Sunteți pe pagina 1din 9

Capitolul

20
PERE}I EXTERIORI TIP
CORTIN|

20.1. GENERALIT|}I Alc\tuire constructiv\

Fa]adele u[oare prefabricate sunt Peretele-cortin\ se compune din


alc\tuite dintr-o structur\ de rezisten]\ urm\toarele elemente (fig.20.2):
proprie [i elemente de umplutur\. • stratul exterior, decorativ [i de
Acestea se caracterizeaz\ prin grosime etan[are, care poate fi realizat din
[i greutate redus\. sticl\ emailat\, tabl\ de o]el emailat\,
Cele mai r\sp^ndite tipuri de fa]ade tabl\ [i aluminiu [i, `n propor]ie mai
u[oare sunt pere]ii-cortin\ [i panourile redus\, azbociment tabl\ galvanizat\
de fa]ad\ (fig.20.1.III). sau tabl\ inoxidabil\;
Peretele-cortin\ este un perete u[or, • izola]ia termic\ - din polistiren
suspendat la exteriorul structurii de celular, spum\ de sticl\, produse
rezisten]\ a cl\dirii (fig.20.1.II). minerale;
Acest tip de perete nu depinde, din • bariera de vapori se realizeaz\ cu
punct de vedere dimensional, de folii sintetice, lacuri, vopsele;
exteriorul cl\dirii, comparativ cu panoul • stratul interior se execut\, de cele
de fa]ad\ care este modulat dup\ mai multe ori, din tabl\ galvanizat\,
traveele structurii de rezisten]\, pl\ci de azbociment, pl\ci aglomerate
deoarece se fixeaz\ `ntre elementele din lemn, tabl\ de aluminiu;
acesteia.

325
Pere]i cortin\
I. Pozarea panourilor `n raport cu structura de rezisten]\
~n cadrul `ntre stâlp [i plan[eu ~ntre elementele structurale verticale

S
Stâlp de rezisten]\ (S)
Pc
Panou, perete, cortin\ (Pc)
S

S Pc S
S Pc S
~ntre elementele structurale orizontale La exteriorul structurii de rezisten]\
S
S

Pc
Pc

S
S

S Pc S
Pc

II. Montarea panourilor la pere]ii cortin\


Panou perete cortin\
Stâlpul structurii de rezisten]\
Panou perete cortin\
Stâlpul structurii de rezisten]\
Rama panoului Plan[eu de rezisten]\
Plan[eu de rezisten]\
Parte vitrat\
Fa]ada se prezint\ ca o
suprafa]\ mare, plan\ cu
Parapet opac alternan]e transparente [i
opace
Plan[eu de rezisten]\

Racordare orizontal\ Plan[eu de rezisten]\


[i vertical\ Plan[eu de rezisten]\

Perete interior
Stâlpul structurii de rezisten]\
Panou perete cortin\

III. ~nchiderea cl\dirilor cu panouri de fa]ad\ [i panouri perete


cortin\
Scheletul
Stâlpul structurii structural al
de rezisten]\ fa]adei cortin\

Plan[eu de Scheletul de T^mpl\ria p\r]ii


rezisten]\ rezisten]\ al vitrate
cl\dirii
Parapet
Parapet 1. ~mbr\c\minte opac
1. ~mbr\c\minte
interioar\ a interioar\ a
panoului panoului
3. Strat de protec]ie exterior
3. Strat de protec]ie exterior
2. Strat izolator 2. Strat izolator

Fig. 20.1 Pere]i cortin\. Pozarea panourilor (I). Montarea panourilor cortin\ (II).
Tipuri de fa]ade (III)

