Sunteți pe pagina 1din 16

Proiect acord-cadru

1. PARTILE ACORDULUI

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu completarile ulterioare, s-a incheiat
prezentul acord-cadru intre

Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, cu sediul in Bd. Banul Manta nr. 9,


telefon/fax ............................................. cod fiscal
...................................cont .................................................... reprezentata prin.............................
(denumirea conducatorului), functia ................................. in calitate de promitent - achizitor/
beneficiar/ autoritate contractanta, pe de o parte
si
(1) ..........................(denumirea operatorului economic) adresa ....................................
telefon/fax ........................................... numar de inmatriculare .........................cod
fiscal...................................cont (trezorerie, banca) .......................................... reprezentata
prin ............................................ (denumirea conducatorului), functia .....................................
(2) ..........................(denumirea operatorului economic) adresa ....................................
telefon/fax ........................................... numar de inmatriculare .........................cod
fiscal...................................cont (trezorerie, banca) .......................................... reprezentata
prin ............................................ (denumirea conducatorului), functia .....................................
(3) ..........................(denumirea operatorului economic) adresa ....................................
telefon/fax ........................................... numar de inmatriculare .........................cod
fiscal...................................cont (trezorerie, banca) .......................................... reprezentata
prin ............................................ (denumirea conducatorului), functia .....................................
in calitate de promitenti-executanti, pe de alta parte

2. DEFINITII

2.1. In prezentul acord si in contractele sale subsecvente urmatoarele cuvinte si expresii vor avea
intelesul de mai jos:

1. Acord-cadru – prezentul inscris (numit in continuare „acord”) si toate anexele


sale, acestea din urma facand parte din acord.
2. Act aditional – inscris care exprima vointa partilor prin care se modifica termeni
si conditii din acord; actul aditional reprezinta singura modalitate prin care pot fi
aduse modificari acordului.
3. Actualizarea preturilor unitare – modificarea preturilor unitare pe baza
documentelor justificative prezentate de executant privind componentele de pret
4. Ajustarea preturilor unitare – modificarea preturilor unitare pe baza
modificarilor legislative care afecteaza componentele acestora
5. Amplasamentul lucrarilor – locul unde executantul executa lucrarile de
reabilitare termica, identificat prin adresa imobilului.
6. Conflict de interese – situatie care apare in cazul in care o persoana implicata in
executarea contractul poate avea ocazia de a-si pune interesele private inaintea
indatoririlor profesionale cerute de si pentru contract
7. Contract subsecvent – orice contract de achizitie publica incheiat in baza
Pag 1 din 16
acordului si in perioada de valabilitate a acestuia (numit in continuare „contract”)
8. Despagubire: suma acordata de catre instanta de judecata sau convenita de catre
parti pentru acoperirea prejudiciului cauzat de neindeplinirea obligatiilor
contractuale asumate.
9. Dispozitie de santier – document tehnic elaborat de proiectant prin care se permit
derogari de la prevederile proiectului sau modificari ale elementelor constructive.
Poate fi descriptiv sau insotit de planuri; in functie de situatie, este insotit sau nu
de ordine de variatie. Modificarile nu pot afecta elemente care au fost aprobate
prin autorizatia de construire decat cu acordul emitentului autorizatiei si in
conditiile impuse de acesta. In situatia in care dispozitia de santier implica o
modificare pretului contractului, insusirea acesteia de catre parti se materializeaza
numai prin semnarea unui act aditional la contract.
10. Documente pentru cartea tehnica a constructiei – ansamblul documentelor
tehnice referitoare la proiectarea, executia si receptia lucrarilor executate, astfel
cum sunt acestea prevazute in Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG nr. 273/1994; aceste documente stau
la baza efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor la fiecare amplasament
11. Durata de executie a lucrarilor – se socoteste din data emiterii de catre achizitor
a ordinului de incepere a lucrarilor si pana la data in care executantul notifica
achizitorul privind finalizarea lucrarilor.
12. Durata de mobilizare – intervalul de timp cuprins intre data emiterii de catre
achizitor a ordinului de incepere a lucrarilor si data la care executantul trebuie sa
inceapa efectiv lucrarile.
13. Executant – promitentul-executant caruia i s-a atribuit contractul subsecvent
(termen sinonim cu „constructorul”, „antreprenorul”)
14. Garantia de buna executie a contractului subsecvent – depozit valoric la
dispozitia autoritatii contractante care se constituie de catre executant si, dupa caz,
prin retineri din sumele cuvenite contractantului cu scopul de a proteja achizitorul
fata de riscul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare de catre executant a
obligatiilor asumate prin contract.
15. Garantia de participare la procedura de achizitie publica – suma de bani care
este pusa la dispozitia achizitorului de catre ofertant in scopul de a proteja
achizitorul fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia
pe intreaga perioada cuprinsa intre depunerea ofertei pana la incheierea acordului.
16. Liste de variatie - listele cantitatilor de lucrari efectiv realizate, potrivit
masuratorilor efectuate, insotite de pretul acestora, prezentate comparativ cu listele
cantitatilor de lucrari ofertate, insotite de pretul acestora.
17. Locatari – persoanele care locuiesc in imobilele unde se executa lucrarile de
reabilitare
18. Ordin administrativ – orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru
executant in legatura de executarea contractului.
19. Ordine de variatie – liste de cantitati privind lucrarile la care se renunta (note de
renuntare) sau lucrarile care se suplimenteaza (note de comanda suplimentara). Pot
fi emise de dirigintele de santier (atunci cand se refera la cantitati de lucrari
ofertate, iar masuratorile lucrarilor real executate indica diferente fata de cantitatile
de lucrari ofertate) sau de proiectant (atunci cand se refera la modificari ale
proiectului tehnic).
20. Penalitate contractuala – despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de
catre una din parti catre cealalta parte in caz de neindeplinire in termen sau
indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor din contract
21. Perioada de notificare a defectiunilor – intervalul de timp cuprins intre data
receptiei la terminarea lucrarilor pe amplasament si receptia finala a lucrarilor pe
Pag 2 din 16
amplasament. Termen sinonim cu „perioada de garantie acordata lucrarilor”
22. Receptia finala a lucrarilor contractate - momentul la care expira perioada de
notificare a defectelor (garantie) pentru toate amplasamentele, consemnat in
procesul-verbal de receptie finala a lucrarilor contractate
23. Receptia finala a lucrarilor pe amplasament- momentul la care expira perioada
de notificare a defectiunilor (perioada de garantie) a lucrarilor executate pe un
amplasament, consemnat in procesul verbal de receptie finala a lucrarilor pe
amplasamentul respectiv
24. Receptia la terminarea lucrarilor contractate – momentul la care sunt finalizate
lucrarile pe toate amplasamentele contractate, consemnat in procesul-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor contractate
25. Receptia la terminarea lucrarilor pe amplasament – momentul in care se
receptioneaza lucrarile finalizate pe un amplasament, consemnat in procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor pe amplasamentul respectiv, reprezentand
momentul de la care incepe sa curga termenul de garantie a lucrarilor (perioada de
notificare a defectiunilor) pe acel amplasament
26. Termene
Termenul stabilit pe saptamani sau luni se implineste in ziua din ultima saptamana
sau luna, corespunzatoare zilei in care termenul a inceput sa curga; daca ultima
luna nu are o zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul
se implineste in ultima zi a acestei luni. O jumatate de luna se socoteste ca fiind 15
zile.
Teremenul stabilit pe zile se socoteste in zile calendaristice daca nu se specifica
altfel. Cand termenul se stabileste pe zile, nu se iau in calcul prima si ultima zi a
termenului; termenul se va implini la ora 24.00 a ultimei zile, cu execeptia
situatiilor in care este vorba de un act ce trebuie indeplinit intr-un loc de munca,
cand termenul se va implini la ora la care inceteaza programul normal de lucru.
Daca ultima zi a termenului este o zi nelucratoare, termenul se considera implinit
la sfarsitul primei zile lucratoare care ii urmeaza.
27. Vicii aparente – deficiente calitative ale lucrarilor executate, care pot fi
descoperite si constatate prin mijloacele obisnuite de verificare si receptie
28. Vicii ascunse – deficiente calitative ale lucrarilor executate ori lipsuri cantitative,
care, desi existand la momentul receptiei la terminarea lucrarilor, nu au putut fi
cunoscute sau descoperite prin mijloacele obisnuite de verificare si receptie; viciile
ascunse afecteaza functionalitatea si/sau siguranta in exploatare a constructiei
si/sau diminueaza calitatea arhitectural-ambientala a cladirii si/sau scad eficienta
lucrarilor executate, astfel incat se poate presupune, in mod rezonabil, ca
achizitorul, daca le-ar fi cunoscut, nu ar fi consimtit sa plateasca lucrarile afectate
de respectivele deficiente sau lipsuri cantitative.

