Sunteți pe pagina 1din 30

Contabilitate generală - autor conf. univ. dr.

Doina Maria Robu

structura creanţelor cum ar fi numărul de clienţi, ponderea lor în totalul creanţelor,


etc. Se consideră că o rată cuprinsă între 0,8 şi 1 ar reprezenta o situaţie optimă în
ceea ce priveşte solvabilitatea.
c) Rata solvabilităţii imediate (RSI) care pune în corespondenţă elementele
cele mai lichide ale activului cu datoriile pe termen scurt.
Se apreciază că valoarea acestei rate trebuie să fie mai mare de 0,3. Deşi, în
mod teoretic, o valoare ridicată a acestei rate indică o solvabilitate ridicată, în mod
practic poate avea şi alte semnificaţii cum ar fi o folosire mai puţin performantă a
resurselor disponibile.
d) Rata autonomiei financiare (R AF) care, în vederea evaluării riscului
financiar, pune în corespondenţă datoriile pe termen mediu şi lung cu capitalul
propriu. Creditorii impun ca această rată să fie subunitară.

CLASELE DE CONTURI - NOTIUNI GENERALE


Legăturile dintre conturile sintetice şi cele analitice se stabilesc cu ajutorul unor corelaţii
valorice, cum ar fi:
► suma soldurilor iniţiale ale conturilor analitice ale unui cont sintetic trebuie să fie
egală şi de acelaşi sens cu soldul iniţial al contului sintetic în cauză;
► suma rulajelor debitoare ale conturilor analitice ale unui cont sintetic trebuie să fie
egală cu rulajul debitor al contului sintetic respectiv;
► suma rulajelor creditoare ale conturilor analitice ale unui cont sintetic trebuie să fie
egală cu rulajul creditor al contului sintetic în cauză;
► suma soldurilor finale ale conturilor analitice ale unui cont sintetic trebuie să fie
egală şi de acelaşi sens cu soldul final al contului sintetic de care aparţin. Aceste
corelaţii se stabilesc în activitatea practică cu ajutorul balanţelor de verificare
analitice. Debitul şi creditul contului indică denumirea celor două părţi opuse ale
contului. Ele permit separarea celor două tipuri de modificări (creşteri şi micşorări)
pe care le determină operaţiile economice şi financiare ce se înregistrează cu
ajutorul conturilor. Convenţional s-a stabilit ca partea stângă a contului să poarte
denumirea de debit, iar partea dreaptă de credit.Sumele trecute în partea stânga sunt
debitoare, iar cele din partea dreapta creditoare. A debita un cont înseamna a
înregistra o suma în partea stânga a contului, iar a credita un cont înseamna a
înregistra o suma în partea dreapta.

Debitorul contului înseamna:


a) Existenta initiala a unui element de activ (Si – sold initial (ramasite));
b) Cresterea sau majorarea unui element de activ;

128
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

c) Micsorarea unui element de pasiv; Creditul Contului înseamna:


a) Existenta initiala unui elemente de pasiv (Si);
b) Cresterea sau majorarea unui element de pasiv;
c) Micsorarea unui element de activ;
Soldul contului reprezintă existentul valoric, la un moment dat, al elementului
patrimonial pentru care s-a deschis contul. Se stabileşte ca diferenţă între totalul
sumelor debitoare (TSD) şi totalul sumelor creditoare (TSC), sau invers, soldul preluând
semnul totalului sumelor mai mari.

Astfel, când:
TSD > TSC , avem sold final debitor (SFD); TSD – TSC = SD
TSC > TSD , avem sold final creditor (SFC); TSC – TSD = SC
TSD = TSC , avem sold zero (cont soldat sau balansat). TSD – TSC = 0

Cont de activ – reflecta existenta si miscarea bunurilor economice, adica elementele


patrimoniale de activ (active nemateriale, materiale, investitii, mijloace curente)
Regula de funcţionare a conturilor de activ: conturile de active încep să
funcţioneze prin a se debita şi se debitează cu existentul iniţial (soldul iniţial) de activ
şi majorările de activ şi se creditează cu diminuările de activ, prezentând un sold
final debitor sau zero.

Cont de pasiv – reflecta existenta si miscarea elementelor patrimoniale de pasiv (drepturile


si obligatiunile agentului economic) – capital statutar, resurse, datorii financiare.
Regula de funcţionare a conturilor de pasiv: conturile de pasiv încep să funcţioneze
prin a se credita şi se creditează cu existentul iniţial (soldul iniţial) de pasiv şi
majorările de pasiv şi se debitează cu diminuările de pasiv, prezentând un sold final
creditor sau zero.
Conturile din activul bilantului au sold initial pe debit. Conturile de
pasiv au sold initial în credit.
-în conturile de activ majorarea se reflecta în debitul lor, iar în
conturile de pasiv, majorarea se reflecta în creditul lor
-în conturile de activ scaderile se înregistreaza în credit, iar în
conturile de pasiv scaderile se înregistreaza în debit.
-conturile de activ pot avea sold final numai în debit, iar conturile
de pasiv, pot avea sold final numai în credit.
-majoritatea conturilor analitice contin date cantitative.
Planul de conturi general cuprinde 9 clase de conturi, simbolizate cu o cifră. În
cadrul fiecărei clase există:
două sau mai multe grupe de conturi simbolizate cu două cifre;
129
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

conturi sintetice de gradul I, simbolizate cu 3 cifre; conturi


sintetice de gradul II, simbolizate cu 4 cifre. Conturile de bilanţ
se diferenţiază în:
conturi de activ; conturi de pasiv;
conturi de activ-pasiv (bifuncţionale).
Apariţia lor în bilanţ este condiţionată de existenţa soldului final (la sfârşitul
perioadei de raportare), iar plasarea în ACTIV sau în PASIV este dependentă de
felul soldului final, astfel încât cele cu sold final debitor aparţin activului, iar
cele cu sold final creditor aparţin pasivului.

