Sunteți pe pagina 1din 20

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE


Unitatea Militară 02605
Nr. L-1072 din 21.04.2020
- Bucureşti -

CAIET DE SARCINI LOT NR.1

PENTRU EXECUȚIA LUCRARILOR DE REPARAȚII CURENTE


LA IMOBILUL 3568 BUCUREȘTI
ȘANTIER: Imobilul 3568 București
OBIECT: Refacerea scării, a trotuarelor de protecție ale clădirii și a pardoselii
verandei (corp C 2)
COD CPV: 45000000-7
1 INTRODUCERE

În cadrul acestei proceduri, Ministerul Apărării Naţionale prin Unitatea Militară 02605 Bucureşti,
îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului, pentru achiziţia
lucrărilor de refacere a scării, a trotuarelor de protecție ale clădirii și a pardoselii verandei (corp C 2), din
cazarma 3568 București, aflată în administrarea Unităţii Militare 02605 București.
Autoritatea contractantă solicită prin prezentul caiet de sarcini executarea lucrărilor de
reparaţii curente (specificate la pct. 4) la standarde de calitate superioare, privind materialele
utilizate şi modul de punere în operă a acestora.
Durata totală a execuției nu trebuie să depășească 45 zile calendaristice, de la emiterea
ordinului de începere și predare a amplasamentului.
Oferta se va elabora pe baza indicatoarelor de norme de deviz aprobate de M.D.R.T., Ordinului
ministrului apărării naţionale nr. M.151/2017 pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor privind realizarea,
recepţionarea şi stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora,
executate în Ministerul Apărării Naţionale”, publicat în monitorul oficial Nr. 559 BIS din 03 septembrie
2017, respectând condiţiile din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
La stabilirea valorii preţului unitar pentru materiale, manoperă, utilaje şi transport cuprinse în
articolul de deviz, vor fi luate în considerare următoarele criterii:
- se va ţine cont de antemăsurătoarea lucrărilor de reparaţii curente anexată prezentului caiet de
sarcini;
- preţurile materialelor vor fi cele practicate de furnizori şi însoţite de documente de calitate;
- apa şi energia electrică vor fi puse la dispoziţia executantului lucrărilor de către beneficiarul de
folosinţă;
- materialele vor fi însoţite de documente din care să reiasă specificaţiile tehnice;
- preţurile pentru manoperă rezultă din înmulţirea normei de timp cu valoarea manoperei orare;
- cheltuielile pentru transportul şi aprovizionarea materialelor rezultă din analiza de preţ (toate
tipurile de transport auto vor cuprinde în ofertă şi valoarea oricărei alte taxe existente);
- preţul unitar pentru utilaj rezultă din normele de timp din indicatorul normelor de deviz înmulţite
cu preţul pentru utilajele proprii, utilizând tarife interne sau din facturile de închiriere a utilajelor;
- sporurile pentru lucrul sub exploatare, condiţii deosebite sau altele se acordă în mod cu totul
excepţional şi temeinic justificat, în condiţiile impuse de instrucţiunile pentru ofertanţi, conform
normativului P91/1983;
- procentul de cheltuieli indirecte se aplică la suma cheltuielilor directe (care se va încadra în
procentele minime – maxime stabilite la nivel național);
- profitul se aplică procentual la suma cheltuielilor directe şi indirecte din devizul ofertă pe
categorii de lucrări (care se va încadra în procentele minime – maxime stabilite la nivel național);
- taxa pe valoarea adăugată se aplică la totalul cheltuielilor pe categorii de lucrări.
Cerinţele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale.
În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va
fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.
Executantul are obligaţia de a face dovada conformităţii fiecărui produs prin prezentarea declaraţiei
de conformitate şi a certificatului de garanţie, emise de producător, reprezentantul autorizat al
producătorului sau importator.
Propunerea tehnică va respecta specificaţiile tehnice (conform pct. 5) prevăzute în prezentul caiet
de sarcini.
Ofertantul va depune în xerocopie certificatul ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 (privind
implementarea sistemului de management al calităţii).
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară.
Societatea declarată câştigătoare va trebui să constituie ,,garanţia de bună execuţie” în cuantum de
10% din valoarea contractului de achiziție fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului.
Garanția de bună execuție se poate constitui prin virament bancar în contul
RO75TREZ7065005XXX000091 deschis la trezoreria sectorului 6, București sau printr-un instrument de
garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în
2 din 19
condițiile legii și va deveni anexă la contract.
Executarea lucrărilor de reparaţii se va efectua la imobilul situat în Municipiul București, Str. Prof
Nicolae Ionescu, nr. 7, sector 1.
În perioada de elaborare a ofertei este recomandată vizionarea amplasamentului de către
potenţialii ofertanți, în scopul stabilirii particularităţilor lucrării și pentru verificarea și relevarea cantităților
de lucrări conform situației din teren. Vizionarea se va efectua în baza unei solicitări scrise adresate
autorităţii contractante. Data și ora se vor stabili de comun acord.
În termen de maxim 5 zile de la data intrării în vigoare a contractului de execuţie a lucrării,
autoritatea contractantă va emite ordinul de începere a lucrărilor şi va preda executantului amplasamentul
punctului de lucru. Predarea amplasamentului se va executa pe bază de proces - verbal încheiat între
reprezentanţii beneficiarului, împreună cu dirigintele de şantier şi reprezentantul executantului.
Ofertantul are obligaţia de a solicita toate clarificările de care are nevoie pentru întocmirea ofertei
financiare şi tehnice aferentă lucrărilor.
Toate dispoziţiile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor fi respectate cu stricteţe de către
executant. Nicio modificare a prescripţiilor cuprinse în caietul de sarcini sau din antemăsurători, planuri
sau programul de lucru, nu va fi introdusă de executant, decât în baza unei aprobări scrise a autorităţii
contractante. Executantul rămâne răspunzător de orice modificare făcută contrar dispoziţiilor de mai sus.
Dacă modificările introduse de autoritatea contractantă sunt de natură să producă întârzieri de la
termenul de finalizare a lucrărilor, se va acorda executantului o prelungire a termenului, egală cu
întârzierea ce se produce, fără ca executantul să aibă dreptul la vreo plată suplimentară sau vreo
despăgubire.
Executantul va desfășura lucrările astfel încât ca să producă cât mai puţine inconveniente
stabilimentelor sau serviciilor pe terenul cărora se efectuează lucrarea, luând măsuri pentru a nu împiedica
circulaţia şi accesul la clădirile învecinate, pentru a feri de distrugere sau degradare plantaţiile,
construcţiile, instalaţiile învecinate. Executantul este obligat să respecte cu stricteţe toate măsurile ce se vor
lua de dirigintele de şantier și unitatea militară beneficiară în acest scop.
De asemenea, executantul va lua măsuri pentru paza materialelor, uneltelor şi sculelor depozitate,
autoritatea contractantă neluându-şi nicio răspundere în privinţa acestora.
Executantul este obligat să asigure paza lucrărilor, până la recepţia la terminarea acestora şi
predarea lor către unitatea militară beneficiară. În afara de acestea, executantul va lua măsuri ce se impun
pentru prevenirea incendiilor în cadrul amplasamentului lucrării, fiind răspunzător de toate pagubele ce s-
ar produce.
Executantul este responsabil cu asigurarea ordinii pe şantier. El este obligat să ia toate măsurile şi
de a realiza toate dispozitivele necesare astfel ca lucrătorii săi şi toţi cei care activează pe şantier, să fie
feriţi de accidente. Pentru orice accident suferit pe şantier, în timpul şi din cauza naturii lucrărilor,
executantul rămâne responsabil, atât faţă de familia accidentaţilor, cât şi faţă de autorităţi, fără recurs
contra autorităţii contractante. Executantul va ajuta întotdeauna autorităţile publice în cercetările ce le-ar
avea pe şantier. Executantul va asigura curăţenia şi ordinea pe şantier şi va veghea la respectarea
condiţiilor elementare de igienă.
În situaţia în care anumite zone, care nu au fost cuprinse în prevederile contractuale privind
executarea lucrărilor de reparaţii curente, sunt afectate prin acţiunea executantului (neglijenţă sau de altă
natură) şi cauzează pagube, acestea vor fi remediate pe cheltuiala sa.
Lucrările trebuie predate în perfectă stare de folosinţă la termenul prevăzut în contract. Termenul
prevăzut în contract sau prin aprobările ulterioare este strict obligatoriu. În cazul în care lucrările nu vor fi
finalizate în termenul de execuţie impus, se vor aplica penalităţile prevăzute în contract.
În perioada de garanţie, executantul este obligat să întreţină în bună stare şi pe cheltuiala sa, toate
lucrările executate, reparând pe cele ce au fost realizate defectuos sau pe cele la care s-au descoperit vicii
ascunse în acest interval de timp. În niciun caz executantul nu poate scuza o executare vicioasă sau
neconformă prin aceea că personalul de control a autorităţii contractante a avut cunoştinţă de aceste
nereguli.
Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnică a lucrării înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea
lucrărilor.
Devizele de lucrări vor fi însoţite de extrase de materiale, preţ manoperă, preţ oră
funcţionare utilaje şi analize de preţ pentru fiecare articol de deviz în parte.
Ofertele valorice se vor prezenta sub forma de devize - oferte ferme.

