P. 1
Temeiurile Declararii Revizuirii (Art.449 Lit.(b), (c) CPC Al RM)

Temeiurile Declararii Revizuirii (Art.449 Lit.(b), (c) CPC Al RM)

|Views: 199|Likes:
Published by Eduard Botnari

More info:

Published by: Eduard Botnari on Feb 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

Temeiurile declararii revizuirii (art.449 lit.

b), c) CPC al RM)
Revizuirea hotărîrelor este o cale de atac extraordinară, de retractare, de regulă nesuspensivă de executare, prin intermediul căreia se poate obţine desfiinţarea hotărîrelor şi încheierilor irevocabile, şi rejudecarea pricinei în cazurile prevăzute expres de lege. Comparativ cu celelalte căi de atac, prin care se critică hotărârea atacată în raport cu materialul dosarului existent la data pronunţării acelei hotărâri, prin intermediul revizuirii, hotărârea atacată este contestată, de regulă, în temeiul unor împrejurări noi, necunoscute de instanţă la data pronunţării hotărârii. În literatura de specialitate s-a exprimat părerea că scopul revizuirii este repararea erorilor de fapt sau, cu alte cuvinte, prin intermediul ei se urmăreşte retractarea hotărârii atacate, deoarece starea de fapt reţinută de către instanţa care a dat hotărârea, văzută prin prisma elementelor noi, nu mai corespunde adevărului. Erorile de drept nu pot fi corectate pe calea revizuirii. Pentru admisibilitatea revizuirii nu se cere verificarea corectitudinii aplicării unei legi de instanţă în temeiul materialelor de la dosar, săvîrşirii unor sau altor acţiuni procesuale, justeţei aprecierii probelor, trăsături ce sînt caracteristice celorlalte căi de atac. Principalul obiectiv al instanţei ce examinează cererea de revizuire este de a constata existenţa sau lipsa temeiurilor stabilite prin lege pentru exercitarea revizuirii care, în majoritatea lor, se reduc la apariţia unor circumstanţe noi ce n-au fost cunoscute în momentul judecării cauzei de primă instanţă sau în apel, respectiv, recurs. S-a mai menţionat că motivele caracteristice de revizuire presupun că hotărârea, a cărei revizuire se cere, a fost justă în raport cu actele dosarului existente la data pronunţării hotărîrii, însă ulterior s-au descoperit materiale noi ori s-a constatat că probele care au fundamentat-o au fost false, astfel încît situaţia de fapt reţinută de instanţă, văzută prin prisma noilor elemente, nu mai corespunde realităţii, impunîndu-se retractarea hotărârii respective. Revizuirea prezintă o dublă importanţă: de a casa hotărârea sau decizia irevocabilă cînd starea de fapt stabilită este contestată de noile împrejurări apărute şi de a determina adoptarea unei noi soluţii care ar fi în concordanţă cu adevărul obiectiv. I. Au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute petiţionarului anterior

Fiind o cale extraordinară de atac, revizuirea poate fi exercitată doar în condiţiile şi temeiurile expres prevăzute în art.449, CPC al RM. Unul din temeiurile prevăzute de art 449, CPC este prevăzut la lit. b), care prevede: au devenit cunoscute unele circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinii care nu au fost şi nu au putut fi cunoscute petiţionarului anterior; Acesta reprezintă un temei specific, deoarece descrie particularităţile specifice acestora: - Sunt fapte juridice. - Există la momentul soluţionării pricinii. - Se află ulterior soluţionării pricinii şi nu pot fi cunoscute iniţial. -Au importanţă esenţială pentru soluţionarea pricinii. Prin urmare pentru înţelegerea acestui temei el trebuie analizat sub aspectele acestor patru particularităţi: 1. Pot fi numai fapte juridice. Adică acele acţiuni sau evenimente de caredepinde naşterea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor persoanelor.Aici nu trebuie de confundat cu probele nou apărute, care sunt doar mijloace procedurale noi de administrare a faptelor care existau la momentul soluţionării şi au fost cunoscute tot la momentul soluţionării cauzei.

