Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

Proiectul Phare TVET RO 200 !0"#$"%&'0%'0"'02'0"'0('0"

MECICNDIPT / IP

AU)ILIAR CURRICULAR
CLASA a )I

MODULUL*
SERVIREA PREPARATELOR +I ,-UTURIOR

DOMENIU* INDUSTRIE ALIMENTARNIVEL* 2 CALI.ICARE* LUCRTOR /N A0ROTURISM

Martie 2001

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

AUTOR * 2ro3' V/4 RAMONA, 0RUPUL +COLAR A0RICOL ALE)ANDRIA

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

CUPRINS
Introducere""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""# Descrierea a$entului economic"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""% nit&'i de competen'&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""( Acti)itatea nr 1* +i,& documentare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Acti)itatea nr !* +i,& documentare""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""". Acti)itatea nr /* +i,& documentare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0 Acti)itatea nr #* +i,& documentare"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""0 Acti)itatea nr %* +i,& de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11 Acti)itatea nr (* +i,& de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11 Acti)itatea nr -* +i,& de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1! Acti)itatea nr .*2oc de rol""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1/ Acti)itatea nr 0* 2oc de rol """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1# Acti)itatea nr 11* 3ucru indi)idual"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1% Acti)itatea nr 11* E4erci'iu""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1( Acti)itatea nr 1!* E4erci'iu""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1Acti)itatea nr 1/* +i,& de obser)are"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """1. Acti)itatea nr 1#* Aritmo$raf"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""10 Acti)itatea nr 1%*Miniproiect"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!1 Acti)itatea nr 1( * +i,& de lucru""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!1 Acti)itatea nr 1-* E4erci'iu""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!! Acti)itatea nr 1.* E4erci'iu""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!/ Acti)itatea nr 10* E4erci'iu"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!# Acti)itatea nr !1 * +i,& de lucru"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!( Acti)itatea nr !1* 5tudiu de ca6""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!2urnal de practic&"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!. 7iblio$rafie""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""!0

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

INTRODUCERE
Materialul de n)&'are se adresea6& ele)ilor8 clasei a 9I*a an de completare 8 lucr&tor n a$roturism n )ederea pre$:tirii e4amenul de certificare a competen'elor profesionale pentru ni)elul II de calificare8 precum ,i profesorilor ,i mai,trilor instructori implica'i n pre$&tirea acestora" 5copul pre6entului material de n)&'are este dob;ndirea de abilit&'i ,i cuno,tin'e care s& le permit& ncadrarea la un loc de munc& sau continuarea pre$&tirii la ni)elul III" Acest material a fost elaborat pe ba6a unit&'ilor de competen'e ,i a competen'elor pre)&6ute n 5"P"P8 tin;nd seama de con'inuturile tematice din pro$ramele ,colare" Adaptarea la noile cerin'e ale economiei de pia'&8 presupune nsu,irea acelor competen'e care s& de6)olte n r;ndul ele)ilor naltul profesionalism8 ini'iati)a8 perspicacitatea8 abilitatea de a opera eficace ntr*un cadru economic dinamic ,i concuren'ial" Pentru asi$urarea premiselor inte$r&rii profesionale a absol)en'ilor pe pia'a muncii8 c;t ,i pentru formarea profesional& continu&8 este ne)oie de fle4ibilitate ,i adaptare la tipurile de competen'e identificate ca fiind necesare n pre6ent ,i mai ales n )iitor pe o pia'& a muncii aflat& n continu& schimbare ,i adaptare la cerin'ele impuse de de6)oltarea economic&" Competen'ele tehnice speciali6ate specifice modulului dau posibilitatea ele)ilor ca la finalul unei sec)en'e de pre$&tire practic& reali6at& cu profesorul de specialitate ,i/sau cu maistrul instructor s&< or$ani6e6e ,i s& conduc& acti)it&'i n cadrul companiilor din domeniul ser)iciilor= diri>e6e acti)itatea echipei= fundamente6e strate$ii= monitori6e6e acti)itatea de ser)ire" Au4iliarul curricular este un material care cuprinde informa'ii ce )in in spri>inul profesorului ,i al ele)ului" El ofer& su$estii metodolo$ice pentru acti)it&'ile practice Toate acti)it&'ile ,i e4erci'iile propuse ele)ilor spre re6ol)are urm&resc atin$erea criteriilor de performant& n condi'iile de aplicabilitate stabilite n Standardele de Pre$&tire Profesional&" Acti)it&'ile pre6entate n acest $hid pre$&tesc ele)ii n )ederea e)alu&rii competen'elor din unit&'ile de competen'& prin probele de e)aluare pre)&6ute n standarde" " Materialul este un ndrumar pentru acti)itatea de instruire ,i e)aluare a ele)ilor8 fiind posibil& adaptarea permanent& a con'inuturilor" ATENIE 555
Con'inutul au4iliarului este doar un model" mbuntete-l !!! Acest a fost elaborat finanare Phare n proiectul de Au4iliarul se material adresea6& ele)ilor de prin la ni)elul ! de calificare profesional&8 care Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic trebuie implica'i ,i n acti)it&'i de luare a deci6iilor8 de coordonare a acti)it&'ii celorlal'i"

