Sunteți pe pagina 1din 154

Universitatea Danubius din Gala i Facultatea de Rela ii Interna ionale i Studii Europene

Jana MAFTEI

NOTE DE CURS

CUPRINS

PARTEA I DREPTUL DIPLOMATIC............................................................................................................ 6 1. NO IUNI INTRODUCTIVE ........................................................................................................................... 7 1.1. NO IUNEA, DEFINIRE I CARACTERISTICIL DREPTULU DIPLOMATIC................................ 7 A E I 1.2. IZVOAREL DREPTULU DIPLOMATIC............................................................................................... 8 E I 1.3. CODIFICARE DREPTULU DIPLOMATIC ........................................................................................ 10 A I 1.4. INTERAC DINTRE DREPTU DIPLOMATIC DIPLOMA POLITI EXTERN I IUNEA L , IE, C MORALA INTERNA IONAL ..................................................................................................................... 12 2. RELA IILOR DIPLOMATICE.................................................................................................................... 15 2.1. NO IUNEA DE RELA II DIPLOMATICE............................................................................................. 15

2.2. STABILIRE I NCETARE RELA IILOR DIPLOMATICE............................................................. 17 A A 2.3. MISIUNIL DIPLOMATIC CATEGORII, STRUCTUR ORGANIZARE ..................................... 20 E E , 2.4. NFIIN AREA I NCETARE UNEI MISIUN DIPLOMATICE ........................................................ 25 A I 2.5. MEMBRI MISIUNI DIPLOMATICE..................................................................................................... 27 I I 2.6. NUMIREA MEMBRILO MISIUNI DIPLOMATICE........................................................................... 28 R I 3. FUNC IILE MISIUNILOR DIPLOMATICE............................................................................................. 32 3.1. PRECIZ RI 3.2. FUNC IA 3.3. FUNC IA 3.4. FUNC IA PRELIMINARE ................................................................................................................... 32 DE REPREZENTARE............................................................................................................. 32 DE NEGOCIERE..................................................................................................................... 33

DE OBSERVAR I INFORMARE....................................................................................... 33 E 3.5. FUNC IA DE REALIZAR A COOPER INTERNA IONALE ..................................................... 34 E RII 3.6. FUNC IA DE PROTEJAR A INTERESELO STATULU ACREDITAN I A CET E R I T ENILOR ACESTUIA ...................................................................................................................................................... 34 4. IMUNIT I, PRIVILEGII I FACILIT I DIPLOMATICE................................................................ 34 4.1. IMUNIT DIPLOMATICE.............................................................................................................. 34 ILE 4.2. PRIVILEGIIL DIPLOMATICE.............................................................................................................. 41 E 4.3. FACILIT DIPLOMATICE............................................................................................................. 44 ILE PARTEA A II-A - DREPTUL CONSULAR..................................................................................................... 46 1. NO IUNI INTRODUCTIVE ......................................................................................................................... 47 DEFINIRE I CARACTERISICIL DREPTULU CONSULAR ................................. 47 A E I 1.2. IZVOAREL DREPTULU CONSULAR ................................................................................................ 48 E I 1.3. CODIFICARE DREPTULU CONSULAR............................................................................................ 50 A I 2. RELA IILE CONSULARE ........................................................................................................................... 55 2.1. NO IUNEA CONSULARE STABILIRE I NCETARE RELA IILOR , A A CONSULARE .................................................................................................................................................. 55 2.2. SUBIECTEL RELA IILOR CONSULARE........................................................................................... 58 E 2.3. ISTORIA RELATIILO CONSULAR ROMANESTI ........................................................................... 62 R E 2.4. REPREZENTARE CONSULAR A CET EUROPEAN ................................................ 65 A EANULUI 3. OFICIILE CONSULARE............................................................................................................................... 67 3.1. NFIIN AREA I NCETARE OFICIILO CONSULARE ................................................................. 67 A R 3.2. RANGUL, CATEGORIA I CLASEL OFICIILO CONSULARE ...................................................... 73 E R DE RELA II 1.1. NO IUNEA,

3.3. PERSONALU OFICIILO CONSULARE ............................................................................................ 75 L R 3.4. NUMIREA I ADMITERE MEMBRILO OFICIULUI CONSULAR................................................. 82 A R 3.5. PATENT CONSULAR I EXEQUATURU CONSULAR ............................................................... 85 A L 4. FUNC IILE CONSULARE ........................................................................................................................... 89 4.1. CARACTERIZARE NO IUNII DE FUNC II CONSULARE.............................................................. 89 A 4.2. TR S FUNC IILOR CONSULARE....................................................................................... 90 TURILE 4.3. CLASIFICARE FUNC IILOR CONSULARE...................................................................................... 91 A 4.4. CON INUTUL FUNC IILOR CONSULARE......................................................................................... 92 5. IMUNIT ILE I PRIVILEGIILE OFICIILOR CONSULARE I ALE MEMBRILOR ACESTORA ............................................................................................................................................................................. 102 5.1. ENUMERARE IMUNIT I PRIVILEGIILO POTRIVI CONVEN IEI DE LA VIENA DIN A ILOR R T 1963 ................................................................................................................................................................ 102 IMUNIT I PRIVILEGIILO CONSULARE................................................ 103 ILOR R 5.3. BENEFICIARI PRIVILEGIILO I IMUNIT CONSULARE ............................................... 107 I R ILOR 5.4. NCEPUTU I NCETARE PRIVILEGIILO I IMUNIT CONSULARE........................ 110 L A R ILOR ANEXE ............................................................................................................................................................... 112 DE LA VIENA PRIVIND RELA DIPLOMATICE ..................................................... 112 IILE CONVEN IA DE LA VIENA PRIVIND RELA CONSULARE......................................................... 126 IILE BIBLIOGRAFIE SELECTIV RECOMANDAT ...................................................................................... 154 CONVEN IA 5.2. CON INUTUL

PARTEA I DREPTUL DIPLOMATIC

1. NO IUNI INTRODUCTIVE 1.1. No iunea, definirea i caracteristicile dreptului diplomatic 1.2. Izvoarele dreptului diplomatic 1.3. Codificarea dreptului diplomatic 1.4. Interac iunea dintre dreptul diplomatic, diploma ie, politic extern i morala interna ional

1.1. NO IUNEA, DEFINIREA I CARACTERISTICILE DREPT ULUI DIPLOMATIC

Dreptul diplomatic cuprinde totalitatea normelor juridice care guverneaz statutul organelor diplomatice sau totalitatea regulilor de drept interna ional care se refer la organizarea, sarcinile, competen a i statutul organelor pentru rela iile externe. Dreptul diplomatic este definit n doctrin ca o ramur a dreptului interna ional public care are ca obiect normele i practica ce reglementeaz rela iile externe ale statelor i ale altor subiec i de drept interna ional sau ca fiind acea parte a dreptului interna ional care stabile te regulile practicii rela iilor externe ale statelor ntre ele, ori ca o ramur a dreptului interna ional public care reglementeaz nfiin area, func ionarea i statutul juridic, precum i desfiin area organelor rela iilor interna ionale. Obiectul dreptului diplomatic l constituie diferitele aspecte ale activit ii diplomatice desf urate de organele interne ale statelor, ca i de organ ele externe ale acestora, create n acest scop misiunile diplomatice permanente i misiunile diplomatice anumite laturi ale activit ii conferin elor i organiza iilor interna ionale. De aici rezult c : - dreptul diplomatic nu se situeaz n afara dreptului interna ional, ci constituie o ramur a acestuia; - n compara ie cu celelalte norme ale dreptului interna ional n ansamblu, normele dreptului diplomatic joac un rol instrumental, n sensul c el ajut la atingerea obiectivelor de politic extern i ofer modalit ile de stabilire i d e ducere a rela iilor dintre state i, ntr-un fel, contribuie direct efectiv la asigurarea aplic rii celorlalte norme ale dreptului interna ional; - dreptul diplomatic ocup un rol central n cadrul dreptului interna ional pentru c se ocup de nsu i mecanismul care face s existe i s se desf oare rela iile dintre state; ad-hoc , precum i

- la baza dreptului diplomatic stau acelea i principii fundamentale i gener ale pe care se sprijin i dreptul interna ional contemporan; principiile fundamentale ale dreptului interna ional constituie criteriul suprem n aprecierea legalit ii activit ii diplomatice, ele constituie c l uza activit ii diplomatice i trebuie s fie respectate cu stricte e; - fundamentul dreptului diplomatic rezid n imperativul stabilirii i dezvolt rii unor rela ii normale ntre state, de men inere a contactelor i de realizare a un ei colabor ri ntre ele ceea ce presupune prezen a i func ionarea ntr-un stat str in a organelor de reprezentare precum i n dezideratul pe care-l au statele ca r ela iile diplomatice s func ioneze pe o baz stabil i ordonat .

1.2. IZVOARELE DREPTULUI DIPLOMATIC

Prin izvor al dreptului diplomatic, n sens formal, n elegem mijloacele juridice prin care statele exprim i consacr normele formate prin acordul lor de voin e cu privire la domeniul rela iilor diplomatice. Caracteristici ale izvoarelor dreptului diplomatic: - preciz rile cu privire la izvoarele dreptului intern a ional sunt valabile i n ce prive te dreptul diplomatic; - izvoarele dreptului diplomatic se plaseaz att n sectorul dreptului interna ional, ct i n cel al dr eptului intern: normele referitoare la nfiin area, func ionarea i ncetarea misiunilor diplomatice sunt, n primul rnd, norme care in de ordinea juridic interna ional ; n legisla ia intern a statelor exist norme care reglementeaz un aspect sau altul n leg tur cu organele diplomatice (numirea lor, statutul juridic etc.). Sunt, a adar, surse ale dreptului diplomatic: cutuma, tratatul, principiile generale ale dreptului recunoscute de na iuni, legile interne, jurispruden a i doctrina. a) Cutuma reprezint o repetare constant a unor comportamente determinate,

bazate pe convingerea ndeplinirii unei obliga ii juridice, o ex primare tacit a consim mntului statului cu privire la recunoa terea unei reguli ca norm de conduit obligatorie. Dat fiind modul n care s-au format, normele dreptului diplomatic au avut un caracter precump nitor cutumiar; cutuma constituie sursa cea mai v eche a dreptului diplomatic i continu s joace nc un rol important. Pe plan interna ional, sursele dreptului diplomatic puteau fi g site, n principal, n regulile cutumiare ale dreptului interna ional; num rul conven iilor multilaterale era foarte mic. 8

Toate regulile privind inviolabilitatea agen ilor diplomatici, a sediului misiunii diplomatice i a re edin ei agen ilor diplomatici, exceptarea de la jurisdic ia statului de re edin sunt exemple de reguli de drept diplomatic de natur cutumiar . Pn la codificarea din 1961 a dreptului diplomatic, nu a existat n dreptul interna ional un tratat general la care statele s fi aderat sau vreun alt act formal prin care acestea s fi acceptat regulile care alc tuiesc dreptul diplomatic. Conven ia de la Viena din 1961 privind rela iile diplomatice afirm c regulile dreptului interna ional cutumiar trebuie s continue a guverna materiile care n-au fost reglementate n mod firesc n dispozi iile ei, nvederndu-se prin aceasta importan a cutumei interna ionale ca surs a dreptului diplomatic. b) Tratatul interna ional constituie unul dintre izvoarele fundamentale ale dreptului

interna ional, n general i ale dreptului diplomatic, n mod implicit, avnd o nsemn tate normativ primordial . Primele conven ii de codificare a normelor dreptului diplomatic sunt: - Regulamentul de la Viena din 1815 privitor la rangurile reprezentan ilor diplomatici, completat prin Protocolul de la Aix-la-Chapelle din 21 noiembrie 1818 privind clasificarea agen ilor diplomatici; - La 20 februarie 1928, n cursul celei de-a VI-a Conferin e panamericane, s-a ncheiat la Havana o conven ie multilateral cu privire la func ionarii diplomatici. Institu ia reprezent rii diplomatice ale n prezent o baz conven ional ca urmare a adopt rii Conven iei de la Viena din 1961; principalul merit al codific rii din 1961 este acela de a fi plasat definitiv dreptul diplomatic din sfera cutumiar n cea conven ional . Tratatul constituie n prezent principala surs a dreptului diplomatic. n afara acordurilor multilaterale care au ca scop reglementarea rela iilor diplomatice dintre state, norme conv en ionale privitoare la acest domeniu pot fi stabilite i n tratate bilaterale precum cele relative la acordarea de privilegii i imunit i trimi ilor statelor respective, angajamente generale pe care dou state i le asum ntre ele cu privire la misiunea diplomatic etc. c) Principiile generale de drept constituie un alt izvor al dreptului diplomatic, cu

caracter subsidiar (a se vedea art. 38 alin 1 din Statutul Cur ii Interna ionale de Justi ie), n aceast categorie nscriindu-se reguli cu relevan i aplicabilitate n domeniul dreptului diplomatic: egalitatea, reciprocitate, obliga ia de desp gubire etc. d) Jurispruden a sentin e ale unor instan e interna ionale, n special cele ale Cur ii ex aequo et bono ; normele statutare ale

Interna ionale de Justi ie i alte sentin e pronun ate

unui organism interna ional, care atribuie deliber rilor n materie de statut al delega ilor permanen i ai statelor str ine la organiza ia respectiv etc.

e) Doctrina

adic studiile juridice au o valoare subsidiar , ele nefiind o surs

independent de drept; u neori se ine seama de opiniile speciali tilor n dreptul interna ional la elaborarea normelor dreptului interna ional. f) Normele dreptului intern constituie surs a dreptului diplomatic n m sura n

care reglementeaz institu ii ale dreptului diplomatic: dispozi ii legislative i statutare prin care statele reglementeaz func ionarea reprezentan elor lor diplomatice n str in tate, procedura de numire a efilor de misiune i a celorlal i membri ai misiunii, desf urarea activit ii interne a unei misiuni diplomatice, rela iile dintre misiunea diplomatic i administra ia intern etc. g) Curtoazia interna ional nu reprezint un izvor propriu-zis al dreptului

diplomatic, nu este o norm juridic , nerespectarea ei nu constituie un fapt ilicit i nu angajeaz r spunderea juridic a statului, ci, de obicei, un comportament similar din partea statului afectat. Ea ofer criterii i reguli care pot favoriza rela iile diplomatice. Regulile de curtoazie sunt de natur s releve atitudinea reciproc de respect fa de personalitatea statelor, a reprezentan ilor acestora, a cet enilor lor, ca reflectare a unor raporturi ntre puteri suverane, ele rezultnd nsa din acte unilaterale. Pot fi citate ca reguli de curtoazie cele ntlnite n protocol, n ceremonialul diplomatic etc. Unele din regulile de curtoazie au devenit treptat, fie p e cale cutumiar , fie pe cale conven ional , norme de drept interna ional (cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la imunitate si privilegii diplomatice).

1.3. CODIFICAREA DREPTULUI DIPLOMATIC Codificarea normelor juridice interna ionale destinate reglement rii lor a ap rut destul de trziu, de i r ela iile diplomatice au nso it statele de la apari ia lor, iar rela iile diplomatice s-au bazat pe uzan e i cutume interna ionale, cu toate c uzan ele interna ionale, care alc tuiesc a a-numita curtoazie interna ional , nu au valoare d e izvor de drept. ncerc ri de codificare a regulilor referitoare la rela iile diplomatice exist din secolul al XIX-lea, codific ri care, dezvoltndu-se, au dus la apari ia unei ramuri distincte a dreptului interna ional public dreptul diplomatic. Astfel, pornindu-se de la un drept cutumiar, dreptul diplomatic a evoluat ast zi c tre un drept preponderent conven ional. Anexa a XVII-a a Actului final al Con gresului de la Viena din 1815 privind anumite reguli de clasificare i de prec dere a agen ilor diplomatici a fost primul acord multilateral care a realizat o codificare a d reptului diplomatic. Acest acord a nlocuit vechile criterii de prec dere ntre agen ii diplomatici, bazate pe ra iuni istorice i de prestigiu, printr-un criteriu

10

obiectiv: acela al apartenen ei agentului diplomatic la una din cele patru clase, iar n cadrul unei clase, de vechimea agentului n statul respectiv. Scopul Regulamentului de la Viena, adoptat de Congresul din 1815 i modificat trei ani mai trziu la Aix-de-Chapelle, era s elimine n viitor dificult ile care generaser a a de des conflicte de prec dere, tratnd n detaliu chestiunea agen ilor diplomatici. Societatea Na iunilor a decis n 1924 s numeasc un Comitet de exper i pentru a studia problema codific rii progresive a dreptului interna ional; printre subiectele aflate pe lista privilegiilor i imunit ilor diplomatice. Problema a fost examinat ntre anii 1924-1928, dar n afar de strngerea materialului privind practica statelor, cercet rile ntreprinse nu au dep it nivelul unui comitet de exper i i una din propuneri era aducerea la zi a regulamentului din 1815. Cea de-a VI-a Conferin interna ional american ntrunit n 1928 la Havana a adoptat Conven ia privind agen ii diplomatici, la care au aderat un num r nsemnat de state latino-americane. n sesiunea pe care a inut-o la Cambridge n 1895, Institutul de drept interna ional s-a ocupat de elaborarea unui regulament privind imunit ile diplomatice i a adoptat un text

format din 17 articole; n sesiunea de la New York din 1929 au fost examinate regulile privind imunitatea diplomatic . Dup cel de-al doilea r zboi mondial, primul instrument adoptat n cadrul ONU a fost C onven ia cu privire la imunit ile i privilegiile ONU, care va avea un rol important n evolu ia diploma iei multilaterale. Evolu iile produse n practica diplomatic dup 1815 impuneau o nou i cuprinz toare codificare a dreptului i uzan elor care priveau p e trimisul diplomatic, fapt ce a fost realizat la Conferin a de la Viena din 1961. Conven ia de la Viena din 18 aprilie 1961 privind rela iile diplomatice a fost adoptat de Conferin a plenipoten iarilor, convocat i inut la Viena ntre 2 martie i 4 aprilie 1961 i a intrat n vigoare la 24 aprilie 1964. Pentru reglementarea celorlalte rela ii diplomatice, altele dect cele bilaterale permanente, au fost adoptate ulterior nc dou conven ii. Prima, adoptat n anul 1969, la Viena, Conven ia privind misiunile speciale, vizeaz diploma ia ad-hoc, iar cea de-a doua, adoptat n anul 1975, tot la Viena, Conven ia privind reprezentarea statelor n rela iile lor cu organiza iile cu caracter universal, vizeaz diploma ia multilateral . Preocup ri de codificare a regulilor de d rept diplomatic au existat i n plan regional. De exemplu: Acordul general privind privilegiile i imunit ile Consiliului Europei, adoptat la Paris, la 2 septembrie 1949. 11

De i procesul de codificare nu s-a ncheiat, deoarece dreptul diplomatic este ast zi o ramur distinct a d reptului interna ional public, ramur care poate fi apreciat ca una central , pentru c , f r dreptul diplomatic celelalte norme interna ionale ar r mne f r efect. Prin intermediul dreptului diplomatic ntregul sistem de norme al dreptului interna ional public este viabil ca drept al p cii, al rela iilor pa nice, de colaborare dintre subiectele dreptului interna ional, dintre state. De i dreptul diplomatic este o ramur a dreptului interna ional public, se ntlnesc

numeroase reguli care apar in dreptului intern al statelor, care stabile te competen a, normele referitoare la multe aspecte ale diploma iei (numirea agen ilor diplomatici, a misiunilor diplomatice, structura acestora, organizarea, func ionarea i statutul organelor de stat interne pentru rela iile interna ionale). Dreptul diplomatic are, ns , un rol determinant asupra legisla iei interne, aceasta trebuind s fie n concordan cu angajamentele asumate de state prin tratatele interna ionale.

1.4. INTERAC IUNEA DINTRE DREPT UL DIPLOMATIC, DIPLOMA IE, POLITIC EXTERN I MORALA INTERNA IONAL

a) Diploma ia i dreptul diplomatic Etimologic, cuvntul diploma ie vine din grecescul diploma, folosit n Grecia antic pentru a desemna t bli ele ncredin ate solilor, ca semn al mputernicirii lor. Diploma ia a primit mai multe defini ii n literatura de specialitate. n Dic ionarul diplomatic , diploma ia este prezentat ca fiind o form distinct a

raporturilor bilaterale i multilaterale dintre state, caracterizat prin ntre inerea unor raporturi i activit i oficiale i c utarea, prin intermediul negocierilor a intereselor statelor prin n elegeri directe, dar i ca arta de asigura, conduce i practica negocierile n numele unui stat cu alt stat sau state. Nicolae Titulescu, cunoscut diplomat romn, considera c diploma ia sintetizeaz

mai multe tiin e pe care arta diploma ilor le pune n oper n complexele tratative n care sunt angaja i . Morton A. Kaplan, pe care Dumitru Mazilu l consider unul dintre cei mai reputa i anali ti ai rela iilor interna ionale, la fel ca i Harold Nicolson, numesc diploma ia o profesiune foarte veche, distinct , de o complexitate deosebit , implicnd mnuirea cu inteligen a celor mai multe concepte elaborate de tiin ele sociale i, ndeosebi, de tiin a dreptului i rela iile interna ionale, iar diploma ii de valoare au fost dintotdeauna oameni instrui i, cunosc tori ai domeniului i ai domeniilor conexe. 12

Henry Kisinger, raportnd termenul de diploma ie la domeniul tiin ific pe care-l folose te, aprecia c istoricii desemneaz , de regul , prin acest termen rela iile externe ale statului; n jurnalistic , termenul se folose te pentru a desemna ministerul de ex terne, atunci cnd este implicat n promovarea unei pozi ii fa de un eveniment extern; n vorbirea curent , no iunea desemneaz o abilitate de a rezolva o situa ie conflictual . Termenul diploma ie este de origine greac (diploo) i, ini ial, desemna ac iunea de redactare a actelor oficiale n dou exemplare (diplome). Un ex emplar reprezenta actul (scrisoarea) de mputernicire a trimisului oficial i cel de-al doilea exemplar era p str at la arhiv . De aici, numele dat purt torului dubletului a fost acela de diplomat, iar activitatea acestuia s-a numit diploma ie, de i ace ti termeni s-au utilizat ca atare mult mai trziu, ncepnd cu sec. al XVIII-lea n prezent, expresia diploma ie a dobndit mai multe sensuri, utilizate n func ie de contextul concret determinat, mai larg sau mai restrns. Diploma ia ntr-un sens mai direc ionat poate desemna i unul sau mai multe organe ale statului (de exemplu ministerul de externe, misiunile diplomatice ale unui stat etc.). Diploma ie n limbajul comun poate semnifica polite ea, tactul, r bdarea, o bun judecat nso it de un interes precis i curtoazie, dar i, ntrun sens peiorativ, poate desemna duplicitatea, manipularea negativ , n el toria, sens pe care, evident, nu-l vom re ine n contextul analizelor care urmeaz . Diploma ia desemneaz ntr-un sens foarte larg politica extern a unui stat (diploma ia romneasc ), sau a unui grup de state (diploma ia Uniunii Europ ene), ori a unei epoci (diploma ia contemporan ) sau a unei regiuni geografice (diploma ia Orien tului Mijlociu). Diploma ia mai poate desemna i func iile ndeplinite de un diplomat sau o misiune diplomatic i acest sens l vom avea n vedere n continuare. Diploma ia trebuie privit i definit n contextul rela iilor interna ionale, pentru c , din perspectiva politicii externe a statului, acestea constituie obiectul diploma iei. Astfel, diploma ia se nf i eaz ca o institu ie politico-juridic important , respectiv ca o sum de ac iuni i reguli juridice stabilite att prin legile interne, ct i prin tratate interna ionale, adoptate cu scopul de a reglementa rela iile dintre state i organiza iile interna ionale pentru realizarea politicii lor interna ionale. Diploma ia, avnd n vedere domeniul extrem de important n care ac ioneaz politica extern poate fi privit ca o adev rat art a administr rii rela iilor interna ionale, dar i ca o tiin , ntr-o dubl perspectiv : mai nti, pentru c diploma ia este o activitate care trebuie s fie desf urat pe baza unor principii i reguli fundamentate tiin ific i apoi, pentru c ea constituie o disciplin de studiu care are ca obiect rela iile dintre state i 13

interesele acestora. De aceea, diploma ia a deven it o adev rat profesiune care exclude prin defini ie amatorismul. Diploma ia veritabil este apanajul profesioni tilor, adic a func ionarilor publici special preg ti i s fac fa sarcinilor deosebit de complexe ale politicii externe diploma ii. O defini ie a Diploma iei poate fi dat , ca fiind: conducerea raporturilor unui stat cu alt

stat sau grupuri de state, prin mijloace sau c i oficiale i cuprinde ac iunea proprie a agen ilor diplomatici i activitatea specific a organelor interne ale statului ( eful statului, ministerul afacerilor externe etc.) n domeniul politicii externe, reprezentnd astfel un instrument de baz al rela iilor externe ale statului pentru ap rarea drepturilor i intereselor acestuia n raport cu alte state i cu organiza iile interna ionale. Se poate constata c , n multitudinea rela iilor dintre state i organiza ii interna ionale, o mare parte i cea mai important este cea a rela iilor diplomatice, ca form superioar i stare de normalitate a leg turilor dintre state, pentr u c nu pot exista dect n condi ii de pace, ele nsele fiind instrumente ale p cii. Potrivit altor defini ii date diploma iei n literatura de specialitate, aceasta const n conducerea raporturilor unui stat cu altul prin mijloace oficiale, urm rindu-se acomodarea intereselor lor prin mijloace pa nice i, ndeosebi, prin negocieri. Putem spune, n concluzie, c diploma ia este un complex de acte i manifest ri cu caracter juridic sau protocolar ale subiectelor d e drept interna ional, exprimate prin autorit ile desemnate de legea intern sau structurile desemnate de statutele organiza iilor interna ionale cu gestionar ea politicii externe ale acestora; este mijlocul prin care se nasc, se modific sau se sting raporturi juridice n cadrul comunit ii interna ionale. Activitatea diplomatic se desf oar n temeiul normelor dreptului intern, dar cu observarea normelor dreptului interna ional, ntr-un cadru juridic institu ional extern. Dreptul diplomatic este cel care ofer cadrul juridic al stabilirii i derul rii rela iilor dintre state, dintre acestea i organiza iile interna ionale, fapt ce-l d eosebe te de diploma ie, care reprezint un instrument de realizare a politicii externe, a intereselor statelor. n concluzie, dreptul diplomatic reprezint ramura dreptului interna ional public alc tuit din totalitatea normelor juridice care au ca obiect reglementarea rela iilor diplomatice dintre state, respectiv dintre acestea i organiza iile interna ionale.

b) Dreptul diplomatic i politica extern Dreptul diplomatic, parte a dreptului interna ional public, constituie un mijloc de

orientare i de influen are a politicii externe a statelor n direc ia unor obiective i valori stabilite de acestea prin principiile i normele de drept diplomatic. Politica extern a statelor 14

trebuie s fie formulat i realizat n deplin concordan cu dreptului diplomatic. Politica extern a statelor, la rndul ei,

principiile

i normele

de

contribuie

la

dezvoltarea dreptului

diplomatic, la modificarea sau completarea acestu ia, n raport cu nevoile reale ale raporturilor interstatale, ale evolu iei societ ii umane. Diploma ia este de cele mai multe ori confundat cu politica extern sau cu rela iile externe, dar termenii nu sunt sinonimi. Diploma ia este principalul, dar nu singurul instrument al politicii ex terne (politic ce este condus de liderii politici, prin diploma i, oficiali civili sau militari). Politica extern , pe de alt parte, stabile te scopuri, prescrie strategii i impune m surile ce trebuie folosite pentru ndeplinirea lor.

c) Dreptul diplomatic i morala O mare parte a principiilor i normelor de drept interna ional public i au originea n normele morale, dreptul interna ional fiind n esen a sa bazat pe regulile moralei. Dreptul interna ional, la rndul s u, influen eaz regulile morale ale raporturilor contribuind la dezvoltarea acestora n rapo rt interstatale,

cu cerin ele vie ii interna ionale bazate pe

drept. Dreptul diplomatic, ca parte a dreptului interna ional public, presupune la rndul s u , existen a unor leg turi de influen are i intercondi ionare reciproc cu morala.

2. RELA IILOR DIPLOMATICE

2.1. No iunea de rela ii diplomatice 2.2. Stabilirea i ncetarea rela iilor diplomatice 2.3. Misiunile diplomatice categorii, structur , organizare 2.4. nf iin area i ncetarea unei misiuni diplomatice 2.5. Membrii misiunii diplomatice 2.6. Numirea membrilor misiunii diplomatice

2.1. NO IUNEA DE RELA II DIPLOMATICE Rela iile diplomatice sunt o parte a rela iilor interna ionale i alc tuiesc o categorie special de raporturi ntre state, de o calitate superioar i de o importan deosebit . (Ion M. Anghel) 15

Michael Hardy aprecia c rela iile diplomatice reprezint conducerea, prin intermediul organelor reprezentative i prin mijloace pa nice, a rela iilor externe ale unui anumit subiect al dreptului interna ional cu oricare alt subiect sau al i subiec i. Rela iile diplomatice sunt proprii statelor, care i admit reciproc, stabilind rela iile diplomatice, personalitatea juridic interna ional . (Ion Mazilu) Dic ionarul diplomatic din 1979 define te astfel rela iile diplomatice: raporturi politice cu caracter oficial i de continuitate ntre state, stabilite pe baza acordului de voin reciproc, prin misiuni diplomatice permanente pe care statele i le trimit n scopul dezvolt rii colabor rii interna ionale i al ap r rii intereselor fiec rui stat i ale cet enilor s i pe teritoriul celuilalt stat. Rela iile diplomatice reprezint forma superioar a leg turilor dintre state; ele contribuie la l rgirea i intensificarea raporturilor bilaterale n toate domeniile de activitate (politic, economic, cultural- tiin ifice, consular etc.). Evolu ia rela iilor diplomatice din ultimele decenii a dus la apari ia unor noi raporturi, nu numai ntre state, ci i ntre acestea i organiza iile interna ionale, realizndu-se nu numai prin misiuni permanente, ci i prin misiuni diplomatice ad-hoc (misiuni speciale). Ca urmare a cre rii acestui nou tip de rela ii, diploma ia cunoa te la ora actual mai multe forme de manifestare : diploma ia permanent , care poate fi bilateral sau multilateral se realizeaz prin intermediul organiza iilor interna ionale; diploma ia ad-hoc (temporar ), realizat prin misiunile speciale; Pentru stabilirea rela iilor diplomatice este necesar ndeplinirea anumitor condi ii care, deocamdat , scap reglement rilor de drep t interna ional. Totu i, din practica statelor rezult c cel pu in urm toarele condi ii trebuie ndeplinite: entitatea care stabile te rela ii diplomatice s aib calitatea de subiect de drept interna ional, deoarece principalele subiecte sunt statele; cnd dou state stabilesc rela ii diplomatice, este necesar recunoa terea lor reciproc , deoarece rela iile diplomatice nu se pot stabili n lipsa acestuia, nici chiar atunci cnd este doar o recunoa tere de facto. Uneori, pr in actul recunoa terii se exprim i inten ia de a stabili rela ii diplomatice. Cu toate acestea, actul recunoa terii nu implic i existen a obligatorie a rela iilor diplomatice ntre cele dou state; stabilirea rela iilor diplomatice se realizeaz numai pe baza acordului reciproc, prin exprimarea liber a consim mntului p r ilor, acord care poate lu a forma unui tratat solemn sau a unui schimb de note ntre ministerele afacerilor externe, ori o alt form potrivit practicii statelor. diferite a

16

De i rela iile diplomatice sunt caracterizate prin continuitate ca star e de normalitate, exist posibilitatea ncet rii acestora, aceasta putnd fi: total ceea ce presupune ruper ea rela iilor diplomatice; temporar ceea ce presupune suspendarea rela iilor diplomatice. Ruperea rela iilor diplomatice poate avea loc din motive diverse, cel mai adesea aplicat ca m sur de constrngere f r folosirea for ei, sau ca rezultat al st rii conflictuale armate. Aceast modalitate de ncetare a rela iilor diplomatice reprezint un act unilateral al statelor, care se poate manifesta: expres (declara ie oficial , motivat sau nu) sau tacit, caz n care deseo ri sunt ascunse ad ev ratele inten ii. Suspendarea rela iilor diplomatice este rezultatul unor mprejur ri temporare care fac imposibil men inerea lor pentru perioade determinate, cum ar fi, de exemplu, ocuparea teritoriului statului (debelatio). Dreptul interna ional public actual ofer posibilitatea uzit rii institu iei puterii protectoare, adoptat prin Rezolu ia Adun rii Generale a ONU, nr. 22AM, din 13 februarie 1946 ceea ce nseamn reprezentarea intereselor unui stat chiar n timp de conflict armat.

2.2. STABILIREA I NCETAREA RELA IILOR DIPLOMATICE Rela iile diplomatice constituie cea mai nsemnat form a rela iilor dintre state i dezvoltarea lor constituie una dintre cele mai importante cerin e ale securit ii interna ionale.

a) Stabilirea rela iilor diplomatice Stabilirea rela iilor diplomatice constituie un act interna ional politic i juridic n acela i timp, pentru stabilirea c rora fiind necesar un acord ntre cele dou state interesate. Stabilirea rela iilor diplomatice necesit ndeplinirea cumulativ a urm toarelor condi ii: - entit ile ntre care se stabilesc rela iile diplomatice trebuie s aib personalitate juridic interna ional , adic s aib calitatea de subiect de drept interna ional, titular de drepturi i obliga ii interna ionale; - cele dou state sau guvernele celor dou state trebuie s se fi recunoscut; recunoa terea statelor i a guvernelor reprezint punctul d e plecare n stabilirea de rela ii diplomatice i o premis a rela iilor diplomatice; prin stabilirea de rela ii diplomatice se declan eaz ac iunea prin care statele i recunosc n mod reciproc personalitatea juridic interna ional , nu se pot stabili rela ii diplomatice dect ntre dou state care se 17

recunosc; - trebuie s existe un acord n acest sens ntre cele dou state; stabilirea de rela ii diplomatice are loc pe baza consim mntului lor mutual, n temeiul unui acord de voin e ntre statele implicate n acest proces. (Ion M. Anghel) Art. 2 din Conven ia de la Viena privind rela iile diplomatice stipuleaz n mod expres c : Stabilirea de rela ii diplomatice ntre state i trimiterea de misiuni diplomatice permanente se fac prin consim mnt mutual. Acordurile prin care se stabilesc r ela ii diplomatice pot fi tratate, clauze n cuprinsul tratatelor, schimburi de scrisori ntre mini trii de externe. Rela iile diplomatice se stabilesc p e termen nedefinit, ntruct semnific permanen a conlucr rii permanente. ( Traian Chebeleu) Este n ecesar ca acordul dintre cele dou state s se refere explicit la stabilirea rela iilor diplomatice. Stabilirea de rela ii diplomatice i trimiter ea de misiuni permanente sunt dou acte diferite. Statele pot stabili ntre ele rela ii diplomatice f r a trimite reprezentan i i f r a nfiin a misiuni permanente, ci prin misiuni temporare sau prin intermediul misiunilor diplomatice ale unui stat ter . Acordul prin care se nfiin eaz o misiune diplomatic poate avea forma unui tratat special sau poate s fac parte dintr-un tratat general; el poate fixa data n care vor fi nfiin ate misiunile diplomatice sau s prevad numai n general; poate stabili rangul efului misiunii diplomatice. De obicei, dup stabilirea r ela iilor diplomatice, precum i dup ncheier ea acordului cu privire la nfiin area de misiuni diplomatice permanente, statele p r i public un comunicat.

b) ncetarea rela iilor diplomatice ncetarea rela iilor diplomatice poate fi: - temporar - definitiv . n prima situa ie, rela iile diplomatice sunt suspendate, n cea de-a doua, rela iile diplomatice se rup. Suspendarea i ruperea rela iilor diplomatice sunt dou institu ii juridice distincte, mprejur ri specifice conducnd fie la suspend area, fie la ruperea rela iilor diplomatice. Efectele generate de fiecare sunt diferite. n cazul suspend rii, rela iile diplomatice se men in n forma n care existau la data suspend rii, nefiind necesar prezentarea unor noi scrisori de acreditare de c tre eful de misiune diplomatic . Prin ruperea rela iilor diplomatice, raporturile oficiale dintre cele dou state sunt ntrerupte, misiunile diplomatice se nchid, agen ii diplomatici i ceilal i membri ai misiunii diplomatice trebuie s p r seasc teritoriul statului acreditar. (Ion M. Anghel) 18

Ruperea rela iilor diplomatice este urmat de retragerea reciproc a misiunilor diplomatice. Ea poate fi cauzat de o politic du m noas a unui stat mpotriva celuilalt, de comiterea unor ac iuni care exclud posibilitatea desf ur rii normale a misiunii diplomatice etc. Restabilirea r ela iilor diplomatice care au fost rupte se face printr-un acord ntre cele dou state interesate.

19

2.3. MISIUNILE DIPLOMATICE CATEGORII, STRUCTUR , ORGANIZARE

a) Organele de stat interne pentru rela iile diplomatice Activitatea de politic extern a statului se realizeaz att de autoritatea legislativ , ct i de autorit ile administra iei publice centrale, pe baza prevederilor legisla iei interne referitoare la organizarea i func ionarea acestora. Parlamentul, ca autoritate legislativ , este cel care adopt legile de ratificare i aderare la tratatele interna ionale, precum i alte legi prin care se transpun n plan normativ strategiile de politic extern a statului. El poate stabili chiar rela ii directe, cu pronun at caracter diplomatic, sau poate s - i exprime pozi ia fa de anumite aspecte interna ionale cu implica ii directe n politica ex tern a statului. De asemenea, el este cel care desemneaz reprezentan ii statului pentru unele organiza ii interna ionale, de exemplu, n Parlamentul Consiliului Europei. eful statului este reprezentantul statului n raporturile cu alte state i, n virtutea acestei calit i, poate ncheia tratate intern a ionale, adreseaz mesaje Parlamentului cu privire la problemele politicii na ionale, inclusiv cele de politic ex tern , acrediteaz i recheam reprezentan ii diplomatici, aprob , nfiin eaz , desfiin eaz sau schimb rangul misiunilor diplomatice. De asemenea, reprezentan ii diplomatici ai altor state sunt acredita i pe lng eful statului. Cnd se afl n str in tate, eful statului beneficiaz de toate imunit ile i privilegiile diplomatice. El poate negocia ncheierea tratatelor interna ionale f r a prezenta deplinele puteri. eful guvernului, ca i eful statului, exercit atribu ii de reprezentare a statului n rela iile externe, poate negocia i ncheia tratate interna ionale f r a prezenta deplinele puteri, nume te negociatorii acordurilor interna ionale care sunt supuse aprob rii lui, nume te i recheam unele categorii de diploma i. Ca i eful statului, cnd se afl n str in tate, se bucur de toate imunit ile i privilegiile diplomatice. Ministerul Afacerilor Ex terne reprezint organul central de specialitate al administra iei de stat, creat special pentru a organiza i desf ura direct rela iile de politic extern ale statului. Ministrul afacerilor externe ndepline te aceste func ii mpreun cu personalul ministerului i cu personalul diplomatic din str in tate, men innd o leg tur strns cu efii misiunilor diplomatice str ine acredita i n statul s u. Ministerul Afacerilor Ex terne, ca organ de specialitate n domeniul rela iilor externe, preg te te proiectele tratatelor care urmeaz a fi ncheiate cu alte state, poate ncheia anumite acorduri, notific statelo r 20

str ine numirea sau rechemarea unor agen i diplomatici i ndepline te alte atribu ii pentru realizarea general a politicii externe a statului. Ministrul de externe reprezint guvernul n str in tate i poate negocia i ncheia acorduri interna ionale f r a prezenta deplinele puteri. El ndepline te atribu ii directe cu privire la toate aspectele politicii externe a statului i are competen a de a controla misiunile diplomatice i consulare ale statului s u, iar cnd se afl n str in tate, beneficiaz de toate imunit ile i privilegiile diplomatice. i alte autorit i ale administra iei publice centrale de specialitate au atribu ii n realizarea politicii externe a statului, precum ministerele din domeniul comer ului, ap r rii na ionale, afacerilor interne, culturii, educa iei etc.

b) Organele de stat externe pentru rela iile diplomatice Misiunea diplomatic permanent este organul specializat al statului sau al unei entit i cu personalitate interna ional , creat n mod permanent pe lng un alt stat sau alt entitate cu personalitate interna ional , cu consim mntul acestora, cu scopul de a asigura realizarea i men inerea rela iilor diplomatice. Statul care trimite misiunea diplomatic se nume te stat acreditant, iar cel care prime te se nume te stat acreditar. Practica statelor i a organiza iilor a dus n timp la apari ia mai multor categorii de misiuni diplomatice permanente, att n cadrul diploma iei bilaterale (mai ales), ct i n cadrul diploma iei multilaterale. Misiunile diplomatice pot fi clasificate n mai multe categorii, astfel: a) misiunea diplomatic permanent i misiunea diplomatic temporar prima

categorie nu are existen a fixata n timp, cea de-a doua fiin nd pentru o anumit perioad ; b) misiunea diplomatic cu sarcini generale i misiunea diplomatic trimis cu ns rcinare prima este, de regul , o misiune permanent , cea de-a doua precis categorie, o misiune temporar , avnd sarcini determinate, precum participarea la anumite solemnit i, la negocierea unui tratat etc.; c) dup rangul misiunii diplomatice, nivelul de reprezentare i al calit ii pe care o are subiectul de drept interna ional al c rui or gan este, n cadrul diploma iei bilaterale, deosebim ntre: Ambasad care constituie misiunea diplomatic cea mai important , cu ran gul cel mai nalt, condus de un ambasador; Nun iatura apostolic care rep rezint misiunii a Sfntului Scaun ntr-un stat, 21

condus de nun iul apostolic; Lega ie misiune diplomatic de rang inferior ambasadei, condus de un ministru sau ministru rezident (ast zi n num r redus); Internun iatura apostolic reprezint Sfntul Scaun n rile unde nu exist nun iatur , corespunde ca rang lega iei i este condus de un internun iu; naltul Comisariat misiune diplomatic a unui stat cu care acesta are rela ii i interese deosebit de strnse statele Commonwealthului britanic (Canada, Australia, Noua Zeeland , Ceylon), condus de un nalt Comisar, de acela i rang cu ambasada; Comunitatea fr ancofon prezint varianta naltelor Reprezentan e conduse de un nalt Reprezentant; d) o alt categorie de misiuni diplomatice o constituie aceea a delega iilor permanente ale statelor la organiza iile interna ionale i misiunilor interna ionale n diferite state sau la diferite organiza ii interna ionale. n cadrul diploma iei multilaterale ntlnim urm toarele categorii de misiuni diplomatice: a) reprezentan ele permanente sau delega iile permanente acreditate de un stat pe lng o organiza ie interna ional guvern amental ; b) misiunile permanente ale organiza iilor interna ionale pe lng state. Aceste misiuni pot fi conduse de c tre reprezentan i diplomatici din prima clas /rang, respectiv ambasadori (de ex emplu Misiunea R omniei la ONU, Misiunea Romniei pe lng Uniunea European , Misiunea Romniei la NATO, Misiunea Romniei pe lng Consiliul Europei, Misiunea Romniei la UNESCO .a.), din cea de-a doua clas /rang de agen i diplomatici (mini tri plenipoten iari, trimi i extraordinari) sau din cea de-a treia clas /rang de agen i diplomatici, cea a ns rcina ilor cu afaceri, cei cu titlu permanent ( en pied), respectiv, ns rcina i cu afaceri ad interim (a.i.).

