Sunteți pe pagina 1din 54

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

Proiectul Phare TVET RO 2005 /017-553.04.01.02.04.01.03 MEdCT CNDIPT / UIP Materiale de înv are pentru clasa
Proiectul Phare TVET RO 2005 /017-553.04.01.02.04.01.03 MEdCT CNDIPT / UIP Materiale de înv are pentru clasa

MEdCT CNDIPT / UIP

Materiale de înv are pentru clasa a XI-a

DOMENIUL: Industrie alimentar CALIFICAREA: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase NIVELUL: 3

rit, panifica ie i produse f inoase NIVELUL: 3 MODULUL II: PREG TIREA CEREALELOR PENTRU M

MODULUL II: PREG TIREA CEREALELOR PENTRU M CINI

Acest material a fost elaborat prin finan

PENTRU M CINI Acest material a fost elaborat prin finan Dezvoltare institu s i s t

Dezvoltare institu

sistemului de înv

mânt profesional și tehnic

Noiembrie 2008

e î n v mânt profesional și tehnic Noiembrie 2008 a Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician

a

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

AUTORI:

Prof. Dr gu Oana Veronica, gradul didactic II - Grup colar de Industrie Alimentar Dumitru Mo oc , Gala i Prof. Diculescu Anca Loredana, gradul didactic II - Grup colar de Industrie Alimentar Dumitru Mo oc , Gala i

CONSULTAN :

Catinca Scrio teanu

Claudia C linescu - expert curriculum - CNDIPT UIP

Ivan Mykityn - expert asisten tehnic Liliana Dr ghici - expert local, coordonator

- expert curriculum - CNDIPT UIP

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

CUPRINS INTRODUCERE
CUPRINS
INTRODUCERE
pag. 4
pag. 4

COMPETEN E

OBIECTIVE

CUPRINS INTRODUCERE pag. 4 COMPETEN E OBIECTIVE pag. 5 Pag. 6 FI DE DESCRIERE A ACTIVIT
CUPRINS INTRODUCERE pag. 4 COMPETEN E OBIECTIVE pag. 5 Pag. 6 FI DE DESCRIERE A ACTIVIT
pag. 5 Pag. 6
pag. 5
Pag. 6
FI DE DESCRIERE A ACTIVIT II
FI DE DESCRIERE A
ACTIVIT II

INFORMA II PENTRU ELEVI

6 FI DE DESCRIERE A ACTIVIT II INFORMA II PENTRU ELEVI Pag.7 Pag. 8 ACTIVIT I
6 FI DE DESCRIERE A ACTIVIT II INFORMA II PENTRU ELEVI Pag.7 Pag. 8 ACTIVIT I
Pag.7 Pag. 8
Pag.7
Pag. 8

ACTIVIT I DE ÎNV ARE

II PENTRU ELEVI Pag.7 Pag. 8 ACTIVIT I DE ÎNV ARE Pag. 9 FI DE ÎNREGISTRARE
Pag. 9
Pag. 9
FI DE ÎNREGISTRARE A PROGRESULUI ELEVULUI
FI DE ÎNREGISTRARE A
PROGRESULUI ELEVULUI

CUVINTE CHEIE / GLOSAR

ÎNREGISTRARE A PROGRESULUI ELEVULUI CUVINTE CHEIE / GLOSAR Pag. 34 Pag. 36 INFORMA II PENTRU PROFESOR
ÎNREGISTRARE A PROGRESULUI ELEVULUI CUVINTE CHEIE / GLOSAR Pag. 34 Pag. 36 INFORMA II PENTRU PROFESOR
Pag. 34 Pag. 36
Pag. 34
Pag. 36

INFORMA II PENTRU PROFESOR

FI E REZUMAT

Pag. 37 Pag. 38
Pag. 37
Pag. 38
II PENTRU PROFESOR FI E REZUMAT Pag. 37 Pag. 38 SOLU II DE ACTIVITATE BIBLIOGRAFIE Pag.

SOLU II DE ACTIVITATE

BIBLIOGRAFIE

Pag. 37 Pag. 38 SOLU II DE ACTIVITATE BIBLIOGRAFIE Pag. 47 Pag. 55 Domeniul: Industrie alimentar
Pag. 37 Pag. 38 SOLU II DE ACTIVITATE BIBLIOGRAFIE Pag. 47 Pag. 55 Domeniul: Industrie alimentar
Pag. 47 Pag. 55
Pag. 47
Pag. 55

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

INTRODUCERE

Materialul de înv are prezent, destinat procesului de formare al elevilor claselor a XI-a, din domeniul de preg tire Industrie Alimentar , calificarea: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase , nivel 3 de calificare, este constituit din Materiale de învăţare pentru elevi i Materiale pentru profesor . Elaborarea materialului de înv are are la baz Standardul de preg tire profesional i Curriculumul ce se refer la modul

II- PREG TIREA CEREALELOR PENTRU M CINI

Auxiliarul orienteaz activitatea profesorului în demersul didactic centrat pe elev, urm rind prin activit ile propuse i materialele realizate, formarea abilit ilor cheie i a celor tehnice specializate la elevi, dup absolvirea modulului.