DESCRIEREA A0ENTULUI ECONOMIC

5ta$iul de practic& se reali6ea6a la o unitate a$roturistic& care dispune de restaurant cu apro4imati) !11 locuri ,i motel cu 111 locuri ca6are" ?estaurantul dispune de o utilare corespun6&toare cerin'elor pie'ei cuprin6;nd o sal& de ser)ire8 bar8 cofet&rie ,i teras&" 5ta$iul de practic& este reali6at de practicant n )ederea dob;ndirii competen'elor profesionale8 n conformitate cu 5tandardul de pre$&tire profesional& ,i curriculumul aprobate prin @rdin al Ministrului Educa'iei8 Cercet&rii ,i Ino)atiei" An timpul derul&rii sta$iului de pre$&tire practic&8 tutorele mpreun& cu cadrul didactic responsabil cu urm&rirea derul&rii sta$iului de pre$&tire practic& )or e)alua practicantul n permanen'&8 pe ba6a unei +i,e de obser)a'ie/e)aluare" Bor fi e)aluate at;t ni)elul de dob;ndire a competen'elor tehnice8 c;t ,i comportamentul ,i modalitatea de inte$rare a practicantului n acti)itatea a$roturistica" 3a finalul sta$iului de pre$&tire practic&8 tutorele mpreun& cu cadrul didactic responsabil cu urm&rirea derul&rii sta$iului de pre$&tire practic&8 e)aluea6& ni)elul de dob;ndire a competen'elor de c&tre practicant pe ba6a fi,ei de obser)a'ie/e)aluare8 a unei probe practice" ?e6ultatul acestei e)alu&ri )a sta la ba6a not&rii ele)ului de c&tre cadrul didactic responsabil cu derularea sta$iului de pre$&tire practic&"

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

UNITI DE COMPETEN TE6NICE SPECIALI7ATE

1%"SERVIREA PREPARATELOR +I ,UTURILOR

COMPETENTE SPECI.ICE* "8'"$Ara9:ea;< =i >ecorea;< ?2a@iile >e ?erAire "8'2$SerAe=te 2re2aratele =i B<uturile C9 Do?2o>aria aDroturi?tic< "8'($DeBara?ea;< Ee?ele C9 ?2a@iile >e ?erAire

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ActiAitatea 9r'"

.i=< >ocuEe9tar<
Micul >e:u9'FcliG >rea2ta$ o2e9 hH2erli9GI
Ara9:area Ee?ei 2e9tru Eic >e:u9