Structura misiunilor diplomatice difer de la ar la ar i de la misiune la misiune. R.G. Feltham consider c structura unei misiuni diplomatice reflect func iile acesteia i prezint ca valabil urm torul exemplu: eful misiunii Cancelaria Departamentul politic Administra ia i coordonarea Secretariatul i arhivele Securitatea 22

Comunica iile i celelalte servicii tehnice Personalul localnic Contabilitatea Departamentul comercial Departamentul consular Serviciul militar, naval, aerian i alte servicii specializate a) eful misiunii este coordonatorul Sec iei politice a misiunii diplomatice Conven ia de la Vien a din 1961 cu privire la rela iile diplomatice prevede c eful misiunii diplomatice este diplomatul ns rcinat de statul acr editant pentru a ac iona n aceast calitate. efii misiunilor diplomatice apar in unor ran guri sau clase diferite. Ei sunt numi i i acredita i de statul c ruia i apar ine misiunea diplomatic (statul acreditant) n statul de re edin (statul acreditar) potrivit unei proceduri speciale. eful misiunii este r spunz tor pentru toate problemele legate de misiune. El poate s delege diferite func ii personalului misiunii, dar este singurul responsabil, att fa de propriul guvern, ct i fa de guvernul pe lng care este acreditat, pentru conducerea misiunii. eful misiunii acord aten ie deosebit urm toarelor aspecte: ndeplinirea obiectivelor politico-diplomatice care revin misiunii; transmiterea c tre guvernul rii gazd a opiniilor propriului guvern asupra problemelor importante de interes comun sau implicnd o politic comun ; n asemenea cazuri ac ioneaz drept canal de comunica ie ntre cele dou guv erne; elaborarea pentru propriul guvern de rapoarte asupra evenimentelor politice i economice .a. semnificative din ara de re edin ; informarea guvernului i a altor institu ii i organisme din ara de re edin asupra unor aspecte ale politicii interne i externe ale rii sale; cunoa terea i stabilirea de rela ii cu persoan e cu influen n statul n care este acreditat ; frecventarea unui cerc de rela ii ct mai larg i ct mai variat posibil, pentru a putea ndeplini sarcinile prezentate mai sus. b) Cancelaria n statele care au ado ptat acest sistem, eful cancelariei este n mod obi nuit responsabil pentru dou func ii importante: a) coordonarea activit ii misiunii b) supravegherea administr rii misiunii. n alte state, aceste sarcini revin adjunctului efului de misiune (primului colaborator), sau sunt ncredin ate altor membri ai personalului diplomatic al misiunii. 23

eful cancelariei asigur , totodat , rezolvarea cu promptitudine a coresponden ei. Una dintre cele mai importante sar cini ale efului Cancelariei este ntocmirea unor fi e documentare con innd toate informa iile locale pe care orice nou ef de misiune sau membru al personalului ar trebui s le cunoasc la sosirea la post. c) Sec ia economic Se ocup , n mod deosebit, de dezvoltarea rela iilor economice i a celor comerciale dintre cele dou ri. Sarcina diplomatului responsabil cu activitatea economic a misiunii diplomatice este aceea de a sus ine prin toate mijloacele posibile interesele economice ale propriului stat; de a-i sprijini pe oamenii de afaceri afla i pe teritoriul statului acreditar, de a r spunde cu promptitudine la toate ntreb rile specifice i, n general, de a furniza toate informa iile de baz care s permit rii sale s elaboreze o strategie i o politic econo mic i comercial adecvate, iar oamenii de afaceri s poat evalua avantajele pie ii locale. d) Sec ia cultur -pres Diploma ia cultural a devenit ast zi unul dintre mijloacele cele mai eficiente de cunoa tere i apropiere a statelor fapt pentru care diploma ii responsabili cu problemele de cultur i pres trebuie s cunoasc bine situa ia din ara de re edin n aceste domenii, pentru a putea s fie n m sur s identifice canale de comunicare eficiente. De asemenea, diploma ii cu sarcini culturale i de pres trebuie s fie exper i n domeniile lor de activitate din propria ar . Diplomatul responsabil cu activitatea cultural este principalul coordonator al ac iunilor culturale majore desf urate de misiunea diplomatic n statul acreditar (expozi ii tematice din domeniul istoriei, literaturii, artei .a). e) Sec ia consular Conform prevederilor art. 3 din Conven ia de la Viena din 1961 privind rela iile diplomatice, nici o dispozi ie a prezentei Conven ii nu poate fi interpr etat ca interzicnd misiunii diplomatice exercitarea func iilor consulare. Zona de competen teritorial a Sec iei consulare nu coincide, ntotdeauna cu ntregul teritoriu al statului acreditar, datorit faptului c n anumite zone statul acreditant are nfiin ate, cu aco rdul autorit ilor competente, consulate generale, consulate, viceconsulate sau agen ii consulare. De asemenea, este posibil ca pe teritoriul statului acreditar s func ioneze unul sau mai multe consulate onorifice ale statului acreditant. Diploma ilor ncadra i la sec ia consular ndeplinesc dou mari categorii de func ii: a) ale misiunii diplomatice de reprezentare i ocrotire a intereselor statului i cona ionalilor s i, d e promovare a rela iilor prietene ti i de cooperare ntre statul trimi tor i 24

statul de re edin i de informare prin mijloace licite cu privire la evolu ia vie ii politice, economice, comerciale, culturale i tiin ifice din statul acreditar; b) func ii specifice privind reprezentarea, protec ia i asisten a acordat cona ionalilor afla i pe teritoriul statului de re edin i n unele domenii cu caracter civil sau comercial. f) Birourile ata a ilor militari n func ie de importan a misiunilor diplomatice acestea se pot subdiv ide n birou militar propriu-zis, birou naval i al aerului. Birourile militare sunt conduse de un ata at militar, care face parte din cadrele Ministerului ap r rii statului acreditant, dar care, indiferent de gradul s u, este subordonat ierarhic efului misiunii diplomatice. Aceast subordonare ierarhic nu mpiedic pe ata a ii militari s comunice direct cu ministerele n privin a problemelor strict militare i n special acelora care se refer militare. Ata a ii militari ndeplinesc func ii: la secrete

a) de observare i informare asupra situa iei militare din ara de re edin ; b) de cooperare cu autorit ile militare ale rii de re edin , n cadrul acordurilor stabilite ntre cele dou state; c) de reprezentare a statului acreditant la ceremoniile oficiale care au loc n ara de re edin (asist la defil ri cu ocazia s rb torilor na ionale, particip la exerci ii i manevre militare la care sunt invita i etc.); d) de consilier tehnic al efului misiunii diplomatice, n domeniile de specialitate tehnico-militar , a c ror cunoa tere este necesar pentru o just apreciere a situa iilor care fac obiectul analizelor politico-diplomatice. g) Birourile ata a ilor de afaceri interne constituie modalitatea de realizare a

activit ii de reprezentare extern a Ministerului Internelor i Reformei Administrative. Biroul ata atului de afaceri interne constituit n cadrul unei misiuni diplomatice a Romniei n str in tate cuprinde ansamblul personalului i mijloacelor afectate postului de ata at de afaceri interne n statul acreditar. 2.4. NFIIN AREA I NCETAREA UNEI MISIUNI DIPLOMATICE Misiunea diplomatic este definit n doctrin ca fiind organ al unui subiect de drept interna ional, instituit n mod permanent pe lng un alt subiect de drept interna ional i ns rcinat cu asigurarea rela iilor diplomatice ale acestui subiect. (Philippe Cahier). Un alt autor consider misiunea diplomatic agen ia ori institu ia pe care un stat o nfiin eaz ntr-un alt stat cu consim mntul acestuia, n scopul de a men ine cu el rela iile 25

diplomatice (J. Perez de Cuellar) Misiunea diplomatic constituie principalul instrument prin care se stabilesc i se men in rela iile diplomatice, contribuind direct i nemijlocit la realizarea colabor rii dintre ele. (Ion M. Anghel) nfiin area unei misiuni diplomatice necesit existen a rela iilor diplomatice ntre dou state i acordul lor de voin pentru schimbul de misiuni diplomatice. Dreptul de a stabili i ntre ine rela ii diplomatice, de a primi i trimite misiuni diplomatice apar ine n esen statelor, dar exist i alte subiecte de drept, alte entit i, c rora dreptul interna ional le recunoa te aceast facultate: Sfntul Scaun i Ordinul Suveran al cavalerilor de la Malta. Evolu ia vie ii interna ionale a f cut s se recunoasc dreptul de lega ie (adic de a primi si trimite misiuni diplomatice) i mi c rilor de eliberare na ional . n doctrin se men ioneaz c mi c rile de eliberare na ional obi nuiau s trimit reprezentan e permanente n anumite capitale, precum i la o rganiza ii interna ionale, denumite birouri sau oficii; n ultimul timp, acestea s-au transformat n adev rate misiuni diplomatice, iar trimi ii lor se bucur de acela i tratament acordat ambasadorilor statelor suveran e. Au, de asemenea, drept de lega ie, organiza iile interna ionale cu voca ie general (O.N.U. i institu iile ei specializate), organiza iile regionale etc. Condi ia existen ei consim mntului celor dou state pentru nfiin area unei misiuni diplomatice este consfin it de art. 2 din Conven ia de la Viena din 1961 n urm toarea formulare: stabilirea unei misiuni diplomatice ntre state i trimiterea de misiuni .

diplomatice permanente se fac prin consim mnt mutual

ncheierea acordului pentru nfiin area unei misiuni diplomatice permanente este precedat de tratative politice pentru discutarea acestui lucru. Acordul de nfiin are a misiunii diplomatice poate mbr ca fo rma juridic a unui tratat de-sine-st t tor sau poate face parte dintr-un tratat cu un con inut mai larg. Statul care trimite misiunea diplomatic poart denumirea de stat acreditan t. Statul pe al c rui teritoriu acreditar. Acordul cuprinde clau ze referitoare la r angul efectivul, competen a misiunii diplomatice, la faptul dac este vorba de un schimb de misiuni diplomatice sau de nfiin area numai a unei singure misiuni etc. Cauze de ordin politic, precum dezvoltarea sau inten ia de a dezvolta rela iile dintre state, conduc la schimbarea rangului misiunii diplomatice, de regul , n sens superior. Transformarea necesit , de asemenea, acordul reciproc i expres al statelor. 26 se nfiin eaz misiunea diplomatic se nume te stat

Atunci cnd, din diferite motive, misiunea diplomatic nu mai este n m sur s func ioneze i s reprezinte interesele statului acreditant n statul acreditar intervine suspendarea acestei misiuni, de i rela iile diplomatice se men in. n doctrin sunt men ionate, ca exemple care ilustreaz aceast situa ie, cazurile statelor care, fiind ocupate de for ele germane, i-au transferat guvernele lor n alte state (mai ales la Londra). ncetarea misiunii diplomatice nseamn ntreruperea complet a func iilor misiunii diplomatice, ncetarea automat a sarcinilor care revin membrilor misiunii diplomatice. ncetarea misiunii diplomatice poate avea drept cauze: a) ruperea, din diferite cauze, a rela iilor diplomatice; statul acreditar este obligat s respecte i s asigure protec ia localurilor reprezentan ei mpreun cu bunurile i arhiva ei (art. 45 din Conven ia de la Viena). Se poate apela la un stat ter agreat de cele dou p r i pentru reprezentarea intereselor pe timpul ct rela iile diplomatice sunt rupte; b) dispari ia unuia dintre state (fuziune sau dezmembrare) constituie un alt mod de ncetare a activit ii unei misiuni diplomatice; c) refuzul de recunoa tere a guvernelor nou instalate n unul din cele dou state; d) suprimarea din motive bugetareetc.

2.5. MEMBRII MISIUNII DIPLOMATICE Conven ia de la Viena din 1961 cu privire la rela iile diplomatice clasific membrii misiunii diplomatice n trei categorii: - eful misiunii, - membrii personalului misiunii, - personalul privat al misiunii. Membrii personalului misiunii diplomatice sunt, la rndul lor, clasifica i n teri categorii: - membrii personalului diplomatic, - membrii personalului administrativ i tehnic, - membrii personalului de serviciu. Conven ia de la Viena define te astfel categoriile men ionate (art.1): - eful misiunii diplomatice este persoan a ns rcinat de c tr e statul s u s ac ioneze n aceast calitate; - membrii misiunii diplomatice sunt eful misiunii i membrii personalului misiunii diplomatice; 27

- membrii personalului misiunii diplomatice sunt membrii personalului diplomatic, c rora li se adaug personalul administrativ i de deservire; - membrii personalului diplomatic sunt membrii personalului misiunii diplomatice care au rang diplomatic; - agentul diplomatic este eful misiunii diplomatice sau un membru al personalului diplomatic al misiunii; - un membru al personalului administrativ i tehnic este un membru al misiunii diplomatice angajat n serviciul administrativ sau tehnic al misiunii diplomatice; - un membru al personalului de deservire este un membru al misiunii diplomatice din departamentul de servicii interne al misiunii diplomatice, - un func ionar particular este o persoan care se afl n serviciul particular al unui membru al misiunii diplomatice i care nu este angajat al statului trimi tor. La categoriile men ionate este necesar s ad ug m i categoria membrilor de familie a membrilor misiunii, c rora statul acreditar le acord un statut special.

Corpul diplomatic Este format din totalitatea agen ilor diplomatici, mpreun cu membrii familiei lor afla i pe teritoriul statului de re edin , dar n sens restrns din corpul diplomatic fac parte numai efii reprezentan elor diplomatice. Decan al corpului diplomatic devine diplomatul cu cea mai mare vechime n post pe teritoriul statului acreditar, diplomat care ap ar ine clasei nti de reprezentare. n rile catolice, nun iul papal este considerat de drept decan al corpului diplomatic, indiferent dac ndepline te sau nu condi ia referitoare la vechime.

2.6. NUMIREA MEMBRILOR MISIUNII DIPLOMATICE

Conform art. 14 din con ven ia de la Viena din 1961, efii misiunilor diplomatice pot face parte din una din categoriile urm toare, n func ie de acordul mutual stabilit de guvernele interesate :

1. ambasadori, nun ii apostolici i al i efi de misiuni avnd un rang echivalent (de exemplu, nal i comisari schimba i ntre rile membre ale unei comunit i) care sunt acredita i pe lng efii de stat; 2. trimi i diplomatici, mini tri i nun ii papali interimari care sunt acredita i pe ln g efii de stat (aceast categorie este acum practic inexistent ); 28

3. ns rcina i cu af aceri (en titre, en pied sau titulari) care sunt acredita i pe lng Ministerele de Afaceri Externe ( i aceast categorie este rar ntlnit . Nu se poate face nici o discriminare ntre efii misiunilor diplomatice pe baza categoriei din care fac parte, cu excep ia chestiunilor de prioritate i de protocol, iar n aceast privin dreptul de primire de c tre eful statului este rezervat acelora cu r ang de ambasador. (R.G. Feltham) Fiecare stat are dreptul de a- i alege agen ii diplomatici i pe ceilal i membri ai misiunii diplomatice. Desemnarea i numirea lor se face de statul acreditant potrivit normelor apar innd dreptului intern, n temeiul atributului de suveranitate. eful de misiune este responsabil de toate problemele legate de misiunea sa. El poate i chiar ns rcineaz cu diferite func ii personalul, dar este singur r spunz tor fa de ambele guverne (al statului acreditant si al celui acreditar) de modul n care i conduce misiunea. eful de misiune este ns rcinat s reprezinte interesele statului acreditant i trebuie s fie recunoscut ca atare de statul acreditar. Potrivit art. 5 pct.2 al Conven iei de la Viena din 1961 Dac statul acreditant acrediteaz un ef de misiune n unul sau mai multe state, el poate nfiin a o misiune diplomatic condus de un ns rcinat cu af aceri ad-interim n fiecare din statele n care eful de misiune nu- i are re edin a sa permanent . Numirea efului de misiune se face de c tre i n numele efului de stat, n conformitate cu prevederile constitu ionale din fiecare ar . (Ion M. An gh el) Rangul efului de misiune acreditat constituie o n elegere ntre guvernele n cauz . De i statul acreditant are prerogativa numirii agentului s u diplomatic, va trebui s in seama n alegerea lui de punctul de vedere al statului acreditar. n acest sens, art. 4 din Conven ia de la Viena din 1961 prevede c nici un stat nu poate fi constrns s primeasc un agent diplomatic care i se pare impropriu pentru ndeplinirea misiunii sale. Procedura prin care un stat se informeaz dac persoana aleas de el este persona grata pentru a ocupa postul de ef al misiunii diplomatice pe teritoriul statului acreditar, constituie agrearea, iar procedura accept rii unui ef de misiune al statului trimi tor poart denumirea de agrement. Conven ia de la Viena din 1961 nscrie n art.4 pct.1 faptul c Statul acreditant trebuie s se asigure c persoana pe care inten ioneaz s o acrediteze ca ef al misiunii n statul acreditar a primit agrementul acestui stat. Numirea unui ef de misiune se perfecteaz n mod formal prin procedu ra acredit rii i nu din momentul acord rii agrementului. Acreditarea este procedura special prin care dreptul interna ional reglementeaz 29

afirmarea definitiv a calit ii de ef de misiune a unei persoane fizice car e a primit deja agrementul. Aceast procedur presupune ex isten a a dou d eclara ii de voin distincte: - voin a statului acreditant referitoare la numirea agentului diplomatic - declara ia expres a statului acreditar de acceptare a numirii respective. Dreptul interna ional atribuie acestor declara ii unilaterale distincte efectul juridic de perfectare raportului de misiune diplomatic . a Declara ia de voin prin care statul acreditant particip la procedura acredit rii este cuprins ntr-un document formal scrisorile de acreditare. Declara ia de voin prin care statul acreditar i exprim consim mntul la numirea efului de misiune este implicit , rezult din primirea solemn a scrisorilor de acreditare efectuat de organul destinatar al acestora. Scrisorile de acreditare constituie instrumentul diplomatic prin care se constat calitatea oficial a efului de misiune, prin care se constat calitatea oficial a efului de misiune, prin care se face dovada c aceast persoan este abilitat de c tre guvernul s u s exercite func iile ncredin ate; sunt semnate de c tre eful statului acreditant i adresate efului statului acreditar. Prezentarea scrisorilor de acreditare este esen ial pentru recunoa terea calit ii de ef de misiune i are loc n cadrul unei solemnit i speciale. Odat cu ncheierea ceremoniei prezent rii scrisorilor de acreditare, eful de misiune dobnde te n mod definitiv func ia sa de ef de misiune, fiind nvestit cu exerci iul deplin al func iilor sale. Se consider c eful de misiune diplomatic trebuie s consider e priorit i fundamentale urm toarele: - formularea politicii diplomatice; - transmiterea c tre statul acreditar a punctelor de vedere ale propriului guvern n probleme importante de interes comun i de politic comun , el constituind un canal de comunicare ntre cele dou guverne n astfel de probleme; - s raporteze ministerului s u evenimentele cu semnifica ii politice sau economice importante i s comenteze punctele de vedere ale unor ri ter e; - s fie la curent n ce prive te persoanele cu influen i sursele puterii na ionale n statul n care se afl n misiune, - s fac dovada unui comportament oficial, ct i neoficial de o manier care s sporeasc reputa ia rii sale; - s cultive un cerc de prieteni suficient de larg i v ariat pentru a fi capabil s 30

i ndeplineasc func iile. Spre deosebire de cazul efului de misiune, nu este necesar, n cazul altor membri ai personalului diplomatic, procedura de numire este mult simplificat ; consim mntul statului acreditar nu trebuie exprimat n mod obligatoriu expres. Procedura este constituit dintr-o not oficial transmis M.A.E. al statului acreditar i nota de r spuns. Diplomatul nu se va prezenta la post nainte de a avea loc schimbul de note. Dreptul statului acreditant de a numi membrii personalului diplomatic este limitat de statul acreditar de a solicita men inerea efectivului misiunii diplomatice n ceea ce el consider rezonabil. Statul acreditant poate refuza s admit func ionari de o anumit categorie (art.11 Conven ia de la Viena, 1961). n ce prive te numirea personalului tehnico-administrativ, precum i a celui de serviciu trebuie s avem n vedere urm toarele: ca structur , personalul tehnic i administrativ este

alc tuit din: secretari tehnici, translatori, dactilografi, arhivari, contabili, ref eren i de specialitate etc, iar ersonalul de serviciu cuprinde oferi, curieri, portari, oameni de serviciu, p gr dinari, mecanici, muncitori califica i etc. Tr ebuie s se fac distinc ie ntre oamenii de serviciul ai misiunii diplomatice i persoanele din serviciu agentului diplomatic: menajerele, personalul care a fost angajat la re edin a diplomatului de c tre acesta. n cazul acestor categorii de personal, se vor ndeplini acelea i reguli ca n cazul personalului diplomatic cu urm toarele diferen e: - apartenen a la cet enia statului acreditant nu este o condi ie ce trebuie ndeplinit ; - nu mai apare nici condi ia ca aceast persoan s aib calitatea de grata . persona

31

3. FUNC IILE MISIUNILOR DIPLOMATICE 3.1. Preciz ri preliminare 3.2. Func ia de reprezentare 3.3. Func ia de negociere 3.4. Func ia de observare i informare 3.5. Func ia de realizare a cooper rii interna ionale 3.6. Func ia de protejare a intereselor statului acreditant i a cet enilor acestuia

3.1. PRECIZ RI PRELIMINARE

Potrivit alin.1 al art.3 al Conven iei de la Viena, din anul 1961, func iile misiunilor diplomatice constau, n special, n: a reprezenta statul acreditant n statul acreditar; - a ocroti n statul acreditar a intereselor statului acreditant i ale cet enilor s i, n limitele admise de dreptul interna ional; - a duce tratative cu guvernul statului acreditar; - a informa prin toate mijloacele licite, despr e condi iile i evolu ia evenimentelor din statul acreditar i de a raporta cu privire la acestea statului acreditant; - promovare a rela iilor de prietenie i de dezvoltare a rela iilor economice, culturale i tiin ifice ntre statul acreditant i statul acreditar. n alineatul 2 al aceluia i articol se face precizarea potrivit c reia nici o dispozi ie a Conven iei nu poate fi interpretat ca interzicnd misiunii diplomatice exercitarea func iilor consulare. Enumerarea func iilor misiunii diplomatice f cut n cuprinsul art.3 nu este una exhaustiv ; consim mntul pe care un stat l d pentru nfiin area misiunii diplomatice presupune permisiunea de a ndeplini cel pu in func iile enumerat ede Conven ie.

3.2. FUNC IA DE REPREZENTARE Func ia de a reprezenta statul acreditant n statul acreditar este cea mai veche func ie a misiunilor diplomatice, eful misiunii fiind cel care reprezint statul s u n plenitudinea 32

rela iilor sale diplomatice, prin modalit i foarte variate de participare la via a public a statului acreditar. Formele prin care se realizeaz func ia de reprezentare sunt multiple: - participarea la via a public a statului acreditar; - negocierea n numele statului acreditant; - promovarea politicii statului acreditant etc.

3.3. FUNC IA DE NEGOCIERE Func ia de a duce tratative cu guvernul statului acreditar, denumit i func ia de negociere, reprezint aspectul esen ial al activit ii misiunii diplomatice n ap rarea intereselor statului acreditar; n rezolvarea diferendelor dintre state. Negocierea este cel mai la ndemn i cel mai eficient mijloc diplomatic de solu ionare a diferendelor; negocierile pot fi inten iilor p r ilor, f r a le angaja) sau (ntre eful misiunii i eful statului) sau oficioas (doar contacte de cunoa tere a e oficial (constituie un nceput d e angajare), direct e e indirect (ntre eful misiunii i ministerul afacerilor e

externe ori alte autorit i ale statului acreditar). Potrivit dreptului tratatelor, eful misiunii diplomatice poate negocia i autentifica textul unui tratat f r a fi nevoit s prezinte deplinele puteri .

Func ia de negociere nu se limiteaz doar la solu ionarea diferendelor i ncheierea unor acorduri interna ionale, ci ea presupune o activitate intens a efului misiunii pentru explicarea politicii guvernului pe care-l reprezint , pentru consult ri n leg tur cu diferitele aspecte ale vie ii interna ionale etc.

3.4. FUNC IA DE OBSERVARE I INFORMARE Func ia de informare prin toate mijloacele licite, despre condi iile i evolu ia evenimentelor din statul acreditar i de a raporta cu privire la acestea statului acreditant presupune urm rir ea i studierea aspectelor vie ii politice, sociale, culturale etc. din statul acreditar, efectele evenimentelor interna ionale n acest stat, precum i derularea rela iilor dintre cele dou state. Func ia d e informare nu se realizeaz numai ntr-un singur sens, nspre statul acreditant, ci i nspre statul acreditar, pentru o ct mai bun cunoa tere de c tre acesta a realit ilor din statul reprezentat.

33

3.5. FUNC IA DE REALIZARE A COOPER RII INT ERNA IONALE

Func ia de promovare a rela iilor de prietenie i de dezvoltare a rela iilor economice, culturale i tiin ifice ntre statul acreditant i statul acreditar, denumit i func ia de cooperare, poate fi definit ca scop al ntregii activit i a misiunii diplomatice. Misiunea diplomatic are rolul de a cultiva, promova, extinde i diversifica rela iile dintre statul acreditant i statul acreditar, pe diferite planuri: politic, economic, cultural, juridic etc.

3.6. FUNC IA DE PROTEJARE A INTERESELOR STATULUI ACREDITANT I A CET ENILOR ACESTUIA

Func ia de ocrotire n statul acreditar a intereselor statului acreditant i ale cet enilor s i, n limitele admise de dreptul interna ional este o func ie tradi ional a misiunilor diplomatice, realizat prin cereri de informare i asisten , prin proteste i prin invocarea r spunderii interna ionale, ori chiar prin ndeplinirea unor func ii consulare. Principala institu ie creat n realizarea acestei func ii este protec ia diplomatic , respectiv dreptul statului acreditant de a proteja proprii cet eni i dreptul acestora, cnd se afl n str in tate, de a cere protec ie, dar n limitele impuse de dreptu l interna ional, adic f r ca aceste acte s constituie amenin ri la adresa statului acreditar i f r folosirea for ei sau a amestecului n treburile interne; Aceasta se fundamenteaz printr-o regul gen eral a dreptului interna ional, potrivit c reia, statul are dreptul de a ap ra interesele cet enilor s i afla i pe teritoriul altor state, prin mijloace diplomatice i juridice adecvate raporturilor interna ionale.

4. IMUNIT I, PRIVILEGII I FACILIT I DIPLOMAT ICE 4.1. Imunit ile diplomatice 4.2. Privilegiile diplomatice 4.3. Facilit ile diplomatice

4.1. IMUNIT ILE DIPL OMATICE Conven ia de la Viena din 1961 stabile te o sum de reguli care acord un statut juridic specific att misiunii diplomatice, ct i personalului misiunii, cu precizarea c n

34

practica statelor sunt aplicabile i alte reguli, n func ie d e particularit ile concrete ale acestora. Imunit ile diplomatice reprezint tratamentul pe care statul acr editar l acord misiunilor diplomatice i personalului acestora, ex primat prin exceptarea de la jurisdic ia penal i civil a acestui stat. Sunt prev zute i enumerate n con inutul articolelor 29-39 din Conven ia de la Viena. Aceste imunit ile i privilegiile recunoscute membrilor misiunilor diplomatice, care au ca obiect s permit exercitarea func iilor lor f r ca autorit ile locale s poat s le aduc ngr diri. Articolul 41 din Conven ia de la Viena prevede n contrapartid , obliga ii fa de statul acreditar. Membrii misiunilor diplomatice au datoria de a respecta legile i reglement rile statului acreditar i de a nu se amesteca n treburile sale interne, iar localurile misiunilor nu trebuie utilizate n scopuri incompatibile cu regulile i obliga iile activit ii diplomatice. De asemenea, n conformitate cu con inutul articolului 42 al Conven iei, agen ii diplomatici nu trebuie s exercite profesii sau alte activit i remunerate n vederea ob inerii unui c tig personal pe teritoriul statului acreditar. De asemenea, statul acreditar are obliga ii precise stabilite de Conven ia de la Viena prin articolele 25-27. Potrivit acestor reglement ri el trebuie s acorde misiunii toate facilit ile pentru ndeplinirea func iunilor sale. El trebuie, n mod special, s asigure membrilor misiunii toat libertatea de deplasare i de circula ie. O rezerv exist totu i pentru zonele unde accesul este reglementat sau interzis din ra iuni de securitate na ional . Articolul 47 al Conven iei prevede interdic ia unor m suri discriminatorii ntre state. El admite totu i ca nediscriminatoriu dreptul statului acreditar de a aplica restrictiv o dispozi ie determinat , pentru c ea este n acela i mod aplicat misiunii sale de statul acreditant, ca i practica urmat de unele state de a se face beneficiarele, prim cutum sau pe cale de acord, ale unui tratament reciproc mai favorabil dect l cer dispozi iile Conven iei. n fine, statul acreditar trebuie s asigure securitatea localurilor misiunii, s evite ca lini tea acesteia s fie tulburat sau s -i fie afectat demnitatea (art. 22). Regulile privind privilegiile i imunit ile sunt precizate n mod detaliat de c tre Conven ia de la Viena, f cndu-se, o distinc ie ntre div ersele catego rii de personal al misiunilor diplomatice (diploma i, personal tehnicoadministrativ i de serviciu). n conformitate cu art. 17 din conven ie aceste imunit i sunt recunoscute diploma ilor i familiilor lor, dar i personalului administrativ i de serviciu.

35

Personalul organiza iilor interna ionale beneficiaz , de asemenea, de imunit i acordate prin conven iile aplicabile acestor organiza ii. (O.N.U., Consiliul Europei, Comunit ile europene etc.). Articolele 29-41 din Conven ie fac referire la Dispozi iile privind imunit ile diplomatice. Imunit ile diplomatice sunt concretizate n trei categorii: a) Imunitatea de jurisdic ie; b) Inviolabilit ile; c) Exceptarea de la obliga ia de a depune ca martor Imunitatea de jurisdic ie, adic scoaterea de sub ac iunea legii penale sau civile a statului acreditar a misiunii diplomatice, personalului misiunii i a membrilor lor de familie. Misiunea diplomatic se bucur de imunitate de jurisdic ie civil i administrativ , pentru c nu se poate pune problema r spunderii penale a unei persoane morale (juridice). Agen ii diplomatici se bucur de imunitate absolut de jurisdic ie penal i de imunitate de jurisdic ie civil , cu excep ia ac iunilor imobiliare cnd proprietatea este cu titlu privat, ac iunilor referitoare la succesiune, ac iunilor privind activitatea profesional sau comercial p rivat a agentului i fa de nici o cerere reconven ional direct legat de cererea principal cn d agentul diplomatic nsu i nainteaz o ac iune civil (pentru a asigura egalitatea p r ilor n proces). De asemen ea, agen ii diplomatici se bucur de imunitate de executare, dar la care se poate renun a ex pres. Imunitatea de jurisdic ie a unui agent diplomatic n statul acreditar nu poate scuti pe acest agent de jurisdic ia statului acreditant. Prin urmare, agentul diplomatic nu este scos de sub jurisdic ie total , ci numai d e sub jurisdic ia statului acreditar. Totu i, statul acreditant poate renun a la imunitatea de jurisdic ie a agen ilor diplomatici, dar ea trebuie s fie expres . Renun area la imunitatea de jurisdic ie pentru o ac iune civil sau administrativ nu determin automat i nl turarea imunit ii privind executarea hot rrilor, pentru aceasta fiind necesar o renun are deosebit . Inviolabilit ile, care nseamn imunitatea fa de constrngerea prev zut de lege. Este vorba despre: inviolabilitatea misiunii, respectiv obliga ia statului acreditar de a nu permite func ionarilor s i s p trund i s ndeplineasc acte de autoritate n localurile misiunii, mijloace de transport i terenuri ale acesteia, mai pu in n cazuri excep ionale, cum ar fi legitima ap rare. De precizat c aceast inviolabilitate opereaz chiar i n timp de conflict armat; localurile misiunii, mobilierul lor i celelalte obiecte care se g sesc acolo, precum i mijloacele de transport ale misiunii, nu pot face obiectul nici unei perchezi ii, rechizi ii, sechestru sau m suri executorii; 36

inviolabilitatea arhivelor, care opereaz asupra tuturor documentelor diplomatice, inclusiv coresponden a, indiferent de locul unde se afl , fiind absolut ; inviolabilitatea diplomatului, concretizat n exceptarea acestuia de la orice form de re inere sau deten ie; statul acreditar trebuie s -1 trateze cu respectul care i se cuvine i s ia toate m surile corespunz toare pentru a mpiedica orice atingere adus persoanei, libert ii i demnit ii sale; inviolabilitatea re edin ei diplomatului, care este aceea i cu inviolabilitatea localurilor misiunii. Inviolabilitatea care i este recunoscut unui diplomat are ca obiect s i permit s se bucure, pe teritoriul unde i exercit misiunea, n orice moment i oriunde s-ar afla, de libertate f r restric ie i de intangibilitate personal n toate ocaziile, iar inviolabilitatea personal este garan ia esen ial a agen ilor diplomatici, acesta nainte de toate fiind exceptat de la orice m sur de arestare sau de deten ie. Articolul 29 al Conven iei de la Viena garanteaz agen ilor diplomatici respectul statului acreditar, care este dator s ia toate m surile adecv ate pentru a mpiedica orice atingere ce ar putea fi adus persoanei, libert ii sau demnit ii lor. Inviolabilitatea are ca scop s permit diplomatului de a- i exercita, f r nici un impediment, sarcina sa de reprezentant al unei ri str ine. Ea acoper , deci, toate actele pe care le ndepline te pentru reprezentarea statului trimi tor i promovarea intereselor acestuia. Acest privilegiu ncepe n ziua n care diplomatul a intrat pe teritoriul rii unde a fost acreditat, dac misiunea sa a fost anun at . El dureaz pe tot timpul misiunii sale, pn cnd va p r si teritoriul statului de re edin . Inviolabilitatea persist i n situa ia ruperii rela iilor diplomatice i chiar a st rii de r zboi. Dac diplomatul nlocuit se stabile te n ara n care i-a exercitat func iile, el nu poate continua s beneficieze de inviolabilitate dup ce i-a ncheiat misiunea. Inviolabilitatea acoper toate persoanele care fac parte din personalul oficial sau neoficial al misiunii, sub rezerva articolului 39 paragraful 2 al Conven iei de la Viena. Conven ia de la Viena distinge anumite categorii de personal. eful misiunii i personalul s u diplomatic, n elegnd i membrii de familie ai agen ilor d iplomatici (art. 371), beneficiaz de toate imunit ile enumerate n articolele 29-36 ale C onven iei. Numele acestor persoane figureaz pe lista diplomatic care este stabilit n fiecare Capital , de Serviciul de Protocol pe baza indica iilor furnizate de fiecare misiune. Imunit i sunt, de asemenea, recunoscute i altor membri ai misiunii, fie c este vorba de personalul administrativ i tehnic (art. 37-2 i 38-1), de personalul de serviciu care nu are

37

na ionalitatea statului de re edin (art.27-3 i 38-2) sau de personalul de serviciu particular al misiunii (art. 37-4 i 38-2). Aceste imunit i se extind asupra bunurilor personale ale diploma ilor, re edin ei, vehiculelor i documentelor acestora, coresponden a lor trebuie s fie liber i inviolabil . Statele acord , n general, automobilelor diploma ilor pl ci speciale care permit poli iei s -i deosebeasc de ceilal i posesori de automobile. Articolul 27 al Conven iei de la Viena garanteaz comunicar ea liber a misiunilor prin toate mijloacele adecvate. Ea condi ioneaz totu i instalarea de posturi emi toare de radio de asentimentul statului acreditar. Art. 40 al C onven iei de la Viena admite ca un agent diplomatic s beneficieze de inviolabilitate cnd traverseaz o ar ter pentru a se prezenta sau pentru a se rentoarce de la post este un act de curtoazie din partea statelor al c ror teritoriu este traversat. Inviolabilitatea agentului diplomatic l protejeaz pe acesta n toate circumstan ele. Ea este de ordin public i diplomatul nu poate renun a la ea. Chiar dac ar comite acte de natur s lezeze demnitatea efului de stat pe lng care este acreditat, el nu poate fi supus de acest stat la m suri care ar aduce atingere persoanei sale. Acesta din urm nu este, de altfel, lipsit de mijloace de ap rare. El poate cere rechemarea diplomatului sau chiar s -i impun plecarea. Inviolabilitatea protejeaz pe diplomat mpotriva atacurilor oric rei persoane, indiferent de unde ar proveni ele. Dac un membru al autorit ilor publice ale statului de re edin , ac ionnd n calitate oficial , a ofensat un agent diplomatic, guvernul statului acreditar este obligat s acorde repara ii statului ofensat. Dac sediul misiunii diplomatice sau drapelul care este arborat fac obiectul unui atentat, guvernul statului acreditar trebuie, dac nu i-a ndeplinit ndatoririle de protec ie, s pr ezinte scuze i, de la caz la caz, s acorde repara iile adecvate. Dac autorul infrac iunii este o persoan particular , statul trebuie s dispun urm rirea penal i judecarea acestuia. Re edin a diplomatului nu poate constitui obiectul investiga iilor poli iei, justi iei sau oric rui alt organ administrativ, care nu au dreptul s p trund n imobil f r autoriza ia expres , dup caz, a diplomatului sau a efului misiunii. Articolul 22 al Conven iei de la Viena garanteaz , de asemenea, inviolabilitatea localurilor misiunii diplomatice. Se prevede n sarcina statului acreditar obliga ia special de a lua m surile pentru a asigura protec ia acestora. Se garanteaz nu numai localurile, ci i mobilierul acestora, precum i mijloacele de transport ale misiunii mpotriva oric ro r m suri ale autorit ilor statului de re edin . 38

Articolul 12 permite misiunii s deschid birouri n afara sediului numai pe baza consim mntului ex pres al statului acreditar. Articolul 20 permite arborarea drapelului i emblemei statului acreditant pe localurile misiunii, re edin ei i pe mijloacele de transport ale efului misiunii. Articolul 21 prevede obliga ia pentru statul acreditar de a facilita statului acreditant achizi ionarea sau nchirierea de localuri necesar e deschiderii misiunii i pentru locuin ele membrilor s i. Arhivele diplomatice se bucur , de asemenea, de aceea i inviolabilitate ca i sediul misiunii i re edin a, chiar n cazul ruperii rela iilor diplomatice. De asemenea, coresponden a diplomatic , este declarat inviolabil . Dreptul la libera circula ie a valizelor diplomatice este recunoscut f r rezerve. Imunit ile curierilor sunt recunoscute i sunt precizate n documentele pe care ace tia trebuie s le de in , p recum i dreptul statelor i misiunilor diplomatice de a recurge la curieri ad-hoc. Statele au dreptul de a ncredin a curierul diplomatic comandan ilor de aeronave civile i de a prelua, direct i liber, de la ace tia, valiza diplomatic . Valizele nu pot con ine dect documente diplomatice i obiecte destinate uzului oficial. Imunitatea de jurisdic ie Conven ia de la Viena, n articolul 31, define te imunitatea civil i penal a agen ilor diplomatici. Diploma ii nu pot fi chema i n justi ie dect de guvernul sau de tribunalele rii lor. Aceasta este o garan ie indispensabil pentru ca diploma ii s poat promova n deplin libertate i independen interesele statului acreditant. Aceast imunitate ar e ca scop s retrag ntreaga competen de la magistra ii locali pentru a o transfera, dac este cazul, la cei ai statului trimi tor. Conven ia de la Viena, n articolul 38, limiteaz imunit ile de jurisdic ie ale membrilor personalului care au na ionalitatea statului acreditar numai la actele oficiale ndeplinite n exercitarea func iilor lor. Diplomatul are dreptul i nu poate renun a la imunitatea de jurisdic ie penal , ntruct nu are dreptul de a l sa s se aduc atingere independen ei statului pe care-l reprezint . Acest gen de imunitate este acordat agentului diplomatic n interesul guvernului rii sale, numai acesta din urm poate s renun e la ea. Un agent diplomatic trebuie s respecte legisla ia rii unde este acreditat, dar nu poate fi tras la r spundere dect de autorit ile din propria ar . Aceast imunitate de jurisdic ie func ioneaz chiar dac agentul diplomatic este vinovat de o infrac iune contra statului pe lng care este acr editat. Guvernul statului acreditar poate, doar s solicite pe cale diplomatic aplicarea pedepsei prev zute de lege. 39

Att timp ct agentul diplomatic str in se afl pe teritoriul statului pe lng care este acreditat, imunitatea de jurisdic ie penal este total . Imunitatea de jurisdic ie fa de tribunalele statului acreditar nu nseamn c diplomatul str in este absolvit de r spundere pentru infrac iunile pe care le-ar putea comite, dar acest stat nu-l poate aresta i nici judeca prin tribunalele proprii. Dac infrac iunile comise de agentul diplomatic sunt de mic importan , este la latitudinea guvernului statului acreditar s fac plngere pe cale diplomatic . Ex ceptarea de la obliga ia de a depune ca martor n fa a instan elor de judecat i n procedurile administrative. Imunitatea este absolut , dar diplomatul poate depune ca martor dac accept expres. Un agent diplomatic nu poate fi obligat s compar ca martor n fa a unei instan e a statului acreditar. I se poate cere s - i trimit m rturia n scris, dar dac refuz , nu exist mijloc de a-l constrnge n acest sens. Organul de anchet treb uie s se deplaseze la sediul misiunii diplomatice pentru a primi m rturiile. Imunitatea de jurisdic ie penal se aplic i personalului administrativ i tehnic al misiunii i membrilor lui de familie. Conven ia de la Viena (art. 32) prevede c statul acreditant poate renun a la imunitatea de jurisdic ie a membrilor familiilor agen ilor diplomatici, a membrilor personalului administrativ i tehnic al misiunilor, precum i a familiilor lor, a membrilor personalului de serviciu, ns , Conven ia precizeaz c aceast renun are trebuie s fie ntotdeauna expres . Personalul de serviciu beneficiaz de imunit i numai pentru actele ndeplinite n exercitarea func iilor sale. n art. 37 al Conven iei de la Viena se precizeaz c p ersonalul de serviciu particular al membrilor misiunii care nu sunt resortisan i ai statului acreditar, sunt scuti i de impozite i taxe pe salarii, dar nu beneficiaz de privilegii i imunit i dect n m sura admis de acesta din urm . Totu i, se prevede c acest stat va trebui s - i exercite jurisdic ia sa de asemenea manier , nct s nu mpiedice n mod excesiv ndeplinirea func iilor misiunii. Dac misiunea are un agent diplomatic de na ionalitatea statului acreditar sau dac acesta locuie te perman ent n statul respectiv, el nu ben eficiaz dect de imunitatea de jurisdic ie i de inviolabilitate pentru actele ndeplinite n exercitarea func iunilor sale. Pentru ceilal i membri ai person alului misiunilor i personalul de serviciu particular care se g sesc n acelea i raporturi f a de statul acreditar, ei nu beneficiaz dect de privilegiile i imunit ile care le sunt recunoscute de statul respectiv. ns se precizeaz c acesta nu va exercita asupra

40

lor jurisdic ia sa, dect de o asemenea manier nct s nu mpiedice n mod excesiv ndeplinirea func iilor misiunii. n cazul unui accident de automobil, indiferent dac diplomatul este conduc tor sau proprietar al unui autovehicul n urma c ruia s-ar putea an gaja responsabilitatea civil , trebuie avute n vedere urm toarele: s invoce imunit ile sale diplomatice la care el nu poate renun a f r autorizarea expres a statului acreditant; n timpul anchetei el nu trebuie s mpiedice mersul justi iei, punnd la dispozi ie informa iile cerute n leg tur cu circumstan ele accidentului; imunitatea de jurisdic ie nu permite eludarea pl ii desp gubirilor d atorate victimelor accidentului. Imunitatea de jurisdic ie n materie civil este recunoscut diploma ilor str ini. Articolul 31 al Conven iei de la Viena prevede c agen ii diplomatici beneficiaz de imunitatea de jurisdic ie n materie civil i administrativ , cu excep ia cazurilor cnd este vorba despre: 1) o ac iune real care se refer la un imobil particular situat pe teritoriul statului acreditar, dac agentul diplomtic nu-l posed n contul statului acreditant pentru realizarea scopurilor misiunii; 2) o ac iune privind o succesiune n care agentul diplomatic figureaz cu titlu particular i nu n numele statului acreditant; 3) o ac iune privind o activitate profesional sau comercial ex ercitat de agentul diplomatic n statul acreditar i n afara func iilor sale oficiale. n aceste cazuri pot fi luate unele m suri de executare fa de diplomat, cu condi ia s nu se aduc atingere inviolabilit ii persoanei sau locuin ei sale. Diplomatul care devine reclamant n fa a unei instan e locale nu mai poate invoca imunitatea de jurisdic ie n ceea ce prive te orice cerere reconven ional legat direct de ac iunea principal . Totu i, renun area la imunitatea de jurisdic ie pentru o ac iune civil sau administrativ nu este considerat ca implicnd renun area la m surile de executare a hot rrii, care nu poate fi aplicat nici asupra persoanei, nici asupra bunurilor sale, o renun are distinct din partea sa fiind necesar .

