Sunteți pe pagina 1din 106

Anul IX nr.

3/2017

INFOSFERA
Revistă de studii de securitate şi informaţii pentru apărare

Publicaţie indexată în bazele de date internaţionale EBSCO şi CEEOL

Revistă cu prestigiu ştiinţific recunoscut de Consiliul Naţional de Atestare


a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU)

Direcţia Generală de Informaţii a Apărării


CUPRINS
Securitatea naţională a României. Elemente definitorii privind cadrul conceptual........... 3
Ioan-Codruţ LUCINESCU

Terorismul – ameninţare la adresa securităţii naţionale ................................................... 12


Marius DOBRE

Trei generaţii de război informaţional. Nivelul dezvoltării domeniului în partea sa


publică ................................................................................................................................. 20
Iulian CHIFU

Economia Rusiei în noul context geopolitic internaţional: posibile scenarii .................. 28


Napoleon POP
Andreea-Emanuela DRĂGOI

Bătălia pentru Mosul (2016-2017): câteva observaţii despre dinamica puterii Statului
Islamic, radiografiată de surse deschise ............................................................................. 42
Florin DIACONU

Evoluţii la nivelul fenomenului jihadist global. Relaţia DAESH-Al-Qaida:


competiţie sau cooperare? .................................................................................................. 51
Ioana BURLAN
Dragoş MOLDOVAN
Alexandru BORŞ

Importanţa regiunii autonome uigure Xinjiang în asigurarea securităţii Chinei ............ 61


Isabela ANCUŢ

Relaţia analist de informaţii – beneficiar, un factor determinant în analiza strategică ... 75


Petru-Cătălin TOPLICEANU

Comunicarea interumană – bază a activităţii de culegere de informaţii specifice HUMINT ...... 82


Bogdan DUMITRU

Conflictul – o analiză psihologică ....................................................................................... 91


Manuela VÂRLAN

Perspectiva psihologică a pensionării militarilor ............................................................... 95


Cristian DOBRE

2
INFOSFERA

SECURITATEA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.


ELEMENTE DEFINITORII PRIVIND
CADRUL CONCEPTUAL

Dr. Ioan Codruţ LUCINESCU*

Abstract
In the last decades, security, on a global level, as old threats disappeared, new challenges took their
place. This situation determined a new perception of concepts such as defense and security, peace and conflict
etc. As a consequence, on one hand, security gained a multidimensional character due to various factors, and
on the other hand, the security environment itself needs an approach determined by old and new risks, dangers
and threats. Also, security nowadays doesn’t solely represent the domain of armed forces, but the effective and
efficient cooperation between all components of the security district, on a national and international level, and
in every domain of social life.
Keywords: national security, security environment, strategy, security policy.

Motto: De vreme ce statele sunt unităţile dominante,


securitatea naţională reprezintă chestiunea principală, atât în
referinţa obişnuită, deşi ambiguă la stat, cât şi în aplicarea,
de această dată mult mai precisă, la unităţile etnoculturale.
Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde,
Security. A New Framework for Analysis

Introducere a ameninţărilor la adresa securităţii şi a


În urmă cu aproape 15 ani, Chris Donnelly, răspunsurilor noastre la aceste ameninţări. Deşi
înalt oficial al Alianţei Nord-Atlantice, într- nevoia de cooperare internaţională a crescut
un articol intitulat sugestiv Security in the 21st exponenţial, nemaiputând exista societăţi
century: new challenges and new responses, moderne autarhice, totuşi, trebuie amintit faptul
identifica trei factori care influenţează scena că statele rămân principalii actori ai scenei
internaţională de securitate1: (1) proliferarea de relaţiilor internaţionale, această aserţiune
tehnologie susceptibilă a produce insecuritate fiind perfect redată de reputatul analist Robert
la nivel internaţional, (2) creşterea diferenţelor Kagan (care afirma faptul că lumea, cu toate
dintre statele bogate şi cele sărace şi (3) revoluţia evoluţiile înregistrate, a rămas, în esenţă,
informatică. aceeaşi): „Naţiunile rămân la fel de puternice
Din acest punct de vedere, ne aflăm în ca întotdeauna, şi la fel ambiţiile naţionaliste,
faţa unui amplu proces de reconsiderare pasiunile, precum şi competiţia între naţiuni care a
a ceea ce constituie starea de securitate, dat formă istoriei”2. Cercetătorii urmăresc, în ceea

*
Autorul este expert în studii de securitate.

3
INFOSFERA

ce priveşte componenta de securitate naţională, Proliferarea armelor de distrugere


să analizeze modul în care politicile naţionale de în masă reprezintă o altă ameninţare
securitate, ca proces, sunt afectate de variabile - importantă la adresa securităţii euroatlantice.
de exemplu, de la percepţia publicului faţă de o Riscurile deosebite determinate de acest tip
posibilă ameninţare de război şi până la obiectivele de ameninţare rezidă în faptul că prin intermediul
desemnate prin strategiile de securitate. armelor de distrugere în masă un grup terorist
De asemenea, sunt luate în calcul creşterea de mici dimensiuni poate provoca pierderi care,
numărului de conflicte armate majore, noua anterior, nu puteau fi cauzate decât de armate ale
cursă a înarmărilor din Asia-Pacific şi Orientul unor state.
Mijlociu, livrările militare ce sporesc de la an Existenţa unor structuri statale slabe
la an, comerţul înfloritor cu arme de calibru (failed states) şi amplificarea crimei organizate.
mic (ideale pentru atentate), exacerbarea În unele părţi ale globului (Orientul Mijlociu
cheltuielilor militare în statele sărace etc.3. Se şi spaţiul ex-sovietic, în special) existenţa unor
evidenţiază dezechilibrele majore între utilizarea structuri statale slabe, conflictele civile şi accesul
instrumentelor militare şi activităţile de prevenire la arme au determinat întărirea poziţiilor crimei
a conflictelor prin intermediul diplomaţiei, în organizate. Acestea se constituie în ameninţări
detrimentul celor din urmă. la adresa securităţii, prin sprijinirea traficului de
Din punct de vedere al comunităţii droguri sau a celui de fiinţe umane.
euroatlantice, principalele ameninţări ale unui Conflictele regionale care subminează
mediu de securitate puţin predictibil sunt, aşa fundamentele securităţii şi stabilităţii şi creează
cum au fost ele reliefate în ultimul deceniu şi precondiţii pentru terorism şi crimă organizată,
jumătate, următoarele4: contribuind la proliferarea armelor de distrugere
Terorismul internaţional - o veritabilă în masă (WMD).
ameninţare strategică. Acest nou tip de terorism Crima organizată ameninţă Europa prin
este legat atât de mişcările fundamentaliste care traficul de droguri, traficul de fiinţe umane,
proliferează în complexa lume musulmană, imigraţia ilegală, traficul ilegal de arme mici
cât şi de propagarea ideilor Jihadului în marile etc. Legăturile dintre terorismul internaţional
comunităţi islamice din Europa Occidentală. şi crima organizată au devenit evidente, în
Dincolo de riscurile imediate, terorismul multe cazuri conlucrând pentru maximizarea
ameninţă deschiderea şi toleranţa, principii profiturilor.
specifice societăţilor democratice, punând la Un exemplu interesant îl reprezintă şi modul
îndoială însăşi fundamentul regimurilor laice în care Strategia Ministerului Finlandez al
contemporane. Apărării 2025 abordează sursele de insecuritate.
În ultimii ani, se conturează un fenomen nou, Acestea sunt structurate pe trei nivele, regăsindu-
deosebit de periculos prin impredictibilitatea sa - se, în linii generale, în toate societăţile comunităţii
radicalizarea a mii de tineri musulmani care euroatlantice:
îşi fac ,,ucenicia” pe fronturile din Siria, a) nivelul cetăţenesc – accidentele,
Irak, nordul Africii etc. şi care, ulterior, se alcoolismul, fumatul, marginalizarea etc.;
întorc pe vechiul continent. Aceştia reprezintă b) nivelul naţional – agresiunea armată,
veritabile ,,bombe cu ceas” nu numai pentru terorismul, crima organizată, presiunile politice,
statele unde locuiesc, ci, practic, pentru întreg economice şi militare externe, dereglările din
spaţiul comunitar, ca urmare a liberei circulaţii domeniul sănătăţii şi bunăstării populaţiei,
existente la nivelul UE. Reducerea şi eliminarea catastrofele naturale, accidentele majore şi
procesului de radicalizare islamistă constituie dezastrele, disfuncţiile economice, migraţia,
una dintre principalele provocări pentru defecţiunile reţelelor electrice;
societăţile europene şi o sarcină de maximă c) nivelul comunităţii internaţionale – lipsa
importanţă pentru serviciile de intelligence. resurselor naturale, terorismul internaţional,

4
INFOSFERA

criminalitatea organizată internaţională, crizele instituţia represivă a regimului comunist prăbuşit,


etnice, proliferarea armelor de distrugere în s-a evitat utilizarea ei în noul cadru juridic al
masă, încălzirea globală, deşertificarea, poluarea, statului democratic.
suprapopularea5. A fost preferată sintagma „siguranţă
Indiscutabil, noţiunea de politică de naţională”, termen neutilizat în legislaţiile
securitate la nivel naţional suferă, în prezent, ţărilor europene democratice. „Siguranţa
transformări majore. Multe dintre noile riscuri naţională” este definită, în art. 1 din Legea
şi provocările la adresa securităţii care însoţesc nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a
globalizarea au caracter transnaţional, fiind României, ca fiind „starea de legalitate, de
generate de către actori nonstatali şi afectând echilibru şi de stabilitate socială, economică
securitatea noastră chiar şi de la mari distanţe. şi politică necesară existenţei şi dezvoltării
Sărăcia, subdezvoltarea, educaţia slabă, criza statului naţional român, ca stat suveran,
resurselor, dezastrele naturale, distrugerea unitar, independent şi indivizibil, menţinerii
mediului, bolile, inegalitatea şi violarea ordinii de drept, precum şi a climatului de
drepturilor omului sunt doar câţiva dintre exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor
factorii care alimentează migraţia ilegală şi şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor
extremismul secular şi religios. Ele pot, prin potrivit principiilor şi normelor democratice
urmare, să cauzeze instabilitate şi, în forma stabilite prin Constituţie”8.
lor cea mai radicală, să faciliteze proliferarea Evoluţia societăţii, consolidarea
terorismului internaţional. Într-o lume tot mai democraţiei şi a instituţiilor statului de drept
interdependentă, aceste riscuri au nu numai au impus regândirea acestui concept, termenul
o influenţă asupra mediului lor imediat, ci de „securitate naţională” fiind prezent,
afectează securitatea comunităţii ca întreg, în pe larg, în documentele programatice adoptate în
diferite feluri6. ultimul deceniu în România.
Schimbul liber de informaţii şi idei poate Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru
genera riscuri la adresa unor state sau actori Securitate9 defineşte securitatea naţională
non-statali, dând posibilitatea teroriştilor şi drept „starea naţiunii, a comunităţilor sociale,
criminalităţii organizate să-şi însuşească şi a cetăţenilor şi a statului, fundamentată pe
folosească cunoştinţe sensibile, tehnologii şi noi prosperitate economică, legalitate, echilibru şi
capabilităţi. Structurile politice şi economice stabilitate socio-politică, exprimată prin ordinea
ale unui stat, precum şi infrastructura sa critică, de drept şi asigurată prin acţiuni de natură
devin, prin urmare, mai vulnerabile, nu numai în economică, politică, socială, juridică, militară,
faţa activităţilor criminale, actelor de terorism informaţională şi de altă natură, în scopul
sau a atacurilor militare, ci şi în faţa atacurilor exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor
cibernetice7. cetăţeneşti, manifestarea deplină a libertăţii de
În aceste condiţii, este imperios necesar decizie şi de acţiune a statului, a atributelor sale
ca statele comunităţii euroatlantice, inclusiv fundamentale şi a calităţii de subiect de drept
România, să surprindă toate aceste mutaţii în internaţional”.
documentele programatice fundamentale, precum Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru
Strategiile de securitate şi apărare. perioada 2015 – 2019. O Românie puternică în
Europa, documentul care se referă la securitatea
Viziunea românească asupra conceptului statului român în următorii ani, promovează
de „securitate naţională” conceptul de securitate naţională extinsă, prin
În contextul climatului social şi politic care se doreşte o abordare multidimensională
excepţional înregistrat în România în perioada a acestuia. Astfel, se are în vedere o abordare
imediat următoare evenimentelor din decembrie integrată a domeniilor care asigură, într-o formă
1989, noţiunea de „securitate” fiind asociată cu sau alta, securitatea României: dimensiunea

5
INFOSFERA

de apărare (cu manifestarea sa duală – apărare politicii naţionale trebuie să fie în concordanţă
naţională şi apărare colectivă), ordine publică, cu valorile şi principiile enunţate în Constituţia
de intelligence, educaţie, sănătate, economie, statului.
energie, mediu, infrastructuri critice10. În linii generale, conform analizei elaborate
Atât guvernele, cât şi organizaţiile de Geneva Centre for the Democratic Control of
internaţionale admit faptul că, pentru a putea fi Armed Forces (DCAF), în anul 2005, statele au
asigurată, securitatea trebuie să fie realizată sub nevoie de politici de securitate din următoarele
cele două aspecte ale sale – internă şi externă – considerente11:
aflate în strânsă interdependenţă. Un stat nu se - să se asigure că se iau în considerare
poate constitui în garant/ofertant de securitate toate ameninţările la adresa securităţii
regională şi internaţională decât în măsura în naţionale, într-o manieră comprehensivă;
care este stabil şi sigur în interior, în măsura - să consolideze eficacitatea sistemului de
în care este capabil să ofere cetăţenilor săi securitate prin optimizarea contribuţiilor
securitate. fiecărui actor instituţional;
- să se ghideze implementarea politicii de
Politica de securitate şi concepte ale
securitate naţională;
securităţii naţionale
- să construiască un consens naţional;
Documentele strategice ale statului în - să crească încrederea şi să îmbunătăţească
domeniul securităţii sunt intrinsec legate de cooperarea regională şi internaţională.
conceptul de „politică de securitate naţională”,
Pentru fundamentarea politicii de securitate
deoarece aceasta se constituie într-un
relevante sunt spaţiul politic, ideologia puterii
ansamblu de decizii ce privesc structurarea
politice, valorile politice asumate, cultura
unei viziuni despre securitatea naţională
politică, decizia şi acţiunea politică. În funcţie
şi interesele naţionale, determinarea unor
de acestea se stabilesc obiectivele, se definesc
obiective strategice şi elaborarea unor strategii
direcţiile de acţiune, se alocă resursele şi
naţionale, dar şi implementarea şi evaluarea
se stabilesc competenţele şi răspunderile
acelor strategii.
organizaţiilor şi, mai ales, instituţiilor cu funcţii
Politica de securitate reprezintă parte
în domeniul securităţii. Prin urmare, decidentul
componentă a actului de guvernare a unei
entităţi socio-politice, expunând viziunea politic trebuie să facă alegeri pe baza unor
autorităţilor statului cu privire la securitate şi analize de risc pertinente şi să elaboreze strategii
la modul în care aceasta va fi realizată. Implică realiste şi fezabile12.
decizii majore privind sectorul de securitate, Distincţia fundamentală între conceptul
care pot afecta securitatea internă şi externă a de „politică de securitate” şi cel de „strategie
statului şi a societăţii respective. Se bazează de securitate” constă în faptul că politica de
pe viziunea oficială asupra conceptului de securitate se referă la procesul de stabilire a
securitate naţională, oferă liniile directoare obiectivelor majore ale unui stat, în timp ce
de acţiune pentru doctrina militară şi este strategiile se referă la modalităţile de realizare
dezvoltată în cadrul creat de reglementările a acelor obiective. În plus, politica de securitate
internaţionale şi regionale la care statul este cuprinde, ca element definitoriu, o componentă
parte. politică: nivelul instituţional de decizie politico-
Aşadar, politica de securitate naţională se militară.
bazează nu numai pe percepţiile priorităţilor Politica de securitate naţională ghidează, de
şi necesităţilor naţionale de securitate, ci este asemenea, politicile sectoriale reprezentative,
afectată de o varietate de factori, presiuni precum politica de apărare, politica externă sau
şi angajamente externe. Acest domeniu al politica privind informaţiile strategice.

6
INFOSFERA

Distincţia politici – strategii – operaţiuni – tactici13

Un aspect central în structurarea unei strategii când este provocată, să şi le menţină obţinând
de securitate este dat de identificarea valorilor victoria într-un război.”16.
de securitate naţională. Conceptul de securitate Valorile de securitate naţională, în cazul
naţională este, în mod tradiţional, asociat cu României, sunt exprimate prin suveranitatea
independenţa politică şi integritatea teritorială, şi independenţa naţională, unitatea şi
ca valori fundamentale ale statului ce trebuie indivizibilitatea statului, identitatea naţională,
protejate14. Practic, securitatea naţională nu poate ordinea constituţională democratică, statul de
fi analizată fără raportarea la valorile societăţii drept, drepturile omului, libertăţile cetăţeneşti,
respective. limba, cultura şi viaţa spirituală, constituind
Valorile de securitate au un rol central în sistemul axiologic de referinţă în elaborarea
definirea obiectivelor de securitate naţională, care oricărei politici de securitate naţională. De
stau la baza elaborării strategiei de securitate asemenea, trebuie să fie în concordanţă
naţională a unui stat. Pe lângă stabilirea modului cu necesităţile naţionale de securitate, ce
de gestionare a riscurilor şi ameninţărilor la reprezintă modalitatea de apărare, protejare şi/
adresa securităţii naţionale, o strategie de sau promovare a intereselor fundamentale ale
securitate identifică şi valorile naţionale care statului. Necesităţile fundamentale de securitate
trebuie protejate de către instituţii şi societate, în se referă şi la deciziile privind accesul la resursele
ansamblu. strategice vitale existenţei naţiunii, la doleanţele
Din multitudinea de abordări ale conceptului cetăţeanului şi ale comunităţii şi la protecţia
de securitate naţională, prezentăm două definiţii acestora faţă de ameninţările interne şi externe.
care scot în evidenţă termenul „valori”. Astfel, Acestea sunt asigurate în funcţie de posibilităţile
„securitatea, în orice sens obiectiv, se referă societăţii, de nivelul de aspiraţii al acesteia în
la absenţa ameninţărilor la adresa valorilor contextul mediului intern şi internaţional de
dobândite, iar în sens subiectiv la absenţa temerii securitate, fiind în corelaţie cu interesele naţionale
că asemenea valori vor fi atacate”15 şi „o naţiune de securitate.
este în siguranţă în măsura în care nu se află în Interesele naţionale de securitate17
pericolul de a trebui să sacrifice valori esenţiale, reprezintă nevoi şi aspiraţii ale naţiunii de
dacă doreşte să evite războiul, şi poate, atunci afirmare a propriilor valori şi de garantare a

7
INFOSFERA

identităţii şi existenţei naţionale, exprimate - interese periferice: legăturile cu românii


prin obiectivele, căile şi tacticile asumate de din afara graniţelor; echilibrul mediului
societate în vederea înfăptuirii lor. În general, ecologic.
interesul naţional se referă la valorile preţuite Valorile şi interesele naţionale constituie
de o societate şi liderii săi, printre acestea reperul axiologic al politicilor şi strategiilor
regăsindu-se: supravieţuirea fizică, integritatea de securitate naţională şi conferă legitimitate
teritorială, prezervarea democraţiei, onoarea instituţiilor naţionale create pentru a desfăşura
şi prestigiul naţional, bunăstarea economică, activităţi de cunoaştere, prevenire, contracarare
comerţul şi menţinerea stabilităţii internaţionale, ori înlăturare a ameninţărilor şi agresiunilor la
securitatea implicând tocmai lipsa ameninţărilor adresa societăţii şi a statului.
asupra acestora. Considerăm că noţiunea mediu de securitate
Statele urmăresc să se protejeze în reprezintă un concept relaţional, care presupune
eventualitatea invaziilor externe, să-şi protejeze adaptarea permanentă a unui set de parametri
teritoriul şi suveranitatea, nucleul de valori interni (economico-sociali, politici, militari,
şi bunăstarea. Această abordare defineşte juridici, culturali şi morali) la condiţiile mediului
securitatea ca făcând referire la protejarea internaţional, un proces cu o dinamică fluidă,
intereselor naţionale în faţa ameninţărilor orientat spre prezervarea spaţiului, idealurilor
militare18. şi valorilor comune şi, totodată, punerea acestor
Paul Robinson remarcă împărţirea intereselor elemente într-un echilibru stabil, neafectat de
naţionale în vitale şi secundare. Interesele vitale factori de risc sau de ameninţări21. Datorită
sunt cele care afectează însăşi viaţa şi existenţa structurii sale complexe şi a dependenţei evoluţiei
unei naţiuni. Acestea sunt atât de importante încât sale de o multitudine de factori aleatorii, mediul
de securitate necesită adaptarea criteriilor clasice
o ţară ar trebui să participe la un război pentru a
de analiză a securităţii.
le apăra. În schimb, pentru apărarea intereselor
Mediul actual de securitate este marcat de
secundare ar trebui, în teorie, să facă uz de alte
modificări profunde în principalele domenii
metode decât războiul19.
ale vieţii sociale. În Conceptul Strategic din
În cazul României, interesele naţionale
anul 1999, NATO percepea mediul de securitate
de securitate se referă la stabilitatea internă
ca fiind deosebit de complex, caracterizat de
şi regională (garantarea suveranităţii,
noi riscuri printre care erau incluse conflictele
independenţei, unităţii statului), viabilitatea etnice şi războaiele civile, subdezvoltarea
sistemului de securitate la care ţara noastră a economică, prăbuşirea sistemelor politice şi
aderat (în speţă comunitatea euroatlantică), avuţia proliferarea armelor de distrugere în masă. Mai
naţională, prosperitatea generală a cetăţenilor, recent, Conceptul Strategic al Alianţei Nord-
sănătatea fizică a populaţiei, protecţia mediului Atlantice din 2010 (Lisabona) descrie mediul de
înconjurător. Având în vedere evoluţiile actuale securitate internaţional22 ca fiind caracterizat de
şi de perspectivă ale mediului de securitate existenţa unui set larg de oportunităţi şi provocări
internaţional, putem clasifica interesele naţionale de securitate, greu predictibile, şi care necesită
drept:20 o permanentă adaptare din partea instituţiilor
- interesele vitale: unitatea şi integritatea de securitate euroatlantice. Astfel, interesele
statului naţional; identitatea naţională, strategice actuale transcend graniţele naţionale.
suveranitatea şi independenţa statului Războaiele viitoare nu vor mai avea ca obiectiv
român; stabilitatea politică şi socială; cucerirea de teritorii (deşi evenimente recente
- interesele majore: democraţia, drepturile par să readucă în prim-plan acest gen de politici),
fundamentale, siguranţa cetăţenilor şi ci se vor concentra asupra obţinerii accesului
statul de drept; accesul nerestrictiv la la resurse energetice, apă, resurse materiale şi
resurse; relaţii de bună vecinătate cu ţările asupra realizării dominaţiei informaţionale şi
din proximitatea României; culturale23.

8
INFOSFERA

La nivel european, mediul de securitate în Afganistan contribuie la finanţarea insurgenţei


internaţional este considerat a fi o realitate care talibanilor în acelaşi mod în care pirateria din
are la bază patru axiome: primatul globalizării în Somalia finanţează, în prezent, organizaţia
definirea relaţiilor internaţionale, multipolaritatea, teroristă Al Shabab”.
necesitatea articulării unei „guvernări globale” Capacitatea actorilor statali de a genera
şi testarea abilităţii Occidentului de a influenţa securitate poate fi realizată numai printr-o
afacerile internaţionale. Complexa reţea de abordare multidimensională, care să includă o
documente programatice în domeniul securităţii mare varietate de instrumente, cu accent pe cele
definite la nivelul Uniunii Europene, în ultimul de natură non-militară; eşecul în realizarea
deceniu, urmăreşte să creeze mecanismele acestor interese duce invariabil la scăderea
adecvate de răspuns tocmai la acest mediu de performanţelor interne şi externe.
securitate imprevizibil şi greu de anticipat ca Guvernarea este, în acelaşi timp, cauză şi
evoluţie. consecinţă a eşecului în sfera economică şi a
Mediul internaţional de securitate a evoluat insecurităţii sociale. Francis Fukuyama afirma
dramatic în ultimii 10-15 ani în sensul creşterii că lipsa autorităţii statului în ţările sărace a
complexităţii şi interdependeţelor din relaţiile ajuns să influenţeze evoluţia lumii dezvoltate
internaţionale. Drept urmare, stabilitatea după sfârşitul Războiului Rece, în anii ’90,
planetară nu poate fi astăzi concepută decât în colapsul sau slăbiciunea unor state provocând
baza cooperării pe multiple planuri la nivelul deja dezastre umanitare majore în Somalia,
comunităţii internaţionale, şi, mai ales, prin Haiti, Cambodgia, Bosnia şi Herţegovina,
intermediul dialogului în cadru instituţionalizat, Kosovo etc.
prin creşterea implicării marilor organizaţii Momentul 11 septembrie 2001 şi evenimentele
internaţionale în definirea stării de securitate ulterioare au demonstrat că situaţia din „statele
a lumii (aspecte care lipsesc, în mare parte, în slabe/eşuate” (weak/failed states) trebuie să
prezent). preocupe întreaga comunitate internaţională, ca
provocare strategică pentru viitorul omenirii24 –
Concluzii
războiul civil din Siria (cu larga paletă de actori
Disocierea evoluţiilor din mediul intern şi cel implicaţi) sau recrudescenţa islamismului radical
internaţional de securitate nu mai este posibilă întruchipat de organizaţia Statul Islamic confirmă
datorită acţiunii conjugate şi întrepătrunderii acest deziderat.
unor procese care pot crea condiţii favorabile La nivelul mentalului colectiv, securitatea
pentru apariţia, previzibilă sau imprevizibilă, este şi o stare de spirit, deoarece sentimentul de
a unor riscuri la adresa securităţii naţionale. siguranţă al cetăţeanului asigură „normalitatea”
Accentuarea interdependenţelor multiple dintre societăţii respective. Aceasta nu are valori
state, globalizarea şi liberalizarea schimburilor absolute, percepţia oamenilor despre starea de
de orice fel – de la cele comerciale la cele securitate naţională putând varia semnificativ,
informaţionale – fac tot mai dificilă o asemenea de la persoane care consideră (pe baza unor
distincţie, într-un mediu global în care riscurile argumente care, din punctul lor de vedere sunt
interne şi externe se pot genera şi condiţiona în valide) că naţiunea este „securizată” faţă de
mod reciproc. pericole, la altele care (invocând motive la fel de
Elocvente sunt cuvintele înaltului oficial valabile din perspectiva lor) cred că securitatea
NATO, Jamie Shea: „Noile provocări de naţională este periclitată. Prin urmare, statele
securitate sunt din ce în ce mai interconectate. sunt obiectele referenţiale ale securităţii întrucât
O armă cibernetică ofensivă, Stuxnet, a fost acestea reprezintă atât cadrul de organizare a
folosită pentru a perturba şi chiar distruge părţi ordinii sociale, cât şi sursa principală a autorităţii
ale programului nuclear al Iranului. Narcoticele de guvernare.

9
INFOSFERA

Bibliografie: 10. Geneva Centre for the Democratic Control of


1. ALEXANDRESCU, Grigore, Ameninţări la Armed Forces, http://www.dcaf.ch/
adresa securităţii, Editura UNAp, Bucureşti, 11. GHICA, Lucia Alexandra, ZULEAN, Marian
2004. (coord.), Politica de securitate naţională.
2. AYDIN, Mustafa & Kostas, IFANTIS Concepte, instituţii, procese, Editura Polirom,
(eds.), International Security Today. Bucureşti, 2007.
Understanding Change and Debating 12. KAGAN, Robert, End of Dreams, Return of
Strategy, Center for Strategic Research, SAM History, in Policy Review, No. 144, July, 2007,
Paper, 1/2006, http://www.academia.edu/ http://www.hoover.org/publications/policy-
7 1 5 9 0 1 / I n t e r n a t i o n a l _ S e c u r i t y _ To d a y _ review/article/6136.
Understanding_Change_and_Debating_Strategy. 13. LIPPMANN, Walter, US Foreign Policy: Shield
3. BALDWIN, A. David, „The concept of security“, of the Republic, Boston, Little&Brown, 1943.
in Review of International Studies, 1997, Vol. 23, 14. MUREŞAN, Mircea (coord.), Securitatea
No. 1. europeană la începutul mileniului III, Editura
4. BUZAN, Barry, WAEVER, Ole, Jaap, DE UNAp, Bucureşti, 2006.
WILDE, Security. A New Framework for 15. ONIŞOR, Constantin, MIHALACHE, Veronica,
Analysis, Lynne Riener Publishers, Boulder, Introducere în problematica securităţii, Editura
London, 1998. ANIMV, Bucureşti, 2011.
5. DEBONO, Ivan, „The relevance of NATO 16. POPESCU, Boris, Analiza geostrategică a
today“, The Times, Saturday, May 19, 2012, contextului geopolitic, Editura Tehno Media,
h t t p : / / w w w. t i m e s o f m a l t a . c o m / a r t i c l e s / Sibiu, 2009.
view/20120519/opinion/The-relevance-of-Nato- 17. ROBINSON, Paul, Dicţionar de securitate
today.420324. internaţională, Editura CA PUBLISHING, Cluj-
6. Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru Napoca, 2010.
Securitate, adoptată în şedinţa CSAT din data de 18. Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru
23 iunie 2004. perioada 2015 – 2019. O Românie puternică în
7. DUNN, N. William, Public Policy Analysis: An Europa şi în lume, Bucureşti, 2015, http://www.
Introduction, Prentice Hall, Englewood Cliffs, presidency.ro/static/
1986. 19. Strategic Concept for the Defence and Security
8. Foresighting the New Technology Wave SIG I of the Members of the North Atlantic Treaty,
– Quality of Life, http://www.cordis.europa.eu/ Lisbon, 2010, http://www.nato.int/lisbon2010/
foresight/ntw-expert-group.htm. strategic-concept-2010-eng.pdf.
9. FUKUYAMA, Francis, Construcţia statelor. 20. WOLFERS, Arnold, Discord and Collaboration,
Ordinea mondială în secolul XXI, Editura Antet, Baltimore, Johns Hopkins University Press,
Bucureşti, 2004. 1962.

1
Chris Donnelly, Security in the 21st Century: New Challenges and New Responses, Special Advisor for Central and
Eastern European Affairs, June 2003, http://www.nato.int/docu/speech/2003/s030605a.htm.
2
Robert Kagan, „End of Dreams, Return of History“, in Policy Review, No. 144, July 2007, http://www.hoover.org/
publications/policy-review/article/6136.
3
Foresighting the New Technology Wave SIG I – Quality of Life, p. 5, http://www.cordis.europa.eu/foresight/ntw-expert-
group.htm.
4
Liviu Mureşan, Adrian Pop, Florin Bonciu, Politica europeană de securitate şi apărare – element de influenţare a
acţiunilor României în domeniul politicii de securitate şi apărare, Institutul European din România, Studiul nr. 4,
Bucureşti, 2004, p. 10, http://www.ier.ro/sites/default/files/pdf/Pais2_studiu_4_ro.pdf.

10
INFOSFERA
5
Securely into the future. Ministry of Defence Strategy 2025, Helsinki, July 6, 2006, p. 19, apud Teodor Repciuc,
Conceptele securităţii, Axioma Print, Bucureşti, 2008, p. 69.
6
Mustafa Aydin & Kostas Ifantis (eds.), International SecurityToday. Understanding Change and Debating Strategy,
Center for Strategic Research, SAM Paper, 1/2006, p. 23, http://www.academia.edu/715901/International_Security_
Today_Understanding_Change_and Debating_Strategy.
7
White Paper 2006 on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr, Federal Minister of Defence, 2006,
pp. 17–19.
8
Constantin Onişor, Veronica Mihalache, Introducere în problematica securităţii, Editura ANI MV, Bucureşti, 2011,
p. 19.
9
Adoptată în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din data de 23 iunie 2004.
10
Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015 – 2019. O Românie puternică în Europa, Bucureşti, 2015,
http://www.presidency.ro/static/.
11
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, http://www.dcaf.ch/.
12
William N. Dunn, Public Policy Analysis: An Introduction, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1986.
13
Sursa: Marian Zulean, Politica de securitate naţională ca domeniu al politicilor publice, în Luciana Alexandra Ghica,
Marian Zulean (coord.), „Politica de securitate naţională”, Editura POLIROM, Bucureşti, 2007.
14
David A. Baldwin, „The concept of security“, in Review of International Studies, 1997, Vol. 23, No. 1, p. 13.
15
Arnold Wolfers, Discord and Collaboration, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1962, p. 150.
16
Walter Lippmann, US Foreign Policy: Shield of the Republic, Boston: Little&Brown, 1943, p. 3.
17
Doctrina Naţională a Informaţiilor pentru Securitate, adoptată în şedinţa CSAT din data de 23 iunie 2004.
18
Paul Robinson, Dicţionar de securitate internaţională, CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010, p. 114.
19
Ibidem, pp. 114–115.
20
Boris Popescu, Analiza geostrategică a contextului geopolitic, Editura Tehno Media, Sibiu, 2009, p. 150.
21
Mircea Mureşan (coord.), Securitatea europeană la începutul mileniului III, Editura UNAp, Bucureşti, 2006.
22
Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty, Lisbon, 2010, http://www.
nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf.
23
Ivan Debono, The relevance of NATO today, The Times, Saturday, May 19, 2012, http://www.timesofmalta.com/articles/
view/20120519/opinion/The-relevance-of-Nato-today. 420324.
24
Francis Fukuyama, Construcţia statelor. Ordinea mondială în secolul XXI, Editura Antet, Bucureşti, 2004, p. 6.

11
INFOSFERA

TERORISMUL - AMENINŢARE LA ADRESA


SECURITĂŢII NAŢIONALE
Marius DOBRE*

Abstract
The international terrorism represents those acts of violence against people or objects which are under
international law protection, it has no country and no borders, so Romania can not escape untouchable of this
scourge.
The cyberterrorism is a premeditated attack, politically motivated, against information, computer
systems, data, fighters/non-fighters, committed by subnational groups or clandestine agents.
If we want to define a pro-active legitimate concept, that can prevent and combat effectively the new
risks and threats, we must use, on the one hand, a complex combination of policy, legally instruments and
actions that must be realized by internal doctrinal efforts and rules, and on the other hand, the activity of
integrated security and international cooperation structures.
Keywords: terrorism, cyberterrorism, threat, risk, vulnerability, strategy.

Introducere Internetul în mod obişnuit pentru difuzarea


Mediul internaţional de securitate s-a propagandei, pregătire, îndoctrinare, recrutare
schimbat radical după evenimentele de la 11 şi strângerea de fonduri. Anumite organizaţii
septembrie 2001 din SUA, acesta confruntându-se teroriste folosesc, de asemenea, Internetul pentru
cu terorismul, una dintre principalele ameninţări a planifica operaţiunile şi pentru a face publicitate
la adresa comunităţii umane mondiale atât atentatelor revendicate.
pentru structura şi coeziunea socială, cât şi Aceste ameninţări constituie o provocare
pentru siguranţa statelor lumii. Ameninţările majoră pentru Uniunea Europeană şi statele
neconvenţionale au sporit odată cu diminuarea membre. Europol şi Eurojust pot – şi ar trebui – să
numărului ameninţărilor de ordin militar la adresa îşi asume un rol în combaterea acestei ameninţări,
securităţii internaţionale. iar cooperarea între statele membre şi serviciile
Atât pe plan internaţional, cât şi pe plan naţionale ale acestora este crucială. Acest tip de
naţional s-au făcut progrese importante în lupta cooperare s-a îmbunătăţit foarte mult în ultimii
împotriva fenomenului terorist, dar ameninţarea ani ca urmare a ameninţării comune împărtăşite.
persistă şi structurile teroriste se adaptează în Teroriştii pot lovi oricând, oriunde şi cu orice
permanenţă la măsurile antiteroriste adoptate. mijloace pe care le consideră a avea cel mai mare
Grupările teroriste pot fi răspândite în diferite impact. În zilele noastre există arme chimice,
ţări şi acţionează dincolo de graniţele tradiţionale biologice, radiologice şi nucleare. Cu excepţia
ale statelor, exploatând marele potenţial al materialului nuclear, acestea sunt relativ ieftine,
tehnologiilor comunicaţiilor, cum ar fi Internetul iar echipamentul militar tradiţional este, în mare
şi telefonia mobilă, canalele media, pentru a-şi măsură, ineficient în contracararea lor. Privind
atinge scopurile maliţioase. Teroriştii folosesc acest aspect, putem afirma că lumea civilizată

*
Autorul este expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

12
INFOSFERA

nu-şi poate permite să se complacă în această el a dobândit o altă semnificaţie: „guvernarea


stare de lucruri şi, de aceea, trebuie să se acţioneze groazei”.
permanent. Comportamentul locuitorilor din Etimologia termenului „terorism” ne
oraşele care au fost ţinta unor atentate teroriste duce la rădăcinile sale latine, la cuvântul latin
în ultimii ani este un exemplu pentru întreaga „terror”, care semnifică frică, groază. Realmente,
comunitate internaţională. elementul necesar prezent în orice acţiune de
Protecţia infrastructurii critice, cum ar fi terorism este înfricoşarea oponentului politic sau
drumurile, căile ferate, podurile, infrastructurile a oamenilor - victime directe ale teroriştilor.
de comunicaţii, de informaţii, centralele Înţelegerea fenomenului este condiţionată
electrice, este crucială şi trebuie să fie permanent de găsirea răspunsului la următoarea întrebare:
în atenţia organismelor cu atribuţii în acest sens. ,,De ce şi pentru ce se efectuează acţiuni de
Există o puternică interdependenţă între aceste violenţă ?”.
infrastructuri atât în interiorul UE, cât şi la nivel Existenţa unui număr foarte mare de
global: gradul de securitate al fiecărui stat depinde abordări ale termenului ,,terorism”, precum
de securitatea furnizată de celelalte state. şi nerecunoaşterea unanimă a unei definiţii
UE aduce un plus de valoare prin stabilirea de exhaustive îngreunează procesul de precizare a
standarde minime de securitate şi eliminarea pe cazurilor în care terorismul poate fi calificat drept
cât posibil a verigilor slabe şi a vulnerabilităţilor. „internaţional”.
Dicţionarul enciclopedic militar (2001) conţine
Acţiunea la nivelul UE sprijină statele membre, cu
următoarea definiţie a terorismului internaţional:
respectarea principiului subsidiarităţii. Adoptarea
„Terorismul internaţional reprezintă acte de
măsurilor necesare pentru asigurarea protecţiei
violenţă întreprinse împotriva persoanelor
infrastructurilor critice este în responsabilitatea
sau obiectelor aflate sub protecţia dreptului
fiecărui stat, în interiorul graniţelor naţionale, dar
internaţional.” Se utilizează de către organizaţiile
trebuie să existe şi programe sau măsuri comune
extremiste în calitate de metodă de luptă politică
a căror acţiuni să aibă caracter transfrontalier.
pentru realizarea influenţei asupra diferiţilor
Prin Strategia naţională de apărare, România
subiecţi ai activităţii internaţionale, în primul
a instituit ca normă combaterea oricărei forme
rând, asupra puterii unuia sau altui stat.
de terorism – indiferent de motivaţiile care stau Comitetul Special în Problemele Terorismului
la baza acestuia –, cu precădere a terorismului al Adunării Generale a ONU, fondat în 1972,
fundamentalist-islamic, a celui religios şi menţionează că problema de bază în chestiunea
separatist. Se urmăreşte prevenirea producerii terorismului este lipsa unui criteriu unic care ar
pe teritoriul ţării a actelor teroriste, a constituirii permite depistarea componentelor de bază în
bazelor logistice şi a filialelor unor organizaţii definirea termenului „terorism”. Doar adoptarea
extremist-teroriste cu reprezentare internaţională. unui asemenea criteriu ar conduce la crearea unor
Trebuie să găsim un echilibru între mecanisme care ar facilita lichidarea practicii
conştientizarea riscului generat de terorism şi terorismului.
luarea măsurilor adecvate şi proporţionale pentru Ştiinţa contemporană tratează fenomenul
prevenirea materializării acestuia, astfel încât terorist sub trei aspecte: 1) ca o acţiune criminală;
viaţa de zi cu zi să nu fie afectată. 2) ca grupări teroriste (organizaţii); 3) ca doctrine
teroriste.
Noţiunea de „terorism” între definire şi
acceptare Delimitări conceptuale privind riscurile,
Termenii „terorism” şi „teroare” se utilizează vulnerabilităţile şi ameninţările teroriste la
mai intens din timpurile revoluţiei burgheze adresa securităţii
din Franţa (1789-1794). În 1798, dicţionarul Cele trei concepte ,,ameninţare”, ,,risc”
Academiei de Ştiinţe din Franţa defineşte acest şi ,,vulnerabilitate”, privite unitar sau separat,
termen ca „sistem de frică”. În Marea Britanie sunt conştientizate în mod diferit chiar de state,

13
INFOSFERA

aflate chiar în acelaşi areal. Percepţia diferită ,,probabilitatea de manifestare a unui eveniment
este generată de animozităţi survenite pe fondul incert, cu impact direct sau indirect asupra
problemelor istorice deschise, intereselor securităţii naţionale”. „Carta Albă a securităţii şi
naţionale fundamentale, diferenţelor economice, apărării naţionale” completează seria factorilor
capacităţilor militare inegale, ambiţiilor de risc cu: acţiuni individuale sau colective de
hegemonice, calităţilor de membru sau nu la o accesare ilegală a sistemelor informaţionale,
alianţă militară funcţională. de dezinformare şi manipulare a informaţiilor;
Nancy A. Renfroe, analist în probleme de riscuri generate de producerea unor dezastre
terorism la Universitatea din Yale, a definit ecologice în regiune, precum şi de efectele
vulnerabilitatea ca fiind ,,o combinaţie între potenţiale ale unor procese naturale la nivel
atractivitatea pe care o oferă un anumit obiectiv/ global.
persoană, ca şi ţintă, şi calitatea măsurilor de În limba română cuvântul „ameninţare”
securitate”. Conform acestui cercetător, gradul de provine din latină: „minatio, -onis”. Aceeaşi
vulnerabilitate poate fi împărţit în patru categorii: bază etimologică o are şi termenul francez

În cazul obiectivelor/persoanelor foarte importante, de notorietate


Foarte mare internaţională, cu un grad de interes ridicat pentru elementele teroriste, având
însă un sistem de securitate inadecvat.
În cazul obiectivelor/persoanelor foarte importante, de notorietate naţională,
Mare cu un grad de interes ridicat pentru elementele teroriste, având însă un sistem
de securitate inadecvat.
În cazul obiectivelor/persoanelor de o importanţă moderată (cunoscute local
Moderată sau regional), reprezentând un interes potenţial pentru elementele teroriste şi
având un sistem de securitate parţial adecvat.
În cazul obiectivelor/persoanelor nu foarte importante având însă un anume
Scăzută grad de interes pentru elementele teroriste, dar care au un sistem de securitate
adecvat.

Vulnerabilităţile sunt definite în cadrul „menace” care semnifică „o intenţie ostilă


Strategiei naţionale de apărare a ţării pentru vizând intimidarea”. Strategia naţională de
perioada 2015-2019 ca fiind „consecinţe ale apărare a ţării pentru perioada 2015-2019
unor disfuncţii ori deficienţe sistemice, care pot defineşte ameninţarea ca fiind ,,capacităţi,
fi exploatate sau pot contribui la materializarea strategii, intenţii ori planuri ce pot afecta
unei ameninţări sau a unui risc.” valorile, interesele şi obiectivele naţionale
Termenul ,,risc” este o noţiune relativ recentă de securitate”. Din această definiţie reiese
(de ex., în engleză apare în sec. XVII şi provine că ameninţarea are unul sau mai mulţi autori,
din spaniolă - vocabularul navigaţiei: a parcurge scopuri, obiective şi ţinte.
un pericol sau a fi percutat de un recif), astfel că Din punct de vedere militar, analiza
o diferenţă între risc şi primejdie decurge din ameninţării constă în procesul continuu de
caracteristicile modernităţii. compilare şi examinare a tuturor informaţiilor
Riscul este cauzat de imposibilitatea de a disponibile referitoare la posibile activităţi
cunoaşte cu certitudine evenimentele viitoare, teroriste. O astfel de analiză va evidenţia
reprezentând o stare potenţială, care, în anumite atât factorii existenţei grupărilor teroriste,
condiţii, poate deveni efectivă. capacităţile, intenţiile, istoria şi ţintele acestora,
„Strategia naţională de apărare a ţării pentru cât şi mediul de securitate în care operează
perioada 2015-2019” defineşte riscul ca fiind forţele proprii.

