Sunteți pe pagina 1din 19

Consiliul pentru Standarde Ocupa!

ionale "i Atestare


Unitatea de Cercetare "i Servicii Tehnice

STANDARD OCUPATIONAL

Ocupa!ia: Asistent medical farmacie

Domeniul: S#n#tate "i asisten!# social#

Bucure"ti $999

Unitatea pilot: Spitalul Universitar Bucure!ti Coordonator proiect standard ocupa!ional: Sorin Cace Membrii echipei de redactare a standardului ocupa!ional: Florentina - Georgeta Enache, asistent medical Spitalul Universitar Bucure!ti Valeria Barus, asistent medical, Spitalul Universitar Bucure!ti Referen!i de specialitate: Silvia Sasu, asistent medical, Centrul Medical de Diagnostic !i Tratament Ambulatoriu Anne Marie Chirac, asistent medical Centrul Medical de Diagnostic !i Tratament Ambulator Bucure!ti Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999

Cod COSA: V - 80 copyright "999 , COSA - U.C.S.T. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate. Acesta nu poate fi reprodus par#ial sau integral, nu poate fi folosit sau citat n alte lucr$ri fara acordul COSA.

Asistent medical farmacie Descrierea ocupa!iei Ocupatia se refer$ la identificarea necesarului de medicamente, receptionarea si depozitarea acestora precum si la distribuirea lor pentru fiecare sectie din spital. De asemenea, se refer$ la prepararea !i conservarea solu#iilor farmaceutice necesare.

Asistent medical farmacie UNIT%&ILE DE COMPETEN&% Domeniile de competen!" Activit$#i de farmacie Unit"!ile de competen!"
Distribuirea produselor farmaceutice Efectuarea opera#iilor de cnt$rire de precizie Prepararea produselor farmaceutice Administrarea circuitului condicilor de prescrip#ii medicale Asigurarea stocului necesar farmaciei ntocmirea documenta#iei de farmacie ntocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului Manipularea !i depozitarea produselor farmaceutice !i a materialelor sanitare Aplicarea NPM !i NPSI Comunicarea interactiv$ la locul de munc$ Dezvoltarea profesional$ Efectuarea muncii n echip$ Asigurarea condi#iilor igienico - sanitare

Administra#ie

Competen#e generale la locul de munc$

Igienizare

Distribuirea produselor farmaceutice

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Identificarea necesarului de produse farmaceutice distribuit CRITERII DE REALIZARE ".". Identificarea se face pe baza condicilor de prescrip#ii. ".2. Respectarea regulilor de scriere a condicilor de prescrip#ie medicale este verificat$ cu aten#ie pentru depistarea eventualelor erori. 2.". Pachetele sunt realizate n func#ie de tipul de condic$. 2.2. Realizarea pachetelor se face pentru fiecare sec#ie n parte respectiv pentru fiecare pacient n parte. 2.3. Fiecare tip de medicament destinat unui pacient / sec#ie are un ambalaj corespunz$tor. 2.4. Fiecare ambalaj e nso#it de denumirea medicamentului ce-l con#ine pentru evitarea disfunc#ionalit$#ilor. 3.". Verificarea pachetelor se face pentru respectarea concordan#ei cu cantit$#ile din condicile de prescrip#ii. 3.2. Verificarea se face cu aten#ie pentru o prentmpinare a eventualelor disfunc#ionalit$#i. 4.". Expedierea produselor farmaceutice c$tre sec#ii respect$ normele de timp stabilite prin reglementarile interne de organizare !i functionare. 4.2. Trimiterea produselor se face pentru fiecare sec#ie n parte prin reprezentant al sec#iei. Gama de variabile

2. Preg$tirea pachetelor de distribuit

3. Verificarea pachetelor de distribuit

4. Trimiterea produselor farmaceutice n sec#ii

Unitatea se aplic$ pentru ocupa#ia de asistent farmacist. Tipuri de ambalaje: cutii, pungi. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: - reguli de scriere a condicilor de prescrip#ii - reguli interne de organizare - reguli de manipulare a produselor - elemente de farmacologie - norme de igien$ La evaluare se vor urm$ri: - corectitudinea realiz$rii pachetelor - ncadrarea n normele de timp - respectarea datelor din condicile de prescrip#ii - respectarea normelor de igien$.