De9uEirea oBiectului >e i9Ae9tar "$>i?ta9@a >e la EarDi9ea 3ar3uriei la Blatul Ee?ei 2,($ 3ar3urii Ei:locii C9ti9?eF2e9tru Du?tareI %$cu@it 2e9tru Du?tare 8$3urculi@< 2e9tru Du?tare ,&$?erAiciul 2e9tru u9t =i DeEF>ulceataI #$2ahar 2e9tru a2< 1$,"0$cea=c< cu 3ar3urie ?u2ort =i li9Duri@< ""$3ar3urie 2e9tru 2Ji9e "2$=erAet >e 2K9;LF=erAe@elI "($2re?LrLtoare "%$2aharul cu ou< 3ierte Eoi 2e ?u2ort cu li9Duri@< "8$ Eu=tariere,oliAiere,rK=9i@< 2e9tru 2i2er " $9uELrul Ee?ei

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ActiAitatea 9r 2

.i=< >ocuEe9tar<

Ara9:area Ee?ei 2e9tru >e:u9 Ee9iu ?eEicoE2let

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ActiAitatea 9r (

.i=< >ocuEe9tar<

Ara9:area Ee?ei 2e9tru >e:u9 Ee9iu coE2let ActiAitatea 9r %

.i=< >ocuEe9tar<

Ara9:area Ee?ei 2e9tru >e:u9 Ee9iu ?iE2lu'

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ActiAitatea 9r' 8

Fi de lucru
I>e9ti3icati oBiectele >e i9Ae9tar aE2la?ate Dre?it i9 iEaDi9ea >e Eai :o? ?i 2reci;ti 2o;itia lor corecta i9 ca>rul Ei??a$e9$2lace$ului' Reali;ati 2ractic Ei??e$e9$2lace$ul corect"

OBiectul aE2la?at Dre?it

Po;itia corecta a oBiectului >e i9Ae9tar

11

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ACTIVITATEA NR' .ORMAREA DEPRINDERILOR PRIVIND E.ECTUAREA CORECTA A MISE$EN$PLACE$ ULUI ?e6ol)ati fisa indi)iduala pre6entata mai >os si ordonati corect in coloana alaturata etapele etapele efectuarii mise*en*place*ului8 pre6entate mai >os< .i=< >e lucru Eta2ele Ei?e$e9$2lace$ului +i4area meselor Aducerea fetelor de masa si ase6area acestora pe mese Aducerea farfuriilor si ase6area pe mese Aerisirea salii Aducerea tacamurilor si ase6area lor pe mese Aducerea ser)etelelor sau a ser)etelor= ase6area acestora pe mese Ase6area meselor de ser)iciuCconsolelorD Aducerea altor obiecte de ser)ire si ase6area lor la mese Aducerea si ase6area paharelor pe mese 5ter$erea prafului +i4area moltonului mise*en*place*ului Or>i9ea e3ectuarii o2eratiilor ?2eci3ice reali;arii Ei?e$e9$2lace$ului

11

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ACTIVITATEA NR' &

I>e9ti3icarea oBiectelor >e i9Ae9tar 3olo?ite la reali;area >i3eritelor ti2uri >e Ei?e$e9$2lace Fi de lucru
I9taBelul urEator ?u9t e9uEerate >i3erite oBiecte >e i9Ae9tar'Marcati cu ,,)M oBiectele >e i9Ae9tar 3olo?ite la reali;area ti2urilor >e Ei?e$e9$2lace, la aDe9tul eco9oEic" OBiecte >e Mi?e$e9$2lace >e Mi?e$e9$2lace Mi?e$e9$2lace Mi?e$e9$2lace i9Ae9tar i9taE2i9are 2e9tru Eic 2e9tru >e:u9 cu Pe9tru >e:u9 >e:u9 Ee9iu coE2let ?eEicoE2let .ar3urie ?u2ort Cutit oBi?9uit .ar3urii Ei:locii i9ti9?e .ar3urii Eari i9ti9?e Va;a cu 3lori 3urculite cutite li9Durite Ce?ti cu 3ar3urioara ?u2ort .ar3urii Eici i9ti9?e Pahare Eari 2re?aratoare .ete >e Ea?a Pahare a2a Ei9erala NuEarul Ee?ei ?erAet

1!