3. INTERPRETARI

3.1. Cu exceptia situatiilor in care in acord contextul cere altfel:


(1) cuvintele care indica un gen includ toate genurile;
(2) cuvintele care indica singularul includ si pluralul si cuvintele care indica pluralul includ si
singularul;
(3) prevederile care includ cuvintele „a conveni”, „convenit”, „accept” sau „acord” necesita
inregistrarea explicita in scris a acceptului/ acordului
(4) „scris” sau „in scris” inseamna scris de mana, dactilografiat, tiparit sau redactat electronic
astfel incat devine inregistrare permanenta.
3.2. Toate actele normative, reglementarile tehnice si alte asemenea indicate in textul acordului/
Pag 3 din 16
contractelor subsecvente si/sau in comunicarile dintre parti se refera la forma in vigoare a acestora
la data incheierii acordului/contractului subsecvent si/sau la data emiterii comunicarii.

4. OBIECTUL ACORDULUI

4.1. Acordul reglementeaza, pe durata lui de valabilitate, relatiile dintre parti si conditiile
generale de contractare, executare, finalizare, remediere, receptionare si plata a lucrarilor care vor
face obiectul contractelor subsecvente acordului.
4.2. Lucrarile care vor face obiectul contractelor subsecvente acordului se refera la lucrarile de
reabilitare termica la acele imobile care, pe durata acordului, indeplinesc, in mod cumulat, toate
conditiile impuse de lege in legatura cu includerea in Programul local multianual de crestere a
performantelor energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, cu
autorizarea executiei lucrarilor si cu finantarea acestora.
4.3. Categoriile de lucrari aflate sub incidenta acordului sunt de tipul si natura celor prevazute la
art. 4 din OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,
respectiv:
a. Lucrarile de reabilitare termica a anvelopei, care cuprind:
a.1. izolarea termica a fatadei - parte opaca, inclusiv izolarea termica a parapetilor
balcoanelor/loogiilor;
a.2. termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel in
cazul existentei sarpantei;
a.3. izolarea termica a planseului peste subsol, in cazul in care blocul are apartamente la
parter.
a.4. izolarea termica a fatadei - parte vitrata, prin inlocuirea tamplariei exterioare existente,
inclusiv a celei aferente accesului in blocul de locuinte si a celei aferente inchiderii
balcoanelor/logiilor, cu tamplarie termoizolanta dotata cu dispozitive/fante/ grile pentru
aerisirea controlata a spatiilor interioare
b. Lucrarile de reabilitare termica a sistemului de incalzire, care pot cuprinde:
b.1. repararea/refacerea instalatiei de distributie intre punctul de racord si planseul peste
subsol/canal termic, inclusiv izolarea termica a acesteia, precum si montarea robinetelor
cu cap termostatic la radiatoare si a robinetelor de presiune diferentiala la baza
coloanelor de incalzire;
b.2. reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic - incalzire si apa
calda de consum, parte comuna a cladirii tip bloc de locuinte.
c. Lucrari conexe, care pot include, fara a fi limitativ:
c.1. repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea blocului de locuinte;
c.2. repararea acoperisului tip terasa/sarpanta, inclusiv repararea sistemului de colectare a
apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a
apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;
c.3. demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului
de locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie;
c.4. refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
c.5. montarea echipamentelor de masurare individuala a consumurilor de energie atat pentru
incalzire, cat si pentru apa calda de consum;
c.6. repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
blocului de locuinte;

