Sunteți pe pagina 1din 20

rezirea

Jurnalele
VAMPIRILOR 1
L. J. SMITH

LEDA
Jurnalele
VAMPIRILOR

LISA JANE SMITH este o scriitoare american\ care


tr\ie[te într-un or\[el din nordul Californiei. Este au-
toarea a peste dou\zeci [i cinci de c\r]i, printre care
trei trilogii (The Secret Circle, The Forbidden Game, Dark
Visions), trei serii (The Vampire Diaries, Night World [i The
Night of the Solstice) [i numeroase povestiri.
Romanele ei combin\ mai multe genuri, horror,
science-fiction, fantasy [i romance, [i sunt populate de
personaje de o frumuse]e neobi[nuit\ — fie c\ sunt
oameni sau fiin]e supranaturale —, majoritatea foarte
tinere (sau care par foarte tinere). Conflictul este de
obicei între bine [i r\u, între lumin\ [i întuneric, gra-
vitând în jurul unui personaj central ambiguu, care,
încercând s\ seduc\ eroina principal\ pentru a o
atrage în lumea lui întunecat\, sfâr[e[te prin a rena[te
el însu[i în lumin\.
Seria Jurnalele Vampirilor a fost adaptat\ de curând pen-
tru televiziune, serialul produs de CW având premiera
la 10 septembrie 2009.
rezirea
Jurnalele
VAMPIRILOR 1
L. J. SMITH
Traducere din limba engleză de
MIRELLA ACSENTE

L E D A
GRUPUL EDITORIAL CORINT
Redactor: DANIEL PENESCU
Tehnoredactare computerizat\: CRISTINA APRODU

L.J. Smith, THE VAMPIRE DIARIES: THE AWAKENING


Copyright © 1991 by Daniel Weiss Associates, Inc. and Lisa Smith
Published by arrangement with Rights People, London
All rights reserved.

Toate drepturile asupra acestei edi]ii sunt rezervate Editurii LEDA,


imprint al GRUPULUI EDITORIAL CORINT

ISBN: 978-973-102-250-5

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României


SMITH, L.J.
Jurnalele Vampirilor/L.J. Smith; trad.: Mirella Acsente. -
Bucure[ti: Leda, 2010
ISBN 978-973-102-252-9
Vol. 1: Trezirea. - ISBN 978-973-102-250-5

I. Acsente, Mirella (trad.)

821.111(73)-93-31=135.1
Dragei mele prietene [i surori Judy

Mul]umiri lui Anne Smith,


Peggy Bokulic [i Anne Marie Smith,
Laurei Penny pentru informa]iile
despre Virginia, [i lui Jack [i Sue Check
pentru folclorul lor local.
1

4 septembrie

D
rag\ Jurnalule,
Azi o s\ se întâmple ceva îngrozitor.
Nu [tiu de ce am scris asta. E o nebunie.
N-am nici un motiv s\ fiu prost dispus\, ba chiar am
toate motivele s\ fiu fericit\, dar…
Dar iat\-m\ aici, la 5.30 diminea]a, treaz\ [i
speriat\. Continui s\-mi spun c\ m-a z\p\cit diferen]a
de fus orar între Fran]a [i State, dar asta nu explic\ de
ce m\ simt atât de speriat\. Atât de pierdut\.
Alalt\ieri, când m\tu[a Judith, Margaret [i cu mine
veneam cu ma[ina de la aeroport, am avut un sentiment
atât de ciudat. Când am intrat pe strada noastr\, mi-am
spus dintr-odat\: „Mami [i tati ne a[teapt\ acas\.
8  Jurnalele Vampirilor