3 din 19
Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu planul calității și fişe tehnice pentru principalele
categorii de materiale (de exemplu: beton, armături).
Executantul este obligat să solicite autorităţii contractante toate clarificările de care are nevoie
pentru executarea lucrărilor.
Nu se acceptă în devizul ofertă cota aferentă cheltuielilor pentru organizarea de şantier.
Cheltuielile de aprovizionare cu materiale, cazarea şi hrănirea personalului de execuţie, vor fi
suportate de către executant.

1.1 Sistemul de asigurare a calităţii


Standarde:
Materialele puse în operă în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către
executant în propunerea sa tehnică.
Când nu este menţionat niciun standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau
alte reglementări autorizate în ţara de origine a materialelor.
Calitatea materialelor va fi atestată de ,,certificatul de calitate, declarația de conformitate și
certificatul de garanţie", din care să rezulte termenul de garanţie şi durata medie de utilizare, conform
prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată şi Legea nr. 449/2003 privind
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, publicată în M.Of. nr. 347/06.05.2008, cu
modificările și completările ulterioare.
Verificarea calităţii lucrărilor executate se va executa în conformitate cu prevederile
normativelor, STAS-urilor, standardelor şi normelor republicane aflate în vigoare aferente fiecărei
categorii de lucrări în parte.

Fiecare material principal/produs trebuie să fie însoţit de certificat de calitate/conformitate şi


agrement tehnic.
Transportul, depozitarea şi verificarea materialelor ce vor fi puse în operă vor fi asigurate de
executant.

2 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini


Prezentul caiet de sarcini cuprinde:
 specificaţii tehnice;
 măsuri de securitate şi sănătate în muncă și apărare împotriva incendiilor;
 lista de cantități pe categorii de lucrări.

3 CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI


Autoritatea contractantă planifică lucrările de lucrărilor de refacere a scării, a trotuarelor de
protecție ale clădirii și a pardoselii verandei (corp C 2), din cazarma 3568 București, pentru asigurarea
îndeplinirii cerințelor de securitate a imobilului, lucrările solicitate fiind determinate de uzura/degradarea
normală a acesteia și au ca scop îmbunătățirea și menținerea stării tehnice.

3.1 Informații despre Autoritatea Contractantă


Ministerul Apărării Naţionale prin Unitatea Militară 02605 Bucureşti în calitate de autoritate
contractantă delegată, cu sediul in Drumul Taberei nr. 7 A sector 6 Bucureşti, telefon 021.4080.700,
achizitii@dcis.ro, cod fiscal 4221110, cont IBAN RO98TREZ23A610000200000X deschis la trezoreria
sectorului 6 București.
3.2 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Lucrările de reparaţii curente din cazarma 3568 București sunt necesare pentru prelungirea duratei de
folosință a construcțiilor. În urma efectuării operaţiunilor tehnice specifice se va
reabilita/înlocui/reface/repara scara de acces, trotuarele de protecție ale clădirii și pardoseala verandei
(corp C 2)
Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări: nu este cazul.
Autoritatea contractantă nu a inițiat procedură de achiziție și nici nu are încheiat alt Contract cu
privire la executarea de lucrări în acest amplasament sau în vecinătatea lui.

4 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini


Obiectul contractului reprezintă execuția lucrărilor identificate în prezentul caiet de sarcini și în

4 din 19
antemăsurătoarea anexată. Acesta cuprinde categoria de lucrări (reparații curente) - refacerea scării, a
trotuarelor de protecție ale clădirii și a pardoselii verandei (corp C2).
Totodată, acestea includ și:
a) achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și
echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor;
b) orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului sau orice autorizare
necesară contractantului de la autoritățile competente pentru realizarea activităților și lucrărilor temporare;
c) transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui
mijloc normal sau extraordinar necesar pentru executarea lucrărilor;
d) transportul și depozitarea deșeurilor rezultate în urma lucrărilor;
e) orice testare și testele relevante, așa cum sunt solicitate prin legislația și reglementările în
domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții (dacă este cazul);
f)orice consumabile necesare pentru executarea lucrărilor și realizarea testărilor (dacă este cazul);
t) întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către autoritatea
contractantă;
g) activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea
și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;
h) pregătirea oricărei documentații necesare contractului pentru executarea lucrărilor, documentație
care include, dar nu se limitează la:
 graficul general de realizare a lucrărilor;
 planul calității pentru execuție;
 cerificările și rezultatele testelor materialelor (unde este cazul);
 certificatul ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 (privind implementarea sistemului de management
al calităţii), în xerocopie;
i) documentarea informațiilor necesare pentru cartea tehnică a construcției (dacă este cazul) și
documentarea instrucțiunilor de exploatare.

Propunerea tehnică va respecta specificaţiile tehnice prevăzute în prezentul caiet de sarcini.


Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în lista cu cantitățile estimate a se realiza anexate
prezentului caiet de sarcini.
Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 3 ani.
4.1. Rezultate ce trebuie obținute de Contractant
Rezultatele finale ale contractului cuprind:
a) toate lucrările pe specialități realizate pe deplin în conformitate cu cerințele caietului de sarcini;
b) toate documentațiile necesare care au fost utilizate pentru planificarea execuției, execuția,
controlul execuției și finalizarea lucrărilor;
c) perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățit de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de contractant pe perioada execuției lucrărilor;
d) deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea
deșeurilor respectate în totalitate.
Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, execuția, controlul execuției și finalizarea
lucrărilor includ:
a) graficul general de realizare a lucrărilor;
b) planul de control al calități lucrărilor executate în versiunea finala, inclusiv înregistrările de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor, precum și celelalte documentații
care atesta calitatea lucrărilor;
c) declarația de conformitate a materialelor documentațiile aferente acesteia (fișe tehnice,
agremente tehnice, certificate de conformitate, certificate de garanție);
d) rezultatul testelor asupra materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin
legislație.
Documentația privind managementul calității cuprinde cel puțin;
- planul calității;
- planul de control al calități lucrărilor, verificări și încercări.

5 REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE


În antemăsurătorile anexate la prezentul caiet de sarcini s-au menţionat codurile pentru articolele de

5 din 19
deviz și materialele ce urmează a fi procurate.
Se vor prezenta mostre de material (granit fiamat) ce urmează a fi pus în operă.
Condiţiile tehnice şi de calitate din acest caiet de sarcini sunt stabilite pe baza prescripţiilor tehnice,
de execuţie şi recepţie în vigoare, a căror aplicare este obligatorie.
Executantul este obligat să efectueze toate încercările de laborator şi verificările prevăzute, precum
şi încercările şi verificările suplimentare, pe care beneficiarul le consideră necesare pe parcursul executării
lucrărilor.
Este cu desăvârşire interzis a se executa lucrări care să ascundă sau să înglobeze defecte de execuţie
sau lucrări care să împiedice accesul, posibilitatea remedierii sau refacerii acestora.
În cazul în care un rezultat provenit dintr-o verificare vizuală sau încercare efectuată pe parcurs,
referitoare la rezistenţa, stabilitatea sau durabilitatea unor elemente sau lucrări, depăşeşte în sens
defavorabil abaterile admisibile prevăzute, decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi luată decât
pe baza acordului scris dat beneficiar.
Materiale ce vor fi puse în operă şi manopera aferentă vor fi de calitate superioară, astfel încât
lucrarea realizată să fie la un standard ridicat.

5.1 Amplasare/Localizare
Lucrările de reparaţii curente în imobilul 3568 București (aflat în administrarea UM 02605
București) se vor realiza la adresa: str. Prof. Nicolae Ionescu, nr.7, localitatea București, sector 1.

5.2 Personalul Contractantului


Contractantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizată de
autoritatea contractantă la nivel de contract, ca și responsabil cu monitorizarea și implementarea
contractului.
Reprezentantul contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a contractului.
Sarcinile acestuia sunt:
i. să fie singura interfață cu autoritatea contractantă în ceea ce privește implementarea contractului
și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;
ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile contractantului la nivel de contract,
în vederea asigurării îndeplinirii contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;
iii. asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform
reglementărilor în materie;
iv. gestionează relația dintre contractant și subcontractorii acestuia (dacă este cazul);
v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor
contractuale și a conținutului caietului de sarcini.
Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, contractantul va numi un șef de șantier care va
relaționa direct cu personalul autorității contractante responsabil de executarea contractului. Acesta este
responsabil de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de contractant pe șantier din
partea acestuia. Șeful de șantier trebuie să fie permanent prezent pe șantier când se realizează activități și
trebuie să poată informa reprezentantul autorității contractante în orice moment despre stadiul și derularea
lucrării. În cazul în care șeful de șantier nu poate fi prezent, acesta va fi înlocuit cu acceptul prealabil al
autorității contractante.

Principalele sarcini ale șefului de șantier în cadrul contractului sunt:


i. să fie singura interfață cu autoritatea contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;
ii. să fie responsabil de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu
aspectele organizaționale;
iii. să contribuie cu experiența sa tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este
necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;
iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;
v. să fie prezent în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;
vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cartea tehnică a
construcției;
vii. să actualizeze calendarul de desfășurare a activităților și jurnalul de șantier;
viii. să gestioneze implementarea planurilor de control al calității pentru toate lucrările din șantier;
ix. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și securitatea în muncă, de siguranță a

6 din 19
personalului contractantului de pe șantier;
x. să fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.
Responsabilul tehnic cu execuția (RTE) autorizat va participa la verificarea lucrărilor în fazele de
recepție preliminară sau în fazele de lucrări ce devin ascunse, împreună cu reprezentanții beneficiarului.
Persoana/persoanele care va/vor îndeplini rolul de responsabil tehnic cu execuția trebuie să dețină
autorizații și legitimație pentru domeniile corespunzătoare naturii lucrărilor, emise de ISC sau MDRAP.
Sarcinile și responsabilitățile RTE în cadrul Contractului sunt cele reglementate de art. 50, 51, 52
din Ordinul MDRAP nr. 1895/2016. Persoana care va îndeplini rolul de RTE trebuie sa dețină o decizie
internă de numire.
Responsabilul cu controlul tehnic de calitate în domeniul construcțiilor (RTQ) îndeplinește toate
sarcinile și responsabilitățile impuse de legislația privind calitatea în construcții. Persoana care va îndeplini
rolul de RTQ trebuie sa dețină o decizie internă de numire.
Sarcinile și responsabilitățile RTQ în cadrul contractului sunt cele reglementate de Legea 10/1995
privind calitatea în construcții pentru care a fost atestat sau autorizat, printre care:
- răspunde de implementarea planului calității adoptat de contractant;
- implementează și menține sistemul de asigurare a calității;
- exercită controlul calității lucrărilor pe faze de execuție stabilite prin planul calității adoptat;
- elaborează și supune aprobării programul de control în corelare cu prevederile planului calității;
- participă la verificarea calității lucrărilor la principalele faze de execuție și semnează procesele -
verbale de atestare a calității;
- verifică respectarea utilizării în execuție numai a produselor de construcții și instalații cu
certificate sau declarații de conformitate sau agrementate tehnic.
Responsabilul în materie de SSM va îndeplini toate sarcinile și responsabilitățile prevăzute de
Legea 319/2006 și HG 1425/2006 privind totalitatea activităților desfășurate de contractant.
Pentru fiecare persoana desemnată se vor prezenta:
- declarația privind personalul responsabil pentru îndeplinirea contractului și documentele suport
din care sa rezulte informațiile referitoare la studiile, pregătirea, calificarea și atestările fiecărei persoane;
- declarația de disponibilitate, în cazul în care se propun persoane care nu sunt angajate ai
ofertantului, semnate autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist.
NOTĂ: Operatorii economici au dreptul de a prezenta orice alte documente echivalente care
probează, în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerințe, cu condiția respectării prevederilor art. 202
alin (4) din Legea 98/2016.
Autoritatea contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului,
pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului
contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite.
Pe durata execuției lucrărilor, șeful de șantier trebuie să informeze reprezentantul autorității
contractante, la un interval agreat de ambele părți (săptămânal/lunar), astfel:
i. să descrie progresele realizate;
ii. să identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată);
iii. să prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse;
iv. să prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu
planificarea anterioară pentru activitatea din șantier.
Acest raport va trebui avizat de managerul de proiect/contract din partea contractantului.
Personalul propus de contractant pentru rolul de șef de șantier trebuie să cunoască limba română la
un nivel de cel puțin C1, în conformitate cu „Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi”.
Personalul contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele
generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de
autoritatea contractantă.
Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe
șantier:
i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate;
ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate.
Personalul contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat
să poarte haine cu sigla contractantului.
Personalul contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea
de pe șantier sunt permise numai în timpul zilelor și orelor de lucru.

