Sunteți pe pagina 1din 44

?

: DACÃ TOT TREBUIE SÃ-I IUBESC PE TOÞI, DE CE


NU E BINE SÃ MÃ JOC CU ANUMIÞI COPII?

BERE

BERE

ÞIGÃRI

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


60

R: Dumnezeu vrea sã fim iubitori ºi buni cu ceilalþi, dar asta


nu înseamnã cã trebuie sã fim prieteni apropiaþi cu oricine.
Unii oameni au o influenþã rea asupra noastrã. Dacã petrecem prea
mai mult timp împreunã cu ei, vom descoperi cã facem lucruri pe
care nu ar trebui sã le facem ºi vom avea probleme.
Este bine sã vrei sã ai o influenþã bunã pentru cei din jur. Aºa cã
poþi încerca sã fii prieten cu cei despre care ºtii cã fac lucruri rele.
Dar dacã încep sã te influenþeze ei pe tine, atunci trebuie sã te
retragi. Gândeºte-te unde te joci cu ei ºi ce faceþi împreunã. Încearcã
sã îi aduci acasã la tine sã vã jucaþi sau invitã-i la bisericã. Prietenii
tãi cei mai buni trebuie sã fie aceia care te ajutã sã devii o persoanã
mai bun㠗 aceia care sã aibã aceeaºi dorinþã de a-l sluji pe
Dumnezeu ca ºi tine. Încearcã sã fii apropiat de copiii care îl iubesc
pe Dumnezeu ºi care-l slujesc.
Spune-le pãrinþilor despre aceste probleme. Iar dacã ei îþi spui
sã te fereºti de anumiþi copii, fã aºa. Pãrinþii îþi vor fi de mare ajutor
dacã îþi vor selecta prietenii.

VERSETUL CHEIE: Cine umblã cu înþelepþii se face înþelept, dar cui îi place
sã se însoþeascã cu nebunii o duce rãu. (Proverbe 13:20)

VERSETE ÎNRUDITE: Proverbe 27:17; Ioan 17:15–17; 1 Corinteni 5:9–11

ÎNTREBÃRI: Dacã toþi creºtinii ar trebui sã-i iubeascã pe ceilalþi, de ce nu e


bine sã ai prieteni rãi? De ce este rãu sã ai anumiþi prieteni dacã Dumnezeu
vrea ca noi sã iubim pe oricine?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Prietenii pot avea o influenþã puternicã asupra


copiilor. Este foarte important sã urmãriþi relaþiile de prietenie ale copilului
ºi sã încurajaþi relaþiile pozitive pe care ºi le formeazã.

PRIETENI ªI DUªMANI
?: E BINE SÃ LE SPUN PRIETENILOR MEI DESPRE
ISUS CHIAR ªI ATUNCI CÂND EI NU MÃ ASCULTÃ?

BI
BL

BIBLIOTECÃ
IE

Vã rugãm
pãstraþi
liniºtea!

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


61

R: E bine cã vrei sã le spui prietenilor tãi despre Isus, dar în


acelaºi timp este bine sã le respecþi pãrerile. Uneori prietenii
nu vor pãrea interesaþi. Alteori îþi vor spune cã nu vor sã mai audã
vorbindu-se despre Isus. Când se întâmplã aºa, trebuie sã îi respecþi
ºi sã nu le mai vorbeºti, dar asta nu înseamnã cã nu pot afla de Isus
din atitudinea pe care o ai. Poþi sã le împãrtãºeºti modul în care
lucreazã Dumnezeu în viaþa ta. ªi, ce este mai important, trebuie
sã trãieºti ca un creºtin. Prietenii vor observa cã eºti iubitor ºi bun
ºi cã nu faci lucruri rele. Ei îl vor vedea pe Isus în tine.

VERSETUL CHEIE: ªi oamenii n-aprind lumina ca s-o punã sub obroc, ci o


pun în sfeºnic, ºi lumineazã tuturor celor din casã. Tot aºa sã lumineze ºi
lumina voastrã înaintea oamenilor, ca ei sã vadã faptele voastre bune, ºi
sã slãveascã pe Tatãl vostru, care este în ceruri. (Matei 5:15-16)

VERSETE ÎNRUDITE: Eclesiastul 3:1

ÎNTREBÃRI: De ce unii copii se simt jenaþi de credinþa în Isus?

NOTà PENTRU PÃRINÞI: Învãþaþi-i pe copii cum sã-ºi împãrtãºeascã credinþa,


dar nu-i obligaþi sã o facã. Dumnezeu vrea sã ne mãrturisim credinþa ºi
sã o împãrtãºim cu ceilalþi atât prin vorbele cât ºi prin faptele noastre. Vã
puteþi ruga împreunã cu copilul vostru ca Domnul sã vã dea ocazii de a
vorbi oamenilor despre Isus.

PRIETENI ªI DUªMANI
?: DACÃ UNII DIN PRIETENII MEI FAC CEVA RÃU,
TREBUIE SÃ LE SPUN PÃRINÞILOR?

