Sunteți pe pagina 1din 10

Test medicind interni

Urmdtoarele intretldri au un singur rlspuns corect:


f

.in bronqita cronici principalul simptom

este:

Tusea gi expectoratia

B. Durerea precordiald
C. Durerea toracicS.
D. Frisonul

E,. Astenia
2. Astmul bronqic alergic se caracterizeazd prin faptul cd:
ffi E*sU o predispozitie familiald, in condi{iile unor factori nocivi din r.nediu
B. Debutul crizei inaugurale dupd vSrsta de 50 de ani
C. Caracterul ireversibil al bronhospasmului
D. Tratamentul curativ al dispneei este medicafia sedativ[
E. Nu debuteazd in copildrie
3. Debutul pneumoniei pneumococice este marcat de:
ffi Frison solemn urrnat de junghi toracic qi febrd

B. Pleurezie

4.

C. Wheezing-ul respirator
D. Hemoptizia
E. Dispneea paroxisticd expiratorie

Care din urmdtoarele afirmatii privind pneumoniile

,&,

'

virale

este adevi"ratd:

Absenla semnelor clinice pulmonare, cel mult murmur tndsprit, cu discordan{[

clinico-radioiogicd
B. Afectare pulmonard este difi-rzd: inilial lobtrlard, apoi cuprinde brongii, bronhiole
C. Apare frecvent la adultrii tineri sdndtoqi
D. Este de etiologie bacteriand
E. Are indicalie absolutd de antibioterapie
5. Tuberculoza pulmonari a adultului sau ftizia este cel mai frecvent :
S$ Determinat[ de reactivarea focarelor nodulare din apexul pulmonar, de unde se
rdspdndeqte pe cale brongici in condiliile scdderii imunitafi
B. Produs[ pe cale digestivd
C. Produsi prin diseminare hematogeni
D. Oboaldacopildriei
E. ProdusS. prin receptarea unei noi infectii TBC
6. C cea mai frecventd cauzd de pleurezie serofibrinoasi (cu caracter exudativ
inflamator) este:
$11,, Ple.r"ria TBC
B. Astmul bronqic
C. Pneumonii viraie
D. Afectiuni concomitente ale peritoneului
7

E.

BPOC

Care din urmitoarele afirmalii privind insuficienla respiratorie acutl este


S" trateazd,cu sedative
B. Este o urgenld medical5'
C. Necesitd oximetria sau m[surarea gazelor sangvine
D. Impune internarea tn secfii de terapie intensivd
E. Este o stare clinicalardrisc vital

fals[:

8.

Tratamentul crizei de angind pectorald incepe cu:


ffi eO*inistrarea de Nitroglicerind sublingual
B. Efectuarea testului de efort
C. Efectuarea coronarografiei
D. Administrarea de antibiotice
de Miofilin
in hipertensiunea arterialS. regimul alirnentar prescris este:

E. Administrarea

ffi

Hiposodat
B. Bogat in grdsimi animale
C. Cu un num6r mare de calorii
D. Cu un numdt mare de glucide
E. Hipersodat
10. Controlul hipertensiunii arteriale are ca obiective:
& Vaiorile TA sistolice sub 140 gi diastolice sub 85 mmHg
E. Valorile TA sistolice peste 140 pi diastolice sub 85 mmHg
C. Valorile TA sistolice peste 120 gi diastolice peste 85 mmHg
D. Valorile TA sistolice sub 150 qi dia:;tolice sub 95 mmHg
E. Valorile TA sistolice zub 160 gi diastolice sub 85 mmHg
Urmltoarele intreblri au 2 sau mai multe rispunsuri:
1 1. Pneumoniile sunt afecliuni a cdror frecventd este mai crescuti:
#. fu vArstele exkeme
'
r-u bdrba{i
C. Mai ales in Europa
D. Mai ales vara
E. Sezonier
12. Infectia cu Pneumococ se produce mai ales prin:
$ ectivatea florei saprofite in condiliile scdderii imunitdjii organismului
B. Baie in bazine cu ap[ caldf,
I C. lnfcetii virale qi este favoizatdde leziunile mucoasei bronsice dupd
.. D. Prin manopere parenterale
i B. Prin transfuzii de sdnge
13. Semnele cardinale in pnet'monia pneumococicE sau francd lobard sunt:
ffi Debutol brutal cu frison solemn : frison unic, care durezd 30-40 de minute
Febra inalt4 peste 390, tn platou
Junghi toracic brusc instalat, intens, localizat de reguld submmar, accentuat de
repiralie sau de tuse
D. Pleurezie - AtrJtic n,,j.',,rc, r,'.
{& H"rpesul nasolabial f