449 C. ca urmare a încălcării legislaţiei. prevăzut la lit.137 C. adică faptele noi. atunci. nu au fost cunoscute de instanţă la judecarea pricinei. II. Nu se includ în această categorie faptele care au apărut ulterior pronunţării hotărîrii. Unul dintre temeiurile de declarare a revizuirii. Deşi instanţa în faza de investigare a procesului este în principal angajată în stabilirea unor circumstanţe apărute. Trebuie să nu fie şi nici să nu putut fi cunoscute de instanţă sau participanţi la momentul soluţionării cauzei. În ce priveşte felul înscrisurilor pe care se poate întemeia o cerere de revizuire. precum şi transformarea lor după ce hotărârea a devenit irevocabilă (de exemplu. dar au schimbat doar ulterior situaţia el fiind temei pentru o nouă cerere.2. civ. act. aşa că trebuie aplicate regulile generale privind acest fel de probe în acţiunile obişnuite. Trebuie să existe la momentul soluţionării cauzei. semne grafice. certificat. cît şi aflate ulterior soluţionării cauzei acestea nefiind temei pentru revizuire căci nu au avut o influenţă esenţială. s-au descoperit înscrisuri probatoare care au fost reţinute de un participant la proces sau care nu au putut fi prezentate instanţei într-o împrejurare ce nu depinde de voinţa participantului la proces. În viziunea procesualiştilor ruşi. în acest stadiu instanţa analizează doar noile circumstanţe apărute. se va considera orice document. civ. Astfel. Dacă noile circumstanţe apărute. totuşi descoperirea unor noi circumstanţe deja pune la dubii legalitatea şi temeinicia hotărîrei. Instanţa mai are obligaţia de a stabili care au fost cauzele care au împiedicat stabilirea circumstanţelor ulterior apărute. conform opiniei susţinute de procesualiştii ruşi. nu constituie temei de revizuire. 3. scrisoare de afaceri ori scrisoare personală. De menţionat că trebuie să deosebim faptele nou apărute ulterior.c) art. Trebuie să aibă importanţă esenţială pentru soluţionarea cauzei astfel încît la luarea lor în considerare să aibă loc o schimbare a situaţiei de fapt ce generează şi schimbarea situaţiei de drept interpretată de instanţă. după ce a fost soluţionată pricina. convenţie. RM.449 C. contract. dacă s-a respectat termenul de adresare în instanţa de revizuire. ci ar trebui să ridice problema la eliminarea acesteia în ordine de supraveghere.c) art. legea nu dă nici o indicaţie. Aceasta este o trăsătură esenţială deoarece deşi ele nu sunt cunoscute totuşi ele trebuie să existe pentru a influenţa starea de fapt. altfel ele n-ar fi influenţat starea la momentul soluţionării şi nu ar pune sub îndoială hotărîrea instanţei de judecată. precum şi primit prin fax. în condiţiile lit. civ. ci de înaintare a unei noi acţiuni cu privire la micşorarea cuantumului pensiei ce urmează a fi achitată). şi dacă revizuientul are dreptul de a depune o asemenea cerere. proc. alt material expus în scris cu litere. proc. RM. Trebuie de menţionat faptul că în lipsa noilor circumstanţe apărute. stipulează cazul în care după emiterea hotărârii s-au descoperit înscrisuri probatoare care au fost reţinute de un participant la proces sau care nu au putut fi prezentate instanţei într-o împrejurare ce nu depinde de voinţa participantului la proces. proc. instanţa nu va avea dreptul sa revizuiască decizia. instanţa nu verifică legalitatea şi temeinicia hotărîrei pronunţate şi devenita irevocabilă. în conformitate cu art. în cadrul revizuirii în temeiul apariţiei de noi circumstanţe sau fapte esenţiale ale pricinei care nu i-au fost şi nici nu-i puteau fi cunoscute petiţionarului anterior. şi nu examinează în detaliu legalitatea şi valabilitatea unei decizii deja irevocabile şi executorie. hotărîrea judecatorească este absolut legală şi temeinică. înscrisul. 4. cifre. RM. După emiterea hotărîrii. poştă electronică ori prin alt mijloc de comunicare sau în alt mod ce permite citirea . acordarea gradului de invaliditate persoanei care a fost obligată la plata pensiei alimentare.

