Sunteți pe pagina 1din 6

1

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază: Tehnician prelucrari la mecanice Prof. Onel Alexandru
Modulul: M III –MASINI UNELTE CONVENTIONALE
Nr de ore/an: 99
Nr. ore /săptămână: 3 ore, din care: T: 2 ora LT: 1 ora
Clasa: a XI-a F
Profesor: Munteanu Nicoleta
Maistru: Băcăoanu Petre Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN: 3500/29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEN: 3501/29.03.2018, Anexa 1 Prof. Munteanu Nicoleta

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018/2019

URÎ 12. ASIGURAREA PRELUCRĂRILOR MECANICE PE MAȘINI


Nr. UNELTE CONVENȚIONALE/ Nr. ore Săptămâna
Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

2
Recapitulare. Prelucrarea SSM si PSI 3 S1

1 12.1.1. Tehnologia 12.2.1. Selectarea 12.3.1. Respectarea 1. Tehnologia prelucrărilor mecanice pe 2 6 S2 S7


mașini unelte convenționale: 1 S3 S11
prelucrarilor tipului de prelucrare in procedurilor de lucru. S4
mecanice pe functie de specificul 12.3.2. Operaţii de prelucrare prin aşchiere:
S5
masini unelte pieselor, materialul Interrelationarea la  strunjire, S6
conventionale: semifabricatului, locul de munca.  frezare, S8
- Tipuri de documentatia de 12.3.3. Asumarea  mortezare, S10
materiale si executie. initiativei in  rabotare,
semifabricate 12.2.2. Citirea rezolvarea sarcinilor  găurire,
prelucrate prin schemelor de aschiere de lucru sau a unor  broşare,
aschiere pe masini specifice tipului de probleme aparute la  rectificare
unelte prelucrare. locul de munca, - Definiția fiecărui procedeu de
conventionale. 12.2.3. Aplicarea 12.3.4. Respectarea prelucrare prin așchiere
- Masini unelte tehnologiilor de disciplinei la locul de - Schema de așchiere specifică fiecărui
specifice prelucrari mecanice pe munca. procedeu de prelucrare prin așchiere
prelucrarilor masini unelte 12.3.5.Colaborarea - Tipuri de materiale și semifabricate
mecanice conventionale. cu membrii echipei prelucrate prin așchiere pe mașini unelte
(strunguri, masini 12.2.4. Interpretarea pentru indeplinirea conventionale
- Mașini unelte convenționale specifice
de frezat, masini de schemelor cinematice riguroasa a sarcinilor.
prelucrărilor mecanice (strunguri, mașini de
rectificat, masini ale masinilor unelte. 12.3.6. Consemnarea
frezat, mașini de rectificat, mașini de găurit,
de gaurit, masini 12.2.5. Manevrarea rezultatelor mașini de rectificat, mașini de mortezat,
de mortezat, masini masinilor unelte controlului. mașini de rabotat, mașini de broșat)
de rabotat, masini specifice prelucrarilor 12.3.7. Respectarea - Piese portante (definiție,caracteristici,
de brosat) mecanice. termenelor de materiale)
12.2.19. Utilizarea realizare a sarcinilor. - Sisteme de ghidare (rol, caracteristici,
corecta a vocabularului 12.3.8. Respectarea clasificare)
comun si a celui de normelor SSM, de - Lanțuri cinematice (simboluri utilizate,
specialitate. protectia mediului si structură specific fiecărui tip de mașină
PSI specifice unealtă convențională)
prelucrarii pe masini -Sisteme de acționare ale mașinilor unelte
unelte conventionale. convenționale: electrice, hidraulice,
12.3.9. Adoptarea pneumatice, mixte.
unei atitudini -Comanda mașinilor unelte onvenționale:
responsabile cu manuală, automată, numerică.
NTSM şi PSI specifice operaţiilor de
prelucrare prin aşchiere
3
Evaluare sumativa 3 S12
2 12.1.2. 12.2.6. Utilizarea 2. Documentația tehnică de execuție pe 1 9 S13 S15
Documentatia documentatiei tehnice mașini unelte convenționale: 2 S14 S19
tehnica de executie de executie. cartea mașinii unelte, S16 S20
S17
pe masini unelte 12.2.7. Interpretarea scheme de prelucrare (strunjire, frezare,
conventionale. informatiilor din gaurire, rabotare, rectificare)
documentatia tehnica. fișe tehnologice,
12.2.19. Utilizarea desene de execuție
corecta a vocabularului desene de operatii
comun si a celui de
specialitate.
3 12.1.3.Regimuri de 12.2.8. Alegerea 3. Regimul de aschiere 1 6 S21 S26
aschiere. parametrilor regimului ▪ Elementele regimului de așchiere: 2 S22 S27
de aschiere optim. adâncime de așchiere, avans, viteză de S23
12.2.19 . Utilizarea așchiere, număr de treceri, fenomene S24
corecta a vocabularului termice ce însoțesc așchierea
comun si a celui de ▪ Uzura și durabilitatea sculelor
specialitate. așchietoare
▪ Stabilirea regimului de așchiere