Informa iile privind curriculumul colar, fi ele de descriere a activit ii de urm rire

a progresului colar, glosarul, activit ile propuse pentru elevi, individuale, de grup,

interactive, practice mai ales, se constituie în instrumente de lucru, care preg tesc elevii în vederea form rii competen elor profesionale necesare certific rii i practic rii

meseriei lor. Abordarea diferen iat a elevilor este asigurat de folosirea stilurilor de înv are auditiv, vizual, practic. Ei sunt antrena i s lucreze autonom i în echipe, sunt îndruma i s se informeze, folosind bibliografia i paginile de web, s întruneasc proiecte, referate, eseuri, s - i împart sarcinile, dar i s coopereze, s - i prezinte produsele în fa a clasei, a evaluatorilor. Î i întocmesc portofolii, reprogrameaz în acord cu profesorul activit ile nerealizate. Toate aceste demersuri au drept scop cre terea eficien ei înv rii i responsabilizarea elevilor.

eficien ei înv rii i responsabilizarea elevilor. Foarte important! Citi i cu aten ie toate cerin

Foarte important! Citi i cu aten ie toate cerin ele înainte de a încerca s le rezolva i! Dac observa i vreo problem la una din cerin e, aduce i acest lucru în aten ia profesorului înainte de a începe proba. Înainte de a începe lucrul, asigura i-v c dispune i de toate materialele i ustensilele necesare. Dac nu a i în eles sau dac nu ti i cum s rezolva i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v îndrum . Rezolva i toate sarcinile date!

i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v îndrum . Rezolva i toate sarcinile
i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v îndrum . Rezolva i toate sarcinile
i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v îndrum . Rezolva i toate sarcinile
i sarcina de lucru, solicita i sprijinul profesorului care v îndrum . Rezolva i toate sarcinile

Profesorul va ine eviden a exerci iilor i problemelor pe care le-a i rezolvat i a activit ilor pe care le-a i desf urat i va evalua progresul realizat.

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

MODULUL II PREG TIREA CEREALELOR PENTRU M CINI

UNIT I DE COMPETEN PENTRU ABILIT I CHEIE:

C2 Gândire critic i rezolvare de probleme

C2.1. Identific probleme complexe

C2.2. Rezolv probleme

C2.3. Evalueaz rezultatele ob inute

UNIT I DE COMPETEN TEHNICE GENERALE:

Competen a 14.1: Conduce opera ia de cur ire a cerealelor

Criterii de performan :

(a)

Verificarea opera iei de cur ire a cerealelor

(b)

Supravegherea deservirii utilajelor

(c)

Identificarea eventualelor defec iuni ale utilajelor

Competen a 14.2: Verific modul de efectuare a opera iei de prelucrare a

înveli ului

Criterii de performan :

(a)

Conducerea opera iei de prelucrare a înveli ului

(b)

Supravegherea deservirii utilajelor care prelucreaz înveli ul boabelor

(c)

Identificarea eventualelor defec iuni ale utilajelor care prelucreaz înveli ul boabelor

Competen a 14.3: Verific modul de efectuare a opera iei de condi ionare a cerealelor

Criterii de performan :

(a)

Conducerea opera iei de condi ionare

(b)

Supravegherea deservirii utilajelor pentru condi ionare

(c)

Supravegherea deservirii utilajelor pentru condi ionare

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

OBIECTIVE

OBIECTIVE Dup parcurgerea unit ii de competen U14 Preg tirea cerealelor pentru m cini , elevii

Dup parcurgerea unit ii de competen U14 Preg tirea cerealelor pentru

m cini , elevii vor fi capabili s :

Enumere principiile de separare ale cerealelor;

Identifice corpurile str ine care se elimin din masa de cereale în timpul

precur irii cerealelor;

Deserveasc utilajele de cur ire, prelucrare a înveli ului i de condi ionare a

cerealelor;

Identifice eventualele defec iuni ale utilajelor;

Remedieze defec iunile identificate;

Respecte normele de protec ie a muncii specifice fiec rui utilaj

de protec ie a muncii specifice fiec rui utilaj Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru

FI DE DESCRIERE A ACTIVIT II

Tabelul urm tor detaliaz exerci iile incluse în unit ile de competen 2, 14

Numele candidatului

Data începerii unit ii de competen . Data promov rii unit ii de competen

de competen . Data promov rii unit ii de competen Competen Sarcina   Subiect / tem

Competen

Sarcina

 

Subiect / tem

Realizat

de lucru

 

Competen a14.1:

1,2,3,

Verificarea opera iei de cur ire a cerealelor Supravegherea deservirii utilajelor Identificarea eventualelor defec iuni ale utilajelor

 

Conduce opera ia de cur ire a cerealelor

4,5,

10,12

Competen a 14.2:

Verific modul de efectuare a opera iei de prelucrare a înveli ului

5,6,7,

Conducerea opera iei de prelucrare a înveli ului Supravegherea deservirii utilajelor care prelucreaz înveli ul boabelor Identificarea eventualelor defec iuni ale utilajelor care prelucreaz înveli ul boabelor

 

8,9,10

11,13

Competen a 14.3:

5,10,12

Conducerea opera iei de condi ionare Supravegherea deservirii utilajelor pentru condi ionare Supravegherea deservirii utilajelor pentru condi ionare

 

Verific modul de efectuare a opera iei de condi ionare a cerealelor

14,15

16,17

Datele candidatului sunt incluse pe aceast fi pentru a fi folosite la întocmirea registrelor CPN, fi a eviden iind exerci iile realizate i datele relevante.