Pag 4 din 16
c.7. repararea/inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/sau a colectoarelor de
canalizare menajera si/sau pluviala din subsolul blocului de locuinte pana la caminul de
bransament/de racord.
4.4. Categoriile de lucrari prevazute la art. 4.3 pct. a si b sunt considerate lucrari de baza, iar
valoarea acestora, cu exceptia lucrarilor prevazute la pct. b2, trebuie sa respecte standardele de
cost corespunzatoare prevazute in Anexa nr. 2.4 la HG nr. 363/2010.
4.5. Un contract subsecvent poate avea ca obiect una sau mai multe categorii de lucrari dintre
cele enuntate la art. 4.3.

5. DURATA ACORDULUI

5.1. Acordul intra in vigoare la data semnarii lui de catre toate partile si va avea o durata de 48
de luni.
5.2. Durata acordului nu poate fi prelungita.

6. DOCUMENTELE ACORDULUI. PRIORITATEA DOCUMENTELOR

6.1. Documentele acordului sunt:


a) Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere privind aspectele
tehnice si financiare astfel cum au fost acestea formulate pana la depunerea ofertelor in cadrul
procedurii de achizitie
b) Ofertele promitentilor-executanti, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiara,
inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor, pe baza careia s-a incheiat acordul cadru;
c) Angajamentele ferme de sustinere din partea tertilor, daca este cazul
d) Contractele cu subcontractantii, daca este cazul
e) Acordurile de asociere, daca este cazul
f) Acte aditionale, daca este cazul
6.2. Prioritatea documentelor
a) Documentele care alcatuiesc acordul trebuie considerate ca documente care se
completeaza reciproc. In scopul interpretarii, prioritatea documentelor va fi aplicata in
conformitate cu ordinea indicata in clauza 6.1.
b) Actele aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.

7. CANTITATI MAXIME ESTIMATE ALE ACORDULUI. REVIZUIREA CANTITATILOR.

7.1. Cantitatile maxime ale categoriilor de lucrari de baza care au fost estimate a se realiza pe
durata acordului in cadrul contractelor subsecvente sunt urmatoarele: (se vor completa cantitatile
corespunzatoare fiecarui lot in parte)
Arie fatada parte opaca care se reabiliteaza termic (mp)
Arie terasa care se termo-hidroizoleaza (mp)
Arie planseu peste subsol care se termoizoleaza (mp)
Arie tamplarie exterioara termoizolanta (mp)
Lungime conducte din subsol care se reabiliteaza termic (m)
7.2. Cantitatile estimate privind activitatile/operatiunile/materialele aferente categoriilor de
lucrari prevazute la clauza 7.1. sunt detaliate in Anexa nr. 1 la acord si corespund cantitatilor
maxime precizate in Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.
7.3. Cantitatile estimate prevazute la clauzele 7.1 si 7.2 pot fi revizuite pe durata acordului
numai in urmatoarele situatii:
Pag 5 din 16
(1) potrivit masuratorilor, cantitatile real executate sunt diferite de cantitatile estimate;
(2) potrivit proiectelor tehnice sau ordinelor de variatie emise de proiectant sunt necesare si alte
activitati/ operatiuni/ materiale/ produse/ utilaje decat cele estimate, cu conditia ca acestea sa aiba
legatura cu eficienta/ calitatea lucrarilor de reabilitare termica a imobilelor prevazute la clauza 4.3
si/sau cu siguranta in exploatare a elementelor de constructie afectate de lucrarile de reabilitare
termica.