4.2. PRIVILEGIIL E DIPLOMATICE

Privilegiile diplomatice reprezint tot un tratament acordat de statul acreditar misiunii diplomatice i personalului acesteia, prin care li se fac unele nlesniri excep ionale. 41

Libertatea de comunicare

Misiunea diplomatic are dreptul s comunice liber cu guvernul s u, cu celelalte misiuni i consulate ale statului acreditant, putnd s foloseasc toate mijloacele de comunica ie potrivite. Aceasta presupune obliga ia statului acreditar de a oferi facilit i pentru coresponden i de a respecta secretul coresponden ei. Pentru comunicare, misiunea diplomatic poate utiliza numai mijloace legale, fie publice (po t , telefon, fax etc.), fie specifice, precum curierul diplomatic i valiza diplomatic , toate acestea beneficiind de inviolabilitate. n ultimii ani, n cadrul ONU s-au manifestat preocup ri pentru codificarea statutului curierului diplomatic i al valizei diplomatice. Astfel, n anul 1991, Adunarea General a hot rt s includ pe ordinea de zi a celei dc-a 47-a sesiuni, Proiectul de articole asupra statutului curierului diplomatic i valizei diplomatice nenso ite de un curier diplomatic, precum t protocoalele adi ionale facultative la acest statut, proiect adoptat de Comisia de Drept Interna ional la sesiunea sa din anul 1989. Mijloacele de radio-emisie pot fi utilizate numai cu autoriza ia statului acreditar. Coletele care compun valiza diplomatic trebuie s poarte semne exterioare vizibile ale caracterului lor i nu pot cuprinde dect documente diplomatice sau obiecte de uz oficial. De asemenea, curierul diplomatic trebuie s poarte un document oficial care s -i ateste calitatea i s precizeze num rul de colete care constituie valiza diplomatic , el bucurndu-se de inviolabilitatea persoan ei sale, neputnd fi arestat sau re inut. Se pot folosi i curieri diplomatici ad-hoc. De asemenea, valiza diplomatic poate fi ncredin at comandantului unei aeronave comerciale, acesta trebuind s poarte un document oficial care s indice num rul coletelor care alc tuiesc valiza diplomatic , dar el nu are calitatea de curier diplomatic. Libertatea de mi care Este dreptul agentului diplomatic de a circula liber pe teritoriul statului acreditar, cu posibilitatea acestuia de a declara anumite zone interzise, din motive de securitate a agentului diplomatic sau a statului acreditar; Privilegii de ordin fiscal Reprezint dreptul misiunii i a diploma ilor de a fi scuti i de taxe i impozite, cu excep ia impozitelor indirecte sau a celor aplicabile bunurilor imobile particulare, veniturilor particulare i taxelor corespunz toare dreptului de succesiune; Privilegii de ordin vamal Constau n scutirea de taxele vamale care se percep cu ocazia importurilor de bunuri i vizeaz bunurile destinate uzului oficial i chiar personal al misiunii, al diploma ilor i membrilor familiilor acestora. Este inclus n acest privilegiu i scutirea de la controlul 42

bagajelor, cu excep ia cazului cnd exist motive serioase s se cread c acestea con in obiecte care nu beneficiaz de scutiri vamale sau al c ror import sau export este interzis. ntrun asemenea caz, controlul se va face numai n prezen a agentului diplomatic sau a reprezentantului s u autorizat. Scutirea de impozite Conven ia de la Viena stabile te o serie de reguli codificnd practica ex istent n aceast materie. Articolul 23 scute te de impozite localurile misiunii ai c ror proprietari sau locatari sunt reprezentan ii statului acreditant sau eful misiunii, cu excep ia impozitelor sau taxelor percepute ca remunera ie pentru servicii particulare prestate. Aceast scutire nu se aplic atunci cnd, potrivit legisla iei statului acreditar, acestea cad n sarcina persoanei care trateaz cu statul acreditant sau cu eful misiunii. Articolul 34 scute te agentul diplomatic de orice impozite i taxe, personale sau reale, na ionale, regionale i locale, n afar de: impozitele indirecte care prin natura lor sunt n mod normal ncorpor ate n pre ul m rfurilor i al serviciilor; impozitele i taxele asupra bunurilor imobile particulare situate pe teritoriul statului acreditar, cu excep ia cazului n care agentul diplomatic le posed n contul statului acreditant pentru realizarea scopurilor misiunii; impozitele i taxele pe veniturile particulare, care- i au sursa n statul acreditar i impozitele pe capital prelevate asupra investi iilor; impozitele i tax ele percepute ca remunera ie pentru servicii particulare prestate; drepturile de nregistrare, gref , ipotec i de timbru n ceea ce prive te bunurile imobiliare, sub rezerva dispozi iilor articolului 23 (localuri ale misiunilor). Membrii familiilor diploma ilor, personalul administrativ i tehnic i personalul de serviciu beneficiaz de acelea i privilegii fiscale ca i diploma ii. n materie de succesiuni, articolul 39 precizeaz la paragraful 4 c , n caz de deces al unui membru al misiunii sau al unui membru al familiei sale, care nu este cet ean al statului acreditar sau nu are re edin a permanent n acesta, statul acreditar va permite recuperarea bunurilor mobile ale defunctului, cu excep ia celor care au fost achizi ionate n ar i care fac obiectul unei interdic ii de export. Nu se vor percepe taxe de succesiune asupra bunurilor mobile a c ror prezen n statul acreditar nu se datora dect func iei defunctului. n materie vamal , articolul 36 acord scutirea de taxe vamale i alte drepturi conexe, n conformitate cu dispozi iile legislative i reglement rile statului acreditar, asupra obiectelor destinate uzului oficial i obiectelor destinate uzului personal al agentulu i diplomatic sau al membrilor familiei sale, care fac parte din gospod ria sa, inclusiv efectele destinate instal rii sale. Agentul diplomatic este scutit de controlul bagajului s u person al. Dac acesta din urm trebuie s fie examinat deoarece exist suspiciuni c ar putea s con in obiecte care nu 43

beneficiaz de scutir e de taxe vamale, deschiderea acestuia nu se poate face dect n prezen a agentului diplomatic sau a unui reprezentant autorizat. n termenii articolului 36, familiile agen ilor diplomatici beneficiaz integral de scutirile de tax e vamale, n timp ce personalului administrativ i tehnic i se acord aceste exoner ri numai pentru obiectele importate cu ocazia primei lor instal ri. Articolul 35 al Conven iei de la Viena interzice ob ligar ea agen ilor diplomatici la orice presta ie personal , serviciu public de orice natur ar fi el i la orice sarcin militar (rechizi ion ri, contribu ii i ncartiruiri). Dreptul de a arbora drapelul na ional i stema na ional diplomatice, la re edin a efului misiunii i pe mijloacele de transport ale acestuia. Facilit i de edere - sunt concretizate n dreptul agentului diplomatic de a fi scutit de , pe localul misiunii

la obliga iile de a ob ine permis de edere pe teritoriul statului acreditar i de a anun a organele de poli ie locale despre prezen a sa. Scutirea de presta ii personale , precum serviciul militar, rechizi ii militare etc. , pentru cazuri de accident, boal ,

Scutirea de la obliga iile privind asigur rile sociale

deces etc., ceea ce nu exclude posibilitatea diplomatului de a participa voluntar la asemenea sisteme de protec ie.

4.3. FACILIT ILE DIPLOMATICE

Sunt posibilit i ale misiunii diplomatice i ale personalului diplomatic de a li se nlesni de c tre statul acreditar desf urarea activit ilor lor specifice. Printre acestea, men ion m obliga ia statului acreditar de a nlesni ob inerea de localuri pentru misiunea diplomatic , de a acorda ajutor la ob inerea de locuin e pentru membrii misiunii, de a pune la dispozi ia acestora mijloacele de transport necesare p r sirii teritoriului statului acreditar. Persoanele care b eneficiaz de imunit ile, privilegiile i facilit ile diplomatice ncep s se bucure de acestea la intrarea pe teritoriul statului acreditar pentru a- i lua n primire postul, sau, dac se afl deja pe acest teritoriu, de ndat ce numirea sa a fost comunicat ministerului afacerilor externe. Privilegiile i imunit ile nceteaz dup ncetarea func iilor diplomatice ale persoanei, respectiv n momentul n care persoana p r se te teritoriul statului acreditar sau la expirarea unui termen ra ional care i-a fost dat n acest sco p, chiar i n timp de conflict armat. Totu i, imunitatea de jurisdic ie continu n ceea ce prive te actele ndeplinite de c tre aceast persoan n exercitarea func iilor sale ca membru al misiunii. n caz de deces al unui membru 44

al misiunii, membrii familiei sale continu s se bucure de privilegiile i imunit ile respective pn la p r sirea statului acreditar, ntr-un termen potrivit care s le permit aceasta. Trebuie precizat c toate persoanele care beneficiaz de aceste privilegii i imunit i sunt obligate s respecte legile i regulamentele statului acreditar i s nu se amestece n treburile interne ale acestui stat. De asemenea, localurile misiunii nu vor fi utilizate n alte scopuri, incompatibile cu func iile misiunii

45

PARTEA A II-A - DREPTUL CONSULAR

46

1. NO IUNI INTRODUCTIVE

1.1. No iunea, definirea i caracteristicile dreptului consular 1.2. Izvoarele dreptului consular 1.3. Codificarea dreptului consular

1.1. NO IUNEA, DEFINIREA I CARACTERISICILE DREPTULUI CONSULAR Dreptul consular este acea parte a dreptului interna ional public care reprezint totalitatea normelor i regulilor care reglementeaz rela iile consulare dintre state, organizarea i func ionarea oficiilor consulare, precum i cele care se refer la statutul juridic al oficiilor consulare i a personalului acestora. Aceast defini ie descriptiv cuprinde, de fapt, trei mari caracteristici : - normele generale care guverneaz rela iile consulare n general;

- regulile i normele care privesc organizarea i func ionarea o ficiilor consulare; - normele referitoare la statutul juridic al oficiilor consulare i a person alului lor, respectiv, imunit ile i privilegiile consulare. Din punct de vedere istoric, rela iile i activitatea consular au ap rut nainte de activitatea diplomatic , pentru c , din momentul n care au nceput s se dezvolte rela iile comerciale i oamenii au nceput s c l toreasc n alte ri, unii dintre ei stabilindu- i chiar re edin e ntr-o alt ar , au ap rut probleme legate de statutul lor, de protec ia lor i de promovarea intereselor lor n rile n care tr iau. Caracteristica principal a dreptului consular este aceea c el stabile te mecanismele care func ioneaz pentru a realiza un obiectiv foarte precis, acela de protejare a cet enilor i a intereselor lor, precum i a intereselor statului trimi tor. Deosebirea fundamental care exist ntre activitatea oficiilor diplomatice i a celor consulare este aceea c , n timp ce oficiile diplomatice au ca misiune principal , promovarea intereselor statului acreditant i a institu iilor sale n rile n care sunt acreditate, oficiile consulare rep rezint acea parte a serviciului ex terior al un ei ri care se ocup , pe lng aceste aspecte, i de protejarea i reprezentarea intereselor cet enilor din ara respectiv n str in tate. A doua deosebire important ntre dreptul consular i cel diplomatic este aceea c , n materie de drept diplomatic, regulile fundamentale care reglementeaz activitatea oficiilor diplomatice sunt reguli de drept interna ional , n timp ce n cazul dreptului consular, o parte

47

important a normelor aplicabile sunt reglement ri de natur intern ale statelor care sunt implicate n deschiderea oficiilor consulare, att statul trimi tor ct i statul primitor.

1.2. IZVOARELE DREPTULUI CONSULAR Ac iunea de definire a conceptului de izvor de drept se supune celor dou mari orient ri din doctrina de specialitate: pozitivis , pur (Anzilotti .a.), potrivit c reia, acordul t de voin e constituie singura surs a dr eptului interna ional (care poate mbr ca forma expres tratatul, ori fo rma tacit cutuma) i obiectivis (Scelle, Ch. De Visscher, Bourquin) care t face distinc ie ntre surse creatoare i sursele formale, ultimele necrend dr eptul, ci limitnduse s le formuleze ori s le constate. Aceste preciz ri f cute n leg tur cu izvoarele dreptului interna ional sunt valabile i pentru dreptul consular, ca p arte a ntregului. n sens material, sintagma izvor de drept desemneaz condi iile sociale, elemente

extrajudiciare, care conduc la apari ia unei norme de drept, iar n sens formal, forma de exprimare a normelor juridice. n cele ce urmeaz vom avea n vedere doar cel de-al doilea sens, cel formal. Rela iile consulare, fiind parte a rela iilor interna ionale, sunt dirijate de c tre normele de drept interna ional. Consider m, a adar, categoriile de izvoare ale dreptului interna ional (care constituie genul) ca apar innd i dreptului consular ( care reprezint specia). Prin izvoare ale dreptului interna ional se n eleg acele normele acestui drept . mijloace juridice prin care se exprim

Statutul C ur ii Interna ionale de Justi ie (1945) a definit n art. 38 izvoarele dreptului interna ional ntr-o anumit ordine n care ar urma s fie aplicate de judec torul interna ional: 1. Curtea, a c rei func ie este s solu ioneze, n conformitate cu dreptul interna ional, diferendele ce-i vor fi supuse, va aplica: a) conven iile interna ionale, fie generale, fie speciale, care stabilesc

reguli expres recunoscute de statele n litigiu; b) cutuma interna ional , ca dovad a unei practici generale acceptate ca

reprezentnd dreptul; c ) d) principiile generale de drept recunoscute de na iunile civilizate; hot rrile judec tore ti i doctrina speciali tilor cei mai califica i ai

diferitelor state, ca mijloace auxiliare pentru determinarea regulilor de drept. 2. Prezenta dispozi ie n u aduce atingere dreptului Cur ii de a solu iona o cauz ex aequo et bono, dac p r ile sunt de acord cu aceasta. Constituie, deci, izvoare ale dreptului consular 48 acel e .

mijloace juridice de exprimare

a normelor rezultate din acordul de voin al statelor n cadrul rela iilor consulare Izvoarele principale ale dreptului consular sunt cutuma i tratatul. Izvoare auxiliare sunt doctrina i jurispruden a. Diferen a dintre izvoarele principale i cele auxiliare const n faptul, c numai primele au efect juridic obligatoriu, ultimele fiind utilizate doar n calitate de instrumente de clarificare i interpretare a normelor de drept consular. n doctrin a fost

exprimat opnia potrivit c reia dreptul consular, ca parte a d reptului interna ional, are acelea i izvoare, mai pu in rezolu iile organiza iilor interna ionale Cutuma a ap rut i a jucat rol de prim ordin ca izvor al dreptului interna ional. Domenii importante ale dreptului interna ional s-au format, au existat i s-au mbog it pe cale cutumiar , cum sunt dreptul m rii, dreptul diplomatic, dreptul consular etc. Considerat ca fiind cel mai vechi ea continu i n prezent s fie un izvor de norme generale care reglementeaz anumite aspecte ale rela iilor consulare. A a cum rezult din art. 38 alin. 1, pct. b al Statutului C. I. J. i dup cum s-a precizat n doctrin , cutuma este o practici generale o dovad a unei

, relativ ndelungat i repetat a statelor, considerat de ele ca dnd n

expresie unei reguli de conduit cu for juridic obligatorie, adic a unei reguli de drept. esen , cutuma implic un element material: o practic generalizat , uniform i concordant , care se ntinde pe o anu mit perioad de timp i un element subiectiv, opinio juris: acceptarea de c tre state a valori juridice a acestei practici. Aceste elemente diferen iaz cutuma de curtoazia interna ional , care nu are caracter obligatoriu, fiind lipsit de recunoa tere juridic i, deci, neatr gnd r spunderea interna ional a statelor. Dar trebuie s preciz m c unele uzan e s-au transformat n timp, n reguli cutumiare, cum fi cele din dreptul diplomatic i consularar privitoare la imunit i i privilegii, dup cum un ele norme privind ceremonialul diplomatic i consular au devenit simple uzan e. De i dreptul consular a fost codificat, cutumei i-au r mas nc importante aspecte de rezolvat i, ori de cte ori ex ist o lacun n reglementarea pe care o cuprinde aceasta conven ie, se va f ace apel la solu iile din dreptul cutumiar, dup cum se pr ecizeaz n Preambulul acesteia regulile dreptului interna ional cutumiar vor continua s

reglementeze problemele care nu au fost prev zute n mod expres n dispozi iile prezentei Conven ii . Altfel spus, cutuma, cel mai vechi izvor de drept, n general, dar i al dreptului consular, ap rut n practica ndep rtat statelor, reglementeaz ast zi numai anumite aspecte

ale rela iilor consulare, deoarece majoritatea normelor cutumiare au fost preluate de conven iile multilaterale i bilaterale prin care s-a codificat dreptul consular. Cutuma, de fapt, are un spa iu larg de aplicare guvernnd: rela iile dintre statele care nu sunt p r i la Conven ia de la Viena din 1963; 49

rela iile dintre statele care nu sunt legate prin acorduri bilaterale; domeniile nereglementate conven ional; rela iile dintre statele care au denun at Conven ia de la Viena din 1963 i nu au reglement ri bilaterale n materie. Tratatul este definit de Conven ia privind dreptul tratatelor ncheiate ntre state, semnat la Vien a la 23 mai 1969, ca fiind un acord interna ional ncheiat n scris ntre state sau alte subiecte de drept interna ional. Mai precis, n formularea articolului 2.1. din conven ia pe care am men ionat-o, tratatul reprezint : un acord interna ional scris ntre state i

reglementat de dreptul interna ional, ncheiat n scopul de a produce efecte juridice i consemnat ntr-un instrument juridic unic sau n dou sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa. El este considerat cel mai important izvor al dreptului interna ional contemporan datorit clarit ii cu care exprim normele de drept, tehnicii sofisticate i precise folosite, ct i frecven ei utiliz rii . Din punct de vedere formal, poate avea diferite denumiri: tratat, sale conven ie, pact, acord, cart statut, protocol etc. Tratatele, att cele bilaterale ct i cele multilaterale, constituie izvorul principal al dreptului consular. Pe lng Conven ia de la Viena din 1963, privind rela iile consulare, conven ie fundamental , care cuprinde reglement rile de baz n materie consular , exist i o conven ie european cu privire la func iile consulare, ncheiat n 1967, i care a urm rit s adapteze prevederile generale ale Conven iei de la Viena la cutuma, la practica european . Conven ia european asupra func iilor consulare din 1967, spre deosebire de Conven ia de la Viena din a1963 este mai limitat , n primul rnd pentru faptul c p r i la aceast conven ie sunt numai statele europene, i n al doilea rnd pentru faptul c obiectul s u de reglementare este mai limitat, n sensul c el se refer doar la func iile consulare i nu trateaz problemele generale, n ansamblul lor, ale activit ii consulare. att

1.3.CODIFICAREA DREPT ULUI CONSULAR n prezent, exist o conven ie de codificare a dreptului interna ional, mai multe conven ii multilaterale cu caracter regional i numeroase acordu ri bilaterale ntre statele care ntre in rela ii consulare. Trecnd n revist principalele momente ale evolu iei reglement rilor scrise apar innd dreptului consular, consider m necesar s amintim tratatul de prietenie i comer semnat n februarie 1535 de Fran a i Imperiul Otoman. n numele acestui tratat, a amendamentelor i 50

extinderii sale sau a tratatelor similare semn ate ulterior ntre alte puteri europene i Imperiul Otoman, se recuno tea dreptul de stabilire a comercian ilor europeni n principalele ora e ale imperiului; mai mult, europenii reziden i n imperiu erau supu i numai legilor europene, ob innd un statut privilegiat de extrateritorialitate, tribunalele otomane neputnd judeca un litigiu ntre un european i un supus al sultanului. n anul 1911 a fost ncheiat la Caracas de c tre Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru i Venezuela primul acord multilateral n domeniul rela iilor consulare. A urmat apoi de la Havana din 1928 cu privire la agen ii consulari Conven ia

, care a fost ratificat de Brazilia,

Columbia, Cuba, Republica Dominican , Ecuador, Statele Unite ale Americii, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Panama, Peru, i Uruguay. Conven ia reglementeaz rela iile consulare i regimul de drept al agentului consular n cazurile absen ei unui acord special ntre state. Procesul de codificare a normelor de drept consular a continuat i dup al doilea r zboi mondial, concentrndu-se n cadrul Organiza iei Na iunilor Unite. La 18 decembrie 1961 Adunarea General a O.N.U., ndeplinind sarcina sa " progresiv i codificarea dreptului interna ional de a ncuraja dezvoltarea

" prev zut de Carta Na iunilor Unite

(art.13), a hot rt convocarea la Viena, pentru anul 1963, a un ei conferin e a O.N.U. n scopul elabor rii unei conven ii privind rela iile consulare. Conferin a plenipoten iarilor din 92 de state a avut loc la palatul Hofburg din Viena ntre 4 martie i 24 aprilie 1963. La Conferin a fost adoptat Conven ia de la Viena cu privire la rela iile consulare din 24 aprilie 1963. Aceast conven ie a fost adoptat la Viena la 24 aprilie 1963, iar Romnia a ratificat-o prin Decretul Consiliului de Stat nr. 481/1972, publicat n Buletinul Oficial nr. 10/28 ianuarie 1972. Comisia care a lucrat la elaborarea C onven iei a inut cont de reglement rile privitoare la rela ii i imunit i diplomatice. Conven ia privitoare la rela iile consulare adoptat la Viena n 1963 cuprinde 78 de articole mp r ite n cinci capitole, precedate de primul articol ce cuprinde defini ii: primul capitol este consacrat mparte la rndul s u n dou sec iuni denumite consulare (art.2-24) i ncetarea func iilor consulare Rela iilor consulare n general, care se

Stabilirea i conducerea rela iilor (art.25-27);

al doilea capitol, denumit

nlesniri, privilegii i imunit i privind

posturile consulare, func ionarii consulari de carier i al i membri ai unui post consular, reune te articolele privind nlesniri, privilegii i imunit i ale postului

consular , pe de o parte i

Facilit i, privilegii i imunit i privind func ionarii pe de alt parte, fiind

consulari de carier i ceilal i membri ai postului consula,

divizat n sec iuni corespunz toare celor dou aspecte (art.28-39, r espectiv art.40-57); 51

al treilea capitol cuprinde dispozi ii care reglementeaz aplicabil func ionarilor consulari (ncepnd cu art.58); capitolul IV (de la art.69) cuprinde capitolul V, Dispozi ii finale Dispozi ii generale (de la art.74) ;

Regimul

onorifici i posturilor consulare conduse de ei

Toate capitolele, sec iunile i articolele poart titluri care corespunz toare dispozi iilor pe care le con in, facilitnd orientarea n text i g sirea rapid a dispozi iilor c utate. Preambulul Conven iei de la Viena din 1963, al c rui con inut a fost inspirat dup cel al Concen iei de la Viena din 1961, privind rela iile diplomatice, a fost adoptat n urm toarea form : Statele p r i la prezenta Conven ie, Amintind c , dintr-o epoc ndep rtat , ntre popoare s-au stabilit rela ii consulare, Con tiente de scopurile i principiile Cartei Na iunilor Unite privind egalitatea

suveran a statelor, men inerea p cii i a securit ii interna ionale i dezvoltarea rela iilor amicale ntre na iuni, innd seama de faptul c Conferin a Na iunilor Unite asupra rela iilor i imunit ilor diplomatice a adoptat Conven ia de la Viena cu privire la rela iile diplomatice care a fost

deschis pentru semnare la 18 aprilie 1961, Convinse c o conven ie interna ional asupra rela iilor, privilegiilor i imunit ilor consulare va contribui, de asemenea, la favorizarea rela iilor de prietenie ntre ri, indiferent de diversitatea regimurilor lor constitu ionale i sociale, Convinse c scopul acestor privilegii i imunit i nu este de a avantaja pe indivizi, ci de a asigura ndeplinirea eficace a func iilor lor de c tre posturile consulare n numele statelor lor respective, Afirmnd c regulile dreptului interna ional cutumiar vor continua s reglementeze problemele care n-au fost prev zute n mod expres n dispozi iile prezentei Conven ii, Au convenit asupra celor ce urmeaz : Acest Preambul ne indic fundamentele juridice, politice i filosofice pe care se sprijin construc ia conven iei, dar nu are valoare obligatorie. Amintind c , dintr-o epoc ndep rtat , ntre popoare s-au stabilit rela ii consulare i considerat a fi princip alul document interna ional care reglementeaz rela iile consulare, Conven ia semnat la Viena n 1963, men ioneaz n Preambul c obiectul de reglementare al acesteia l constituie "rela iile, privilegiile i imunit ile consulare celelalt e "probleme care urmnd s fie

nu au fost prev zute n mod expres n dispozi iile prezentei Conven ii rezolvate prin aplicarea regulilor dreptului cutumiar. 52

Conven ia din 1963 reprezint dreptul comun n materie, dar nu nl tur posibilitatea reglement rii activit ii consulare i prin alte instrumente juridice interna ionale, n acest sens art.73 pct. 1 preciznd c "Dispozi iile prezentei Conven ii nu aduc atingere celorlalte iar pct.2

acorduri interna ionale n vigoare n rela iile dintre statele p r i la aceste acorduri, din acela i articol: "nici dispozi ie din prezenta Conven ie nu poate mpiedica statele s

ncheie acorduri interna ionale care s confirme, s completeze sau s extind sfera lor de aplicare ". Adoptarea unor astfel de acorduri este limitat , a a cum rezult din interpretarea contrario a dispozi iilor men ionate, de imposibilitatea prevederii n acestea a unor clauze care s contrazic principiile fundamentale ale Conven iei de la Viena din 1963. Defini a fost introdus pentru a facilita interpretarea i ii aplicarea conven iei. Primul paragraf al acestui articol con ine defini ii ale expresiilor utilizate n cuprinsul Conven iei i care nu au fost def inite prin articole speciale: post consular , circumscip ie consular , ef de post consular, func ionar consular, angajat consular, membr u al personalului de serviciu, membrii postului consular, membrii personalului consular, localuri consulare, arhive consulare. Par agraful al doilea a fost inclus pentru a indica existen a a dou categorii de func ionari: func ionari consulari de carier i func ionari consulari onorifici, fiecare din aceste dou categorii beneficiind de un statut juridic diferit. Paragraful al treilea semnaleaz c acei membri ai consulatului care sunt cet eni sau reziden i permanen i ai statului de re edin au o situa ie special care este reglementat de art. 71 al Conven iei. Au fost, de asemenea, adoptate dou Protocoale adi ionale, care reglementeaz jurisdic ia obligatorie i, respectiv, cet enia membrilor personalului consular. Conven iile consulare bilaterale reglementeaz rela iile consulare dintre statele respective, prev znd regulile de nfiin are a posturilor consulare, statutul i condi iile de numire i acceptar e a personalului acestora, imunit ile i privilegiile consulare, func iile consulare etc. Conven iile men ionate creeaz un regim juridic special pentru aceste state, dezvoltnd prevederile Conven iei de la Viena din 1963 i crend norme noi de drept consular. n anul 1967 Consiliul Europei a adoptat Conven ia European cu privire la func iile consulare, care poate fi calificat ca o conven ie multilateral regional . Acordurile i conven iile interna ionale ncheiate n scopul reglement rii unei anumite materii (de exemplu, acordurile de comer i naviga ie, conven iile de asisten juridic etc.), pot servi, de asemenea, ca izvor al dreptului consular n cazul n care ele con in norme cu privire la atribu iile i prerogativele consulilor. Prin Legea nr.177/1997, Parlamentul Romniei a ratificat Tratatul dintre Romnia i Republica Moldova privind asisten a juridic 53 Articolul 1, intitulat per a

n materie civil i penal semnat la Chi in u la 6 iulie 1996. Dintre prevederile acestui tratat men ion m pe cele cuprinse n art.19 ("Fiecare parte contractant poate s transmit sau s

nmneze acte judiciare i extrajudiciare i s ia m rturii cet enilor proprii care se afl pe teritoriul celeilalte p r i contractante prin intermediul misiunilor diplomatice i al consulare , cu condi ia ca ace ti cet eni s co nsimt i s nu fie supu i unei m suri de constrngere s.n.) i art.25 ("1.Forma ncheierii c s toriei este determinat de legea p r ii contractante pe al c rei teritoriu se ncheie c s toria. 2. Pentru c s toria care se ncheie la misiunea diplomatic sau la oficiul consular , forma ncheierii c s toriei este determinat de consular " s.n.). oficiilo r

legea p r ii contractante c reia i apar ine misiunea diplomatic sau oficiul

Activitatea consular este, incontestabil, obiect de reglementare pentru dreptul interna ional, dar numeroase i importante asp ecte ale acestei activit i sunt reglementate de ctre dreptul intern al fiec rui stat. Acest fapt este ilustrat de unul dintre principiile care st la baza dreptului consular: interne ale statelor "Normele care reglementeaz rela iile consulare coexist cu normele dreptul consular reprezint locul

. n acest sens, Ion M. Anghel sublinia:

unde normele interna ionale coexist mpreun cu cele ale ordinii juridice interne a statelor, iar sub influen a primelor, se stabilesc punctele de contact i se produce armonizarea dintre acestea din urm .

Analiza reglement rii activit ii consulare dintr-un anumit stat, n spe al Romniei, trebuie f cut , a adar, lund n considerare att izvoare apar innd dreptului interna ional, ct i izvoarele dreptului intern. Legisla ia Romniei cuprinde numeroase acte normative care f ac referire la activitatea consular . Hot rrea Guvernului Romniei nr. 100/29 ianuarie 2004, privind organizarea i func ionarea Ministerului Afacerilor Ex terne, de exemplu, stabile te n chiar primul articol (pct. 9) c : ap r n str in tate drepturile i interesele statului romn, ale cet enilor i ale

persoanelor juridice romne, n baza legisla iei romne i n conformitate cu practica interna ional i cu acordurile bilaterale i multilaterale la care Rom nia este parte potrivit art. 11, M.A.E. este ncadr at cu p ersonal diplomatic i consular, cu func ionari publici, precum i cu personal contractual; personalul diplomatic i consular are drepturile i obliga iile stabilite prin Statutul corpului diplomatic i consular. Statutul Corpului Diplomatic i Consular instituit prin Legea nr. 269/2003 cuprinde n cele nou capitole reglement ri cu privire la admiterea n Corpul Diplomatic i Consular al Romniei, drepturile i obliga iile personalului diplomatic i consular, trimiterea lor n misiune permanent n str in tate, incompatibilit i i interdic ii, ncetarea calit ii ne membru al Corpului Diplomatic i Consular i r spunderea juridic a personalului diplomatic i consular. 54 , iar

Leg tura dintre dreptul intern i dreptul interna ional n materia activit ii consulare se manifest i prin aceea c n privin a anumitor func ii consulare dreptul interna ional face trimitere la dreptul na ional. Norme apar innd dreptului romnesc pozitiv relative la activitatea consular n materia ncheierii c s toriei cuprinde Legea nr.105/1992, privind raporturile de drept interna ional privat, Legea n r. 119/1996, cu privire la actele de stare civil etc. Pe plan intern mai semnal m existen a unui regulament d e organizare oficiilor

consulare de carier i a consulatelor onorifice. Articolul unic al Legii nr.37/1991, privind nfiin area, desfiin area i schimbarea ran gului misiunilor diplomatice i oficiilor consulare, dispune c acestea se fac prin decret al Pre edintelui Romniei, la propunerea Guvernului. n detalierea acestei legi Guvernul Romniei a emis H.G.nr.760/1999, prin care aprobat

Regulamentul consular. Potrivit acestuia activitatea consular are drept scop acordarea de asisten i de protec ie pentru ap rarea n str in tate a drepturilor i intereselor statului romn, ale cet enilor romni, persoane fizice, i ale persoanelor juridice romne, potrivit practicii interna ionale i n limitele admise de normele i principiile dreptului interna ional.

2. RELA IILE CONSULARE 2.1. No iunea de rela ii consulare, stabilirea i ncetarea rela iilor consulare 2.2. Subiectele rela iilor consulare 2.3. Scurt istoric al evolu iei institu iei consulare n Romnia 2.4. Reprezentarea consular a cet eanului european

2.1. NO IUNE A DE RE LA II CONSULARE, STABILIREA I NCETAREA RELA IILOR CONSULARE

Rela iile consulare presupun o sfer foarte larg de atribu iuni ce revin oficiilor consulare i func ionarilor consulare, presupunnd, practic, voca ia general de a se ocupa de orice problem care intereseaz statul trimi tor i contribuind, n esen , la dezvoltarea multilateral , diversificat a rela iilor dintre statul trimi tor i statul de re edin (comercial , economic , cultural , tiin ific etc.), potrivit practicii interna ionale i n limitele admise de normele i principiile dreptului interna ional i, nu n ultimul rnd, la realizarea politicii externe a statului. Rela iilor consulare se caracterizeaz prin aceea c ele se deruleaz , n institu ii specializat e : oficiile consulare sau serviciile consulare din 55 principal, prin cadrul misiunilor

diplomatice. Reprezentarea intereselor consulare ale unui stat posturilor (oficiilor) consulare proprii acelui stat. Cu de consulate ale unor state ter e, pe b aza 1963 f cnd referire

poate fi ncredin at numai

caracter de excep ie ea poate fi exercitat unor n elegeri tripartite, Conven ia de la Viena din Dup notificarea corespunz toare c tre

la aceast situa ie n art. 8:

statul de re edin i afar de cazul cnd acesta nu se opune, un post consular al statului trimi tor poate exercita func ii consulare n statul de re edin n numele unui stat ter Observ m c satisfacerea intereselor consulare ale unui stat nu presupune nfiin area de oficii consulare. Specific rela iilor consulare este i faptul c ele sunt destinate ca finalitate fizice i juridice ca subiecte de drept intern, acest lucru nealternd, ns , al acestor raporturi, care cad sub inciden a dreptului activit i rezult din diferen ele existente care apar ntre jurisdic ia face cu dou na ionali persoanelor neap rat i .

caracterul interstatal interna ional. Necesitatea unei asemenea

ntre sistemele juridice na ionale i din interferen ele

personal a unui stat i jurisdic ia teritorial a altui stat. Avnd de-a

ordini juridice diferite, c rora le sunt supuse persoanele fizice i juridice,

ai unui stat i reziden i n alt stat, se pune problema realiz rii unei cooper ri concuren a de

interna ionale care s echilibreze regimul acestor a i s nl ture, p e ct posibil, competen e ale autorit ilor celor dou state, care n lipsa rela iilor conflictual , cu repercusiuni negative asupra drepturilor i

consulare ar fi adesea

libert ilor persoanei. consulare

Consider m c ar veni n sprijinul mai bunei n elegeri a no iunii de rela ii analiza comparativ a acestora n raport cu rela iile diplomatice, evidente

fiind interac iunile

care exist ntre activitatea diplomatic i cea consular , func iile oficiilor consulare cunoscnd numeroase zone de interferen cu cele ale misiunilor diplomatice. asem n rile dintre cele dou categorii de rela ii ar fi urm toarele: ce eviden iaz Se consider c

ambele sunt rela ii interstatale, subiec ii lor fiind state suveran e, ceea caracterul lor interna ional; att rela iile diplomatice, ct i cele consulare se stabilesc sub condi ia mutual din partea celor dou state; competen a r ealiz rii lor apar ine, i ntr-un caz i n cel lalt, unor misiunile diplomatice pot exercita i func ii consulare, iar func ionarul ndeplini acte diplomatice, atunci cnd n statul de re edin diplomatic i numai cu consim mntul statului de re edin .

acordului

organe specializate; consular poate nu exist misiune

Dar, rela iile consulare au i elemente specifice, iar ceea ce le deosebe te n mod esen ial de rela iile diplomatice consider m c ar fi urm toarele aspecte: faptul c rela iile consulare urm resc cu preponderen realizarea unui scop economic, pe cnd cele diplomatice sunt rela ii de reprezentare politic general ; 56

finalitatea activit ii diplomatice se produce n planul rela iilor interna ionale, iar cea a activit ii consulare n ordinea juridic intern a statelor p r i ale rela iilor consulare; subordonarea oficiilor consulare misiunilor diplomatice ale statului c rora apar in, n statul de re edin ; reglementarea ntr-o m sur mai mare a rela iilor diplomatice de dreptul interna ional; rela iile diplomatice se stabilesc ntre state i guverne care s-au recuno scut reciproc, aceast condi ie nefiind necesar pentru stabilirea rela iilor consulare; oficiile consulare se afl n raporturi directe cu autorit ile locale ale statului de re edin , misiunile diplomatice fiind acreditate pe lng organele centrale ale statului acreditar ( eful statului, ministrul afacerilor externe). Putem concluziona c rela iile consulare reprezint

raporturi bilaterale ce

ntre state prin acord mutual, al c ror con inut este asigurat de consulare de institu ii specializate, oficii consulare sau misiunilor diplomatice, care au drept scop dou state. Stabilirea rela iilor consulare

se stabilesc exercitarea func iilor

servicii consulare din cadrul

reprezentarea intereselor co nsulare ale celor

Potrivit articolului 2 al Conven iei de la Viena, stabilirea rela iilor consulare ntre state se face pe baza co nsim mntului mutual al acestora. Acordul se realizeaz pe baza notific rii de c tre un stat a interesului s u de a deschide un oficiu consular n cealalt ar , notificare acceptat de cel lalt stat, constituind astfel mpreun , acordul pentru stabilirea de rela ii consulare ntre cele dou ri. Ca regul general , se consider c n cazul n care dou ri au decis s stabileasc rela ii diplomatice ntre ele, n afar de situa ia n care n n elegerea respectiv se specific altfel, acordul lor r ecipr oc pentru stabilirea de rela ii diplomatice implic i consim mntul acestora pentru rela iile consulare i nu este necesar ncheierea unui acord special pentru stabilirea de rela ii consulare. ntreruperea sau ncetarea rela iilor diplomatice ntre dou state nu atrage dup sine n mod obligatoriu i ruperea rela iilor consulare . n numeroase cazuri, chiar dac statele au

decis s rup rela iile lor diplomatice, rela iile consulare au continuat, pentru c ele sunt rela ii ntre dou state concepute s serveasc interesele cet enilor acestor ri. Rela iile consulare pot ajunge s nceteze n momentul n care dispare unul dintre state sau n cazul n care, pe baza aceluia i acord, statele hot r sc s nu mai ntre in asemenea rela ii.

57

2.2. SUBIECTELE RELA IILOR CONSULARE Rela iile consulare constituie, dup cum am stabilit n sec iunea anterioar , parte a rela iilor car e se stabilesc n snul comunit ii interna ionale, prin consensul p r ilor care particip la dialogul interna ional. Lato sensu , rela iile interna ionale sunt rela ii care dep esc

limitele unui singur stat, se plaseaz n cadrul societ ii interna ionale, se desf oar ntre entit i care ac ioneaz n cadrul comunit ii interna ionale. ntr-un sens mai restrns, rela iile interna ionale sunt rela iile stabilite ntre subiecte de drept interna ional. No iunea de subiect de drept este comun oric rei ordini juridice, fie ea intern sau interna ional , ea desemneaz entit ile care au calitatea de a participa la raporturi juridice guvernate de normele specifice respectivei ordini juridice i de a fi titulare de drepturi i obliga ii n cadrul acesteia. Subiectul de drept interna ional este titularul de drepturi i de obliga ii interna ionale, participant la rela iile reglementate de normele dreptului interna ional .

n literatura de specialitate i n practica interna ional s-a recunoscut calitatea de subiect al dreptului interna ional mi c rile de eliberare na ional i statel i, n anumite condi ii , organiza iile interna ionale e insurgen ii. ,

Rela iile consulare se desf oar n cadrul ordinii juridice interna ionale, fiind reglementate de norme apar innd dreptului consular, ca parte a dreptului interna ional public. Acest fapt impune concluzia c subiec ii acestor rela ii pot fi doar subiec ii de drept

interna ional i, mai precis, nu oricare dintre ace tia, ci competen ei personale, definit ca fiind

numai statele n temeiul de cet enii lor, lor n str in tate

capacitatea lor de a ac iona fa

na ionalii lor, n vederea reglement rii cet eniei lor, a protec iei protec ia diplomatic - i s le dea dispozi ii.

Subiec i ai rela iilor consulare pot fi, a adar, numai titularii suveranit ii personale care, pe baza leg turilor de cet enie, au dreptul i obliga ia de na ionalilor lor. Potrivit Conven iei de la Montevideo din anul 1 933, ncheiat ntre S.U.A. i statele latino-americane, cu privire la drepturile i obliga iile statelor, pentru ca un stat s aib personalitate interna ional , sunt necesare urm toarele condi ii: popula ia, teritoriul, un guvern i capacitatea de a intra n rela ii cu alte state. P opula ia reprezint o colectivitate permanent , organizat i relativ numeroas , asigura tutela juridic a

pentru a putea subzista prin resurse proprii i forma ra iunea i substan a unui stat; popula ia, ca element constitutiv la statului, cuprinde masa indivizilor lega i de stat prin cet enie, a adar, totalitatea cet enilor unui stat, din care majoritatea locuiesc pe teritoriul acelui stat, 58

dar o parte dintre ei se pot afla i n alte state. Teritoriul determinat asigur cadrul spa ial de a ezare a popula iei, care cuprinde

teritoriul terestru, ru rile, fluviile, canalele, m rile interioare i marea ter itoriale, precum i spa iul aerian, subsolul terestru, solul i subsolul maritim. Autoritatea guvernamental independent n luarea deciziilo, guvernul, dispun de atributele puterii asupra popula iei i teritoriului, s asigure statului integritate teritorial i independen politic . n ce prive te c apacitatea de a intra n rela ii cu alte state, aceasta implic i trebuie s

suveranitatea ca tr s tur a puterii politice, baza politic i juridic a calit ii statului de subiect de drept interna ional; ca element al existen ei unui stat presupune i capacitatea de a stabili rela ii consulare cu alte state. n acela i sens este i av izul nr.1 al Comisiei de arbitraj a C onferin ei de pace pentru fosta Iugoslavie din 29 noiembrie 1991, n care statul este definit ca compune ddintr-un teritoriu, o popula ie supus unei puteri politice organizate o colectivitate se . care

Statele sunt cele care de in prero gativele ce le permit, n virtutea leg turilor de cet enie, s asigure protec ie consular na ionalilor lor, persoan e fizice sau juridice. Cet enia reprezint leg tura politic i juridic permanent dintre o persoan fizic determinant i un anumit stat, n temeiul c reia iau na tere drepturi i obliga ii reciproce att pentru persoana respectiv , ct i pentru statul al c rei cet ean este; aceast leg tur est ereflectat pe plan extern, p strat i prelungit oriunde s-ar afla persoana, n statul s u de origine sau n alt stat, pe mare, n aer sau n cosmos. ntr-o hot rre a Cur ii Interna ionale de Justi ie s-a precizat c ...cet enia est leg tura juridic care se bazeaz pe ata ament, solidaritate efectiv a existen ei, intereselor, sentimentelor, al turate drepturilor i obliga iilor. Ea este expresia juridic a faptului c individul c ruia i este conferit (... ) este, n fapt, mai strns ata at de popula ia statului care i-o acord dect de popula ia oric rui stat. n principiu, statul are competen exclusiv n edictar ea legilor i reglement rilor privind cet enia. Dreptul interna ional poate determina condi iile opozabilit ii cet eniei sale ale state. altor n do ctrin ,

cet sau resortisan au fost defini i ca fiind acea categorie de enii ii persoane a c ror leg tur cu un stat exprim apartenen a persoanei la respectivul stat caracterizat , pe de o parte, prin plenitudinea drepturilor i obliga iilor garantate sau impuse de constitu ia i legile acelui stat i, pe de alt parte, prin caracterul s u de permanen termenul resortisan nu este folosit n tratate sau n alte acte interna ionale n mod uniform. t Uneori cet ean sau resortisant au acela i n eles. Alteori, cuvntul resortisant are un sens mai larg cuprinznd i persoane legate de un stat n afar de cet enie i prin alte 59 , iar

raporturi juridice. Am precizat c protec ia consular prive te i persoanele juridice ale unui stat. Dac persoanele fizice sunt legate de un anumit stat prin cet enie, n cazul persoanelor juridice (sau morale) aceast leg tur mbrac forma na ionalit ii. Atunci cnd conduc torii i ac ionarii unei persoane juridice au cet enia unui stat, iar sediul p ersoanei juridice respective se afl p e teritoriul s u, persoana juridic va avea na ionalitatea acelui stat,. Probleme se ridic atunci cnd intervin elemente de ex traneitate, dar ele au fost rezolvate n practica statelor fie dup criteriul nregistr rii, persoana juridic dobndind, a adar, na ionalitatea statului unde s-a f cut nregistrarea societ ii, fie dobndind na ionalitatea statului pe teritoriul c ruia i are sediul; alteori se au n vedere ambele aceste criterii. Element sine-qua-non pentru existen a unui stat n ordinea juridic interna ional , suveranitatea sa este identificat cu independen a. Suveranitatea de stat este acea calitate a puterii de stat de a fi suprem n raport cu oricare alt putere social existent n limitele sale teritoriale i independent fa de puterea oric rui alt stat sau organism interna ional, calitatea exprimat n dreptul statului de a- i stabili n mod liber, f r nici o imixtiune din afar , scopul activit ilor sale pe plan intern i extern, sarcinile fundamentale pe care le are de ndeplinit i mijloacele necesare realiz rii lor, respectnd suveranitatea altor state i normele dreptului interna ional . n literatura de specialitate, cu prec dere cea francez , s-a

ar tat c no iunea complex de suveranitate poate fi privit din punct de vedere interna ional, ca i din punct de vedere intern, n termeni politici i juridici, urm rindu-se argumentarea necesit ii limit rii suveranit ii sau a limit rii competen elor statale n favoarea unor organisme interna ionale. Pe plan interna ional are relevan existen a suveranit ii concurente, care are drept consecin egalitatea juridic a suveranit ii , conform adagiului ; fiecare stat dispune de

libertatea unora se opre te acolo unde ncepe libertatea altora aceea i putere suveran n gestionarea rela iilor interna ionale.

Din interpretarea dispozi iilor art.2, alin.2 al Conven iei de la Viena din 1 963, privind rela iile consulare: Consim mntul dat pentru stabilirea rela iilor diplomatice ntre stat implic , dac nu exist o indica ie contrar , consim mntul pentru stabilirea de e consulare (s.n.), precum i a altor prevederi din acest instrument juridic interna ional care fac trimitere statul trimi tor i la aceste dou state reprezint titularii statul de re edin dou rela ii

(art. 4, 5, 10, 23 etc.), consider m c

dreptului de consulat: statului de re edin dect cu

1. Un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul consim mntul acestui stat.

2. Sediul postului consular, rangul i circumscrip ia sa sunt fixate de c tre i supuse aprob rii statului de re edin . 60

statul trimi tor

3.