Elevul i-a format unitatea de competen 14:

------------------------------ Semn tura candidatului

------------------------------ Semn tura evaluatorului

--------------------------

Data

------------------------

Data

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

INFORMA II PENTRU ELEVI

Dragi elevi,

Am realizat acest material de

înv are pentru voi, deoarece suntem

convinse c v va ajuta în formarea

competen elor profesionale necesare

certific rii

i

practic rii

meseriei

voastre.

Ve i observa c majoritatea

activit ilor de înv are individuale

sau pe grupe- sunt destinate

activit ilor practice legate de:

pe grupe- sunt destinate activit ilor practice legate de: modul cum pot fi separate corpurile str

modul cum pot fi separate

corpurile str ine din masa de

cereale;

scopul i metodele de i metodele de

condi ionare a cerealelor;

scopul i metodele de condi ionare a cerealelor; deservirea utilajelor specifice opera iilor de preg

deservirea utilajelor

specifice opera iilor de

preg tire a cerealelor

pentru m cini .

iilor de preg tire a cerealelor pentru m cini . Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

ACTIVITA I DE ÎNV ARE

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini Competen a 1 Conduce opera ia de cur ire a cerealelor Numele elevului:

Data:

ACTIVITATEA NR. 1

1. Corpurile str ine influen eaz negativ calitatea i randamentul m cin rii.

Completa i urm toarea schem cu tipurile de corpuri str ine:

i urm toarea schem cu tipurile de corpuri str ine: CORPURI STR INE 2. Da i

CORPURI STR INE

cu tipurile de corpuri str ine: CORPURI STR INE 2. Da i câte trei exemple din
cu tipurile de corpuri str ine: CORPURI STR INE 2. Da i câte trei exemple din
cu tipurile de corpuri str ine: CORPURI STR INE 2. Da i câte trei exemple din

2. Da i câte trei exemple din fiecare tip de corpuri str ine.

i câte trei exemple din fiecare tip de corpuri str ine. Timp de lucru: 30 minute

Timp de lucru: 30 minute

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini Competen a 1 Conduce opera ia de cur ire a cerealelor Numele elevului:

Data:

ia de cur ire a cerealelor Numele elevului: Data: ACTIVITATEA NR. 2 DIAGRAMA VENN Sarcina de

ACTIVITATEA NR. 2

DIAGRAMA VENN

Sarcina de lucru Efectua i urm torul exerci iu utilizând diagrama VENN ! pentru

separatorul magnetic i separatorul electromagnetic. ine i cont de indica iile de mai jos:

acest diagram este format din dou cercuri mari care se suprapun par ial se va folosi pentru a ar ta asem n rile i deosebirile între cele dou utilaje de separare asem n rile se vor trece în zona de intersec ie a cercurilor deosebirile se vor trece în zona exterioar intersec iei cercurilor

trece în zona de intersec ie a cercurilor deosebirile se vor trece în zona exterioar intersec
trece în zona de intersec ie a cercurilor deosebirile se vor trece în zona exterioar intersec
trece în zona de intersec ie a cercurilor deosebirile se vor trece în zona exterioar intersec
Utilaj 1 Utilaj 2 Deosebiri Asem n ri Deosebiri
Utilaj 1
Utilaj 2
Deosebiri
Asem n ri
Deosebiri

Lucra i în perechi, un elev scrie caracteristicile separatorului magnetic, iar cel lalt scrie caracteristicile separatorului electromagnetic în cercuri diferite. Completa i împreun zona de intersec ie a cercurilor cu elementele comune (asem n rile) celor dou utilaje. V grupa i cu o alt pereche i compara i diagramele!

Centraliza i toate asem n rile i deosebirile descoperite de toate echipele pe un poster pe care-l afi a i. Compara i diagrama voastr cu cea centralizat . Cu o alt culoare face i complet ri sau t ia i de pe diagrama voastr ce nu corespunde; V aprecia i singuri munca realizat prin unul din calificativele: foarte slab, slab, suficient, bine, foarte bine.

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini Competen a 1 Conduce opera ia de cur ire a cerealelor

Numele elevului:

Data:

ACTIVITATEA NR. 3

În figura urm toare ave i reprezentat un utilaj.

3 În figura urm toare ave i reprezentat un utilaj. Cerin e: a) identifica i utilajul;

Cerin e:

urm toare ave i reprezentat un utilaj. Cerin e: a) identifica i utilajul; b) identifica i

a) identifica i utilajul;

b) identifica i p r ile componente ;

c) enumera i frac iunile separate;

d) enumera i fazele deservirii i între inerii acestui utilaj.