Clasa 1 - CONTURILE DE CAPITALURI sunt conturi de pasiv.


Încep să funcţioneze prin a se credita.
Se creditează cu existentul iniţial şi cu majorările de pasiv (la constituirea resurselor).
Se debitează cu micşorările de pasiv (la consumarea resurselor), iar soldul final creditor
reflectă resursele neutilizate încă (existente).
Soldul final este creditor şi reprezintă mărimea valorică a capitalurilor proprii.

Clasa 2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI sunt conturi de activ. Se


debitează cu cheltuielile „activate”:
–în cazul imobilizărilor necorporale cu intrările de bunuri immobile prin achiziţie,
construcţie sau producţie proprie şi aport în natură;
–în cazul imobilizărilor corporale cu valoarea titlurilor financiare achiziţionate sau
investite în capitalul altor întreprinderi;
–în cazul imobilizărilor financiare cu depozitele de disponibil pe termen lung, cauţiunile
vărsate, respectiv creanţele imobilizate.
Se creditează:
–în cazul unor imobilizări necorporale cu cheltuielile amortizate integral; – în cazul
celorlalte imobilizări cu ieşirile de imobilizări prin scoatere din funcţiune (lichidare sau
casare) sau cedare (cesionare ,vânzare).
Soldul debitor evidenţiază valoarea contabilă de intrare a activelor imobilizate aflate
în inventarul unităţii patrimoniale.

Clasa 3 – CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE După


conţinutul economic sunt conturi de bilanţ, soldul lor debitor preluându-se în activul
bilanţului.
Sunt şi conturi de inventar deoarece ele furnizează informaţia de reflectare şi
control gestionar privind situaţia şi mişcarea stocurilor şi a comenzilor în curs
de execuţie.

130
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

Conturile de stocuri şi producţie în curs de execuţie au funcţia contabilă de activ. Se


debitează cu valoarea stocurilor intrate în gestiunea unităţii patrimoniale prin
achiziţionare de la furnizori, aportate în natură de către asociaţi, realizate din
producţie proprie şi din alte surse.
Se creditează cu valoarea stocurilor ieşite din gestiunea unităţii patrimoniale prin consum,
vânzare şi alte destinaţii.
Soldul conturilor este debitor şi reprezintă valoarea contabilă de intrare a bunurilor
şi serviciilor în stoc sau în sold la sfârşitul exerciţiului financiar.

Clasa 4 – CONTURI DE TERŢI


Conturile de creanţe sunt conturi de activ.
În debitul lor se înregistrează crearea creanţelor asupra terţilor privind bunurile
vândute, efectele comerciale primite, avansurile şi aconturile acordate, precum cele
asupra acţionarilor din operaţiunile privind capitalul subscris şi nevărsat. Se
creditează la decontarea creanţelor prin încasare sau anulare.
Soldul conturilor este debitor şi reprezintă creanţele unităţii patrimoniale asupra terţelor
persoane.
Conturile de datorii pe termen scurt au funcţia contabilă de pasiv, deoarece datoriile
sunt elemente de pasiv.
Se creditează cu datoriile create de terţi.
Se debitează la decontarea datoriilor, soldul este creditor şi reprezintă datoriile
în curs de decontare.

Clasa 5 - CONTURI DE TREZORERIE


Conturile de trezorerie, după conţinutul economic, sunt conturi de bilanţ şi au funcţia
contabilă de activ.
Se debitează cu intrările de titluri de plasament sau alte valori financiare, cu
depunerea la bancă a valorilor de încasat, cu dobânzile de încasat şi cu încasările de
sume băneşti.
Se creditează cu ieşirile de titluri de plasament, valorile financiare, decontarea valorilor
şi dobânzilor de încasat şi plăţile de sume băneşti.
Soldul debitor evidenţiază titlurile de plasament, valorile de încasat, alte valori financiare
şi disponibilităţi băneşti aflate în inventarul unităţii patrimoniale.

Clasa 6 – CONTURI DE CHELTUIELI


Cheltuielile se evaluează prin corespondenţa cu micşorările de active (exemplu:
consum de materii prime) şi cu creşterile de pasiv (exemplu: o datorie faţă de
personal pentru munca prestată).Cheltuielile reprezintă element de activ în devenire

131
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

sau repartizabile asupra situaţiei nete, de aceea conturile utilizate pentru evidenţa
lor au funcţia contabilă de activ.
Se debitează cu cheltuielile efectuate în cursul anului de exerciţiu financiar. Se
creditează la decontarea (repartizarea) cheltuielilor asupra rezultatelor.
În urma decontării cheltuielilor, conturile se închid.
Cheltuielile sunt recunoscute în contul de rezultate (contul de profit sau pierdere)
atunci când a avut loc o scădere a beneficiilor economice viitoare aferente
diminuării unui activ sau a creşterii unei datorii, modificare ce poate fi evaluată
în mod credibil.

