Sunteți pe pagina 1din 9
SOCIETATEADE SUNTE MATEMATICE DIN ROMANIA. ‘GAZETA _ MATEMATICA SUPLIMENT CU Peta Realizarea suplimentului este coordonata de: Cir | ee Sn Prof. Ion Cicu, redactor G.M.B Conf. univ. dr. Alexandru Gica, Bucuresti S:P15.21. Un ciel Prof. univ. dr. Radu Gologan, Bucuresti, responsabil de proiect Prof. Cristian Lazir, Iasi Prof. Mircea Fiam, Bucuresti Asist. univ, Alexandru Negrescu, Bucuresti are de parcurs un trase ji 1 Jn prima zi pareurge 5 Le 2 din traseu. A dowa zi parcurge 5 din trascul rimas. A treia zi pareurge = din noul rest, iar in a patra zi ultimii 72 de kilometri, Ce lungime are traseul? Maria Nicoleta Barbu, Rosiori, Ialomiga { S:P15.22. La un concurs participa 108 copii, baieti si fete. Dac impirtim numarul baietilor la numérul fetelor obtinem cdtul 2 gi restul 3. Aflati cati baieti si cate fete au participat la concurs Maria Nicoleta Barbu, Rosiori, Talomita S:P15.23. Aflati numerele naturale pare de forma abe stiind c& sunt indeplinite simultan conditiile: ia=bte; i)3 ech gb uk meme rurale nenule gi fractia SO este echivalenta en fractia <, determinati oan Tebies, Cogbue gi Irina Opraie, Nasiud 8:B15.58. Se considera numerele rationale a, 6, ¢, d, astfel incét suma oricdror trl este diferita de zero. g Daca = +d+a Cristina Vijdelue gi Mihai Vijdeluc, Baia Mare 6 * avbse beerd hee aot S:B15.59. Pentru orice mumar natural n considerim numerele a= Mn +23 sib =G6n-+11, Aratati ci [a0] = a-b, unde [a,b] este cel ‘mai mic multipin commun intre a si b. Anton Negrila, Ploiesti $:E15.60. Se considera triunghiul ABC cu m(+A) = 45° si AD 1 BC, D & (BC). Daci M ¢ [AD] astiel incat [AM] = [BC] si {P} = BM N.AC, caleulati misura unghiului 4BPC. Dan Nedeianu, Drobeta Turnu-Severin Clasa a VIL-a $:B15.61. Se considera numerele a = V/65 + 4V61 + V70 + 6V6I si 65 — 461 + V70 — 661. a) Stabiliti valoarea de adevr a propozitici: [a — bj b) Comparati numercle {a} si {5} Am notat cu [2] partea intreag’ a lui x si cu {x} partea fractionard a numarului x. - Tonel Todor, Calugareni, Giurgiu $:E15.62. Rezolvati in multimea numerelor intregi ecuatia ty — 14? = (x — 4) +4). Gheorghe Tacob, Pagcani $:B15.63. Determinati numercle naturale a, gi numérul prim p stiind ci ta=ph 42, Pavel Rincu, Bozoviei, Carag-Severin $:B15.64, Determinati numerele reale a si b, unde a +2b= 3, pentru care expresia E = 2a? + 4b? + dab —4a are cea mai micé valoare. Ton Fota, Yzbiceni $:B15.65. Fie @ un numér real mai mare ca zero. Ardtati ct daca eS atunci triunghiul este echilateral. (Am notat cu a, b, ¢ lungimile laturilor gi ct fay Abs he lungimile indltimilor corespunzitoare.) Daniel Sitaru, Drobeta Turnu-Severin §:B15.66. Determinati numerele x si y pentru care Qe? +P de + Dry +4 = 0. $:E15.67. Fie ABC un triunghi dreptunghie in A ca m(4B) = 15° gi AD 1 BC, Dé (BC), a) Aratati ca AD ) Stiind ca AD Lam, ealeulagi lingimile catetelor triunghiului ABC nae S:B15.68. Unghiurile alaturate bazei mari a unui trapez sunt com- plementare. Aratati cd segmentul care unegte mijloacele bazelor este egal cu semidiferenta lungimilor bazelor. Joan Tebies, Cogbue $i Irina Opraie, Nasiud S:B15.69. in triunghiul dreptunghic ABC cu m(A) = 90° avem punctele M,N, P € (BC) astfel incat AM este mediand, AN este bisee- toarea unghiului BAM gi AP este bisectoarea unghiului CAM. Ansatica (AB's (22) 24 NM, PM. ‘Stefan Marica, Drobeta Turmu-Severin $:E15.70. Fie ABCD un paralelogram si M € (BD). Prin M con- struim 0 dreapta care intersecteazs dreptele AB, BC, CD respectiv AD in P,Q, R, respectiv S. Aratati ci RS-MQ=MS-PQ. Vasile Scurtu, Bistrita Clasa a VIT-a $:B15.71. Fie a un numar real astfel incat a? —a—1 = 0, Determinati valoarea expresiei E(a) = (a? + 2a + 2)8 + (a? + 2a + 2)?