Timp de lucru: 60 minute

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini Competen a 1 Conduce opera ia de cur ire a cerealelor

Numele elevului:

Data:

Deservirea i între inerea separatorului electromagnetic ACTIVITATEA NR. 4
Deservirea
i
între inerea
separatorului electromagnetic
ACTIVITATEA NR. 4

Deserviti i supravegheati functionarea separatorului electromagnetic:

Etape de lucru

Punctaj

Punctaj

Norm

propus

realizat

de timp

Verificarea orizontalit ii benzii

5

 

3

transportoare

 

Verificarea leg rii la aspira ia central

10

 

3

Cuplarea motorului electric la re eaua

5

 

5

electric

 

Pornirea aspira iei utilajului

10

 

5

Alimentarea cu grâu

5

 

5

Reglarea clapetei de distribu ie,

5

 

2

contragreut ilor i clapetei de dirijare

 

Oprirea aliment rii cu grâu

10

 

2

Oprirea aspira iei

5

 

3

Deconectarea electric a

10

 

5

electromagnetului i motorului

 

TOTAL

90

 

60

Observa ii!!

  TOTAL 90   60 Observa ii!! Timp de lucru:60 minute ;Se acord 10 puncte din

Timp de lucru:60 minute ;Se acord 10 puncte din oficiu; Deservirea utilajului se realizeaz numai sub supravegherea maistrului instructor

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini Competen a 2 Verific modul de efectuare a opera iei de prelucrare a înveli ului

Numele elevului:

Data:

iei de prelucrare a înveli ului Numele elevului: Data: ACTIVITATEA NR. 4 FI A DE AUTOEVALUARE

ACTIVITATEA NR. 4

FI A DE AUTOEVALUARE

Completa i urm toarea fi de autoevaluare cu r spunsurile pe care le considera i corecte. Dup completarea acestei rubrici, ve i confrunta r spunsurile voastre cu cele prezentate de profesor pe folie. Astfel v ve i evalua munca prin înscriere a punctajului ob inut în ultima coloana a tabelului!

Fi a de autoevaluare

 

Numele si

 

Data:

 

prenumele:

Tema: Separarea corpurilor str ine aderente pe bob

Clasa:

Nr.

   

Condi ii de realizare

 

Punctaj

crt.

Opera ii tehnologice

Definirea opera iei

Scopul opera iei

 

Utilaje

propus

realizat

1.

Descojirea

     

10

 

primar

2.

Descojirea

     

10

 

secundar

3.

Perierea

     

5

 

Punctaj total

 

25

 

Pentru ob inerea notei de trecere este necesar s realiza i 12 puncte.

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini

Competen a 1, 2,3

tirea cerealelor pentru m cini Competen a 1, 2,3 Numele elevului: Data: ACTIVITATEA NR. 5 Sarcin

Numele elevului:

Data:

ACTIVITATEA NR. 5

Sarcin de lucru: Realizarea unui referat pe o tem dat i prezentarea lui în fa a clasei.

El are urm toarea desf urare:

Profesorul împarte temele elevilor (ca de exemplu: func ionarea aparatului de udat, rolul opera iei de descojire primar a cerealelor etc.) i cerin ele de întocmire; Elevii primesc sarcina lor de lucru ce trebuie realizat pe o perioad de o lun ; Folosind manualul, noti ele din clas , c r i de specialitate, ghidul elevului, internetul i orice alte mijloace de informare dori i, trebuie s alc tuiasc referatul dup indica iile primite La termenul stabilit trebuie s prezente în fa a colegilor referatul preg tit, prin care vor transmite informa ii colegilor

FOARTE IMPORTANT! În timpul prezent rii referatului:

Asigura i-v c toat lumea v poate vedea i auzi. Încerca i s cuprinde i cu privirea întregul grup. Vorbi i clar, pe cât de normal posibil i nu foarte repede. Respira i adânc pentru ca vocea s aib o rezonan mai puternic . Dac respira i adânc v pute i controla mai bine emo iile. Fi i aten i la reac iile auditoriului pentru a evalua impactul discursului. Evita i s v juca i cu materialele sau noti ele în timp ce vorbi i. Asculta i-v în timp ce vorbi i pentru a evita s v bâlbâi i sau s merge i prea repede. V este de folos s ave i materiale vizuale pe care auditoriul s se uite astfel încât s nu v priveasc tot timpul. Nu este nici o problem dac v repeta i sau face i pauze atunci când v ajut s transmite i mesajul pe care îl ave i în minte. Este util s accentua i cuvintele cheie.