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


62

R: Da. Este foarte bine sã poþi sã împãrtãºeºti pãrinþilor ce se


întâmplã în viaþa ta, mai ales când ceva te neliniºteºte. Este
foarte bine sã le ceri sfatul în anumite situaþii. Iar dacã unii copii
fac ceva ce ar putea sã-i rãneascã pe ei sau pe alþii, atunci categoric
trebuie sã le spui pãrinþilor. Ei vor ºti ce sã facã pentru a ajuta.
Nu uita, cu toate astea, cã ºi tu însuþi poþi sã vorbeºti cu prietenii
despre ceea ce fac ei. Când le spui pãrinþilor despre prietenii tãi, ºi
despre ceea ce vor ei sã facã, explicã-le ºi ceea ce ai tu de gând sã
faci. Nu te aºtepta ca mama sau tata sã sarã imediat sã te salveze
din orice situaþie.
ªi în final, nu le spune pãrinþilor doar despre lucrurile rele pe
care le fac prietenii tãi. Spune-le ºi despre lucrurile bune.

VERSETUL CHEIE: ªi nu luaþi deloc parte la lucrãrile neroditoare ale


întunericului, ba încã mai degrabã, osândiþi-le. (Efeseni 5:11)

VERSETE ÎNRUDITE: Proverbe 10:17-18; 1 Timotei 5:20

ÎNTREBÃRI: Dacã cineva îl loveºte pe fratele meu, este bine sã îl apãr?


Când e bine sã-i pârãsc pe alþi copii?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Puneþi preþ pe cinste. Nu vã enervaþi când copiii vã


spun lucruri care vã uimesc. (Altfel, pe viitor, s-ar putea sã refuze sã vã
mai împãrtãºeascã astfel de lucruri.)

PRIETENI ªI DUªMANI
?: E BINE SÃ TE CREZI MAI BUN DECÂT ORICINE
ALTCINEVA, DACÃ ÎNTR-ADEVÃR EªTI AªA?

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


63

R: Fii atent sã nu cazi în cursã crezând cã eºti mai bun decât


eºti în realitate. Cine spune cã tu eºti mai bun? Uneori ne
credem mai buni decât suntem în realitate, iar asta ne face sã ne
îngâmfãm. Apreciazã-te corect ºi fii, de asemenea, smerit. Nu uita
cã toate calitãþile ºi talentele sunt daruri de la Dumnezeu. ªi noi
toþi, chiar dacã suntem buni într-un domeniu, trebuie sã depindem
de Dumnezeu. Aminteºte-þi cã relaþia ta cu El conteazã mai mult.
Nu este nimic rãu în a fi bucuros cã ai fãcut bine un lucru - cã ai
cântat un solo, cã ai marcat puncte la un joc, cã ai primit note bune,
sau chiar cã ai fost cinstit. Este bine sã ai o impresie bunã despre
tine însuþi ºi sã ai încredere în ceea ce faci. Nu trebuie sã pretinzi
cã nu eºti bun ºi sã-þi ceri scuze când eºti bun. Dar nu te compara
cu alþii sau nu te gândi cã eºti mai bun ca ei.
Când cineva îþi face un compliment, spune-i “Mulþumesc”.
Aminteºte-þi cã poþi fi un jucãtor bun de baschet, dar asta nu va
face din tine o persoanã deosebitã.

VERSETUL CHEIE: Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecãruia dintre
voi, sã nu aibã despre sine o pãrere mai înaltã decât se cuvine, ci sã aibã
simþiri cumpãtate despre sine, potrivit cu mãsura de credinþã, pe care a
împãrþit-o Dumnezeu fiecãruia. Cãci, dupã cum într-un trup avem mai
multe mãdulare, ºi mãdularele n-au toate aceeaºi slujbã. (Romani
12:3-4)

VERSETE ÎNRUDITE: Luca 18:9-14; Iacov 4:6, 10

ÎNTREBÃRI: Ce înseamnã sã fii smerit?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Smerenia este o parte importantã în dezvoltarea


corectã a respectului de sine. Când copilul e deprimat, încurajaþi-l. Când
are o mândrie excesivã, amintiþi-i cã toþi au pãcãtuit ºi sunt lipsiþi de
slava lui Dumnezeu (Romani 3:23).

PRIETENI ªI DUªMANI
CINSTIT ªI DREPT
(TRIªATUL)
?: CÂND JOCI “MÂÞA” E RÃU Sà SPUI Cà AI ATINS
PE CINEVA CÂND, DE FAPT, NU AI REUªIT?

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


64

R: A spune cã ai atins pe cineva în acest joc când tu de fapt nu


ai reuºit este o minciunã. Dumnezeu ne avertizeazã cã nu e
bine sã minþim. De fapt, a triºa este acelaºi lucru cu a minþi, chiar ºi
într-un simplu joc cum e “mâþa”. Regulile fac jocurile mai
distractive. Dacã nu ar fi reguli, nimeni nu ar ºti cum sã joace, ºi
nici nu ai ºti cine pierde ºi cine câºtigã. Gândeºte-te ce caraghios ar
fi “mâþa”, dacã toþi ar fugi în toate pãrþile. Nu ar fi nici o distracþie.
Într-un joc, toþi jucãtorii trebuie sã respecte regulile. Încãlcarea
regulilor va strica jocul.
Acest lucru e mai important decât cred oamenii. Biblia zice cã
dacã spui adevãrul ºi eºti cinstit în “lucrurile mici”, vei fi cinstit ºi
în cele importante. Dacã triºezi la jocurile simple, îþi vei face din
triºat un obicei. Fii cinstit în tot ce faci, chiar ºi când joci “mâþa”.