14
INFOSFERA

Contracararea fenomenului terorist, Istanbul, precum şi cele care au avut loc în


preocupări actuale şi de perspectivă ale Orientul Apropiat, Caucaz, Africa, Asia Centrală,
României de Sud şi Sud-Est, dovedesc faptul că terorismul
Abordarea vulnerabilităţilor, riscurilor şi internaţional de sorginte extremist-religioasă,
ameninţărilor interne, generate de fenomenul structurat în reţele transfrontaliere, reprezintă cea
terorist, trebuie făcută ulterior unei prezentări a mai gravă ameninţare la adresa vieţii şi libertăţii
particularităţilor mediului social, politic şi istoric oamenilor, a democraţiei şi celorlaltor valori
din România. fundamentale pe care se întemeiază comunitatea
Percepţia majorităţii populaţiei că mediul de euro-atlantică.
securitate naţional nu este supus factorilor externi Reţelele teroriste internaţionale au acces la
este falsă întrucât terorismul se face simţit prin tehnologia modernă şi pot beneficia de transferuri
acţiuni secrete, clandestine, ale membrilor unor bancare şi mijloace de comunicare rapide, de
organizaţii teroriste criminale care pot fi întâlnite infrastructura şi asistenţa oferite de organizaţii
şi în ţara noastră, iar amploarea acestora putând etnico-religioase extremiste, de suportul
creşte de la zi la zi, având în vedere situaţia criminalităţii transfrontaliere organizate ori de
internaţională existentă. sprijinul regimurilor corupte sau incapabile să
guverneze democratic. Ele pot provoca pierderi
Particularităţi ale riscurilor, masive de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale
vulnerabilităţilor şi ameninţărilor teroriste de mare amploare, iar - prin accesul posibil
la adresa securităţii naţionale în contextul la armele de distrugere în masă - consecinţele
globalizării acţiunilor lor pot deveni devastatoare.
România, în contextul globalizării, trebuie să Proliferarea armelor de distrugere în masă
nu neglijeze nicio acţiune menită să destabilizeze de natură CBRN constituie o altă ameninţare
situaţia de securitate internă şi care ar putea deosebit de gravă din perspectiva potenţialului
genera vulnerabilităţi majore din perspectiva de distrugere. Accesul la astfel de mijloace
securităţii proprii şi a capacităţii de acţiune pentru devine tot mai uşor din punct de vedere
îndeplinirea obligaţiilor asumate la integrarea în tehnologic, iar tentaţia dobândirii lor sporeşte
NATO şi în Uniunea Europeană. ameninţător, concomitent cu reducerea garanţiilor
Creşterea sub raportul gradului de pericol de comportament responsabil al autorităţilor ce
şi al probabilităţii de producere a ameninţărilor intră în posesia lor, îndeosebi în cazul regimurilor
noi, asimetrice, de natură militară sau animate de ideologii politice sau religioase
non-militară, inclusiv cele ce se manifestă extremiste.
sub forma agresiunilor informatice sau În pofida evoluţiilor pozitive din ultimul
informaţionale, generate preponderent de mediul deceniu şi jumătate, care au făcut din Europa un loc
internaţional, conduce la agravarea stării de mai sigur şi mai prosper, arealul strategic în care
insecuritate a cetăţenilor români, a statului român este situată România este încă bogat în conflicte
şi, implicit, a instituţiilor de securitate din care locale, inter- şi intra-statale, cu puternice implicaţii
România face parte. pentru pacea şi securitatea regională şi europeană.
Dispariţia treptată a graniţelor dintre Cea mai recentă dispută teritorială, în cadrul căreia
ameninţările globale şi cele regionale, precum se evidenţiază puternice tendinţe separatiste care
şi între cele externe şi interne, face ca pericolul conduc la o situaţie de instabilitate, este cea din
creat de evoluţiile negative să fie substanţial Peninsula Crimeea. Escaladarea tensiunilor între
potenţat în cazul asocierii lor. Ucraina şi Federaţia Rusă poate genera reacţii în
Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 lanţ menite să destabilizeze situaţia de securitate
asupra unor obiective-simbol ale civilizaţiei şi naţională, precum şi să alimenteze alte forme
puterii americane, acţiunile de aceeaşi natură de violenţă şi criminalitate care favorizează
executate la Madrid, Londra, Moscova sau proliferarea terorismului.

15
INFOSFERA

Criminalitatea transnaţională organizată o primă vulnerabilitate – graniţele larg deschise


reprezintă atât o expresie a proliferării unor şi defectuos gestionate cresc riscul pătrunderii şi
fenomene negative care se amplifică în condiţiile consolidării prezenţei pe teritoriul ţării noastre
globalizării, cât şi o consecinţă directă a a unor elemente teroriste ce pot pune oricând în
gestionării ineficiente a schimbărilor politice, pericol siguranţa naţională.
economice şi sociale profunde care s-au produs În ultima perioadă, este tot mai evidentă
în Europa Centrală şi de Est în urma înlăturării manifestarea cyberterorismului, care a devenit
regimurilor comuniste. Pe fondul unei astfel de la fel de periculos ca şi un atac cu arme chimice
situaţii, spaţiul de interes strategic în care se află sau biologice. Cyberterorismul este definit de
România este sursă, zonă de tranzit şi destinaţie Mark Pollitt, fost analist al FBI în perioada 2002-
a unor activităţi criminale grave constând în: 2006, drept „un atac premeditat, motivat politic,
trafic ilegal de armament, muniţii şi explozivi; împotriva informaţiei, sistemelor informatice,
trafic de narcotice; migraţie ilegală şi trafic de programelor informatice şi datelor, împotriva
fiinţe umane; trafic de produse contrafăcute; ţintelor luptătoare şi necombatante, de către
activităţi de spălare a banilor şi alte aspecte ale grupuri subnaţionale sau de agenţi clandestini”.
criminalităţii economico-finaciare. Obiectivul său este alterarea sau distrugerea
Apartenenţa României la Alianţa Nord- informaţiei, îndeosebi cea de valoare strategică.
Atlantică şi participarea ţării noastre, tot mai Operaţiile de acestă natură au rolul de
activ, la lupta împotriva terorismului în zone în paralizare parţială a unor sisteme de informaţii,
care activează cele mai răspândite şi mai bine pentru a le slăbi şi a pătrunde în interiorul
organizate grupări teroriste ne expune unor riscuri lor (prin procedeul „cal troian”, prin trasee
majore. Nu este deloc de neglijat faptul că aceste electronice) şi de distrugere totală a sistemului de
organizaţii, prin vocea liderilor lor, au afirmat protecţie. Acest lucru este deosebit de periculos
de nenumărate ori că nu vor cruţa niciunul din dacă se are în vedere că astfel de sisteme se află
aliaţii SUA, atâta timp cât aceştia vor continua în telecomunicaţii, reţele de distribuţie a apei,
să lupte alături de ei. Migraţia internaţională, şi gazelor, electricităţii, petrolului, în reţelele de
în special cea determinată de cauze economice transport, în serviciile de urgenţă, în sistemele
pe traseul sud-nord, a crescut în mod dramatic. de securitate şi în cele de apărare naţională,
Grupările criminale şi cele teroriste au preluat în serviciile guvernamentale etc. Pentru
controlul acestui fenomen, au introdus elemente cyberterorişti acestea sunt ţinte foarte importante
organizatorice noi, dispun de mijloace de asupra cărora pot acţiona de la distanţă, rapid şi
falsificare a documentelor şi controlează într-o relativă siguranţă.
companii de transport maritim, feroviar şi rutier, Terorismul informaţional nu are ţară şi nu
transformând totul într-o industrie extrem de cunoaşte graniţe, deci nici România nu poate
profitabilă. scăpa neatinsă de acest flagel. El s-a mondializat, a
În condiţiile libertăţii de mişcare, precum şi creat celule pretutindeni, a proliferat ameninţător
pe fondul întăririi comunităţilor de cetăţeni arabi şi sfidător, ascuns şi spectacular. Spectrul
deja existente în unele ţări balcanice, asistăm la terorismului, aşa cum am arătat, este foarte larg,
un aflux tot mai mare de simpatizanţi ai unor nu se reduce la acţiunile unor organizaţii, ale
organizaţii teroriste, precum Kongra Gel, Hamas, unor persoane, grupuri etnice, religioase etc., iar
Hezbollah, Fraţii Musulmani etc., către aceste ţintele sunt alese, cu predilecţie, din domeniul
ţări considerate a fi o zonă de refugiu şi refacere. informaţiei, din cel al sistemelor de valori comune
România, prin poziţia strategică pe care o deţine, ale lumii şi, mai ales, din sistemele de valori ale
poate deveni o ţintă preferată a „turismului naţiunilor.
terorist” şi care, permanentizat, ar deveni un Deosebit de importante sunt atacurile teroriste
real pericol la adresa securităţii statului. Odată asupra informaţiei, care pot viza distrugerea
cu beneficiul libertăţii de mişcare descoperim şi fizică a unor sisteme tehnice de comunicaţii ale

16
INFOSFERA

statelor-ţintă, ale unor instituţii internaţionale român şi prosperitatea naţiunii, siguranţa


care promovează sau susţin războiul antiterorist, cetăţeanului şi prezervarea identităţii naţionale
virusarea bazelor de date, preluarea piraterică a este securitatea democratică, securitate ce
unor sisteme de comandă-control, crearea unor se realizează prin cooperare, modernizare
structuri şi reţele speciale cyberteroriste care să accelerată şi integrare şi permite participarea
opereze în spaţiul informaţional, atacuri efectuate adecvată la gestiunea afacerilor globale, un
asupra producătorilor de sisteme electronice de rol activ în cadrul comunităţii euroatlantice,
procesare a informaţiei, cu scopul de a le folosi concentrarea eforturilor pe obiective
ulterior în acţiuni cyberteroriste. vitale, specializarea pe roluri strategice şi
Terorismul din spaţiul informaţional, funcţionalităţi relevante, precum şi utilizarea
mediatic şi psihologic nu are nicio logică, nicio inteligentă a resurselor.
coerenţă, este haotic şi fragmentat în funcţie de În plan extern, aceasta se realizează prin
interese, mentalităţi, idealuri, sloganuri, credinţe, participarea activă - politică, diplomatică,
convingeri etc. economică, informativă, militară şi de altă
natură - la promovarea democraţiei, securităţii
Aspecte naţionale privind combaterea şi prosperităţii în vecinătatea României şi în
terorismului în contextul globalizării alte zone de interes strategic. Un rol important
Globalizarea terorismului a devenit o realitate în asigurarea păcii şi securităţii internaţionale şi
ce nu poate fi contestată, a cărei abordare impune regionale revine acţiunii în cadrul ONU, OSCE
profesionalism, responsabilitate şi cooperare, atât şi structurilor de securitate regională, precum şi
pe plan intern, cât şi în raporturile cu serviciile cooperării active cu alte centre de putere globală,
aliate sau partenere. cu statele şi organizaţiile care au o pondere
O asemenea provocare cere serviciilor de semnificativă în securitatea diferitelor regiuni
informaţii să-şi adapteze structurile la noile ale lumii.
realităţi, să încerce să descifreze din timp Definirea unui cadru legitim de angajare
motivaţiile, scopurile şi, de ce nu, viitoarele ţinte. pro-activă, capabil să prevină, să preîntâmpine
Sarcina structurilor antiteroriste devine tot mai şi să combată eficient noile riscuri şi ameninţări,
dificilă şi complexă, individualizarea terorismului solicită o combinaţie complexă de politici,
islamic constituind o nouă provocare. Un prim instrumente juridice şi acţiuni ce trebuie
pas spre reuşită a fost deja făcut prin adoptarea realizată atât prin eforturi doctrinare, normative
în cadrul ONU, la 8 septembrie 2006, a Strategiei şi organizatorice interne, cât şi prin activitatea
mondiale antiteroriste şi a Planului de acţiune desfăşurată în cadrul structurilor integrate
de către cele 193 state membre. Angajarea de securitate şi cooperare internaţională. În
activă în procesul de înfăptuire a securităţii stabilirea căilor de acţiune pentru întreprinderea
prin promovarea democraţiei, lupta împotriva unor astfel de acţiuni, ca actor internaţional şi
terorismului internaţional şi combaterea membru al NATO şi Uniunii Europene, România
proliferărarii armelor de distrugere în masă va acţiona prin toate metodele legitime, împreună
reprezintă un imperativ pentru politica externă a cu statele aliate, partenere şi prietene şi concertat
României şi constituie condiţia fundamentală a cu măsurile puse în practică de comunitatea
participării la beneficiile globalizării, exploatării internaţională.
oportunităţilor pe care le prezintă mediul de Terorismul internaţional de sorginte
securitate internaţional şi contracarării eficiente a extremist-religioasă, structurat în reţele
riscurilor şi ameninţărilor majore. transfrontaliere, ce se manifestă ca purtător al
Într-o lume interdependentă, aflată sub unei ideologii totalitare şi absurde, reprezintă
efectele procesului de globalizare, cea mai ameninţarea cea mai gravă care pune în pericol
adecvată metodă de a garanta libertatea şi securitatea naţiunilor democratice ale lumii,
respectul pentru existenţa sigură a statului civilizaţia umană în ansamblul său.

17
INFOSFERA

Neutralitatea în războiul global împotriva O asemenea strategie, capabilă să legitimeze


terorismului nu este posibilă, iar neparticiparea - sub autoritatea Preşedintelui României şi sub
la efortul statelor democratice vizând eradicarea control parlamentar eficient - participarea efectivă
terorismului nu reprezintă o garanţie de securitate. a forţelor naţionale la războiul global împotriva
În plan european, acţiunile României vizează, terorismului, poate genera convergenţa efortului,
cu prioritate: realizarea cerinţelor programelor sprijinul şi implicarea activă a populaţiei, precum
de înfăptuire a spaţiului comun de justiţie şi şi reducerea vulnerabilităţilor în situaţii de criză.
ordine publică; perfecţionarea mecanismelor Strategia de apărare împotriva terorismului se
de cooperare între serviciile de informaţii şi a poate baza pe următoarele categorii de posibile
activităţilor de schimb de informaţii - îndeosebi activităţi: măsuri defensive/antiterorism,
prin cooperarea cu structurile europene de luptă contraterorism ofensiv, gestionarea efectelor,
împotriva terorismului; acordarea de asistenţă - cooperarea militară cu forţe nemilitare.
în virtutea clauzei de solidaritate - oricărui stat Procesul de adaptare continuă a României
european membru al Uniunii, în cazul în care este pentru abordarea vulnerabilităţilor, riscurilor
ţinta sau victima unui atac terorist; îmbunătăţirea şi ameninţărilor reprezentate de terorism şi
radicală a securităţii frontierelor; perfecţionarea eliminarea în cele din urmă a acestora va putea fi
mecanismelor de cooperare între structurile de consolidat şi mai mult printr-o viziune pe termen
poliţie şi alte forţe care concură la lupta împotriva lung, particularizată în contextul globalizării, în
terorismului, precum şi a organismelor de luptă privinţa a ceea ce vom combate şi a strategiei pe
pentru prevenirea şi contracararea activităţilor care vom încerca de fapt să o urmăm.
de spălare a banilor; întărirea securităţi aeriene O astfel de strategie ar putea servi la
şi maritime. Este necesară, totodată, pregătirea atingerea a cel puţin trei scopuri: (1) definirea
corespunzătoare - în raport cu normele Uniunii naturii celor mai probabile ameninţări teroriste
Europene - a procedurilor şi măsurilor apte să la adresa României pe termen mediu şi lung;
asigure: îmbunătăţirea planurilor de urgenţă şi (2) evaluarea eficienţei actualelor mijloace
a celor privind asistenţa ce trebuie acordatată disponibile pentru combaterea acestor riscuri
victimelor; dezvoltarea capabilităţilor de şi a necesităţii de a trasa Alianţei sarcina să
management al consecinţelor, combaterea dezvolte capacităţi şi capabilităţi adiţionale pe
finanţării terorismului şi protecţia datelor termen mediu şi lung; (3) determinarea cursului
personale. acţiunii pentru eliminarea sau cel puţin reducerea
Un reper major al politicii de securitate a acestor riscuri. În consecinţă, strategia României
României îl reprezintă angajarea responsabilă pentru combaterea terorismului ar trebui să fie
şi efectivă la campania internaţională împotriva definită în mod clar în contextul particularităţilor
terorismului - inclusiv prin participare militară, socio-politice. Ar trebui realizat un consens
atunci şi acolo unde este necesar. Lupta împotriva politic la cel mai înalt nivel în privinţa tipului de
terorismului trebuie dusă cu respectarea strictă a ameninţări teroriste cu care este cel mai probabil
principiilor democraţiei, dreptului internaţional, să se confrunte ţara noastră în următorii ani.
demnităţii umane, a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, în condiţiile în care nu Concluzii
poate exista nicio înţelegere şi niciun compromis Terorismul în condiţiile globalizării este
în relaţiile cu teroriştii. În acelaşi timp, este examinat ca un fenomen social şi politic
necesar să se găsească un echilibru rezonabil complex, multiaspectual, cu caracter global, ce
şi eficient între restricţii, constrângeri şi măsuri afectează interesele întregii comunităţi mondiale.
punitive, pe de o parte, şi protecţia nealterată a Manifestându-se în contextul intensificării
libertăţilor şi drepturilor democratice, inclusiv proceselor de globalizare, acest fenomen are legătură
prin asigurarea transparenţei responsabile şi a directă cu efectele crizei economice mondiale;
dreptului la informare, pe de altă parte. cu apariţia corporaţiilor transnaţionale, încadrate

18
INFOSFERA

într-un proces de concurenţă cu ţările de frunte BIBLIOGRAFIE


pentru supremaţia economică în lume; cu procesele 1. ARĂDĂVOAICE, Gheorghe, Iliescu, Dumitru
de transformare a sistemului financiar internaţional (General de divizie (r)), Niţă, Laurenţiu, Dan
într-o sursă a crizelor economice în lume. (maior), Terorism, antiterorism, contraterorism,
Unii cercetători consideră terorismul drept o Oradea, Editura Antet, 1997;
formă de protest împotriva expansiunii mondiale 2. ARIEL, M., Terorismul şi violenţa politică,
a ţărilor dezvoltate. Activitatea organizaţiilor Bucureşti, Editura Omega, 2001;
teroriste, de regulă, nu este orientată doar spre 3. FALCONI, F., SETTA, A., Osama Bin Laden
tensionarea şi destabilizarea situaţiei într-o Teroare în Oсcident, Bucureşti, 2002;
anumită regiune a lumii, în numele soluţionării
4. PETRESCU, Stan, Mediul de securitate global
unor obiective locale, ci vizează scopuri mai
şi Euroatlantic, Bucureşti, Editura Militară,
serioase - cucerirea sau redistribuirea puterii,
2005;
reîmpărţirea teritorială, schimbarea forţată
5. PETRESCU, Stan, Ameninţări primare (terorism,
a formei constituţionale de guvernământ
state la răscruce, conflicte locale şi regionale,
şi structurii de stat (într-o ţară sau alta) în
sărăcie şi migraţie ilegală), Bucureşti, Editura
conformitate cu viziunile proprii, ceea ce denotă
latura politică a terorismului. În plan socio-politic militară, 2008;
acesta se pronunţă împotriva structurilor sociale 6. PETRESCU, Stan, ANTONESCU , Olimpiodor,
şi instituţiilor politice existente, încercând să le Crima organizată între factor de risc şi
atenueze, să submineze stabilitatea lor pentru a-şi ameninţare, Bucureşti, Editura Kapa, 2008;
realiza scopurile, de regulă, prin metode violente. 7. TOMESCU, N., Principalele conflicte
Concentrarea eforturilor asupa evenimentelor internaţionale şi lumea islamică, Iaşi, Editura
de natură teroristă din afara graniţelor României Cerni, 2003, p.40;
nu trebuie să distragă atenţia de la vulnerabilităţile 8. *** Strategia naţională de apărare a ţării pentru
interne care sunt mult mai uşor de exploatat decât perioada 2015-2019, Bucureşti, 2015;
cele mondiale cu materializare pe teritoriul ţării 9. *** Terorismul. Istoric, forme, combatere,
noastre. Bucureşti, Editura Omega, 2001.

19
INFOSFERA

TREI GENERAŢII DE RĂZBOI INFORMAŢIONAL.


NIVELUL DEZVOLTĂRII DOMENIULUI
ÎN PARTEA SA PUBLICĂ
Iulian CHIFU*

Abstract
Informational warfare has been launch in a context of influencing public opinion and decision makers
via public pressure in targeted issue debated at a level of a democratic society. Social media and infinite access
to information has changed the perspectives and instruments. But we are far from the Cold War instruments
of propaganda, desinformatsia1, active measures. Today, the direct access to all connected citizens offers new
instruments for altering their will and options. Here are three generations of informational warfare and where
the instruments in the field are developed and could be used in a war against our societies, where the basic
democratic principles and values are considered to be vulnerabilities to be used and taking advantage of for
opportunities in this silent and more and more effective instrument.
Keywords: Război informaţional, psihometrie, like-ografie, OCEAN, măsuri active, propaganda,
dezinformare, lobby, psyops

Prima generaţie: război informaţional. şi publicurile vizate pentru fiecare operaţiune în


Ceea ce ştim parte, pe o ţesătură vastă de cunoaştere a pregătirii,
O componentă a războiului hibrid, dar şi înclinaţiilor şi aşteptărilor publicului ţintă,
un instrument de sine stătător, este războiul propensiunilor, frustrărilor acestuia. Evident că
informaţional. Războiul informaţional instrumentele nu privesc doar informaţia ca atare,
reprezintă crearea de realităţi alternative prin ci se referă şi la alte componente mai subtile,
pervertirea adevărului obiectiv – realizat pe care ţin de emoţii fundamentale3, de context şi
baza datelor, faptelor şi argumentelor concrete – valorizarea oportunităţilor oferite de evenimente
răstălmăcirea lui, prin utilizarea unei combinaţii în derulare şi de starea de spirit creată la nivelul
de elemente, fapte şi bucăţi de adevăr selectate, unei anumite populaţii vizate pentru a inocula un
interpretate, combinate cu raţionamente alterate anumit tip de raportare la subiect.
prin utilizarea de silogisme, sofisme, propagandă, Realitatea alternativă perverteşte percepţia
interpretare forţată, totul împănat cu o multitudine unei populaţii vizate, într-o combinaţie de
de minciuni2. operaţiuni psihologice – psyops4, alături de
Bătălia naraţiunilor alternative, a dezinformare şi propagandă5, utilizând convingeri
„adevărurilor alternative”, a devenit cea fundamentale, sentimente şi imagini cu impact,
mai insidioasă modalitate de construcţie a cu scopul de a duce publicul ţintă spre o percepţie
convingerilor. Dar ea se bazează pe grupurile pre-definită. Şi, în final, întrucât publicul are deja

*
Iulian Chifu este preşedintele-fondator al Centrului de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning Bucureşti, profesor
la Departamentul Relaţii Internaţionale al SNSPA, specializat în Analiză de Conflict şi Decizie în Criză, şi a activat
în perioada 2011-2014 în calitate de consilier pentru Afaceri strategice, securitate şi politică externă al Preşedintelui
României.

20
INFOSFERA

o opinie, percepţia sa a luat locul realităţii6 şi, negării credibile a unei asemenea acţiuni de
indiferent ce argument sau dovadă a adevărului agresiune informaţională asupra unei populaţii
ar fi prezentate, aceasta vor trebui să înfrunte ţintă8.
blocajul percepţiei deja formate. Războiul informaţional foloseşte trei niveluri
Într-o lume în care informaţiile circulă rapid distincte de acţiune, cu relevanţă diferită şi grad
către un număr mare de oameni, în timp real, prin de semnificaţie legală şi morală diferit. Utilizarea
intermediul televiziunii, Internetului şi al social simultană a abordării integrate şi secvenţiale,
media, percepţia asupra unui anumit eveniment în funcţie de publicul ţintă, creşte eficienţa
este uşor de format, de deraiat, de alterat şi de războiului informaţional9.
impus. Prezentarea ulterioară a adevărului va Prima componentă este cea vizibilă, evidentă,
duce la o schimbare minimă de opinie la scară şi ţine de implicarea în alterarea spaţiului public
largă din cauza lipsei gândirii critice la nivelul al unei ţinte vizate, implicând în zona media,
majorităţii populaţiei, a abordării conservatoare Internet şi social media, dar şi la alte niveluri
în asumarea recunoaşterii propriei greşeli la mai subtile, o injecţie de idei şi informaţii care
nivelul populaţiei largi şi a uşurinţei utilizării afectează principiile şi valorile fundamentale
explicaţiei deja interiorizate de către o persoană ale democraţiei şi drepturilor omului, între care
obişnuită, mai ales aflată într-o comunitate care a libertatea de expresie, libertatea cuvântului,
dezvoltat un conformism şi are propria descriere, libera circulaţie a ideilor, elemente care nu
percepţie şi propriul „adevăr”. numai că sunt legale şi morale, dar se situează
Obiectivul general, principal, al războiului între valorile fundamentale pe care societăţile
informaţional este acela de a determina, de a democratice le apără. În subsidiar avem de-a
controla sau măcar de a altera decizia strategică face cu o injecţie deschisă de propagandă,
de politică externă, securitate şi apărare, de manipulare şi dezinformare greu de dovedit.
pervertire sau îngreunare a instrumentelor Mai mult, acest tip de acţiune necesită în mod
destinate componentei militare a unui stat şi constant replici, analize, investigaţii şi expunerea
de afectare a funcţionării, dacă nu chiar de publică a falsurilor şi interpretărilor voit greşite
blocarea unor elemente ce ţin de securitatea unui ale faptelor, a naraţiunilor alternative ce stau în
stat. Instrumentul specific de atingere a acestui spatele acestor idei şi care utilizează modul de
obiectiv este acela de a determina publicul, interpretare a faptelor, special pentru a susţine
cetăţenii, grupurile de presiune pregătite şi pachetul adevărului alternativ propus de autor.
condiţionate, organizate şi dirijate, să preseze Acţiunile valorifică nu rareori vulnerabilităţi
autoritatea pentru a o îndepărta de la soluţia ale sistemului10, obişnuinţe în nerespectarea sau
obiectivă identificată pentru decizia într-un ocolirea/evitarea sancţiunilor pe baza legii sau
anumit moment pe baza lipsei de susţinere, ba vulnerabilităţi ale instituţiilor de control, limite
chiar a opoziţiei din partea populaţiei7. legale sau absenţa instituţiilor profesionale
Se valorifică astfel elementele caracteristice, capabile să sancţioneze moral utilizarea acestor
principiile şi valorile fundamentale ale societăţii excese în promovarea unei abordări sau privind o
deschise, democratice, împotriva statelor şi temă sau o naraţiune îmbrăţişată, absenţa replicii
instituţiilor acestora. O subminare din interior prin în aceeaşi ştire, lipsa expertizei care să califice
constituirea unor grupuri de inamici din cetate. o informaţie lansată, viteza şi slaba pregătire ale
Mai mult, abordarea este unitară, integrată, şi nu unor angajaţi în spaţiul media şi al difuzării şi
rareori o componentă a războiului informaţional, colportării informaţiei. Informaţia falsă, venită
luată separat, apare doar ca o ciudăţenie, o din surse obscure şi intrată în mainstream,
singularitate, o întâmplare, nicidecum ca un informaţia selectată, interpretarea şi dirijarea
act agresiv planificat alături de o suită de alte unor raţionamente în mod forţat, spre o concluzie
elemente. Modul insidios de acţiune şi abordarea prestabilită11, absenţa mediei alternative,
integrată creează elementele avantajoase ale independente, care să respecte strict regulile

21
INFOSFERA

relatării unor evenimente, a ştirilor echilibrate, a public, vehiculează idei care nu sunt rezultatul
oferirii în acelaşi spaţiu a abordărilor alternative, propriei gândiri, ci rezultatul livrat spre a fi
polemice sau a argumentelor pro şi contra în difuzat astfel, contra unor sume de bani, de către
acelaşi timp, toate acestea ajută la construirea comanditar. Publicul nu este avertizat şi nu ştie
componentei vizibile a războiului informaţional. că cel din faţa sa nu vorbeşte în nume propriu,
În societăţile dezvoltate, mature, cu mass-media ci exprimă idei comandate. De aceea, evaluarea
dezvoltate, bogate şi cu multe alternative, e făcută în contextul credibilităţii şi legitimităţii
componenta de preluare, dirijare sau control al persoanei în cauză (de fapt asta vinde analistul,
spaţiului public este mult mai redusă. Contează purtătorul de mesaj în lobby)13. Mai mult, după
şi educaţia şi cultura democratică a populaţiei îndeplinirea misiunii, persoana în cauză revine
ţintă, fireşte. Însă, există societăţi unde spaţiul la analizele sale legitime, corecte, rezultat al
public este controlat de către actori terţi, cum propriei gândiri. Persoana în sine redevine sau
este cazul Republicii Moldova, unde un raport îşi conservă credibilitatea mai departe şi poate fi
ştire văzută-impact arată că 80% din audienţă utilizată şi ulterior, pe un alt proiect al războiului
face ca ştirile consumate să fie cele produse la informaţional sau vehiculând o altă temă.
Moscova12. Şi când mai sunt şi „împachetate“ în Dacă SUA au legea lobby-ului, expunerea
programe de divertisment extrem de bine realizate publică a poziţiilor din această categorie, plătite, şi
şi atractive, aceste adevărate „injecţii” de ştiri, formula de transparenţă a sumelor de bani primite
aşezate în spaţiul unei naraţiuni preconcepute, fac pentru a vehicula anumite teme, acest instrument
ca impactul adevărurilor alternative proiectate să lipseşte în Europa, nu însă şi agenţiile de lobby.
fie major. E un instrument legal, imoral pe alocuri, dar care
Propaganda îşi are limitele ei. De aceea,
e utilizat în combinaţie cu propaganda pentru
este nevoie de utilizarea unui set de instrumente
preluarea controlului sau alterarea spaţiului
integrate, dezvoltate şi utilizate împreună, cu
media în cadrul războiului informaţional.
destinaţii de public ţintă şi abordare distinctă.
Cel de-al treilea nivel, cel mai insidios şi
Aici ajungem la cel de-al doilea element,
profund ilegal, vizează componente mult mai
activităţile de lobby şi de Relaţii Publice, dacă
subtile ale războiului informaţional. El este legat
e vorba de o companie sau o personalitate, sau
de psyops – operaţiuni psihologice elaborate.
de diplomaţie publică, dacă vorbim despre un
Nivelul de acces pe această componentă este
stat. În statele în care există o lege a lobby-ului
sau echivalente, aceasta este o abordare perfect mult mai profund în fibra organismului social,
legală. Instrumentul funcţionează astfel: trebuie fiind situat la nivelul credinţelor comune, al stării
influenţaţi decidenţii prin idei lansate în spaţiul psihologice şi al temerilor profunde. Aici contează
public de către purtători de mesaj legitimi şi informaţia răspândită, dar mai ales efectul creat
credibili, cu impact la nivelul populaţiei şi al de informaţie la nivelul publicului ţintă, respectiv
factorilor de decizie. Sunt utilizate sume de bani generarea şi/sau accentuarea fricilor, crearea
plătite pentru ca persoane credibile, analişti, emoţiilor colective14, pregătirea publicului pentru
experţi, foşti sau actuali politicieni de impact a reacţiona la viitoare evenimente într-o formulă
asupra unei populaţii ţintă, sau chiar purtători de dirijată, pregătită şi cumpănită anterior.
mesaje externi, dar din nou credibili şi legitimi Obiectivele sunt atinse utilizându-se ştiri
pentru populaţia ţintă, să apere tezele propuse false, personalităţi şi experţi cu referinţe morale
de cel care plăteşte. cunoscute în societate, dirijaţi spre anumite
Media sau expertul care se pronunţă sunt poziţii, dar ţinta nu e informaţia imediată, ci
plătiţi pentru a crea o anumită imagine, pentru crearea contextului pentru o reacţie publică
a apăra un anumit actor, pentru a purta un emoţională în faţa unui eveniment ulterior
anumit mesaj, o viziune, o naraţiune pregătită care va apărea. Dirijismul în raport cu reacţia
anterior. Deci, un personaj credibil, cu priză la ulterioară se creează prin accesarea nivelelor

22
INFOSFERA

subtile din subconştient şi crearea unor modele b) armele nucleare AMERICANE din
de gândire prin repetarea unor secvenţe de acest TURCIA se mută în ROMÂNIA18,
tip la intervale prestabilite, învăţând creierul şi la Euractiv, caz de fals absolut care a
subconştientul să reacţioneze într-un anumit fel la distrus credibilitatea site-ului legat de
stimuli informaţionali şi emoţionali prestabiliţi15. Uniunea Europeană (one time show), dar
Iar scopul îl reprezintă inducerea unui anumit a demonstrat, totodată, şi vulnerabilitatea
răspuns public, colectiv, în momentul în care e presei române care a funcţionat pe
nevoie de el pentru influenţarea unui decident în principiul „de ce să strici o ştire bună
momente de criză. spunând adevărul”, în goana obţinerii
Instrumentele utilizate sunt o combinaţie senzaţionalului şi a creşterii vizibilităţii.
de naraţiuni, idei alternative, sădirea dubiilor, Cea mai bună ştire apărută a doua zi, în
promovarea şi validarea cât mai credibilă a condiţiile în care MAE român negase
absolut şi fără nuanţe faptul, a fost „Armele
unor minciuni care să intre în subconştient ca
nucleare americane se mută în România.
percepţii ale adevărului, interpretări exagerate şi
MAE român neagă”19.
dirijate, exagerări, manipulare, dezinformare, cu
toate componentele, efectele acţiunilor trolilor A doua generaţie: obiectivarea
(comentatori dirijaţi în spaţiul virtual). Tot aici constructului social în spaţiul virtual – veşti
sunt construite componentele de condiţionare a bune şi veşti rele
publicului vizat, acţiuni la nivel subliminal şi al Pentru a aborda a doua generaţie de război
subconştientului, inocularea percepţiei construite, informaţional, avem nevoie mai întâi de un
accesarea şi orientarea emoţiilor fundamentale – avertisment. Nu întotdeauna orice instrument din
frică, umilinţă, speranţă16. spaţiul utilizabil (sau utilizat) de către războiul
Războiul informaţional se duce integrat, pe informaţional este unul eminamente greşit,
toate cele trei dimensiuni, cu dozaje gândite şi ilegal sau rău. Însă, trebuie să constatăm şi un
instrumentar vast, construit în timp. Se utilizează instrumentar care vine din dezvoltarea organică
resurse importante pentru asemenea acţiuni, iar a societăţii, în ciocnire cu evoluţia ştiinţifică şi al
componenta este cel mai adesea mutată în spaţiul cărui rezultat poate fi utilizat împotriva unui stat.
militar. Este un instrument a cărui relevanţă abia De altfel, discuţia e veche, şi de la apariţia
este descoperită şi impactul poate fi extrem de reţelelor sociale, a accesului practic nelimitat şi
puternic. gratuit la informaţie, în care fiecare poate fi un
Cele mai clare exemple în cazul României au jurnalist reluat şi citat ulterior pe scară largă de
fost două fake news-uri de impact, care au făcut către mainstream media, gestionarea crizelor
epocă: s-a complicat pentru decidenţi, comunicarea
a) traficanţi ROMÂNI de arme UCRAINENE în criză a dobândit noi valenţe (după cum
pe care le vând TERORIŞTILOR care subliniam în numerele trecute din Infosfera),
atacă Occidentul – ştire la Skynews17. dar şi instrumentarul de participare, convingere
Reacţia a fost imediată, a intervenit şi convocare la acţiunile de protest s-a extins.
DIICOT-ul şi operaţiunea de De la Revoluţia Twitter din Republica Moldova
dezinformare difuzată la 1,2 milioane (9 aprilie 2009)20 – pe care am întâlnit-o studiată
de telespectatori a fost oprită brusc, deja în SUA, în timpul vizitei mele în această
dovedindu-se că a fost o „ştire fabricată” ţară în 2010, în programul IVLP Conflict
prin racolarea de „actori” care jucau Resolution (ba chiar cineva ne-a predat timp de
sceneta traficului de arme prin munţii două ore aceste evoluţii şi revoluţia Twitter ca
României, cu autorul făcând stand up efect), a urmat „Primăvara arabă“ cu utilizarea
în faţa pretinşilor traficanţi cu cagulele instrumentarului cu precădere în Egipt, apoi
pe faţă; pe scară largă, ulterior întâlnind perspectiva

23
INFOSFERA

„pregătirii revoluţiilor colorate”, inclusiv prin mişcări de protest masive, generate în spaţiul
această tehnică nouă, oferită de social media în virtual, fapt ce a determinat retragerea în trei zile
strategiile şi doctrinele de Securitate şi Apărare a Ordonanţei, anularea ei definitivă în Parlament
ale Federaţiei Ruse21. şi pierderea perioadei de moratoriu şi a creşterii
Cert este că evoluţia domeniului a mers către naturale după o victorie de succes.
„Revoluţiile fără Lider”, unde cazul Occupy Wall În toate cele trei exemple, desfăşurate într-un
Street a jucat rol de exemplu şi catalizator22. În context special, a contat faptul că această
fine, fenomenul s-a dezvoltat şi în România şi am coagulare a acţiunilor în spaţiul virtual se
teoretizat şi analizat ceea ce numeam fenomenul realizează prin reţelele sociale, iar mişcarea
de „obiectivare a constructului social în spaţiul dobândeşte iute un scop şi o conştiinţă de sine26,
virtual”23. Este vorba, pe fond, despre fenomenul devenind o revoluţie fără lideri. Cazul special a
coagulării unor grupuri în spaţiul virtual, din venit, în fiecare exemplu de mai sus, din existenţa
persoane reale şi avataruri necunoscute, care de unei părţi importante a societăţii, din interior şi
la un punct încolo se obiectivează şi dobândesc din diaspora, care nu participă, de obicei, la
conştiinţă de sine, independentă de membrii şi componenta de dezbateri electorale pentru că nu
componenţii grupului. este interesată.
Această conştiinţă colectivă compusă Obiectivarea constructului social în abstract
începe să respingă gesturile sau opiniile are, ca şi instrument, efecte negative, deoarece
individuale, refuză asumarea responsabilităţii dacă e general sau dirijat de la origine contra unor
sau leadership-ului oricărui membru al teme relevante, de interes naţional, o asemenea
grupului, inclusiv al fondatorilor, şi determină mişcare poate provoca efecte majore în realitate
incapacitatea dialogului cu grupul. Nu ar fi fără ca abordările politice clasice – dialogul,
nimic ieşit din comun dacă asemenea grupuri negocierea – să fie instrumente de calmare sau
nu ar determina acţiuni în spaţiul real cu impact nuanţare a cererilor protestatarilor. Grupul
major, tulburând fundamental decidenţii. obiectivat prin conştiinţă colectivă în spaţiul
Este cazul în România, a fenomenului „Uniţi virtual nu se opreşte decât atunci când pretenţiile
Salvăm Roşia Montana”24 şi eşecul negocierilor sale sunt satisfăcute pe deplin, iar participarea nu
Parlament/Guvern cu reprezentanţii grupului mai e generată de aşteptări şi emoţie. Însă el poate
care nu-şi asumau, nici unul, reprezentativitatea reveni, chiar dacă domolit pentru un interval de
manifestanţilor din stradă; în plus, cei care s-au timp, şi răbufneşte în faza următoare. Există,
revendicat reprezentanţi au fost imediat negaţi evident, formule de a gestiona şi acest caz prin
de grup, respinşi sau opţiunile lor în negociere „izolare şi uitarea” grupului, în formă reactivă,
respinse de conştiinţa colectivă obiectivată. în timp, şi prin inserţie şi control al acestui tip
Investiţia Gold Corporation (cca. 1 miliard USD) de grupuri, cu potenţial de obiectivare în timp, în
a fost sistată, cu costuri pe care le vom plăti faza preventivă a construcţiei lor27.
cu toţii.
Este şi cazul Colectiv, al manifestaţiilor de A treia generaţie: Cambridge Analytica,
stradă de după accidentul generat de incendiul like-ografie şi dezvoltări contemporane ale
de la un club de noapte, soldat cu moartea a ţintirii individuale a subiecţilor electorali.
peste 60 de persoane, pe motiv că autorităţile Brexit şi Donald Trump preşedinte
nu au gestionat corect autorizarea anti-incendiu Problema reacţiei la războiul informaţional
a locaţiei, prin intermediul primăriilor de sector, se află la linia de demarcaţie, extrem de fină, între
care au dus la căderea unui Guvern (în condiţii legitim, legal, imoral şi ilegal în instrumentarul
speciale, e adevărat)25. aferent. Am văzut-o chiar din definiţia conceptului,
În al treilea caz, cel al Ordonanţei 13, în acolo unde prima dimensiune – de dezinformare,
ianuarie 2017, un guvern proaspăt ales, cu o propagandă şi măsuri active – are o componenţă
majoritate impresionantă, s-a confruntat cu legală, legitimă, ce frizează de cele mai multe

24
INFOSFERA

ori libertatea cuvântului sau dreptul de asociere noastră. Aceasta include necesităţile şi temerile
şi libera circulaţie a ideilor, principii şi valori pe ei, şi care este modul probabil în care va
care le apărăm pe deplin (dar care sunt speculate reacţiona29.
în această confruntare a societăţilor tocmai La Universitatea Cambridge s-a dezvoltat
pentru că unii consideră aceste principii şi valori partea a doua a proiectului de cercetare care stă la
ca fiind vulnerabilităţi ale sistemului democratic baza identificării gusturilor şi opţiunilor fiecărei
care merită speculate şi folosite ca oportunităţi de persoane şi modalităţii de accedere la aceasta.
a submina acest sistem). Urmează apoi lobby-ul, De la psihometria lui Michael Kosonski30 – cu
legal dar imoral, pentru că întotdeauna un relevanţă în vânzări şi marketing individual,
formator de opinie e prezumat purtătorul ideilor personalizat, s-a ajuns la like-ografie, identificarea
şi analizelor sale independente, nu al unor trăsăturilor personale – personalitate şi caracter
mesaje pre-plătite de cumpărătorii audienţei şi – deci Big Five – OCEAN pe baza like-urilor
credibilităţii sale. În fine, a treia componentă, date pe Facebook. Studiul preferinţelor a dus la
operaţiuni psihologice, război de troli, abordări ale realizarea profilului consumatorului şi, implicit,
profundului emoţional şi catalizarea emoţiilor – la identificarea celui mai eficient mod de abordare
care sunt profund ilegale şi parte a arsenalului pentru a putea vinde ceva, în funcţie de apetit.
legat direct de operaţiuni militare şi psihologice Kosinski şi echipa sa şi-au îmbunătăţit
active28. continuu modelul. În 2012, ei au dovedit că pe
O altă problemă vine din faptul că o parte baza unei medii de 68 de like-uri date de un
a instrumentarului războiului informaţional utilizator era posibil să îi ghiceşti culoarea pielii
este utilizat de partide în campanii electorale. (precizie 95%), orientarea sexuală (precizie 88%)
Mai mult, această a treia generaţie a războiului sau simpatiile pentru Partidul Democrat sau cel
informaţional, care foloseşte la origine un Republican (85%). Nu s-au oprit aici. Coeficientul
instrumentar de marketing targetat şi definit de inteligenţă, convingerile religioase, ca şi
la nivel individual, bazat pe preferinţe, a fost consumul de alcool, de tutun sau de droguri etc.
dezvoltat şi utilizat în campaniile pentru Brexit puteau fi şi ele determinate. Din analiza unor
şi alegerea preşedintelui Trump. Un instrumentar astfel de date este posibil să deduci inclusiv dacă
deţinut de compania Cambridge Analytica, a cărei părinţii cuiva sunt divorţaţi.
activitate, pe această dimensiune, a fost interzisă Eficienţa simulării lor era ilustrată prin cât
în Marea Britanie. de bine puteau prezice răspunsurile unui subiect.
Modelul de psihometrie OCEAN, care Kosinski a continuat să lucreze la perfecţionarea
stă la baza clasificării personalităţilor şi simulărilor: în scurt timp a ajuns capabil să
comportamentelor, a fost introdus pentru a evalueze o persoană mai bine decât colegii de
aborda diferenţiat fiecare individ. Un model muncă ai acesteia, doar pe baza a zece like-uri
care căuta să evalueze oamenii pe baza a cinci pe Facebook. Şaptezeci de like-uri erau suficiente
trăsături ale personalităţii, cunoscute ca „Big pentru a depăşi nivelul a ceea ce prietenii unei
Five”. Acestea sunt „deschiderea” (cât de deschis persoane ştiau despre aceasta, 150 – ceea ce ştiau
eşti la noi experienţe?), „conştiinciozitatea” părinţii şi 300 – ceea ce ştia despre ea partenerul
(cât de perfecţionist eşti?), „extravertirea” (cât său. Mai multe like-uri puteau depăşi chiar şi ceea
de sociabil eşti?), „acceptabilitatea” (cât de ce o persoană credea că ştie despre ea însăşi31.
prevenitor şi cooperant eşti?) şi „nevrotismul” Alexandr Kogan, de la Cambridge, a mutat
(eşti uşor iritabil?). Pe baza acestor cinci întreaga afacere în spaţiul comunicării politice.
trăsături – cunoscute şi sub acronimul OCEAN, Astfel, acesta a cartografiat toţi cetăţenii majori
după iniţialele de la termenii openness, americani, a stabilit OCEAN şi, pe baza acestora, a
conscientiousness, extroversion, agreeableness, fost creată aplicaţia de abordare a lor, în funcţie de
neuroticism – putem realiza o evaluare relativ opţiunile la vot şi influenţarea comportamentului
precisă a genului de persoană aflată în faţa pe termen scurt. Aşa a funcţionat şi la Brexit.

25
INFOSFERA

Metodologia are la bază alegerile dihotomice, în instrument determină modul de abordare şi din
funcţie de pectrul opţiunilor între convinşi de o starea de spirit de moment, în funcţie de acţiunile
decizie, indecişi dar înclinând spre aceeaşi decizie desfăşurate pe telefon din dimineaţa respectivă,
şi celelalte două categorii opuse, urmărindu-se de până la momentul când ai ajuns la întâlnirea de
influenţarea comportamentului celor favorabili afaceri. Despre efectul aplicării unui asemenea
opţiunii dorite şi sădirea dubiului sau menţinerea instrument, vă las să ghiciţi, el extinzându-se de
acasă a celor indecişi dar optând mai degrabă la decizii şi alegeri de afaceri, la cele electorale
spre varianta opusă, cu evitarea risipei de resurse şi la multe altele. Este adevărat că metoda are
pentru cei decişi deja pentru opţiunea contrară. limite şi erori, dar s-a dovedit extrem de eficientă
Rezultatul este o formulă de influenţare ca element de influenţare, pe termen scurt.
majoră, pe termen scurt şi mediu (10-14 zile) Aici s-a ajuns cu instrumentarul de război
dar cu impact foarte mare şi probabilitate
informaţional de a treia generaţie, personalizat
crescută. A fost utilizată în două situaţii, în
şi cu impact la nivel de Big Data, pe o întreagă
cazul campaniei din SUA, directorul Cambridge
populaţie adultă. Aceste instrumente trebuie
Analytica fiind Steve Bannon, până de curând
să intre sub un studiu important pentru a
consilierul de strategie al preşedintelui Trump.
bloca efectele nocive şi influenţele nedorite,
Dar instrumentarul, cu efect psihologic major,
accesul la date atât de subtile şi la interpretările
are şi alte niveluri de modificare şi alterare de
voinţă şi opţiuni, fiind în stare să identifice nu de această natură. Până la descoperirea pe
numai OCEAN şi caracteristicile psihologice, de deplin a consecinţelor acestor instrumente, a
caracter, ci şi comportamentul la un moment dat. reglementărilor necesare, Războiul informaţional,
Like-urile au fost abandonate, de la inventarea fără a fi un panaceu, creează efecte dintre cele
iPhone-ului şi telefoanelor inteligente, iar metoda mai importante, cu impact major. Intrarea acestor
identifică aceste caracteristici, cu grad mare de elemente în spaţiul comercial, de business, unde
probabilitate (85-90-95%) doar din purtarea pot fi procurate practic de oricine, creează frica şi
telefonului mobil şi acţiunile efectuate pe el. reacţiile negative similare oricăror tehnici extrem
Ca să realizăm nivelul de sofisticare al de puternice şi de impact major care se pot aplica
acestui instrument, dacă pleci la o negociere la scară largă la nivelul populaţiei, cu scenarii
comercială, utilizatorul unui asemenea distopice lesne de desenat.

