Sunteți pe pagina 1din 6

Subiectul I TOTAL: 20 puncte

SI.1. Scrieţi pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect: (10 p)

1. Fidelizarea clienţilor şi gradul de cunoaştere a produselor întreprinderii sunt obiective:


a. economice;
b. psihologice;
c. comerciale;
d. promoţionale.
2. Reprezintă un obiectiv economic al marketingului:
a. imaginea firmei;
b. creşterea cifrei de afaceri;
c. gradul de satisfacţie a clientului;
d. fidelizarea clienţilor.
3. Reprezintă obiectiv psihologic al marketingului:
a. creşterea volumului vânzărilor;
b. creşterea sau menţinerea cotei de piaţă;
c. imaginea favorabilă în rândul consumatorilor;
d. creşterea cifrei de afaceri.
4. Maximizarea posibilităților de alegere a consumatorilor:
a. evidențiază latura calitativă a consumului de bunuri și servicii;
b. conduce la maximizarea producției;
c. conduce la mărirea costurilor și prețurilor bunurilor și serviciilor;
d. vizează calitatea mediului natural și cultural;
5. Nu este funcție a marketingului
a. maximizarea calității vieții;
b. maximizarea eficienței economice;
c. satisfacerea în condiții superioare a necesităților de consum și utilizare;
d. cercetarea pieței;
6. Maximizarea satisfacției consumatorului,
a. nu este unul dintre principiile marketingului;
b. conduce la maximizarea producției;
c. evidențiază latura cantitativă a consumului;
d. evidențiază latura calitativă a consumului;
7. Tipul de nevoi care stau la baza piramidei lui Maslow sunt:
a. nevoi sociale
b. nevoi de stimă
c. nevoi fiziologice
d. nevoi de securitate
8. Dimensionarea necesarului de resurse umane se determină având ca punct de plecare
formula de calcul pentru:
a. productivitatea muncii
b. rentabilitatea organizaţiei
c. eficienţa activităţii economice
d. norma de consum specific
9. Abilităţile transferabile sunt cele care:
a. pot fi transferate unui alt angajat
b. pot folosi în desfăşurarea mai multor tipuri de activităţi
c. nu pot fi folosite decât într-un singur tip de activităţi
d. pot fi transformate cu ocazia practicării altei activităţi
10. Formatul PMI(Personal Management Interview) este:
a. o tehnică de selecție a personalului
b. o tehnică de motivare a personalului
c. o tehnică de comunicare eficientă
d. o tehnică de evaluare a personalului

1
SI.2. În coloana A sunt enumerate relaţiile organizatorice, iar în coloana B conţinutul
acestora. Realizaţi, pe foaia de concurs, asocierile corecte dintre cifrele din coloana A şi
literele din coloana B. (5 p)

A Relaţii organizatorice B Conţinutul relaţiilor


1. relaţii de stat major a. se concretizează in dispoziţii, ordine
2. relaţii de reprezentare transmise descendent şi ascendent prin
3. relaţii de cooperare rapoarte;
4. relaţii funcţionale b. sunt complementare celor ierarhice;
5. relaţii ierarhice c. se stabilesc datorită unor criterii obiective
pe acelaşi nivel ierarhic;
d. apar şi funcţionează între compartimentele
specializate de control;
e. iau naştere între un grup de persoane
delegate de conducerea organizaţiei pentru a
soluţiona probleme ce afectează mai multe
compartimente;
f. se stabilesc între managerul unitaţii şi
reprezentantul sindical.

SI.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ ( a, b, c, d,


e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F,
dacă apreciaţi că enunţul este fals. (5 p)

a. Creşterea cifrei de afaceri reprezintă un obiectiv psihologic al activităţii de marketing la


nivelul întreprinderii.
b. Maximizarea calităţii vieţii este unul din principiile marketingului care vizează şi calitatea
mediului natural şi cultural
c. Creșterea cotei de piață nu este un obiectiv al activității de marketing.
d. Maximizarea eficienței economice este o funcție mijloc a marketingului.
e. Analiza postului se poate realiza prin observarea directă a muncii prestate.

2
Subiectul II TOTAL: 30 puncte

SII.1.Scrieţi pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere.(5 p)


a. După obiectivele atribuite, compartimentele se împart în:
- compartimente ......(1)..........;
- compartimente ......(2)..........;
b. ......(3)......... ierarhică se defineşte prin numărul de persoane conduse în mod direct de
un cadru de conducere.
c. Cerinţele postului se referă la :
1. studiile necesare;
2. ........(4)....................
3. calităţile personale
d. Atelierul reprezintă o unitate care se poate constitui independent în cadrul unei...........
(5)........... de producţie.

SII.2.Răspundeţi următoarelor cerinţe: (15 p)


a. Enumeraţi factorii care influenţează structura organizatorică.
b. Care sunt cele doua categorii principale de funcţii pe care le pot deţine angajaţii?
c. Care sunt funcţiile principale ale muncii?
d. Propuneți cinci principii pentru creșterea eficienței comunicării, în ceea ce îl privește pe
emițătorul mesajului.

