsabilitatea pentru acte de violenţă mergând
martie 2003, grupările şi forţele politice şi militare de la răpiri până la atacuri sinucigaşe cu maşini
irakiene care s-au înfiinţat sau şi-au găsit capcană.
refugiul şi sprijin în Iran, respectiv Consiliul Ideologia organizaţiei se bazează pe doctrina
Suprem al Revoluţiei Islamice din Irak (CSRI) lui Khomeini, având ca obiectiv înfiinţarea unei
şi miliţiile acestuia - Organizaţia Badr (OB) şi republici pan-islamice conduse de clerici religioşi.
Partidul Islamic Dawa (cu miliţii proprii). Punctul de vedere al organizaţiei, publicat
Prin infiltrarea unor agenţi din cadrul Forţei pentru prima dată în „Platforma politică” din
Qods (Forţa Ierusalim) aparţinând Corpului februarie 1985, consideră că „soluţia problemelor
Gardienilor Revoluţiei Islamice (CGRI) şi din Liban este înfiinţarea unei Republici Islamice,
Ministerului Informaţiilor şi Securităţii (MIS), deoarece numai acest tip de regim poate oferi
s-au organizat celule de rezistenţă armată, în dreptate şi egalitate cetăţenilor libanezi”. Grupul
sudul Irakului, majoritar şiit. Infiltrările din Irak militează pentru o retragere completă a americanilor
s-au derulat sub acoperirea unor acţiuni de şi francezilor din Liban, inclusiv a instituţiilor
trimitere de ajutoare din partea Semilunii Roşii lor. Conflictul cu Israelul este privit ca un
Iraniene sau de pelerinaj la locurile sfinte. Forţa element de interes central. Se urmăreşte distrugerea
Qods/CGRI a înfiinţat centre medicale şi de completă a statului Israel şi înfiinţarea unui regim
caritate în Bagdad, Najaf, Al-Hilah, Basra şi Al- islamic, inclusiv în Ierusalim.
Amarah pentru a obţine sprijinul populaţiei O dovadă a ideologiei radicale promovată
irakiene (după metodele Hezbollah-ului în Liban). de grup o reprezintă folosirea terorii ca mijloc
Pe lângă aplicarea în Irak a aceloraşi tactici de obţinere a obiectivelor proprii. Hezbollah
şi metode folosite în cazul Hezbollah-ului face referire la Israel şi îl caracterizează ca fiind
libanez, în cazul relaţiei dintre Teheran şi grupările „străin în regiune şi o ameninţare la adresa
şiite apare şi interesul direct ca o eventuală islamului şi a musulmanilor”. Distrugerea Israelului
stabilizare în Irak să nu permită o intervenţie şi eliberarea Ierusalimului reprezintă o obligaţie
militară împotriva Iranului, iar grupările funda- religioasă. Organizaţia justifică folosirea terorii
mentaliste şiite să poată trece la atacarea forţelor împotriva acestor inamici ca „o armă în mâinile

31
INFOSFERA

celor slabi şi subjugaţi împotriva unui agresor stări de lucruri neconvenabile pentru un grup
puternic”. În efortul de a acţiona şi realiza liniile sau o pătură socială şi se realizează de regulă
directoare ideologice, liderii grupării au constituit prin mijloace violente, în afara legii. În general,
un plan de acţiune şi au executat atacuri teroriste ameninţările legate de fundamentalismul islamic
împotriva forţelor israeliene şi ale celor libaneze, au o cauzalitate de natură internă, determinate
invocând extremismul religios împotriva Israelului de dizarmonii proprii, de dificultăţile economice
şi promovarea ideologiei iraniene. Hezbollah a şi sociale ale respectivului stat. Printre factorii
extins aria de conflict pe teritoriul israelian şi nu interni care determină promovarea fundamen-
s-a limitat la lupta din sudul Libanului. talismului islamic se află: crizele politice şi
În Asia Centrală, fundamentalismul şiit a economice; luptele între clanurile interne; divizarea
devenit dominant în zona vechiului Azerbaidjan, socială în persoane foarte bogate şi foarte
azi teritoriu iranian, de-a lungul mării Caspice, sărace; densitatea mare a populaţiei în spaţiul
prelungindu-se în Afganistan, Tadjikistan şi urban; creşterea fenomenului corupţiei, etc.
Turkmenistan. În cazul statelor din fosta Uniune În concluzie, Islamul nu se poate identifica
Sovietică, noile tendinţe ale activităţii religioase cu fundamentalismul islamic, cu integrismul, şi
din primii ani de suveranitate nu numai că au cu atât mai puţin cu acţiunile teroriste. Terorismul
creat tensiuni între confesiunile religioase, dar fundamentalist islamic şiit va continua să
au adunat şi un mare număr de adepţi. Acest reprezinte o ameninţare la adresa securităţii în
lucru s-a datorat în mare parte faptului că Orientul Mijlociu. Acesta nu este propriu unei
instituţiile statului nu erau pe deplin dezvoltate, religii, ci este produsul unui nucleu de extremişti
iar realităţile erau dominate de probleme economice, aflaţi în imposibilitatea de a-şi atinge obiectivele
persistente şi în prezent în unele state. În aceste prin metode paşnice, democratice.
situaţii, islamul radical a acţionat pe fundalul BIBLIOGRAFIE:
unei nemulţumiri a populaţiei şi a încercat să 1. Anghel Andreescu, Nicolae Radu, Organizaţiile
înlocuiască regimurile seculare cu unele islamice. teroriste, Editura Artprint, Bucureşti, 2008.
Regimurile seculare nu au reuşit o consolidare a 2. Anghel Andreescu, Nicolae Radu, Bosnia şi
democraţiei şi instituţiilor sale, aspect pe care Herţegovina între fundamentalismul islamic şi
islamul radical l-a exploatat la maxim. În aceste terorism, în „Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice
condiţii, terorismul fundamentalist islamic şiit Strategii XXI - Securitate şi Apărare în Uniunea
poate acţiona pe fondul nemulţumirii populaţiei. Europeană”, Universitatea Naţională de Apărare
În Azerbaidjan, activitatea fundamenta- „Carol I”, Bucureşti, 17 - 18 aprilie.
lismului şiit este ţinută sub control de organele 3. Anghel Andreescu, Nicolae Radu, „The voice of
terror between „Islamic Low” and Civilization
abilitate ale statului. Eliminarea riscului ca
Consciousness”, în Romanian Military Thinking,
islamul radical şiit să devină un instrument aprilie - mai, vol. 2, 2007.
politic, cu influenţă în rândul electoratului azer, 4. Maricel Antipa, Securitatea şi terorismul.
a constituit unul din primele obiective ale Tendinţe şi perspective la început de mileniu,
preşedintelui Ilham Aliyev, începând cu anul Editura Medicală Celsius, Bucureşti, 2004.
2003. În acest sens, a acţionat în mod consecvent 5. Gheorghe Văduva, Terorismul contemporan -factor
pentru separarea religiei de puterea politică şi de risc la adresa securităţii şi apărării naţionale,
pentru realizarea unui echilibru între religiile şi în condiţiile statutului României de membru
pseudo-religiile prezente în ţară. NATO, Editura U.N.Ap., Bucureşti, 2005.
Efectele „globalizării islamice”, în special 6. Cristian Delcea, Psihologia teroristului, Editura
cele legate de „cultura islamică a terorismului şiit”, Diversitas, Braşov, 2006.
7. Evan Kohlmann, The role of Islamic charities in
se pot răsfrânge şi asupra altor regiuni. Fenomen
international terrorist recruiment and financing,
social de factură deosebită, terorismul a căpătat 2006, DIIS Working Paper no. 2006/7, Danish
la acest început de secol şi mileniu, prin amploarea Institute for International Studies, Copenhagen.
şi diversitatea formelor sale de manifestare, un 8. Marcela Săgeată, „Lumea islamică - o reţea
caracter complex, extins la scara întregii planete. dinamică de sisteme”, Geopolitica, Editura Top
Actele plănuite de organizaţiile teroriste Form, Bucureşti, 2006.
sunt, de cele mai multe ori, rodul unor frustrări 9. Dumitru Virgil Diaconu, Terorismul, Repere juridice
în lupta pentru putere, pentru înlăturarea unor şi istorice, Editura All Beck, Bucureşti, 2004.

32
INFOSFERA

CONSIDERAŢII PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE


PLANIFICARE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII
Marius Andrei DIAMESCU*
Problema costurilor pentru apărare este la costurilor, iar victoria lui Pyrrhus1 este numai
fel de veche ca problema apărării însăşi, iar un exemplu în care istoria ne aminteşte despre
apărarea a căpătat, în timp, o multitudine de acest lucru.
valenţe şi perspective. Dincolo de analizele O trecere succintă în revistă a diferitelor
cantitative şi calitative, este evident că stringenţa abordări ale problemei costurilor pentru apărare
problemei costurilor pentru apărare a crescut evidenţiază corelaţia dintre gradul de sofisticare
odată cu concurenţa exercitată asupra domeniului a economiilor şi preocuparea faţă de nivelul
apărării de celelalte domenii sociale, cum ar fi costurilor de apărare. În societăţile antice, problema
∗ costurilor pentru apărare nu era una reală
sănătatea, educaţia sau protejarea mediului.
întrucât toate resursele economice se aflau la
discreţia suveranilor, iar folosirea acestora în
cazul unui conflict armat era, în general, subînţelesă.
Existenţa unor economii de subzistenţă făcea
imposibilă extragerea unei cantităţi importante
de resurse pentru susţinerea efortului de apărare.
Odată cu dezvoltarea Imperiului Roman, statele
au devenit tot mai pregătite pentru luptă. Astfel,
devenise suficientă doar o fracţiune din puterea
economică a statelor pentru a putea susţine
efortul de apărare. Mai mult decât atât, pentru a-
şi asigura sprijin atât pe plan intern, cât şi extern,
conducătorii au trebuit să renunţe, cel puţin
parţial, la privilegiul lor de a decide în privinţa
dimensiunii resurselor alocate domeniului militar.
Acesta este momentul în care apar primele
abordări legate de optimizarea cantităţii de
resurse pentru apărare într-o abordare modernă.
Cu toate acestea, analiza alianţelor militare
şi a sectorului de apărare a rămas pentru multă
În trecut, costurile pentru apărare erau în vreme obiectul exclusiv de studiu al ştiinţelor
strânsă corelaţie cu criteriul eficienţei, în sensul politice, interesul faţă de interacţiunile dintre
maximizării efectelor care se puteau obţine din apărare şi economia unei naţiuni manifestându-
utilizarea în război a tuturor resurselor statului, se după sfârşitul celui de-al Doilea Război
iar domeniul militar nu resimţea o presiune reală Mondial şi, în special, începând cu anii 60 ai
din partea altor necesităţi. De altfel, încă din secolului trecut. Modelele de analiză propuse
vechime era admis faptul că victoria militară de-a lungul timpului pentru înţelegerea acestor
trebuie analizată şi din punct de vedere al implicaţii se încadrează în domeniul mai larg al

1
Este vorba de victoria regelui Pyrhhus al Epirului (NV
Greciei de azi) împotriva romanilor în bătălia de la

Marius Andrei DIAMESCU este analist militar în cadrul Heracleea (280 î. Hr.), victorie celebră pentru faptul că a
Ministerului Apărării Naţionale. fost obţinută cu costuri greu de suportat.

33
INFOSFERA

economiei apărării, abordând atât teoria alianţelor O cooperare eficientă între cele două
militare (Alianţa Nord-Atlantică făcând obiectul categorii presupune, în primul rând, sistematizarea
majorităţii acestor studii), cât şi costurile şi de către expert a cunoştinţelor economice
beneficiile generate de asigurarea apărării naţionale, specifice domeniului apărării, în urma căreia
ţinând cont de o serie de factori specifici: acesta îşi va forma o opinie cu privire la modul
apartenenţa sau nu la o alianţă militară, existenţa în care ar putea arăta preferinţele autorităţii
sau nu a unei industrii de apărare proprii, nivelul politice şi în care ar putea fi exprimate
de dezvoltare economică a ţării, nivelul problemele în termeni ştiinţifici. De asemenea,
cheltuielilor dedicate pentru apărare etc. se impune în continuare formularea de către
Complexitatea corelaţiilor şi determinărilor expert a unui un set de întrebări pe baza cărora
care se pot stabili între domeniul apărării şi cel să determine cu exactitate modul de acţiune sau
al economiei face dificil de realizat un model să-şi calibreze opţiunile, prin elaborarea unei
analitic. În cadrul acestui articol, vom prezenta funcţii de preferinţă2, pe baza căreia să fie
câteva principii generale de organizare a efortului identificată acea soluţie optimă care, pe de o
de asigurare a securităţii, pornind de la abordări parte să fie fundamentată ştiinţific, iar pe de altă
specifice unor contexte moderne ale aranjamentelor parte să includă şi elementul subiectiv, respectiv
de securitate şi ale organizării economiilor. opţiunea politică În afară de riscurile de metodă,
Oricât ar fi fundamentarea bugetelor de de subiectivismul experţilor, de dificultăţile de
sofisticată, de flexibilă şi cu valoare de panaceu cuantificare şi previzionare, problema opţiunii
în teorie, este evident că rezultatele aşteptate nu pot în ceea ce priveşte domeniul atât de sensibil al
fi atinse fără o execuţie bugetară corespunzătoare securităţii devine şi mai complicată.
şi un mod adecvat de implementare a politicii Echilibrul concurenţial general ne indică
bugetare. Cooperarea dintre politicieni şi măsura în care alocarea socială a resurselor poate
experţi, care nu este scutită de probleme, fi realizată prin decizii particulare, independente,
cauzate, mai ales, de dificultăţile de transpunere coordonate prin intermediul unei pieţe. Acest
în termeni economici a obiectivelor urmărite de echilibru ne arată nu numai că această alocare
autorităţile politice, poate constitui o cale pentru poate fi realizată, dar şi că rezultatul este Pareto
identificarea celor mai bune soluţii în domeniul - eficient3.
alocării bugetului. Dacă vrem să ne bizuim pe virtuţile pieţei
şi, în acelaşi timp, să realizăm şi o distribuţie
echitabilă, atunci trebuie procedat la o schimbare
a distribuţiei iniţiale şi nu la intervenţia în
procesul de alocare. În domeniul securităţii pot
fi uşor imaginate scenarii în care contextul
democraţiei cere înlocuirea pieţei cu decizia
colectivă. Atât politologii, cât şi economiştii
analizează rolul statului. În contextul alegerii
sociale, fiecare individ are o scară de preferinţe

2
Ragnar Anton Kittil FRISCH, De la teorie utopică la
aplicaţii practice: cazul econometriei - Laureaţii Nobel în
economie - Discursuri de recepţie, Editura Expert, 2001.
3
Optimalitatea Pareto este o stare în care nu se poate
îmbunătăţi situaţia nici unei persoane fără a deteriora
situaţia altei persoane. Numele vine de la economistul
italian Vilfredo Pareto (1848 - 1923), reprezentant al
Şcolii de la Lausanne, care a creat formula matematică
prin care a descris inegalitatea distribuţiei bogăţiei în ţara
sa, observând că 20% din populaţie deţine 80% din
bogăţia totală. După 1940, Joseph M. Juran i-a atribuit lui
Pareto regula „80/20”, denumind-o Principiul Pareto.
Pentru orice manager, valoarea principiului Pareto este
reprezentată de faptul că îi aminteşte acestuia să se
concentreze asupra celor 20% care contează.

34
INFOSFERA

pentru toate circumstanţele sociale posibile. de bunăstare4. În domeniul planificării securităţii


Această scară exprimă nu numai preferinţele aceasta ar putea echivala cu extinderea la nivel
sale legate de consumul propriu, ci şi atitudini metaministerial a deciziei de planificare. Astfel,
sociale şi concepţii proprii legate de echitatea dacă judecăţile de preferinţă sunt cele care
distribuţiei. încearcă să optimizeze alocarea resurselor între
Delimitarea competenţelor între experţi şi componentele şi nevoile sistemului militar,
politicieni constituie un alt aspect care trebuie extinderea acestui proces în afara Ministerului
avut în vedere pentru armonizarea relaţiei dintre Apărării şi includerea tuturor componentelor
cele două categorii. Este evident că aceştia sistemului naţional de apărare va avea ca efect,
colaborează în cadrul fiecărei etape a procesului pe lângă şansa unei mai bune optimizări, şi o
de bugetare, iar rolul de conducător şi colaborator înglobare a opţiunii sociale şi, implicit a judecăţii
este interschimbabil în diferite etape. O exempli- de bunăstare.
ficare în acest sens este prezentată în figura de Astfel, formarea judecăţilor privind bunăstarea
mai jos în care este sugerată, de asemenea, şi este echivalentă cu cadrul constituţional. Mai
importanţa respectării ordinii etapelor. exact, un cadru constituţionale este un regulament
Uneori, responsabilităţile profesionale ale în baza căruia fiecărui ansamblu posibil de
experţilor depăşesc competenţele tradiţionale ale preferinţe individuale i se asociază o regulă de
analiştilor. De multe ori, oficialii care răspund de alegere socială. Regula de alegere socială este,
anumite politici sunt şi cei care trebuie să la rândul ei, o regulă de selectare a unei acţiuni
reprezinte politica pe parcursul tuturor procedurilor preferabile din punct de vedere social din orice
de consultare. Din acest motiv, aceştia trebuie să ansamblu de variante posibile.
deţină foarte bune abilităţi de prezentare şi Definirea cadrului constituţional în care
argumentare, precum şi abilităţi de moderare şi statul îşi va reglementa opţiunile în domeniul
facilitare a întâlnirilor. securităţii este o problemă deosebit de complexă.
În sfârşit, trebuie precizat faptul că etica Introspecţia în rândul preferinţelor sociale nu
profesională impune cu stricteţe rămânerea la este uşor de realizat. Este nevoie ca ansamblu de
nivelul analizei şi neimplicarea în procesul preferinţe individuale să poată fi exprimate şi
decizional. În acelaşi timp, este inevitabilă cuantificate şi, mai mult decât atât este nevoie
realizarea unui anumit nivel de analiză de impact de un sistem universal de referinţe şi de un
sau de recomandări către forurile decizionale. ansamblu de concepte general acceptate. Cu alte
Din acest motiv, iniţiatorii politicilor publice cuvinte este nevoie de o cultură în domeniu.
trebuie să fie extrem de atenţi pentru a-şi păstra Aspectele de planificare în domeniul securităţii
obiectivitatea pe parcursul etapelor analizei şi naţionale trebuie să aibă coerenţă atât inter-
să-şi verifice mai întâi propriile ipoteze, evaluări instituţională, cât şi în timp. Astfel, deşi mediul
şi interpretări ale datelor. Imparţialitatea şi de securitate este fluid, planificarea şi proiectele
corectitudinea trebuie să fie dublate de derulate trebuie să aibă constanţă şi să rămână
independenţa poziţiei analitice, care este fără actuale pe orizonturi de timp de cel puţin câţiva
îndoială una dintre cele mai importante calităţi ani. Raţiunile tehnice care determină ca proiectele
ale acestei profesiuni. de anvergură să se deruleze pe termene mai largi
Utilitarismul clasic consideră că, atunci şi realităţile mediului economic, politic şi de
când se alege între stări sociale alternative, se securitate, care cer ajustare continuă, vor determina
porneşte de la consecinţele pe care acestea le diferenţe între investiţia angajată şi investiţia
pot avea asupra membrilor societăţii. Cu alte efectuată5. În condiţiile acestui „conflict” este
cuvinte, se porneşte de la scările individuale de evident că rezolvarea poate fi găsită mai uşor
preferinţe pentru opţiunile sociale însă, dată prin extinderea la nivel naţional a unui sistem de
fiind diversitatea preferinţelor individuale, acestea planificare a apărării. Aceasta pentru că, o
nu pot constitui o bază suficientă de alegere. De sincronizare la nivel naţional poate ajuta la evitarea
aici se poate deduce ideea că există şi un al producerii de suprasarcini financiare iar, în
doilea nivel al judecăţilor individuale care
agregate devin ceea ce s-ar putea numi judecată
4
Henri Bergson, L'Évolution créatrice, Paris, 1907.
5
Ragnar Anton Kittil Frisch ,op.cit.
35
INFOSFERA

cazul producerii acestora, efectele se vor resimţi antrenaţi într-o măsură mai mare în producerea
mai puţin la nivel naţional decât în interiorul bunului public prin implementarea la nivel
unui buget ca cel alocat Ministerului Apărării. naţional a sistemului de planificare, programare,
bugetare şi evaluare pentru securitate.
Instituţiile dedicate domeniului de apărare
din statele moderne au implementate mecanisme
specifice de asigurare a transparenţei. În ţara
noastră există cadrul legal, instituţional şi
procedural, pentru asigurarea transparenţei
deciziilor în domeniul apărării. Astfel, opinia
publică are acces, în condiţiile legii, la
informaţiile de interes public şi poate exercita
controlul democratic asupra forţelor armate.
Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională
în administraţia publică sau Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes
public asigură cadrul pentru informarea oportună
a opiniei publice. Totuşi aranjamentul unui
sistem de planificare a apărării la nivel naţional
poate aduce un plus de transparenţă atât în
planul percepţiei, cât şi în mod real, prin sporirea
capacităţii de interacţiune cu opinia publică şi a
puterii de expresie a unui sistem multidomeniu.
Conform teoriei opţiunii sociale a lui K.J. Arrow7,
există şi un ecou economic al acestei transparenţe:
Funcţionarea la nivel naţional a unui sistem posibilitatea alegerii sociale. Un sistem naţional
de planificare, programare, bugetare şi evaluare de planificare a apărării va implica într-o măsură
este adaptată şi pentru înlăturarea aşa-zişilor mult mai activă opinia publică, în sensul manifestării
„călători clandestini” (free riders) care nu contribuie alegerii sociale.
la costul de producere a bunului public. Apărarea În contextul alegerii sociale, fiecare individ
naţională, la fel ca şi asigurarea ordinii publice, are, prin ipoteză o scară de preferinţe pentru
justiţia sau amenajările de utilitate publică pot fi toate circumstanţele sociale posibile. Conform
considerate bunuri publice întrucât toţi membrii teoriei bunăstării sociale a lui Bergson, alegerea
societăţii pot beneficia de acestea, iar consumul socială presupune realizarea condiţiilor tehnice
lor de către un individ nu diminuează partea de ierarhizare relativă a opţiunilor. Această
care le revine celorlalţi indivizi. În acelaşi timp, ierarhie exprimă nu numai preferinţele legate de
dacă bunul a fost produs, nimeni nu poate fi consum, dar şi atitudini în materie de echitate a
exclus de la consumul acestuia. Caracteristicile distribuţiei sau a avantajelor acordate celorlalţi,
bunului public, sintetizate de către Paul A. ca urmare a deciziilor colective. Atunci când se
Samuelson6, arată că mecanismul descentralizat face o alegere între stări sociale alternative, se
şi preţurile libere din economia de piaţă nu porneşte de la consecinţele pe care le pot avea
conduc la producerea de bunuri publice, deşi asupra membrilor societăţii. Evident, aceasta nu
prezenţa sa în societate este Pareto-optimă, în poate constitui o bază suficientă pentru decizie,
sensul că fiecare dintre contribuitori primeşte dată fiind marea diversitate a preferinţelor
mai mult decât oferă de la producerea / uzul individuale şi dificultăţile de ordin analitic şi
bunului public. Pasagerii clandestini, care nu tehnic pentru înglobarea ca atare a opţiunii
pot fi opriţi de la uzul securităţii produse, vor fi sociale în sistemul de decizie. Oricum, extinderea
la nivel naţional a sistemului de decizie pentru
6
Paul A. Samuelson, Analiza pe baza principiului
multiplicatorului şi acceleratorului, Discursul de
7
prezentare cu ocazia înmânării premiului Nobel pentru Kenneth J. Arrow, Social Choice and Individual Values
economie (1970). (1951b, 2nd ed. 1963), Wiley, New York.

36
INFOSFERA

planificarea apărării este mult mai aproape de acelui nivel de securitate pe care economia îl
selectarea opţiunii preferabile, din punct de vedere poate susţine.
social. Iar existenţa unei mai mari „suprafeţe de Un sistem de alocare eficientă presupune
contact” între sistemul de planificare a apărării considerarea conceptului de optim. O alocare A1
şi economie nu poate decât să crească eficienţa este superioară alteia A2, dacă în situaţia A1,
atât în faza de planificare, cât şi la programare, pentru fiecare dintre indivizii cărora le sunt
bugetare şi evaluare. distribuite resurse, gradul de satisfacţie este
Odată cu diversificarea pericolelor, cu superior sau egal celui din situaţia A2. Având
creşterea complexităţii mediului de securitate şi explicat acest reper este posibil de definit o
cu nevoia de adaptare continuă la cerinţele care alocare Pareto-eficientă, ca fiind alocarea în
decurg din participarea la sistemul de apărare care nu poate fi îmbunătăţit gradul de satisfacere
colectivă au crescut şi s-au diversificat considerabil a niciuneia dintre nevoi. În practică, rezistenţa
resursele necesare funcţionării sistemului de organizaţională, dar şi situaţii tehnice obiective
apărare. Mai mult decât atât, un randament înalt fac dificilă trecerea de la o alocare la alta, în
al modului de utilizare a resurselor nu poate fi condiţiile în care trecerea presupune traversarea
atins decât la anumite niveluri de asigurare cu mai multor alocări succesive inferioare. Dat
resurse şi numai în condiţiile funcţionării fără fiind acest fapt, echilibrul concurenţial9 care
întreruperi a fluxurilor de furnizare. În acelaşi trebuie să se instaleze între multitudinea de
timp, economia are o funcţionare uneori ciclică, articole pentru planificarea securităţii este mai
alteori afectată de evenimente greu de prevăzut, dificil de a fi atins, în condiţiile unui sistem
fie că e vorba despre construirea şi aprobarea ermetic şi cu un număr mai mic de actori. Cu
anuală a bugetelor, despre cicluri electorale sau alte cuvinte, un sistem de planificare organizat
extreme locale în funcţionarea economiei la nivel naţional, cu implicarea tuturor instituţiilor
cauzate de factori tehnici. cu relevanţă pentru domeniul securităţii, are
În aceste condiţii, alocarea eficientă poate şanse mai mari să atingă echilibrul competitiv
avea un rol hotărâtor în traversarea perioadelor prin traversarea mai facilă a alocărilor care pot
dificile. În esenţă, o alocare eficientă ar trebui să vitregi una sau alta dintre componentele care
ajute la reflectarea în sectorul apărării a participă la alocare. Mai mult decât atât, un
nivelului de performanţă a economiei. Întrucât sistem de planificare a securităţii la nivel
evenimentele în domeniul securităţii par pentru naţional, care ar avea o plajă mai largă de
decidenţii politici, dar şi pentru opinia publică niveluri de autoritate, prin includerea unui nivel
adevărate lebede negre8, este nevoie ca alocarea supraministerial poate contribui la stabilirea
eficientă să contribuie la realizarea unei optimului paretian şi prin arbitrarea situaţiilor
constanţe a fluxului de resurse şi la selectarea de sumă nulă care pot exista între diferite
acelui nivel de asigurare cu resurse şi în final al variante de alocare şi care pot genera blocaje.