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ACTIVITATEA NR' # 4OC DE ROL IN CADRUL MESEI PENTRU MIC DE4UN AVETI DE SERVIT URMATORUL MENIU* Casca)al la capac @mleta Cafeacu lapte 3e$ume @ua fierte moi Paine nt si $em Pornind de la acest meniu 8 completati urmatoarea fisa de obser)atie si reali6ati practic acti)itatile propuse de re6ol)area acestei teme" .I+ DE O,SERVARE De9uEirea oBiectelor >e i9Ae9tar 9ece?are e3ectuarii Ei?e$e9$ 2lace$ului Mo>alitati >e tra9?2ort a oBiectelor >e i9Ae9tar NuEar >e oBiecte >e i9Ae9tar tra9?2ortate o>ata ReDuli >e a?e;are 2e Ea?a

Mo> >e lucru* CoE2letati i9>iAi>ual 3i?a >e oB?erAareFtiE2 >e lucru"8 Ei9I OrDa9i;ati$Aa 2e >oaua Dru2eN O Dru2a eOecuta actiAitatile

1/

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Cealalta Dru2a oB?erAa, 9otea;a ?i eAaluea;a , co93orE 3i?ei >e oB?erAare , 3olo?i9> o ?cala >e la "$8 F8$3oarte Bi9e, %$Bi9eN($?ati?3acator,2$?u3icie9t,"$ i9?u3icie9tI Se recoEa9>a ca 3iecare Dru2a ?a 3ie iE2artita ?uBDru2e care ?a e3ectue;e i9 2aralel actiAitatile'

ACTIVITATEA NR' 1 4OC DE ROL IN CADRUL MESEI PENTRU DE4UN AVETI DE SERVIT URMATORUL MENIU* $ustare preparat lichid preparat de ba6a clatite paine apa minerala )in rosu cafea Por9i9> >e la ace?t Ee9iu , coE2letati urEatoarea 3i?a >e oB?erAatie ?i reali;ati 2ractic actiAitatile 2ro2u?e >e re;olAarea ace?tei teEe' .I+- DE O,SERVARE De9uEirea oBiectelor >e i9Ae9tar 9ece?are e3ectuarii Ei?e$e9$ 2lace$ului Mo>alitati >e tra9?2ort a oBiectelor >e i9Ae9tar NuEar >e oBiecte >e i9Ae9tar tra9?2ortate o>ata ReDuli >e a?e;are 2e Ea?a

Mo> >e lucru* CoE2letati i9>iAi>ual 3i?a >e oB?erAareFtiE2 >e lucru"8 Ei9I OrDa9i;ati$Aa 2e >oaua Dru2eN O Dru2a eOecuta actiAitatile

1#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Cealalta Dru2a oB?erAa, 9otea;a ?i eAaluea;a , co93orE 3i?ei >e oB?erAare , 3olo?i9> o ?cala >e la "$8 F8$3oarte Bi9e, %$Bi9eN($?ati?3acator,2$?u3icie9t,"$ i9?u3icie9tI Se recoEa9>a ca 3iecare Dru2a ?a 3ie iE2artita ?uBDru2e care ?a e3ectue;e i9 2aralel actiAitatile'

ACTIVITATEA NR'"0 C3ucru indi)idualD /9 coloa9a A ?u9t 2re;e9tate Dru2e >e 2re2arate iar C9 coloa9a , B<uturi' Co93orE criteriilor >e a?ociere corect<, 3ace@i leD<tura C9tre eleEe9tele coloa9ei A =i eleEe9tele coloa9ei ,' A Pre2arate a P 0u?t<ri B P Pre2arate lichi>e c P Pre2arate >i9 2e?te ?i cru?tacee > P A9treuri e P Pre2arate >e Ba;< , ,<uturi 3 P Lichior 3 P Co9iac h P Vi9 ro=u i P Vi9 alB : P ,<uturi alcoolice i9>u?triale G P Vi9 alB ro;e $ >eEi?ec