1
„The Propagation and Power of Communist Security Services Dezinformatsiya”, International Journal of Intelligence
and Counter Intelligence, Volume 19, Issue 1, 2006.
2
Iulian Chifu, Oazu Nantoi, Război informaţional: tipizarea agresiunii informaţionale a Federaţiei Ruse, Editura ISPRI,
Bucureşti, 2016.
3
Dominique Moisi, The Geopolitics of Emotion, Editura Anchor Books, New York, 2009.
4
Vezi Air Force Doctrine Document, 2-5.3 Psychological Operations (27 August 1999).
5
Piotr Wierzbicki, Structura minciunii, Editura Nemira, 1996; Bogdan Ficeac, Tehnici de manipulare, Ediţia VII, Editura
C.H. Beck, Bucureşti, 2014; Vladimir Volkoff, - Tratat de Dezinformare, Editura Antet, Bucureşti, 2009.
6
Eric Stern, Crisis decision making. A cognitive institutional approach, Dept. of Political Science, University of
Stockholm, 1999.
7
Iulian Chifu, Oazu Nantoi, Op. cit.
8
Iulian Chifu, „Război hibrid, lawfare, război informaţional. Războaiele viitorului”, în Strategii XXI. Complexitatea şi
dinamismul mediului internaţional de securitate, Editura UNAp „Carol I”, 2015.
9
Greg Simons, Iulian Chifu, The Changing Face of Warfare in the 21st Century, Editura Routledge, London, 2017.
10
Iulian Chifu, „Războiul informaţional: componentă a războiului hibrid şi instrument de acţiune agresivă cu relevanţă
strategică”, Infosfera, 2016.
11
Iulian Chifu, Oazu Nantoi, Op. cit.
12
Idem; Raport CCA, Chişinău, 2016.

26
INFOSFERA
13
Lobbying Reform: Background and Legislative Proposals, 109th Congress (PDF), Order Code RL33065. The Library
of Congress, Congressional Research Service, 2006-03-23; Greg Simons, Iulian Chifu, Op. cit.
14
Dominique Moïsi, Op. cit.
15
Iulian Chifu, Oazu Nantoi, Op. cit.
16
Dominique Moïsi, Op. cit. ?
17
Iulian Chifu, Război informaţional împotriva României; Iulian Chifu, „Traficanţi români de arme din Ucraina pentru
terorişti”, evz.ro, 14 august 2016, http://evz.ro/razboi-informational-impotriva-romaniei-traficanti-romani-de-arme-din-
ucraina-pentru-teroristi.html.
18
Crişan Andreescu, „EurActiv.com: SUA îşi mută armele nucleare din Turcia în România“, DCnews, 18 august 2016,
https://www.dcnews.ro/euractiv-com-sua-i-i-muta-arme-nucleare-din-turcia-in-romania_513671.html.
19
EurActiv.com: SUA mută arme nucleare din Turcia în România/MAE şi MApN neagă, EurActiv.ro, 18 august 2016,
http://www.euractiv.ro/extern/sua-muta-arme-nucleare-din-turcia-in-romania-5170; EurActiv: SUA îşi mută armele
nucleare din Turcia în baza militară de la Deveselu. MAE neagă informaţiile, Ştirile PROTV, 18 august 2016, http://
stirileprotv.ro/stiri/actualitate/euractiv-sua-isi-muta-armele-nucleare-din-turcia-in-baza-militara-de-la-deveselu.html.
20
Ellen Barry, Protests in Moldova Explode, With Help of Twitter, The New York Times, 7 April 2009, at http://www.
nytimes.com/2009/04/08/world/europe/08moldova.html?mcubz=3
21
Iulian Chifu, Simona Ţuţuianu, Torn Between East and West: Europe’s Border States. Routledge, 2016; „The Military
Doctrine of the Russian Federation” Approved by the President of the Russian Federation on 25 December, 2014;
“Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation”, Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/76389FEC168189ED44257B2E0039B16D;
22
Iulian Chifu, Cristina Ivan, „Rolul democraţiei participative, al meta-naraţiunilor şi autorului colectiv în secolul XXI.
Mesaj din viitor“, Revista Română de Studii de Intelligence, RRSI nr.10/decembrie 2013, Bucureşti.
23
Idem.
24
Uniţi Salvăm Roşia Montana! Prima lună de proteste. Film de prezentare la https://www.youtube.com/
watch?v=obPcorM2wuM; https://www.rosiamontana.org/; Camelia Jula, Uniţi salvăm Roşia Montană: un an de la
“toamna românească”, Think Outside the Box, la https://www.totb.ro/uniti-salvam-rosia-montana-un-an-de-la-toamna-
romaneasca/
25
„Corupţia ucide: Peste 35.000 de oameni au ocupat străzile Capitalei. Proteste de amploare au avut loc în toată ţara“,
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/noi-proteste-sunt-anuntate-si-pentru-miercuri-seara-ce-vor-manifestantii-sa-
se-intample-dupa-caderea-guvernului.html; Alexandra Sandru, Ponta si-a dat demisia. Klaus Iohannis, asteptat să
numească un premier interimar, www.ziare.com, 4 noiembrie 2015, la http://www.ziare.com/victor-ponta/demisie/
romania-in-strada-ponta-demisioneaza-live-1391492.
26
Michael Hardt & Antonio Negri Multitude: War and Democracy in the Age of Empire(2005).
27
Iulian Chifu, Cristiva Ivan op.cit.
28
Iulian Chifu, „Războiul informaţional: componentă a războiului hibrid şi instrument de acţiune agresivă cu relevanţă
strategică”, Infosfera, 2016.
29
Radu Pădure, „Marele SECRET din spatele Victoriei lui Trump Insectarul DIGITAL de Oameni. O uluitoare
OPERAŢIUNE de Penetrare a CREIERELOR americanilor”, Evenimentul Zilei, la http://evz.ro/marele-secret-din-
spatele-victoriei-lui-trump-i.html, http://evz.ro/marele-secret-din-spatele-victoriei-lui-trump-ii-1.html; apud The
Guardian, 2015, Das Magazin, 2016.
30
Universitatea Cambridge, 2014, la Centrul de Psihometrie Kosinski;
31
Radu Pădure, op.cit.

27
INFOSFERA

ECONOMIA RUSIEI ÎN NOUL CONTEXT


GEOPOLITIC INTERNAŢIONAL:
POSIBILE SCENARII
Dr. Napoleon POP*
Dr. Andreea-Emanuela DRĂGOI**

Abstract
According to the most recent analyzes of international organizations1, in 2017, the Russian
Federation’s economy is heading for economic recovery, mainly due to the stabilization of the crude oil price,
although at a low historical level, a more favorable ruble course and a tax consolidation reforms undertaken
by the authorities. In our article we propose an analysis of the main factors for the evolution of Russia’s
economy (internal as well as external), highlighting the main challenges faced by Russian authorities in the
current international geo-political context, where Russia manifests itself actively, convenient or inconvenient.
This reality causes reactions from the other political actors, with the question of finding a model of global
partnership with the engagement of Russia and not its isolation.
Keywords: Russian Federation, sanctions, economy.

Abordarea unei necesităţi de neconceput fără o Rusie echilibrată, cel puţin


Unul dintre efectele majore ale fenomenului economic, şi fără a nu-i fi modelate ambiţiile
globalizării – cu cele bune şi mai puţin bune – politice şi militare într-un adevărat concert de
este reprezentat de o reaşezare a puterilor interese globale.
globale, numărul acestora fiind în creştere (la Dacă acceptăm angajarea Federaţiei Ruse
cele tradiţionale adăugându-se cele emergente). într-o nouă ordine internaţională, bazată pe reguli
Prin această reaşezare sau restructurare, putem convenite cu toţi cei care sunt garanţi pentru ele
prevedea că drumul spre fixarea regulilor unei noi şi modele pentru toţi ceilalţi, atunci pentru ceva
ordini internaţionale, devenit mai clar după ceea mai mult de un sfert de veac să nu ne grăbim cu
ce numim „stop and go” în globalizare, relevat de judecăţi definitive, multe venite din frustrări ale
cele două evenimente majore ale anului 2016 – trecutului, ci să privim la complexitatea tranziţiei
Brexit şi alegerile prezidenţiale din SUA – capătă politice şi culturale a unei societăţi mari în
o legitimitate crescută prin participarea la masa istoria modernă. Occidentul a pretins asimilarea
negocierilor a mai mulor actori de influenţă. Unul multor lecţii ale existenţei sale pentru o Rusie
dintre aceşti actori este, fără îndoială, Rusia, democratică, dar a frizat mult şi mândria unui
privirile celorlalţi actori globali devenind atente popor cu o mare contribuţie la cultura umanităţii,
la acest partener global. Cauzele sunt multiple şi după disoluţia URSS, un eveniment care a şocat
raţionale, evoluţia viitorului sistem global fiind tocmai prin ceea ce nu putea fi verosimil cu o clipă

*
Dr. Napoleon Pop este director ştiinţific al Institutului de Economie Mondială al Academiei Române.
**
Dr. Andreea-Emanuela Drăgoi este cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Economie Mondială al Academiei
Române.

28
INFOSFERA

înainte de a se produce. Desigur, poate ar trebui mare parte din ceea ce numim acum devastarea
să privim la comportamentul imperial al Rusiei economiei globale”.
şi prin această prismă, dincolo de testamentul lui Este mult adevăr în cele menţionate de
Petru cel Mare. Dar, orice putere, mai ales una Kinsella, iar acesta ridică problema dacă lumea
care se pretinde globală, dar este şi recunoscută are nevoie de o Rusie cât mai slăbită economic,
astfel, îşi consideră prioritară problema intereselor pe lângă faptul că este izolată. Încercările de a
de securitate, iar o gestionare a acestora astfel ieşi din izolare (implicarea în Siria, proiectele
încât să nu aducă atingere altor interese suverane de integrare asiatică şi de reorientare comercială
implică necesitatea de a sta la masa comună a spre est, alte proiecte politice şi economice
negocierilor. cu Turcia, China etc.) sunt foarte costisitoare
Din păcate, acest principiu nu este respectat financiar, iar sancţiunile economice reînnoite de
de F. Rusă, unul dintre motive fiind căutarea către Occident nu ajută cu nimic la recuperarea
(devenită istorică) de explicaţii în afara pierderilor, ca să nu mai vorbim de inexistenţa
frontierelor ei pentru a scuza ceea ce se întâmplă unei modificări de atitudine politică a Rusiei faţă
în plan intern. Este o realitate perenă din ultimul de prevederile Acordului de la Minsk. Sancţiunile
secol, care, indiferent de sistemul social politic – economice au lovit, în final, în mândria poporului
comunism sau o democraţie discutabilă – şi-a pus rus, adică în nivelul de trai al acestuia, şi nu în
amprenta pe abordarea geopolitică a Kremlinului, corecţia de politică externă a Rusiei, care trebuia
în general, şi pe cea de proximă vecinătate la vest, făcută de către factorul politic.
în special. Mândria poporului rus a fost refăcută, Dacă privim la realitatea momentului, la
dar ea nu poate subzista menţinând un nivel de presiunea socialului în creştere pe plan intern
trai scăzut, suficient de vizibil în ultimele două odată cu apropierea momentului alegerilor
decenii. Nici argumentul ca aceeaşi mândrie să prezidenţiale din Rusia (2018), trebuie să adăugăm
fie folosită ca un vector în acţiunea externă nu faptul că există şi o creştere a nepopularităţii
mai poate fi invocat, observând mişcările sociale sancţiunilor economice la nivelul publicului
interne ce indică faptul că mult invocatul „duşman european, inclusiv al unor politicieni. În mod
extern”, pentru care se cheltuiesc resursele evident, trebuie să facem distincţie între un mod de
financiare interne în declin şi în detrimentul unui a acţiona împotriva Rusiei de dragul credibilităţii
nivel de trai decent de talia unei puteri globale, se Occidentului şi cel al consecinţelor recurente
află în interiorul ţării şi nu în afara lui. care ajung în economia reală a multor state
Să nu uităm, ceea ce este valabil şi pentru membre ale UE, cu afectarea mediului de afaceri,
România, că îmbrăţişarea performanţelor a exporturilor şi, în final, a socialului din aceste
modelului politic şi economic occidental se ţări, în cauză fiind şi embargoul instituit de Rusia
referă la oameni şi nu la lucruri, ei fiind cei care la importurile de produse alimentare din ţările UE.
pot scrie norme şi pot clădi instituţii pe măsură, Avem, însă, de-a face şi aici cu o asimetrie pusă în
iar asimilarea unei noi culturi înseamnă timp evidenţă de un raport al Parlamentului European.
şi exerciţiu. Tocmai această asimilare, dincolo Potrivit studiului Comisiei Europene, PIB-ul UE
de sensibilităţile istorice proprii şi cele induse a scăzut cu numai 0,3-0,4% (40-50 miliarde de
voluntar sau involuntar de factori externi, a avut euro) în urma sancţiunilor, dar cele mai afectate
şi are loc şi pe fondul „voalării integrităţii”, ţări de sancţiunile economice impuse Rusiei sunt
ne spune Ray Kinsella (2017), chiar a valorilor ţările din Europa de Est şi ţările baltice, membre
promovate de către Occident: „De la Consensul ale UE, care rămân şi cele mai vehemente în
de la Washington, la aplicarea modelului de ceea ce priveşte menţinerea acestora. Totodată,
business bancar care a cauzat Marea Recesiune statele care nu resimt o ameninţare din partea
şi până la politizarea FMI, realitatea este că, Rusiei au devenit mai critice în ceea ce priveşte
indiferent ce ne spune teoria, chiar modelul oportunitatea menţinerii sancţiunilor. Geopolitic
susţinut de a fi preluat de Rusia a produs o vorbind, putem afirma că sancţiunile implică

29
INFOSFERA

doar o descurajare a expansionismului Rusiei, Turcia şi China, precum şi implicarea în criza


cu recunoaşterea că prevenirea climatului siriană reprezintă semnale clare de reorientare a
beligerant din Ucraina rămâne incert. Occidentul a bazelor de abordare ale politicii externe ruseşti.
demonstrat o determinare faţă de acţiunile Rusiei, Dispersia antamării de relaţii bilaterale din ultimii
însă cu întrebarea până unde poate ea fi dusă. ani nu trebuie să ne mire, ele făcând parte dintr-o
Trebuie să privim la rece şi provocările tactică cunoscută – divide et impera -, iar UE a
reciproce, cele la care a fost supusă Rusia dat multe motive în acest sens. Metaforic vorbind,
de către Occident şi invers, precum şi la Rusia „a taxat” în felul ei slăbiciunile coeziunii şi
diplomaţia europeană şi a SUA din ultimii solidarităţii europene, breşele fiind „valorificate”.
50 de ani (să luăm ca exemple recente ideea Reorientările Rusiei sunt privite de Occident,
aderări Ucrainei la UE, cu consecinţa anexării deocamdată, mai mult contemplativ, cu percepţia
Crimeii, sau desfăşurarea militară a NATO, noi pentru noi că poate exista o altă abordare a acestora,
situându-ne în Occident acum, în contextul unei prin renunţarea la obsesia retoricii privind
retorici foarte agresive din partea Rusiei) şi poate respectarea drepturilor omului (Putin afirmând, în
avem ideea forţării „creării unui partener bolnav mod repetat şi ferm, principiul neamestecului în
condamnat să fie sănătos”. Credem că această treburile interne ale Rusiei) şi activarea abordării
metaforă folosită de Kinsella trebuie să ne dea Realpolitik-ului, prin care părţile vor fi nevoite
gândit. Totodată, apreciem că studiul aprofundat să-şi recunoască reciproc interesele imediate de
al puterilor globale care se confruntă în prezent la care să înceapă negocierile de calitate. Adică,
este de un interes major pentru România, inclusiv
în sensul unui angajament democratic autentic şi
din perspectiva poziţionării ei, directe sau via
realist între Occident şi Rusia.
UE, faţă de Rusia. Ieşirea dintr-o matrice istorică
În stilul promovării numai a unor relaţii
a relaţiilor bilaterale reciproc nefericită şi mereu
bilaterale de către Rusia, mai ales când vorbim
ancorată în trecut (de ambele părţi) ar fi benefică
despre Occident, aşteptările trebuie îndreptate
pentru calmarea multor nelinişti, iar primul pas
spre rezultatele întâlnirilor la nivel înalt SUA-
trebuie sa fie în format bilateral.
Rusia, după cum exacerbarea amestecului Rusiei
Pro memoria în alegerile prezidenţiale din SUA nu face decât
să îndepărteze momentul unui dialog de fond,
Ulterior ocupării Crimeii, în 2014, Rusia s-a
bruiat de acuze venite din ambele părţi.
confruntat cu impunerea unor sancţiuni multiple
Un summit Germania-Rusia este şi el de
atât din partea SUA, cât şi din partea statelor
membre UE (vezi Anexa 1). Rolul sancţiunilor a aşteptat, summit-urile UE-Rusia fiind puţin
fost nu doar unul punitiv, ci şi coercitiv, scopul productive în ideea că Rusia îşi va modifica
final fiind atât obţinerea unui impact asupra comportamentul de securitate cunoscut de
economiei ruse, cât şi modificarea politicii decenii, prin forţarea democratizării după chipul şi
sale faţă de Ucraina şi, eventual, retragerea din asemănarea Occidentului, şi el în schimbare. Din
Crimeea. După cum se ştie, deşi sancţiunile au această perspectivă a început să intrige vehemenţa
avut efecte palpabile în plan economic (vezi Germaniei (impusă şi altor state din UE) în legătură
Anexa 2), acestea au eşuat în atingerea scopului cu prelungirea sancţiunilor, dar această atitudine
lor primar: o retragere a Rusiei din Crimeea. (tot de natură hegemonică) poate să fie semnalul
Ceea ce au reuşit parţial sancţiunile a fost că Rusia îşi va „rezolva” problemele cu liderul
crearea unui oarecare climat izolaţionist pentru UE, mai ales după aparenta disoluţie a proiectului
Rusia în arena globală şi antagonizarea acesteia european începută de Brexit.
în relaţia cu puterile occidentale. În acelaşi timp, Şi totuşi, chiar cancelarul Germaniei,
sunt prezumate deja unele strategii de răspuns Angela Merkel, într-un recent electoral de la
ale Rusiei la această izolare prin căutarea de noi München, a surprins prin critica sancţiunilor
parteneri, iar intensificarea relaţiilor cu Ungaria, economice impuse recent Rusiei de către SUA,

30
INFOSFERA

prin hotărârea Senatului american, în cauză de optică, chiar şi în cazul Germaniei, în ceea
fiind proiecte din domeniul energiei (cea mai ce priveşte politica faţă de Rusia, îşi au izvorul
afectată fiind conducta de gaze North Stream (deja) în schimbările istorice produse de Brexit
2, prin Marea Baltică, cu ocolirea Ucrainei), şi de alegerile prezidenţiale din SUA. Aceste
care afectează interesele Germaniei şi, prin două evenimente sunt pe cale să modifice
extindere, aprovizionarea cu energie a Europei fundamentul pe care pacea şi prosperitatea
de Vest. Trebuie să analizăm subiectul dincolo de au dăinuit în Europa după al Doilea Război
cuvinte, poziţia duală aducând parcă la suprafaţă Mondial, ne spune Fischer, întrucât Brexit-ul ar
disensiunile dintre Europa Occidentală şi SUA cu putea să inspire şi alte ţări, iar izolaţionismul lui
D.Trump ar putea însemna renunţarea de către
privire la problematica securităţii pe continentul
SUA la rolul de lider global.
European: „Vremurile când puteam să ne bazăm
pe alţii, într-o anumită măsură, au apus şi de O adaptare prin continuitate? Economia
aceea eu pot să spun că noi, europenii, trebuie rusă după trei ani de sancţiuni
să ne luăm soarta în propriile noastre mâini”, Potrivit aprecierii experţilor Comisiei
afirma Merkel în faţa audienţei. Interpretările Europene, anul 2016 a marcat debutul redresării
textului pot fi multiple, ne spune Joschka Fischer, economiei Rusiei, după doi ani consecutivi de
în articolul său Angela Merkel`s Challenge To recesiune economică2 (EC, 2017). În 2016, PIB-ul
Europe, evident prin ceea ce se presupunea că ar Rusiei a rămas în teritoriul negativ, înregistrând
gândi Merkel despre Germania. Poate fi vorba de un ritm de -0,2%, comparativ cu -2,8% în anul
o renunţare la alianţa transatlantică cu încercarea 2015. Factorii principali care au contribuit la
unei noi realinieri sau intrarea pur şi simplu într-o redresarea PIB au fost investiţiile productive şi
etapă de insecuritate? Ar putea fi acesta înţelesul exporturile nete (Graficul 1), acestea din urmă
imediat, dar nu trebuie să uităm că schimbările fiind impulsionate de creşterea preţului ţiţeiului.

Graficul 1: Evoluţia ritmului de creştere a PIB şi a principalilor contributori în Rusia (%)


Sursa: Prelucrare autori pe baza datelor Comisiei Europene (European Commission, 2017).

31
INFOSFERA

Unele analize (Watts, 2016), arată că deşi pentru a-şi rezolva anumite probleme, guvernele
creşterea preţului petrolului din 2016 nu se multor ţări (precum Germania, Turcia) recurg la
poziţionează la maximul din anii anteriori, este de diminuarea rezervelor lor de metale preţioase,
aşteptat ca stabilizarea acestuia să fie favorabilă guvernul de la Moscova le sporeşte, considerând
marilor exportatori la nivel mondial, printre care că, deşi ar fi utile în prezent, ele s-ar putea dovedi
se numără şi Rusia. În acest context, se impune şi mai folositoare în viitor”.
menţionat faptul că există autori (Craig, 2016) ce În analiza menţionată se arată că, în primele
subliniază că, în 2016, Rusia s-a aflat pe locul luni ale anului 2016, Banca Centrală a Rusiei a
doi în ierarhia primilor zece exportatori de petrol cumpărat 21 tone de aur, majorând la 1.400 tone
la nivel global, în timp ce o companie rusească totalul cantităţilor de aur deţinute în custodie,
(Rosneft) ocupa, conform Forbes, primul loc fiind precizat că „aplecarea spre investiţii în aur
în clasamentul producătorilor de petrol la nivel se intensifică în întreaga lume, iar în comparaţie
mondial (cu o producţie în valoare de 4,1 miliarde cu rezervele de aur ale ţărilor dezvoltate, volumul
de dolari pe zi). deţinut de către Rusia este modest, existând şi din
În 2016, cursul mediu anual de schimb al acest punct de vedere argumente pentru sporirea
rublei s-a depreciat puternic atât faţă de euro lui” (Almăşan, 2016). De menţionat că, deşi se
(18,6% comparativ cu nivelul din 2015), cât şi află pe locul şase în ierarhia mondială, Rusia
în raport cu dolarul SUA (9,5% comparativ cu dispune de minereuri de aur substanţial mai
nivelul din 2015). Această situaţie a pus presiune ridicate comparativ cu alte state aflate în fruntea
pe inflaţie, deoarece deprecierea rublei a condus clasamentului. Potrivit unor evaluări din literatura
la creşterea preţurilor produselor din import. În de specialitate (Khrustalev, 2015), în ultimii
consecinţă, rata inflaţiei s-a situat la un nivel zece ani industria minieră rusă de extragere
de 7,2%, aproape jumătate fată de inflaţia din a aurului şi-a dublat volumul de extracţie, iar
2015. Totuşi, trebuie remarcat faptul că, deşi marile conglomerate controlate de stat au trecut
s-a menţinut presiunea pe moneda naţională, printr-un proces de restructurare şi privatizare,
în 2016 deprecierea rublei a fost mai temperată cu consecinţe benefice pentru creşterea
comparativ cu 2014 şi 2015 (Anexa 2). productivităţii şi modernizarea mijloacelor de
Precizăm şi faptul că, deşi şi în 2016 s-a producţie.
confruntat cu dificultăţi economice ca urmare a Potrivit raportului FMI privind evoluţia
efectelor sancţiunilor internaţionale, mai ales în economiei ruse în 2016, redresarea înregistrată
domeniul pieţelor de capital, Rusia nu a recurs ca urmare a stabilizării preţului petrolului a fost
nici la împrumuturi masive, nici la utilizarea susţinută şi de creşterea încrederii în rândul
rezervelor strategice de resurse, preferând alte căi principalilor parteneri comerciali ai Rusiei
de rezolvare a problemelor cu care s-a confruntat. privind stabilitatea macroeconomică şi politică
Fie că este vorba de gestionarea Fondului Naţional a ţării - stabilitatea macroeconomică a fost
de Rezervă, a Fondului Dezvoltării Economice, atinsă în special prin ajustările bugetare
a rezervelor valutare sau a stocurilor de metale concretizate în reducerea unor cheltuieli atât
preţioase aflate în trezoreria statului, guvernul în bugetele regionale, cât şi în cel federal, dar
federal a acţionat cu parcimonie, economisind şi prin politica monetară prudentă a Băncii
fonduri, astfel încât să-i rămână suficiente resurse Centrale Ruse. Cu toate acestea, dependenţa
pentru a soluţiona eventualele situaţii de urgenţă creşterii economice de exportul de produse
care ar putea interveni intempestiv în viitorul mai energetice (petrol, gaz natural) rămâne un
mult sau mai puţin apropiat. factor de vulnerabilitate al stabilităţii creşterii
În acelaşi timp, este important de observat economice.
cum se pregăteşte Rusia pentru şocul unor Se impune precizat şi faptul că măsurile
viitoare crize: investind în rezerve de aur. Unele guvernamentale adoptate în vederea sprijinirii
analize (Almăşan, 2016) au arătat că „în timp ce, industriilor non-extractive, dar şi cele legate

32
INFOSFERA

de găsirea de noi destinaţii de export (China, Referitor la evoluţia sectorului bancar naţional
alte ţări din Asia), au fost subminate de unele în 2017, o analiză a FMI arată că instituţiile financiare
deficienţe structurale ale economiei ruse (climatul şi bancare şi-au revenit gradual după efectele
investiţional slab dezvoltat, costurile financiare negative ale sancţiunilor, inclusiv prin crearea
ridicate, rigiditatea pieţei muncii şi lipsa unui unor mecanisme de absorbţie a şocurilor de capital.
mediu concurenţial puternic în majoritatea Măsurile interne de pe piaţa bancară au fost dublate
sectoarelor economice). În opinia analiştilor de politica autorităţilor ruse care avea ca obiectiv
FMI, toate aceste deficienţe constituie obstacole creşterea rezistenţei sectorului bancar naţional
în calea unei creşteri economice puternice pe la şocuri externe prin reducerea dependenţei de
termen mediu şi lung, iar remedierea lor prin cursul dolar/euro, instaurarea unor condiţii macro-
intermediul unor noi reforme structurale este prudenţiale în domeniul creditării, dar şi a unui
imperios necesară (IMF, 2017). cadru de reglementare şi supraveghere bancară
Potrivit previziunilor Comisiei Europene, care să dispună de instrumente de intervenţie
în anii 2017 şi 2018 redresarea economică a precoce (early intervention procedures). Raportul
Rusiei, marcată prin intrarea PIB pe un trend FMI evidenţiază că introducerea noului mecanism
pozitiv de creştere (1,2% şi, respectiv, 1,4%), va de rezoluţie şi supraveghere bancară va diminua
fi susţinută atât de stabilizarea preţului petrolului, durata procesului de salvare şi restructurare pentru
cât şi de revigorarea creşterii economice la nivel băncile aflate în dificultate, dar, cu toate acestea,
global, ambele fenomene contribuind la sporirea sunt necesare noi reglementări pentru procedura
exporturilor naţionale (Anexa 2). de recapitalizare internă (bail-in) pentru ca
Proiecţiile privind perspectivele evoluţiei stabilitatea financiară a sectorului bancar să fie pe
economiei ruse, conţinute în cel mai recent deplin atinsă.
raport al FMI, sunt chiar mai optimiste decât Pentru perioada 2017-2018, analiza Comisiei
cele ale Comisiei Europene, apreciindu-se că este Europene previzionează o creştere a cererii
posibilă atingerea unui ritm de creştere a PIB interne, această evoluţie urmând să contribuie la
de 1,4% în 2017, atât în condiţiile unei evoluţii revirimentul PIB (Anexa 2). Trendul ascendent
ascendente a preţului petrolului, dar şi ca urmare al consumului privat constituie semnul creşterii
a detensionării condiţiilor de creditare de pe încrederii consumatorilor, al sporirii salariilor
pieţele de capital. Acelaşi raport apreciază că alţi reale şi indexării pensiilor de stat, toţi aceşti factori
factori care vor contribui la ieşirea din recesiune a la un loc conducând la mărirea veniturilor reale
Rusiei sunt legaţi de continuarea declinului ratei disponibile. Totuşi, o analiză a Băncii Mondiale
inflaţiei (ca urmare a aprecierii uşoare a rublei) în apreciază că ritmul creşterii consumului privat
2017, fiind de aşteptat ca aceasta să înregistreze în Rusia ar putea fi diminuat pe fondul ratelor
un nivel de doar 4% (atingându-se astfel „ţinta dobânzilor ridicate şi a creşterii slabe a creditelor
de inflaţie” a Băncii Centrale a Rusiei), dublată de consum (The World Bank, 2016).
de revirimentul sectorului financiar ca urmare a Analiza Comisiei Europene privind
politicilor de sprijin din partea autorităţilor ruse. perspectivele economiei ruse în 2017 arată că, deşi
Şi experţii Comisiei Europene prognozează rata inflaţiei va scădea sub 5% în 2017, reflectând
că redresarea economică va fi susţinută în aprecierea uşoară a rublei, atât în raport cu dolarul,
perioada 2017-2018 de scăderea presiunilor cât şi cu euro, totuşi creşterea preţurilor la unii
inflaţioniste (Anexa 2), coroborată cu o mai producători, coroborată cu mărirea accizelor,
mare profitabilitate a sectorului corporativ, aceşti rămân riscuri majore pentru o viitoare politică de
factori fiind de aşteptat să sporească încrederea relaxare monetară. De aceea, politica monetară
mediului de afaceri şi să sprijine majorarea a Băncii Centrale a Rusiei care ţinteşte o rată a
investiţiilor productive, chiar şi în condiţiile unor inflaţiei de doar 4% până la finalul anului 2017
costuri mai ridicate ale împrumuturilor pe piaţa rămâne una prudentă, concretizată în reducerile
bancară internă. ratei nominale a dobânzii directoare la 9,25%.

33
INFOSFERA

Ca urmare a tendinţei de stabilizare a preţului capacitatea autorităţilor de la Moscova de a


petrolului, exporturile vor continua trendul se adapta din punct de vedere al prognozelor
ascendent, sporind într-un ritm de 3,3% în 2017 bugetare la un preţ al petrolului scăzut şi de a
şi de 3,6% în 2018, iar dinamica importurilor găsi noi soluţii pentru dificultăţile generate de
se va accelera de asemenea (la 2,3% în 2017 şi impunerea sancţiunilor internaţionale.
3,4% în 2018), în vederea satisfacerii comenzilor Până în prezent, măsurile implementate s-au
care alimentează consumul populaţiei (Anexa 2). bazat pe o politică a cursului de schimb flexibil,
În 2017, rata şomajului se va menţine la un reduceri ale cheltuielilor bugetare – concomitent
nivel constant, comparativ cu 2016 (5,6%), iar, cu apelarea la Fondul de rezervă – dar, în opinia
potrivit proiecţiilor Comisiei Europene, structura analiştilor Băncii Mondiale, acestea ar trebui
şomajului va rămâne de asemenea similară cu dublate de reforme economice care să conducă
anii anteriori (menţinerea decalajelor de ocupare la reducerea dependenţei de exporturile de
urban-rural, femei-bărbaţi). În 2017, există hidrocarburi (The World Bank, 2016).
premisele ca Rusia să se confrunte în continuare Pentru reducerea riscurilor pe care le pot
cu dezechilibre bugetare (deficit bugetar de avea dezechilibrele structurale pentru creştere
-3% din PIB), ca urmare a faptului că ajustările economică pe termen mediu şi lung în Rusia, cel
cheltuielilor guvernamentale pot compensa doar mai recent raport de ţară al FMI prezintă o serie
parţial diminuarea veniturilor bugetare cauzate de recomandări: privatizarea unor mari companii
de menţinerea unui preţ scăzut al petrolului deţinute de către stat, evaluarea instituţiilor
comparativ cu anii anteriori. Trebuie însă precizat financiare şi bancare pentru identificarea celor cu
că autorităţile de la Moscova au în vedere un grad ridicat de risc şi consolidarea acestora, dar
program de consolidare fiscală pentru perioada şi punerea în practică a unui plan coerent pentru
2017-2019. Potrivit proiectului de buget federal impulsionarea investiţiilor, sprijinirea dezvoltării
(care este elaborat luând în calcul preţul petrolului altor sectoare decât cele legate de producţia şi
la 40 dolari/barilul), consolidarea bugetară va fi exportul de bunuri energetice, ca şi măsuri pentru
realizată prin reducerea cheltuielilor, dar şi prin creşterea productivităţii.
măsuri de creştere a veniturilor (prin transferul Alte domenii prioritare pentru succesul
dividendelor de la companiile controlate de stat reformelor structurale la orizontul anilor 2017-
şi creşterea taxelor pe venit în sectorul energetic). 2018 le reprezintă: drepturile de proprietate,
Proiectul de buget prevede o scădere totală a guvernanţa, politicile privind piaţa muncii,
cheltuielilor cu 3,7% din PIB, cele mai mari sprijinirea investiţiilor în inovaţii şi în
diminuări înregistrându-se în domeniul apărării infrastructură. De asemenea, în raportul FMI se
naţionale (-1,8% din PIB), urmate de reducerea apreciază că ar fi utilă dezvoltarea unui program
cheltuielilor cu securitatea socială (-0,5% din de măsuri ale statului care să vizeze încurajarea
PIB) şi securitatea naţională (-0,4% din PIB). activităţilor cu efecte de propagare asupra
Pentru perioada 2017-2018, analizele productivităţii şi concurenţei, nu doar la nivel
Comisiei Europene indică o evoluţie pozitivă a federal, ci şi regional.
soldului balanţei de plăţi curente (care scăzuse Din cauza penetrării slabe pe pieţele externe
în 2016 la 1,9% din PIB, ca urmare a veniturilor ale companiilor ruseşti se impun şi alte măsuri
reduse din exportul de bunuri), care ar urma să de sprijin care să favorizeze integrarea ţării în
crească la 3,6 % din PIB în 2017 şi, respectiv, la lanţurile globale ale valorii, pentru realizarea
3,7% din PIB în 2018, pe fondul unui reviriment al acestui obiectiv fiind de dorit ca autorităţile ruse
exportului de bunuri şi al îmbunătăţirii raportului să încheie noi acorduri comerciale preferenţiale.
de schimb. Nu în ultimul rând, analizele FMI menţionează ca
Evoluţia economiei ruse în perioada 2017- vitală pentru restructurarea economică reforma
2018 va fi dependentă nu doar de fluctuaţiile pensiilor, concretizată în creşterea vârstei
cererii externe de resurse energetice, ci şi de obligatorii pentru pensionare, această măsură

34
INFOSFERA

putând compensa evoluţia demografică negativă vizează accelerarea reformei instituţionale, dar
de pe piaţa muncii (exodul forţei de muncă pe şi creşterea TVA, care ar putea genera venituri
pieţele externe). Toate aceste reforme structurale bugetare mai mari, concomitent cu impunerea
s-ar impune a fi completate şi de un regim fiscal unor taxe suplimentare pe activele imobiliare şi
care să „protejeze competitivitatea, atenuând în sectorul energetic.
impactul volatilităţii preţului petrolului asupra Concluzionând, se poate aprecia că unele
cursului de schimb şi asupra creşterii economice” analize (Moagăr-Poladian et. al, 2015) care
(IMF, 2017). au mizat pe rezistenţa economiei ruse la şocul
În ultimul raport al OCDE privind sancţiunilor şi-au dovedit acurateţea. Deşi a
perspectivele economiei ruse în perioada 2017- traversat doi ani de recesiune după impunerea
2018 se subliniază că, pentru menţinerea ţării sancţiunilor internaţionale, dar şi ca urmare a
pe traiectoria redresării economice, o relaxare a scăderii continue a preţului petrolului, economia
politicii monetare ar putea fi luată în considerare, Rusiei se va redresa în 2017-2018, acest proces
dar măsurile implementate trebuie să rămână fiind însă expus tuturor riscurilor interne şi
moderate pentru a nu conduce la puseuri externe amintite în analiza noastră.
inflaţioniste (OECD, 2017). De asemenea,
analiştii OCDE estimează că actuala politică Scenarii privind viitorul sancţiunilor
fiscală restrictivă, dar şi reducerea cheltuielilor 1. Continuarea climatului izolaţionist –
bugetare ar putea constitui factori de temperare „loose-loose scenario”
a creşterii economice, mai ales în condiţiile în După cum am menţionat în analiza
care sunt necesare investiţii publice în domenii noastră, economia rusă a fost afectată de
prioritare (educaţie, inovare, infrastructură). O consecinţele sancţiunilor internaţionale. După
posibilă soluţie menţionată de către analiza OCDE impunerea acestora, Rusia s-a confruntat

Graficul 2 : Evoluţia fluxurilor şi stocurilor de ISD receptate de către Rusia,


în perioada 2010-2016 (în miliarde dolari)
Sursa: UNCTAD Database (2017) pentru perioada 2010-2015, iar pentru anul 2016, estimările preliminare ale
OCDE Data (2016).

35
INFOSFERA

cu un adevărat exod de capital extern. Aşa concretizat în pierderea unor locuri de muncă
cum se observă în datele ilustrate de către din statele membre UE (ca urmare a rezilierii
Graficul 2, atât fluxurile, cât şi stocurile de unor contracte de comercializare de produse
intrări de investiţii străine directe (ISD) au agroalimentare în Rusia, ulterior impunerii
scăzut semnificativ în 2015, primul an de embargoului rus la importul de astfel de
după impunerea sancţiunilor internaţionale ca produse din UE).
răspuns la anexarea Crimeii. Alte analize din literatura de specialitate
Această evoluţie se poate explica prin (Crozet et al., 2016) apreciază că „sancţiunile
instabilitatea climatului economic, coroborat impuse pentru pieţele de capital au condus
cu retrogradarea rating-ului de ţară (atât de la obstrucţionarea comerţului cu servicii
către Moody, cât şi de către Standard&Poors) în financiare, având un impact negativ asupra
categoria „junk” – nerecomandat investitorilor. companiilor şi furnizorilor de servicii care se
Totuşi, în 2016, se observă o tendinţă de creştere bazau pe o astfel de intermediere financiară,
a intrărilor de ISD, dar ele rămân sub nivelurile determinându-le să anuleze sau să îşi diminueze
înregistrate anterior impunerii sancţiunilor. semnificativ vânzările în Rusia”.
Dacă până la criza ucraineană, UE reprezenta Cu toate acestea, nu trebuie neglijat faptul
al treilea mare partener comercial pentru Rusia, că relaţiile comerciale bilaterale rămân extrem
impactul sancţiunilor s-a resimţit semnificativ de importante pentru UE, în pofida actualelor
asupra comerţului bilateral (Graficul 3). tensiuni induse de sancţiunile reciproce, în

Graficul 3: Impactul sancţiunilor asupra schimburilor comerciale dintre UE şi Rusia,


în perioada 2010-2016 (în miliarde de euro)
Sursa: Prelucrarea autorilor pe baza datelor Eurostat (2016).

Referitor la consecinţele sancţiunilor asupra condiţiile în care Rusia reprezintă principala


fluxurilor comerciale bilaterale, trebuie amintit sursă de import pentru produsele energetice
că un efect secundar al impunerii acestora s-a (Tabelul 1).

36
INFOSFERA

Tabelul 1: Sursele de import ale UE pentru produse energetice, în 2016 (în %)

Combustibili solizi Gaz natural Petrol

F. Rusă 29,0 F. Rusă 37,5 F. Rusă 30,4

Columbia 21,2 Norvegia 31,6 Norvegia 13,1

SUA 20,5 Algeria 12,3 Nigeria 9,1

Africa de Sud 9,9 Qatar 6,4 Arabia Saudită 8,9

Australia 6,2 Libia 2,1 Kazahstan 6,4

Indonezia 3,4 Nigeria 1,5 Irak 4,6

Canada 2,5 Trinidad Tobago 0,9 Azerbaidjan 4,4

Ucraina 1,5 Peru 0,4 Algeria 4,2

Norvegia 0,7 Turcia 0,2 Angola 3,4

Altele 5,1 Altele 7,1 Altele 15,5

Sursa: Prelucrarea autorilor pe baza datelor Eurostat (2016).

Având în vedere cele expuse mai sus, Trebuie precizat că şi Rusia ar trebui să
coroborat cu legăturile comerciale dintre UE îşi dorească noua „pace”, deoarece analizele
şi Rusia, apreciem că prelungirea sancţiunilor elaborate de FMI şi Banca Mondială, dar şi de
după 2017 va conduce la continuarea pierderilor Comisia Europeană, sunt unanime în a aprecia
economice pentru ambele părţi, iar situaţia din că riscurile privind perspectivele economiei
Ucraina nu se va remedia, ci se va transforma Rusiei în 2017 şi 2018 sunt legate nu doar de
într-un „conflict îngheţat”. evoluţia preţului petrolului, ci şi de tensiunile
geopolitice care ar putea, dacă se acutizează, să
2. Redeschiderea dialogului – „win-win se răsfrângă negativ asupra creşterii economice
scenario” generale.
Al doilea scenariu privind relaţiile De precizat că unele cercetări (de exemplu,
UE-Rusia, dar şi SUA-Rusia, implică o reluare Pop et al., 2016) subliniază faptul că, prin
a dialogului, cu posibilitatea restabilirii relaţiilor continuarea pe termen nedefinit a sancţiunilor
comerciale la nivelul pre-sancţiuni. În condiţiile reciproce, relaţia dintre Rusia şi partenerii săi
în care efectele de politică externă nu s-au
occidentali (mai ales statele membre ale UE)
produs, înregistrându-se însă pagube economice
riscă să devină o „pace rece”, dar care se va
semnificative, acest scenariu pare cu atât mai
repercuta puternic negativ asupra tuturor celor
dezirabil cu cât antagonizarea Rusiei produce
implicaţi. Referitor la acest aspect, în analiza
tensiuni suplimentare asupra situaţiei fragile
în care se găseşte UE post-Brexit. În ceea ce menţionată se arată că „din cauza gradului
priveşte prelungirea tensiunii geopolitice şi ridicat de integrare a economiei ruse pe pieţele
în relaţiile cu SUA, unii autori (Drăgoi et al., globale, dar şi în condiţiile în care statele
2017) apreciază că „sancţiunile bilaterale sunt membre ale UE rămân dependente de exportul
costisitoare pentru ambele ţări, neavând însă rusesc de produse energetice, pierderile
niciun efect privind restaurarea statu-quo-ului înregistrate ca urmare a menţinerii sancţiunilor
anterior din Ucraina”. şi în viitorul apropiat vor fi duale (atât statele

37
INFOSFERA

membre ale UE, cât şi Rusia au de suferit în Efortul Europei pentru aprofundarea
urma restricţiilor comerciale reciproce)”3. abordării propriei securităţi nu înseamnă, de
acum încolo, nici renunţarea la transatlantism
În loc de concluzii şi, cu atât mai mult, nu implică nici izolarea
Analizând perspectivele economiei ruse completă a Rusiei cu speranţa că SUA vor
la trei ani după impunerea unui cumul de găsi, de o manieră bilaterală cu Rusia, soluţia
sancţiuni internaţionale, se observă nu doar securităţii europene. Repornirea motorului
rezistenţa acesteia la şocul sancţiunilor, ci şi franco-german al integrării europene, de după
voinţa autorităţilor de a implementa măsuri de alegerile prezidenţiale din Franţa, presupune că
ajustare bugetară care să compenseze efectele acesta are în vedere noile circumstanţe pe cale de
menţinerii preţului petrolului la un nivel scăzut. a deveni un nou cadru de abordare a problemelor
Prin acţiunile sale în arena internaţională, geopolitice pe continentul european. Acest
Rusia a demonstrat nu doar capacitate de lucru înseamnă, printre altele, că cele două ţări
reorientare strategică (iniţierea unui parteneriat lider, pentru a-şi manifesta rolul cuvenit pentru
cu China pentru livrarea de gaz prin intermediul viitorul imediat, trebuie să accepte concesii în
conductei „Sila Sibirii” – Puterea Siberiei), ci interiorul UE şi în politica externă a Uniunii.
şi că deţine resursele care îi permit poziţionarea În balans sunt dependenţe istorice ale Europei
în liga jucătorilor economici puternici pe plan democratice (faţă de SUA pentru securitate, iar
faţă de Rusia pentru energie) care nu mai pot
internaţional.
fi tratate în conformitate cu vechile reguli, mai
Deşi sancţiunile au afectat-o economic,
ales când orice vacuum de putere poate conduce
alegerile sale de strategie externă nu s-au
la dezechilibre globale, cu consecinţe pentru
modificat; mai mult, prin „răspunsul” său
securitatea europeană. Globalizarea, cu bune şi
(referire la embargoul privind importul de
rele, ne-a demonstrat că Rusia are o adaptabilitate
produse agricole şi alimentare din UE, SUA
în creştere la propriile sale dependenţe, iar ca
şi Canada), Rusia a afectat puternic pieţele
putere mondială a înţeles că numai flexibilizarea
agricole din aceste state, în special pe cele
în relaţiile sale externe poate compensa din
europene (pentru care, anterior acestui pierderile suferite de un azimut conservator şi
embargou, Rusia reprezenta a treia destinaţie poate obsedant, prin reiterarea unui antagonism
de export). Luând în considerare aceste continental istoric – mereu spre vest – cu
realităţi în contextul evoluţiilor actuale din invocarea propriei securităţi şi a riscurilor la
interiorul UE, continuarea sancţiunilor pe adresa acesteia. Aşa cum am menţionat, toate
termen nedefinit împotriva Rusiei nu pare părţile sunt interesate de propria securitate, dar
benefică niciunei părţi, iar restaurarea unui Rusia, prin criza Ucrainei, a încercat (poate
climat benefic unui dialog politic aprofundat şi testat) un „nou echilibru” de putere fără justă
de cooperare comercială pare singura alegere cauză de ameninţare. Este posibil ca prin acest
raţională. În mod cert, dincolo de posibile „demers” să-şi fi încărcat coşul de negocieri
„reveniri” în formula de securitate europeană viitoare cu UE şi SUA, iar valoarea reală a
cu sprijin transatlantic (să nu uităm că de acestuia va depinde de rezultatul alegerilor
mai mult de două decenii se discută despre prezidenţiale din 2018.
reformarea NATO), credem că statele membre Trebuie reţinut faptul că lumea este în
ale UE, şi nu numai, trebuie, în mod real, să schimbare rapidă, iar rezultatul multor alegeri
contribuie la extinderea capacităţii Europei parlamentare sau prezidenţiale sunt acum
de a acţiona direct şi de a răspunde crizelor o confirmare a acestui fapt şi nu invers. Ca
determinate de circumstanţele în schimbare, urmare, este de presupus că orice respiro
care ne amintesc de multe alte promisiuni strategic trebuie folosit pentru un viitor mai
angajate fără finalitate. bun.