8
Trimitere la cartea lui Nassim Nicholas Taleb, „Lebăda
neagră – Impactul foarte puţin al improbabilului”, care
9
se referă la impactul acelor evenimente foarte puţin Kenneth J. Arrow, Gérard Debreu, Existence of an
probabile, denumite metaforic de autor lebede negre. Equilibrium for a Competitive Economy, Econometrica, 1954.
37
INFOSFERA

ASPECTE PRIVIND POLITICA DE SECURITATE ENERGETICĂ


A UNIUNII EUROPENE
Dan-Marcel BĂRBUŢ*
În contextul discuţiilor derulate atât la nivel În anul 20094, Parlamentul European a
intern, cât şi comunitar privind securitatea adoptat Raportul cu privire la analiza strategică
energetică, sursele şi rutele alternative, precum a situaţiei energetice în UE5, elaborat de Anne
şi respectarea regulilor concurenţiale în principalele
domenii ale sectorului energetic (petrol şi gaze), 4
Potrivit Comunicatului de presă, „Politica energetică a
considerăm ca fiind oportună expunerea unor UE: securitatea energetică pe primul loc” (03.02.2009)
idei privind acest subiect. ∗ emis de Parlamentul European.
5
Faptul că energia joacă un rol critic în Preocupări legislative anterioare ale UE privind
domeniul energetic s-au concretizat în cuprinsul următoarelor
dezvoltarea socio-economică a încetat demult a documente comunitare: Directiva Nr. 2003/87/CE a
mai constitui o noutate. Identificarea şi analizarea Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie
problemelor din acest sector, respectiv dezvoltarea 2003 privind stabilirea unei scheme de comercializare a
opţiunilor de politică energetică reprezintă certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul
subiecte importante de studiu pentru guverne şi Comunităţii, modificând Directiva Consiliului Nr.
96/61/EC; Directiva Nr. 2003/54/CE a Parlamentului şi a
cercetători, în scopul dezvoltării comunităţii1. Consiliului din 26 iunie 2003 privind reguli comune
Astfel, în contextul în care autarhia energetică pentru piaţa internă de electricitate şi de abrogare a
reprezintă în prezent echivalentul moral al Directivei Nr. 96/92/CE apărută în Jurnalul Oficial al
războiului2, este uşor de înţeles motivul pentru Uniunii Europene L 176/57 din 15.07.2004; Directiva Nr.
care securitatea energetică reprezintă unul dintre 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă în
principalele puncte de discuţie de pe agenda sectorul gazelor naturale şi de abrogare a Directivei Nr.
securităţii comunitare. O perioadă destul de 98/30/CE; Directiva Nr. 2004/67/CE a Consiliului din 26
lungă guvernele au încercat să menţină politica aprilie 2004 privind măsuri de apărare a securităţii în
energetică în sfera internă de responsabilitate, furnizarea gazului natural; Directiva Nr. 2005/89/CE a
intervenind fie direct fie prin intermediul Parlamentului European şi a Consiliului din 18 ianuarie 2006
privind măsuri de apărare a securităţii în furnizarea energiei
companiilor naţionale pentru menţinerea unui electrice şi a investiţiilor în infrastructură; Decizia Nr.
anumit grad de suveranitate. Multe dintre acestea 1998/181/CE a Consiliului şi a Comisiei, ECSC, Euratom
au considerat energia ca fiind un domeniu prea din 23 septembrie1997 privind încheierea de către Comunităţile
important pentru a fi supus hazardului pieţei Europene a Cartei Energetice şi a Protocolului Cartei Energetice
internaţionale sau pentru a fi supusă unei privind eficienţa energetică şi aspecte relaţionate referitoare la
mediu; Decizia Nr. 1999/819/ Euratom a Comisiei din 16
coordonări exagerate prin înţelegeri interguverna- noiembrie 1999 privind accederea la Convenţia privind
mentale3. Acest pas nu mai putea fi însă amânat. Securitatea Nucleară din 1994 a Comunităţii Europene a
Energiei Atomice [JOUE L 318 of 11.12.1999]; Decizia
Nr. 2003/796/CE a Comisiei din 11 noiembrie 2003

Dan Marcel BĂRBUŢ, inspector central de stat de sinteză privind înfiinţarea Grupului European al Reglementatorilor în
în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, a absolvit, domeniul Energiei Electrice şi al Gazelor Naturale [JOUE
printre altele, George C. Marshall - European Center for L 296, 14.11.2003]; Decizia Nr. 2006/500/CE al Consiliului
Security Studies, fiind în prezent doctorand în cadrul din 29 mai 2006 privind închierea de către Comunitatea
Academiei Naţionale de Informaţii. Europeană a Tratatului Comunitar privind Energia;
1
Mohan Monasinghe, Peter Meier, Energy Policy Analysis Decizia Nr. 2006/1364/CE a Parlamentului European şi a
and Modeling, Ed. Cambridge University Press, 1993, p 3. Consiliului din 6 septembrie 2006 stabilind criteriile
2
David Thomas, „Energy and European Security: A Case pentru reţelele de energie trans-europene şi de abrogare a
Study”, în Ethics and European Security, Ed. Auburn Deciziei Nr. 1996/391/CE şi a Deciziei Nr. 2003/1391/CE;
House, 1986, pg. 143. Decizia Nr. 2006/1639/CE a Parlamentului European şi a
3
Francis McGowan, European Energy Policies in a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind Programul
Changing Environment, Ed. Springer, pg. 2. Cadru pentru Competitivitate şi Inovaţie.

38
INFOSFERA

Laperouze (ALDE, Franţa). Survenit în urma în mix-ul energetic este importantă. Aceasta
crizei gazului din iarna 2008/2009, generată de trebuie utilizată la cel mai înalt nivel de siguranţă
disputa ruso-ucraineană, deputaţii europeni au tehnologică, iar ţările învecinate cu UE ar trebui
solicitat Comisiei revizuirea directivei privind să adopte standardele europene în ceea ce priveşte
aprovizionarea cu gaz care datează din anul siguranţa nucleară.
2004. Aceasta ar trebui să includă planuri naţionale În acelaşi timp, Parlamentul European s-a
de acţiune în caz de urgenţă, cu caracter pronunţat pentru adoptarea de către şefii de stat
obligatoriu şi să conţină o declaraţie comună şi de guvern a unor noi obiective în domeniul
referitoare la alocarea din stocuri disponibile combaterii efectelor schimbărilor climatice, ce
către statele afectate precum şi activarea măsurilor trebuie atinse până în 2050: reducerea cu 80% a
de urgenţă în statele neafectate pentru a creşte emisiilor de gaze cu efect de seră, atingerea
volumul gazului pentru pieţele afectate. Pentru ponderii de 60% a energiilor regenerabile în
garantarea securităţii aprovizionării s-a solicitat consumul total de energie şi îmbunătăţirea cu
încheierea unui acord trilateral între UE, Rusia 35% a eficienţei energetice. “Cel mai eficient
şi Ucraina cu privire la tranzitul de gaze din mod de a îmbunătăţi securitatea energetică,
Rusia spre UE. În plus, Parlamentul European a inclusiv din punct de vedere al costurilor, este
sprijinit ideea negocierii unui acord mai economisirea energiei” sunt de părere europarla-
complex cu F. Rusă, care să înlocuiască Acordul mentarii, solicitând statelor membre şi Comisiei
de Parteneriat şi Cooperare din 1997. Totodată, Europene adoptarea unui obiectiv obligatoriu de
europarlamentarii au invitat Comisia să sprijine îmbunătăţire a eficienţei energetice cu cel puţin
includerea aşa-numitei „clauze de securitate 20% până în 2020.
energetică” în acordurile comerciale, de asociere La rândul ei, Comisia Europeană a lansat la
şi de cooperare cu ţările producătoare şi de tranzit, 10 ianuarie 2007 un set de măsuri menite să
care ar stabili un cod de conduită, ar interzice redefinească politica energetică a Uniunii Europene
întreruperile datorate unor dispute comerciale şi în scopul asigurării securităţii energetice, al
ar trasa în mod clar măsurile care ar trebui adoptate gestionării procesului de încălzire globală şi al
în eventualitatea unei întreruperi unilaterale. stimulării competitivităţii. Varianta de strategie
a Comisiei are trei obiective majore: definitivarea
pieţei unice a energiei, accelerarea tranziţiei la
energiile alternative (cât mai puţin bazate pe
carbon) şi creşterea eficienţei energetice. Potrivit
documentului respectiv, cercetării ştiinţifice de
profil ar urma să-i fie alocate fonduri suplimentate
cu 50%, pe durata actualului exerciţiu bugetar
(2007-2013).
Comisia nu-şi limitează însă mesajul la spaţiul
comunitar, ci propune un set de recomandări
care atinge aria de competenţă a Politicii Externe
şi de Securitate Comună a UE, acolo unde
compromisul şi unanimitatea au rămas regula de
Parlamentul European a sprijinit, de aur a procesului decizional. Mai precis, este vorba
asemenea, diversificarea traseelor de transport de iniţiative vizând elaborarea unui Acord
(de exemplu Nabucco, Turcia-Grecia-Italia şi internaţional privind eficientizarea energetică, a
South Stream) şi a solicitat Comisiei Europene unei Carte energetice, a unui nou Tratat post-
elaborarea unei foi de parcurs pentru investiţii Kyoto privind încălzirea globală şi reducerea
nucleare. ”Pe termen lung, în cazul în care situaţia emisiilor. Dar obiectivul principal extern îl constituie
politică permite, aprovizionarea din alte ţări din dezideratul general al unei Politici Energetice
regiunea Mării Caspice, precum Uzbekistan şi Comune, graţie căreia statele membre ale Uniunii
Iran, ar trebui să reprezinte surse de aprovizionare Europene “să vorbească pe o singură voce”6 .
semnificative pentru UE“, se menţionează în
raport. Totodată, menţinerea energiei nucleare 6
George Angliţoiu, „Strategia de securitate energetică a
39
INFOSFERA

În cadrul conferinţei internaţionale ,,Securitatea în care guvernele pot să joace un rol”.


regională, securitatea energetică şi NATO - Relaţia statelor europene cu spaţiul ex-
probleme şi posibilităţi viitoare”, organizată sub sovietic este văzută adesea prin relaţionare cu
egida Royal United Services Institute în anul dependenţa energetică7, în timp ce în jur de 78%8
2008, Jonathan Eyal, expert în securitate din gazul livrat către UE trece prin conductele aflate
internaţională, a criticat lipsa de coordonare şi pe teritoriul Ucrainei. Îngrijorată de dependenţa sa
de viziune strategică a Uniunii Europene. faţă de gazul rusesc, care traversează teritorii ale
Acesta a subliniat faptul că între UE şi NATO unor state ex-sovietice, UE a căutat surse alternative
trebuie să existe o relaţie foarte strânsă şi că de furnizare. Astfel, Turcia, poziţionată geografic
guvernele ţărilor din Uniune nu au putere între marii producători de energie şi piaţa
deplină pentru a reglementa piaţa energetică. comunitară, ar putea avea o contribuţie esenţială
„Există un preţ mare pe care guvernele îl vor la securitatea energetică a UE9. Aceasta constituie,
plăti în cazul în care statul rămâne principalul în prezent, numai o alternativă îndepărtată,
actor pe piaţa energetică întrucât nu trebuie să realitatea momen-tului fiind dată de relaţia de
uităm de rolul companiilor private. Concluzia interdependenţă avută cu F. Rusă.
pe care o putem trage este aceea că nu există un La începutul mileniului, relaţia de inter-
consens la nivel internaţional în ceea ce priveşte dependenţă reciprocă dintre UE şi F. Rusă era
atitudinea faţă de Rusia. Suferim cu toţii de o cea exprimată în tabelul de mai jos. Pentru a
anumită psihoză în legătură cu această ţară”, a avea un termen de comparaţie, am inclus în această
subliniat J. Eyal, adăugând: că „problema este
aceea că o mare parte a cadrului legal pentru
statele UE este stabilită de Comisia Europeană. 7
Stuart Croft, Phil Williams, European Security Without
UE nu a ajuns la nici un consens dacă sectorul
the Soviet Union, Ed. Routledge, 1992, p. 24.
energetic este o piaţă normală sau una strategică, 8
Pami Aalto, The EU-Russian Energy Dialogue: Europe’s
Future Energy Security, Ed. Ashgate, 2008, p. 1.
9
Katinka Barysch, „Turkey’s Role in European Energy
Uniunii Europene” în Revista Cadran Politic, http://www. Security”, în Centre for European Reform, December
cadranpolitic.ro/view_article.asp?item=2262. 2007, p. 1.

40
INFOSFERA

analiză şi zona Africii de Nord10. Astfel, după probleme de securitate în ceea ce priveşte rutele
cum se poate observa, chiar dacă la o primă de tranzit prin Georgia şi Turcia. De asemenea,
vedere statele membre ale UE suferă de o în cursul anului 2009, a avut loc o reevaluare a
oarecare dependenţă faţă de petrolul, respectiv fezabilităţii proiectului Nabucco, în urma căreia
gazul importat din Rusia, această dependenţă s-a constatat că fondurile necesare construcţiei
este mult mai accentuată în sens invers. Astfel, acestuia s-ar ridica la 8 miliarde de euro, în loc
nevoia F. Ruse de a avea acces la pieţele europene de 4,4 miliarde, cum se preconizase iniţial. În
este mai mare, comparativ cu necesitatea acest context, s-a ajuns la concluzia că Nabucco
europenilor faţă de gazul rusesc. va trebui să transporte anual 30 mld de metri
În prezent, UE importă 76 % din necesarul cubi de gaz pentru a fi declarat profitabil.
de resurse energetice, estimându-se că până în Celălalt proiect propus de către compania
anul 2020 acest procent va creşte la 90%. La rusă Gazprom, South Stream, ar transporta gaz
nivelul statelor membre, acestea au ca furnizor din F. Rusă spre Bulgaria şi mai departe către
principal Norvegia, Rusia situându-se pe locul alte ţări europene prin Marea Neagră şi ar
2. În acest context, au fost iniţiate proiecte de constitui concurentul proiectului Nabucco. În
transport al gazelor naturale menite să reducă timp ce statele UE întâmpină dificultăţi în ceea
atât dependenţa UE faţă de furnizori precum F. ce priveşte transpunerea în practică a proiectului
Rusă (Nabucco), cât şi dependenţa F. Ruse faţă Nabucco, Gazprom continuă să vadă cele două
de statele de tranzit (North Stream şi South proiecte ambiţioase, South Stream şi Nord
Stream). Stream, drept priorităţi strategice cheie. Gazprom
Gazoductul Nord Stream ar avea ca beneficiar ar putea considera că diminuarea atenţiei ce i se
principal Germania. Acţionariatul Nord Stream acordă proiectului Nabucco îi întăreşte poziţia
ar include Gazprom cu 51%, companiile de cvasi-monopol în furnizarea de gaz către
germane E.ON şi BASF cu câte 20% şi compania Europa, însă preţul care trebuie plătit pentru un
olandeză Gasunie cu 9%. astfel de privilegiu ar putea fi unul foarte ridicat11.
Proiectul Nabucco este înconjurat de UE nu este însă capabilă să obţină mult
scepticism datorită lipsei gazului care ar putea dorita unitate în probleme de securitate energetică
tranzita prin conductă. Deşi statul iranian, aflat din cauza politicii de fuziune practicată de
pe locul doi la nivel mondial în ceea ce priveşte Gazprom şi a încheierii de înţelegeri bilaterale
rezervele de gaz, ar putea asigura o mare parte de către acesta cu unele state europene. Astfel,
din necesar, în actualul context internaţional, cum s-a observat, ar fi nerealist să învinovăţim
Teheranul nu poate fi văzut ca un partener de liderii europeni pentru faptul că încearcă să
încredere, având în vedere numeroasele ne- securizeze rezervele energetice şi contractele
înţelegeri dintre Iran, pe de o parte, şi SUA şi eficiente pentru cetăţenii şi companiile statelor
statele membre ale UE, pe de altă parte, generate membre din care fac parte. Însă este la fel de
de programul iranian nuclear, în special. naiv ca aceştia să acţioneze împotriva intereselor
Turkmenistanul, care se află pe locul cinci în comunitare şi atlantice mai largi atunci când
ceea ce priveşte rezervele de gaz, ar putea juca vine vorba de securitatea energetică pe termen
un rol proeminent în proiectul Nabucco, dar lung a continentului european.
acest lucru necesită construirea unei noi
conducte trans-caspice. Mai mult, se ridică

10
John Gault, „EU Energy Security and the Periphery”, în
11
European Union Foreign Security Policy, Ed. Routledge, Robert Amsterdam, “Germany kills Nabucco”, în
2004, p. 179. Perspectives on Global Politics and Business, martie 2009.
41
INFOSFERA

Se cunoaşte faptul că nevoia de noi preţurilor de import al gazelor”;


investiţii până în anul 2020, în vederea • „Posibilitatea obţinerii unor preţuri competitive
menţinerii sustenabilităţii producţiei ruseşti, s-a la importuri, ceea ce generează preţuri mai
estimat a fi între 460 şi 600 miliarde USD12. Ce mici pentru consumatorul final”;
se va întâmpla în cazul în care conductele • „Stimularea competiţiei pe piaţa internă de
controlate de Gazprom vor fi lipsite de gaz din gaze”;
cauza creşterii necesităţilor domestice şi a lipsei • ”Stimularea industriilor conexe care vor
de investiţii din partea Rusiei privind infra- contribui la realizarea proiectului, prin impli-
structura? Dacă îmbunătăţirea relaţiilor nu va carea companiilor româneşti furnizoare de
avea rezultatul scontat? Finanţarea incipientă de produse şi ,,servicii”;
către UE a proiectului Nabucco constituie un prim • „Crearea de noi locuri de muncă”;
pas făcut către o securitate mai pronunţată a • „Siguranţă în alimentarea cu gaze naturale
resurselor energetice pentru mulţi consumatori pe termen lung”.
europeni13. Pe de altă parte, ne punem firesc întrebarea
Gazprom va stabili ruta finală după un care ar fi avantajele României din eventuala
studiu de fezabilitate, estimat să fie gata până la colaborare în proiectul South Stream? Moscova
sfârşitul acestui an. Deşi susţine că Nabucco nu lasă să se înţeleagă că ar dori să includă România
este concurent cu proiectul său, Gazprom în acest proiect, că intenţionează construirea, în
ambalează motoarele South Stream. colaborare, a unui depozit de gaze la Mărgineni,
În ceea ce priveşte atitudinea României pe în judeţul Neamţ, şi că exportul de gaze ruseşti
scena internaţională, susţinerea proiectului către România ar putea fi făcut direct din anul
Nabucco în detrimentrul South Stream se explică 2012, fără a mai apela la intermediari. Ce câştig
prin coordonatele geopolitice ale problemei care ar avea Gazprom însă dacă s-ar construi acest
se traduc prin interese externe. Reţeaua South depozit? Unul cât se poate de simplu: gazele ar
Stream este proiectată astfel încât să ocolească fi stocate vara, când se achiziţionează la preţuri
România, în timp ce Nabucco îi traversează mai mici, şi ar fi vândute iarna, la preţuri mai
teritoriul, oferindu-ne, în perspectivă, o poziţie mari. În acelaşi timp, Gazprom ar evita anumite
mai favorabilă la masa negocierilor. disfuncţio-nalităţi în livrare, generate în trecut,
România este implicată în proiectul Nabucco, cu precădere de probleme de ordin politic cu
totuşi o colaborare cu F. Rusă în proiectul South statele de tranzit. Depozitul de înmagazinare a
Stream ar aduce României un plus de siguranţă gazelor naturale de la Mărgineni ar urma să aibă
în aprovizionarea cu gaze, întrucât livrările vor o capacitate de stocare de circa două miliarde de
fi directe şi ocolesc Ucraina, rută mai puţin sigură, metri cubi de gaze, fiind unul dintre cele mai
după cum s-a dovedit în iarna dintre 2008/2009. mari din Europa. La o capacitate de stocare a
Există o miză pentru România? gazelor naturale de circa trei miliarde de metri
În programul de guvernare 2009-2012, la cubi, în prezent, România ar reuşi, prin
capitolul 25 de politică externă, punctul 7, construirea depozitului de la Mărgineni, să-şi
secţiunea ”Securitate energetică“, este prevăzută acopere vârful de consum în perioada de iarnă,
trecerea la etapa de implementare a proiectelor fără a avea emoţii cu întreruperea furnizării.
Nabucco, PEOP şi terminalul LNG de la Judeţele din zona Moldovei ar fi principalele
Constanţa” Dar ce câştigă exact România din beneficiare ale proiectului.
proiectul Nabucco? Care sunt avantajele asociate Continuarea gazoductului Nabucco va fi,
tranzitării conductelor pe ruta Bechet - Petroşani pe termen mediu, principala epopee energetică
- Arad (continuată cu Szeged - Ungaria) prin ţara în sudul Europei, lupta continuând pe acelaşi
noastră? Principalele avantaje ar fi următoarele: tipar: Europa se luptă să scape de dependenţa de
• „Crearea unor noi posibilităţi de negociere a gazele ruseşti, în timp ce Gazprom nu are bani
să ducă la îndeplinire proiectele South Stream şi
12
Raportul Agenţiei Internaţionale pentru Energie, North Stream, aşa că are nevoie de bani de la
“Securitatea furnizării de gaze în pieţele libere, aflată într- Uniunea Europeană. Foarte probabil vom asista
un punct decisiv”, Ed. Humana Press , p. 110. la identificarea unor compromisuri acceptabile
13
Alexandros Petersen, „European Energy Security: The pentru ambele părţi.
Future of Nabucco”, în New Atlanticist, aprilie 2009.

42
INFOSFERA

Ca o concluzie care se limitează la situaţia specialişti, ci prin intermediul procesului la


actuală şi fără a emite pretenţii asupra epuizării politic. Specialiştii pot cel mult contribui acest
unui subiect complex şi care provoacă în proces prin atragerea atenţiei asupra tendinţelor
continuare atât de multe dezbateri, am putea care influenţează şansele de a obţine un consens
afirma că Europa de azi se confruntă cu ceea ce privind domeniul energetic16. Aceiaşi specialişti
francezii numesc une nouvelle donne14, un nou avertizează că în cazul în care nu va avea loc o
joc de cărţi atât la nivel intra, cât şi extra- orientare comprehensivă şi nu va elabora şi
comunitar. Astfel, o cercetare sistematică a implementa în termenul cel mai scurt un fel de
dimensiunii manipulative privind politica de „Plan Marshall privind Sursele Regenerabile”,
strategie energetică este relevantă atât din motive UE nu va reuşi pe termen lung să evite a fi
academice, cât şi practice15. În lumea reală însă, implicată într-o politică destinată asigurării
desigur, priorităţile nu sunt stabilite de către importului energetic.

14
Ronald Tierski, Europe Today: National Politics, European
Integration and European Security, Ed. Rowman &
Littlefield Publishers, 2004, p. 3.
15 16
Adam Stulberg, Well-oiled Diplomacy: Strategic John Gault, „European Energy Security: Balancing
Manipulation and Russia’s Energy Statecraft in Eurasia, Priorities”, în Federación para las Relaciones Internacionales
Ed. Sunny Press, 2007, p. 1. y el Dialogo Exterior, mai 2007.
43
INFOSFERA

INTELLIGENCE COOPERATION IN A GLOBALIZED WORLD:


SHARING CAPABILITIES
Prof. univ. dr. Sergiu MEDAR*
The continuing globalization of the world After some of the vulnerabilities became
shows new characteristics of this process, one of risks a new process starts. This is the process of
these being the fact that the democratic system risk assessment. According with risk assessment
extends and becomes a reality for many countries. provided by intelligence services, national
It means that in the same time with the governmental, institutions starts the risk
globalization in areas like economy, finance, management process. If this is not a successful
security, etc. we can see a globalization of the one in certain conditions some of the risks could
political system. In the last years, after the become threats. Intelligence services must act
falling of the “Berlin Wall”, we have discussed for threat assessments. This is not enough. In
about expanding of the democratic process in specific conditions some threats could assess a
the Eastern European countries and also in Russia conflict crossing a crisis period of time. The role
and Central Asian countries. Sometimes these of intelligence services is to make an accurate
democracies are not Western Europe or American threat assessment. The offensive role of intelligence
type of democracy, they are “democracies” consists in acting against threats, to find solutions,
adapted to the local heritage and culture. ∗ to identify conditions mentioned above and to
NATO and EU enlargement process is, in influence them. The offensive role of intelligence
the first time, a democracy enlargement process. organizations to act against threats and against
As we know, all the criteria for the countries to conditions which could “help” threats to reach
joint both organizations are criteria of building the level of the conflict, are parts of the
democratic countries. Even for NATO, as a Governments strategies. If these strategies are
political-military Alliance, it is very clear that to not effective the situations could complicate and
this organization belongs countries not only reach the level of the conflict. The proactive
their Armed Forces and that’s why it’s role of intelligence is to forecast the conditions
important that these countries to be democracies when threats could grow to a conflict.
and only after that they must have Armed This process is very complicated at the
Forces compatible with NATO Armed Forces. national level, in a globalized world to be done
Democracy is not always coming with only by one country national services is almost
good and optimistic thinks. Freedom and impossible. We’re talking here about globalization
transparency could increase the number of of vulnerabilities, risks and threats. Sometimes
vulnerabilities of the democratic states. Even if national risks and threats could create globalized
the security systems of the states act properly risks and threats and vice versa global risks and
and identify all these vulnerabilities, in certain threats could create national risks and threats.
conditions some of them could become risks. Due to this situation the, intelligence services
This is why for intelligence organizations it is must approach the global vulnerabilities, risks
not only important to identify vulnerabilities but and threats. The cooperation between
the conditions too. Favorable conditions for intelligence services becomes a vital aspect.
vulnerabilities to become risks are not only at But the question is with whom we have to
the national level but at the global level too. cooperate in the intelligence field in a globalized
world? First of all, I think we have to cooperate

General (ret) ing. prof. univ. dr. Sergiu MEDAR a fost with allied partners. Second, it is important to
director general al Direcţiei Generale de Informaţii a cooperate with non-allied traditional friends and
Apărării în anul 2005.