VERSETUL CHEIE: Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios
ºi în cele mari, ºi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept ºi
în cele mari. (Luca 16:10)

VERSETE ÎNRUDITE: Levitic 19:35-36; 1 Samuel 8:1-3; Proverbe 11:1; 20:23;


Matei 25:14-30; 1 Timotei 3:8; Tit 1:7

ÎNTREBÃRI: E bine sã triºez uneori?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Încurajaþi-vã copilul sã fie cinstit ºi drept în lucrurile


mãrunte. Astfel îi va fi uºor sã fie cinstit ºi când se iveºte o situaþie dificilã,
ºi tot astfel ºi celor din jur le va fi mai uºor sã aibã încredere în el.

CINSTIT ªI DREPT (TRIªATUL)


?: E BINE SÃ TRIªEZI LA JOCUL NUMIT
“DE-A TRIªATUL”?

TRIªA
LA A JOC
CÃR
ÞI “DE UL
TRIª -A
IE

ATU
L


BI B

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


65

R: Este destul de rãu cã existã un joc ce se numeºte “de-a


triºatul”, pentru cã ne dã impresia cã a triºa e bine. A triºa
este rãu pentru cã înseamnã a minþi. Când joci un joc, indiferent
cum se numeºte, trebuie sã-i respecþi regulile. Într-un joc, de
exemplu, participanþii trebuie sã inventeze povestiri despre ei înºiºi,
iar ceilalþi trebuie sã descopere care din ele sunt adevãrate ºi care
false. Acestea nu sunt minciuni, pentru cã este un joc ºi toþi ºtiu cã
poveºtile sunt inventate. Chiar ºi într-un joc ca acesta trebuie sã
respecþi regulile. Jocurile cu reguli hazlii sunt mult mai distractive.
De exemplu, puteþi inventa reguli noi pentru baseball pe zãpadã.
Atât timp cât toþi înþeleg regulile ºi le urmeazã, puteþi sã vã amuzaþi
jucându-vã. Va fi diferit de jocul de baseball, dar va fi în regulã
pentru cã fiecare va juca dupã noile reguli.
Nu eºti obligat sã joci orice joc. Unele jocuri sunt rele ºi pot fi
dãunãtoare ºi te vor determina sã faci lucruri cu care pãrinþii nu
sunt de acord. Cu alte cuvinte, joacã-te orice joc dacã acesta are
reguli care nu încalcã legile lui Dumnezeu.

VERSETUL CHEIE: Cumpãna înºelãtoare este urâtã Domnului, dar cântãreala


dreaptã îi este plãcutã. (Proverbe 11:1)

VERSETE ÎNRUDITE: Deuteronom 25:16; Osea 12:7

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: În mod practic, asiguraþi-vã cã toþi au înþeles regulile


jocului pe care vreþi sã îl jucaþi. Astfel îi veþi descuraja pe cei care vor sã
triºeze.

CINSTIT ªI DREPT (TRIªATUL)


?: DE CE NU E BINE SÃ COPIEZI DE LA COLEGI ÎN
TIMPUL EXAMENELOR?

EXAMEN SCRIS

ari
hel
Oc e cal
d

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


66

R: Când te uiþi pe extemporalul altei persoane sau copiezi tema


altuia, faci un lucru necinstit. Dumnezeu ne porunceºte sã
fim cinstiþi pentru cã El este adevãr, ºi când comportarea noastrã
nu îi place, nu e bine. Când te uiþi la colegul tãu la rãspunsurile
unui test ºi pui rãspunsurile ºi pe testul tãu, îl faci pe profesor sã
creadã cã tu ºtii rãspunsul corect când tu de fapt nu-l ºtii. Asta
înseamnã a triºa — ºi a minþi. Când copiezi tema de casã de la
colegul tãu, îl faci pe profesor sã creadã cã þi-ai fãcut tema singur,
când nu e aºa. Asta înseamnã a triºa — ºi a minþi.
Nu uita cã de fiecare datã când triºezi sau minþi, îþi faci rãu þie
însuþi. Îþi faci rãu pentru cã nu înveþi ceea ce ar trebui sã înveþi, ºi
cândva vei regreta.

VERSETUL CHEIE: De aceea, lãsaþi-vã de minciunã: “Fiecare dintre voi sã


spunã aproapelui sãu adevãrul”, pentru cã suntem mãdulare unii altora.
(Efeseni 4:25)

VERSETE ÎNRUDITE: Exod 20:16; Levitic 19:35-36; 1 Samuel 8:1-3; Proverbe


11:1; 20:23; Matei 25:14-30; Luca 16:10; 1 Timotei 3:8; Tit 1:7

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Când se iveºte aºa o întrebare, puteþi sã îi amintiþi


copilului motivul pentru care trebuie sã meargã la ºcoalã ºi în ce fel copiatul
la extemporale submineazã acest scop.

PRIETENI ªI DUªMANI
?: DE CE E AªA RÃU SÃ TRIªEZI
LA JOCURILE SPORTIVE?

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


67

R: A triºa la jocurile sportive este un lucru rãu pentru cã îi


induci pe ceilalþi în eroare ºi strici jocul. Uneori la TV sau
chiar ºi la ºcoalã, ni se sugereazã cã lucrul cel mai importat din
lume este a câºtiga. Uitãm cã e totuºi un simplu joc. Facem din
victorie un lucru prea important. Dar nimic nu e atât de important
încât sã merite sã triºãm, pentru cã Dumnezeu vrea sã fim cinstiþi,
drepþi în tot ce facem.
De aceea trebuie sã jucãm cinstit. Unii oameni cred cã a juca
“murdar” (lovindu-i pe alþii în timpul jocului) nu e tocmai rãu atâta
timp cât nu se încalcã nici o regulã. Dar creºtinii ar trebui sã-i
respecte pe ceilalþi ºi, în acelaºi timp, sã respecte regulile.
Nu uita cã motivele cele mai bune pentru care joci anumite jocuri
sunt sã-þi îmbunãtãþeºti calitãþile de jucãtor, condiþia fizicã ºi sã
înveþi cum sã câºtigi ºi cum sã pierzi. Când participãm la orice
sport, trebuie sã ne strãduim sã fim cât mai buni, sã jucãm cinstit ºi
curat ºi sã ne bucurãm de joc. Acestea sunt mult mai importante
decât a câºtiga sau a pierde.