Însa în unele cazuri dacă înscrisul poartă o dată ulterioară pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere. civ.400 C. Aceste înscrisuri ca probe trebuie să fie concludente şi pertinente. înscrisul trebuie sa fie prezentat de partea care exercită calea de atac. legiuitorul admite o derogare de la această condiţie.a) alin. De asemenea. Gromov. Totuşi. Revizuientul nu trebuia sa cunoasca la momentul judecării fondului faptul ca partea adversă deţine înscrisul dat.informaţiei care se referă la circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii şi care pot confirma veridicitatea lor. iar nu să se pretindă instanţei să-l administreze din oficiu. În cazurile date se va putea de intentat o nouă acţiune civilă. faptele juridice constatate prin înscrisul nou-descoperit trebuie să se distingă prin esenţialitate. înscrisul trebuie să aibă forţă probantă prin el însuşi. revizuentul să nu fi cunoscut faptul reţinerii înscrisului. După T. necuprinzând declaraţii de martori. deja nu mai pot servi drept temei de revizuire. modificarea împrejurărilor constatate prin înscrisurile nou-descoperite. prevăzând în . fără să fie nevoie de a fi confirmat prin alte mijloace de probă. Aliev şi N. Pentru a se admite cererea de revizuire. care nu este cunoscut instanţei. RM. dacă era să cunoască ca există un asemenea înscris atunci putea solicita reclamarea acestuia în ordinea art. şi nu de revizuire. şi plus la aceasta. Înscrisul trebuia să fi existat la momentul judecării pricinei. mărturisiri. 4. înscrisul invocat trebuie să fi existat la data când a fost pronunţată hotărârea ce se cere a fi revizuită. 2. Dacă însă instanţa de judecată nu a utilizat toate posibilităţile care îi sunt recunoscute de lege pentru a constata un fapt juridic. proc. 3. trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: partea interesată trebuie să prezinte un înscris nou. el poate servi ca temei de revizuire doar cu condiţia că se referă la situaţii atestate de alte înscrisuri preexistente. atunci suntem în prezenţa unui temei de recurs declarat împotriva hotărârilor şi încheierilor pentru care nu este prevăzută calea apelului. şi care nu a fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărîrea. dar nu a facut reclamarea probei date. procesele-verbale de efectuare a unor acte de procedură şi actele care se anexează la acestea. 1. atunci el nu vai putea invoca ulterior inscrisul dat drept temei de revizuire. Noţiunea de înscris trebuie luată în accepţiunea ei restrânsă. care existau în momentul pronunţării hotărârii.T. conform lit. rapoarte de expertize. RM. Acele înscrisuri care au fost obţinute sau întocmite după emiterea hotărîrei. 119 CPC. civ. recursul împotriva hotărârilor şi încheierilor pentru care nu este prevăzută calea apelului poate fi înaintat pe temeiul că nu au fost constatate şi elucidate pe deplin circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinii în fond. înscrisul trebuie să fie determinant.c) art. participanţii în proces au dreptul să utilizeze toate mijloacele procedurale recunoscute de lege pentru a obţine probele necesare.A. nu poate servi drept temei de exercitare a revizuirii în condiţiile lit. În caz că a cunoscut despre existenţa înscrisului. Partea interesată trebuie să prezinte un înscris nou. Înscrisul trebuie să aibă forţă probantă prin el însuşi. însă a fost descoperit după pronunţarea hotărîrei.449 C. chiar autentificate. proc. la înscrisuri urmează să atribuim şi procesele verbale ale şedinţelor de judecată.(1) art. Astfel.