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini Competen a 2 Verific modul de efectuare a opera iei de prelucrare a înveli ului

Numele elevului:

Data:

ACTIVITATEA NR. 6

Metoda ciorchinelui

Scrie i pe mijlocul foii, într-un chenar PRELUCRARE ÎNVELI . Pornind de la acest subiect ad uga i, în jurul chenarului, alte chenare în care s nota i sugestii legate de prelucrarea înveli ului .

i sugestii legate de prelucrarea înveli ului . PRELUCRARE ÎNVELI scopul opera iei; opera iile de
i sugestii legate de prelucrarea înveli ului . PRELUCRARE ÎNVELI scopul opera iei; opera iile de

PRELUCRARE

ÎNVELI

de prelucrarea înveli ului . PRELUCRARE ÎNVELI scopul opera iei; opera iile de separare a corpurilor
de prelucrarea înveli ului . PRELUCRARE ÎNVELI scopul opera iei; opera iile de separare a corpurilor
de prelucrarea înveli ului . PRELUCRARE ÎNVELI scopul opera iei; opera iile de separare a corpurilor
scopul opera iei; opera iile de separare a corpurilor str ine aderente la bob; utilajele
scopul opera iei;
opera iile de separare a corpurilor str ine
aderente la bob;
utilajele folosite( p r i componente, deservire
i între inere);

Sugestiile pot fi referitoare la:

Activitatea se poate realiza individual i apoi pe grupe (chiar concurs!!) i apoi pe grupe (chiar concurs!!)

Exerci iul se termin în momentul în care se epuizeaz toate sugestiile referitoare la subiectul dat iul se termin în momentul în care se epuizeaz toate sugestiile referitoare la subiectul dat

Timp de lucru 120 minuteconcurs!!) Exerci iul se termin în momentul în care se epuizeaz toate sugestiile referitoare la subiectul

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini Competen a 2 Verific modul de efectuare a opera iei de prelucrare a înveli ului Numele elevului:

iei de prelucrare a înveli ului Numele elevului: Data: ACTIVITATEA NR. 7 1. Corela i, prin

Data:

ACTIVITATEA NR. 7

1. Corela i, prin s ge i, cifrele din coloana A (denumire utilaje) cu literele din coloana B (utilaje reprezentate in diagram ).

Denumire utilaje

Utilaje

1.

Descojitor Eureka

diagram ). Denumire utilaje Utilaje 1. Descojitor Eureka a) 2. Ma in combinat de sp lat

a)

2.

Ma in combinat de sp lat

b)

S
S

3.

Descojitor cu manta din mirghel

c)

E
E

2. Completa i schema cu scopurile sp l rii cerealelor

SCOPURI
SCOPURI
- - - -
-
-
-
-

Timp de lucru: 30 minute

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini Competen a 2 Verific modul de efectuare a opera iei de prelucrare a Înveli ului Timp de lucru:120 minute

Numele elevului:

Data:

ACTIVITATEA NR.8

Metoda cubului

PRELUCRAREA ÎNVELI ULUI
PRELUCRAREA
ÎNVELI ULUI

Activitatea poate fi una de recapitulare a cuno tin elor privind prelucrarea înveli ului.

Activitatea se desf oar sub form de concurs între echipele de lucru. Aceea i tem va fi analizat de toate echipele pentru ca în final s se poat compara rezultatele. Clasa se împarte pe echipe. Fiecare echip este format din 6 elevi, care î i aleg un lider i un raportor. Liderul coordoneaz i verific derularea ac iunii.

Se împart activit ile între membrii echipei. Fiecare elev prime te o foaie de

hârtie de form p trat ( o fa a cubului) pe care este scris cerin a, respectiv:

- fa a 1 - schi a utilajului

- fa a 2 scop i factori de influen

- fa a 3 p r ile componente

- fa a 4 func ionarea utilajului

- fa a 5 deservirea utilajului

- fa a 6 între inerea utilajului

Dup rezolvarea sarcinii se construie te cubul

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Cubul desf urat va ar ta astfel:

1

Schi a utilajului

2

Scop i factori

de influen

3

P r ile

componente

4

Func ionarea

utilajului

5

Deservirea

utilajului

6

Între inerea utilajului

Lucrarea în form final va fi afi at pe tabl sau folie scrise de elevi se pot lipi pe o coal de hârtie sub forma unui cub desf urat. Se vor discuta r spunsurile date.

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini Competen a 2 Verific modul de efectuare a opera iei de prelucrare a înveli ului

Numele elevului:

Data:

ACTIVITATEA NR.9

În figura de mai jos ave i prezentat un utilaj folosit la prelucrarea înveli ului cerealelor:

Cerin e:

la prelucrarea înveli ului cerealelor: Cerin e: identifica i utilajul; identifica i p r ile

identifica i utilajul; identifica i p r ile componente; deservi i utilajul prezentat( specificarea etapelor);

Sarcina de lucru const în dou etape:

O parte teoretic , de identificare a utilajului i a elementelor

O

parte teoretic , de identificare a utilajului i a elementelor

componente ale acestuia;

O parte practic , de folosire efectiv a acestuia;

O

parte practic , de folosire efectiv a acestuia;

R spunsurile se vor nota în tabel. Timp de lucru:120 minute.

Nume elev:

Cerin

R spuns

Realizat

identifica i utilajul

identifica i p r ile componente

deservi i utilajul prezentat

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

ÎNTREB RI SUPLIMENTARE

Nr.

 

insufi

sufici

bine

foarte

crt.

Întrebare

cient

ent

bine

1

Ai preg tit i verificat utilajul în vederea execut rii lucr rii ?