44
INFOSFERA

partners. Third, we must cooperate with to share intelligence, because of nondisclosure


countries which have the same interest on a policies. Lately I realized, in fact, they have nothing
common target. Nowadays, the world, besides to share. The national product of intelligence
globalization, is a world of interests. In this new must be a high value, accurate and timely
world, there are not anymore divisions on product. If sharing information or intelligence is
ideological, religious, economical systems criteria an honest process, it will be a very efficient one.
but there are divisions based on interests. If we If one partner try to circulate intelligence from a
focus on these criteria we can see countries country to another one, the process could be
being before on the same side that are now on a tricky. A circulated intelligence is very dangerous
different side of the barrier. The common interest because such kind of product can be perceived
on an area or subject becomes the binder for the as a confirmation. If this happens for more than
intelligence cooperation even between these one time better change the partner.
countries. This cooperation could bring “sharing It is well known the principle “need to
information” process and only in some specific share” is a basic rule of building security process
circumstances and conditions “sharing intelligence”, in the world.
of course without disclosure of procedures, In a globalized world, for sure, it will be
methods, etc. not enough to share intelligence. The risks and
It is well known how important is in threats diversified themselves so much that it is
today’s world the sharing information and necessary to upgrade the cooperation between
sharing intelligence process. This is not at all an allies and partners moving to the next step of
easy process. First of all you must have what to “sharing capabilities”. Some countries are
share. In the past I have seen services reluctant already doing this very successfully.

45
INFOSFERA

I would differentiate sharing intelligence organization’s HUMINT concept, to test


capabilities process in two main categories. specific tactics, techniques and procedures, to
develop projects, to evaluate technologies and
Sharing intelligence capabilities
equipments for the HUMINT structures and, at
in a tactical area of operation
the end, to train HUMINT soldiers.
Taking into account coalitions of willing,
Taking into account the fact that Romania
ad - hoc coalitions, allied missions and other
successfully shared HUMINT capabilities with
types of military cooperation in the area of
his allies, in Iraq, Afghanistan and Balkans, our
operations, intelligence structures must adapt
country volunteered to create a Center of
themselves to this kind of cooperation. Sometimes
Excellence on its own territory for HUMINT, to
it is not enough time to go through a confidence
fulfill NATO’s needs in this field. This is a
building process for a classical sharing intelligence.
future opened door for NATO countries to share
This is why it is more efficient for a country to
their HUMINT capabilities to other nations for
provide the whole intelligence for an area, for a
current or future NATO missions.
command structure or to provide specific
capabilities for a multinational or national Sharing intelligence capabilities
intelligence structure. at the strategic level
The facts have already been proven in the Sharing intelligence capabilities at the strategic
operations that this is possible and the final level requires very detailed and accurate
intelligence product is useful and considered as agreements between intelligence services. The
a high value by coalition partners. area of application is more extended and this is
For instance, in Iraq, Romania has participated according with the specific needs and the history
within the Multinational Division Center-South, and trust building stage between services.
in the Polish sector, with an Intelligence All the intelligence experts know that in the
Detachment. This Detachment provided the whole intelligence world there is a very clear difference
intelligence product for the Polish Division between “knowing” and “feeling”. “Knowing”
Headquarter. Romanian Intelligence Detachment will always help, at the end, to understand what
composition was: operations command, a small is happening in an area of interest. But just
analysis cell, HUMINT teams, SIGINT structure, “knowing” is not enough for forecast, for future
IMINT (UAV) structure. It was a unique prediction of an evolution of a process. To be
capability with these three collection capabilities able to do it, an intelligence service needs to
under the only one command and with an “in have capabilities to “feel” the area of interest.
site” analysis capability. A communication team Taking into account these facts, sharing
was attached to the Intelligence Detachment to intelligence capabilities in the analysis field is
be able to provide real time images from UAVs one of the most convenient areas of the
to the Polish Headquarter and to Bucharest on cooperation. Countries with roots in an area of
protected lines as well data and voice interest can “feel” what is happened in their area
communication. comparing with other countries who “knows”
Another kind of sharing intelligence about the situation. Analytical teams from
capabilities could be focused on only one specialty. intelligence services from countries from an
For example: for an area of operation, one area of interest could work together with other
country could provide just HUMINT capabilities countries taking the advantage of the access to a
or SIGINT capabilities for another nation common database specialized on that area, with
intelligence structure. Romania did this in a purpose to elaborate common analysis on
Afghanistan, Iraq and Balkans. certain subjects. These analytical teams could
NATO Military Authorities Information bring at the same time the advantage of knowing
Coordination Group (NMAICG) has identified natively the language from that area, sometime
some difficulties on HUMINT NATO a rare language. At the same time they could
capabilities in the area of operations because of bring with them the culture of the area, national
lack of trained militaries, doctrines and heritage, history and, very important, the
standards. Due to these facts, NATO decided to people’s perception of the reality in the area of
have a structure specialized in developing the interest. It is very important for these analytical

46
INFOSFERA

teams’ members to have the motivation to do it Especially during this period of time when all
and to understand that they, as members of countries crossed a process of shrinking of the
intelligence services from partner countries, to budgets in the condition when the threats are
comprehend the value of their work to stabilize more diversified and more aggressive, sharing
the area to which their own countries belong. intelligence capabilities is much more cost
Sharing language capabilities is another effective than before.
important area of cooperation. In the globalized This process could encourage intelligence
world it not important just to know a foreign services to develop niche capabilities, to be able
language in an area of interest but is important to share them with other intelligence services
to understand all the meanings in this language. and to be able to receive from these services
This is why the help of an intelligence service intelligence capabilities they have been not able
which can share language capability with another to develop because of various reasons. Developing
service in need has a very high value. niche capabilities is one of the NATO re-
Sharing intelligence capabilities in technical commendations made at the Prague Summit.
collection field could bring a great value to the I always supported sharing intelligence and
Alliance and partnership intelligence assets. now sharing capabilities. Long trust building
Locations, equipment, specialized logistics, process in such a high dynamic world is not an
links, etc. could be a subject of intelligence excuse. The most trustful partnership you can
capabilities sharing process. Sharing SIGINT build it is verified only in operations. I know
capabilities could increase the efficiency of the that this is efficient but risky. But who said the
collection, sometimes bringing the sensor closer intelligence is not a risky business?!
to the target.

47
INFOSFERA

CENTRUL DE EXCELENŢĂ NATO HUMINT


Conf. univ. dr. Adriean PÂRLOG*
Inaugurarea Centrului de Excelenţă NATO îmbunătăţite (în măsură să asigure îndeplinirea
HUMINT (HCOE), la Oradea, reprezintă un misiunilor asumate); interoperabilitate crescută
moment de referinţă pentru Armata Română, (capacitatea statelor membre NATO de a acţiona
care marchează finalizarea unui proiect de anvergură în mod unitar); consolidarea spectrului de valori
menit să sprijine procesul de transformare al comune (având în vedere funcţionarea NATO
Alianţei Nord-Atlantice în domeniul informaţiilor pe bază de consens şi fundamentarea îndeplinirii
militare. ∗ misiunilor pe împărtăşirea unui set de valori
Evenimentul încununează efortul depus în comune)1.
ultimii ani la nivelul Direcţiei Generale de Structura responsabilă cu modificarea,
Informaţii a Apărării în vederea înfiinţării acestui direcţionarea, facilitarea şi sprijinirea îmbunătăţirii
organism cu caracter internaţional, ca măsură a continue a capabilităţilor NATO, în vederea
rolului activ pe care România şi-l asumă în creşterii eficienţei sale militare, este reprezentată
cadrul NATO, şi vine ca o confirmare a încrederii de Comandamentul Aliat pentru Transformare
şi reputaţiei de care se bucură Armata Română (ACT).
şi capabilităţile sale în domeniul culegerii de Gestionată de către ACT, Reţeaua de
informaţii din surse umane (HUMINT) în rândul Transformare NATO acţionează în sprijinul
statelor aliate. dezvoltării unor capabilităţi îmbunătăţite ale
Realitatea teatrelor de operaţii în care Alianţei, prin asigurarea unei legături coerente
NATO activează a demonstrat o nevoie tot mai între aceasta şi entităţile naţionale în măsură să
crescută de produse performante de intelligence, contribuie cu resurse, în scopul furnizării de
în special în ce priveşte gestionarea spectrului expertiză şi informaţie. Parte a acestei reţele,
larg al ameninţărilor hibride. O abordare com- Centrele de Excelenţă NATO reprezintă entităţi
prehensivă a acestora presupune coerenţă şi naţionale sau multinaţionale capabile să furnizeze
interoperabilitate, precum şi un ciclu informaţional expertiză şi experienţă recunoscută în beneficiul
adecvat. Alianţei, în special în sprijinul transformării, în
În acest sens, Centrul de Excelenţă NATO baza următoarelor principii:
HUMINT se constituie în principalul reper de • neduplicarea sau intrarea în competiţie cu
referinţă în domeniul său de expertiză în cadrul capabilităţile NATO existente;
NATO, urmărind obiective ambiţioase privind • finanţare asigurată de către Naţiunile
dezvoltarea doctrinară, validarea de noi tehnici, Participante;
tactici şi proceduri specifice, standardizarea şi • conformitate cu procedurile, doctrinele, standar-
interoperabilitatea în domeniul HUMINT şi, nu dele şi politicile de securitate ale NATO;
mai puţin important, instruirea specialiştilor NATO • program de lucru conceput în baza cerinţelor
şi sprijinul activ al operaţiilor militare curente. de sprijin ale NATO.
Procesul de transformare al Alianţei Nord- Existenţa Centrelor de Excelenţă asigură, în
Atlantice vizează adaptarea acesteia la provocările general, oportunităţi de dezvoltare a procesului
actuale şi viitoare în materie de securitate, într-o de educaţie şi instruire, îmbunătăţeşte nivelul de
modalitate cât mai eficientă din punct de vedere interoperabilitate şi cel al capabilităţilor, participă
a resurselor implicate. Scopul final al procesului la procesul de dezvoltare doctrinară şi/sau la
de transformare este tradus în: capabilităţi testarea şi validarea de concepte prin experimentare.


Conf. univ. dr. Adriean PÂRLOG este expert în managementul
1
informaţiilor pentru apărare. http://www.act.nato.int/content.asp?pageid=200.

48
INFOSFERA

În cadrul procesului de transformare prin Ca senzor de intelligence, culegerea de


care trece Alianţa Nord-Atlantică, deschis în informaţii din surse umane s-a dovedit a fi una
urma Summit-ului de la Praga din 2002, Grupul dintre cele mai prolifice contributoare la pregătirea
NATO de Coordonare în domeniul Informaţiilor informativă a câmpului de luptă în mediul
Militare (NMICG) a evidenţiat existenţa unor specific acţiunilor contra-insurgenţă (COIN),
neajunsuri şi dificultăţi în utilizarea capabilităţilor cum este cel din Afganistan.
HUMINT în teatrele de operaţii, datorate, în Caracteristicile acestuia, dincolo de diferenţele
special, insuficienţei personalului cu pregătire specifice dictate de fundamente socio-culturale
de specialitate adecvată, absenţei unei doctrine şi istorice particulare, aparţin genului proxim al
HUMINT a NATO şi a unui exerciţiu de validare confruntărilor asimetrice, caracteristice mediului
bazat pe standarde comune. de securitate actual. În acest cadru, culegerea de
Necesitatea dezvoltării capabilităţilor informaţii din surse umane îşi aduce în mod
HUMINT la nivelul NATO este susţinută de o exclusiv contribuţia prin furnizarea de date
serie de argumente convingătoare. În primul critice legate de intenţia oponenţilor, dincolo de
rând, Noul Concept Strategic al NATO pune un înregistrarea de fapte concrete.
accent deosebit pe intelligence, ca multiplicator Un ultim criteriu, dar nu mai puţin important,
de forţă, fiind evidenţiată necesitatea de îmbunătăţire este costul redus pe care îl presupune investiţia
a abilităţii NATO de procesare a informaţiilor şi în capabilităţi HUMINT. Acestea conduc însă,
de a construi răspunsuri adecvate provocărilor şi în mod fundamental, la o resursă care nu poate
pericolelor cu care se confruntă2. fi cuantificată sau comparată cu alte valori:
omul. Operatorii HUMINT acţionează în condiţii
2
de risc crescut şi se confruntă cu situaţii ce
Conclusions from the Transatlantic Strategic Forum - reclamă un profil psihologic aparte, o pregătire
"New Strategic Concept for NATO", Château Béla,
November 13 – 14, 2009, în http://www.nato.int/strategic
specifică, deprinderi deosebite şi cunoştinţe socio-
concept /pdf/ Conclusions fromTransatlanticStrategy culturale cuprinzătoare.
Forum.pdf ; Julian Hale, NATO Launches Process
Toward New Strategic Concept, 07.07.2009, în http:
//www.defensenews.com/ story.php?i=4176245; Stephanie www.ifri.org/downloads/Hofmann12008.pdf;
C. Hofmann, Debating Strategy in NATO: Obstacles to http://www.currentintelligence.net/current-
Defining a Meaningful New Strategic Concept, în intelligence/2009/7/3/natos-strategic-concept.html.
49
INFOSFERA

Revenind la dezideratul constituirii unui care reglementează acest acord este reprezentat
reper de dezvoltare doctrinară şi operaţională a de scrisoarea de acceptare a comandantului
HUMINT în NATO, una dintre soluţiile Comandamentului Strategic NATO ACT adresată
identificate de către NMICG a fost cea de a şefului Statului Major General Român la data de
constitui, sub egida Alianţei, o structură capabilă 10 octombrie 2007. Ca urmare, Centrul de
să ofere expertiza necesară dezvoltării conceptului Excelenţă, cu primul său element naţional, a fost
HUMINT, testării tacticilor, tehnicilor şi înfiinţat, din punct de vedere juridic, la data de
procedurilor specifice, dezvoltării de proiecte, 12 octombrie 2007. Ulterior, proiectul a fost
evaluării de tehnologii şi sisteme pentru structurile prezentat şi supus aprobării tuturor forurilor de
HUMINT ale Organizaţiei Nord-Atlantice. decizie la nivel naţional, existând în acest sens
Un rol decisiv în ghidarea acestor paşi îl aprobări de înfiinţare emise la nivelul Consiliului
joacă Celula de Coordonare a Reţelei de Suprem de Apărare a Ţării şi a Parlamentului.
Transformare NATO3 (TNCC - Transformation În perioada 2007-2009 au fost executate o
Network Coordination Cell), convertită - ca serie de activităţi premergătoare operaţionalizării,
urmare a restructurării comandamentului ACT - sub coordonarea NATO. Acestea au vizat o
în Secţia Reţelei de Transformare NATO (TNB componentă de promovare a proiectului în rândul
- Transformation Network Branch), ale cărei naţiunilor aliate (prin prezentarea Conceptului
sarcini sunt direct legate de schimbul de HCOE şi a perspectivelor de dezvoltare a
informaţii, integrarea şi optimizarea activităţii acestuia), urmărind identificarea unor potenţiali
Centrelor de Excelenţă şi a altor entităţi, parte parteneri şi demararea negocierilor cu aceştia. În
ale Reţelei de Transformare NATO4. paralel cu aceste eforturi, au fost efectuate şi
Beneficiind de o experienţă recunoscută în demersurile necesare în vederea asigurării
domeniul culegerii de informaţii din surse condiţiilor de funcţionare a Centrului, în
umane, probată în diferite teatre de operaţii conformitate cu standardele NATO în domeniu.
(Kosovo, Bosnia şi Herţegovina, Irak şi Afganistan), Costurile necesare operaţionalizării Centrului au
România şi-a exprimat disponibilitatea de a vizat atât activităţi de reabilitare a infrastructurii
prelua responsabilitatea de a înfiinţa un Centru existente, cât şi achiziţionarea de echipamente şi
de Excelenţă NATO în domeniul HUMINT, materiale necesare dotării instituţiei.
demersurile în acest sens începând în anul 2005. Activitatea care asigură dimensiunea
Acestea au fost facilitate şi de prezenţa internaţională şi care marchează înfiinţarea
activă a României la grupurile de lucru NATO Centrului, în forma juridică actuală, o reprezintă
HUMINT5, de asigurarea de experţi în domeniu Ceremonialul de Semnare a Memorandumurilor
în cadrul NATO (conducerea biroului HUMINT de Înţelegere, care a avut loc la 16 decembrie
la nivelul SHAPE, asigurarea de instructori la 2009, la sediul ACT, în prezenţa reprezentanţilor
cursurile specializate ale Şcolii NATO de la ACT, ai României şi ai celorlalte naţiuni
Oberammergau), precum şi de găzduirea repetată participante: Ungaria, Turcia, Grecia, Slovenia.
şi cu rezultate deosebite a exerciţiului NATO Este important de semnalat faptul că la Centru
HUMINT Steadfast Indicator. urmează să adere şi SUA şi Slovacia, pe măsură
Prin prisma acestor atuuri, exerciţiul obţinerii ce vor fi finalizate procedurile interne în acest
acordului NATO pentru înfiinţarea Centrului în sens. Acestui eveniment i-a urmat, în luna
România nu a fost o surpriză. Documentul formal martie 2010, o perioadă de evaluare de către o
comisie NATO, finalizată cu demararea forma-
3 lităţilor de acreditare a Centrului de Excelenţă
https://transnet.act.nato.int/WISE/TNCC.
4
TNCC a elaborat şi un Manual de înfiinţare a COE, NATO HUMINT de către Comitetul Militar al
odată cu creşterea interesului naţiunilor NATO şi al Alianţei şi activare ca Organizaţie Militară
partenerilor în deschiderea unor astfel de instituţii: Tony Internaţională6, afiliată NATO.
Wedge, Centre of Excellence Establishment Manual, În data de 16 martie 2010 a avut loc la
TNCC/ ACT.
5 sediul Centrului de Excelenţă din Oradea ceremonia
Este de remarcat în acest sens că, pe lângă găzduirea
lucrărilor din 2006 ale NATO HUMINT Working Group, de inaugurare oficială a instituţiei, onorată de
din 2010, Directorul Centrului de Excelenţă NATO
HUMINT a fost desemnat ca preşedinte al NATO
6
HUMINT Technology Working Group. În condiţiile Protocolului de la Paris.

50
INFOSFERA

prezenţa Preşedintelui României, domnul Traian de noi concepte specifice, tehnici, tactici şi
Băsescu, a ministrului Apărării Naţionale, domnul proceduri rezultate din lecţiile învăţate în
Gabriel Oprea, a locţiitorului şefului ACT, amiralul operaţiile militare;
Luciano Zapata, a directo-rului pentru informaţii în • sprijinirea cercetării în domeniul tehnologiilor
cadrul NATO International Military Staff (IMS) - şi aparaturii specifice;
doamna Karen Laino, şi a altor distinşi oaspeţi • furnizarea de produse/servicii ce vor fi utilizate
din ţară şi străinătate. în cadrul procesului de standardizare NATO
şi interoperabilitate în domeniul HUMINT;
• furnizarea de expertiză HUMINT la cererea
diferitelor structuri ale NATO sau ale
Naţiunilor Aliate;
• realizarea cadrului general necesar instruirii
specialiştilor HUMINT.
Capabilităţile asigurate de către Centrul de
Excelenţă HUMINT în cadrul nişei proprii de
expertiză sunt unice la nivelul Alianţei, nefiind
duplicate de către o altă entitate NATO. În
virtutea acestor capabilităţi, Centrul îşi propune
să dezvolte un program de lucru ambiţios, în
Evenimentul s-a bucurat de un real interes baza a patru piloni de referinţă:
din partea mass-media, fiind acreditaţi 43 • învăţământ şi instrucţie;
jurnalişti de la 29 trusturi de presă, posturi TV, • analiză şi lecţii învăţate;
radio şi ştiri on-line naţionale şi locale din • doctrină şi standardizare;
România, precum şi corespondenţi locali ai • dezvoltare conceptuală şi experimentare.
televiziunii maghiare Duna TV7. Deschiderea Acestea se concretizează într-o serie de
Centrului a avut ecou şi în presa internaţională, exerciţii, cursuri, conferinţe, grupuri de lucru
publicaţii prestigioase preluând informaţia şi care abordează teme specifice domeniului
comentând importanţa înfiinţării HCOE şi rolul HUMINT, precum şi discipline conexe care
său în angrenajul NATO (Courier International8, sprijină cadrul de aplicare a tehnicilor, tacticilor
Jane’s Defence9, Le Figaro10 şi altele). şi procedurilor specifice.
Misiunea NATO HUMINT COE este de a Programul de lucru al Centrului este
furniza un punct unic de referinţă în acest domeniu constituit în baza cerinţelor de sprijin ale NATO, a
de expertiză în cadrul NATO, atât în ce priveşte proiectelor iniţiate de către naţiunile participante
instruirea şi dezvoltarea de politici şi proceduri şi a solicitărilor venite din partea altor naţiuni/
standardizate, cât şi în sprijinirea Alianţei şi structuri NATO, în funcţie de aprobarea şi
prefigurarea evoluţiei capabilităţilor HUMINT prioritizarea acestora la nivelul Comitetului
ale acesteia. Astfel, responsabilităţile Centrului Director.
rezidă în: Pentru asigurarea nevoilor de relaţionare
• sprijinirea forţelor NATO în vederea îmbună- impuse de programul de lucru, Centrul îşi dezvoltă
tăţirii activităţilor de planificare, organizare şi canale proprii de comunicare cu structurile, forţele
conducere a procesului de culegere de informaţii; şi naţiunile NATO, precum şi relaţii bilaterale
• experimentarea, validarea şi implementarea de parteneriat cu alte Centre de Excelenţă,
instituţii de cercetare şi mediul academic.
Contribuţia partenerilor marchează în acest
7
www.dunatv.hu. sens plus-valoarea şi profilul internaţional menit
8
http://www.courrierinternational.com/breve/2010/03/17/l să completeze ideea de efort comun pus în
-otan-ouvre-un-centre-de-formation-d-espions-dans-les- serviciul promovării securităţii. Cooptarea în
carpates.
9 cadrul colectivului a cât mai multor specialişti
http://www.janes.com/articles/Janes-Defence-Weekly-
2010/NATO-inaugurates-HUMINT-centre.html. proveniţi din medii diferite de expertiză, cu
10
http://www.lefigaro.fr/international/2010/05/05/01003- viziuni fundamentate de experienţe particulare,
20100505ARTFIG00612-les-eleves-espions-de-l-otan- va duce la dezvoltarea de produse valoroase, cu
font-leur-nid-en-transylvanie.php.
51
INFOSFERA

o largă bază de susţinere în promovarea lor ca de comandă şi control al HCOE, Comitetul


standarde şi repere de interoperabilitate la Director se constituie într-un for reprezentativ la
nivelul NATO. nivelul căruia sunt armonizate interesele naţiunilor
Prin Memorandumul Operaţional de participante, fiind astfel definite seturi de repere
Înţelegere, semnat între naţiunile participante, a şi valori comune la care acestea se raportează.
fost consfinţită structura şi au fost stabilite În concluzie, prin programul său de lucru şi
responsabilităţile Comitetului Director al HCOE, în activităţile planificate, Centrul de Excelenţă
calitate de organism decizional multinaţional NATO HUMINT urmăreşte să devină principalul
responsabil de strategia şi activităţile Centrului. agent de transformare al Alianţei în domeniul de
Acesta este format din câte un reprezentant expertiză specific, prin dezvoltarea, promovarea
al fiecărei naţiuni participante, cu drept egal de şi implementarea de politici, concepte şi strategii
vot (deciziile fiind luate cu unanimitate). La noi, în scopul îmbunătăţirii capabilităţilor opera-
întrunirile Comitetului pot participa, în calitate ţionale şi, în final, al atingerii dezideratelor de
de observatori, reprezentanţi ai ACT, ACO sau interoperabilitate în domeniul HUMINT.
alte structuri NATO. României, în calitate de Acreditarea Centrului ca structură afiliată
naţiune-cadru, îi revine onoarea de a prezida NATO şi activarea sa ca Organizaţie Militară
Comitetul Director. Internaţională, supusă reglementărilor Protocolului
Principalele sarcini şi atribuţii ale de la Paris, urmează să fie realizate în cursul anului
Comitetului Director se leagă de: 2010, implicând transferul deplin al autorităţii
• gestionarea documentelor constitutive şi contu- operative dinspre partea română către Comitetul
rarea politicilor de dezvoltare ale Centrului; Director al naţiunilor participante. Acest eveniment
• aprobarea şi coordonarea programului de este în măsură să asigure echilateralitatea repre-
lucru şi a bugetului multinaţional anual al zentării intereselor naţiunilor sponsor în cadrul
Centrului; proiectului şi alinierea deplină la misiunea şi
• promovarea intereselor naţiunilor sponsor obiectivele Centrului, sub egida NATO. Spectrul
prin proiectele / activităţile planificate la nivelul multinaţional al instituţiei este de natură să
Centrului; fundamenteze şi să asigure comprehensibilitatea
• monitorizarea şi ghidarea managementului subiectelor abordate, oferind o bază largă de
financiar al bugetului multinaţional; susţinere în promovarea lor la nivelul Alianţei.
• monitorizarea criteriilor de performanţă propuse Nu mai puţin important este faptul că interesele
prin proiectele aferente programului de lucru. particulare ale statelor ce investesc resurse
Prima întrunire a Comitetului Director a financiare, umane şi de reprezentare în cadrul
HCOE a avut loc în februarie 2010, ocazie cu Centrului pot fi promovate prin Comitetul Director
care s-au reunit reprezentanţii naţionali ai şi incluse în programul de lucru în vederea
României, Greciei, Turciei, Sloveniei şi Ungariei, obţinerii finalităţilor scontate.
reprezentanţii ACT, precum şi observatorul din Dincolo de valenţele raportate strict la
partea SUA, aflate în plin proces intern de beneficiile de branşă, pentru România, în calitate
ratificare a participării la HCOE, urmând ca partea de naţiune gazdă, Centrul de Excelenţă NATO
slovacă, aflată într-o situaţie similară, să fie HUMINT reprezintă o oportunitate unică pentru
notificată în legătură cu aspectele discutate. Este creşterea vizibilităţii şi afirmarea sa în cadrul
important de observat faptul că, în calitate de organ Alianţei Nord-Atlantice.