7 din 19
5.3 Utilaje, echipamente, materiale
Toate utilajele, echipamentele care vor intra în șantier vor fi însoțite de documente care atestă
autorizarea (dacă este cazul) și/sau buna funcționare pentru funcția care o deservesc.
Toate materialele necesare pentru executarea lucrărilor vor respecta cerințele de calitate impuse atât
de caietul de sarcini, cât și prevederile de punere în operă din fișele producătorului.
Toate materialele, echipamentele utilizate și montate vor fi însoțite de fișe tehnice, agremente
tehnice și certificate de conformitate. La recepția cantităților de lucrări finalizate se vor prezenta certificate
de garanție pentru produsele montate.
Dacă se constată de către dirigintele de șantier că materialele puse în operă nu sunt conforme, se
vor îndepărta și reface pe propria cheltuiala a contractantului.

5.4 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului


Lucrările de reparații în imobilul 3568 București (aflat în administrarea UM 02605 București) se
vor realiza la adresa: str.Prof. Nicolae Ionescu, nr.7, localitatea București, sector 1.
Apa şi energia electrică vor fi puse la dispoziţia executantului lucrărilor de către beneficiarul de
folosinţă.

5.5 Modificări tehnice


Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din caietul de
sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică
(modificare sau adăugare). Modificările vor fi realizate numai cu acordul autorității contractante și numai
în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016.

5.6 Informații referitoare la echipamente/materialele puse la dispoziție de autoritatea


contractantă
- Nu este cazul -

6 MANAGEMENTULCALITĂȚII ȘI MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR


6.1 Planul calității
Contractantul va executa toate activitățile din cadrul contractului în conformitate cu planul calității,
care trebuie redactat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent și cu respectarea
instrucțiunilor standardului SR ISO 10005:2007 ,,Linii directoare pentru planurile calității” și în
conformitate cu reglementările în materie de sistem de management al calității în construcție (inclusiv, dar
fără a se limita la conținutul anexei 2 din H.G. nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare).
Acesta trebuie să cuprindă toate cerințele privind execuția lucrărilor din prezentul caiet de sarcini.
În consecință, planul calității nu trebuie să fie generic, ci specific pentru acest contract și pentru lucrările ce
sunt incluse în acesta, cu luarea în considerare a prevederilor art. 23-25 din regulamentul privind
conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, anexa nr.2 la H.G. nr.766/1997.
Planul calității redactat de contractant trebuie:
 să descrie cum va aplica contractantul sistemul de management al calității în construcții în așa
fel încât să îndeplinească cerințele tehnice și contractuale precum și reglementările, standardele
și normele aplicabile;
 să demonstreze autorității contractante cum va îndeplini contractantul cerințele privind calitatea
incluse în caietul de sarcini și în reglementările ce guvernează calitatea în execuția lucrărilor în
construcții;
 să descrie modul în care vor fi organizate și gestionate activitățile în cadrul contractului pentru a
îndeplini cerințele;
 să fie conform cu toate datele de intrare furnizate de autoritatea contractantă prin această
documentație de atribuire.
Planul calității trebuie să includă cel puțin:
 descrierea structurii organizaționale a contractantului și identificarea funcțiilor și
responsabilităților personalului implicat direct în executarea contractului;
 modul de gestionare/management al datelor de intrare și managementul documentelor în cadrul
contractului;
 resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forța de muncă, materiale și

8 din 19
infrastructură;
 modalitatea de comunicare cu autoritatea contractantă;
 modalitatea de control și gestionare a neconformităților care ar putea apărea pe perioada
execuției lucrărilor.
Planul calității elaborat de contractant se pune la dispoziția autorității contractante la ședința de
demarare a activităților în contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către autoritatea
contractantă în termen de 7 zile de la emiterea de către contractant.
Pe durata executării contractului, planul calității se actualizează ori de câte ori se consideră necesar
și/sau la solicitarea autorității contractante.
6.2. Planul de control al calității va fi realizat de contractant și va conține, acolo unde este
aplicabil, cel puțin următoarele:
 descrierea sarcinilor planificate și lista etapelor de execuție pentru realizarea activității;
 responsabilitățile pentru execuția, gestionarea și controlul activității;
 trimiteri la specificațiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la execuția, controlul și
acceptarea activității;
 integrarea documentației de certificare (procese verbale/minute, inspecții sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevăzută pentru activitate;
 documentația finală a activității urmată de închiderea planului de control al calității.
Contractantul trebuie să ofere autorității contractante posibilitatea de a participa la execuția oricărei
activități/etape la fiecare etapă a planului de control al calității aferent și să verifice conformitatea execuției
și a controalelor cu planul de control al calității.
În acest sens, autoritatea contractantă va indica:
 activitățile la care intenționează să participe în mod special;
 activitățile care nu trebuie să fie începute fără prezența reprezentantului autorității contractante.
Contractantul va comunica datele acestor activități cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de a realiza
activitatea respectivă.

6.3. Managementul documentelor


Fiecare document emis de către contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de
număr de identificare alocat de contractant.
Numărul de identificare al fiecărui document emis de contractant trebuie să fie menționat pe fiecare
pagină a respectivului document. Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de contractant
autorității contractante trebuie să fie în limba română, cu excepția cazului în care autoritatea contractantă
prevede altfel. Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din sistemul
internațional de unități.
Contractantul va transmite spre aprobare inițială orice abatere de la cerințele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantă poate accepta abaterea sau poate solicita contractantului să
realizeze modificări suplimentare înainte de a o accepta.