       

2

Ai realizat corect separarea frac iunilor respectând regulile de protec ia muncii ?

       

3

Ai igienizat corect utilajul respectând regulile de protec ia muncii specifice ?

       

4

Ai executat corect între inerea utilajului respectând etapele specifice?

       

NOT (pentru întreb rile suplimentare):

    NOT (pentru întreb rile suplimentare): Dac în evaluarea lucr rii predomin unul din

Dac în evaluarea lucr rii predomin unul din

criteriile men ionate vei primi urm toarea not :

Insuficient = nota 4 ( patru )

Suficient

=

nota 5 ( cinci) - 6 ( ase )

Bine

=

nota 7 ( apte ) 8(opt)

Foarte bine

= nota

9 ( nou ) 10( zece)

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini Competen a 1,2,3

tirea cerealelor pentru m cini Competen a 1,2,3 Numele elevului: Data: ACTIVITATEA NR.10 JOC DE ROL

Numele elevului:

Data:

ACTIVITATEA NR.10

JOC DE ROL

V efectua i instruirea practic într-o unitate de mor rit-

panifica ie din localitatea voastr , în sec ia de prelucrare a cerealelor pentru

m

cini .

Ve i fi împ r i i în grupe de câte 4 elevi, astfel :

Grupa nr. 1 supravegheaz triorul cilindric; supravegheaz triorul cilindric;

Grupa nr. 2- supravegheaz separatorul electromagnetic; supravegheaz separatorul electromagnetic;

Grupa nr. 3- supravegheaz descojitorul cu manta abraziv ; supravegheaz descojitorul cu manta abraziv ;

Grupa nr. 4 supravegheaz ma ina de periat; supravegheaz ma ina de periat;

Grupa nr. 5 supravegheaz ma ina de sp lat. supravegheaz ma ina de sp lat.

ATEN IE:

Ve i lucra numai sub supravegherea maistrului instructor i a personalului din fabric ; Ve i respecta normele de protec ie a muncii i igien specifice fiec rui utilaj sau instala ie Fiecare grup î i va întocmi fi a de observa ie. Fiecare raportor al grupei va prezenta fi a de observa ie a grupei sale.

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini Competentele 1, 2, 3 Numele
Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini
Competentele 1, 2, 3
Numele grupei:
Data:

Grupa nr.1 Fi de observa ie 1

Supravegheaz triorul cilindric

Utilaj (denumire)

P

r i

componente

Deservire

NPM i PSI

(denumire) P r i componente Deservire NPM i PSI Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor
Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini Competentele 1, 2, 3 Numele
Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini
Competentele 1, 2, 3
Numele grupei:
Data:

Grupa nr.2 Fi de observa ie 2

Supravegheaz separatorul electromagnetic

Utilaj (denumire)

P

r i

componente

Deservire

NPM i PSI

(denumire) P r i componente Deservire NPM i PSI Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini Competentele 1, 2, 3 Numele
Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini
Competentele 1, 2, 3
Numele grupei:
Data:

Grupa nr.3 Fi de observa ie 3

Supravegheaz descojitorul cu manta abraziv

Utilaj (denumire)

P

r i

componente

Deservire

NPM i PSI

(denumire) P r i componente Deservire NPM i PSI Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor
Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini Competentele 1, 2, 3 Numele
Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini
Competentele 1, 2, 3
Numele grupei:
Data:

Grupa nr.4 Fi de observa ie 4

Supravegheaz ma ina de periat

Utilaj (denumire)

P

r i

componente

Deservire

NPM i PSI

(denumire) P r i componente Deservire NPM i PSI Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini Competentele 1, 2, 3 Numele
Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini
Competentele 1, 2, 3
Numele grupei:
Data:

Grupa nr.5 Fi de observa ie 5

Supravegheaz ma ina de sp lat

Utilaj (denumire)

P

r i

componente

Deservire

NPM i PSI

(denumire) P r i componente Deservire NPM i PSI Sarcinile de lucru vor fi distribuite elevilor

Sarcinile de lucru vor fi distribuite elevilor diferen iat în func ie de progresul lor înregistrat la orele de teorie!

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 - Preg tirea cerealelor pentru m cini

Competen a 2 Verific modul de efectuare a opera iei de prelucrare a înveli ului

Numele elevului:

Data:

ACTIVITATEA NR.11

Descojirea secundar a cerealelor

Executa i sau simula i fazele de deservire a descojitorului dublu DD :

I. Preg tirea descojitorului

II. Func ionarea descojitorului

III. Oprirea descojitorului

IV.

ionarea descojitorului III. Oprirea descojitorului IV. Între inerea utilajului V împ r i i în
ionarea descojitorului III. Oprirea descojitorului IV. Între inerea utilajului V împ r i i în

Între inerea utilajului V împ r i i în grupe Fiecare elev îndepline te o sarcin Prin rotire fiecare elev va executa toate activit ile de deservire a utilajului.

va executa toate activit ile de deservire a utilajului. Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini Competentele 1, 2, 3

Numele grupei:

Data:

ACTIVITATEA NR.12

Competentele 1, 2, 3 Numele grupei: Data: ACTIVITATEA NR.12 Utilaje cur ire i condi ionare V

Utilaje cur ire i condi ionare

V afla i într-o moar , în sec ia de prelucrare a cerealelor pentru m cini . Lucra i pe grupe sau individual i îndeplini i sarcinile :

Identifica i utilajele pe care le observa i;

Corela i utilajele cu opera iile pe care le realizeaz ;

Explica i diferen a între umezire i umectare .