14. Tabloul paraclinic

in pneumoniile trrneumococice aratd:


Hiperleucocitozd, /5.r.b /"u,.*,r
vsH,fitrinogenul,PCRcrescute - h';ct.t;:,L 1.".,},;,;,1 ,'rt"l{gat,6g4! rltl*encUneori hemoculturi pozitive (dac6 sunt recolta'te indinte de inhoduceiea
antibioticelor) Jo -.?or,b i'-)s. Cg&*tul
D. Hiperglipemie
E. VSH, fibrinogenul, PCR, normale
15. Pneumonia cu Stafilococul aureu :

A.

S.
{S
$.

Este &ecventd
Apare in prin dupd infectii virale (mai frecventi in epidemiile de gripA)
este frecventd in infarctele septice din septice*ii prin diseminare hematogend
Este gravi

ffi at" tendinfa la formare de veritabile abcese

la debut sunt:
Tusea cronicd la pacienlii de reguld mari fumdtori

16. Simptomele principale ale BPOC

B. Insuficienfd

respiratorie cu cianozd
retrostemald
C. Durere
D. Cianozd.
? E. Edeme declive gi simptome de cord pulmonar
17. Cnza de astm brongic este definitd de:
S Accese de dispnee expiratorie

O
$

Wreezing

Tuse spasticd sau cu expectora{ie aderentd, perlatd


D. Carcterul reversibil al episodului de dispnee
E. Aspect radiologic de condensare pulmonar[
18. Criza de astm bronqic este precipitati de:

ffi
S

Infeclii
Alergeni
dS Pfort

D. Cregteri ale TA
E. Corticoizi
19.

Tuberculoza:
Este o boala

infecto-contagioasd

Are rdspdndire in principal aeriand


Este determinatd de Mycobecterium Tuberculosis
Afecteazl cu predilecli e plamdnul
Se poate localiza gi in alte fesuturi gi organe
20. Transmiterea TBC se poate face pnn :
$. Contact direct, prelungit cu botnavul (intra fa.milial)
& Pe cale aeriand, prin picdturile lui Pflugge
&. pri" consum de lapte sau preparate din lapte contaminate, insuficient prelucrate
termic (Mycobacterium Bovis)
ffi Prin obiecte contaminate cu secretii (sput6), provenite de de la bolnavi cu leziuni
deschise (rar).
E. Prin preparate de sdnge contaminate
21. Brongiectazia:.
qi mijlocii
$ Este caracteizate prin dilatarea bronhiilor micicantitativ,
peste 100 mU24 ore.
fr T,ls"u este productiv5, cu sput5 semnificativd
C. Pot apare mici hemoptizii
S Cantitatea de sputd/Z4 ore sugereazd diagnosticul
4S Oiagnosticul se pune prin bronhografie

22.Pleurezia:

A.

S.
b.
'i^ S.
b.

Este produsd prin inflama{ia seroasei pleurale, frrI revS.rsat lichidian


nrt- produsd prin inflamafia seroasei pleurale, cu revdrsat lichidian
Se caracteri zeazd prin durere toracicd violentd care impune bolnavului
pe partea sdnitoasd
Impune bolnavului sd se culce pe partea bolnavd
Este insotitd de dispnee atunci cdnd este bilaterald.sau masivd

23.Diagnosticul etiologic aJ pleureziilor se pune prin:


dr Punctia exploratoare a lichidului pleural
Reaclia Rivalta (care preci zeazd natura li chidului)
C. Cultura lichidului

si

se culce

O. etp"ctul celuieior din lichidul aspirat

E.