7 CERINȚE SPECIFICE DE MANAGEMENTUL CONTRACTULUI


7.1 Gestionarea relației dintre autoritatea contractantă și contractant
Instrumentul practic în gestionarea relației dintre autoritatea contractanta și contractant este
întâlnirea, care poate lua forma:
 întâlnirea de început/de demarare a activităților din contract;
 întâlnirile pentru monitorizarea progresului;
 întâlnirile de lucru;
 întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale/provizorii și a rezultatului final al contractului.
Începerea oricărei activități pe șantier include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de șantier și a facilităților acestuia către contractant. Procesul verbal al acestei întâlniri
constituie Procesul verbal de predare a amplasamentului și se emite imediat după terminarea întâlnirii. Pe
durata derulării lucrărilor, se vor organiza întâlniri săptămânale/lunare la care participă reprezentanți ai
autorități contractante.
Atunci când contractantul consideră ca a finalizat toate lucrările prevăzute de contract, va notifica
autoritatea contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale. După terminarea
verificărilor, se va întocmi și semna procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Autoritatea contractantă va nominaliza o persoana care va comunica cu contractantul pe perioada

9 din 19
derulării contractului. In cazul absenței sale, acesta va fi înlocuit de o altă persoană desemnată.
Autoritatea contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract, un
diriginte de șantier. Acesta reprezintă autoritatea contractanta în legătură cu aspectele tehnice ale
contractului.
În cazul in care cantitățile din măsurători diferă de cele înscrise în antemăsurători/listele de
cantități, se vor emite dispoziții de șantier, urmând ca ele sa fie regularizate prin note de comandă
suplimentară/note de renunțare.
7.2 Planificarea activităților în cadrul contractului
Contractantul va furniza autorității contractante în cadrul ședinței de demarare a activităților în
contract un plan detaliat de execuție (grafic de execuție) a tuturor activităților din contract. Acesta va fi
aprobat sau va fi returnat cu comentarii de către autoritatea contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la
emiterea de către contractant.
Durata totală a planului detaliat de execuție nu trebuie să depășească 30 zile așa cum este prevăzut
în contract.
7.3 Ședința de demarare a activităților în contract
Procesul verbal/minuta ședinței de demarare a activităților în contract se întocmește imediat după
această întâlnire și este semnată de ambele părți.
În cadrul ședinței de demarare a activităților în contract contractantul furnizează autorității
contractante următoarele documente:
i. Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din contract;
ii. Planul calității;
iii. Planul general de control al calității;
iv. Planul de securitate și sănătate al contractantului, care integrează toate cerințele din planul
de securitate și coordonare.
7.4 Începerea activităților pe șantier
În momentul în care contractantul a furnizat autorității Contractante toate documentele precizate
mai sus, iar autoritatea contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier.
Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de
începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea
de șantier și a facilităților acestuia către contractant.
Procesul verbal/minuta acestei întâlniri constituie procesul verbal/minuta de predare a
amplasamentului și începere a activităților pe șantier, se emite imediat după terminarea întâlnirii și se
semnează de ambele părți.
Lucrările pot începe efectiv doar după ce:
i. Planul de sănătate și securitate este aprobat de coordonatorul în materie de securitate și sănătate în
timpul executării lucrărilor;
ii. S-a emis ordinul de începere al lucrărilor și fost obținute toate autorizațiile necesare.

7.5 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a


progresului activităților
Pe durata desfășurării lucrărilor, autoritatea contractantă, prin reprezentanții desemnați, are dreptul
de a verifica stadiul lucrărilor săptămânal/lunar sau în funcție de necesități.
În cazul constatării unor deficiențe/întârzieri, se va întocmi un proces verbal/o minută ce trebuie
agreată de toate părțile implicate.
7.6 Testarea tehnică a lucrărilor
Contractantul va furniza pe propria cheltuială suportul complet (personal, utilaje, echipamente,
servicii de la terți etc.) pentru testarea tehnică a lucrărilor și materialelor utilizate, care fac obiectul
contractului și se supun acestor teste conform reglementărilor în vigoare. Contractantul poate folosi un
laborator de încercare pentru a efectua anumite teste specifice. Atât laboratorul, cât și testele, vor avea
acordul autorității contractante. contractantul va ține evidența tuturor testelor și va prezenta copii ale
rezultatelor reprezentantului autorității contractante.

7.7 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor


Recepţia la terminarea lucrărilor de reparaţii reprezintă acţiunea prin care beneficiarul lucrării
acceptă şi preia lucrarea în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în caietul de sarcini,

10 din 19
certificându-se că executantul a îndeplinit obligaţiile contractuale. În urma recepţiei la terminarea
lucrărilor de reparaţii, acestea pot fi date în exploatare.
Recepţia lucrărilor de reparaţii construcţii va fi organizată conform legii privind calitatea în
construcţii (Legea nr.10/95, cu completările și modificările ulterioare), Regulamentul de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora - H.G. nr. 273/1994, cu completările și modificările
ulterioare, Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 151/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind realizarea, recepţionarea şi stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial Nr. 559 BIS
din 03 septembrie 2017.
Data recepţiei la terminarea lucrărilor se va comunica prin fax/email cu cel puţin 7 zile
calendaristice înaintea termenului final convenit.
Recepţia lucrărilor va fi efectuată de către o comisie numită prin ordinul de zi al unităţii militare
beneficiare, compusă din reprezentanţi ai beneficiarului şi executantului. Comisia va încheia un proces-
verbal de recepţie, în care vor fi consemnate rezultatele detaliate ale recepţiei, eventualele obiecţiuni,
precum şi măsurile de remediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ.
Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa materialele puse în
operă pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din prezentul caiet de sarcini precum şi din
propunerea tehnică a ofertantului.
Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris executantului identitatea reprezentanţilor săi
împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
Dacă vreunul dintre materialele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are
dreptul să îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui
materialele refuzate.
Procesul-verbal de recepţie, semnat de toţi membrii comisiei, va fi prezentat șefului Unităţii
Militare 02605 Bucureşti, spre aprobare.
Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a procesului verbal de recepție
finală a lucrărilor de autoritatea contractantă nu îl exonerează pe contractant de orice obligație contractuală
sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrărilor sau materialelor.
La recepţia la terminarea lucrărilor, executantul va prezenta următoarele documente, fără de
care nu se va efectua plata:
 măsurătoarea definitivă a lucrărilor executate;
 procese verbale de lucrări ascunse (dacă este cazul) vizate de responsabilul tehnic de
specialitate;
 situaţia de plată definitivă, pe categorii de lucrări;
 certificate de calitate şi conformitate pentru materialele puse în operă.
La decontarea situaţiilor de plată se vor prezenta extrasele de materiale, utilaje, transport şi
manoperă, respectându-se devizul ofertă.
Plata cuvenită pentru executarea lucrărilor se va efectua după ADMITEREA RECEPŢIEI
consemnată în procesul-verbal de recepţie, prin depunerea situaţiei de plată finală de către
contractant şi a facturii aferente (nu se acceptă plăți parțiale).
Recepţia finală se va efectua după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor prevăzută în
contract.
Perioada de garanţie a lucrărilor va fi de minim 36 luni de la terminarea acestora.
Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului, în scris, orice plângere sau reclamaţie
ce apare în conformitate cu această garanţie.
La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia defecţiunea în
maximum 48 de ore fără costuri suplimentare pentru achizitor. Lucrările care în timpul perioadei
de garanţie se remediază, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data
remedierii acestora.
Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze deficienţele în perioada
convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele executantului şi fără a
aduce nici un prejudiciu oricăror altor drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de executantul prin
contract.
7.8 Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant
7.8.1 Monitorizare

11 din 19
Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul contractului:
i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (conform graficului de execuție);
ii. Indicator de rezultate - calitatea execuției:
- închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării contractului, în perioada
de timp agreată cu autoritatea contractantă;
- realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor
solicitați;
- acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform contractului și
solicitărilor autorității contractante.
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a
obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, autoritatea contractantă va emite
document constatator negativ.
7.8.2 Evaluare și Indicatori de performanță
La finalul contractului, autoritatea contractantă evaluează performanța de ansamblu a
contractantului in legătura cu executarea contractului.
Pentru realizarea acestei evaluări va fi utilizat indicatorul de performanță pe baza emiterii
documentului constatator la finalul contractului.