SII.3. Pentru schema de mai jos: (10 p)

a) Reprezentaţi pe foaia de examen schema dată. Completaţi căsuţele cu funcţiile


marketingului.

1..……….....................

care este

FUNCȚIE.
………………………

2....................................

care este

FUNCȚIE....................

3……………………… 4.Maximizarea profitului

care este care este

FUNCŢIE………… FUNCŢIE OBIECTIV

b) Explicaţi rolul funcţiilor de marketing (2) respectiv (3) , corespunzătoare schemei, în vederea
realizării scopurilor propuse.

3
Subiectul III TOTAL: 40 puncte

SIII.1. (10 p)
O întreprindere îşi propune pentru acest an realizarea următoarelor obiective:
a. Creşterea productivităţii muncii cu minim 10%;
b. Creşterea profitului cu cel puţin 15% faţă de anul precedent;
c. Creşterea cifrei de afaceri cu minim 18%;
d. Lucrătorul „X” va reduce consumul de materiale pe produs, menţinând însă calitatea;
e. Creşterea volumului producţiei de servicii cu aproximativ 15%.
Stabiliţi tipul obiectivelor a, b, c, d, e, f

SIII.2. (30 p)
Realizați un eseu cu tema: „Preparate culinare lichide” având în vedere următoarea structură
de idei:
a) Definiția și precizarea locului pe care îl ocupă în meniu preparatele lichide;
b) Precizarea sortimentelor de preparate lichide (câte un exemplu pentru fiecare);
c) Caracterizarea preparatelor, având în vedere rolul acestora pentru organism, precum
și valoarea lor nutritivă;
d) Precizarea și descrierea analizei calitative a ciorbelor și borșurilor din legume și
carne;
e) Precizarea defectelor, a cauzelor acestora, precum și a posibilităților lor de
remediere pentru ciorbele și borșurile obținute din legume și carne;

4
BAREM DE CORECTARE

SUBIECTUL I (20 puncte)


SI.1. (10p.)
1 –b, 2 –b, 3 –c, 4 –c, 5 -a, 6-d, 7-c .8 -a, 9 -b, 10-b
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SI. 2. (5p.)
1-e; 2-f; 3-c; 4-b; 5-a.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SI. 3. (5p.)
a. F; b. A; c .F; d. F; e. A;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0p

SII.1. (5 p.)

1- operaţionale; 2- funcţionale , 3- ponderea, 4- experienţa, 5- secţii


Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SII.2. (15 p.)


a. Factorii care influenţează structura organizatorică sunt:
a. tipul şi complexitatea producţiei de bunuri şi servicii;
b. dimensiunile întreprinderii;
c. calificarea personalului;
d. cadrul juridic şi statutul juridic de funcţionare;
e. strategia dezvoltării.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

b. Categoriile de funcții pe care le pot deține angajații sunt:


1. funcții de conducere
2. funcții de execuție
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

c. Funcțiile principale ale muncii sunt:


1. funcția biologică
2. funcția economică
3. funcția socială
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p

d. Principiile creșterii eficienței comunicării în ceea ce privește emițătorul sunt: (se vor alege
oricare cinci propuneri)
1. cunoașterea pregătirii și comportamentului receptorului
2. pregătirea atentă a mesajului
3. supravegherea gesturilor proprii pentru a nu influența negativ receptorul
4. folosirea unei tonalități adecvate a vocii
5. practicarea unui debit adecvat al vorbirii
6. antrenarea receptorului în discuție
7. verificarea înțelegerii mesajului
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

5
SII.3.(10 p )
a)

Cercetarea pieței, a nevoilor de utilizare sau de consum


care este
FUNCŢIE PREMISĂ

Îmbunătățirea permanentă a capacității de adaptare a


întreprinderii la cerințele mediului său de piață
care este
FUNCŢIE MIJLOC

Satisfacerea în condiții superioare a Maximizarea profitului


necesităților de consum și utilizare care este
care este
FUNCŢIE OBIECTIV FUNCŢIE OBIECTIV

.Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1p.; pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0p.

b). Explicarea rolului funcțiilor:


(2) Prin îmbunătățirea permanentă a capacității de adaptare a întreprinderii la cerințele
mediului său de piață se asigură înfăptuirea obiectivelor strategice ale agentului economic.Prin
creșterea capacității de antrenare a tuturor resurselor de care dispune în fiecare moment
(resurse materiale, financiare și umane) se asigură adaptarea operativă a activității desfășurate
la cerințele pieței, ale consumatorului.

(3) Satisfacerea în condiții superioare a necesităților de consum și utilizare reprezintă


rațiunea de a fi a agentului economic, prin realizarea bunurilor și serviciilor.Prin această funcție
se vizează producerea și oferirea numai a acelor produse și servicii necesare consumului
productiv și personal

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.
Pentru răspuns parțial corect sau incomplet se poate acorda dupa caz câte 1p (sau variante)
SIII.1.
1.
a. obiectiv derivat de gradul al II-lea sau secundar;
b. obiectiv fundamental;
c. obiectiv derivat de gradul I sau principal;
d. obiectiv individual;
e. obiectiv specific
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2p.; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

2.