38
INFOSFERA

Anexa 1: Trei ani de sancţiuni internaţionale la adresa Rusiei

ENTITATEA CARE A IMPUS DATA SECTOARE EFECTE


PRELUNGIREA
SANCŢIUNILE IMPUNERII VIZATE ECONOMICE

Sancţiuni Efecte negative


împotriva unor asupra sectorului
oficiali ruşi şi a bancar rus, prin
băncii Rossiya contagiune, banca
Rossiya fiind una
dintre cele mai
importante bănci
ruseşti

Restricţii de Repercusiuni
export şi de asupra schimburilor
SUA vânzare de licenţe comerciale bilaterale
privind bunuri
Da, până în înalt tehnologice
2014
2017 inclusiv

Restricţii de Repercusiuni
finanţare pentru negative pe
două instituţii ansamblul
financiare majore economiei, dat
(Gazprombank fiind importanţa
OAO şi VEB) instituţiilor
şi pentru două sancţionate
firme energetice
importante
(OAO Novatek şi
Rosneft)

Financiar, active Izolarea sectorului


blocate pentru bancar rus, lipsa de
apropiaţii lichidităţi
regimului lui
Vladimir Putin

UE Comercializarea Ca efect al
de armament, sancţiunilor
Da, până în bunuri care reciproce, comerţul
2014
2017 inclusiv pot fi folosite bilateral a fost
în acest scop; vizibil afectat, o
Ca măsură de scădere masivă
răspuns, Rusia a a importurilor
impus embargoul Rusiei din UE fiind
la importul de înregistrată începând
produse agricole cu anul 2015
din UE

Sursa: Autorii pe baza datelor consultate.

39
INFOSFERA

Anexa 2: Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici ai Rusiei,


în perioada 2014-20181 (în %)

Indicatori 2014 2015 2016 2017 2018


PIB real (modificări anuale, în %) 0,7 -2,8 -0,2 1,2 1,4
Cerere internă totală 0,3 -7,9 -2,9 0,8 1,1
(modificări anuale, în %),
din care:
- Consum privat 1,5 -9,8 -4,5 1,1 1,6
- Consum public 0,2 -3,1 -0,5 -0,7 -0,8
- Investiţii productive -1,1 -1,3 0,9 0,0 0,0
Rata şomajului 5,2 5,6 5,7 5,7 5,6
(în % din populaţia activă la sfârşitul anului)

Rata inflaţiei (indicele armonizat al preţurilor 7,8 15,5 7,2 4,4 4,0
de consum, medii anuale, în %)

Deficit bugetar -1,0 -2,7 -3,7 -3,0 -2,4


(în % din PIB)
Datorie publică 15,9 16,3 16,7 16,2 16,5
(în % din PIB)
Volumul exporturilor de bunuri şi servicii 0,6 3,7 3,1 3,3 3,6
(modificări anuale, în %)
Volumul importurilor de bunuri şi servicii -7,6 -25,8 -3,8 2,3 3,4
(modificări anuale, în %)
Soldul balanţei de plăţi curente (în % din PIB) 2,8 4,9 1,9 3,6 3,7

Soldul balanţei comerciale (în % din PIB) 9,3 11,1 9,3 10,0 10,1

Curs mediu anual de schimb 1 euro=…ruble 2 47,3 57,5 68,2 62,3 …

Curs mediu anual de schimb 1 dolar american 38,5 61,1 66,9 57,9 …
=…ruble

Note: 1. Estimări pentru 2017-2018; 2. Cursul mediu anual pentru raportul euro/ruble şi dolar/ruble este calculat de
către autori pe baza datelor lunare ale Băncii Centrale Europene (European Central Bank, 2017).
Sursa: Prelucrarea autorilor pe baza datelor, European Commission (Spring Economic Forecats, 2017).

Referinţe bibliografice: No. 2059, p. 48. Disponibil la adresa: https://


1. ALMĂŞAN, C. (2016), „Aurul ca investiţie sau www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/
depozit”, Economistul, Nr. 14-15. Disponibil la friendly-fire-the-trade-impact-of-the-russia-
adresa: http://site-vechi.economistul.ro/cornel- sanctions-and-counter-sanctions/kwp_2059.pdf
almasan-j10/ 3. European Commission (2017), Economic
2. CROZET, M., HINZ, J. (2016), „Friendly Fire: Forecasts, Spring 2017, Disponibil la adresa:
The Trade Impact of the Russia Sanctions and https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ip053_
Counter-Sanctions”, KIEL Working Paper, en.pdf

40
INFOSFERA

4. European Central Bank (2017), Russian Rouble, 9. OECD (2017), Economic Outlook, 7 June.
Disponibil la adresa: https://www.ecb.europa. Disponibil la adresa: http://www.oecd.org/
eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_ economy/better-but-not-good-enough-new-
reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph- approaches-are-needed-to-make-globalisation-
rub.en.html work-for-all.htm
5. International Monetary Fund (2016), Russia 10. POP, N., DRĂGOI A.-E. (2016), „Scenario
– Adjusting to lower oil prices, June 2016, Analysis for the Perspectives of the EU-Russian
Disponibil la adresa: http://www.imf.org/en/ Federation Relationship”, Global Economic
News/Articles/2016/07/13/13/05/NA071316- Observer, Vol. 4, No. 2. Disponibil la adresa:
Russia-Adjusting-to-Lower-Oil-Prices http://www.globeco.ro/wp-content/uploads/vol/
6. International Monetary Fund (2017), Russian split/vol_4_no_2/geo_2016_vol4_no2_art_009.
Federation: Staff Concluding Statement of the pdf
2017, May 19. Disponibil la adresa: http://www. 11. KINSELLA, R. (2017), „We Need to Engage
imf.org/en/News/Articles/2017/05/19/Russian- With Putin`s Russia”, în Social Europe, Aprilie,
Federation-Staff-Concluding-Statement-of-the- Disponibil la adresa: https://www.socialeurope.
2017-Article-IV-Mission eu/2017/04/professor-stiglitzs-critique-illiberal-
7. KHRUSTALEV, E. (2015), Overview of the stagnation-raises-unaddressed-questions/
Gold Mining Industry in Russia in 2013-2014. 12. WATTS, W. (2016), Oil post 45% rise in
Disponibil la adresa: http://investinrussia.com/ 2016, biggest annual growth in seven years,
data/files/sectors/0_EY-gold-mining-industry-in- Market Watch. Disponibil la adresa: http://
russia.pdf www.marketwatch.com/story/oil-prices-higher-
8. MOAGĂR – POLADIAN, S., DRĂGOI, A. – E. after-us-supply-data-shows-weak-rise-in-
(2015), „Crimean Crisis Impact on International stockpiles-2016-12-30
Economy – Risks and Global Threats”, Procedia 13. World Bank (2017), Pathway to inclusive growth
Economics and Finance, Vol. 22, Pages 452-462. in Russia, January 2017, Disponibil la adresa:
Disponibil la adresa: http://www.sciencedirect. https://issuu.com/world.bank.europe.central.
com/science/article/pii/S2212567115002385 asia/docs/dec27scdpapereng

1
IMF (Russia – Adjusting to lower oil prices, June 2016), World Bank (Pathway to inclusive growth in Russia, January
2017), European Commission (Economic Forecasts, Spring 2017).
2
Care a debutat după 2014 (anul în care aplicarea sancţiunilor economice internaţionale impuse ca răspuns la anexarea
Crimeii de către Federaţia Rusă a coincis cu o scădere importantă a preţului ţiţeiului, fenomene care s-au repercutat
negativ asupra creşterii economice).
3
Atât embargoul rus la produsele agricole, cât şi sancţiunile UE şi ale SUA au fost extinse până la finele anului 2017.
Până în prezent, fermierii europeni au înregistrat deja pierderi de peste 5 miliarde euro (potrivit estimărilor Comisiei
Europene), iar, la rândul lor, băncile ruseşti s-au confruntat cu probleme legate de lichidităţi, ca urmare a interzicerii
participării pe pieţele de capital europene.

41
INFOSFERA

BĂTĂLIA PENTRU MOSUL (2016-2017):


CÂTEVA OBSERVAŢII DESPRE DINAMICA
PUTERII STATULUI ISLAMIC,
RADIOGRAFIATĂ DE SURSE DESCHISE
Florin DIACONU*

Abstract
The text is aimed at exploring, with a limited amount of details, the way in which various open sources,
both from the Middle East and the Western World (U.S. and Europe) had described and analyzed the battle for
Mosul, fought between October 2016 and July 2017 by Iraqi, Kurdish and international forces against the so-
called Islamic State (or SI). Main stages of the battle are taken into account, together with some problems and
sensitive topics open sources have properly identified: that of large numbers of civilian casualties; the fact that
the final results of the battle for Mosul are strongly enhancing Iranian influence in the Greater Middle East;
possible and probable changes of the political and military behavior of the Islamic State; and some policy
recommendations aimed at soundly stabilizing the Mosul region and denying SI any serious chance of revival.
Keywords: Islamic State (SI), U.S.-led international coalition, urban warfare, guerilla, post-conflict
stabilization, battle, Mosul, Iraqi army, Kurdish military forces, Iranian influence.

Începutul bătăliei: toamna lui 2016 încă 600.000 de civili. La nord de oraş, poziţiile
Operaţiunile militare desfăşurate împotriva SI au fost atacate de luptători kurzi. Sursa din
organizaţiei Stat Islamic în vederea eliberării care cităm aici afirmă şi că unităţile kurde erau
oraşului Mosul au început, potrivit surselor sprijinite de „forţe speciale ale SUA, britanice
deschise, în octombrie 2016. şi franceze”. Armata irakiană a atacat şi ea, în
La 17 octombrie 2016, premierul irakian forţă, dinspre sud şi sud-vest. Brett McGurk1,
anunţa începutul marii ofensive îndreptate diplomat american, pomenea într-un mesaj pe
împotriva forţelor din Mosul ale organizaţiei Twitter şi implicarea în ofensivă a „voluntarilor
autointitulate Stat Islamic (SI). Pregătirile din Ninewa” (referire directă la rolul miliţiilor
pentru ofensivă duraseră o lună, forţele locale, care înglobează o componentă şiită foarte
anti-SI concentrate numărau 30.000-45.000 de puternică)2.
oameni, iar presa britanică estima că forţele Două zile mai târziu, Reuters transmitea,
SI ar fi compuse din 6.000 de luptători (dacă citând oficialităţi irakiene, că ofensiva contra
luăm în calcul aceste cifre, atacatorii au avut o forţelor SI din Mosul „se desfăşoară mai
superioritate numerică de cel puţin 5:1, sau poate rapid decât era planificat”. Forţele irakiene şi
chiar de 7,5:1). La acel moment, în oraş se aflau kurde înaintaseră semnificativ, apropiindu-se

*
Conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti (FSPUB), unde predă
Studii Strategice, Relaţii Internaţionale şi Geopolitică.

42
INFOSFERA

la 6-12 mile de oraş. SI utiliza, în defensivă, La 17 noiembrie (adică la exact 30 de zile


atentatori sinucigaşi, bombe artizanale şi mine de la începutul ofensivei), agenţiile de presă
îngropate, precum şi lunetişti. Ofensiva împotriva occidentale transmiteau că „e probabil ca
SI din Mosul declanşase şi un nou exod al această campanie să dureze mai multe luni”.
populaţiei civile care fugea din zonele de luptă – Aceleaşi rapoarte subliniau câteva succese ale
aproape 5.700 de oameni îşi abandonaseră casele trupelor irakiene şi ale miliţiilor şiite sprijinite
de la începutul luptelor3, conform estimărilor de Iran, dar subliniau şi faptul că Mosulul nu
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie4 este încă pe deplin încercuit. Surse deschise
(OIM). insistau şi asupra faptului că forţele anti-SI
Spre sfârşitul lunii octombrie 2016, diverse au „planuri diferite şi uneori aflate în conflict
surse deschise indicau clar faptul că ritmul unele cu altele”, ceea ce „ar putea complica
înaintării trupelor irakiene şi kurde în zona Mosul mult continuarea bătăliei sau stabilizarea
se redusese semnificativ. Bătălia începea să fie regiunii”6.
descrisă ca urmând să fie „lungă şi dificilă”; Până la jumătatea lui ianuarie 2017,
aceleaşi surse indicau şi un număr mai mare trupele irakiene au reuşit să preia controlul
de luptători ai SI aflaţi în oraş decât cel estimat în întreaga parte de est a oraşului, în special
iniţial (până la 12.000, adică de două ori mai mulţi după o serie de atacuri puternice întreprinse
decât relatau diverse rapoarte de presă la începutul în perioada 10-18 ianuarie. Pentru SI,
bătăliei). Presa sublinia şi că „recapturarea oraşului principala problemă pare să fi fost pierderea
va fi una din cele mai mari bătălii în mediul urban controlului asupra Universităţii din Mosul,
din istoria recentă”, precum şi că „armata irakiană folosită ca principală bază logistică7. În lunile
nu este echipată sau instruită să întreprindă astfel următoare, până în vară, luptele au devenit tot
de operaţiuni încercând să reducă la minimum mai dificile, defensiva SI fiind mult facilitată
pierderile civile”, dar şi faptul că „în absenţa unor de caracteristicile Oraşului Vechi (multe
informaţii precise... eficacitatea loviturilor aeriene străzi extrem de înguste, zone foarte dens
ale SUA este limitată”5. populate etc.)8.

43
INFOSFERA

Sfârşitul luptelor din oraş: prima parte a la Mosul, iar surse deschise vorbeau şi despre
lui iulie 2017 o dramatică reducere a numărului de voluntari
Abia la începutul lui iulie 2017, unităţi străini care se alătură Statului Islamic – în jur
irakiene au încheiat cu succes operaţiunea de de 50 pe lună, faţă de 2.000 în acelaşi interval11,
încercuire completă a oraşului. Surse militare de la apogeul expansiunii teritoriale a acestei
la Bagdad, citate de Al Jazeera, afirmau la acel organizaţii teroriste sunnite. Surse deschise
moment că SI a pierdut definitiv controlul asupra relatau şi că luptele în oraş au mai continuat,
unui pod important peste Tigru, ultima legătură a zile şir, până la eliberarea ultimelor cvartale
militanţilor din Mosul cu exteriorul. Cu aceeaşi controlate de SI12.
ocazie, oficiali irakieni şi din SUA afirmau
Exploatarea succesului
că SI foloseşte civili „ca scuturi umane”. La
aceeaşi dată, sursa citată relata şi că distrugerile După înfrângerea trupelor SI aflate în Mosul,
provocate de lupte sunt uriaşe, în special în partea luptele au continuat, în unele momente cu
notabilă intensitate. Unităţi ale armatei irakiene,
de vest a oraşului, unde „cvartale întregi au fost
susţinute de diverse formaţiuni paramilitare
transformate în grămezi de ruine ca urmare a
(miliţii organizate pe diverse criterii) au exploatat
luptelor”9.
succesul militar de la Mosul, angajând în luptă
Câteva zile mai târziu, la 6 iulie, „o
formaţiuni de luptători ai SI.
importantă oficialitate din cadrul ONU” (Lise
La începutul lui august, relata publicaţia
Grande, coordonatorul pentru Irak al activităţilor
electronică AMN (Al-Masdar News), gruparea
umanitare ale ONU) afirma că „până la 20.000 paramilitară anti-SI numită de surse occidentale
de civili” se află „în ultimele zone deţinute de SI PMU (Iraqi Popular Mobilization Units) a
în zona Oraşului Vechi din Mosul”, precum şi reuşit să elibereze 17 aşezări rurale aflate la vest
că aceştia se confruntă cu „condiţii groaznice”. de Mosul, reducând astfel în mod substanţial
Conform ONU, „luptătorii SI deschid focul controlul SI asupra zonei Tal Afar, aflată la
asupra civililor, dacă aceştia încearcă să plece” vest de oraşul proaspăt eliberat. Sursa pe care o
din zona unde au loc lupte10. utilizăm aici preciza că „potrivit unor estimări
La sfârşitul primei decade a lui iulie 2017, americane recente”, în zona Tal Afar ar fi „până
premierul irakian anunţa oficial înfrângerea SI la 1.000 de luptători ai Statului Islamic”13.

44
INFOSFERA

Desigur, AMN e o sursă deschisă de o valoare Ce urmează, totuşi, după înfrângerea SI la


discutabilă14, dar informaţiile referitoare la Mosul
luptele de la vest de Mosul sunt confirmate În cazul bătăliei pentru Mosul, rapoarte
(cel puţin parţial) şi de alte segmente ale presei ale unor importante organizaţii internaţionale
electronice. Aşa de exemplu, la 1 august 2017, indică, foarte clar, un număr mare de victime
publicaţia online Kurdistan24.net îl cita pe civile (collateral casualties). Ne referim, în
generalul irakian Najm al-Jabouri (fost primar special, la un raport al organizaţiei Amnesty
în Tal Afar), care vorbea despre faptul că în International, a cărui redactare a fost încheiată
această zonă, aflată la 40 de kilometri vest în a doua jumătate a lui iunie 2017. Raportul
de Mosul, luptele împotriva SI vor fi „relativ subliniază faptul că „în timpul bătăliei pentru
simple”, întrucât inamicul „este încercuit” partea de vest a Mosulului, Statul Islamic a
complet, iar luptătorii acestuia sunt „extenuaţi violat în mod flagrant reguli fundamentale ale
şi demoralizaţi”15. La 2 august 2017, o legislaţiei umanitare internaţionale”, inclusiv
importantă oficialitate militară kurdă confirma, prin folosirea civililor ca scuturi umane, „spre
la rându-i, că operaţiunile militare contra SI în a-şi proteja luptătorii şi a perturba înaintarea
zona Tal Afar „au început încă de ieri”, precum forţelor irakiene şi ale coaliţiei” internaţionale
şi că „în jur de 18 sate au fost deja eliberate”. ce luptă contra SI. Menţionăm aici faptul că
Oficialităţi militare kurde credeau că luptele nu vorbim despre „mii de persoane” folosite
vor fi excesiv de dure, fiindcă „Statul Islamic astfel, ca şi despre „o campanie sistematică”
nu are nicio linie de aprovizionare în zonă şi de a folosi civili, începută încă din „octombrie
forţele sale de aici sunt asediate de mai mult 2016”. Alte mii de civili au fost ucişi de către
de cinci luni” de către deja amintitele miliţii forţele SI, interesate să împiedice fuga civililor
tribale PMU16 (acestea grupează în special şiiţi, din zonele de luptă18. Acelaşi raport subliniază
dar şi sunniţi şi creştini17 – toţi aceştia având ca însă şi faptul că trupele irakiene care avansau
numitor comun faptul că detestă intens regimul în Mosul „au eşuat în încercarea de a se
de teroare impus de Statul Islamic). adapta” din mers nevoii de a proteja populaţia

45
INFOSFERA

civilă. Raportul Amnesty International susţine chip repetat şi în cazul altor mari confruntări
că grupuri ce monitorizează situaţia din Iraq în mediul urban – vezi, de exemplu, loviturile
afirmă că, între 19 februarie şi 19 iunie 2017, israeliene împotriva unor ţinte din zona Gaza,
„atacuri lansate de forţe irakiene şi ale coaliţiei pe parcursul campaniilor din anii trecuţi21. Dar
ar fi putut cauza moartea unui număr de până nu doar Amnesty International a pus în discuţie
la 5.805 civili”19. Faptul că ofensiva trupelor problema victimelor civile ale bătăliei pentru
irakiene şi ale coaliţiei a fost acompaniată Mosul, ci şi alte organizaţii, ca şi importante
de o cantitate notabilă de victime din rândul segmente ale presei. O simplă căutare pe Google
civililor pare să fi fost absolut inevitabil. În chip indică intensitatea cu care a fost dezbătută
indirect, chiar şi raportul celor de la Amnesty tema. Vezi, de exemplu, o relatare făcută
International pune în evidenţă această stare de publicaţia New York Times la 24 martie:
de fapt, atunci când trece în revistă categoriile aceasta vorbeşte despre 200 de persoane
de arme folosite pentru înfrângerea SI: aşa ucise de o singură lovitură aeriană americană.
de exemplu, obuzul de artilerie de 155 mm Acelaşi text indică însă, foarte clar, şi faptul că
are efecte letale pe o rază de 40 de metri, vina principală pentru aceste victime e a SI –
iar bomba de aviaţie de 500 de livre, pe o unităţi irakiene sunt blocate în înaintarea lor de
rază de 230 de metri de la locul impactului lunetişti ai SI amplasaţi pe acoperişurile unui
şi exploziei20. Aceasta înseamnă că, oricât grup de trei clădiri şi cheamă în sprijin aviaţia
de precis ar fi ţintite loviturile (deşi aceasta occidentală; aceasta efectuează rapid o misiune
e vădit mai puţin posibil în cazul artileriei – de luptă care distruge clădirile şi îi elimină pe
obuzierul de 155 mm poate avea o eroare lunetiştii inamici, doar că nimeni nu ştia că un
de până la 95 de metri, atunci când trage de număr important de civili fuseseră închişi de SI
la o distanţă de 15 km de ţintă), e aproape la subsolul clădirilor (întreg episodul e relatat
inevitabil ca ele să provoace victime şi pagube exact în aceşti termeni de către un general
şi dincolo de ţinta vizată. Această trăsătură a irakian, care spunea că întreg episodul ar fi fost
războiului modern a fost, de altfel, evidentă în pus la cale chiar de SI, „cu scopul de a opri

46
INFOSFERA

operaţiunile de bombardament şi de a întoarce dintre marii beneficiari ai victoriei anti-


opinia publică împotriva noastră”)22. SI de la Mosul e Iranul şiit (care este, să nu
O a doua observaţie priveşte câteva evoluţii uităm, un actor cu o agendă de politică externă
vizibile imediat după încheierea luptelor de la îngrijorătoare pentru stabilitatea Orientului
Mosul, lupte care au constituit un succes militar Mijlociu, ca şi pentru interesele globale ale
incontestabil al forţelor anti-SI. La doar câteva lumii occidentale). Încă de la 15 iulie 2017,
zile după înfrângerea forţelor SI la Mosul, New York Times atrăgea atenţia că, încă de la
agenţiile de presă importante relatau că atacul de prăbuşirea lui Saddam Hussein, Iranul a văzut
la 31 iulie a.c. împotriva ambasadei Irakului în în evoluţiile din ţara vecină „şansa de a face un
Afganistan, ca şi atacul de la 1 august îndreptat stat vasal din Irak, ţară fostă inamică, împotriva
împotriva unei moschei şiite din provincia căreia a purtat în anii 1980 un război atât de
Herat, în vestul Afganistanului, sunt episoade brutal”. Sursa din care cităm sublinia şi că
ce „au consolidat temerile legate de faptul că „dacă Iranul reuşeşte, Irakul... ar putea servi ca
militanţi ai SI încearcă să mute conflictul din trambulină pentru a răspândi influenţa iraniană
Orientul Mijlociu în Asia Centrală”23. Episodul în regiune”, precum şi că miliţiile şiite pro-
e util pentru a înţelege în special caracterul iraniene sunt masiv prezente în zona Mosul,
limitat şi relativ al victoriei anti-SI de la Mosul. contribuind la menţinerea şi consolidarea
Victoria obţinută contra SI de către forţele unui coridor strategic ce duce până în Siria,
regionale şi extraregionale prezente în Irak nu proiectând puterea Teheranului până pe
este, neapărat, una de natură să conducă la un malurile de est ale Mediteranei24. Cu câteva
deficit de forţe şi de acţiuni al SI în alte zone ale zile mai devreme, şi Wall Street Journal atrăgea
Orientului Mijlociu Extins. atenţia asupra faptului că Iranul e pe punctul să
În al treilea rând, diverse surse deschise obţină importante câştiguri strategice derivate
afirmă, tranşant, că în plan strategic, unul direct din înfrângerea SI la Mosul25.

47
INFOSFERA

O a patra chestiune care ne interesează aici care domină, într-un fel, geografia regiunii; şi,
este aceea a perspectivelor politico-militare în plus, Irakul e ţara cu cea mai mare comunitate
nemijlocit deschise de victoria anti-SI de la sunnită condusă de un guvern dominat de şiiţi.
Mosul. Dacă explorăm această arie tematică, În continuarea prezentării sale, Knights spunea
motivele de îngrijorare sunt foarte serioase. că, dincolo de înfrângerea militară a SI (şi de
Încă din toamna lui 2016, Seth G. Jones, expert recucerirea Mosulului de către irakieni), trebuie
în chestiuni legate de insurgenţi şi insurgenţe, neapărat întreprinse măsuri care „să prevină
avertiza că, până şi în situaţia în care Statul o revenire a SI” după un anumit interval de
Islamic ar fi grav înfrânt la Mosul, organizaţia timp. Pentru deplina stabilizare a regiunii, el
ar putea supravieţui şi ar putea continua recomanda, în termeni generali, ca SUA să-şi
să acţioneze, utilizând mai multe metode: menţină atenţia faţă de (şi implicarea în) zonă,
întemeierea de noi baze în suburbii ale marilor dar şi măsuri foarte concrete: „reconstrucţie şi
oraşe din Irak şi Siria, ca şi mutarea centrului ajutor economic în zonele urbane sărace”, ca
de greutate, din punct de vedere militar, către şi o atenţie specială acordată zonelor rurale din
acţiuni de guerilă (şi evitând, pentru o vreme, preajma oraşului Mosul27.
confruntări convenţionale de mare amploare).
Prin urmare, avertiza Seth Jones, dacă SI Scurte concluzii
intenţionează să supravieţuiască după pierderea Surse deschise din cele mai diverse relatează
Mosulului, „probabil că liderii săi se vor orienta şi analizează în chip amănunţit (şi adesea
către o campanie clasică de guerilă care include nuanţat) diversele faze ale bătăliei pentru Mosul,
ambuscade, raiduri, acţiuni de sabotaj, asasinate în care forţele Statului Islamic au fost clar
şi atacuri sinucigaşe”. Seth Jones atrăgea înfrânte. Sunt însă puse în evidenţă şi probleme
sau limite ale victoriei (număr mare de victime
atenţia, în acelaşi context, şi asupra faptului că
civile, capacitatea organizaţiei SI de a deveni,
nemulţumirea consistentă a sunniţilor din Irak
rapid, mult mai activă în Afganistan), iar sursele
faţă de acţiunile de consolidare a influenţei
deschise atrag atenţia în mod explicit asupra a
şiiţilor, întreprinse constant, începând din 2010,
două chestiuni majore: cu destulă probabilitate,
de guvernul de la Bagdad, ar putea constitui
SI va încerca să revină la tactica luptelor de
„un mediu favorabil pentru supravieţuirea...
guerilă, iar în absenţa unui foarte serios efort de
Statului Islamic”26. stabilizare şi dezvoltare a regiunii, perspectivele
Amintim aici şi că diverse surse deschise pozitive conturate ca urmare a victoriei de la
atrag atenţia asupra unor imperative post-bătălie. Mosul ar putea fi irosite.
O simplă recucerire a Mosulului din mâinile
fundamentaliştilor Statului Islamic nu va fi Repere bibliografice:
deloc suficientă, susţinea, încă din februarie 1. Texte pe site-urile unor instituţii şi organizaţii
2017, un specialist audiat de către extrem de de diverse tipuri: Departamentul de Stat al SUA
importanta şi de influenta structură parlamentară (https://www.state.gov), Organizaţia Mondială
numită U.S. Senate Foreign Affairs Commitee. pentru Migraţie (IOM), Amnesty International,
Specialistul în cauză (Michael Knights, Lafer Carnegie Middle East Center, Institutul
Fellow în cadrul think-tank-ului The Washington Diplomatic Român (IDR), ISW (Institute for the
Institute for Near East Policy) afirma, în primul Study of War), Washington Institute for Near
rând, că, foarte probabil, principala bază a SI East Policy.
va rămâne şi în viitor Irakul, din cel puţin trei 2. Ştiri şi articole de presă: AFP, Al Jazeera, AMN
motive distincte, dar complementare: liderul (Al Masdar News), CNN, Daily Mail, Foreign
grupării e irakian; teritoriul Irakului e direct Policy, The Guardian, Haaretz, Kurdistan24.net,
conectat cu şase state din Orientul Mijlociu New York Times, Reuters, Rudaw.net, The Wall
Extins şi constituie, prin urmare, un punct-cheie Street Journal.

48
INFOSFERA

1
Brett McGurk e un diplomat de carieră american, numit de Preşedintele Barack Obama, la 13 nov. 2015, ca Reprezentant
Special al Casei Albe pe lângă coaliţia multinaţională ce luptă contra organizaţiei teroriste autointitulate Stat Islamic
(SI). Pentru amănunte, vezi biografia oficială: „Brett McGurk, Special Presidential Envoy for the Global Coalition
to Counter ISIS”, pe site-ul U.S. Department of State, la https://www.state.gov/r/pa/ei/biog/bureau/213058.htm, text
accesat la 3.08.2017.
2
Martin Chulov (outside Mosul) and Hannah Summers, „Mosul offensive: forces launch mass attack on Iraqi city in
bid to oust Isis”, The Guardian, 17.10. 2016, la https://www.theguardian.com/world/2016/oct/17/iraqi-forces-begin-
assault-on-isis-stronghold-mosul, accesat la 2.08.2017.
3
Pentru toate acestea vezi Stephen Kalin, Babak Dehghanpisheh, „Mosul offensive going faster than planned, Iraqi
PM says”, Reuters, 20 oct. 2016, la http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-mosul-idUSKCN12K0G6,
text accesat la 3.08.2017.
4
Agenţie specializată, înfiinţată în 1951 şi care funcţionează în cadrul sistemului ONU. Pentru informaţii de bază
privind misiunea, structura şi activitatea, vezi, de exemplu, textul „IOM Snapshot 2017”, pe site-ul oficial al IOM, la
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/iom_snapshot_a4_en.pdf, accesat la 2.08.2017.
5
Anshel Pfeffer, „With ISIS: Special Report From the Mosul Front Lines”, Haaretz, 28 octombrie 2016, la http://www.
haaretz.com/middle-east-news/isis/1.749349, text accesat la 4 aug. 2017.
6
Maher Chmaytelli, „Iraqi forces yet to seal off Mosul as battle enters second month”, Reuters, 17 noiembrie 2016, la
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-idUSKBN13C1LI, accesat la 4 august 2017.
7
Emily Anagnostos, „The Campaign for Mosul: January 10-18, 2017”, ISW (Institute for the Study of War), 18.01.2017,
la http://www.understandingwar.org/backgrounder/campaign-mosul-january-10-18-2017, accesat la 14.08.2017.
8
Vezi, de exemplu, „Iraq forces make Mosul gains, but anti-IS war far from over”, AFP, Mail Online,
la http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4415658/Iraq-forces-make-Mosul-gains-anti-IS-war-far-over.html,
16.04.2017, accesat la 13.08.2017.
9
„Iraqi army completely surrounds SI in Mosul”, Al Jazeera, 2.07.2017, la http://www.aljazeera.com/news/2017/07/
iraqi-army-completely-surrounds-SI-mosul-170702053812884.html, accesat la 1.08.2017.
10
„UN: 20,000 civilians trapped in SI-held Mosul areas”, Al Jazeera, 6.07.2017, la http://www.aljazeera.com/
news/2017/07/20000-civilians-trapped-SI-held-mosul-areas-170706082012346.html, accesat la 1 august 2017
11
Peter Bergen, „Is the fall of Mosul the fall of ISIS?”, CNN, 11.07.2017, la adresa de internet http://edition.cnn.
com/2017/07/11/opinions/isis-loss-of-mosul-and-its-future-bergen/index.html, accesat la 14.08.2017.
12
Ivor Prickett, „In Mosul, Revealing the Last ISIS Stronghold”, New York Times, 01.08.2017, la https://www.nytimes.
com/2017/08/01/world/middleeast/mosul-isis-survivors-rights.html, accesat la 14.07.2017.
13
Andrew Illingworth, „VIDEO: Iraqi PMU forces liberate 17 villages from ISIS west of Mosul”, AMN (Al Masdar
News), 1.08.2017, la https://www.almasdarnews.com/article/video-iraqi-pmu-forces-liberate-17-villages-isis-west-
mosul/, accesat la 2.08.2017.
14
Vezi critici explicit formulate de publicaţii şi agenţii de presă occidentale mari (BBC, Newsweek, Independent, The
New York Times), care acuză AMN de o atitudine frecvent în favoarea oficialităţilor guvernamentale din Siria şi a
acţiunilor regimului lui Bashar Assad – articolul „Al-Masdar News”, Wikipedia, la https://en.wikipedia.org/wiki/Al-
Masdar_News, text accesat la 2.08.2017.
15
Karzan Sulaivany, „Operation against IS in Tal Afar will be relatively simple: Iraqi general”, Kurdistan24.net, 1.08.2017,
la http://www.kurdistan24.net/en/news/e49e6ae3-c273-4083-89fe-a6b964159d6c, text accesat la 2.08.2017.
16
A. C. Robinson, „Iraqi forces begin operation to retake Tal Afar from ISIS, "no civilians there"”, Rudaw.net,
2.08.2017, la http://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/02082017, accesat la 2.08.2017.
17
Vezi „Popular Mobilization Forces”, Wikipedia, la https://en.wikipedia.org/wiki/Popular_Mobilization_Forces,
accesat la 2.08.2017. Pentru dinamica PMU şi relaţia sa cu Iranul, vezi şi Renad Mansour, „From Militia to State
Force: the Transformation of al-Hashd al-Shaabi”, Carnegie Middle East Center, nov. 2015, la http://carnegie-mec.
org/diwan/61986, accesat la 2.08.2017.
18
„Executive Summary”, în „Iraq: At Any Cost: The Civilian Catastrophe in West Mosul, Iraq”, Amnesty International,
iunie-iulie 2017, la https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/6610/2017/en/, text .pdf accesat la 7.08.2017, p. 5
19
Ibidem, p. 6.
20
Ibidem, p. 12.
21
Vezi, de exemplu, în Florin Diaconu, „Din nou, război în Gaza: Operaţiunea Protective Edge, Policy Paper nr. 11, 2014”,
pe site-ul Institutului Diplomatic Român (IDR), iulie 2014, la http://www.idr.ro/publicatii/Policy%20Paper%2011.
pdf., text accesat la 6.08. 2017, pp. 9 şi 10.

49
INFOSFERA
22
Tim Arango, and Helene Cooper, „U.S. Investigating Mosul Strikes Said to Have Killed Up to 200 Civilians”, New
York Times, 24.03.2017, la https://www.nytimes.com/2017/03/24/world/middleeast/us-iraq-mosul-investigation-
airstrike-civilian-deaths.html, accesat la 8.08.2017
23
Hamid Shalizi, „Embassy, mosque attacks fuel fears ISIS bringing Iraq war to Afghanistan”, Reuters, 2.08.2017, la
http://www.reuters.com/article/us-afghanistan-islamic-state-idUSKBN1AI0V1, accesat la 8.08.2017
24
Tim Arango, „Iran Dominates in Iraq After U.S. ‘Handed the Country Over’”, New York Times, 15.07.2017, la https://
mobile.nytimes.com/2017/07/15/world/middleeast/iran-iraq-iranian-power.html?referer=http%3A%2F%2Fwww.
mintpressnews.com%2Fvox-video-spreads-cias-mideast-cold-war-narrative%2F230208%2F, accesat la 11.08.2017.
25
Vezi Maria Abi-Habib (la Bagdad) şi Asa Fitch (în Mosul), „Iran Poised to Gain as ISIS Falls in Mosul”, The Wall
Street Journal, 10.07.2017 la https://www.wsj.com/articles/iran-poised-to-gain-as-isis-falls-in-mosul-1499727809,
accesat la 11.08.2017.
26
Seth G. Jones, „Can the Islamic State Lose Mosul and Still Win?”, Foreign Policy, 31.10.2016,
la http://foreignpolicy.com/2016/10/31/isis-wouldnt-be-the-first-insurgency-to-lose-territory-and-still-win-iraq-syria- /,
accesat la 10.08.2017.
27
Pentru toate aceste elemente vezi Michael Knights, Lafer Fellow, The Washington Institute for Near East Policy,
The ‘End of the Beginning’: The Stabilization of Mosul and Future U.S. Strategic Objectives in Iraq, Testimony
submitted to the Senate Foreign Affairs Commitee, February 28, 2017, pp. 1-6, la adresa de Internet http://www.
washingtoninstitute.org/uploads/Documents/testimony/KnightsTestimony20170228.pdf, text accesat la 25.07.2017.

50
INFOSFERA

EVOLUŢII LA NIVELUL FENOMENULUI


JIHADIST GLOBAL
RELAŢIA DAESH – AL-QAIDA:
COMPETIŢIE SAU COOPERARE?
Ioana BURLAN,
Dragoş MOLDOVAN,
Alexandru BORŞ*

Abstract
The relationship between Al-Qaida and Daesh is of utmost importance for the global dynamics of
terrorism since both cherish a radical Salafi-Jihadi ideology that has as a final goal to rule the world and
establish the Caliphate. Furthermore, they have a worldwide audience, prone to implement their sectarian and
highly anti-Western agenda. The proclamation of the Caliphate in June 2014, subsequent policy to establish
worldwide provinces, and involvement in a spate of attacks targeting the West have given Daesh prominence in
the competition to lead the global Jihad movement, in relation to Al-Qaida, whose activity has been marred by
geographical isolation in AFPAK, static leadership and loose association with affiliated groups. Nonetheless,
the relatively rapid decay of the caliphate in Syria and Iraq and inconstant success of Daesh franchises
has helped promote AQ policy of cautious infiltration in areas of interest and viability of long-time plans to
establish the Caliphate. To date, the two Jihadist entities cooperate on the tactical level, with the possibility of
cooperation at strategic level if one of the supreme leaders is killed or in case of need to cope with a deadly
setback of the Jihadist cause. Notwithstanding Al-Qaida and Daesh relevance, developments underway on
the global Jihadist arena are pointing to future evolution towards a multipolar order, with several competing
groupings and the phenomenon of foreign fighters as a persistent and multifold menace to world security.
Keywords: terrorism, Jihadism, Daesh, Al-Qaida, Caliphate, foreign fighters, the West.

Daesh şi Al-Qaida ca actori relevanţi în liderul AQ, Ossama bin Laden. În plus, acesta din
dinamica jihadului global urmă a considerat violenţa extremă a metodelor
Încă de la ascensiunea lui Abu Mussab utilizate de Al-Zarqawi şi obsesia acestuia de
Al-Zarqawi ca lider al organizaţiei Al-Qaida în a lovi comunitatea şiită1 ca fiind excesive şi
Irak (AQI), în anul 2004, relaţiile dintre AQI, dăunătoare cauzei jihadului.
ca organizaţie precursoare Daesh, şi reţeaua Relaţionarea dintre cele două entităţi
Al-Qaida (AQ) au cunoscut numeroase episoade teroriste a cunoscut noi momente dificile şi după
de tensionare, pe fondul interesului lui Al-Zarqawi moartea liderului fondator al AQ, în mai 2011, şi
de a lovi cu precădere „inamicul apropiat”, preluarea conducerii reţelei de către adjunctul său,
respectiv noul regim instaurat la Bagdad, ţara egipteanul Ayman Al-Zawahiri. În general, acesta
natală, Iordania, şi Israelul, mai degrabă decât a fost considerat, în mediile jihadiste globale,
să-şi concentreze efortul pe „inamicul îndepărtat”, ca lipsit de carismă, puţin dispus să renunţe la
conform doctrinei jihadului global promovată de discursul şi căile de comunicare tradiţionale, în
*
Autorii sunt experţi în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

51
INFOSFERA

Figura 1: Relaţionarea Al-Qaida – Daesh

favoarea unor mesaje mai actuale, cu exploatarea a-şi asuma conducerea jihadului şi pe frontul
oportunităţilor de diseminare rapidă şi extinsă sirian şi de a forţa, astfel, subordonarea Jabhat
oferite de mediul online şi reţelele de socializare. Al-Nusra (entitate AQ în Siria) noii organizaţii
Totodată, i s-a reproşat decuplarea de la evoluţiile sub conducerea sa, cunoscută ca Statul Islamic
reale la nivel internaţional şi atitudinea exagerat din Irak şi Levant (Ad-Dawla Al-Islamiyya fil
de precaută, pe fondul izolării nucleului de Iraq wal-Sham/Daesh). Succesele în plan militar
conducere a AQ în zone tribale din AFPAK, a ale noii entităţi, coroborate cu abilitatea de a
succeselor operaţionale marginale obţinute după funcţiona ca un veritabil „protostat” în Siria şi
2001 în zona de refugiu a conducerii reţelei şi Irak - areal fundamental pentru istoria Islamului
a adâncirii dependenţei de mişcarea talibană. - capabil să ocupe şi să administreze teritorii
Al-Zawahiri şi-a păstrat, totuşi, o anumită conform legii islamice, sharia, au alimentat
respectabilitate în mediile jihadiste, conferită de pretenţiile Daesh de a-şi asuma rolul de lider al
poziţia sa de veteran al războiului din Afganistan jihadului global, în detrimentul AQ4.
şi apropiat al lui bin Laden, dar şi de asumarea Odată cu autoproclamarea califatului şi
rolului de factor de coeziune ideologică şi pretenţia de a fi recunoscută ca Ad-Dawla
mediator între diferitele facţiuni asociate Al-Islamiyya (Statul Islamic), Daesh şi-a asumat
jihadului global. De altfel, Al-Zawahiri a încercat rolul de a implementa în mod concret un ideal
să menţină o linie de comunicare rezonabilă axiologic pentru toate curentele islamiste,
cu ambiţiosul lider al Statului Islamic din Irak/ indiferent de orientare, privind reinstaurarea
SII2 (din aprilie 2010), Abu Bakr Al-Baghdadi, califatului5. Succesele obţinute de Daesh în zona
şi viitor „calif Ibrahim”, după autoproclamarea nucleu din Siria şi Irak, ca şi abilitatea organizaţiei
califatului la 29 iunie 20143. Deteriorarea relaţiilor de a le exploata mediatic prin intermediul unui
dintre liderii celor două organizaţii s-a accelerat sofisticat aparat de propagandă, i-au consolidat
odată cu decizia liderului SII (aprilie 2013) de prestigiul la nivelul mediilor radicale globale şi au

52
INFOSFERA

atras numeroase resurse financiare şi umane6. Pe În altă ordine de idei, o analiză mai aprofundată
de altă parte, prin stabilirea unei baze teritoriale a evidenţiază însă faptul că, dincolo de rivalitatea
califatului şi decizia de a crea provincii (wilayate) la nivelul conducerii, bazată pe ideea unicităţii
şi a lupta pentru ocuparea de noi teritorii nu doar jurământului de credinţă (bay’at) către lider, ceea
în Orientul Mijlociu şi nordul Africii (Egipt, ce conduce la o relaţionare de tip feudal atât la
Libia, Algeria, Arabia Saudită, Yemen), ci şi în nivelul AQ, cât şi al Daesh, ideologia şi obiectivele
alte zone ale lumii, precum Nigeria, Afganistan strategice ale celor două organizaţii sunt comune
sau zona Caucazului, Daesh şi-a asumat riscul şi lasă deschisă posibilitatea reluării cooperării în
de a renunţa la statutul conspirativ specific unei viitor. Ambele organizaţii se bazează, în esenţă,
grupări teroriste7. Organizaţia a trebuit, pe cale de pe ideea că au misiunea divină de a instaura o
consecinţă, să îşi asume sarcina, consumatoare nouă ordine globală, bazată pe o versiune radicală
de resurse şi periculoasă pentru imaginea Daesh a shariei, iar fiecare musulman are obligaţia
de actor omnipotent, de a guverna teritorii şi a (fard ‘ayn) de a lupta pentru îndeplinirea acestui
asigura sprijin dincolo de nucleul siriano-irakian. obiectiv final. Al-Qaida urmăreşte liniile unei
Totodată, în plan operaţional, teritorializarea ideologii specifice (’aqida) şi a unei metodologii
a făcut din Daesh o ţintă mai vizibilă pentru jihadiste (minhaj), create de Ossama bin Laden
numeroşii săi inamici, fie că a fost vorba de forţe şi alţi lideri salafist-jihadişti în 1988, urmată, de
locale, antagonizate de brutalitatea metodelor asemenea, de Ayman Al-Zawahiri şi apropiaţii
utilizate de organizaţie şi de pretenţia supunerii acestuia din cadrul nucleului de conducere AQ.
absolute faţă de „califul Ibrahim”, fie de actori Daesh acceptă elementele esenţiale ale acestei
externi, ale căror eforturi împotriva organizaţiei viziuni ideologice şi metodologice, contestând
s-au coagulat în Coaliţia anti-Daesh, creată în în principal modalităţile de implementare şi
august 2014 şi incluzând, până în prezent, 73 de abordarea precaută, etapizată pe termen lung de
participanţi (state şi organizaţii). timp, privind instaurarea califatului9. Un alt punct
La o primă evaluare, prezentarea lungului comun este interesul pentru lovirea Occidentului,
istoric al animozităţilor dintre cele două ambele organizaţii militând pentru executarea
organizaţii şi proeminenţa Daesh pe scena de atacuri de către „lupi singuratici” şi acţiuni
jihadistă globală, în pofida stării curente de declin organizate direct de către grupări jihadiste10.
al califatului (în Irak şi Siria, a pierdut peste 50% Între cele două grupări există cooperări punctuale
din teritoriile deţinute8), conduc, pe de o parte, la şi de oportunitate, care vin să confirme un
ideea că relaţiile dintre acestea sunt dominate de mesaj transmis de liderul Al-Qaida, considerat
competiţie şi, pe de altă parte, la conturarea unei de neconceput în anul 2015 de conducerea
AQ incapabile să se adapteze evoluţiilor globale Daesh, potrivit căruia succesul luptei împotriva
curente. „cruciaţilor” este mult mai important decât
În primul rând, trebuie nuanţată ideea de ambiţiile şi ideologiile celor două grupări şi, din
competiţie între cele două entităţi jihadiste. acest punct de vedere, ar trebui să coopereze
Aceasta acţionează atât ca element inhibator în pentru înfrângerea acestora în orice regiune a
plan operaţional, conducând la dispute pentru globului11.
resurse umane şi materiale, cât şi ca multiplicator Cât priveşte al doilea aspect enunţat, succesele
de forţe, prin faptul că le stimulează să desfăşoare obţinute de AQ au fost mai puţin vizibile după
acţiuni de impact. Din această perspectivă, anul 2011. AQ a profitat însă de instabilitatea
prin demersul de reinstaurare a califatului şi creată de Daesh, ca şi de declinul relativ rapid al
multiplicarea atacurilor împotriva Occidentului, proiectului califatului proclamat în 2014, pentru
Daesh se află încă într-o poziţie de forţă în raport a contamina, într-o manieră etapizată şi precaută,
cu AQ şi o forţează să accelereze implementarea mediul jihadist din Orientul Mijlociu şi Africa,
unor planuri spectaculoase, ceea ce creşte dar şi din alte zone ale lumii12. În contextul în
exponenţial ameninţarea teroristă la nivel global. care strategia AQ este una pe termen lung,