Aspectul clinico-radiologic
unui cancer pulmonar:
24.TJrmdtoarele aspecte trebuie sd sugereze gi existen{a
S Hemoptizia
iS Pneumonii recidivante
t C. InfecJii pulmonare rebele la tratament
{* pacient de sex m.asculiu peste 40 de ani, de regula fumdtor

Aspect radiologic qi C'I


neoplasmului pulmonar sunt:
ZS. irrtltoaele de efectil in diagnosticul qi extensia
sputei
1' A. Bronhoscopia qi biopsi4 sauCTcitologia
pulrnonar
{p Tomografia computerizatd
C, Anamneza
? D. Examenul clinic
E. Probele ventilatorii
26, Cr:tza hiPertensivl :
TA
$ Apare Prin cregterea
de cefalee in cascd
insolegte
S"
&
e. Este o urgen{i chirurgicald
D. lmpune mdswi de urgen{d
S Poate preciPita criza anginoasd
2T.Trutartentul nefarmacologic al TA (prin rBasuri igieno-dietetice) este indicat:
& La tofi Pacien{ii hiPertensivi.
#, I-u cei cu istoric familial de hipertensiune
*. C"i cu hipertensiune de granita
D. Doar la hipertensivi
E. Doar la cei cu hipertensiune de granita
28. Ortopneea:
A. Impune bolnavului sb stea culcat
$ Tr"t"gte bobravul din somn cu sete de aer
C. Apare tn timPul efortului
I D. Este semn de insuficienld cardiacd st6ngd
asfin bronqic
I e. Poate sd apard gi in crizaqidearat6:
tnregistreazi
EKG
Traseul
29.
S. Activitatea electricd a cordului
B rntu*6rile ischemice din cardiopatia ischemic6 sau infarct

D.

ruu*ari

de ritm
Tulburdri de conducere

E.

Sufluri cardiace
30. Durerea din infarctul de miocard:
Poate sd apard taterort dar qii5:p+.1.t

6s'
B. Cedeazd Ia repaus
C. Cedeazd rapid la nitroglicerind in 1-2 minute
D.

&

Cedeazd la efort
Este prelungita gi nu cedeazd la nitroglicerin[

ftu

Jrj

&r

Facultatea de Me.dicina
Generara. Farmacie
si Medicina Dentara
Specializ4r_e Farmacie

."
.
.
"
"
.
"

Disciplirta patologie
Medicala
An de studiu IV
Titularulde curs PROF.LTNIV.DR

Data si ora examenulu

Liana lvlos

26.0l.2009 ora
Durata examenului 20 minute
Numarul de intr.ebar.ipt
fiecare test.l5
Nota maxirna: 9 (noua)

Tabloul,cti

49!ggl$ cuprinde:{
marca deburul bolii

unghiul,toracic
-o/o -2

l,

= 1%U'.u, .i$ - lt q

- krno

yo afe
b r i I itate a

Tratamentul antibioiic in
cazui

, cp

de penicilina l0_?:0 mil tJI


Tlri
/zi
xiciliira

-=2'o*ZlVaclorfenirami (acid,

cla-r,irlaryc
"qruw zZ

n, r _q

g/;i

inhalatori

i Oi,l4i

Alergenii inhalato unnatorii:{


uflxatorii.r 'tt'cei lnai ftecventi itntalniti in astmul,brohsic
:sunt

ffi;X.

tl::,"'

cu virusu,: gripare

ftffi"ffi

p,( A rl,t*
ilj::l"rirr:!a
a noptiiiiffiee
si anxierare

Lk"h.!

jumatare

marcata::

e.xp i ra

rori

,1:i ll'pi.;,,,"; ."


i;*Hylrg,:

9amente l.Qntraindicete

s0}sedftl

oSOftsedatival

K::::ocorrjcoizi
Ma nifestari le,,res, -

*o/o-ffd/oscaderd
-o/n_) \oaoh^*j
-Yo-ZSYoanemia

r,!A$l .',+4 bro.[i.i[3 ilffi;H",


-.i-t

-i3?0.