326
• ramele panourilor sunt alc\tuite, la al o]elului). Pentru preluarea
cl\dirile de locuit, `n mare propor]ie, din deforma]iilor liniare produse de
aluminiu sau o]el; temperatur\, la `mbin\rile dintre dou\
• etan[area panourilor se face cu elemente metalice liniare, se prevede
masticuri, profile din cauciuc [i din un man[on fixat rigid `n interiorul unuia
materiale plastice. din elemente, pe care poate culisa liber
cel de al doilea element. In cazul
20.2. COMPORTAREA LA AC}IUNI
dilatarii `mpiedicate, `n elemente apar
EXTERIOARE
eforturi care pot produce ruperi sau
Comportarea la ac]iunea diferitelor flamb\ri ale acestora.
solicit\ri la care sunt supu[i peretii-
cortin\, `n cursul exploat\rii (sarcinile Ac]iunea caloric\ a radia]iei solare
climatice, ac]iunea chimic\ a mediului asupra pere]ilor u[ori, a c\ror capacitate
`nconjur\tor, zgomotul, umiditatea, de acumulare este redus\, impune
focul), impun rezolvarea unor probleme m\suri speciale pentru asigurarea
noi `n compara]ie cu pere]ii tradi]ionali. confortului termic. Aceste m\suri sunt
Ac]iunea v^ntului constituie determinate de:
`nc\rcarea principal\ pe care o preiau
pere]ii-cortin\. - limitarea cantit\]ii de energie
Preluarea presiunii [i a suc]iunii caloric\ transmis\;
v^ntului se realizeaz\ prin leg\turile de
- `nt^rzierea procesului de
ancorare a fa]adei u[oare de structura
transmitere prin folosirea suprafe]elor
cl\dirii (fig.20.3).
opace ;
Paramentului exterior al panourilor,
alc\tuit din pl\ci de grosime mic\, -folosirea, la exterior, a materialelor
trebuie s\ i se asigure un grad de capabile s\ reflecte o parte a energiei
rigiditate la ac]iunea v^ntului. Aceasta calorice datorita radia]iei solare(aluminiu
se realizeaz\ prin elemente de oxalat) sau a panourilor ventilate.
consolidare sau printr-o geometrie
eficient\ (ondulat, cutat ) la `ncovoiere. Pentru combaterea ac]iunii calorice a
Alt\ solicitare dominant\ a acestor radia]iei solare, la pere]ii-cortin\ se pot
pere]i, comparat\ cu cei tradi]ionali, folosi urm\toarele mijloace:
este varia]ia de temperatur\. Aceast\ condi]ionarea aerului `n interiorul
sensibilitate caracteristic\ fa]adelor `nc\perilor, orientarea (spre nord sau
u[oare se explic\ prin faptul c\ `n sud) a fa]adelor, folosirea geamurilor
alc\tuirea lor intr\ materiale cu greutate transparente duble, a geamurilor
redusa, cu coeficient de dilatare ridicat termoasbsorbante, simple sau duble, a
(la aliajele de aluminiu, coeficientul de geamurilor stratificate reflectante [i a
dilatare fiind dublu, `n compara]ie cu cel ecranelor de protec]ie.

327
Pere]i cortin\. Sec]iuni. Detalii
Sec]iune orizontal\ Fa]ad\ cu pere]i cortin\
Sec]iune vertical\
Profil de leg\tur\ EXTERIOR
`ntre panouri Strat de protec]ie exterior

Tavan din
Etan[are Izola]ia median\ ipsos carton
a panoului
Bulon de prindere a
panoului de structura INTERIOR Profil de aluminiu
Cota tavanului

de rezisten]\ din rama panoului 1. Strat


3. Parament exterior
de protec]ie
interior
~mbr\c\minte interioar\
St^lp din structura de rezisten]\
St^lpul
2. Strat izolator (vat\ structurii
mineral\, poliuretan, de rezisten]\
polistiren)
Sec]iune vertical\
Rama
panoului -
profil de
1. ~mbr\c\minte aluminiu
interioar\ a panoului 2. Strat izolator

Plint\ 3. Strat de protec]ie exterior


Pardoseal\
{ap\
INTERIOR EXTERIOR

Bulon de prindere
Plint\ Pies\ profilat\
Plan[eu Plac\ de blocaj a bulonului
din aluminiu
Cota pardoselei
de rezisten]\ (cu l\crimar)
Aparat de reglaj

Plan[eu
Rost de de rezisten]\
dilatare

Tavan din Profil orizontal de Strat


exterior
ipsos carton rezisten]\ a panoului
cortin\ Grinda din tabl\
de
structurii de aluminiu
Tocul ferestrei
rezisten]\

INTERIOR EXTERIOR

Tavan din
ipsos carton

Cota tavanului

Fig. 20.2 Pere]i cortin\. Sec]iune orizontal\ [i vertical\. Sec]iune vertical\ prin
`nchiderea exterioar\