53
INFOSFERA

Figura 2: Daesh versus AQ - Analiză SWOT comparativă

organizaţia este bine poziţionată astfel încât să-şi ultraradicale a shariei. În fapt, Daesh s-a folosit
restabilească prestigiul pierdut în rândul altor de ideologie pentru a asigura coeziunea forţelor
grupări militante, pe fondul ascensiunii Daesh. din subordine şi supunerea populaţiei din zonele
Astfel, AQ poate atrage luptători nemulţumiţi de de control, elemente esenţiale pentru funcţionarea
degradarea capabilităţilor Daesh şi de pierderea unor structuri de guvernare în Siria şi Irak. La
de teritorii. Un aspect care generează preocupare doar trei ani de când liderul Daesh, Abu Bakr
este acela că AQ se află în prezent la a treia Al-Baghdadi, a anunţat înfiinţarea califatului,
generaţie. Organizaţia a devenit din ce în ce mai organizaţia depune eforturi de a se redresa în Irak
violentă şi mai extremistă cu fiecare generaţie, şi Siria, în contextul pierderilor semnificative
tendinţă care determină preocupare, în special înregistrate14.
prin prisma faptului că mulţi jihadişti din Siria şi De asemenea, cea mai de succes franciză
Irak se aşteaptă să se întoarcă în statele de origine a grupării, cea din Libia, a fost constrânsă să
după încheierea conflictului. abandoneze fieful din Sirte (nord) şi să se retragă
în zonele de sud şi sud-vest ale ţării, unde are o
DAESH: Evoluţii globale prezenţă reziduală, în celule de mici dimensiuni
care acţionează pentru supravieţuire15.
Strategia Daesh, după cum reiese din
Simultan cu pierderea controlului în Libia,
documente descoperite în Irak, a adoptat şi adaptat
s-a evidenţiat refugierea luptătorilor Daesh
noţiuni specifice fostului partid Baath, exploatând
pe teritoriul tunisian16, ca urmare a porozităţii
vulnerabilităţile statului irakian pentru a susţine
frontierei dintre cele două state şi capacităţii
instaurarea califatului13. Această abordare, bazată limitate а forţelor de securitate de а contracara
pe specificul situaţiei politice locale, nu a exclus infiltrările17. Suplimentar, pierderile din Siria
însă eforturile de implementare a unei versiuni

54
INFOSFERA

şi Irak amplifică posibilitatea reîntoаrcerii confesionale, în următorii cinci-zece ani, în Irak,


luptătorilor tunisieni (аprox. 5.500) care au activat Siria, Libia şi posibil şi în alte regiuni. Mai mult
în aceste state18 alături de Daesh şi Jabhat Fatah decât atât, regresele înregistrate de Daesh vor
Al-Sham (fostă afiliată AQ). Cel mai probabil, întări motivaţia grupării şi a afiliaţilor săi de a
revenirea în statul de origine nu are un caracter executa acte de terorism pentru a răzbuna atacarea
planificat de conducerea Daesh, însă prezenţa califatului şi a demonstra că Daesh este încă o forţă
acestora pe teritoriul tunisian are potenţialul de а relevantă. Acesta va conduce, cel mai probabil, la
facilita dezvoltarea de noi focare jihadiste şi de a proliferarea atacurilor externe26, direcţionate către
conduce la proliferarea atacurilor teroriste19.. statele vecine arealului siriano-irakian şi statele
În Nigeria, afilierea grupării Boko Haram la occidentale, cu precădere cele participante la
Daesh nu a avut rezultatele aşteptate de leadership-ul Coaliţia internaţională anti-Daesh27.
din Siria şi Irak, ducând la o scindare a grupării Un grad de vulnerabilitate ridicat prezintă
nigeriene şi la pierderea unui număr ridicat de şi statele din care provin luptătorii străini28, mai
teritorii avute sub control20. ales cele din nordul Africii29, Europa şi Asia de
În Egipt, Daesh reuşeşte încă să deţină Sud-Est30, pe fondul fenomenului de reîntoarcere
controlul asupra afiliatei Statul Islamic din a acestora şi a eforturilor conducerii Daesh de
Peninsula Sinai (SIPS). Cа urmаre а ritmului a identifica noi zone propice pentru „migrarea”
crescut de atacuri în nordul Peninsulei Sinаi, califatului.
SIPS а reuşit să impună shаriа, să impună Pe de altă parte, deşi Daesh înregistrează
structuri de guvernare specifice grupării din regrese în plan militar, ideologia sa va supravieţui
Siriа şi Irаk, să recurgă la acţiuni de represiune а şi după ce organizaţia va pierde controlul asupra
populaţiei, dovedind că este franciza cu cea mai unor teritorii din Irak, Siria sau Libia, cu atât mai
spectaculoasă şi constantă evoluţie din Africa, mult cu cât Daesh poate profita de oportunităţile
după declinul celei din Libia21. Numărul mare oferite de mediul virtual (califatul virtual).
de atacuri cu impact mediatic ridicat dovedeşte o Atacurile executate la nivel internaţional de
foarte bună coordonare şi capacitate de lovire22, către „lupi singuratici” în numele Daesh31, în
inclusiv dincolo de arealul tradiţional de acţiune perioada 2016-2017, evidenţiază o perfectare a
din nordul Peninsulei Sinаi23.Toate aceste atacuri acestei metode32, fiind posibil ca, pe viitor, Daesh
contribuie semnificativ la crearea unui climat de să acorde o importanţă din ce în ce mai mare
instabilitate şi au afectat considerabil turismul acestui mod de operare. În context, este posibil
în zona de sud а Peninsulei Sinai, în special a ca, în perioada următoare, spaţiul occidental să
staţiunii de la Marea Roşie, Shаrm El Sheik. De se confrunte nu numai cu o creştere a numărului
asemenea, exercită o presiune constantă asupra atentatelor comise de actori singulari, ci şi cu
forţelor egiptene de securitate, care nu reuşesc să atentate de amploare. Beneficiind de susţinerea
limiteze acţiunile grupării, ce pare să se extindă şi experienţa unor operativi SI, care vor folosi
spre centrul şi sudul Peninsulei Sinаi, dar şi spre moduri de operare mai sofisticate şi mai
zona continentală а Egiptului24. eficiente, va creşte riscul ca numărul victimelor
Perspective de evoluţie. În plan operaţional, unui astfel de atac să fie, în viitor, semnificativ
o opţiune probabilă pentru Daesh este cea de mai mare33.Totodată, femeile/copiii care au trăit
„hibernare agresivă”, situaţie în care organizaţia o perioadă în zona de conflict siriano-irakiană
se va retrage în zone mai greu accesibile (în şi se întorc în statele europene, dar şi migranţii
principal în arealul Al-Jazeera, dintre Siria şi musulmani ajunşi în ultimii ani în Europa, mulţi
Irak), infiltrându-se în rândul populaţiei sunnite, dezamăgiţi de condiţiile care li se oferă în statele
în perspectiva unei regenerări a forţelor25. de adopţie, în raport cu aşteptările iniţiale,
Organizaţia va putea menţine o anumită prezenţă constituie un mediu vulnerabil la eforturile de
operaţională, prin exploatarea nemulţumirile radicalizare/recrutare ale Daesh, AQ sau altor
sunniţilor şi prin alimentarea tensiunilor inter- grupări cu intenţii ostile la adresa Occidentului.

55
INFOSFERA

AL-QAIDA: Evoluţii globale eliberarea Ierusalimului. Mai mult decât atât, Al-
În esenţă, strategia implementată de AQ este Zawahiri evidenţiază faptul că mişcarea populară
globală în scop, ideologie şi principii, obiectivul din Siria este singura care a evoluat pe calea corectă,
grandios urmărit fiind acela de a ajunge la dominaţie în contextul „Primăverii arabe“, date fiind eforturile
globală prin distrugerea sistemelor sociale, politice forţelor interne de a combina da’wa şi jihadul pentru
şi religioase concurente34. Aplicarea acestei a instaura un califat sustenabil38. În timp ce Daesh
strategii este locală şi pragmatică, punând accent s-a concentrat pe cucerirea de teritorii şi pe sprijinul
pe efortul de a stabili o relaţie de cooperare cu recruţilor străini pentru activitatea din Siria, Jabhat
populaţia şi cu alţi actori locali, în acelaşi timp cu Fatah Al-Sham (JFS), ca entitate asociată AQ, a
expulzarea oricărei forţe internaţionale care poate preferat să adopte o strategie multisectorială de
afecta planurile de implementare a unei forme de infiltrare în mediul local39. Astfel, JFS a implementat
guvernare radical-islamică35. o politică extinsă de alianţe cu alte formaţiuni de
Prima etapă a strategiei AQ se focusează pe opoziţie, a iniţiat şi condus acţiuni militare extinse
crearea de organizaţii afine în state cu populaţie împotriva regimului condus de Bashar Al-Assad şi
majoritar musulmană. Statele ţintă sunt cele a dorit să nu antagonizeze populaţia din zonele sub
cu mişcări insurgente în desfăşurare, guverne control prin impunerea unor măsuri draconice de
centrale slabe, spaţii neguvernabile sau cu un nivel implementare a shariei. Pe de altă parte, în zonele pe
ridicat al ostilităţii faţă de „agenţii Occidentului”. care le controlează (în principal guvernoratul Idlib
În această etapă sunt încurajate şi eforturile de din nord-vestul Siriei) a cvasi-anihilat grupările
prozelitism (da’wa), pentru a convinge locuitorii de opoziţie moderate şi încearcă să aducă sub
musulmani să se alăture AQ. Următoarea etapă comanda sa toate formaţiunile islamiste relevante,
se focusează pe expulzarea „cruciaţilor şi a sub stindardul continuării rezistenţei împotriva
sioniştilor”, recte SUA şi puterile occidentale, regimului de la Damasc. Organizaţia a înfiinţat şcoli
din ţările majoritar musulmane, direcţie de şi tribunale islamice, a recrutat luptători străini şi are
acţiune vizibilă în atacurile împotriva prezenţei o prezenţă importantă în mediul online, cu accente
internaţionale derulate de organizaţiile afiliate AQ sectare şi antioccidentale40. Deşi oficial a renunţat la
din Mali sau Somalia. În zonele în care reuşeşte să legăturile cu AQ (iulie 2016), organizaţia continuă
ajungă la o mai mare influenţă, precum Somalia,
să găzduiască veterani AQ pe teritoriul sirian şi
Yemen şi Siria, adepţii AQ încep să implementeze
menţine ca obiectiv lupta „împotriva cruciaţilor şi
forme de control al comportamentului populaţiei,
sioniştilor”, considerând însă că, pentru moment,
conform unei versiuni stricte a shariei. Aceasta
trebuie acordată prioritate luptei antiregim41.
nu echivalează cu renunţarea la componenta
Din punctul de vedere al ameninţării la
de jihad împotriva Occidentului, ci doar cu
adresa Occidentului, Al-Qaida în Peninsula
prioritatea acordată eforturilor de consolidare
în zone musulmane, în scopul înlăturării de Arabă (AQPA) rămâne cel mai important
la putere a regimurilor ostile organizaţiei. instrument la dispoziţia AQ. În pofida măsurilor
Următoarele etape de implementare a strategiei contrateroriste implementate la nivel local şi de
AQ preconizează răspândirea conceptului de către SUA, AQPA menţine o prezenţă notabilă
guvernare a organizaţiei, prin violenţă şi da’wa, în fieful din Yemen, în principal în guvernoratele
în perspectiva constituirii primelor emirate din sud, şi, în ultimii ani, a fost implicată în
islamice, şi ulterior, a califatului36. planificarea mai multor atacuri asupra aviaţiei
Evoluţiile curente indică Siria, Yemenul civile occidentale (cu precădere curse de linie
şi Sahelul ca fiind „laboratoarele” de succes în către SUA) şi a navelor care tranzitează zona
implementarea planurilor strategice ale AQ. Golfului Aden. AQPA şi-a asumat, de asemenea,
Evoluţiile din Siria se bucură de o atenţie specială responsabilitatea pentru atacul terorist de la
din partea liderului suprem al AQ37, acest areal fiind Paris, la sediul săptămânalului satiric Charlie
considerat ca cel mai propice front de luptă pentru Hebdo (7 ianuarie 2015), soldat cu 12 morţi42.

56
INFOSFERA

De interes sunt şi semnalele privind la realităţile politice şi la percepţia publică de pe


eforturile AQ de revigorare a activităţii pe teren, chiar dacă obiectivul său pe termen lung nu
teritoriul irakian, ca parte a insurgenţei sunnite diferă de cel al Daesh. Un element relevant în ceea
împotriva conducerii centrale de la Bagdad. Între ce priveşte viitorul organizaţiei este unul dintre
zonele posibile de implantare a celulelor AQ fii lui Ossama Bin Laden, Hamza Bin Laden,
se află zonele majoritar sunnite din provinciile a cărui origine îi conferă vizibilitate în rândul
Diyala, Al-Anbar şi Salah Ad-Din. Intensificarea adepţilor AQ. Acesta este implicat tot mai intens
eforturilor AQ de a implanta celule în sudul în activităţi de propagandă în mediul online, prin
Siriei ar putea, de asemenea, semnala un plan materiale video/audio prin care îndeamnă adepţii
mai vast de extindere a prezenţei către vestul AQ din toată lumea să execute atacuri cât mai
Irakului43. precise împotriva „cruciaţilor”, astfel încât acestea
Deja de notorietate în zona sahelo-sahariană, să producă pagube cât mai mari48.
dar şi în zonele de sud ale statelor nord-africane, Descentralizarea deliberată are limite.
Аl-Qаidа în Mаghrebul Islаmic (АQMI) a parcurs AQ riscă să cedeze controlul asupra direcţiei sau
un proces îndelung de reorganizare pe parcursul acţiunilor grupărilor locale. Ar putea, de asemenea,
căruia a executat atentate de amploare în state să rişte pierderea controlului asupra identităţii sale
precum Mali, Coasta de Fildeş şi Burkina Faso şi fundamentale prin fuzionarea cu grupările locale
a acţionat pentru menţinerea activităţii teroriste şi integrarea în comunităţile indigene. Tensiunea
în zonele consacrate din Algeria, Tunisia şi din inerentă creată de discrepanţa dintre agenda
nordul Mаli. În această perioadă, AQMI a pus globală a AQ şi cea locală a aliaţilor cheie ar putea
bazele unor noi alianţe şi şi-a consolidat foarte abil diminua şi mai mult puterea nucleului organizaţiei.
relaţiile avute cu grupările teroriste consacrate Erodarea graduală a autorităţii de comandă ar
din zona Sahel44. Toate aceste demersuri au putea, de asemenea, produce desprinderea de
contribuit la refacerea capacităţilor operaţionale organizaţie a unor grupări mici şi mai radicale.
ale grupării şi au culminat cu înfiinţarea Se ridică astfel întrebarea dacă opţiunea pentru o
(2 martie 2017) „Grupului de Suport pentru reţea fluidă va putea vreodată conduce la formarea
Islam şi Musulmani”45, care reuneşte cele mai unui stat islamic.
importante grupări din Sahel, respectiv, AQMI, AQ îşi va continua probabil campania
Ansar Ad-Dine, Al-Mourabitoune şi Katibatul teroristă. În prezent, nucleul AQ se confruntă
Macina46. Noua organizaţie aduce laolaltă mai cu multe provocări fizice şi de ordin logistic
multe grupuri etnice (berberi, tuaregi, fulani), în orchestrarea de atacuri teroriste cu impact
ceea ce permite poziţionarea AQMI ca o grupare mediatic, însă poate profita de zonele în care
pan-islamică, neconstrânsă de tribalism. De grupările afiliate deţin controlul şi de reţelele
asemenea, reprezintă un succes în faţa tendinţelor de susţinători din statele occidentale pentru a
Daesh de a se extinde în Vestul Africii, dar şi executa noi atacuri.
un semnal care indică deteriorarea situaţiei de
securitate din această zonă47. Jihadul global – încotro sau în loc de
concluzii…
Perspective de evoluţie Cel mai probabil, cooperarea dintre Daesh şi
Modelul AQ va continua probabil să reziste Al-Qaida va continua în funcţie de oportunităţile
timp de mulţi ani, sub diferite forme. Nucleul tactice, iar pierderile pe care Daesh le va
AQ va continua probabil să formeze alianţe, înregistra în viitor vor dicta modul de relaţionare
să se integreze la nivel local şi să exploateze cu leadeship-ul Al-Qaida. Cooperarea, fie
instabilitatea pe trei continente. Strategia sa şi la nivel redus, poate să reprezinte semnul
actuală de a evita să se situeze în centrul atenţiei o disperării pentru Daesh şi un avantaj pentru Al-
ajută să reziste şi să rivalizeze cu Daesh. Pe termen Qaida, ce poate specula propagandistic aceste
scurt, AQ va continua, probabil, să se adapteze evoluţii. În situaţia neutralizării lui Al-Baghdadi,

57
INFOSFERA

Daesh ar trece printr-o criză identitară, iar unii reducerea nivelului de activitate în zona de
luptători s-ar putea reorienta către Al-Qaida, care conflict siriano-irakiană, numărul jihadiştilor
demonstrează perseverenţă în teren. dispersaţi la nivel internaţional va fi mai mare
Activităţile Daesh şi Al-Qaida au efecte decât în orice moment al istoriei. În comparaţie
complementare asupra mişcării salafist-jihadiste cu generaţiile anterioare de jihadişti, luptătorii
globale. Ambele exploatează nemulţumirile care au supravieţuit conflictelor din Siria şi Irak
tineretului sunnit din Orientul Mijlociu şi din sunt mai bine instruiţi, mai experimentaţi, mai
alte regiuni, subminează sistemele de stat bine conectaţi fizic şi virtual şi vor avea mai
existente, contribuie la prelungirea situaţiilor multe oportunităţi în multitudinea de state lipsite
de criză şi promovează ideea că jihadul violent de putere şi în curs de eşuare.
este necesar pentru a apăra comunitatea sunnită În următorii cinci ani, spectrul jihadist va fi
la nivel global. mai mult unul similar anilor 1990 decât anilor
Trebuie însă subliniat faptul că rivalitatea 2000. În contextul declinului înregistrat de Daesh
dintre Daesh şi AQ nu fixează ameninţarea şi al sferei limitate de acţiune a AQ, grupările
jihadistă într-un cadru bipolar, ci îi extinde emergente, întărite de luptători străini reîntorşi de
gradul de complexitate, în contextul în care AQ pe câmpul de luptă, vor fuziona şi se vor scinda,
şi Daesh reprezintă doi actori principali ai unui în mare măsură, în funcţie de forţele locale şi
spectru jihadist marcat de mai multe curente regionale. În loc de modelul „AQ versus Daesh”,
rivale. Se conturează, astfel, evoluţia mişcării preconizat în prezent, spectrul jihadist multipolar
jihadiste către un sistem multipolar, cu zeci al anilor 1990, care a condus la ascensiunea AQ,
de grupări având diferite niveluri de asociere oferă un cadru istoric mult mai adecvat pentru
şi loialitate faţă de predecesorii lor. Odată cu anticiparea viitoarelor manifestări jihadiste.

1
Văzută de Al-Zarqawi ca fiind benefică pentru consolidarea influenţei AQI la nivelul comunităţii sunnite din Irak, în
replică la accentuarea polarizării sectare interne.
2
Organizaţia succesoare AQI.
3
Mary Habeck, „Al-Qaeda and the Islamic State caliphate”, Insite Blog on Terrorism and Extremism, SITE Intelligence
Group, online: http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/categories/jihad/entry/209-al-qaeda-and-the-islamic-
state-caliphate (accesat în 08.07.2017).
4
Paul Kamolnick, „The Al-Qaeda Organization and The Islamic State Organization History, Doctrine, Modus Operandi,
and U.S. Policy to Degrade and Defeat Terrorism Conducted in the Name of Sunni Islam”, online: https://ssi.
armywarcollege.edu/pubs/display.cfm?pubID=1339 (accesat în 09.07.2017).
5
Jennifer Cafarella, Harleen Gambhir, Katherine Zimmerman, „Jabhat al Nusra and ISIS: Sources of Strength”, Institute
for the Study of War and AEI’s Critical Threats Project, February 10, 2016, online: http://www.understandingwar.org/
report/jabhat-al-nusra-and-isis-sources-strength-0 (accesat în 14.07.2017).
6
Din cei aproximativ 40.000 de voluntari străini (în general bărbaţi, dar şi femei dornice să susţină cauza califatului),
proveniţi din peste 120 de state şi care au ajuns în Siria-Irak după 2011, majoritatea s-au alăturat Daesh.
7
Will McCants, „How the Islamic State Declared War on the World”, Foreign Policy, 16 November 2015, online: http://
foreignpolicy.com/2015/11/16/how-the-islamic-state-declared-war-on-the-world-actual-state (accesat în 01.07.2017).
8
Seth G. Jones, James Dobbins, Daniel Byman, Christopher S. Chivvis, Ben Connable, Jeffrey Martini, Eric Robinson,
Nathan Chandler, „Rolling Back the Islamic State”, RAND Corporation, online: https://www.rand.org/pubs/research_
reports/RR1912.html (accesat în 16.07.2017).
9
Mary Habeck, James Jay Carafano, Thomas Donnelly, Bruce Hoffman, Seth Jones, Frederick W. Kagan, Kimberly
Kagan, Thomas Mahnken, Katherine Zimmerman, „A Global Strategy for Combating Al Qaeda and the Islamic State”,
AEI’s Critical Threats Project, December 2015, online: https://www.criticalthreats.org/analysis/a-global-strategy-for-
combating-al-qaeda-and-the-islamic-state (accesat în 04.07.2017).
10
Frederick W. Kagan, Kimberly Kagan, Jennifer Cafarella, Harleen Gambhir, Katherine Zimmerman, „Al Qaeda and
ISIS: Existential threats to the U.S. and Europe”, Institute for the Study of War, understandingwar.org (accesat în
04.07.2017).
11
„Al Qaeda leader to ISIS”, online: http://edition.cnn.com/2015/09/14/middleeast/al-zawahiri-al-qaeda-isis-olive-
branch/index.html (accesat în data de 07.08.2017).

58
INFOSFERA
12
Rohan Gunaratna, „Global Threat Forecast”, Counter Terrorist Trends and Analyses, A journal of the international
centre for political violence and terrorism research, Volume 9, Issue 1, January 2017, online: https://www.rsis.edu.sg/
wp-content/uploads/2017/01/CTTA-January-2017.pdf (accesat în 14.07.2017).
13
Strategia este bazată pe parcurgerea a cinci etape: Hijra (migraţie), Jama‘a (regrupare), destabilizarea tiranilor (taghut),
Tamkin (consolidare), Khilafa (declararea Califatului).
14
Daesh a pierdut (iulie 2017) controlul asupra oraşului Mosul, cea mai importantă poziţie strategică pe care o
deţinea în Irak, iar capitala de facto din Siria, Ar-Raqqah, este sub asediu. Însă gruparea nu pierde doar teritorii. În
ultimul an, resursele sale financiare şi propaganda s-au diminuat, iar majoritatea liderilor importanţi au fost ucişi
sau capturaţi.
15
„Daesh shifts to Libya’s desert”, online: http://www.iran-daily.com/News/177390.html?catid=3&title=Daesh-shifts-to-
Libya-s-desert-valleys-after-Sirte-defeat (accesat în 08.08.2017).
16
„Tunisia Fears the Return of Thousands of Young Jihadists”, online: https://www.nytimes.com/2017/02/25/world/
europe/isis-tunisia.html?_r=0 (accesat în 08.08.2017).
17
„Foreign travel advice, Tunisia”, online: https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/tunisia/terrorism (accesat în
08.08.2017).
18
Tunisia a devenit cel mai mare contributor cu luptători străini al teatrului din Siria-Irak.
19
„Jihadist Violence in Tunisia”, online: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/tunisia/
jihadist-violence-tunisia-urgent-need-national-strategy (accesat în 08.08.2017).
20
„Boko Haram Factions Divided over Loyalty to the Islamic State”, online: https://www.cfr.org/blog/boko-haram-
factions-divided-over-loyalty-islamic-state (accesat în 08.08.2017).
21
„ISIS grip on Egypt’s Northern Sinai widen”, online: http://www.jpost.com/Middle-East/ISIS-Threat/ISIS-grip-on-
Egypts-northern-Sinai-widens-seeks-to-impose-Islamist-laws-489529 (accesat în 08.08.2017).
22
„De-securitizing counterterrorism in the Sinai Peninsula”, online: https://www.brookings.edu/research/de-securitizing-
counterterrorism-in-the-sinai-peninsula (accesat în 08.08.2017).
23
Se remarcă doborârea (31 Octombrie 2015) aeronavei ruse de transport pasageri în nordul Peninsulei Sinаi, soldată cu
moartea а 224 de persoane, precum şi atacurile executate împotriva creştinilor de confesiune coptă din Sinаi şi oraşele
Tаntа, Аlexаndriа şi Cаiro, începând cu luna decembrie 2016.
24
„Islamic State extending attacks beyond Sinai to Egyptian heartland”, online: https://www.yahoo.com/news/islamic-
state-extending-attacks-beyond-sinai-egyptian-heartland-075159113.html (accesat în 08.08.2017).
25
Deja există indicii că gruparea poate reveni la strategia preferată în perioada 2007-2011, când se manifesta ca o insurgenţă
destabilizatoare la adresa guvernului irakian, executând atacuri cu numeroase victime şi subminând interesele SUA în
Orientul Mijlociu.
26
Într-un mesaj transmis în noiembrie 2016, Abu Bakr Al-Baghdadi a solicitat militanţilor califatului din afara Irakului
şi Siriei să întreprindă acţiuni în Algeria, Peninsula Arabă, Bangladesh, Caucaz, Egipt, Indonezia şi regiunea Khorasan
(Afganistan şi Pakistan), Libia, Filipine, Peninsula Sinai, Somalia, Tunisia, Africa de Vest şi Yemen.
27
Alain Rodier, „Etat islamique: stratégie pour 2016”, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, Janvier 2016,
online: http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/etat-islamique-strategie-pour-2016.php (accesat în 02.08.2017)
28
„The Jihadi Threat ISIS, Al Qaeda, and Beyond”, Institutul SUA pentru Pace (USIP) şi Centrul Internaţional Woodrow
WILSON pentru Experţi, December 2106/January 2017, online: https://www.usip.org/sites/default/files/The-Jihadi-
Threat-ISIS-Al-Qaeda-and-Beyond.pdf (accesat în 08.08.2017). .
29
Pe fondul insucceselor înregistrate în Libia şi Nigeria, Daesh nu va mai încerca să controleze noi teritorii, fiind previzibilă,
mai degrabă, o strategie bazată pe conservarea capacităţilor de luptă şi supravieţuire. Singura franciză Daesh capabilă să-şi
pună semnificativ amprenta asupra mediului de securitate din Nordul Africii va rămâne SIPS, care are aspiraţii şi capabilităţi
ce pot asigura realizarea acestui deziderat.
30
Peste 60 de formaţiuni teroriste din Asia de Sud-Est au jurat credinţă lui Abu Bakr Al-Baghdadi.
31
Astfel de atacuri au avut loc în Franţa, Marea Britanie, Belgia, Turcia, Germania, Suedia, SUA.
32
Deşi era şi anterior o opţiune extrem de eficientă pentru Daesh, întrucât cu relativ puţine resurse şi fără risc de deconspirare,
organizaţia reuşea să provoace teroare, atentatele comise de actori singulari aveau şi continuă să aibă dezavantaje precum
numărul redus de victime şi deficienţe în planificare şi execuţie. În încercarea de a depăşi aceste inconveniente, membri Daesh
trasează directive atentatorilor, pentru a asigura producerea unui număr cât mai mare de victime (ex. folosirea unui vehicul), în
timp ce comunicarea în timp real cu un facilitator Daesh reduce şansele ca atentatorul să se răzgândească.
33
Marcin Styszyński, „Post-ISIS and Future Jihadist Threats”, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, February
2017, http://www.cf2r.org/fr/foreign-analyzes/post-isis-and-future-jihadist-threats.php (accesat în 01.08.2017).
34
Clint Watts, „Deciphering Competition between Al-Qaida and the Islamic State”, CTC Sentinel 9, no.7, July 2016, online:
https://ctc.usma.edu/posts/deciphering-competition-between-al-qaida-and-the-islamic-state (accesat în 08.07.2017).
35
„What Al-Qaida really wants”, https://web.archive.org/web/20120307084609/http://www.spiegel.de/international/0%2
C1518%2C369448%2C00.html (accesat în 07.08.2017)
36
Mary Habeck, James Jay Carafano, Thomas Donnelly, Bruce Hoffman, Seth Jones, Frederick W. Kagan, Kimberly
Kagan, Thomas Mahnken, Katherine Zimmerman, op.cit.

59
INFOSFERA
37
Alain Rodier, „Le retour d’al-Qaïda?”, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, Avril 2017, online: http://
www.cf2r.org/fr/notes-actualite/le-retour-al-qaida.php (accesat în 01.08.2017).
38
Alain Rodier, „SYRIE : L’IDÉOLOGIE D’AL-QAÏDA”, Centre Français de Recherche sur le Renseignement, online:
http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/syrie-ideologie-d-al-qaida.php (accesat în 01.08.2017).
39
Kamran Bokhari, „Al-Qaida-Islamic State Competition in Syria”, Geopolitical Futures, March 16, 2017 , online: https://
geopoliticalfutures.com/al-qaida-islamic-state-competition-syria (accesat în 05.08.2017).
40
„Al-Qaeda Quietly Maintains Its Relevance”, Stratfor, November 3, 2016, online www.stratfor.com/sample/weekly/
al-Qaeda-quietly-maintans-its-relevance (accesat în 07.08.2017).
41
Charles Lister, „Profiling Jabhat Al-Nusra”, online: www.brookings.edu/wp-content/upload/2016/07/iwr_20160728_
profiling_nusra.pdf (accesat în 08.07.2017).
42
„Yemen’s al-Qaeda: Expanding the Base”, International Crisis Group, Middle East Report N°174, 2 February 2017,
online: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/174-yemen-s-al-qaeda-
expanding-base (accesat în 07.08.2017).
43
Emily Anagnostos, „Warning Update: Iraq’s Sunni Insurgency Begins as ISIS Loses Ground in Mosul”, Institute for the
study of war, February 7, 2017, online: http://iswresearch.blogspot.ro/2017/02/warning-update-iraqs-sunni-insurgency.
html (accesat în 16.07.2017).
44
„The re-emergence of AQIM in Africa”, online: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/03/emergence-aqim-
africa-160320090928469.html (accesat în 27.07.2017).
45
Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen. „Mali’s jihadist merger”, online: https://issafrica.org/pscreport/situation-
analysis/malis-jihadist-merger-desperate-or-dangerous (accesat în 08.08.2017).
46
„Mali – Sahel”, online: https://maghrebandsahel.wordpress.com/2017/04/24/mali-sahel-march-2017-violent-incidents-
related-to-aqim-ansar-al-din-jnim-and-other-security-incidents (accesat în 08.08.2017).
47
„AQIM’s Alliance in Mali: Prospects for Jihadist Preeminence in West Africa”, online: https://jamestown.org/program/
aqims-alliance-mali-prospects-jihadist-preeminence-west-africa (accesat în 08.08.2017).
48
„Hamza bin Laden - a potent weapon in the rivalry between al-Qaida and Isis”, online: https://www.theguardian.
com/world/2017/may/30/hamza-bin-laden-a-potent-weapon-in-the-rivalry-between-al-qaida-and-isis (accesat în
07.08.2017).

60
INFOSFERA

IMPORTANŢA REGIUNII AUTONOME


UIGURE XINJIANG ÎN ASIGURAREA
SECURITĂŢII CHINEI

Ing. dipl. dr. Isabela ANCUŢ*

Abstract
In spite of certain vulnerabilities and risks induced by its condition, the studies conducted till
today show us that the Xinjiang Uyghur Autonomous Region plays a strategic role in ensuring China’s
security, in all its aspects, economic, social, political, military and so on. The region is the largest natural
gas supplier on the domestic market, it is an important oil producer and it is on all the routes proposed
to be developed as part of the major New Silk Road project, which means it has a vital role to play in
ensuring security of China. At the same time, the region is the gateway to Central Asia and the states
beyond it, which gives it a strategic importance to the growing Chinese foreign trade. Although the
region is far behind, from the point of view of its development and share of national GDP, to the rest of
the Chinese regions, their development depends on the Xinjiang Uyghur Region that supplies the energy
and raw materials to the „center”. Similarly, controlling the upsurge of radical Islamic movements in the
region ensures the peace and stability of the Chinese state and, moreover, a social, ethnic and religious
gain in the face of other states facing the rise and radicalization of Muslim minorities in their territory. In
other words, a stable, quiet and prosperous Xinjiang Uyghur Region will always mean an extra security
pillar for the great China.
Keywords: China, the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, economic security, ethnic minorities,
the Uyghurs, Han ethnic group, Uyghur militants, religious terrorism, ethnic terrorism.

Context general Chiar dacă această violenţă a fost explicată de


Regiunea Autonomă Uigură Xinjiang majoritatea analiştilor politico-militari prin
(RAUX) este, din punct de vedere teritorial, cea intermediul factorului etnic, este important
să analizăm şi să înţelegem contextul socio-
mai mare unitate administrativă a Chinei. Deşi
economic în cadrul căruia structura etnică uigură
acoperă aproximativ o şesime din suprafaţa
evoluează. Realitatea a arătat că principala
totală a ţării, numai aproximativ 9,7% din acest
cauză a instabilităţii din Xinjiang rezidă în slaba
teritoriu este propice coabitării umane. RAUX creştere economică a regiunii, respectiv masiva
a devenit „vizibilă” lumii geopolitice abia în neconcordanţă dintre veniturile principalelor
anul 2009, când ciocnirile din capitala regiunii, grupări etnice – uigurii şi chinezii-han,
Urumqi, dintre principalele sale grupări, uigurii accentuată/impulsionată de politicile sociale ale
şi chinezii han, s-au soldat cu 200 de morţi. guvernului central de la Beijing.
*
Expert în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii.

61
INFOSFERA

În ultima perioadă, guvernul central a Beijingului potrivit căruia primordială este


decis realizarea de investiţii masive în RAUX, asigurarea securităţii, în special a celei
dezvoltarea economică a acesteia devenind economice) şi de la caracteristicile RAUX.
o prioritate pentru autorităţile de la Beijing.
Majoritatea analiştilor politico-militari consideră Dezvoltarea Xinjiangului de-a lungul
istoriei
că dorinţa Beijingului de a elimina separatismul
etnic este un „catch 22”1, China impunându-şi De-a lungul istoriei, dezvoltarea
asigurarea prosperităţii regiunii, dar numai Xinjiangului a fost determinată de coexistenţa
mai multor aspecte: factori de mediu, socio-
cu condiţia ca populaţia uigură să renunţe la
politici3, poziţia relativ izolată şi mediul
unele cerinţe politice. Investiţiile Beijingului
înconjurător defavorabil, toate acestea fiind
în Xinjiang sunt cu mult mai mari decât cele în obstacole semnificative în calea dezvoltării4, în
alte regiuni populate de alte etnii predominante pofida abundenţei resurselor naturale (în special
non-Han2. cele de hidrocarburi). În regiune convieţuiesc
Pentru a putea înţelege semnificaţia acestei mai multe etnii, cea mai numeroasă fiind etnia
regiuni în economia Chinei trebuie să analizăm uigură, celelalte etnii non-Han fiind kazahii,
situaţia pornind de la cunoscutul pragmatism al kârgâzii, uzbecii şi tadjicii5.

62
INFOSFERA

În fapt, dezvoltarea regiunii a început din puternic declin al economiei regiunii6. În aceste
perioada Dinastiei Qing, după încorporarea în perioade, uigurii şi restul etniilor non-han din
imperiul chinez (1884), când liderul de atunci regiune au beneficiat de scurte perioade de
a iniţiat un puternic program de dezvoltare independenţă, cea mai semnificativă fiind cea
economică. Progresele înregistrate în pe care istoricii chinezi o numesc „Revoluţia
agricultură, meşteşuguri, extracţia de cărbune celor trei districte”. Aceasta a fost iniţiată, în
şi petrol (cu ajutor rusesc) şi comerţul extern anul 1944, împotriva guvernului naţionalist
au determinat apariţia rivalităţii cu imperiile central, insurgenţii înfiinţând, cu ajutor
britanic şi rus în zona Asiei Centrale. După sovietic, Republica Turkestanului de Est7.
căderea Dinastiei Qing (1911), tulburările După înfiinţarea Republicii Poporului în 1949,
politico-militare ulterioare au afectat negativ Xinjiangul s-a predat Armatei Populare de
economia Xinjiangului. Autoarea Carla Wiemer Eliberare (APE), iar Republica Turkistanului
distinge patru perioade de evoluţie a regiunii, de Est a fost „asimilată” prin ceea ce istoricii
asociate celor patru dictatori militari care
chinezi numesc „eliberarea paşnică”8. Ulterior,
au guvernat Xinjiangul: 1. conducerea lui
după înfiinţarea Republicii Populare Chineze,
Yang Zengxin (1911-1928), când regiunea
guvernul central a decis consolidarea controlului
a redevenit înfloritoare din punct de vedere
asupra Xinjiangului prin transferul chinezilor-han
economic; 2. conducerea lui Jin Shuren (1928-
în regiune şi înfiinţarea unor concerne de
1933), când regiunea a fost marcată de corupţie
şi încetinire economică; 3. conducerea lui construcţie şi producţie aflate sub directa sa
Sheng Shicai (1933-1942), care a recuperat autoritate. Aceste iniţiative au evidenţiat faptul
ceva din dezvoltarea economică a Xinjiangului că noul regim politic de la Beijing se îndoia
cu ajutorul reformelor liberale şi asistenţei de loialitatea uigurilor musulmani, în condiţiile
Uniunii Sovietice; 4. conducerea lui Zhang în care această etnie nu era nici pro-chineză,
Zhizong (1942-1949), care a fost influenţată nici pro-comunistă9. Dacă în 1952 doar 7,1%
de războiul civil din China, de cel de-al Doilea din populaţia Xinjiangului era de etnie han,
Război Mondial, de înrăutăţirea relaţiilor cu respectiv 40,1% în 1971, în prezent există
Uniunea Sovietică, evoluţiile determinând un peste 50% chinezi-han în RAUX.

63
INFOSFERA

În plus, Corpurile de Construcţie şi (anii ’90)15. Una dintre erorile conducerii


Producţie în Xinjiang erau alcătuite din centrale chineze a fost faptul că aceasta s-a
soldaţi demobilizaţi din cadrul armatei, concentrat pe integrarea regiunii în restul
aceştia manifestându-se pregnant nu numai Chinei prin creşterea migraţiei chinezilor-han,
în agricultură, ci şi în producţia de oţel, impunerea prezenţei militare şi neutralizarea
electricitate, extragerea de minerale, apă, influenţelor statelor vecine din Asia Centrală16
educaţie10. Perioadele asociate „Marelui Salt şi mai puţin prin dezvoltarea propriu-zisă
Înainte” şi „Revoluţiei Culturale”, din timpul şi egală a regiunii. În fapt, nu reformele lui
lui Mao Zedong, au fost marcate de ceea ce Deng au atras relevarea importanţei RAUX pe
Michael Clarke a numit „contradicţia creată plan internaţional, ci producerea simultană a
de directivele politice de la Beijing şi ceea fragmentării fostei Uniunii Sovietice în 1991,
ce în realitate era practicabil în condiţiile respectiv emergenţa republicilor independente
din Xinjiang”11, politicile implementate şi central-asiatice. Este adevărat că, încă dinaintea
scopurile stabilite de conducerea centrală colapsului Uniunii Sovietice, Deng a iniţiat
neluând în considerare specificul regiunii şi politica de „dublă deschidere” a economiei
fiind caracterizate de orientări anti-islamice regiunii faţă de China şi Asia Centrală
şi anti-sovietice. Progresele economice sovietică17, dar abia după 1991 acest comerţ
înregistrate au fost puţine şi limitate, între China şi Asia Centrală a crescut rapid18,
autorităţile de la Beijing concentrându-se China reuşind astfel să stabilească o zonă-
asupra dezvoltării părţilor estice ale ţării, tampon, cu maxim de beneficii. Din păcate,
în speranţa că efectele pozitive ale acestei discrepanţele dintre veniturile regiunilor au
dezvoltări vor fi urmate de dezvoltări în restul crescut până când, începând cu anul 2000,
Chinei. Planul a eşuat, rezultatul său fiind au fost considerate drept un risc major la
creşterea discrepanţelor dintre regiuni, partea adresa securităţii naţionale. Încercarea de
vestică a ţării rămânând cu mult în urma părţii contracarare a acestor discrepanţe s-a produs
estice, generând un masiv exod al populaţiei prin lansarea „Marii Strategii de Dezvoltare
rurale chineze către zonele metropolitane12. către Vest” (ianuarie 2000), care presupunea
Creşterea acestor discrepanţe de-a lungul diminuarea/eliminarea obstacolelor din calea
timpului au determinat Beijingul să iniţieze, în dezvoltării regiunilor vestice ale Chinei19,
anii ’90, aşa-numitele „politici preferenţiale” - prin canalizarea fondurilor guvernamentale
o serie de privilegii şi stimulente furnizate de la provinciile de pe coastă la cele din vest.
regiunilor vestice, respectiv înfiinţarea Prima conferinţă a guvernului central în ceea
de zone economice libere, politici noi de ce priveşte dezvoltarea RAUX a avut loc
reeşalonare a taxelor şi recentralizare a puterii în 2010, preşedintele din acel moment, Hu
de decizie (în special în domeniul fiscal) către Jintao, prezentând o nouă abordare şi noi
regiune, dar păstrând mare parte din economia direcţii de acţiune în ceea ce priveşte regiunea,
Xinjiangului sub controlul său13. Aceste care vor merge până în 2020. Majoritatea
discrepanţe s-au înregistrat şi în interiorul analiştilor politici consideră că „Marea
Xinjiangului, zona nordică a RAUX (unde Strategie de Dezvoltare către Vest” a însemnat
existau mai mulţi colonişti de etnie han) creşterea bogăţiei materiale a populaţiei
beneficind de mai multe investiţii decât restul cu scopul asigurării creşterii cooperării
zonelor regiunii14, motiv pentru care a crescut minorităţilor non-han, respectiv asimilarea
opoziţia minorităţilor etnice faţă de controlul acestora cu chinezii-han („modernizatorii”) şi
chinez, la final situaţia degenerând în revolte eliminarea mişcărilor separatiste20.