Statul trimi tor

nu poate aduce modific ri ulterioare sediului postului consular, statului de re edin .

rangului sau circumscrip iei sale consulare dect cu consim mntul 4. Consim mntul statului de re edin

se cere, de asemen ea, dac un consulat general

sau un consulat vrea s deschid un viceconsulat sau o agen ie consular ntr-o alt localitate dect aceea n care este stabilit el nsu i. 5. Consim mntul expres i prealabil al statului de re edin se cere, de asemenea, pentru

deschiderea unui birou, f cnd parte dintr-un consulat existent, n afara sediului acestuia. Dreptul de consulat constituie pentru rela iile consulare ceea ce reprezint dreptul de

lega ie pentru rela iile diplomatice, i anume,

ca pacitatea statelor de a numi consuli ntr-un Putem spune c dreptul la consulat are . Prima ipostaz presupune

alt stat i de a primi, la rndul s u, consulii altui stat. dou ipostaze: dreptul de consulat activ i

drept de consulat pasiv

aptitudinea juridic unui stat de a numi i de a trimite proprii s i consuli pe teritoriul altor state, iar a doua, capacitatea de permite nfiin area de oficii consulare apar innd unor state str ine pe teritoriul s u. De men ionat c , spre deosebire de exercitarea dreptului de lega ie, dreptul de consulat poate fi exercitat i de statele care nu sunt recunoscute interna ional. Ceea ce trebuie re inut este faptul c att dreptul de primi, ct i cel de a trimite consuli nu pot exista dect dac exist i consim mntul reciproc al celor dou state

implicate n raportul consular, a a cum rezult din art. 2 alin.2. din conven ia de la Viena din 1963, dar i, de dat mai recent , din reglement ri apar innd dreptului comunitar, art.8 C din Tratatul da la Maastricht i art. J 10 din Tratatul de la Amsterdam). Dreptul de consulat po ate fi cedat conven ional (vezi cazul Andorei care a cedat acest drept Fran ei i al statului Lichtenstein, care l-a cedat Elve iei). n doctrin s-a analizat problema calit ii de subiect de drept interna ional (deci, i de drept consular) a Vaticanului, centrul Bisericii catolice, desfiin at ca stat n anul 1870 i inclus n cadrul Regatul Italiei (cu toate acestea el i-a men inut consulatele n S.U.A.). n anul 1929, prin Tratatul de la Laterano din 11 februarie ncheiat de statul italian cu Vaticanul, s-a recunoscut jurisdic ia suveran a Vaticanului asupra unui sp a iu teritorial din ora ul Roma, dreptul de proprietate exclusiv asupra acestui spa iu precum i dreptul de reprezentare n str in tate. Vaticanul exercit ambele drepturi, de lega ie i de consulat, ntre innd rela ii diplomatice i consulare cu alte state. Romnia a stabilit rela ii diplomatice cu Vaticanul la 1 iunie1920; acestea au fost ntrerupte n 1950 i reluate n 1990. Dac ne referim la cazul insurgen ilo, trebuie s spunem c ace tia au drept de consulat pasiv n cazul n car e ace tia exercit controlul asupra unei p r i din teritoriul unui stat. Dreptul interna ional garanteaz personalitatea juridic interna ional na iunilor care lupt pentru eliberare, din momentul n care acestea i-au creat organe proprii. 61

Insurgen ii au dreptul la consulat activ numai n m sura n car e personalitatea lor juridic interna ional este recunoscut . n privin a organiza iilor interna ionale, care au drept de lega ie, dar nu dispun de dreptul de consulat, s-a stabilit c aceasta se datoreaz faptului c organiza iile interna ionale, neavnd proprii cet eni, nu pot primi i trimite consuli i nici stabili rela ii consulare. Rela iile ntre inute de organiza iile interna ionale (O.N.U., institu iile specializate ale O.N.U. .a.) nu sunt rela ii consulare, ci rela ii specifice diploma iei multilaterale.

2.3. ISTORIA RELA IILOR CONSULARE ROMANE TI Rela iile consulare au ap rut ca urmare a dezvolt rii unor rela ii economice active cu caracter interna ional, a dezvolt rii comer ului, n primul rnd, a circula iei de persoane. Romnia a fost una dintre rile care au intrat imediat n acest sistem interna ional, datorit i faptului c era cea mai important ar riveran la Dun re. Pn la apari ia c ilor ferate, schimburile economice i circula ia de persoane, se realizau n mare parte pe Dun re. Dup dezvoltarea sistemului de c i ferate, a oselelor i autostr zilor, rolul transportului fluvial s-a redus, ns , la nceputul secolului al XIX-lea, Dun rea era una dintre cele mai importante artere de circula ie, att pentru transportul de m rfuri, ct i pentru cel de p ersoane. Un alt argument care a f cut ca Romnia s se implice foarte rapid n aceste schimburi interna ionale a fost i faptul c n acea perioad ea reprezenta o ar exportatoare de materii prime (gru, cherestea, minereu, animale, etc.), interesul fa de ea fiind nsemnat. n acela i timp, pentru un num r semnificativ de ri, mai ales din Europa Central , Dun rea reprezenta i ie irea la Marea Neagr i din acest punct de vedere interesul pentru circula ia pe fluviu era foarte mare. Rela iile consulare ncep practic s aib un regim juridic n Romnia odat cu semnarea regimului de capitula ie ntre rile occidentale i Imperiul Otoman, care au fost primele acorduri con innd dispozi ii concrete n materie consular referitoare la tratamentul i regimul str inilor. Regimul capitula iilor avea ca obiectiv crearea unui regim mai favorabil pentru str ini dect regimul na ionalilor din Imperiul Otoman. Practica cea mai democratic n rela iile cu str inii vine din partea rilor care accept s ofere str inilor un regim identic cu regimul na ionalilor, ei putnd astfel s se bucure de acelea i drepturi i obliga ii. n general, n orice lege privind regimul str inilor, inclusiv n legile romne ti, exist anumite clauze care restrng drepturile str inilor fa de cet enii na ionali. Regimul capitula iilor din Imperiul Otoman stabilea pentru str ini drepturi mai mari dect erau cele de care beneficiau na ionalii turci, de fapt i scotea pe str ini din jurisdic ia imperiului, consulii care erau numi i n 62

Imperiul Otoman av eau drept de jurisdic ie asup ra cet enilor lor, i n consecin , regimul stabilit pentru cet enii str ini din acest imperiu, era unul foarte favo rabil pentru ei. O situa ie asem n toare a existat i n China, unde puterile occidentale au ncheiat acorduri asem n toare, pe anumite zone, cu guvernul chinez i care au pornit de la aceea i abordare, urm rind crearea unui statut privilegiat pentru str ini, fa de cet enii na ionali. Istoria rela iilor consulare ale Romniei este strns legat de istoria luptei pentru independen a statelor romne ti i ea urmeaz ntr-un fel, eforturile care s-au f cut pentru c tigarea independen ei de stat a Romniei. n prima jum tate a secolului al XIX-lea, dup Tratatul de la Adrianopol din 1829, ncep s apar i n Romnia consulatele str ine, pe baza prevederilor acestui tratat, care ncep s deschid Imperiul Otoman n fa a expansiunii economice a rilor occidentale ntr-un proces nglobat, n care intr i Romnia. Primele dou consulate din Romnia au fost deschise de Rusia n anul 1781 n capitalele celor dou ri romne ti, la Bu cure ti i la Ia i, dup care au fost deschise consulate la Gala i i Br ila. La momentul respectiv, Rusia a avut un rol nsemnat n ap rarea credin ei ortodoxe n pro vinciile care f ceau parte din Imperiul Otoman. Peste numai doi ani, respectiv n 1783, n Ro mnia s-a deschis consulatul austriac, urmat de o serie de consulate deschise de Prusia n 1785, Fran a n 1798, Anglia n 1803, Belgia i Olanda n 1838 i respectiv n 1841, ultimele dou ri deschizndu- i consulatele la Gala i. Acestea erau d e fapt rile care s-au implicat n perioada respectiv n reglementarea raporturilor cu provinciile cre tine din Imperiul Otoman. Romnia a avut o rela ie special n materie consular cu Grecia care i-a deschis primul consulat n anul 1835 la Ia i, dup care au urmat consulatele deschise la Gala i, Foc ani, Brlad, Br ila, Ploie ti Craiova i Giurgiu. Grecia a fost una dintre rile cele mai active n rela iile cu Romnia n acea perioad , consulatele ei erau deschise pe baza unor interese economice concrete, dar, pornind i de la existen a diasporei grece ti n diferite zone ale Romniei. n anul 1859, SUA i deschide consulate la Bucure ti, Ia i, Gala i i Br ila. nceputurile activit ilor consulare n Romnia dovedesc interesul mare care a

existat pentru ara noastr , interesul economic n primul rnd, dar i interesul politic al acestor ri de a- i proteja i de a promova interesele cet enilor str ini n Romnia. Romnia i-a nceput activitatea de deschidere de consulate n exterior dup realizarea Unirii i nainte de R zboiul de Independen , primele consulate le-a deschis n anul 1880 la Patras i Corfu n Grecia de Nord. Dup primul r zboi mondial Romnia i-a deschis consulate la New-York, C hicago i Washington, unde func ioneaz i ast zi. Alte consulate au mai fost deschise de ara noastr n anul 1905 la Cairo, n 1919 la Alexandria i 63

Port-Said (Egipt). Toate aceste consulate reprezint de fapt oficii consulare speciale separate deschise de Romnia; n toate aceste ri i n multe altele, existau ambasade, oficii diplomatice, care potrivit prevederilor dreptului diplomatic au posibilitatea s ndeplineasc i activit i cu caracter consular. Sfr itul celui de-al Doilea R zboi Mondial nseamn i mp r irea Europei ntre dou blocuri antagonice, unul occidental, sub protec ia i tutela Statelor Unite, cel lalt oriental sub cea a U.R.S.S. Semnificativ din punct de vedere al dreptului consular este c n ara noastr , care se ndrepta spre comunism, anul 1948 s se caracterizeze nu numai prin abdicarea regelui, ci i prin faptul c Romnia adopta o atitudine restrictiv fa de activitatea consular , manifestat p rin ncetarea activit ii tuturor consulatelor din Romnia (cu excep ia celui sovietic i celui turc de la Constan a), i prin restrngerea folosirii consulatelor

romne ti n str in tate. Evolu ia rela iilor interna ionale a f cut ca problema consulatelor s fie reconsiderat . Colaborarea interna ional a Romniei se realiza, potrivit Decretului nr.589/21.08.1969, privind organizarea i func ionarea Ministerului Afacerilor Externe, i prin Consulatele Generale de la Alex andria (Republica Arab Unit ), Sidney (Austr alia), Istanbul (Turcia) i Reprezentan a consular i comercial de la Madrid (Spania). Decretul nr.94/1984, pentru modificarea unor prevederi din Decretul nr.589/1969, prevedea n art. 2 existen a n structura organizatoric a Administra iei centrale a Ministerului Afacerilor Externe i consulare. Acestea au fost abrogate prin Legea nr. 7/1998. La 24 februarie 1972 Romnia ader la Conven ia cu privire la rela iile consulare semnat la Viena la 24 aprilie 1963. Trebuie precizat c Romnia a participat al turi de alte 91 de state la Conferin a plenipoten iarilor de la Viena din 1963 la care a fost adoptat aceast conven ie precum i dou protocoale facultative cu privire la dobndirea cet eniei i la reglementarea obligatorie a diferendelor. Dup adoptarea Conven iei de la Viena din 1963, care stabilea un cadru de reglementare foarte precis, Romnia a continuat s ncheie conven ii consulare bilater ale Perioada de dup 1989 poate fi caracterizat prin intensificarea rela iilor europene i extraeuropene gen erat de evolu ia proceselor social-economice, comerciale, culturale, tiin ifice dintre Romnia i alte state, luarea n considerare a noilor muta ii n plan interna ional au dus la abordare novatoare a activit ii consulare reflectat i n actele normative adoptate n acest sens, menite s asigure un cadru legal modern desf ur rii rela iilor consulare. Dintre acestea men ion m numai cu titlu de exemplu: H.G. nr. 1070/1990, pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic i Consular al Romniei; 64 unei direc ii

Legea nr.37/1991, privind nfiin area, desfiin area i schimbarea rangului misiunilor diplomatice i oficiilor consulare; Hot rrile Guvernului privind organizar ea i func ionarea Ministerului Afacerilor Externe; Statutul Corpului diplomatic i consular al Romniei; legile pentru ratificarea conven iilor consulare dintre Romnia i alte state-p r i (vezi, de exemplu, Legea nr.18/1993, Legea nr. 19/1994, Legea nr.100/1994, Legea nr.14/1998, Legea nr.56/1998, Legea nr. 177/1997 etc.).

2.4. REPREZENTAREA CONSULAR A CET EANULUI EUROPEAN

Na terea i formarea Comunit ii europene, arhitectura institu ional , sistemul de drept ce guverneaz rela iile comunitare, politicile practicate constituie subiecte de preocup ri pentru cei interesa i. Construirea Europei unite i instituirea unei cet enii europene fac pertinent ntrebarea: care va fi direc ia dezvolt rii institu iei consulare n spa iul european? Cet enia european a fost instituit prin Tratatul de la Maastricht, care a introdus n Tratatul CE art. 8-8E. Articolul 8, paragraful 1 din Tr atatul da la Maastricht, prevede c se instituie o cet enie a Uniunii , iar n continuare se precizeaz c cet ean al Uniunii este orice persoan

avnd na ionalitatea unui stat membru. Tratatul de la Amsterdam a dat o mai bun defini ie cet eniei europene, paragraful 9 al articolului 2 (care nlocuie te paragraful 1 al articolului 8 din Tratatul de la Maastricht) prev znd c Se instituie o cet enie a Uniunii. Este cet ean

al Uniunii orice persoan care are na ionalitatea unui stat membru. Cet enia Uniunii completeaz , dar nu nlocuie te cet enia na ional

. Altfel spus, numai dac o persoan are Uniunii. n temeiul cet eniei

na ionalitatea unuia dintre statele membre este cet ean al unionale se recunosc n mod expres cet enilor Europei

patru drepturi specifice:

dreptul de a circula i d e edere n mod liber pe teritoriul statelor membre; dreptul de vot i de eligibilitate la alegerile locale i la alegerile europene; dreptul la protec ie diplomatic i consular n ter e ri; dreptul la protec ia juridic dreptul de peti ionare i dreptul de a se adresa mediatorului. Potrivit art. 8 C, orice cet ean al Uniunii beneficiaz , pe teritoriul unei ter e ri n care statul membru al c rui resortisant este nu este reprezentat, de protec ie din partea autorit ilor diplomatice i consulare ale oric rui stat membru, n acelea i condi ii ca na ionalii acelui stat, iar art. J 10 include n alineatul 1 urm toarele: consulare ale statelor membre i delega iile 65 Misiunile diplomatice i

Comisiei n state ter e i la conferin ele

interna ionale, precum i reprezentan ele

lor pe lng organiza iile interna ionale

coopereaz pentru a asigura respectarea i implementarea pozi iilor comune i a ac iunilor comune adoptate de Consiliu . Dac interpret m aceste prevederi vom constata c nu poate fi

vorba de o protec ie diplomatic sau consular european care s permit o substituire sau un adaos la protec ia exercitat de fiecare stat membru a protec iei asigurate de Comunitate sau de Uniune, chiar dac s-ar fi vrut, deoarece o protec ie prin Uniune nu este posibil , ntruct aceasta nu are p ersonalitate interna ional . n acela i timp, consider m c formularea aceasta nu se refer nici la o protec ie comun , a c rei exercitare, subsidiar sau complementar , ar fi putut fi ncredin at colectivit ii statelor membre. Chiar dac articolul J 10 din Tratatul de la Amsterdam stipuleaz cooperarea statelo r n acest domeniu, misiunile diplomatice i consulare ale statelor membre, delega iile C omisiei n ter e ri i la conferin ele interna ionale avnd obliga ia de a- i concerta ac iunile, consider m c se are n vedere numai ca reprezentan ii Comunit ii i ai statelor membre s contribuie la puner ea n aplicare a dispozi iilor pe care le men ioneaz articolul 8 din Tratatul de la Maastricht ( Ele i intensific realizarea de evalu ri comune Tratatul instituind cooperarea procednd la schimburi de informa ii, la

i contribuind la aplicarea dispozi iilor articolului 8 C din Articolul J 10 alineatul 2).

Comunitatea European

Referindu-se la dreptul la protec ie diplomatic i consular al cet eanu lui Uniunii Europene, un autor romn face trimitere la Decizia nr. 95/553/CE din 19 decembrie 1995 (publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L 314/73 din 28 decembrie 1995) a reprezentan ilor guvernelor statelor membre reuni i n Consiliu, care prevede c fiecare cet ean al Uniunii Europene ben eficiaz d e pr otec ie consular din partea reprezentan ei diplomatice sau consulare a unui stat membru, dac pe teritoriul unde se afl nu exist nici o reprezentan permanent accesibil , nici consul onorific accesibil i competent din partea statului membru propriu sau al altui stat care l reprezint n mod permanent. Reprezentan ii diplomatici i consulari solicita i sunt obliga i s dea curs cererii de protec ie f cute de persoana interesat , dac s-a stabilit c aceasta posed cet enia unui stat membru al Uniunii europene. Reprezentan a diplomatic sau consular care acord protec ie trebuie s trateze solicitantul ca pe un resortisant al statului pe care l reprezint . Protec ia acoper n mod obligatoriu: asisten a n caz de deces; asisten a n caz de boal sau accident grav; asisten a n caz de ar estare sau d eten ie; asisten a acordat victimelor unor violen e; ajutorul i repatrierea cet enilor Uniunii afla i n dificultate. 66

Reprezentan ii diplomatici i consulari ai statelor membre ale Uniunii vor putea acorda asisten i n alte cazuri cet enilor europeni pentru c decizia men ionat mai sus prevede c orice alt tip de ajutor poate fi acordat cet enilor care fac cerere n acest . sens n afar de caz de extrem urgen , nu poate fi acordat un ajutor pecuniar, un avans sa

acoperirea unei cheltuieli f cute de cet eanu l solicitant f r autorizarea prealabil a autorit ilor competente ale statului membru a c rui cet enie o are persoana car e solicit asisten . n cazul acord rii unor sume de bani, solicitantul este obligat s se angajeze s ramburseze integral ajutorul pecuniar precum i cheltuielile f cute de reprezentan a diplomatic sau consular respectiv . Guvernul statului membru a c rui cet enie o are solicitantul asisten ei este obligat s ramburseze toate cheltuielile, la cererea statului membru care a acordat asisten . Protec ia diplomatic i consular acordat cet enilor Uniunii Europene const , de fapt, numai ntr-o l rgire a sferei celei clasice, prin intermediul unui mecanism interstatal, dar care men ine, totu i, monopolul statelor membre privite individual n exercitarea acestei func ii pentru c C et enia Uniunii completeaz , dar nu nlocuie te cet enia na ional .

Aceast solu ie presupune, totodat , i acordul statului ter respectiv. Putem conchide, deci, c institu ia reprezent rii consulare i manifest necesitatea n plan european n condi iile actuale, iar ex isten a unui viitor stat federal Europa nu o exclude, deoarece interesele consulare ale cet enilor europeni vor trebui ocrotite n raporturile Europei cu celelalte lumii. state ale

3. OFICIILE CONSULARE

3.1. nfiin area i ncetarea oficiilor consulare 3.2. Rangul, categoria i clasele oficiilor consulare 3.3. Personalul oficiilor consulare 3.4. Numirea i admiterea membrilor oficiului consular 3.5. Patenta consular i exequaturul consular

3.1. NFIIN AREA I NCETAREA OFICIILOR CONSULARE Conven ia de la Viena din 1963 prevede c prin expresia orice consulat general, consulat, viceconsulat sau agen ie consular reglementeaz problematica stabilirii unui post consular n art. 4: 1. Un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul statului de re edin dect cu 67 post consular se n elege art.1 lit.a) i

consim mntul acestui stat. 2. Sediul postului consular, rangul i circumscrip ia sa sunt fixate de c tre statul trimi tor i supuse aprob rii statului de re edin . 3. Statul trimi tor nu poate aduce modific ri ulterioare sediului postului consular, rangului sau circumscrip iei sale consulare dect cu consim mntul statului de re edin . 4. Consim mntul statului de re edin se cere de asemenea dac un consulat general sau un consulat vrea s deschid un viceconsulat sau o agen ie consular ntr-o alt localitate dect aceea n care este stabilit el nsu i. 5. Consim mntul expres i prealabil al statului de re edin se cere de asemenea pentru deschiderea unui birou, f cnd parte dintr-un consulat existent, n afara sediului acestuia. Dic ionarul diplomatic men ioneaz c expresia post consular din Conven ia privind oficiu consular . Oficiul (postul) consular

rela iile consulare este tradus n limba romn prin

este organul permanent i de factur complex nfiin at pentru o p erioad de durat n vederea ntre inerii, realiz rii i dezvolt rii rela iilor consulare. n doctrina de specialitate s-a re inut c institu ia oficiului consular, n eleas ca

organ a rela iilor consulare, ocup o pozi ie central n dreptul consular, reprezentnd punctul de gravitate n jurul c ruia se grupeaz i din care deriv majoritatea aspectelor sistemului rela iilor consulare , iar func iile consulare sunt cele care determin esen a

activit ii proprii i specifice a oficiului consular, iar ndeplinirea lor apare ca manifestarea lui fireasc i obligatorie, oficiul consular oferind calea normal i deplin de statornicie, ntre inere i realizare a rela iilor consulare .

Se consider c oficiul consular, reprezentan oficial a unui stat stabilit ntr-un ora sau o regiune din alt ar pentru a asigura protec ia intereselor consulare ale acestuia, este independent n ceea ce prive te ex isten a sa de prezen a efectiv a func ionarului consular, el existnd deja n momentul n care i ncepe misiunea sa individual func ionarul consular ns rcinat cu conducerea oficiului dup cum subzist independent de ncheierea misiunii acestuia sau a nlocuirii persoanei lui etc. nfiin area oficiilor consulare se poate f ace numai dup stabilirea de rela ii consulare, ca regul art. 4, pct. 1 din Conven ia din 1963: un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul statului de re edin dect cu consim mntul acelui stat; ob inerea consim mntului presupune ca cele dou state s rela ioneze, s ncheie un anumit acord; dar nfiin area unui post consular poate determina na terea rela iilor consulare. Trebuie precizat, ns , c stabilirea rela iilor consulare, nu na te, automat, i dreptul de a nfiin a oficii

consulare. Paragraful 1 al articolului 4 stabile te regula potrivit c reia consim mntul statului 68

de re edin este indispensabil pentru crearea unui consulat (indiferent de rangul acestuia: consulat general, consulat vice-consulat sau agen ie consular ) pe teritoriul s u. Aceast regul decurge din puterea suveran pe care fiecare stat o exercit asupra teritoriului s u i vizeaz att cazul n care consulatul este creat la momentul stabilirii rela iilor consulare, ct i cazul n care consulatul este creat mai trziu. n primul caz, consim mntul statului de re edin pentru stabilirea unui consulat va fi dat n reguli generale n acordul privind stabilirea r ela iilor consulare, dar poate fi con inut de un acord ulterior care s priveasc doar stabilirea consulatelor. Acordul privind stabilirea unui consulat presupune c cele dou state interesate au convenit asupra delimit rii circumscrip iei consulare i asupra sediului consulatului. n practic , acordul asupra sediului consulatului intervin , de cele mai multe ori, naintea celui referitor la delimitarea circumscrip iei consulare. Acordul privind sediul consulatului i circumscrip ia consulare poate fi prev zut expres, dar poate fi, de asemenea, convenit n mod tacit, prin acordarea exequaturului pe patenta consular n care sed iul consulatului i circumscrip ia consular sunt fixate, a a cum prevede articolul 11, presupunndu-se c statul de re edin i-a dat consim mntul nu numai n ce prive te persoan a ce urmeaz a exercita func ia de ef de post consular, ci i asupra sediului consulatului i circumscrip iei consulare. Sediul consulatului va fi cel prev zut n patenta consular , iar circumscrip ia consular va fi cea men ionat n acest document. Circumscrip ia consular determin limitele teritoriale n care un consulat este autorizat s - i exercite func iile n statul de re edin . Con inutul acestui articol nu prive te i condi iile n care acordul privind stabilirea unui consulat poate fi modificat. Se prevede doar c s tatul trimi tor nu poate aduce modific ri ulterioare sediului postului consular, rangului sau circumscrip iei sale consulare dect cu consim mntul statului de re edin . Consider m, de asemenea, c prin aceast formulare s-a avut n vedere respectarea suveranit ii statului de re edin , protejarea intereselor acestuia; aceasta nu nseamn , ns , c statul d e re edin are dreptul d e a modifica n mod unilateral circumscrip ia consular sau sediul oficiului consular; el poate cere, n circumstan e excep ionale, statului trimi tor s - i schimbe sediul consulatului sau circumscrip ia consular . Enun area n cuprinsul paragrafului 3 al articolului 4 a acestor dispozi ii referitoare la eventualele modific ri ulterioare ce se pot aduce sediului oficiului consular ori circumscrip iei consulare, nu limiteaz n nici un fel dreptul statului timi tor de a nchide consulatul cu titlu temporar ori permanent, dac aceast situa ie corespunde intereselor sale. Paragraful al patrulea face referire la situa ia n care un consulat deja stabilit dore te s deschid un vice-consulat sau o agen ie consular n limitele circumscrip iei sale. Este, de 69

asemenea, necesar s amintim existen a indispensabil a consim mntului statului de re edin i n aceast situa ie; paragraful al patrulea face referire, a adar, la stabilirea unui post consular nou, vice-consulat sau agen ie cconsular , impunnd respectarea regulii privitoare la existen a absolut necesar a consim mntului statului de reedin . Acordul statului de re edin este cerut i de regula pr ev zut n paragraful al cincilea, referitoare la cazul n care se dore te d eschider ea unui birou, f cnd parte dintr-un consulat deja stabilit, dar n afara acestuia. Consim mntul statului de re edin trebuie s fie expres i prealabil .

Circumscrip ia consular determin limitele teritoriale n care un consulat este autorizat s - i exercite func iile n statul de re edin . Con inutul acestui articol nu prive te i condi iile n care acordul privind stabilirea unui consulat poate fi modificat. Se p revede doar c s trimi tor nu poate aduce modific ri ulterioare sediului postului consular, rangului sau circumscrip iei sale consulare dect cu consim mntul statului de re edin . Consider m, tatul

de asemenea, c prin aceast formulare s-a avut n vedere respectarea suveranit ii statului de re edin , protejarea intereselor acestuia; aceasta nu nseamn , ns , c statul de re edin are dreptul de a modifica n mod unilateral circumscrip ia consular sau sediul oficiului consular; el poate cere, n circumstan e excep ionale, statului trimi tor s - i schimbe sediul consulatului sau circumscrip ia consular . Enun area n cuprinsul paragrafului 3 al articolului 4 a acestor dispozi ii referitoare la eventualele modific ri ulterioare ce se pot aduce sediului oficiului consular ori circumscrip iei consulare, nu limiteaz n nici un fel dreptul statului timi tor de a nchide consulatul cu titlu temporar ori permanent, dac aceast situa ie corespunde intereselor sale. Paragraful al patrulea face referire la situa ia n care un consulat deja stabilit dore te s deschid un vice-consulat sau o agen ie consular n limitele circumscrip iei sale. Unele legisla ii na ionale autorizeaz consulii generali sau consulii s numeasc vice-consulii sau agen ii consulari. n virtutea acestei autoriz ri, consulii generali i consulii ar putea stabili noile posturi consulare pe teritoriul statului de re edin . Este, de asemenea, necesar s amintim existen a indispensabil a consim mntului statului de re edin i n aceast situa ie; paragraful al patrulea face referire, a adar, la stabilirea unui post consular nou, viceconsulat sau agen ie cconsular , impunnd respectarea regulii privitoare la existen a absolut necesar a consim mntului statului de reedin . Acordul statului de re edin este cerut i de regula prev zut n paragraful al cincilea, referitoare la cazul n care se dore te deschiderea unui birou, f cnd parte dintr-un consulat deja stabilit, dar n afara acestuia. C onsim mntul statului de re edin trebuie s fie expres i prealabil .

Faptul c o ficiul consular este un organ de rela ii externe care mijloce te stabilirea, men inerea i d ezvoltarea rela iilor interstatale n anumite domenii precu m i mprejurarea c 70

oficiul consular, d e i apar ine unui stat i desf o ar activitatea pe teritoriul altui stat, fac s existe reguli speciale referitoare la modul n care este creat, organizat i func ioneaz , precum i asupra statutului s u juridic. Oficiul consular este un organ de-sine-st t tor cu o organizare proprie, cu atribu ii bine delimitate i statut special. n ce prive te competen a stabilirii acestor reguli trebuie spus c nfiin area, modul de organizare i func ionare, structura intern a oficiului consular apar in n mod exclusiv statului trimi tor i pe care-l reprezint . n ara noastr nfiin area, desfiin area i schimbarea rangului oficiilor consulare de carier , de exemplu, se fac prin decret al Pre edintelui Romniei, la propunerea Guvernului, iar Decretul se public n Monitorul Oficial al Romniei (art. 2 alin 2 din Regulamentul consular al Romniei). Dar nfiin area unui oficiu consular i exercitarea func iilor consulare presupun o derogare de la principiul suveranit ii pe ntreg teritoriul al unui stat, oficiul consular al

statului trimi tor existnd i activnd n cadrul jurisdic iei teritoriale a statului de re edin , ceea ce face necesar acordul de voin a statelor care se afl n raporturi de consulat. Art. 4 alin.2 al Conven iei de la Viena din 1963 stabile te c statul trimi tor este cel car e fixeaz sediul postului consular, ran gul i cir cumscrip ia sa, dar statul de re edin este cel care decide n ce prive te aprob area lor, la fel cum statul trimi tor nu poate aduce modific ri ulterioare sediului postului consular, rangului sau circumscrip iei sale consulare dect cu consim mntul statului de re edin (alin.3). Consim mntul statului de re edin este, de asemenea, necesar dac un consulat general sau un consulat vrea s deschid un viceconsulat sau o agen ie consular ntr-o alt localitate dect aceea n care este stabilit el nsu i, dup cum este obligatoriu s existe consim mntul expres i prealabil pentru deschiderea unui birou, f cnd parte dintr-un consulat deja existent, n afara sediului acestuia - (alin. 4-5). Normele dreptului cutumiar determin situa ii, din care reiese c statul primitor are

dreptul de a refuz cererea privind deschiderea de consulate str ine pe teritoriul s u, f r a fi a obligat s motivez decizia sa. Refuzul de a accepta cererea de desch idere a unui post e consular, fiind un drept al statului de re edin , n temeiul suveranit ii sale, nu atrage nici r spundere interna ional din partea acestuia. Desigur, un r spuns nejustificat poate avea urm ri negative n ceea ce prive te evolu ia rela iilor dintre cele dou state. Consim mntul pentru nfiin area d e oficii consulare poate fi cuprins ntr-o consular , prin care se detaliaz toate aspectele referitoare la postul consular; dar poate fi prev zut i ntr-o anex la conven ie consular , prin care se stab ilesc circumscrip ia adi ional unei conven ie

consular , rangul postului consular, categoria acestuia sau printr-un protocol

conven ii consulare ori o not a ministerului afacerilor externe al statului primitor. Romnia i Croa ia, de exemplu, au convenit n cuprinsul conven iei consulare ncheiate ntre cele dou 71

state, n art.2, c statul trimi tor poate nfiin a un oficiu consular p e teritoriul statului de re edin a, numai cu consim mntul acestuia, iar sediul oficiului consular, rangul i circumscrip ia sa consular sunt stabilite de statul trimi tor i sunt supuse aprob rii statului de re edin ; statul trimi tor poate aduce modific ri ulterioare sediului oficiului consular, rangului sau ori circumscrip iei consulare numai cu consim mntul statului de re edin . S-a stabilit n doctrin c ceea ce caracterizeaz consim mntul necesar nfiin rii oficiilor consulare sunt urm toarele: a) consim mntul statului de re edin este general, n sensul c el este necesar pentru

toate posturile (oficiile) consulare, indiferent de categoria lor, de rangul lor, de gradul lor de independen ; b) consim mntul statului de re edin este continuu, deoarece el trebuie s fie

solicitat pe toat durata de func ionare a unui oficiu consular, chiar cnd acestuia i se aduc modific ri ulterioare; c) consim mntul este cuprinz tor, ntruct el trebuie s fie acordat pentru toate

componentele de baz ale unui oficiu consular; d) consim mntul statului de re edin regula rebus sic stantibus unui oficiu consular; e) statul trimi tor, la rndul s u, nu are dreptul discre ionar de solicita, unilateral, nu este revocabil atta timp ct func ioneaz

(n mprejur ri justificate, statul de re edin poate cere nchiderea

modific ri ale consim mntului ini ial, dat de statul de re edin , ntruct normele dreptului interna ional stabilesc principiul c nimeni nu poate abuza de un drept. Sfera consim mntului exprimat n vederea nfiin rii oficiului consular cu prinde: - natura lui - adic car acterul de consulat de carier (condus de un func ionar de carier ) sau de consulat onorific (condus de un func ionar consular onorific) - aceast clasificare are la baz vechea mp r ire care se f cea ntre consulii ale i (consules electi) i consulii trimi i (consules missi) distinc ie p strat i n Conven ia de la Viena 1963, cap. II i III; - rangul acestuia - oficiile consulare se mpart n mai multe clase - consulate

generale, consulate, viceconsulate i agen ii consulare, aceea i clasificare exist i n practic ; - circumscrip ia consular reprezint parte din teritoriul statului de re edin , atribuit

prin n elegerea dintre dou state n scopul exercit rii func iilor consulare; n acela i sens este i defini ia cuprins de Conven ia din 1963 art.1 lit. b); sediul consulatului va fi stabilit n localitatea situat pe teritoriul statului de re edin , unde oficiul consular a fost nfiin at i i desf oar activitatea; alegerea unei localit i (de obicei n ora ) se face n func ie de importan a i interesul, din punct de vedere consular, pe care le prezint acea localitate; prin 72

defini ie am stabilit c circumscrip ia consular constituie delimitarea

teritoriului pe care

oficiul consular are competen a de a- i desf ura activitatea de unde rezult c aceasta are un caracter de exclusivitate, att n sensul ca oficiul consular este competent numai n limitele entit ii teritoriale stabilite (deci nu este admis ca oficiul i func ionarii lui s desf oare activit i dect n limitele acesteia), ct i n sensul c un alt oficiu din afara circumscrip iei nu este n drept s - i extind competen a i asupra acesteia. n mprejur ri speciale i n conco rdan cu dispozi iile art. 6 (intitulat func iilor consulare n afara circumscrip iei consulare Exercitare a ) din Conven ia de la Viena din 1963,

statul de re edin poate admite func ionarului consular al statului trimi tor s - i exercite atribu iile i n afara circumscrip iei consulare. Este absolut nevoie i n acest caz de consim mntul statului de re edin : n mprejur ri speciale, un func ionar consular poate, cu consim mntul statului de re edin , s - i exercite func iile n afara circumscrip iei sale consulare.

3.2. RANGUL, CATEGORIA I CLASELE OFICIILOR CONSULARE Rangul oficiilor consulare este determinat de rangul func ionarilor consulari care le conduc. Dac inem cont c potrivit art. 9 al Conven iei de la Viena din 1963 (intitulat ), efii de post consular se mpart n patru clase, i anume:

Clasele efilor de post consular

consulii generali, consulii, viceconsulii, agen ii consulari, 1. efii de post consular se mpart n patru clase, i anume: a) consuli generali; b) consuli; c) viceconsuli; d) agen i consulari. 2. Paragraful 1 al prezentului articol nu limiteaz cu nimic dreptul oric reia din p r ile contr actante de a fixa denumirea fun c ionarilor consulari care nu sunt efi de post consular. Rezult c oficiile consulare pot fi: consulate generale consulate viceconsulate agen ii consulare. Aceast clasificare este dat i de de art.2 pct.3 din Hot rrea Guvernului Romniei nr.760/1999, pentru aprobarea Regulamentului consular, potrivit c ruia oficiilor consulare li 73

se atribuie clase:

urm

toarele clasa I - consulatului general; clasa II - consulatului; clasa III - viceconsulatului; clasa IV - agen iei consulare.

ntre aceste categorii de consulate exist anumite raporturi de egalitate sau de subordonare pe baza diferen elor de rang; de regul , consulatele generale i consulatele sunt oficii consulare independente, iar viceconsulatele i agen iile consulare sunt subdiviziuni subordonate consulatelor generale sau consulatelor. Consulatul general se nfiin eaz , de obicei, ntr-o regiune important a statului de re edin , unde ex ist o comunitate important de na ionali i probleme consular e mai complexe; consulatul are o sfer mai restrns de probleme consulare, putnd fi nfiin at ntr-o anumit localitate; viceconsulatele au o circumscrip ie consular mai redus , iar agen iile consulare func ioneaz n centre secundare i au competen e mai restrnse: n sistemul elve ian, de exemplu, nu nregistreaz pe na ionali, nu pot elibera vize sau rennoi pa apoarte, nu prelungesc livretele militare i nu pot face acte privind statutul personal al cet enilor etc. Articolul unic al Legii nr. 37/1991, privind nfiin area, desfiin area i schimbarea rangului misiunilor diplomatice i oficiilor consulare, prevede c acestea pot avea loc numai prin decret al Pre edintelui Romniei, la propunerea Guvernului; se reitereaz ob inerea consim mntului prealabil al statului de re edin . Astfel, Consulatul Romniei la Sao Paulo - Brazilia, nfiin at prin Decretul nr. 29/1994, s-a ridicat la rangul de consulat general prin Decretul nr.153/1994 publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.191/1994. Consulatele se diferen iaz i prin faptul c sunt conduse de un consul de carier sau un consul onorific n: consulate de carier i consulate onorifice, ncadrarea ntr-o categorie sau alta categoria influen nd exercitarea func iilor consulare, consulatele onorifice, de regul , neputnd acorda vize sau face autentific ri de acte. Hot rrea Guvernului Romniei nr. 760/1999, pentru aprobarea Regulamentului consular, reglementeaz oficiile consulare onorifice i stabile te atribu iile i condi iile n care- i poate exercita func iile consulul onorific n Capitolul III, iar Statutul consular al Republicii Moldova stabile te n art. 81 c recunoa te institu ia func ionarilor onorifici ,

pentru ca n art. 82 s precizeze necesitatea ob inerii prealabile a consim mntului statului de re edin : n cadrul Oficiului Consular onorific al Republicii Moldova, n cazul n care este recep ionat acordul prealabil al statului de re edin , pentru efectuarea atribu iilor consulare poate fi delegat un func ionar consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Oficiile consulare sunt competente s - i exercite func iile ce-i sunt ncredin ate doar 74

pe teritoriul unei

circumscrip ii consulare

, cadrul spa ial al activit ii consulare, pentru c

nfiin area unui oficiu consular presupune n mod obligatoriu o competen care trebuie delimitat n spa iu. Aceasta este mai ntins sau mai restrns n func ie de rangul oficiului consular: desigur c un consulat general va avea o sfer de comp eten asupra unei circumscrip ii consulare mai largi dect celelalte categorii de posturi consulare. Practica arat c statele cuprind n dispozi iile referitoare la acordul lor de voin exprimat prin conven ii consulare (sau un alt document, a a cum am men ionat mai sus) i defini ia expresiei circumscrip iei consular (vezi, de ex emplu, Conven iile consulare dintre Romnia i Macedonia, Ucraina, Croa ia, Belarus, Republica Polon etc. - art.1 pct.2). Oficiile consulare, indiferent de ran gul lor, stabilesc leg turi directe doar cu autorit ile locale i nu cu guvernul i sunt subordonate n activitatea lor efului misiunii diplomatice din ara de re edin .