Pun pariu c\ or s\ fie pe veranda din fa]a casei sau în


living, uitându-se pe fereastr\. Cred c\ le-a fost atât de
dor de mine.”
{tiu. Sun\ total aiurea.
Dar chiar [i când am v\zut casa [i veranda goal\,
tot am crezut asta. Am urcat în fug\ treptele [i am
ap\sat pe clan]\ [i am b\tut în u[\. Iar când m\tu[a
Judith a descuiat u[a, m-am n\pustit în\untru [i am
r\mas în hol ascultând, a[teptând s-o aud pe mami
coborând sc\rile sau pe tati strigând din living.
În acea clip\, m\tu[a Judith a dat drumul unei
valize pe podea, cu un zgomot asurzitor, chiar în spa-
tele meu, a scos un oftat adânc [i a spus: „Suntem
acas\.” {i Margaret a râs. Iar eu m-am sim]it cople[it\
de cel mai îngrozitor sentiment pe care l-am avut
vreodat\. Niciodat\ nu m-am sim]it atât de total [i de
cumplit pierdut\.
Acas\. Sunt acas\. De ce sun\ asta ca o minciun\?
M-am n\scut aici, în Fell’s Church. Întotdeauna
am locuit în casa asta. Iar asta e tot vechea mea camer\,
cu urmele de ars pe du[umea de când Caroline [i cu mine
am încercat s\ fum\m pe furi[ ni[te ]ig\ri în clasa a
cincea [i aproape ne-am sufocat. M\ uit pe fereastr\ [i
v\d gutuiul mare în care s-au urcat Matt [i b\ie]ii acum
doi ani, ap\rând neinvita]i la petrecerea în pijama de
ziua mea. |sta e patul meu, scaunul meu, comoda mea.
Trezirea  9

Dar în clipa asta totul mi se pare ciudat, ca [i cum


nu aici ar fi locul meu. Eu sunt cea care nu are ce c\uta
aici. {i cel mai r\u e c\ simt c\ exist\ un loc care e
numai al meu, doar c\ nu-l pot g\si.
Ieri am fost prea obosit\ [i am ratat prima zi de
[coal\. Meredith a luat orarul pentru mine, dar n-am
avut chef s\ vorbesc cu ea la telefon. M\tu[a Judith le-a
spus tuturor celor care au sunat c\ diferen]a de fus orar
m\ terminase [i c\ dormeam, dar la cin\ s-a tot uitat la
mine cu o privire ciudat\.
Dar azi trebuie s\ m\ v\d cu ceilal]i. Ar trebui s\
ne întâlnim cu to]ii în parcare înainte de ore. De-asta
sunt oare speriat\? Mi-e fric\ de ei?

Elena Gilbert se opri din scris. Se uit\ la ultimul


rând din jurnal, apoi cl\tin\ din cap, cu stiloul în aer
deasupra caietului mic cu coper]i de catifea albastr\.
Apoi, cu un gest brusc, în\l]\ capul [i arunc\ stiloul
[i caietul în bovindou, unde rico[ar\ inofensiv [i
aterizar\ pe bancheta cu perne de sub fereastr\.
Era total ridicol.
De când îi era ei, Elena Gilbert, fric\ s\ se vad\ cu
oamenii? De când îi era ei fric\ de ceva? Se ridic\ în
picioare [i î[i b\g\ furioas\ mâinile într-un chimono
ro[u de m\tase. Nu arunc\ nici o privire înspre
oglinda vene]ian\ bogat ornamentat\ de deasupra
10  Jurnalele Vampirilor

comodei din lemn de cire[; [tia ce ar vedea. Elena


Gilbert, blond\, sub]ire [i calm\, cea care impunea
moda în liceul ei, elev\ în ultimul an, fata pe care
orice b\iat o voia [i în locul c\reia orice fat\ voia s\
fie. Care în aceast\ clip\ avea pe fa]\ o încruntare
neobi[nuit\ [i buzele strânse.
O baie fierbinte [i ni[te cafea, [i o s\ m\ calmez,
se gândi ea. Ritualul sp\latului [i îmbr\catului din
fiecare diminea]\ era lini[titor, [i ea îl prelungi, sco-
tocind printre noile haine cump\rate de la Paris. În
cele din urm\ alese un tricou roz pal [i o fust\ pan-
talon foarte scurt\ din in alb care o f\ceau s\ arate ca
o înghe]at\ de zmeur\. Tocmai bun\ de mâncat, î[i
spuse, [i din oglind\ o privi o fat\ cu un zâmbet tai-
nic. Temerile ei de mai devreme disp\ruser\, uitate.
— Elena! Unde e[ti? O s\ întârzii la [coal\!
Vocea ajunse pân\ la ea de la parter.
Elena î[i mai trecu o dat\ peria prin p\rul m\t\sos
[i [i-l prinse la spate cu o panglic\ roz aprins. Apoi î[i
lu\ rucsacul [i coborî sc\rile.
În buc\t\rie, Margaret, surioara ei de patru ani,
mânca cereale la mas\, iar m\tu[a Judith pr\jea ceva
pe plit\. M\tu[a Judith era genul de femeie care
p\rea întotdeauna vag agitat\; avea o fa]\ îngust\ [i
pl\cut\, iar p\rul ei era deschis la culoare [i zburlit,
strâns neglijent. Elena o s\rut\ pe obraz.
Trezirea  11