52
INFOSFERA

DIRECŢIA CONTRAINFORMAŢII ŞI SECURITATE MILITARĂ


- TRADIŢIE ŞI ONOARE -
Dan PRISĂCARU*
Din cele mai vechi timpuri, nevoia de a şti facilitat crime şi acte de terorism sau, dimpotrivă,
ce se întâmplă în lumea înconjurătoare şi îndeosebi le-a dejucat, a dus la dispariţia unor state, dar a

în mediul de proximitate a constituit pentru om contribuit la salvarea altora etc.3
o condiţie esenţială pentru existenţă şi apărare Specificul activităţii militare a impus, mai
împotriva primejdiilor şi a necunoscutului. ales începând cu epoca modernă, crearea unor
Informaţia de natură internă şi externă, cu structuri informative în cadrul armatelor, în scop
precădere cea militară, şi oportunitatea de a o de prevenire şi contracarare a riscurilor şi ame-
utiliza au fost, sunt şi vor fi pentru totdeauna o ninţărilor la adresa valorilor umane şi materiale
armă de bază a oricărui popor. „În armată, afirma atât pe timp de pace, cât şi pe timp de război.
Ion Lisievici1, ca şi în viaţa de toate zilele, cine Cercetările efectuate în vederea identificării
este bine şi la timp informat şi-a asigurat datei de atestare documentară a primei structuri
adeseori cel puţin pe jumătate reuşita”. Ignorarea, de contrainformaţii militare au scos la iveală
nepriceperea sau inabilitatea de a-ţi cunoaşte faptul că aceasta este 1 mai 1918, când prin
bine şi la timp prietenii, dar mai ales duşmanii Ordinul de zi nr. 36 al Marelui Cartier General,
externi şi interni, se plăteşte cu un greu tribut. se prevedea, printre altele, că, în cadrul ,,Stat-
Orice serviciu de informaţii modern îşi are majorului General al Armatei” va ,,funcţiona” şi
rădăcinile şi tradiţiile în istoria poporului şi ,,Secţia a IV-a cuprinzând: Biuroul 1 Informaţii,
armatei sale. Aceste rădăcini au stăruit atât de Biuroul 2 Contrainformaţii”4.
mult în conştiinţa şi istoria umanităţii, încât pe Acest ordin de zi marchează, de jure,
alocuri au depăşit pragul realului, trecând în înfiinţarea şi instituţionalizarea primei structuri
legendă2. de contrainformaţii militare din Armata României,
La un anumit stadiu de dezvoltare a societăţii eveniment care avea loc la aproape şase decenii
omeneşti, culegerea de informaţii a apărut şi, de la acţiunile reformatoare iniţiate de Alexandru
apoi, s-a impus ca atare, ca un fapt de viaţă. În Ioan Cuza.
timp, rolul informaţiei, dar şi măsurile pentru Astfel, prin Înaltul ordin de zi nr. 83 din 12
protecţia acesteia (contrainformaţia) au crescut noiembrie 1859, în cadrul Statului Major al
permanent, ajungând astăzi, practic, să constituie Armatei Principatelor Unite, lua fiinţă Secţia a
o componentă de bază a securităţii naţionale. II-a5 care avea printre misiunile principale
De-a lungul secolelor, informaţia a declanşat „studiul forţelor militare ale diferitelor state,
războaie, dar a contribuit şi la încheierea păcii, a observarea afacerilor militare, studiul problemelor
care prezentau interes pentru armată, precum şi
istoricul campaniilor marilor operaţiuni militare”6.

Analist militar în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
1
Ion Lisievici a fost unul dintre cei mai reprezentativi
3
ofiţeri de informaţii şi contrainformaţii din perioada Ion Calafeteanu, “Direcţia Contrainformaţii şi Securitate
interbelică ai Armatei României, care, după parcurgerea Militară - 92 de ani. În prima linie a frontului nevăzut”,
mai multor funcţii în cadrul Biroului 2 Contrainformaţii, Observatorul militar nr. 16 (21-27 aprilie 2010), p.10.
4
va îndeplini funcţia de subdirector în cadrul Serviciului Arhivele Militare Române, Fond nr.5417, Dosar nr. 564,
Special de Informaţii. După 23 august 1944, va fi desemnat p.51.
5
de ministrul de război, generalul Mihai Racoviţă, să O mare parte din atribuţiile şi misiunile Secţiei a II–a
organizeze noul Serviciu de Informaţii al României. vor fi stipulate însă mai târziu prin Ordinul de zi nr. 123
2
Ion Dohotaru (coord.), Direcţia Informaţii Militare între din 14 decembrie 1859.
6
ficţiune şi adevăr, Editura C.E.A.T.E.P.T.A. / M.Ap.N., Stan Petrescu, Arta şi puterea informaţiilor, ed. Militară,
Bucureşti, 1994, p. 27. Bucureşti, 2003, p. 335 (primii conducători ai acestei

53
INFOSFERA

O succintă analiză a evoluţiei atât a serviciilor dinapoia armatelor” şi va fi organizată


structurilor militare de informaţii, cât şi a misiunilor pe trei birouri.
acestora, evidenţiază faptul că, până la 1 mai Deşi fără un cadru formal propriu, după
1918, când apare Ordinul de zi nr. 36, activitatea anul 1900, activitatea de contrainformaţii militare
informativă din domeniul militar parcurge două începe să fie tot mai evidentă, cu atât mai mult
etape, fiecare caracterizată de câte o particularitate: cu cât, pe timpul crizei bosniace şi al războaielor
discontinuitatea - pentru prima etapă şi caracterul balcanice, spionajul rusesc îşi va intensifica
întrunit al activităţii de informaţii şi contra- acţiunile desfăşurate pe teritoriul României, în
informaţii militare - pentru cea de a doua. scopul, pe de o parte, al cunoaşterii poziţiei
Autoritatea formală a Turciei asupra guvernului faţă de aceste evenimente, iar pe de
Principatelor, precum şi interesele austro-ungare altă parte pentru a culege informaţii despre
şi mai ales intervenţia rusă au determinat ca, capacitatea militară a ţării.
până la Războiul de Independenţă, prima trăsătură, În condiţiile degradării situaţiei internaţionale,
discontinuitatea, să fie dominantă, relevant în pe fondul unor semnale tot mai evidente ale
acest sens fiind faptul că, între anii 1865-1867, izbucnirii unui conflict armat de amploare,
Secţia a II-a va fi desfiinţată, odată cu desfiinţarea necesitatea dezvoltării activităţii de contra-
Statului Major al Armatei şi înfiinţarea, în baza informaţii militare devine din ce în ce mai acută.
Decretului nr. 380 din 17 martie 1867, a Aceasta explică de ce în ianuarie 1914 se propune,
Depozitului General al Războiului care prelua şi prin raport adresat ministrului de război, ca
misiunile secţiei. Secţia a II-a a Marelui Stat Major să fie reorganizată
Reînfiinţată în februarie 1870, Secţia a II-a pe două diviziuni, iar în cadrul diviziunii a doua
va intra în 1877, pe perioada Războiului de Inde- să fie înfiinţată o nouă structură, Subdiviziunea
pendenţă, în organica Marelui Cartier General. 1, cu misiunea de a contracara spionajul străin
Începând cu anul 1882, odată cu înfiinţarea în România, prin urmărirea persoanelor care se
Marelui Stat Major, în noile condiţii ale indepen- ocupă sau sunt suspectate de spionaj, precum şi
denţei statale, structura informativă a armatei „identificarea serviciilor de spionaj străine”7.
capătă mai multă coerenţă şi consistenţă iar Propunerea nu s-a materializat, iar activitatea
activitatea informativă din armată intră în etapa de contraspionaj militar va fi desfăşurată de
a doua de evoluţie în care, informaţiile şi contra- ofiţerii Secţiei a II–a în cooperare cu Siguranţa
informaţii militare, vor avea un caracter întrunit. Generală a Ministerului de Interne, astfel încât,
Intervalul cuprins între anii 1883 şi 1896 la intrarea României în Primul Război Mondial,
are o deosebită importanţă pentru tot ce va însemna, Armata română nu dispunea încă de un serviciu
ulterior, informaţii şi contrainformaţii militare, distinct de contraspionaj8.
iar transformările survenite în această perioadă Situaţia operativă de la începutul campaniei
vor conduce la deţinerea, de către Armata şi mai ales trădarea colonelului Sturza vor
română, a unei structuri militare de informaţii determina conducerea armatei să iniţieze unele
relativ moderne, cu misiuni precise şi cu un set măsuri mai ferme pentru organizarea activităţii
coerent de norme interne de funcţionare. contrainformative la nivelul tuturor structurilor
Astfel, anul 1883 va aduce un element nou militare9.
atât în activitatea secţiei, cât şi a armatei: Pentru început s-a luat decizia înfiinţării
trimiterea în străinătate, la Berlin, a primului unui birou mixt în compunerea căruia intrau
ataşat militar român, colonelul Iacob Lahovari. ofiţeri ai Secţiei a II–a şi agenţi ai Siguranţei
În 1884, prin Decretul nr. 158 este aprobat Generale, dar lipsa unei experienţe minime în
,,Regulamentul serviciului de stat major” în care domeniu a personalului selecţionat, precum şi
este inclus şi cadrul normativ intern al Secţiei a divergenţele existente între conducerile celor
II-a, iar din 1896, secţia se va numi ,,Secţia a II-a două instituţii au determinat ca acest proiect să
- concentrări şi operaţiuni militare, informaţii şi
studiul armatelor străine, organizarea şi direcţia
7
Arhivele Militare Române, Fond nr. 5417, Dosar 295, f. 6-7.
8
Idem, Rola P-II. 1.521, c. 561-564.
9
structuri vor fi doi viitori generali ai Armatei, slt. Detalii în: C. Neagu, D. Marinescu, R. Georgescu, Fapte
Gheorghe Slăniceanu şi slt. Ştefan Fălcoianu - n.a.). din umbră, vol.II, ed. Politică, 1977, p. 88-116.

54
INFOSFERA

fie un eşec10. Tot în baza unui proiect comun al Apariţia unei structuri distincte de contra-
Direcţiei Siguranţă Generală şi Marelui Stat informaţii a constituit o necesitate de ordin
Major, în martie 1917, subcomisarul Mihail strategic, în condiţiile în care după campaniile
Moruzov va pune bazele Biroului de Siguranţă din 1916 şi 1917, era mai mult decât evident că
a Deltei Dunării, care avea ca principală misiune printre multiplele cauze care au stat la originea
acoperirea contrainformativă a zonei Deltei şi unor insuccese în luptă, una dintre cele mai
contracararea acţiunilor de spionaj, în special a importante a fost incapacitatea forţelor proprii
celor desfăşurate de serviciul de informaţii al de a-şi proteja informaţiile şi a contracara
Armatei a 6-a rusă. Deşi activitatea biroului a acţiunile de spionaj.
fost remarcabilă, prin ea configurându-se un stil Contrainformaţiile militare româneşti intrau
de contraspionaj total care ulterior va fi denumit astfel într-o nouă etapă a evoluţiei sale, o etapă
de şcoala românească de contraspionaj „stilul a perfecţionării şi adaptării permanente, care
Moruzov”, conflictul deschis izbucnit între până în anul 1948 a parcurs mai multe
inspectorul general al Siguranţei Generale, momente, unele cu un impact major atât asupra
Romulus Voinescu, şi comisarul Moruzov va eficienţei activităţii, cât şi a percepţiei publice
conduce la iniţierea unei anchete ale cărei asupra structurilor militare de contraspionaj.
rezultate, transmise şi conducerii armatei, arătau În perioada 1918 - 1925, se va acorda o
că ,,subcomisarul Moruzov M. şi agentul Luchian atenţie deosebită dezvoltării şi perfecţionării
A. sunt vinovaţi de faptele care li se impută (...) structurilor contrainformative. Astfel, în anul
Sunt de părere că ambii trebuie îndepărtaţi din 1919, Marele Stat Major este reorganizat pe
serviciu şi Moruzov chiar predat judecăţii”11. două subdiviziuni. În cadrul celei de a II-a
Cu toate acestea, datorită activităţii des- subdiviziune găsim Secţia 5 Informaţii şi Contra-
făşurate, concretizată în mai mult de şapte sute informaţii, cu două birouri: Biroul 1 Informaţii
de note informative transmise pentru care şi Biroul 2 Contrainformaţii. În anul 1925, structura
Moruzov fusese decorat cu ordinul „Coroana informativă a Armatei se transformă din secţie
României cu spade în grad de cavaler”, conducerea în diviziune, care avea în compunere o secţie de
Marelui Stat Major nu a dat curs propunerilor informaţii şi o secţie de contrainformaţii13.
din actul final al anchetei, dar a concluzionat că Această nouă organizare era justificată de colonelul
proiectele comune cu Siguranţa Generală nu Alexandru Glaz, şeful Diviziunii II, prin aceea
reprezintă decât soluţii circumstanţiale lipsite de că „Acţiunea contra-informativă este foarte
substanţă şi eficienţă12. importantă şi nu mai poate fi înglobată în cea
Pe acest fond, şeful Biroului Informaţii din informativă propriu-zisă şi de aici specializarea
Secţia a II–a Marelui Cartier General, colonelul unei diviziuni a Marelui Stat Major cu o secţie
Nicolae Condeescu, propunea, în raportul cu nr. de informaţii şi o secţie de contrainformaţii”14.
289 din 28 aprilie 1918, ca după demobilizarea Intensificarea acţiunilor de spionaj, în
armatei, stabilită pentru data de 1 iulie 1918, să contextul modificării echilibrului de putere din
se înfiinţeze în cadrul Marelui Stat Major o Europa şi al accentuării tendinţelor revizioniste, i-
structură informativă de tip secţie, formată din a determinat pe factorii responsabili ca, după
două birouri: Biroul 1 Informaţii şi Biroul 2 crearea cadrului organizatoric, să-şi concentreze
Contrainformaţii. Propunerea a fost aprobată eforturile şi spre perfecţionarea cadrului teoretic,
prin Ordinul de zi nr. 36 din 1 mai 1918, dată regulamentar şi doctrinar, inclusiv pentru lupta
care încheie ce-a de-a doua etapă a activităţii „contra investigaţiunilor adversarului, adică acţiunea
informative în domeniul militar. contra-informativă, care se dezvoltă din ce în ce
mai mult”15. Expresie a acestui efort teoretic
10
Ştefan Mariţiu, Nevian Tunăreanu, „Serviciile de sunt, pentru început, Instrucţiunile provizorii
informaţii româneşti în Primul Război Mondial”, revista
Profil, anul 3, nr. 9, nov. 2005, p. 9.
11 13
Ştefan Mariţiu, Nevian Tunăreanu, op.cit., p. 11. Arhivele Militare Române, Fond M.St.M., Registrul
12
Încă din februarie 1917, generalul Prezan aprobase istoric nr.1041,f.465 -466.
14
Instrucţiunile asupra organizării şi funcţionării serviciului Ion Dohotaru op.cit., p. 73-74.
15
de informaţii care realizau, pentru prima oară, cadrul Biblioteca Cercului Militar Naţional, Fond M, Cota II
doctrinar al activităţii informative din Armată - cf. Ion 224, Instrucţiuni provizorii asupra informaţiilor,
Dohotaru, op. cit., p. 56. tipografia Marelui Stat Major, 1927, p.7-8.
55
INFOSFERA

privind activitatea de informaţii şi contra- Deşi structurile de informaţii şi contra-


informaţii militare, intrate în vigoare în 1927 şi informaţii ale Armatei române au informat în
completate în 1929. mod frecvent conducerea statului român din
La 26 iunie 1930, a fost promulgată şi acea perioadă asupra pericolelor externe şi
publicată în Monitorul Oficial nr. 139 Legea interne care vizau integritatea teritorială, inde-
contra spionajului şi trădării în timp de pace16, pendenţa şi suveranitatea ţării, situaţia geopolitică
care completa şi modifica Legea asupra spio- din anul 1940, cât şi vulnerabilităţile majore pe
najului în timp de pace din 13 ianuarie 1913. plan intern, nu au putut împiedica rapturile
Astfel, în septembrie 1930, generalul teritoriale şi destrămarea României întregite după
Samsonovici îi raporta Regelui Carol al II-lea că numai 22 de ani de existenţă.
„echipa contrainformativă a Marelui Stat Major Situaţia gravă în care se afla ţara şi Armata
a contribuit la descoperirea a 85% din cazurile română în perioada respectivă şi evoluţiile în
de spionaj din ţară”17. domeniul informaţiilor şi contrainformaţiilor
În anul 1930, în cadrul Secţiei a II-a a luat militare au determinat Marele Stat Major să
fiinţă Serviciul Special de Informaţii, iar în anul înlocuiască, în anul 1941, „Instrucţiunile provizorii
1931, acesta a ieşit din organica secţiei18. asupra informaţiilor” emise în anul 1927, cu
În anul 1933, s-au înfiinţat trei centre de „Regulamentul de informaţii şi contrainformaţii
contrainformaţii la Iaşi, Bucureşti şi Cluj. Până - A.5”, în conţinutul căruia activitatea contra-
în anul 1935 nu s-au produs schimbări în informativă avea o pondere considerabilă20.
organica Secţiei a II-a, dar atribuţiile Biroului 1 În nota de fundamentare adresată generalului
Căutare au fost extinse la probleme de contraspionaj Ion Antonescu, generalii Constantin Pantazi,
şi ataşaţi militari19. subsecretar de stat al Armatei de uscat şi
În perioada 1938-1939, s-a remarcat o Alexandru Ioaniţiu, şeful Marelui Stat Major,
preocupare continuă de sporire a numărului evidenţiau, printre altele, că prin acest regulament
ofiţerilor încadraţi la Secţia a II-a, ca urmare a „se dau, pentru prima oară, normele generale
intensificării acţiunilor subversive şi revizioniste pentru organizarea activităţii contra-informative
ale URSS, Ungariei şi Bulgariei şi a deteriorării în Armată, ca o necesitate absolută şi cu totul
grave a situaţiei politico-militare din centrul şi actuală, spre a crea şi în acest domeniu o
sud-estul Europei. doctrină unică”21.
În ianuarie 1939, Serviciul Special de Specialiştii în studiul serviciilor secrete
Informaţii împreună cu Secţia a II-a de la Marele apreciază că Regulamentul A.5 dezvăluie moder-
Stat Major, a întocmit şi prezentat un amplu nismul concepţiei despre activitatea de informaţii
studiu în legătură cu intensificarea fenomenului şi contrainformaţii a celor care au contribuit la
expansiunii Germaniei în estul şi sud-estul elaborarea acestuia22.
Europei, arătând exact caracterul şi evoluţia Că aşa au stat lucrurile, au rămas mărturie
viitoarelor stări de lucruri. Studiul s-a dovedit acţiunile eficiente ale structurilor militare de
de mare utilitate pentru stabilirea liniei politicii informaţii şi contrainformaţii în perioada pre-
externe româneşti faţă de Germania, în raport cu mergătoare şi pe timpul campaniilor din cel de-
gravele probleme ce se conturau. al Doilea Război Mondial, în special pe Frontul
Secţia a II-a din Marele Stat Major şi de Est23.
Serviciul Special de Informaţii au prezentat
Guvernului român, în luna iulie 1939, un 20
document informativ amplu, prin care se avertiza Biblioteca Cercului Militar Naţional, Fond M, Cota I
1718, A.5 - Regulamentul de informaţii şi contrainformaţii.
din nou asupra pericolului expansiunii germane 21
Regulamentul A.5, ediţie 1941, fila 5. Conform
către estul şi sud-estul Europei. prevederilor acestui regulament, ,,activitatea contrainformativă
înglobează totalitatea măsurilor luate în scopul de a
împiedica acţiunea informativă a inamicului şi a preîntâmpina
16
Biblioteca Cercului Militar Naţional, Fond M, Cota II şi împiedica manifestările de orice fel ale acţiunii subversive”.
22
6035, Legea contraspionajului şi trădării în timp de pace. Cristian Troncotă, Glorie şi tragedii. Momente din
17
Ion Dohotaru (coord.) op.cit., p.78. istoria serviciilor de informaţii şi contrainformaţii române
18
Arhivele Militare Române, Fond 948/52, Dosar nr. 46, de pe Frontul de Est, 1941-1944, Editura Nemira, Bucureşti,
f. 168. 2003, p.15.
19 23
Ibidem, f. 169. Cristian Troncotă , op.cit.