(a +1) + (a? + 2a + 2)(a $1)? a a3 +30? + 3a+1 . Aurel Dobogan, Lugoj S:E15.72. Rezolvati ecuatia =6 | r=2_ 12009 | x~2018 2009 ” 2013 6 2 + S:E15.73. Aratati ci numarul N= (n-39"— 1-20") (m= 107" — n+ 54" + 107" — 54") este divizibil cu 2014, oricare ar fi n numar natural Gheorghe Iacob, Pageani S:E15.74. a) Aritati ci (2x — 3y)(3x + 5y) = 6x? + wy — 15y?. 'b) Rezolvati in multimea numerelor intregi ecuatia 6x+ay—15y? = 1. Joan Tobie, Cosbue si Irina Opraie, Nasiud wy +4 — By = 13, Ioan Tebies, Cosbuc gi Irina Opraie, Nasiud S:B15.76. Rezolvati in multimnea nmerelor reale ecuatia $:815.75. Determinati numerele intregi x,y pentru care e+ (etl +(e? +a) =9, Nicolae Tvitgchescu, Craiova S:E15.77. Determinati numerele reale © pentru care numerele x + V3 siz’ + 5V3 sunt rationale. Cristina Maria Militaru, Bucuresti S:E15.78, Demonstrati ci pentru orice numar natural n > 1 este adevarata relatia 719, 37 +5+—5+- a 3n? +341 1 ae is ny! ds Pavel Rincu, Bozoviei, Carag-Severin S:E15.79. Daca a,b,c € R\ {-1,0} astfel caa+b+e = —1si LET damental a a) (a ~ be)(b— ca)(c — ab) # 0; @+1, R41, +1 boca! cmab { ) gabe Benedict G. Nieulescu, Bucuresti $:B15.80. in cubul ABCDA‘B'C'D' punctele E gi F sunt proiectiile punetului A pe A’B, respectiv pe A'C. Demonstrati ca AA'EF ~ AA'CB si ct triunghiul AEP este dreptunghic. Jon Voicu, Radulesti, Inlomita Clasa a LX-a Lucian Tufescu, Craiova S:L15.42. Daca numerele reale a gi b satisfac egalitatea Ssina = 2sin(a +25), ariitati ci te(a +b) = Stgb. Vasile Scurta, Bistrita 15.43. Din multimea patrulaterelor ABCD cu AB = 1, BC = v6, |, DA = 2, determinati patrulaterele inscriptibile. Constantin Rusu, Ramnicn Sarat S:1 15.44. Aratati ci, pentru orice numar real 2 gi orice numar natural nenul n, are loc inegalitatea: cD 1 sin 2 + c08"" «> a5. Ton Nedeleu, Ploiest S:L15.45. Fie a,b,c mumere reale asifel incat abe = a+ b+ 6+2. Rezolvati sistemul ett aay a ute Jon Safta, Pitesti $:115.46. Fie un triunghi ABC, I centrul cercului inscris si P punctul de intersectie a dreptelor AI si BC. Dac BI intersecteaza a doua oari cercul circumscris triunghiului ABC’ in punctul M, aratati cé dreapta CT este perpendiculara pe dreapta MP. Mihaela Berindeanu, Bucuresti 115.47. Determinati numerele prime p gi q astfel neat @-Vl+1 P = 9 +39. Cristian Moanja si Lucian Tutescu, Craiova S8:L15.48. Un dreptunghi de perimetru 100 se ageazi pe o foaie cu patrajele cu laturile de o unitate. Aratati ca in interiorul dreptunghiului sunt $1115.49. Avitati ci daca py este al n-lea numar prim, n € N*,n > 2, atunci int) PIP Py DF Jon Nedelew, Ploiesti 1.15.50. Algoritm de sortare. Folosind algoritmul de sortare prin insertie, un computer poate sorta n numere, de la cel mai mic la cel mai mare, in t milisecunde, unde ¢ este dat de t(n) = 0,0025n? + 0,0015n — 5,75. Cate numere poate sorta algoritmul in 2 secunde? Clasa a X-a $:L15.51. Aflati multimea punctelor din plan, de afix z, pentru care: a) |2—2|— [ze +2| > 35 b) |2|=Rez +1. 