Clasa 7 – CONTURI DE VENITURI


Veniturile se evaluează prin corespondenţa cu micşorările de pasiv (exemplu:
transformarea unei subvenţii pentru investiţii în venit) şi cu creşterile de activ (exemplu:
încasarea unei creanţe din vânzarea mărfurilor).
Grupa conturilor de venituri cuprinde toate conturile care evidenţiază veniturile
brute obţinute ca rezultat al activităţilor de exploatare, financiare şi extraordinare. Prin
funcţia lor contabilă sunt conturi de pasiv.
Se creditează cu veniturile realizate în cursul anului de exerciţiu financiar.
Se debitează cu încorporarea veniturilor în rezultate.Nu prezintă sold. Veniturile
sunt recunoscute în contul de rezultate (contul de profit sau pierdere) atunci când a
avut loc o creştere a beneficiilor economice viitoare aferente creşterii unui activ
sau diminuării unei datorii, modificare ce poate fi evaluată în mod credibil.

Conturile de cheltuieli şi venituri se numesc conturi de rezultate, deoarece pe baza


datelor înscrise în acestea la finele unor perioade de gestiune, se determină rezultatele
financiare.

Contul de „Profit şi pierdere”


Conturile de venituri şi cele de cheltuieli se închid la sfârşitul fiecărei perioade
financiar-contabile prin contul 121 „Profit şi pierdere”. Cheltuielile se repartizează
asupra rezultatului, iar veniturile se încorporează în rezultat. La rândul său, contul 121
„Profit şi pierdere” este un cont de bilanţ, fiind inclus în categoria conturilor de
capitaluri proprii.
Soldul creditor al acestui cont evidenţiază rezultatul sub forma profitului net şi apare
în pasivul bilanţului determinând creşterea capitalului propriu.
Soldul creditor reprezintă profitul creat ca sursă de finanţare în urma excedentului
veniturilor asupra cheltuielilor, iar pierderile exprimă bunurile economice
consumate şi nerecuperate ca urmare a excedentului cheltuielilor asupra veniturilor.

132
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

Soldul debitor evidenţiază rezultatul sub forma pierderilor nete şi apare tot în
pasivul bilanţului, ca o reducere a capitalurilor proprii (ca valoare negativă).
Astfel, contul 121 „profit şi pierdere” realizează legătura dintre conturile de
cheltuieli şi conturile de venituri pe de o parte, şi conturile de bilanţ, pe de altă
parte.

Organizarea contabilitatii in dublu circuit


I. Clasele de la 1 la 7 se folosesc pentru circuitul contabilitatii
financiare.Prin intermediul lor se inregistreaza existent si miscarea
elementelor patrimoniale si se realizeaza intocmirea situatiei financiare de
sinteza.

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI


10. CAPITAL SI REZERVE - cont de pasiv
101. Capital - În functie de forma jurid. a entitatii se înscrie:capital soc., patrim. regiei etc.
1011. Capital subscris nevarsat (P) - sold creditor
1012. Capital subscris varsat (P) - sold creditor
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public (P)
104. Prime de capital - cont de pasiv - sold creditor
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligatiunilor în actiuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P) - sold creditor
106. Rezerve - sold creditor
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)

133
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

1064. Rezerve de valoare justa (P) - Acest cont apare numai în situatiile financiare
anuale consolidate.
1065. Rezerve reprez. surplusul realizat din rez. din reevaluare (P)
1068. Alte rezerve (P)
107. Rezerve din conversie- cont bifunctional - sold creditor si sold
debitor - Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
108. Interese minoritare (P)- sold creditor - Acest cont apare numai în situatiile
financiare anuale consolidate.
1081. Interese minoritare - rezultatul exercitiului financiar (A/P)
1082. Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P)
109. Actiuni proprii
1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
11. REZULTATUL REPORTAT
111. Fond de dezvoltare - sold creditor
112. Fond de participare la profit - sold creditor
117. Rezultatul reportat - cont bifunctional - sold cred. si sold debit.
118. Alte fonduri - sold creditor
119. Repartizari la fondul de dezvoltare - sold debitor 1171. Rezultatul
reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita
(A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adopt. pentru prima data a IAS,
mai putin IAS 29 (A/P) - Acest cont apare doar la agentii economici care au
aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP
nr. 94/2001 si pâna la închiderea soldului acestui cont.
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contab. (A/P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea
Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a
Comunitatilor Economice Europene (A/P)
12. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
121. Profit sau pierdere(A/P) - bifunctional-sold cred. si sold debitor
129. Repartizarea profitului (A) - sold debitor
13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII
131. Subventii guvernamentale pentru investitii (P) - sold creditor 132.
Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
134
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

133. Donatii pentru investitii (P)


134. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
138. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)
14. Câstiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea,
vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii - bifunctional
141. Câstiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii (P) - sold creditor
149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vânzarea, cedarea cu
titlu gratuit sau anularea instrum. de capit. proprii
15. PROVIZIOANE
151. Provizioane - sold creditor
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte
actiuni similare legate de acestea 7) (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1518. Alte provizioane (P)
7) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat
Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pâna la
scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale în valoarea carora au
fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai
pot constitui în baza prezentelor reglementari.
16. ÎMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
161. Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni - sold creditor
1614. Împrumuturi externe din emisiuni de oblig. garantate de stat (P)
1615. Împrumuturi externe din emisiuni de oblig. garantate de banci (P)
1617. Împrumuturi interne din emisiuni de oblig. garantate de stat (P)
1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung - cont de pasiv - sold creditor
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta ( P )
135
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

1623. Credite externe guvernamentale (P)


1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizarile financiare - sold creditor
1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
1663. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin
interese de participare (P)
167. Alte împrumuturi si datorii asimilate (P) - sold creditor
168. Dobânzi aferente împrumut. si datoriilor asimilate
1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni(P) -
sold creditor
1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) - sold
creditor
1685. Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) 1686.
Dobânzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania
este legata prin interese de participare (P) - sold creditor 1687.
Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate (P) - sold
creditor
169. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A) - sold debitor

