Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA nr.l.

l
tehnic

Ia Reperelemetodologiceprivind proiectarea curriculumului tn dezvoltarelocald in tnvdldmdntulprofesional qi

Formatul

curriculumului

in dezvoltare locali pe niveluri

de pregitire

A. LICEUL TEHNOLOGIC - ciclul inferior

urmdtorul:
L. Argument
.
'
.

Ce cuprinde CDL (scurtd descriere a nevoilor de formare cdrora le rdspunde CDL-ul qi a


competenlelorprofesionalepropusea fi dobdndite)
Argumentarea parcurgerii sale la anul de studiu/unitatea de invdldmAnt respectivd, in
zona/localitatearespectivd
Scopurile pentru care se propune un astfel de CDL; rolul CDL-ului in pregdtireade specialitate
a elevului

2. Structura
Competente specifice

Exemple de situatii de invltare

3. Confinuturi
4. Modalitnfi de evaluare
5. Mijloace/dotlri necesare pentru parcurgerea CDL-ului propus; alte observafii /sugestii
metodologice pentru o cAt mai completl dobAndire a competenfelor specifice identificate.

6. Bibliografie

PRECIZANI
- competenleleqi situaliile de invdlare propusetrebuie sd fie in concordanldcu specificul profilului
de formare, respectiv al calificdrilor profesionalecare pot fi dobdnditela frnalizareastudiilor liceale,
conform ofertei unitalii de ?nv6!dmdnt;
- in orele de curriculum in dezvoltare locald alocate prin planurile - cadru de invdldmdnt se
recomandd,
a se desfdguraactivitdli practice/sau laborator;

ANEXA nr.l.I
tehnic

Ia Reperelemetodologiceprivind proiectarea curriculumului tn dezvoltarelocald tn tnvdldmdntulprofesional Si

B. $COALA DE ARTE $I MESERII (nivel 1.)


Formatul curriculumului in dezvoltarelocald esteurmdtorul:
L. Titlul modulului
2. Noti introductivi
Se precizeazd"denumirea calificdrii, nivelul de pregdtire,numdrul de ore alocat modulului, scopul
modulului, situaliile de invdlare care rdspundnevoilor de formare identificate impreund cu agentul
economicparteneral unitalii de invdldm0nt.
3. Lista unitlfilor de competenfe relevante pentru modul
.

Nr. credite

Unitatea de competen{e
- Competenfa L
- Competenfa2

4. Tabelul de corelare a competenfelorqi confinuturilor

Nr.
crt.

Titlul unitdlii de
competente

Competenle

Conlinuturi

Situatii de invdtare

5. Sugestiimetodologice
. Explicareacorela{iilor intre competente,conJinuturigi situalii de invd}are
. Parcurgercacronologtcda continutului tematic
. Sugestiiprivind procesulqi metodelede predarelinvdl,ne
. Precizdrtprivind caracterulactiv gi centratpe elev al metodelorde predare/invd\arc
. Sugestiiprivind utilizarea instrumentelorde evaluare
. Sugestii privind probele de evaluare(proiect, raport, prezentare,intervtu scurt/normal,produs
finit, combinalie a celor de mai suscu/saualte metode,etc.)
7. Resurse
. CA4i, etc
. Web sites
8. AnexI
. Proiect educalional
. Formular stabilind sarcinile elevului - proiect local
PRECIZANI
Pentru gcoalade arte qi meserii, CDL acoperdunitdlile de competenlecheie din SPP:
. Rezolvareade probleme- clasaa IX-a (2 ore/ sdptdmdnd)
. Satisfacereacerinlelor clienlilor - clasa aX-a (2 orelsdptdm0nd)
Orele de CDL careacoperdunitdlile de competenlecheie mai sus menlionatevor permite realizarea
situaliilor de invdtare identificate impreund cu agentul economicparteneral unitdlii de invd!6mdnt.
invdlarea se va reahzala agentuleconomicsau cu participareanemijlocitd,areprezentaliloracestuia.