Profesorul urm re te îndeplinirea sarcinilor. Elevii se pot aprecia unii pe al ii.

Timp de lucru:90 minute

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini Competenta C2 Verific modul de efectuare a opera iei de prelucrare a înveli ului

ACTIVITATEA NR. 13 - FI DE EVALUARE

1. inând

cont

de

ordinea

în

procesul

tehnologic,

completa i

schema

cu

opera iile de separare a corpurilor str ine pe bob:

A. Descojirea secundar a cerealelor;

B. Perierea cerealelor

C. Descojirea primar a cerealelor;

D. Sp larea cerealelor.

primar a cerealelor; D. Sp larea cerealelor. 2. Completa i spa iile goale cu informa iile
primar a cerealelor; D. Sp larea cerealelor. 2. Completa i spa iile goale cu informa iile
primar a cerealelor; D. Sp larea cerealelor. 2. Completa i spa iile goale cu informa iile
primar a cerealelor; D. Sp larea cerealelor. 2. Completa i spa iile goale cu informa iile

2. Completa i spa iile goale cu informa iile care lipsesc:

a) Praful rezultat prin descojirea primar se nume te praf (1)

i (4)

d) Sp larea i zvântarea cerealelor se realizeaz cu ajutorul ma inii (5) .

c) Factorii care influen eaz sp larea sunt

b) Descojitorul Eureka este utilajul folosit la descojirea

(2)

(3)

3. Completa i în schem valorile indicatorilor în urma efectului de sp lare: Umiditatea cerealelor
3.
Completa i în schem valorile indicatorilor în urma efectului de sp lare:
Umiditatea
cerealelor cre te\
scade cu
Con inutul de
cenu
cre te/scade
cu .
Efectul de
sp lare
Temperatura
optim a apei
este
Impurit i
eliminate
Domeniul: Industrie alimentar
Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase
Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

4.

Explica i de ce cerealele cu umiditate mai mare de 14,5% nu se spal .

5. Completa i tabelul de mai jos cu informa ii despre opera ia de descojire

Caracteristici

Descojire primar

Descojire secundar

Scop

Tipul prafului rezultat

Utilaj folosit

Timp de lucru: 60 minute

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini

Competenta C3 Verific modul de efectuare a opera iei de condi ionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.14

Fi de observa ie

Condi ionarea la rece a cerealelor

Fi de observa ie Condi ionarea la rece a cerealelor Observa i cu aten ie aparatele

Observa i cu aten ie aparatele din imagine i completa i c su ele goale

Aparate

Denumirea

Diferen ierea

aparatelor

utilajelor

Denumirea Diferen ierea aparatelor utilajelor Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în
Denumirea Diferen ierea aparatelor utilajelor Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în
Denumirea Diferen ierea aparatelor utilajelor Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini Competenta C3 Verific modul de efectuare a opera iei de condi ionare a cerealelor

de efectuare a opera iei de condi ionare a cerealelor ACTIVITATEA NR.15 - Fi de evaluare

ACTIVITATEA NR.15 - Fi de evaluare

Deservirea aparatului de udat cu c ni e

Deserviti i supravegheati functionarea aparatului de udat cu c ni e:

 

Etape de lucru

Punctaj

Norm

Propus

realizat

de timp

Se verific nivelului apei în rezervorul aparatului;

5

   

5

Se controleaz pozi ia i starea c ni elor i a alveolelor;

10

   

5

Se controleaz starea transportorului cu melc (f r zgomote anormale);

5

   

5

Se verific dispozitivul de frânare a discului cu c ni e;

10

   

5

Se porne te alimentarea cu grâu

5

   

5

Se stabile te un debit constant de grâu;

10

   

5

Se controleaz nivelul de umiditate a grâului prin analize de laborator;

10

   

5

Se intervine i se frâneaz rotorul dac viteza lui cre te

5

   

5

Se reduce num rul de c ni e dac grâul este prea umed;

10

   

5

Se adaug sau se scoate ap din rezervor pentru a umple suficient alveolele;

10

   

5

Se gole te i se cur bazinul de depuneri i impurit i folosind conducta de golire.

10

   

10

TOTAL

90

   

60

Observa ii!!