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI


20. IMOBILIZARI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A) - sold debitor
203. Cheltuieli de dezvoltare (A) - sold debitor
205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active
similare (A) - sold debitor
207. Fond comercial - sold debitor
2071. Fond comercial pozitiv (A) Acest cont apare, de regula, în
situatiile financiare anuale consolidate.
2075. Fond comercial negativ (P) Acest cont apare numai în situatiile
financiare anuale consolidate.
208. Alte imobilizari necorporale (A) - sold debitor
21. IMOBILIZARI CORPORALE
136
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

211. Terenuri si amenajari de terenuri (A) - sold debitor


2111. Terenuri
2112. Amenajari de terenuri
212. Constructii (mijloace fixe) (A) - sold debitor
213. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)(A)
2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
2134. Animale si plantatii (A)
214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active corporale (A)
23. IMOBILIZARI ÎN CURS SI AVANSURI PENTRU
IMOBILIZARI
230. Imobilizari necorporale în curs de executie (A)
231. Imobilizari corporale în curs de executie (A) - sold debitor
232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
233. Imobilizari necorporale în curs de executie (A)
234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)
26. IMOBILIZARI FINANCIARE
261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) - sold debitor
263. Alte titluri imobilizate - de activ - sold debitor
263. Interese de participare (A)
264. Titluri puse în echivalenta (A) apare numai în sit. financ. anuale consolidate
265. Alte titluri imobilizate (A)
267. Creante imobilizate - sold debitor
2671. Sume datorate de entitatile afiliate (A)
2672. Dobânda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A)
2673. Creante legate de interesele de participare (A)
2674. Dobânda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A)
2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobânda aferenta împrumuturilor acordate pe termen lung (A)
2678. Alte creante imobilizate (A)
2679. Dobânzi aferente altor creante imobilizate (A)

137
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare- sold creditor 2691.


Varsaminte de efect. privind actiunile detinute la entit. afiliate (P)
2692. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P)
2693. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)
28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
280. Amortizari privind imobilizarile necorporale (P) - sold creditor
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor
comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
2807. Amortizarea fondului commercial(P) -în situatiile finance. anuale consolid.
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)
281. Amortizari privind imobilizarile corporale (P) - sold creditor
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea constructiilor (P)
2813. Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si
plantatiilor (P)
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)
29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA
DE VALOARE A IMOBILIZARILOR
290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale - pasiv-
sold creditor
2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2905.
Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P) 2907. Ajustari
pentru deprecierea fondului comercial (P)
Acest cont apare, de regula, în situatiile financiare anuale consolidate.
2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P) 291.
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale - pasiv- sold
creditor
2911. Ajustari pentru deprec. terenurilor si amenaj. de terenuri (P)
2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor (P)

138
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)


293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor în curs de executie (P) -
sold creditor
2931. Ajustari pentru deprecierea imobil. corp. în curs de executie (P)
2933. Ajustari pentru deprecierea imobil. necorp. în curs de executie (P)
296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (P)
- sold creditor
2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la
entitatile afiliate (P)
2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)
2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de
entitatile afiliate (P)
2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de
interesele de participare (P)
2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate
pe termen lung (P)
2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN


CURS DE EXECUTIE
30. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
301. Materii prime (A) - sold debitor
302. Materiale consumabile - de activ- sold debitor
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Seminte si materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A) - sold debitor

139
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

33. PRODUCTIA ÎN CURS DE EXECUTIE


331. Produse în curs de executie (A) - sold debitor
332. Lucrari si servicii în curs de executie (A) - sold debitor 34.
PRODUSE
341. Semifabricate (A) - sold debitor
345. Produse finite (A) - sold debitor
346. Produse reziduale (A)
348. Diferente de pret la produse (A) - sold debitor
35. STOCURI AFLATE LA TERTI
351. Materii si materiale aflate la terti (A) - sold debitor
354. Produse aflate la terti (A)
356. Animale aflate la terti (A)
357. Marfuri aflate la terti (A)
358. Ambalaje aflate la terti (A)
36. ANIMALE
361. Animale si pasari (A) - sold debitor
368. Diferente de pret la animale si pasari (A) - sold debitor
37. MARFURI
371. Marfuri (A) - sold debitor
378. Diferente de pret la marfuri (P) - sold creditor
38. AMBALAJE
381. Ambalaje (A) - sold debitor
388. Diferente de pret la ambalaje (A) - sold debitor
39. AJUSTARI (PROVIZIOANE) PENTRU DEPRECIEREA
STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE
Soldurile creditoare ale acestor conturi reprezinta valoarea
provizioanelor constituite,pe categorii de stocuri.
391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)
392. Ajustari pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustari pentru deprec. mat. de natura obiectelor de inventar (P)
393. Ajustari pentru deprecierea productiei în curs de executie (P)
394. Ajustari pentru deprecierea produselor
3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
140
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)


3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)
395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
3951. Ajustari pentru deprec. materiilor si materialelor aflate la terti (P)
3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P) 3953.
Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
3956. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P)
3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)
396. Ajustari pentru deprecierea animalelor (P)
397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)
398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI


40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
401. Furnizori (P) - sold creditor
403. Efecte de platit (P) - sold creditor
404. Furnizori de imobilizari (P) - sold creditor
405. Efecte de platit pentru imobilizari (P) - sold creditor
408. Furnizori - facturi nesosite (P) - sold creditor
409. Furnizori-debitori - sold debitor
4091. Furn.-deb. pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furn.-deb. pentru prestari de servicii si executari de lucrari (A)
41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
411. Clienti - sold debitor
4111. Clienti (A)
4118. Clienti incerti sau în litigiu (A)
413. Efecte de primit de la clienti (A) - sold debitor
418. Clienti - facturi de întocmit (A) - sold debitor
419. Clienti - creditori (P) - sold creditor
42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
421. Personal - salarii datorate (P) - sold creditor

141
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) - sold creditor 424.


Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) - sold
creditor. Se utilizeaza atunci când exista baza legala pentru acordarea acestora
425. Avansuri acordate personalului (A) - sold debitor
426. Drepturi de personal neridicate (P) - sold creditor
427. Retineri din salarii datorate tertilor (P) - sold creditor
428. Alte datorii si creante în legatura cu personalul - bifunctional -
sold creditor si sold debitor
4281. Alte datorii în legatura cu personalul (P)
4282. Alte creante în legatura cu personalul (A)
43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI
CONTURI ASIMILATE
431. Asigurari sociale - de pasiv- sold creditor 4311.
Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
437. Ajutor de somaj - de pasiv- sold creditor
4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)
438. Alte datorii si creante sociale - bifunctional - creditor si debitor
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creante sociale (A)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI
CONTURI ASIMILATE
441. Impozitul pe profit/venit - bifunctional - creditor si debitor
4411. Impozitul pe profit (P)
4418. Impozitul pe venit (P)
Se utiliz. pentru evidentierea impozitului pe venitul microîntrepr.,definite conform legii.
442. Taxa pe valoarea adaugata - bifunctional - creditor si debitor
4423. TVA de plata (P) - sold creditor
4424. TVA de recuperat (A) - sold debitor
4426. TVA deductibila (A) - nu prezinta sold
4427. TVA colectata (P) - nu prezinta sold
142
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

4428. TVA neexigibila (A/P) - sold creditor


444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) - sold creditor
445. Subventii - activ- sold debitor
4451. Subventii guvernamentale (A)
4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) - sold creditor
447. Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) - sold creditor 448.
Alte datorii si creante cu bugetul statului - bifunctional- creditor
si debitor
4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
4482. Alte creante privind bugetul statului (A)
45. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI
451. Decontari între entitatile afiliate - bifunctional- creditor si
debitor
4511. Decontari între entitatile afiliate (A/P)
4518. Dobânzi aferente decontarilor între entitatile afiliate (A/P)
453. Decontari privind interesele de participare
4531. Decontari privind interesele de participare (A/P)
4538. Dobânzi aferente decont. privind interesele de participare(A/P)
455. Sume datorate actionarilor/asociatilor - de pasiv- sold creditor
4551. Actionari/asociati - conturi curente (P)
4558. Actionari/asociati - dobânzi la conturi curente (P)
456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul(A) -sold debitor
457. Dividende de plata (P) - sold creditor
458. Decontari din operatii în participatie - bifunctional
4581. Decontari din operatii în participatie - pasiv (P)
4582. Decontari din operatii în participatie - activ (A)
46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI
461. Debitori diversi (A) - sold debitor
462. Creditori diversi (P) - sold creditor
47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
471. Cheltuieli înregistrate în avans (A) - sold debitor

143
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

472. Venituri înregistrate în avans (P) - sold creditor


473. Decontari din operatii în curs de clarificare - bifunctional
Sold creditor si sold debitor
48. DECONTARI ÎN CADRUL UNITATII
481. Decontari între unitate si subunitati (A/P) 482.
Decontari între subunitati (A/P)
49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR-cred.
491. Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti (P) 495.
Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari în cadrul
grupului si cu actionarii/asociatii (P)
496. Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi (P)

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE


50. INVESTITII PE TERMEN SCURT
501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) - sold debitor
502. Actiuni proprii (A) - sold debitor
503. Actiuni (A) - sold debitor
505. Obligatiuni emise si rascumparate (A) - sold debitor
506. Obligatiuni (A) - sold debitor
508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate - sold debitor
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobânzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)
509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt - pasiv
5091. Varsaminte de efect. pentru actiunile detinute la entit. afiliate (P)
5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)
51. CONTURI LA BANCI
511. Valori de încasat - sold debitor
5112. Cecuri de încasat (A)
5113. Efecte de încasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
512. Conturi curente la banci - bifunctional-Sold cred. si sold debit.
5121. Conturi la banci în lei (A)
5124. Conturi la banci în valuta (A)
5125. Sume în curs de decontare (A)
144
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

518. Dobânzi - bifunctional - Sold creditor si sold debitor


5186. Dobânzi de platit (P) - sold creditor
5187. Dobânzi de încasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt - sold creditor
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de banci (P)
5196. Credite de la trezoreria statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53. CASA
531. Casa - activ -sold debitor
5311. Casa în lei (A)
5314. Casa în valuta (A)
532. Alte valori - active- sold debitor
5321. Timbre fiscale si postale (A)
5322. Bilete de tratament si odihna (A)
5323. Tichete si bilete de calatorie (A)
5328. Alte valori (A)
54. ACREDITIVE- sold debitor
541. Acreditive - activ- sold debitor
5411. Acreditive în lei (A)
5412. Acreditive în valuta (A)
542. Avansuri de trezorerie (A) - sold debitor
În acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de card-uri.
58. VIRAMENTE INTERNE
581. Viramente interne (A/P) - de regula,nu prezinta sold

59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A


CONTURILOR DE TREZORERIE - sold creditor
591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la
entitatile afiliate (P)
145
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si


rascumparate (P)
596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)
598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen
scurt si creante asimilate (P)