15.52. Determinati numerele naturale « si y pentru care a! + 112482225 = y?. Alessandro Ventullo, Milano, Italia $:115.53. Daci numerele complexe a gi b sunt afixele a dou dintre varfurile unui patrat, determinati-le pe celelalte dou. Analizati toate cazurile prosibile S:L15.54. Aritati ca ecuatia x5 — 4z? — 4 = 0 are toate ridacinile de module mai mari decat 4. Gheorghe F. Molea, Curtea de Arges S:L15.55. Rezolvati in multimea numerelor reale strict pozitive aty=4 lacie { logy + ylogy2=4. Ton Nedelcu, Ploiesti a-b}o) i-@ $1115.57. Daca log, (2+2y) +log,(x—2y) = 1, aflati valoarea minima a diferentei || —|yl $1115.56. Daca |a| <1 gi |b] <1, aratati ca, Olimpiada China $115.58. Fie ABCD un octogon convex si M,N, P,Q punctele de intarsectie a segmentelor ce unese mijloacelor laturilor opuse in patrulaterele ABCD, CDEF, EFGH, respectiv GHAB. Demonstrati ci MN PQ este un paralelogram. S:L15.59. Daca inegalitatea sin? x + acosx +a? > 1+ cost are loc pentru orice valoare a lui zr € R, aflati intervalul in care ia valori mumarul negativ a. Olimptada China $:L15.60. Determinagi numerole naturale n pentru care ecuatia (al+ bel ++ [aa] are m solutii in multimea numerelor naturale Nicusor Berbecel, Oragtie Clasa a Xa. $:L15.61. Sirul (q)n este definit prin: x, = 4 gi tay1 = 22 pentru orice n > 1. a) Aratati ca sirul (2»), este monoton si nemarginit. ‘b) Demonstrati c& girul (yq)q, definit prin San +9, 1 it 1 2-2" m2 Ta— Un este convergent gi determinati limita sa. Teodora Radulescu si Lucian Tufescn, Craiova $1115.62. Aratati ca mu exista matricele de ordin doi A i B cu ele- _ mentele reale, care indeplinesc simultan conditiile A? + B? +2A4B = Oo, det(A? — B?) <0. Traian Tarmdian, Carei $:115.68. Dac A si B sunt matrici patrate de ordin 3 cu elementele intregi, ce comnta si sunt singulare, aratagi cit det(A®+ B*) este suma a dows cuburi de numere inteegi Cristian Moana, Craiova ‘$:115.64. Fie M, = {0,aya3...a, | aj = 0 sau 1, i= Tn —T, ay = 1} ‘o multime de numere zecimale. Daca Ty si Sp reprezinta numiirul de elemente, respectiv suma elementelor multimii My, afiati im, 2 Olimpiad’ China — Seria binomiala. Pentru orice numar x € (—1;1) si pentru orice _ @ER, considerim urmatoarea dezvoltare (serie) binomial: ‘ nae ae, A@=1) 9, ea-1la-2) 4 Astfel, pentru a = + ave: 2 bop ty Pete tg (tajbaltj2- sat igatt. '8:115.65. Folosind primi patru termeni din seria binomiala a functiei vi+a, aproximati yT,06. S:115.66, Aflati a 1000-a zecimala a numarului YTH.1T, unde nu- ‘marul de sub radical are 1998 cifre. (Indicatie: 11 = (10? — 1) : 9.) Examen, Universitatea Politehnica din Bucuresti S:L15.67, Teoria relativitatii. In teoria relativitatii a lui Albert Biastein, masa unui obiect in migcare cu viteza v este egal cu yi-g unde mg este masa obiectului in repaus iar ¢ este viteza luminii, Energia cinetica obiectului este diferenta dintre energia totala gi energia asociata mesei de repaus: Fle K = me? — moc”. Daci v este foarte mick in comparatie cu ¢, arditati ca expresia Ini K este in concordanta cu fizica clasic a lui Newton, adica: Ange? ye. S:L15.68. Blectricitate. Un dipol electric este format din dowd sarcini electrice de marimi egale si de semn opus, Daca sarcinile sunt ¢ si 4 si sunt situate la distanta d una fata de cealalta, atunci campul electric Bal punctului P, din figura de mai jos, este dat de 2 DI (D+? 