328
Ecranele de protec]ie se folosesc la 20.3. ETAN{EITATEA
exteriorul cl\dirii cu scopul ca radia]ia
Aceast\ exigen]\ trebuie asigurat\
solar\ s\ nu ajung\ pe suprafa]a
`n caz de ploaie, z\pad\, praf [i v^nt.
fa]adei. Acestea se realizeaz\ prin
scoaterea `n consol\ a plan[eelor sau Problema etan[eit\]ii la fa]adele
prin prelungirea spre exterior a plinurilor u[oare este una dintre cele mai delicate
dintre ferestre. Ecranele se folosesc si din punct de vedere tehnic, deoarece
ca elemente constructive distinctive, pune probleme de alc\tuire [i de
care se monteaz\ pe fa]ad\.
impermeabilizare a rosturilor.
Pentru reglarea radia]iei solare [i a Rosturile prin care poate p\trunde
luminozit\]ii se pot prevedea ecrane apa [i aerul sunt cele de la nivelul
mobile. Ecranele de protec]ie permit racord\rilor dintre elementele structurii
reducerea instala]iilor pentru metalice a peretelui-cortin\, elementele
condi]ionarea aerului, care prezinta
structurii metalice [i de umplutur\,
dezavantajul de a fi costisitoare.
p\r]ile fixe [i de umplutur\ ale
~n afar\ de ac]iunea caloric\, radia]ia t^mpl\riei.
solar\ mai are [i o ac]iune fotochimic\, O condi]ie a leg\turilor din rosturi
ce se manifest\ prin alterarea culorilor
este aceea ca ele trebuie s\ r\m^n\
[i `mb\tr^nirea maselor plastice. Din
elastice `n timp [i s\ permit\ deplasarea
aceast\ cauz\, trebuie creat\
posibilitatea `nlocuirii materialelor relativ\ a elementelor peretelui-cortin\,
degradate. supuse tas\rilor, eforturilor alternate ale
v^ntului, precum [i contrac]iilor termice
Coroziunea atmosferic\ este (fig.20.2).
important\ la structurile metalice ale
Produsele de etan[are se clasific\ `n:
pere]ilor-cortin\, diferen]iindu-se dup\
tipurile de atmosfer\: marin\, • produse care actionaz\ prin
industrial\, urban\, rural\. aderen]\, din care fac parte: produsele
`n form\ de past\ [i cimenturile elastice
Coroziunea galvanic\ (datorit\
(cauciuc sintetic);
cuplurilor galvanice `ntre 2 metale cu
poten]iale electrice diferite) este • materiale care lucreaz\ la
pre`nt^mpinat\ prin separarea, cu compresiune, din care fac parte:
materiale slab conduc\toare de materialele celulare (spume pe baz\ de
electricitate (neopren), a contactului cauciuc sintetic) [i materiale profilate
dintre aluminiu-aram\; zinc-aram\; o]el (elastomeri [i plastomeri).
neprotejat-aram\; o]el neprotejat-
aluminiu.

329
Pere]i cortin\
Fixarea panourilor cortin\ (din tabl\ neizolat\ termic) pe structura de rezisten]\
direct cu bol] filetat
cu brid\ cu [urub mecanic
cu [urub la ambele capete

{aib\ de cauciuc
Brid\ din {aib\ de cauciuc {aib\ de cauciuc
tabl\

Element de
Element de Element de rezisten]\
Element de
rezisten]\ rezisten]\
rezisten]\
Panou Panou Panou Panou
cortin\ cortin\ cortin\ cortin\
{aibele de cauciuc asigur\ etan[area [i elasticitatea pentru
preluarea deform\rilor din solicit\ri mecanice [i/sau termice.

Izolare termic\ la pere]i cortin\

Panou neizolat termic Parapet termoizolant


Panou cortin\ izolat termic

Asamblare componente panouri


Mecanic\ (cu bride, Fixare independent\ pe Fixarea ulterioar\ a
profile, rame) structura de rezisten]\ paramentului exterior
Parament Parament Parament Termoizola]ia [i
~mbr\c\minte ~mbr\c\minte paramentul interior
exterior exterior exterior
interioar\ interioar\
de protec]ie de protec]ie de protec]ie formeaz\ un sistem
de protec]ie de protec]ie preasamblat

E I E I E I
Strat termoizolator
Strat termoizolator Strat de aer
(polistiren, vat\
(polistiren, vat\
mineral\) Strat de protec]ie
mineral\)
Strat de aer Baghete de calare neetan[ la vapori
Ram\ metalic\
Structura de rezisten]\

Pozarea panourilor `n raport cu montan]ii peretelui cortin\


Dispunerea panourilor `n fa]a montan]ilor
Profil acoperire
Montant

Panou perete
Retrageri locale ale
plan[eului `n care se
dispun montan]ii
Panou perete
Montant Montant

Fig.20.3 Pere]i cortin\. Fixarea mecanic\ a panourilor. Izolarea termic\.