CLASA 6 -CONTURI DE CHELTUIELI - SE DEBITEAZA


60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601. Cheltuieli cu materiile prime - activ
602. Cheltuieli cu materialele consumabile - activ
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare (A)
6022. Cheltuieli privind combustibilul (A)
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat (A)
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb (A)
6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat(A)
6026. Cheltuieli privind furajele (A)
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile (A)
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (A)
604. Cheltuieli privind materialele nestocate (A)
605. Cheltuieli privind energia si apa (A)
606. Cheltuieli privind animalele si pasarile (A)
607. Cheltuieli privind marfurile (A)
608. Cheltuieli privind ambalajele (A)
61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE
EXECUTATE DE TERTI
611. Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile (A)
612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile (A)
613. Cheltuieli cu primele de asigurare (A)
614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile (A)
62. CHELT. CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI
621. Cheltuieli cu colaboratorii (A)
622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (A)
623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (A)

146
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal (A)


625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (A)
626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii (A)
627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (A)
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (A)
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI
VARSAMINTE ASIMILATE
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate (A)
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL (A)
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451. Contributia unitatii la asigurarile sociale
6452. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE (A)
654. Pierderi din creante si debitori diversi
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii si subventii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. CHELTUIELI FINANCIARE (A)
663. Pierderi din creante legate de participatii
664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
666. Cheltuieli privind dobânzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (A)


147
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

671. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare


68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI
AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE
DE VALOARE (A)
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si
ajustarile pentru depreciere (A)
6811.Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Chelt. de expl. privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea
activelor circulante
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru
pierdere de valoare (A)
6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de
valoare a imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de
valoare a activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de
rambursare a obligatiunilor
69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE
IMPOZITE (A)
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar
în elementele de mai sus Se utilizeaza conform reglementarilor legale.

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI - SE CREDITEAZA


70. CIFRA DE AFACERI NETA (P)
701. Venituri din vânzarea produselor finite
702. Venituri din vânzarea semifabricatelor
703. Venituri din vânzarea produselor reziduale
704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate
705. Venituri din studii si cercetari
706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
707. Venituri din vânzarea marfurilor

148
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

708. Venituri din activitati diverse


71. VARIATIA STOCURILOR (P)
711. Variatia stocurilor
72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI (P)
721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
722. Venituri din productia de imobilizari corporale
74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE (P)
741. Venituri din subventii de exploatare
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri.
Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si
materiale consumabile
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte chelt. externe
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului 7415.
Venituri din subventii de exploat. pentru asig. si protectie sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte chelt. de
exploat. 7417. Venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE (P)
754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii si subventii primite
7583. Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE (P)
761. Venituri din imobilizari financiare
7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
7613. Venituri din interese de participare
762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt
763. Venituri din creante imobilizate
764. Venituri din investitii financiare cedate
149
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

7641. Venituri din imobilizari financiare cedate


7642. Câstiguri din investitii pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferente de curs valutar
766. Venituri din dobânzi
767. Venituri din sconturi obtinute
768. Alte venituri financiare
77. VENITURI EXTRAORDINARE (P)
771. Venituri din subventii pentru evenim. extraord. si altele similar
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE (P)
781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind
activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 7814.
Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 7815.
Venituri din fondul comercial negative. Acest cont apare
numai în situatiile financiare anuale consolidate.
786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a
imobilizarilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a
activelor circulante

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE


-prin aceasta clasa se inregistreaza operatiuni
extrapatrimoniale
80. CONTURI ÎN AFARA BILANTULUI
Pentru grupa 80 ''Conturi în afara bilanţului'' se foloseşte metoda de înregistrare
în partidă simplă, conform căreia înregistrările se fac în debitul şi creditul unui
singur cont, fără folosirea de conturi corespondente. 801. Angajamente
acordate
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor acordate de către entitate
(giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente acordate), reflectând eventuala datorie a
entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele asumate. În debitul contului 801
''Angajamente acordate'' se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul

150
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

acordării lor de către entitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul


încetării lor. Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor acordate de
către entitate, existente la un moment dat.
 8011. Giruri si garantii acordate
 8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primate
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa angajamentelor primite de către entitate
(giruri, cauţiuni, garanţii, alte angajamente primite), reflectând eventuala creanţă a
entităţii faţă de terţi, generată de angajamentele primite. În debitul contului 802
''Angajamente primite'' se înregistrează valoarea angajamentelor în momentul
primirii lor de către entitate, iar în credit, valoarea angajamentelor în momentul
încetării lor. Soldul contului reprezintă contravaloarea angajamentelor primite de
către entitate, existente la un moment dat.
 8021. Giruri si garantii primite
 8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi în afara bilantului
8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor corporale luate cu chirie de
la terţi, în baza contractelor încheiate în acest scop. În debitul contului 8031
''Imobilizări corporale luate cu chirie'' se înregistrează, pe baza contractelor sau
proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale
respective luate cu chirie, iar în credit, valoarea aceloraşi imobilizări corporale
restituite titularilor pe baza proceselorverbale de predare. Soldul contului reprezintă
valoarea de inventar a imobilizărilor corporale luate cu chirie la un moment dat.
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa materiilor prime, materialelor şi altor valori
materiale (imobilizări corporale, obiecte preţioase etc.) aparţinând terţilor, primite
pentru prelucrare, finisare sau reparare, pe bază de contract. În debitul contului
8032 ''Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare'' se înregistrează, la
preţurile prevăzute în contract, valorile materiale primite pentru prelucrare, finisare
sau reparare, iar în credit se înregistrează, la aceleaşi preţuri, valorile materiale
finisate sau reparate, restituite titularilor. Soldul contului reprezintă valorile
materiale primite spre prelucrare sau reparare. 8033. Valori materiale primite
în pastrare sau custodie
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorilor materiale (materii prime şi
materiale, mărfuri, imobilizări corporale etc.) primite temporar spre păstrare sau în
custodie pe bază de act de predare-primire (scoatere) din custodie, încheiat în acest
scop. În debitul contului 8033 ''Venituri materiale primite în păstrare sau custodie''
se înregistrează, la preţurile prevăzute în documentele încheiate, valorile materiale