10 TOTAL 90     60 Observa ii!! Timp de lucru:60 minute ;Se acord 10 puncte

Timp de lucru:60 minute ;Se acord 10 puncte din oficiu; Deservirea utilajului se realizeaz numai sub supravegherea maistrului instructor

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini Competenta C3 Verific modul de efectuare a opera iei de condi ionare a cerealelor

de efectuare a opera iei de condi ionare a cerealelor ACTIVITATEA NR.16 Condi ionarea la cald

ACTIVITATEA NR.16

Condi ionarea la cald a cerealelor

Întocmi i un referat cu tema Condi ionarea la cald a cerealelor , având urm toarele cerin e:

cald; Defini i opera ia de condi ionare la

cald;

Defini i opera ia de condi ionare la

Enumera i cel pu in trei avantaje ale acestei opera ii;

Enumera i cel pu in trei avantaje ale acestei opera ii;

Caracteriza i fazele procesului de condi ionare;

Caracteriza i fazele procesului de condi ionare;

Identifica i utilajele folosite în condi ionarea cerealelor.

Identifica i utilajele folosite în condi ionarea cerealelor.

Timp de lucru: 40 minute

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

Unitatea de competen 14 Preg tirea cerealelor pentru m cini Competenta C3 Verific modul de efectuare a opera iei de condi ionare a cerealelor

ACTIVITATEA NR.17

- FI DE EVALUARE

2. Completa i schema de mai jos cu efectele ob inerii umidit ii optime:

de mai jos cu efectele ob inerii umidit ii optime : utilaj UMIDITATE OPTIM la rece
de mai jos cu efectele ob inerii umidit ii optime : utilaj UMIDITATE OPTIM la rece
utilaj UMIDITATE OPTIM la rece procedee condi ionare utilaj utilaj tirea cerealelor pentru m cini
utilaj UMIDITATE OPTIM la rece procedee condi ionare utilaj utilaj tirea cerealelor pentru m cini

utilaj

UMIDITATE

OPTIM

la rece

la rece procedee condi ionare utilaj utilaj tirea cerealelor pentru m cini la cald instala ii

procedee

la rece procedee condi ionare utilaj utilaj tirea cerealelor pentru m cini la cald instala ii
la rece procedee condi ionare utilaj utilaj tirea cerealelor pentru m cini la cald instala ii
condi ionare
condi
ionare
la rece procedee condi ionare utilaj utilaj tirea cerealelor pentru m cini la cald instala ii

utilaj

la rece procedee condi ionare utilaj utilaj tirea cerealelor pentru m cini la cald instala ii
la rece procedee condi ionare utilaj utilaj tirea cerealelor pentru m cini la cald instala ii
la rece procedee condi ionare utilaj utilaj tirea cerealelor pentru m cini la cald instala ii

utilaj

tirea cerealelor pentru m cini

la cald

instala ii

la rece procedee condi ionare utilaj utilaj tirea cerealelor pentru m cini la cald instala ii

3. Explica i diferen a între cei doi factori care intervin în condi ionarea cerealelor.

4. Completa i urm torul tabel cu valorile caracteristice indicatorilor umiditate i durat de odihn .

Grâu f inos

Grâu sticlos

u% optim

durat odihn , ore

u% optim

durat odihn , ore

5. Completa i schema urm toare cu procedeele i utilajele folosite la condi ionarea cerealelor

i utilajele folosite la condi ionarea cerealelor Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în
i utilajele folosite la condi ionarea cerealelor Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase

Modulul II: Preg

6.

Completa i spa iile goale cu informa iile care lipsesc:

a) Condi ionarea la cald se recomand mai ales în cazul grânelor (1)

b) Opera ia de condi ionare a cerealelor faciliteaz procesul de .(2)

c) În func ie de t ria grâului, se practic pentru grâul moale i semitare

(3)

de umectare, iar pentru grâul tare

(4)

trepte.

7. Corela i, prin s ge i, cifrele din coloana A (re ele) cu literele din coloana B (utilaje).

Re ele

Utilaje

4. prima re ea

a) ma ini de descojit folosite dup sp lare i

5. a-II-a re ea

condi ionare;

6. a-III-a re ea

b) ma ini de m cinat;

7. a-IV-a re ea

c) instala ii de transport mecanic i cântarele;

d) separatoare- aspiratoare;

e) descojitoare folosite înaintea sp l rii.

8. Completa i schema cu factorii care influen eaz durata de odihn a cerealelor:

Durata de odihn
Durata de odihn
eaz durata de odihn a cerealelor: Durata de odihn Timp de lucru: 60 minute Domeniul: Industrie

Timp de lucru: 60 minute

Domeniul: Industrie alimentar Calificare: Tehnician în mor rit, panifica ie i produse f inoase Modulul II: Preg tirea cerealelor pentru m cini

FI A PENTRU ÎNREGISTRAREA PROGRESULUI ELEVULUI

Aceast format de fi este un instrument detaliat de înregistrare a progresului

elevilor. Pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii

modulului, acestea permi ând evaluarea precis a evolu iei elevului, furnizând în acela i

timp informa ii relevante pentru analiz .

FI A pentru înregistrarea progresului elevului Modulul (unitatea de competen ) Numele elevului Numele profesorului

Competen e care trebuie dobândite

     

Aplicare în cadrul unit ii de competen

 

Evaluare

 

Data

Activit i efectuate i comentarii

Data

Bine

 

Satis-

Refa

f

c tor

cere

Comentarii

Priorit i de dezvo