— Bun\ diminea]a la toat\ lumea. Îmi pare r\u


c\ n-am timp pentru micul dejun.
— Dar, Elena, nu po]i s\ pleci f\r\ s\ m\nânci
ceva. Ai nevoie de proteine…
— O s\ iau o gogoa[\ pe drum, înainte de [coal\,
spuse vesel\ Elena.
O s\rut\ pe Margaret în cre[tet, pe p\rul cânepiu,
[i se întoarse c\tre u[\.
— Dar, Elena…
— {i o s\ m\ duc probabil acas\ la Meredith
sau Bonnie dup\ [coal\, a[a c\ nu m\ a[tepta]i
cu masa. Pa!
— Elena…
Elena era deja la u[a de la intrare. O închise în
urma ei, întrerupând protestele m\tu[ii Judith, [i p\[i
pe veranda casei.
{i se opri.
Toate sentimentele deprimante din acea dimi-
nea]\ o cople[ir\ din nou. Nelini[tea, teama. {i pre-
sim]irea c\ avea s\ se întâmple ceva îngrozitor.
Maple Street era pustie. Casele victoriene înalte
p\reau ciudate [i t\cute, ca [i cum ar fi fost toate
goale pe din\untru, la fel ca ni[te case de pe un pla-
tou de filmare p\r\sit. P\reau goale de oameni, dar
pline de lucruri stranii care o urm\reau.
12  Jurnalele Vampirilor

Asta era; cineva o urm\rea. Cerul de deasupra nu


era albastru, ci l\ptos [i opac, asemenea unui cas-
tron uria[ r\sturnat cu gura în jos. Aerul era în\-
bu[itor [i Elena era convins\ c\ ni[te ochi erau
a]inti]i asupra ei.
Z\ri ceva întunecat printre ramurile b\trânului
gutui din fa]a casei.
Era o cioar\, stând la fel de nemi[cat\ ca [i frun-
zele p\tate cu galben din jurul ei. Ai ei erau ochii
care o priveau.
Încerc\ s\-[i spun\ c\ era ridicol, dar într-un fel
[tia. Era cea mai mare cioar\ pe care o v\zuse vreo-
dat\, gras\ [i lucioas\, cu curcubeie str\lucind în
penele ei întunecate. Îi vedea limpede fiecare deta-
liu: ghearele negre lacome, ciocul ascu]it, ochiul
negru care lucea.
St\tea complet nemi[cat\, încât putea foarte bine
s\ fie o statuie de cear\ a unei p\s\ri. Dar în timp ce
se uita la ea, Elena sim]i cum se înro[e[te, cum
c\ldura o cuprinde în valuri, arzându-i obrajii [i
gâtul. C\ci cioara… o privea. O privea în felul în
care o priveau b\ie]ii atunci când purta costum de
baie sau o bluz\ transparent\. Ca [i cum o dezbr\ca
din ochi.
Înainte s\-[i dea seama ce face, î[i l\s\ jos rucsa-
cul [i ridic\ o piatr\ din drum.
Trezirea  13

— Pleac\ de-aici, spuse, [i-[i auzi vocea tremu-


rând de furie. Pleac\! Du-te de-aici!
{i, rostind ultimul cuvânt, arunc\ piatra.
Urm\ o ploaie de frunze, îns\ cioara se în\l]\ spre
cer neatins\. Aripile ei erau uria[e [i f\ceau zgomot
cât pentru un stol întreg de ciori. Elena se ghemui,
brusc panicat\ atunci când pas\rea trecu chiar peste
capul ei, iar pala de vânt stârnit\ de mi[carea aripi-
lor îi ciufuli p\rul blond.
Dar cioara se în\l]\ din nou [i se roti în înalturi, o
siluet\ întunecat\ profilat\ pe cerul alb ca hârtia.
Apoi, cu un cronc\nit r\gu[it, se îndep\rt\ în direc]ia
p\durii.
Elena se îndrept\ încet de spate, apoi se uit\ în
jur, stânjenit\. Nu-i venea s\ cread\ c\ tocmai f\cuse
a[a ceva. Dar acum c\ pas\rea disp\ruse, cerul p\rea
la fel ca în fiecare zi. Un vânt u[or f\cea frunzele s\
se mi[te [i Elena trase aer adânc în piept. În josul
str\zii, o u[\ se deschise [i mai mul]i copii ie[ir\
afar\, râzând.
Le zâmbi, apoi respir\ din nou, un val de u[urare
str\b\tând-o asemenea c\ldurii soarelui. Cum a
putut s\ fie atât de proast\? Era o zi frumoas\, care
promitea multe lucruri frumoase, [i nimic r\u nu
avea s\ se întâmple.
14  Jurnalele Vampirilor

Nimic r\u nu avea s\ se întâmple — doar c\ ea o


s\ întârzie la [coal\. Toat\ lumea o s\ stea s-o a[tepte
în parcare.
Dar po]i s\ le spui c\ te-ai oprit s\ arunci cu o
piatr\ într-un tip care tr\gea cu ochiul, î[i spuse [i
aproape chicoti. Ei, asta le va da de gândit.
F\r\ s\ mai arunce o privire în spate la gutui, o
porni cât putu de repede în josul str\zii.

Cioara se n\pusti prin frunzi[ul din vârful steja-


rului uria[ [i Stefan î[i în\l]\ automat capul. Când
v\zu c\ era doar o pas\re, se relax\. Ochii îi cobo-
râr\ la forma alb\ [i inert\ pe care o ]inea în mâini,
[i chipul i se crisp\ u[or a p\rere de r\u. Nu avusese
de gând s\ o omoare. Ar fi vânat ceva mai mare
decât un iepure dac\ ar fi [tiut cât de înfometat era.
Dar, sigur, asta era chiar ceea ce îl speria: nu [tia
niciodat\ cât de mare avea s\-i fie foamea, sau ce ar
trebui s\ fac\ pentru a [i-o satisface. Avea noroc c\
de data asta omorâse doar un iepure.
R\mase în picioare, lâng\ stejarii b\trâni, cu soa-
rele filtrat printre frunze c\zându-i pe p\rul ondulat.
În jean[i [i tricou, Stefan Salvatore ar\ta întocmai ca
un elev obi[nuit de liceu.
Dar nu era.
Trezirea  15

Venise s\ se hr\neasc\ în adâncul p\durii, acolo


unde nimeni nu-l putea vedea. Acum î[i trecea cu
grij\ limba peste gingii [i buze, s\ se asigure c\ nu
mai r\m\sese nici un strop de sânge pe ele. Nu voia
s\ ri[te nimic. Mascarada asta era [i a[a suficient de
greu de dus pân\ la cap\t.
Pentru o clip\ se întreb\, din nou, dac\ n-ar tre-
bui pur [i simplu s\ renun]e la tot. Poate c\ ar trebui
s\ se întoarc\ în Italia, înapoi în ascunzi[ul lui. Cum
de se gândise c\ ar putea s\ tr\iasc\ din nou în
lumin\?
Dar se s\turase de via]a în umbr\. Se s\turase de
întuneric [i de lucrurile care vie]uiau în el. {i în pri-
mul rând se s\turase s\ fie singur.
Nu [tia exact de ce alesese Fell’s Church, din Vir-
ginia. Dup\ standardele lui, era un ora[ tân\r; cele
mai vechi cl\diri fuseser\ ridicate cu doar un secol [i
jum\tate în urm\. Dar amintirile [i stafiile R\zboiu-
lui Civil înc\ mai d\inuiau acolo, la fel de reale ca
supermarketurile [i magazinele cu fast-food.
Stefan aprecia respectul pentru trecut. Se gândi
c\ poate ar ajunge s\-i plac\ oamenii din Fell’s
Church. {i poate — poate — ar reu[i s\-[i g\seasc\
un loc printre ei.
Desigur, niciodat\ n-o s\ fie acceptat cu totul.
Gândul îi arcui buzele într-un zâmbet amar. {tia
16  Jurnalele Vampirilor