151
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

primite în custodie sau păstrare temporară, iar în credit, la aceleaşi preţuri, valorile
materiale ieşite din custodie sau păstrare ca urmare a restituirii, achiziţionării pentru
nevoile entităţii, distrugerii din cauza calamităţilor, lipsurile de inventar etc. Soldul
contului reprezintă valoarea materialelor primite în păstrare sau custodie, existente
la un moment dat.
8034. Debitori scosi din activ, urmariti în continuare
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa debitorilor care au fost scoşi din activul
entităţii, ca insolvabili sau dispăruţi, care, în conformitate cu dispoziţiile legale,
trebuie urmăriţi în continuare până la reactivare sau împlinirea termenului de
prescripţie. În debitul contului 8034 ''Debitori scoşi din activ, urmăriţi în
continuare'' se înregistrează sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi,
scoşi din activ, iar în credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la
starea de solvabilitate sau sumele ale căror termene de urmărire s-au prescris.
Soldul contului reprezintă sumele datorate de debitorii insolvabili sau dispăruţi scoşi din
activ, nereactivate.
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinta
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa stocurilor de natura obiectelor de inventar
date în folosinţă. În debitul contului 8035 ''Stocuri de natura obiectelor de inventar
date în folosinţă'' se înregistrează valoarea stocurilor de natura obiectelor de
inventar date în folosinţă, iar în credit, aceleaşi stocuri, în momentul scoaterii lor
din folosinţă. Soldul contului reprezintă valoarea stocurilor de natura obiectelor de
inventar date în folosinţă.
8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa imobilizărilor primite în leasing, a
contractelor de închiriere, chiriilor şi altor datorii asimilate, datorate de către
entitate pentru bunurile luate în concesiune, locaţie sau chirie. În debitul contului
8036 ''Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate'' se înregistrează
sumele reprezentând redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, iar
în credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către entitate.
Soldul contului reprezintă contravaloarea redevenţelor, locaţiilor de gestiune,
chiriilor şi altor datorii asimilate pe care entitatea le are de plătit la un moment dat.
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa efectelor scontate depuse la bancă, dar
neajunse la scadenţă. În debitul contului 8037 ''Efecte scontate neajunse la
scadenţă'' se înregistrează efectele scontate, dar neajunse la scadenţă, depuse la
bancă, iar în credit, efectele scontate ajunse la termen. Soldul contului reprezintă
efectele scontate depuse la bancă, neajunse la scadenţă. 8038. Alte valori în
afara bilantului
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa bunurilor predate în leasing financiar şi a
altor valori în afara bilanţului decât cele cuprinse în conturile 8031-8037. În
152
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

debitul contului 8038 ''Alte valori în afara bilanţului'' se înregistrează alte valori în
afara bilanţului existente în entitate, iar în credit, stingerea obligaţiilor entităţii în
legătură cu aceste valori. Soldul contului reprezintă alte valori în afara bilanţului,
existente în unitate la un moment dat.
804. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor
fixe 8045. Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a
mijloacelor fixe Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa amortizării
aferente gradului de neutilizare a mijloacelor fixe. În debitul contului
este evidenţiată amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor
fixe, urmărită extrabilanţier. În creditul contului se evidenţiază
amortizarea aferentă gradului de neutilizare amijloacelor fixe cu ocazia
reevaluării, a trecerii pe cheltuieli sau a scoaterii din evidenţă a acestora.
Soldul contului reprezintă valoarea amortizării aferente gradului de
neutilizare a mijloacelor fixe aflate în gestiune.
805. Dobânzi aferente contractelor de leasing si altor contracte
asimilate, neajunse la scadenta 8051. Dobânzi de platit
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor de plătit, aferente contractelor de
leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă. În debitul contului
''Dobânzi de plătit'' este evidenţiată valoarea dobânzilor de plătit aferente contractelor
de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă, iar în credit, cele ajunse
la scadenţă, trecute pe cheltuieli. Soldul contului reprezintă valoarea dobânzilor de
plătit aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă.
8052. Dobânzi de încasat
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa dobânzilor de încasat, aferente contractelor
de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă. În debitul contului
''Dobânzi de încasat'' este evidenţiată valoarea dobânzilor de încasat, aferente
contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă, iar în
credit, cele ajunse la scadenţă, trecute pe venituri. Soldul contului reprezintă
valoarea dobânzilor de încasat aferente contractelor de leasing şi altor contracte
asimilate, neajunse la scadenţă.
89. BILANT
Conturile din grupa 89 ''Bilanţ'' funcţionează în partidă dublă, intrând în
corespondenţă cu conturile de activ şi de pasiv. 891. Bilant de deschidere
Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor.
În debitul contului 891 ''Bilanţ de deschidere'' se înregistrează soldurile conturilor
de pasiv (prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de activ (prin
debitarea acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează. 892.
Bilant de închidere
Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor.