8. PRETURI UNITARE

8.1. Lista preturilor unitare ale activitatilor/ operatiunilor/ materialelor/ produselor estimate a fi
necesare pe durata acordului si contractelor subsecvente pentru realizarea categoriilor de lucrari
sunt cele prevazute in Anexa 2a, la acord si corespund propunerii financiare din oferta
promitentilor-executanti.
8.2. Lista preturilor unitare prevazute la clauza 8.1. pot fi modificate prin suplimentarea cu
preturi unitare noi, aferente unor activitati/ operatiuni necuprinse in estimarile initiale; preturile
unitare noi se stabilesc prin negociere cu promitentul-executant semnatar al acordului – cadru.
8.3. Pe durata acordului si a contractelor subsecvente preturile unitare prevazute la clauza 8.1.
pot fi modificate prin actualizare si/sau prin ajustare astfel:
a) Preturile unitare ale acordului – cadru si, respectiv, pretul contractelor subsecvente se poate
ajusta după primele 12 luni de la data semnarii acordului-cadru pe baza urmatoarei formule: PUa =
PU0 x k,
in care:
PUa - reprezinta pretul unitar actualizat
PU0 - reprezinta pretul unitar din oferta initiala;
k - reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie aplicat si este egal cu indicele
de preturi lunar (total) comunicat de Institutul National de Statistica, calculat intre luna
prezentarii ofertei pentru atribuirea acordului-cadru si ultima luna in care este comunicat
indicele de preturi la data transmiterii invitatiei pentru reluarea competitiei pentru atribuirea
unui nou contract subsecvent.
b) Ajustarea se realizeaza atunci cand au loc modificari legislative sau au fost emise de catre
autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la
anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
carora s-au fundamentat preturile unitare initiale; in situatiile de acest tip ajustarea se realizeaza
imediat dupa intrarea in vigoare a modificarilor legislative/actelor administrative, prin act
aditional la acordul-cadru si, dupa caz, la contractele subsecvente in derulare.

CONTRACTE SUBSECVENTE

9. ATRIBUIREA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

9.1. Contractele subsecvente se atribuie numai operatorilor economici semnatari ai acordului-


cadru şi numai pe baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul acord.
9.2. De fiecare dată când intenţionează să atribuie un contract de achiziţie publică subsecvent
acordului-cadru, autoritatea contractantă va proceda la reluarea competitiei, utilizand Sistemul
Electronic de Achizitii Publice.
9.3. Reofertarea se va realiza pe baza proiectelor tehnice elaborate pentru fiecare dintre
amplasamentele pe care se vor executa lucrari in cadrul contractului subsecvent.
9.4. Vor face obiectul reofertarii următoarele elemente ale prețurilor unitare prezentate in oferta
initiala, actualizate, dupa caz, in conditiile acordului:
Pag 6 din 16
a) Cota de cheltuieli indirecte
b) Cota de profit
c) Cota de organizare de șantier
d) Pretul urmatoarelor materiale:
(1) Materialele care intra in componenta termosistemului compact (ETICS)
(2) Materialele utilizate pentru termo-hidroizolarea acoperisului
(3) Tamplaria PVC cu geam termoizolant
9.5. Specificatiile tehnice minime prevazute in caietul de sarcini de la procedura de atribuire a
acordului-cadru nu se vor modifica decat in masura in care eventuale reglementari tehnice care ar
putea intra in vigoare pe durata acordului-cadru vor impune acest lucru.
9.6. In procesul de reofertare modificarea elementelor prevazute la art. 9.4 se va realiza numai in
sensul imbunatatirii acestora, fara a afecta specificatiile tehnice minime prevazute in caietul de
sarcini.
9.7. In urma reofertarii, valoarea lucrarilor pe fiecare amplasament trebuie sa se incadreze in
valoarea aprobata a acestora, valoare care va fi indicata de autoritatea contractanta in
documentatia care va fi pusa la dispozitia promitentilor executanti odata cu invitatia la reofertare.
9.8. Durata de elaborare a ofertei pentru contractul subsecvent va fi corelata cu volumul de
lucrari care urmeaza a fi contractate, dar in niciun caz nu va fi mai mica de 10 zile calendaristice
de la data transmiterii invitatiei de participare in vederea incheierii contractului subsecvent
9.9. Criteriul de atribuire a contractelor subsecvente este pretul cel mai scazut.
9.10. Comunicarea privind rezultatul analizarii noii oferte va fi comunicat, de regula, in termen de
10 zile lucratoare de la data depunerii acesteia.
9.11. In cazul in care, in urma reofertarii, autoritatea contractanta nu va obtine imbunatatiri ale
elementelor care fac obiectul reluarii competitiei, aceasta va atribui contractul ofertantului clasat
pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în
considerare a condiţiilor şi elementelor prevăzute în oferta iniţială a acestuia actualizată.
9.12. Contractul subsecvent va fi atribuit in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii
comunicarii.

10. FINANTAREA LUCRARILOR CARE FAC OBIECTUL CONTRACTELOR SUBSECVENTE

10.1. Finantarea lucrarilor este asigurata in proportie de 90% prin contractul de finantare incheiat
intre achizitor si Banca Europeana de Investitii, restul fiind asigurat din bugetul local al Sectorului
1 al Municipiului Bucuresti.

11. DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR. DURATA CONTRACTULUI SUBSECVENT.

11.1. Durata de executie a lucrarilor care fac obiectul contractului subsecvent nu va depasi 6 luni
decat in situatii temeinic justificate.
11.2. Durata contractului subsecvent este compusa din durata de executie a lucrarilor la care se
adauga durata de garantie a lucrarilor din contractul subsecvent.

12. DURATA DE GARANTIE A LUCRARILOR DIN CONTRACTUL SUBSECVENT

12.1. Durata de garantie a lucrarilor din contractul subsecvent este de 5 (cinci) ani de la data
receptiei la terminarea lucrarilor contractate (care au facut obiectul contractului subsecvent).

