Sunteți pe pagina 1din 148
ee Editura tehnicad ohtvert erty Cee) ICL TaT iC I. Ristea C. A. Popescu Stabilizatoare de tensiune ” Recenzent: ing. Mircea Bodea Redactor: ing. Smaranda Dimitriu Tehnoredactor: Maria Traésnea Coperta: Simona Dumitrescu Bun de tipar: 14.11.1983, Coli de tipar: 18,50. CZ. 621. Tiparul executat sub comanda nr, 3603/1983, la Intreprinderea Poligrafica ,,Crisana“, Oradea, str. Moscovei nr. 5. Republica Socialisté Romania © Prefata rty @ ctv @ niy @ Problematica surselor de alimentare cu energie electri- cd a circuitelor si aparatelor electronice suscité un interes deosebit in perspectiva evolutiet industriet electronice si implicit in modernizarea aparaturii din acest domeniu. Functionarea circuitelor si aparatelor electronice nece- sité pentru alimentarea cu energie surse de tensiune con- tinut. Aceastaé tensiune se obfine in mod obignuit de la baterii sau de la retea prin redresarea si filtrarea tensiu- nit alternative. Indiferent de tipul sursei de energie folosite, consu- matorul trebuie alimentat cu o tensiune si un curent de oO anumitti mirime, iar aceasta mirime trebuie si fie mentinutd in limite determinate de parametrii de functio- nare ai circuitului sau ai aparatului respectiv. Pentru aceasta se utilizeazad stabilizatoare de tensiune respectiv stabilizatoare de curent. Stabilizatorul constituie una din verigile importante ale lantului de alimentare electricé a aparaturii electro- nice. In acest context, spre a reliefa intreaga gamiéi de ca- racteristici si utiliziri din domeniu, s-a apreciat utilé pu- nerea la indemina cititorilor in lucrarea de fati a unui material practic care sti ofere o privire de ansamblu. Aria tematicé a acestei lucriivi este largé. O atentie deosebitti se acordi prezentérii principiilor de functio- nare si caracteristicilor stabilizatoarelor de tensiune in- 3 tegrate realizate in tara noastrd. O bunt parte din monte- jele descrise au fost experimentate de autor. Lucrarea se adreseazi studentilor, tehnicienilor, absol- ventilor liceelor de electronict, precum gi radioamato- rilor care dorese sti exploreze aspectele tehnice ale acesiui domeniu, Inainte de trecerea la realizarea practict a montajelor se recomandi consultarea foilor de catalog specifice com- ponentelor semiconductoare wtilizate. ® Cuprins 2 ° © 2 prefaja . Capitol 1. Generaitti. - ete L. Definifii eT 1.2, Rolul stabiliza’ nicd 3, Principii de funk ionare 7 . Schema (bloc a) tnui stabilizator de tensiune cu reactie . Stabilizatoare de tensiune integrate monolitice .6, Parametri electrici . Clasificarea stabilizatoarelor de ten: torului de tensiune in aparatura electro- ne Capitolui 2, Stabilizatoare de tensitme eu componente discrete 25 2.4. Stabilizatoare liniare 25 2A.A. Stabilizatoare parametrice simple . . 25 21.2) Stabilizatoare parametvice cx tranzistoare 37 1.3, Stabilizatoare liniare cu reactie . 48 2.2. Stabilizatoare de tensiune in comutatie 74 2.2.1. Principiul de functionare 76 22.2. Elementul regulator 84 Clasificare . St a7 de cate 2 2 tt eg "2.5, Alegcrea diodei D. | | to 9B 2.2.6. Scheme de principiu | 2 2 2 2.) 1 ll) ag Capitolul 3. Protectia stabilizatoarelor de tensivne 3.1. Suprasarcini posi 3.2. Protectia la suprasarcind | 3.2.1. Limitarea curentului de 5s 3.2.2. Protectia prin relec 3.3, Protectia la supratensiuni |. 3.4. Protectia la reducerea tensiunii ile. Capitolul 4. Stabili 41. Tehnici de circuit pentru stabilizatoarele monolitice 4.1.1. Surse de tensiune de referinta izateare de tensiune integrate monolitice

S-ar putea să vă placă și