'asrnu]

bcvente dar tierregula


tardive Ia pacientui
ar sunt:{

ponderala.nejustit)

lcata

'lr:j,:^:a13creri
ffililTffir;f
HP i'+$iiiiii{;lr.[..
A:i:] ::

zea za

-%-25%120-140 rr',.,tJ^ .r,r cr


TAs si
_%_2s%140..ss1*Ig
" ^-. mmHg TAS si 80-90mmHc
g0_gg

('lt-{*..*

g&h. ff**

inhatatori

lglul;' ( to-r"1"**tt

;;;;;

a"prl'Jffi : iljl;l,,::
gl'p",.
"
de brodoaii;t$ffi, o ","l,lli3j'

prin

:{

---- --:=::v-u

TAD

^rfri iffi

'

h*"lr,,* "*h.d"*t*ft
Z iltf
=:.=
'i''A1Ju*"<
l----:::=.,'
.*lI. 3 zi,J.rirr-a-' , t
UJ"{'.t*Ct 4r*a-t.u,, /1
"===

i ., .

tio\rhou-

co,i,,xra{

*'

ys*^',"^

\,*ru;["Sfl*-lr^*"ra'*

B-ft.**f -i*h.-ff f- ly
,\ Ad+-t"l + t*?'*- Al'\J*
I.,tt",,kat ? )c"
t

/\

Ol*,,U",t"/
, / , nr

*\

t,,{Jr4.{ *,

ifl:HTA:au
-% -25%la' p6cientii cu insufi centa cardiaca
-@i"ipaoientii$' st#6"u aetart taiteriala;ibitaierala
-{letPYth'h iP dtk ali e m i e'

1\

"

toro'e^i'i

Fintre F:blocante folosjte in fratamentul FITA , se, epurn e-ya:


{
{/;5Ti9,15bisonr,olol

Wryit**top.oiot

-=

-Yo-25%felodipina
1
{

Principalii fuctori de risc cardiovascular sunt:{


[' -Yo -2|o/ocresterea HDL col estero
rultrltll
i ul ui > qumg/cl
4 0mg/dl
tdiabetul zaharat

llf;n.U{; L.*r
t* .u1;h.,."&o*'

obezitatea'

L's$*jr*,

,otF ,,itq,

;{ J. xd,,c..

Durerea anginoasa din angina.lg:fqr.ala stabila are urmatoarele


r-:ar4llere:

@yadierda{ipica

--frrer'ii esG- in umarul stang. --

-%-25%odurerea apanrta brusc, sfisietoalc cu senzatie de Sfarsi't imine nt,


r:u.C:rata mai mare de 30
tf.,l
erizei anginoase este in nredie 2-5 min,'maxim 15 min
]

min -

@aurata
Sg$gyul

i
r

?n^"'n^e'\r

FaE!-ori,i
/

-&

di soeptic
Lrv de
\rs tr rp
ip
uj!:l}{_ge
caract I errze4Fa
eriz9p,p1,p^np.
p"np.
:!ke Ae uarau
Etl
:: r r yr
::^ .", :!r'y
'i t t{
.rurLerrlzucl * J,lefla.dule{oasa retrosternalh
dlylv^'" iitod{l$4t:
regurgi+atii acide
Todurere postprand j a I a tardiva

,-:

consiglg1a{4g4ifflin ulcerog
e\eza sunt.
-o''rva"v4rr!'(

\ W$fgct!'i,

qul$ftmcbacter

p)'lori)

o(

aii+tt'"r)

i,*-

-troruar'-"tAt

-:L'u
y' tr.n
ltI /,--*t
|,
L
(

- 'rh,*-

.,u

qr^,*o-*"*-e.u" +:f q$aid

oiloJm^o--i'vvLr'tct"p,*,.]{M"onsu.mul de aspirina si alte AIN$ _L ,.