TiE2 >e lucru Q 28 Ei9ute Pe9tru 3iecare 2re2arat ?au B<utur< eOeE2li3ica@i cu u9 ?ortiEe9t ?2eci3ic FeO' Co9iac P AlexandrionI

1%

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

U9itatea >ecoEtete9ta 9r'"8 CoE2ete9ta*SerAe?te 2re2aratele ?i Bauturile i9 Do?2o>aria aDroturi?tica'

ACTIVITATEA NR'"" EOercitiu* In imaginea urmatoare este prezentat mise-en-place-ul pentru dejun meniu complet. CoE2letati 3i?a >e lucru 2re;e9tata Eai :o? ?i i>e9ti3icati oBiectele >e i9Ae9tar core?2u9;atoare 3iecraui 9uEar' Corectati eAe9tualele Dre?eli' Reali;ati 2ractic Ei?e$e9$2lace$ul 2e9tru >e:u9$Ee9iu coE2let' Dati eOeE2lu >e u9 Ee9iu coE2let' SerAiti 2re2aratele eOeE2li3icate i9 Ee9iu' DeBara?ati Ea?a >e oBiectele >e ?erAire 3olo?ite ?i re3ace$ti Ei??e$e9$2lace$ul'

Fi de lucru
Nr' oBiectului >e i9Ae9tar >i9 iEaDi9e De9uEirea oBiectului

1(

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ACTIVITATEA NR'"2
EOerci@iu* I9 iEaDi9ea urEatoare e?te 2re;e9tat Ei?e$e9$2lace$ul 2e9tru Ee9iu coE2let >i9 care li2?e?c >i3erite oBiecte >e i9Ae9tar'I>e9ti3icati oBiectele care li2?e?c ?i coE2letati 3i?a >e lucru' Di?cutati Dre?elile i>e9ti3icate ?i reali;ati a2oi 2ractic Ei?e$e9$2lace$ul 2e9tru Ee9iu coE2let'

Fi de lucru
DENUMIREA O,IECTULUI DE INVENTAR CARE LIPSESTE PO7ITIONAREA CORECTA PE MASA A O,IECTULUI DE INVENTAR

1-

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ACTIVITATEA NR'"(

.I+ DE O,SERVARE TeEa*SerAirea la 3ar3urie EleAul oB?erAatRRRRRRRRRRRRR EleEe9te >e oB?erAat Einuta fi6ic& ,i )estimentar& Po6i'ia corpului n timpul lucrului Po6i'ia farfuriilorCechilibrul stabilD n timpul transportului ?espectarea re$ulilor de protocol 5er)irea propriu*6is& Data, I9tocEit oB?erAator, NuEe =i 2re9uEeRRRRRRRRRRRR SeE9<tura, Corect I9corect CuE treBuia reali;at

1.

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ACTIVITATEA NR' "%

Re;olA< urE<torul
ARITMO0RI.
Re;olAK9> ace?t aritEoDi3 Aei oB@i9e 2e coloa9a A, >e9uEirea o2era@iei >e ri>icare a oBiectelor >e i9Ae9tar >e 2e Blatul Ee?ei' ORI7ONTAL <1* MA5A P?INCIPA3A A FI3EI !* A + @? MA @BA3A 5I 5E +@3@5E5C 3A 5E?BI?EA 5A3ATE3@? +IE?TE8 C@APTE /* A +@?MA 5 PIE?EI 5I 5E +@3@5E5C 3A 5E?BI?EA MANCA? ?I3@?