56
INFOSFERA

După actul de la 23 August 1944 şi punerea decenii, fiind deturnat de la misiunile sale fireşti
în aplicare a Convenţiei de armistiţiu, semnată - protecţia valorilor umane şi materiale ale
pe 12 septembrie 1944 la Moscova, structurile organismului militar.
informative ale Armatei vor fi neutralizate şi Revenirea la normalitate şi la tradiţiile
ulterior desfiinţate. activităţii de contrainformaţii din Armata României
Astfel, prin Decretul nr. 3506 din 29 a avut loc imediat după Revoluţia din decembrie
noiembrie 1946 şi articolele 12 şi 24 din Legea 1989, fapt ce a fost instituţionalizat prin ordinul
nr. 452/1946 cu privire la organizarea Ministerului ministrului Apărării Naţionale M41/1990, prin
de Război, Secţia a II-a Informaţii şi Contra- care s-a înfiinţat Direcţia Contraspionaj a
informaţii a fost eliberată de misiunea contra- MApN, structură care şi-a schimbat denumirea,
informativă în armată, iar asupra acestei hotărâri concomitent cu lărgirea atribuţiilor funcţionale,
nu s-a mai revenit24. Prin decizia ministerială nr. în Direcţia Protecţie şi Siguranţă Militară (1997),
2541 din 29 martie 1947, Secţia a II-a Direcţia Siguranţă Militară (2001) şi Direcţia
Informaţii şi Contrainformaţii s-a transformat în Contrainformaţii şi Securitate Militară (2006).
Secţia a II-a Instrucţie Informativă de Luptă şi Reînfiinţarea, în anul 1990, a serviciului de
Legături Externe, pierzându-şi caracterul său contrainformaţii al Armatei a avut la bază
informativ-operativ, iar elementele structurale de aceleaşi considerente care au fundamentat decizia
contrainformaţii militare au fost scoase din de înfiinţare a Biroului 2 în 1918: o situaţie
organica Secţiei a II-a25. Activitatea informativă internă şi internaţională greu predictibilă,
a Secţiei a II-a a fost limitată doar la studiul configurarea unui mediu de securitate caracterizat
evenimentelor apărute în presă sau comentate la de multipolarism şi intensificarea acţiunilor
emisiuni de radio. serviciilor de informaţii străine, inclusiv în
domeniul militar.
În 1990 însă, în condiţiile trecerii României
la sistemul democratic, imperativul necesităţii a
fost dublat şi de imperativul revenirii la normalitate
şi la tradiţie: o structură de contrainformaţii
militare, în interiorul Armatei.
Astăzi, Direcţia Contrainformaţii şi Securitate
Militară, componentă fundamentală a Direcţiei
Generale de Informaţii a Apărării, continuă o
tradiţie de aproape un secol în care, cu profesionalism
şi discreţie, îşi îndeplineşte la standarde
performante, misiunile şi atribuţiile stabilite prin
legile şi regulamentele militare, referitoare la
menţinerea şi apărarea stării de securitate în
domeniul militar.
La 30 august 1948, prin Decretul nr. 221 Transformările succesive care au avut loc
privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei începând cu anul 1990 au vizat adaptarea
Generale a Securităţii Poporului în cadrul organizaţională şi funcţională a Direcţiei,
Ministerului Afacerilor Interne, a luat fiinţă conform evoluţiilor structurilor din Armata
Direcţia a IV-a Contrainformaţii Militare26. României şi a modificărilor survenite în mediul
Astfel, cursul firesc al tradiţiilor activităţii de securitate, generate în principal, de amplificarea
structurilor militare de contrainformaţii a fost ameninţărilor asimetrice. De asemenea, aderarea
brutal întrerupt pentru mai mult de patru României la structurile euro-atlantice şi participarea
Armatei Române la acţiuni în teatrele de operaţii
24
au determinat extinderea rolului, misiunilor şi
Ion Dohotaru (coord.), op. cit., p. 121.
25 obiectivelor ce revin Direcţiei.
Gl. d. (r) Victor Negulescu, De la informaţii la
contraspionajul militar – drumul anevoios al unui Pe parcursul celor 20 de ani, Direcţia
serviciu secret: 1990-1996, Editura Bibliotheca, Contrainformaţii şi Securitate Militară s-a înscris
Târgovişte, 2000, p. 25. permanent, împreună cu întreaga Armată română,
26
Revista Profil, anul 2, nr. 4, martie 2004.
57
INFOSFERA

pe drumul transformărilor continue, sprijinind revin potrivit Constituţiei, legilor şi regulamentelor


cu date şi informaţii procesul decizional la nivel militare.
strategic, operativ şi tactic, răspunzând cât mai În acest scop, Direcţia Contrainformaţii şi
eficace noilor tipuri de ameninţări, confruntări şi Securitate Militară va continua să acţioneze
conflicte specifice evoluţiilor din mediul de pentru o mai bună comunicare inter-instituţională,
securitate de la sfârşitul secolului XX şi începutul cu respectarea echilibrului între transparenţă şi
secolului XXI. asigurarea confidenţialităţii activităţilor specifice.
Momente importante în evoluţia Direcţiei Obiectivul fundamental al acestei priorităţi de
le-au constituit extinderea gamei de misiuni şi acţiune îl constituie conştientizarea de către
responsabilităţi prin: preluarea atribuţiilor de întreg personalul Armatei a faptului că apărarea
reglementare, control şi audit în domeniul securităţii intereselor şi valorilor instituţiei militare nu se
informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE, poate realiza decât printr-un efort comun.
al securităţii industriale, INFOSEC şi cifru; Obiectivele de control managerial au în
participarea la misiuni în teatrele de operaţii; vedere, în principal, gestionarea în mod unitar şi
îndeplinirea unor funcţii de specialitate în coman- coerent a tuturor activităţilor, proceselor, acţiunilor
damente NATO/UE; implementarea procedurilor organizate şi desfăşurate la nivelul Direcţiei şi
NATO de contrainformaţii şi securitate. alocarea resurselor pe obiective şi priorităţi.
În prezent, eforturile conceptuale şi acţionale În acest sens, Direcţia a realizat paşi
ale instituţiei sunt concentrate asupra îndeplinirii, importanţi în implementarea şi operaţionalizarea
cu prioritate, a patru tipuri de obiective: obiective noilor standarde de control intern, cu efortul
structurale, obiective operaţional-acţionale, obiective principal direcţionat pe procedurarea întregii
de sinergie şi obiective de control managerial. activităţi şi pe managementul riscurilor, ameninţărilor
Obiectivele structurale vizează adaptarea şi vulnerabilităţilor.
continuă a Direcţiei, în conformitate cu proiecţia Stabilirea acestor obiective a fost determinată
de forţe şi Strategia de transformare a Armatei şi de faptul că în ultimii ani, rolul şi misiunile
României, pentru realizarea unei noi structuri Direcţiei s-au extins în mod semnificativ, pentru a
organizatorice, care să asigure în acelaşi timp acoperi gama diversificată de factori de risc şi
dezvoltarea actualelor mecanisme / proceduri de ameninţări care se manifestă atât la nivelul siguranţei
conducere şi trecerea de la managementul naţionale, cât şi la cel al siguranţei militare.
proactiv la leadership. Totodată, s-au depus eforturi pentru sporirea
Obiectivele operaţional-acţionale necesită gradului de interoperabilitate cu structurile
abordarea riscurilor, ameninţărilor, stărilor de militare ale statelor membre NATO, concretizate
pericol şi vulnerabilităţilor la adresa securităţii în rezultatele foarte bune obţinute în misiunile
naţionale şi militare din perspectiva intelligence- executate în teatrele de operaţii, precum şi în
ului acţionabil. aprecierile structurilor cu care colaborăm din
Pe acest fond, se are în vedere ca structurile cadrul Alianţei.
Direcţiei, îndeosebi cele informativ-operative şi Ca urmare a acestor eforturi, Direcţia Contra-
de analiză, să dezvolte noi modalităţi, procedee informaţii şi Securitate Militară a devenit o structură
şi mecanisme de identificare preventivă, verificare modernă, flexibilă, eficientă, capabilă să gestioneze
şi valorificare oportună către factorii de decizie riscurile şi ameninţările la adresa organismului
militari şi politico-militari a datelor, informaţiilor, militar şi să asigure, în mod operativ şi oportun,
aspectelor cu relevanţă pentru asigurarea stării informaţiile necesare fundamentării deciziei
de legalitate, echilibru şi stabilitate a tuturor factorilor de conducere militari şi politico-militari.
structurilor MApN, precum şi a celor aparţinând Pe acest fond, în perioada următoare, contra-
NATO/statelor partenere aflate pe teritoriul naţional. informaţiile militare vor continua să aibă un rol
Obiectivele de sinergie impun configurarea esenţial în procesul de identificare, evaluare şi
unor noi modalităţi de cooperare şi conlucrare contracarare a ameninţărilor la adresa securităţii
între Direcţie şi structurile centrale şi teritoriale naţionale în domeniul militar, generate de spionaj,
ale MApN, având ca scop menţinerea şi creşterea sabotaj, subversiune, crimă organizată.
stării de securitate militară, absolut necesară De asemenea, componenta de securitate
îndeplinirii de către acestea a misiunilor care le militară a Direcţiei va acţiona cu consecvenţă pentru

58
INFOSFERA

iniţierea, aplicarea şi verificarea modului de militare ale României s-au aflat permanent în
îndeplinire şi implementare a politicilor de securitate linia întâi a unui război nevăzut şi continuu. Un
în structurile MApN, precum şi pentru dezvoltarea război care şi astăzi trimite în avanposturile liniei
culturii de securitate a personalului Armatei. de apărare a intereselor naţionale şi euroatlantice,
În pofida faptului că natura muncii de în domeniul militar, oameni devotaţi care,
contrainformaţii face ca, de cele mai multe ori, dincolo de statutul de profesionişti ai contra-
eforturile şi succesele personalului din cadrul informaţiilor militare, sunt militari ai Armatei
structurilor de informaţii să rămână în umbră, României, structură a autorităţii statale în care
iar vizibile să fie, de regulă, eşecurile, satisfacţia cetăţenii români au avut şi au deplină încredere.
cea mai mare o reprezintă recunoaşterea de către La 92 de ani de la prima atestare oficială,
decidenţii politico-militari şi militari, comandanţii structura de contrainformaţii a Armatei României,
/ şefii de pe toate treptele ierarhice a valorii muncii integrată din anul 1999, alături de Direcţia
depuse, a faptului incontestabil că activitatea Direcţiei Informaţii Militare, în cadrul Direcţiei Generale
contribuie la fundamentarea actului decizional. de Informaţii a Apărării, continuă să acţioneze
La acest moment aniversar, Direcţia sub deviza NEFAS EST NOCERE PATRIAE
Contrainformaţii şi Securitate Militară este o pentru ca cea mai reprezentativă instituţie a
structură reprezentativă a Armatei României, autorităţii tradiţionale a statului - Armata - să-şi
care continuă cu profesionalism şi onoare o tradiţie poată îndeplini misiunile încredinţate.
de aproape un secol, în care contra informaţiile

59
INFOSFERA

ACTIVITATEA DE PROTECŢIE ŞI CONTRATERORISM


ÎN ARMATA ROMÂNĂ. PRIORITĂŢI DE DEZVOLTARE
Emil OLARU*
Ciprian CĂRBUNARU**
Subiectul pe care ne-am propus să-l abordăm schimbări importante, modificările de esenţă,
în cadrul acestui articol gravitează în jurul noţiunilor calitative şi cantitative, înregistrate în ultimele
conexe de terorism, antiterorism, contraterorism. decade ale secolului al XX-lea şi mai ales la
Pentru o delimitare clară a acestor noţiuni, ne începutul secolului al XXI-lea fiind atât de
propunem să realizăm o trecere sumară în revistă complexe, încât ne determină să considerăm că
a acestora. ∗∗∗ asistăm la un sfârşit al terorismului clasic şi la
Potrivit Legii 535/20041, terorismul reprezintă naşterea unui terorism de tip nou, neo-terorismul,
ansamblul de acţiuni şi/sau ameninţări, care cu formele sale cele mai periculoase de manifestare:
prezintă pericol public şi afectează securitatea superterorismul şi megaterorismul. În prezent,
naţională, având următoarele caracteristici: organizaţiile neo-teroriste nu se mai bazează pe
- sunt săvârşite premeditat de entităţi teroriste, nevoia acută de sponsori deoarece şi-au creat
motivate de concepţii şi atitudini extremiste, sisteme organizaţionale proprii, iar suportul
ostile faţă de alte entităţi, împotriva cărora logistic, indispensabil în planificarea şi organizarea
acţionează prin modalităţi violente şi/sau unor asemenea tipuri de acţiuni, are la bază un
distructive; complex de măsuri şi activităţi desfăşurate într-o
- au ca scop realizarea unor obiective specifice, concepţie unitară, conspirat sau legendat, extrem de
de natură politică; descentralizat şi independent de terţe state sponsor.
- vizează factori umani şi/sau factori materiali Pe de altă parte, antiterorismul, aşa cum
din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, este definit în Legea 535/2004, reprezintă ansamblul
populaţiei civile sau a oricărui alt segment măsurilor defensive realizate anterior producerii
aparţinând acestora; atacurilor teroriste, utilizate în scopul reducerii
- produc stări cu un puternic impact psihologic gradului de vulnerabilitate a factorilor umani,
asupra populaţiei, menit să atragă atenţia specifici şi nespecifici3 şi a celor materiali4.
asupra scopurilor urmărite. Practic, antiterorismul, include tot ceea ce
Deşi termenul terorism a apărut în dicţionare se opune terorismului şi anume:
relativ târziu2 (1796), este de reţinut faptul că - componenta teoretică (concepţii, strategii, doc-
diada teroare-terorism era conştientizată de omenire
încă din antichitate, când inducerea fricii a reprezentat 3
În categoria factorilor umani specifici intră acele
instrumentul cel mai convingător pentru unii persoane vizate direct de entităţile teroriste, respectiv
conducători ai vremii care au recurs la violenţă demnitari, militari, funcţionari, precum şi reprezentanţi ai
şi teroare pentru realizarea unor scopuri politice. unor organizaţii internaţionale. Factorii umani nespecifici
desemnează persoanele incluse indirect în mecanismele
De-a lungul istoriei, terorismul a cunoscut politogene ale entităţii-ţintă, în general populaţia civilă
(Legea 535/2004).
4
Factorii materiali sunt reprezentaţi de aspectele de

Emil OLARU este expert în managementul informaţiilor mediu, culturile agricole şi şeptelul, alimentele şi alte
pentru apărare. produse de consum curent, obiectivele de importanţă
∗∗
Ciprian CĂRBUNARU este analist politico-militar în strategică, militare sau cu utilitate militară, facilităţile de
cadrul Ministerului Apărării Naţionale. infrastructură ale vieţii sociale, facilităţile de stat şi
1
Legea 535/2004 privind prevenirea şi combaterea guvernamentale, sistemele de transport, telecomunicaţii şi
terorismului, adoptată de Parlamentul României la 25.11.2004. informaţionale, simbolurile şi valorile naţionale, precum
2
Gheorghe Arădăvoaice, Sfârşitul terorismului, Editura şi bunurile mobile sau imobile ale organizaţiilor
Antet, Filipeştii de Târg, Prahova, 2002, p. 9. internaţionale (Legea 535/2004).

60
INFOSFERA

trine, principii, tactici, tehnici, proceduri etc.); şi combaterea terorismului;


- legislaţia corespunzătoare; • 2005 - Regulamentul de organizare şi funcţionare
- resursele umane, materiale şi financiare; a Centrului de Coordonare Operativă Anti-
- organismele ori instituţiile specializate în teroristă (CCOA), operaţionalizarea deplină a
combaterea terorismului; SNPCT încheindu-se în anul 2005, prin
- acţiunile şi măsurile destinate să descurajeze, adoptarea, de către CSAT, a Regulamentului
să prevină, să combată ori să limiteze terorismul. de organizare şi funcţionare a CCOA - structură
În ceea ce priveşte contraterorismul, acesta din cadrul Direcţiei Generale pentru Prevenirea
reprezintă ansamblul măsurilor ofensive realizate şi Combaterea Terorismului (DGPCT), prin care
în scopul capturării sau anihilării teroriştilor, SRI exercită coor-donarea tehnică a SNPCT;
eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii legale, • 2006 - Metodologia de organizare şi executare
în cazul desfăşurării ori producerii unui atac a intervenţiei contrateroriste. În ianuarie 2010
terorist. Practic, contraterorismul este răspunsul, acesta a fost abrogată, noua metodologie
acţiunea „post-factum”, la o acţiune teroristă intrând în vigoare cu aceeaşi dată prin
care a avut loc. aprobarea de către CSAT;
O lectură a cadrului legal în materie de • 2007 - Strategia de comunicare şi desfăşurare
luptă antiteroristă relevă faptul că, până în anul a informării pentru prevenirea şi limitarea
1989, responsabilităţile în domeniu au revenit, unei situaţii de risc terorist/criză teroristă.
pe baza unor norme interne, Unităţii Speciale de În Strategia de Securitate Naţională a
Luptă Antiteroristă (USLA). În anul 1990 României (2006), terorismul este inclus printre
aceasta se transformă în Brigada Antiteroristă şi principalele ameninţări la adresa securităţii
devine unitate informativ-operativă centrală în naţionale, iar combaterea factorilor de risc generaţi
structura Serviciului Român de Informaţii de evoluţia fenomenului terorist internaţional şi
(SRI). Legea 51/1991 privind siguranţa de influenţele acestuia asupra stării de securitate
naţională a României a abordat „terorismul”, a ţării noastre constituie un obiectiv esenţial.
pentru prima dată în sistemul juridic românesc, În prezent, în România nu se poate aprecia
ca ameninţare la adresa securităţii naţionale, iar că există terorism de sorginte sau motivaţie
Legea 14/1992 a atribuit SRI responsabilitatea autohtonă. Totuşi, implicarea cu trupe în „războiul
prevenirii şi combaterii terorismului. general împotriva terorismului” poate constitui
Evenimentele din 11 septembrie 2001 şi un motiv destul de puternic pentru grupurile
evoluţiile ulterioare ale fenomenului terorist extremist-teroriste de a alege România ca ţintă.
internaţional au impus o reevaluare a activităţii Potrivit prevederilor Legii nr. 535/2004 şi
naţionale antiteroriste şi o dezvoltare a cadrului ale Protocolului general de organizare şi
legal, astfel: funcţionare a Sistemului Naţional de Prevenire
• 2001 - SRI este desemnat ca autoritate naţională şi Combatere a Terorismului, Ministerul Apărării
în domeniul antiterorist; Naţionale (MApN) are atribuţii generale şi
• 2002 - este elaborată Strategia naţională pentru atribuţii specifice, orientate pe ambele dimensiuni
prevenirea şi combaterea terorismului, document acţionale - prevenire, respectiv combatere.
doctrinar fundamental care valorifică solidar
interesele şi necesităţile de securitate internă
a societăţii româneşti, prin consolidarea
mecanismelor sale de autoprotecţie faţă de
fenomenul terorist;
• 2002 - Protocolul general de organizare şi
funcţionare a Sistemului Naţional de Prevenire
şi Combatere a Terorismului (SNPCT);
• 2004 - Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare
a Ţării (CSAT) nr. S-66 din 15.04.2004
privind instituirea Sistemului Naţional de
Alertă Teroristă;
La nivelul MApN, prevenirea şi combaterea
• 2004 - Legea nr. 535/2004 privind prevenirea terorismului se realizează în conformitate cu
61
INFOSFERA

prevederile convenţiilor internaţionale privind - „Protecţia - formă defensivă de prevenire a


reprimarea terorismului la care România este unei acţiuni ostile/teroriste care este executată
parte, precum şi cu respectarea reglementărilor de structuri specializate ale MApN” - este
internaţionale şi a legislaţiei interne referitoare evident faptul că, o structură militară de tip
la drepturile omului. Astfel, la nivelul ministerului, clasic nu este în măsură să execute acest tip
prevenirea şi combaterea terorismului constă în de acţiune;
ansamblul de acţiuni planificate, organizate şi - „independent sau în cooperare cu structuri
desfăşurate în mod coordonat de către structurile specializate ale instituţiilor componente SNPCT”
specializate, potrivit competenţelor, în contextul - de aici rezultă faptul că aceste structuri
eforturilor întreprinse la nivel naţional şi trebuie să aibă un limbaj comun şi procedee
internaţional în acest scop. de acţiune bine definite, devenite în urma
În scopul prevenirii şi combaterii acţiunilor antrenamentelor stereotipuri, care prin punerea
teroriste îndreptate împotriva demnitarilor, perso- lor în practică într-o situaţie reală de criză, să
nalului, obiectivelor şi simbolurilor Armatei conducă către acelaşi scop comun - siguranţa
României, MApN dispune de structuri specializate demnitarului;
de comandă şi execuţie, pregătite şi echipate în - „fără a pune în pericol viaţa, integritatea fizică
mod corespunzător. Structura care are misiunea sau sănătatea, imaginea precum şi libertatea
principală de protecţie antiteroristă şi de intervenţie de acţiune şi de mişcare a demnitarilor” -
contrateroristă, definită prin acte normative şi indiferent de dispozitivul de acţiune adoptat
nominalizată prin protocoalele în vigoare, este şi de mediul în care se execută misiunea, în
Detaşamentul Special de Protecţie şi Intervenţie situaţii de atac asupra demnitarului, obiectivul
din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a principal al microstructurilor de protecţie îl
Apărării. constituie evacuarea în siguranţă a acestuia,
Acţiunile militare speciale din domeniul evitând, pe cât posibil, angajarea luptei cu
prevenirii şi combaterii terorismului angajate de elementele agresoare şi expunerea, în acest
aceste structuri urmăresc realizarea a trei obiective fel, a vieţii demnitarului protejat; de asemenea,
operaţionale - prevenirea, descurajarea şi reacţia. personalul angrenat în asigurarea securităţii
Prevenirea şi descurajarea actelor de terorism unui demnitar, trebuie să păstreze confiden-
se realizează prin măsurile de întărire a securităţii ţialitatea acţiunii executate, prin păstrarea
demnitarilor, personalului, obiectivelor şi simbo- secretului profesional atât în mediul militar,
lurilor Armatei României, a activităţilor cu cât şi în viaţa socială, şi să respecte viaţa
potenţial de a deveni obiectiv ţintă teroristă, privată a demnitarului, astfel încât să nu se
precum şi prin cele de reducere a vulnerabilităţii interfereze cu libertatea de acţiune şi sarcinile
acestora, iar reacţia la acte de terorism cuprinde oficiale ale acestuia.
intervenţiile contrateroriste şi intervenţiile contra- Modul cum este planificată, organizată şi
teroriste EOD (Explosive Ordnance Disposal) executată această activitate deosebit de complexă
de nivel tactic. revine în mod exclusiv structurilor cu respon-
Din punctul nostru de vedere, „protecţia sabilităţi în executarea unor astfel de acţiuni.
constituie forma de prevenire a terorismului, cu Acest lucru nu face obiectul acestui articol, dar
caracter defensiv, care include totalitatea măsurilor structurile de stat major implicate direct în acest
şi activităţilor executate de structurile specializate proces de planificare trebuie să aibă în vedere,
ale MApN, independent sau în cooperare cu în mod obligatoriu, următoarele aspecte esenţiale:
structuri specializate ale instituţiilor componente - rangul demnitarului la nivelul căruia se
ale SNPCT, în scopul prevenirii şi contracarării desfăşoară acţiunea;
oricăror fapte de natură a pune în pericol viaţa, - riscurile şi ameninţările existente sau probabile
integritatea fizică sau sănătatea, imaginea precum la adresa demnitarului respectiv;
şi libertatea de acţiune şi de mişcare a demnitarilor - nivelul de alertă teroristă în intervalul de timp
din responsabilitate”. în care se execută acţiunea;
Analizată cu atenţie, această definiţie scoate - resursele aflate la dispoziţie în momentul
în evidenţă aspecte care la prima vedere / citire angajării.
nu atrag în mod vădit atenţia cititorului şi anume: Plecând de la ideea că în ziua de azi mijloacele

62
INFOSFERA

folosite pentru eliminarea unui VIP pot fi manifestă, arie geografică, timp, volum, importanţă
multiple, rezultă ca protecţia nu se mai reduce la (interes, gravitate), nivel de probabilitate.
simpla protecţie nemijlocită, fizică, a persoanei Importanţa unui risc nu se apreciază numai
în cauză, ci îmbracă aspecte mult mai complexe, în funcţie de efectele sale instantanee sau de
care cuprind toată sfera de posibilităţi (protecţie cele care pot fi previzibile la un moment dat.
medicală, electronică, toxică şi de radiaţie, bio- Trebuie să se ţină seama că un fapt aparent
logică etc.). mărunt, de îndată ce începe să se deruleze, poate
Personalul destinat să asigure securitatea reprezenta o primejdie prin cumularea altor fapte,
unui VIP, cerinţă care implică în mod obligatoriu precum şi prin extensia propriilor sale efecte.
executarea de acţiuni specifice de protecţie, Mediul de securitate poate fi afectat, într-un
trebuie să conştientizeze riscurile, pericolele, sens sau altul, fie doar de un singur risc (este o
ameninţările şi vulnerabilităţile la care VIP-ul situaţie ipotetică posibilă), fie de mai multe
este expus. Având în vedere atenţia şi importanţa riscuri, simultan. În acest din urmă caz, riscurile
deosebită pe care o acordă specialiştii atunci se grupează, constituind factori de risc care sunt
când planifică astfel de acţiuni, ne vedem obligaţi de o mare diversitate, sub aspectul originii, naturii
să facem o sumară trecere în revistă a acestor şi probabilităţii lor de producere.
termeni. Ameninţarea semnifică o acţiune ostilă, cu
Din punct de vedere etimologic, termenul scopul de a intimida. Ea poate fi exercitată în
de securitate provine din limba latină, unde securitas mod direct de vectorul care ameninţă sau poate
/ securitatis înseamnă faptul de a fi la adăpost fi percepută ca atare de subiectul care se consideră
de orice pericol. ameninţat. Ameninţări sunt şi capabilităţile deţinute
Prin risc se înţelege o primejdie, a cărei de adversari, care pot fi folosite pentru a exploata
eventualitate poate fi mai mult sau mai puţin vulnerabilităţile proprii9. Ameninţările se pot
previzionată5. În ceea ce priveşte „pericolul“6, materializa prin atitudini, gesturi, acte, fapte
acesta este definit ca o situaţie, stare, întâmplare care creează (conduc la) stări de dezechilibru şi
etc. care (poate) pune în primejdie viaţa, inte- instabilitate şi generează stări de pericol.
gritatea, libertatea, imaginea sau orice valoare Ameninţările pot fi identificate în raport cu
fundamentală a unei entităţi sau activităţi. O altă natura (politică, economică, militară, socială, de
definiţie prezintă „riscul“ ca un ansamblu de mediu), forma (atitudini, gesturi, fapte, evenimente,
stări tensionale, active sau latente, perceptibile fenomene, acţiuni umane etc.), stadiul (latente,
sau ascunse, cărora nu li s-au găsit soluţii în posibile, probabile, iminente) sau tipul lor
măsură să determine eliminarea cauzelor ce le-au (făţişe, mascate, mixte, violente, nonviolente).
generat şi care, menţinute între anumite limite, Vulnerabilităţile sunt procese sau fenomene
nu afectează securitatea7. din viaţa internă a entităţii considerate, care
Conform opiniilor unor sociologi, societatea diminuează capacitatea de reacţie la riscurile
actuală este o „societate a riscului” 8. Ulrich existente ori potenţiale sau care favorizează apariţia
Beck consideră că trăim într-o etapă avansată a şi dezvoltarea acestora. Ca şi riscul, vulnerabilitatea
modernităţii, centrată în jurul conceptului de are o cotă de probabilitate, pentru că nu tot ce e
„risc“. Însă modernitatea avansată nu generează vulnerabil devine un pericol real.
doar riscuri, ci şi eforturi de combatere a acestora. Vulnerabilităţile se pot evalua mai uşor
Considerăm că, în general, riscurile ce afectează decât ameninţările. Imposibilitatea asigurării
securitatea pot fi clasificate în funcţie de domenii securităţii generale presupune analiza serioasă a
de activitate, entităţi la nivelul cărora se factorilor de risc, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor
specifice oricărei entităţi sau activităţi considerate.
Este important de a se lua în calcul toate riscurile
5
*** – Dictionnaire de la langue française, Editura cu care entitatea se poate confrunta la un
Larousse-Bordos, Paris, 1988, p. 1952. moment dat. Nu se poate stabili un concept de
6
*** – Dicţionarul enciclopedic ilustrat al limbii române,
combatere a acestora, atât timp cât unele dintre
Editura ARC, Chişinău, 2006, p. 1687.
7
Francis Bouvet, Dictionnaire Littre, Editura Union
générale d’édition, Paris, 1964, p. 557.
8 9
Ulrich Beck, La société du risque: sur la voie d’une Vasile Puşcaş, Relaţii internaţionale contemporane,
autre modernité, Editura Flammarion, Paris, 2003, p. 115. Editura Sincron, Cluj-Napoca, 1999, p. 55.
63
INFOSFERA