Pag 7 din 16
13. PRETUL CONTRACTULUI SUBSECVENT. MODALITATI DE PLATA

13.1. Pretul contractului subsecvent, la semnarea acestuia, este un pret initial, pretul final al
contractului subsecvent fiind stabilit pe baza lucrarilor contractate, real executate, confirmate de
catre dirigintii de santier si acceptate de catre achizitor, fiind astfel aplicabile art. 1865-1866 din
Codul civil. Pretul final al contractului nu poate depasi cu mai mult de 10% pretul estimat initial.
13.2. Plata lucrarilor executate se va realiza in lei, pe baza situatiilor de lucrari lunare prezentate
de executant, continand lucrarile real executate in luna anterioara prezentarii la plata, confirmate
de catre dirigintii de santier si acceptate de catre achizitor. Prezentarea situatiei de lucrari lunare
se face de catre executant in termen de cel mult 10 zile lucratoare ale lunii in curs pentru lucrarile
executate in luna anterioara.
13.3. Acceptarea de catre achizitor a situatiei de lucrari este conditionata, in mod cumulat, de:
(1) confirmarea situatiei de lucrari de catre dirigintele de santier insotita de atasamente;
personalul achizitorului poate verifica, prin sondaj, corectitudinea masuratorilor prezentate in
atasamente;
(2) prezentarea raportului executantului privind stadiul lucrarilor potrivit situatiei de lucrari
prezentate la plata, insotita de graficul de executie actualizat;
(3) prezentarea de catre executant a copiei documentelor de calitate in legatura cu lucrarile
prezentate la plata;
(4) prezentarea de catre executant a documentelor de justificare a cheltuielilor efectuate in
legatura cu lucrarile prezentate la plata.
13.4. Acceptul sau refuzul motivat al situatiilor de plata de catre achizitor se va realiza in scris
intr-un interval de timp rezonabil de la primirea tuturor documentelor de plata – de regula 10 zile
lucratoare. Valoarea lucrarilor care vor fi acceptate la plata va fi determinata de cheltuielile
efectuate de executant astfel cum acestea rezulta din documentele de justificare a cheltuielilor
prezentate; nu vor fi acceptate la plata lucrari pentru care documentele de justificare a cheltuielilor
nu exista/nu sunt concludente.
13.5. Executantul va emite factura numai dupa ce situatia de lucrari a fost acceptata de catre
achizitor.
13.6. Plata facturilor emise se va realiza in termen de cel mult 30 de zile de la data primirii
facturii.
13.7. Plata facturii finale a lucrarilor pe un amplasament se va face dupa verificarea si acceptarea
situatiei de lucrari definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive,
dar, in special, din cauza unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va
fi platita imediat. Emiterea facturii finale pentru lucrarile pe amplasament se va face dupa
semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pe amplasamentul respectiv.

14. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI SUBSECVENT

14.1. Constituirea garantiei de buna executie a contractului subsecvent


(1) Garantia de buna executie se constituie in cota de 10% din valoarea fara TVA a contractului
subsecvent.
(2) In situatia in care garantia de buna executie este constituita printr-un instrument de
garantare, executantul va constitui integral garantia de buna executie in cel mult 5 zile lucratoare
de la data semnarii contractului subsecvent. Nerespectarea termenului de constituire a garantiei de
buna executie conduce la aplicarea de penalitati, prin raportare la valoarea fara TVA a
contractului. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sa fie cel putin egala cu
durata contractului subsecvent.

Pag 8 din 16
14.2. Restituirea garantiei de buna executie a contractului subsecvent
(1) Achizitorul va restitui/elibera garantia de buna executie a contractului dupa cum urmeaza:
a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii fara obiectiuni a
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor contractate, daca nu a ridicat pana la acea
data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.
b) Restul de 30% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii fara
obiectiuni a procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor contractate, daca nu a ridicat pana la
acea data pretentii asupra ei.
c) Daca procesele-verbale de receptie a lucrarilor contractate se incheie cu obiectiuni,
garantia de buna executie cuvenita se va restitui in termen de 14 zile de la data incheierii notei de
stingere a obiectiunilor.
(2) Daca receptia la terminarea lucrarilor contractate este amanata sau respinsa potrivit legii sau
daca remedierile pentru stingerea obiectiunilor mentionate in procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor contractate nu se executa, in mod culpabil, in termenul convenit de parti, se
va considera ca riscul de vicii ascunse nu este minim.
14.3. Executarea garantiei de buna executie
(1) Autoritatea contractanta va emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in oricare din urmatoarele situatii:
a) Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract;
b) Executantul nu plateste achizitorului in termen de 30 de zile o suma datorata;
c) Executantul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 30 de zile de la primirea
solicitarii achizitorului privind remedierea defectiunii;
d) Se creaza circumstante care sa indreptateasca achizitorul sa rezilieze contractul
subsecvent, indiferent daca s-a trimis sau nu instiintare de reziliere
(2) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are
obligatia de a notifica pretentia executantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate,
precum si modul de calcul al prejudiciului.
(3) In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, pe durata executiei
lucrarilor, executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de
executat, in termen de 5 zile lucratoare de la executare, sub sanctiunea rezilierii contractului.

15. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI

15.1. Achizitorul se obliga sa nu incheie, pe durata acordului, un contract avand ca obiect


achizitionarea lucrarilor care fac obiectul acordului cu alti operatori economici decat promitentul-
executant.
15.2. Prin exceptie de la clauza 15.1, achizitorul are dreptul sa incheie cu alt operator economic
un contract de achizitie publica avand ca obiect achizitionarea acelorasi lucrari care fac obiectul
acordului in cazul in care promitentul-executant nu mai are capacitatea de a raspunde solicitarilor
achizitorului și/sau acesta este implicat in executarea unui alt contract subsecvent al carui stadiu
de executie, potrivit valorii lucrarilor acceptate la plata pana la data emiterii solicitarii pentru
incheierea unui nou contract subsecvent, este mai mic de 80% din valoarea contractata, in
termenul de executie stabilit (6 luni).