#* 5E +@3@5E5TE 3A 5E?BI?EA 7A T ?I3@? %* 5I5TEM DE 5E?BI?E (* 5E TI3IFEAFA 3A P?EPA?A?EA 7A T ?I3@? IN AME5TEC -* MA5A DE 5E?BICI .* AC@PE?A EBENT A3E3E DE+ECTE A3E +ETEI DE MA5A 0* INCA3FIT@? DE +A?+ ?II 11* 5E AD CE 3A MA5A C GHEATA

A
D E , A R A S A R E

,
"' 2'

10

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

(' %' 8' ' &' #' 1' "0'

RE7OLVARE* "$DE2 N8 !*?ABIE?A8 /*TIM7A3E8 #*PAHA? 8 %*DI?ECT 8 (*5HAIE?8 -*C@N5@3A 8 .* NAP?@N 8 0*3@BE?AT@?8 11*+?APIE?A8

ACTIVITATEA NR' "8

ini proiect!lucru indi"idual# Li?ta >e Eai :o? 2oate 3i u9 Ei9i2roiect >i9 2orto3oliul t<u' COMPE$ TENA RE7OLVAT

SU,IECT!O,IECTIV

C 1" Preci6ea6& componentele calit&'ii produselor ,i ser)iciilor"

1" Calcula'i )aloarea ener$etic&Ccaloric&D a preparatului JK,ni'el din piept de pui KC?L-(! din re'etarul TipD folosind tabelele cu compo6i'ia chimic& a alimentelor din re'etarul Tip

!1

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

C !" 5er)e,te preparatele ,i b&uturile"

1" Identifica'i obiectele de in)entar de care a)e'i ne)oie pentru ser)irea urm&toarelor preparate *Ciorba de perisoare *5nitel din piept de pui= *Pr&>itur& Carpati" !" Completa'i mise*en*place*ul de nt;mpinare pentru ! persoane cu obiectele de in)entar necesare respect;nd principiulKestetic si func'ionalK" /" ?eali6a'i desenul mise*en*place*ului pentru o persoan&"+unc'ie de abilit&'ile pe care le a)e'i8 pute'i reali6a desenul manual8 cu calculatorul sau folosind cola>e" /" 5er)i'i Jla farfurie M preparatele respecti)e"

#" Debarasa'i obiectele de in)entar folosite prin metodele cele mai adec)ate" TiE2 >e lucru*"2 ore'

ACTIVITATEA NR'" Fi de lucru


I>e9ti3icati ti2ul >e Ei??e$e9$2lace >i9 iEaDi9ea >e Eai :o?, >e9uEiti oBiectele >e i9Ae9tar ?i >ati eOeE2le >e 2re2arate ?i Bauturi care ?e ?erAe?c co93orE ace?tuia' Reali;ati 2ractic ace?t Ei??e$e9$2lace 2e9tru 2atru 2er?oa9e'

!1

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ACTIVITATEA NR'"&
EOerci@iu PriAiti iEaDi9ile >e Eai :o? ?i i>e9ti3icati ti2urile >e Ei??e$e9$2lace' Dati eOeE2le >e Ee9iuri care 2ot 3i ?erAite co93orE ace?tui Ei??e$e9$2lace ?i reali;ati 2ractic ?erAirea 2re2aratului lichi> cu a:urorul lu?ului' Mi??e$e9$2lace De9uEire Ei??e$e9$2lace ?i eOeE2le >e Ee9iuri

!!

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

ACTIVITATEA NR'"#
EOerci@iu I9 taBelul urEator ?u9t 2re;e9tate oBiecte >e i9Ae9tar 3olo?ite la ?erAire'De9uEiti ace?te oBiecte '

OBiecte >e i9Ae9tar

De9uEirea oBiectului >e i9Ae9tar

!/

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

"' 2' ('

"' 2' (' %' 8' ' &' #' 1' "' 2' (' %' 8' ' &'

ACTIVITATEA NR'"1

EOerci@iu I9 taBelul urEator ?u9t 2re;e9tate ti2uri >e 2ahare 'De9uEiti ace?te 2ahare '

!#

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

1"Pahar de ap& !"Pahar de )in alb /"Pahar de )in ro,u

1"Pahar de sherrN !"Pahar de 'uic& /"Pahar de lichior

Pahare de ,ampanieC18!D

!%

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

1"Pahar de bere !"Pahar de coniac /"Pahar de OhisPN

ACTIVITATEA NR'20

Fi de lucru
Intocmiti un meniu pentru patru persoane. Identificati obiectele de inventar necesare si numarul acestora. Executati misse-en-place-ul pentru meniul ales.
!(
Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