8 SUBCONTRACTAREA
În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și
corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta
obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Contractantul nu
poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui alt terț nedeclarat la începerea contractului, pe
perioada executării lucrărilor fără acordul scris al autorității contractante.

9 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA


CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI
AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)
Pe perioada derulării contractului, contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în
conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile
și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.
In realizarea activităților sale în cadrul contractului contractantul trebuie să aibă în vedere:
i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general, astfel cum sunt descrise în acest caiet
de sarcini, precum și în legislația aplicabilă;
ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul
contractului ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire.
Prin depunerea unei oferte ca răspuns la cerințele din prezentul caiet de sarcini, se prezumă că
contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în
considerare la momentul depunerii ofertei sale pentru atribuirea contractului.
În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, apar schimbări legislative de natură să
influențeze activitatea contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul caiet de sarcini,
contractantul are obligația de a informa autoritatea și dirigintele de șantier cu privire la consecințele asupra
activităților sale ce fac obiectul contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care
sunt aplicabile.
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită
de noile prevederi în vigoare conform legii și că ofertantul/contractantul are cunoștință de aceste schimbări
și le-a avut în vedere la depunerea ofertei sale în baza acestui caiet de sarcini.
Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă
securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile
referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în
standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.
Autoritatea contractantă nu va fi făcută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării
de către contractant a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile
în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri

12 din 19
colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate
în anexa X la Directiva 2014/24.

10 RESPONSABILITĂȚILE CONTRACTANTULUI
10.1 Responsabilitățile cu caracter general
În raport cu obiectivele anticipate pentru contract, responsabilitățile contractantului sunt:
i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării contractului pe baza
informațiilor puse la dispoziție de autoritatea contractantă;
ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația
sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform
legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;
iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului
înconjurător și a cerințelor specifice ale autorității contractante, precum și a oricăror acte
normative aflate în interdependență cu obiectul contractului, pe toată durata acestuia;
iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru
îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de
derularea cu succes a contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor
autorității contractante;
v. Propunerea spre aprobare către autoritatea contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând
datele de finalizare a fiecărei activități;
vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile
obiective ale autorității contractante, la orice moment în derularea contractului;
vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (modificări) solicitate de
către autoritatea contractantă pe durata derulării contractului;
viii. Acceptarea realizării de verificări de către autoritatea contractantă pe durata derulării
contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea
la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor
obligații;
ix. Cooperarea și punerea la dispoziția autorității contractante a tuturor informațiilor privind
planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest
plan;
x. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai autorității
contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de
securitate;
xi. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai autorității pe probleme de securitate și
sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de
ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;
xii. Participare la întâlniri de progres săptămânale/lunare, pe șantier, împreună cu dirigintele de
șantier și reprezentanți împuterniciți ai autorității contractante (după caz).
Contractantul va fi responsabil față de autoritatea contractantă că își va îndeplini corespunzător
toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul caiet de sarcini,
obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale autorității contractante), referitoare
la execuția de lucrări în cadrul contractului.
Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal
calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune
practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a
complexității legate de derularea contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea
obiectivelor autorității contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:
i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea
rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;
ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă
obiectul contractului, sub supravegherea dirigintelui de șantier și a reprezentanților
împuterniciți ai autorității contractante (după caz);
iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul contractului, conform cerințelor
caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în

13 din 19
domeniu.
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către autoritatea contractantă (pe durata
contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente contractului,
verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele
justificative privind îndeplinirea acestor obligații.
Aprobarea de către autoritatea contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de
contractant și/sau certificări efectuate de către dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată
executate întocmite de contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale
menționate în acest caiet de sarcini și/sau menționate în contract.
Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier
ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător.
Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră
în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în
vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în
imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase.
Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate
minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea
competentă.
În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent dirigintele de șantier și reprezentanții
împuterniciți ai autorității contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele
care au condus la situația creată.
Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare
a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a
obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.
Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a
lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.
Contractantul va verifica și confirma către dirigintele de șantier îndeplinirea tuturor condițiilor
necesare pentru lansarea execuției lucrărilor și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la autoritatea
contractantă în baza acestei verificări (prin intermediul dirigintelui de șantier). Dirigintele de șantier va
transmite către contractant notificarea începerii lucrărilor în baza aprobării autorității contractante.
Unde este posibil, contractantul va propune către dirigintele de șantier optimizări în ceea ce privește
graficul de execuție a lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu
succes și în termen a execuției de lucrări.
Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest caiet de sarcini, dar și din
întreaga documentație de execuție aferentă contractului prin orice metodă legală, incluzând fără limitare
indicațiile dirigintelui de șantier, participarea la ședințe de șantier, prezența la fazele determinante și orice
alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de
rapoarte și notificări către dirigintele de șantier și/sau autoritatea contractantă și în general prin orice
metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest caiet de sarcini,
contract sau restul documentației de execuție.
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica dirigintele de șantier în cazul observării
apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza
atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale.
Contractantul va verifica lucrările și va notifica dirigintele de șantier privind îndeplinirea tuturor
condițiilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi
prezent și va documenta aceste activități. Contractantul va notifica aceste activități cu cel puțin 7 (șapte)
zile calendaristice înainte, astfel încât să se poată asigura prezenta autorității contractante și a
reprezentanților autorităților competente.
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu
prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite
conform cerințelor autorității contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de
către dirigintele de șantier, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica
corespondența cu estimările inițiale, graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric),
metoda tehnică etc. și le va propune autorității contractante spre aprobare.
Aceste obligații generale ale contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor lucrărilor