Asamblarea componentelor. Dispunerea panourilor `n raport cu montan]ii

330
20.4. COMPORTAREA HIGROTERMIC| • se evit\ ca punctele de `mbinare s\ nu
La proiectarea pere]ilor-cortin\, una prezinte "pun]i fonice";
din problemele principale o constituie • se are `n vedere faptul c\ nu poate fi
determinarea rezisten]ei reale la m\rit esen]ial efectul fonic, prin
transmisie termic\ (fig.20.3). Aceasta se utilizarea de materiale grele pentru
poate realiza numai dac\ se ]ine seama p\r]ile opace.
de fluxul termic al elementelor pline ale Problema izol\rii fonice aferent\ p\r]ii
fa]adei, ale scheletului metalic [i al vitrate a pere]ilor este una dintre
structurii de rezisten]\ a cl\dirii. problemele cele mai complexe `n
Scheletul metalic al pere]ilor-cortin\
arhitectura cl\dirilor.
poate prezenta pun]i termice
importante, la nivelul c\rora se pot Sticla constituie un perete
produce fenomene de condens; acestea transparent de lumin\ [i, de obicei,
sunt evitate `n m\sura `n care sunt foarte sub]ire; a[adar, ea este
suprimate profilele ce traverseaz\ comparat\ cu o piele de tob\. Un grad
grosimea panoului. de izola]ie fonic\ (urm\rind,
Iner]ia termic\ a fa]adelor u[oare concomitent, [i o izola]ie termic\) se
constituie o problem\ esen]ial\ `n
ob]ine prin ferestrele duble, cu
asigurarea confortului termic.
geamurile distan]ate la minimum 2 cm.
Capacitatea caloric\ redus\ a
fa]adelor u[oare poate fi compensat\ de E recomandabil s\ fie asociate cu
capacitatea de absorb]ie a pere]ilor geamuri de grosimi diferite.
interiori [i a plan[eelor, cu condi]ia ca Geamul cel gros se amplaseaz\ `n
acestea s\ fie masive [i s\ nu fie partea de unde vine zgomotul. ~n cazul
c\ptu[ite cu materiale izolante (termice
`n care se folosesc geamuri simple
sau fonice), ce reduc capacitatea de
pentru izola]ie fonic\, grosimea
absorb]ie.
acestora va fi de 8...10 mm sau 10...12
Problema asigur\rii confortului termic
la cl\dirile cu pere]i-cortin\ este mm.
deosebit\, din cauza alc\tuirii lor {ocurile primite direct de pere]ii-
eterogene: suprafe]e vitrate mari [i cortin\ (spre exemplu zgomotul ploii sau
mas\ redus\. al grindinii) pot fi atenuate pe p\r]ile
20.5. IZOLA}IA ACUSTIC| pline ale fa]adei, prin prevederea de
Exigen]a acustic\ `[i m\re[te materiale fonoabsorbante c^t mai
eficacitatea, dac\: apropiate de locurile de impact. P\r]ile
• se asigur\, pe c^t posibil, izolarea vitrate nu pot fi protejate dec^t de o
fonic\ a p\r]ilor vitrate; pern\ de aer situat\ `ntre dou\ geamuri.