trebuie să se distingă prin esenţialitate. există. . Bucureşti: ALL BECK. despre care pur şi simplu i-a dat uitării. adică dacă înscrisul ar fi fost prezentat în cadrul judecării cauzei. dacă avem în vedere finalităţile pe care le urmăreşte. Iar.1 din august 1994. că legiuitorul ţine cont de faptul că riscul unei greşeli de judecată. 2. desigur. instituţia revizuirii serveşte la înlăturarea deficienţelor. Înscrisul trebuie să fie determinant. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova. Faptele juridice care urmează să fie constatate prin noul înscris. aceste împrejurări nu trebuie să fie datorate culpei sau neglijenţei sale. nr. Monografii şi publicaţii din ediţii periodice 1. cererea de revizuire urmează să fie declarată inadmisibilă.07. Треушников М. adică la o altă interpretare a actelor sau a depoziţiilor de martori. nr. Tratat de drept procesual civil. Poalelungi M. în realizarea justiţiei este unul destul de semnificativ.. 2004. 2001.2003. însă care fie a fost reţinut intenţionat de un participant la proces. Deşi nu există neapărat erori judiciare cu caracter insurmontabil. fie nu a putut fi prezentat instanţei într-o împrejurare ce nu depinde de voinţa participantului la proces.К. 4. 3. Iaşi: Junimea. Radu D. contrare celei din sentinţa atacată. Bucureşti: ALL BECK. din 12.calitate de temei de revizuire un fapt cunoscut de către unii participanţi în momentul examinării cauzei.225-XV din 30 mai 2003 // M. etc. Гражданский процесс. 2000. totuşi. dacă prin ele se tinde numai la reconsiderarea probelor pe care s-a întemeiat prima instanţă. 5.M. ar fi putut rasturna faptele recunoscute de instanţă. Dacă una di condiţiile enumerate mai sus nu este îndeplinită.111. la respectarea legislaţiei şi la realizarea justiţiei Referinţe bibliografice Acte normative 1... 2006. Revizuientul trebuie să demonstreze acea împrejurare care nu a depins de voinţa sa în procesul dat. temeinicia şi legalitatea hotărârii care a fost pronunţată fără luarea lor în considerare. Roşu Cl. şi nicidecum ca nefondată.Şterbeţ V. revizuientul nu va putea declara revizuire în temeiul că a gasit un înscris după pronunţarea hotărîrei. 6. Spre exemplu. 2001. Nu se poate admite cererea de revizuire sprijinită pe acte noi. Constituţia Republicii Moldova. Chişinău: Cartier. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile. Macinscaia V. 5. 2. a respectării legalităţii şi temeiniciei hotărârii judecătoreşti. Rolul pe care îl are această cale de atac. Durac Gh. Drept procesual civil.. existenţa acestei căi de atac dovedeşte.. Dacă instanţa ar fi cunoscut acest înscris ar fi pronunţat o altă soluţie. Москва: Городец-издат. Monitorul Oficial al R. adoptată la 29. Dănilă L. adoptat prin Legea nr.O.1994. Leş I. Drept procesual civil. Această instituţie constituie o garanţie esenţială în activitatea de îndreptare a erorilor judiciare. dar şi etapă a procesului civil.06. trebuie să aibă forţa necesară de-a combate şi a influienţa constatările instanţei despre drepturile şi obligaţiile părţilor şi ale altor participanţi.

2007. proc. 2006 .Boroi. Codul de procedură civilă. nr. . G. Belei. RM) "Revista Naţională de Drept".10.4. Revizuirea hotărârilor judecătoreşti civile pentru cazul descoperirii unor înscrisuri probatoare noi (lit.c) art. pag. nr.Cu privire la practica aplicării legislaţiei procesuale la examinarea cauzelor civile în ordine de revizuire Buletinul CSJ a RM 1/4.6.40 Practica judiciară a Republicii Moldova 1. 1996 7. civ.449 C. Comentat şi adnotat.Rădescu.Bucureşti: ALL. D.14 . E.2005. Hotărîrea Plenului CSJ a RM din 03.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->