Sunteți pe pagina 1din 2

lwl

Partidul Actiune si Solidaritate pAS


Str. Al. l4ateevici 31
Chisindu, Republica Moldova
Telefon: +373 78999800
E-Mail: unpaspentrumoldova@gmail.com
Web: www.unpasoentru.md

Zoog.l6*, Zt/o/
Comisia Electorali Centrali

Recent, RISE Moldova a publlcat o investigatie jurnalisticd intitulatd "Banii lui Dodon
din Bahamas" - https.//w_**.rir".rd/"rti.ol/.brnii-lri-_d-odon-din-.b"hrr"r_/.
Din aceasti investiga!ie, se desprind urmdtoarele constatiri:

1)in februarie2016, Westerby Limited, o companie din Bahamas, a transferat 1,5


milioane de euro (echivalentul a 33 milioane de lei - n.r.) in contul firmei Exclusiv Media
SRL.

2) Din cele peste 30 de milioane de lei primili de la Westerby Limited, peste 20 de


milioane de lei au fost ridicali de la banci, cash, de cdtre administratorul companiei.
3) Acestea peste 20 de milioane de lei au ajuns apoi la persoane fizice, care s-au
dovedit a fi si donatorii Partidului Socialigtilor. De exemplu, Corneliu Furculifd, proprietarul
Exclusiv Media SRL, a imprumutat' de la compania sa 6,5 milioane de lei

in baza a 13

contracte de imprumut, toate a cite 500.000 de lei, semnate in perioada aprilie


acesta a donat,

in ultimii 3 ani, Partidului Socialistilor 352 900 lei. Vasile

- mai 2016;

Bolea a donat

partidului 184.500 lei; totodatd, acesta a semnat un contract de imprumut prin care urma

si

oblind 500.000 lei de la Exclusiv Media SRL. Maxim Lebedinschi a imprumutat 500.000 lei
de la Exclusiv Media SRL, donind partidului 188.100 de lei. Exemple similare pot continua.
4) in campania electorald pentru alegerile locale din vara anului trecut, PSRM a fdcut
pldti de 18,5 milioane de lei, sumd comparabild cu cea ridicatd de la bancd de administratorul

Exclusiv Media SRL, si distribuitd sub formd de imprumut mai multor persoane

donatori ai

PSRM.

Pornind de la aceste constatdri, se poate conchide cd,

in speti, este vorba de

finantarea indirectd a PSRIM de peste hotarele Republicii Moldova (Bahamas sau Federatia

Rusd, este mai putin important). Schema utilizatd de PSRM


line de transferarea banilor de
peste hotare cdtre o societate comerciald din Republica Moldova, care, la
rindul sdu, di cu

imprumut aceste resurse unor persoane fizice, iar acestia, intr-un final, done azd bani
partidului.

Articolul 36 alin.(1) si art.38 alin.(3) lit.a) din Codul electoral interzic nu doar finantarea
directd din striinitate, dar si finantarea indirectd din afara
!drii. Conform Dictionarului
explicativ al limbii romAne, cuvintul "indirect" are semnifica{ia de ceva "1...1care se produce,
apare sau se ob(ine prin miilocirea cuiva [...]".in cazul PSRM, finantarea de peste hotare
este indirectd, or, inainte ca banii de peste hotare sd ajungi pe conturile partidului, acestia

trec prin doi intermediari: mai intii ajung la Exclusiv Media SRL, de la aceasta ajung
persoane fizice, ca, la rindul lor, fac donafii citre partid.

la

Potrivit art.69 alin.(a) lit.b) din Codul electoral, in cazul utilizdrii de cdtre concurentul
electoral a mijloacelor financiare din strdinitate, Comisia Electorald Centrald solicitd
i

nstanlei judecdtoresti an ularea in reg istririi concu rentu

lu

i electoral.

Totodatd, aga cum a conchis Curtea Supremi de Justilie prin decizia din 2g noiembrie

in

dosarul nr.3ra-1651114, "[...] legea nu condilioneazd anularea inregistrdrii


concurentului electoral gi confiscarea mijloacelor din strdindtate folosite intenlionat in
2014

campania electorald, de faptul dacd a fost pronun[atd o hotdrdre judecdtoreascd definitivd

in acest sens, in baza cdreia persoana, concurentul electorat sd fie recunoscut vinovat de
comiterea contravenliei sau a infracliunii gi sanc{ionatf...l".
Avind in vedere rafionamenele descrise mai sus, solicit

si

intreprindeli actiunile care

se impun in conformitate cu prevederile legale.

Pregedinte PAS

Maia SANDU

4o**