4
4 12.1.4.Scule 12.2.9. Alegerea privire la protectia 4. Scule, dispozitive si verificatoare 9 6 S28 S31
aschietoare pentru sculelor aschietoare mediului. pentru prelucrari prin aschiere: S29 S32
prelucrari adecvate tipului de 12.3.10. Pastrarea ▪ Tipuri de scule specifice fiecărei S30
mecanice pe prelucrare mecanica. confidentialitatii mașini unelte convenționale
masini unelte 12.2.10. Utilizarea lucrarilor si a ▪ Dispozitive, aparate de măsură și
conventionale. sculelor aschietoare secretului control (SDV) specifice fiecărei mașini
12.1.5.Accesorii si destinate prelucrarilor profesional. unelte convenționale
dispozitive pentru pe masini unelte 12.3.11. Preocuparea
prelucrari conventionale. pentru gestionarea
mecanice pe 12.2.11. Corelarea judicioasa a
masini unelte utilizarii dispozitivului resurselor.
conventionale. cu particularitatile 12.2.12. Asumarea
prelucrarii executate. raspunderii la locul
12.2.12. Utilizarea de munca.
accesoriilor si
dispozitivelor specifice
masinilor unelte 12.3.1.
conventionale. 12.3.2.
12.2.19. Utilizarea 12.3.3.
corecta a vocabularului 12.3.4.
comun si a celui de 12.3.5
specialitate. 12.3.6.
5 12.1.6 Controlul 12.2.13. Realizarea 12.3.10 5. Controlul pieselor realizate prin 6 3 S33 S35
pieselor realizate controlului pieselor prelucrări mecanice pe mașini unelte S34
prin prelucrari prelucrate pentru convenționale
mecanice pe asigurarea 12.3.1.
masini unelte conformitatii cu 12.3.2.
conventionale. prevederile 12.3.3.
documentatiei tehnice. 12.3.4.
12.2.14. Adoptarea 12.3.5.
unor decizii pentru 12.3.6.
produsele neconforme. 12.3.7.
12.2.19 Utilizarea 12.3.8.
corecta a vocabularului 12.3.9.
comun si a celui de
specialitate.

5
6 12.1.7. Norme 12.2.15. Aplicarea 12.3.1. 6. Norme privind protecția și sănătatea
privind sanatatea si normelor de sanatate si 12.3.2. muncii:
securitatea muncii, securitate in munca si 12.3.3. norme specifice de securitate a muncii
PSI de PSI. 12.3.4. pentru prelucrarea metalelor prin așchiere,
12.2.16.Intocmirea 12.3.5. plăcuțe avertizoare.
unui plan de interventii 12.3.7. Cunoștințele referitoare la norme de tehnica
in cazul accidentelor de 12.3.8. sănătății și securității muncii (SSM), de
munca. prevenire și stingere a incendiilor (PSI) și
de protecția mediului vor fi dezvoltate și
evaluate pe tot parcursul modulului.
2 Abilităţile din acestă secţiune (conform
SPP) vor fi dezvoltate şi evaluate pe tot
parcursul derulării modulului.
7. 12.1.8. Norme 12.2.17. Colectarea si 12.3.1. 7. Norme privind protecția mediului
privind protectia depozitarea diferentiata 12.3.2. Cunoștințele referitoare la norme de tehnica
mediului. a deseurilor rezultate in 12.3.3. sănătății și securității muncii (SSM), de
urma prelucrarilor 12.3.4. prevenire și stingere a incendiilor (PSI) și
mecanice pe masini 12.3.5. de protecția mediului vor fi dezvoltate și
unelte conventionale. 12.3.8. evaluate pe tot parcursul modulului.
2 Abilităţile din acestă secţiune (conform
12.2.18. 12.3.9.
Comunicarea/raportare SPP) vor fi dezvoltate şi evaluate pe tot
a rezultatelor activitatii parcursul derulării modulului.
profesionale
desfasurate.
Evaluare finala 3 S36