ele sunt ignorate. Din perspectiva gradului de legiferează activitatea acestor structuri;
probabilitate al acţiunii efective, vulnerabilităţile - au fost încheiate protocoale de cooperare cu
au cea mai redusă şansă de a se materializa în SRI şi SPP;
riscuri reale, riscurile au o probabilitate ceva mai - s-au realizat conexiuni cu CCOA şi există un
mare de manifestare, iar ameninţările au cel mai permanent flux informaţional cu acesta;
înalt grad de probabilitate de a influenţa efectiv şi - s-au elaborat planurile operative de acţiune în
eficace mediul de securitate. Din punct de vedere situaţii de criză teroristă.
al duratei, vulnerabilităţile durează cel mai mult În plan extern, în baza actelor normative, a
în timp, riscurile au o viaţă mai scurtă decât documentelor metodologice şi a instrumentelor
vulnerabilităţile, iar ameninţările au cea mai internaţionale10, precum şi din perspectiva statutului
mică durată de viaţă. României de membru NATO şi aliat fidel în
Conform prevederilor Legii 535/2004, sistemul cadrul coaliţiei antiteroriste, Armata română
operaţional de prevenire şi combatere a tero- participă la campania internaţională contratero-
rismului constă în identificarea persoanelor rismului, fără rezerve, de facto, în teatrele de operaţii.
care iniţiază, pregătesc, comit ori favorizează Terorismul născut odată cu societatea umană,
actele de terorism, prin executarea intervenţiei evoluează din păcate, în paralel cu aceasta.
antiteroriste (în cazul iminenţei producerii actelor Îndeosebi în ultimul secol, omenirea a cunoscut
teroriste), prin executarea intervenţiei contra- cea mai rapidă şi spectaculoasă evoluţie în
teroriste (când actele teroriste s-au produs), precum domeniul cercetării ştiinţifice, a descoperirilor
şi prin participarea la operaţiuni de combatere a din bio-genetică, în domeniul resurselor energetice,
terorismului prin cooperare internatională. a comunicaţiilor şi a creat posibilitatea
Ministerul Apărării Naţionale asigură intervenţia deplasărilor rapide la nivel global. Toate aceste
antiteroristă la obiectivele proprii în mod avantaje pentru civilizaţie pot deveni dezavantaje
independent, prin structurile sale specializate. pentru societate, atunci când ele sunt folosite în
Acestea acţionează la obiectivele la care există scopuri teroriste.
posibilitatea materializării unor potenţiali factori Sistemul creat pentru lupta antiteroristă, la
de risc, în scopul prevenirii, blocării şi respingerii care concură toate sectoarele societăţii, de natură
acţiunilor elementelor / grupărilor teroriste sau politică, economică, culturală etc., trebuie să ţină
ostile, interzicerii pătrunderii acestora şi ocupării cont de ritmul rapid în dezvoltarea posibilităţilor
obiectivelor şi menţinerii ordinii legale. (mijloacelor) teroriste şi să dezvolte în paralel
Intervenţia contrateroristă se execută măsurile necesare de protecţie şi siguranţă a
conform prevederilor „Metodologiei de organizare populaţiei.
şi executare a intervenţiei contrateroriste”, aprobată Forţele armate nu operează izolat, ele acţionează
de CSAT, de către unităţile specializate ale SRI, în cadrul unui context politic şi constituie doar
pe întregul teritoriu al ţării, asupra obiectivelor un aspect al ripostei unui stat împotriva acestui
atacate sau ocupate de terorişti, în scopul capturării flagel infracţional deosebit de periculos. În
sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor şi al cadrul acestui context, forţele armate sprijină
restabilirii ordinii legale. La obiectivele din eforturile de aplicare a legii în scopul creării
responsabilitatea MApN, intervenţia contrateroristă condiţiilor în care alte măsuri asigură soluţii pe
se execută numai în cooperare cu structurile termen lung.
specializate ale Ministerului. Pentru succesul misiunilor încredinţate,
În plan intern, MApN, ca parte componentă acestea trebuie să deţină informaţii, armament şi
importantă a SNPCT, a luat o serie de măsuri în echipament performant, tehnică militară şi de
scopul îndeplinirii sarcinilor care îi revin pe
această linie, astfel: 10
Constituţia României, Hotărârile Parlamentului şi ale
- la nivelul Statului Major General a fost Guvernului României, Strategia de Securitate Naţională a
înfiinţată Grupa de Conducere Antiteroristă României, Strategia Naţională de Prevenire şi Combatere
a Terorismului, Strategia Militară a României, Legea
(GCA), structura operaţională specializată, prin
535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului,
care MApN conduce structurile proprii abilitate Decizia Consiliului Uniunii Europene cu privire la combaterea
în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului; terorismului, Prevederile convenţiilor internaţionale la
- au fost elaborate actele normative care care România este parte, Regulamentele specifice referitoare
la misiunile MApN.

64
INFOSFERA

comunicaţii de ultimă generaţie. Având în vedere şi a fluxului informaţional, în scopul procurării


aceste exigenţe, principalele direcţii prioritare de de date şi informaţii pentru constituirea şi între-
dezvoltare ale structurilor specializate din cadrul ţinerea bazelor de date pe domenii de activitate;
MApN în acest domeniu sunt: - realizarea interoperabilităţii structurilor de
- completarea şi modernizarea înzestrării, în execuţie ale MApN specializate în prevenirea
vederea asigurării suportului logistic şi resurselor şi combaterea actelor de terorism cu structurile
tehnico-materiale necesare derulării acţiunilor de profil din ţară, prin participarea la cursuri,
specifice şi a activităţilor de pregătire în ritm convocări, exerciţii, antrenamente şi stagii de
fluent şi la randament superior; pregătire în comun etc., având ca finalitate
- dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare compatibilizarea procedurilor de operare şi
cu celelalte structuri de profil din ţară, parte a crearea posibilităţii atingerii nivelului optim
SNPCT şi perfecţionarea sistemului de relaţii de eficienţă în situaţii reale.

65
INFOSFERA

„PĂSĂRI DE FIER” - O PERSPECTIVĂ MODERNĂ ASUPRA


SPAŢIULUI DE LUPTĂ INFORMAŢIONAL
Edward CALOTĂ
Vasile CĂLIN*
Generalităţi. Avantajele utilizării organelor de conducere, cu datele necesare luării
sistemelor UAV∗ deciziilor potrivit responsabilităţilor stabilite, a
Apărarea independenţei, a suveranităţii şi a devenit necesară stabilirea unor priorităţi la
integrităţii teritoriale a României se bazează pe nivelul organismului militar, printre care se află
folosirea eficientă a posibilităţilor oferite de şi cea de realizare a unor structuri, reţele de
către organismele de securitate colectivă, dar şi sisteme, cu rolul de a monitoriza, identifica,
pe forţa instituţiei militare, ca furnizor de securitate selecta, indica şi evalua situaţiile de stare şi
naţională alături de celelalte instituţii componente activităţi din aria de interes naţional strategic.
ale sistemului naţional de securitate. Astfel a apărut şi s-a dezvoltat programul
Unul din principiile de bază ale doctrinei de achiziţie a unor sisteme, care au în compunere
militare naţionale îl constituie apărarea circulară vectori numiţi avion fără pilot uman la bord, simplu
care impune optimizarea, reorganizarea şi pregătirea numite avioane fără pilot, iar în limba engleză
forţelor armate pentru asigurarea suficienţei „Unmanned Air Vehicle”, abreviate ca UAV.
defensive. Ce este un UAV? Acesta poate fi definit ca
În cazul agresiunilor de orice natură, fiind un vehicul aerian, fără operator uman la
sistemul de informaţii şi cel de conducere trebuie bord, care utilizează forţe aerodinamice pentru a
să asigure sporirea vitezei de reacţie a structurilor executa zbor pe un traiect dorit, non-balistic, în
luptătoare atât în ansamblul său, cât şi pe anumite mod autocontrolat sau dirijat de la distanţă şi
segmente date de direcţiile de operaţii, în scopul care transportă ca sarcini utile senzori sau încărcături
descurajării şi respingerii oricărui agresor de luptă. UAV-ul poate fi cu o singură întrebuinţare
potenţial. Pentru o mai eficientă conducere a sau recuperabil (reutilizabil). Într-o abordare
acestui sistem se impune a fi respectate o serie simplistă, un UAV este un model de avion, de
de cerinţe de ordin general: mici dimensiuni, (numit vector), dirijat (comandat)
- permanenta operativitate; de la sol cu mijloace specifice, prin radio sau alt
- trecerea rapidă şi fără modificări esenţiale de tip de legătură, care are ataşată o cameră de luat
la starea de pace la starea de război; vederi sau un alt tip de senzor. Ansamblul
- capacitatea de a asigura continuitatea şi operati- mijloace de sol-avion formează un sistem UAV.
vitatea conducerii forţelor şi mijloacelor din Plecând de la această abordare simplistă şi
subordine la pace, în situaţii de criză şi în până la dezvoltarea unui sistem UAV operaţional,
campanie; care să poată fi exploatat în scopuri militare şi
- posibilitatea ca sistemul să funcţioneze unitar nu numai, este o mare diferenţă, atât în ceea ce
şi independent, precum şi de a se integra cu priveşte complexitatea echipamentelor tehnice
subsisteme, pe orizontală şi pe verticală, potrivit (care implică costuri mărite), cât şi procedurile
nevoilor de conducere. de operare, care necesită inclusiv rezervare de
Având în vedere că sistemul de informaţii spaţiu aerian necesar executării zborului.
militar trebuie să reacţioneze rapid la cerinţe În funcţie de sarcina utilă ambarcată (senzor)
specifice de informare oportună şi selectivă a pe UAV, produsele finale ale acestor sisteme
pot acoperi nevoi de informaţii din diferite
domenii. Până în prezent, cele mai solicitate

Autorii sunt specialişti UAV în cadrul Ministerului Apărării produse de la aceste mijloace au fost imaginile
Naţionale.

66
INFOSFERA

de pe suprafaţa terestră, obţinute din aer, şi care au condus la creşterea abilităţii comandantului
analizate, adnotate şi interpretate au dat naştere de „a vedea dincolo de orizont” şi de a avea
la informaţii bazate pe imagine. În literatura de acces la un volum mare de informaţii referitoare
specialitate, acest tip de informaţii poartă la numărul, echipamentele şi dispunerea adversa-
denumirea de IMINT (Imagery Intelligence). rului. Noile tehnologii pot furniza comandantului
Imaginea video furnizată de sistemele UAV informaţii despre adversar la orice moment din
permite localizarea şi analiza dinamică a ţintelor zi şi din noapte. O parte din această masă de
prin observaţii repetitive, multitemporale, graţie informaţii, colaţionată şi analizată corespunzător,
capacităţilor de operare zi/noapte continuă deasupra poate fi transformată în informaţii prelucrate,
unei zone date, pe parcursul mai multor zile, din care se pot realiza o serie de predicţii
săptămâni sau luni, şi de transmitere în timp real referitoare la posibilităţile adversarului şi intenţiile
a datelor către staţiile mobile de control, recepţie acestuia; caracterul predictiv transformă informaţiile
şi procesare. În complementaritate cu înregistrările prelucrate în instrumentul de lucru al comandan-
aerospaţiale, acest tip de imagine are un rol tului. Informaţiile prelucrate nu sunt o simplă
important ca instrument de decizie în materie de speculaţie şi nici o descoperire accidentală pe
apărare, control al acordurilor de dezarmare, baza evaluării fragmentelor aleatorii de informaţii.
misiuni umanitare şi de menţinere a păcii. Pentru a furniza informaţii prelucrate, acestea
România s-a implicat şi se implică activ în trebuie culese în concordanţă cu nevoile misiunii
soluţionarea unor conflicte regionale alături de şi cerinţele comandantului. În continuare, infor-
alte state membre NATO, dar participă, în acelaşi maţiile sunt supuse unui proces analitic, în care
timp, şi la războiul global împotriva terorismului judecata umană, bazată pe cunoaştere şi experienţă,
în cadrul unor coaliţii multinaţionale. Structurile joacă un rol major. În final, produsul acestui
de informaţii militare sunt o componentă activă proces, informaţia prelucrată, este distribuită la
la nivelul acestor acţiuni, asigurând sprijinul infor- timp şi într-un format uşor de asimilat celor care
maţional pentru structurile militare naţionale din au solicitat-o, în vederea planificării sau angajării
teatrele de operaţii, dar şi partenerilor de coaliţie. în operaţii.
Progresele tehnologice în domeniul militar Succesul înregistrat de sistemele UAV în

67
INFOSFERA

operaţiile militare recente a generat un interes stabilirea ţintelor şi ieşirea din zonele ostile);
crescut pentru utilizarea acestora. Totodată, - întărirea blocadelor şi a carantinelor: misiunile
există un interes major în extinderea folosirii lor de întărire a carantinelor şi blocadelor econo-
în aşa-numitele operaţii altele decât războiul, mice, militare şi medicale pot fi sprijinite de
cum ar fi sprijinul în lupta împotriva terorismului. UAV-uri pentru a permite patrulelor desemnate
Specialiştii în domeniu consideră că gradul de pentru acest tip de misiuni să fie folosite în
folosire a sistemelor UAV va creşte în mod alte misiuni;
considerabil în următoarele două decenii. Principalul - operaţiuni sensibile de recunoaştere: aceste
avantaj al sistemelor UAV îl constituie eliminarea / misiuni, prin virtutea scopului colecţiilor,
reducerea riscului de a avea pierderi în rândul mijloacelor de realizare a colecţiilor sau a
luptătorilor şi reprezintă o alternativă importantă zonelor de operaţii implică un risc militar
în obţinerea informaţiilor necesare planificării şi semnificativ sau sensibilităţi politice;
desfăşurării operaţiilor la toate nivelurile, utilizarea - ajutor umanitar: planificarea misiunilor de
acestor sisteme fiind considerată drept „un factor ajutor umanitar poate fi făcută virtual oriunde
de multiplicare a forţei de luptă în operaţiile şi oricând; UAV poate oferi date despre
militare”. numărul de persoane dislocate sau poate să
urmărească distrugerile provocate de fenomene
Misiunile unui sistem UAV
meteorologice;
Sistemele UAV se află în plină dezvoltare
- misiuni anti-drog: misiunile anti-drog pot
şi vor constitui un element de bază al operaţiilor
ajuta la identificarea, urmărirea şi filmarea
viitoare, militare sau non-militare, cum ar fi:
activităţilor de trafic de droguri;
- evaluarea de luptă a operaţiilor în desfăşurare
- Plan Unic Operaţional Integrat: UAV-urile au
pentru comandantul câmpului de luptă: un
potenţialul de a asista misiunile în sprijinul
feed-back imediat al operaţiilor planificate şi
planificării şi utilizării forţelor strategice, contra
executate va asista desfăşurarea eficientă a
armelor de distrugere în masă şi evaluării
luptei şi va minimiza aspectele neclare şi
loviturilor nucleare.
acţiunile inutile ale războiului;
- ordinul de luptă al inamicului: permite mijloace Scurt istoric al sistemelor UAV
rapide de a dezvolta şi urmări informaţii despre în România
ordinul de luptă al inamicului, mai ales în Începuturile aviaţiei fără pilot uman la bord
zone unde informaţia este deficitară; în România s-au conturat în vara anului 1986,
- evaluarea distrugerilor câmpului de luptă: când a luat fiinţă Escadrila 143 de cercetare aeriană
oferă o evaluare de mare rezoluţie, aproape în fără pilot „VR 3” (de provenienţă rusească). A
timp real, a gradului de distrugere a ţintei urmat o perioadă de doi ani în care s-au desfăşurat
(feed-back-ul imediat va fi în sprijinul cerinţelor activităţi de formare şi consolidare a unităţii, recepţie
imediate de reluare a focului combatanţilor); a tehnicii, extinderi ale statului de organizare şi
- pregătirea de informaţii a câmpului de luptă: cursuri intensive de pregătire cu personalul nou
supraveghează zonele de interes pentru încadrat.
pregătirea acţiunilor de asalt conjugate, sau În anul 1997, a expirat resursa în timp a
nu, cu acţiunile blindatelor ori desantului aerian complexului de avioane fără pilot „VR 3” şi s-a
paraşutat; totodată, îmbunătăţeşte semnificativ luat măsura achiziţionării unui sistem de avioane
Capabilitatea Indicaţiilor şi Avertizărilor (I&W); fără pilot superior în ceea ce priveşte caracteris-
- operaţii speciale: misiunile în sprijinul opera ticile tehnice şi funcţionale. Astfel, în anul 1998
-ţiilor speciale pot oferi date în timp real pentru a fost achiziţionat un nou sistem de avioane fără
planificarea misiunii; mijloacele UAV pot fi pilot, mult mai performant şi flexibil în exploatare,
folosite pentru urmărirea obiectivelor de mare sistemul „SHADOW 600”, de provenienţă
interes, a navelor maritime în marş, persoanelor americană, ocazie cu care s-a înfiinţat Escadrila
şi organizaţiilor de interes (informaţiile UAV 142 de avioane fără pilot „SHADOW 600”.
au de asemenea potenţialul de a oferi legături Începând cu anul 2001, Escadrila 143 de
de date directe cu imagini către unităţile de avioane fără pilot „VR 3” a fost restructurată şi
operaţii speciale de la sol care au nevoie să dotată cu avioane fără pilot SHADOW 600,
vadă “dincolo de orizont” pentru infiltrarea, devenind Escadrila 143 de avioane fără pilot

68
INFOSFERA

„SHADOW 600”. Complexul de avioane fără pilot În acest context, pentru asigurarea cerinţelor
„VR 3” a fost scos din exploatare în anul 2002. de informaţii în ţară sau în teatrele de operaţii,
Contextul generat de necesitatea modernizării se impune ca România să dezvolte / achiziţioneze
şi transformării Armatei României, a impus sisteme moderne şi eficiente de culegere,
înfiinţarea unei noi unităţi (prin transformarea procesare şi diseminare a informaţiilor de tip
celor două escadrile), ca un răspuns integrat la IMINT, sisteme UAV care să execute misiuni în
iminenţa unor noi riscuri, ameninţări şi vulnera- sprijinul unităţilor militare de la toate eşaloanele
bilităţi atât în plan regional, cât şi în plan global. (tactic, operativ şi strategic), acestea având un
rol important în reducerea timpului de obţinere a
Concluzii
informaţiilor, de luare a deciziilor şi de iniţiere
Analizând evoluţia, locul şi contribuţia
avioanelor fără pilot uman la bord în Armata rapidă a reacţiei forţelor proprii la acţiunile
oponenţilor. Realizarea acestor obiective necesită
României putem spune că îşi merită, metaforic
dotarea continuă a Armatei României cu sisteme
vorbind, denumirea de „păsări de fier” care îşi
UAV compatibile cu cele ale armatelor moderne
protejează sub aripi forţele proprii aflate în câmpul
ale ţărilor membre NATO.
de luptă.

69
INFOSFERA

GEOINT - CAPABILITATE SPECIFICĂ SECOLULUI XXI


Cătălin GRĂDINARU*
Mutaţiile care au intervenit în abordarea Scopurile principale ale activităţilor de tip
mediului de securitate internaţional au un ritm GEOINT constau în informarea decidenţilor politici
de evoluţie care nu poate fi controlat decât prin naţionali, securizarea teritoriului naţional şi suportul
dezvoltarea continuă de noi capabilităţi. Domeniul civil, sprijinirea operaţiunilor militare în teatrele
securităţii naţionale şi implicit domeniul Intelligence de operaţii şi colaborarea la nivelul structurilor
trebuie să se adapteze la noile provocări nu de informaţii. Materializarea conceptului GEOINT
numai prin măsuri de ordin practic sau organi- asigură aplicarea principiilor Strategiei de
zaţional, ci şi prin elaborarea unor concepte Securitate Naţională, în noul mediu operaţional,
specifice prin intermediul cărora orice fenomen de la nivelul strategic până la cel tactic, oferind
nou să fie raţionalizat, sintetizat şi înţeles. atât factorilor de conducere politico-militară, cât
Direcţia Generală de Informaţii a Apărării şi forţelor opera-ţionale, informaţii şi previziuni
(DGIA), în acord cu domeniul de responsabilitate necesare pregătirii şi reacţiei în faţa tuturor
şi misiunile specifice, este implicată, în conformitate ameninţărilor.
cu Strategia de transformare a Armatei României, Oportunitatea pentru DGIA. Dinamica
adoptată în 2007, în amplul proces de dezvoltare accelerată de dezvoltare a unor capabilităţi
şi integrare de noi concepte, doctrine şi capabilităţi GEOINT este asociată cu necesitatea obiectivă
menite a asigura capacitatea de promovare şi de răspuns la situaţii de criză, conflict şi perioade
protejare a intereselor naţionale şi îndeplinirea anga- post-conflict, dar mai ales cu posibilitatea
jamentelor în planul securităţii şi apărării asumate estimării unor astfel de situaţii. Cunoaşterea, prin
în cadrul NATO, UE şi faţă de alte organisme. ∗ intermediul imaginilor satelitare şi a datelor
O nouă capabilitate, specifică secolului geospaţiale, a unor realităţi greu accesibile,
XXI, este şi cea care corespunde domeniului modelarea şi simularea unor situaţii posibile se
Geospatial Intelligence. Conceptul GEOspatial constituie într-o posibilitate de reprezentare
INTelligence (GEOINT) a fost elaborat de către alternativă extrem de sugestivă a portofoliului
National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) de responsabilităţi al DGIA.
din SUA şi, conform Basic Doctrine 2004, Domeniul GEOINT este unul complementar,
reprezintă exploatarea şi analiza imaginilor şi dar şi integrator al domeniilor clasice de
informaţiilor geospaţiale pentru descrierea, intelligence - HUMINT, SIGINT, OSINT. Mediul
evaluarea şi vizualizarea detaliilor fizice şi şi activităţile specifice generează particularităţi
activităţilor referite geografic pe suprafaţa terestră. în procedurile de intelligence adoptate pentru
Din perspectiva unei structuri de informaţii investigare, planificare, achiziţie, procesare,
de nivel naţional, aşa cum este Direcţia Generală securizare, diseminare şi dezvoltare a infra-
de Informaţii a Apărării, domeniul GEOINT se structurii necesare. GEOINT reprezintă evoluţia
adaugă la mediul multidimensional în care logică a domeniului IMINT (Imagery Intelligence),
operează aceasta, influenţând atât calitatea necesară în convergenţă cu ultimele tehnologii utilizate în
factorului uman, înzestrarea cu tehnologiile analiza geospaţială (teledetecţia, cartografierea,
specifice, cât şi modalităţile de lucru legate de geodezia, topografia, gravimetria).
culegerea de informaţii, analiza de intelligence, Actualmente, termenul GEOINT este utilizat
precum şi furnizarea de servicii şi produse atât pentru a desemna o componentă specifică a
informative noi, adaptate la realitate. domeniului Intelligence, cât şi pentru a indica
rezultatul concret al activităţilor de tip GEOINT.
∗ Acesta este un produs informativ integrat
Cătălin GRĂDINARU este specialist în informaţii
pentru apărare în cadrul Ministrului Apărării Naţionale. digital cu o detaliere şi precizie fără precedent

70
INFOSFERA

pe care utilizatorii îl pot folosi ca fundament Ca produs informativ, GEOINT furnizează


pentru analizele tuturor surselor de informaţii cunoaştere, vizualizare cvadri-dimensională (spaţiul
sau pentru planificare, decizie şi acţiune. tridimensional + timpul) şi o precizie şi acurateţe
Din perspectivă acţională, domeniul deosebite, nerealizabile prin alte mijloace. GEOINT
GEOINT presupune colectarea imaginilor aero- furnizează mijloace prin care analiştii, tacticienii şi
spaţiale de înaltă şi foarte înaltă rezoluţie, combatanţii pot orienta şi vizualiza mediul
procesarea şi distribuirea într-un sistem propriu, înconjurător. Prin constituirea acestui cadru
generând un potenţial ridicat de impact în plan comun de referinţă în spaţiu şi timp, GEOINT
geostrategic, fiind o sursă importantă de informaţii este un fundament pentru analizele informaţiilor
pentru sistemul de securitate naţională şi colectivă, din toate sursele şi asigură modalităţi de repre-
dar şi asigurând avantaje importante în domeniul zentare operaţională integrată.
economic. Principiile generale de funcţionare. O
Sprijinirea operaţiunilor militare, în timp structură de tip GEOINT este organizată şi funcţio-
real, cu produse informative de tip GEOINT nează pe baza principiului administrării unitare a
implică existenţa unei infrastructuri tehnice componentelor „recepţie date”, „stocare şi arhivare
performante, valorizarea unui vast set de cunoştinţe date”, „prelucrare, analiză şi diseminare”. O mare
de specialitate şi o cultură de securitate care importanţă se acordă constituirii bazelor de date
include, la nivel doctrinar, utilizarea GEOINT topogeodezice şi imagini aerospaţiale, precum şi
ca şi capabilitate militară. valorificării expertizei de interpretare şi gestionare
În prezent, structurile militare şi organizaţiile a imaginilor satelitare şi a datelor geospaţiale
de securitate insistă pe rolul GEOINT în provenite din domeniile topografie, geodezie,
furnizarea produselor informative ce se constituie cadastru, teledetecţie, fotogrammetrie.
în intelligence acţionabil, apreciindu-se că existenţa De asemenea, colaborarea interagenţii este
unei capabilităţi GEOINT este în acord cu esenţială, implicit din perspectiva asigurării
cerinţele operaţionale şi tactice ale ducerii complementarităţii şi compatibilităţii cu produsele
războiului de ultimă generaţie, inclusiv a informative specifice realizate de către celelalte
ducerii războiului contra terorismului. entităţi cu preocupări similare din NATO şi UE.
Misiuni operaţionale GEOINT. Geospaţial
Intelligence asigură informaţii esenţiale în procesul
de luare a deciziilor, necesar pentru acţiuni şi
decizii concrete, bazat pe integrarea mai multor
tipuri de date colectate de la sateliţi şi senzori
aerieni, cu o gamă largă de alte informaţii
geospaţiale, în format digital.
Misiunile de bază sunt următoarele:
• IMage INTelligence;
• Recunoaştere/supraveghere;
• Actualizare cartografică;
• Simularea / pregătirea misiunilor terestre,
Ca disciplină informaţională, GEOINT aeriene sau navale;
cuprinde toate activităţile implicate în culegerea, • Supraveghere zone;
analiza şi exploatarea informaţiilor geospaţiale • Identificare/monitorizare ţinte;
în scopul cunoaşterii mediului naţional de • Detectarea schimbărilor;
securitate şi a reprezentării vizuale a acestei • Evaluarea distrugerilor;
cunoaşteri. Integrarea cunoaşterii adversarului • Analize geospaţiale GIS;
în cadrul mediului furnizează o mai bună • Studii de impact;
înţelegere a situaţiei de securitate şi reprezintă • Media / comunicaţii.
contribuţia GEOINT la ansamblul informaţiilor Suportul oferit de domeniul GEOINT
naţionale. Rezultatele GEOINT decurg din toate securităţii naţionale şi colective. Cercetarea
sursele de informaţi şi din informaţiile ce strategică utilizează sistemele aerospaţiale capabile
îndeplinesc cerinţele factorilor militari şi civili. să furnizeze imagini detaliate (cu rezoluţii sub 1