16. OBLIGATIILE EXECUTANTULUI

16.1. Executantul are urmatoarele obligatii generale:


(1) sa nu recruteze sau nu incerce sa recruteze personal sau forta de munca din cadrul
personalului achizitorului

Pag 9 din 16
(2) sa nu dea, sa nu se ofere sa dea (direct sau indirect) unei persoane din structura
organizatorica a achizitorului orice fel de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca
stimulent sau recompensa pentru a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu acordul/
contractul subsecvent
(3) sa asigure executarea lucrarilor cu personal suficient si care sa aiba calificarea, pregatirea si
experienta necesare potrivit legii si a caietului de sarcini;
(4) sa asigure respectarea tuturor reglementarilor aplicabile in vigoare in legatura cu protectia
mediului, cu sanatatea si securitatea in munca si cu protectia sociala
16.2. Obligatii privind personalul responsabil de indeplinirea contractului
(1) Pentru fiecare amplasament din cadrul contractului executantul va numi un sef de santier; in
cazul in care scarile aceluiasi imobil figureaza ca amplasmente distincte, pentru acestea se va
numi un singur sef de santier.
(2) Pentru fiecare amplasament din cadrul contractului executantul va numi un responsabil cu
controlul tehnic de calitate in santier (CQ/ CTC); in cazul in care scarile aceluiasi imobil figureaza
ca amplasmente distincte, pentru acestea se va numi un singur responsabil cu controlul tehnic de
calitate.
(3) Executantul va asigura un numar suficient de responsabili tehnici cu executia atestati
potrivit legii astfel incat acestia sa aiba posibilitatea de a-si indeplini obligatiile prevazute de lege
la toate lucrarile pe care le coordoneaza; de regula, se va asigura un responsabil tehnic cu executia
la cel mult 8-10 amplasamente.
(4) Dispozitiile de numire a persoanelor prevazute la clauzele 16.2.(1)-(3) vor fi prezentate
achizitorului la semnarea contractului subsecvent si se vor constitui anexe la respectivul contract
subsecvent.
16.3. Obligatii privind asumarea decalajului intre executia lucrarilor si plata acestora
(1) Executantul se obliga sa sustina executia conforma a lucrarilor, fara intarzieri si fara a
diminua ritmul de executie din motive financiare, pana la efectuarea platilor potrivit clauzelor
acordului/contractului.
(2) Promitentul-executant are obligatia de a demonstra modul in care va fi indeplinita obligatia
de la clauza 16.3.(1) in cadrul ofertei depuse pentru încheierea contractelor subsecvente.
16.4. Obligatii privind asigurarile
(1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa
verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre
terte persoane fizice sau juridice.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, in copie, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate), in termen de 5 zile lucratoare de
la semnarea contractului/ efectuarea platii primelor curente.
(3) Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii, in privinta
sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
executant.
16.5. Obligatii privind cesiunea
(1) Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
prezentul acord si prin contractele subsecvente acestuia.
(2) Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea lucrarilor efectuate,
(3) Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei cesiuni cu
respectarea acordului prealabil scris al achizitorului, in conditiile prevazute de dispozitiile Codului
Pag 10 din 16
Civil.
16.6. Obligatii in perioada de garantie
(1) In perioada de garantie a lucrarilor executantul impreuna cu proiectantul si dirigintele de
santier vor inspecta din 3 in 3 luni lucrarile executate, intocmind procese-verbale de constatare a
modului in care se comporta lucrarile, cu indicarea tuturor viciilor ascunse identificate, a
masurilor de remediere si a termenului in care acestea vor fi aplicate; un exemplar original al
fiecarui proces-verbal va fi transmis achizitorului in termen de 3 zile de la intocmire. In lipsa
proiectantului, dirigintele de santier poate dispune masurile si temenele de realizare a lucrarilor de
remediere.
(2) Executantul, in termen de cel mult 5 zile de la stabilirea masurilor de remediere, va incepe
executia lucrarilor necesare pentru inlaturarea viciilor ascunse, utililizand procedee si materiale in
conformitate cu cerintele caietelor de sarcini; finalizarea acestora se va realiza cu respectarea
termenului indicat in procesul-verbal de constatare.
(3) Executantul va notifica achizitorul, proiectantul si dirigintele de santier privind finalizarea
lucrarilor de remediere si va pune la dispozitia achizitorului toate documentele privind calitatea
materialelor utilizate pentru realizarea remedierilor. Achizitorul va organiza, in termen de 5 zile
de la notificare, inspectia lucrarilor de remediere executate; in urma inspectiei, daca lucrarile
executate au inlaturat viciile ascunse, se va intocmi un proces-verbal de stingere a remedierilor.
Urmatoarea inspectie a lucrarilor se va programa la 3 luni de la data semnarii procesului-verbal de
stingere.
(4) Toate costurile executantului in legatura cu remedierea viciilor ascunse sunt suportate in
mod exclusiv de catre acesta.
(5) In situatia in care, in intervalul de 3 luni dintre doua inspectii programate, locuitorii
imobilului semnaleaza existenta unor vicii acunse, se vor aplica clauzele 15.1-15.3.
(6) In cazul in care executantul, in mod culpabil si repetat, nu respecta termenele prevazute la
clauza 15.2, autoritatea contractanta va fi indreptatita sa execute garantia de buna executie in
limita prejudiciului creat si, dupa caz, sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa execute
remedierile respective.
16.7. Obligatii privind subcontractantii
(1) Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi
conditii in care el a semnat cu achizitorul acordul-cadru si scontractele subsecvente acestuia.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea acordului-cadru/contractului toate
contractele incheiate cu subcontractantii desemnati si de a notifica autoritatii contractante orice
modificari intervenite pe durata acordului cadru/ contractului susbsecvent privind subcontractantii
implicati.
(3) Executantul poate introduce/schimba/ oricare subcontractant nominalizat in oferta, în
perioada de implementare a acordului-cadru/ contractului, numai in urmatoarele conditii:
a) Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si nu se va efectua decat
dupa notificarea achizitorului si primirea aprobarii din partea acestuia.
b) Noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care
îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către
contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.
(4) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii acordului
cadru/contractului subsecvent, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare
substantiala a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.
a) In aceasta situatie, executantul va transmite achizitorului numele, datele de contact si
reprezentantii legali ai subcontractantilor implicati ulterior in executarea contractului.