3.3. PERSONALUL OFICIILOR CONSULARE n func ie de natura sarcinilor lor, de gradul de participare la realizarea scopurilor activit ii consulare, membrii oficiului consular se mpart n mai multe categorii: personalul consular, personalul tehnico-administrativ i personalul de serviciu. Practica statelor, codificat prin Conven ia de la Viena din 1963, distinge n cadrul membrilor postului con sular ntre: func iile consulare; angaja ii consulari func ionarii consulari - persoanele care ndeplinesc

- persoanele care ndeplinesc n cadrul consulatului membrii personalului de serviciu (art.1, pct. g). Conven ia stabile te c aceasta - persoanele care

func ii cu caracter tehnico-administrativ; ndeplinesc sarcini cu caracter gospod resc n ce prive te expresia

membrii personalului consular,

se refer la func ionarii consulari, cu ex cep ia efului postului consular, angaja ii consulari i membrii personalului de serviciu (art.1 pct. h). eful de oficiu consular, persoana ns rcinat s ac ioneze n aceast calitate,

desf oar o activitate oficial i o activitate de reprezentare. El are un anumit rang i face parte dintr-o clas consular . Numirea efului de oficiu consular se face potrivit unei proceduri speciale, eliberndu-i-se o patent consular . n privin a func ionarilor consulari este de men ionat c , la fel ca eful de oficiu

consular, ei sunt chema i s ndeplineasc func ii consulare (art.1 pct. d din Conven ia din 1963), n sensul restrns al cuvntului, adic s efectueze acte consulare; ei nu au responsabilitatea conducerii oficiului consular. Clasele efilor de post consular sunt stabilite de dispozi iile Conven iei de la Viena din 75

1963: consuli generali, consuli, viceconsuli, agen i consulari (art. 9 pct. 1) i determin categoriile de oficii consulare pe care le conduc: consulul general , cel mai nalt func ionar al serviciului consular,

exercit o supraveghere general asup ra tuturor func ionarilor consulari i conduce un consulat general sau mai multe circumscrip ii consulare; consulul conduce numai o circumscrip ie consular i este subordonat

consulului general; viceconsulu conduce un viceconsulat i este un func ionar consular l subordonat consulului general sau consulului; agentul consular conduce o agen ie consular i are atribu ii mai

restrnse fiind, de regul , subordonat consulului. Pn la momentul adopt rii Conven iei de la Viena din 1963, clasele consulilor nu fuseser codificate, spre deosebire de clasele agen ilor diplomatici care au fost stabilite prin Congresul de la Viena, n 1815 i Aix-la-Chapelle, n 1818, nainte de Conven ia de la Viena din 1961 privind rela iile diplomatice. De-a lungul secolelor, d e cnd institu ia consulilor a ap rut n cadrul rela iilor interna ionale, au fost folosite titulaturi foarte variate: comisari, reziden i, agen i comerciali etc. De altfel, sintagma agent comercial a fost aleas pentru a

desemna agentul consular n cadrul Conven iei de la Havana din 1928 privind func ionarii consulari (art. 4, paragraful 2). Unele state foloseau titlul de viceconsul sau de agent consular pentru a desemna func ionarii consulari onorifici. Enumerarea celor patru clase de efi de post consular nu semnific i faptul c statele sunt obligate s utilizeze n pr actica lor toate cele patru clase. Singura obliga ie ar fi s numeasc efii de post consular ntr-una din clasele enumerate n art.9. Dac aceast reglementare (art.9 alin.1) determin clar ce denumiri pot purta efii de post consular, n alin.2 se las deplin liberate statelor pentru fixarea d enumirii func ionarilor consulari care nu cunt efi de post consular. Statele pot stabili ce denumiri vor purta ceilal i func ionari consulari, n afara efului de post consular, prin reglement ri de drept intern: legi, regulamente etc. Denumirile cel mai frecvent ntlnite n practica statelor pentru a desemna ceilal i func ionari consulari sunt: consul adjunct, ata at consular, cancelar, consul economic, secretar consular, interpret etc. Doctrina men ioneaz cancelarul - un secretar al consulului, care l asist n lucr rile curente. Totalitatea efilor institu iilor consulare dintr-o circumscrip ia consular se nume te corpul consular . Referitor la efii de post consular se pune i problema prec d erii, pe care Conven ia de la Viena din 1963 o rezolv n art. 16. Corpul consular este condus de un care este superior dup clas i primul dup data primirii exequaturului; el ndepline te func ia 76 decan,

de reprezentare a corpului consular n probleme de ordin protocolar. Totalitatea membrilor oficiului consular, adic toate p ersoanele care desf oar activitatea la consular - de conducere consular , tehnico-administrativ i de serviciu reprezint efectivul consular . Conven ia de la Viena din 1963 statueaz cu privire la oficiului acesta c , n lipsa unui acord explicit al statului asupra efectivului personalului postului consular, statul de re edin poare cere ca acest efectiv s fie men inut n limitele considerate de el ca fiind rezonabile i normale, avnd n vedere circumstan ele i condi iile din circumscrip ia consular i nevoile postului consular n cauz art.20. A adar, dreptul statului trimi tor de ncadra oficiul consular cu un num r de persoane pe care l consider necesar pentru a duce la ndeplinire atribu iile care i revin, fie ele consulare, tehnico-administrative sau de ntre inere a localului ori alte servicii auxiliare, n func ie de volumul de munc , nu trebuie exercitat n mod abuziv, ci potrivit unei desf ur ri normale a activit ii consulare, corelativ existnd dreptul statului de re edin de a cere reducerea efectivului oficiului consular . Trebuie p recizat c s-au stabilit reguli art.22 din Conven ia de la Viena din 1963 i n ce prive te na ionalitatea func ionarilor consulari. Ace tia trebuie s aib , n principiu, na ionalitatea statului trimi tor, ei neputnd fi ale i dintre cet enii statului de re edin dect cu consim mntul expres al acelui stat, care poate oricnd s -l retrag . Acela i drept exist , n ce prive te statul de re edin , referitor la cet enii unui stat ter car e nu au i cet enia statului trimi tor. n Statutul C orpului Diplomatic i Consular al Romniei sunt prev zute i condi iile ce se cer ndeplinite pentru ca perso an s aib calitatea de membru al Corpului Diplomatic i

consular al Romniei. Art. 17 enumer n alin(1) condi iile ce trebuie ndeplinite cumulativ pentru ca o persoan s aib calitatea de membru al Corpului diplomatic i consular al Romniei: a) are dreptul s ocupe o func ie public , conform prevederilor Constitu iei i legilor n vigoare; b) se bucur de toate drepturile politice i civile prev zute n Constitu ie i n legile n vigoare; c) nu face parte din partide politice; d) a urmat studii superioare de lung durat la o institu ie de nv mnt superior din ar sau din str in tate, absolvite cu diplom de licen sau echivalent , recunoscut de Ministerul Educa iei i Cercet rii; e) cunoa te cel pu in o limb str in ; f) are o stare de s n tate corespunz toare, atestat pe baz de act medical de 77

specialitate, emis de centrul medical care deserve te Ministerul Afacerilor Externe; g) a absolvit Academia Diplomatic sau a promovat concursul de admitere n Corpul diplomatic i consular al Romniei, organizat potrivit regulamentului de organizare i desf urare a concursului de admitere n Ministerul Afacerilor Externe; h) nu a fost condamnat pentru s vr irea unei infrac iuni. Acest act normativ asigur o reglementare un ificat , acela i statut juridic pentru func ionarii diplomatici i consulari i asigur cadrul unei preg tiri de specialitate comune. Dar, ordinea juridic interna ional , practica interna ional a statelor demo nstreaz c statutul juridic al misiunii diplomatice este diferit de cel al reprezentan ei consulare, ceea ce face ca i activitatea func ionarilor diplomatici s presupun atribu ii diferite de cele ale consulilor. n plan interna ional deja s-au conturat ca ramuri distincte ale dreptului interna ional dr eptul
1

diplomatic i dreptul consular, iar ceea ce n doctrin a fost numit statut mixt ar putea genera confuzie. Iat de ce consider m necesar reglementarea distinct a celor dou categorii ntr-o viitoare modificare legislativ , oportun , din punctul nostru de vedere, care ar duce i la cre terea eficacit ii preg tirii i desf ur rii activit ii func ionarilor consulari. Ex igen ele sporite impuse prin acest Statut unui segment profesional de elit impun nu numai o nalt competen prof esional , ci i o conduit moral i un ata ament corespunz tor fa de v alorile democratice. Diversitatea func iilor consulare pe care le ndepline te un func ionar consular scoate n eviden multilateralitatea cuno tin elor pe care trebuie s le posede n diferite domenii, pe lng cunoa terea pn la detaliu a caracteristicilor statelor i popoarelor n cadrul c rora exercit aceste func ii. Conven ia din 1963 distinge ntre dou categorii de func ionari consulari: func ionari consulari de carier i func ionari consulari onorifici - art. 1 pct.2. Distinc ia, relevant mai ales din punctul de vedere al beneficiului dreptur ilor, facilit ilor, privilegiilor i imunit ilor care este acordat diferen iat pentru cele dou categorii de func ionari consulari, este reluat de state n cuprinsul conven iilor bilaterale: art. 12 din Conven ia consular dintre Romnia i Republica Polon statueaz : fiecare dintre cele dou p r i contractante poate numi i primi func ionari consulari onorifici n cadrul rela iilor lor bilaterale, aplicnd n privin a acestor func ionari dispozi iile cap. III din Conven ia d e la Viena asupra rela iilor consulare i, atunci cnd contextul permite,dispozi iile prezentei conven ii. Func ionarii consulari onorifici pot avea cet enia statului trimi tor, a statului de re edin a sau a unui stat ter . Conven iei de la Viena din 1963 trateaz separat statutul juridic, regulile privind exercitarea func iilor consulare, drepturile, privilegiile i imunit ile func ionarilor consulari
n anul 200 5, prin H.G. nr.880 a fost nfiin at Institutul Diplomtic Ro mn, ca institu ie public cu prsonalitate juridic aflat n subordinea Ministerului Afacerilor Externe, prin comasarea prin fuziune a Academiei Diplomatice i a Institutului de Stud ii Interna ionale Nicolae Titulescu, care s-au desfiin at.
1

78

de carier i ale celor onorifici, stabilind de la nceput regula: dispozi iile capitolului II al prezentei Conven ii se aplic posturilor consulare conduse de func ionari consulari de carier ; dispozi iile capitolului III se aplic posturilor consulare conduse de func ionari consulari onorifici (art.1 pct.2). Structurat n cinci capitole, Regulamentul consular al Romniei a

rezervat tot prima parte a reglement rilor func ionarilor consulari de carier , pentru ca n capitolul III s se refere la consulii onorifici. Interpretarea normelor juridice referitoare la cele dou categorii ne conduce la concluzia potrivit c reia ncadrarea ntr-una dintre acestea are importan mai ales din punctul de vedere al beneficiului drepturilor, privilegiilor i imunit ilor ce le sunt acordate sau, dup cum opineaz Ion M. Anghel ntr-o lucrare, Consulii de carier sunt func ionari publici ai

statului trimi tor care n-au permisiunea de a se angaja n afaceri private de nici un fel i ca func ionari publici ei se bucur de anumite privilegii i imunit i prescrise. Consulii comercian i sunt ale i de stat dintre proprii s i cet eni, angaja i n afaceri ntr-o ar str in sau din na ionalii str ini. R.G. Feltham caracterizeaz astfel cele dou categorii: - func ionarii consulari de carier sunt cei care servesc guvernul propriu i sunt numi i de c tre eful statutului sau de c tre ministrul de extrene; - func ionarii consulari o norifici, nu sunt func ionari de carier , iar pentru ei func iile consulare nu constituie o ocupa ie permanent . Elementele definitorii desprinse din practica statelor referitoare la consulii onorifici sunt: - consulul onorific poate avea cet enia statului de re edin sau cet enia unui stat ter ; - poate fi o persoan privat ; - poate exercita activit i cu caracter lucrativ n statul de re edin , n paralel cu activitatea consular ; - poate fi o persoan privat . Art. 7 al Regulamentului consular al Romniei statueaz c efii oficiilor consulare

onorifice sunt numi i dintre persoanele cu pozi ii importante n statul de re edin - oameni politici reputa i, personalit i remarcabile n domeniile economiei, finan elor, bancar, cultural, tiin ific, avoca i de prestigiu cu independen financiar i comportament la nivelul func iei ce li se ncredin eaz , ap ropia i de Romnia, care pot s contribuie la promovarea intereselo r romne ti, la dezvoltarea rela iilor de prietenie cu statul de re edin i care doresc s i asume astfel de ns rcin ri. Capitolul III al Conven iei de la Viena din 1963 este dedicat n ntregime regimului 79

aplicabil func ionarilor consulari onorifici i posturilor consulare conduse de ei Astfel, n art. 58 se precizeaz c posturilor consulare conduse de consuli onorifici li se aplic dispozi iile articolelor 28 (nlesniri acordate postului consular), 29 (folosirea drapelului i a stemei na ionale), 30 (ob inerea de localuri), 34 (libertatea de deplasare), 35(libertatea de comunicare), 36 (comunicarea cu cet enii statului trimi tor), 37 (informa ii n caz de deces, tutel sau curatela, de naufragiu sau accident aerian), 38 (comunicarea cu autorit ile statului de re edin ), 39 (drepturi i taxe consulare), paragraful 3 din 54 (obliga iile statelor ter e), paragrafele 2 i 3 din 55 (respectarea legilor i regulamentelor statului de r e edin ). n articolele 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 se prevede protec ia localurilor consulare, scutirea fiscal a localurilor consulare, inviolabilitatea ar hivelor i documentelor consulare, scutirea vamal , procedura penal i protec ia func ionarului consular onorific, scutirea de nmatriculare a str inilor i de permise de edere, scutirea de p resta ii personale. Conven ia de la Viena din 1963 prev ede n art. 68 c " hot rasc dac va numi sau va primi func ionari consulari onorifici caracterul facultativ al institu iei func ionarilor consulari. n unele state (spre exemplu n Germania) se consider c exist o leg tur permanent ntre eful de post consular onorific i institu ia ca atare (postul consular onorific), din care reiese c acordul pentru nfiin area unui consulat onorific este strns legat de acceptarea persoanei concrete n calitate de consul onorific, relevant fiind i faptul c n caz de terminare a misiunii consulului onorific (decedare, renun are la serviciul s u, retragerea patentei sau ex equaturului etc.) nu se admite geran a interimar , procedura de numire a unui fiecare stat este liber s " de unde rezult

nou consul onorific echivalnd cu procedura d e nfiin are a unui nou consulat onorific, pe cnd n alte state (Spania, Romnia) se consider c stabilirea posturilor consulare onorifice este independent de pro cedura numirii i admiterii efului de post consular i c la un post

consular onorific, odat nfiin at, va putea fi nu mit un alt ef de post consular, f r a relua ntreaga procedur de nfiin are a postului consular onorific, momentul principal care dirijeaz acceptul sau neacceptul men ionat fiind legat de determinar ea statutului juridic al posturilor consulare conduse de consuli onorifici. Articolul 58 (p.3) al C onven iei de la Viena din 1963 dispune c imunit ile prev zute n prezenta conven ie nu sunt acordate membrilor familiei unui "privilegiile i

func ionar consular onorific sau unui angajat consular care este angajat ntr-un post consular condus de un func ionar consular onorific". n ce prive te schimbul de valize consulare ntre dou posturi consulare situate n ri diferite i conduse de func ionari consulari onorifici este admis numai sub rezerva consim mntului celor dou state de re edin . 80

Atitudinea reticent a Romniei fa de institu ia consulului onorific, mai ales dup 1948, a condus chiar la desfiin area consulatelor onorifice str ine din Romnia i la desfiin area celor romne ti din str in tate pentru o anumit perioad . n perioada de dup 1990 s-a acordat o importan deosebit activit ii pe care o desf oar consulii onorifici n domeniile de ac iune ce in de reprezentarea intereselo r Romniei n mediile politice, economice i culturale n care activeaz , de stimularea

dezvolt rii rela iilor i facilitarea contactelor economice i comerciale ntre companii romne ti i str ine, precum i recomandarea de agen i economici din circumscrip ia consular i sprijinirea ncheierii de contracte comerciale, de oferirea de informa ii privind mediul de afaceri i oportunit ile din Romnia, de romnesc etc. Instrumente juridice de d rept na ional i de drept interna ional prev d condi iile cerute pentru nfiin area de oficii consulare onorifice ale Romniei. Temeiul juridic consist n reglement rile Conven iei de la Viena din 1963, dar i ale conven iilor bilaterale n domeniu, precum i ale Regulamentului consular al Romniei i H.G.nr. 100/2004, privind organizarea i func ionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modific rile i complet rile ulterioare. Structurat n cinci capitole, Regulamentul consular al Romniei a rezervat, la fel ca i Conven ia de la Viena din 1963, tot prima parte reglement rilor func io narilor consulari de carier , pentru ca n capitolul III s se refere la consulii onorifici. Art. 24 pct.7 al Regulamentului consular al R omniei statueaz c efii oficiilor promovarea fenomenului cultural

consulare onorifice sunt numi i dintre persoanele cu pozi ii importante n statul de re edin oameni politici reputa i, personalit i remarcabile n domeniile economiei, finan elor, bancar, cultural, tiin ific, avoca i de prestigiu cu independen financiar i comportament la nivelul func iei ce li se ncredin eaz , apropia i de R omnia, care pot s contrib uie la promovarea intereselor romne ti, la dezvoltarea rela iilor de prietenie cu statul d e re edin i care doresc s i asume astfel de ns rcin ri. Ei pot fi cet eni romni cu domiciliul permanent n statul de re edin , cet eni ai statului de re edin sau cet eni ai unui stat ter cu domiciliul n statul de re edin . efii oficiilor consulare onorifice suport din bugetul propriu toate cheltuielile privind

ndeplinirea atribu iilor oficiale de reprezentare, potrivit pct.4 al art.24 din R egulamentul consular al Romniei. Potrivit acelora i reglement ri, ei i desf oar activitatea n localuri consulare proprietatea lor sau nchiriate pe cheltuial proprie . Ei nu sunt salariza i de statul

romn i nu primesc indemniza ii sau alte venituri. (art.24 pct.8) Consulii onorifici ai Romniei beneficiaz de o serie de facilit i, privilegii i imunit i, n conformitate cu reglement rile Conven iei de la Viena din 1963, privind rela iile 81

consulare, ce pot fi restrnse sau l rgite prin acorduri ntre statul statul romn i statul de re edin sau prin aplicarea principiului reciprocit ii: sprijin din partea autorit ilor statului de re edin pentru ob inerea localului oficiului consular onorific; arborarea drapelului na ional al Romniei la sediul oficiului consular onorific i pe mijloacele de transport, atunci cnd acestea sunt folosite n interes de serviciu; plasarea pe cl direa n care func ioneaz oficiul consular onorific stema de stat a Romniei i aplicarea inscrip iei corespunz toare cu denumirea i rangul oficiului consular, n limba romn i n limba statului de re edin ; libertatea de deplasare i de cir cula ie pe teritoriul statului de re edin , sub rezerva legilor i a regulamentelor referitoare la zonele n care accesul este interzis sau reglementat din motive de securitate na ional ; liber tatea de comunicare a oficiului consular onorific pentru orice scopuri oficiale i permite acestuia s comunice cu guvernul, cu misiunile diplomatice i cu celelalte oficii consulare ale Romniei prin folosirea tuturor mijloacelor de comunica ie, inclusiv valiza diplomatic sau consular ; libertatea de a co munica cu cet enii romni afla i pe raza circumscrip iei consulare; libertatea d e a comunica cu autorit ile locale competente din circumscrip ia consular etc.

3.4. NUMIREA I ADMITEREA MEMBRILOR OFICIULUI CONSULAR

Procedura de numire a func ionari consulari comport distinc ii, dup cum ace tia sunt efi de oficiu consulari sau fac parte din categoria membrilor personalului consular. Vom face referire, n cele ce urmeaz i la exercitarea func iei de ef de oficiu consular de c tre un diplomat. Am v zut c un oficiu consular, n func ie de clasa pe care de ine, este condus de un consul general, consul, viceconsul, agent consular , mputernicit cu func ii consulare, care are responsabilit i conduce. Articolul 10 al Conven iei enun un principiu fundamental, dezvoltat n articolele urm toare: 1. efii de post consular sunt numi i de statul trimi tor i sunt admi i pentru exercitarea func iilor lor de c tre statul de re edin . 2. Sub rezerva dispozi iilor prezentei conven ii, modalit ile de numire i de admitere a efului de po st consular sunt fixate prin legile, regulamentele i uzan ele statului trimi tor i respectiv ale statului de re edin . n cuprinsul acestuia se indic faptul c , pentru a avea statutul de ef de p ost consular, o persoan trebuie s ndeplineasc dou condi ii: mai nti trebuie s fie numit de autoritatea 82 de reprezentare i coordoneaz ntreaga activitate a institu iei pe care

competent a statutului trimi tor n calitatea de consul general, consul, vice consul sau agent consular,dintre cet enii proprii, apoi trebuie s f ie admis s exercite fu nc iile ce-i revin de c tre statul de re edin . Intr n competen a fiec rui stat de a stabili de admitere a efului de post consular modalit ile de numire i

, n conformitate cu legile, regulamentele i uzan ele

statului trimi tor i, respectiv, ale statului de re edin . Numirea i admiterea unui ef de post consular se realizeaz , deci, prin acte unilaterale

ale fiec rui stat (eliberarea i transmiterea patentei consulare i, corelativ, acceptarea numirii prin exequaturul); scopul final al procedurii are valen interna ional , raportul bilateral al numirii i admiterii consulare purtnd numele n doctrina de specialitate de numire consular ". Structural raportul numirii consulare a) numirea prin patenta consular este constituit din dou laturi: i transmiterea acesteia n vederea admiterii "raport de

persoanei concrete la exerci iul func iilor consulare; b) hot rrea statului de re edin de a-l admite pe consulul str in la exercitarea func iilor consulare, care poart denumirea de exequatur .

Patenta consular are caracterul unei scrisori de acreditare (prin care se atest calitatea oficial a efului misiunii diplomatice). Ea este, n fapt, un document special cu care este nvestit persoana desemnat n cuprinsul acesteia de c tr e statul trimi tor pentru a ndeplini func ia de ef de oficiu consular n statul de re edin . Dic ionarul diplomatic define te pe larg acest document de atestare a efului de oficiu consular, reguli privind patenta consular i con inutul ei fiind fixate de chiar reglement rile Conven iei din 1963(art.11). Ex equaturul reprezint autoriza ia pe care statul de re edin o elibereaz pentru admiterea efului de post consular i prin care i recunoa te aceast calitate(art.12 din Conven ie de la Viena din 1963) . Potrivit practicii interna ionale i reglement rilor n domeniu, Ministerul Afacerilor Ex terne solicit , pe cale diplomatice, acordul prealabil al statului de re edin privind numirea efului oficiului, dac prin tratatele interna ionale la care Romnia i statul de re edin sunt parte, nu se prevede altfel (art. 6 pct. 1 al Regulamentului consular al Romniei). Dup ob inerea acordului statului patenta consular , prin care de re edin , Ministrul Afacerilor Externe semneaz

atest numele i prenumele efului Oficiului C onsular, categoria

i rangul s u, circumscrip ia consular i sediul Oficiului Consular, punnd sigiliul de stat. Ministerul Afacerilor Ex terne transmite, prin canale diplomatice, Ministerului Afacerilor Ex terne al statului n care a fost numit eful Oficiului Consular patenta consular n vederea ob inerii exequaturului. eful Oficiului Consular este admis s - i exercite func iile printr-o 83

autoriza ie numit exeq uatur, emis de c tr e autorit ile statului de re edin . Aceast procedur urmat n practica Romniei, conform dispozi iilor din art. 6 alin. 2, 3 i 4 din Regulamentul consular al Romniei. n cazul admiterii unui modalit i: a) pentru admiterea diplomatice este necesar o statului de re edin ; b) pentru admiterea necesar de ob inut diplomatului la conducerea temporar a unui post consular este , care este eliberat n baza unei notific ri la ministerul diplomatului n calitate de simpl notificare, ef al cancelariei consulare a misiunii diplomat la exercitarea de func ii consulare exist dou

f cut la ministerul afacerilor ex terne al

geran a consular

afacerilor externe al statului de re edin . Conven ia din 1963 cu privire la rela iile consulare trateaz geran a consular n art. 15 intitulat Exercitarea cu titlu temporar a func iilor efului de post consular .

Art. 6 pct. 5 din Regulamentul consular al Romniei prevede urm toarea procedur : dac eful oficiului consular de carier este mpiedicat s - i exercite func iile sau dac postul s u a devenit vacant, Ministerului Afacerilor Extern va numi un gerant interimar care va ac iona cu titlu provizoriu, n calitate de ef al oficiului consular de carier . Ca gerant interimar poate fi numit un func ionar consular al oficiului consular respectiv, un agent diplomatic de la misiunea diplomatic romn din acela i stat sau de la Ministerului Afacerilor Externe al Romniei. Ministerului Afacerilor Externe va lua m suri ca numele i prenumele garantului interimar s fie notificate Ministerului Afacerilor Externe al statului unde se afl oficiul consular de carier . n ce prive te consulii o norifici, Regulamentul consular al Romniei cup rinde n art. 24 pct. 3 urm toarea reglementare: p rocedura privind nfiin area de oficii consulare onorifice, numirea i admiterea efilor de oficii consulare onorifice sunt supuse regulilor prev zute la art.2 pct. (1), (3), (4), (5) i la art. 6 alin. (1), (2), (3), i (4) din prezentul Regulament consular. Pct. 5 al aceluia i articol prevede obligativitatea ncheierii unui Protocol ntre efii oficiilor consulare onorifice, dup primirea exequaturului sau dup admiterea provizorie i eful misiunii diplomatice romne acreditat n acea ar , mputernicit n acest scop de Ministerul Afacerilor Externe, care trebuie s con in atribu iile consulare pe care ace tia le pot exercita, drepturile de care se bucur i obliga iile ce le r evin, n timp ce pct. 6 face referire la cet enia pe care o pot avea efii oficiilor consulare onorifice: oficiilor consulare onorifice pot fi cet eni romni cu domiciliul permanent n statul de re edin , cet eni ai statului de re edin sau cet eni ai unui stat ter cu domiciliul n statul de re edin . 84 efii

n ce-i prive te pe func ionarii consulari trebuie precizat c func ionar consular, n afar de eful de post consular, necesit doar procedura

numirea oric rui notific rii

numirii, statul de re edin fiind n drept s cear statului trimi tor ca notificarea s fie efectuat cu suficient timp pn la numire i prezentarea la post, iar func ionar consular, n afar de eful postului consular, este bazat n declararea func ionarului consular numit ca persoana acceptabil de c tre statul de re edin . Dac statul de re edin declar explicit sau las de n eles c func ionarul consular numit nu este persona grata

admiterea oric rui

(expresie latin cu sensul de persoan agreat ), ia fiin n

sarcina statului trimi tor obliga ia de a revoca numirea func ionarului respectiv. Declararea func ionarului consular ca perso an acceptabil poate fi efectuat , n unele cazuri, sub form de eliberare a vizelor de intrare n ar a de re edin . Conven ia de la Viena reglementeaz i ad miterea angaja ilor consulari i ai membrilor personalului de serviciu, innd cont de sarcinile care le revin , sfera de ac iune a criteriilor dup care se face fiind mai restr ns dect n cazul func ionarilor consulari.

3.5. PATENTA CONSULAR I EXEQUATURUL CONSULAR

Patenta consular , documentul pe care l prime te o persoan numit ca ef de oficiu consular de guvernul s u sau de la un agent autorizat, o legitimeaz s ac ioneze n aceast calitate la un post consular n str in tate. Obligativitatea emiterii patentei consulare este consacrat n art. 11 pct. 1 al Conven iei de la Viena: eful de post consular prime te de la statul trimi tor un document,

n form de patent sau de un act similar. Reglementarea specificat nu limiteaz modalitatea de atestare a numirii unui ef de act similar , lettre

oficiu consular la patenta consular , ci prevede posibilitatea existen ei unui care s ateste aceast calitate. n practica statelor se folosesc denumiri precum patente, commission consulaire decret, licen etc. n conformitate cu Conven ia de la Viena art. 11 alin.3

dac statul de re edin este

de acord, statul trimi tor poate nlocui patenta consular sau actul similar printr-o notificar , d ar simplificarea procedurii d e autorizare a efului de oficiu consular r mne cu e totul irelevant n ceea ce prive te necesitatea acord rii exequaturului sau autoriza iei provizorii, precum i n ceea ce prive te dreptul statului de re edin de a refuza acordarea acestuia. Patenta consular (sau actul similar) reprezint act de stat, ea relev expresia voin ei unui titular de suveranitate. Atributul de suveranitate al unui stat i confer acestuia dreptul de 85

a- i organiza rela iile externe, de a fi reprezentat n raport cu alte state. Potrivit sistemului constitu ional i formei de organizare a fiec rui stat, se stabile te c rui organ de stat i revine competen a de a face actul de numire a unui ef de oficiu consular. Din punct de vedere structural, patenta consular trebuie s con in urm toarele elemente: numele i prenumele persoanei numite n calitatea de ef de oficiu consular; oficiul pe care aceast persoan l va conduce i pentru care se face numirea; categoria func ionarilor c reia apar ine persoana numit (de carier sau onorific) sediul oficiului circumscrip ia consular . Romnia i Croa ia, punnd n practic reglement rile Conven iei de la Viena din 1963, au stabilit n articolul 4 pct. 1 din Conven ia consular ncheiat ntre ale, elementele pe care trebuie s le con in patenta consular sau notificarea numirii Statul trimi tor elibereaz efului oficiului consular un document, sub forma de patent , sau un act similar, ntocmit pentru fiecare numire, atestnd calitatea sa i indicnd, ca regul general , numele i prenumele s u, categoria i clasa sa, circumscrip ia consular i sediul oficiului consular . Reglement ri similare con in i celelalte conven ii ncheiate de Romnia cu alte state. Patenta consular are car acterul de act strict personal (intuitu persoane), ea prive te o

anumit persoan fizic care este chemat s conduc un anumit oficiu consular, este emis numai pentru p ersoana numit n aceast calitate i constituie un act dat pentru o durat nedeterminat . Din acest caracter rezult obligativitatea ca n cuprinsul patentei consulare s se prevad elementele de identificare strict necesare ce trebuie aduse la cuno tin a statului de re edin ndrituit s admit sau nu persoana respectiv . Regulamentul consular al Romniei stabile te n art. 6 pct.2 c : dup ob inerea acord ului statului de re edin a, ministrul afacerilor externe semneaz patenta consular , prin care atest numirea efului oficiului consular carier , rangul s u, sediul oficiului consular i circumscrip ia consular stat s.n. Doctrina i practica au stabilit n privin a con inutului patentei trei p r i: declara ia solemn i men iunea despre scopul general al numirii, cuprinse n formula clasic n dorin a de a promova i de a consolida rela iile de prietenie i comer ; d e , purtnd sigiliul de

dintre cele dou state

ordinul c tre cet eni de al recunoa te pe acel func ionar consular n calitate de consul al statului trimi tor; 86

invita ia c tre guvernul i autorit ile locale ale statului de re edin de a-i permite exercitarea func iilor i ai acorda prerogativele consulare. Comunicarea patentei consulare se f ace pe cale d iplomatic , Ministerul d e Externe a statului trimi tor, dnd dispozi ie misiunii sale diplomatice din statul de re edin s fac notificarea respectiv acestuia din urm . De exemplu, Conven ia consular dintre Romnia i Croa ia prevede n alin. 2 al art. 4: statul trimi tor transmite guvernului statului de re edin , pe cale diplomatic sau pe orice alt cale potrivit , patenta consular sau actul similar. Patenta consular reprezint , deci, propunerea pe care statul trimi tor o face statului de re edin n cadrul raportului de numire con sular , cealalt latur a acestui raport fiind autorizarea prin exequatur a efului de oficiu consular. Exequaturul, pe care-l definim ca fiind un act al guvernului care recunoa te caracterul oficial al func ionarului consular i-i acord privilegiile i imunit ile conferite prin tratate, cutum i reglement rile na ionale i-i permite s - i exercite func iile sale oficiale, se elibereaz n cazul admiterii persoanei numite prin patenta consular n aceast calitate.

Obligativitatea ob inerii lui este prev zut n Conven ia de la Viena din 1963 i n conven iile consulare bilaterale. Conven ia consular dintre Romnia i Croa ia, de exemplu, face referire la acesta n art. 5. n conven ia de la Viena din 1963 art.12 se prevede eful de post consular este admis

s - i exercite func iile printr-o autoriza ie a statului de re edin , denumit exequatur oricare ar fi forma acestei autoriza ii. Aceast reglementare define te exequaturul ca o autoriza ie

prin care eful de oficiu este admis de c tre statu l de re edin la exercitarea func iilor sale, dar trebuie precizat c nu exist nici o obliga ie din punct de vedere a dreptului interna ional

care s impun statului de re edin acest lucru, fiecare stat fiind liber s hot rasc dac acord sau refuz eliberarea exequaturului, n virtutea suveranit ii sale. Mai trebuie precizat c admiterea unui consul str in constituie, incontestabil, un atribut suveran al statului de re edin , iar libertatea de aprecier e este d reptul s u discre ionar. Statul de re edin are un drept indiscutabil de a refuza un exequatur unui consul str in, f r a fi inut s explice motivele refuzului s u (art. 11 pct.2 din Conven ia de la Viena, art. 5 pct. 2 din Conven ia consular dintre Romnia i Croa ia). Ex ercitarea acestui drept de refuz este ex cep ional de i refuzul nu poate fi considerat ca o violare a dreptului interna ional, cu toate c prin acest refuz se poate pune n pericol sau ntrzia considerabil dezvoltarea comercial normal cu statul respectiv. Faptul c admiterea co nsulului este un drept al statului de re edin are drept consecin i c forma exequaturului s fie reglementat prin legea sau practica acestui statul, Conven ia de la Viena din 1963 l sndu-i aceast libertate atunci cnd folose te n art. 12 87

formula oricare ar fi forma acestei autoriza ii

n practic , cel mai frecvente forme pe care le mbrac exequaturul sunt urm toarele: ordonan a efului de stat afacerilor externe i eliberat n ordonan , semnat de el, contrasemnat de ctre ministrul original efului de oficiu consular; copie certificat efului de oficiu consular;

semnat n acelea i condi ii, dar din care nu mai o

de c tre ministerul afacerilor externe, este remis

transcriere a patentei consulare, care poate la rndul s u s mbrace mai multe forme; notificar pe calea diplomatic f cut statului trimi tor. e Dreptul interna ional nu preved e, ns , care este autoritatea competent apar innd statului de re edin care s elibereze exequaturul, aceasta fiind stabilit de legisla ia intern a fiec rui stat. n practic aceasta eman de la eful statului sau de la eful guvernului acelui stat. Exequaturul eliberat efului de oficiu i extinde efectele i asupra membrilor oficiului consular care lucreaz sub ndrumarea i responsabilitatea sa, nefiind necesar ca ace tia s prezinte patente consulare i s ob in ex equaturul. n cazul lor este suficient notificarea numirii (art. 19 din Conven ia de la Viena). n afara cazurilor prev zute n art.13 i 15 (care fac referire la admiterea provizorie a efilor de post consular, respectiv, exercitarea cu titlu temporar a func iilor efului de post consular), eful de post consular nu poate intra n func ie nainte de a fi primit ex equaturul (Conven ia de la Viena din 1963, art. 12 pct. 3). Ex equaturul poate fi retr as n cazul n care consulul dep e te atribu iunile ce i-au fost conferite, dar n practic se recu rge rar la retragerea exequaturului, dndu-se posibilitatea statului trimi tor s - i recheme consulul.

88

4. FUNC IILE CONSULARE 4.1. Caracterizarea no iunii de func ii consulare 4.2. Tr s turile func iilor consulare 4.3. Clasificarea func iilor consulare 4.4. Con inutul func iilor consulare

4.1. CARACTERIZAREA NO IUNII DE FUNC II CONSULARE Func iile consulare rep rezint totalitatea activit ilor oficiilor consulare i ale personalului acestora. Din punct de vedere al con inutului acestor func ii, ele pot fi mp r ite n dou categorii: func ii care sunt conferite de c tre statul trimi tor oficiului consular respectiv; func ii car e sunt recunoscute de c tr e statul primitor, cel pe teritoriul c ruia i desf oar activitatea. A a cum rezult din enumerarea f cut de art. 5 din Conven ia de la Viena, principale func ii ale misiunilor consulare sunt: - de a proteja n statul de re edin interesele statului acreditat i altor persoane fizice i juridice ale acestuia; - de a favoriza dezvoltarea rela iilor comerciale, economice, tiin ifice i culturale ntre cele dou state, n vederea promov rii unor rela ii de prietenie ntre ele; - de a informa prin mijloace licite asupra condi iilor i evolu iei vie ii comerciale, economice, culturale i tiin ifice din statul acreditar i de a transmite aceste informa ii guvernului propriu; - de a exercita controlul i inspec ia asupra navelor maritime i fluviale, precum i asupra aeronavelor i echipajelor lor, apar innd statului acreditat; - de a exercita atribu ii n materia intereselor cet enilor statului acreditat (eliberar ea de pa apoarte i acordarea de vize, acordarea de asisten cet enilor statului acreditant, care au re edin n circumscrip ia consular respectiv ); - instrumentarea de acte notariale i de acte de stare civil de reprezentar e n justi ie, n materie succesoral . n doctrin s-a ncercat clasificarea lor n func ie d e mai multe criterii. Ca regul general , con inutul acestor func ii consulare este negociat i inclus n conven iile bilaterale pe probleme consulare pe care statul le ncheie, o parte important a acestor conven ii consulare se concentreaz tocmai pe func iile asupra c rora cele dou state i dau acordul s fie ndeplinite de c tre oficiile consulare.

89

4.2. TR S TURILE FUNC IILOR CONSULARE Sunt tr s turi ale func iilor consulare urm toarele: - func iile consulare au caracter de excep ie de la principiul exercit rii jurisdic iei ex clusive de c tre statul de re edin pe teritoriul s u; - efectele juridice ale actelor realizate de ndeplinirea func iilor consulare se produc, n principal, pe teritoriul statului trimi tor; - exercitarea func iilor consulare este supus , n practic , condi iei reciprocit ii. Ex ercitarea func iilor consulare asigur ndeplinirea mandatului pe care l-a primit func ionarul consular la numirea sa n func ie, ndeplinirea sarcinilor care i-au fost ncredin ate de statul al c rui cet ean este. Cadrul normativ al exercit rii func iilor consulare este asigurat de legile statelor, n sensul general al termenului, de Conven ia de la Viena privind rela iile consulare, de conven iile consulare bilaterale, d e cutum . Dac Conven ia de la Viena din 1963 stabile te cadrul juridic general al reglement rilor n materie, conven iile bilaterale reiau, n general, aceste reglement ri i le adapteaz la necesit ile, la interesele celor dou state; ele pot s prevad exercitarea oric ror alte func ii ncredin ate unui post consular de c tre statul trimi tor, care nu sunt interzise de legile i regulamentele statului de re edin sau la care statul de re edin nu se opune, sau care sunt men ionate n acordurile interna ionale n vigoare ntre statul trimi tor i statul de re edin (art. 5. pct. m din Conven ia de la Viena din 1963) n plan na ional, Regulamentul consular al Romniei prevede c atribu iile consulare sunt ex ercitate de oficiile consulare de carier prin: a) func ionarii consulari care pot fi consuli generali, consuli, viceconsuli sau agen i consulari; b) diploma i cu atribu ii consulare la misiunile diplomatice, numi i i notifica i ca atare la autorit ile arii de re edin .(art. 8 pct. 1). Aceste atribu iile consulare se exercit n cad rul circumscrip iei consulare. Cu toate acestea, n mprejur ri speciale, un func ionar consular poate, cu consim mntul statului de re edin , s exercite atribu iile i n exteriorul circumscrip iei consulare (art. 8 pct.2). Potrivit pct.3 din acela i artico l, Statul romn, prin Ministerul Afacerilor Externe, poate, dup notificarea c tre statele interesate i dac nici unul dintre ele nu se opune i mod expres la aceasta, s ns rcineze un oficiu consular de carier stabilit ntr-un stat s - i asume ex ercitarea de atribu ii consulare ntr-un alt stat. 90

Ex ercitarea atribu iilor consulare prin sec iile consulare sau prin diploma i desemna i n acest scop de misiunile diplomatice face obiectul art. 9 al articolului men ionat mai nainte, care stabile te urm toarele reguli: n capitalele rilor unde exist concomitent misiune diplomatic i un oficiu consular de carier al Romniei, atribu iile consulare sunt exercitate n ex clusivitate de c tre respectivul oficiu consular de carier , m cadrul circumscrip iei sale; sec ia consular a misiunii diplomatice exercit atribu iile consulare pentru cei din exteriorul circumscrip iei oficiului consular, dac acesta nu acoper integral teritoriul statului de re edin ; oficiile consulare nu vor solu iona cererile persoanelor domiciliate n alte circumscrip ii consulare dect n cazuri deosebite i urgente. Ex ercitarea func iile consulare de c tre posturile consulare i, de asemenea, de c tre misiunile diplomatice are drept scop n ndeplinirea, n esen , a ceea ce Conven ia de la Viena din 1963 a prev zut n art.5.

4.3. CLASIFICAREA FUNC IILOR CONSULARE

O clasificare, considerat a fi cea mai important , mparte func iile consulare pe baza criteriului naturii lor intrinseci, a obiectului lor i cuprinde: - func ii cu caracter politic; - func ii economice; - func ii privind rela iile culturale; - func ii de protejare i asisten n favoarea con a ionalului; - func ii administrative n sensul strict al cuvntului; - func ii de stare civil ; - func ii notariale; - func ii jurisdic ionale; - func ii n materie de marin comercial ; - func ii n materie de obliga ii militare. Clasificarea func iilor consulare se mai poate face lund n considerare criterii precum: surselor normale a dreptului interna ional func iile consulare (deosebind

func ii care rezult din dreptul conv en ional i care pot fi exercitate chiar n lipsa unei norme conven ionale ntre statele n cauz - de exemplu func ia de protec ie i asisten consular pentru cet enii statului trimi tor - i func ii consulare care, dimpotriv , nu pot fi ndeplinite dect dac sunt prev zute de o norm conven ional 91 - celebrarea c s toriei,

func ii notariale); localul unde i produc efectele actele ndeplinite de func ionarii consulari n

func ie de care deosebim func ii consulare care i produc efectele numai pe teritoriul statului c ruia i apar ine consulul i func ii care tind a- i produce efectele numai n

cadrul ordinii juridice a statului de re edin (reprezentarea unui cona ional absent pentr u ap rarea intereselor acestuia n statul de re edin n cadrul unei proceduri care-l prive te); beneficiarii func iilor consulare , n raport cu care exist : func ii consulare care

sunt exercitate numai n favoarea persoanelor ce sunt cet eni ai statului trimi tor i func ii care pot fi ndeplinite n favoarea cet enilor statului de re edin sau ai statelor ter e. modul n care se pun n mi care, se declan eaz exercitarea lor , func iile

consulare putnd fi: cele pe care consulul le ndepline te

ex(informa ii generale, oficii protec ie consular ) i cele pe care le ndepline te la cererea cona ionalului s u (eliberare de certificate sau de pa apoarte, oficierea unei c s torii); modul n care legisla ia statului de re edin intervine n stabilirea unei func ii

consulare i n determinarea limitelor n care se poate exercita func ii consulare pe care consulul le poate exercita , situa ie n care deosebim ntre: func ii consulare pe care consulul le

poate exercita, numai dac legea statului de re edin nu se opune (func ia de ofi er de stare civil i de notar) i func ii consulare car e pot fi exercitate n limitele i n conformitate cu dispozi iile legilor din statul de re edin (ap rarea intereselo r cet enilor statului trimi tor n succesiunile pe teritoriul statului de re edin ).

4.4. CON INUTUL FUNC IILOR CONSULARE

a) Func ia de protejare a drepturilor i intereselor cet enilor Att doctrin , ct i n practic , activitatea consular n domeniul ap r rii intereselor cet enilor a fost tratat destul de vast i ea se asociaz cu ap rarea drepturilor i intereselor cet enilor de c tre reprezentan ele diplomatice. Protec ia consular , ca i cea diplomatic , are scopul de restabilire a drepturilor

nc lcate sau recuperarea pagubei cauzate cet eanului statului s u prin naintarea preten iilor corespunz toare faptului dat sau protestului. Func iile consulilor n domeniul ap r rii drepturilor i intereselor statului reprezentat, al persoanelor sale fizice i juridice, sunt codificate n legisla ia statelor i n Conven ia de la Viena din 1963, n care este indicat realizarea dreptului statului de eliberare a pa apoartelor 92

i vizelor, ndeplinirea unor ac iuni notariale, nregistrarea actelor st rii civile, ap rarea drepturilor cet enilor s i n caz de deces, n cazul minorilor sau pierderea par ial a capacit ii de exerci iu, reprezentarea intereselor lor n instan ele judiciare, supravegh erea i acordarea ajutorului echipajelor vaselor maritime, vaselor aeriene i altor persoane. ndeplinind aceste atribu iuni i alte func ii, n limitele stabilite n legisla ia statului de re edin , consulul ac ioneaz i n interesele cet enilor statului de re edin sau a statelor ter e. Asigurarea i ap rarea drepturilor i intereselor cet enilor r eiese din ns i esen a no iunii de cet enie, care este tratat ca o leg tur juridic stabil a persoanei fizice ca Ea

statul i exprim n ntregime drepturile i obliga iile reciproce a acestor subiecte. presupune influen a puterii suverane a statului, dreptul persoanei la tutel i ap rare indiferent de locul afl rii ei. Totodat , intr n capacitatea oric rui cet ean de a cere ap rarea i protec ia statului s u, acest drept fiind garantat n mod egal al turi de alte drepturi i libert i de c tre actul fundamental Constitu ia statului, n spe , Constitu ia Romniei, dar i de documente interna ionale precum Declara ia Universal a Drepturilor Omului, Conven ia privind drepturile copilului, Pactul interna ional privind drepturile economice, sociale i culturale, Pactul interna ional privind drepturile civile i politice etc. nc lcarea drepturilor i libert ilor cet enilor este prev zut n dreptul interna ional ca un atentat asupra puterii suverane a statului. n p ractica activit ii consulare apare un num r foarte mare de situa ii ce necesit aco rdarea serviciilor de ap rare a intereselor i drepturilor cet enilor de c tre organele consulare, i au un caracter destul de divers i diferite grade de dificultate, caracter rezultat din multilateralitatea atribu iilor ce-i revin consulului, ca reprezentant oficial al statului s u n statul de re edin . Destul de important n solu ionarea acestor probleme apar urm toarele ac iuni: - determinarea gradului de coresponden ntre situa ia creat ce necesit rezolvare prin interven ia consulului cu reglement rile prev zute de legisla ia intern referitor la nc lcarea drepturilor i intereselor persoanelor fizice i juridice a statului de re edin ; - analiza situa iei conformitate cu regulile dreptului interna ional i legisla iei locale; - luarea m surilor necesare, adecvate situa iei formate; totodat se ia n considera ie faptul c statul de re edin , n orice circumstan , va adopta pozi ia de ap rare a persoanelor sale; - consolidarea hot rrilor luate prin intermediul diferitor m suri 93

diplomatice neoficiale: ntlniri, discu ii. n cazul rezolv rii pozitive a situa iilor formate este de dorit de a se aduce mul umiri statului de re edin , apreciind totodat acest fapt ca un pas n dezvoltarea i nt rirea rela iilor bilaterale . Ex ercitarea acestei func ii i manifest importan a cu att mai pregnant cu ct deschiderea grani elor a facilitat unui num r mare de cet eni s c l toreasc , s ini ieze afaceri n alte state. Aceste persoane se pot afla n situa ia de a necesita protec ie consular . Drepturile consulului n privin a protec iei consulare drepturilor i intereselor cet enilor apar innd statului s u sunt limitate referitor de aflarea sa n ara de re edin ;

doar ca excep ie un func ionar consular poate exercita func iile n exteriorul circumscrip iei sale consulare (art. 6 din Conven ia de la Viena din 1963).

b) Func ia de reprezentare a cet enilor Reprezentarea consular este func ia specific pe care exercit func ionarul consular

n favoarea cet eanului statului trimi tor care, fiind absent n statul de re edin , nu a dat mputernicire expres pentru a fi reprezentat legal n fa a autorit ilor acestui stat i nu poate s - i apere singur interesele. Art.5 al Conven iei de la Viena din 1963 prevede dou ac iuni pentru reprezentarea intereselor cet enilor statului trimi tor: a) ac iunea de reprezentare propriu zis , direct , a cet enilor statului trimi tor; b) luarea m surilor n scopul asigur rii reprezent rii lor adecvate n fa a tribunalelor sau n fa a altor autorit i ale statului de re edin . Reprezentarea consular rezult n mod direct din calitatea consulului de trimis oficial al statului trimi tor, exercitarea ei avnd la baz normele de drept public intern, care stabilesc consulului sarcina de a ap ra, n str in tate, drepturile cet enilor statului trimi tor. Este exclus a se considera c ntre consul i cet eanul statului trimi tor se na te un raport de mandat, a c rui baz s fie normele dreptului civil. De aici rezult c reprezentarea

consular se ex n sensul c beneficiarul nu trebuie s exprime, n prealabil, realizeaz officio, consim mntul s u i nici s dea procur special pentru consul de a ac iona n numele s u. Reprezentarea consular nceteaz la d ata la care cet eanul este n m sur s - i protejeze singur inter esele i s - i apere dr epturile fie direct, fie angajndu- i un mandatar al s u. n asemenea cazuri, reprezentarea consular se poate transfo rma n asisten consular sau, dup caz, n protec ie consular . Obiectul reprezent rii consulare se limiteaz la actele de conservare sau de administrare a bunurilor cet enilor statului trimi tor; actele de dispozi ie nu se pot face f r 94

procur special din partea titularului de drept (pentru o mai bun n elegere, amintim c : dup importan a lor, actele juridice civile se mpart n acte de conservare, de administrare i de dispozi ie; actele juridice de conservare sunt actele prin care se urm re te prentmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil; actele juridice de administrare sunt acele acte prin care se realizeaz o no rmal pun ere n valoare a unui bun ori a unui patrimoniu; actele de dispozi ie sunt acele acte prin car e se nstr ineaz bunuri, se constituie drepturi reale principale sau accesorii asupra bunurilor ori se renun la drepturi). Ea se exercit numai n fa a autorit ii de stat din statul de re edin , nu i fa de particulari. n cadrul func iei de reprezentare, consulul protejeaz pe cet enii s i n cauze referitoare la autorit ile statului de re edin , n baza unui drept propriu, conferit de normele dreptului consular. Serviciile consulare care se presteaz pentru cet enii statului trimi tor de c tre oficiul consular nu intr n no iunea de reprezentare consular . Faptul primirii i transmiterii cererilor cet enilor proprii c tre autorit ile statului trimi tor nu este reprezentare consular n

adev ratul sens al cuvntului, ntruct func ionarii consulari nu pot reprezenta cet enii proprii, pe lng autorit ile statului lor. De men ionat c normele de drept consular prev d i posibilitatea ca func ionarul consular s recomande un ap r tor ales de el, fie el avocat, fie alt persoan calificat , n

scopul asigur rii protec iei cet eanului statului trimi tor n fa a autorit ilor statului de re edin . n acela i timp vom ar ta c dreptul de ap r are este reglementat n majoritatea statelor n sensul restrngerii acestei activit i i limit rii ei doar la institu ia avoca ilor i, ca excep ie, n unele state se permite participarea la ap rare persoanelor cu preg tire special n domeniu, dar care nu sunt avoca i. Conven ia consular ncheiat ntre Romnia i Belarus stabile te privitor la reprezentarea intereselor legale ale cet enilor n fa a autorit ilor statului de re edin c func ionarul consular are dreptul s ntreprind m suri, n conformitate cu legile statului de re edin , pentru asigurarea reprezent rii intereselor legale ale cet enilor statului trimi tor n fata instan elor judec tore ti i a altor autorit i ale statului de re edin . El poate, n conformitate cu legile statului de r e edin , s solicite adoptarea de m suri temporare pentru ap rarea drepturilor i intereselor legale ale cet enilor statului trimi tor, dac ace tia absenteaz sau, din alte cauze credibile, nu sunt n m sura s - i apere drepturile i interesele lor. Func ionarul consular are, de asemenea, dreptul s solicite instan elor judec tore ti sau autorit ilor amnarea examin rii cauzei, care prive te pe cet eanul statului trimi tor, pn cnd acesta nu va fi informat i va avea posibilitatea de a se ap ra, singur sau prin reprezentant. Reprezentarea nceteaz cnd persoanele reprezentate numesc mputernicitul lor 95

sau preiau, personal, ap rarea drepturilor i intereselor lor. (art. 36) n ce prive te tutela i curatela, aceea i conven ie con ine urm toarele prevederi Func ionarul consular are dreptul s solicite autorit ilor statului de re edin a instituirea tutelei sau curatelei pentru cet enii statului trimi tor, afla i n statul de re edin , i s propun persoana care s fie numit tutore sau curator. Dac autorit ile statului de re edin au cuno tin c trebuie instituit o tutel sau o curatel pentru un cet ean al statului trimi tor, ele vor informa func ionarul consular despre aceasta, ntr-un termen ct mai scurt posibil (art. 40).