Efectuarea opera!iilor de cnt#rire de precizie

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Alegerea instrumentelor de cnt$rire CRITERII DE REALIZARE ".". Alegerea instrumentelor de cnt$rire se face n func#ie de cantit$#ile necesare din re#ete. ".2. Alegerea instrumentelor de cnt$rire se face n func#ie de natura substan#elor de preparat. 2.". Cnt$rirea respect$ cantit$#ile prescrise n re#et$. 2.2. Cnt$rirea se face conform normelor de manipulare a substan#elor utilizate. 2.3. Cntarirea se realizeaza respectnd normele de igiena !i de securitate specifice naturii substan#elor. Gama de variabile

2. Cnt$rirea substan#elor, solu#iilor

Unitatea se aplic$ pentru ocupa#ia asistent farmacist. Tipuri de echipamente - cntare de precizie, ustensile !i recipiente specifice. Natura substan#elor: pulberi, lichide, volatile, toxice, nocive. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: - elemente de farmacologie !i tehnic$ farmaceutic$ - calcul aritmetic - modul de manipulare a substan#elor, ustensilelor, aparaturii de cnt$rire La evaluare se vor urm$ri: - modul de realizare a cnt$ririi la precizia cerut$ n conformitate cu re#eta - capacitatea de a alege instrumentele de cnt$rire corespunz$toare cantit$#ilor !i caracteristicilor substan#elor !i solu#iilor - manipularea !i cnt$rirea substan#elor / solu#iilor respectnd regulile de igien$ !i securitate a muncii.

Prepararea produselor farmaceutice

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Identificarea cantit$#ii !i tipurilor de solu#ii. CRITERII DE REALIZARE ".". Tipurile !i cantitatile de solutii sunt identificate n functie de prescrip#iile medicale. ".2. Identificarea cantit$#ilor se face cu aten#ie pentru o corect$ prepare a necesarului de solu#ii. 2.". Condi#iile de preparare sunt specifice tehnicilor de preparare. 2.2. Conditiile de preparare respecta normele de manipulare !i igiena a substan#elor. 2.3. Condi#iile de preparare evit$ eventualele efecte produse de substan#e nocive !i toxice. 3.". Prepararea solu#iilor se face conform tehnicilor specifice tipului de solu#ie. 3.2. Prepararea solu#iilor se face prin omogenizarea substan#elor. 3.3. Prepararea solu#iilor se face n condi#ii de igien$. 3.4. La prepararea solu#iilor sunt luate m$suri de siguran#$ pentru evitarea efectelor produse de substan#ele degajate de diferite combina#ii. 3.5. Solu#iile preparate sunt verificate prin mijloace specifice n vederea ndeplinirii condi#iilor de administrare. 4.". Condi#iile de conservare se determin$ n func#ie de natura substan#elor. 4.2. Conservarea solu#iilor respect$ durata determinat$. 4.3. Conservarea se realizeaz$ prin procedee specifice fiec$rui tip de produs.

2. Asigurarea condi#iilor de preparare

3. Prepararea solu#iilor

4. Conservarea solu#iilor preparate

Gama de variabile

Unitatea se aplic$ pentru ocupa#ia de asistent farmacist. Tipuri de instrumentar: recipiente, instrumente, (mojare, spatule, recipiente sticl$, baloane, flacoane). Procedee de conservare: la ntuneric, la rece. Tipuri de produse: solu#ii galenice, solu#ii perfuzabile. M$suri de siguran#$: lucrul n ni!$, evitarea manevrelor violente n cazul pulberilor, folosirea de site acoperite !i m$!ti. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: - elemente de farmacologie !i tehnico-farmaceutice - norme de protec#ia muncii !i igien$ - no#iuni de calcul aritmetic - no#iuni de manipulare a substan#elor, solu#iilor, aparaturii de preparare a produselor farmaceutice. La evaluare se vor urm$ri: - respectarea celor prescrise n re#ete - respectarea tehnicilor de preparare a produselor farmaceutice - modul de realizare a condi#iilor, preparare !i conservare corespunz$toare tipului de produs farmaceutic.

Administrarea circuitului condicilor de prescrip!ii medicale

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Verificarea datelor nscrise n condicile de prescrip#ii medicale CRITERII DE REALIZARE ".". Primirea condicilor se face n func#ie de planific$rile stabilite prin normele interne ale spitalului. ".2. Verificarea condicilor se efectueaz$ cu aten#ie urm$rind corectitudinea complet$rii. 2.". Eviden#a se face n func#ie de fiecare tip de condic$. 2.2 Eviden#a condicilor de prescrip#ii medicale se face zilnic. 3.". Repartizarea condicilor se face pe compartimente de lucru !i individual 3.2 Condicile de prescrip#ii medicale sunt distribuite persoanelor Gama de variabile

2.#inerea eviden#ei condicilor de prescrip#ii medicale 3. Distribuirea condicilor de prescrip#ii medicale

Unitatea se aplic$ la ocupa#ia asistent farmacist. Forma de comunicare: verbal$. Persoane autorizate: asistenta de salon, personal serviciu contabilitate Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: - reguli de scriere a condicilor de prescrip#ii - reguli interne de organizare !i administra#ie farmaceutic$ - elemente de farmacologie !i tehnici de farmacie La evaluare se vor urm$ri: - corectitudinea verific$rii condicilor - respectarea regulilor interne de organizare !i administra#ie farmaceutic$ - eviden#a corect$ a nregistr$rii condicilor - modul de distribuire a condicilor

Asigurarea stocului necesar farmaciei

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Identificarea necesarului de medicamente pentru aprovizionare CRITERII DE REALIZARE ".".Necesarul se stabile!te n functie de cerintele din spital ".2. Trimiterea notei de comand$ se face respectnd cerin#ele furnizorului ".3. Necesarul de medicamente comandat #ine cont de fondul bugetar atribuit 2. Recep#ionarea produselor farmaceutice 2.".Primirea medicamentelor se realizeaz$ n func#ie de notele de comand$ onorate de furnizori 2.2. Verificarea documenta#iei se efectueaz$ cu aten#ie nainte de semnarea de primire 2.3. Comanda recep#ionat$ este verificat$ din punct de vedere cantitativ !i calitativ pentru stabilirea concordantei cu necesarul comandat.

Gama de variabile Unitatea se aplic$ la ocupa#ii din domeniul sanitar-medical !i n special la farmacie. Verificarea din punct de vedere calitativ #ine cont de produsele farmaceutice echivalente !i de termenele de Ghid pentru evaluare Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: - tipuri de registre de primire a medicamentelor - modalit$#i de ntocmire a documentelor - ntocmirea documentelor de expedi#ie (comenzi) - no#iuni de farmacologie La evaluare se vor urm$ri: - utilizarea competent$ a mijloacelor de comunicare pentru aprovizionarea cu medicamente - stabilirea necesarului de produse farmaceutice n corela#ie cu cerin#ele !i fondul bugetar alocat - corectitudinea verific$rii produselor farmaceutice recep#ionate din punct de vedere cantitativ !i calitativ.

ntocmirea documenta!iei de farmacie

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Culegerea informa#iilor CRITERII DE REALIZARE ".". Culegerea informa#iilor se face n conformitate cu activit$#ile de documenta#ie realizate. ".2. Primirea informa#iilor r$spunde formularelor tipizate specifice domeniului farmaceutic. 2.". Documentatia se ntocme!te conform formularelor tipizate din farmacie. 2.2. ntocmirea documentatiei se realizeaza cu atentie !i promptitudine, zilnic. 2.3. Completarea documentelor se face n raport cu destina#ia acestora. 3.". Verificarea se realizeaz$ cu aten#ie pentru fiecare document ntocmit.

2. Completarea documenta#iei

3. Verificarea documenta#iei

Gama de variabile

Unitatea se refer$ la ocupa#ia asistent farmacist. Forma de completare a documenta#iei este scris$. Tipuri de documente de farmacie: not$ de comand$, centralizatoare zilnice, fi!e de gestiune !i fi!e de inventar. Destina#ia documentelor: furnizori, farmacist-diriginte, serviciul contabilitate, centrul de calcul Ghid pentru evaluare Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: - tipuri de documente de eviden#$ din farmacie - farmacologie - calcul aritmetic La evaluare se vor urm$ri: - verificarea datelor din documentele de farmacie conform naturii activit$#ii - capacitatea de sintetizare !i redactare a documentelor - corectitudinea, claritatea !i concizia complet$rii documentelor n func#ie de destina#ia lor.

ntocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& CRITERII DE REALIZARE ". Stabilirea datelor necesare ntocmirii ".". ntocmirea documentelor de gestiune se face n func#ie de datele documentelor de gestiune referitoare la produsele existente n farmacie. ".2. Sistemul de operare folosit se alege n func#ie de cerin#ele specifice locului de munc$. 2.". Informatiile se structureaza concis !i ordonat ntr-un sistem de fi!iere !i directoare astfel nct sa permita o accesare rapida a acestora. 2.2. Datele se introduc n functie de fi!ierele deja create. 2.3. Fi!ierele sunt create pe tipuri de produse din farmacie. 2.4. Fi!ierele sunt create ntr-un mod ct mai accesibil, pentru a permite folosirea lor ct mai rapida !i mai sigura. 3.". Listarea documentelor se face n func#ie de cerin#ele specifice. 3.2. Listarea se face dup$ tehnoredactare ntr-un format specific tipului de document. Gama de variabile

2. Introducerea datelor

3. Listarea documentelor

Unitatea se refer$ la operare primar$ pe P.C. n cadrul farmaciei. Tipuri de echipamente: PC, imprimant$. Tipuri de documente: centralizatoare, fi!e de gestiune, liste de inventar. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: - tipuri de echipament: PC, imprimant$ - operare PC - configurarea sistemelor de calcul n func#ie de aplica#iile utilizate La evaluare se vor urm$ri: - modul de aplicare corect$ a sistemului de operare - capacitatea de accesare !i utilizare a informa#iei - modul de gestionare a informa#iei - modul de structurare a informa#iei pe problem$

Manipularea "i depozitarea produselor farmaceutice "i a materialelor sanitare

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Manipularea produselor farmaceutice !i materialelor sanitare CRITERII DE REALIZARE ".". Manipularea se realizeaz$ n func#ie de tipul produselor farmaceutice !i de materialele sanitare primite. ".2. Manipularea se face respectnd normele de igien$ impuse de fiecare produs !i material n parte. ".3. Manipularea produselor farmaceutice !i a materialelor sanitare se realizeaz$ astfel nct s$ se evite deteriorarea acestora. 2. Depozitarea produselor farmaceutice 2.". Aranjarea medicamentelor se realizeaz$ pe grupe de produse n !i a materialelor sanitare ordine alfabetica !i dupa seria de fabricatie. 2.2. Aranjarea medicamentelor !i materialelor sanitare respecta conditiile de depozitare din farmacie pentru asigurarea unui acces rapid la ele. 2.3. Depozitarea medicamentelor se face n func#ie de natura acestora respectndu-se instruc#iunile furnizorului. Gama de variabile Unitatea se aplic$ la farmaciile din spitale. Produse farmaceutice: sub form$ de tablete, pulberi, fiole, solu#ii Materiale sanitare: fe!e, vat$, seringi de unic$ folosin#$. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: - elemente de farmacologie !i igien$ - calculul aritmetic - tipuri !i mijloace de depozitare - reguli de manipulare !i depozitare a produselor farmaceutice !i a materialelor sanitare La evaluare se vor urm$ri: - aplicarea cuno!tin#elor de farmacologie la aranjarea !i depozitarea medicamentelor - modul de depozitare a medicamentelor !i produselor sanitare n func#ie de natura lor - capacitate de a aranja medicamentele !i materialele sanitare.

Aplicarea NPM "i NPSI

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Aplicarea NPM CRITERII DE REALIZARE ".". Legislatia !i normele de protectia muncii sunt nsu!ite n conformitate cu specificul muncii ".2. Defec#iunile ivite la instala#ia electric$, aparate electrice se anun#$ cu promptitudine electricianului de serviciu ".3. Aparatura de farmacie este verificat$ zilnic nainte de nceperea lucrului !i este deconectata de la sursa de curent la ncheierea activitatii zilnice ".4. nsu!irea clara !i corecta a procedurilor de protectia muncii este realizat$ prin participare la instructajul periodic ".5. Masurile de prim ajutor sunt nsu!ite cu corectitudine prin instructaje, n scopul ac#ion$rii cu competen#$ n caz de accident 2.".Lucrul este efectuat n condi#ii de securitate pentru conformitate cu NPSI 2.2. Procedurile PSI sunt nsu!ite prin instructaje periodice 2.3. Echipamentele de stingere a incendiilor sunt localizate !i utilizate cu rapiditate !i competenta. 3.". Pericolele sunt identificate cu promptitudine !i sunt raportate persoanelor abilitate, conform procedurii specifice locului de munc$ 3.2. Starea echipamentelor de stingere a incendiilor este verificata !i raportat$ persoanelor abilitate, conform procedurilor specifice locului de munc$. 4.". Accidentul ap$rut este semnalat prin contactarea prompt$ a personalului din serviciile abilitate 4.2. Masurile de urgenta !i de evacuare sunt aplicate corect, rapid !i lucid, respectnd procedurile specifice locului de munc$ 4.3. Primul ajutor este acordat rapid n conformitate cu tipul accidentului

2.Aplicarea NPSI

3. Raportarea pericolelor care apar la locul de munc$

4. Respectarea procedurilor de urgen#$ !i evacuare

Gama de variabile

Unitatea se aplic$ la ocupa#ii din domeniul sanitar Echipamentul de protec#ie este specific locului de munc$ Echipamentele de stingere a incendiilor pot fi hidrata#i sau extinctoare. Sistemul de avertizare poate fi cu semnale acustice sau luminoase Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: - NPM !i PSI generale - NPM !i PSI specifice locului de munc$ - caracteristicile toxice, inflamabile ale materialelor utilizate - sistemele de avertizare, de amplasare a hidran#ilor !i a punctelor PSI - m$suri de acordare a primului ajutor La evaluare se vor urm$ri: - nsu!irea !i aplicarea NPM !i PSI - corectitudinea aplic$rii primului ajutor - capacitatea de decizie !i reac#ie n situa#ii de urgen#$.

Comunicarea interactiv# la locul de munc#

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Participarea la discu#ii pe teme profesionale CRITERII DE REALIZARE "."Comunicarea la locul de munc$ este realizat$ n colective de specialitate ".2. Comunicarea este realizat$ n scris sau verbal, la predarea turei sau ori de cte ori este nevoie ".3. Schimbul de informa#ii n cadrul colectivelor de specialitate se efectueaza ntr-un limbaj specializat, la obiect, clar, corect !i concis ".4. Comunicarea se realizeaz$ ntr-o manier$ politicoas$, direct$, cu 2.". Men#inerea dialogului cu alte categorii de personal din cadrul unit$#ii sanitare este realizat$ pentru rezolvarea problemelor conexe actului medical 2.2. Schimbul de informa#ii cu personal divers din cadrul unit$#ii sau cu personal extraspitalicesc se realizeaz$ n scris sau verbal, ori de cte ori Gama de variabile

2. Men#inerea dialogului cu personal divers din cadrul unit$#ii sanitare !i cu exteriorul acesteia

Colectivele specializate pot fi formate din asistente, farmaci!ti, speciali!ti, personal sanitar. Alte categorii de personal intraspitalicesc: angaja#ii serviciului administrativ, de igien$, securitate, aprovizionare etc. Personal extraspitalicesc: personal din alte unit$#i sanitare, personalul diverselor institu#ii administrative etc. Probleme conexe actului medical: repararea instala#iilor sanitare, de ap$ !i curent, aprovizionarea cu materiale !i Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#e: medicin$ general$, farmacologie, elemente de statistic$ !i contabilitate, organizarea !i func#ionarea altor servicii din cadrul spitalului, componen#a colectivelor de specialitate cu care se colaboreaz$. La evaluare se vor urm$ri: - capacitatea de exprimare !i sus#inere a opiniilor n cadrul unor discu#ii profesionale, cu evitarea conflictelor, n spiritul rezolv$rii prompte a problemelor - capacitatea de men#inere a rela#iilor cu colective diverse din cadrul unit$#ii sanitare !i din afara acesteia, pentru ndeplinirea operativ$ a sarcinilor de serviciu.

Dezvoltarea profesional#

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Identificarea necesarului de autoinstruire CRITERII DE REALIZARE ".". Necesarul de autoinstruire se stabile!te pe baza autoevaluarii ".2. Necesarul de autoinstruire este identificat n func#ie de cerin#ele locului de munc$ 2.".Sursele de informare sunt identificate n raport cu necesarul !i problematica de autoinstruire 2.2. Sursele de informare identificate permit accesul la date, informa#ii, cuno!tinte noi n domeniul de interes 3.". Selectarea publica#iilor de specialitate care prezint$ interes se face cu discern$mnt 3.2. Materialele de specialitate sunt consultate zilnic sau ori de cte ori este necesar 3.3. Timpul alocat pentru studiu este stabilit$ cu aten#ie, pentru a fi suficient pentru nsu!irea noilor cuno!tinte 3.4. Aplicarea cuno!tintelor dobndite n activitatea curenta se face n scopul optimiz$rii acesteia Gama de variabile

2. Identificarea surselor de informare

3. Autoinstruirea

Unitatea se refer$ la ocupa#ii din domeniul sanitar. Modalit$#i de perfec#ionare: studiu individual, cursuri de preg$tire Surse de informare: - publica#ii !i tratate de specialitate - materiale redactate de institu#ii atestate oficial - normative n vigoare Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#e: medicin$ general$, modul de organizare a activit$#ii n sec#ie, farmacologie, eviden#$ contabil$ farmaceutic$, tehnic$ farmaceutic$, operare PC La evaluare se vor urm$ri: - capacitatea de autoevaluare obiectiv$ a punctelor slabe ce necesit$ un plus de cuno!tin#e - spiritul critic !i autocritic - identificarea celor mai adecvate surse de informare pentru domeniul de interes - reflectarea activit$#ii de autoinstruire n activitatea curent$ - receptivitatea fa#$ de nou !i capacitatea de asimilarea noului n raport cu specificul activit$#ii !i diversitatea sarcinilor prev$zute n fi!a postului

Efectuarea muncii n echip#

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ". Identificarea rolurilor specifice muncii n echip$ CRITERII DE REALIZARE ".". Rolurile sunt identificate n conformitate cu informa#iile despre tratamente ".2. Atributiile sunt preluate n functie de indicatiile !efului direct ".3. Sugestiile sunt furnizate cu claritate !i cu promptitudine pentru a contribui la ncadrarea activitatii n norma de consum !i de timp 2.".Formele de comunicare sunt utilizate n func#ie de activitatea desfa!urata 2.2. Problemele sunt rezolvate printr-un proces agreat !i acceptat de toti membrii echipei 2.3. Munca n echipa este efectuata cu sprijinirea !i respectarea drepturilor celorlal#i colegi 2.4. Acordarea de asisten#$ atunci cnd este cerut$ este realizat$ prompt !i argumentat. Gama de variabile

2. Efectuarea muncii n echip$ cu ceilal#i membrii ai acesteia

Limbaj: accesibil, specializat Forma de comunicare: oral$, indica#ii scrise Componen#a echipei: asistente, farmaci!ti, alt personal medical, personal auxiliar. Tipuri de activit$#i : distribuirea produselor farmaceutice, aprovizionarea cu produse farmaceutice, asigurarea condi#iilor igienico-sanitare etc. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: - schema organiza#ional$ !i raporturile ierarhice !i func#ionale - normele de timp La evaluare se va urm$ri: - capacitatea de a colabora cu ceilal#i membrii ai echipei - respectarea raporturilor ierarhice !i func#ionale n rela#iile de munc$

Asigurarea condi!iilor igienico - sanitare

Descrierea unit$#ii ELEMENTE DE COMPETEN%& ".Urm$rirea realiz$rii igieniz$rii generale !i a cur$#eniei n spa#iile de lucru CRITERII DE REALIZARE ".".Igienizarea se face n conformitate cu cerin#ele din sec#ie ".2. Sec#ia igienizat$ permite efectuarea activit$#ilor n condi#ii optime ".3. Asigurarea microclimatului se realizeaz$ printr-o preocupare permanent$ ".4. Factorii de ambian#$ fizic$ a locului de munc$ asigur$ un efect reconfortant 2.".Personalul de ngrijire folose!te echipamentul adecvat conditiilor de lucru 2.2. Starea de s$n$tate a personalului de ngrijire permite realizarea activit$#ilor din sec#ie Gama de variabile

2.Verificarea ndeplinirii condi#iilor privind igiena individual$ !i starea de s$n$tate a personalului de ngrijire

Unitatea se refer$ la ocupa#ii din domeniul medico-sanitar. Tipuri de materiale: aspiratoare, crpe etc. Ghid pentru evaluare

Cuno!tin#ele necesare se refer$ la: igien$ general$ !i igien$ specific$ sec#iilor din spital La evaluare se vor urm$ri: - aplicarea cuno!tin#elor de igien$ - aprecierea corect$ a necesarului de igienizare - responsabilitatea n verificarea condi#iilor de igien$ !i s$n$tate a personalului de ngrijire.