Pag 11 din 16
b) De asemenea, executantul este responsabil de transmiterea certificatelor si a altor
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie
indeplinit.
(5) Contractele incheiate cu subcontractantii şi declaraţiile acestora vor fi prezentate cu cel
puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către noii subcontractanţi.
(6) In cazul in care se introduc noi subcontractanţi, declaraţi ulterior semnarii contractului
subsecvent, părţile vor intocmi act aditional astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi
sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.
(7) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(8) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(9) Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor
a subcontractarii oricarei parti a contractului subsecvent nu va elibera executantul de niciuna
dintre obligatiile sale.
(10) Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale intre subcontractant si
achizitor.
(11) Achizitorul va efectua in mod direct plati corespunzatoare partii/partilor din contract
indeplinite de catre subcontractantii propusi in oferta și/sau introdusi ulterior in acordul-
cadru/contract, daca subcontractantii respectivi si-au exprimat optiunea in acest sens, sub conditia
ca prestatia acestora sa fie confirmata prin documente agreate de achizitor, executant si
subcontractant sau de achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, executantul
blocheaza confirmarea executarii obligatiilor asumate de subcontractant.
(12) In vederea efectuarii platilor directe, executantul are obligatia de a incheia cu
subcontractantii contracte de cesiune de creanta in conditiile prevazute de Codul civil.
(13) În vederea determinării valorii creanţei, executantul are obligaţia de a specifica
partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către subcontractanți, valoarea la care
se ridică partea/părţile respective, precum şi acordul subcontractanţilor cu privire la aceste
aspecte.
16.8. Obligatii privind tertii sustinatori (daca este cazul)
(1) Pentru executarea contractului, executantul raspunde in solidar cu tertul/tertii sustinator(i) in
cazul in care a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara
invocand sustinerea acestuia/acestora. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/
sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de
sustinere asumate prin angajament.
(2) In cazul in care executantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului, iar
pentru indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau capacitatea
tehnica si profesionala a beneficiat de sustinerea unui/unor tert/terti, acesta are obligatia sa
garanteze achizitorului materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm de sustinere,
printr-un act incheiat cu tertul/tertii sustinator(i), anexa la prezentul contract, in care se va
prezenta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea
propriului angajament de sustinere.
(3) In cazul in care executantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului
subsecvent, iar pentru a demonstra indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si
financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala a beneficiat sustinerea unui/unor tert/terti,
executantul cesioneaza, cu titlu de garantie, in favoarea achizitorului, orice drept la despagubire
si/sau pretentie la daune pe care le-ar putea avea impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru
Pag 12 din 16
nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere. In acest sens, prin actul
incheiat intre executant si tertul/tertii sustinator(i), anexa la contract, partile vor stabili dreptul
achizitorului la orice drept la despagubire si/sau pretentie la daune pe care le-ar putea avea
executantul impotriva tertului/tertilor sustinator(i) pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin
angajamentul ferm de sustinere
(4) In cazul in care executantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, iar
sustinerea tertului/tertilor vizeaza resurse netransferabile, achizitorul are dreptul de a se adresa
tertului/tertilor sustinatori in vederea asigurarii indeplinirii obligatilor sumate prin angajamentul
dat.

17. FORTA MAJORA

17.1. Forta majora este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil care
face imposibila executarea acordului/contractelor. Pot fi considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare
a unei carantine, embargou.
17.2. Forta majora trebuie sa fie constatata de o autoritate competenta.
17.3. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
17.4. Forta majora exonereaza partile de indeplinirea obligatiilor asumate prin acord/contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.
17.5. Indeplinirea acordului/contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore,
dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
17.6. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
acordului/contractului, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

18. CAZUL FORTUIT

18.1. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut nici impiedicat de catre partea care
ar fi trebuit sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.
18.2. Partea afectata de cazul fortuit are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acestuia.
18.3. Daca evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totala si definitiva de executare a
oricareia dintre obligatiile asumate in acord/contract, atunci acordul/contractul este desfiintat de
plin drept si fara vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

19. IMPREVIZIUNEA

19.1. Partile isi vor executa obligatiile asumate prin acord/contract, chiar daca executarea lor a
devenit mai oneroasa din cauza schimbarii exceptionale a unor imprejurari care nu au putut fi
prevazute inainte de semnarea acordului/contractului.
19.2. In situatia in care schimbarea exceptionala a imprejurarilor conduce la executarea excesiv de
oneroasa a acordului/contractului, facand vadit injusta obligarea oricareia dintre parti la
indeplinirea obligatiilor sale, partile pot stabili, de comun acord, una din urmatoarele masuri:
(1) adaptarea acordului/contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si
beneficiile rezultate din schimbarea exceptionala a imprejurarilor;
(2) incetarea acordului/contractului.