64
INFOSFERA

Securitatea economică a Chinei şi rolul independenţei economice”26. Similar, Werner


Xinjiangului în asigurarea acestei securităţi Draguhn şi Robert Ash apreciază că esenţiale în
Barry Buzan21 definea „securitatea determinarea insecurităţii economice a Chinei
economică” ca fiind „accesul la resursele, sunt inegalităţile regionale, migrarea rural-
finanţele şi pieţele necesare a susţine nivele urban, şomajul, aprovizionarea cu alimente,
acceptabile ale prosperităţii şi puterii statului”22. aprovizionarea cu energie şi protecţia mediului
Din acest punct de vedere, China a fost statul înconjurător27, în timp ce Vincent Cable
unde evoluţia acestui concept a fost cea mai asimila securitatea economică cu „securitatea
dramatică, în condiţiile în care globalizarea aprovizionării”28, considerând că securitatea
Chinei a coincis cu deschiderea economiei economică pentru China înseamnă susţinerea
socialiste şi rapida creştere economică. ratei de creştere economică, a bunăstării
Această spectaculoasă evoluţie a economiei şi puterii economice, respectiv asigurarea
nu numai că a redimensionat statutul Chinei pe accesului la pieţele de export, securizarea
plan mondial, dar a influenţat însăşi economia surselor de materii prime, în special cele de
mondială. Noua dimensiune a economiei minerale strategice şi hidrocarburi, păstrarea
Chinei înseamnă şi noi dimeniuni ale securităţii deschisă a rutelor de import şi păstrarea
economice. În opinia lui Wang Zhengyi23, de stabilităţii macroeconomice.
exemplu, caracteristicile creşterii economice Ţinând cont de rapida creştere economică,
chineze, incompleta transformare a structurii China a fost forţată să adopte măsurile necesare
sale economice şi creşterea gradului de păstrării sub control a perturbărilor/ disfuncţiilor
internaţionalizare din economia mondială24 au macroeconomice colaterale (şomaj, inegalitatea
generat noi riscuri şi insecurităţi economice25. veniturilor etc.) şi asigurării accesului său
Un alt specialist chinez, Jiang Yong, afirma continuu pe pieţele de export, respectiv să-şi
că securitatea economică chineză înseamnă asigure un influx continuu de furnizori de materii
„abilitatea de a furniza o creştere continuă prime şi resurse concomitent cu menţinerea
a standardelor de viaţă a întregii populaţii independenţei sale economice. La nivel
prin intermediul dezvoltării economice la macroeconomic, perturbările/disfuncţiile care
nivel naţional, concomitent cu menţinerea pot ameninţa securitatea economică a Chinei

65
INFOSFERA

înseamnă severe discrepanţe economice între În plus, cererea de energie a depăşit


regiunile de pe coastă şi cele din interior, între aprovizionarea locală (China este cel mai
zonele urbane şi cele rurale şi descentralizarea mare consumator de energie, cu peste 23%
autorităţii din economia şi societatea chineză. din consumul global)33, în pofida faptului că
Pentru a putea controla aceste riscuri de Beijingul este cel de-al cincilea mare producător
securitate, China îşi „ajustează” continuu de petrol34. Astfel, dependenţa de importuri
sectorul instituţional de securitate socială, devine un risc la adresa securităţii economice,
încercând, cât mai mult posibil, să-l coordoneze accentuată şi de volatilităţile de pe piaţa globală
cu dezvoltarea economică regională29. În ceea de energie şi instabilitatea politică din regiunile
ce priveşte asigurarea securităţii economice a producătoare de energie ale lumii. În prezent,
Chinei, vom privi importanţa RAUX din punct China este dependentă de petrolul importat35,
de vedere al veniturilor, aprovizionării cu producând mai puţin de jumătate din cantitatea
resurse - materii prime şi energie -, alimente, necesară la consum36. Abordarea Chinei vizavi
bumbac şi accesului pe alte pieţe. de securitatea energetică este de trecere de la
Prin prisma mediei veniturilor pe cap de viziunea privind un control guvernamental
locuitor, Xinjiang este mai puţin dezvoltat strict şi auto-bazare către o perspectivă mai
decât restul provinciilor vestice ale Chinei30 liberală, care acceptă forţele pieţei şi diverse
(locul 26 din 31), dar discrepanţele au început tipuri şi surse de energie. În acest cadru,
să se micşoreze, în principal datorită scăderii statele OPEC furnizează aproximativ 57% din
şomajului în regiune31, în pofida creşterii mai totalul importurilor de petrol ale Chinei, restul
rapide a inflaţiei în Xinjiang faţă de restul provenind de la statele non-OPEC. Această
Chinei. Cu alte cuvinte, din perspectivă situaţie este în schimbare, estimându-se că în
macroeconomică, chiar dacă Xinjiang are viitorul apropiat importul din aceste state va
încă o poziţie negativă, aceasta este în curs de atinge 65%. În prezent, în ceea ce priveşte
îmbunătăţire la nivel statal. importul de petrol şi produse petroliere, Rusia
În ceea ce priveşte aprovizionarea cu furnizează Chinei 14% din necesar, Brazilia
resurse, realitatea a demonstrat că o creştere 5%, iar Oman 9%, şi aceste procente se află
a interdependenţei economice între state, la în creştere, în detrimentul importurilor din alte
un anumit tip de produs, poate submina sever state (cu precădere din OPEC). Totodată, pentru
economia naţională (furnizorii externi pot a-şi asigura securitatea economică, China a
obţine poziţia de monopol, întorcând termenii achiziţionat acţiuni ale companiilor de petrol
acordului comercial împotriva importatorului). străine, un exemplu în acest sens fiind achiziţia
Vincent Cable susţine că acest fapt este evident în PetroKazakhstan de către China National
domenii precum alimentaţie, minerale strategice Petroleum Corporation (CNPC) în 200537. Din
(cele utilizate în industrii considerate strategice, perspectiva consumului altor surse de energie
precum producţia de avioane), energie (cu - gaz natural şi cărbune -, China consumă
precădere petrol şi gaz) şi tehnologii avansate32. aproximativ cât produce, dar şi importă, deci
Aprovizionările cu alimente şi energie sunt nu există probleme.
esenţiale pentru securitatea economică a Contribuţia Xinjiangului la asigurarea
Chinei, alături de perturbările/disfuncţiile securităţii aprovizionării cu energie a Chinei
macroeconomice menţionate anterior, în are în vedere atât producerea de resurse
condiţiile în care creşterea economică implică energetice, cât şi asigurarea transportului/
şi o creştere a necesarului de aprovizionare tranzitului resurselor energetice importate.
cu materii prime şi resurse, securitatea Trebuie să ţinem cont de faptul că, datorită
aprovizionării devenind astfel un risc pentru Bazinului Tarim38, Xinjiang este unul dintre
Beijing. cei mai importanţi producători de petrol la

66
INFOSFERA

nivel naţional, situându-se pe locul trei (cu dezvoltată în Xinjiang, dar confruntându-se
13,95% din total)39. Deşi se estimează că numai cu o serie de probleme climaterice şi
33% din rezervele de petrol ale Chinei au fost geografice. Există semnificative dificultăţi în
descoperite până în prezent, mare parte din ceea ce priveşte irigaţiile în zonele cu păşuni
rezervele nedescoperite de petrol se află tot în şi deşert, la care se adaugă sporadice perioade
Bazinul Tarim (aproximativ 10 miliarde tone de secetă care subminează producţia agricolă.
de petrol)40. CNPC are planuri de dezvoltare Drept urmare, deşi economia este dominată
a Xinjiangului ca principal centru de extracţie de agricultură, Xinjiang nu este un producător
şi producţie petrolieră, prin investirea unor important pentru China, contribuţia sa la
sume substanţiale în regiune, compania dorind securitatea alimentară a Chinei fiind minimă
a creşte producţia anuală la peste 60 milioane (locul 14 la nivel naţional). Similar, fructele
tone până în 202041. Alăturarea geografică a (în special pepenii galbeni şi strugurii) sunt
RAUX cu republicile central-asiatice, bogate în deseori considerate ca importante produse
resurse petroliere, creşte valoarea strategică a agricole din Xinjiang, dar nu fac din acesta
acesteia în acest domeniu. În general, petrolul un producător important de fructe în China
extras sau importat prin Xinjiang este distribuit (partea Xinjiangului în mărfurile din producţia
către restul Chinei prin intermediul conductei agricolă a Chinei depăşeşte 3% numai în
de petrol Urumqi-Lanzhou şi a conductei de cazurile fructelor şi recoltelor de zahăr).
ţiţei Shanshan-Lanzhou. Alt produs agricol, care nu are legătură cu
În ceea ce priveşte aprovizionarea cu securitatea alimentară, dar care este important
gaz natural, Xinjiang este principalul mare în termenii securităţii aprovizionării Chinei,
producător dintre regiunile chineze (locul 1 cu este bumbacul, industria textilă fiind unul
30,54% din totalul producţiei de gaz42). CNPC dintre motoarele majore ale creşterii exportului
consideră că Xinjiangul deţine 490 miliarde m3 chinez. În acest domeniu RAUX se află din nou
de gaz ca rezerve dovedite, adică aproximativ pe primul loc (39,52% din producţia totală de
20% din totalul rezervalor de gaz la nivel bumbac la nivel naţional), ajutând la redresarea
naţional43. Deşi China are suficiente resurse de volumului exporturilor afectate de criza
gaz natural, politica guvernului central este de a financiară din 2008-200947. Competitivitatea
importa gaz (central-asiatic) pentru asigurarea, Chinei în ceea ce priveşte industria textilă
pe termen lung, a securităţii economice în provine din preţurile scăzute de producţie,
condiţiile în care aceasta înseamnă diminuarea motiv pentru care există necesitatea menţinerii
dependenţei de cărbune. Cărbunele este resursa unor preţuri scăzute ale materiilor prime, în
energetică de bază în China, însemnând acest caz bumbacul.
aproximativ 70% din consumul total primar de În ceea ce priveşte accesul pe pieţe, odată
energie44 (China este cel mai mare producător cu creşterea interdependenţei economice,
de cărbune din lume, reprezentând 45,6% din securitatea economică se poate asigura nu numai
producţia totală la nivel mondial, dar şi cel prin securizarea livrărilor de materii prime şi
mai mare consumator, cu 46,9%45). O parte resurse pentru producţie, dar şi prin asigurarea
importantă a resurselor neutilizate de cărbune accesului la pieţele unde această producţie este
se găsesc tot în Xinjiang, fiind prevăzută vândută. Creşterea exporturilor Chinei are loc
creşterea producţiei de cărbune a regiunii în paralel cu creşterea producţiei: cu cât China
la 1 miliard tone până în 2020, ceea ce ar însemna produce mai mult, cu atât exporturile cresc,
peste 20% din producţia totală a Chinei46. deoarece aceasta are acces suficient la pieţe.
Din punct de vedere al securităţii Xinjiang are în prezent o participare minimă
alimentare, creşterea animalelor şi păstoritul în comerţul exterior al Chinei (doar locul 11 la
domină economia RAUX, agricultura fiind nivel naţional) în condiţiile în care provinciile

67
INFOSFERA

de pe coastă sunt cele care contribuie, în mare persoane49 şi ocupă peste 60% din teritoriul
măsură, la volumul comerţului exterior al chinez continental, iar mişcările separatiste ale
Chinei48, dar rolul acestuia va creşte exponenţial unor minorităţi (din cele 55 recunoscute oficial
în contextul promovării incisive a politicilor de autorităţile chineze) tind să vulnerabilizeze
comerciale chinezeşti, cu precădere a „Noului statul chinez. Deşi, în prezent, situaţia este
Drum al Mătăsii”. Astfel, Xinjiang este puntea evidentă în trei zone geografice strategice -
de legătură dintre republicile central-asiatice şi Xizang50, Xinjiang51 şi Mongolia Interioară -
China, punte care implică costuri comerciale riscurile legate de exacerbarea tensiunilor
scăzute, motiv pentru care autorităţile centrale separatiste tind să apară şi în zone ale ţării
investesc tot mai mult pentru întreţinerea şi locuite de etnii non-han. În cazul Xinjiangului,
dezvoltarea infrastructurii din zonă, anticipând principalele surse de tensiune care generează
deja perspectivele evoluţiei unui astfel de separatismul sunt aspectele etnico-religioase
nod de tranport şi comerţ strategic, raportul şi social-educaţionale, promovate prin
eficienţă/productivitate-costuri de investiţii politicile de stat, şi cele privind diferenţele de
fiind optim. dezvoltare economică, menţionate anterior.
Totodată, am făcut referire la faptul că toate
Securitatea individuală – societală – conducerile politice chineze au desfăşurat (şi
naţională în relaţia Xinjiang-Beijing încă desfăşoară), în mod sistematic, acţiuni
Deşi taxonomia conceptului de securitate pe palierele politic, social şi economic care
este extrem de vastă, funcţie de obiectul să asigure omogenitatea demografică, prin
acesteia, vom aborda aspectele etnico- asimilare, şi omogenitatea lingvistică, prin
religioase, militantismul uigur şi problemele instaurarea unei limbi unice în cadrul unui
social-educaţionale din Xinjiang într-un cadru proces denumit „hanificare”. Conceptele de
extins, cel al securităţii individuale – societale – „naţionalism chinez” şi „naţionalism han” sunt
naţionale. deseori utilizate în mod diferit, chiar statul
Reamintim că populaţia chineză de etnie chinez definind delimitările conceptelor pentru
non-han numără aprox. 100 de milioane de a elimina conflictele dintre etnii. Termenul de

68
INFOSFERA

„naţionalitate” lipseşte din limbajul oficial, drept „extremişti” şi „separatişti”52; conducerea


scopul fiind evitarea oricărei interpretări care centrală a decis ca imamii să participe,
ar putea induce solicitări politice sau pretenţii obligatoriu, la cursurile de educaţie politică
teritoriale. Deşi guvernul chinez a publicat deja organizate de autorităţile statale.
„Cartea Albă privind politica etnică” (2009), în Sistemul de segregare de facto s-a auto-
care preciza importanţa accelerării dezvoltării implementat în Xinjiang, etnicii uigurii şi han
economice şi sociale a zonelor locuite de trăind în oraşe diferite şi comunicând foarte rar
minorităţi, în vederea soluţionării problemelor între ei. În plus, din punct de vedere al Islamului,
etnice, numărul incidentelor în regiunile oamenii „cărţilor sfinte” (creştinii şi evreii) sunt
respective tinde să crească. mai bine priviţi decât adepţii altor religii, prin
Din punct de vedere religios, Xinjiang (numit urmare mulţi uiguri musulmani devotaţi cred
de uiguri Turkestanul de Est) are o identitate că nu ar trebui să accepte conducerea chineză
islamică mai bine conturată decât celelalte deoarece aceasta nu aparţine categoriei care
teritorii turcice din regiune, majoritatea populaţiei deţine o „carte sfântă călăuzitoare”.
native aderând la sunnism, însă o minoritate şiită Investiţiile financiare pentru dezvoltarea
semnificativă se regăseşte în regiunile muntoase RAUX şi represiunea tendinţelor separatiste
din Pamir şi Tian Shan. În Xinjiang nu există au slăbit opţiunile susţinătorilor independenţei
un Islam radical şi, în mod paradoxal, numai uigure. Populaţia uigură se teme de orice
din momentul în care statul a decis reprimarea tendinţă de radicalizare a religiei, respectiv
practicilor religioase în regiune a început de a fi percepuţi ca organizaţii teroriste
aşa-numitul proces de „re-tradiţionalizare a conectate la reţelele de terorism internaţional
uigurilor musulmani”, o re-islamizare cu o rată sau de a provoca reacţii disproporţionate ale
foarte rapidă de răspândire. autorităţilor chineze, care ar putea duce la
Din punct de vedere etnic, cei peste adâncirea divergenţelor în regiune. Anterior,
10 milioane de uiguri trăiesc cu restricţii asupra s-a considerat că tensiunile etnice ar putea fi
limbii, religiei şi normelor sociale proprii eliminate dacă ar exista beneficii economice
şi, deşi sunt cea mai numeroasă minoritate, mari pentru etnicii uiguri. Cu toate acestea,
aceştia nu au reprezentare politică în guvernul transferurile financiare substanţiale către
chinez. Controlul autorităţilor chineze pare a Xinjiang nu au prevenit nemulţumirile etnicilor,
fi total, acestea reuşind să intercepteze toate apărând opinia conform căreia forţele străine
instrumentele şi resursele care ar putea ajunge separatiste şi forţele religioase extremiste sunt
la separatiştii uiguri. Politica autorităţilor principalele surse ale terorismului din Xinjiang,
de a stabili chinezi de etnie han în regiunea guvernul fiind îndreptăţit în a lupta împotriva
Xinjiang pentru a „dilua” demografia regională terorismului, iar politicile etnice curente
a înregistrat succese, populaţia han ajungând trebuind a fi modificate.
de la 6% (1953) la 45,84% (2016). Totodată, După evenimentele 9/11 din SUA, China
politica privind limba (adoptată în anii ’50 de a justificat luarea de măsuri extreme în RAUX
conducerea politică centrală) a afectat dreptul prin dorinţa de a împiedica elemente susţinute de
fundamental al uigurilor de a-şi continua mişcarea Al-Qaida să acţioneze în mod similar
educaţia în limba proprie, instituţionalizând pe teritoriul său (în Xinjiang). China a afirmat,
limba chineză standard ca singura limbă în deseori, că Al-Qaida şi alte organizaţii similare
care se desfăşoară procesul de învăţământ. colaborează cu MITE, considerat de Beijing
Situaţia este identică şi în cazul libertăţii cel mai violent grup terorist din Xinjiang. De
religioase, moscheile din Xinjiang aflându-se fiecare dată când China invocă numele MITE-
sub permanentă supraveghere a organelor de PIT (Mişcarea Islamică Turkmenistanul de Est –
securitate, unii mentori religioşi fiind etichetaţi Partidul Islamic Turkestan), forţele de securitate

69
INFOSFERA

vizează membri ai comunităţii uigure, tratându-i la educaţia gratuită şi la asigurarea medicală.


drept suspecţi de terorism. Se presupune că Iniţial, această măsură a fost adoptată de
există luptători de etnie uigură afiliaţi unor autorităţile din Hotan (sudul RAUX), în 2015,
organizaţii teroriste şi în afara Xinjiang (aprox. în prezent devenind obligatorie pentru toată
100 – 120 luptători ai MITE în Waziristan/ regiunea. Astfel, începând cu 01.04.2017, a
Pakistan şi aprox. 100 – 200 luptători de etnie intrat în vigoare o lege a guvernului RAUX
uigură sau cu rădăcini în statele Asiei Centrale, care prevede numeroase restricţii legate
care au conexiuni cu MITE sau cu MAARIF53, de comportamentul „extremist/terorist” –
în Siria). „anormal”, printre cele 15 comportamente
Tulburările din Irak54 şi Siria au impulsionat „anormale” enumerându-se: utilizarea
militantismul uigur, peste 1000 de luptători normelor religiei pentru căsătorie, divorţ sau
uiguri şi familiile acestora alăturându-se intervenţia la nuntă, funeralii sau comemorarea
organizaţiei Jabhat Al-Nusra, afiliată AQ (în altor persoane în detrimentul procedurilor
prezent funcţionează sub titulatura Hayat legale, interferenţa sau sabotarea politicilor de
Tahrir Al-Sham şi, cel puţin formal, s-a planificare familială, distrugerea intenţionată a
dezafiliat AQ), cât şi organizaţiei Statul Islamic cărţilor de identitate, nedeclararea la evidenţa
din Irak şi Levant (Daesh). Deşi Afganistanul populaţiei sau nedeclararea veniturilor sau
rămâne câmpul de luptă tradiţional pentru PIT/ valutelor deţinute/câştigate. Din data de
MITE (se află cel mai numeros grup de uiguri - 30.06.2017, în conformitate cu prevederile
300-500 persoane - care au legături cu al-Qaeda ordinului prefecturii Bayingol (vestul RAUX),
şi talibanii), se cunoaşte faptul că majoritatea toate vehiculele trebuie să deţină, obligatoriu,
luptătorilor uiguri s-au alăturat ramurii siriene elemente de urmărire/monitorizare prin satelit
a PIT/MITE (Partidul Islamic din Turkestan din (satelitul BEIDOU, proprietate chineză), de tip
Levant (PIT-L)55. Încă din august 2015, au fost GPS, pentru ca autorităţile să poată monitoriza
mediatizate înregistrări video cu luptători uiguri orice mişcare57.
care agresau personalul companiei chineze Din martie 2017, preşedintele chinez XI
de extracţie a cuprului „Grupul Metalurgic al Jinping a ordonat secretarului de partid şi
Chinei – GMC”, care se ocupau cu extracţia guvernatorului provinciei RAUX să adopte
cuprului din zona Mes Aynak, provincia Logar/ măsurile care se impun pentru „menţinerea
Afganistan. În ultimii ani, s-a constat că PIT a ordinii publice şi sociale, asigurarea securităţii
adoptat retorica djihadistă globală, mediatizând cetăţenilor împotriva acţiunilor elementelor
cauza minorităţii uigure şi chemând la violenţe teroriste şi grupurilor de criminale”, printre
împotriva intereselor internaţionale ale Chinei56. acestea numărându-se: sporirea supravegherii
Pe teritoriul chinez, în RAUX, situaţia s-a şi creşterea măsurilor de securitate în scop de
înrăutăţit, măsurile adoptate de autorităţile prevenire, creşterea numărului de exerciţii
centrale chineze pentru „prevenirea şi executate în spaţiul public de către forţele
combaterea activităţilor cu caracter terorist” aparţinând Trupelor de Poliţie Înarmată (TPI),
accentuând stările de tensiune. Guvernul asigurarea cu capabilităţi aeriene de la Armata
local din RAUX a decis că, începând cu Populară de Eliberare (APE) pentru acţiunile
luna aprilie 2017, numele religioase asociate de monitorizare şi patrulare ale TPI, adoptarea
cu separatismul regional sau care au o unor legi, decizii şi măsuri pentru păstrarea
semnificaţie religioasă sunt interzise. Nume controlului public şi personal în RAUX.
precum Quran, Mecca, Jihad, Imam, Saddam, Din luna februarie a anului curent, în
Hajj şi Medina urmează a fi şterse din Registrul RAUX au început să se efectueze masive
evidenţei populaţiei, iar persoanele care nu demonstraţii de forţă58 pe străzile principalelor
renunţă la aceste nume vor avea acces limitat oraşe, în special în zona centrală şi la periferia

70
INFOSFERA

oraşului Urumqi, dar şi lansarea unei campanii În fapt, abolirea acestor beneficii pare a nu-i
radiodifuzate despre posibilele implicaţii pentru mai descuraja pe uiguri, procentajul celor care
sprijinirea elementelor şi activităţilor teroriste doresc să urmeze învăţământul superior (şi mai
şi antisociale. Din 2016, serviciul public şi civil departe de acesta) devenind similar (85-95%).
din RAUX a anunţat existenţa a peste 30.000 de La nivelul anului 2016 uigurii au devenit cea
locuri de muncă în cadrul poliţiei locale59. mai importantă minoritate surclasându-i chiar
În Hotan autorităţile au decis acordarea de şi pe chinezii-han (în special în Kashgar), cu o
premii şi recompense substanţiale pentru ofiţerii diferenţă de 20-30%. Cu alte cuvinte, candidaţii
de poliţie şi civilii care ajută la menţinerea non-han au decis să se înscrie la universităţi cu
stabilităţii. În Akto (nord-estul RAUX) urmează predare în limba chineză, conştienţi că au mult
a fi angajaţi 600 de poliţişti din afara provinciei mai multe şanse la angajare dacă invocă educaţia
în cadrul departamentelor de ordine publică şi în limba chineză şi nu pe cea în limba nativă.
poliţie rurală, acestea trebuind să întărească În plus, se pare că uigurii au decis că aceste
patrulele mobile executate de poliţie pe politici cresc procentajul minorităţilor în totalul
teritoriu. Politici similare au fost decise şi în candidaţilor la o înaltă educaţie şi, implicit, la
Kashgar (nord-vestul RAUX), unde se doreşte angajare61.
recrutarea a peste 3.000 de poliţişti, pentru
aceasta oferindu-se salarii atractive. Concluzii
Toate aceste măsuri au început să se În regiunea Xinjiang unele dintre măsurile
reflecte şi în plan educaţional, din aprilie adoptate de autorităţile locale şi centrale chineze,
2017, ministrul chinez al educaţiei anunţând în scopul combaterii terorismului şi prevenirii
că posibilii candidaţi la învăţământul bilingv60 acţiunilor îndreptate împotriva ordinii sociale,
nu vor mai fi favorizaţi (nu vor primi punctaj nu fac decât să crească tensiunile între chinezii-
suplimentar la examenele de admitere). Astfel, han şi uiguri, în diferite domenii, putând genera
politicile promovate la sfârşitul anilor 2000 tensiuni şi situaţii extrem de volatile. Se menţine
de influenţii intelectuali chinezi Ma Rong şi teama acestor autorităţi că extremismul şi
Hu Angang, aşa-numitele „politici etnice ale terorismul promovate de gruparea MITE-PIT se
celei de-a doua generaţii” (SGEP) nu mai vor răspândi dincolo de această regiune, ceea ce va
sunt atractive pentru preşedintele Xi Jinping, genera riscuri la adresa securităţii statului chinez.
acesta tinzând a crede că îmbunătăţirea
politicilor etnice şi oferirea de avantaje
Bibliografie:
substanţiale minorităţilor nu fac decât să
1. BECQUELIN, Nicolas, Xinjiang in the Nineties,
accentueze instabilitatea regiunii unde
The China Journal, No. 44, 2000.
coabitează acestea. Adversarii SGEP susţin
2. BUZAN, Barry, New Patterns of Global Security
că politicile preferenţiale bazate pe etnicitate
in the Twenty-First Century, International Affairs,
nu numai că pun în pericol coeziunea socială
Vol. 67, No. 3, 1991.
prin accentuarea identităţii etnice distincte,
3. CABLE, Vincent, What is International
dar oferă avantaje nemeritate studenţilor Economic Security?, International Affairs, Vol.
aparţinând minorităţilor etnice care doresc 71, No. 2, 1995.
să-şi îmbunătăţească educaţia (eliminând 4. CHAN, Kam-Wing, Internal Labor Migration in
motivaţia pentru competiţie). SGEP punea ca China: Trends, Geographical Distribution and
bază de susţinere a tratamentelor preferenţiale Policies, United Nations Expert Group Meeting
necesităţile socio-economice, rezidenţii on Population Distribution, Urbanization,
regiunilor slab dezvoltate economic urmând a Internal Migration and Development Conference
primi susţinere, indiferent de etnia acestora. Proceedings, 2008.

71
INFOSFERA

5. CHEN, Jack, The Sinkiang Story, New York: 17. RUI, Xia, „Asphalt Net Covers China’s
Macmillan Publishing Co Inc, 1977. West“, Asia Times Online, 15.09.2005, http://
6. CHRISTOFFERSON, Gaye, „Xinjiang and www.atimes.com/atimes/China_Business/
the Great Islamic Circle: the Impact of GI15Cb01.html.
Transnational Forces on Chinese Regional 18. WAN, Zhigong, „CNPC has Huge Plans
Economic Planning“, China Quarterly, No. 133, for Xinjiang“, China Daily Online,
1993. 20.07.2010, http://english.peopledaily.com.
7. CLARKE, Michael, „Xinjiang and China’s cn/90001/90778/90862/7072547.html.
Relations with Central Asia, 1991-2001: Across 19. WANG, Zhengyi, „Conceptualizing Economic
the ‘Domestic-Foreign Frontier’?“, Asian Security and Governance: China Confronts
Ethnicity, Vol. 4, No. 2, 2003. Globalization“, The Pacific Review, Vol. 17,
8. CLARKE, Michael, „China’s Internal Security No. 4, 2004.
Dilemma and the ‘Great Western Development’: 20. WIEMER, Carla, The Economy of Xinjiang,
The Dynamics of Integration, Ethnic Nationalism Xinjiang: China’s Muslim Borderland, edited
and Terrorism in Xinjiang“, Asian Studies by S. Frederick Starr, Armonk, NY: M.E.
Review, Vol. 31, No. 3, 2007.Cutler, Robert M., Sharpe Inc., 2004.
Xinjiang – China’s Energy Gateway, Asia Times
21. YU, Shujun, „Blueprint for a Properous
Online, 10.07.2009, http://www.atimes.com/
Xinjiang“, Beijing Review, No. 23, 10.06.2010.
atimes/China_Business/KG10Cb01.html.
22. BP Statistical Review of World Energy”, June
9. DILLON, Michael, Xinjiang: China’s Muslim
2010 – July 2017.
Far Northwest, London: Routledge, 2004.
23. China Economic Information Network”
10. DRAGUHN, Werner and Ash, Robert (Ed.),
bulletin, 2009 - 2017.
China’s Economic Security, Richmond, Surrey:
24. China Energy: Petroleum Demand”, EIU
Curzon Press, 1999.
Industry Wire, 07.02.2008
11. DREYER, June Teufel, „The Xinjiang Uyghur
25. China Monthly Statistics” bulletin, 2008 - 2017.
Autonomous Region at Thirty: A Report Card“,
26. China Daily Online, 2010 - 2017, http://www.
Asian Survey, Vol. 26, No. 7, 1981.
chinadaily.com.cn/business/.
12. GOSSET, David, „The Xinjiang Factor in the
27. China Mining Federation, 2010 – 2017, http://
New Silk Road“, Asia Times Online, 22.05.2007,
www.chinamining.org/News/.
w w w. a t i m e s . c o m / a t i m e s / C e n t r a l _ A s i a /
IE22Ag01.html. 28. ICG Asia Reports, 2008 – 2017.
13. JAKOBSON, Linda & Zha, Daojiong, „China 29. Country Profile China, Economist Intelligence
and the Worldwide Search for Oil Security“, Unit, London, 2009 - 2017.
Asia-Pacific Review, Vol. 13, No. 2, 2006. 30. China National Bureau of Statistics, http://www.
14. JIANG, Yong, “Economic Security: Redressing stats.gov.cn/tjsj/jdsj/t20100921_402673820.
Imbalance”, China Security, Vol. 3, No. 2, 2007. htm.
15. LEE, Pak K., „China’s Quest for Oil Security: 31. CER-China Logistics News.
Oil (Wars) in the Pipeline?“, The Pacific Review, 32. SinoPetro Crude Oil & Gas Products Monthly
Vol. 18, No. 2, 2005. Statistics bulletin, 2009 - 2017.
16. LIU, Qingjian, Sino-Central Asian Trade and 33. People’s Daily Online, 2010 - 2017, http://
Economic Relations: Progress, Problems and english.peopledaily.com.cn/.
Prospects, Ethnic Challenges beyond Borders: 34. Global Times, colecţia 06.03.2017, 09.03.2017,
Chinese and Russian Perspectives of the Central 04.04.2017,
Asian Conundrum, Zhang Yongjin & Rouben 35. Newsweek, 24.04.2017,
Azizian (Ed.), London: MacMillan Press Ltd., 36. South China Morning Post, colecţia 21.02.2017,
1998. 30.03.2017, 16.04.2017

72
INFOSFERA

1
Altay Atli, The Journal of Turkish Weekly, www.jtw, OAKA, Cilt: 6, Sayı: 11, ss. 111-133, 2011, 03.01.2016.
2
De exemplu, în comparaţie cu investiţiile în Regiunea Autonomă Tibet; Biroul Naţional de Statistică al Chinei, http://
www.stats.gov.cn/tjsj/jdsj/.
3
Wiemer Carla, The Economy of Xinjiang, S. Frederick Starr (Ed.), Xinjiang: China’s Muslim Borderland, Armonk, NY:
M.E. Sharpe Inc., 2004, p.163.
4
Xinjiang se află la frontiera nord-vestică a Chinei şi este divizată de un grup masiv de munţi, Munţii Tianshan. Bazinul
Zhungar se află la nord, iar Bazinul Tarim, care ocupă mare parte din Deşertul Taklamakan, se află la sud.
5
La nivelul anului 2000 existau 45% uigurii, 41% chinezi han, 7% kazahi, 5% hui, 0,9% kârgâzi, 0,8% mongoli, 0,3%
dongxiang, 0,2% tadjici, în condiţiile în care chinezii han reprezentau 91,6% din totalul populaţiei Chinei, Economist
Intelligence Unit, London, 2009. În prezent se estimează că există 45,84 uiguri, 40,48% chinezi-han, 6,5% kazahi,
4,51 etnici Hui, 2,67 alte etnii; www.wikipedia.com.
6
Wiemer Carla, Op.Cit, pp.164-168.
7
Aceasta fost cea de a Doua Republică a Turkestanului de Est, prima fiind înfiinţată în Khotan, în noiembrie 1933, ca
urmare a aspiraţiilor islamice şi naţionaliste a populaţiei uigure din zona respectivă. Această republică a durat doar până
în februarie 1934, când oraşul Kashgar a fost preluat de dictatorul Ma Zhongying, ca parte a campaniei sale împotriva
rivalului său Sheng Shicai.
8
Dillon Michael, Xinjiang: China’s Muslim Far Northwest, London, Routledge, 2004, pp.32-36.
9
Dreyer June Teufel, „The Xinjiang Uyghur Autonomous Region at Thirty: A Report Card“, Asian Survey, Vol. 26, No.
7, 1981, pp.722–723.
10
Wiemer Carla, Op.Cit, p.169.
11
Clarke Michael, „Xinjiang and China’s Relations with Central Asia, 1991-2001: Across the ‘Domestic-Foreign
Frontier’?“, Asian Ethnicity, Vol. 4, No. 2, 2003, pp.207-224.
12
Această populaţie „flotantă” din zonele rurale către oraşe a depăşit 140 milioane în 2003, aproximativ 20 de milioane
de oameni se adaugă acestei populaţii în fiecare an. Cu alte cuvinte, nivelul urbanizării în China a crescut de la 36%
în 2000, la 43% în 2005 şi va atinge 65% în 2020. Vezi Chan Kam-Wing, Internal Labor Migration in China: Trends,
Geographical Distribution and Policies, United Nations Expert Group Meeting on Population Distribution, Urbanization,
Internal Migration and Development Conference Proceedings, 2008, p.93.
13
Becquelin Nicolas, Xinjiang in the Nineties, The China Journal, No. 44, 2000, pp.71-2.
14
Clarke Michael, Xinjiang and China’s Relations with Central Asia, 1991-2001: Across the ‘Domestic-Foreign
Frontier’?, p.212.
15
Becquelin Nicolas, Xinjiang in the Nineties, p.83.
16
Ibidem, p.67.
17
Christofferson Gaye, „Xinjiang and the Great Islamic Circle: the Impact of Transnational Forces on Chinese Regional
Economic Planning“, China Quarterly, No. 133, 1993, p.136
18
Qingjian Liu, Sino-Central Asian Trade and Economic Relations: Progress, Problems and Prospects, Yongjin Zhang
şi Azizian Rouben (Ed.), Ethnic Challenges Beyond Borders: Chinese and Russian Perspectives of the Central Asian
Conundrum, London: MacMillan Press Ltd., 1998, p.182.
19
„Regiunile vestice” includ şase provincii (Gansu, Guizhou, Qinghai, Shaanxi, Sichuan, Yunnan), trei regiuni autonome
(Ningxia, Tibet, Xinjiang) şi o municipalitate (Chongqing).
20
Yu Shujun, Blueprint for a Properous Xinjiang, Beijing Review, No. 23, 10.06.2010.
21
Buzan Barry, „New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century“, International Affairs, Vol. 67, No. 3,
1991, pp. 431-451.
22
Idem, p.445.
23
Wang Zhengyi, „Conceptualizing Economic Security and Governance: China Confronts Globalization“, The Pacific
Review, Vol. 17, No. 4, 2004, p. 524.
24
Ibidem, pp. 527-528.
25
Ibidem, p. 529.
26
Jiang Yong, „Economic Security: Redressing Imbalance“, China Security, Vol. 3, No. 2, 2007, p.66.
27
Draguhn Werner & Ash Robert (Ed.), China’s Economic Security, Richmond, Surrey: Curzon Press, 1999.
28
Cable Vincent, „What is International Economic Security?“, International Affairs, Vol. 71, No. 2, 1995, pp. 305-324.
29
Wang Zhengyi, Op.Cit., p. 536.
30
Biroul Naţional de Statistică al Chinei, http://www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_detail.jsp?channelid=4362&record=7.
31
Idem.
32
Cable Vincent, What is International Economic Security?, pp. 313-319.
33
http://www.eia.gov./beta/international/analysis.cfm?iso=CHN.
34
BP Statistical Review of World Energy, Iulie 2017.

73
INFOSFERA
35
Din 2009, China este cel de-al doilea mare importator şi consumator de petrol din lume, după SUA; http://www.eia.gov./
beta/international/analysis.cfm?iso=CHN.
36
http://www.eia.gov./beta/international/analysis.cfm?iso=CHN.
37
China Energy: Petroleum Demand, EIU Industry Wire, 07.02.2008.
38
Alte bazine din Xinjiang care conţin rezeve de petrol sunt Bazinele Junggar şi Turpan-Hami.
39
Biroul Naţional de Statistică al Chinei.
40
http://www.eia.gov./beta/international/analysis.cfm?iso=CHN.
41
Wan Zhigong, „CNPC has Huge Plans for Xinjiang“, China Daily Online, 20.07.2010, http://english.peopledaily.com.
cn/90001/90778/90862/7072547.html.
42
Biroul Naţional de Statistică al Chinei; China Economic Information Network.
43
Cutler Robert M., „Xinjiang – China’s Energy Gateway“, Asia Times Online, 10.07.2009, http://www.atimes.com/
atimes/China_Business/KG10Cb01.html.
44
Country Analysis Briefs: China, U.S. Energy Information Administration, July 2016, http://www.eia.doe.gov/emeu/
cabs/China/Full.html.
45
BP Statistical Yearbook of Energy.
46
China’s Xinjiang Coal Reserves Adds 18.98 Billion Tons, China Mining Federation, 08.05.2008, http://www.chinamining.
org/News/2008-05-08/1210233199d13585.html.
47
„Textile, Garment Exports to Suffer Largest Drop in 30 Years“, China Daily Online, 21.10.2009, http://www.chinadaily.
com.cn/business/2009-10/21/content_8827056.htm.
48
Partea estică a ţării contribuie cu aproximativ 91,2% din volumul total al comerţului, din care 4,89% vin din partea
centrală a Chinei şi 3,94% din vestul Chinei (China Monthly Statistics, July 2017).
49
După uiguri, cea mai numeroasă minoritate este cea tibetană (6 milioane), urmată de cea mongolă.
50
Regiunea Autonomă Tibetană.
51
Regiunea Autonomă Uigură.
52
Guvernul chinez presupune că religiozitatea uigurilor este strâns legată de propaganda privind separarea statului uigur,
motiv pentru care încearcă să controleze toate aspectele vieţii religioase din RAUX. Astfel, imamii din Xinjiang sunt
obligaţi să meargă la Biroul local de Probleme Religoase pentru a discuta textul predicii lor săptămânale cu oficialii.
53
MAARIF – Asociaţia pentru Solidaritatea şi Cultura Turkestanului de Est – îşi are baza în Turcia şi se declară
organizaţie legală cu obiective islamiste, care reprezintă interesele uigurilor peste hotare. MAARIF susţine şi eliberarea
Turkestanului de Est de sub conducerea chineză.
54
Irakul este unul din principalii furnizori de petrol ai Chinei, Beijingul deţinând cinci câmpuri petrolifere în acest stat,
patru în partea sudică şi unul în partea centrală. Se estimează că există peste 10.000 de lucrători chinezi în Irak.
55
Nodirbek Soliev, Growing Uighur Militancy: Challenges For China-Analysis 2015-2016, International Centre for
Political Violence and Terrorism Research (ICPVTR)/ S.Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang
Technological University, Singapore, 05.02.2016.
56
Michael Clarke, Does China have itself to blame for the trans-nationalisation of Uyghur terrorism?, The Australian
National University, http:// eastasiafroum.org, 30.03.2017.
57
Zenz Adrian, Leibold James, Xinjiang’s Rapidly Evolving Security State, The Diplomat, http://www.thediplomat.com,
14.03.2017.
58
Parada militară organizată în februarie 2017 a implicat aproximativ 3000 de militari şi o cantitate semnificativă de
tehnică militară (forţe terestre, aviaţie etc.).
59
Jamestown Foundation, China Brief, 06.02.2016, Urumqi city government, 28.10.2016, Tianshan, 21.06.2016, Boertala
bao, 03.11.2016, Weikouwang, 28.02.2017; Offcn.com, 06.03.2017.
60
Educaţia bilingvă a fost iniţiată în 2004 cu scopul de a promova educaţia în limba chineză în rândul minorităţilor etnice,
cu precădere uiguri.
61
Adrian Zenz, „Problematic Privilege in Xinjiang“, The Diplomat.com, http://www.thediplomat.com, 05.06.2017

74
INFOSFERA

RELAŢIA ANALIST DE INFORMAŢII –


BENEFICIAR, UN FACTOR DETERMINANT
ÎN ANALIZA STRATEGICĂ
Petru-Cătălin TOPLICEANU*

Abstract
In the context of complex developments in the security environment, there is a growing tendency
to capitalize on the potential of strategic analysis to generate trends and developments by providing early
warnings to avoid strategic surprises. This article emphasizes the importance of an effective link between
intelligence analyst and intelligence consumer, a determinant factor for strategic analysis in the context in
which the strategic component is often an integrator of tactical events that depend on a large number of
variables. In this sense, a crucial role is attributed to feedback, as part of the intelligence cycle, through which
information analysts can find out the degree of accuracy and usefulness of the products developed and in what
direction they should orient their future work. At the same time, beneficiaries have the opportunity to know how
to work with analysts, as well as what to ask for and what to offer, including telling them that a situation has
already been known so that they receive information that will improve the decision-making process.
Keywords: strategic analysis, feedback, strategic surprises, awareness link between intelligence
analyst and intelligence consumer.

Motto: Improving our intelligence system does not require total


rejection of the requirements driven approach. It does require a better
application of it. The solution begins with our decision makers.
Steven Peterson,
Defense Governance and Management Team (DGMT)
Program Manager

Care sunt cerinţele beneficiarilor decizii până la obţinerea certitudinii că decizia


Beneficiarii au la dispoziţie o multitudine respectivă este cea mai viabilă.
de date, informaţii şi cursuri de acţiune, fiind Pe acest fond, nu este exclus ca numărul mare
de multe ori mai bine conectaţi la realitate de informaţii avute la dispoziţie să-i determine
decât analiştii de informaţii1. Cu toate acestea, pe unii beneficiari să creadă că pot fi propriii
majoritatea decidenţilor care ocupă funcţii cheie lor analişti (fenomen denumit de teoreticeni
trebuie să studieze şi să interpreteze informaţiile BYOA = Be Your Own Analyst)2, aceştia
astfel încât să înţeleagă cu exactitate, într-un timp devenind sceptici faţă de valoarea produselor de
cât mai scurt, o anumită situaţie şi consecinţele intelligence, renunţând la concluziile acestora
aferente. Ei nu au luxul de a amâna luarea unei în favoarea cunoştinţelor proprii, uneori extrem
*
Analist în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

75
INFOSFERA

de specializate (background-ul informaţional şi concludenţă, fiind esenţial să fie evitată


de care dispun), precum şi a predispoziţiilor adresarea unor critici cu privire la factorul
cognitive, supoziţiilor analitice şi a modelelor determinant al problemei5.
mentale. Mai mult, se conturează riscul ca, James Steinberg, fost consilier pe probleme
similar analistului, să ignore ceea ce este nou de securitate naţională al preşedintelui SUA,
sau dificil de soluţionat şi, deşi sunt avertizaţi susţinea că produsele de informare trebuie să
în legătură cu o situaţie, să nu fie interesaţi să conţină două aspecte pentru a fi utile decidenţilor.
o preia în atenţie, permiţând astfel agravarea În primul rând, pentru ca decidenţii să evite
acesteia. alegerea variantei care se pliază cel mai bine pe
Decidenţii agreează produsele de informaţii judecata personală, produsele trebuie să prezinte
care îi sprijină în ceea ce doresc să întreprindă eventuale cursuri probabile de acţiune, inclusiv
şi, de cele mai multe ori, încearcă să influenţeze consecinţele adoptării acestora6. Al doilea aspect
analiza în susţinerea concluziilor la care vor se referă la capacitatea analiştilor de a include
să ajungă în baza unui raţionament propriu. în produsele elaborate viziunea periferică şi
Majoritatea surprizelor au loc din cauza eşecului perspectiva temporală, necesare beneficiarilor
de a acţiona, nu a eşecului de a vedea (failure to pentru a lua decizii într-un context internaţional
act not a failure to see), varietatea de experienţe larg.
anterioare neputând fi luată drept indicator a ceea În baza celor două aspecte, analiştii
ce se poate întâmpla3. de informaţii, pornind de la specializarea
Pentru a diminua această problemă, dobândită, pot răspunde la întrebarea „care
sunt consecinţele strategice pe termen
analiştilor de informaţii le revine sarcina de a
lung ale unei decizii?”, sarcină pentru care
elabora produse de informaţii exacte din punct de
decidenţii nu dispun de suficient timp. Din
vedere epistemologic, printr-o diferenţiere clară
această perspectivă, analiştii trebuie să
a aspectelor cunoscute de cele intuite sau deduse.
urmărească permanent modificările din zona
Produsele trebuie să fie clare şi să prezinte în mod
de responsabilitate, vizându-le în principal pe
explicit gradul de exactitate a fiecărei informaţii
cele care au tendinţa de a se transforma într-o
prezentate.
evoluţie şi care în momentul în care ajung la
Totodată, trebuie să fie transmise la
apogeu ar putea genera surprize strategice7.
momentul potrivit, în cadrul „ferestrei
operaţionale”, adesea foarte înguste, dintre Rolul esenţial al analizei strategice în
momentul în care apar indicii despre iniţierea adoptarea deciziilor
unei crize şi momentul în care trebuie luată o Pentru aplicarea unor măsuri viabile de
decizie4. Judecăţile de valoare trebuie revizuite evitare a surprizelor strategice (schimbările
de fiecare dată când sunt obţinute informaţii majore), este necesar ca printre produsele de
care determină modificarea evaluărilor iniţiale. informare transmise beneficiarilor să se afle şi
Ca urmare, într-un produs de informaţii pot fi şi analizele strategice. Cu toate acestea, având în
trebuie să fie incluse concluzii alternative care vedere faptul că decidenţii nu au suficient timp
arată că în elaborarea unei evaluări au fost luate pentru a studia, analiza şi interpreta toate datele şi
în calcul şi alte cursuri probabile de acţiune. informaţiile pe care le au la dispoziţie înainte de
Mai mult, este necesar ca materialele a adopta o decizie, acest tip de produse nu trebuie
transmise să conţină informaţii pe care să fie caracterizate prin dimensiune sporită, ci
beneficiarii nu le pot obţine din alte surse prin impactul pe palierul strategic, numărul mare
şi, pentru că de cele mai multe ori prezintă de variabile şi prin faptul că au fost formulate
aspecte negative, materialele trebuie să fie de un specialist în domeniu în baza expertizei
caracterizate de veridicitate, completitudine analitice.