c) Func ia economic a consulului Func ia consular n materie economico-comercial a constituit una din premisele apari iei institu iei consulare. Astfel, n evul mediu este men ionat existen a a ceea ce s-a denumit cu termenul general de consules mercantorum , consul cu atribu iuni de arbitru n

disputele comerciale, car e putea s aplice n litigiile dintre membrii coloniilor care l alegeau, regulile lor cutumiare de drept comercial i maritim. Stadiul actual al rela iilor interna ionale stimuleaz aceast func ie apar innd consulului prin dinamica rela iilor economico-comerciale. Instrumentul juridic interna ional cadru care face referire expres la func ia economic a consulului este Conven ia de la Viena din 1963, care n art. 5 pct. b nscrie favorizarea dezvolt rii rela iilor comerciale, economice ntre statul trimi tor i statul de re edin Aceast reglementare este cuprins i n numeroase conven ii consulare bilaterale prin care statele n eleg s concretizeze aceste rela ii. Astfel, n Conven ia consular ncheiat ntre Romnia i Suedia se men ioneaz c func ionarul consular are dreptul s urm reasc dezvoltarea rela iilor dintre statul trimi tor i statul de re edin n domeniile comercial,

economic , cultural i tiin ific i s promoveze n alt mod rela ii de prietenie ntre cele dou state(s.n.) art.13 alin.2 pct. b. n mod asem n tor Conven ia consular ncheiat ntre Romnia i Austria cuprinde reglementarea potrivit c reia prin activitatea lor, func ionarii consulari contribuie la nt rirea rela iilor de prietenie i favorizeaz dezvoltarea comerciale i economice rela iilor dintre cele dou p r i contractante art.13. Art. 8 pct. b i c din

Conven ia consular dintre Romnia i Fran a p revede c prin exercitarea func iilor consulare se urm re te favorizarea rela iilor comerciale, economice, culturale i tiin ifice ntre statul de re edin i statul trimi tor, informarea prin toate mijloacele licite d espre condi iile i evolu ia vie ii comerciale, economice, culturale i tiin ifice din statul de re edin . Ceea ce este de remarcat este faptul c n timp ce Conven ia de la Viena din 1963 enum r func ia economico-comercial printre celelalte func ii consulare, n conven iile bilaterale pe care 96

Romnia le-a ncheiat cu alte state aceste aspecte au fost concepute ca scop al func iilor consulare, concep ie considerat superioar n literatura de specialitate. Potrivit art.11 din Regulamentul consular al Romniei func ionarii consulari vor favoriza dezvoltarea rela iilor bilaterale n domeniile economic, comercial , cultural, tiin ific,

turistic, vor ap ra i promova drepturile i interesele statului romn i ale cet enilor romni n statul de re edin (s.n.). Ex ercitarea acestei func ii se concretizeaz prin mai multe ac iuni precum: - urm rirea i observ area atent a fenomenelor care au leg tur cu rela iile economico-comerciale; - informarea i ndrumarea agen iilor comerciale, reprezentan elor i oamenilor de afaceri din ar despre tendin ele de pe pia a local ; - consilierea organelor na ionale competente n leg tur cu ini iativa intensific rii schimburilor economice; - nlesnirea publicit ii i particip rii la expozi ii cu produse na ionale etc. n acest sens, Regulamentul consular al Romniei men ioneaz n art.13 c func ionarul consular va sprijini comer ul i cooperarea economic prin ac iuni de prospectare, prop agand i promovare n mediile de afaceri sau de comunicare n mas a intereselor romne ti, asigurnd condi ii favorabile agen ilor economici romni, dezvolt rii ansamblului rela iilor cu ara de re edin . i este interzis, ns , s ac ioneze ca agent economic o ri s desf oare activit i cu caracter lucrativ. De asemenea, n activitatea sa func ionarul va sprijini cercurile de afaceri, firmele i companiile str ine s fac investi ii de capital n Romnia, s nfiin eze reprezentan e, firme sau birouri ale acestora, s ncurajeze exporturile de produse romne ti, s dezvolte cooperarea economic i tehnico- tiin ific . Una dintre sarcinile consulilor romni este activitatea de informare prin toate mijloacele licite asupra condi iilor economice, comerciale, tiin ifice etc. n scopul promov rii i ap r rii inter eselor i ap rarea intereselor na ionale, nf ptuirii obiectivelor politicii externe i interne ale statului, precum i promovarea particip rii Romniei la via a interna ional (art.12 din Regulament). De men ionat c , dac dreptul de protec ie permite consulului s se adreseze numai autorit ilor, dreptul de informare i permite s se adreseze, pentru a primi date, i particularilor. Consulul poate solicita un expert pentru a-i face un raport ntr-o problem economic a statului de re edin , poate cere date despre firm interesat s negocieze cu

firm din statul trimi tor. n acela i timp, subliniem faptul c aceste informa ii nu trebuie s dep easc un interes legitim i, mai ales, procedeele trebuie s fie acceptate de legea statului de re edin 97

d) Func ia de control i de sprijin a navelor maritime, fluviale i a avioanelor Conven ia de la Viena din anul 1963 prevede n art. 5, lit. pentru postul consular: k) exercit dreptul de control i de inspec ie, prev zute de legile i regulamentele statului trimi tor, asupra navelor maritime i a navelor fluviale; l) acord asisten navelor i aeronavelor men ionate la alineatul k din prezentul articol precum i echipajelor lor, prime te declara iile asupra curselor acestor nave, examineaz i vizeaz documentele de bord i, f r prejudicia prerogativele autorit ilor ki lurm toarele func ii

statului de re edin , face anchete privind incidentele survenite n cursul c l toriei i reglementeaz , n m sura n care legile i regulamentele statului trimi tor autorizeaz aceasta, divergen ele de orice natur ntre c pitan, ofi eri i marinari. Atribu iile func ionarului consular n probleme de transporturi navale, aeriene, rutiere i feroviare sunt prev zute n art. 20 al Regulamentului consular al Romniei. Conform prevederilor acestui articol, func ionarii consulari i vor exercita func iile n conformitate cu legea romn i conven iile interna ionale la care Romnia este parte. Atribu iile func ionarului consular n materie de naviga ie maritim i fluvial se exercit n leg tur cu navele comerciale de m rfuri i pasageri care navigheaz sub pavilion ro mnesc, echipajul i nc rc tura de la bordul acestora i pasagerii lor. De asemenea, func ionarul consular va exercita atribu ii privind navele de r zboi, navele de stat, navele coal pentru preg tirea personalului navigant, navele pentru cercetare tiin ific i altele. Atribu iile func ionarului consular vor consta i n eliberarea sau prelungirea valabilit ii, dup caz, n condi iile legii i reglement rilor n materie, documentelor de

navigabilitate a navelor, a carn etelor de marinar , acord area de asisten i protec ie navelor sub pavilion romnesc, echipajului, nc rc turii sale, precum i pasagerilor cet eni romni, n caz de avarie, e uar e sau naufr agiu al nav ei; el va sprijini repatrierea acestora, inclusiv a membrilor echipajului dac continuarea c l toriei nu mai este posibil . De asemenea, func ionarul consular va ob ine aprob rile necesare pentru intrarea navelor de stat i a navelor militare n apele teritoriale i n porturile statului de re edin . n materie de naviga ie aerian , func ionarul consular va ob ine pe cale diplomatic , de la autorit ile rii de re edin , autoriza ii prealabile pentru survolarea spa iului aerian sau aterizarea pe teritoriul acestuia n cazul aeronavelor romne care execut zboruri necomerciale - preziden iale, parlamentare, guv ernamentale, transporturi de trupe, tehnic militar , armament i altele asemenea. De asemenea, func ionarul consular acord asisten i protec ie aeronavelor, 98

echipajului i pasagerilor ori de cte o ri mprejur rile cer. Func ionarii consulari vor sprijini personalul, pasagerii i nc rc tura n transporturile interna ionale feroviare i rutiere de m rfuri i c l tori n caz de accidente de circula ie i vor interveni la autorit ile rii de re edin pentru a le acorda primul ajutor n func ie de situa ia n care se afl .

e) Func ia de ofi er al st rii civile Func iile consulare prev zute la art. 5 al Conven iei de la Viena din anul 1963 stabilesc domeniile n care un oficiu consular i poate ex ercita sarcinile stabilite de c tre statul trimi tor. Prevederea men ionat constituie, totodat , norma juridic de drept consular prin care se consacr obliga ia statului de re edin de a permite pe baz de reciprocitate, , ndeplinirea sarcinilor a a cum le stabile te statul trimi tor n domeniul respectiv, dac nu are prevederi legale contrare. n materia nregistr rii actelor i faptelor de stare civil , statele au interese majore, care influen eaz i sarcinile privind ndeplinirea func iei de ofi er al st rii civile, ncredin ate, de regul , efilor oficiilor consulare. Statul n care se produc actele i faptele de stare civil poate avea, uneori, principii juridice fundamental diferite de cele ale statului trimi tor. Statele trimi toare au, de aceea, interesul de a avea un sistem propriu de constatar e i nregistrare a actelor i faptelor de stare civil petrecute n str in tate, ntruct din acestea se nasc situa ii juridice anume pentru persoanele aflate n statul de re edin ; n unele ri actele de stare civil sunt ncheiate numai de autorit ile locale, ceea ce rezult c func ionarii consulari str ini nu pot ndeplini func ii n materie de nregistrare a actelor de stare civil . R egula este imperativ potrivit principiului exemplu , Anglia, Columbia Argentina ). Art. 5, lit. f din Conven ia de la Viena din anul 1963 stipuleaz func ionarii consulari au dreptul de a ac iona n calitate de notar i de ofi er de stare civil i a exercita func ii locus regit actum (de

similare, ca i unele func ii de ordin administrativ, n m sura n care legile i reglement rile statului de re edin nu se opun la aceasta. Statele pot stabili prin acorduri bilaterale con inutul acestei func ii, pe care pot limita sau condi iona.

f) Func ia notarial Activitatea notarial a consulului este reglementat de normele dreptului interna ional i de normele dreptului intern al statului trimi tor. 99

Conven iile interna ionale multilaterale, care se refer la activitatea consular , lucr rile doctrinare, att ale institutelor de cercet ri pe probleme interna ionale ct i operele unor teoreticieni, trateaz activitatea notarial consulului, mai mult sau mai pu in detaliat. ffunc ia notarial mpreun

Conven ia de la Viena din anul 1963 prevede la art. 5, lit.

cu func ia administrativ i cu cea de ofi er de stare civil . Func ionarul consular are dreptul, potrivit acestui articol, s ac ioneze n calitate de notar sub rezerva ca legisla ia i reglement rile statului de re edin s nu se opun la aceasta. Regulile referitoarele la cazurile n care ac ioneaz un consul n calitate de n otar sunt: a) dreptul la ntocmirea, legalizarea sau autentificarea de documente pentru cet enii statului trimi tor este general pentru func ionarul consular, func ia notarial a consulului este limitat pentru cet enii statului de re edin la activit ile notariale care confer putere actelor ce urmeaz s f ie folosite la autorit ile publice ale statului trimi tor, adic este restrns la opera iunile de legalizare, cu cele tr ei componente ale ei, cum vom vedea; b) documentele ncheiate s nu se refere la bunuri imobile situate pe teritoriul statului de re edin , oricare ar fi finalitatea actelor ncheiate: transferarea, restrn gerea sau grevarea dreptului de proprietate asupra acestora, indiferent de natura actelor ce se ncheie (acte ntre vii sau pentru cauze de moarte); c) func ionarul consular nu poate primi i autentifica contracte ntre cet enii statului de re edin sau ntre cet eni ai unui stat ter , chiar dac acestea sunt destinate a fi folosite n statul trimi tor; d) func ionarul consular onorific poate primi, nregistra i legaliza acte i copii sau extrase de pe documente, dar nu poate autentifica nscrieri de orice fel. Conform prevederilor stipulare n art. 16 al Regulamentului consular al Romniei, activitatea notarial se va desf ura pe baza legii romne i a n elegerilor interna ionale la care Romnia este parte, precum i potrivit uzan elor interna ionale. Actele notariale se ndeplinesc, dup caz, la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum i la bordul navelor i aero navelor sub pavilion romnesc care se afl sta ionate n raza de activitate a acestor organe, precum i la domiciliul cet eanului romn ori n alt loc, dac acest lucru este prev zut n conven iile interna ionale la care Romnia i statul de re edin sunt parte ori legea local nu se opune. Forma i condi iile n care se ndeplinesc actele notariale sunt prev zute de legea romn . Art.13 din Legea nr. 36/1995, a notarilor publici i activit ii notariale, prevede c activitatea notarial a misiunilor diplomatice i consulare ale Romniei se desf o ar pe baza legii romne i a n elegerilor interna ionale la care Romnia este parte, precum i potrivit uzan elor interna ionale. Acela i articol men ioneaz n alineatul 2 c , la cererea persoanelor 100

fizice avnd cet enia romn , precum i a persoanelor juridice romne, misiunile diplomatice i oficiile ale Romniei ndeplinesc urm toarele acte notariale: consulare - redactarea de nscrieri n vederea autentific rii sau legaliz rii semn turii; autentificarea nscrisurilor; - legalizarea sigiliilor i semn turilor; - darea de dat cert nscrisurilor prezentate de p r i; certificarea unor fapte; - legalizarea de copii de pe nscrisuri; efectuarea i legalizarea traducerilor; - primirea n depozit a nscrisurilor i documentelor prezentate de p r i; - eliberarea de duplicate de pe actele notariale ntocmite de misiunile diplomatice sau oficiile consulare. Unele activit i consulare pot fi ndeplinite de c tre misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Romniei i la cererea persoanelor fizice sau juridice str ine, n m sura n care legile sau reglement rile statului de re edin nu se opun (art.13, alin.3, Legea nr.36/1995). n privin a locului unde se ndeplinesc actele notariale alineatul 4 al aceluia i articol prevede c : " Actele notariale se ndeplinesc la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum i la bordul navelor i aeronavelor sub pavilion romnesc care se afl sta ionat n raza de activitate a acestor organe, precum i la domiciliul cet eanului romn ori n alt loc, dac acest lucru este prev zut n conven iile interna ionale la care Romnia i statul de re edin sunt p r i sau legea local nu se opune ."

Actul notarial ndeplinit de func ionarul consular, purtnd semn tura sa i sigiliul oficial, este autoritate public i are for a probant prev zut de lege. Actele notariale ntocmite de func ionarul consular pot fi atacate de p r i sau de orice persoan interesat prin ac iune n anulare la instan a judec toreasc , prevederile Codului romn de procedur civil . n conformitate cu

g) ndeplinirea de acte diplomatice i politice Oficiul consular poate ndeplini acte diplomatice, n conformitate cu art.17 din Conven ia de la Viena asupra rela iilor consulare, n urm toarele condi ii: - s nu existe misiunea diplomatic a statului trimi tor n statul de re edin sau s nu fie reprezentat printr-un stat ter ; - este necesar ca statul de re edin s - i fi exprimat consim mntul n acest sens; - s nu fie afectat statutul consular.

101

Alte func ii consulare: - func ii administrative; - func ii consulare n materie jurisdic ional ; - func ii consulare n materie de pa apoarte etc.

5. IMUNIT ILE I PRIVILEGIILE OFICIILOR CONSULARE I ALE MEMBRILOR ACESTORA 5.1. Enumerarea imunit ilor i privilegiilor potrivit Conven iei de la Viena din 1963 5.2. Con inutul imunit ilor i privilegiilor consulare 5.3. Benef iciarii privilegiilor i imunit ilor consulare 5.4. nceputul i ncetarea privilegiilor i imunit ilor consulare

5.1. ENUMERAREA IMUNIT ILOR I PRIVILEGIILOR POTRIVIT CONVEN IEI DE LA VIENA DIN 1963 Imunit ile i privilegiile consulare sunt acele drepturi, nlesniri i facilit i acordate

unui post consular i membrilor acestuia de c tre statul de re edin n scopul asigur rii ndeplinirii eficiente a func iilor lor. Dumitru Mazilu men ioneaz , citndu-l pe G.H. Hackwort, c pentru a- i putea ndeplini atribu iile, consulii i ceilal i membri ai Oficiului consular se bucur de facilit i, privilegii i imunit i, care constituie statutul lor consular. Potrivit prevederilor Conven iei de la Viena cu pr ivire la rela iile consulare din 1963, imunit ile i privilegiile consulare pot fi clasificate n trei grupuri de norme juridice i anume: a) nlesniri, privilegii i imunit i privind postul consular art. 28-39; b) facilit i, privilegii i imunit i privind func ionarii consulari de carier i ceilal i membri ai postului consular art. 40-57; c) facilit ile, privilegiile i imunit ile aplicabile func ionarilor consulari onorifici i posturilor consulare conduse de ei art. 58-68. n literatura de specialitate este dat clasificarea i specificarea imunit ilor, inviolabilit ilor, privilegiilor, drepturilor i facilit ilor consulare. 102

Membrii personalului oficiilor consulare au un statut interna ional special, fiind excepta i de la jurisdic ia statelor n conformitate cu dispozi iile Conven iei consulare din 1963. De i

beneficiaz de un statut special recunoscut de state pentru a le facilita exercitarea func iilor lor, ei trebuie s respecte permanent legile i ordinea de drept din statele r espective. Generic, prin sintagma practicii dreptului interna ional imunit i consulare trebuie s n elegem, potrivit teoriei i

tratamentul pe care dreptul interna ional l prevede, pentru a fi

acordat, oficiilor consulare ale statelor str ine i personalului lor n scopul ca acestea s - i poat ndeplini func iile ce le revin. Conven ia de la Viena din 1963, privind codificarea rela iilor consulare, izvor de drept interna ional ce constituie dreptul comun n materia dreptului consular, a rezervat ntreg Capitolul II materiei nlesnirilor, privilegiilor i imunit ilor privind posturile consular e, func ionarii consulari de carier i al i membri ai unui post consular. Reglementarea acestor probleme s-a realizat n dou sec iuni distincte: prima este afectat nlesnirilor, privilegiilor i

imunit ilor ce se acord postului consular (art. 28.39), cea de-a doua sec iune cuprinde prevederi referitoare la facilit ile, privilegiile i imunit ile privind func ionarii consulari de carier i ceilal i membri ai postului consular (art. 40-57).

5.2. CON INUTUL IMUNIT ILOR I PRIVILEGIILOR CONSULARE

Enumerate i reglementate de Conven ia din 1963, aceste imunit i i privilegii au fost clasificate i amplu analizate n literatura de specialitate. n cele ce urmeaz , ne vom referi cu prec dere la imunitatea de jurisdic ie ncercnd s cuprindem urm toarele aspecte: defini ia i reglementarea imunit ii consulare, formele de imunitate de jurisdic ie, beneficiarii acestei imunit i, caracterul i limitele imunit ii de jurisdic ie. n doctrin s-au dat mai multe defini ii imunit ilor consulare. n opinia unui autor romn, imunit ile consulare sunt acele drepturi acordate unui oficiu consular i membrilor acestuia d e

c tre statul de re edin , potrivit c rora ace tia sunt excepta i de la jurisdic ia autorit ilor judiciare sau de la constrngerea exercitat de autorit ile administrative ale acestui stat autor consider c imunit ile consulare sunt drepturi acordate unui post consular i membrilor . Alt

acestuia de statul de re edin , potrivit c rora ace tia sunt excepta i de la jurisdic ia local . Conven ia de la Viena din 1963 afirm n art. 43, intitulat Imunitatea d e jurisdic ie, c : 1. Func ionarii consulari nu pot fi chema i n fa a autorit ilor judiciare i administrative ale statului de re edin pentru actele s vr ite n exercitarea func iilor consulare. 2. Totu i, prevederile paragrafului 1 din prezentul articol nu se aplic n caz de ac iune civil : 103

a) care rezult din ncheierea unui contract d e c tre un func ionar consular sau un an gajat consular, pe care acesta nu l-a ncheiat n mod expres sau implicit n calitatea sa de mandatar al statului trimi tor; b) intentat de un ter p entru o pagub rezultnd dintr-un accident cauzat n statul de re edin de un vehicul, o nav sau de un avion. Avnd n vedere cele men ionate mai sus, putem defini imunitatea de jurisdic ie ca fiind beneficiul acordat unor categorii de personal al oficiilor consulare n temeiul reglement rilor interna ionale i care const n exceptarea acestora de la jurisdic ia statului de re edin . De i unii autori trateaz inviolabilitatea ca f cnd parte din con inutul imunit ii, n

privin a oficiilor consulare, a a cum rezult din Conven ie, se prevede doar localurilor acestora - art. 31( i nu imunitatea lor).

inviolabilitatea

Din interpretarea prevederilor art. 43 din Conven ia de la Viena din 1963 rezult c trei sunt formele de imunitate de jurisdic ie: - imunitatea de jurisdic ie penal ; - imunitatea de jurisdic ie civil ; - imunitatea de jurisdic ie administrativ . Imunitatea de jurisdic ie penal Func ionarii i angaja ii consulari nu pot fi chema i n fa a autorit ilor judiciare i administrative pentru actele s vr ite n exercitarea func iilor consulare . n leg tur cu

expresia subliniat se cuvine s facem unele preciz ri, avnd n vedere c , a a cum a fost formulat n art. 43 din Conven ie, ar putea crea confuzii. Astfel, pentru ca un act s aib caracterul de act ndeplinit n exercitarea func iilor consulare el trebuie s fie legitim i legal, s rezulte exclusiv din exercitarea func iilor consulare; mai este necesar, apoi, ca actul s fie calificat ca atare att de statul trimi tor, ct i de statul de re edin . Imunitatea de jurisdic ie civil Conven ia de la Viena din 1963 exclude din categoria actelor ndeplinite n exercitarea func iilor consulare ncheierea unui contract de c tre un func ionar consular sau un angajat consular, pe care acesta nu l-a ncheiat n mod expres sau implicit n calitatea sa de mandatar al statului trimi tor, n caz de ac iune civil ; de asemenea, prevederile paragrafului 1 al art. 4 3 nu se vor aplica nici n cazul unei ac iuni civile introduse de un ter pentru o pagub rezultnd dintrun accident cauzat n statul de re edin de un vehicul, o nav sau aeron av . A adar, instan ele civile ale statului de re edin nu au competen a de a judeca ac iunile civile rezultate din contracte ce au fost ncheiate de func ionarii consulari i de angaja i consulari, n mod expres sau implicit, n calitatea lor de mandatari ai statului trimi tor. Imunitatea de jurisdic ie administrativ 104

Func ionarii consulari i angaja ii consulari se bucur n statul de re edin de imunitate de jurisdic ie administrativ , aceasta nsemnnd c autorit ile judiciare sau administrative ale acestui stat nu au competen a de a constata i sanc iona faptele de natur contraven ional . Ei nu beneficiaz da aceast imunitate ntr-un stat ter (art.54). Imunitatea de jurisdic ie nu este absolut n ce-i prive te pe func ionarii consulari i pe angaja ii consulari (precum n cazul diploma ilor), ci are un caracter func ional, ea existnd numai cu privire la actele s vr ite n exercitarea func iilor consulare. Nu to i membrii postului consular beneficiaz de imunitate de jurisdic ie, ci, dup cum prevede art. 43, doar func ionarii consulari i angaja ii consulari. Rezult c vor fi exclu i de la imunitatea de jurisdic ie membrii personalului de serviciu. F cnd parte din ceea ce un autor numea un complex de tratament favorabil ,

imunit ile consulare, n general, i imunitatea de jurisdic ie, n special, al turi de celelalte privilegii, drepturi i diferite nlesniri, vin s contribuie la ndeplinirea n bune condi iuni de c tre consuli i ceilal i membri ai oficiilor con sulare a atribu iunilor ce le revin. Trebuie s men ion m, ns , c statutul consular cuprinde, de asemenea, anumite obliga ii ce incumb consulului i pe care trebuie s le ndeplineasc fa de statul de re edin (art.55 din Conven ia din 1963). Inviolabilit ile consulare sunt totalitatea drepturilor acordate unui post consular i

personalului acestuia de normele d reptului interna ional, potrivit c rora statul de re edin trebuie s autorit ilor sale de a dispune , n situa ii anume determinate, luarea interzic m surilor de constrngere fa de sediul postului consular sau fa de personalul consular, care ar afecta func ionalitatea postului sau libertatea personal a func ionarilor consulari sau

care ar aduce atingere drepturilor personale, necesare ndeplinirii oficiale a func iilor. a) Inviolabilitatea personal a func ionarului consular const n faptul, c n cazurile ares sau t hot rri a autorit ii ntruct

cnd nu beneficiaz de imunitatea de jurisdic ie, el nu poate fi pus n stare de deten iune preventiv , doar dect n caz de crim grav i n urma unei

judiciare competente (art. 41). Angaja ii consulari nu beneficiaz de Conven ia de la Viena recunoa te inviolabilitatea doar b) Inviolabilitatea curierului consular

inviolabilitate, ;

func ionarului consular

este absolut . Conform prevederilor Conven iei

de la Viena (art. 35 p.5) el nu poate fi supus nici unei forme de arest sau deten iune chiar n cazul s vr irii un ei "crime grave", sau lu rii unei hot rri definitive a autorit ii judiciare

competente. Curierul consular nu se bucur de imunitate de jurisdic ie. c) Inviolabilitatea sediului postului consular. Localurile consulare, no iune care

include cl dirile sau p r ile de cl diri i terenul aferent, indiferent n a c rui proprietate se afl , dar care sunt folosite exclusi pentru postul consular, v 105 sunt inviolabile (art. 31).

Spre deosebire de locuin a particular a

agentului diplomatic

, care se bucur de re edin a

aceea i o crotire i de aceea i inviolabilitate ca i localurile misiunii diplomatice, efului de post consular i locuin ele angaja ilor consulari nu sunt inviolabile .

d) Inviolabilitatea bunurilor postului consular.

Mobilierul, bunurile i mijloacele de

transport ale postului consular nu pot fi rechizi ionate.(art. 31, p.4); e) Inviolabilitatea arhivelor i documentelor consulare este absolut . Ele sunt

inviolabile n orice moment i n orice loc s-ar g si. (art. 33). Arhiva cuprinde toate hrtiile, documentele, coresponden a, c r ile, filmele, benzile de magnetofon, registrele postului consular, cifrul, fi ierele i mobilierul destinat s le protejeze sau s le p streze (art. 1). f) Inviolabilitatea valizei consulare. Valiza consular nu trebuie s fie nici deschis i

nici re inut (art. 35, p. 3). Totu i, dac autorit ile competente ale statului de re edin au motive serioase s cread c valiza con ine alte obiecte dect coresponden a, ele pot cere ca valiza s fie deschis n prezenta lor de c tre un reprezentant autorizat al statului trimi tor. Dac autorit ile statului trimi tor refuz s satisfac cererea, valiza este napoiat la locul de origine. Privilegiile sunt nlesnirile sau avantajele juridice acordate de statul de consulare re edin unui post consular sau personalului acestuia i constau n posibilitatea juridic de a se bucura de anumite beneficii i de a primi anumite onoruri. n categoria privilegiilor se ncadreaz scutirea de taxe i impozite, scutirea de taxe vamale, dreptul de a folosi comunicarea prin cifru, dreptul de a se servi de curieri speciali i de valiza consular etc. a) Privilegiile sunt exprimate sub form de scutiri de impozite i tax e. fiscale Beneficiaz de aceste privilegii att localurile consulare, ct i func ionarii consulari i angaja ii consulari (art. 32). b) Privilegiile sunt desemnate sub forma scutirii de control i taxe vamale. De vamale aceste privilegii beneficiaz postul consular i func ionarii consulari. Angaja ii consulari nu sunt scuti i de tax e i control vamal, dect cu ocazia primei instal ri (art. 50). c) Scutirea de nmatriculare a str inilor i de permisul de edere este un privilegiu de

care se bucur func ionarii consulari i angaja ii consulari (art. 46). Scutirea de nmatriculare nu nseamn scutirea de obliga ia de a ob ine viza, n statele unde exist aceast procedur , i nici dreptul de a r mne pe teritoriul statului de re edin f r a fi notifica i ministerului afacerilor ex terne al statului de r e edin . Func ionarilor consulari i angaja ilor consulari li se elibereaz , de regul , carte de identitate care identific statutul lor i dau dreptul de edere n ara de re edin . d) Scutirea de permise de munc este un privilegiu acordat tuturor membrilor postului

consular. Acest privilegiu nu nseamn altceva d ect faptul, c nu este necesar de a ob ine 106

autoriza ie pentru a desf ura activitate la postul consular. Unele state elibereaz permise de munc membrilor familiei func ionarilor consulari i angaja ilor consulari, n caz dac ace tia doresc s lucreze pe teritoriul statului de re edin . n aceste cazuri, persoanele care au primit permise de munc nu beneficiaz de imunitatea de jurisdic ie civil i administrativ . e) Scutirea de presta ii personale obliga ia de asigurare social (art. 48). Drepturile consulare sunt permisiuni juridice acordate de statul de re edin unui post garantarea exercit rii unor ac iuni , i de orice serviciu de interes public (art. 52) i de

consular sau personalului consular, care constau n

prev zute de legea statului trimi tor, dar care produc efecte juridice fie n statul de re edin , fie n statul trimi tor. a) Dreptul la arborarea drapelului na ional i a ezarea scutului cu stema de stat pe

cl direa ocupat de c tre postul consular i pe mijloacele de transport ale postului consular, atunci cnd acestea sunt folosite n interes de serviciu (art. 29); b) Dreptul de a ncasa taxe consulare stabilite de c tre statul trimi tor (art. 39); n caz de deces al unui

c) Dreptul de a exporta f r taxe bunurile succesorale, membru al postului consular (art. 51). Facilit ile consulare sunt acele

garan ii i obliga iuni generale

pe care le acord sus inerii i

statul de re edin posturilor consulare i personalului consular n scopul

nlesniri desf ur rii activit ii care le este proprie n condi ii ct mai bune . i n categoria facilit ilor se ncadreaz obliga iunea statului de re edin de a facilita

postului consular dobndirea de terenuri sau cl diri sau procurarea lor n alt mod (art. 30 al Conven iei de la Viena).

5.3. BENEFICIARII PRIVILEGIILOR I IMUNIT ILOR CONSULARE

Conven ia de la Viena cu privire la rela iile consulare din 1963 determin beneficiarii privilegiilor i imunit ilor consulare. Postul consular este principalul beneficiar al imunit ilor i privilegiilor consulare, indiferent de rangul acestuia: consulat general, consulat, viceconsulat, agen ie consular . eful de post consular nu are imunit i i privilegii speciale. El beneficiaz doar de dou privilegii: a) dreptul de prec dere n cadrul corpului consular i b) dreptul de a arbora drapelul na ional al statului trimi tor pe cl direa re edin ei sale i pe mijloacele de transport cu ocazia folosirii lor oficial. 107

Toate categoriile de personal consular privilegii:

beneficiaz de urm toarele imunit i i

a) imunitatea de a depune m rturie, care este legat de faptele oficiale; b) scutirea de permise de munc ; c) scutirea de regimul de securitate social ; d) scutirea de presta ii personale. Func ionarii consulari beneficiaz n plus de inviolabilitate. mai beneficiaz de:

Func ionarii consulari i angaja ii consulari a) imunit ile de jurisdic ie;

b) scutirea de nmatriculare a str inilor i de permis de edere; c) scutiri fiscale; d) scutirea de taxe vamale i de control vamal. A ngaja ii consulari beneficiaz n plus de scutirea de taxe vamale i de control vamal numai cu ocazia primei lor instal ri. Membrii de familie numai de privilegiile urm toare: a) scutirea de impozite i taxe fiscale; b) scutirea de taxe vamale i control vamal; c) scutirea de regimul de securitate social ; d) scutirea de presta ii sociale; e) scutirea de nmatriculare a str inilor i de permisele de edere. Membrii de familie car e exercit n statul de re edin o activitate particular cu , care locuiesc mpreun cu func ionarii consulari beneficiaz

caracter lucrativ, precum i titularii care exercit ei ns i n statul de re edin o asemenea activitate, nu vor beneficia de privilegii i imunit i. Persoanele folosite exclusiv n serviciul particular al unui membru al postului

consular, n caz dac el nu este cet ean al statului de re edin , beneficiaz de: a) scutirea de permis de munca; b) scutirea de obliga iile privind asigurarea secu rit ii sociale. Membrii misiunilor diplomatice n cazul exercit rii func iilor consulare ale misiunii i

p streaz statutul lor, iar privilegiile i imunit ile continu s fie determinate de regulile dreptului interna ional privind rela iile diplomatice. n cazul cnd un membru al personalului diplomatic al misiunii diplomatice a statului

trimi tor n statul de re edin este numit

gerant interimar, el continu s se bucure de

privilegiile i imunit ile diplomatice, dac statul de re edin nu se opune la aceasta. Gerantului interimar , numit n func ie dintre 108 func ionarii consulari , i sunt aplicabile

dispozi iile Conven iei de la Viena din 1963 cu privire la rela iile consulare n aceea i m sur ca i efului de post consular n cauz . Totu i, n Conven ie se p recizeaz : " Statul de re edin nu este obligat s acorde unui

gerant interimar nlesnirile, privilegiile i imunit ile de care eful de post consular se bucura numai n baza unor condi ii pe care gerantul interimar nu le ndepline te Postul consular condus de un func ionar consular onorific " ( art. 15, pct. 3). beneficiaz de urm toarele

nlesniri, privilegii i imunit i, de care se bucur i posturile consulare de carier : a) nlesniri acordate postului consular pentru activitatea sa (art. 28); b) folosirea drapelului i stemei na ionale (art.29); c) ob inerea de localuri (art. 30); d) libertatea de deplasare (art. 34); e) libertatea de comunicare (art.35); f) comunicarea cu cet enii statului trimi tor (art. 36); g) accesul la informa ii n caz de d eces, tutel sau curatel , de naufragiu i de accident aerian (art. 37); h) comunicarea cu autorit ile statului de re edin (38); i) perceperea de drepturi i taxe consulare (art. 39); k) libertatea mijloacelor de comunicare, inclusiv a curierilor speciali i a cifrului (art.54); Posturile consulare conduse de func ionari consulari onorifici a) dreptul la protec ie pentru localurile consulare (art. 59); b) scutirea fiscal a localurilor consulare (art. 60); c) inviolabilitatea arhivelor (art.61); d) scutiri vamale (art. 62); Func ionarii consulari onorifici beneficiaz i func ionarii consulari de carier : a) notificarea cazurilor de arestare, deten iune sau urm rire (art. 42); b) imunitatea func ional de jurisdic ie (art. 43); c) imunitatea de a depune ca martor (art. 44); d) renun area la privilegii i imunit i (art. 45); Func ionarii consulari onorifici beneficiaz n plus de: se bucur de nlesniri, privilegii i imunit i de care beneficiaz n plus de:

a) protec ia din partea statului de re edin (art. 64); b) scutirea de nmatriculare a str inilor i de permis de edere (art. 65); c) scutiri fiscale (art. 66); d) scutirea de presta ii personale (art. 67). 109

Func ionarii consulari onorifici statului de re edin (art. 55).

sunt obliga i s respecte legile i regulamentele

Potrivit prevederilor Conven iei de la Viena cu pr ivire la rela iile consulare din 1963, pentru ca o persoana s nu fie exclus din beneficiul privilegiilor i imunit ilor consulare, trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: 1. s aib calitatea de cet ean al statului trimi tor; 2. s nu aib domiciliu pe teritoriul statului de re edin ; 3. s nu exercite o ocupa ie privat cu caracter lucrativ n statul de re edin ; 4. s nu fie consul onorific.

5.4. NCEPUTUL I NCETAREA PRIVILEGIILOR I IMUNIT ILOR CONSULARE

Conform art. 53 al Conven iei de la Viena cu privire la rela iile consulare din 1963, orice membru al postului consular beneficiaz de privilegiile i imunit ile respective de la

intrarea sa pe teritoriul statului de re edin pentr u a ajunge la post sau, dac se g se te deja pe acest teritoriu, din momentul intr rii sale n func ie la postul consular. Membrii familiei unui membru al postului consular care locuiesc mpreun cu el, precum i membrii personalului s u particular, beneficiaz de privilegiile i imunit ile respective, ncepnd cu una din datele urm toare: - aceea de cnd membrul respectiv al postului consular se bucur de privilegiile i imunit ile prev zute de Conven ia de la Viena cu privire la rela iile consulare; - aceea a intr rii lor pe teritoriul statului de re edin ; - aceea la care ei au devenit membri ai acestei familii sau ai personalului particular respectiv. Imunit ile i privilegiile nceteaz n momentul n care persoana n cauz p r se te

teritoriul statului de re edin sau, dup caz, din momentul ncet rii calit ii de membru al familiei. Actele , s vr ite de un func ionar consular sau un angajat consular n oficiale exercitarea func iilor sale, se bucur d e imunitatea de jurisdic ie f r limit de timp. n cazul declar rii unui func ionar consular inacceptabil persona non grata sau ca persoana

sau n caz de conflict armat, statul de re edin acord un termen rezonabil, la

finele c ruia nceteaz privilegiile i imunit ile (art. 23 din Conven ia de la Viena). n caz de deces al unui membru al postului consular, membrii familiei sale care locuiau mpreun cu el continu s se bucure de privilegiile i imunit ile de care beneficiaz , 110

pn la prima din datele urm toare: aceea la care ei p r sesc teritoriul statului de re edin ; la expirarea unui termen rezonabil care le va fi fost acordat n acest scop. Potrivit prevederilor art.53 al Conven iei de la Viena din anul 1963, privilegiile i imunit ile membrilor oficiului consular se nasc din momentul intr rii lor pe teritoriul statului de re edin ; dac se afl pe acest teritoriu, din momentul intr rii n func ie. Imunit ile i privilegiile nceteaz la p r sirea teritoriului statului de re edin sau, dup caz, la ncetarea calit ii de membru al familiei.

111

ANEXE

CONVEN IA DE LA VIENA PRIVIND RELA IILE DIPLOMATICE

Statele p r i la prezenta conven ie, amintind c , dintr-o epoc ndep rtat , popoarele tuturor rilor recunosc statutul agen ilor diplomatici, con tiente de scopurile i principiile Cartei Organiza iei Na iunilor Unite privind egalitatea suveran a statelor, men inerea p cii i a securit ii interna ionale i dezvoltarea de rela ii prietene ti ntre na iuni, convinse c o conven ie interna ional cu privire la rela iile, privilegiile i imunit ile diplomatice ar contribui la favorizarea rela iilor de prietenie ntre ri, oricare ar fi diversitatea regimurilor lor constitu ionale i sociale, convinse c scopul acestor privilegii i imunit i este nu de a crea avantaje unor indivizi, ci de a asigura ndeplinirea eficace a func iilor misiunilor diplomatice ca organe de reprezentare a statelor, afirmnd c r egulile dreptului interna ional cutumiar trebuie s continue a guverna materiile care n-au fost reglementate n mod expres n dispozi iile prezentei conven ii, au convenit asupra celor ce urmeaz :

ART. 1 n sensul prezentei conven ii, urm toarele expresii se n eleg a a cum se precizeaz mai jos: a) prin expresia " ef de misiune" se n elege persoana ns rcinat de statul acreditant s ac ioneze n aceast calitate; b) prin expresia "membrii misiunii" se n elege eful misiunii i membrii personalului misiunii; c) prin expresia "membrii personalului misiunii" se n elege membrii personalului diplomatic, ai personalului administrativ i tehnic i ai personalului de serviciu al misiunii; d) prin expresia "membrii personalului diplomatic" se n elege membrii personalului misiunii care au calitatea de diploma i; e) prin expresia "agent diplomatic" se n elege eful misiunii sau un membru al personalului diplomatic al misiunii; f) prin expresia "membrii personalului administrativ i tehnic" se n elege membrii personalului misiunii angaja i n serviciul tehnico-administrativ al misiunii; 112

g) prin expresia "membrii personalului de serviciu" se n elege membrii personalului misiunii angaja i n serviciul casnic al misiunii; h) prin expresia "om de serviciu particular" se n elege persoan ele folosite n serviciul casnic al unui membru al misiunii, care nu snt angaja i ai statului acreditant; i) prin expresia "localuri ale misiunii" se n elege cl dirile sau p r ile din cl diri i din terenul aferent care, indiferent de proprietar, snt folosite pentru realizarea scopurilor misiunii, inclusiv re edin a efului misiunii.

ART. 2 Stabilirea de rela ii diplomatice ntre state i trimiterea de misiuni diplomatice permanente se fac prin consim mnt mutual. ART. 3 1. Func iile misiunii diplomatice constau n special n: a) a reprezenta statul acreditant n statul acreditar; b) a ocroti n statul acreditar interesele statului acreditant i ale cet enilor s i, n limitele admise de dreptul interna ional; c) a duce tratative cu guvernul statului acreditar; d) a se informa prin toate mijloacele licite despre condi iile i evolu ia evenimentelor din statul acreditar i a raporta cu privire la acestea guvernului statului acreditant; e) a promova rela ii de prietenie i a dezvolta rela iile economice, culturale i tiin ifice ntre statul acreditant i statul acreditar. 2. Nici o dispozi ie a prezentei conven ii nu poate fi interpretat ca interzicnd misiunii diplomatice exercitarea func iilor consulare. ART. 4 1. Statul acreditant trebuie s se asigure c persoana pe care inten ioneaz s o acrediteze ca ef al misiunii n statul acreditar a primit agrementul acestui stat. 2. Statul acreditar nu este obligat s comunice statului acreditant motivele refuzului agrementului. ART. 5 1. Statul acreditant, dup ce a f cut notificarea cuvenit statelor acreditare interesate, poate acredita un ef de misiune sau afecta un membru al personalului diplomatic, dup caz, n mai multe state, afar numai dac unul dintre statele acreditare se opune n mod expres la aceasta.