71
INFOSFERA

m) vizând zonele de interes, ca instrument de • obţinerea de imagini pentru zone inabordabile;


suport decizional în materie de securitate naţională • căutarea informaţiilor;
şi colectivă. • corelarea informaţiilor;
Acestea pot fi utilizate pentru dezvoltarea • acoperirea informativă a zonelor sensibile.
următoarelor clase de aplicaţii: 2. Sprijin în luarea deciziilor, prin consultarea
• obţinerea produselor cartografice bi- şi tri- bazei de date specifice GEOINT:
dimensionale pentru desfăşurarea misiunilor • studiul obiectivelor;
de protecţie specifică trupelor; • actualizarea informaţiilor privind ţintele de
• suportul aplicaţiilor operative complexe interes;
(asigurarea comunicaţiilor audio-video şi de • evoluţia temporală a ţintelor (detecţia
navigaţie-localizare GPS), în situaţii care schimbărilor);
necesită cooperarea la nivel naţional; • corelarea informaţiilor fotointerpretate cu
• evaluarea condiţiilor regionale de securitate alte surse de informaţii;
şi prevenirea informativă prin corelarea datelor • studiul ameninţărilor în jurul unui obiectiv;
din alte surse - analiză multi-sursă pe domenii • studiul cadrului tactic;
specifice; • studiul traseului către un obiectiv.
• asigurarea unui suport tehnic complex pentru
3. Generarea modelelor numerice ale terenului
misiunile de tip HUMINT;
şi simularea misiunilor
• planificarea elaborării rapoartelor complexe
Modelul numeric al terenului (MNT) obţinut
ce includ elemente specifice GEOINT care
pe baza unui cuplu stereoscopic de imagini
asigură un suport decizional detaliat - analize
aerospaţiale conferă analizei o dimensiune
pe termen scurt, mediu şi lung;
suplimentară. Pe baza MNT şi după o procesare
• optimizarea sistemelor de avertizare şi alertă
specifică, se obţine vizualizarea 3D a zonei de
timpurie;
interes, lărgind astfel aria aplicaţiilor:
• monitorizarea unor situaţii de criză din
• analize geospaţiale;
zonele de interes;
• generarea itinerariilor aeriene de joasă şi
• obţinerea de date cu privire la zone inabordabile;
medie altitudine pentru zone necunoscute sau
• studiul unor obiective strategice şi tactice
insuficient cartografiate şi vizualizarea amenin-
(descoperirea şi actualizarea unor ţinte
ţărilor de orice tip;
potenţiale);
• animaţia imaginilor pentru simularea şi
• detectarea schimbărilor survenite în zone de
studiul zborului la joasă altitudine;
interes (capacităţi desfăşurate, caracterizarea
• studiul terenului pentru sprijinirea misiunilor
activităţii militare din zonă);
vectorilor aerieni cu sau fără pilot;
• sprijinul forţelor proprii în operaţii
• dislocarea de facilităţi radar, comunicaţii şi
multinaţionale;
antiaeriene mobile;
• planificarea şi pregătirea unor misiuni de
• geo-codarea imaginilor.
antrenament;
• evaluarea rezultatelor în urma unor acţiuni 4. Cartografia tematică:
militare şi non-militare (evaluarea distrugerilor • harta reţelei rutiere adaptată circulaţiei vehicu-
materiale şi umane, misiuni de căutare-salvare); lelor grele;
• obţinerea produselor cartografice militare • actualizarea hărţilor şi planurilor topografice;
(actualizarea hărţilor şi planurilor topografice, • realizarea hărţilor şi planurilor pentru zone
realizarea de hărţi tematice, producerea datelor necartografiate;
tridimensionale). • realizarea de mozaicuri de imagini care acoperă
Pe baza fotointerpretării şi analizei oricărui o zonă de interes.
tip de imagini aerospaţiale (obţinute de la Configuraţia unei structuri de tip GEOINT.
sateliţi, avioane de cercetare, avioane fără pilot - O structură de tip GEOINT pune în evidenţă
UAV) şi terestre şi a exploatării şi gestionării cooperarea internă, dar şi inter-agenţii, valorificând
datelor geospaţiale, se pot identifica patru expertiza şi potenţialul lucrativ al instituţiilor cu
domenii de aplicaţii principale: atribuţii în domeniul securităţii naţionale sau
colective.
1. Rapoarte IMINT:
Buna funcţionare şi dezvoltarea dinamică a

72
INFOSFERA

domeniului GEOINT este asigurată de imple- modifică mediul.


mentarea, administrarea şi poziţionarea acestuia GEOINT foloseşte, de asemenea, multiple
în cadrul unei structuri care poate valorifica la surse de senzori pentru a asigura o „viziune”
maximum resursele proprii şi are capacitatea de extinsă a ţintei. Diversele tipuri de senzori asigură
a integra de o manieră oportună expertiza de celui care analizează datele pentru depăşirea unor
prelucrare, datele şi informaţiile din surse obstacole precum vremea nefavorabilă, iluminatul
HUMINT, SIGINT, OSINF şi tehnologiile specifice necorespunzător sau sursele necoo-perante. În
domeniului GEOINT. timp ce senzorii electro-optici de înaltă rezoluţie
Pentru valorificarea oportunităţilor oferite spaţială asigură o imagine clară a ţintei în
de programele derulate la nivel internaţional, o timpul zilei, radarul cu apertură de sintetiză
structură de tip GEOINT poate dezvolta un sistem (SAR) poate asigura imagini ale activităţilor din
colaborativ atât cu instituţii cu atribuţii în domenii timpul nopţii, sau din zonele cu acoperiri
conexe GEOINT, cât şi cu instituţii similare, de noroase. Imaginile multispectrale furnizează
nivel multinaţional, naţional sau departamental. date hidrografice şi topografice ce pot trece
Configuraţia organizatorică de principiu neobservate prin metodele clasice.
a domeniului GEOINT implică structuri care Tehnologiile pentru detectarea şi analiza
vizează: ţintelor mobile (MTI) au adăugat o nouă dimensiune
• recepţia de imagini din surse aerospaţiale; datelor spaţiale, cea care înregistrează instantaneu
• accesarea, stocarea şi arhivarea de date şi mişcarea şi schimbarea. Noile tipuri de senzori,
informaţii specifice domeniului GEOINT; precum LIDAR (Light Detection and Ranging),
• prelucrarea, analiza şi producţia; SAR interferometric şi captorii hiperspectrali
• diseminara de produse specifice domeniului extind domeniul vizibil.
GEOINT. Deşi teledetecţia asigură majoritatea datelor
Funcţionalitatea domeniului GEOINT utilizate în GEOINT, disciplina încorporează
presupune următorul flux: din ce in ce mai multe date culese din surse

netradiţionale. Managerii surselor (responsabili


Surse şi tipuri de date GEOINT. Orice
cu identificarea, achiziţia, furnizarea şi manage-
sursă de date care poate indica poziţia, relaţionarea
mentul datelor GEOINT) şi cei care le analizează
în spaţiu şi caracteristici sau referinţe geografice
caută şi surse deschise pentru informaţii geospaţiale,
este parte a domeniului GEOINT. Prin natura
comerciale pe lângă celelalte surse clasice de
lor, imaginile în orice format, de-a lungul
informaţii, precum SIGINT şi HUMINT. În
spectrului electromagnetic, reprezintă date spaţiale,
concluzie, GEOINT se bazează pe o gamă largă
fiind astfel sursa principală de informaţii de tip
de surse şi date, toate fiind vizate pentru a asigura
GEOINT. La fel de importantă este şi întreaga
caracterizarea sau imaginea complexă a ţintelor.
gamă de informaţii geospaţiale care derivă din
Avantajul imaginilor satelitare de înaltă
alte surse, vizând datele de teren, geodezice,
rezoluţie
hidrografice, topografice, altimetrice şi aeronautice.
Rezoluţia spaţială decimetrică (<1m),
De asemenea, relevante sunt şi sursele care
rezervată până nu demult aplicaţiilor militare,
asigură date legate de condiţiile meteorologice,
intră în concurenţă, pe o piaţă aflată în plină
oceanografice, cele din spaţiu şi ecologice, precum
expansiune, cu imaginea aeriană clasică, propunând
şi datele de referinţă geografică şi informaţiile
servicii şi produse fără echivalent. Democra-
despre activităţile umane şi felul în care acestea
73
INFOSFERA

tizarea tehnologiei obţinerii datelor de înaltă ore. Aceste performanţe sunt dincolo de capabili-
rezoluţie pentru toţi utilizatorii civili sau militari, tăţile unui avion cu echipaj uman. Apelativul de
cu mici excepţii, s-a realizat cu aportul unor „satelit atmosferic sau stratosferic” sau cel de
companii private internaţionale ce gestionează „substitut de satelit” este întemeiat, deşi sunt
misiuni satelitare. încă multe misiuni pe care numai sateliţii sau
La fineţea rezoluţiei pancromatice şi avioanele clasice le pot îndeplini.
multispectrale, care apropie imaginea satelitară Posibilităţile de întrebuinţare ale unui UAV
de fotogramele aeriene, se adaugă toate resursele sunt determinate, în primul rând, de sarcina
de procesare tematică aplicabile unor informaţii utilă, reprezentată la majoritatea vehiculelor
opto-electronice numerice. Aceste avantaje existente în prezent, de senzorii optici şi radar
intrinseci sunt completate de modul de operare (SAR). Senzorii transportaţi de către UAV-uri
al sistemelor satelitare, care permite accesarea diferă ca tip şi performanţă, în conformitate cu
rapidă a unei zone de interes şi actualizarea rolul UAV şi cerinţele misiunii.
informaţiilor. Practic, controlul asupra sursei de În cazul platformelor tactice, senzorul
imagini se realizează prin utilizarea unei staţii electrono-optic furnizează, în general, numai
proprii de recepţie satelitară achiziţionată sau imagini video în spectrul vizibil şi infraroşu,
închiriată de la un operator comercial. În acest care pot fi transformate digital, cu ajutorul plăcilor
mod se poate obţine, în cel mai scurt timp grafice de captură, în imagini statice independente,
posibil, acces global, repetitiv. Capacitatea de de joasă rezoluţie. Acest proces se realizează în
recepţie este limitată de 2 factori: disponibilitatea cadrul facilităţilor de prelucrare aflate la sol,
satelitului (conflicte de programare în zona de numai după încheierea misiunii, fapt ce anulează
interes) şi condiţiile meteo în zona de interes. caracterul operativ (timp real) al fotointerpretării.
Utilitatea obţinerii imaginilor fixe, după algoritmul
menţionat anterior, se justifică numai pentru
Avantajul imaginilor aeriene furnizate analize IMINT multi-temporale şi pentru crearea
de avioanele de cercetare fără pilot (UAV) unei baze de date. Pentru a obţine imagini de
înaltă rezoluţiei sunt necesare camere fotogram-
metrice aeriene digitale, care sunt dezvoltate de
Avioanele de cercetare fără pilot, denumite firmele constructoare ca dotări opţionale pentru
şi UAV-uri (Unmanned/Unhabited Aerial sarcina utilă standard.
Vehicles) sau drone, fac obiectul unui interes Exploatarea IMINT se face, de regulă, în
crescând în domeniul înregistrărilor aeriene şi timp real şi dinamic, iar rezultatele se comunică
de teledetecţie pentru aplicaţii militare sau pe canale protejate de transmisii de date. Pentru
civile. Aceşti vectori oferă în prezent capacităţi a maximiza eficienţa activităţii, distribuţia video
de operare zi/noapte continuă deasupra unei se face în timp real atât către staţia de control la
zone date, pe parcursul a mai multor zile, sol, cât şi către centrul de comandă care a
săptămâni sau luni şi de transmitere în timp real solicitat misiunea UAV. Astfel se poate realiza
a datelor către staţiile mobile de control, o adaptare dinamică a căutării, identificării şi
recepţie şi procesare. De asemenea, pot opera localizării ţintelor.
sub plafonul de nori care împiedică sateliţii să-şi GEOINT are anumite capabilităţi şi limitări
îndeplinească misiunile de supraveghere. inerente, care influenţează felul în care contribuie
Astfel, ei oferă mari avantaje în comparaţie la ansamblul eforturilor pentru obţinerea
cu sistemele satelitare, care, în cel mai fericit informaţiilor.
caz, au capacitatea de a vizita o zonă anume timp
de câteva minute, o singură dată pe zi, sau, în Capabilităţile GEOINT
mod uzual, o dată la câteva zile. Spre deosebire
de sateliţi, dronele pot fi reparate, modificate Domeniul GEOINT asigură anumite capabi-
sau înlocuite mult mai uşor. În plus, ultimele lităţi unice, producând informaţii prin detectarea
tipuri de UAV-uri strategice operează la foarte directă a proprietăţilor spaţiale ale obiectelor şi
mare altitudine (20 km), pe distanţe foarte lungi suprafeţelor, localizând şi vizualizând facilităţi
(5000 km) şi au o anduranţă de cel puţin 24 de şi echipamente.

74
INFOSFERA

Vizualizare. GEOINT permite utilizatorului îmbunătăţească modul de colectare a datelor


vizualizarea spaţiilor operaţionale şi a formelor spaţiale.
de activitate la toate dimensiunile şi scările, Înregistrări permanente, conforme cu
mergând de la nivelul global la cel regional, realitatea din teren. Imaginile obţinute prin
chiar până la nivelul clădirilor individuale. teledetecţie asigură înregistrări permanente şi
Tehnicile de analiză spaţială permit identificarea reale ale caracteristicilor şi activităţilor din zone
de modele în activităţile inamicilor. Produsele ţintă.
GEOINT sunt foarte intuitive, permiţând afişarea Surse multiple. GEOINT foloseşte senzori
simultană a mai multor relaţii spaţiale, convertind multipli, fiind eficient în caracterizarea ţintelor
în domeniul vizual detaliile utile. GEOINT de tipuri diferite. În timp ce, la ora actuală,
foloseşte modalităţile de afişare standard, astfel majoritatea datelor spaţiale este reprezentată de
încât mesajul transmis să fie corect interpretat, imaginile obţinute prin metode electro-optice,
reprezentând cel mai rapid mod de comunicare a GEOINT foloseşte imagini radar SAR, IR (infra-
informaţiilor spaţiale către utilizatorul acestora. roşu), IFSAR, LIDAR, respectiv multispectrale.
Precizie şi detalii. Prin activităţile GEOINT Produsele digitale GEOINT pot fi modificate
se determină coordonatele geografice precise, astfel încât să satisfacă necesităţile utilizatorilor
diverse măsurători / dimensiuni şi alte caracteristici pe măsură ce se modifică circumstanţele.
ale obiectivelor din zone inaccesibile, mai precis, Limitările GEOINT
mai rapid şi mai eficient decât orice alt instrument În pofida punctelor forte, domeniul GEOINT
similar. Prin teledetecţie şi alte date spaţiale, are anumite limitări. Deşi noile tehnologii depăşesc
utilizatorii GEOINT pot caracteriza atât formele aceste limitări în anumite privinţe, ele rămân
naturale, cât şi cele artificiale, precum şi alte factori pe care producătorii şi beneficiarii GEOINT
obiective de interes. trebuie să le ia in considerare atunci când planifică
Acces global, la cerere. Imaginile obţinute operaţiuni şi arhitecturi curente şi viitoare.
aproape în timp real, precum şi comunicaţiile în Capacitate limitată. Indiferent cât de
bandă înaltă au îmbunătăţit semnificativ răspunsul robuste sau de numeroase pot fi mijloacele de
GEOINT. Prin perspectiva asigurată de zborul colectare şi producţie GEOINT, nevoia de informaţii
orbital la altitudini înalte, senzorii GEOINT pot GEOINT va depăşi întotdeauna capacitatea de
acoperi regiuni întregi în interval de câteva zile. producţie. Există un număr finit de platforme de
Senzorii furnizaţi de noi tehnologii continuă să colectare, fiecare având un număr finit de

75
INFOSFERA

câmpuri de vedere cu o persistenţă limitată în cu un set de standarde recunoscute la nivel


zona ţintei. La nivel tactic, deşi în ultimii ani au global şi care să permită portabilitatea datelor
fost înregistrate multe progrese, mijloacele de GEOINT în spaţiu şi timp.
colectare rămân limitate. Capacitatea de producţie De asemenea, se reconsideră dezvoltarea
este, de asemenea, limitată: există un număr parteneriatelor civil - militar în domeniul GEOINT.
limitat de analişti GEOINT experimentaţi şi de Acesta este un proces de natură obiectivă, deoarece:
staţii de lucru pentru procesarea şi analiza • există un nivel de expertiză diferit, pe sub-
datelor. În final, abilitatea de diseminare GEOINT domenii diferite;
este constrânsă de capacitatea de comunicaţie • există o infrastructură administrată de entităţi
limitată şi de cantitatea enormă de date care civile care poate răspunde complet la necesităţile
compun o singură imagine. informaţionale curente;
Acces limitat, în condiţii nefavorabile. • gestionarea situaţiilor de urgenţă (calamităţi
Condiţiile meteo precare, condiţiile nefavorabile naturale, crize umanitare, etc.) presupune o
de iluminare pot limita colectarea datelor GEOINT. puternică participare şi implicare a factorilor
Temporizarea. În timp ce sistemele de de decizie civili.
colectare şi exploatare GEOINT sunt capabile O astfel de abordare permite includerea
să susţină exploatarea în timp real a datelor de infrastructurii tehnice asociate în cadrul unui
teledetecţie, realizarea de hărţi şi produse sistem naţional de avertizare timpurie (exemplu:
vectoriale este de durată, necesitând un avans R. Cehă) şi de management integrat al riscurilor,
temporal considerabil. făcându-se o evaluare geografică, o analiză
Imposibilitatea de eliminare a geospaţială, simularea unor posibile scenarii şi
incertitudinilor. GEOINT nu poate elimina furnizând soluţii pe termen scurt, mediu şi lung.
complet incertitudinile şi nici nu poate asigura Unele din statele membre NATO (SUA,
previziuni perfect precise. Franţa, Germania, Italia) şi-au dezvoltat capacităţi
Tendinţe la nivel internaţional proprii, specifice domeniului GEOINT, nearmo-
Organizaţiile militare sau de securitate nizate însă conceptual, structural şi acţional la
şi-au dezvoltat capabilitatea GEOINT în acord nivelul Alianţei. Din perspectiva structurilor de
cu misiunea şi viziunea asumată la nivel naţional, comandă ale NATO, procesul integrat de
în timp ce organismele internaţionale vizează cu dezvoltare a domeniului GEOINT este gradual,
precădere elemente specifice abordării globale a necesită permanent ajustări şi urmăreşte realizarea
domeniului. unei viziuni unitare în planul conceptelor de
Datorită dimensiunilor şi implicaţiilor multiple bază, al înzestrării şi al procedurilor de lucru
pe care le poate genera, valorizarea superioară a vizând elaborarea metodo-logiilor de realizare a
produselor GEOINT se poate face într-un mediu produselor informative specifice şi de securizare
integrat, care presupune participarea şi includerea şi diseminare a acestora.
diverselor entităţi militare şi civile cu atribuţii şi Dezvoltarea domeniului impune în continuare
competenţe în acest domeniu. şi alte criterii specifice, necesare selecţionării şi
La nivel global, organizaţiile civile interna- pregătirii resursei umane şi realizării infra-
ţionale elaborează cu precădere standarde şi structurii tehnice, precum şi metodologii de
politici specifice domeniului GEOINT şi constituie lucru integrate vizând culegerea de informaţii şi
think tank-uri şi reţele de colaboratori din mediile analiza, precum şi un management eficient al
guvernamental, academic, ONG - uri etc. cerinţelor de informaţii. Consecinţa aşteptată o
Concret, sunt vizate în special: constituie furnizarea de servicii şi produse
• necesitatea dezvoltării unor arhitecturi tehnice informative noi, integratoare, utilizabile pe toate
orientate către utilizatorul final; palierele decizionale: tactic, operaţional şi strategic.
• elaborarea unor cataloage de resurse geospaţiale În acest sens, se acordă o mare importanţă
care să diminueze dependenţa faţă de furnizorii continuării constituirii comunităţii specialiştilor
puternici de date şi informaţii din domeniu şi în domeniul GEOINT, precum şi operaţio-
care să permită, în acelaşi timp, accesul dinamic nalizării compartimentelor de lecţii învăţate.
la resursele disponibile; GEOINT reprezintă mai mult decât sisteme
• utilizarea unei infrastructuri tehnice care operează şi tehnologie - este o disciplină creată pentru

76
INFOSFERA

profesionişti. Împreună, aceştia posedă o largă 2. ***Deployable GIS (DGIS), NC3A, December
categorie de cunoştinţe şi principii operaţionale, 2007, Hague Mapping Science Committee - Priorities
acumulate de-a lungul anilor de experienţă. În for GEOINT research at the NGA, 2006, NGA
noul mediu internaţional, aceşti experţi GEOINT Washington, USA Dictionary of Military and
Associated Terms, US Department of Defence, 2005.
asigură avantajul informaţional de care este nevoie.
3. Constantin Tucan, Gl.mr.dr., „Capacităţile de
Sintetizând, se consideră unanim că, Intelligence în războiul bazat pe efecte”, revista
indiferent de soluţiile tehnologice diverse care Infosfera nr.1, Bucureşti, 2009.
acoperă o arie extinsă de necesităţi, există şi vor 4. Gheorghe Savu, Gl.mr.dr.ing., „Direcţia Generală
exista permanent două elemente esenţiale datele de Informaţii a Apărării - prezent şi perspective”,
şi informaţiile primare, pe de o parte şi revista Infosfera nr. 3, Bucureşti, 2009.
elementul uman, în speţă analistul, cel care 5. Adriean Pârlog, Gl.bg.conf.univ.dr., „Sistemul
valorizează datele GEOINT şi le transpune într- informaţional al forţei militare româneşti în operaţii
un produs cu valoare adăugată. multinaţionale”, revista Infosfera nr. 1, Bucureşti,
Identificarea factorilor de risc la adresa 2009.
securităţii naţionale şi colective şi a vulnera- 6. Dan-Mihai Răducanu, Col.conf.univ.dr.ing.,
bilităţilor specifice, precum şi evaluarea realistă ”România furnizează date GEOINT în timp real”,
Observatorul militar nr. 20, Bucureşti, 2006.
a acestora, constituie baza obiectivă a procesului 7. Dan-Mihai Răducanu, Col.conf.univ.dr.ing., Sistem
de validare a conceptului GEOINT şi începutul integrat pentru aplicaţii IMINT, Buletinul de Foto-
proiectării unor structuri de reacţie eficiente grammetrie şi Teledetecţie nr. 31, Bucureşti, 2006.
acţional, transformându-se într-un exemplu concret 8. James R. Clapper, „Geospatial Intelligence Basic
de înţelegere, adaptare şi implementare vizionară Doctrine”, Geolnt Publication 1 jr., Gl.lt.USAF
a noilor realităţi în gândirea militară. (ret.) June 2004, NGA Washington, S.U.A.
BIBLIOGRAFIE 9. Keith Masback Craig Cowan, „Geolnt: A new way
1. *** Current GIS Requirements of the Functional of doing business”, 2008, USA UK GEOINT
Services, NC3A, Hague, 31 March 2008. Concept, 26.