)I
I
f'-'i
e4.
t*l"ffi']I*)
-%-25ytfurnarul
^'Jlo'^^'"-L0c{t
'''
''
\- d'-'uo't'-o\-r: u ^.}"t!,'
, r
r

gry;:6mrwmilru*n:*w

offi llli, *"?i"f,?,.


4,
1
f_t*#ffin.iHiilffi,H";Hff.Luprinda:{
:,:-:l

unei lezigni organice de tip oUrt uc

:ffi"-6ffi#tfi.*:
i'pr"r"ptf

"

din,al'imentatie
Wii
alimenrar bogat in colesterol
!.-.X*egim
n-erlb',6sd l#r*"fi ;
-S@i

I
I

In cazul ulcerului duodenal sunt


adevarate urmatoarere afirmatii:i

,w;:iffiTr,H1.il'"i:'fi
calmeaza durer:ea

*_ff

-%-25yodurerea nu se carrneaza

ra

11T*xxi_*;*+,fi:*.
administrarea

cre

alcarin.

ffi*:l;'gg:lv
Htl|;:i:i*;*:ll.:
-o/o-25?osucralfatul

esunt;{

os

-d-Wffi:,'..qn
llt
^'rbg-t
'(f".^.o

o*'

:: _ll

it

e i n rr a ram enru I

ur

ceiu

I Lr

uod enar,

L,

nr

i ab.etu tir i
iak ar ats e .ps E e p e : {
fj*,tr] :?: :l""';ir 1
j::liL:#$'};:
y
ff j,.*.u,, u
#"fffiH:trflllil.ii,I zrre
t iTfi
zlle
djferite, in aceleasi conditii
orrnte,
conditii
recottara, int4mprr*'f(
gtttsrna
i orice moment al
in
:i
',ffil";t=ll"T[:#

:!ff il

;T.,:ff
::::rff"'"ilT*a tj1b:sii;ffi
;
;";
;;""];ff
;
:Y:;? ?Y:r
Iintamplator ( in or:ice momenr
zilei)
irrtre ic140_
al
I

91n

tAOmi%

_\re;Y;;T*" care apar in diabelui zaharat sunt:{


@Fpotrifagia .. .,.

. :i, ,: i,:r .ir i,r,f,


R,.nii.. i. rrt :,,..i.....4 .rrru
Wfipotidipsia
,po{r't{o.
)
J(r
- zread!,h* fG-dL& ;**'.*r.* .o'*,..wu[
..1.

,.*rJ""lilJ,A_.1.
Dintre mijloacele terapeutice
utirizare iri*disripidemii fac
parte:{

r'(
&ffi*''"*:ffi9#;;;;ffix#; ,.
,*Yo-25ohregimhiperproteir,,

3.;}!#Xfl-ff lrc LntaLn iti in

ob

eittate rac p u,t -, 1

@sedentarismul
comportamenfului alimentar
,{O:9peffurbarea
I

(.-ffist ipocatoric -"^--;

Regimul alimentar in obezitate trebuie


sa fie:{

:o1*g;Vh.ipersodar'{ ---./l1oc-ctotu

.{W9,r'ipotipidic

'
'l

\ _ filn*l"'-*c
1

- il^,os'ri\'$",,.

*Infectiile urinare
se intai)er..,.i.{13I#
-% -2 5%Nu4a i i a n i v el u I opu.utu i,lflri,, u. in feri
or

-%-2|%Ilumai

niveJul apararui uj urjnar rrpr.io.


Ia nivelur aparaturui urinar inferior
ca t si a celui superior

.@rtvrotat

l.*

ia.

r#.+,r .L"l"ru;ht,
7':

f- Crnc
l*h$

/-

o?,'
ur

| - -^S.*;,";t &"tJ

o{, n

| - ,aot#o,l* L-,, .*JooL,


corq alj- ru,lrrt tt

Ia

_ _-, ...

Anemia fer:ip,1iyu upare


datorita dimjnuarii
cantitat_ij:j-de, fiel,,dln organism

ffi:;:;T":l#11""'r"i''"*.,r
g;
aU3dtfi diidEfe cru
o asa
SYoutilizate scazuta