113

2. Dac statul acreditant acrediteaz un ef de misiune n unu sau mai multe alte state, el poate stabili o misiune diplomatic condus de un ns rcinat cu afaceri ad-interim n fiecare din statele n care eful misiunii nu- i are re edin a sa permanent . 3. eful misiunii sau un membru al personalului diplomatic al misiunii poate reprezenta statul acreditant pe lng orice organiza ie interna ional . ART. 6 Mai multe state pot acredita aceea i persoan n calitate de ef de misiune ntr-un alt stat, dac statul acreditar nu se opune. ART. 7 Sub rezerva dispozi iilor articolelor 5, 8, 9 i 11, statul acreditant nume te la alegerea sa pe membrii personalului misiunii. n ceea ce prive te pe ata a ii militari, navali sau aerieni, statul acreditar poate cere ca numele lor s -i fie supuse mai nainte spre aprobare. ART. 8 1. Membrii personalului diplomatic al misiunii vor avea, n principiu, na ionalitatea statului acreditant. 2. Membrii personalului diplomatic al misiunii nu pot fi ale i dintre cet enii statului acreditar dect cu consim mntul acestui stat, care poate oricnd s i-l r etrag . 3. Statul acreditar poate s - i rezerv e acela i drept n ce prive te cet enii unui al treilea stat care nu snt i cet eni ai statului acreditant. ART. 9 1. Statul acreditar poate oricnd, i f r a trebui s motiveze hot rrea, s informeze statul acreditant c eful sau orice alt membru al personalului diplomatic al misiunii este persoana non grata sau c orice alt membru al personalului misiunii nu este acceptabil. n acest caz, statul acreditant va rechema persoana n cauz sau va pune cap t func iilor sale n cadrul misiunii, dup caz. O persoan poate fi declarat non grata sau inacceptabil nainte de a ajunge pe teritoriul statului acreditar. 2. Dac statul acreditant refuz s execute sau nu execut ntr-un termen rezonabil obliga iile care i incumb conform paragrafului 1 al prezentului articol, statul acreditar poate refuza s recunoasc persoanei n cauz calitatea de membru al misiunii. ART. 10 1. Se notific Ministerului Afacerilor Ex terne al statului acreditar sau oric rui alt minister asupra c ruia se va fi convenit: a) numirea membrilor misiunii, sosirea lor i plecarea lor definitiv sau ncetarea func iilor lor la misiune;

114

b) sosirea i plecarea definitiv a unei persoane apar innd familiei unui membru al misiunii i, dac este cazul, faptul c o persoan devine sau nceteaz de a fi membru al familiei unui membru al misiunii; c) sosirea i plecarea definitiv a oamenilor de serviciu particulari afla i n serviciul persoanelor men ionate la alineatul de mai sus i, dac este cazul, faptul c ei p r sesc serviciul acestor persoane; d) angajarea i concedierea de persoane care i au re edin a n statul acreditar, n calitate de membri ai misiunii sau n calitate de oameni de serviciu particulari avnd dreptul la privilegii i imunit i. 9. Ori de cte ori este posibil, sosirea i plecarea definitiv trebuie s fac de asemenea obiectul unei notific ri prealabile. ART. 11 1. n lipsa unui acord explicit asupra efectivului misiunii, statul acreditar poate cere ca acest efectiv s fie men inut n limitele a ceea ce el consider ca rezonabil i normal, avnd n vedere mprejur rile i condi iile ex istente n acest stat i nevoile misiunii n cauz . 2. Statul acreditar poate de asemenea, n acelea i limite i f r discriminare, s r efuze a admite func ionari de o anumit categorie. ART. 12 Statul acreditant nu trebuie s stabileasc , f r a fi ob inut n prealabil consim mntul expres al statului acreditar, birouri f cnd parte din misiune n alte localit i dect cele n care este stabilit misiunea ns i. ART. 13 1. eful misiunii este considerat c i-a asumat func iile n statul acreditar de ndat ce i-a prezentat scrisorile de acreditare sau de ndat ce i-a comunicat sosirea i o copie a scrisorilor sale de acreditare a fost prezentat Ministerului Afacerilor Externe al statului acreditar sau oric rui alt minister asu pra c ruia se va fi con venit conform practicii n vigoar e n statul acreditar, care trebuie s fie aplicat n mod uniform. 2. Ordinea prezent rii scrisorilor de acreditare sau a unei copii a acestor scrisori este determinat de data i ora sosirii efului misiunii. ART. 14 1. efii de misiune snt repartiza i n trei clase i anume: a) aceea a ambasadorilor sau nun ilor acredita i pe lng efii de stat i a celorlal i efi de misiune avnd rang echivalent; b) aceea a trimi ilor, mini trilor sau internun ilor acredita i pe lng efii de stat; c) aceea a ns rcina ilor cu afaceri acredita i pe lng ministerele afacerilor externe. 115

2. n afar de prec dere i etichet , nu se face nici o deosebire ntre efii de misiune n raport cu clasa lor. ART. 15 Statele convin asupra clasei c reia trebuie s -i apar in efii misiunilor lor. ART. 16 1. efii de misiune primesc rangul n fiecare clas dup data i ora la care i-au asumat func iile, n conformitate cu articolul 13. 2. Modific rile aduse scrisorilor de acreditare ale unui ef de misiune, care nu implic schimb ri de clas , nu afecteaz rangul s u de prec der e. 3. Prezentul articol nu afecteaz uzan ele care snt sau ar putea fi acceptate de statul acreditar n ceea ce prive te prec der ea reprezentantului Sfntului Scaun. ART. 17 Ordinea de prec dere a membrilor personalului diplomatic al misiunii este notificat de c tre eful misiunii Ministerului Afacerilor Externe sau oric rui alt minister asupra c ruia se va fi convenit. ART. 18 n fiecare stat procedura ce trebuie urmat pentru primirea efilor de misiune trebuie s fie uniform fa de fiecare clas . ART. 19 1. Dac postul de ef de misiune este vacant sau dac eful misiunii este mpiedicat s - i exercite func iile, un ns rcinat cu af aceri ad-interim func ioneaz cu titlu provizoriu ca ef al misiunii. Numele ns rcinatului cu afaceri ad-interim va fi notificat fie de c tre eful misiunii, fie, n cazul n care acesta este mpiedicat s fac acest lucru, de c tre Ministerul Afacerilor Ex terne al statului acreditant Ministerului Afacerilor Externe al statului acreditar sau oric rui alt minister asupra c ruia se va fi convenit. 2. n cazul n care nici un membru al personalului diplomatic al misiunii nu este prezent n statul acreditar, un membru al personalului administrativ i tehnic poate, cu consim mntul statului acreditar, s fie desemnat de c tre statul acreditant pentru a gira afacerile administrative curente ale misiunii. ART. 20 Misiunea i eful s u au dreptul s arboreze drapelul i s pun stema statului acreditant pe localurile misiunii, inclusiv re edin a efului de misiune, i pe mijloacele de transport ale acestuia. ART. 21

116

1. Statul acreditar trebuie fie s nlesneasc achizi ionarea pe teritoriul s u, n cadrul legisla iei sale, de c tre statul acr editant al localur ilor necesare misiunii sale, fie s ajute statul acreditant s - i procure localuri n alt fel. 2. El trebuie, de asemenea, dac este nevoie, s ajute misiunile n ob inerea de locuin e convenabile pentru membrii lor. ART. 22 1. Localurile misiunii snt inviolabile. Nu este permis agen ilor statului acreditar s p trund n ele dect cu consim mntul efului misiunii. 2. Statul acreditar are obliga ia special d e a lua toate m surile potrivite pentru a mpiedica invadarea sau deteriorarea localurilor misiunii, tulburarea lini tii misiunii sau mic orarea demnit ii acesteia. 3. Localurile misiunii, mobilierul lor i celelalte obiecte care se g sesc acolo, precum i mijloacele de transport ale misiunii, nu pot face obiectul nici unei perchezi ii, rechizi ii, sechestru sau m suri executorii. ART. 23 1. Statul acreditant i eful misiunii snt scuti i de orice impozite i taxe na ionale, regionale sau comunale asupra localurilor misiunii ai c ror proprietari sau locatari snt, cu excep ia impozitelor sau taxelor percepute ca remunera ie pentru servicii particulare prestate. 2. Scutirea fiscal prev zut n prezentul articol nu se aplic acestor impozite i taxe cnd, dup legisla ia statului acreditar, ele cad n sarcina persoanei car e trateaz cu statul acreditant sau cu eful misiunii. ART. 24 Arhivele i documentele misiunii snt inviolabile n orice moment i n orice loc s-ar afla. ART. 25 Statul acreditar acord toate nlesnirile pentru ndeplinirea func iilor misiunii. ART. 26 Sub rezerva legilor i regulamentelor sale referitoare la zonele n care accesul este interzis sau reglementat din motive de securitate na ional , statul acreditar asigur libertatea de deplasare i de circula ie pe teritoriul s u tuturor membrilor misiunii. ART. 27 1. Statul acreditar permite i ocrote te comunicarea liber a misiunii n orice scopuri oficiale. Pentru a comunica cu guvernul, precum i cu celelalte misiuni i consulate ale statului acreditant, oriunde se g sesc acestea, misiunea poate folosi toate mijloacele de comunicare potrivite, inclusiv curierii diplomatici i mesajele n cod sau cifrate. Totu i,

117

misiunea nu poate instala i utiliza un post de radio-emisie dect cu asentimentul statului acreditar. 2. Coresponden a oficial a misiunii este inviolabil . Prin expresia "coresponden oficial " se n elege ntreaga coresponden referitoare la misiune i la func iile sale. 3. Valiza diplomatic nu trebuie s fie nici deschis , nici re inut . 4. Coletele care compun valiza diplomatic trebuie s poarte semne exterioar e vizibile ale caracterului lor i nu pot cuprinde dect documente diplomatice sau obiecte de uz oficial. 5. Curierul diplomatic, care trebuie s fie p urt tor al unui document oficial ce atest calitatea sa i precizeaz num rul de colete care constituie valiza diplomatic , este ocrotit n exercitarea func iilor sale de statul acreditar. El se bucur de inviolabilitatea persoanei sale i nu poate fi supus nici unei forme de arestare sau de deten iune. 6. Statul acreditant sau misiunea poate numi curieri diplomatici ad-hoc. n acest caz, dispozi iile paragrafului 5 al prezentului articol vor fi de asemenea aplicabile, sub rezerva c imunit ile pe care le men ioneaz vor nceta s se aplice de nd at ce curierul a remis destinatarului valiza diplomatic pe care o are n grij . 7. Valiza diplomatic poate fi ncredin at comandantului unei aeronave comerciale care trebuie s aterizeze la un punct de intrare autorizat. Acest comandant trebuie s fie purt torul unui document oficial care s indice num rul coletelor ce constituie valiza, dar el nu este considerat ca un curier diplomatic. Misiunea poate trimite pe unul din membrii s i s ia n posesie n mod direct i liber valiza diplomatic din minile comandantului aeronavei. ART. 28 Drepturile i taxele percepute de c tre misiune pentru acte oficiale snt scutite de orice impozite i taxe. ART. 29 Persoana agentului diplomatic este inviolabil . El nu poate fi supus nici unei forme de arestare sau deten iune. Statul acreditar l trateaz cu respectul care i se cuvine i ia toate m surile corespunz toare pentru a mpiedica orice atingere adus persoanei, libert ii i demnit ii sale. ART. 30 1. Locuin a particular a agentului diplomatic se bucur de aceea i inviolabilitate i de aceea i ocrotire ca i localurile misiunii. 2. Documentele sale, coresponden a sa i, sub rezerva paragrafului 3 al articolului 31, bunurile sale se bucur de asemenea de inviolabilitate. ART. 31

118

1. Agentul diplomatic se bucur de imunitatea de jurisdic ie penal a statului acreditar. El se bucur , de asemenea, de imunitatea de jurisdic ie civil i administrativ a acestuia, dac nu este vorba: a) de o ac iune real privind un imobil particular situat pe teritoriul statului acreditar, afar numai dac agentul diplomatic nu-l posed n contul statului acreditant pentru realizarea scopurilor misiunii; b) de o ac iune privind o succesiune, n care agentul diplomatic figureaz ca executor testamentar, administrator, mo tenitor sau legatar nu n numele statului acreditant, ci cu titlu particular; c) de o ac iune privind o activitate profesional sau comercial , oricare ar fi ea, exercitat de agentul diplomatic n statul acreditar n afara func iilor sale oficiale. 2. Agentul diplomatic nu este obligat s depun m rturie. 3. Nu poate fi luat nici o m sur de executare fa de agentul diplomatic, n afar de cazurile prev zute la alineatele a, b i c de la paragraful 1 din prezentul articol, i numai dac executarea poate avea loc f r a se aduce o atingere inviolabilit ii persoanei sale sau a locuin ei sale. 4. Imunitatea de jurisdic ie a agentului diplomatic n statul acr editar nu poate scuti pe acest agent de jurisdic ia statului acreditant. ART. 32 1. Statul acreditant poate renun a la imunitatea de jurisdic ie a agen ilor diplomatici i a persoanelor care beneficiaz de imunitate n baza articolului 37. 2. Renun area trebuie s fie ntotdeauna expres . 3. Dac un agent diplomatic sau o persoan care beneficiaz de imunitate de jurisdic ie n baza articolului 37 intenteaz o ac iune, el nu mai poate invoca imunitatea de jurisdic ie fa de nici o cerere reconven ional direct legat de cererea principal . 4. Renun area la imunitatea de jurisdic ie pentru o ac iune civil sau administrativ nu este considerat ca implicnd renun area la imunitatea privind m surile de ex ecutare a hot rrii, pentru care este necesar o renun are distinct . ART. 33 1. Sub rezerva dispozi iilor paragrafului 3 al prezentului articol, agentul diplomatic este, n ce prive te serviciile prestate statului acreditant, scutit de dispozi iile cu privire la asigur rile sociale n vigoare n statul acreditar. 2. Scutirea prev zut la paragraful 1 al prezentului articol se aplic i oamenilor de serviciu particulari care snt n serviciul exclusiv al agentului diplomatic, cu condi ia;

119

a) ca ei s nu fie cet eni ai statului acreditar sau s nu aib n acesta re edin a lor permanent ; i b) ca ei s fie supu i dispozi iilor cu privire la asigur rile sociale n vigoare n statul acreditant sau ntr-un al treilea stat. 3. Agentul diplomatic car e are n serviciul s u persoane c rora nu li se aplic scutirea prev zut la paragraful 2 din prezentul articol trebuie s respecte obliga iile pe care dispozi iile statului acreditar cu privire la asigur rile sociale le impun celui care an gajeaz . 4. Scutirea prev zut la paragrafele 1 i 2 din prezentul articol nu exclude participarea voluntar la regimul asigur rilor sociale al statului acreditar n m sura n care este admis de acest stat. 5. Dispozi iile prezentului articol nu afecteaz acordurile bilaterale sau multilaterale referitoare la asigur rile sociale care au fost ncheiate anterior i nu mpiedic ncheierea ulterioar a unor asemenea acorduri. ART. 34 Agentul diplomatic este scutit de orice impozite i taxe, personale sau reale, na ionale, regionale sau comunale cu excep ia: a) impozitelor indirecte car e prin natura lor snt n mod normal ncorporate n pre urile m rfurilor sau ale serviciilor; b) impozitelor i taxelor asupra bunurilor imobile particulare situate pe teritoriul statului acreditar, afar numai dac agentul diplomatic le posed n contul statului acreditant, pentru realizarea scopurilor misiunii; c) drepturilor de succesiune percepute de statul acreditar, sub rezerva dispozi iilor paragrafului 4 din articolul 39; d) impozitelor i taxelor pe veniturile particulare care- i au sursa n statul acreditar i a impozitelor pe capital prelevate asupra investi iilor efectuate n ntreprinderi comerciale situate n statul acreditar; e) impozitelor i tax elor percepute ca remunera ie pentru servicii particulare prestate; f) drepturilor de nregistrare, gref , ipotec i de timbru n ce prive te bunurile imobiliare, sub rezerva dispozi iilor articolului 23. ART. 35 Statul acreditar trebuie s scuteasc pe agen ii diplomatici de orice p resta ie personal , de orice serviciu public, indiferent de n atura sa, i de sarcinile militare ca rechizi ii, contribu ii i ncartiruiri militare.

120

ART. 36 1. Potrivit dispozi iilor legale i regulamentare pe care le poate adopta, statul acreditar acord intrar ea i scutirea de plata drepturilor de vam , tax elor i altor drepturi conexe, altele dect cheltuielile d e depozitare, de transport i cheltuielile aferente unor servicii similare, pentru: a) obiectele destinate uzului oficial al misiunii; b) obiectele destinate uzului personal al agentului diplomatic sau al membrilor familiei sale, care fac parte din gospod ria sa, inclusiv efectele destinate instal rii sale. 2. Agentul diplomatic este scutit de controlul bagajului s u personal, afar d e cazul c ar exista motive serioase s se cread c acesta con ine obiecte care nu beneficiaz de scutirile men ionate la paragraful 1 din prezentul articol, sau obiecte al c ror import sau ex port este interzis de legisla ia sau supus regulamentelor de carantin ale statului acreditar. n asemenea caz, controlul nu trebuie s se fac dect n prezen a agentului diplomatic sau a reprezentantului s u autorizat. ART. 37 1. Membrii familiei agentului diplomatic care fac parte din gospod ria sa ben eficiaz de privilegiile i imunit ile men ionate n articolele 29 - 36, cu condi ia s nu fie cet eni ai statului acreditar. 2. Membrii personalului administrativ i tehnic al misiunii, precum i membrii familiilor lor care fac parte din gospod riile lor respective, beneficiaz , dac nu snt cet eni ai statului acreditar sau dac nu au n acest stat re edin a lor permanent , de privilegiile i imunit ile men ionate n articolele 29 - 35, dar imunitatea d e jurisdic ie civil i administrativ a statului acreditar men ionat la paragraful 1 al articolului 31 nu se aplic actelor ndeplinite n afara exercit rii func iilor lor. Ei beneficiaz de asemenea de privilegiile men ionate la paragraful 1 al articolului 36 n ceea ce prive te obiectele importate cu ocazia primei lor instal ri. 3. Membrii personalului de serviciu al misiunii care nu snt cet eni ai statului acreditar sau nu- i au n acesta re edin a permanent ben eficiaz de imunitate pentru actele ndeplinite n exerci iul func iilor lor i de scutirea de impozite i taxe pe salariile pe care le p rimesc pentru serviciile lor, precum i de scutirea prev zut la articolul 33. 4. Oamenii de serviciu particulari ai membrilor misiunii, care nu snt cet eni ai statului acreditar i nu- i au n acesta re edin a lor permanent , snt scuti i de impozite i taxe pe salariile pe care le primesc pentru serviciile lor. n toate celelalte privin e, ei nu beneficiaz de privilegii i imunit i dect n m sura admis de statul acreditar. Totu i, statul acreditar trebuie s - i exercite jurisdic ia asupra acestor persoane n a a fel nct s nu stnjeneasc n mod excesiv ndeplinirea func iilor misiunii. 121

ART. 38 1. Ex ceptnd cazul n care privilegii i imunit i suplimentare au fost acordate de statul acreditar, agentul diplomatic car e are na ionalitatea statului acreditar sau i are n acesta re edin a permanent nu beneficiaz de imunitate de jurisdic ie i de inviolabilitate dect pentru actele oficiale ndeplinite n exerci iul func iilor sale. 2. Ceilal i membri ai personalului misiunii i oamenii de serviciu particulari care snt cet eni ai statului acreditar sau i au n acesta re edin a lor permanent nu beneficiaz de privilegii i imunit i dect n m sura n care le snt recunoscute de acest stat. Totu i, statul acreditar trebuie s - i exercite jurisdic ia asupra acestor p ersoane n a a fel nct s nu stnjeneasc n mod excesiv ndeplinirea func iilor misiunii. ART. 39 1. Orice persoan care are drept la privilegii i imunit i beneficiaz de ele de ndat ce p trunde pe teritoriul statului acreditar pentru a- i lua n primire postul s u, dac ea se afl deja pe acest teritoriu, de ndat ce numirea sa a fost notificat Ministerului Afacerilor Ex terne sau oric rui alt minister asupra c ruia se va fi convenit. 2. Cnd func iile unei persoane care beneficiaz de p rivilegii i imunit i iau sfr it, aceste privilegii i imunit i nceteaz n mod normal n momentul n care aceast persoan p r se te ara, sau la expirarea unui termen potrivit, care i va fi acordat n acest scop, dar ele continu pn n acest moment, chiar n caz de conflict armat. Totu i, imunitatea continu n ceea ce prive te actele ndeplinite de c tre aceast persoan n exercitarea func iilor sale ca membru al misiunii. 3. n caz de deces al unui membru al misiunii, membrii familiei sale continu s beneficieze de privilegiile i imunit ile de care ei beneficiaz , pn la expirarea unui termen potrivit, care s le permit s p r seasc teritoriul statului acreditar. 4. n caz de deces al unui membru al misiunii care nu este cet ean al statului acreditar sau nu- i are re edin a permanent n acesta sau al unui membru al familiei sale care face parte din gospod ria sa, statul acreditar permite retragerea bunurilor mobile ale defunctului, cu excep ia acelor a care au fost achizi ionate n ar i care fac obiectul unei interziceri de export n momentul decesului s u. Nu se vor percepe taxe de succesiune asupra bunurilor mobile a c ror prezen n statul acreditar se datora n mod ex clusiv prezen ei n acest stat a defunctului n calitate de membru al misiunii sau de membru al familiei unui membru al misiunii. ART. 40 1. Dac agentul diplomatic traverseaz teritoriul sau se g se te p e teritoriul unui al treilea stat, care i-a acordat o viz de pa aport, n cazul n care aceast viz este cerut , pentru a merge s - i asume func iile sau s - i ia n primire postul sau pentru a se ntoarce n ara sa, 122

statul ter i va acorda inviolabilitatea i toate celelalte imunit i necesare pentru a-i permite trecerea sau ntoarcerea. n acela i fel v a proceda i cu membrii familiei agentului diplomatic care ben eficiaz de privilegii i imunit i i care nso esc sau care c l toresc separat pentru a-l ntlni sau pentru a se ntoarce n ara lor. 2. n condi ii similare acelora care snt prev zute la paragraful 1 al prezentului articol, statele ter e nu trebuie s stnjeneasc trecerea pe teritoriul lor a membrilor personalului administrativ i tehnic sau de serviciu al misiunii i a membrilor familiilor lor. 3. Statele ter e acord coresponden ei i celorlalte comunic ri oficiale n tranzit, inclusiv mesajele n cod sau cifrate, aceea i libertate i ocrotire ca i statul acreditar. Ele acord curierilor diplomatici, c rora li s-a acordat o viz de pa aport, dac aceast viz este cerut , i valizelor diplomatice n tranzit aceea i inviolabilitate i aceea i ocrotire pe care statul acreditar este obligat s le-o acorde. 4. Obliga iile statelor ter e prev zute la paragrafele 1, 2 i 3 ale pr ezentului articol se aplic de asemenea persoanelor respective men ionate la aceste paragrafe, ct i comunic rilor oficiale i valizelor diplomatice, cnd prezen a lor pe teritoriul statului ter este datorat for ei majore. ART. 41 1. F r prejudiciul privilegiilor i imunit ilor lor, toate persoanele care beneficiaz de aceste privilegii i imunit i au datoria de a respecta legile i regulamentele statului acreditar. Ele au, de asemenea, datoria de a nu se amesteca n treburile interne ale acestui stat. 2. Toate problemele oficiale tratate cu statul acreditar, ncredin ate misiunii de c tre statul acreditant, trebuie s fie tratate cu Ministerul Afacerilor Externe al statului acreditar sau prin intermediul s u, sau cu oricare alt minister asupra c ruia se va fi convenit. 3. Localurile misiunii nu vor fi utilizate ntr-un mod incompatibil cu func iile misiunii a a cum snt ele enun ate n prezenta conven ie, sau n alte reguli ale dreptului interna ional general, sau n acordurile speciale n vigoare ntre statul acreditant i statul acreditar. ART. 42 Agentul diplomatic nu va exercita n statul acreditar vreo activitate profesional sau comercial n vederea unui c tig personal. ART. 43 Func iile agentului diplomatic iau sfr it n special: a) prin notificarea statutul acreditant c tre statul acreditar c func iile agentului diplomatic au luat sfr it; b) prin notificarea statului acreditar c tre statul acr editant c , n conformitate cu paragraful 2 al articolului 9, acest stat refuz s recunoasc pe agentul diplomatic ca membru al misiunii. 123

ART. 44 Statul acreditar trebuie, chiar n caz de conflict armat, s acorde nlesniri pentru a permite persoanelor care beneficiaz de privilegii i imunit i, altele dect cet enii statului acreditar, ca i membrilor familiei acestor persoane, indiferent de na ionalitatea lor, s p r seasc teritoriul s u n termenele cele mai potrivite. El trebuie ndeosebi, dac este nevoie, s le pun la dispozi ie mijloacele de transport necesare pentru ei n i i i pentru bunurile lor. ART. 45 n cazul ruperii rela iilor diplomatice ntre dou state, sau dac o misiune este rechemat definitiv sau temporar: a) statul acr editar este obligat, chiar n caz de conflict armat, s respecte i s ocroteasc localurile misiunii, precum i bunurile i arhivele sale; b) statul acreditant po ate ncredin a paza localurilor misiunii, cu bunurile care se g sesc n acestea, precum i arhivele, unui stat ter acceptabil pentru statul acreditar; c) statul acr editant poate ncredin a o crotirea intereselor sale i ale cet enilor s i unui stat ter acceptabil pentru statul acreditar. ART. 46 Cu consim mntul prealabil al statului acreditar i la cererea unui stat ter ner eprezentat n acest stat, statul acreditant poate s asume ocrotirea temporar a intereselor statului ter i ale cet enilor acestuia. ART. 47 1. n aplicarea dispozi iilor prezentei conven ii, statul acreditar nu va face discriminare ntre state. 2. Totu i, nu vor fi considerate ca discriminatorii: a) faptul c statul acreditar aplic n mod restrictiv una din dispozi iile prezentei conven ii pentru motivul c aceasta este aplicat n acest mod misiunii sale din statul acreditant; b) faptul c unele state i acord n mod reciproc, prin cutum sau p e cale de acord, un tratament mai favorabil dect cel cerut de dispozi iile prezentei conven ii. ART. 48 Prezenta conven ie v a fi deschis semn rii tuturor statelor membre ale Organiza iei Na iunilor Unite sau ale unei institu ii specializate, precum i oric rui stat parte la Statutul Cur ii Interna ionale de Justi ie i oric rui alt stat invitat de Adunarea General a Organiza iei Na iunilor Unite s devin parte la conv en ie, n modul urm tor: pn la 31 octombrie 1961, la Ministerul Federal al Afacerilor Str ine al Austriei i apoi, pn la 31 martie 1962, la Sediul Organiza iei Na iunilor Unite la New York.

124

ART. 49 Prezenta conven ie va fi r atificat . Instrumentele de ratificare vor fi d epuse la secretarul general al Organiza iei Na iunilor Unite. ART. 50 Prezenta conven ie va r mne deschis ader rii oric rui stat care apar ine uneia din cele patru categorii men ionate n articolul 48. Instrumentele de aderare vor fi depuse la secretarul general al Organiza iei Na iunilor Unite. ART. 51 1. Prezenta conven ie va intra n vigoare n a treizecea zi de la data depunerii la secretarul general al Organiza iei Na iunilor Unite a celui de-al dou zeci i doilea instrument de ratificare sau de aderare. 2. Pentru fiecare dintre statele care vor ratifica conven ia sau vor adera la aceasta dup depunerea celui de-al do u zeci i doilea instrument de ratificare sau de aderare, conven ia va intra n vigoare ntr-a treizecea zi dup depun erea de c tre acest stat a instrumentului s u de ratificare aderare. ART. 52 sau de

Secretarul general al Or ganiza iei Na iunilor Unite va notifica tuturor statelor care apar in uneia din cele patru categorii men ionate la articolul 48: a) semn turile puse pe prezenta conven ie i depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare, n conformitate cu articolele 48, 49 i 50; b) data la care prezenta conven ie va intra n vigoare, n conformitate cu articolul 51. ART. 53 Originalul prezentei conven ii, ale c rei texte englez, chinez, spaniol, francez i rus au aceea i valoare, va fi depus la secretarul general al Organiza iei Na iunilor Unite, care va transmite o copie certificat conform tuturor statelor apar innd uneia din cele patru categorii men ionate la articolul 48. Drept care plenipoten iarii mai jos semna i, autoriza i n modul cuvenit de guvernele lor respective, au semnat prezenta conven ie. ncheiat la Viena la 18 aprilie 1961.

--------------

125

CONVEN IA DE LA VIENA PRIVIND RELA IILE CONSULARE

Statele p r i la prezenta conven ie, amintind c , dintr-o epoc ndep rtat , ntre popoare s-au stabilit rela ii consulare, con tiente de scopurile i principiile Cartei Na iunilor Unite privind egalitatea suveran a statelor, men inerea p cii i a securit ii interna ionale i dezvoltarea rela iilor amicale ntre na iuni, innd seama de faptul c Conferin a Na iunilor Unite asupra rela iilor i imunit ilor diplomatice a adoptat Conven ia de la Viena cu privire la rela iile diplomatice care a fost deschis pentru semnare la 18 aprilie 1961, convinse c o conven ie interna ional asupra rela iilor, privilegiilor i imunit ilor consulare va contribui, de asemenea, la favorizarea rela iilor de prietenie ntre ri, indiferent de diversitatea regimurilor lor constitu ionale i sociale, convinse c aceste privilegii i imunit i au ca scop nu f avorizarea unor persoane, ci asigurarea ndeplinirii eficiente a func iilor lor de c tre or ganele consulare, n numele statelor lor, afirmnd c regulile dreptului interna ional cutumiar vor continua s reglementeze problemele care n-au fost prev zute n mod expres n dispozi iile prezentei conven ii, au convenit asupra celor ce urmeaz :

ART. 1 Defini ii 1. n prezenta conven ie, expresiile urm toare se n eleg a a cum se precizeaz mai jos: a) prin expresia "post consular" se n elege or ice consulat general, consulat, viceconsulat sau agen ie consular ; b) prin expresia "circu mscrip ie consular " se n elege teritoriul atribuit unui post consular pentru exercitarea func iilor consulare; c) prin expresia " ef de post consular" se n elege persoana ns rcinat s ac ioneze n aceast calitate; d) prin expresia "func ionar consular" se n elege orice persoan , inclusiv eful de post consular, ns rcinat n aceast calitate cu ex ercitarea func iilor consulare; e) prin expresia "angajat consular" se n elege orice persoan angajat n serviciile administrative sau tehnice ale unui post consular;

126

f) prin expresia "membru al personalului de serviciu" se n elege orice persoan afectat serviciului casnic al unui post consular; g) prin expresia "membrii postului consular" se n elege func ionarii consulari, angaja ii consulari i membrii personalului de serviciu; h) prin expresia "membrii personalului consular" se n elege fun c ionarii consulari, cu excep ia efului postului consular, angaja ii consulari i membrii personalului de serviciu; i) prin ex presia "membru al personalului particular" se n elege o persoan folosit n mod exclusiv n serviciul particular al unui membru al postului consular; j) prin expresia "localuri consulare" se n elege cl dirile sau p r ile de cl diri i terenul aferent car e, indiferent n a cui proprietate se afl , snt folosite exclusiv pentru postul consular; k) expresia "arhive consulare" cuprinde toate hrtiile documentele, coresponden a, c r ile, filmele, benzile de magnetofon i registrele postului consular, precum i materialul de cifru, fi ierele i mobilierul destinate s le protejeze i s le p streze. 2. Ex ist dou categorii de func ionari consulari: func ionari consulari de carier i func ionari consulari onorifici. Dispozi iile capitolului II al prezentei conven ii se aplic posturilor consulare conduse de func ionari consulari de carier ; dispozi iile capitolului III se aplic posturilor consulare conduse de func ionari consulari onorifici. 3. Situa ia special a membrilor consulatului care snt cet eni sau reziden i permanen i ai statului de re edin este reglementat d e art. 71 al prezentei conven ii.

CAP. 1 Rela iile consulare n general

Sec iunea I Stabilirea i conducerea rela iilor consulare ART. 2 Stabilirea rela iilor consulare 1. Stabilirea rela iilor consulare ntre state se face prin consim mnt reciproc. 2. Consim mntul dat pentru stabilirea de rela ii diplomatice ntre dou state implic , dac nu exist o indica ie contrar , consim mntul pentru stabilirea de rela ii consulare. 3. Ruperea rela iilor diplomatice nu atrage dup sine ipso facto ruperea rela iilor consulare. ART. 3 Ex ercitarea func iilor consulare

127

Func iile consulare snt exercitate de c tre posturile consulare. Ele snt exercitate, de asemenea, de misiunile diplomatice, n conformitate cu prevederile prezentei conven ii. ART. 4 Stabilirea unui post consular 1. Un post consular nu poate fi stabilit pe teritoriul statului de re edin dect cu consim mntul acestui stat. 2. Sediul postului consular, rangul i circumscrip ia sa snt fixate de c tre statul trimi tor i supuse aprob rii statului de re edin . 3. Statul trimi tor nu poate aduce modific ri ulterioare sediului postului consular, rangului sau circumscrip iei sale consulare dect cu consim mntul statului de re edin . 4. Consim mntul statului de re edin se cere, de asemenea, dac un consulat general sau un consulat vrea s deschid un viceconsulat sau o agen ie consular ntr-o alt localitate dect aceea n care este stabilit el nsu i. 5. Consim mntul expres i prealabil al statului de re edin se cere, de asemenea, pentru deschiderea unui birou, f cnd parte dintr-un consulat existent, n afara sediului acestuia. ART. 5 Func ii consulare Func iile consulare constau n: a) a proteja n statul de re edin interesele statului trimi tor i ale cet enilor s i, persoane fizice sau juridice, n limitele admise de dreptul interna ional; b) a favoriza dezvoltarea rela iilor comerciale, economice, culturale i tiin ifice ntre statul trimi tor i statul de re edin i a promova n orice alt mod rela ii amicale ntre ele n cadrul dispozi iilor prezentei conven ii; c) a se informa, prin toate mijloacele licite, despre condi iile i evolu ia vie ii comerciale, economice, cultur ale i tiin ifice a statului de re edin , a face rapoarte n aceast privin c tre guvernul statului trimi tor i a da informa ii persoanelor interesate; d) a elibera pa apoarte i documente de c l torie cet enilor statului trimi tor, precum i vize i alte documente corespunz toare persoanelor car e doresc s mearg n statul trimi tor: e) a acorda ajutor i asisten cet enilor, persoane fizice i juridice, ai statului trimi tor: f) a ac iona n calitate de notar i de ofi er de stare civil i a exercita func ii similare, ca i unele func ii de ordin administrativ, n m sura n care legile i regulamentele statului de re edin nu se opun la aceasta; g) a ap ra interesele cet enilor statului trimi tor, persoane fizice sau juridice, n succesiunile de pe teritoriul statului de re edin , n conformitate cu legile i regulamentele statului de re edin ; 128

h) a ap ra, n limitele fixate de legile i regulamentele statului de re edin , interesele minorilor i incapabililor, cet eni ai statului trimi tor, mai ales atunci cnd este cerut instituirea unei tutele sau curatele cu privire la ei: i) sub rezerva practicilor i procedurilor n vigoare n statul de re edin , a reprezenta pe cet enii statului trimi tor sau a lua m suri n scopul asigur rii reprezent rii lor adecvate n fa a tribunalelor sau a altor autorit i ale statului de re edin pentru a cere, n conformitate cu legile i regulamentele statului de re edin , adoptarea de m suri provizorii n vederea ap r rii drepturilor i intereselor acestor cet eni atunci cnd datorit absen ei lor sau din orice alt cauz , ei nu- i pot ap ra n timp util drepturile i interesele; j) a transmite acte judiciare i extrajudiciare sau a efectua comisii rogatorii n conformitate cu acordurile interna ionale n vigoare sau, n lipsa unor asemenea acorduri n orice mod compatibil cu legile i regulamentele statului de re edin ; k) a exercita drepturile de control i de inspec ie prev zute de legile i regulamentele statului trimi tor asupra navelor maritime i a navelor fluviale avnd na ionalitatea statului trimi tor i asupra aeronavelor nmatriculate n acest stat, ca i asupra echipajelor lor; l) a acorda asisten navelor i aeronavelor men ionate n alineatul k din prezentul articol, precum i echipajelor lor, a primi declara iile asupra curselor acestor nave, a examina i a viza documentele de bord i, f r a pr ejudicia prerogativele autorit ilor statului de re edin , a face anchete privind incidentele survenite n cursul c l toriei i a reglementa, n m sura n care legile i regulamentele statului trimi tor autoriz aceasta, divergen ele de orice natur ntre c pitan, ofi eri i marinari; m) a ex ercita orice alte func ii ncredin ate unui post consular de c tre statul trimi tor, care nu snt interzise de legile i regulamentele statului de re edin sau la care statul de re edin nu se opune, sau care snt men ionate n acordurile interna ionale n vigoare ntre statul trimi tor i statul de re edin . ART. 6 Ex ercitarea func iilor consulare n afara circumscrip iei consulare n mprejur ri speciale, un func ionar consular poate, cu consim mntul statului de re edin , s - i exercite func iile n afara circumscrip iei sale consulare. ART. 7 Ex ercitarea func iilor consulare ntr-un stat ter Statul trimi tor poate, dup notificarea c tre statele interesate i afar de cazul cnd unul dintre ele se opune n mod expres la aceasta, s ns rcineze un post consular stabilit ntr-un stat s - i asume exercitarea de func ii consulare ntr-un alt stat.

129

ART. 8 Ex ercitarea de func ii consulare n numele unui stat ter Dup notificarea corespunz toare c tre statul de re edin i afar de cazul cnd acesta se opune, un post consular al statului trimi tor poate ex ercita func ii consulare n statul de re edin n numele unui stat ter . ART. 9 Clasele efilor de post consular 1. efii de post consular se mpart n patru clase, i anume: a) consuli generali; b) consuli; c) viceconsuli; d) agen i consulari. 2. Paragraful 1 al prezentului articol nu limiteaz cu nimic dreptul oric reia din p r ile contractante de a fixa denumirea func ionarilor consulari care nu snt efi de post consular. ART. 10 Numirea i admiterea efilor de post consular 1. efii de post consular snt numi i de statul trimi tor i snt admi i pentru ex ercitarea func iilor lor de c tre statul de re edin . 2. Sub rezerva dispozi iilor prezentei conven ii, modalit ile de numire i de admitere a efului de post consular snt fixate prin legile, regulamentele i uzan ele statului trimi tor i respectiv ale statului de re edin . ART. 11 Patenta consular sau notificarea numirii 1. eful de post consular prime te de la statul trimi tor un document, sub form de patent sau un act similar, ntocmit pentru fiecare numire, atestnd calitatea sa i indicnd, ca regul general , numele i pren umele s u, categoria i clasa sa, circumscrip ia consular i sediul postului consular. 2. Statul trimi tor transmite patenta sau actul similar, pe cale diplomatic sau pe orice alt cale potrivit , guvernului statului pe teritoriul c ruia eful de post consular trebuie s - i exercite func iile. 3. Dac statul de re edin este de acord, statul trimi tor poate nlocui patenta sau actul similar printr-o notificare cuprinznd indica iile prev zute n paragraful 1 din prezentul articol.

130

ART. 12 Ex equaturul 1. eful de post consular este admis s - i exercite func iile printr-o autoriza ie a statului de re edin denumit exequatur, oricare ar fi forma acestei autoriza ii. 2 Statul care refuz s elibereze un exequatur n u este obligat s comunice statului trimi tor motivele refuzului s u. 3 Sub rezerva prevederilor articolelor 13 i 1 5, eful de post consular nu poate intra n func ie nainte de a fi primit exequaturul. ART. 13 Admiterea provizorie a efilor de post consular n timpul ct a teapt eliberarea exequaturului, eful de post consular poate fi admis n mod provizoriu s exercite func iile sale. n acest caz, dispozi iile prezentei conven ii snt aplicabile. ART. 14 Notificarea c tre autorit ile circumscrip iei con sulare De ndat ce eful de post consular a fost admis, chiar cu titlu provizoriu, s - i exercite func iile, statul de re ed in este obligat s info rmeze imediat autorit ile competente ale circumscrip iei consulare. El este, de asemenea, obligat s vegheze ca s fie luate m surile necesare p entru ca eful de post consular s poat s se achite d e obliga iile misiunii sale i s beneficieze de tratamentul prev zut de dispozi iile prezentei conven ii. ART. 15 Ex ercitarea cu titlu temporar a func iilor efului de post consular 1. Dac eful de post consular este mpiedicat s - i exercite func iile sau dac postul s u este vacant, un gerant interimar poate ac iona cu titlu provizoriu ca ef de post consular. 2. Numele i prenumele gerantului interimar snt notificate fie de c tre misiunea diplomatic a statului trimi tor, fie, n lipsa unei misiuni diplomatice a acestui stat n statul de re edin , de c tre eful de post consular, fie, n cazul cnd acesta este mpiedicat s o fac , de c tre autoritatea competent a statului trimi tor, ministerului afacerilor externe al statului de re edin sau autorit ii desemnate de acest minister. De regul , aceast notificare trebuie s fie f cut n prealabil. Statul de re edin poate condi iona de consim mntul s u admiterea ca gerant interimar a unei persoane care nu este nici agent diplomatic, nici func ionar consular al statului trimi tor n statul de re edin . 3. Autorit ile competente ale statului de re edin trebuie s acorde asisten i protec ie gerantului interimar. n timpul activit ii sale, dispozi iile prezentei conven ii i snt aplicabile n aceea i m sur ca i efului de post consular n cauz . Totu i, statul de re edin nu este 131

obligat s acorde unui gerant interimar nlesnirile, privilegiile i imunit ile de care eful de post consular se bucur numai n baza unor condi ii pe care gerantul interimar nu le ndepline te. 4. Atunci cnd un membru al personalului diplomatic al reprezentan ei diplomatice a statului trimi tor n statul de re edin este numit gerant interimar de c tre statul trimi tor n condi iile prev zute n paragraful 1 al prezentului articol, el continu s se bucure de privilegiile i imunit ile diplomatice, dac statul de re edin nu se opune la aceasta. ART. 16 Prec derea ntre efii de post consular 1. Ordinea de prec dere a efilor de post consular din fiecare clas este determinat de data acord rii exequaturului. 2. Totu i, n cazul n care eful de post consular, nainte de a ob ine exequaturul, este admis cu titlu provizoriu s exercite func iile sale, data acestei admiteri determin ordinea de prec dere; aceast ordine este men inut i dup acordarea exequaturului. 3. Ordinea de prec dere ntre doi sau mai mul i efi de post consular care au ob inut exequaturul sau admiterea provizorie la aceea i dat este determinat de data la care patenta lor sau actul similar a fost prezentat sau la care notificarea prev zut la paragraful 3 al art. 11 a fost f cut statului de re edin . 4. Geran ii interimari se situeaz ca ordine de prec dere dup to i efii de post consular. ntre ei ordinea de prec dere este determinat de datele la care i-au luat func iile de geran i interimari i care au fost indicate n notific rile f cute n conformitate cu paragraful 2 al art. 15. 5. Func ionarii consulari onorifici, efi de post consular, se situeaz ca ordine de prec dere n fiecare clas dup efii de post consular de carier , n ordinea i dup regulile stabilite n paragrafele precedente. 6. efii de post consular au prec dere asupra func ionarilor consulari care nu au aceast calitate . ART. 17 ndeplinirea de acte diplomatice de c tre func ionarii consulari 1. ntr-un stat n care statul trimi tor nu are misiune diplomatic i nu este reprezentat prin misiunea diplomatic a unui stat ter , un func ionar consular po ate, cu consim mntul statului de re edin i f r ca statutul s u consular s fie afectat prin aceasta, s fie ns rcinat s ndeplineasc acte diplomatice. ndeplinirea acestor acte de c tre un func ionar consular nu-i confer nici un drept la privilegiile i imunit ile diplomatice.