14 din 19
efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde
este cazul.
Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare
conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată
perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.
10.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor în cadrul Contractului
Contractantul este responsabil să pună în operă documentația tehnică pusă la dispoziției de
autoritatea contractantă. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de
schimbare (modificări) din partea autorității contractante pe perioada derulării contractului.
Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile contractantului
asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a contractului ce rezultă din
această procedură.
10.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare
Lucrările pregătitoare includ:
i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către contractant;
ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări;
iii. Organizarea de șantier a contractantului.
În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, contractantul
trebuie:
i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi
revin din documentația tehnică, din prezentul caiet de sarcini și din prevederile stabilite în
contract;
ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea
activității pe șantier:
a. Coordonarea cu dirigintele de șantier, autoritatea contractantă, inclusiv în ce privește
vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de
execuția de lucrări în conformitate cu contractul;
b. După emiterea notificării autorității contractante privind data de începere a execuției
lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, contractantul poate solicita
întâlniri cu reprezentantul autorității contractante sau alte părți implicate dacă este
necesar să se definească toate problemele operaționale precum: accesul pe șantier,
procedura de înregistrare în registrul autorității contractante, orele de lucru, permisele de
muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.
iii. Să întocmească și să depună planul calității;
iv. Să întocmească și să depună planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să respecte
obligațiile referitoare la implementarea acestuia;
v. Să aducă la cunoștință întregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor, dacă este
cazul) planul detaliat de securitate și sănătate în muncă și să asigure instruirea acestuia în acest
domeniu în conformitate cu prevederile legale;
vi. Să întocmească și să depună planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, dacă este cazul);
vii. Să întocmească și să depună graficul de execuție a lucrărilor. Forma și detaliul programului vor
fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a lucrărilor în
cadrul termenului solicitat de către autoritatea contractantă. Graficul de execuție va stabili: date
de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția
lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării
echipamentelor puse la dispoziție de autoritatea contractantă prin forțe proprii sau cu terți și
perioada de timp alocată fiecărei etape, fazele determinante, resursele de personal și
echipamentele asociate fiecărei activități etc. În completarea graficului de execuție,
contractantul va oferi o descriere generală a aranjamentelor, resurselor și metodelor pe care
contractantul le propune spre adoptare în vederea execuției lucrărilor.
Personalul implicat în activitățile de teren va trebui să se supună unei proceduri referitoare la
siguranța pe amplasament. Întâlnirea pentru măsurile de siguranță va include subiectele detaliate în planul
de securitate și sănătate, pericol potențial chimic, fizic, de explozie, analiza riscurilor, monitorizarea
cerințelor de mediu și a acțiunilor aferente, proceduri de răspuns în cazuri de urgență, informații de contact
în caz de urgențe, îndrumare către cel mai apropiat centru de urgență și folosirea corectă a echipamentului

15 din 19
de protecție. Această întâlnire va fi condusă de șeful de amplasament desemnat de către contractant.
Înainte de întâlnire, șeful de amplasament va analiza și va înregistra toate fișele de siguranță, situații de
urgență și sănătate pentru personal și se va asigura că sunt actuale.
10.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces
Înainte de a începe orice activitate de teren pentru realizarea activităților descrise în prezentul caiet
de sarcini, respectiv îndeplinirea obiectivelor contractului comunicate prin intermediul documentației de
atribuire, este necesar să se obțină/încheie:
- toate documentele de acces, în conformitate cu prevederile legale;
- ,,procesul verbal de predare a amplasamentului" în vederea transferării provizorii a spațiilor de la
autoritatea contractantă la contractant.
În conformitate cu prevederile art. 114 din HG 585/2002, accesul angajaţilor agenţilor economici
care efectuează lucrări de construcţii, reparaţii și întreţinere a clădirilor, instalaţiilor sau utilităţilor în
zonele administrative ori în zonele de securitate se realizează cu documente de acces temporar eliberate de
conducătorii unităţilor beneficiare, pe baza actelor de identitate, la solicitarea reprezentanţilor autorizaţi ai
agenţilor economici în cauză. Locurile în care se efectuează lucrările menţionate anterior se supraveghează
de către persoane anume desemnate din unitatea beneficiară.
10.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului
Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a
lucrărilor de către contractant:
i. Verificarea zonei stabilite pentru organizarea de șantier (se va stabili de comun acord cu
responsabilul de execuția contractului din partea beneficiarului);
ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor
subterane și marcarea clară a poziției acestora;
10.6 Responsabilități asociate organizării de șantier a contractantului
Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară,
forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea
lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.
Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:
i. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale
contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente
de energie, toalete ecologice etc.;
ii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază;
iii. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc.) sau asigurarea de
surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc.
pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor
referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului;
iv. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal,
echipament și materiale (de exemplu consumabile);
v. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv
aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a
personalului contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.
10.7 Responsabilități legate de punerea în operă a documentației tehnice
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada transpunerii documentației tehnice pe
șantier:
i. sesizarea autorității contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate în
documentația tehnică, în vederea soluționării;
ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentația tehnică, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu execuția atestați;
iii. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze
determinante ale execuției și asigurarea condițiilor necesare efectuării acestora;
iv. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de
execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de acord cu autoritatea contractantă;
v. utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în
documentația tehnică, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la
realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor (dacă este cazul);
vi. înlocuirea produselor/echipamentelor și a procedeelor prevăzute în documentația tehnică

16 din 19
doar cu altele care îndeplinesc condițiile precizate în documentație și numai pe baza
soluțiilor stabilite de acord cu autoritatea contractantă;
vii. respectarea documentației tehnice pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător
cerințelor;
viii. propunerea spre recepție numai a lucrărilor care corespund cerințelor de calitate și pentru
care s-au completat documentele necesare întocmirii recepției;
ix. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau
prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții;
x. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada
de execuție, cat și în perioada de garanție stabilită prin contract;
xi. readucerea spațiilor/terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea
execuției lucrărilor.
10.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate
Este responsabilitatea contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în
documentația tehnică în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către
contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de
management al calității.
Prioritatea pentru documente de referință utilizate :
 Standarde naționale romanești și/sau care transpun standardele Europene și internaționale sau
echivalent (SR EN ISO);
 Standarde, specificații, proceduri interne autorității contractante.
In cadrul contractului activitatea de control al calității trebuie abordată de contractant de o manieră
care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării de construcție în conformitate cu
cerințele documentației tehnice pusă la dispoziția contractantului de către autoritatea contractantă.
Elaborarea planului calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, planul de inspecție și testări, pentru toate lucrările ce urmează a fi
executate.
Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale contractantului vor fi armonizate și
agreate de către experții în calitate și autoritatea tehnică a autorității contractante după caz, înainte de
începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale autorității
contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.
Condițiile acceptării planului calității specific pentru realizarea lucrărilor de construcție (completări
ale acesteia, exceptări etc.) vor fi documentate într-o „convenție” (minută de întâlnire) care va fi asumată
de ambele părți înainte de începerea execuției lucrărilor în șantier.
10.9. Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției
lucrărilor pe șantier
Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale autorității
contractante specificate în contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu
modificările și completările ulterioare.
Între autoritatea contractantă și contractant se va încheia o convenție privind responsabilitățile
acestuia pe timpul executării lucrărilor.

11 CERINȚE PRIVIND ASIGURĂRILE SOLICITATE CONTRACTANTULUI


În măsura în care contractantul consideră necesar, acesta va încheia și va plăti polițe de asigurare ce
vor acoperi riscurile specifice.

12 METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE: -


prețul cel mai scăzut.