prea bine c\ nu trebuia s\ spere asta. Nu va exista


nicicând un loc c\ruia s\-i apar]in\ pe de-a-ntregul,
unde va putea s\ fie el însu[i.
Doar dac\ alegea s\ tr\iasc\ printre umbre…
Îndep\rt\ iute gândul. Renun]ase la întuneric;
l\sase umbrele în urm\. {tergea din via]a lui to]i acei
ani lungi [i o lua de la cap\t, ast\zi.
Stefan î[i d\du seama c\ înc\ mai ]inea în mâini
iepurele. Îl a[ez\ cu grij\ jos, pe un pat de frunze
ar\mii de stejar. Departe, mult prea departe pentru
a fi deslu[ite de o ureche omeneasc\, recunoscu zgo-
motele f\cute de un vulpoi.
Haide, vino încoace, frate vân\tor, î[i spuse el
trist. Micul dejun te-a[teapt\.
Î[i arunc\ pe un um\r jacheta [i atunci observ\
cioara care îl tulburase mai devreme. Era tot coco-
]at\ în stejar [i p\rea s\-l priveasc\. Era ceva în ne-
regul\ cu ea.
Vru s\ trimit\ spre ea un gând iscoditor, pentru a
o cerceta, dar se opri. Adu-]i aminte de promisiunea
f\cut\, î[i spuse. Nu folose[ti Puterile decât dac\ este
absolut necesar. Doar dac\ nu ai alt\ solu]ie.
Mi[cându-se aproape neauzit printre frunzele
moarte [i crengu]ele uscate, se îndrept\ c\tre margi-
nea p\durii. Acolo î[i l\sase ma[ina. Se uit\ o dat\
Trezirea  17

înapoi [i v\zu c\ cioara p\r\sise copacul [i coborâse


pe iepure.
Era ceva sinistru în felul în care î[i întindea aripile
peste trupul alb f\r\ via]\, ceva sinistru [i triumf\tor.
Stefan sim]i cum i se pune un nod în gât [i vru s\ se
întoarc\ [i s\ alunge pas\rea. Dar [i ea era la fel de
îndrept\]it\ s\ m\nânce ca [i vulpea, î[i spuse.
La fel ca [i el.
Dac\ avea s\ vad\ din nou pas\rea, o s\-i isco-
deasc\ mintea, hot\rî el. Dar acum î[i lu\ privirea de
la cioar\ [i gr\bi pasul prin p\dure, hot\rât. Nu voia
s\ întârzie la liceul „Robert E. Lee”.
DRAGOSTEA POATE SĂ UCIDĂ
Un triunghi amoros mortal străbate timpul,
din Florenţa sfârşitului de veac cincisprezece
până într-un orăşel american din zilele
noastre — povestea iubirii adolescentine dintre
doi fraţi vampiri şi frumoasa fată împărţită
între dragostea lor.

Elena
Fata cu ochi albaştri de nestemată şi păr
de aur, întotdeauna Regina Balului, cea care
poate avea orice băiat îşi doreşte.

Stefan
Distant şi misterios, pare să fie singurul
băiat care îi poate rezista Elenei, deşi încearcă
din răsputeri să o apere de ororile trecutului
său tragic.

Damon
Sexy, periculos şi mânat de dorinţa
de a se răzbuna pe Stefan, fratele pe care îl
învinuieşte că l-a trădat. Hotărât să o aibă
pe Elena, e în stare să omoare pentru ea.
Designul copertei: Iulian Fr\]il\
Fotografia copertei: Fotolia

LEDA , imprint al www.ledabooks.ro


GRUPULUI EDITORIAL CORINT ISBN: 978-973-102-252-9
ISBN: 978-973-102-250-5
RECOMANDAT DE:

www.edituracorint.ro

S-ar putea să vă placă și