153
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

În debitul contului 892 ''Bilanţ de închidere'' se înregistrează soldurile conturilor de activ


(prin creditarea acestora), iar în credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea
acestora). După efectuarea acestor înregistrări, contul se soldează.

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE

II. Clasa 9 se foloseste pentru circuitul contabilitatii de gestiune.Cu


ajutorul conturilor din aceasta clasa se inregistreaza decontarile interne
privind cheltuielile,productia, etc.
Pentru organizarea contabilitãtii de gestiune, folosirea conturilor
din aceastã clasã este optionalã.
90. DECONTARI INTERNE
901. Decontari interne privind cheltuielile
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor interne privind cheltuielile activitatii
de baza si auxiliare, cheltuielile comune ale sectiei, cheltuielile generale de administratie,

154
Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

precum si cheltuielile de desfacere si se stabileste diferenta intre preturile de inregistrare


(prestabilite sau cu ridicata) si costul efectiv al produselor finite, semifabricatelor din
productie destinate vinzarii, lucrarilor executate si serviciilor prestate care formeaza
productia marfa a unitatii. Este un cont bifunctional. Contul 901 "Decontari interne privind
cheltuielile" se crediteaza, in cursul lunii, prin debitul CONTURILOR DE CALCULATIE
902. Decontari interne privind productia obtinuta
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor interne privind costul productiei
obtinute in cursul lunii, la pret de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata). Este un cont
bifunctional. Se crediteaza, in cursul lunii, prin debitul conturilor 903 "Decontari interne
privind diferentele de pret", 931 "Costul productiei obtinute" si se debiteaza, la sfirsitul
lunii, prin creditul conturilor, 921 "Cheltuielile activitatii de baza", 922 "Cheltuielile
activitatilor auxiliare", 923 "Cheltuielile comune ale sectiei", 924 "Cheltuieli generale de
administratie", 925 "Cheltuieli de desfacere" si 933 "Costul productiei in curs de executie".
903. Decontari interne privind diferentele de prêt
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de pret calculate, la sfirsitul lunii, intre
costul efectiv al productiei obtinute si pretul de inregistrare (prestabilit sau cu ridicata) al
acestora. Este un cont de activ. Se debiteaza la sfirsitul lunii prin creditul contului 902
"Decontari interne privind productia obtinuta" si se crediteaza prin debitul contului 901
"Decontari interne privind cheltuielile".
92. CONTURI DE CALCULATIE
921. Cheltuielile activitatii de baza
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor aferente activitatii de baza ale unitatii.
Este un cont de activ. Se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari
interne privind cheltuielile", iar la sfirsitul lunii, prin creditul conturilor 922 "Cheltuielile
activitatilor auxiliare, 923 "Cheltuielile comune ale sectiei", 924 "Cheltuielile generale de
administratie" 925 "Cheltuieli de desfacere" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul
conturilor 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" 933 "Costul productiei in curs
de executie".
922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor activitatilor auxiliare ale unitatii. Este
un cont de activ. Se debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne
privind cheltuielile" , iar la sfirsitul lunii, prin creditul contului 924 "Cheltuieli generale de
administratie" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontari
interne privind productia obtinuta", 921 "Cheltuielile activitatii de baza" si 933 "Costul
productiei in curs de executie".
923. Cheltuieli indirecte de productie
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinerea si functionarea
utilajului si a cheltuielilor generale ale fiecarei sectii de productie. Este un cont de activ. Se
debiteaza, in cursul lunii, prin creditul contului 901 "Decontari interne privind
cheltuieliel" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul conturilor 902 "Decontari
154

Contabilitate generală - autor conf. univ. dr. Doina Maria Robu

interne privind productia obtinuta", 921 "Chltuielile activitatii de baza" si 933 "Costul
productiei in curs de executie".
924. Cheltuieli generale de administratie
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de administratie si conducere a
unitatii. Este un cont de activ. Se debiteaza, in cursul lunii prin creditul contului 901
"Decontari interne privind cheltuielile" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul
conturilor 902 "Decontari interne privind productia obtinuta", 921 "Chltuielile activitatii de
baza", 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare", 925 "Cheltuieli de desfacere" si 933 "Costul
productiei in curs de executie".
925. Cheltuieli de desfacere
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor pentru desfacerea produselor fabricate.
Contul 925 "Cheltuieli de desfacere". Este un cont se activ. Se debiteaza, in cursul lunii,
prin creditul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile", iar la sfirsitul lunii, prin
creditul conturilor 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare" si 924 "Cheltuieli generale de
administratie" si se crediteaza, la sfirsitul lunii, prin debitul contului 902 "Decontari interne
privind productia obtinuta".
93. COSTUL PRODUCTIEI
931. Costul productiei obtinute
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta productiei finite obtinute, constind in produse
finite, semifabricate, destinate vinzarii, lucrari executate si servicii prestate pentru terti,
investitii proprii sau alte activitati. Este un cont de activ. Se debiteaza, in cursul lunii, prin
creditul contului 902 "Decontari interne privind productia obtinuta" si se crediteaza, la
sfirsitul lunii, prin debitul contului 901 "Decontari interne privind cheltuielile". 933.
Costul productiei în curs de executie
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului efectiv al productiei in curs de executie.
Este un cont de activ. Se debiteaza, la sfirsitul lunii prin creditul conturilor 921
"Cheltuielile activtatii de baza", 922 "Cheltuielile activitatilor auxiliare, 923 "Cheltuieli
comune ale sectiei", 924 "Cheltuieli generale de administratie" si se crediteaza prin debitul
contului 902 "Decontari interne privind productia obtinuta".
155