77
INFOSFERA

ACTIVITATEA DE INFORMAŢII PENTRU APĂRARE


ÎN TEATRELE DE OPERAŢII MILITARE.
NECESITĂŢI ŞI OPORTUNITĂŢI
Antonio MARINESCU*
Ovidiu FRĂŢILĂ**
Realitatea actuală accentuează importanţa Pentru a evita sufocarea sistemului de comandă
informaţiei, a rolului acesteia în viaţa economică, şi control al forţei cu o cantitate mare de
socială, culturală şi, îndeosebi, militară. Informaţia informaţii, a fost necesar să se acorde o atenţie
primeşte noi valenţe şi în domeniul securităţii sporită selectării, sintetizării şi analizării acelor
naţionale, regionale sau globale, accentuându-se informaţii care trebuiau să ajungă la comandanţi.
importanţa conceptelor şi domeniilor pe care este Dacă aceştia ar fi fost saturaţi cu informaţii
∗ neesenţiale, nu ar fi fost în măsură să aprecieze
fundamentată cunoaşterea unor situaţii de interes.
În calitate de stat membru al NATO şi UE, la adevărata valoare ameninţările din zona de
efortul de afirmare al ţării noastre nu s-a făcut responsabilitate şi nu ar fi putut lua deciziile
numai pe plan economic sau diplomatic, ci şi în corecte. Acestea sunt provocări care au necesitat
plan militar, unde s-au obţinut succese notabile. şi necesită, în mod constant, un răspuns şi
Prezenţa românească este una activă în diferite acţiuni pe măsură.
teatre de operaţii şi zone de criză, iar activitatea De-a lungul timpului, au apărut şi s-au
de informaţii militare se subscrie intrinsec dezvoltat concepte care au evoluat de la C2
∗∗ (comandă şi control) la C4I2 (comandă, control,
acestui efort.
Asumarea acestor angajamente internaţionale comunicaţii, computere, informaţii şi interope-
a impus dislocarea unor forţe militare în zone rabilitate), ajungându-se la C4ISR (s-au adăugat
din afara teritoriului naţional, iar pentru fiecare supravegherea şi recunoaşterea, ca elemente ce
asemenea misiune a trebuit concepută o concură la formarea imaginii complexe de
structură militară care să dispună de anumite intelligence) sau chiar C4I2SR (concept mai puţin
capabilităţi, aptă să facă faţă condiţiilor concrete exploatat). De asemenea, s-a stabilit ca aceste
din zona de acţiune sau să îndeplinească fiecare dezvoltări teoretice şi practice ale informaţiei să fie
obiectiv al misiunii. Astfel de cerinţe au putut fi puse, din punct de vedere funcţional, la dispoziţia
transpuse în practică cu ajutorul serviciului de unui singur comandant, iar acesta să beneficieze
informaţii militare care a furnizat informaţiile de autoritate şi responsabilitate la nivelul întregului
necesare, permiţând astfel conducerii misiunilor teatru de operaţii.
cunoaşterea şi, mai ales, înţelegerea mediului de „Cum ar trebui să-şi definească un stat
securitate în complexitatea sa. Comandanţii au rolul într-o lume bazată pe informaţii, unde
avut acces la o mare cantitate de informaţii. graniţele dintre structurile militare şi cele civile
Domeniile de interes au fost variate, implicând nu mai sunt aşa clare ca în urmă cu 50 de ani,
informaţii dintre cele mai diverse, accentul fiind unde inamicul devine anonim şi unde vechile
pus pe cunoaşterea adversarului şi a mediului de structuri nu pot să ţină pasul cu noile tehnologii?”,
confruntare, dar şi pe crearea unei imagini reale este una din întrebările esenţiale la care structurile
a situaţiei şi capabilităţilor forţelor proprii. de planificare şi informaţii militare trebuie să
răspundă.
Din experienţa conflictelor din primii ani ai

Antonio MARINESCU este analist politico-militar în mileniului trei, se constată faptul că în teatrele
cadrul Ministrului Apărării Naţionale. de operaţii acţionează, de obicei, o alianţă (coaliţie)
∗∗
Ovidiu FRĂŢILĂ este expert pe probleme de intelligence internaţională a cărei eficacitate de a face faţă
în cadrul Ministrului Apărării Naţionale.

78
INFOSFERA

viitoarelor provocări se bazează pe abilitatea de interes informativ şi vor conferi alianţei un rol
transformare a propriilor capabilităţi (aceasta pentru activ sporit în manage-mentul crizelor. Conflictele
a reuşi în mediul complex pe care urmează să-l interstatale se pot extinde rapid în conflagraţii
stabilizeze din punct de vedere militar, politic, care pot ameninţa interesele alianţei.
economic şi social). O astfel de abordare a Deoarece complexitatea ameninţărilor este
operaţiilor (inclusiv a celor non-militare) va necesita în creştere, eforturile de anticipare şi acţiunile
utilizarea integrată a tuturor instrumentelor de de prevenire întreprinse în timp util pentru
putere ale alianţei (forţa de distrugere, descurajarea împiedicarea sau evitarea crizelor, vor îmbunătăţi
armată, informaţia şi cunoaşterea, componentele capacitatea de răspuns eficient a alianţei.
de reconstrucţie, sprijin civil, suport politic şi În prezent, în teatrele de operaţii, conform
logistic pentru autorităţile locale etc.) în scopul noului concept comprehensiv NATO sau de
creării efectelor care vor conduce la rezultatele conducere a operaţiilor în vederea obţinerii de
scontate. Acest tip de abordare trebuie să conducă efecte (Effect Based Approach Operations -
la diminuarea pierderilor umane şi materiale din EBAO), forţele militare trebuie să se adapteze
partea alianţei şi la obţinerea unor efecte în timp pentru a îndeplini cerinţe specifice şi să realizeze
scurt şi de durată. conexiuni, în format de reţea, cu mai multe
Conceptul multidimensional de securitate organisme, organizaţii şi instituţii cu care pot
implică concentrarea pe roluri cum ar fi: prevenirea colabora în îndeplinirea misiunilor. Circuitele şi
conflictelor, managementul crizelor, managementul reţelele informaţionale vor include organizaţiile
consecinţelor, menţinerea păcii, impunerea păcii, Naţiunilor Unite, organizaţii internaţionale,
sprijin al păcii, răspuns la dezastre şi asistenţă organizaţii neguvernamentale, autorităţi locale
umanitară. Acestea lărgesc şi mai mult aria de civile, militare, poliţie etc.

79
INFOSFERA

În aceste condiţii, structurile de informaţii - dezvoltarea bazei de date referitoare la cunoaş-


trebuie să se concentreze asupra identificării terea zonei de operaţii (knowledge development);
cauzelor problemelor locale şi asupra modului - planificarea şi organizarea operaţiilor;
în care trebuie să acţioneze comandantul pentru - executarea acţiunilor;
detensionarea situaţiei şi modificarea comporta- - analiza post-acţiune bazată pe informaţii despre
mentului principalilor actori politici şi militari efectele realizarea stării finale (end-state).
din zonă. Astfel, culegerea de informaţii se va Pentru asigurarea comenzii şi controlului
focaliza asupra mediului politic intern şi extern, forţelor din teatrele de operaţii este necesară o
liderilor zonali şi motivaţiilor acestora, factorilor înţelegere completă a mediului în care se va
economici, culturali şi religioşi, populaţiei civile, desfăşura operaţia militară. În acelaşi timp, se
atitudinii acesteia faţă de operaţia multi- impune colaborarea cu diferite structuri de
naţională, precum şi a sprijinului acordat Forţei informaţii ale organizaţiilor prezente în zona de
Multinaţionale, relaţiilor etnice, organismelor şi conflict sau post-conflict, precum şi cele
instituţiilor ce acţionează în zonă: forţe de naţionale, partenere, aliate sau centre de excelenţă
poliţie şi paramilitare, grupuri teroriste şi non-guvernamentale care pot oferi elemente de
diferite organizaţii. Aceste domenii de culegere cunoaştere (date şi informaţii) cu privire la
acoperă nevoile de informaţii din teatrul de complexitatea mediului de angajare. Comunitatea
operaţii în condiţiile operaţiilor bazate pe efecte. de informaţii a alianţei, astfel formată, este
Conform noilor abordări NATO, operaţiile crucială pentru prima etapă a operaţiei. Această
bazate pe efecte trebuie să exprime cel mai bine cooperare poate identifica elemente importante
ideea conform căreia succesul unui conflict referitoare la sistemul relaţional de tip fizic,
armat poate fi evaluat prin prisma rezultatelor şi funcţional sau comportamental al entităţilor
nu a distrugerilor, şi că, în realitate, distrugerea sistemului ce se doreşte a fi controlat de alianţă.
unui inamic nu a fost decât o metodă pentru Entităţile pot fi oameni, structuri, întreprinderi,
atingerea unei finalităţi strategice, nu un scop în facilităţi ale infrastructurii, forţe militare, informaţii,
sine. Planificarea bazată pe efecte se aplică etc. Analiştii structurilor de informaţii pot identifica
dincolo de spectrul conflictului, de la operaţii la relaţiile şi legăturile de tip compor-tamental, fizic
scară mică la teatru de operaţii. sau funcţional dintre elementele sistemului aflat
Dacă în etapa desfăşurării acţiunilor armate, în studiu şi, implicit, pot identifica „centrele de
gradul de implicare a structurilor militare în greutate” şi punctele tari pentru a se putea influenţa
spectrul operaţional joacă un rol predominant, în comportamentul sistemului în sensul dorit de
etapele post-conflict de asigurare a securităţii, alianţă pentru a se obţine efecte.
de stabilizare şi chiar de reconstrucţie compo- Comanda şi controlul la nivel de Task Force
nenta militară are un rol diminuat în comparaţie şi sistemul informaţional militar dintr-un teatru
cu cel al altor structuri şi agenţii implicate. În de operaţii (SIMTO) înseamnă:
asemenea operaţii, comandantul militar îşi asumă - elaborarea unor decizii fundamentate (cunoaş-
comanda şi controlul domeniului militar, benefi- terea şi înţelegerea situaţiei);
ciind de suportul coordonat al celorlalte structuri - conducerea operaţiilor/acţiunilor în condiţii
angajate în domenii nemilitare. de risc ridicat;
Pentru realizarea dezideratelor operaţiilor - folosirea la capacitate maximă a puterii de
bazate pe efecte rolul primordial îl are asigurarea luptă şi capabilităţilor disponibile;
alianţei cu produse de informaţii (intelligence), ce - direcţionare eficientă a structurilor subordonate
acoperă întregul spectru militar, politic, economic, pentru îndeplinirea misiunilor.
social şi cultural. Modul de planificare şi desfă- Sistemul informaţional este definit ca un
şurare a operaţiilor concentrate pe realizarea stării ansamblu de elemente caracteristice, structuri şi
finale (end-state), care se doreşte a fi atins, se personal, surse de informaţii, documente şi produse
bazează în totalitate pe informaţiile care asigură de informaţii, principii, doctrine şi regulamente,
o înţelegere exhaustivă a mediului în care se tehnică, echipamente şi soft, planificate, organizate,
desfăşoară operaţia militară. coordonate şi controlate, în scopul culegerii, proce-
În concepţia războiului bazat pe efecte, este sării şi diseminării informaţiilor şi intelligence-ului,
necesară parcurgerea a patru etape: inclusiv a celor de contra-informaţii şi securitate.

80
INFOSFERA

Proiectarea şi operaţionalizarea sistemului dar vor acoperi şi alte zone de interes care să
informaţional al unei grupări de forţe pentru un sprijine efectele din domeniul politic, economic
teatru de operaţii trebuie să fie coroborată cu şi social. În această nouă abordare, din punct de
proiectarea şi operaţionalizarea grupării de forţe. vedere organizaţional, al modului de acţiune şi
Analiza şi desemnarea sistemului informaţional raportare, structura de informaţii nu va suferi
determină luarea în calcul a două categorii de schimbări. Elementul de noutate apare în
factori: spectrul naturii informaţiilor şi al produselor.
a) cei care acţionează asupra dimensiunii şi În acest sens, produsele de informaţii sunt
componenţei task force-ului, aceste aspecte vitale pentru planificarea şi desfăşurarea de operaţii
făcând obiectul analizei la nivel naţional: informaţionale (INFOPS), dar şi pentru contra-
- considerentele politice naţionale, unde cararea celor desfăşurate de forţele adverse
puterea politică decide implicarea armatei (opposing forces - „inamic” în limbaj EBAO).
proprii în soluţionarea unor conflicte De exemplu, reţelele teroriste, anarhiste şi extremiste
apărute în zone de criză; pot face uz de mijloacele mass-media pentru
- angajamentele internaţionale ale României, amplificarea nemulţumirilor şi a turbulenţelor
care prevăd că dislocarea contingentului prin desfăşurarea de campanii de informare care
naţional în teatrul de operaţii este rezultatul exercită presiune asupra aliaţilor. Alianţa se
respectării tratatelor de alianţă, colaborare poate aştepta ca în desfăşurarea operaţiilor pe
şi parteneriat cu ţări NATO şi non-NATO; perioade mai lungi de timp, în unele regiuni,
- nivelul de ambiţie al Armatei Române, mass-media indigenă să concureze cu media
element prin care armata s-a afirmat ca un internaţională pentru influenţarea percepţiilor
partener credibil încă din faza de locale sau internaţionale. Scopul ar fi deţinerea
Parteneriatului cu NATO; iniţiativei de către cei care vor influenţa eficient
- alţi factori, ţinând de conjunctura de moment. modul de înţelegere a conflictului sau crizei.
b) cei care acţionează asupra componentelor sis- Managementul sistemului informaţional
temului informaţional: în funcţie de importanţa militar din teatrul de operaţii (SIMTO) are un
care se acordă acestora, sistemul informaţional puternic caracter practic-aplicativ, aceasta şi
creat va fi structura dominantă în cadrul task datorită faptului că, menţinut la stadiul de teorie,
force sau va avea anumite componente mai nu-şi poate atinge obiectivul central: asigurarea
dezvoltate decât altele; este posibilă şi situaţia comandanţilor cu informaţii necesare fundamentării
când acest sistem informaţional este redus la deciziilor în timp scurt. Caracterul practic-
minim. aplicativ se manifestă în conceperea a noi sisteme,
Sistemul informaţional din teatrele de operaţii metode, tehnici, proceduri de management ale
poate fi apreciat de către beneficiar / comandant sistemului informaţional în întregul său ori la
/ factori decizionali cu ajutorul unor parametrii nivelul componentelor sale majore.
generali, care îl caracterizează din punct de vedere Procesul de management SIMTO reprezintă
al operativităţii: ansamblul fazelor şi proceselor (prin care se
- timpul de răspuns; determină obiectivele acestuia la nivel întreg sau
- siguranţa în funcţionare (tehnică şi infor- pe componente), resurselor şi proceselor informa-
maţională); ţionale necesare realizării lor, personalului implicat
- capacitatea de circulaţie a informaţiei în sistem; în aceste activităţi, prin care se integrează şi
- criteriul cost-eficacitate. controlează misiunile subordonaţilor, folosind un
Sistemul informaţional militar dintr-un teatru complex de metode şi tehnici, în vederea îndepli-
de operaţii conţine anumite elemente caracteristice, nirii cât mai eficiente a sarcinilor ordonate SIMTO.
indiferent de specificul acestui sistem şi nivelul Relaţiile de management ale SIMTO pot fi
de „ambiţie” proiectat pentru acesta. Acesta va definite ca raporturile care se stabilesc între
avea în compunere date, informaţii, intelligence, componentele acestui sistem, dar şi a raporturilor
circuite şi fluxuri informaţionale. În aceste condiţii dintre acestea şi componentele altor sisteme care
structura de informaţii va alimenta comanda constituie un Task Force românesc, în procesele
alianţei cu informaţii ce vor răspunde la necesităţile previzionării, organizării, coordonării, antrenării,
clasice militare de nivel tactic, operativ şi strategic, controlului şi evaluării activităţilor sistemului

81
INFOSFERA

informaţional al SIMTO. SIMTO, de complexitatea şi periculozitatea


Caracteristicile relaţiilor de management misiunilor primite. Aici sunt incluse şi moda-
sunt influenţate, în principal, de doi factori: lităţile de sancţionare materială, morală (mustrări,
- factorul uman: calitatea militarilor încadraţi avertismente, pedepse disciplinare etc.) şi
în SIMTO influenţează toate procesele, penală (pentru fapte ce încalcă legislaţia
relaţiile şi produsele cu care interacţionează; militară şi prevederile dreptului internaţional
din acest motiv, este nevoie de aplicarea umanitar etc.).
selecţiei la constituirea componentei umane a • Principiul eficienţei: managementul SIMTO
acestui sistem, astfel încât să se identifice trebuie dimensionat şi structurat astfel încât
personal ce dispune de o bază solidă de activităţile desfăşurate să fie caracterizate de
cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice. eficienţă. În cazul de faţă, eficienţa nu înseamnă
- factorul tehnico-material: SIMTO poate fi numai rezultate care implică un consum minim
mai simplu sau mai complex, poate apela la de resurse, ci şi obţinerea unor informaţii şi
un singur tip de surse de informaţii sau la mai produse de informaţii veridice, care să poată
multe, iar particularităţile exploatării surselor, fi folosite de comanda TF românesc în plani-
în care va fi implicată tehnică specifică, se va ficarea, organizarea, coordonarea şi controlul
reflecta în relaţiile de management. misiunilor.
Aceşti doi factori determină principiile Un domeniu important al spectrului de
generale ale managementului SIMTO, dintre interes al produselor de intelligence, cu care
care pot fi amintite: s-au confruntat forţele din teatrele de operaţii în
• Principiul concordanţei dintre sistemul de ultimul deceniu, este războiul asimetric (confrun-
management şi condiţiile concrete existente tările specifice mediului de conflict asimetric),
în cadrul SIMTO: funcţionalitatea şi perfor- din ce în ce mai sofisticat şi acompaniat de accesul
manţa SIMTO implică o permanentă corelare, la tehnologii avansate, şi care poate produce
perfecţionare, adaptare a sistemului de efecte disproporţionate. Pe măsură ce accesul la
management la situaţia existentă în cadrul tehnologii este tot mai răspândit, cresc posibilităţile
său şi în mediul extern. Apariţia necorelărilor, ca potenţialii adversari să dezvolte mijloace
generate de rămânerea în urmă a parametrilor neconvenţionale eficiente care să fie utilizate
sistemului de management, va genera dis- împotriva naţiunilor alianţei. În aceste condiţii,
funcţionalităţi şi, implicit, ineficienţă. proliferarea armelor de distrugere în masă de către
• Principiul managementului participativ: exer- un număr crescând de actori statali şi non-statali
citarea celor mai importante şi complexe constituie un domeniu important de interes.
procese şi relaţii de management în cadrul Culegerea, analiza, diseminarea şi punerea
SIMTO trebuie să se bazeze pe implicarea în comun a informaţiilor se constituie în factori
şefilor de structuri, dar şi a specialiştilor. Mai critici de anticipare şi, pe cât posibil, împiedicare
ales în mediul militar, comanda este unică, sau limitare a conflictelor. Pentru aceasta sunt
însă cel care o deţine trebuie să apeleze la necesare înţelegerea completă a mediului opera-
consilierea specialiştilor în problema respectivă. ţional şi abordarea pro-activă încă din fazele
În unele activităţi de planificare se pot coopta incipiente ale unei crize emergente. Evaluarea
responsabili şi specialişti din afara sistemului va contribui la înţelegerea situaţiei concrete de
informaţional al SIMTO sau chiar din alte către factorii de decizie şi va fi sprijinită de o
contingente. reţea informaţională sigură pentru punerea în
• Principiul motivării tuturor militarilor / comun a informaţiilor şi colaborare rapidă în
structurilor implicate în activităţile SIMTO: situaţii cu dinamică ridicată. Îmbunătăţirea tuturor
exprimă necesitatea stabilirii, dimensionării aspectelor ciclului de luare a deciziei trebuie
şi utilizării stimulentelor materiale şi morale întreprinsă astfel ca timpul dintre antici-parea
astfel încât să se asigure satisfacerea, în limite unui risc sau a unei ameninţări şi definirea şi
rezonabile, a intereselor tuturor militarilor impli- executarea unui curs de acţiune să fie scurtat.
caţi în activităţi şi misiuni. Motivarea se va Accesul ridicat la sursele de informare
face diferenţiat, în funcţie de aportul adus de coroborate cu necesitatea obţinerii sprijinului public
fiecare la îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor au condus la creşterea rolului politicului în

82
INFOSFERA

desfăşurarea operaţiunilor militare şi, în acelaşi capacitatea de a aduna şi exploata informaţii din
timp, la creşterea presiunii pentru obţinerea unui surse multiple, inclusiv cele din sistemele spaţiale,
succes rapid. În plus, sensibilitatea sporită faţă despre un set complet de ţinte.
de nivelul pierderilor, precum şi nevoia de limitare Superioritatea decizională necesită o forţă
maximă a pagubelor şi distrugerilor colaterale şi care este organizată, pregătită şi echipată să opereze
de mediu, în faţa unui inamic care nu are astfel într-o reţea operaţională comună integrată
de constrângeri, va implica necesitatea desfăşurării global. Aceasta trebuie să lege forţele militare,
operaţiilor cu nivele de eficacitate mult mai agenţiile guvernamentale şi organizaţiile non-guver-
ridicate, cu armamente cu precizie sporită. Aceşti namentale într-un mediu fără bariere pentru
factori şi prevederile legale naţionale şi inter- planificare, evaluare şi execuţie. Asigurarea
naţionale corespunzătoare vor influenţa din ce în tehnologiei de schimb de informaţii fără bariere
ce mai mult operaţiile militare, precum şi este deosebit de importantă. Interoperabilitatea
reafirmarea nevoii de responsabilitate şi propor- şi inter-conectivitatea vor constitui elemente
ţionalitate. În acest context, forţele alianţei sau cheie pentru asigurarea superiorităţii în luarea
coaliţiei participante la misiuni militare în teatrele deciziilor. De asemenea, trebuie asigurat un
de operaţii, trebuie să fie capabile să opereze depozit central de date la nivelul căruia pot fi
sub supravegherea mass-media şi a publicului identificate legăturile dintre efecte şi obiective.
cu deschidere şi transparenţă sporite. Mai mult, Fuziunea cunoştinţelor şi integrarea pe orizontală
elementele de culegere de informaţii trebuie să- şi verticală asigură cunoaşterea cu claritate a
şi adapteze rapid, precis şi flexibil imaginea la situaţiei, contribuie la luarea deciziei şi alegerea
cea a forţelor alianţei, astfel încât să poată fi variantei acţionale optime pentru producerea
dislocate efectiv oriunde este necesar fără a efectelor dorite.
compromite misiunea sau credibilitatea comenzii Alianţa trebuie să obţină maxim de avantaje
alianţei. Imaginea trebuie să asigure alianţei un din tehnologiile emergente pentru menţinerea
întreg set de capabilităţi care să proiecteze stabilitate, avantajelor operaţionale şi tehnologice. Tehnologia
care să producă încredere naţiunilor componente şi informaţia acţionează ca un multiplicator de
şi partenere şi, la nevoie, să contribuie la forţă; ea poate asigura alianţei capacitatea de
înfrângerea adversarului în orice tip de conflict. reconfigurare rapidă a forţelor şi echipamentelor
Noile sisteme de comandă şi control vor pentru obţinerea efectului critic la momentul
trebui dezvoltate pentru translatarea informaţiilor potrivit. În plus, culegerea, managementul şi
superioare în cunoştinţe acţionabile (de la date punerea în comun a informaţiilor (intell sharing)
şi informaţii la cunoaşterea şi înţelegerea tuturor printr-o capabilitate bazată pe reţea, suprapusă
factorilor de situaţie în evoluţia lor), facilitând, pe un robust sistem de comandă şi control al
astfel, planificarea mai rapidă, decizii mai bune alianţei, vor conduce la schimbări în structura
şi efecte decisive. Superioritatea deciziei depinde organizaţională a unităţilor combatante, a forma-
de informaţii (intelligence) credibile, furnizate ţiunilor şi comandamentelor.
rapid şi de mijloace care să permită schimbul Pentru maximizarea contribuţiei lor, structurile
sigur de date şi interpretarea lor într-o manieră de informaţii partenere şi ale membrilor alianţelor
comun agreată. Culegerea informaţiilor, analiza, / coaliţiilor vor trebui încorporate în operaţii fără
diseminarea şi punerea în comun între naţiuni probleme de joncţiune sau interoperabilitate.
asigură cadrul esenţial pe care se construieşte Provocarea constă în rezolvarea oricărei probleme
superioritatea decizională. de interoperabilitate prin identificarea căilor de
Schimbul de informaţii între structurile integrare a forţelor la dispoziţie mai puţin avansate
specializate ale statelor membre, inclusiv cu actorii din punct de vedere tehnologic şi/sau acţional.
locali sunt vitale pentru crearea imaginii de Aceasta va necesita resurse tehnologice şi programe
intelligence în EBAO. Alianţa trebuie să-şi continue de pregătire şi antrenament. Atingerea
dezvolte capacitatea de a obţine informaţii, să interoperabilităţii va creşte eficacitatea operaţională
desfăşoare activităţi de cercetare, supraveghere şi va asigura o distribuire echitabilă a riscurilor
şi identificare a ţintelor la toate nivelurile de şi a sarcinilor în funcţie de limitările forţelor
comandă în scopul determinării evoluţiei amenin- participante la operaţii.
ţărilor în timp scurt. În plus, trebuie să dezvolte Alianţa va trebui să continue să desfăşoare

83
INFOSFERA

activităţi şi politici strategice complemetare cu 5. Ion Bălăceanu, Revoluţia tehnologică contemporană


cele ale organizaţiilor internaţionale şi regionale şi impactul ei asupra potenţialului militar, Editura
care acţionează în zona de operaţii/teatrul de Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti,
operaţii. Aceasta va impune ca viitoarele operaţii 2001.
6. Sergiu Medar, Capabilităţi ale serviciilor moderne
militare să se desfăşoare numai având o solidă
de informaţii militare, Editura Centrului Tehnic-
bază legală şi legitimitate largă în cadrul comunităţii Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007.
internaţionale. Toate acestea trebuie să se 7. Nicu Apostu, „Managementul informaţiei în
bazeze pe date, informaţii şi cunoaştere. conducerea acţiunilor militare întrunite”, în
BIBLIOGRAFIE Reducerea duratei ciclului conducerii acţiunilor
1. ***Bi-Strategic Command Pre-Doctrinal Handbook militare întrunite, Editura Militară, Bucureşti, 2002.
(Effects Based Approach to Operations), 04.12.2007. 8. Octavian Dumitrescu, „Organizarea informaţiilor
2. Alien W. Batschelct, Efects-based operations; A militare în operaţiile multinaţionale în concepţia
New Operational Model?, Strategy Research NATO”, în Gândirea militară românească, nr.
Project, 2002. 4/1999.
3. General Glen Otis, „The Air Land Battle”, Military 9. Dr. Vasile Dumitru, dr. Ion Stoian, ing. Corneliu
Review 5. Baltă, dr. Gheorghe Toma, Sisteme informaţionale
4. Desmond Saunders-Newton Aaron B. Frank, militare - analiză şi proiectare, Editura Ceres,
„Effect Based Operations: Building the Analytic Bucureşti, 2000.
Tools”, Defense Horizons nr.19, 2002.

84