76
INFOSFERA

Spre exemplu, un produs de informare care Deşi persistă încă tendinţa eronată de a
să conţină o estimare referitoare la eventualitatea asimila acest tip de analiză cu analizele pe
declanşării unei crize în Ucraina, chiar dacă ar fi termen lung, ca urmare a percepţiei potrivit
avut la bază informaţii de nivel tactic, obţinute din căreia mutaţiile strategice sunt, invariabil,
surse nesigure, fără posibilităţi de verificare, ar fi rezultatul unui proces de durată, evoluţiile
fost apreciat ca fiind o analiză strategică deoarece recente din mediul de securitate arată că
ar fi generat o abordare de nivel strategic. Din surprizele strategice pot interveni adesea
această perspectivă, foarte probabil, informarea intempestiv, consumându-se în intervale scurte
beneficiarilor despre această posibilitate ar fi de timp, cu impact similar celor cu o dezvoltare
determinat aplicarea unor măsuri care să prevină
istorică, de lungă durată11.
declanşarea crizei.
Termenul de „intelligence strategic” a fost
Se conturează astfel ideea că tipul ameninţării
lansat de Sherman Kent în lucrarea Strategic
determină nivelul analizei în contextul în care
Intelligence for American Foreign Policy (1949),
ameninţările strategice nu pot fi eliminate doar
definit ca fiind „cunoaşterea pe care factorii de
prin măsuri ad-hoc, ci necesită adoptarea unor
decizii strategice coerente8. Cu toate acestea, decizie civili şi militari trebuie să o posede pentru
înainte ca beneficiarii să adopte astfel de decizii a salvgarda bunăstarea naţională, iar deşi este
este necesar să conştientizeze că ameninţarea înconjurată de mister, în realitate este un lucru
strategică este reală, fapt concretizabil în baza simplu şi evident”12.
informărilor primite. În literatura de specialitate, majoritatea
În esenţă, analiza strategică constituie definiţiilor evidenţiază rolul analizei strategice
o abordare multisectorială şi multisursă a în formularea strategiilor, politicilor şi planurilor
fenomenelor cu impact major din sfera securităţii militare, la nivel naţional sau la nivelul teatrelor
naţionale (în plan politico-militar, economic, de operaţii, precum şi pentru identificarea
social), cu o dimensiune predictiv anticipativă modalităţilor de contracarare a riscurilor,
semnificativă. Rezultatul acesteia se reflectă vulnerabilităţilor şi ameninţărilor la adresa
în evaluări, prognoze şi estimări menite să securităţii naţionale.
fundamenteze adoptarea unor decizii strategice În opinia lui John Heidenrich, analiza
sau să constituie suport pentru gestionarea unor strategică este esenţială, atât prin semnificaţia
situaţii/evenimente cu impact major la adresa avută în procesul de luarea a deciziilor, cât şi
securităţii naţionale9. pentru experienţa dobândită pe timpul elaborării
În contextul în care strategia nu este un acestui tip de produs, deoarece constituie tot
plan, ci logica prin care se duce la îndeplinire
ceea ce este necesar pentru realizarea integrală a
planul10, analiza strategică are un rol vital în
unei strategii, deseori o strategie majoră la nivel
garantarea securităţii naţionale, fiind în primul
naţional13.
rând necesară pentru dezvoltarea politicii
La rândul său, Richard Russell consideră
externe sau a strategiei militare, reprezentând,
totodată, un pilon în crearea şi implementarea că analiza strategică este sinteza informaţiilor
unei strategii. obţinute din surse secrete (umane, interceptarea
Începând din anii ‘80 a prevalat o anumită comunicaţiilor, date preluate prin satelit etc.) şi/
balanţă între palierul tactic şi cel strategic, sau deschise (presă scrisă, radio, TV, Internet etc.)
astfel încât toate informările despre evenimente cu relevanţă pentru factorii de decizie cu atribuţii
şi managementul unei crize erau definite ca în stabilirea şi implementarea obiectivelor
avertizări tactice, în timp ce informările cu naţionale majore14.
caracter predictiv/estimativ erau definite ca Iar Loch Johnson şi James Wirtz evidenţiază
analize strategice. că analiza strategică furnizează avertizări despre

77
INFOSFERA

ameninţări care necesită răspunsuri imediat, contextul în care analiştii au resurse limitate la
vitale pentru interesele de securitate naţională şi dispoziţie, dar care pot fi întrebuinţate în mod
care evalueză tendinţele pe termen lung pentru productiv în cazul în care cunosc subiectele
decidenţi15. care trebuie abordate cu prioritate. Deşi
Cu toate acestea, probabilitatea producerii priorităţile beneficiarilor nu sunt singurele
unui eveniment cu o importanţă majoră pe cursuri de acţiune pentru analiştii de informaţii,
palierul strategic, însă care are la bază indicii cunoaşterea acestora ajută la îmbunătăţirea şi
generate de informaţii neverificate, obţinute din consolidarea relaţiilor dintre cele două grupuri.
surse nesigure, este dificil de conştientizat la Astfel, decidenţii ar putea deveni mai deschişi
nivelul decidenţilor, nefiind exclus ca, în cazul la situaţiile neprevăzute care prezintă potenţiale
unei estimări eronate, beneficiarul să devină riscuri.
sceptic cu privire la credibilitatea produselor Stabilirea efectivă a unei relaţii între analişti
viitoare. şi beneficiari este realizabilă doar în cazul
Mai mult, există o serie de alte motive pentru unei interacţiuni periodice, care poate genera
care decidenţii politici sau militari nu acceptă cu tensiuni şi implicit nemulţumiri din ambele părţi
uşurinţă analiza strategică, cum ar fi faptul că se din cauza unor eventuale influenţări reciproce.
axează prea mult pe detalii sacrificând perspectiva Sherman Kent a observat, acum peste 50 de ani,
unui context strategic mai larg, concomitent cu că pentru analiştii de informaţii relaţia cea mai
faptul că decidenţii evită să examineze atributele importantă, respectiv relaţia cu beneficiarii pe
critice ale fiecărei situaţii, alegând să recurgă care doresc să-i informeze, nu are loc în mod
uneori la corelaţii false. natural, ci presupune eforturi constante pentru
Un alt motiv pentru care analiza strategică a fi menţinută16. Acesta a punctat că provocarea
este evitată îl reprezintă dorinţa beneficiarilor principală a legăturilor eficiente este atunci când
de a primi estimări lipsite de ambiguitate, analiştii se apropie prea mult de decidenţi, fiind
însă analiştii strategici utilizează mai degrabă astfel în pericolul de a-şi pierde independenţa
un limbaj condiţional decât să facă predicţii raţională şi expertiza analitică care le permite
punctuale deoarece apreciază că în majoritatea să contribuie distinct în domeniul securităţii
situaţiilor există riscuri nedeterminate. De naţionale. Totuşi, dacă păstrează distanţa, riscă
asemenea, cerinţele de informaţii vizează să piardă feedback-ul şi oricare alte îndrumări
frecvent analize scurte, de nivel tactic, care importante în realizarea contribuţiei.
conţin date brute, utile în fundamentarea unor În context, trebuie evidenţiat un aspect
decizii punctuale în detrimentul celor care considerat de mulţi specialişti ca fiind
cuprind evaluări şi prognoze prea lungi, pe esenţial în ansamblul activităţii de analiză a
termen lung, pe care beneficiarii au tendinţa să informaţiilor: conceptul de feedback – cheia
le ignore. Această situaţie conduce la reducerea de boltă a relaţiei dintre analist şi beneficiar17.
judecăţilor de valoare elaborate în baza Acest concept, în sensul de componentă
experienţei şi specializării analiştilor. esenţială a mecanismelor de autoreglare, a
fost utilizat pentru prima dată de către Norbert
Feedback-ul – etapă crucială a ciclului de Wiener în lucrarea Cybernetics, or control and
intelligence communication in the animal and the machine.
O oportunitate pentru eficientizarea relaţiei Ulterior, a fost preluat şi definit în cadrul
cu analiştii este ca beneficiarii să-şi asume ştiinţelor comunicării drept „toate mesajele
o serie de obligaţii, precum comunicarea verbale şi non-verbale pe care o persoană le
clară a ţintelor, priorităţilor şi necesităţilor în transmite conştient sau inconştient ca răspuns

78
INFOSFERA

la comunicarea altei persoane”, fiind „necesar atât timp cât ne bazăm pe un tip de feedback
pentru a determina măsura în care mesajul a intuit21. Mai mult, finalitatea activităţii de
fost înţeles, crezut şi acceptat”18. intelligence nu trebuie să o reprezinte simpla
Prin obţinerea unui răspuns pe produsul valorificare a produselor de informare, prin
elaborat, indiferent dacă este pozitiv sau transmiterea acestora către beneficiari, ci este
negativ, analistul primeşte un grad de proprietate obligatorie condiţia de a trece de la feedback-ul
asupra documentului, precum şi un rol la implicit la cel explicit.
decizia adoptată în baza acestuia. Mai mult,
conştientizează valoarea şi calitatea produsului, Concluzii
aşa cum o percep beneficiarii, ceea ce conduce Înţelegerea reciprocă a valorilor
la eficientizarea şi perfecţionarea materialelor profesionale şi a modelelor comportamentale
întocmite de analişti. dintre analiştii de informaţii şi beneficiari
Importanţa utilizării sistemului de vor fi testate cel mai mult atunci când mizele
feedback a fost susţinută de David Maister strategice sunt cele mai ridicate. Pe acest
(începând cu anul 1993), care a constatat fond, analiştii, în special cei de nivel strategic,
că, în fiecare caz, implementarea acestuia a se confruntă cu o provocare recurentă în
generat îmbunătăţirea abilităţilor analiştilor. menţinerea atât a standardelor lor profesionale,
Un mecanism de feedback facilitează o cât şi a relaţiilor eficiente cu decidenţii cu
conştientizare mai exactă cu privire la valoarea privire la cele mai importante probleme pentru
produselor de informaţii: „Cei care cuantifică ambele părţi. Să ştii când să semnalezi o
şi judecă utilitatea produselor sunt încurajaţi greşeală va fi întotdeauna dificil.
să identifice o legătură directă între acestea şi Având în vedere că informaţiile strategice
succesul măsurilor aplicate”19. sunt necesare pentru adoptarea deciziilor la
Prin transmiterea feedback-ului, beneficiarul nivel naţional şi internaţional, transmirea
poate să indice în permanenţă calea de urmat acestora beneficiarilor are de cele mai multe
pentru realizarea scopului vizat. Relevanţa ori un rol determinant pentru decidenţii din
pragmatică a acestei dezvoltări teoretice în domeniul securităţii naţionale, sprijinind la
domeniul analizei de intelligence constă în planificarea şi realizarea obiectivelor naţionale,
faptul că informaţiile nu se scriu la întâmplare, cât şi la determinarea fezabilităţii acestora.
ci în relaţie directă cu beneficiarul, cu modul Astfel, deşi deseori beneficiarii nu le doresc
acestuia de a-şi (re)prezenta realitatea. Unicitatea sau solicită, întotdeauna au nevoie de analizele
personalităţii beneficiarului reclamă unicitatea strategice.
informaţiei, în special în condiţiile analizei de Modul în care au fost elaborate procedurile
intelligence unde feedback-ul este mai degrabă care stabilesc colectarea, interpretarea şi evaluarea
unul indirect şi intuit20. informaţiilor determină calitatea produselor de
Astfel, feedback-ul este o componentă informare transmise factorilor de decizie. Cu
esenţială a ciclului de intelligence nu numai toate acestea, acest sistem nu este întotdeauna
din punct de vedere al revizuirii iniţiativelor perfect, fiind necesară îmbunătăţirea activităţii
strategice ale analiştilor de informaţii, ci şi pentru de analiză, iar în acest sens o parte a soluţiilor pot
buna desfăşurare a tuturor funcţiilor de la nivelul proveni de la beneficiari prin aplicarea eficientă a
serviciilor de informaţii prin punerea în practică mecanismului de feedback.
a teoriilor. Aşadar este important ca relaţia dintre
În context, nu se poate vorbi despre ciclul de analiştii de informaţii şi beneficiari să fie
intelligence ca despre un sistem cu autoreglare, funcţională pentru a se evita transmiterea unor

79
INFOSFERA

evaluări care nu sunt relevante sau care sunt deja 8. PETERSON, Martin, What I Learned in 40
cunoscute, cu condiţia ca prin această relaţie să Years of Doing Intelligence Analysis for US
se menţină independenţa raţională şi expertiza Foreign Policymakers, 201, online: https://
analitică. Astfel, deşi, de cele mai multe ori, www.cia.gov/library/center-for-the-study-
analiza strategică depinde de un număr mare of-intelligence/csi-publications/csi-studies/
de variabile, conturându-se riscul abordării cu studies/vol.-55-no.-1/what-i-learned-in-40-
subiectivism a unei problematici, trebuie să years-of-doing-intelligence-analysis-for-
se pună un accent tot mai mare pe acest tip de
us-foreign-policymakers.html, accesat în
analiză, promovată puternic de Sherman Kent,
15.05.2017;
extrem de utilă pentru decidenţii din domeniul
9. REBEGEA, Marius, Feedback în analiza
securităţii naţionale.
de intelligence. Cum ştim dacă ne-am făcut
Bibliogafie: înţeleşi?, 2017, online: http://intelligence.sri.
1. BULUC, Ruxandra, The challenging relationship ro/feedback-analiza-de-intelligence-cum-stim-
between intelligence analysts and policymakers, daca-ne-facut-intelesi/, accesat în 15.05.2017;
2015, online: http://smg.mapn.ro/gmr/Engleza/ 10. RUSSELL, Richard, Sharpening Strategic
Ultimul_nr/buluc-p.70-80.pdf, accesat în 18.05.2017; Intelligence – Why the CIA Gets it Wrong and
2. HEIDENRICH, John, The State of Strategic What Needs to be Done to Get it Right, Cambridge
Intelligence; The Intelligence Community's Neglect University Press, online: https://books.google.
of Strategic Intelligence, 2007, online: https:// ro/books?id=tM7MDAAAQBAJ&pg=PA
www.cia.gov/library/center-for-the-study-of- 5 1 & l p g = PA 5 1 & d q = R i c h a r d + R u s s e l l
intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/ +strategic+intelligence&source=bl&ots=Zl
vol51no2/the-state-of-strategicintelligence. html,
ZOL1bfG&sig=ME4VdJu3B32Ie8J2BncR4
accesat în 20.05.2017;
LMovKc&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwjG
3. Inteligence şi decidenţii politici, online: https://
vMhj4TUAhUIRhQKHYETACUQ6AEIWj
www.sri.ro/fisiere/studii/INTELLIGENCE
SI_DECIDENTII_ POLITICI.pdf , accesat în AI#v=onepage&q=Richard%20Russell%20
15.05.2017; strategic%20intelligence&f=false, accesat în
4. KENT, Sherman, Strategic Intelligence for 17.05.2017;
American Foreign Policy, Princeton University 11. STEINBERG, James, The Policymaker’s
Press, 2015, online: https://muse.jhu.edu/ Perspective: Transparency and Partnership, p.
book/43068, accesat în 22.05.2017; 84 în R. Buluc, op.cit.;
5. KENT, Sherman, Strategic Intelligence for 12. The Relationship Between Intelligence And Policy
National World Policy, Princeton University Making Politics, 2015, online: https://www.
Press, 1966, online: http://www.jstor.org/stable/j. ukessays.com/essays/politics/the-relationship-
ctt183q0qt, accesat în 16.05.2017;
between-intelligence-and-policy-making-
6. McDOWELL, Don, (1999). Quo Vadis
politics-essay.php, accesat în 21.05.2017;
Strategic Intelligence? Overview of the
13. VAN CLEAVE, Michelle, Strategic
implementation and impact of strategic
Counterintelligence, What Is It and What
intelligence în Strategic Intelligence and
Analysis Selected Writings, Pambula: The Should We Do About It?, online: https://
Intelligence Study Centre, 2000; www.cia.gov/library/center-for-the-study-
7. NIŢU, Ionel, Ghidul analistului de intelligence, of-intelligence/csi-publications/csi-studies/
Bucureşti, Editura Academiei Naţionale de studies/vol51no2/the-state-of-strategic-
Informaţii „Mihai Viteazul”, 2011; intelligence.html, accesat în 15.05.2017.

80
INFOSFERA

1
M. Peterson, What I Learned in 40 Years of Doing Intelligence Analysis for US Foreign Policymakers, 2011, p.1, online:
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol.-55-no.-1/
what-i-learned-in-40-years-of-doing-intelligence-analysis-for-us-foreign-policymakers.html, accesat în 15.05.2017;
2
Inteligence şi decidenţii politici, p.2, online: https://www.sri.ro/fisiere/studii/INTELLIGENCE_SI_DECIDENTII_
POLITICI.pdf , accesat în 15.05.2017;
3
Ibidem;
4
R. Buluc, „The challenging relationship between intelligence analysts and policymakers“, Gândirea Militară
Românească, 2015, p. 5, online: http://smg.mapn.ro/gmr/Engleza/Ultimul_nr/buluc-p.70-80.pdf, accesat în
18.05.2017;
5
M. Peterson, op.cit., p. 2;
6
R. Buluc, op.cit., p. 6;
7
J. Steinberg, The Policymaker’s Perspective: Transparency and Partnership, p. 84 în R. Buluc, op.cit., p. 7;
8
M. Peterson, op.cit., p. 2;
9
I. Niţu, Ghidul analistului de intelligence, Bucureşti, Editura Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”,
2011, p. 21;
10
J. Heidenrich, The State of Strategic Intelligence; The Intelligence Community’s Neglect of Strategic Intelligence,
2007, online: https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/
vol51no2/the-state-of-strategic-intelligence.html, accesat în 20.05.2017;
11
I.Niţu, op.cit.,p.21;
12
S. Kent, Strategic Intelligence for American Foreign Policy, Princeton University Press, 2015, p.2, online: https://
muse.jhu.edu/book/43068, accesat în 22.05.2017;
13
M. Van Cleave, Strategic Counterintelligence, What Is It and What Should We Do About It?, online:
https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol51no2/the-
state-of-strategic-intelligence.html, accesat în 15.05.2017;
14
Richard L. Russell, Sharpening Strategic Intelligence – Why the CIA Gets it Wrong and What Needs to be Done
to Get it Right, Cambridge University Press, online: https://books.google.ro/books?id=tM7MDAAAQBAJ&pg=PA
51&lpg=PA51&dq=Richard+Russell+strategic+intelligence&source=bl&ots=ZlZOL1bfG&sig=ME4VdJu3B32Ie8
J2BncR4LMovKc&hl=ro&sa=X&ved=0ahUKEwjGvMhj4TUAhUIRhQKHYETACUQ6AEIWjAI#v=onepage&q=
Richard%20Russell%20strategic%20intelligence&f=false, accesat în 17.05.2017;
15
Ibidem;
16
S. Kent, Strategic Intelligence for National World Policy, Princeton University Press, 1966, p. 14, online: http://
www.jstor.org/stable/j.ctt183q0qt, accesat în 16.05.2017;
17
M. Rebegea, Feedback în analiza de intelligence. Cum ştim dacă ne-am făcut înţeleşi?, 2017, online: http://
intelligence.sri.ro/feedback-analiza-de-intelligence-cum-stim-daca-ne-facut-intelesi/, accesat în 15.05.2017;
18
Ibidem.
19
McDowell, D (1999). Quo Vadis Strategic Intelligence? Overview of the implementation and impact of strategic
intelligence în Strategic Intelligence and Analysis Selected Writings, Pambula: The Intelligence Study Centre, 2000,
pp. 8-18;
20
M. Rebegea, op.cit.;
21
Ibidem.

81
INFOSFERA

COMUNICAREA INTERUMANĂ
BAZĂ A ACTIVITĂŢII DE CULEGERE
DE INFORMAŢII SPECIFICE HUMINT
Bogdan DUMITRU*

Abstract
This paperwork focuses on the intersection of communication in all kind of forms and HUMINT
operations, providing an analisis of these concepts as physical and mental mechanism and key of success in
HUMINT operations.
On the other hand, it aims to map out interdependency of HUMINT operations built-in-reliability with
all kind of communication forms as verbal, nonverbal, gesture language or writted, in accordance with human
general interaction beyond unwritten law or cultural bounderies.
Keywords: communication, verbal, nonverbal, gestic.

Motto: „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la


începutul culturii. Dincoace de cuvânt se află natura, dincolo de el
începe cultura. (…) Nicio stare sufletească nu ajunge idee decât în şi
prin vorbire. Însă vorbirea nu e vorbărie, vorbăria este manifestarea
zgomotoasă a tăcerii de vreme ce nu mai spune nimic. Vorbirea
este principalul mijloc de comunicare şi de construire a ideilor”.
Henry Wald

Introducere Cunoaşterea discursivă, gândirea şi, implicit,


Scopul comunicării este acela de a transmite vorbirea sunt potrivite pentru abordarea ştiinţifică
şi de a recepta mesaje. În contact cu mediul a fenomenelor naturale, guvernate de legi şi
înconjurător, omul se află într-o continuă măsurabile în timp şi spaţiu. Aceasta este cea
interacţiune cu acesta, unul dintre obiective mai importantă parte a informaţiei conţinută în
fiind cunoaşterea (recunoaşterea) realităţilor cu semnalul vocal, dar nu singura informaţie utilă.
care se confruntă. Cunoaşterea discursivă are Alte tipuri de informaţii, precum identitatea
nevoie de limbaj pentru fixarea cunoştinţelor vorbitorului, limba vorbită, prezenţa şi tipul
deja dobândite, care astfel se pot constitui în patologiilor vocale, starea psihică şi emoţională
suport pentru cunoştinţele următoare. Având a vorbitorului şi semnalele nonverbale vin să
un caracter conceptual şi fiind strâns legată de întregească conţinutul mesajului.
limbaj, cunoaşterea discursivă se pretează în mod
firesc la comunicare, obiectivare şi înţelegere. Ca Vorbirea ca fenomen acustic
expresie orală a limbajului, vorbirea este organic Tipuri de vorbire. Vocea este caracteristică
legată de gândire, fiind una dintre activităţile fiecărei persoane, putând fi recunoscută cu uşurinţă
inteligente ale omului. de persoanele apropiate. Legat de voce se descrie
*
Autorul este expert în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

82
INFOSFERA

Generarea vorbirii Recunoaşterea vorbirii

Unda
acustică

Vorbitor Ascultător

Procesul comunicării verbale între vorbitor şi ascultător


şi vorbirea. La o persoană se pot distinge mai vorbirii prin pronunţarea defectuoasă a anumitor
multe tipuri de vorbire: scurtă şi corectă; scurtă sunete), rinolalia (nazalizarea suplimentară ori
şi incorectă; vorbirea cu fraze lungi, confuze; cu insuficientă a vorbirii).
greşeli gramaticale; cu utilizarea unor cuvinte Procesul comunicării verbale. Deşi este
obişnuite sau străine; prin folosirea unor dialecte, indisolubil legată de gândire, fiind produsă de
subdialecte, graiuri; prin utilizarea unor expresii om şi adresată omului, în timpul perceperii ei
literare ş.a. omul tratează vorbirea ca pe un fenomen acustic,
Vorbirea mai poate fi apreciată şi prin a cărui cunoaştere urmează căile discursului:
raportare la alte criterii, respectiv: rapiditate, senzaţie, reprezentare, conceptualizare, adică
ton, intensitate, timbrul vocii, sexul şi vârsta gândire. Etapa de conceptualizare este etapa
vorbitorului sau defecte de vorbire. În raport cu în care omul realizează decodarea „acustico-
rapiditatea alocuţiunii, vorbirea poate fi apreciată fonetică”, subsumând reprezentările acustice
ca obişnuită, rară, schimbătoare sau rapidă. de tip timp-frecvenţă unor concepte fonetice,
Timbrul vocii poate fi obişnuit, nazal ori gâtuit. numite în continuare „unităţi fonetice”
Din punct de vedere al sexului şi al vârstei, se (foneme, semisilabe, silabe, cuvinte); din
poate face diferenţa dintre vocea unui bărbat şi succesiunea „unităţilor fonetice” este desprins
cea a unei femei, precum şi dintre vocea unui în ultimă instanţă sensul celor vorbite, adică
adult, a unui copil sau a unui bătrân. Dintre „ce” se spune. Omul nu este doar receptor de
defectele vorbirii, cele mai frecvent întâlnite vorbire, ci şi producătorul, generatorul ei. În
sunt: bâlbâiala, vorbirea peltică, graseiată şi acest proces omul parcurge drumul invers al
şuierătoare. Bâlbâiala constă în anumite tulburări gândirii discursive, de la concept la fenomen
spastice ale ritmului şi fluenţei vorbirii. Literatura prin „codarea fonetico-acustică”; unda sonoră
de specialitate aminteşte şi alte defecte ale vorbirii, produsă de aparatul fonator uman asigură
constând în tulburări de ritm şi de fluenţă, astfel: propagarea informaţiei conţinute în rostire,
tahilalia (ritmul accelerat al vorbirii), bradilalia permiţând comunicarea verbală.
(caracterizată printr-o vorbire încetinită, greu de În procesul comunicării verbale omul are un
urmărit), dislalia (alterarea aspectului fonetic al dublu rol: de sursă şi de receptor de vorbire, ceea

83
INFOSFERA

ce asigură o conexiune inversă, cu efecte benefice În ceea ce priveşte comunicarea directă,


asupra comunicării. Acest proces este iniţiat prin operatorul urmăreşte să obţină informaţii cognitive
formularea în creierul vorbitorului a mesajului chiar inducând confuzie în raţionamentul
de transmis, sub forma unui text. Mesajul va fi partenerului de comunicare, obligând psihicul
transformat într-un cod lingvistic dependent de acestuia să proceseze un volum mare de stimuli în
simbolurile fonetice care compun cuvintele, de acelaşi timp, forţându-l să scape anumite aspecte
intonaţie, de accentul şi intensitatea vorbirii. Odată pe care altfel le-ar fi ţinut ascunse. Prin folosirea
codul ales, vorbitorul trebuie să execute o serie unor seturi de tehnici de discuţie, receptorul-
de comenzi neuromusculare pentru a determina analizator poate extrage informaţii cognitive fără
organele aparatului fonator să producă un semnal ca interlocutorul să realizeze ce se întâmplă de
acustic corespunzător textului formulat. fapt, fiind convins că a avut loc o discuţie banală,
Comunicarea verbală are un rol primordial fără importanţă şi cu un interlocutor de condiţie
atât din punct de vedere al segmentului de mai slabă decât el. Receptorul-analizator, în
negociere a transferului de informaţie pe care îl schimb, are pregătite seturi de întrebări pe care le
ocupă, cât şi din punct de vedere al conţinutului. aplică interlocutorului, iar răspunsurile la acestea
Comunicarea verbală permite un joc logic al pot să-i ofere posibilitatea de a întocmi sinteze,
întrebărilor şi al răspunsurilor într-o derulare analize, rapoarte şi, în cele din urmă, să obţină
flexibilă, spontană, lucru care nu este posibil informaţia cognitivă, esenţa a ceea ce se dorea a
atunci când negocierile au loc în scris sau prin fi obţinut de fapt.
alte tehnici. Prin comunicarea verbală sunt În acţiunea receptorului-analizator, ca şi
realizate o serie de activităţi, precum obţinerea categorie de utilizator al comunicării directe
şi transmiterea de informaţii, elaborarea unor interpersonale, vorbirea, în toate aspectele sale
propuneri, exprimarea unor opinii. prezentate până acum, este instrumentul principal
în obţinerea rezultatelor scontate şi anume a
Comunicarea verbală în acţiunile de informaţiilor cognitive importante sau doar a
culegere de informaţii din surse umane celor de interes imediat sau de mai lungă durată.
(HUMINT) Pe lângă faptul că prin comunicare directă se obţin
Cunoaşterea şi folosirea justă a mijloacelor informaţii cognitive mult mai amănunţite decât
de exprimare a ideilor pe care dorim să le prin alte procedee specifice, interacţiunea umană
comunicăm constituie o condiţie primordială directă oferă posibilitatea unei evaluări preliminare
în comunicare. Aceste mijloace sunt limbajul (care mai apoi poate fi extinsă) a interlocutorului,
şi stilul. Principiile stilului comunicării verbale din punct de vedere intelectual şi psihologic.
sunt claritatea1, simplitatea şi naturaleţea2, Desigur că în acest mod de a aborda comunicarea
corectitudinea3, politeţea şi demnitatea4. există şi o doză de subiectivism care poate varia
Comunicarea verbală este principalul ca sursă, între gradul de pregătire a receptorului-
mijloc de obţinere a datelor şi informaţiilor de analizator, experienţa în astfel de activităţi şi chiar
la partenerii de comunicare, indiferent de tipul şi starea afectivă pe care receptorul-analizator o
acestora. Partenerii de comunicare pot oferi poate avea la un anumit moment dat.
informaţiile cognitive voluntar, involuntar sau nu Din punct de vedere al informaţiei cognitive,
le oferă deloc. Depinde de abilitatea receptorului- ca produs al comunicării verbale interpersonale
analizator dacă acesta poate extrage informaţiile directe, se acceptă în majoritatea cazurilor faptul
cognitive care-i sunt necesare, utilizând tehnici că aşa-numitele „înflorituri” sunt, în cele mai
specifice de discuţie. Chiar dacă o sursă de multe dintre cazuri, inevitabile atunci când se
informaţie deţine unele date, receptorul-analizator obţine informaţia cognitivă de la persoane cu un
poate deduce acele informaţii cognitive, fără grad de instruire relativ în comunicare. Astfel,
a pune întrebări directe. Comunicarea verbală interlocutorul încearcă să „tuşeze” cele spuse cu
poate fi directă şi indirectă. o notă personală şi o abordare de cele mai multe

84
INFOSFERA

ori, dacă nu fantezistă, cel puţin exagerată sau Contactul vizual. Direcţia privirii şi
deformată de la realitatea concretă. În astfel de mobilitatea ei sunt factori importanţi în
situaţii, pregătirea psihologică a receptorului- sincronizarea unui dialog. La fel şi „schimbul
analizator trebuie să cearnă informaţia cognitivă de priviri”. Un vorbitor care nu se uită niciodată
de valoare de celelalte elemente adiacente care spre cel care-l ascultă ar putea transmite mesaje
o însoţesc. Bineînţeles că aceasta nu înseamnă de tipul: „Nu mă interesezi”; „Nu-mi placi”;
că „aruncă la gunoi” ce nu este informaţie „Nu sunt prea sigur”; „Nu sunt sigur pe ceea ce
cognitivă pură, ci dimpotrivă, foloseşte cu atenţie spun". Deci, câteva reguli sunt utile: stabilirea
tot ce a obţinut de la interlocutor pentru a face unui contact vizual cu cel care ne ascultă, evitarea
o analiză foarte atentă a gradului de sinceritate, aţintirii privirii spre birou sau spre fereastră, sau,
a gradului de exagerare, a gradului de cooperare dacă este vorba de un grup mai mare, acesta
al interlocutorului în acest proces de transmitere- trebuie cuprins cu privirea astfel încât fiecare
culegere a informaţiei cognitive, pentru a-şi crea individ să simtă că este observat. Ei vor prefera
o imagine cât mai completă despre acesta. o uşoară pauză a vorbitorului, care demonstrează
Tot prin comunicare verbală directă interesul lui în modul de a-i privi, asigurând o
receptorul-analizator poate să transmită fluenţă a discursului, spre deosebire de cel care
interlocutorului semnale despre intenţiile sale citeşte cu capul în jos, fără a da importanţă
(în discuţia ce va urma sau pe parcursul uneia auditoriului.
deja începută) sau semnale menite să ascundă Felul în care eşti privit arată cât de bine te
interesul concret către o anumită informaţie înţeleg ceilalţi. Cel care ne ascultă nu ne poate
cognitivă sau chiar scopul în sine de a obţine ajuta prea mult, însă poate înregistra aparenţa,
informaţii cognitive dintr-un anume domeniu de înfăţişarea noastră, şi atunci el va primi, prin
la interlocutorul care le deţine sau care are acces metacomunicare, o imagine a modului în
la acestea. care ne purtăm, chiar şi vestimentaţia. În cele
Prin folosirea unor tehnici specifice care mai multe situaţii de dialog oamenii privesc
să direcţioneze o discuţie, aparent normală, vorbitorul şi îl judecă chiar înainte de a vorbi.
către obţinerea de informaţii cognitive de O haină atractivă, o ţinută vestimentară îngrijită
interes, receptorii-analizatori pot să descopere este deosebit de importantă în situaţii formale:
ramificaţii, de cele mai multe ori nescontate, întâlniri publice, interviurile pentru angajare,
în deţinerea anumitor informaţii cognitive conferinţe etc.
ale interlocutorului. Mai târziu, când acesta Trebuie să reţinem că modul în care arătăm
acceptă comunicarea deliberat, ca transmiţător influenţează impresiile celorlalţi. A ne îmbrăca în
de informaţie cognitivă, receptorul-analizator concordanţă cu cei din jurul nostru nu înseamnă
trebuie să estimeze şi capacitatea acestuia de a pierderea individualităţii, ci mai degrabă
purta la rândul lui discuţii cu terţe persoane, de dovedeşte capacitatea de adaptare în circumstanţe
la care să-şi întregească informaţia cognitivă pe diferite.
care o furnizează sau chiar să transmită către Aspectul vestimentar. În continuare, notăm o
acesta procedeele prin care să poată face asta. altă sursă de date cu privire la însuşirile psihice
Există situaţii când interlocutorul este mai ale oamenilor, care însă nu se mai încadrează în
dificil şi nu acceptă contactul cu receptorul- ceea ce am denumit mai sus simptomatica stabilă
analizator şi de aceea se recurge la tehnici de sau simptomatica labilă. Este vorba de aspectul
comunicare indirectă. Cea mai frecventă situaţie vestimentar.
este aceea când partenerul de comunicare îşi Îmbrăcămintea constituie un indiciu asupra
modifică semnalmentele. În aceste situaţii se stării materiale a individului, dar dincolo de
apelează la tehnici specifice privind identificarea aceasta ea are şi multiple semnificaţii psihologice.
acestuia: contact vizual, aspectul vestimentar, Astfel, ea reflectă preferinţele estetice, gustul
deghizarea şi machierea. celui ce-o poartă, dar în mare măsură şi ideea

85
INFOSFERA

pe care acesta şi-o „face” despre sine, respectiv La perucile confecţionate din păr artificial este
cea pe care ar dori ca lumea să şi-o facă despre vizibilă rigiditatea firului de păr, precum şi nuanţa
el. Desigur, îmbrăcămintea standard, de serie deosebită a culorii faţă de cea a părului natural,
mare, confecţionată din ţesături comune şi într-o aspectul mat al firelor de păr şi rigiditatea întregii
gamă redusă de modele, nu îngăduie prea multe coafuri. Şi machierea poate fi uşor descoperită.
concluzii cu privire la simţul estetic al individului Referitor la culoarea părului se poate stabili destul
ce o poartă, alegerea fiind determinată, în mod de uşor dacă părul a fost sau nu vopsit, datorită
evident, în primul rând, de criterii materiale. aspectului mat al părului vopsit, nuanţelor diferite
Principalele aspecte ale îmbrăcămintei care au de culoare faţă de părul natural, culorii originale
o semnificaţie psihologică sunt: croiala, îmbinarea existente la rădăcina firului de păr, precum şi
culorilor, ordinea, curăţenia, concordanţa sau intensităţii diferite a culorii în zone diferite ale
discordanţa faţă de „moda zilei” etc. Croiala capului.
neobişnuită, culorile stridente şi cu atât mai mult De aceea, se impune ca această comunicare
îmbinările frapante de culori, precum şi tendinţa verbală să se facă cât mai apropiat de sursă
exagerată de a fi în pas cu moda denotă o oarecare pentru ca operatorul să o identifice după vorbire.
superficialitate, o concepţie despre lume şi viaţă Indiferent de natura modificărilor, trebuie să se
care pune prea mult preţ pe aspectul exterior al ţină seama de faptul că ele nu exclud identificarea,
oamenilor şi lucrurilor. Aceasta nu înseamnă chiar dacă generează o serie de dificultăţi.
însă că la polul opus întâlnim însuşiri psihice
pozitive. Dimpotrivă, atunci când îmbrăcămintea Comunicarea non-verbală în operaţiile de
este neglijată, murdară, vădind absenţa oricărei culegere de informaţii din surse umane
preocupări de estetică şi ordine, concluziile de Limbajul non-verbal. Simptomatica labilă
ordin psihologic sunt cel puţin la fel de severe include toate aspectele dinamice ale corpului,
ca şi în primul caz. Anume, se poate vorbi de: respectiv cele care prezintă schimbări importante
mentalitate înapoiată, concepţie rudimentară de la un moment la altul: mimica (expresiile
despre lume şi viaţă, lipsă de respect sau chiar feţei), pantomima („ţinuta”, mersul, gesturile),
atitudine de sfidare a normelor şi uzanţelor modificările vegetative, vorbirea, ticurile.
sociale. Pentru interpretarea psihologică a acestor
Este adevărat că „nu haina îl face pe om”, elemente nu pot fi date criterii fixe deoarece
dar la fel de justificat se poate spune că haina în determinarea particularităţilor dinamice ale
îl exprimă pe om, mai mult decât acesta îşi corpului intervin şi multe „imponderabile”, a
poate da seama. De aceea, dintre elementele căror sesizare depinde de instituţia şi experienţa
supuse observaţiei în vederea cunoaşterii celui ce observă, dar şi de „expresivitatea” celui
însuşirilor psihice ale oamenilor nu poate lipsi care transmite, comunică.
îmbrăcămintea - cu precizarea că nici în acest La primul contact cu o persoană necunoscută,
caz concluziile nu trebuie să fie absolutizate. fiecare om realizează, în cursul unui proces care
Trăsăturile sursei pot suferi modificări rapide, la început este pur intuitiv şi numai treptat devine
determinate în mare măsură de dorinţa acesteia conştient, o cunoaştere a însuşirilor psihice ale
de securitate, ca acoperirea feţei în teritoriile persoanei respective - uneori destul de aproape
cu populaţie islamică, portul bărbii, al mustăţii, de realitate - şi în funcţie de care îşi adaptează
schimbarea culorii părului etc. aproape automat propriile manifestări (gesturi,
Deghizarea, prin portul unor peruci din expresii etc.). Această cunoaştere se realizează la
păr natural sau artificial, indiferent de sexul început pe baza elementelor exterioare care sunt
persoanei, poate fi constatată relativ uşor, cel mai uşor de sesizat: statura, ţinuta, mersul,
având în vedere poziţia statică a coafurii, lipsa gesturile, fizionomia şi mimica, exprimarea etc.
inserţiei părului pe frunte şi acoperirea - prin Se formează astfel aşa-numita „primă impresie”,
pieptănarea părului perucii - unei părţi din frunte. care constituie cel mai important (pentru că este

86
INFOSFERA

cel mai utilizat) element de reglare reciprocă a de multe lucruri despre structura lor reală:
comportamentului oamenilor. De aceea, o primă tendinţa de subestimare sau supraestimare a
condiţie pentru a ajunge la cunoaşterea mai sigură propriilor posibilităţi, aprecierea dată celor din
a oamenilor constă în nevoia de a acorda doar jur, anumite trăsături de caracter etc.
un credit limitat primei impresii şi de a apela, Este necesară o permanentă confruntare
ori de câte ori este necesar, la observarea lucidă, şi coroborare a concluziilor desprinse din
sistematică, de a realiza o veritabilă comunicare. analiza manifestărilor izolate. De pildă, o
Înainte de a ne referi la fiecare element în concluzie formulată în urma observării unei
parte, socotim utile câteva recomandări generale anumite manifestări trebuie să fie considerată
cu privire la modul de observare şi apreciere a ca adevărată numai dacă este confirmată şi de
simptomaticii labile. analiza altor reacţii sau acte de conduită, de note
Comportamentul exterior al fiecărui obţinute din utilizarea unor metode psihologice
individ constituie o rezultantă a două categorii verificate. În cele ce urmează nu vom da criterii
de factori, unii reflectând ceea ce „este” el cu fixe pentru interpretarea diverselor particularităţi
adevărat, iar alţii ceea ce el „ar vrea să fie”. A ale simptomaticii labile, dar vom trece în revistă
doua categorie reprezintă imaginea sau „poza” sursele de elemente semnificative şi câteva dintre
pe care fiecare om caută să o apere sau să o principalele concluzii posibile.
impună lumii exterioare - şi chiar lui însuşi Mimica reprezintă ansamblul modificărilor
- ca arătând adevăratul lui mod de a fi. Există expresive la care participă părţile mobile
în fiecare om tendinţa firească de a căuta, în ale feţei: ochii, sprâncenele, fruntea, gura,
societatea semenilor săi, să apară în „lumina” maxilarele, obrajii. Nu există însă nicio îndoială
cea mai bună, să apară, sub anumite aspecte, că la expresivitatea feţei concură, chiar fără
ceva „mai mult” sau „altfel” decât este de fapt voia individului, şi o serie de elemente statice
(mai inteligent, mai capabil, mai „important” aparţinând fizionomiei, respectiv simptomaticii
etc.). Aceasta duce la intensificarea voită a unor stabile, cum sunt: culoarea părului şi a feţei,
trăsături sau la estomparea altora. Poate că nu ar culoarea ochilor, conformaţia feţei, profilul în
fi exagerat să se spună că mai mult sau mai puţin ansamblu, profilul frunte-nas, profilul nas-gură-
conştient, fiecare om se comportă, nu numai bărbie, forma maxilarelor etc.
în relaţiile cu ceilalţi oameni, ci chiar faţă de Dintre toate mişcările trupului, expresia feţei
sine, ca şi cum ar juca un „rol”, cel al lui însuşi. poate fi cel mai uşor ţinută sub control. Datorită
Rezultatele sunt desigur diferite: la unii indivizi socializării crescute, oamenii au învăţat să-şi
se realizează o largă suprapunere între structura ascundă stările de spirit controlându-şi expresiile
reală şi cea dorită. „Poza”, dacă se poate vorbi în mod remarcabil. Astfel, se poate vorbi despre
de ea, este în mare măsură conformă realităţii şi, o faţă publică, pe care oamenii o abordează la
ca urmare, în comportament nu mai apare nimic serviciu, în afaceri, în societate – în general, cât
distonant sau artificial. De regulă, o reacţie, şi de o faţă particulară, care se iveşte atunci când
cu cât este mai rapidă, mai apropiată de limita ei doresc să se relaxeze sau când sunt singuri.
spontaneităţii, cu atât este mai „adevărată”. Datorită modului în care oamenii au învăţat
În schimb, la alţi indivizi există un decalaj, o să-şi controleze expresiile feţei, deseori este greu
lipsă, mai mică sau mai mare, de suprapunere de detectat adevărata stare a celor cu care intră în
între structura reală şi cea reflectată prin „poză”, comunicare. În orice caz aceasta poate fi dedusă
ceea ce dă naştere unui comportament forţat, din relaţia dintre cuvintele rostite şi alte mişcări
mascat. Dar aparenţele nu trebuie să fie pur ale corpului, care sunt mai evidente şi comunică
şi simplu desconsiderate, pentru că şi ele au adevăratele sentimente. Poate este suficientă
o anumită valoare de cunoaştere. „Rolul” pe reamintirea unei situaţii în care, noi înşine,
care, conştient sau nu, şi-l asumă unii oameni zâmbim binevoitor în timp ce mânia clocoteşte în
în relaţiile cu semenii lor „spune” şi el destul interior. De regulă, instinctiv, acordăm simpatia

87
INFOSFERA

noastră celor cu o expresie a feţei destinsă, mereu mijloace de exprimare a reacţiei organismului
zâmbitori; feţele atente şi emoţionate atrag rapid la o modificare survenită în mediul exterior sau
atenţia celor din jur; o mimică tristă, melancolică interior. Rolul lor este acela de a restabili echilibrul
îi poate stimula pe cei din jur la consolare; o faţă cu mediul sau de a realiza echilibrul cu mediul
dură, aspră, poate incita la agresiune. exterior sau interior. Altfel spus, rolul gesturilor
Ticurile sunt reacţii stereotipe ce se repetă constă în încercarea de a restabili echilibrul cu
des, de multe ori fără ştirea şi în orice caz fără mediul sau de a realiza echilibrul pe o treaptă nouă,
voia individului, ce pot apărea fie numai într-una superioară - actul de comunicare fiind în acest caz
din categoriile menţionate (pantomimă, mimică, un cod sintetic de informaţii utile.
gesturi, vorbire), fie ca o manifestare complexă, Comunicarea prin gesturi poate să se
împrumutând elemente din mai multe categorii. substituie, pe unele secvenţe comunicării verbale,
Uneori, ticurile dezvăluie anumite particularităţi de cele mai multe ori reprezentând o completare,
psihice ca nervozitate, emotivitate etc. accentuare, contrazicere sau reglare a acesteia.
Totdeauna însă ele ajută la particularizarea Aducând un spor de expresivitate, gestul este
cunoaşterii oamenilor, facilitând evocarea lor. folosit cu precădere în comunicarea artistică. În
Se întâmplă chiar ca un detaliu în aparenţă raport cu destinatarul mesajului, gestul poate fi
neînsemnat, cum este un tic, o dată reamintit, să prezentat în comunicarea interpersonală, de grup
fie suficient pentru evocarea unei serii întregi de şi de masă. Gesturile cu valoare comunicaţională
însuşiri sau fapte la un om. pot fi grupate în mai multe categorii:
Limbajul non-verbal se completează cu • Emblemele – acestea sunt mişcări care se
limbajul verbal pentru comunicarea unui mesaj substituie comunicării verbale şi formează
corect. Studiul acestui limbaj non-verbal vine un limbaj constituit dintr-un număr mare
să dea forţă, să ne împrospăteze cunoştinţele de gesturi, care semnifică sunete ori
intuitive pe care le avem despre un individ sau cuvinte şi compensează imposibilitatea
un grup. Expresiile psihice următoare reflectă de exprimare verbală în anumite situaţii,
stările de spirit cel mai frecvent exprimate în exemplele curente se referă la codurile
limbajul non-verbal: surâsul – indică o persoană surdo-muţilor, la o populaţie australiană
amicală, deschisă discuţiei; braţele încrucişate (Aranda) şi, în domeniul artistic, la
– denotă o atitudine negativă; mâinile pe masă – practicanţii pantomimei.
indică faptul că o persoană este gata de acţiune; • Ilustratorii – sunt gesturi de însoţire
a fi aşezat pe scaun, mâinile încrucişate la şi montare a comunicării verbale
ceafă, tot corpul înclinat pe spate – reprezintă uneori spontane, universale, şi au fost
atitudinea tipică şefului (în biroul său) care este inventariate în cadrul mai multor categorii:
tentat să-şi delimiteze teritoriul; persoanele „bastoanele”, pictografele, kinetografele,
care-şi freacă dosul mâinilor din când în când ideografele, mişcările deictice, mişcările
- au adesea ceva de ascuns; persoanele care- spaţiale, mişcările ritmice, ilustratorii
şi freacă palmele mâinilor - sunt pe cale de a emblematici.
realiza o bună acţiune. • Gesturile de reglaj – mişcările capului,
Deşi în relaţiile inter-umane comunicarea ale feţei, mai rar ale mâinilor; pentru o
verbală ocupă locul cel mai important, în sugerare, solicitarea de a se vorbi mai tare,
comportamentul speciei sunt folosite, ca substitut mai încet, mai rar, mai repede, mai puţin.
sau în mod complementar faţă de comunicarea • Mişcările afective – sunt expresii ale stării
verbală, şi diferite alte moduri de comunicare, de spirit, folosite pentru a comunica trăiri,
care nu folosesc limba vorbită, scrisă. sentimente, reacţii.
Comunicarea gestual-kinezică. Gesturile • Adaptorii – gesturi de toaletă, de corectare
reprezintă, alături de mers şi de modificările a ţinutei, de control al comportamentului
poziţiei corpului ca atare, unul dintre cele mai vechi în societate.

88
INFOSFERA

Comunicarea prin intermediul obiectelor. un referenţial comun, precum şi o relaţie


Este o formă de transmitere a unui mesaj non- de apropiere, rar folosite de altfel.
verbal, care foloseşte în afară de resursele - Atingeri „de control”: în această
corporale, recursul la obiecte. Asocierea gest- categorie sunt incluse acele semnale tactile
obiect poate interveni în comunicare în unele care au rolul de a orienta comportamentul
situaţii. Gesturile care folosesc batiste, eşarfe, sau atitudinea; o asemenea atingere poate
pălării pentru semn de salut sau despărţire ori atenţiona cu discreţie, poate sugera un
pentru semnalizarea unei prezenţe. îndemn sau dimpotrivă, o reţinere, în
Comunicarea prin situare. Un alt gest de respect cu comunicarea verbală sau cu altă
comunicare non-verbală foarte puţin abordat acţiune. Şi în acest sens lumea arabă, cu
în literatura de specialitate. O persoană care predilecţie, are reprezentat acest fapt prin
nu doreşte să fie abordată se plasează într-o obiceiurile tradiţionale curente. Astfel,
zonă retrasă, extremă sau marginală, arătând ţinerea sau sprijinirea mâinii părintelui
că nu este disponibilă; o persoană interesată să pe creştetul copilului este un exemplu
fie remarcată se plasează şi se mişcă în centrul relevant prin care se manifestă autoritatea
acţiunii comunicându-şi disponibilitatea. şi în acelaşi timp ideea de protecţie.
Comunicarea tactilă. Posibilă numai în - Atingerea „rituală”: din această categorie
cadrul comunicării inter-personale, această fac parte atât atingeri cu semnificaţie
formă de a transmite un mesaj/semnal este magică, în spaţiul religios, cât şi atingeri
comună şi lumii animale. Ea se păstrează încă şi specifice spaţiului profund, care şi-au
în societăţile cele mai evoluate şi are un caracter pierdut vechile sugestii, transmiterea
preponderent instinctual, deşi de la un anumit harului prin atingeri de la preot la preot sau
nivel intervine conştiinţa. Cercetatorii au stabilit de la preot la credincios, atingerea cu un
cinci clase de atingeri, dintre care numai patru obiect sacru, atingerea cu rol taumaturgic
privesc convorbirea: păstrează caracterul ritual; strângerea
- Atingeri care transmit emoţii pozitive: mâinii în semn de salut, lovirea palmei
mângâierea, atingerea ca semnificaţie drepte a două persoane în semn de urare,
consolatoare, atingerea de încurajare de succes sau de felicitare sunt atingeri
(strângerea tăcută de mână, bătăi pe care transmit implicarea, deşi uneori se
umăr), atingerea liniştitoare, comunică golesc de sens şi devin pur formale; în
afecţiunea, participarea, aprecierea şi au această categorie sunt incluse şi atingerile
un efect pozitiv asupra stării de spirit a cu semnificaţie sexuală.
receptorului. Un exemplu în acest sens ar
fi obiceiul populaţiei afgane care reliefează Comunicarea scrisă în operaţiile HUMINT
foarte evident acest aspect prin obiceiul de Scrisul a îmbrăcat la început forma
a se atinge, a se ţine de mână pe stradă atât pictografică. Cu timpul s-a perfecţionat şi
femeile cu femei, cât şi bărbaţii între ei. transformat ulterior în scrieri cu litere de
Aceasta reprezentând un gest de apropiere alfabet. Scrisul şi comunicarea formează unul
şi de apreciere reciprocă între membri ai şi acelaşi proces istoric-dialectic, determinat
aceleiaşi familii, rude sau prieteni buni, fără de schimbarea şi dezvoltarea condiţiilor vieţii
a avea nicio reprezentare subtilă sexuală, materiale şi sociale. Limbajul scris constituie una
cum ar putea fi interpretată în ţările vestice. dintre cele mai importante şi mai revoluţionare
- Atingeri ludice - acestea pot fi autonome cuceriri dobândite de oameni în procesul muncii
sau în legătură cu comunicarea verbală şi în condiţiile convieţuirii în societate. El joacă
(simularea unei mângâieri sau loviri, un rol deosebit în păstrarea şi răspândirea ştiinţei
într-un anumit context ludic), asemenea şi a culturii, în precizarea şi realizarea diferitelor
atingeri au un caracter abuziv şi presupun raporturi sociale.