VERSETUL CHEIE: Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios
ºi în cele mari, ºi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept ºi
în cele mari. (Luca 16:10)

VERSETE ÎNRUDITE: Levitic 19:35-36; 1 Samuel 8:1-3; Proverbe 11:1; Matei


25:14-30; Luca 16:10; Efeseni 4:25; 1 Timotei 3:8; Tit 1:7

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Unii pãrinþi îi forþeazã pe copii sã aibã rezultate


bune la întrecerile sportive. Aveþi grijã. Dacã îi forþaþi prea tare, din
nebãgare de seamã, îi încurajaþi sã triºeze, deoarece pot crede cã a câºtiga
conteazã mai mult decât a juca cinstit.

CINSTIT ªI DREPT (TRIªATUL)


?: TRIªATUL RÃMÂNE TRIªAT ªI ATUNCI CÂND LAªI CEALALTÃ
ECHIPà Sà CªTIGE PENTRU Cà ESTE MAI SLAB�

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


68

R: Nu. A triºa înseamnã sã încalci regulile doar pentru a câºtiga


un avantaj. Poþi sã joci ºi altfel, fãrã sã încalci regulile.
Uneori poate cã vrei sã joci mai uºurel doar ca sã dai o ºansã altei
echipe. Dacã o faci fii discret, sã nu-ºi dea seama.
Dar nu juca aºa doar ca sã te distrezi de ei. Dacã echipele nu
sunt echilibrate ca valoare ºi tu ºtii cã una din echipe va snopi în
bãtaie cealaltã echipã, ai putea sã modifici regulile sau chiar sã
refaci echipele astfel încât sã fie egale ºi sã puteþi juca mai bine. Nu
uita cã ceea ce conteazã în ochii lui Dumnezeu este sã ne purtãm
cu respect ºi dragoste cu ceilalþi, nu sã câºtigãm.

VERSETUL CHEIE: Roada Duhului, dimpotrivã, este: dragostea, bucuria,


pacea, îndelunga rãbdare, bunãtatea, facerea de bine, credincioºia,
blândeþea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
(Galateni 5:22-23)

VERSETE ÎNRUDITE: Luca 6:31

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Uneori pãrinþii joacã mai uºurel ºi îi lasã pe copii sã
câºtige. Dacã vreun copil pierde sistematic, va fi descurajat ºi nu va mai
vrea sã joace. Puteþi sã-i spuneþi, “Voi juca mai uºurel, ca sã te ajut sã
înþelegi jocul”. Dacã îi deranjeazã cã îi lãsaþi sã câºtige, promiteþi-le cã
data viitoare veþi juca serior — ºi aºa sã ºi faci. Doar aºa veþi avea amândoi
o mizã pentru joc ºi vã veþi distra. E bine sã le oferiþi o provocare — doar
aºa vor învãþa ºi vor creºte în cunoaºtere.

CINSTIT ªI DREPT (TRIªATUL)


?: DACà AI CªTIGAT TRIªÂND, TREBUIE Sà LE
SPUI CELORLAÞI?

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


69

R: În primul rând, nu ar trebui sã triºezi. Dar dacã ai triºat,


trebuie sã recunoºti ceea ce ai fãcut ºi sã te îndrepþi, chiar
dacã pierzi sau câºtigi. Când joci, ai grijã cã vei avea tendinþa sã
triºezi ca sã obþii un avantaj. Nu uita cã a câºtiga nu e aºa impor-
tant cum e sã faci voia lui Dumnezeu.
Când faci ceva rãu ºi îþi dai seama cã ai greºit, cel mai bine e sã
mãrturiseºti. În primul rând trebuie sã îi spui lui Dumnezeu. Apoi
spune-i celeilalte echipe sau celorlalþi participanþi la joc ºi cere-þi
iertare. De asemenea, va trebui sã le spui ºi pãrinþilor.
Bineînþeles cã dacã îþi mãrturiseºti greºeala nu înseamnã cã poþi
triºa. De fapt va trebui sã dai înapoi tot ce ai câºtigat triºând. Nu
crede cã poþi triºa, iar mai târziu sã te distrezi pe seama acestui
lucru. Dumnezeu vrea sã devii o persoanã cinstitã.

VERSETUL CHEIE: Mãrturisiþi-vã unii altora pãcatele, ºi rugaþi-vã unii


pentru alþii, ca sã fiþi vindecaþi. Mare putere are rugãciunea fierbinte a
celui neprihãnit. (Iacov 5:16)

VERSETE ÎNRUDITE: Proverbe 11:1; 20:23; 1 Ioan 1:9

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Pentru copii este destul de greu sã nu triºeze. Prima
scuzã pe care o vor gãsi va fi cã au vrut doar sã glumeascã. Dar Dumnezeu
nu vrea ca noi, câteodatã, sã încãlcãm legile Lui. Explicaþi-i copilului cã
dacã o persoanã triºeazã ºi este prinsã, nimeni nu va crede cã ea ar fi vrut
sã-ºi mãrturiseascã fapta mai târziu, nici chiar dacã persoana care triºeazã
are cele mai nevinovate motive.

CINSTIT ªI DREPT (TRIªATUL)


?: CÂND JOCI UN JOC E BINE SÃ-I PÃCÃLEªTI PE
CEILALÞI JUCÃTORI?

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


70

R: În timpul jocului, poþi sã îi pãcãleºti pe ceilalþi jucãtori dacã


acest lucru face parte din joc ºi nu-i încalcã regulile. De
exemplu, în baschet un jucãtor poate sã se facã o fentã cu scopul
de a-i pãcãli pe adversarii care îl pãzesc. Sau jucãtorul poate sã
sugereze cã o ia într-o direcþie ºi de fapt sã o porneascã în altã
parte. Un bun jucãtor de fotbal poate face fente cu mingea, iar apoi
sã o loveascã. Toate aceste fente sunt pãrþi importante ale sportului
— fãrã sã aibã scopul de a încãlca regulile. Nu ar fi corect, de
exemplu, ca un jucãtor de fotbal sã pretindã cã a încercat sã facã o
fentã cu mingea când, de fapt, a lovit cu piciorul un alt jucãtor.
Acest jucãtor ar triºa.

VERSETUL CHEIE: Deci, fie cã mâncaþi, fie cã beþi, fie cã faceþi altceva: sã
faceþi totul pentru slava lui Dumnezeu. (1 Corinteni 10:31)

VERSETE ÎNRUDITE: Proverbe 11:1; 20:23; Coloseni 3:23–24

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Este o diferenþã între a prosti pe alþii în timpul


jocului respectând regulile jocului, ºi a încãlca aceste reguli pentru a
obþine un avantaj necinstit. Fiþi atenþi cã unii antrenori îi vor încuraja
pe jucãtori sã facã fente prin care sã-i rãneascã pe ceilalþi ºi sã fie duri.
Problema este cã acest sfat duce la încãlcarea regulamentului, nu la
pãcãlirea echipei adverse.

CINSTIT ªI DREPT (TRIªATUL)


?: DE CE UNII OAMENI TRIªEAZÃ PENTRU A
CªTIGA NIªTE JOCURI STUPIDE?

LÃCOMIE

FA
F E IMÃ
RI
CI
BA ULARIT
POP

RE
NI ATE

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


71

R: Unii oameni triºeazã la diferite sporturi fiindcã, pentru ei,


a câºtiga înseamnã foarte mult. Ei îºi doresc sã câºtige la
orice joc. Le place sã se simtã puternici ºi sã ºtie cã pot controla
jocul, culegând laurii victoriei. Aceºtia cred cã sunt mult mai
grovazi decât ceilalþi doar pentru cã au câºtigat. Au nevoie disperatã
de respect ºi cred cã-l pot obþine doar fiind câºtigãtori. Oamenii
care triºeazã nu înþeleg cã Dumnezeu îi iubeºte, indiferent dacã
pierd sau câºtigã.
Dumnezeu vrea sã muncim din greu în tot ce facem. Dacã este
ceva la care nu suntem prea buni, ºi ne dorim sã fim mai buni,
trebuie sã exersãm ºi sã ne strãduim mai mult. Dacã triºãm ca sã
câºtigãm, o luãm pe scurtãturã ºi trebuie sã tot triºãm dacã vrem
sã câºtigãm.
Nu uita, când joci un joc, joacã cinstit, curat ºi respectã regulile.
Dumnezeu vrea sã dãm ce avem mai bun în noi ºi sã fim cinstiþi.

VERSETUL CHEIE: Înþelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pãmânteascã,


fireascã, drãceascã. Cãci acolo unde sunt pizmã ºi duh de ceartã, sunt
tulburare ºi tot felul de fapte rele. (Iacov 3:15–16)

VERSETE ÎNRUDITE: Proverbe 11:1; 20:23; 2 Corinteni 10:17; Filipeni 2:3;


Iacov 1:15; 4:16

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Puneþi-i într-o luminã favorabilã pe copiii care nu


se laudã tot timpul cu victoriile lor. Puteþi sã ilustraþi acest lucru povestind
despre un atlet favorit care se concentreazã asupra performanþei sale în
loc sã vã întrebaþi cum ar putea încãlca regulile pentru a câºtiga. Mulþi
oameni care triºeazã se justificã astfel, “Nu sunt singurul, ºi alþi oameni
triºeazã”. ªi copiii fac adesea acest lucru. Dar nu fac bine ce fac.

CINSTIT ªI DREPT (TRIªATUL)


?: CE TREBUIE SÃ FAC CÂND CINEVA
MÃ DUCE DE NAS?

JOCUL “SACII
CU BANI”

BANI

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


72

R: Dacã joci fotbal ºi cineva din cealaltã echipã loveºte mingea


când aceasta este în afara terenului, lasã-l pe arbitru sã
decidã ce e de fãcut. Nu îl numi pe jucãtor triºor ºi nu te certa cu
arbitrul. Fii atent sã nu cumva sã numeºti pe cineva triºor doar
pentru cã pierzi. Poate cã îl pierzi pe bunã dreptate.
Dacã joci un joc care nu are arbitru ºi cineva continuã sã triºeze,
poþi sã-i spui acelei persoane cã nu joacã cinstit. Nu te enerva ºi
explicã-i cã nu e bine sã triºeze ºi cã jocul nu mai e amuzant dacã
cineva triºeazã. Dacã persoana nu vrea sã se opreascã din triºat,
nu eºti obligat sã mai continui jocul.
Dacã la magazin, un vânzãtor nu-þi dã bine restul, spune-le
pãrinþilor, iar ei vor rezolva problema.
Uneori n-ai ce face când cineva te înºalã. Cel mai bun lucru e sã
accepþi acest lucru ºi sã te încrezi în Dumnezeu care îþi va purta de
grijã.

VERSETUL CHEIE: Nu te certa fãrã pricinã cu cineva, când nu þi-a fãcut nici
un rãu. (Proverbe 3:30)

VERSETE ÎNRUDITE: Psalm 35:1–28; Luca 3:14; 1 Corinteni 6:7

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Dacã copilul vostru se plânge cã cineva îl înºalã,


încurajaþi-l sã se roage pentru acea persoanã. Rugaþi-l pe Dumnezeu sã-i
arate aceluia de ce nu e bine sã triºeze ºi de ce nu foloseºte la nimic.

CINSTIT ªI DREPT (TRIªATUL)


CE-I AL TÃU E ªI AL MEU
(FURATUL)
?: DE CE E RÃU SÃ FURI?

Depozitul de
FURAje


nu
fu n u ã ri!
ri! S u
f

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


73

R: Dumnezeu este cinstit ºi drept. A lua ceva ce nu ne aparþine


este împotriva naturii lui Dumnezeu. De aceea, a fura este
rãu. Dumnezeu vrea sã-i ajutãm pe cei din jurul nostru ºi sã avem
încredere în El cã nu vom duce lipsã de nimic.
Unii oameni furã pentru cã îºi doresc cu orice preþ un anumit
lucru (o bicicletã, un casetofon, sau bani) ºi sunt în stare sã facã
orice ca sã-l obþinã. Alþii furã pentru cã se simt disperaþi. Oamenii
care furã dovedesc cã nu au încredere în Dumnezeu. El ne iubeºte
ºi nu va îngãdui sã ajungem într-o situaþie în care sã fim nevoiþi sã
furãm. El se va îngriji sã nu ducem lipsã de nimic.
Când furi, îl superi pe Dumnezeu ºi îþi faci þie însuþi rãu, la fel
cum le faci celorlalþi. Astfel, ignori ºi neglijezi ceea ce-þi dã
Dumnezeu, îþi vei câºtiga o proastã reputaþie ºi îi vei face pe cei
din jur sã vrea sã fure ºi ei de la tine. Este evident cã Dumnezeu
are cele mai bune intenþii cu privire la noi când ne spune sã nu
furãm.

VERSETUL CHEIE: Sã nu furi. (Exod 20:15)

VERSETE ÎNRUDITE: Matei 6:24–34; Efeseni 4:28; Filipeni 4:19; Iacov 4:2

CE-I AL TÃU E ªI AL MEU (FURATUL)


?: DACÃ CINEVA ÎÞI FURÃ UN LUCRU, E BINE SÃ-L
FURI ÎNAPOI?

PACHET
UL
CU
MÂNCA
R
AL LUI E
JASON

GUSTA-
REA
LUI
HELMUT
GU E A Z Y

GUSTARE LINDA
R SU
ST L U I

L A
BOB UI
A-

BY

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


74

R: Nu. A fura este întotdeauna rãu. Fii atent pe cine acuzi de


furt. S-ar putea sã þi se parã cã cineva þi-a furat ceva, când,
de fapt, persoana aceea sã nu-þi fi luat nimic. Dacã eºti absolut
sigur cã o persoanã þi-a luat ceva, întreab-o politicos despre acel
lucru. Poate cã te înºeli, iar persoana aceea are ceva ce seamãnã cu
lucrul tãu. Dacã te duci ºi îl iei înapoi, vei sfârºi prin a lua ceva ce
nu a fost al tãu! Astfel vei fi vinovat de furt!
Dacã cineva þi-a luat cu adevãrat ceva ce era al tãu, întâi întreabã,
decât sã-l acuzi cã a furat, chiar ºi când pe obiectul cu pricina este
scris numele tãu. I-ai putea spune, “Vãd cã ai gãsit creionul meu.
Îþi mulþumesc pentru asta”. Gândeºte-te întotdeauna cã cealaltã
persoanã n-a fãcut-o intenþionat.
Dacã tocmai prinzi pe cineva furând de la tine sau ºtii cã acea
persoanã a furat de la mulþi alþi copii, mai întâi încearcã sã vorbeºti
cu ea. Dacã vezi cã nu ajutã, spune-i unui adult — pãrinte sau
profesor — despre aceastã problemã.

VERSETUL CHEIE: Nu întoarceþi nimãnui rãu pentru rãu. Urmãriþi ce este


bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacã este cu putinþã, întrucât atârnã
de voi, trãiþi în pace cu toþi oamenii. (Romani 12:17–18)

VERSETE ÎNRUDITE: Exod 20:15–16; Proverbe 3:30; Romani 2:21;


1 Corinteni 6:7; Efeseni 4:28

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Acest mod de a suspecta pe cineva cã ºi-a însuºit un


obiect fãrã intenþie sau din greºealã are ca rezultat cîºtigarea unor prieteni
ºi evitarea riscului de a-i învinui pe nedrept, transformându-i în duºmani.

CE-I AL TÃU E ªI AL MEU (FURATUL)


?: E BINE SÃ PÃSTREZI O JUCÃRIE DACÃ
PROPRIETARUL NU O MAI CERE ÎNAPOI?

Gu
Gu

Gu
Gu

CUTIA CU
JUCÃRII A LUI
JASON

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


75

R: Nu. A fura înseamnã a lua ceva ce nu e al tãu. Un alt mod


de a fura este de a împrumuta un lucru de la cineva ºi a nu-l
mai da înapoi. Noi ºtim cã nu e bine sã furãm, indiferent de modul
în care o facem, pentru cã Dumnezeu ne spune sã nu furãm. ªi
dacã Dumnezeu ne spune cã furatul nu e bun, atunci înseamnã cã
acest lucru ne va aduce numai supãrare, nouã ºi celorlalþi. A fura
nu e bine ºi se terminã prin a aduce supãrare chiar ºi atunci când
nimeni nu bagã de seamã fapta noastrã. Nu uita cã Dumnezeu ºtie
tot.
Dacã un prieten îþi dã un lucru ca sã-l pãstrezi, acel dar este al
tãu. Nu înseamnã cã l-ai furat — ºi nu trebuie sã îl dai înapoi. Dar,
dacã cineva îþi împrumutã un lucru sau þi-l dã sã-l foloseºti pentru
o vreme, trebuie sã îl dai înapoi când v-aþi înþeles sau când nu-l
mai foloseºti — chiar dacã persoana de la care l-ai luat nu þi-l mai
cere sau a uitat de el. La fel este ºi când gãseºti lucruri care aparþin
altora. Trebuie sã le duci persoanei respective — este cel mai cinstit
lucru pe care poþi sã-l faci.
Dumnezeu ne-a poruncit sã nu furãm. El vrea sã ne ajute ºi sã
ne fereascã de pedeapsa pe care am putea-o primi ºi de reputaþia
de hoþ. Pe de altã parte, vrei sã fii tratat în acest mod? Vrei ca ceilalþi
sã nu-þi dea înapoi jucãria, mingea sau cartea, chiar dacã ai uitat
de ele?

VERSETUL CHEIE: Ce vreþi sã vã facã vouã oamenii, faceþi-le ºi voi la fel.


(Luca 6:31)

VERSETE ÎNRUDITE: Exod 20:15; Efeseni 4:28

ÎNTREBÃRI: Dar dacã cineva îþi împrumutã ceva ºi nici unul nu vã mai
amintiþi, se considerã furt?

CE-I AL TÃU E ªI AL MEU (FURATUL)


?: E RÃU DACÃ UN PRIETEN ÎÞI SPUNE CÃ CEVA ESTE GRATUIT,
ªI DUPÃ CE ÎL IEI AFLI CÃ, DE FAPT, NU ERA PE GRATIS?

Hot dog

Cumperi unul,
primeºti unul
gratuit

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


76

R: Fãrãdelegea e întotdeauna rea, chiar ºi atunci când nu ºtim


cã o comitem! Ai mers cândva undeva unde nu trebuia sã
mergi, sau ai spus ceva ce nu trebuia spus, sau ai luat ceva ce nu
trebuia luat, fãrã sã ºtii cã nu aveai voie? Oricui i se poate întâmpla.
Uneori nu ne dãm seama decât mai târziu cã ceea ce am fãcut a
fost rãu. Dar când realizãm acest lucru ce trebuie sã facem? Asta
conteazã cu adevãrat. S-ar putea sã fie nevoie sã ne cerem scuze
ori sã dãm ceva înapoi. Cu certitudine nu trebuie sã mai facem
acel lucru. De exemplu, dacã un prieten îþi spune cã este gratuit,
dar afli mai târziu cã nu era aºa, trebuie sã-l duci înapoi sau sã
plãteºti pentru el. Ar fi modul cel mai cinstit de a repara greºeala.
A pãstra acel lucru este rãu.
Alteori trebuie sã ne folosim bunul simþ. De exemplu, în maga-
zine gãsim rareori lucruri gratuite. Dacã cineva ne spune despre
un lucru cã e gratuit, ar trebui întâi sã ne informãm. Nu trebuie sã
facem tot ce ne spun prietenii noºtri, dar trebuie sã facem tot ce ne
cere Dumnezeu.

VERSETUL CHEIE: În adevãr, dacã vine cineva sã vã propovãduiascã un alt


Isus pe care noi nu l-am propovãduit, sau dacã este vorba sã primiþi un
alt duh pe care nu l-aþi primit, sau o altã Evanghelie, pe care n-aþi primit-o,
oh, cum îl îngãduiþi de bine! (2 Corinteni 11:4)

VERSETE ÎNRUDITE: Luca 16:10; 1 Petru 1:13–16

ÎNTREBÃRI: Ce facem când un alt copil ne spune cã e bine sã facem un


lucru, iar apoi aflãm de la un adult cã nu e adevãrat?

CE-I AL TÃU E ªI AL MEU (FURATUL)


?: DACÃ E RÃU SÃ FURI, DE CE ÎN BASEBAL SE
VORBEªTE DE “FURATUL LINIEI DE FUND”?

IMAGINAÞIA
LUI JASON

COLECÞIE DE LINII
DE FUND FURATE

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


77

R: Pentru cã nu e tocmai vorba de furt, ci e doar un cuvânt


ajutãtor care descrie un stil de joc. “Furtul liniei de fund”
este un procedeu complicat care face parte din jocul de baseball. În
acest joc sunt o mulþime de termeni specifici care pot duce la
nenumãrate confuzii aºa cum în orice sport existã reguli ºi denumiri
care se folosesc doar acolo.
Cum spuneam, cuvântul “furat” folosit în sportul numit base-
ball nu este totuna cu cel folosit în viaþa de zi cu zi, deºi dacã cineva
îºi pune în cap sã fure într-adevãr linia de fund ºi sã o ducã acasã la
modul propriu face un lucru rãu, care intrã sub incidenþa poruncii
“sã nu furi”.

VERSETUL CHEIE: Bucurã-te, tinere, în tinereþea ta, fii cu inima veselã cât
eºti tânãr, umblã pe cãile alese de inima ta ºi plãcute ochilor tãi; dar sã ºtii
cã pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecatã. (Eclesiastul
11:9)

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Aveþi grijã cã, deseori, copiii nu înþeleg sensul ex-
act al anumitor termeni. Încurajaþi-i sã foloseascã cu mare grijã cuvintele,
fiindcã ele pot duce la confuzii, dacã nu sunt folosite în contextele potrivite.

CE-I AL TÃU E ªI AL MEU (FURATUL)


?: E RÃU SÃ COPIEZI JOCURILE
PENTRU COMPUTER?

DISCHETÃ

COPIATOR

JOCEUNRTIRU
P MPUTER
CO

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


78

R: Da, dacã un joc pentru computer are drept de copyright.


Ce înseamnã acest copyright? înseamnã cã o persoanã (sau
o instituþie) care a creat acel joc este singura care-l poate copia.
Oamenii care scriu cãrþi, cântece, produc diverse articole sau
programe pentru computer, deseori îºi înregistreazã munca astfel
încât nimeni altul sã nu o poatã vinde sau sã o poatã întrebuinþa
greºit. Legea spune cã oricine ia sau vinde mai departe munca altuia
este vinovat de furt.
Când zicem “furt” ne gândim la un obiect (bani, o jucãrie, un
creion, o pãlãrie, o minge, etc.) care aparþine altuia. Dar putem
fura informaþii. Când cineva compune un cântec, acel cântec îi
aparþine. Când cineva scrie o carte, aceasta îi aparþine. Alþi oameni
pot avea casete cu acel cântec sau un exemplar din carte, dacã le
cumpãrã. Altcineva ar putea împrumuta caseta sau cartea. Dar nu e
bine doar sã o iei ºi sã-þi faci o copie pentru tine.
Nu uita cã tot ce e împotriva naturii lui Dumnezeu este rãu, chiar
dacã oamenii obiºnuiesc sã facã astfel de lucruri.

VERSETUL CHEIE: Cine furã sã nu mai fure; ci, mai degrabã, sã lucreze cu
mâinile lui la ceva bun, ca sã aibã ce sã dea celui lipsit. (Efeseni 4:28)

VERSETE ÎNRUDITE: Exod 20:15; Romani 13:1–5; 1 Petru 2:13–14

ÎNTREBÃRI: E cinstit sã înregistrezi casete?

NOTÃ PENTRU PÃRINÞI: Nu acceptaþi programe pentru calculator sau casete


care se vând la negru, ºi nu faceþi copii ilegale dupã casete sau dischete.
Dacã nu sunteþi sigur ce aveþi voie sã faceþi cu un anumit program pentru
calculator, citiþi licenþa care vine împreunã cu dischetele.

CE-I AL TÃU E ªI AL MEU (FURATUL)


?: E RÃU SÃ PÃSTREZI BANII PE CARE
ÎI GÃSEªTI PE STRADÃ?

103 ÎNTREBÃRI PE CARE LE PUN COPIII DESPRE BINE ªI RÃU


79

R: O persoanã cinstitã va face un efort de a înapoia lucrurile


pierdute celei care le-a pierdut, chiar dacã nimeni nu o
cunoaºte. Dacã gãseºti un portofel, trebuie sã cauþi în el numele
celui care l-a pierdut ºi sã-l contactezi. Când cineva pierde o sumã
mare de bani, dã un anunþ sau anunþã poliþia. Locul în care gãseºti
banii este un indiciu important. Dacã îi gãseºti pe podeaua sãlii de
clasã, cel care i-a pierdut sigur e un coleg de-al tãu. Dacã îi gãseºti
pe jos într-un magazin, cu siguranþã cã cel care i-a pierdut a fost în
acel magazin. În orice caz, persoana care gãseºte banii trebuie sã-i
spunã profesorului sau casierului de la magazin. Acesta ar fi cel
mai cinstit lucru pe care poþi sã-l faci. E important sã faci pentru
persoana care a pierdut banii ceea ce ai vrea sã facã alþii pentru
tine.
Uneori va fi imposibil sã-l gãseºti pe cel care a pierdut banii, dar
nu-þi fã din asta o scuzã din a pãstra banii gãsiþi — încearcã totuºi
sã-l gãseºti pe cel care i-a pierdut.

VERSETUL CHEIE: Isus i-a rãspuns: “Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul


tãu, cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu, ºi cu tot cugetul tãu.” Aceasta
este cea dintâi, ºi cea mai mare poruncã. Iar a doua, asemenea ei, este: “Sã
iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi.” (Matei 22:37–39)

VERSETE ÎNRUDITE: Deuteronom 22:1–3; Luca 6:31–36

NOTà PENTRU PÃRINÞI: Copiii au o vorbã pentru acest scenariu: “Ce-am


gãsit al meu sã fie”. Spuneþi-i copilului cã poruncile lui Dumnezeu ne
oferã alte standarde — sã-i respectãm pe ceilalþi oameni ºi sã le facem
binele.

CE-I AL TÃU E ªI AL MEU (FURATUL)