Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare I PL - Comunicarea scrisă

I. Încercuiţi litera care corespunde răspunsului corect: 3p.


1. Procesul verbal de constatare:
a. este întocmit de persoane împuternicite;
b. pe baza lui se aplică sancțiuni administrative;
c. textul său conține consemnarea detaliată a faptelor;
d. toate variantele de mai sus.
2. Referatul:
a. prezintă aspecte concrete, date, aprecieri;
b. este o modalitate de comunicare între departamente;
c. se întocmește la predarea unei gestiuni;
d. toate variantele de mai sus.
3. Documentul scris care înregistrează o propunere sau acțiune întreprinsă la un moment dat,
ce urmează a fi completată ulterior este:
a. nota internă;
b. memoriul;
c. minuta;
d. darea de seamă.
4. Darea de seamă poate fi:
a. internă;
b. auxiliară;
c. de justificare;
d. de serviciu.
5. Memo se mai numește și:
a. notă informativă;
b. notă de constatare;
c. notă de serviciu;
d. notă de informare.
6. Comunicarea făcută în scris de către o persoană fizică sau juridică:
a. este un act de corespondență;
b. este o scrisoare;
c. trebuie să conțină fraze clare, precise, într-o succesiune logică;
d. toate variantele de mai sus.
II. Notaţi cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele enunţuri: 3p.
1.Darea de seamă constă în prezentarea și analiza activității firmei sau justificarea gestiunii.
2.Raportul este un document în care se consemnează succint discuțiile și hotărârile unei anumite adunări.
3.Procesul verbal de predare-primire a unei gestiuni conține consemnarea detaliată a faptelor.
4.Scrisoarea de afaceri poate fi: de vânzare, de însoţire, de remediere, de fidelizare, de reclamaţie.
5.Rapoartele pot fi utilizate și în exteriorul autorității publice respective, pe cale ierarhică;
6.Partea principală a unei scrisori conține îndemnul la acțiune sau oferta de ajutor;
III. În coloana A sunt enumerate tipuri de documente utilizate în corespondența comercială, iar în
coloana B, utilitatea acestora în practică. Asociați fiecărei cifre din coloana A litera corespunzătoare din
coloana B. 3p.
A B
1. Darea de seamă a. Cuprinde expunerea făcută de un membru al unui organ de control cu
privire la îndeplinirea unei sarcini sau atribuții de serviciu.
2. Memoriul b. Consemnează înțelegeri intervenite cel puțin între două părți.
3. Minuta c. Cuprinde expunerea și analiza activității unei unități, într-o anumită
etapă.
4. Procesul-verbal de d. Prezintă amănunțit și documentat o anumită problemă.
contravenție
5. Raportul e. Înregistrează fapte care constituie abateri de la legi.
6. Sesizarea f. Solicită unei firme un anumit lucru.
g. Înștiințarea unei autorități despre un caz care trebuie luat în cercetare.
Se acordă 1 punct din oficiu.
Barem de corectare și notare

I. Încercuiţi litera care corespunde răspunsului corect: 3p.


1 - d;
2 - a;
3 - c;
4 - a;
5 - c;
6 - a.

II. Notaţi cu A (adevărat) sau cu F (fals) următoarele enunţuri: 3p.

1 - A;
2 - F;
3 - F;
4 - A;
5 - A;
6 - F.

III. În coloana A sunt enumerate tipuri de documente utilizate în corespondența comercială, iar
în coloana B, utilitatea acestora în practică. Asociați fiecărei cifre din coloana A litera
corespunzătoare din coloana B.

1 - c;
2 - d;
3 - b;
4 - e;
5 - a;
6 - g.

Se acordă 1 punct din oficiu.