1 Aritati ca B este proportional a atunci cand P este departe de dipol. = P D d Rotatii. O matrice A € M,,(R), se numeste ortogonala daca At = A, Fie a € R siun punet M(ry,yar) din planul cartezian. Dac rotim segmentul (OM] cu unghiul a in jurul originii, in sens trigonometric, vor. obine segmentul [ON]. Dacit punctul N are coordonatele Na, yn) se stie a ele verifica relatia Cenvunyt = (Se SRE) earn sina cosa Din aceasta prieina, matricea ( sctmonny sina cosa notes oR iso mame ‘matricea de rolafie ew unghi a. 15.69. Ardtati eé, pentru orice a € R, matricea Ra este ortogonala. S:115.70. In planul cartezian consideram dreptunghiul D de varfuri A(L,2), B(-1,2), O(-1,-2) si D(1,-2). Rotim acest dreptunghi, in sens trigonometric, cu unghiul a = = gi obtinem dreptunghiul D’. Aflati coor- donatele tuturor punctelor de intersectie dintre laturile dreptunghiurilor D si D’. Aceasta, problema este des intalnita in prelucrarea grafic& a imaginilor. Clasa a XT-a 2115.71. Caleulati if sin.rIn(tgx + ctgr)de. Vasile Mircea Popa, Sibiu 1 S:L15.72. Fie f : (0, 1] + Ro functie continua astfel ca f {(x)de=05i 1 / J(Odt > 0, pentru orice « € [0,1]. Ardtati cA limy 4.0m [: "f(a)dx =0. Florin Rotarw, Focgani S:L15.73. Fie F multimea funetiilor f : [0,1] + 0,00), derivabile, cu derivata strict crescitoare gi pentru care f(0) = 0, f'(0) = 1 a) Arditati cat F nu este multimea vida. b) Demonstrati ci pentru orice f € F este adevirata inegalitatea i [ree Nieugor Berbecel, Oragtie S:L15.74. Cercetati daca exista un polinom f € Z[X] si numercle a) ac # be; b) F(a) =a, (0) = be + FOP + FOP cf (0). ‘Test de selectie, Singapore :L15.75. Determinati polinoamele cu coeficienti rationali, f si g, pentru care polinomul f + ag este ireductibil pentru orice numar rational a. George Stoica, Canada :L15.76. Fie polinomul p = X4+aX3+bX?+eX +d, cua,b,cd ER. Daeit p(1) = 827,p(2) = 1654 gi p(3) = 2481, aflayi valoarea expresici P(e) + p(-5) —— ‘Test de selectie, Singapore S:L15.77. Aratati cd, pentru orice « € (0; 7), are loc inegalitatea: sae a3 2. Fie a © R si un punct M(ryy, ys) din planul cartezian. Daca rotim segmentul [OM] cu unghiul o in jurul originii, in sens trigonometric, vom obtine segmentul [ON]. Daca puneinl N are coordonatele N(cy.yn) se stie cA ale verifica relatia {_ (ea —mad . texan) = (G82 22°) eum cosa —sina’ Din aceasta pricina, matricea ( ‘ ) se noteaza ctr Ra sise mumeste sina cosa matricea de rotatie cu unghi a. S:115.79. Aratati cd, pentru orice a € R, matricea Re este ortogonala. : von RedR, _ (coe —sina S580 Ath malin R= R= (522 8) eR} formeazé, impreuna cu inmultirea matricelor, o structura de grup abelian. ‘Aoast grup se numeste 2-grupul ortogonal special si se noteaza cu SO(2). Probleme gi teoreme celebre Teorema Iui Ceva!) pentru patrulatere: fn patrulaterul ABCD consideram punctele M € (AB), N € (BC), P € (CD), Q € (DA) si notam {4'} = BPN DN, {B"} = APNCQ, {C’} = BQN DM, {D'} = ANNCM. MA NB OP QD _ MB NC DP’ QA” atunci dreptele Ad’, BB’, CC’, DD! sunt concurente. Daca