Sunteți pe pagina 1din 1

CaDitolulI

dineaincasirii gi oportunita_ rcareaautovehiculelor revine <ei,care administreazd par-

nnele fizice- cetiteni, care ep$acelorcareau domiciliul ximum 5%l f ald de salariul p afl6 pe teritoriut localitdlii. b azare al pldtitorilor, prin dministreazd hotelul, camh odihnd, in baza bonului nri pldtitor al taxei pentru lalneard se indicdin bonul tra se percepetaxa balnea_ e seamd pe taxd. Dareade stat timestrial, pdnd la ulti_ gestionard, conformformutul FiscalPrincipal Stat. de viloare este prezentat in getuIunitdliiadministrativ_ statlilite pentruprezentarea "perceptoral taxei se lichi_ h termen de 10 zile de la n taxa perceputdpAni la FL Inea incasdrii gi oportulneare revine agentului r4fngrul, sanatoriul, casa d_
a lrtcnora

de Taxade la posesorii cffini 1.2.10. la carelocuiesc fizice- cetaleni, Pldtitoriitaxeisuntpersoanele obgtegti, de locuinlele stat,cooperatiste, cdiniin oraggiintrelin privatizate. gi precum in apartamentele cdruiase Taxase percepepentrufiecarean, pe parcursul cdinele, mirimeaei alcdtuiegte: intreline 9i pentru cdine; 1 - (maximum 50%din salariulminim) pentru cAini; 2 - imaximum din 150% salariulminim)
Localedin RepublicaMoldova AsociatiaPrimarilorsi Golectivitdtilor N-: