Sunteți pe pagina 1din 61

MEMORIU JUSTIFICATIV

PROIECT MODEL
Livada de pomi

Olaru Ionel Intreprindere Individuala


Adresa: Comuna Albeni , judetul Gorj Reprezentant: Olaru Ionel Tel./Fax: 0731.000.000

Solicitant:

Memoriu justificativ

Livada de pomi

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati - pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj1. Date generale .......................................................................................................................3 1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia ................................................................... 3 1.2 Scurt istoric al solicitantului ........................................................................................................................ 3 1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului......................................................................................................... 3 1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului......................................................................... 3 2. Descrierea proiectului ...........................................................................................................4 2.1 Denumirea investitiei ................................................................................................................................. 4 2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.) ......................................................................... 4 2.3 Amplasamentul proiectului......................................................................................................................... 4 2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................... 4
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza ................................................................................................................................................... 7 2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste mjoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ............................................................ 9 2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. ......................................................................... 9 2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului. .................................................................................................................................................... 12

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului ..................................................... 14 3.1 Total personal existent : 0 angajati .......................................................................................................... 14 3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : .......................................................... 14 3.3 Responsabil legal................................................................................................................................... 14 4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect ........................................................................... 14 5. Durata de realizare (luni) si etape principale ......................................................................... 19 6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte 33 7. Finantarea investitiei ........................................................................................................... 40 8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ............................................................... 40 8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)...................................................................................... 40 8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati 40 8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) .................................................. 56 9. Proiectii financiare si indicatori financiari .............................................................................. 56 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ........................................................ 57 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune ................................................................................ 59 9.3 Indicatori financiari .................................................................................................................................. 61

Pagina 2/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: Olaru Ionel Intreprindere Individuala Sediul social: Comuna Albeni , judetul Gorj Cod unic de inregistrare: 13080320 Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: F02/346/18.01.2013

1.2 Scurt istoric al solicitantului


Intreprinderea individuala Olaru Ionel a fost infiintata in anul 2013. Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

Intreprinderea individuala Olaru Ionel are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv CAEN 0125 Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi, domeniul de interes pentru propunerea de finantare.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

Denumire mijloc fix 1.CLADIRI TOTAL 1.1 detaliati 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati 2.n detaliati 3.ANIMALE 3.1 detaliati 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati TOTAL

Data achizitiei

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -RONNu este cazul

Bucati

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nr. Crt.

Amplasare Judet/Localitate Localitatea Albeni Judetul Gorj

TERENURI Valoarea Suprafata totala (mp) / contabila Categoria de folosinta - RON50.000 mp / arabil 75.000 lei

Regim juridic Proprietate Olaru Ionel Intreprindere Individuala conform Contractului de vanzare cumparare nr. 93 din 01.03.2013

Pagina 3/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
Livada de pomi

2.2 Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)


Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispozitie de MADR pentru Livada de pomi fructiferi. Data intocmirii Memoriului justificativ: 17.05.2013 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013)

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)

Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, judetul Gorj, localitatea Albeni

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei


Tema proiectului Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei livezi de meri pe o suprafata de 5 ha si dotarea fermei pomicole cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de infiintare si intretinere plantatie. In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole: Tractor 45-60 CP; Masina de stropit; Echipament de fertilizat; Cositoare; Foarfeca electrica; Tocatoare pomicola; Stivuitor.

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul pomicol, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole. Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel: Obiectiv general Cresterea competitivitatii Olaru Ionel Intreprindere Individuala printr-o utilizare mai

buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de infiintare si exploatare a livezii de meri, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare. De asemenea, proiectul propus de Olaru Ionel Intreprindere Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza: Obiective specifice: introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei.

Pagina 4/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

Tehnologia de infiintare, intretinere si exploatare a livezii de meri prezinta un grad ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie. Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de aprox. 320 mii lei/an din comercializarea merelor, in conditiile in care produsele intreprinderii individuale raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru fructe proaspete de origine autohtona. Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea corespunzatoare a pomilor si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate la hectar. Existenta unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole permite realizarea acestora la timp si elimina o eventuala dependenta de terti. In aceste conditii, oferirea unor produse proaspete, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante. Obiective operationale Obiective de ordin tehnic Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si intretinerea livezii de meri in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma pomicola. Obiective de ordin economico-financiar Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt: existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice. alegerea unui soi rezistent la conditiile climatice si boli; productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii unei parti importante a activitatii si localizarii intr-o zona propice pomiculturii. Obiective de mediu Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim asupra factorilor de mediu. *** Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004 , localitatea Albeni , judetul Gorj are potential mediu pentru livezile de meri. Justificarea achizitiilor propuse prin proiect Tractorul va fi folosit in ferma pomicola pentru realizarea in bune conditii a fazelor procesului tehnologic precum arat, fertilizat, impreuna cu alte echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect. Masina de stropit va fi folosita pentru efectuarea lucrarilor de stropire cu ierbicid si fungicid. Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte. Cositoarea va asigura intretinerea terenului pe care se infiinteaza livada. Foarfeca electrica este utilizata pentru toaletarea pomilor prin taierea crengilor. Tocatoarea pomicola este utilizata pentru tocarea crengilor rezultate dupa toaletarea pomilor. Stivuitorul va fi folosit pentru manevrarea lazilor cu fructe dupa recoltare.

Pagina 5/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari, se va lua in considerare necesitatea achizitionarii de utilaje performante. Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a fermei pomicole, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol. Fundamentarea necesitatii investitiei Olaru Ionel Intreprindere Individuala nu detine in prezent utilajele agricole necesare infiintarii si intretinerii unei exploatatii pomicole de meri. Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, Olaru Ionel Intreprindere Individuala solicita acest sprijin financiar nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole. Pe baza analizei tehnologiei de infiintare si intretinerea exploatatiei pomicole a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii livezii. Factorii social-economici de care pomicultorul a tinut cont in alegerea investitiei sunt: apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe; asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina; asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului; lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica; posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de vedere financiar; distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele sanitare; asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.

Oportunitatea investitiei Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale. La nivel sectorial: pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume proaspete, realizat in media, se inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale si implicit de mere; existenta unui Program guvernamental in scoli care asigura cate un mar zilnic pentru elevi. cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import; cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse pomicole, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana. forta de munca disponibila in zona. conditiile pedo-climaterice din zona localitatii Albeni sunt favorabile activitatilor de exploatatie pomicola. Zona de deal asigura conditiile de sol necesare infiintarii livezii; investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential mediu pentru activitatea de exploatare pomicola, respectiv livada de meri.

La nivelul pietei de desfacere:

La nivelul fortei de munca: La nivelul conditiilor de sol si clima:

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Olaru Ionel Intreprindere Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte

Pagina 6/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local. Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii conditiilor de mediu. Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole performante si prin reducerea costurilor serviciilor prestate de terti. Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde Nu este cazul Standardul la care se face adaptarea Termenul de gratie al standardului Termenul de realizare a investitiei*

Valoarea Lei

Pagina 7/61

Memoriu justificativ Bugetul indicativ


Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura Denumirea capitolelor de cheltuieli 1 Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL Verificare actualizare ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE Valoare TVA Total general inclusiv TVA 121 Cheltuieli eligibile EUR 2 0

Livada de pomi

Cheltuieli neeligibile EUR 3 0

Total EUR 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 3% 107.276 26.285 133.561 41.468 0 41.468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.468 0 41.468 0 0 0 0 0 0 65.808 26.285 92.093 14.591 0 14.591 51.216 0 51.216 0 13.143 13.143 0 13.143 13.143 0 0 0 0 13.046 13.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.046 13.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.275 39.332 146.607 Actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila 0 0 107.276 39.331 146.607 32.055 32.055 178.661 Data intocmirii Studiului de 17.05.20 Fezabilitate/ Memoriului 13 Justificativ Curs EUR 4,3370 LEI EUR

VALOAREA PROIECTULUI

Pagina 8/61

Memoriu justificativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura Denumirea capitolelor de cheltuieli 1 VALOARE TOTALA VALOARE ELIGIBILA VALOARE NEELIGIBILA Plan financiar Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) Cofinantare privata, din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT Procent contributie publica Avans solicitat Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 21.455 50%

Livada de pomi

121 Cheltuieli eligibile EUR 2 774.852 465.251 309.601 Cheltuieli eligibile 42.910 64.365 64.365 107.275

Cheltuieli neeligibile EUR 3 178.661 107.275 71.386 Cheltuieli neeligibile 71.386 71.386 71.386 40%

Total EUR 4

Total 42.910 135.751 71.386 64.365 178.661

Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.
Politica de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime
Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a livezii sunt: material saditor (pomi); picheti; ingrasaminte, apa. insecticide; fungicide; ingrasaminte minerale; ambalaje pentru recoltare.

Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a livezii sunt:

Materialul saditor si pichetii se vor achizitiona de la un furnizor local de puieti. Insecticidele si fungicidele urmeaza a fi achizitionate de la SC INS SRL. Ingrasamintele (minerale) se vor achizitiona de la SC INGRASAMINTE SRL. Ambalajele se achizitioneaza de la societati producatoare de ambalaje din carton sub forma de lazi. Procurarea ambalajelor se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor in perioada de recoltare.

Pagina 9/61

Memoriu justificativ POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de materii prime / materiale auxiliare / produse / servicii S.C. Ingrasaminte S.R.L. Adresa

Livada de pomi

Produs furnizat si Valoare cantitate aproximativa aproximativa -RONIngrasaminte, insecticid, erbicid, fungicid 800 kg Motorina pt lucrari mecanizate -5000 l 21.540

% din total achizitii

Targu Jiu, Str. Merilor, nr.13, Judetul Gorj Targu Jiu, Str. Unirii, Nr. 17, judetul Gorj

21,74%

S.C. Motorina S.R.L. S.C. Ambalaje S.R.L.

27.500 50.000

27,76% 50,48% 100,00%

Targu Jiu, str. Narciselor, nr.3 Lazi 10.000 buc judetul Gorj
Total

99.040

Piata de desfacere.
Produsele obtinute in cadrul livezii sunt mere pentru consum. Merele fac parte din categoria bunurilor de larg consum, cu caracter alimentar, supuse unei frecvente mari privind cumpararea. In prezent consumatorii finali ai merelor sunt impartiti in doua principale categorii: - consumatori de mere proaspete; - consumatori de produse rezultate din procesarea merelor (ex. sucuri din mere, gemuri).

Potentialii clienti ai Olaru Ionel Intreprindere Individuala:


POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI Nr.crt 1 2 Client (Denumire si adresa) SC Magazin alimentar SRL,Targu Jiu, str. Victoriei, nr. 4, judetul Gorj SC Supermarket SRL, Targu Jiu, str. Barajului, nr. 44, judetul Gorj Valoare - RON 100.000 220.000 320.000 % din vanzari 31,25% 68,75% 100%

Total vanzari

Analiza concurentei
In anul 1990, livezile si pepinierele pomicole din Romania se intindeau pe o suprafata de 310.945 hectare. Douazeci si trei de ani mai tarziu, in Romania se cultiva fructe pe o suprafata mai mica de 200.000 de hectare. O mare parte din cantitatea de mere destinata consumului intern se importa. Marile ferme pomicole socialiste, in majoritate, prin retrocedare, au fost faramitate de la 200-300 ha/unitate, in parcele de 0,3 - 2,0 ha / proprietar. Proprietarii nu au dispus de tehnica necesara la asa mici suprafete si nici nu au avut interes pentru ingrijirea livezilor, deoarece in cei 35 40 ani de colectivizare fiecare si-a identificat alte mijloace de existenta. Majoritate plantatiilor au fost abandonate, defrisate si in foarte putine dintre ele s-au aplicat cateva lucrari de ingrijire. Pomii in livezile romanesti sunt imbatraniti, ritmul de regenerare prin noi plantari fiind foarte redus. Fata de un necesar anual de 7 8 milioane pomi (material saditor), pepinierele romanesti produc in jur de 1 1,5 milioane pomi.

Pagina 10/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona, concurenta maxima fiind facuta de produsele de import, in special cele de pe piata neagra care se vand sub pretul pietei, afectand producatorii interni.

Analiza cererii
Romania, conform Institului National de Statistica, se afla pe ultimul loc la consumul de fructe, cu 24 kg mere, 18 kg portocale si 5 kg prune pe locuitor pe an, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS) in 2012, in vreme ce consumul mediu european de fructe este de 57 kg pe cap de locuitor. Totodata, organizatia ONU pentru Agricultura si Alimentatie atentioneaza ca, in Bulgaria, Romania si Slovacia, furnizarea de fructe si legume destinate consumului se situeaza sub 80 kg /persoana /an, adica sub 220g / persoana/ zi, fiind la cel mai redus nivel din Europa. Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un consum mediu zilnic de 400g de fructe si legume de diferite culori deoarece contin nutrienti si componente bioactive cu un rol esential in mentinerea sanatatii. Pentru a consuma aceste alimente, cei mai multi dintre oraseni le cumpara, 94,9% dintre respondenti mentionand aceasta sursa. Dintre cei care cumpara fructele proaspete, cei mai multi aleg sa mearga intr-un hipermarket/supermarket (81,3%), la piata pentru a cumpara de la tarani, agricultori sau alti producatori directi (64,8%) sau intr-un magazin specializat de legume/fructe (40,1%). Aproape un sfert din totalul respondentilor (21,4%), in general persoane de 18 45 ani, primesc fructe proaspete de la tara (de la familie, rude, prieteni etc.). In cele mai multe studii referitoare la categoriile de fructe consumate mai des, marul se situeaza pe primul loc.

Competitivitatea solicitantului si strategia de piata


Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, intreprinderea individuala are in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori locali.

Politica de pret
Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similare (in ceea ce priveste calitatea merelor). In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu pretul cel mai scazut. In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti sunt: costul de productie si de comercializare; clasa de greutate in care se incadreaza; preturile practicate pe piata la produsele similare; starea concurentei; conjunctura economica existenta la momentul respectiv; legislatia in vigoare; etc.

Pretul mediu practicat de intreprinderea individuala pentru comercializarea produselor a fost estimat la 3.2 lei/kg de mere. In previzionarea cheltuielilor s-a considerat ca jumatate din cantitatea recoltata se va vinde chiar in momentul recoltarii, prognozandu-se cheltuieli cu transportul pana la cumparator. Cealalta jumatate din cantitatea de mere obtinuta va fi depozitata intr-un depozit frig, spatiu pentru care se va plati chirie pe perioada depozitarii care a fost estimata la doua luni.

Pagina 11/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice EG1 Proiectul respecta: - conformitatea cu obiectivul general al masurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare si cu cel putin unul din obiectivele specifice: a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile; b) Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare; c) Cresterea veniturilor agricole sprijinite; exploatatiilor

Obiectivele urmarite prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor Prin implementarea proiectului, intreprinderea individuala isi propune sa devina unul dintre cei mai importanti furnizori de mere din zona, cu o productie medie de 100 to/an. Proiectul propus spre finantare va contribui la cresterea competitivitatii sectorului agricol, printr-o mai buna utilizare a resurselor productive. In cadrul fermei pomicole se va realiza o productie de calitate superioara, in acord cu cerintele pietei, prin practicarea de tehnologii moderne care asigura productivitate ridicata la costuri cat mai reduse.

Nu este cazul Conform previziunii veniturilor Anexa C la Cererea de finantare, rezulta faptul ca Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri anuale din comercializarea merelor de 320 mii lei, in conditiile in care produsele societatii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru mere proaspete autohtone. Nu este cazul

d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele generale si obiectivele specifice EG2 - Proiectul sa fie in acord cu: a) b) potentialul agricol al zonei20 si sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei: Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se in localitatea Albeni , judetul Gorj, care reprezinta o zona de deal cu potential mediu la productia de mere. Prin darea in exploatare a investitiei se vor obtine anual venituri de 320 mii lei cu costuri reduse, datorate in mare masura existentei tuturor echipamentelor tehnologice necesare exploatarii plantatiei.

Pagina 12/61

Memoriu justificativ Obiectivele generale si obiectivele specifice Obiective tehnice: - achizitia de tractor combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru; construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu standardele comunitare; diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii. Obiective economico-financiare: reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole; Obiectivele urmarite prin proiect

Livada de pomi Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si performante, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati. Nu este cazul.

Nu este cazul. - Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei rentabilitati economice crescute, in primul rand prim reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va genera productivitati ridicate. - In urma previzionarii activitatii exploatatiei in urma implementarii proiectului, se poate constata o crestere a valorii adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor de performanta rezultati. - Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei. Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope in procesul de operare, respectiv intreprinderea individula isi va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza. Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de finantare.

cresterea valorii adaugate brute (VAB) a exploatatiei agricole. cresterea viabilitatii economice.

Obiective de mediu - reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie; reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), in special in exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igiena si de bunastare a animalelor; asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc.; cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Pagina 13/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent : 0 angajati din care personal de executie : 0 angajati 3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :
Dupa implementarea proiectului vor fi angajate 2 persoane care vor realiza activitatile zilnice de intretinere si paza. Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de toaletare pomi, recoltare etc, intreprinderea individuala va angaja zilieri.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: Olaru Ionel Functia in cadrul organizatiei: Administrator


Perioada Numele institutiei de invatamant Domeniul studiat Diploma obtinuta 1. Perioada Nume angajator Functia ocupata Perioada Nume angajator Functia ocupata Educatie si formare 1991 - 1995 Scoala postliceala - Albeni Agricol tehnician Experienta profesionala 1995-2013 SC Marul de Aur SRL tehnician 2013-prezent Olaru Ionel Intreprindere Individuala Administrator

2.

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata. Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL Denumire/Tip utilaj/echipament Tractor Masina de stropit Echipament fertilizat Cositoare Foarfeca electrica Tocatoare pomicola Stivuitor Numar bucati 1 1 1 1 1 1 1 Valoare fara TVA -Lei95.934 18.250 11.016 14.529 6.072 19.408 14.637 179.847 TVA -Lei23.024 4.380 2.644 3.487 1.457 4.658 3.513 43.163 Total cu TVA -Lei118.959 22.630 13.660 18.016 7.529 24.066 18.150 223.010

Descrierea masinilor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza : Tractor: 1 buc; Caracteristici tehnice : Putere: 45-60 CP;

Pagina 14/61

Memoriu justificativ Rezerva de putere 14%; Suport cu bulon pentru remorca. Masina de stropit: 1 buc; Caracteristici tehnice: Capacitate 200-450 l; Agitator hidraulic. Cositoare: 1 buc; Caracteristici tehnice : Latimea de lucru: 120-180 cm; Numar de cutite: 8 buc. Foarfeca electrica cu acumulator: 1 buc; Caracteristici tehnice : Autonomie de 1,5 zile; Tocatoare pomicola: 1 buc; Caracteristici tehnice : Latime de lucru 150-180 cm; Lungimea 170-200 cm. Stivuitor: 1 buc; Caracteristici tehnice : Capacitate de ridicare 1000 -1500 kg.

Livada de pomi

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie: Prin proiect se propune infiintarea unei livezi de meri pe o suprafata de 5 ha. Se estimeaza o productie anuala de 20.000 kg mere incepand cu al treilea an de la infiintarea plantatiei. Plan de cultura pe o perioada de cinci ani: Denumirea culturii Pomi - meri TOTAL Suprafata in anii de implementare (ha) 5 5 Suprafata An 1 (ha) 5 5 Suprafata An 2 (ha) 5 5 Suprafata An 3 (ha) 5 5 Suprafata An 4 (ha) 5 5 Suprafata An 5 (ha) 5 5

Considerandu-se o productie de 20.000 kg/ha, rezulta o productie anuala a livezii de 100.000 kg mere. Tehnologia de infiintare si intretinere plantatie de meri Beneficiarul propune infiintarea unei livezi de meri, pe o suprafata de 5 ha, amplasata in localitatea Albeni, judetul Gorj. Plantatia va fi realizata in sistem intensiv, cu o densitate de 1.250 pomi/ha. Locatia pentru amplasarea livezii a fost aleasa dupa o analiza atenta a factorilor naturali si socio-economici care influenteaza in mod direct productivitatea plantatiei. Astfel, in fuctie si de productivitatea zonelor, s-a optat pentru un spatiu situat la deal. Temperatura este corespunzatoare din punct de vedere al mediei anuale, a minimelor si maximelor absolute, suma gradelor de temperatura. Precipitatiile satisfac speciile care vor fi cultivate. Soiurile altoite pe portaltoi de vigoare mica au nevoie de irigare, deoarece acestea nu pot rezista la seceta prelungita.

Pagina 15/61

Memoriu justificativ Alegerea soiurilor si portaltoilor

Livada de pomi

Pe plan mondial sortimentul la mar este foarte bogat fiind apreciat la 10 12.000 de soiuri. Paradoxal, din acest numar mare, productia utilizeaza cateva soiuri foarte valoroase si de larga circulatie internationala. Cele mai raspandite soiuri sunt: Golden Delicious si mutantele sale, Red Delicious si mutantele sale, Frumusetea Romei, Cox Orange Pepin, Belle de Boskoop, Jonathan, Mc Intosh, Granny Smith, Reinette de Canada, Gravenstein, Spartan, Morgenduft, etc. Incepand indeosebi din anii 90 se promoveaza soiurile bicolore sau rosii intens dintre care mai importante sunt: Elstar, Idared, Royal Gala, Braeburn, Gloster 69, Mutsu, Fuji, Pink Lady, etc. Important este faptul ca, la majoritatea soiurilor au fost identificate clone foarte valoroase care se deosebesc radical de soiul mama prin culoare, aroma, gust, precocitate, astfel incat unele dintre acestea pot fi considerate soiuri noi, ca de exemplu Ionagored, Ionica care provin din soiul Ionagold. O noutate importanta a sortimentului o constituie obtinerea soiurilor rezistente la boli (rapan, fainare, arsura bacteriana). Olaru Ionel Intreprindere Individuala a optat pentru plantarea in livada a soiurilor Idared si Ionagold. Organizarea si amenajarea terenului Defrisarea culturii precedente sau a vegetatiei lemnoase sau arbustive este obligatorie. Locatia aleasa pentru infiintarea livezii nu este acoperita cu foarte multa vegetatie insa se va realiza defrisarea pentru asigurarea conditiilor optime de plantare si dezvoltare. Defrisarea se poate face cu buldozere si extractoare de cioate, in asa fel incat terenul sa fie curat de orice rest lemnos, care poate forma un focar de infectie. Nivelarea terenului este necesara pentru eliminarea denivelarilor care favorizeaza retinerea apei si pentru a crea conditii pentru mai tarziu, cand terenul va fi irigat.

Fertilizarea terenului. Fiind culturi care se intind pe perioade mari de timp (zeci de ani), fertilizarea inainte de plantare este obligatorie. Dozele de ingrasaminte se aplica in functie de fertilitatea naturala a terenului si de sistemul de cultura adoptat. Dozele orientative sunt de 40-60 t/ha gunoi de grajd, 100-300kg P205/ha, 100-300 kg K20/ha. Fosforul si potasiul se aplica inainte de desfundare, iar gunoiul de grajd dupa desfundare. Pentru corectarea aciditatii solului se administreaza 5-10 t/ha carbonat de calciu.
Desfundarea terenului se face la adancimea de 60-80 cm si este conditia principala de reusita a unei plantatii deoarece solul se mobilizeaza, se aeriseste, incorporeaza bine ingrasamintele, activeaza microorganismele. In cazul solurilor cu un strat fertil subtire se recomanda o scarificare urmata de o aratura de 35-40 cm. Pregatirea terenului Pregatirea terenului se face prin defrisare, nivelare, fertilizare substantiala si mobilizare adanca prin desfundare la 60 cm. Fertilizarea minerala presupune aplicarea inainte de desfundare a 120-150 kg s.a.P2O5/ha,100-150 kg s.a.K2O/ha, amendamente calcaroase pe solurile cu pH sub 5,5. Pentru fertilizare se va folosi tractorul si echipamentul de fertilizat. Pentru livezile intensive pregatirea minutioasa a solului si fertilizarea sunt hotaratoare pentru reusita culturii. Materialul saditor va fi achizitionat din pepiniere autorizate care asigura material de calitate. La mar se infiinteaza numai plantatii intensive si superintensive care produc fructe incepand din anul al IIlea de la plantare. Stabilirea distantelor de plantare si pichetare Distantele de plantare se stabilesc in functie de urmatorii factori: vigoarea speciei, a soiului si a portaltoiului; sistemul de livada si de coroana; fertilitatea solului; regimul de precipitatii s.a. In general, ca regula, se poate spune ca cu cat vigoarea este mai mare, se va planta mai rar. De asemenea, cu cat terenul este mai fertil si zona mai bogata in precipitatii se va planta mai rar, deoarece pomii cresc viguros. Daca pomii sunt plantati prea desi, se umbresc reciproc, ceea ce duce la dereglari in viata lor. Daca pomii sunt plantati prea rar, nu se realizeaza volum suficient de coroana la ha, conversia luminii este mica, productia insuficienta. Pichetarea Lucrarea este relativ grea, deoarece necesita atentie, precizie si nu in ultimul rand, o constiinciozitate deosebita. Pentru realizarea ei este nevoie de o serie de instrumente si materiale specifice: teodolite, echere topografice, mire, panglici de otel, fise, jaloane, tarusi de intindere, picheti, topoare, sarme gradate la

Pagina 16/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

distantele dintre randuri si dintre pomi pe rand. Lucrarea are trei etape: parcelarea, incadrarea terenului, pichetarea propriu-zisa. Parcelarea este impartirea terenului in unitati teritoriale: parcele si tarlale. Marimea si orientarea parcelei se face in functie de forma de relief, sistemul de cultura. Forma cea mai corespunzatoare a parcelei este cea dreptunghiulara. Suprafata parcelelor difera in functie de relief. Parcelele se orienteaza cu lungimea pe directia curbelor de nivel, fiecare dintre ele trebuind sa aiba portiuni de teren cu aceeasi panta, sau cu diferente foarte mici. Plantarea pomilor Perioada optima de plantare este toamna, dupa caderea frunzelor si pana la venirea gerurilor. Plantarea de primavara da rezultate bune cu cat se face mai devreme. Intreprinzatorul va respecta acest lucru in implementarea proiectului, pentru a asigura conditiile optime de infiintare a livezii. Daca plantarea se face toamna, intre radacini si sol se stabileste un contact bun, ranile se cicatrizeaza mai usor si incep procesele de rizogeneza, care duc la formarea a noi radacini, pana in primavara. Inainte de plantare pomii sunt supusi unor operatiuni obligatorii:

Controlul viabilitatii si a sanatatii. Pomii sanatosi au scoarta turgescenta, tesuturile sanatoase de culoare caracteristica, uniforma,sectiunea prin radacina este alba cu miros placut. Fasonarea radacinilor se face pentru improspatarea sectiunii la radacinile de schelet mai groase de 3-4 mm,
scurtarea radacinilor cu diametrul intre 4 mm si 10 mm. Radacinile fibroase se taie scurt. Tinand cont ca prinderea se face pe baza radacinilor groase, de schelet, acestea se lasa cat mai lungi, daca nu sunt ranite, in caz contrar acestea se fasoneaza deasupra ranii. egale de balega proaspata de vita, pamant de telina si apa. Acest amestec asigura in primele faze de dupa plantare un contact bun cu solul, asigura o buna cicatrizare a ranilor si substante nutritive. Mocirlirea este obligatorie la toate plantele si cele din toamna si cele din primavara. Pomii se vor planta imediat dupa mocirlire, ca mocirla sa nu se usuce pe radacini. Pentru livezile intensive, pe terenul pregatit asa cum s-a aratat, se sapa gropi de 30cm x 30cm x 30cm, fiecare dimensiune putand fi marita cu pana la 10 cm, in functie de vigoarea pomului. Plantarea se face cu ajutorul cablurilor marcate sau cu scandura de plantare. Pomii se planteaza in asa fel incat punctul de altoire sa ramana la nivelul solului, dupa plantare. Anterior plantarii, dupa stabilirea adancimii de plantare, pe fundul gropii se face un mic musuroi din pamant reavan, pe care se aseaza pomul. Un muncitor tine de pom, iar altul trage pamant in groapa in asa fel incat acesta sa patrunda bine printre radacinile pomului, dupa care se calca bine. In continuare se pune in gropi, 10-15 kg mranita si se acopera total cu pamant, care este bine tasat cu piciorul. Daca pamantul este uscat, se uda cu 5-8 l apa. La sfarsit se face un mic musuroi in jurul pomului. Daca pamantul este prea umed, nu se planteaza pomii,deoarece exista pericolul tasarii solului, ceea ce impiedica dezvoltarea radacinilor. Lucrarea de repichetare consta in amplasarea tutorilor in groapa, in functie de schema de pichetaj, cu ajutorul scandurii de plantare sau a cablurilor marcate. Plantare, cu 2/3 din pamantul scos din primul strat, bogat in humus. Udarile dupa plantare se va face in functie de precipitatiile din zona, dar in general se dau la 3-4 saptamani,1-2 galeti cu apa. Pentru udare se desfac musuroaiele se uda dupa care se refac. Pentru udare se vor inchiria cisterne cu apa. In timpul verii solul din vecinatatea pomului se mulceste cu paie, pleava, frunze, rumegus. Intretinerea plantatiei Taierile sunt operatiuni chirurgicale si nechirurgicale prin care se modifica pozitia relativa a ramurilor in coroana si a mugurilor pe ramuri. Altfel spus taierile trebuie sa stimuleze functiile pomului slab manifestate si sa le tempereze pe cele manifestate intens. Operatiuni tehnice utilizate la taierea pomilor: chirurgicale - de taiere cu foarfeca electrica cu acumulator; nechirurgicale - cand nu se fac taieri si se modifica pozitia ramurilor.

Mocirlirea radacinilor consta in scufundarea repetata a radacinilor pomilor intr-un amestec alcatuit din parti

Crengile rezultate in urma taierii vor fi tocate cu tocatoarea pomicola, produsul rezultat fiind vandut producatorilor de bricheti.

Pagina 17/61

Memoriu justificativ Intretinerea si lucrarile solului in plantatiile pomicole

Livada de pomi

In plantatiile pomicole solul se mentine in diferite sisteme de cultivatie in asa fel incat pomii sa nu fie concurati. Practicarea unui sistem adecvat de intretinere a solului se face in functie de: zona, precipitatii, textura solului, specie, soi, portaltoi. Olaru Ionel Intreprindere Individuala va opta pentru tehnica numita ogorul combinat. Acest sistem de intretinere imbina elemente de tehnologie de la mai multe sisteme de intretinere. In acest fel avantajele ambelor sisteme de intretinere se intalnesc aici: putin poluant, mentine structura solului, este ieftin. Prin ogorul combinat intervalul dintre randuri se mentine lucrat sau inierbat, iar pe randurile de pomi, se erbicideaza cu masina de stropit. Fertilizarea plantatiilor pomicole Fertilizarea plantatiilor de mar constituie una dintre verigile culturale cu consecinte importante asupra cantitatii si calitatii productiei de mere. Este necesar ca ea sa se aplice diferentiat dupa varsta pomilor, potentialul productiv, incarcatura de rod si tipul solului pe care este amplasata plantatia. Cercetarile arata ca, la mar, consumul de elemente pentru producerea a 40 t fructe la hectar este de aproximativ 95 kg azot, 40 kg fosfor, 12 kg potasiu, 26 kg calciu si 29 kg magneziu. Anual este necesar sa se refaca fertilitatea solului prin aplicarea de ingrasaminte in doze care sa suplineasca cantitatile consumate. In functie de varsta pomilor se recomanda sa se aplice urmatoarele doze de ingrasaminte chimice: in anul I - 100 kg/ha azotat de amoniu, 120 kg/ha superfosfat si 80 kg/ha sare potasica. in anul II - 200 kg/ha azotat de amoniu, 250 kg/ha superfosfat si 160 kg/ha sare potasica. in anul III - IV si urmatorii - 300 kg/ha azotat, 250 - 300 kg/ha superfosfat si 250 - 300 kg/ha sare potasica.

Aplicarea ingrasamintelor chimice se face numai pe randul de pomi, pe o banda de circa un metru de o parte si alta a acestuia. Superfosfatul, sarea potasica, gunoiul de grajd si amendamentele plus o treime din doza de azotat se aplica toamna si se incorporeaza in sol odata cu aratura, iar restul ingrasamintelor azotoase se aplica primavara in perioada legarii fructelor. Prima fertilizare se face dupa caderea petalelor. A doua fertilizare se face la inceputul cresterii fructelor, cand sunt necesare cantitati mari de ingrasaminte chimice. In continuare se mai fac fertilizari la 2-3 saptamani, pana la intrarea fructelor in parga. Aceste fertilizari se pot face concomitent cu aplicarea pesticidelor, majoritatea elementelor chimice fiind compatibile cu acestea. Irigarea constituie de asemenea un factor limitativ al cultivarii pomilor, avand un rol hotarator in zonele cu precipitatii sub 500 mm si chiar 600 mm anual. Prin irigare se urmareste mentinerea umiditatii necesare desfasurarii in conditii optime a fiecarei fenofaze. Pentru aceasta, se recomanda aplicarea in functie de tipul de sol si a indicilor hidrofizici ai acestuia, a 110 mc apa la hectar, mai ales in perioada iunie-august cand cerintele de consum ale pomilor sunt maxime. Modalitatea de udare aleasa de Olaru Ionel Intreprinzator Individual este cu cisterne cu apa, ori de cate ori este necesar. Combaterea integrata a bolilor si daunatorilor Cultura marului necesita un numar mare de tratamente fitosanitare ca urmare a atacului succesiv sau concomitent al unor patogeni si daunatori specifici sau nespecifici. Costul tratamentelor este foarte ridicat si reprezinta aproape 50% din cheltuielile anuale necesare culturii. Pe de alta parte si pagubele generate de atacul patogenilor si daunatorilor reprezinta peste 50% din recolta, uneori cand nu se aplica tratamente productia fiind complet compromisa atat cantitativ cat si calitativ. Recoltarea fructelor Merele, alaturi de citrice, reprezinta fructele cele mai solicitate de consumatori, datorita principiilor active continute, cat si posibilitatiii de mentinere a calitatilor initiale o perioada indelungata de timp, chiar de la o recolta la alta. De aceea, recoltarea la momentul optim si pastrarea constituie factori importanti in asigurarea unui conveer bogat si de calitate pentru o comercializare superioara impusa de regulile pietei de fructe. Recoltarea merelor se face la momentul optim, caracteristic fiecarui soi si este o insusire genetica bine

Pagina 18/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

precizata. La cele de vara momentul de recoltare se suprapune cu cel de consum, in timp ce pentru celelalte doua grupe recoltarea precede consumul cu o perioada mai scurta sau mai lunga in functie de soi si conditiile de pastrare. Normele de calitate in functie de diametrul merelor sunt: extra 65-70 mm, calitatea I 60-65 mm, calitatea a II-a 55-60 mm (in cazul soiurilor cu fructe mari) si de 60-65 mm- extra, 55-60 mm-calitatea I si 50-55 mm calitatea a II-a (in cazul soiurilor cu fructe mijloci si mici). Momentul recoltatului se stabileste pe baza valorilor minime ale indicatorilor de maturare fixati pentru grupe de soiuri cu insusiri similare. Dintre indicatorii recunoscuti ca valabili si folositi pentru alegerea momentului optim de recoltare la mere putem enumera: testul amidonului, schimbarea culorii epicarpului si semintelor, textura pulpei sau fermitatea, numarul de zile de la inflorit la coacere, determinatorul de culoare (codul). In privinta testului amidonului, cercetarile arata ca exista o corelatie directa si stransa intre hidroliza amidonului din fruct si maturitatea merelor. Decolorarea a 0,5 cm in jurul lojelor seminale indica momentul optim cand se poate incepe recoltarea merelor. Calitatea merelor pentru consum este definita de insusirile organoleptice cum sunt marimea fructului, forma fructului, culoarea fructului, starea epicarpului, culoarea pulpei, consistenta pulpei, suculenta pulpei, gustul si aroma fructului. Recoltarea se va face in lazi care vor fi manipulate cu ajutorul stivuitorului. Nu este necesara depozitarea avand in vedere ca vanzarea se va face direct de la locul recoltarii.

5. Durata de realizare (luni) si etape principale


In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 3 ani (36 luni calendaristice). In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama de perioadele de plantare ale merilor, considerandu-se demararea proiectului in luna august 2014. Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 19/61

Memoriu justificativ

Livada de pomi GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Denumirea capitolelor de cheltuieli L1 L2 L3 L4 ANUL 1 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste L1 SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA L2 L3 x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

L4

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8 x

L9

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Pagina 20 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Denumirea capitolelor de cheltuieli L1 L2 L3 ANUL 2 AL IMPLEMENTARII L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste L1 SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA x L2 L3

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

L4

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8

L9

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Pagina 21 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Denumirea capitolelor de cheltuieli L1 L2 L3 ANUL 3 AL IMPLEMENTARII L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste L1 SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA L2 L3

x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x

L4

ANUL 3 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8

L9

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Pagina 22 din 61

Memoriu justificativ
Categoria de Denumirea capitolelor de cheltuieli cheltuieli Luna 1 Eligibile 0 Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - Neeligibile 0 total, din care: Total 0 Eligibile 0 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea Neeligibile 0 terenului Total 0 Eligibile 0 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea Neeligibile 0 initiala Total 0 Eligibile 0 Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare Neeligibile 0 obiectivului Total 0 Eligibile 0 Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Neeligibile 0 total, din care: Total 0 Eligibile 0 3.1 Studii de teren Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si Neeligibile 0 autorizatii Total 0 Eligibile 0 3.3 Proiectare si inginerie Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 3.5 Consultanta Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 3.6 Asistenta tehnica Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: Neeligibile 0

Livada de pomi GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.864 1.167 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.864 1.167 ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.864 17.072 17.072 17.072 1.167 4.097 4.097 4.097 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.734 4.976 Luna 10 Luna 11 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.734 0 0 4.976 0 0 TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.276 25.746

Memoriu justificativ

Pagina 23 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Luna 1 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 6.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.864 1.167 6.031 4.864 1.167 6.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 6.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.864 1.167 6.031 4.864 1.167 6.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 6.031 21.169 21.169 21.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.864 17.072 17.072 17.072 1.167 4.097 4.097 4.097 6.031 21.169 21.169 21.169 4.864 0 0 0 1.167 0 0 0 6.031 0 0 0 0 17.072 17.072 17.072 0 4.097 4.097 4.097 0 21.169 21.169 21.169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 25.710 20.734 4.976 25.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.734 4.976 25.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 Luna 11 Luna 12 25.710 0 0 20.734 0 0 4.976 0 0 25.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.734 0 0 4.976 0 0 25.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 1 133.022 41.468 9.952 51.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.468 9.952 51.420 0 0 0 0 0 0 65.808 15.794 81.601 14.591 3.502 18.093 51.216 12.292 63.508 0 0 0 0 0 0 0 0

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari

4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire

Memoriu justificativ

Pagina 24 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Luna 1 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Eligibile 0 Neeligibile 0 Total 0 Luna 2 0 0 429 429 0 0 0 0 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 429 429 0 0 0 0 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 429 429 0 0 0 0 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 429 429 429 429 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 429 429 429 429 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 429 429 0 0 0 0 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 Luna 11 Luna 12 0 0 0 0 0 0 429 429 429 429 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 429 429 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 1 0 0 4.720 4.720 0 0 0 0 4.720 4.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL GENERAL, din care:


-achizitii de active fixe corporale

Eligibile Neeligibile Total


Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total

0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 429 429
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 0

4.864 1.596 6.460


0 0 0 0 0 0 4.864 1.167 6.031 0 429 429 1.167

4.864 1.596 6.460


0 0 0 0 0 0 4.864 1.167 6.031 0 429 429 1.167

4.864 1.596 6.460


0 0 0 0 0 0 4.864 1.167 6.031 0 429 429 1.167

17.072 4.526 21.598


0 0 0 0 0 0 17.072 4.097 21.169 0 429 429 4.097

17.072 4.526 21.598


0 0 0 0 0 0 17.072 4.097 21.169 0 429 429 4.097

17.072 20.734 20.734 4.526 5.405 5.405 21.598 26.139 26.139


0 0 0 0 0 0 17.072 4.097 21.169 0 429 429 4.097 20.734 4.976 25.710 0 0 0 0 0 0 0 429 429 4.976 20.734 4.976 25.710 0 0 0 0 0 0 0 429 429 4.976

0 429 429
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 0

0 429 429
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 429 429 0

107.276 30.466 137.742


41.468 9.952 51.420 0 0 0 65.808 15.794 81.601 0 4.720 4.720 25.746

-achizitii de active fixe necorporale

-cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA

Memoriu justificativ

Pagina 25 din 61

Memoriu justificativ
Surse de finantare Valoarea Cererii de Plata Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA

Livada de pomi
ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 71.386 64.365 0 Luna 2 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 1.167 Luna 5 0 0 0 0 0 Luna 6 0 21.455 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 6.432 Luna 8 48.735 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 13.171 Luna 11 0 19.494 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 TOTAL AN 1 48.735 40.949 71.386 64.365 20.770

GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 Luna 11 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 26 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 Luna 11 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.297 16.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.297 16.297 0 0

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari

4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului

Memoriu justificativ

Pagina 27 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Luna 1 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 429 429 0 0 0 0 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 422 422 0 0 0 0 422 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 415 415 0 0 0 0 415 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 408 0 0 0 0 408 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 393 386 379 401 393 386 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 393 386 379 401 393 386 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 372 0 0 0 0 372 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 Luna 11 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 358 350 365 358 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365 358 350 365 358 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 16.297 16.297 0 0 0 0 0 0 0 4.677 4.677 0 0 0 0 4.677 4.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL GENERAL, din care:


-achizitii de active fixe corporale

Eligibile Neeligibile Total


Eligibile

0 3.145 3.145
0

0 3.138 3.138
0

0 3.131 3.131
0

0 408 408
0

0 401 401
0

0 393 393
0

0 386 386
0

0 379 379
0

0 372 372
0

0 3.081 3.081
0

0 3.074 3.074
0

0 3.067 3.067
0

0 20.974 20.974
0

Memoriu justificativ

Pagina 28 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total Luna 1 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 429 429 526 Luna 2 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 422 422 526 Luna 3 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 415 415 526 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 408 0

Livada de pomi
ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 393 386 379 401 393 386 379 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 372 0 Luna 10 Luna 11 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 2.716 0 0 0 365 358 350 365 358 350 526 526 526 TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 0 16.297 16.297 0 4.677 4.677 3.154

-achizitii de active fixe necorporale

-cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Surse de finantare Valoarea Cererii de Plata Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA Luna 1 58.540 0 0 0 4.976 Luna 2 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 Luna 4 0 1.961 0 0 1.577 Luna 5 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0

TOTAL AN 2 58.540 1.961 0 0 6.553

GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Categoria de Denumirea capitolelor de cheltuieli cheltuieli Luna 1 Luna 2 Eligibile 0 0 Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului Neeligibile 0 0 total, din care: Total 0 0 Eligibile 0 0 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea Neeligibile 0 0 terenului Total 0 0 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru Eligibile 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANUL 3 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 29 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie Categoria de cheltuieli Luna 1 Luna 2 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 2.716 2.716 Total 2.716 2.716 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
ANUL 3 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 3 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 2.716 16.297 0 2.716 2.716 2.716 16.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.276 58.340 165.616 41.468 9.952 51.420 0 0 0 0 0 0 0

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie

3.5 Consultanta

3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si

Memoriu justificativ

Pagina 30 din 61

Memoriu justificativ
Categoria de cheltuieli Luna 1 Luna 2 functionale cu montaj (procurare) Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii Neeligibile 0 0 specifice Total 0 0 Eligibile 0 0 4.5 Dotari Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 4.6 Active necorporale Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 B - Cheltuieli pentru investitii in Neeligibile 2.716 2.716 culturi/plantatii: Total 2.716 2.716 Eligibile 0 0 Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a Neeligibile 0 0 terenului Total 0 0 Eligibile 0 0 Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Subcapital 3 - Lucrari de intretinere Neeligibile 0 0 plantatie in anul 1 Total 0 0 Eligibile 0 0 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere Neeligibile 2.716 2.716 plantatie in anul 2 Total 2.716 2.716 Eligibile 0 0 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si Neeligibile 0 0 imprejmuire Total 0 0 Eligibile 0 0 Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din Neeligibile 343 336 care: Total 343 336 Eligibile 0 0 5.1 Organizare de santier Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 5.2 Comisioane, taxe Neeligibile 343 336 Total 343 336 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Eligibile 0 0 Denumirea capitolelor de cheltuieli Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 329 329 0 0 0 0 329 329 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 322 0 0 0 0 322 322 0

Livada de pomi
ANUL 3 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 308 300 293 315 308 300 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 308 300 293 315 308 300 293 0 0 0 0 Luna 9 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 0 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 0 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 286 279 286 279 0 0 0 0 0 0 0 0 286 279 286 279 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 272 272 0 0 0 0 272 272 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 0 0 0 265 265 0 0 0 0 265 265 0 TOTAL AN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.297 16.297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.297 16.297 0 0 0 0 3.648 3.648 0 0 0 0 3.648 3.648 0 TOTAL proiect 0 0 41.468 9.952 51.420 0 0 0 0 0 0 65.808 48.388 114.195 14.591 3.502 18.093 51.216 12.292 63.508 0 16.297 16.297 0 16.297 16.297 0 0 0 0 13.046 13.046 0 0 0 0 13.046 13.046 0

Memoriu justificativ

Pagina 31 din 61

Memoriu justificativ
Categoria de cheltuieli Luna 1 Luna 2 Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea Neeligibile 0 0 in exploatare - total, din care: Total 0 0 Eligibile 0 0 6.1 Pregatirea personalului de exploatare Neeligibile 0 0 Total 0 0 Eligibile 0 0 6.2 Probe tehnologice si teste Neeligibile 0 0 Total 0 0 Denumirea capitolelor de cheltuieli Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
ANUL 3 AL IMPLEMENTARII Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL, din care:


-achizitii de active fixe corporale

Eligibile Neeligibile Total


Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total

0 3.059 3.059
0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 343 343 526

0 3.052 3.052
0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 336 336 526

0 3.045 3.045
0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 329 329 526

0 322 322
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 322 0

0 315 315
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 315 0

0 308 308
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 308 0

0 300 300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0

0 293 293
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293 293 0

0 286 286
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286 286 0

0 2.995 2.995
0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 279 279 526

0 2.988 2.988
0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 272 272 526

0 2.981 2.981
0 0 0 0 0 0 0 2.716 2.716 0 265 265 526

0 19.945 19.945
0 0 0 0 0 0 0 16.297 16.297 0 3.648 3.648 3.154 TOTAL AN 3 0 0 0 0 4.731

107.276 71.386 178.661


41.468 9.952 51.420 0 0 0 65.808 48.388 114.195 0 13.046 13.046 32.055 TOTAL proiect 107.276 42.910 71.386 64.365 32.055

-achizitii de active fixe necorporale

-cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA

ANUL 3 AL IMPLEMENTARII Surse de finantare Valoarea Cererii de Plata Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA Luna 1 0 0 0 0 1.577 Luna 2 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 1.577 Luna 5 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 1.577

Memoriu justificativ

Pagina 32 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte


conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente. In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului: Livada de pomi
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

Valoare Valoare TVA Denumirea capitolelor si (fara TVA) (inclusiv TVA) subcapitolelor de cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro 2 3 4 5 6 7 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajri pentru protecia mediului si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 aducerea la starea initiala TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 i autorizaii Proiectare i engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Organizarea procedurilor de achiziie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Consultant 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Asisten tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii i instalaii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Utilaje, echipamente tehnologice i 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de 179,847 41,468 43,163 223,010 51,420 transport Dotri 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Cheltuieli cu infiintarea livezii si 285,408 65,808 68,498 353,905 81,601 intretinerea in anii 2 si 3 TOTAL CAPITOL 4 465,251 107,275 111,661 576,915 133,022 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de antier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.1. Lucrri de construcii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 finanare Cheltuieli diverse i neprevzute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregtirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 465,254 107,276 111,661 576,915 133,022 Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: Olaru Ionel Data:07.06.2013

Memoriu justificativ

Pagina 33 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului: Livada de pomi
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,594 32,594 0,000 0,000 0,000 13,046 0,000 13,046 0,000 0,000 0,000 45,640 0,000

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri 0,000 0,000 0,000 0,000 i autorizaii Proiectare i engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 Organizarea procedurilor de achiziie 0,000 0,000 0,000 0,000 Consultant 0,000 0,000 0,000 0,000 Asisten tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii i instalaii 0,000 0,000 0,000 0,000 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 Utilaje, echipamente tehnologice i 0,000 0,000 0,000 0,000 funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 transport Dotri 0,000 0,000 0,000 0,000 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 Cheltuieli cu infiintarea livezii si 114,000 26,285 27,360 141,360 intretinerea in anii 2 si 3 TOTAL CAPITOL 4 114,000 26,285 27,360 141,360 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de antier 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.1. Lucrri de construcii 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii 0,000 0,000 0,000 0,000 antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 56,579 13,046 0,000 56,579 finanare Cheltuieli diverse i neprevzute 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 56,579 13,046 0,000 56,579 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregtirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 170,579 39,331 27,360 197,939 Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: Olaru Ionel Data:07.06.2013

Memoriu justificativ

Pagina 34 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului: Livada de pomi
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,420 0,000 0,000 114,195 165,615 0,000 0,000 0,000 13,046 0,000 13,046 0,000 0,000 0,000 178,661 0,000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea 0,000 0,000 0,000 0,000 initiala TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 Taxe pentru obinerea de avize, 0,000 0,000 0,000 0,000 acorduri i autorizaii Proiectare i engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 Organizarea procedurilor de 0,000 0,000 0,000 0,000 achiziie Consultant 0,000 0,000 0,000 0,000 Asisten tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii i instalaii 0,000 0,000 0,000 0,000 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 Utilaje, echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 i funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente 179,847 41,468 43,163 223,009 de transport Dotri 0,000 0,000 0,000 0,000 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 Cheltuieli cu infiintarea livezii si 399,408 92,093 95,858 495,265 intretinerea in anii 2 si 3 TOTAL CAPITOL 4 579,254 133,561 139,021 718,274 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de antier 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.1. Lucrri de construcii 0,000 0,000 0,000 0,000 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii 0,000 0,000 0,000 0,000 antierului Comisioane, taxe, cote legale, 56,579 13,046 0,000 56,581 costuri de finanare Cheltuieli diverse i neprevzute 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 5 56,579 13,046 0,000 56,581 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregtirea personalului de 0,000 0,000 0,000 0,000 exploatare Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL GENERAL 635,833 146,607 139,021 774,852 Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: Olaru Ionel Data:07.06.2013

Memoriu justificativ

Pagina 35 din 61

Memoriu justificativ Detalierea cheltuielilor din devizul general:


Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de

Livada de pomi

17.05.2013

Nr.crt 5.1

Specificatie

Organizare de santier lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 5.1.1 santier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 5.2 Comisioane, taxe comisionul bancii finantatoare cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 5.3 Chletuieli diverse si neprevazute TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli totale

Valoare (fara TVA) Mii lei Mii Euro 0,000 0,000 0,000 0,000 56,579 56,579 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,579 0,000 0,000 13,046 13,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,046

TVA Mii lei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro 0,000 0,000 0,000 0,000 56,579 56,579 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 56,579 0,000 0,000 13,046 13,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,046

Intocmit: Olaru Ionel Data:07.06.2013


DEVIZUL obiectului: DO1 Livada de pomi - cheltuieli eligibile
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA) Mii lei Mii Euro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TVA Mii lei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 2 3 4 5 6 7 8 Terasamente Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje) Izolatii Instalatii electrice Instalatii sanitare Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalatii de alimentare cu gaze naturale Instalatii de telecomunicatii TOTAL I

0,000

PARTEA II - MONTAJ 1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice TOTAL II 1 2 3 Utilaje si echipamente tehnologice Utilaje si echipamente de transport Dotari TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 0,000 PARTEA III - PROCURARE 0,000 179,847 0,000 179,847 179,847 0,000 41,468 0,000 41,468 41,468 0,000 43,163 0,000 43,163 43,163 0,000 223,010 0,000 223,010 223,010 0,000 51,420 0,000 51,420 51,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Intocmit: Olaru Ionel Data:07.06.2013

Memoriu justificativ

Pagina 36 din 61

Memoriu justificativ
Deviz cheltuieli eligibile culturi
4,3370 lei/euro din data de Valoare TVA Nr. (fara TVA) Specificatie crt. Mii lei Mii Euro Mii lei I. LUCRARI DE INFIINTARE PLANTATIE 1 Subcapitolul I Lucrari de pregatire a terenului 1.Manopera a. incarcat, descarcat, transport, maruntit ingras., defrisat 22,175 5,113 5,322 Total (1) 22,175 5,113 5,322 2 Lucrari mecanice a.administrat gunoi + ingrasamant 15,300 3,528 3,672 b. dezinfectat+ desfundat teren 20,993 4,840 5,038 c. nivelat teren 4,815 1,110 1,156 Total (2) 41,108 9,478 9,866 Total subcapitol I (1+2) 63,283 14,591 15,188 2 Subcapitolul II Infiintarea plantatiei Atentie! Sunt eligibile numai cheltuielile cu serviciile executate de terti. 1. Manopera a. pichetat teren 3,000 0,692 0,720 b. plantarea pomilor 5,000 1,153 1,200 c. completarea golurilor 1,500 0,346 0,360 Total (1) 9,500 2,190 2,280 2. Lucrari mecanice a. aratura semidesfundare 6,000 1,383 1,440 b. discuit 3,000 0,692 0,720 c. sapare gropi 25,000 5,764 6,000 d.fertilizare 11,500 2,652 2,760 Total (2) 45,500 10,491 10,920 3. Materii si materiale a. pomi 117,000 26,977 28,080 b.picheti 1,875 0,432 0,450 c.ingrasaminte 40,000 9,223 9,600 d. apa 8,250 1,902 1,980 Total (3) 167,125 38,535 40,110 Total subcapitol II (1+2+3) 222,125 51,216 53,310 3 Subcapitolul III Intretinere plantatie in anul 1 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile 1. Manopera 0,000 0,000 Total (1) 0,000 0,000 0,000 2. Lucrari mecanice 0,000 0,000 Total (2) 0,000 0,000 0,000 3. Materii si materiale 0,000 0,000 Total (3) 0,000 0,000 0,000 Total subcapitol III(1+2+3) 0,000 0,000 0,000 4 Subcapitolul IV Intretinere plantatie in anul 2 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile 1. Manopera 0,000 0,000 Total (1) 0,000 0,000 0,000 2. Lucrari mecanice 0,000 0,000 Total (2) 0,000 0,000 0,000 3. Materii si materiale 0,000 0,000 Total (3) 0,000 0,000 0,000 Total subcapitol IV(1+2+3) 0,000 0,000 0,000 5 Subcapitolul V Instalat sistem sustinere si imprejmuire 1. Manopera Total (1) 0,000 0,000 0,000 2. Materii si materiale Total (2) 0,000 0,000 0,000 Total subcapitol V(1+2) 0,000 0,000 0,000 TOTAL DEVIZ - cheltuieli eligibile 285,408 65,808 68,498 In mii lei / mii euro la cursul BCE

Livada de pomi

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro

27,497 27,497 18,972 26,031 5,971 50,973 78,470

6,340 6,340 4,374 6,002 1,377 11,753 18,093

3,720 6,200 1,860 11,780 7,440 3,720 31,000 14,260 56,420 145,080 2,325 49,600 10,230 207,235 275,435 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,858 1,430 0,429 2,716 1,715 0,858 7,148 3,288 13,009 33,452 0,536 11,436 2,359 47,783 63,508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 353,905

0,000 0,000 0,000 81,601

Intocmit: Olaru Ionel Data:07.06.2013

Memoriu justificativ

Pagina 37 din 61

Memoriu justificativ
Deviz cheltuieli neeligibile culturi
4,3370 lei/euro din data de Valoare TVA (fara TVA) Nr.crt Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei I. LUCRARI DE INFIINTARE PLANTATIE 1 Subcapitolul I Lucrari de pregatire a terenului 1.Manopera Total (1) 0,000 0,000 0,000 2 Lucrari mecanice Total (2) 0,000 0,000 0,000 Total subcapitol I (1+2) 0,000 0,000 0,000 2 Subcapitolul II Infiintarea plantatiei Atentie! Sunt eligibile numai cheltuielile cu serviciile executate de terti. 1. Manopera Total (1) 0,000 0,000 0,000 2. Lucrari mecanice Total (2) 0,000 0,000 0,000 3. Materii si materiale Total (3) 0,000 0,000 0,000 Total subcapitol II (1+2+3) 0,000 0,000 0,000 3 Subcapitolul III Intretinere plantatie in anul 1 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile 1. Manopera 15,000 3,459 3,600 Total (1) 15,000 3,459 3,600 2. Lucrari mecanice 31,000 7,148 7,440 Total (2) 31,000 7,148 7,440 3. Materii si materiale 11,000 2,536 2,640 Total (3) 11,000 2,536 2,640 Total subcapitol III(1+2+3) 57,000 13,143 13,680 4 Subcapitolul IV Intretinere plantatie in anul 2 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile 1. Manopera 15,000 3,459 3,600 Total (1) 15,000 3,459 3,600 2. Lucrari mecanice 31,000 7,148 7,440 Total (2) 31,000 7,148 7,440 3. Materii si materiale 11,000 2,536 2,640 Total (3) 11,000 2,536 2,640 Total subcapitol IV(1+2+3) 57,000 13,143 13,680 5 Subcapitolul V Instalat sistem sustinere si imprejmuire 1. Manopera Total (1) 0,000 0,000 0,000 2. Materii si materiale Total (2) 0,000 0,000 0,000 Total subcapitol V(1+2) 0,000 0,000 0,000 TOTAL DEVIZ - cheltuieli neeligibile 114,000 26,285 27,360 In mii lei / mii euro la cursul BCE

Livada de pomi

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 18,600 18,600 38,440 38,440 13,640 13,640 70,680 18,600 18,600 38,440 38,440 13,640 13,640 70,680

0,000 0,000 0,000 0,000 4,289 4,289 8,863 8,863 3,145 3,145 16,297 4,289 4,289 8,863 8,863 3,145 3,145 16,297

0,000 0,000 0,000 141,360

0,000 0,000 0,000 32,594

Intocmit: Olaru Ionel Data:07.06.2013

Memoriu justificativ

Pagina 38 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

Deviz cheltuieli totale culturi


4,3370 lei/euro din data de Valoare TVA (fara TVA) Nr.crt Specificatie Mii lei Mii Euro Mii lei I. LUCRARI DE INFIINTARE PLANTATIE 1 Subcapitolul I Lucrari de pregatire a terenului 1.Manopera a. incarcat, descarcat, transport, maruntit ingras., defrisat 22,175 5,113 5,322 Total (1) 22,175 5,113 5,322 2 Lucrari mecanice a.administrat gunoi + ingrasamant 15,300 3,528 3,672 b. dezinfectat+ desfundat teren 20,993 4,840 5,038 c. nivelat teren 4,815 1,110 1,156 Total (2) 41,108 9,478 9,866 Total subcapitol I (1+2) 63,283 14,591 15,188 2 Subcapitolul II Infiintarea plantatiei Atentie! Sunt eligibile numai cheltuielile cu serviciile executate de terti. 1. Manopera a. pichetat teren 3,000 0,692 0,720 b. plantarea pomilor 5,000 1,153 1,200 c. completarea golurilor 1,500 0,346 0,360 Total (1) 9,500 2,190 2,280 2. Lucrari mecanice a. aratura semidesfundare 6,000 1,383 1,440 b. discuit 3,000 0,692 0,720 c. sapare gropi 25,000 5,764 6,000 d.fertilizare 11,500 2,652 2,760 Total (2) 45,500 10,491 10,920 3. Materii si materiale a. pomi 117,000 26,977 28,080 b.picheti 1,875 0,432 0,450 c.ingrasaminte 40,000 9,223 9,600 d. apa 8,250 1,902 1,980 Total (3) 167,125 38,535 40,110 Total subcapitol II (1+2+3) 222,125 51,216 53,310 3 Subcapitolul III Intretinere plantatie in anul 1 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile 1. Manopera 15,000 3,459 3,600 Total (1) 15,000 3,459 3,600 2. Lucrari mecance 31,000 7,148 7,440 Total (2) 31,000 7,148 7,440 3. Materii si materiale 11,000 2,536 2,640 Total (3) 11,000 2,536 2,640 Total subcapitol III(1+2+3) 57,000 13,143 13,680 4 Subcapitolul IV Intretinere plantatie in anul 2 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile 1. Manopera 15,000 3,459 3,600 Total (1) 15,000 3,459 3,600 2. Lucrari mecanice 31,000 7,148 7,440 Total (2) 31,000 7,148 7,440 3. Materii si materiale 11,000 2,536 2,640 Total (3) 11,000 2,536 2,640 Total subcapitol IV(1+2+3) 57,000 13,143 13,680 5 Subcapitolul V Instalat sistem sustinere si imprejmuire 1. Manopera Total (1) 0,000 0,000 0,000 2. Materii si materiale Total (2) 0,000 0,000 0,000 Total subcapitol V(1+2) 0,000 0,000 0,000 TOTAL DEVIZ - cheltuieli totale 399,408 92,093 95,858 In mii lei / mii euro la cursul BCE 17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro

27,497 27,497 18,972 26,031 5,971 50,973 78,470

6,340 6,340 4,374 6,002 1,377 11,753 18,093

3,720 6,200 1,860 11,780 7,440 3,720 31,000 14,260 56,420 145,080 2,325 49,600 10,230 207,235 275,435 18,600 18,600 38,440 38,440 13,640 13,640 70,680 18,600 18,600 38,440 38,440 13,640 13,640 70,680

0,858 1,430 0,429 2,716 1,715 0,858 7,148 3,288 13,009 33,452 0,536 11,436 2,359 47,783 63,508 4,289 4,289 8,863 8,863 3,145 3,145 16,297 4,289 4,289 8,863 8,863 3,145 3,145 16,297

0,000 0,000 0,000 495,265

0,000 0,000 0,000 114,195

Intocmit: Olaru Ionel Data:07.06.2013

Memoriu justificativ

Pagina 39 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

Fundamentarea bugetului indicativ:


Valorile estimate pentru achizitia de bunuri : Fundamentarea valorilor care compun bugetul indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret (3 oferte) primite de la furnizori specifici, oferte care sunt atasate la memoriul justificativ. Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicative sunt atasate la sfarsitul Memoriului Justificativ, dupa Anexele C.

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 178.661 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 42.910 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs Euro / leu 4,3370 din data de 17.05.2013 Cheltuieli eligibile Euro 42.910 64.365 64.365 107.275 Cheltuieli neeligibile Euro Total Euro 42.910 135.751 71.386 64.365 178.661

Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT

71.386 71.386 71.386

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 178.661 Valoarea eligibila (Euro): 107.275 Valoarea neeligibila (Euro):71.386 EURO, include: cheltuieli pentru intretinerea plantatie in anul 1 si 2: 26.286 Euro comisioane bancare si costul creditului: 13.046 Euro valoarea TVA: 32.054 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
In prognoza economica, prima luna este luna august 2017, iar primul an de prognoza este august 2017 iulie 2018. Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor agricole, se va realiza in 36 de luni, respectiv perioada august 2014 iulie -2017.

Memoriu justificativ

Pagina 40 din 61

Memoriu justificativ GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste L1 SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA L2 L3 x L1 L2 L3 L4 ANUL 1 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8 L9

Livada de pomi

L10

L11

L12

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

L4

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8 x

L9

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Pagina 41 din 61

Memoriu justificativ GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste L1 SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA x L2 L3 L1 L2 L3 ANUL 2 AL IMPLEMENTARII L4 L5 L6 L7 L8 L9

Livada de pomi

L10

L11

L12

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

L4

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8

L9

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Pagina 42 din 61

Memoriu justificativ GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste L1 SOLICITARE AVANS CERERI DE PLATA L2 L3 L1 L2 L3 ANUL 3 AL IMPLEMENTARII L4 L5 L6 L7 L8 L9

Livada de pomi

L10

L11

L12

x x x

x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x

L4

ANUL 3 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8

L9

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Pagina 43 din 61

Memoriu justificativ GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi

Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 44 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale Categoria de cheltuieli Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21,094 5,063 26,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21,094 5,063 26,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21,094 5,063 26,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 74,042 17,770 91,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 74,042 17,770 91,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 74,042 17,770 91,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 89,923 21,582 111,505 89,923 21,582 111,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,923 21,582 111,505 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 89,923 21,582 111,505 89,923 21,582 111,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,923 21,582 111,505 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 465,254 111,661 576,915 179,847 43,163 223,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,847 43,163 223,010 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 45 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 Infiintarea plantatiei Subcapital 3 Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 Luna 3 21,094 5,063 26,157 21,094 5,063 26,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 Luna 4 21,094 5,063 26,157 21,094 5,063 26,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 Luna 5 21,094 5,063 26,157 21,094 5,063 26,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 Luna 6 74,042 17,770 91,812 0 0 0 74,042 17,770 91,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 Luna 7 74,042 17,770 91,812 0 0 0 74,042 17,770 91,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 Luna 8 74,042 17,770 91,812 0 0 0 74,042 17,770 91,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 1 285,408 68,498 353,905 63,283 15,188 78,470 222,125 53,310 275,435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,471 20,471 0 0 0 0 20,471 20,471 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 46 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL, din care: -achizitii de active fixe corporale -achizitii de active fixe necorporale -cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 21,094 6,924 28,018 0 0 0 0 0 0 21,094 5,063 26,157 0 1,861 1,861 5,063 Luna 4 0 0 0 0 0 0 21,094 6,924 28,018 0 0 0 0 0 0 21,094 5,063 26,157 0 1,861 1,861 5,063 Luna 5 0 0 0 0 0 0 21,094 6,924 28,018 0 0 0 0 0 0 21,094 5,063 26,157 0 1,861 1,861 5,063 Luna 6 0 0 0 0 0 0 74,042 19,631 93,673 0 0 0 0 0 0 74,042 17,770 91,812 0 1,861 1,861 17,770 Luna 7 0 0 0 0 0 0 74,042 19,631 93,673 0 0 0 0 0 0 74,042 17,770 91,812 0 1,861 1,861 17,770 Luna 8 0 0 0 0 0 0 74,042 19,631 93,673 0 0 0 0 0 0 74,042 17,770 91,812 0 1,861 1,861 17,770 Luna 9 0 0 0 0 0 0 89,923 23,443 113,366 89,923 21,582 111,505 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 21,582 Luna 10 0 0 0 0 0 0 89,923 23,443 113,366 89,923 21,582 111,505 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 21,582

Livada de pomi
Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 465,254 132,132 597,386 179,847 43,163 223,010 0 0 0 285,408 68,498 353,905 0 20,471 20,471 111,661

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Surse de finantare Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA Luna 1 0 309,601 279,154 0 Luna 2 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 5,063 Luna 5 0 0 0 0 Luna 6 93,051 0 0 0 Luna 7 0 0 0 27,895 Luna 8 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 57,122 Luna 11 84,546 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0

TOTAL AN 1 177,598 309,601 279,154 90,079

Memoriu justificativ

Pagina 47 din 61

Memoriu justificativ GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna Luna Luna Luna 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi

Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 48 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna Luna Luna Luna 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 0 70,680 70,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,680 70,680 0

Luna 1 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

Luna 2 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

Luna 3 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

Luna 10 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

Luna 11 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

Luna 12 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari

Memoriu justificativ

Pagina 49 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli de pregatire a terenului Subcapital 2 Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste Categoria de cheltuieli Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,768 1,768 0 0 0 0 1,768 1,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna Luna Luna Luna 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,737 1,706 1,675 1,644 1,737 1,706 1,675 1,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,737 1,706 1,675 1,644 1,737 1,706 1,675 1,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,613 1,613 0 0 0 0 1,613 1,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 0 70,680 70,680 0 0 0 0 0 0 0 20,286 20,286 0 0 0 0 20,286 20,286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 1 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 1,861 1,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 2 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 1,830 1,830 0 0 0 0 1,830 1,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 3 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 1,799 1,799 0 0 0 0 1,799 1,799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 10 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 1,582 1,582 0 0 0 0 1,582 1,582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 11 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 1,551 1,551 0 0 0 0 1,551 1,551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 12 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 1,520 1,520 0 0 0 0 1,520 1,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 50 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli TOTAL GENERAL, din care: -achizitii de active fixe corporale -achizitii de active fixe necorporale -cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total Luna 4 0 1,768 1,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,768 1,768 0 ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna Luna Luna Luna 5 6 7 8 0 0 0 0 1,737 1,706 1,675 1,644 1,737 1,706 1,675 1,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,737 1,706 1,675 1,644 1,737 0 1,706 0 1,675 0 1,644 0 Luna 9 0 1,613 1,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,613 1,613 0

Livada de pomi
TOTAL AN 2 0 90,966 90,966 0 0 0 0 0 0 0 70,680 70,680 0 20,286 20,286 13,680

Luna 1 0 13,641 13,641 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,861 1,861 2,280

Luna 2 0 13,610 13,610 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,830 1,830 2,280

Luna 3 0 13,579 13,579 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,799 1,799 2,280

Luna 10 0 13,362 13,362 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,582 1,582 2,280

Luna 11 0 13,331 13,331 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,551 1,551 2,280

Luna 12 0 13,300 13,300 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,520 1,520 2,280

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Surse de finantare Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA Luna 1 0 0 0 21,582 Luna 2 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 Luna 4 8,504 0 0 6,840 Luna 5 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0

TOTAL AN 2 8,504 0 0 28,422

Memoriu justificativ

Pagina 51 din 61

Memoriu justificativ GRAFIC FINANCIAR DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Livada de pomi


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANUL 3 AL IMPLEMENTARII Luna Luna Luna Luna 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi

Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL AN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 52 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli Categoria de cheltuieli Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANUL 3 AL IMPLEMENTARII Luna Luna Luna Luna 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
TOTAL AN 3 0 0 0 0 0 0 70,680 70,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,680 70,680 0

Luna 1 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

Luna 2 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

Luna 3 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

Luna 10 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

Luna 11 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

Luna 12 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0

3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari

Memoriu justificativ

Pagina 53 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli de pregatire a terenului Subcapital 2 Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste Categoria de cheltuieli Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,396 1,396 0 0 0 0 1,396 1,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ANUL 3 AL IMPLEMENTARII Luna Luna Luna Luna 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,365 1,334 1,303 1,272 1,365 1,334 1,303 1,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,365 1,334 1,303 1,272 1,365 1,334 1,303 1,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,241 1,241 0 0 0 0 1,241 1,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Livada de pomi
TOTAL AN 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,680 70,680 0 0 0 0 15,822 15,822 0 0 0 0 15,822 15,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 1,489 1,489 0 0 0 0 1,489 1,489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 1,458 1,458 0 0 0 0 1,458 1,458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 1,427 1,427 0 0 0 0 1,427 1,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 1,210 1,210 0 0 0 0 1,210 1,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 1,179 1,179 0 0 0 0 1,179 1,179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 0 0 0 1,148 1,148 0 0 0 0 1,148 1,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Memoriu justificativ

Pagina 54 din 61

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli TOTAL GENERAL, din care: -achizitii de active fixe corporale -achizitii de active fixe necorporale -cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total Luna 4 0 1,396 1,396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,396 1,396 0 ANUL 3 AL IMPLEMENTARII Luna Luna Luna Luna 5 6 7 8 0 0 0 0 1,365 1,334 1,303 1,272 1,365 1,334 1,303 1,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,365 1,334 1,303 1,272 1,365 0 1,334 0 1,303 0 1,272 0 Luna 9 0 1,241 1,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,241 1,241 0

Livada de pomi
TOTAL AN 3 0 86,502 86,502 0 0 0 0 0 0 0 70,680 70,680 0 15,822 15,822 13,680

Luna 1 0 13,269 13,269 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,489 1,489 2,280

Luna 2 0 13,238 13,238 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,458 1,458 2,280

Luna 3 0 13,207 13,207 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,427 1,427 2,280

Luna 10 0 12,990 12,990 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,210 1,210 2,280

Luna 11 0 12,959 12,959 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,179 1,179 2,280

Luna 12 0 12,928 12,928 0 0 0 0 0 0 0 11,780 11,780 0 1,148 1,148 2,280

ANUL 3 AL IMPLEMENTARII Surse de finantare Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA Luna 1 0 0 0 6,840 Luna 2 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 6,840 Luna 5 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 6,840

TOTAL AN 3 0 0 0 20,520

Memoriu justificativ

Pagina 55 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Prin implementarea proiectului, Olaru Ionel Intreprindere Individuala va infiinta o livada de meri pe o suprafata de 5 hectare. In Anul 1 de implementare se realizeaza infiintarea livezii urmand ca in anii 2 si 3 sa se faca intretinerea acesteia. Capacitatea de productie a livezii este de 20.000 kg de mere la hectar deci, in total 100.000 kg. S-a considerat ca in Anul 3 de implementare livada va incepe sa rodeasca dar la 20% din capacitate, urmand ca din anul 1 de prognoza sa se inregistreze capacitate maxima de productie.

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale familiale (Anexe C) 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 9.3 Indicatori financiari

si intreprinderi

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt: Valoarea totala a investitiei propuse este de 774.852 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentat in capitolele anterioare; Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (36 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei; Perioada de implementare incepe cu luna august 2014 si se finalizeaza in luna iulie 2017; Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus ; Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza; Activitatea principala previzionata prin proiect este: infiintare, intretinere si exploatare livada de meri; Capacitatea fermei este de 5 ha cu o productie de 20.000 kg la hectar. In anul 3 de implementare se obtine o productie de 20% din capacitatea livezii, respectiv 20.000 kg/ha. In anii 1-5 previzionati veniturile intreprinderii individuale vor fi obtinute din vanzarea merelor; Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea in functiune a utilajelor achizitionate. Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 60 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii. Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de plata.

Memoriu justificativ

Pagina 56 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


INCASARI: Linia 13 Capitolul Aport propriu- Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 309.600 lei. Linia 14 Capitolul Subventii contine valoarea subventiei pe suprafata de 5 ha de teren agricol detinuta de beneficiar. Valoarea anuala a subventiei este de 142 Euro/ha, respectiv 615,85 lei.
Incasari din subventii Subventie UM Cantitate anuala Valoare unitara LEI/UM 615,85 Incasari anuale LEI 3.079 3.079

ha 5 Total incasari din subventii

Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia. Linia 17 - Capitolul Credite contractate cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 279.153 lei. Tablou de rambursare a creditului
Valoare credit Dobanda anuala efectiva Durata credit Perioada de gratie 64.365 279.153 8 72 12 EUR LEI % luni luni

Anul Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rata rambursata LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653

Dobanzi si comisioane LEI 0 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.830 1.799 1.768 1.737 1.706 1.675 1.644 1.613 1.582 1.551

Total plati catre banca LEI 0 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 1.861 6.514 6.483 6.452 6.421 6.390 6.359 6.328 6.297 6.266 6.235 6.204

Sold la sfarsitul perioadei LEI 279.153 279.153 279.153 279.153 279.153 279.153 279.153 279.153 279.153 279.153 279.153 279.153 274.500 269.847 265.195 260.542 255.890 251.237 246.585 241.932 237.280 232.627 227.975

Memoriu justificativ

Anul 2 de implementare

Anul 1 de implementare

Pagina 57 din 61

Memoriu justificativ
Rata rambursata LEI 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 4.653 279.153 Dobanzi si comisioane LEI 1.520 1.489 1.458 1.427 1.396 1.365 1.334 1.303 1.272 1.241 1.210 1.179 1.148 1.117 1.086 1.055 1.024 993 962 931 899 868 837 806 775 744 713 682 651 620 589 558 527 496 465 434 403 372 341 310 279 248 217 186 155 124 93 62 31 77.232

Livada de pomi
Total plati catre banca LEI 6.173 6.142 6.111 6.080 6.049 6.018 5.987 5.956 5.925 5.894 5.863 5.832 5.801 5.770 5.739 5.708 5.677 5.646 5.615 5.584 5.552 5.521 5.490 5.459 5.428 5.397 5.366 5.335 5.304 5.273 5.242 5.211 5.180 5.149 5.118 5.087 5.056 5.025 4.994 4.963 4.932 4.901 4.870 4.839 4.808 4.777 4.746 4.715 4.684 356.412 Sold la sfarsitul perioadei LEI 223.322 218.669 214.017 209.364 204.712 200.059 195.407 190.754 186.102 181.449 176.797 172.144 167.492 162.839 158.186 153.534 148.881 144.229 139.576 134.924 130.271 125.619 120.966 116.314 111.661 107.008 102.356 97.703 93.051 88.398 83.746 79.093 74.441 69.788 65.136 60.483 55.831 51.178 46.525 41.873 37.220 32.568 27.915 23.263 18.610 13.958 9.305 4.653 0 0

Anul Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna TOTAL

Luna

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Anul 1 de prognoza

Anul 3 de implementare

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil primit de la finantator.

Memoriu justificativ

Pagina 58 din 61

Memoriu justificativ PLATI :

Livada de pomi

Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in anii de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform centralizatorului de mai sus. Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 718.275 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de cofinantare costul creditului).

Anul 1 de implementare: 576.915 lei Anul 2 de implementare: 70.680 lei Anul 3 de implementare: 70.680 lei.

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI: Dupa finalizarea investitiei, intreprinderea individuala va detine in exploatare o livada de meri de 5 hectare, cu o capacitate de productie de 20 tone la hectar in anul 3 dupa finalizarea investitiei. In perioada de functionare, estimarea incasarilor din activitatea de productie a avut la baza productie de 200t/ha si un pret de vanzare al merelor de 3,2 lei/ kg. Rezulta un venit anual de 320 mii lei.
Nr. Crt. 1 Mere Categoria Pret in UM AN 1 AN 2 LEI/UM Vanzari fizice previzionate 3,20 kg 100.000 100.000 Vanzari valorice previzionate 3,20 LEI 320.000 320.000 LEI 320.000 320.000 AN 3 100.000 320.000 320.000 AN 4 100.000 320.000 320.000 AN 5 100.000 320.000 320.000

1 Mere Incasari din activitatea agricol

PLATI : Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru anii 1-3 de implementare. Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor realizate de intreprinderea individuala pentru activitatile din ferma. Principalele materii prime si materiale utilizate in activitatea fermei sunt: pomii pentru infiintarea livezii, ingrasaminte, erbicide, insecticide, fungicide, ambalaje, combustibil. Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de aprox. 99.040 lei, reprezentand: costuri cu materii prime: ingrasaminte, erbicide, fungicide, ambalaje etc; costuri cu motorina necesara pentru operatiunile mecanizate

Aceste plati sunt centralizate in tabelele de mai jos:


Materii prime, materiale Ingrasaminte minerale Erbicid Insecticid Fungicid Fungicid Ambalaje UM Consumuri unitare Pret unitar Consumuri (TVA inclus) anuale LEI/UM 750 8 15 81 43,5 150 7,5 1.000 15 20 10.000 5 Plati totale anuale LEI/UM 6.000 1.215 6.525 7.500 300 50.000 71.540

kg 150 l 3 l 8,7 l 1,5 kg 3 unit 2.000 Total plati cu materii prime si materiale

Memoriu justificativ

Pagina 59 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

Costuri cu motorina necesara pentru operatiunile mecanizate

UM

Consumuri unitare

Consumuri anuale per livada

Aratura de toamna ha 1 5 Evacuarea crengilor ha 1 5 Cultivarea intre randuri ha 2 10 Afanare intre pomi ha 1 5 Fertilizare ha 1 5 Stropire ha 10 50 Total plati cu motorina necesara pentru operatiunile mecanizate

Pret unitar (TVA inclus) LEI/UM 800 300 400 300 300 300

Plati totale anuale LEI/UM 4.000 1.500 4.000 1.500 1.500 15.000 27.500

Linia 28 - Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente: platile pentru operatiunile mecanizate, platile cu salariile anagajatilor si ale lucratorilor ocazionali, plati cu asigurarea productiei, cu distributia produselor, cu inchirierea depozitului frigorific si cu alte cheltuieli administrative. Aceste plati sunt centralizate in tabelul de mai jos: Alte plati pentru desfasurarea activitatilor agricole
Plati pentru forta de munca Alte plati Total plati pentru desfasurarea activitatilor agricole Plati totale anuale LEI/UM 12.200 33.200 45.400

Detalierea Altor plati pentru desfasurarea activitatilor agricole se prezinta astfel:


Alte plati Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli Cheltuieli cu asigurarile cu distributia produselor administrative cu depozitarea Total alte plati Plati totale anuale LEI/UM 150 1.250 1.800 30.000 33.200

Linia 30 Alte plati include impozite si taxe locale, contributii fiscale datorate de intreprinderea individuala, TVA, impozit pe venit net.
Plati totale anuale LEI/UM 514 10.652 42.176 19.080 72.422

Alte plati (Impozite si taxe) sunt centralizate in tabelul de mai jos:


Impozite si taxe Impozite si taxe Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala TVA Impozit pe venit net Total impozite si taxe

Categoria impozite si taxe locale se refera la impozitele pentru teren si constructie; Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Individuala au fost estimate la 5,5% pentru CASS (Contributii pentru Asigurari Sociale de Sanatate) si 31,3% pentru CAS (Contributii la Asigurari Sociale). Intreprinderea individuala este platitoare de TVA, cota de impozitare fiind de 24% conform legislatiei in vigoare. Pentru calcularea impozitului pe venit net (16%) s-a tinut cont si de amortizarea cladirii si a echipamentelor achizitionate.

Memoriu justificativ

Pagina 60 din 61

Memoriu justificativ

Livada de pomi

9.3 Indicatori financiari


INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5 UM Nr.crt. Specificatie Valoare Valoare investitie(Vi)= 1 valoarea totala a proiectului LEI 635.833 fara TVA Durata de recuperare a 2 investitiei (Dr) - maxim 12 ANI 1,7187 ani Rata acoperirii prin fluxul de Nu este 3 numerar (RAFN) - trebuie sa Numeric 2,66 2,85 3,07 Nu este cazul ! cazul ! fie mai mare sau egal cu 1.2 4 Rata de actualizare 8% Valoare actualizata neta 5 LEI 1.955.286 (VAN) - trebuie sa fie pozitiva Disponibil de numerar la 6 sfarsitul perioadei - trebuie sa LEI 139,623 183,127 231,096 337,313 443,530 fie pozitiv

Memoriu justificativ

Pagina 61 din 61

S-ar putea să vă placă și