20. PUNERE IN INTARZIERE. PENALITATI.

20.1. Oricare dintre parti este pusa de drept in intarziere daca, din vina sa exclusiva, nu respecta
Pag 13 din 16
oricare dintre termenele stabilite in acord/contract.
20.2. In cazul in care promitentul-executant nu respecta, din vina lui exclusiva, termenele asumate
prin acord/contract, achizitorul are dreptul de a aplica penalitati in valoare de 0,10% din pretul
contractului/ pretul lucrarilor neexecutate la termenele convenite pentru fiecare zi de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor asumate. Conditiile de aplicare a penalitatilor se
stabilesc in fiecare contract.
20.3. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile la expirarea perioadei stabilite, atunci
executantul are dreptul, ca penalitati, la o suma echivalenta cu 0,10% pe zi pentru fiecare zi de
intarziere.

21. SUSPENDAREA ACORDULUI

21.1. Acordul nu poate fi suspendat decat in perioada de actiune a fortei majore. Conditiile de
suspendare a contractelor se stabilesc in clauzele contractelor respective.

22. INCETAREA ACORDULUI

22.1. Prezentul acord poate inceta prin oricare din urmatoarele modalitati:
(1) Executarea acordului;
(2) Nerespectarea termenelor asumate prin prezentul acord de catre una dintre parti, in mod
culpabil, da dreptul partii lezate de a considera acordul reziliat de drept, fara judecata si fara
punere in intarziere;
(3) De comun acord intre parti, in situatia prevazuta la clauza 19.2. (1). Incetarea acordului se
va produce la termenul si in conditiile stabilite de parti, prin act aditional.
(4) Denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti, cu conditia transmiterii unui preaviz cu
cel putin 15 zile inaintea datei de la care se doreste incetarea acordului. Denuntarea nu produce
efecte in privinta obligatiilor executate sau care se afla in curs de executare;
(5) Judecatorul-sindic a decis, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, intrarea in procedura
de faliment a promitentului-executant. Incetarea acordului/contractelor in derulare se va produce
la data emiterii sentintei/incheierii;
(6) Pe numele promitentului-executant/ a persoanelor din conducerea promitentului-executant a
fost emisa o hotarare judecatoreasca definitiva pentru participarea la activitati de criminalitate
organizata, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani. Incetarea acordului/contractelor in
derulare se va produce la data emiterii hotararii judecatoresti definitive.
22.2. Rezilierea unui contract subsecvent din motive imputabile promitentului-executant conduce
la rezilierea de drept a acordului cadru, fara judecata, fara punere in intarziere si fara a fi necesara
nicio alta formalitate din partea promitentului-achizitor.

23. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

23.1. Promitentul-achizitor si promitentul-executant vor depune toate eforturile pentru a rezolva


pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in
cadrul sau in legatura cu indeplinirea acordului/contractului.
23.2. Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, promitentul-achizitor si promitentul-
executant nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca
disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL

Limba care guverneaza contractul este limba romana.


Pag 14 din 16
25. COMUNICARI

25.1. Comunicari scrise


(1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord, trebuie sa fie
transmisa in scris si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, prin fax sau posta electronica sau
vor fi inmanate personal la adresele indicate mai jos:
Pentru Achizitor: Adresa:…………………
In atentia: dl……………
Fax: …………….

Pentru Executant: Adresa:…………………


In atentia: dl……………
Fax: ………………

(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:
a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;
b) in caz de transmitere prin fax/ posta electornica, in ziua urmatoare transmiterii;
c) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire.
(3) Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta
trimisa la ultima adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.
(4) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
25.2. Comunicari verbale
(1) Comunicarile intre parti se pot face si verbal, cu conditia confirmarii in scris in cel mult o zi
lucratoare de la data primirii comunicarii verbale.

22. LEGEA APLICABILA

25.3. Acordul si contractele sale subsecvente vor fi interpretate conform legilor din Romania.
25.4. In orice actiune in legatura cu contractul, partile, impreuna cu personalul lor, de conducere
sau de executie, salariat sau contractat, vor respecta si se vor supune tuturor reglementarilor direct
aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de
Prima Instanta.
25.5. Fiecare parte va despagubi pe cealalta parte in cazul oricaror pretentii si actiuni in justitie
rezultate din orice incalcari ale prevederilor in vigoare de catre acesta, personalul sau, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonatii acestuia.

26. CLAUZE FINALE

26.1. Orice modificare a clauzelor si/sau ale documentelor acordului se poate face numai prin
semnarea de catre parti a unui act aditional la acord.
26.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii acordului-cadru, de a conveni
modificarea clauzelor acestuia, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care
lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data
încheierii acordului-cadru sau in cazul in care devine necesara adaptarea acelor clauze afectate de
modificări ale legii.
26.3. Partile declara ca au inteles si accepta toate clauzele din prezentul acord. Prezentul acord
Pag 15 din 16
reprezinta vointa partilor si anuleaza orice alte intelegeri anterioare, verbale sau scrise.
26.4. Partile declara ca accepta in mod expres clauzele referitoare la punere in intarziere, reziliere,
denuntare unilaterala, imprevizune si ca nu le considera ca fiind clauze neuzuale, in intelesul art.
1203 Cod Civil.
26.5. Daca oricare dintre clauzele prezentului acord este declarata nula potrivit legii, celelalte
clauze raman valabile si continua sa produca efecte intre parti. Partile vor inlocui clauza declarata
nula cu o clauza valabila.

Prezentul acord s-a incheiat astazi,………………….., in ........... exemplare originale, cate un


exemplar pentru fiecare parte.

PROMITENT-ACHIZITOR PROMITENT-EXECUTANT
(semnaturi autorizate) Denumire
(semnaturi autorizate)

Pag 16 din 16