Data'''''''''''''''''''''''Cla?a'''''''''''''''''''''''''''''0ru2a'''''''''''''''''''''''''''''''EleAu''''''''''''''''''''''''''''''''' Me9iu Nr' TacaEuri ,uc Portela9 ,uc Pahare ,uc Le9:erie ,uc Fcu 2er?oa9e Fi9Ae9tar Bauturi teOtilI i9clu?eD

OB?erAaii ale Eai?trului ?au tutorelui >e 2ractic<* ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ActiAitatea 9r 2"

Stu>iu >e ca;

!-

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

OB?erAa@i cu ate9@ie urE<toarele i9>icatoare i 2re;e9ta@i ?eE9i3ica@ia 3iec<ruia' 2' I>eti93icai ace?te i9>icatoare 2e >urata e3ectu<rii ?taDiului >e 2ractic< la aDe9tul eco9oEic' U9>e ?u9t Eo9tate ace?te i9>icatoareS (' Ce alte i9>icatoare ai i>e9ti3icatS /9tocEii u9 alBuE cu ace?te i9>icatoare i 2re;e9tai ?eE9i3icaia lor' %' Ce alte ?2aii ar Eai treBui ?eE9ali;ate i cu ce 3el >e i9>icatoare' "'

4URNAL DE PRACTIC
$le"< %erioada< &ocaie CA$ent economic ,i departamentD< odul<SerAirea 2re2aratelor ?i Bauturilor 'ema<5er)irea preparatelor si bauturilor in $ospodaria a$roturistica (arcina de lucru<" Identifica obiecte de inventarnacasare realizarii mise-en-place-ului si servirii preparatelor si bauturilor Realizeaza mise-en-place-ul Serveste preparate culinare, respactand regulile de protocol si normele de protectia muncii "

!.

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic

1" Care sunt principalele acti)it&'i rele)ante pentru modulul de practic& pe care le*a'i obser)at sau le*a'i desf&,uratQ

!" Ce lucruri noi a'i n)&'atQ

/" Care au fost e)enimentele sau lucrurile care )*au pl&cutQ Moti)a'i"

#" Ce lucruri/ e)enimentele care nu )*au pl&cutQ Moti)a'i"

,iBlioDra3ie * "' DoBre?cu, E N StaAro?itu, S$ Teh9ica ?erAirii co9?uEatorilor, E>' Di>actica Si Pe>aDoDica , ,ucure?ti, 200 2' .lorea,C$ 0hi>ul chel9erului, E>' Rai, ,ucure?ti, "118 (' Pool, NN SerBa9, A$ Notiu9i 3u9>aEe9tale >e iDe9a, E>' Core?i, ,ucure?ti, "11# %' Nicule?cu, R$ Teh9oloDia re?taura9telor, E>' Iter$reB?, ,ucure?ti, "11# 8' StaAro?itu, S$ Arta ?erAiciilor i9 re?taura9te ?i Baruri, teh9oloDie culi9ara, ?erAiciile hoteliere, E>' Arta ?erAiciilor i9 turi?E, ,ucure?ti ' Ca2ota,VN Mihai, S$ AliEe9tatia 2uBlica P Ea9ual 2e9tru cla?a a)$a, SAM, cali3icarea 2ro3e?io9ala lucrator i9 aliEe9tatia 2uBlica, E>' CD Pre??, ,ucure?ti, 200# -" Mihai, S$AliEe9tatie 2uBlica ?i turi?E, Ea9ual 2e9tru cla?a a I)$a P I9?truire 2ractica, SAM, E>' Nicule?cu, 200

!0

Acest material a fost elaborat prin finanare Phare n proiectul de Dezvoltare instituional a sistemului de nvmnt profesional i tehnic