13 SPECIFICAȚII TEHNICE ALE LUCRĂRILOR

13.1 ÎNLOCUIRE PLACAJE/PARDOSELI


Acest capitol cuprinde specificații tehnice pentru înlocuirea pardoselilor din marmură și granit.
13.1.1. Alcătuirea pardoselilor
Fiecare tip de pardoseală este alcătuită din:

17 din 19
- îmbrăcăminte: - strat de uzură –care este supusă direct tuturor sarcinilor și acțiunilor de exploatare
(granit);
- strat suport: primește încărcarea de la îmbrăcăminte și o transmite elementelor de rezistență pe
care este aşezată pardoseala ( șapă).
13.1.2. Executarea stratului suport
Se vor decoperta placajele existente, după care se va corecta stratul suport prin turnarea unei șape
din mortar M.100 care va avea în compoziție impermeabilizant.
În execuţia stratului suport se va realiza şi panta de minim 2% pentru scurgerea apelor pluviale în
direcţia gurilor de scurgere și a rigolelor. Suprafaţa stratului suport trebuie să fie netedă fără resturi de
materiale, praf conform prevederilor din STAS 2355/3 – 75. Aceste suprafeţe suport trebuie să fie pregătite
prin curăţarea şi spălarea lor cu apă de eventualele impurităţi. Curăţarea se va face cu mături şi perii.
Suprafeţele suport ale pardoseli nu necesită o drişcuire fină ci numai o drişcuire grosieră care să
asigure o rugozitate a suprafeţelor favorabilă aplicării adezivului pentru montare a granitului. Atunci când
stratul suport al noii pardoseli este constituit dintr-un mortar de ciment, acesta se poate transporta cu
ajutorul instalaţiei pneumatice pentru transportat mortare. Stratul suport elastic trebuie să fie bine
compactat, astfel încât sub încărcările din exploatare să nu se taseze, provocând degradarea îmbrăcăminţii
pardoselii. Stratul suport rigid (şapă normală) trebuie să aibă suprafaţa plană şi netedă. În zonele suprafeţei
unde apar neregularităţi care depăşesc abaterile admisibile, corectarea suprafeţei se va face prin şpiţuirea,
curăţirea şi spălarea sa, după care se va aplica un mortar de ciment, având acelaşi dozaj de ciment ca al
stratului suport respectiv.
13.1.3. Executarea îmbrăcăminții pardoselii
Executarea stratului de uzură (trepte,contratrepte, pardoseli, granit fiamat) pentru fiecare tip de
pardoseală se va realiza conform prevederilor stasurilor, normativelor şi normelor aflate în vigoare.
13.1.4 Standarde şi normative de referinţă
1 - STAS 1500-78 Ciment PA 35;
2 - STAS 1667-76 Agregate naturale pentru mortare şi betoane;
3 - STAS 790-84 Apă pentru mortare şi betoane;
4 - STAS 662-89 Agregate naturale de balastieră;
5 - GP 037-98 Normativ pentru executarea pardoselilor;
6 – C 140-86, NE 012-99 pentru clasa betoanelor.
Prezenta listă nu este restrictivă. Se ia în considerare întotdeauna ultima ediţie a respectivelor
normative, specificate mai sus, precum şi alte normative specifice pentru rezolvarea unor probleme
concrete apărute pe timpul executării lucrărilor.

13.2. Prevederi generale pentru executarea pardoselilor din granit fiamat.


Transportul şi depozitarea materialelor necesare vor fi asigurate prin grija executantului.
Pardoseala va fi realizată din granit fiamat antiderapant de dimensiuni mari, de calitate
superioară, cu o grosime: de minim 25 mm pentru pardoseli și de minim 30 mm pentru trepte.
Îmbrăcăminţile din plăci din granit fiamat se vor executa pe un strat suport rigid din beton sau pe
un planşeu de beton armat. Plăcile din granit fiamat se vor monta, pe stratul suport rigid din beton sau pe
planşeul de beton armat, prin intermediul unui strat de mortar de adeziv aditivat cu impermeabilizant.
Pentru evitarea cumulării efectelor deformaţiilor diferenţiate, între ansamblul de pardoseală
- îmbrăcămintea din plăci din granit fiamat şi mortarul de ciment de poză(adeziv) - cu restul suprafeţei,
stratul suport rigid din beton sau planşeul de beton armat cât şi conturul pereţilor, stâlpilor, se vor lua
măsuri care să permită deformarea acestora independent. Mortarul de ciment (adezivul) pentru montarea
plăcilor din granit fiamat se va prepara la faţa locului, în cantităţi strict necesare şi va avea o lucrabilitate
plastic-virtoasă. Aşezarea plăcilor se va face montându-se la început plăcile reper. Plăcile se vor monta în
patul de mortar astfel pregătit, în rânduri regulate, fără rosturi între plăcile din granit fiamat. După așezarea
plăcilor pe o suprafaţă corespunzătoare razei de acţiune a mânii muncitorului (circa 60 cm lătime), la
plăcile la care se constată denivelari se adaugă sau se scoate local din mortarul de ciment de poză. Apoi se
face o verificare a planeităţii suprafeţei cu un dreptar aşezat pe diagonalele suprafeţei executate şi ghidat
după nivelul porţiunii de pardoseală executată anterior.
La intersecţia pardoselii cu elementele verticale - sub plinte - se vor realiza interspaţii de 5 - 10
mm care se vor umple cu un material elastic. In cazul suprafeţelor mari se recomandă realizarea unor
rosturi de dilatare la circa 30 mp sau 6 ml, în funcţie de modularea structurii.

18 din 19
Pardoseala din granit trebuie să fie plană, să aibă realizate pantele de scurgere (dacă este nevoie),
să fie curăţată şi să nu prezinte defecte ascunse.
Culorile şi dimensiunile placajelor din granit fiamat (antiderapant) se vor alege de către beneficiar
din mostrele prezentate de executant la vizitarea amplasamentului.
Transportul ,sortare, depozitarea, deșeurilor rezultate în urma desfacerii pardoselilor existente și a
celor rezultate în urma execuției noilor pardoseli sunt în sarcina executantului.

13.3 RIGOLA PRELUARE APĂ PLUVIALĂ


Rigola va avea dimensiunea de 20x25 cm, prevăzută cu grătar metalic zincat tip fagure, decantor și
sifonare montate înainte de racordarea la rețeaua de canalizare existentă.
Dimensiunile specifice pentru betonul de pantă necesar montării de rigolei de scurgere, vor fi
determinate de executant în funcție de diferența de nivel, pentru a preîntâmpina fenomenul de contrapantă.
Racordarea rigolei se va efectua la rețeaua de canalizare existentă.

14. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI SECURITATEA LA INCENDIU


Se vor respecta “Normele de protecţie contra incendiilor“ în vigoare precum şi “Normele de
prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu utilaje de intervenţie”.
Protecţia muncii:
 Norme generale de protecţia muncii aprobate cu Ordinul nr. 508/09.11.2002, cu modificările și
completările ulterioare;
 Legea 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările
ulterioare;
 Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii sănătăţii şi securităţii în muncă nr.
319/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 HGR nr. 300/02.03.2006 Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare
sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
Siguranţa la foc:
 P118/1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor;
 Legea nr. 307 din 12.07.2006 publicată în M.O. nr. 633/21.07.2006 cu modificările și
completările ulterioare;
 H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
 Ordinul MAI nr. 163 din 28.02.2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor.
De asemenea, contractantul va dispune aplicarea tuturor măsurilor luate de autoritățile
competente destinate prevenirii și combaterii răspândirilor infecțiilor cu CORONA VIRUS/COVID
– 19.

19 din 19