Sunteți pe pagina 1din 5

 

Nr. înregistrare....................................

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic ,, AL. I. CUZA” Bârlad Avizat,


Profilul: Tehnic Director
Domeniul de pregătire de bază: Industrie textilă şi pielărie
Modulul II: Planificarea activității proprii ( instruire practică)
Nr de ore/an: 168 ore
Nr. ore /săptămână: T: LT: IP:6 ore
Clasa: a X-a T2 – Confecționer produse textile
Prof. ing. Vlonga Luminița
Avizat,
Planuri de invatamant si programe anexa nr.2 la OMEN nr.3915/ Şef catedră
18.05.2017
SPP aprobat prin Anexa 2, OMENCS: 4121/13.06.2016
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019- 2020

URÎ 6: PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII


Nr. PROPRII Conținuturile învățării Nr. ore Săptămâna
Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
6.1.1 6.2.1. 6.3.6 Planificarea activităţii proprii. 6 S1
6.2.2. 6.3.7 Acţiunile specifice pentru planificarea Realizar
6.2.10. activităţii proprii desfăşurate individual şi 6 S2 e
în cadrul echipei de lucru: comenzi
aprovizionarea cu materii prime, 6 S3 la
materiale, semifabricate şi materiale 6 S4 solicitar

1
Întocmit, prof.ing. VLONGA LUMINIȚA
auxiliare, curăţarea locului de muncă şi 6 S5 ea
pregătirea utilajului - definiţii, scop, instituți
efecte ale planificării corecte a activităţii ei .
proprii.
6.1.2 6.2.3 6.3.2 Ergonomia locului de muncă:
6.1.3 Principii ergonomice generale. 6 S6
Condiţii de lucru specifice locului de Realiza
muncă: 6 S7 re
- definiţia locului de muncă; comenz
- elemente componente ale locului i la
de muncă: mijloace de muncă, obiectele 6 S8 solicita
muncii, forţa de muncă, condiţii generale rea
de muncă ( iluminat, temperatură, instituți
zgomot, prevenirea riscurilor de ei .
accidente), pentru domeniul textile-
pielărie;
- ergonomia locului de muncă:
dimensiuni
ergonomice la locurile de muncă în
poziţie şezând; configurare ergonomică
la locul de muncă în picioare;
configurare ergonomică a spaţiului de
lucru; poziţia corectă a corpului la locul
de muncă în picioare; poziţia corectă a
corpului la locul de muncă în şezând.
6.1.4 6.2.4 6.3.6 Aprovizionarea locului de muncă: S12-S15
6.3.8 - operaţii de aprovizionare a locului 6 S9 practica
6.2.10 de muncă. comasat
- sarcini proprii în cadrul echipei ă
6.2.11 pentru : 6 S10
alimentarea locurilor de muncă cu Realiza
materie primă, semifabricate, materiale 6 S11 re
auxiliare pentru utilaje din domeniul comenz
textile - pielărie (filatură, ţesătorie, i la
2
Întocmit, prof.ing. VLONGA LUMINIȚA
tricotaje, confecţii textile şi din piele, solicita
finisaj textil, tăbăcărie) rea
instituți
ei .
6.1.5. 6.2.5. 6.3.1. Curăţare şi ungere a utilajelor de la locul de 6 S16
6.1.6. 6.2.6. 6.3.3. muncă:
6.1.7. 6.2.7. 6.3.4 1. Curăţarea utilajelor de la locul de muncă 6 S17
6.1.8. 6.2.8. 6.3.5. - materiale, unelte şi echipamente utilizate la
6.1.9. 6.2.9. 6.3.6. curăţarea utilajelor - descriere, funcţionare
6.2.10 6.3.7 (perii, lavete, mătură, saci pentru colectarea 6 S18
impurităţilor);
6.2.11 6.3.8 Realiza
- locuri de curăţare a utilajelor din domeniul
re
textile - pielărie (filatură, ţesătorie, tricotaje,
confecţii textile şi din piele, finisaj textil, comenz
tăbăcărie) i la
- grafice de curăţare şi normative de timp solicita
pentru execuţia operaţiilor (periodicitatea 6 S19 rea
curăţării, ore de curăţare, intervalul dintre 6 S20 instituți
două intervenţii); 6 S21 ei .
- norme pentru sănătatea şi securitatea în 6 S22
muncă (NSSM), prevenirea şi stingerea
incendiilor (PSI) şi de protecţie a mediului, la
realizarea operaţiilor de curăţare ( zone cu 6 S23
risc de accidente şi măsuri de prevenire a
accidentelor; depozitarea deşeurilor în
recipiente: cutii, saci, containere; spaţii de 6 S24
depozitare a deşeurilor: zone aerisite, fără
6 S25
surse de foc în apropiere); Sarcini proprii în
cadrul echipei pentru curăţarea utilajelor de
la locul de muncă. S26—
2. Ungerea utilajelor de la locul de muncă S27
- lubrifianţi (definiţie, rol, efecte economice, practică
clasificare); 6 S28 comasa
-sisteme de ungere (definiţie, clasificare); ta
- locuri de ungere specifice utilajelor din
domeniul textile pielărie (filatură, ţesătorie, 6 S29

3
Întocmit, prof.ing. VLONGA LUMINIȚA
tricotaje, confecţii textile şi din piele, finisaj 6 S30 Realiza
textil, tăbăcărie); re
- grafice de ungere a utilajelor şi normative 6 S31 comenz
de timp pentru execuţia operaţiilor 6 S32 i la
(periodicitatea ungerii, intervalul dintre două solicita
intervenţii); rea
- NSSM, PSI şi de protecţie a mediului, la
instituți
realizarea operaţiilor de ungere ( zone cu risc
ei .
de accidente şi măsuri de prevenire a
accidentelor; depozitarea deşeurilor în
recipiente: cutii, saci, containere; spaţii de 6 S33
depozitare a zone aerisite, fără surse de foc în
a]Sarcini proprii în cadrul echipei Centru
ungerea utilajelor de la locul de muncă.

4
Întocmit, prof.ing. VLONGA LUMINIȚA
5
Întocmit, prof.ing. VLONGA LUMINIȚA