132

2. Un func ionar consular poate, dup notificarea c tre statul de re edin , s fie ns rcinat s reprezinte statul trimi tor pe lng orice or ganiza ie interguvernamental . Ac ionnd n aceast calitate, el are dreptul la toate privilegiile i imunit ile acordate prin dreptul interna ional cutumiar sau prin acorduri interna ionale unui reprezentant pe lng o organiza ie interguvernamental ; totu i, n ceea ce prive te orice func ie consular ex ercitat de el, nu are dreptul la o imunitate de jurisdic ie mai larg dect aceea de care beneficiaz un func ionar consular n baza prezentei conven ii. ART. 18 Numirea aceleia i persoane ca func ionar consular de c tre dou sau mai multe state Dou sau mai multe state pot, cu consim mntul statului de re edin , s numeasc aceea i persoan n calitate de func ionar consular n acest stat. ART. 19 Numirea membrilor personalului consular 1. Sub rezerva dispozi iilor articolelor 20, 22 i 23, statul trimi tor poate numi conform voin ei sale pe membrii personalului consular. 2. Statul trimi tor notific cu suficient timp nainte statului de re edin numele i prenumele, categoria i clasa tuturor func ionarilor consulari, al ii dect eful de post consular pentru ca statul de re edin s poat exercita, dac dore te, drepturile pe care i le confer paragraful 3 al art. 23. 3. Statul trimi tor poate, dac legile i regulamentele sale o cer, s solicite statului de re edin s acorde exequatur unui func ionar consular care nu este ef de post consular. 4. Statul de re edin poate, dac legile i regulamentele sale o cer, s acorde exequatur unui func ionar consular care nu este ef de post consular. ART. 20 Efectivul personalului consular n lipsa unui acord explicit asupra efectivului personalului postului consular, statul de re edin po ate cere ca acest efectiv s fie men inut n limitele considerate de el ca fiind rezonabile i normale, avnd n vedere circumstan ele i condi iile din circumscrip ia consular i nevoile postului consular n cauz . ART. 21 Prec derea ntre func ionarii consulari ai unui post consular Ordinea de prec dere ntre func ionarii consulari ai unui post consular i orice schimb ri care i snt aduse snt notificate de misiunea diplomatic a statului trimi tor sau, n lipsa unei asemenea misiuni n statul de re edin , de c tre eful postului consular ministerului afacerilor externe al statului de re edin sau autorit ii desemnate de acest minister. 133

ART. 22 Na ionalitatea func ionarilor consulari 1. Func ionarii consulari trebuie s aib n principiu na ionalitatea statului trimi tor. 2. Func ionarii consulari nu pot fi ale i dintre cet enii statului de re edin dect cu consim mntul expres al acestui stat care poate oricnd s -l retrag . 3. Statul de re edin i poate rezerva acela i drept n ceea ce prive te cet enii unui stat ter care nu snt totodat i cet eni ai statului trimi tor. ART. 23 Persoana declarat non grata 1. Statul de re edin poate n orice moment s informeze statul trimi tor c un func ionar consular este persona non grata sau c orice alt membru al personalului consular nu este acceptabil. n acest caz, statul trimi tor va rechema persoana n cauz sau va pune cap t func iilor sale n cadrul acestui post consular, dup caz. 2. Dac statul trimi tor refuz s ndeplineasc sau nu ndepline te ntr-un termen rezonabil obliga iile care i revin conform paragrafului 1 al prezentului articol, statul de re edin poate, dup caz, s retrag exequaturul persoanei n cauz sau s nceteze de a o considera ca membru al personalului consular. 3. O persoan numit membru al unui post consular poate fi declarat inacceptabil nainte de a ajunge pe teritoriul statului de re edin , sau, dac se g se te deja acolo, nainte de a intra n func ie la postul consular. Statul trimi tor trebuie, n acest caz, s retrag numirea. 4. n cazurile men ionate la paragrafele 1 i 3 din prezentul articol, statul de re edin nu este obligat s comunice statului trimi tor motivele hot rrii sale. ART. 24 Notificarea c tre statul de re edin a numirilor, sosirilor i plec rilor 1. Snt notificate ministerului afacerilor externe al statului de re edin sau autorit ii desemnate de acest minister: a) numirea membrilor postului consular, sosirea lor dup numire la postul consular, plecarea lor definitiv sau ncetarea func iilor lor, precum i orice alte schimb ri referitoare la statutul lor care pot s se produc n cursul serviciului lor la postul consular; b) sosirea i plecarea definitiv a unei persoane din familia unui membru al postului consular care locuie te mpreun cu el i, dac este cazul, faptul c o persoan devine sau nceteaz de a mai fi membru al familiei; c) sosirea i plecarea definitiv a membrilor personalului particular i, dac este cazul, ncetarea calitate; serviciului lor n aceast

134

d) angajarea i concedierea persoan elor care i au re edin a n statul de re edin ca membri ai postului consular sau ca membri ai personalului particular care au dreptul la privilegii i imunit i. 2. Cnd este posibil, sosirea i plecarea definitiv trebuie d e asemenea s fac obiectul unei notific ri prealabile.

Sec iunea a II-a ncetarea func iilor consulare ART. 25 ncetarea func iilor unui membru al unui post consular Func iile unui membru al unui post consular nceteaz ndeosebi prin: a) notificarea de c tre statul trimi tor c tre statul de re edin despre faptul c func iile lui au ncetat; b) retragerea exequaturului; c) notificarea statului de re edin c tre statul trimi tor despre faptul c el a ncetat s mai considere persoana n cauz ca membru al personalului consular. ART. 26 Plecarea de pe teritoriul statului de re edin Statul de re edin trebuie, chiar n caz de conflict armat, s acorde membrilor personalului particular, care nu snt cet eni ai statului de re edin , precum i membrilor familiilor lor care locuiesc cu ei, indiferent de na ionalitatea lor, timpul i nlesnirile necesare pentru a- i preg ti plecarea i pentru a p r si teritoriul acestui stat ntr-un termen ct mai scurt posibil dup ncetarea func iilor lor. El trebuie mai ales, dac este necesar, s pun la dispozi ia lor mijloacele de transport necesare pentru ei n i i i pentru bunurile lor, cu excep ia bunurilor dobndite n statul de re edin al c ror export este interzis n momentul plec rii. ART. 27 Protec ia localurilor i arhivelor consulare i a intereselor statului trimi tor n circumstan e excep ionale 1. n cazul ruperii rela iilor consulare ntre dou state: a) statul de r e edin este obligat, chiar n caz de conflict armat, s respecte i s protejeze localurile consulare, ca i bunurile postului i arhivele consulare; b) statul trimi tor poate ncredin a paza localurilor consulare, ca i a bunurilor care se g sesc n ele i a arhivelor consulare, unui ter acceptabil pentru statul de re edin ; c) statul trimi tor poate ncredin a protec ia intereselor sale i a celor ale cet enilor s i unui stat ter acceptabil pentru statul de re edin . 135

2. n caz de nchidere temporar sau definitiv a unui post consular, snt aplicabile prevederile alineatului a din paragraful 1 al prezentului articol. n afar de aceasta: a) dac statul trimi tor nu este reprezentat n statul de re edin printr-o misiune diplomatic , dar are un alt post consular pe teritoriul statului de re edin , acest post consular poate fi ns rcinat cu paza localurilor postului co nsular care a fost nchis, a bunurilor care se g sesc acolo i a arhivelor consulare, precum i, cu consim mntul statului de re edin , cu exercitarea func iilor consulare n circumscrip ia acestui post consular; sau b) dac statul trimi tor nu are n statul de re edin misiune diplomatic i nici un alt post consular, snt aplicabile prevederile alineatelor b i c din paragraful 1 al prezentului articol.

CAP. 2 nlesniri, privilegii i imunit i privind posturile consulare, func ionarii consulari de carier i al i membri ai unui post consular

Sec iunea I nlesniri, privilegii i imunit i privind postul consular ART. 28 nlesniri acordate postului consular pentru activitatea sa Statul de re edin acord orice nlesniri pentru ndeplinirea func iilor postului consular. ART. 29 Folosirea drapelului i a stemei na ionale 1. Statul trimi tor are dreptul de a folosi drapelul s u na ional i scutul cu stema sa de stat n statul de re edin , conform prevederilor prezentului articol. 2. Drapelul na ional al statului trimi tor poate fi arborat, iar scutul cu stema de stat poate fi a ezat pe cl direa ocupat de c tre postul consular i pe poarta sa de intrare, precum i pe re edin a efului postului consular i pe mijloacele sale de tr ansport, atunci cnd acestea snt folosite n interes de serviciu. 3. n exercitarea dreptului acordat p rin pr ezentul articol se va in e seama de legile, regulamentele i uzan ele statului de re edin . ART. 30 Localurile 1. Statul de re edin trebuie fie s faciliteze dobndirea pe teritoriul s u, n cadrul legilor i regulamentelor sale, de c tre statul trimi tor, a localurilor necesare postului consular, fie s ajute statul trimi tor s - i procure localuri n alt mod.

136

2. El trebuie, de asemenea, dac acest lucru este necesar, s ajute postul consular s ob in locuin e convenabile pentru membrii s i. ART. 31 Inviolabilitatea localurilor consulare 1. Localurile consulare snt inviolabile n m sura prev zut n prezentul articol. 2. Autorit ile statului de re edin nu pot p trunde n partea localurilor consulare pe care postul consular o folose te ex clusiv pentru nevoile muncii sale, dect cu consim mntul efului postului consular, al persoanei desemnate de acesta sau al efului misiunii diplomatice a statului trimi tor. Totu i, consim mntul efului postului consular poate fi considerat ca ob inut n caz de incendiu sau de alt sinistru care cere m suri de protec ie imediat . 3. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2 din prezentul articol, statul de re edin are obliga ia special de a lua orice m suri necesare pentru a mpiedica violarea sau deteriorarea localurilor consulare i pentru a mpiedica tulburarea lini tii postului consular sau atingerea demnit ii sale. 4. Localurile consulare, mobilierul lor i bunurile postului consular, ca i mijloacele sale de transport, nu pot face obiectul vreunei forme de rechizi ie n scopuri de ap rare na ional sau de utilitate public . n cazul cnd o expropriere ar fi necesar n aceste scopuri, vor fi luate toate m surile corespunz toare p entru a evita mpiedicarea exercit rii func iilor consulare, i statului trimi tor i va fi v rsat o indemniza ie prompt , adecvat i efectiv . ART. 32 Scutirea fiscal a localurilor consulare 1. Localurile consulare i re edin a efului postului consular de carier , asupra c rora statul trimi tor sau orice persoan ac ionnd n numele acestui stat este proprietar sau locatar, snt scutite de orice impozite i taxe de orice fel, n a ionale, regionale sau comunale, cu excep ia taxelor percepute ca remunerare pentru servicii special prestate. 2. Scutirea fiscal pr ev zut n paragraful 1 al prezentului articol nu se aplic acestor impozite i taxe cnd, dup legile i regulamentele statului de re edin , ele cad n sarcina persoanei care a contractat cu statul trimi tor sau cu persoane car e ac ioneaz n numele acestui stat. ART. 33 Inviolabilitatea arhivelor i documentelor consulare Arhivele i documentele consulare snt inviolabile n orice moment i n orice loc s-ar g si.

137

ART. 34 Libertatea de deplasare Sub rezerva legilor i a regulamentelor referitoare la zonele n care accesul este interzis sau reglementat din motive de securitate na ional , statul de re edin asigur tuturor membrilor postului consular libertatea de deplasare i de circula ie pe teritoriul s u. ART. 35 Libertatea de comunicare 1. Statul de re edin permite i protejeaz libera comunicare a postului consular pentru orice scopuri oficiale. Comunicnd cu guvernul, cu misiunile diplomatice i cu celelalte posturi consulare ale statului trimi tor, oriunde s-ar g si ele, postul consular poate folosi toate mijloacele potrivite, inclusiv curierii diplomatici sau consulari, valiza diplomatic sau consular i mesajele n cod sau cifrate. Totu i, postul consular nu poate instala i utiliza un post de radioemisie dect cu asentimentul statului de re edin . 2. Coresponden a oficial a postului consular este inviolabil . Prin ex presia "coresponden oficial " se n elege ntr eaga coresponden referitoare la postul consular i la func iile sale. 3. Valiza consular nu trebuie s fie nici deschis i nici re inut . Totu i, dac autorit ile competente ale statului de re edin au motive serioase s cread c v aliza con ine alte obiecte dect coresponden a, documentele i obiectele vizate n paragraful 4 din prezentul articol, ele pot cere ca valiza s fie deschis n prezen a lor de c tre un reprezentant autorizat al statului trimi tor. Dac autorit ile statului trimi tor refuz s satisfac cererea, valiza este napoiat la locul de origine. 4. Coletele care constituie valiza consular trebuie s po arte semne exterioare vizibile ale caracterului lor i nu pot con ine dect coresponden oficial i documente sau obiecte destinate exclusiv pentru folosin oficial . 5. Curierul consular trebuie s poarte un document oficial n care s se ateste calitatea sa i s se precizeze num rul de colete care constituie valiza consular . Af ar de cazul cnd statul de re edin consimte la aceasta, el nu trebuie s fie nici cet ean al statului de re edin , nici, cu ex cep ia cnd el este cet ean al statului trimi tor, o persoan cu re ed in a permanent n statul de re edin . n exercitarea func iilor sale, acest curier este protejat de c tre statul de re edin . El se bucur de inviolabilitatea persoan ei sale i nu poate fi supus nici unei forme de arest sau de deten iune. 6. Statul trimi tor, misiunile sale diplomatice i posturile sale consulare pot desemna curieri consulari ad-hoc. n acest caz, preved erile paragrafului 5 din prezentul articol snt de asemenea aplicabile, sub rezerva c imunit ile care snt men ionate n el vor nceta s se

138

aplice din momentul n care curierul va fi remis destinatarului valiza consular pe care o are n grij . 7. Valiza consular poate fi ncredin at comandantului unei nave sau al unui avion comercial care tr ebuie s soseasc ntr-un punct d e intrare autorizat. Acest comandant trebuie s poarte un document oficial indicnd num rul de colete care constituie valiza, dar el nu este considerat curier consular. Printr-un aranjament cu autorit ile locale competente, postul consular poate trimite pe unul din membrii s i s ia valiza, n mod direct i liber, de la comandantul navei sau al avionului. ART. 36 Comunicarea cu cet enii statului trimi tor 1. Pentru ca exercitarea func iilor consulare cu privire la cet enii statului trimi tor s fie u urat : a) fun c ionarii consulari trebuie s aib liber tatea de a comunica cu cet enii statului trimi tor i de a avea acces la ace tia. Cet enii statului trimi tor trebuie s aib aceea i libertate de a comunica cu func ionarii consulari i de a avea acces la ei; b) autorit ile competente ale statului de re edin trebuie s avertizeze f r ntrziere postul consular al statului trimi tor atunci cnd, n circumscrip ia sa consular , un cet ean al acestui stat este arestat, ncarcerat sau pus n stare de deten iune preventiv sau re inut n orice alt form de deten iune, dac cet eanul n cauz cere aceasta. Orice comunicare adresat postului consular de c tre persoana arestat , ncarcerat sau pus n stare de deten iune preventiv sau re inut n orice alt form de deten iune, trebuie, de asemenea, transmis f r ntrziere de c tre aceste autorit i. Acestea trebuie s informeze f r ntrziere persoana n cauz despre drepturile care i revin n baza prezentului alineat; c) func ionarii consulari au dreptul de a vizita pe un cet ean al statului trimi tor care este ncarcerat, n stare de deten iune preventiv sau re inut n orice alt form de deten iune, de a se ntre ine i de a purta coresponden cu el, precum i de a lua m suri pentru asigurarea reprezent rii lui n justi ie. De asemenea, ei au dreptul de a vizita pe un cet ean al statului trimi tor care se afl ncarcerat sau de inut n circumscrip ia lor n executarea unei hot rri judec tore ti. Cu toate acestea, func ionarii consulari trebuie s se ab in de a interveni n favoarea unui cet ean ncarcerat sau aflat n stare de deten iune prev entiv sau re inut n orice alt form de deten iune, dac cet eanul n cauz se opune n mod expres la aceasta. 2. Drepturile la care se refer paragraful 1 al prezentului articol trebuie s fie exercitate n conformitate cu legile i regulamentele statului de re edin , cu rezerva totu i c aceste legi i regulamente trebuie s permit deplina realizare a scopurilor pentru care snt destinate drepturile acordate n baza prezentului articol. 139

ART. 37 Informa ii n caz de deces, tutel sau curatel , de naufragiu i accident aerian Dac autorit ile competente ale statului de re edin de in informa iile corespunz toare, ele snt obligate: a) s informeze f r n trziere, n caz de deces al unui cet ean al statului trimi tor, postul consular n circumscrip ia c ruia a avut loc d ecesul: b) s notifice f r ntrziere postului consular competent toate cazurile n care numirea unui tutore sau curator apare a fi n interesul unu i cet ean minor sau incapabil al statului trimi tor. Totu i, acordarea acestei informa ii nu trebuie s prejudicieze aplicarea legilor i regulamentelor statului de re edin n ce prive te numirea acestui tutore sau curator: c) dac o nav avnd na ionalitatea statului trimi tor naufragiaz sau e ueaz n marea teritorial sau n apele interioare ale statului de re edin sau dac un avion nmatriculat n statul trimi tor sufer un accident pe teritoriul statului de re edin , s informeze f r ntrziere postul consular cel mai apropiat de locul unde s-a produs accidentul. ART. 38 Comunicarea cu autorit ile statului de re edin 1. n exercitarea func iilor lor, func ionarii consulari pot s se adreseze: a) autorit ilor locale competente ale circumscrip iei lor consulare; b) autorit ilor centrale competente ale statului de re edin dac i n m sura n care acest lucru este admis de legile, regulamentele i uzan ele statului de re edin sau de acordurile interna ionale respective. ART. 39 Drepturi i taxe consulare 1. Postul consular poate percepe pe teritoriul statului de re edin drepturile i taxele pe care legile i regulamentele statului trimi tor le prev d pentru actele consulare. 2. Sumele percepute cu titlu de drepturi i taxe prev zute n paragraful 1 al prezentului articol i chitan ele aferente lor snt exonerate de orice impozite i tax e n statul de re edin .

Sec iunea a II-a Facilit i, privilegii i imunit i privind func ionarii consulari de carier i ceilal i membri ai postului consular ART. 40 Protec ia func ionarilor consulari

140

Statul de re edin va trata p e func ionarii consulari cu respectul cuvenit i va lua toate m surile necesare pentru a mpiedica orice atingere adus persoanei, libert ii i demnit ii lor. ART. 41 Inviolabilitatea personal a func ionarilor consulari 1. Func ionarii consulari nu pot fi pu i n stare de arest sau de deten iune preventiv dect n caz de crim grav i n urma unei hot rri a autorit ilor judiciare competente. 2. Cu excep ia cazului prev zut n paragraful 1 al prezentului articol, func ionarii consulari nu pot fi ncarcera i sau supu i vreunei alte forme de limitare a libert ii lor personale, dect n executarea unei hot rri judec tore ti definitive. 3. Cnd o procedur penal este angajat mpotriva unui func ionar consular, acesta este obligat s se prezinte n fa a autorit ilor comp etente. Totu i, procedura trebuie s fie condus cu menajamentele care se cuvin func ionarului consular n virtutea pozi iei sale oficiale i, cu excep ia cazului prev zut n paragraful 1 al prezentului articol, n asemenea mod nct ea s stnjeneasc ct mai pu in posibil exercitarea func iilor consulare. Atunci cnd, n mprejur rile men ionate n paragraful 1 din prezentul articol, a devenit necesar ca func ionarul consular s fie pus n stare de deten iune preventiv , procedura ndreptat mpotriva lui trebuie s fie deschis n termenul cel mai scurt. ART. 42 Notificarea cazurilor de arestare, deten iune sau de urm rir e n caz de arestare, deten iune preventiv a unui membru al personalului consular sau de urm rire penal angajat mpotriva lui, statul de re edin este obligat s pr evin nentrziat pe eful de post consular. Dac acesta din urm este el nsu i vizat de una din aceste m suri, statul de re edin trebuie s informeze despre acest lucru statul trimi tor, pe cale diplomatic . ART. 43 Imunitatea de jurisdic ie 1. Func ionarii consulari i angaja ii consulari nu pot fi chema i n fa a autorit ilor judiciare i administrative ale statului de re edin pentru actele s vr ite n ex ercitarea func iilor consulare. 2. Totu i, prevederile paragrafului 1 din prezentul articol nu se aplic n caz de ac iune civil : a) care rezult din ncheierea unui contract de c tre un consular sau un angajat consular, pe care acesta nu l-a ncheiat n mod expres sau implicit n calitatea sa de mandatar al statului trimi tor; sau 141

b) intentat de un ter pentru o pagub rezultnd dintr-un accident cauzat n statul de re edin de un vehicul, o nav sau de o aeronav . ART. 44 Obliga ia de a depune ca martor 1. Membrii postului consular pot fi chema i s depun ca martori n cursul procedurilor judiciare i administrative. Angaja ii consulari i membrii personalului de serviciu nu trebuie s refuze s depun ca martori, cu excep ia cazurilor men ionate n paragraful 3 al prezentului articol. Dac un func ionar refuz s depun ca martor, nici o m sur coercitiv sau alt sanc iune nu i se poate aplica. 2. Autoritatea care solicit m rturia trebuie s evite a mpiedica un func ionar consular n ndeplinirea func iilor sale. El poate s ob in m rturia lui la r e edin a lui sau la postul consular, sau s accepte o declara ie scris din partea sa ori de cte ori acest lucru este posibil. 3. Membrii postului consular nu snt obliga i s depun m rturie asupra faptelor care au leg tur cu ex ercitarea func iilor lor i s prezinte coresponden a i documentele oficiale referitoare la acestea. Ei au, de asemenea, dreptul de a refuza s d epun m rturie n calitate de exper i asupra legisla iei statului trimi tor. ART. 45 Renun area la privilegii i imunit i 1. Statul trimi tor poate renun a la privilegiile i imunit ile unui membru al postului consular, prev zute n articolele 41, 43 i 44. 2. Renun area trebuie s fie ntotdeauna expres , sub rezerva dispozi iilor paragrafului 3 din prezentul articol i trebuie s fie comunicat n scris statului de re edin . 3. Dac un func ionar consular sau un angajat consular angajeaz o procedur ntr-o materie n care ar beneficia de imunitatea de jurisdic ie n virtutea art. 43, el nu poate invoca imunitatea de jurisdic ie fa de nici o cerere reconven ional legat direct de cererea principal . 4. R enun area la imunitatea de jurisdic ie pentru o ac iune civil sau administrativ nu poate fi socotit c implic renun area la imunitate n ceea ce prive te m surile de executare a hot rrii, pentru care este necesar o renun are distinct . ART. 46 Scutirea de nmatriculare a str inilor i de permise de edere 1. Func ionarii consulari i angaja ii consulari, precum i membrii familiei lor care locuiesc mpreun cu ei, snt scuti i de toate obliga iile prev zute de legile i regulamentele statului de re edin n materie de nmatriculare a str inilor i de permise de eder e.

142

2. Totu i, dispozi iile paragrafului 1 din prezentul articol nu se aplic nici func ionarului consular care nu este angajat perman ent al statului trimi tor sau care exercit o activitate particular cu caracter lucrativ n statul de re edin , nici unui membru al familiei sale. ART. 47 Scutirea de permise de munc 1. Membrii postului consular snt scuti i, n ce prive te serviciile aduse statului trimi tor, de obliga iile pe care legile i regulamentele statului de re edin referitoare la folosirea minii de lucru str ine le impun n materie de permise de munc . 2. Membrii personalului particular al func ionarilor consulari i angaja ilor consulari snt scuti i de obliga iile men ionate la paragraful 1 din prezentul articol, dac ei nu ex ercit nici o alt ocupa ie particular cu caracter lucrativ n statul de re edin . ART. 48 Scutirea de regimul de securitate social 1. Sub rezerva dispozi iilor paragrafului 3 din prezentul articol membrii postului consular i membrii familiei lor care locuiesc mpreun cu ei snt scuti i, n ceea ce prive te serviciile aduse statului trimi tor, de dispozi iile de securitate social care pot fi n vigoare n statul de re edin . 2. Scutirea prev zut la paragraful 1 al prezentului articol se aplic i membrilor personalului particular care snt n serviciul exclusiv al membrilor postului consular, cu condi ia: a) ca ei s nu fie cet eni ai statului de re edin sau s nu- i aib re edin a permanent n acest stat; i b) ca ei s fie supu i dispozi iilor de securitate social care snt n vigoare n statul trimi tor sau ntr-un stat ter . 3. Membrii postului consular care au n serviciul lor persoane c rora scutirea prev zut la paragraful 2 din prezentul articol nu li se aplic , trebuie s respecte obliga iile pe care dispozi iile de securitate social ale statului de re edin le impun celui care angajeaz . 4. Scutirea prev zut la paragrafele 1 i 2 din prezentul articol nu exclude participarea voluntar la regimul de securitate social al statului de re edin , n m sura n care ea este admis de acest stat. ART. 49 Scutirea fiscal 1. Func ionarii consulari i angaja ii consulari, precum i membrii familiei lor care locuiesc mpreun cu ei, snt scuti i de orice impozite i taxe, personale sau reale, na ionale, regionale i comunale, cu excep ia: 143

a) impozitelor indirecte ncorporate n mod normal n pre ul m rfurilor sau serviciilor; b) impozitelor i taxelor pe bunurile imobile particulare situate pe teritoriul statului de re edin , sub rezerva dispozi iilor articolului 32; c) drepturilor de succesiune i de muta ie percepute de c tre statul de re edin , sub rezerva prevederilor paragrafului b al articolului 51; d) impozitelor i taxelor pe veniturile particulare, inclusiv c tigurile n capital, care- i au sursa n statul de re edin , i a impozitelor pe capital prelevate asupra investi iilor efectuate n ntreprinderi comerciale sau financiare situate n statul de re edin ; e) impozitelor i tax elor percepute ca remunerare a serviciilor particulare prestate; f) taxelor de nregistrare, de gref , de ipotec i de timbru, sub rezerva dispozi iilor articolului 32. 2. Membrii personalului de serviciu snt scuti i de impozite i taxe pe salariile pe care le primesc pentru serviciile lor. 3. Membrii postului consular care angajeaz persoane ale c ror retribu ii sau salarii nu snt scutite de impozitul pe venit n statul de re edin trebuie s respecte obliga iile pe care legile i regulamentele acestui stat le impun n materie de percepere a impozitului pe venit celor care angajeaz . ART. 50 Scutirea de taxe vamale i de control vamal 1. n conformitate cu dispozi iile legislative i regulamentare pe care le poate adopta, statul de re edin autoriz in trarea i acord scutirea de orice taxe vamale, impozite i alte redeven e conexe, cu excep ia cheltuielilor de depozitare, de transport i a cheltuielilor pentru servicii similare, pentru: a) obiectele destinate folosirii oficiale a postului consular: b) obiectele de uz personal al func ionarului consular i al membrilor familiei sale care locuiesc mpreun cu el, inclusiv efectele destin ate instal rii sale. Articolele de consum nu trebuie s dep easc cantit ile necesare pentru folosirea lor direct de c tre cei interesa i. 2. Angaja ii consulari beneficiaz de privilegiile i scutirile prev zute la paragraful 1 din prezentul articol n ceea ce prive te obiectele importate cu ocazia primei lor instal ri. 3. Bagajele personale nso ite de func ionarii consulari i de membrii familiei lor care locuiesc mpreun cu ei snt scutite de control vamal. Ele nu pot fi supuse controlului dect dac exist motive serioase s se presupun c ele con in alte obiecte dect cele men ionate la alineatul b al paragrafului 1 din prezentul articol sau obiecte al c ror import sau export este interzis de c tre legile i regulamentele statului de re edin sau supus legilor i

144

regulamentelor sale de carantin . Acest control nu poate avea loc dect n prezen a func ionarului consular sau a membrului familiei sale, interesat. ART. 51 Succesiunea unui membru al postului consular sau a unui membru al familiei sale n caz de deces al unui membru al postului consular sau al unui membru al familiei sale care locuia mpreun cu el, statul de re edin este obligat: a) s permit exportul bunurilor mobile ale defunctului, cu excep ia celor care au fost dobndite n statul de re edin i care fac obiectul unei prohibi ii de export n momentul decesului; b) s nu perceap taxe na ionale, regionale sau comunale de succesiune sau de muta ie asupra bunurilor mobile a c ror prezen n statul de re edin se datora exclusiv prezen ei n acest stat a defunctului n calitate de membru al postului consular sau de membru al familiei unui membru al postului consular. ART. 52 Scutirea de presta ii personale Statul de re edin trebuie s scuteasc pe membrii postului consular i pe membrii familiei lor care locuiesc mpreu n cu ei de orice presta ie personal i de orice serviciu de interes public, indiferent de caracterul lui, ca i de sarcinile militare, cum ar fi rechizi iile, contribu iile i ncartiruirile militare. ART. 53 nceputul i ncetarea privilegiilor i imunit ilor consulare 1. Orice membru al postului consular beneficiaz de privilegiile i imunit ile prev zute n prezenta conven ie de la intrarea sa pe teritoriul statului de re edin pentru a ajunge la post sau, dac se g se te deja pe acest teritoriu, din momentul intr rii sale n func ie la postul consular. 2. Membrii familiei unui membru al postului consular care locuiesc cu el, precum i membrii personalului s u particular, beneficiaz de privilegiile i imunit ile prev zute n prezenta conven ie, ncepnd cu una din datele urm toare: aceea de cnd membrul respectiv al postului consular se bucur de privilegii i imunit i conform paragrafului 1 al prezentului articol; aceea a intr rii lor pe teritoriul statului d e re edin sau aceea la care ei au devenit membrii ai acestei familii sau ai personalului particular respectiv. 3. Cnd func iile unui membru al postului consular nceteaz , privilegiile i imunit ile sale, precum i acelea ale membrilor familiei sale care locuiesc mpreun cu el sau ale membrilor personalului s u particular nceteaz n mod normal la prima din datele urm to are: n momentul n care persoana n cauz p r se te ter itoriul statului de re edin sau la expirarea 145

unui termen rezonabil care i va fi fost acordat n acest scop, dar el subzist pn n acest moment, chiar n caz de conflict armat. n ce prive te persoanele men ionate la paragraful 2 din prezentul articol, privilegiile i imunit ile lor nceteaz din momentu l cnd ele nceteaz s mai locuiasc mpreu n sau s mai fie n serviciul unui membru al postului consular, cu rezerva totu i c , dac aceste persoane inten ioneaz s p r seasc teritoriul statului de re edin ntr-un termen rezonabil, privilegiile i imunit ile lor subzist pn n momentul plec rii lor. 4. Totu i, n ceea ce prive te actele s vr ite de un func ionar consular sau de un angajat consular n exercitarea func iilor sale, imunitatea de jurisdic ie subzist f r limit de durat . 5. n caz de deces al unui membru al postului consular, membrii familiei sale care locuiau mpreun cu el continu s se bucure de privilegiile i imunit ile de care beneficiaz , pn la prima din datele urm toare: aceea la care ei p r sesc teritoriul statului de re edin sau la expirarea unui termen rezonabil care le va fi fost acordat n acest scop. ART. 54 Obliga iile statelor ter e 1. Dac fun c ionarul consular traverseaz teritoriul sau se g se te pe teritoriul unui stat ter care i-a acordat o viz , n cazul n care aceasta este necesar , pentru a se duce s - i preia func iile sau s ajung la post, sau pentru a se ntoarce n statul trimi tor, statul ter i va acorda imunit ile prev zute n celelalte articole din prezenta conven ie care pot fi necesare pentru a-i permite trecerea sau napoierea. Statul ter va proceda la fel pentru membrii familiei care locuiesc mpreun i care ben eficiaz de privilegii i imunit i, cnd ace tia nso esc pe func ionarul consular sau c l toresc separat pentru a i se al tura sau pentru a se napoia n statul trimi tor. 2. n condi iile similare celor prev zute la paragraful 1 din prezentul articol, statele ter e nu trebuie s mpiedice trecerea pe teritoriul lor a celorlal i membri ai postului consular i a membrilor familiilor lor care locuiesc mpreun cu ei. 3. Statele ter e vor acorda coresponden ei oficiale i celorlalte comunic ri oficiale aflate n tranzit, inclusiv mesajelor n cod sau cifrate, aceea i libertate i aceea i protec ie pe care statul de re edin este obligat s le acorde n virtutea prezentei conven ii. Ele vor acorda curierilor consulari c rora le-a fost eliberat viz , dac aceasta este necesar , precum i valizelor consulare aflate n tranzit, aceea i inviolabilitate i aceea i protec ie pe care statul de re edin este obligat s le acorde n baza prezentei conven ii. 4. Obliga iile statelor ter e prev zute n paragrafele 1, 2 i 3 ale prezentului articol se aplic i persoanelor men ionate n aceste paragrafe, ca i comunic rilor oficiale i valizelor consulare, cnd prezen a lor pe teritoriul statului ter este datorat unui caz de for major . 146

ART. 55 Respectarea legilor i regulamentelor statului de re edin 1. F r prejudicierea privilegiilor i imunit ilor lor, toate persoanele care beneficiaz de aceste privilegii i imunit i au datoria de a respecta legile i regulamentele statului de re edin . Ele au de asemenea datoria de a nu se amesteca n trebu rile interne ale acestui stat. 2. Localurile consulare nu vor fi folosite ntr-un mod incompatibil cu exercitarea func iilor consulare. 3. Dispozi iile paragrafului 2 din prezentul articol nu exclud posibilitatea instal rii ntr-o parte a cl dirii n care se g sesc localurile postului consular, a birourilor altor organisme sau agen ii, cu condi ia ca localurile afectate acestor birouri s fie separate de acelea care snt folosite de c tre postul consular. n acest caz, aceste birouri nu snt co nsiderate, conform prezentei conven ii, ca f cnd parte din localurile consulare. ART. 56 Asigurarea contra pagubelor cauzate ter ilor Membrii postului consular trebuie s se conformeze tuturor obliga iilor impuse de legile i regulamentele statului de re edin n materie de asigurare de r spundere civil pentru utilizarea oric rui vehicul, nav sau aeronav . ART. 57 Dispozi ii speciale referitoare la ocupa ia particular cu caracter lucrativ 1. Func ionarii consulari de carier nu vor exercita n statul de re edin nici o activitate profesional sau comercial n profitul lor personal. 2. Privilegiile i imunit ile prev zute n prezentul capitol nu snt acordate: a) angaja ilor consulari i membrilor personalului de serviciu care exercit n statul de re edin o activitate particular cu caracter lucrativ: b) membrilor familiei unei persoane men ionate la alineatul a din prezentul paragraf i membrilor personalului s u particular; c) membrilor familiei unui membru al postului consular care exercit ei n i i n statul de re edin o activitate particular cu caracter lucrativ.

CAP. 3 Regimul aplicabil func ionarilor consulari onorifici i posturilor consulare conduse de ei

ART. 58 Dispozi ii generale privind facilit ile, privilegiile i imunit ile

147

1. Articolele 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 i 39, paragraful 3 din articolul 54 i paragrafele 2 i 3 din articolul 55 se aplic i posturilor consulare conduse d e un func ionar consular onorific. n afar de aceasta, facilit ile, privilegiile i imunit ile acestor posturi consulare snt reglementate de articolele 59, 60, 61 i 62. 2. Articolele 42 i 43, paragraful 3 din articolul 44, articolele 45 i 53 i paragr aful 1 din articolul 55 se aplic i func ionarilor consulari onorifici. n afar de aceasta, facilit ile, privilegiile i imunit ile acestor func ionari consulari snt reglementate d e articolele 63, 64, 65, 66 i 67. 3. Privilegiile i imunit ile prev zute n prezenta conven ie nu snt acordate membrilor familiei unui func ionar consular onorific sau unui angajat consular care este angajat ntr-un post consular condus de un func ionar consular onorific. 4. Schimbul de valize consulare ntre dou posturi consulare situate n ri diferite i conduse de func ionari consulari onorifici este admis numai sub rezerva consim mntului celor dou state de re edin . ART. 59 Protec ia localurilor consulare Statul de re edin ia m surile necesare pentru a proteja localurile consulare ale unui post consular condus de un func ionar consular onorific i pentru a mpiedica violarea sau deteriorarea lor i tulburarea lini tii sau atingerea demnit ii postului consular. ART. 60 Scutirea fiscal a localurilor consulare 1. Localurile consulare ale unui post consular condus de un func ionar consular onorific, al c ror proprietar sau locatar este statul trimi tor, snt scutite de orice impozite i taxe de orice natur , na ionale, regionale sau comunale, cu excep ia taxelor percepute ca remunera ie pentru servicii particulare prestate. 2. Scutirea fiscal prev zut la paragraful 1 din prezentul articol nu se aplic acestor impozite i taxe atunci cnd, conform legilor i regulamentelor statului de re edin , ele cad n sarcina persoanei care a contractat cu statul trimi tor. ART. 61 Inviolabilitatea arhivelor i documentelor consulare Arhivele i documentele consulare ale unui post consular condus de un func ionar consular onorific snt inviolabile n orice moment i n orice loc s-ar g si, cu condi ia ca ele s fie separate de celelalte hrtii i documente i, n special, de coresponden a particular a efului de post consular i a oric rei persoane care lucreaz cu el, ca i de bunurile, c r ile sau documentele care se refer la profesiunea sau la comer ul lor. 148

ART. 62 Scutirea vamal n con formitate cu dispozi iile legislative i regulamentare pe care le poate adopta, statul de re edin acord intrarea i scutirea de orice tax e vamale, impozite i de alte redeven e conexe, cu excep ia cheltuielilor de depozitare, de transport i a cheltuielilor pentru servicii similare, pentru urm toarele obiecte, cu condi ia ca ele s fie destinate exclusiv folosirii oficiale a unui post consular condus de un func ionar consular onorific: steme, drapele, firme, tampile i sigilii, c r i, imprimate oficiale, mobilierul de birou, materialul i rechizitele de birou i obiectele similare furnizate postului consular de c tre statul trimi tor sau la cererea sa. ART. 63 Procedur penal Dac mpotriva unui func ionar consular onorific este angajat o procedur penal , acesta este obligat s se prezin te n fa a autorit ilor competente. Totu i, procedura trebuie s fie condus cu menajamentele care se cuvin func ion arului consular onorific n baza pozi iei sale oficiale i, n afar de cazul cnd el se afl n stare de arest sau de deten iune, n a a fel nct exercitarea func iilor sale consulare s fie stingherit ct mai pu in posibil. Atunci cnd apare necesitatea ca un func ionar consular onorific s fie pus n star e de deten iune preventiv , procedura ndreptat mpotriva lui trebuie s fie deschis n termenul cel mai scurt. ART. 64 Protec ia func ionarului consular onorific Statul de re edin este obligat s acorde fun c ionarului consular ono rific protec ia care poate fi necesar n baza pozi iei sale oficiale. ART. 65 Scutirea de nmatriculare a str inilor i de permise de edere Func ionarii consulari onorifici, cu excep ia acelora care exercit n statul de re edin o activitate profesional sau comercial n profitul lor personal, snt scuti i de toate obliga iile prev zute de legile i regulamentele statului de re edin n materie de nmatriculare a str inilor i de permise de edere. ART. 66 Scutire fiscal Func ionarul consular onorific este scutit de orice impozite i taxe asupra indemniza iilor i onorariilor pe care le prime te de la statul trimi tor pentru exercitarea func iilor consulare. ART. 67 Scutirea de presta ii personale 149

Statul de re edin trebuie s scuteasc pe func ionarii consulari onorifici de orice presta ie personal i de orice serviciu de interes public, indiferent de natura lui, precum i de sarcinile militare ca rechizi ii, contribu ii militare. ART. 68 i ncartiruiri

Caracterul facultativ al institu iei func ionarilor consulari onorifici Fiecare stat este liber s hot rasc dac va numi sau va primi func ionari consulari onorifici.

CAP. 4 Dispozi ii generale

ART. 69 Agen ii consulari care nu snt efi de post consular 1. Fiecare stat este liber s hot rasc dac va stabili sau va admite agen ii consulare girate de c tre agen i consulari care nu au fost desemn a i ca efi de post consular de c tre statul trimi tor. 2. Condi iile n care agen iile consulare men ionate n paragraful 1 din prezentul articol pot s - i exercite activitatea, precum i privilegiile i imunit ile de care pot s se bucure agen ii consulari care le gireaz snt fixate prin acord ntre statul trimi tor i statul de re edin . ART. 70 Ex ercitarea func iilor consulare de c tre o misiune diplomatic 1. Dispozi iile prezentei conven ii se aplic , de asemenea, n m sur a n care contextul o permite, i la exercitarea func iilor consulare de c tre o misiune diplomatic . 2. Numele membrilor misiunii diplomatice ata a i sec iei consulare sau ns rcina i n alt mod cu exercitarea func iilor consulare ale misiunii snt notificate ministerului afacerilor externe al statului de re edin sau autorit ilor desemnate de acest minister. 3. n exercitarea func iilor consulare, misiunea diplomatic poate s se adreseze: a) autorit ilor locale din circumscrip ia consular ; b) autorit ilor centrale ale statului de re edin , dac legile, regulamentele i uzan ele statului de re edin sau acordurile interna ionale respective permit aceasta. 4. Privilegiile i imunit ile membrilor misiunii diplomatice, men iona i n paragraful 2 din prezentul articol, continu s fie determinate de regulile dreptului interna ional privind rela iile diplomatice. ART. 71 Cet eni ai statului de re edin i persoane care au re edin a permanent n acest stat 150

1. Dac statul de re edin nu acord func ionarilor consulari, care snt cet eni ai statului de re edin sau care au re edin a permanent n acest stat, facilit i, privilegii i imunit i suplimentare, ace tia nu beneficiaz dect de imunitatea de jurisdic ie i de inviolabilitatea personal pentru actele oficiale ndeplinite n exercitarea func iilor lor i de privilegiul prev zut n paragraful 3 al articolului 44. n ceea ce prive te ace ti func ionari consulari, statul de re edin trebuie, de asemenea, s respecte obliga ia prev zut n articolul 42. Dac mpotriva unui asemenea func ionar consular se angajeaz o ac iune penal , procedura trebuie s fie condus , n afar de cazul cnd persoana n cauz se afl n stare de arest sau de deten iune, n a a fel n ct exercitarea func iilor consulare s fie stingherit ct mai pu in posibil. 2. Ceilal i membri ai postului consular care snt cet eni ai statului de re edin sau care au re edin a permanent n acest stat, membrii familiei lor, precum i membrii familiilor func ionarilor consulari men iona i n paragraful 1 al prezentului articol, nu beneficiaz de facilit i, privilegii i imunit i dect n m sura n care acestea le snt acordate de c tre statul de re edin . Membrii familiei unui membru al postului consular i membrii personalului particular care snt ei n i i cet eni ai statului de re edin sau au re edin a perman ent n acest stat nu beneficiaz , de asemenea, de facilit i, privilegii i imunit i dect n m sura n care acestea le snt acordate de c tr e statul de re edin . Totu i, statul de re edin trebuie s i exercite jurisdic ia asupra acestor persoane astfel nct s nu mpiedice n mod excesiv exercitarea func iilor postului consular. ART. 72 Nediscriminarea 1. n aplicarea dispozi iilor prezentei conven ii, statul de re edin nu va face discrimin ri ntre state. 2. Totu i, nu vor fi considerate ca discriminatorii: a) faptul c statul de re edin aplic restrictiv una din dispozi iile prezentei conven ii, ntruct ea este astfel aplicat posturilor sale consulare n statul trimi tor; b) faptul c statele i acord reciproc, prin cutum sau prin acord, un tratament mai favorabil dect cel cerut de dispozi iile prezentei conven ii. ART. 73 Raportul dintre prezenta conven ie i celelalte acorduri interna ionale 1. Dispozi iile prezentei conven ii nu aduc atingere celorlalte acorduri interna ionale n vigoare n rela iile dintre statele p r i la aceste acorduri.

151

2. Nici o dispozi ie din prezenta conven ie nu poate mpiedica statele s ncheie acorduri interna ionale care s con firme, s completeze sau s dezvolte dispozi iile acesteia, sau care s extind sfera lor de aplicare.

CAP. 5 Dispozi ii finale

ART. 74 Semnarea Prezenta conven ie va fi deschis spre semnare tuturor statelor membre ale Organiza iei Na iunilor Unite sau ale unei institu ii specializate, precum i oric rui stat parte la Statutul Cur ii Interna ionale de Justi ie i oric rui alt stat invitat de c tre Adunarea general a Organiza iei Na iunilor Unite s devin parte la conven ie, dup cum urmeaz : pn la 31 octombrie 1963, la Ministerul Feder al al Afacerilor Externe al Republicii Austria, i apoi, pn la 31 martie 1964, la sediul Organiza iei Na iunilor Unite, la New Yo rk. ART. 75 Ratificare a Prezenta conven ie va fi supus ratific rii. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Organiza iei Na iunilor Unite. ART. 76 Aderarea Prezenta conven ie v a r mne deschis pentru aderar e oric rui stat apar innd uneia din cele patru categorii men ionate n articolul 74. Instrumentele de ader are vor fi remise secretarului general al Organiza iei Na iunilor Unite. ART. 77 Intrarea n vigoare 1. Prezenta conven ie va intra n vigoare dup treizeci de zile de la data depunerii pe lng secretarul general al Organiza iei Na iunilor Unite a celui de-al 22-lea instrument de ratificare sau de aderare. 2. Pentru fiecare din statele care vor ratifica conven ia sau vor adera la ea dup depunerea celui de-al 22-lea instrument de ratificare sau de aderare, conven ia va intra n vigoare dup treizeci de zile de la depunerea de c tre acest stat a instrumentului s u de ratificare sau de aderare. ART. 78 Notific general rile secretarului 152

Secretarul general al Organiza iei Na iunilor Unite va notifica tuturor statelor apar innd uneia din cele patru categorii men ionate n articolul 74: a) semnarea prezentei conven ii i depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare, conform articolelor 74, 75 i 76; b) data la care prezenta conven ie va intra n vigoare, conform articolului 77. ART. 79 Valabilitatea textelor Originalul prezentei conven ii, ale c rui texte englez, chinez, spaniol, francez i rus au aceea i valabilitate, va fi depus la secretarul general al Organiza iei Na iunilor Unite care va trimite cte o copie cer tificat conform tuturor statelor ap ar innd uneia din cele patru categorii men ionate la articolul 74. Drept pentru care subsemna ii plenipoten iari, mputernici i n mod cuvenit de c tre guvernele lor respective, au semnat prezenta conven ie. ntocmit la Viena la 24 aprilie 1963.

153

BIBLIOGRAFIE SELECTIV RECOMANDAT

1. Anghel, Ion M. - Dreptul diplomatic i consular - Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1996 2. Anghel, Ion M. - Drept diplomatic i consular - vol. II, Edi ia a II-a rev zut i ad ugit , Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2002 3. Bonciog, Aurel - Drept consular - Ed. Funda iei Romnia de MineBucure ti, 1996 4. Feltham, R.G. - Introducere n dreptul i p ractica diploma iei - Bucure ti, Editura ALL, 1996 5. Iacob, Gh. - Introducere n diploma ie - Editura Funda iei "AXIS", la i, 1998 6. Mazilu, Dumitru Diploma ia. Drept diplomatic i consular Ed. LUMINA LEX, Bucure ti, 2003 7. N stase, Ad rian; Aurescu, Bo gdan; Glea, Ion Drept diplomatic i consular. Sinteze pentru examen Ed. All Beck, 2002 8. N stase, Dan Dr ept diplomatic i consular Ed. Funda iei Romnia de Mine, Bucure ti, 2006

154