89
INFOSFERA

Comunicarea nu a rămas la stadiul unei simple multor probleme. Corespondenţa a făcut posibile
comunicări de ştiri sau de veşti între oameni. S-a noi relaţii în viaţa politică, activitatea comercială,
dezvoltat continuu pe măsura evoluţiei relaţiilor în lumea culturală şi în existenţa cotidiană. Ea
sociale ale lumii în general. Prin comunicare scrisă respectă un anumit protocol şi presupune, atât
se înţelege: scrisoare, conţinutul unei scrisori, pentru emiţător, cât şi pentru receptor cunoaşterea
schimb de scrisori între două sau mai multe şi respectarea unor reguli. Ea mai presupune
persoane, raport sau legătură între fapte, lucrări, confidenţialitate, fiind protejată de altfel de
fenomene şi situaţii. Prin comunicare scrisă se prevederile legale. Violarea corespondenţei este
mai înţelege totalitatea comunicărilor scrise care un act abuziv şi ilegal. Rolul comunicării scrise
intervin în activitatea unei persoane juridice cu reuneşte atât definirea corespondenţei cât şi
privire la relaţiile şi interesele ei. Comunicarea importanţa ei. Importanţa ei decurge din rolul pe
făcută în scris de către o persoană fizică sau care îl joacă în activitatea structurilor din teatrele
juridică reprezintă un act de corespondenţă. În de operaţii.
cazurile concrete, însă, actele de corespondenţă
au denumiri diferite: ofertă, adresă, întâmpinare, Bibliografie
cerere, telegramă, reclamaţie, proces-verbal, afiş
1. Doctrina pentru informaţii, contrainformaţii şi
comercial. Comunicarea scrisă este folosită atunci securitate a armatei - Bucureşti 2005;
când nu este posibilă comunicarea orală, când nu 2. PIVARIU, Corneliu, Lumea secretelor, Editura
există alt mijloc de comunicare, când comunicarea PASTEL, Braşov, 2005;
scrisă este mai avantajoasă în comparaţie cu 3. GAVAT, Inge, Elemente de sinteza şi recunoaşterea
celelalte mijloace de comunicare şi, îndeosebi, vorbirii, Editura Printech, Bucureşti, 2000;
întotdeauna este necesară existenţa unei forme 4. BERCHEŞAN, V., M. Ruiu – Tratat de tehnică
scrise. Pentru persoanele fizice, comunicarea criminală, Editura Little Star, Bucureşti, 2004;
scrisă constituie o activitate ocazională. Pentru 5. www.us.army.mil.: FM2-22.3 – Human
organele de stat, instituţii şi celelalte organizaţii, Intelligence Collector Operation, Washington
comunicarea constituie o activitate continuă, 2006: Cap.8 (Approach techniques and
o metodă de lucru, o modalitate de rezolvare a termination strategies) şi Cap 9 (Questioning).

1
Cuvintele trebuie să fie bine alese, exacte şi potrivite cu ideile pe care le exprimă, să fie logic înlănţuite pentru a putea
fi înţelese încă odată, de asemenea se va avea grijă să fie evitate cuvintele sau expresiile cu mai multe înţelesuri,
neologismele, regionalismele, claritatea stilului este asigurată când se folosesc propoziţii şi fraze scurte.
2
Exprimare directă, firească, lipsită de exagerări.
3
Respectarea regulilor gramaticale.
4
Stilul comunicării trebuie să aibă în vedere un ton şi un mod deosebit de exprimare, cuviincios, respectuos şi demn, iar
în cazul unor nemulţumiri apărute în discuţie trebuie să predomine politeţea, buna cuviinţă şi demnitatea.

90
INFOSFERA

CONFLICTUL – O ANALIZĂ PSIHOLOGICĂ

Manuela VÂRLAN*

Abstract
From the psychological perspective of conflict analysis, outbreaks of conflicts are dependent on the
appearance of particular perceptions, beliefs, attitudes and motivations, all of which must change for conflict
resolution to occur. But because this article focuses on conflicts, which are characterized by their violent
viciousness and durability, greater emphasis is given to reconciliation than to conflict resolution. In such cases,
conflict resolution leads only the formal termination of the conflict. The establishment of peaceful relations
between the opposing structures depends on a successful reconciliation process, which in turn requires a
change of the conflictive ethos and formation of the alternative peace ethos.
Keywords: reconciliation, conflict, conflict resolution, ethos, beliefs, motivations.

Abordarea psihologică defineşte conflictul schimbarea oricăruia dintre elementele ei


prin acţiuni bilaterale însoţite de reacţii componente: opiniile oponenţilor, relaţiile obiect –
emoţionale puternice, pentru realizarea oponent, înlocuirea obiectului conflictului,
unor obiective proprii (obţinerea puterii şi apariţia unor condiţii care îngreunează sau exclud
a resurselor). Conflictul survine pe fondul interacţiunea oponenţilor, refuzul unuia dintre
contradicţiei pe un anumit subiect din punct de subiecţi de a interacţiona.
vedere al intereselor, dorinţelor şi pasiunilor. În Trăsăturile conflictului sunt:
procesul de comunicare interumană, conflictele - existenţa unei situaţii care este receptată
sunt inevitabile, acestea având funcţii atât de către participanţi ca fiind conflictuală;
pozitive, cât şi negative. Evidenţierea corectă a - indivizibilitatea obiectului conflictului,
cauzelor poate conduce la diminuarea nivelului adică obiectul conflictului nu poate
conflictului. Opiniile şi convingerile diferite sau fi împărţit între participanţii la
interacţiunea conflictuală;
simpla neînţelegere a mesajului receptat poate
- dorinţa participanţilor de a prelungi
crea o situaţie controversată. Dacă situaţia creată
interacţiunea conflictuală pentru
prezintă o ameninţare pentru atingerea scopului
atingerea propriilor lor scopuri şi nu de
propus, măcar pentru unul dintre participanţi,
a ieşi din situaţia creată.
atunci apare o situaţie conflictuală.
Conflictele sunt clasificate după o serie de
În dinamica oricărui conflict se evidenţiază
factori:
prezenţa unei situaţii conflictuale, apariţia - mijlocul de soluţionare;
incidentului, dezvoltarea conflictului. Schimbarea - sferele de manifestare;
situaţiei conflictuale duce la întreruperea - orientarea acţiunii;
conflictului respectiv, şi, posibil, dacă nu acesta - gradul de pregnanţă;
este soluţionat, declanşarea altuia nou. - numărul de participanţi;
Situaţia conflictuală este o noţiune mobilă, - prezenţa obiectului conflictului;
instabilă, care se poate transforma odată cu - necesităţile efectuate.

*
Expert psiholog în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

91
INFOSFERA

Mijlocul de soluţionare a conflictelor dar sunt folosite mijloace indirecte de acţiune.


presupune împărţirea lor în antagonice (violente) Acestea se produc cu condiţia ca unul dintre
şi nonviolente, adică de compromis. Conflictele participanţi să se teamă de celălalt, deoarece el nu
violente (antagonice) reprezintă soluţionări are destulă putere şi forţă pentru o luptă deschisă.
ale antagonismului de tipul distrugerii părţilor Conflictul social se desfăşoară în formă
din conflict, în afară de una singură care va fi deschisă, forma ascunsă a acestui tip de
cea câştigătoare. De exemplu, războiul până conflict fiind tensiunea socială. Acuitatea şi
la obţinerea victoriei, înfrângerea deplină a rapiditatea desfăşurării conflictului sunt legate
adversarului. Conflictul de compromis admite de conştientizarea de către membrii grupului a
câteva variante de soluţionare pe baza schimbării interesului comun.
reciproce a scopurilor participanţilor la conflict, a Soluţionarea conflictului se poate face prin:
termenelor şi a condiţiilor interacţiunii. dezamorsarea tensiunii sociale în primele stadii
Natura apariţiei conflictelor este extrem ale formării situaţiei conflictuale, recurgerea la
de variată: politica, economia, relaţiile sociale compromis sau prin victoria uneia dintre părţi.
şi convingerile oamenilor. Această situaţie Structura conflictului este complexă,
determină împărţirea conflictelor în: politice, implicând componente cognitive, emoţionale,
sociale, economice şi organizatorice. volitive şi emoţionale.
În funcţie de orientarea acţiunii, se manifestă Componentele cognitive determină
conflicte verticale şi conflicte orizontale. O receptarea reciprocă a particularităţilor
trăsătură caracteristică a acestor conflicte este fiecăruia dintre elementele implicate în conflict.
împărţirea volumului puterii
de care dispun oponenţii în
momentul începerii interacţiunilor
conflictuale. În conflictele
verticale, volumul puterii scade
pe verticală, de sus în jos, ceea
ce determină condiţii de start
diferite pentru participanţii la
conflict. În conflictele orizontale
se presupune interacţiunea unor
subiecţi egali ca nivel al puterii
de care dispun.
Gradul de pregnanţă a
opoziţiei conflictuale presupune
evidenţierea conflictelor ascunse
şi a conflictelor deschise.
Conflictele deschise se caracteri-
zează printr-o confruntare clar
exprimată a oponenţilor: certuri,
controverse, ciocniri armate.
Interacţiunea este reglementată de
norme corespunzătoare situaţiei
şi nivelului participanţilor la
conflict.
În cazul conflictelor ascunse
lipsesc acţiunile exterioare
agresive între părţile în conflict,

92
INFOSFERA

Componentele motivaţio-
nale formează nucleul
conflictului şi caracterizează
esenţa aspiraţiilor/ convingerilor
diferite ale participanţilor la
conflict.
Conflictele politice apar ca şi
consecinţă a disputelor sociale la
nivel statal sau între categoriile
sociale din cadrul unui stat. Ele
pot fi bilaterale sau multilaterale,
pot apărea în diverse sfere
de activitate (aplicarea unui
tratat internaţional, asumarea
răspunderii pentru o anumită
acţiune etc.). Un exemplu
relevant în acest sens a fost
întâlnirea sovieto-americană,
încărcată de tensiune, din 1985,
în cadrul căruia discuţiile nu
păreau să ducă nicăieri. În urma
unui schimb înfocat de replici,
preşedintele american Ronald
Reagan s-a ridicat furios şi a ieşit
din încăpere. Când a ajuns la uşă,
s-a oprit, s-a întors şi, într-o clipă,
şi-a modificat centrul de interes,
starea mentală şi emoţiile, trecând
Printre acestea se numără: capacităţile de la furie la implicare. Aflat într-o
intelectuale de prelucrare a informaţiei şi de stare de spirit diferită a spus calm: „Chestia
asumare a deciziilor; gradul de includere a asta nu funcţionează. Pot să-ţi spun Mihail şi
persoanei în situaţia conflictuală, în diferite etape să-mi spui şi dumneata Ron? Aş vrea să discut cu
ale dezvoltării ei; posibilitatea de autocontrol al dumneata ca de la om la om, ca de la conducător
participanţilor la conflict; experienţa lucrului cu la conducător, să vedem dacă se poate,
oamenii şi experienţa profesională; conştiinţa într-adevăr să facem ceva care să merite efortul”.
de sine, autoînţelegerea şi obiectivitatea în Reacţia lui Gorbaciov a fost să-i întindă mâna
aprecierea propriilor posibilităţi. şi să spună: „Salut, Ron”. Reagan a răspuns:
Componentele emoţionale ale conflictului „Salut, Mihail”. Acesta a fost începutul unei
prietenii care a durat până la moartea lui Reagan.
reprezintă totalitatea emoţiilor trăite de
Mai târziu, Gorbaciov a declarat: „Cuvintele lui
participanţi.
au fost atât de convingătoare, încât n-am putut
Componentele volitive se manifestă ca
să-l refuz”.
totalitatea eforturilor îndreptate către depăşirea Relatarea de mai sus demonstrează
dezacordurilor şi a altor dificultăţi care apar puterea modificării cadrului mental referitor
ca rezultat al contradicţiei dintre părţi şi către la o altă persoană, trecând de la o perspectivă
atingerea scopurilor urmărite de participanţii la demonizatoare la una de câştigare a unui
conflict. aliat. De asemenea, evidenţiază puterea stării

93
INFOSFERA

de spirit a unei persoane de a o influenţa pe alta, o strângere de mână, pentru a stabili respectul şi
pentru a evolua spre un scop de tipul win-win. bunăvoinţa. El a reuşit să delimiteze persoana
Persoanele cu încredere în sine, cu succes pe de problemă şi să se concentreze asupra
plan social, reuşesc datorită capacităţii de a nu scopului final, cel al păcii, şi a recunoscut că
se lăsa influenţaţi de convingeri limitative. În dezumanizarea unui individ nu este o metodă de
1993, Ytzhak Rabin şi Yasser Arafat au semnat soluţionare a conflictului.
acordul de pace de la Oslo, printr-o strângere
de mână care a „cutremurat lumea”. A fost, fără Concluzii
îndoială, unul dintre cele mai dificile momente Abordarea conflictelor într-o manieră
din viaţa lui. Primul ministru al Israelului, fostul pozitivă implică înţelegerea de către fiecare parte
comandant al Statului Major al armatei israeliene, că acestea pot fi soluţionate doar prin crearea
a făcut pace cu inamicul. Înainte de asasinarea raportului de comunicare. Atitudinile precum
sa, Rabin a spus, în repetate rânduri, că Arafat creativitatea, win-win şi curiozitatea au un aport
este aliatul Israelului în încheierea păcii şi că important în înregistrarea succesului.
aveau un obiectiv comun: acela de a face schimb
Inacţiunea cauzată de pasivitate sau de lipsa
între pământ şi pace. Ytzhak Rabin era modelul
deciziei determină părţile aflate în conflict să
războinicului devenit ambasador al păcii, prin
îl menţină, deoarece ele rămân prizoniere ale
viziune.
propriilor convingeri limitative, de tipul „este o
Conflictul din Orientul Mijlociu a fost
problemă care nu se poate rezolva”, şi chiar sunt
generat de inexistenţa sau ruperea raportului de
căutate argumente în acest sens.
comunicare, împreună cu frustrarea provocată de
pierderea, de-a lungul generaţiilor, a teritoriilor, a
Bibliografie:
vieţilor omeneşti, a sentimentului de siguranţă şi
a identităţii. 1. BAR – TAL, Daniel, From Intractable Conflict
În Irlanda de Nord, în anul 1997, Tony Blair Through Conflict Resolution to Reconciliation:
a dat mâna cu Gerry Adams, liderul SinnFein, Psychological Analysis; School of Education,
ceea ce i-a înfuriat pe unii protestanţi fanatici, Tel Aviv University, Political Psychology, Vol. 21
care l-au numit trădător. Blair a reflectat: „Îl No 2, 2000
tratez pe Adams la fel cum tratez orice fiinţă 2. KOHLRIESER, George, Soluţionarea
umană. Înainte să vorbim am dat mâna. Ceea ce Conflictelor şi Creşterea performanţei, Editura
este cu adevărat important în situaţia de aici, din Polirom, 2007
Irlanda este să avem o atitudine de fiinţe umane.” 3. OGNEV, Ivan; RUSSEV, Vladimir, Securitatea
Blair a înţeles necesitatea de a se implica într-un Psihologică, Editura Fundaţia Culturală Ideea
dialog şi a recunoscut că trebuie să înceapă cu Europeană, Bucureşti, 2005.

94
INFOSFERA

PERSPECTIVA PSIHOLOGICĂ
A PENSIONĂRII MILITARILOR

Cristian DOBRE*

Abstract
Retirement is undoubtedly an important stage in the life of every person, which is required to be
approached in a multidisciplinary and very serious way: political, economic, financial, legislative, medical,
social, cultural, psychological, etc.
Knowledge of the psychological aspects of retirement by both retirees and other social actors (family,
colleagues, society) is essential for the successful transition of the military - because we speak of it - from the
active life of time of service, to retirement-specific.
Thus, throughout this article will try to answer some of the most frequent questions about retirement,
but in no case to the legislative ones.
Keywords: retirement, adaptation, military.

Introducere specialitate temeinice şi o sănătate optimă,


Un sentiment intens al datoriei faţă de ţară reprezintă portretul general al oricărui militar
şi unitatea militară de apartenenţă, un reflex de activ.
disciplină puternic înrădăcinat în comportamentul O viaţă întreagă, uneori începută de timpuriu,
curent, o toleranţă la muncă dusă dincolo de de pe băncile liceului militar, în care ciclul
orice limită, o gândire limpede, marcată de datoriei faţă de ţară s-a repetat, an după an, fie în
responsabilitate totală faţă de interesul naţional, unitate, fie în poligoane – la exerciţii militare de
sentimentul utilităţii sociale, disponibilitatea de toate felurile, fie în serviciul de luptă permanent,
a-şi da viaţa pentru apărarea ţării, la nevoie, o etică fie în vreun teatru de operaţii militare de pe oarece
socială în care predomină onoarea, camaraderia, meridian al Globului sau în misiuni internaţionale,
ordinea, curajul, demnitatea, preţuirea faţă de tip ONU, NATO/UE, diplomatice, fie la
de valorile naţionale tradiţionale (unitatea, cursuri şi stagii de pregătire în instituţii naţionale
independenţa, suveranitatea României, Drapelul sau internaţionale de învăţământ – este pe cale să
de Luptă şi uniforma militară), respectul profund se transforme, total şi ireversibil în altceva – în
faţă de istoria naţională şi jertfa înaintaşilor, ceea ce va avea să aducă pensia…
gândul de a spune oricând „am înţeles!” şi de O viaţă, care a cules, cu siguranţă, multe
a trece, necondiţionat, la executarea ordinului succese profesionale – înfăţişate, cu generozitate,
superiorului, o percepţie realistă a statutului de prin distincţiile naţionale şi militare primite,
„militar” într-o societate nu lipsită de controverse promovarea în ierarhia militară, mulţumirea
şi convulsii - toate sprijinite pe o condiţie fizică sufletească, a sentimentului datoriei împlinite şi
bine întreţinută, un bun moral, cunoştinţe de misiunii executate cu succes, dar care a acumulat

*
Expert psiholog în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

95
INFOSFERA

şi multiple sacrificii personale, reflectate, prin:vârsta de 65 de ani ca etatea la care va surveni


absenţa de lângă cei dragi în momente importante, retragerea din activitate. Astfel, pentru prima
dislocarea dintr-o garnizoană în alta, aşa cum au dată pensionarea a apărut în Germania, iar, în
cerut-o imperativele de securitate ale momentului, următorii ani s-a extins, cu repeziciune, în mai
petrecerea unor perioade îndelungate în condiţii toate ţările Europei Occidentale. Evident, nu toate
precare şi periculoase de viaţă - în comandamente, domeniile de activitate se bucurau de privilegiul
camere de criză, aplicaţii, exerciţii sau în teatrele
pensionării, în prima fază. Acest lucru a constituit
o provocare pentru bresle, în general, şi lucrători,
de acţiuni militare, sentimente de tristeţe profundă
generate de pierderea unor camarazi în misiune şi în mod particular, ceea ce avea să se finalizeze cu
nu numai – este pe cale să se schimbe dramatic succes abia după anii ’60.
odată cu pensionarea. Asigurarea mijloacelor minime de subzistenţă
Satisfacţie, nostalgie, revoltă, mândrie, ale bătrânilor se baza, parţial, pe munca lor şi,
nemulţumire, linişte sufletească, gânduri de viitor,
parţial, pe întreţinerea pe care aceştia aveau să
melancolie, proiecte finalizate, insuccese, multe o primească de la familie, potrivit cutumelor
amintiri vii – sunt doar câteva dintre sentimentelevremii.
amestecate ce însoţesc momentul pensionării… Dezvoltarea organizaţiilor profesionale
Fie că acest moment a fost cunoscut cu şi a celor sindicale a impus guvernelor ca tot
precizie de ani de zile, fie că a apărut în mod mai multe categorii de meserii să se bucure de
neaşteptat, printr-un context social neprevăzut, beneficiile pensionării.
el exercită aceeaşi furtună psihologică pentru În ceea ce-i priveşte pe militari, aceştia s-au
fiecare pensionar, furtună ce este normală, în celebucurat, însă, de o mare recunoaştere socială
din urmă, pentru orice nou…început. pentru loialitatea, curajul şi spiritul lor de
Aşadar, acest articol îşi propune să abordeze, sacrificiu încă din vremea Imperiului Roman.
dintr-o perspectivă preponderent psihologică, Astfel, ei au primit atât bani, cât şi pământ, în
provocările pensionării – moment inevitabil în funcţie de gradul şi meritele lor. Acest obicei s-a
viaţa oricărui militar. perpetuat în mai toate societăţile, astfel încât în
prezent, în marea majoritate a statelor, şi cu atât
Când a apărut noţiunea de pensionare? mai mult în armatele moderne ale lumii de azi,
Explorarea datelor istorice la dispoziţie personalul militar beneficiază de un sistem de
ne-a permis să identificăm faptul că primele pensii diferit de cel al civililor.
consemnări legate de pensionare, ca şi act social,
datează din anul 1883, din vremea lui Otto von Ce presupune pensionarea?
Bismarck (Weisman,M.L. 1999), care a decretat Privită dintr-o perspectivă psiho-socială,
pensionarea reprezintă un demers complex de
retragere a unei persoane din activitatea curentă,
de renunţare la rolul şi statutul său social, după
un număr bine definit de ani de muncă ori vârstă,
în schimbul unui sprijin financiar, acordat în
condiţiile legii.
Aşadar, pensionarea presupune renunţarea,
de bună-voie sau fortuit - atunci când survine ca
urmare a bolii sau a unei invalidităţi, la munca
desfăşurată de un subiect până la o anumită
dată, fapt ce-i schimbă dramatic locul şi rolul în
societate.
Retragerea din activitate, fie ea survenită
urmare a vârstei, a unei boli sau a altor cauze -

96
INFOSFERA

implică, fără echivoc, faptul că persoana de Atunci când pensionarea este „forţată” de
referinţă va trebui să renunţe atât la îndatoririle anumite procese legislative sau economice,
sale zilnice, cât şi la privilegiile conferite de pregătirea subiectului pentru acest moment se
slujba sa anterioară. reduce dramatic, iar, uneori, deciziile sunt luate
Acest demers poate fi primit mai uşor ori pripit, sub impulsul momentului ori al influenţei
mai greu de fiecare în parte, în funcţie de o serie generate de conformitatea la grup.
de factori, dintre care enumerăm: condiţiile şi Pregătirea pentru pensionare, în general, şi
privilegiile de la locul de muncă, proiectele de a unui militar, în mod special, ar trebui să ia în
viitor, valoarea pensiei, suportul familiei, relaţiile calcul cel puţin următoarele aspecte:
interpersonale cu foştii colegi/şefi, pasiunile şi - finalizarea sau predarea spre alte persoane
priceperile persoanei, starea de sănătate fizică şi a proiectelor în derulare;
mentală, personalitatea subiectului, pregătirea sa - transferul unei părţi din experienţa
psihologică pentru despărţirea de locul de muncă. personală la cei ce vor veni să preia
În cazul militarilor, pensionarea intervine îndatoririle lăsate de pensionar;
mai repede decât în cazul profesiilor civile, - rezolvarea eventualelor probleme
fapt justificat de erodarea sănătăţii individuale administrative cu instituţia;
şi intensitatea activităţilor din acest sector de - discuţii cu familia referitoare la ceea
activitate. Acest fapt generează un alt aspect ce va avea să urmeze după pensionare
specific pensionarilor militari, reprezentat de – schimbarea programului şi rutinelor
faptul că aceştia, deşi şi-au încheiat angajamentul în familie, deschiderea unei afaceri,
social cu instituţia, prezintă o inerţie de lucru implicarea într-un proiect personal de tip
puternică, simţindu-se, încă, în putere pentru a hobby sau angajarea în altă organizaţie;
presta alte activităţi în binele lor şi al societăţii. - implicarea în proiectele familiei – ca de
Pregătirea profesională temeinică, antrenamentul exemplu, construirea/modernizarea unei
şi conduita lor contribuie la dorinţa lor firească de locuinţe, acordarea de ajutor la creşterea şi
a-şi continua activitatea şi de a rămâne implicaţi educarea nepoţilor etc.;
social. - rezolvarea eventualelor probleme de
sănătate;
Cum ne pregătim de pensionare? - urmarea unor cursuri, care să faciliteze un alt
De regulă, legislaţia în materie de pensionare gen de activitate post-pensionare etc.
este una clară şi stabilă, fapt ce conferă o Fiecare dintre sugestiile menţionate este
perspectivă bine definită fiecărei persoane, cu puternic condiţionată de personalitatea, pregătirea
privire la momentul retragerii din activitate, cu şi experienţa profesională a persoanei ce urmează
mulţi ani înainte ca acest lucru să se întâmple în a se pensiona.
fapt.
Acest aspect oferă predictibilitate cu privire Există o perioadă de adaptare, după
la paşii de urmat înainte de pensionare, atât pentru pensionare?
individ, cât şi pentru organizaţia din care acesta Da, cu siguranţă, există o perioadă de
face parte. adaptare, după momentul oficial al pensionării.
Pregătirea pentru pensionare începe, aşadar, Pensionarea este percepută de cele mai multe
cu mult timp înainte de situaţia de referinţă, persoane ca o schimbare dramatică şi ireversibilă în
poate din momentul în care persoana decide viaţă, cu conotaţii preponderent negative, urmare a
să cotizeze la un fond de pensii privat sau să scăderii veniturilor şi pierderii statutului social. În
deruleze, în paralel cu activitatea de bază, unele general, femeile se adaptează mai bine la pensie
activităţi colaterale, în acord cu prevederile decât bărbaţii, urmare a angrenării lor mai facile
legale în vigoare şi cu pregătirea profesională sau în activităţi casnice şi în relaţia cu nepoţii. De
pasiunile sale. asemenea, persoanele care au îndeplinit funcţii

97
INFOSFERA

de execuţie par a se obişnui mai bine cu pensia, - disponibilitate mare pentru a învăţa lucruri
comparativ cu cele care au deţinut funcţii de noi legate de mediul antreprenorial şi nu
conducere. numai;
În cazul acordării unor facilităţi la pensie, - angajarea, fie ea şi temporară, într-o altă
uneori asociate cu reducerea vârstei standard organizaţie sau crearea propriei afaceri.
de pensionare, se stimulează puternic tendinţa Aceşti factori pot conduce la o adaptare facilă
de retragere din activitate şi se diminuează la noul statut, cu efecte pozitive semnificative
conotaţiile negative ale pensionării, asociate cu pentru persoană, dintre care se vor enumera: o
scăderea nivelului de venituri. racordare rapidă la noua realitate, sentimentul
Adaptarea individului la viaţa de pensionar datoriei împlinite, sentimentul de utilitate socială,
este relaţionată, în primul rând, cu atitudinea sa sentimentul de persoană realizată, sentimentul de
faţă de noul statut social, dar şi cu personalitatea satisfacţie pentru ajutorul oferit celor dragi şi nu
subiectului, profesia şi specializarea acestuia, numai.
exercitate anterior, genul său şi cu nivelul de Reorganizarea vieţii de cuplu, cu acordul
racordare la noul context de viaţă. ambilor parteneri şi chiar al copiilor, spre binele
Toate aceste elemente pot grăbi sau încetini întregii familii este esenţială la momentul
ritmul adaptării la viaţa de pensionar. pensionării, în special atunci când sunt diferenţe
Factorii psihologici, care favorizează importante între momentele de ieşire la pensie
adaptarea persoanei la noul statut social sunt: ale soţului şi soţiei. Partenerul de viaţă are un rol
- o personalitate puternică, stabilă emoţional; esenţial în sprijinirea „tânărului pensionar” de
- o orientare atitudinală optimistă, a trece de momentele critice şi de a-i da un nou
constructivă cu privire la viitor; sens în viaţă. De aceea, este important ca acesta
- un comportament activ, în care funcţionarea să înţeleagă că persoana care a ieşit la pensie
intelectuală să rămână la un nivel optim; nu are nevoie de cocoloşire, ci de valorizare
- o detaşare, treptată, de problemele curente şi încurajare pentru implicarea sa în diverse
ale locului de muncă anterior; activităţi. Transferul total al sarcinilor casnice
- reorientarea intereselor spre alte arii de către „tânărul pensionar” i-ar putea agrava starea
de insecuritate şi de inutilitate şi îneca visele,
preocupări, fie ele casnice sau profesionale
preocupările şi pasiunile încă înainte ca acestea
(eventual reangajarea sau colaborarea part-
să se contureze cu adevărat. Echilibrul în această
time cu diferite firme sau instituţii etc.);
problematică ar putea reprezenta, însă, soluţia
- acordarea unei atenţii sporite relaxării şi
ideală a armoniei în familie.
petrecerii plăcute a timpului liber (lectură,
Factorii psihologici, care defavorizează
scrierea unor cărţi, pasiuni artistice, tehnice
adaptarea persoanei la noul statut social sunt:
ori de altă natură, vizitarea muzeelor,
- menţinerea unei legături emoţionale prea
vizionarea spectacolelor artistice, puternice cu fostul loc de muncă sau
vernisarea unor expoziţii, drumeţii, desprinderea, cu greutate, de îndatoririle şi
excursii, activitate de voluntariat, întâlniri privilegiile oferite de acesta;
cu prietenii, exerciţii fizice de menţinere - dominanţa sentimentului de inutilitate
într-o formă bună, sport, achiziţionarea socială, în special în absenţa unor
unui animal de companie, agricultură angajamente familiale sau profesionale
ecologică, înfiinţarea unei organizaţii certe;
neguvernamentale ori chiar a unei - menţinerea regretelor sau nemulţumirilor
firme etc.); generate de vechiul loc de muncă şi
- învăţarea unei limbi străine sau a unei exacerbarea acestora prin diverse forme şi
anume activităţi ce ar produce plăcere; ocazii;

98
INFOSFERA

- alimentarea unei atitudini catastrofice cu ca mai apoi ele să fie direcţionate spre aspecte
privire la viitor, concentrată pe temerile cu relevanţă psiho-socială. Întrebări de tipul: Ce
legate de neacceptarea şi izolarea socială, pensie îmi iese?, Ce o să fac eu la pensie?, Unde
crize de gelozie, abandonul din partea mă angajez?, Ce o să zică familia/prietenii?, Fac
prietenilor şi cunoscuţilor, lipsa de bine că mă pensionez? etc. – sunt foarte frecvente
activitate, îmbolnăvirea, moartea; în această perioadă. Este important ca pensionarea
- dorinţa exagerată de a reintra, cu orice să fie privită mai degrabă ca o oportunitate
preţ, în câmpul muncii, din nou; oferită de societate, decât ca un sfârşit al carierei
- comparaţiile răutăcioase cu foşti colegi, profesionale.
care, în prezent, pot ocupa funcţii de Momentul pensionării reprezintă exact
conducere importante; secvenţa de timp când, în mod oficial, se produce
- discrepanţele mari şi nerealiste între pensionarea. Acesta este, în cele mai multe
nivelul de aşteptare cu privire la noul cazuri, încărcat de o multitudine de sentimente
loc de muncă obţinut după pensionare şi contradictorii, care-i pot emoţiona până la lacrimi
realitatea economică a firmei sau instituţiei şi pe cei mai duri. Este faza în care se citeşte
ordinul de trecere în rezervă, se spun discursurile
respective;
de mulţumire, se organizează petrecerea de
- întreruperea bruscă a vieţii active, cu
rămas bun, se predau atribuţiile funcţiei deţinute
blocarea totală a activităţii intelectuale sau
şi eventualele materiale avute în primire. Locul
fizice.
întrebărilor îl pot lua exclamaţiile de tipul: Sunt
Aceşti factori negativi pot conduce la apariţia
pensionar!, Am ajuns şi la acest moment!, O fi
unor simptome nedorite, dintre care se pot
bine, o fi rău!, Mi-am făcut bine datoria faţă de
aminti: probleme de natură psiho-clinică şi chiar
ţară!, Asta e! etc.
psihiatrică (cum ar fi: insomniile, depresiile, Faza de pensionare propriu-zisă are trei
irascibilitatea, egocentrismul, ipohondria etc.), etape, care îi dau propria arhitectură, după cum
scăderea stimei de sine, consumul exagerat de urmează:
alcool, creşterea neîncrederii în sine, detaşarea de Etapa I – iniţială este marcată de o linişte
ritmul vieţii şi pierderea iniţiativei, o atitudine de relativă psihologică şi comportamentală, urmare
nemulţumire şi ostilitate perpetuă şi generalizată, a faptului că ea se întinde pe aproximativ
izolarea, teama patologică de boală, refugiul în 1-2 luni şi seamănă foarte bine cu un concediu.
activităţi mistico-religioase, abuzul de substanţe Pensionarul continuă să rămână conectat cu
(cafea, tutun etc.). instituţia, într-o formă sau alta, colegii obişnuind
Majoritatea persoanelor ieşite la pensie se să-l sune, fiind preocupat de problemele
adaptează la noul statut foarte bine. Cercetările administrative specifice pensionării, acesta
empirice realizate de autor în ultimii ani au pus pleacă în vacanţă, se ocupă de rezolvarea unor
în evidenţă următoarele faze ale procesului chestiuni curente acasă etc. Totuşi, această
adaptativ: perioadă poate fi caracterizată şi de nelinişti,
Faza de pre-pensionare, în care apar primele stres şi o stare de insecuritate, în special pentru
griji referitoare la noul statut. Acestea sunt persoanele al căror venit scade semnificativ după
orientate, cu precădere, în special la început, în pensionare sau au avut probleme cu instituţia
direcţia elementelor de natură financiară, pentru angajatoare.

99
INFOSFERA

Etapa a II-a – de frământări – se poate Aşadar, atitudinea faţă de această perioadă a


întinde pe 1-2 ani şi este, de regulă, cea mai vieţii este foarte importantă şi clădeşte confortul
tumultoasă, deoarece provocările pensionării psihologic, social, economic şi financiar al
pot fi agravate sau diminuate de factorii descrişi pensionarului.
mai sus. Este important ca în această etapă O atitudine exagerată de economie, de
pensionarul să intre în consonanţă cu noul său strângere a banilor „pentru zilele negre” sau
statut. Uneori, din dorinţa de a-şi demonstra „pentru copii” poate umbri perspectiva unei
utilitatea socială sau de a-şi rotunji veniturile, relaxări binemeritate, după o lungă viaţă de
unii pensionari militari acceptă posturi situate muncă grea şi reduce şansele ca pensionarul
cu mult sub nivelul statutului social al funcţiilor să călătorească prin lume, să-şi îndeplinească
deţinute anterior, ceea ce-i afectează atât pe ei, cât un vis din tinereţe, să se ocupe de pasiunile
şi prestigiul organizaţiei militare, în ansamblul sale etc. Acest ultim aspect, semnalat mai sus
său. La acest moment se apreciază că rolul ţine, însă, şi de cutumele culturale şi sociale
social al pensionarului este mai important decât româneşti, încă bine înrădăcinate în minţile
productivitatea muncii sale. Acest aspect este oamenilor.
mult mai dominant în cazul în care partenerul
Ce poate face instituţia pentru facilitarea
de viaţă continuă să muncească pentru încă o
adaptării persoanei la statutul de pensionar?
lungă perioadă de timp. Incapacitatea persoanei
de a trece cu bine peste această etapă a adaptării În societăţile dezvoltate şi cu atât mai mult
poate genera apariţia nevrozelor, anxietăţii sau în armatele moderne pensionarea militarilor
depresiei. În caz contrar, se instalează, firesc, reprezintă un demers comun, al persoanei şi
al angajatorului. Uneori, întreaga societate
etapa următoare.
contribuie la acest demers.
Etapa a III-a – de liniştire – începe la
Dincolo de provocările adaptative ale
momentul în care pensionarul şi-a creat noile
persoanei de a trece de la un statut la altul,
rutine, s-a împăcat cu statutul său social, şi-a
organizaţia şi societatea au şi ele rolul lor.
regăsit locul şi locul în societate şi familie, se
Astfel, iată unele dintre rolurile pe care
simte împlinit şi confortabil. Evident, pot fi
organizaţiile militare le pot deţine, pentru
persoane care nu se vor obişnui niciodată cu
pensionari:
acest statut şi vor continua să exploreze noi şi noi
- trimiterea lor la cursuri de reconversie
oportunităţi, dar, poate, pentru aceştia din urmă,
profesională, în domenii precum:
aceasta este noua lor „rutină”. antreprenoriat, administraţie publică
Uneori, cele trei etape descrise mai sus se locală, start-up business, pedagogie etc. -
pot relua, ciclic, în cazul în care pensionarul se cu 1-2 ani înainte de pensionare;
reangajează şi îşi pierde locul de muncă, dar, - contribuţia la sprijinirea organizaţiilor
de regulă, acestea survin cu o intensitate mai neguvernamentale de pensionari;
redusă. - menţinerea legăturii cu persoanele de
Deşi 80% dintre pensionari nu sunt cu valoare, care pot oferi din experienţa lor
adevărat pregătiţi pentru această perioadă, organizaţiei, prin invitarea la conferinţe,
majoritatea reuşesc să se adapteze cu bine la work-shopuri, mese rotunde, comisii de
noul statut social. La acest aspect contribuie şi expertiză, activităţi didactice, de consiliere
starea de sănătate, care, în absenţa unor excese, şi demonstrative etc.;
se va îmbunătăţi, cel puţin, la început, pe fondul - sprijinirea unor ONG-uri ale pensionarilor
relaxării, al diminuării stresului de la locul de militari, destinate promovării valorilor
muncă, al scăderii responsabilităţii sociale şi naţionale şi militare;
orientării atenţiei şi activităţii spre lucruri plăcute, - implicarea şi invitarea pensionarilor la
de tip hobby. festivităţi şi ceremonialuri militare;

100
INFOSFERA

- conferirea dreptului de port al uniformei guvernamental, care să includă: activităţi de


militare, după pensionare, în condiţiile socializare, civice, culturale, turistice, didactice,
legii; lucrative – de tip „lucru la domiciliu”, de
- sprijinirea angajării în administraţia de stat instruire, de asociere pe domenii de activitate
locală şi centrală a unor militari în rezervă, şi nu numai. În plus, programele de asistenţă
conform cu legislaţia în vigoare; medicală şi socială pentru pensionari ar trebui
- sprijinirea publică a angajării în sectorul îmbunătăţite substanţial, după modelul altor ţări
privat a unor militari pensionari, prin dezvoltate. Utilizarea forţei intelectuale şi chiar
crearea unei baze de date naţionale în care a priceperii productive a multora dintre aceşti
pensionarii îşi pot depune CV-urile, iar pensionari se apreciază că nu poate fi ignorată la
firmele private cerinţele de angajare; nivel naţional.
- continuarea procesului de avansare în
grad, în rezervă, pentru cei ce probează Există vreo legătură între pensionare şi
dedicaţie şi competenţă în activităţile de îmbătrânire?
sprijin ale organismului militar; Aceasta este una dintre cele mai dificile
- promovarea de acte normative destinate întrebări, deoarece ea aduce în atenţie o serie
valorizării sacrificiilor pensionarilor de legături puternice între un eveniment
militari, cu precădere ale veteranilor. eminamente socio-legal – pensionarea şi unul
Implicarea societăţii în procesul de bio-psihologic – îmbătrânirea.
îmbunătăţire a vieţii celor 5,23 milioane Astfel, în ciuda asigurărilor mai mult sau
de pensionari (INS, 2017), în general, şi a mai puţin de complezenţă, potrivit cărora
celor militari, în mod special, poate viza „ieşirea la pensie a lui X reprezintă o pierdere
crearea unor programe pentru aceştia, atât la pentru organizaţie”, în realitate societatea şi
nivelul administraţiei locale, cât şi la nivel organizaţia au acceptat că, după o anumită vârstă,

101
INFOSFERA

randamentul unei persoane la locul de muncă organismul său prezintă unele semne evidente de
scade simţitor şi este timpul ca alţii, mai tineri, disfuncţionalitate, din punct de vedere biologic –
plini de entuziasm şi energie să ducă mai departe prezenţa unor boli cardiovasculare sau/şi
tradiţiile acesteia. degenerative (diabet, cancer etc.). Deteriorarea
Pensionarea se apropie, astfel, în mod natural - biologică a organismului după 65 de ani este
dacă intervine după vârsta de 65 de ani - de una normală, ce nu trebuie să producă alarme
bătrâneţe, adică de ultima fază a ciclului uman nejustificate. Astfel, orice persoană trebuie să
vital, fiind asociată, natural, mai degrabă cu se aştepte ca: din punct de vedere somatic -
vârsta a III-a decât cu un nou început. mişcările să-i fie mai greoaie şi pielea să i se
În cazul pensionarilor militari, însă, vârsta încreţească; din punct de vedere senzorial - să
retragerii din activitate fiind mai redusă, oferă, i se diminueze capacităţile perceptive auditive,
încă, o vastă plajă de oportunităţi de continuare vizuale, olfactive, kinestezice; din punct de
a vieţii active. vedere visceral - să-i apară unele tulburări
Îmbătrânirea, însă, trebuie privită din două în funcţionarea unor organe (inimă, plămâni,
perspective: biologică şi psiho-socială, asta rinichi, ficat etc.); din punct de vedere neuro-
deoarece cele două dimensiuni ale sale nu sunt, logic - să i se diminueze capacitatea de reacţie
obligatoriu, sincronizate una cu alta. Astfel, de la stimuli, capacitatea de concentrare şi atenţia,
exemplu, o persoană poate continua să fie „tânără” memoria să-i joace feste, capacitatea de gândire
din punct de vedere psihologic şi după vârsta să-i fie afectată; din punct de vedere psihologic –
de 65 de ani, în măsura în care îşi conservă să gândească egocentric (fiind mai preocupat
simţul umorului, are o viaţă socială bogată, de bolile sale, de faptul că alţii îl deranjează,
cu multe interacţiuni (rude, prieteni, foşti să-şi amintească eşecurile vieţii sale etc.), să
subordonaţi, colegi, cunoscuţi etc.), manifestă i se reducă interacţiunile sociale, urmare şi a
un interes activ pentru ceea ce se întâmplă în faptului că mulţi din cunoscuţii săi au trecut
jurul său, continuă să fie implicată social, emite deja în nefiinţă sau se confruntă cu probleme
judecăţi de valoare etc., deşi, de exemplu, de sănătate ce nu le mai permite să menţină

102
INFOSFERA

contactul, să devină mai irascibilă, negativistă, sănătate (tratarea bolilor bătrâneţii şi protezarea
capricioasă, nervoasă în conversaţii. Pot apare deficienţelor senzoriale) – reprezintă reţeta ideală
şi probleme psihiatrice la unele persoane, fapt a unei bătrâneţi senine şi a unei pensii lungi.
ce poate genera tulburări emoţionale sau boli
psihice diverse. Bibliografie selectivă:
Disocierea dintre bătrâneţea psihologică şi 1. CREŢU, T., Psihologia vârstelor, Editura
biologică depinde atât de fiecare persoană în Polirom, Iaşi, 2009;
parte, cât şi de cei apropiaţi acesteia. Astfel, 2. CASSIDY, D., A Manager's Guide to Strategic
menţinerea utilităţii sociale, a unei minţi Retirement Plan Management, Wiley, John Wiley &
antrenate şi active, a unei bune relaţionări Sons, Inc., New Jersy, 2006;
interpersonale în familie sau/şi societate, a 3. DOBRE, C., Psihologie operaţională, Editura
unei atitudini pozitive şi optimiste generale UNAp, „Carol I”, Bucureşti, 2016;
reprezintă doar câteva dintre micile secrete 4. DOBRE, C., Psihologie diplomatică, Ediţia a II-a,
ale „tinereţii fără de bătrâneţe”, demonstrate Editura UNAp, „Carol I” , Bucureşti, 2013;
de multiplele exemple de oameni de ştiinţă 5. MILNE, D., The Psychology of Retirement_
sau artişti renumiţi, care au creat capodopere Coping with the Transition from Work-Wiley-
după 65 de ani. Blackwell, Wiley-Blackwell, 2013;
La acest aspect se adaugă şi faptul că 6. Le VITRE, Ray, 20 Retirement Decisions You
speranţa de viaţă a oamenilor a crescut constant, Need to Make Right Now-Sphinx Publishing,
de-a lungul secolelor, astfel încât, în România 2014;
este de 75 ani, în condiţiile în care se situează 7. STEBBINS, R.A., Planning Your Time in
pe la mijlocul clasamentului internaţional, al Retirement_ How to Cultivate a Leisure Lifestyle
cărui vârf este reprezentat de Monaco cu 89 ani to Suit Your Needs and Interests, Rowman &
(IMOPEDIA, 2016). Littlefield Publishers, 2013;
O viaţă echilibrată şi activă, fără excese 8. WEISMAN, M.L., „The History of Retirement,
alimentare, cu o rutină zilnică ce include mişcarea From Early Man to A.A.R.P.i”, New York Times,
în aer liber, socializarea permanentă cu cei dragi 1999;
ori cu alte persoane de interes, cu o igienă mentală 9. POPA, M., Psihologie militară, Editura Polirom,
corectă, cu o atitudine constructivă faţă de propria Iaşi, 2012.

103
INFOSFERA

104