331
20.6. REZISTEN}A LA FOC. mecanic\ redus\. Aceast\ asamblare
se realizeaz\ prin ambutisare sau
~n caz de incendiu, principalele func]iuni
`mbulonare, prin ad\ugarea/
ale peretelui exterior sunt:
nead\ugarea unor profile auxiliare.
• limitarea extinderii focului `n
Pentru o comportare termic\
interiorul cl\dirii;
favorabil\ a peretelui, va fi asigurat\
• `mpiedicarea propag\rii focului `ntre
ventilarea termoizola]iei, prin circula]ia
etaje;
aerului `ntre stratul termoizolant [i
• `mpiedicarea propag\rii focului `n
parametrul exterior.
cl\dirile adiacente.
Montarea independent\ a celor 3
Ferestrele reprezint\ zone de
elemente `n structura de rezisten]\ a
protec]ie nul\ `mpotriva focului.
peretelui poate fi realizat\, prin
~n cazul pere]ilor-cortin\, este
asigurarea unei circula]ii a aerului, `n
necesar\ folosirea unor materiale
special atunci c^nd paramentul exterior
rezistente la foc - pentru elementele
este executat din sticl\.
componente ale fa]adelor - [i fixarea lor
Panourile de `nchidere pot fi dispuse
`n structura de rezisten]\, eventual, la
`n raport cu montan]ii: la limita
nevoie, utilizarea unor perdele de ap\
interioar\, `ntre sau `n fa]a montan]ilor
care s\ se opun\ trecerii focului [i care
(fig.20.3). Dispunerea la limita interioar\
s\ limiteze temperatura.
a montan]ilor este dezavantajoas\,
20.7. MONTAJUL PERE}ILOR CORTIN| deoarece ofer\ posibilitatea cre\rii
Componentele pere]ilor-cortin\ pot fi pun]ilor termice. Pozarea panourilor
asamblate prin lipire, pe cale mecanic\ `ntre sau `n fa]a montan]ilor rezolv\
sau independent. par]ial sau total problema pun]ilor
Cele trei straturi ale pere]ilor u[ori se termice, dar m\re[te distan]a la care se
asambleaz\ prin lipire, c^nd stratul de g\sesc panourile `n fa]a plan[eelor,
izolare termic\ este rigid [i c^nd pl\cile cre^nd astfel dificult\]i `n separarea [i
interioare [i exterioare ofer\ o bun\ izolarea fonic\ a pere]ilor (fig.20.1).
suprafa]\ de lipit cu miezul. Lipirea se Caracteristicile principale ale pere]ilor-
realizeaz\ cu cleiuri rezistente la cortin\, indiferent de tipul lor, sunt
umezeal\. Dac\ miezul termoizolant urm\toarele:
este permeabil la vapori, apare 1. Se preteaz\ la o uzinare complet\,
necesar\ introducerea unei bariere de
`n serii mari, `n `ntreprinderi care
vapori `ntre fa]a interioar\ [i miez
asigur\ o execu]ie riguros controlat\.
(fig.20.3).
Asamblarea mecanic\, pe contur, a 2. Asigur\ o reducere important\ a
celor trei straturi se efectueaz\ `n cazul consumului de manoper\ pe [antier [i o
straturilor termoizolante cu rezisten]\ scurtare a duratei de execu]ie.

332
3. Unele solu]ii permit montarea din 7. Cheltuielile de `ntre]inere, la acest tip
interiorul cl\dirii ceea ce conduce la de pere]i, sunt mult mai reduse dec^t
suprimarea cheltuielilor legate de cele pe care le presupun cl\dirile
schele, iar execu]ia lucr\rilor se poate tradi]ionale, deoarece acestia sunt
desf\[ura independent de condi]iile alc\tui]i, la exterior, din materiale
meteorologice. neporoase, care nu re]in praful [i apa,
4. Grosimea redus\ a pere]ilor- nu favorizeaz\ fixarea [i dezvoltarea
cortin\ spore[te suprafa]a util\ a microorganismelor; `ntre]inerea lor
`nc\perilor. constand , `n general, `n sp\larea
5. Grosimea redus\ a pere]ilor periodic\.
permite o rezolvare mai economic\ a 8. Ofer\ posibilit\]i noi de tratare a
structurii de rezisten]\ a cl\dirii [i a fa]adelor din punct de vedere
funda]iilor, fapt ce determin\ o reducere arhitectural, `ntr-o ampl\ gam\ de
important\ a costului transportului de solu]ii, pun^nd la dispozi]ia arhitectului o
materiale. mare varietate de materiale (sticl\,
6. Pere]ii-cortin\ pot fi `nlocui]i, par]ial metal, email), culori, ca [i posibilit\]i de
sau total. rezolvare a reliefului fa]adelor.

333