Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Învăţământ profesional de 3 ani Director


Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ
Calificare: MECANIC AUTO
Clasa a X-a
Modulul: M III. Asamblări mecanice
SPP - Mecanic auto aprobat prin: Anexa 2 la OMENCŞ nr. 4121 din 13.06.2016
Curriculum aprobat prin: Anexa nr. 3 la OMEN nr. 3915 din 18.05.2017
Nr. de ore/an: 192, din care T 64 IP 128 Avizat,
Nr. ore/săptămână :6 , din care: T 2 IP=4 Şef catedră
An şcolar:
Cadru didactic:
Nr de inregistrare…………………………..
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Rezultate ale învăţării (codificare conform SPP)


Nr. Conţinuturile Nr. ore Săpt. Obs
URÎ 6:Realizarea asamblarilor mecanice
crt. învăţării
Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. 6.1.1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE 6.2.1.Realizarea schemei de 6.3.3. Preocuparea pentru 1. Noţiuni
TEHNOLOGIA ASAMBLĂRII asamblare a unui produs simplu; documentare folosind tehnologia generale despre
(structura procesului tehnologic de 6.2.2. Alegerea SDV-urilor/utilajelor informaţiei; tehnologia
asamblare, documentaţia tehnologică necesare executării operaţiilor asamblării
necesară realizării operaţiei de pregătitoare aplicate pieselor în
asamblare, metode de asamblare, vederea asamblării;
precizia de prelucrare şi asamblare, 6.2.3. Utilizarea SDV-
operaţii pregătitoare aplicate pieselor urilor/utilajelor în vederea executării
în vederea asamblării, SDV-uri şi operaţiilor pregătitoare aplicate
utilaje necesare executării operaţiilor pieselor în vederea asamblării;
pregătitoare, norme de protecţie a 6.2.38. Utilizarea corectă a
mediului, NSSM specifice operaţiilor vocabularului comun şi a celui de
tehnologice pregătitoare executate în specialitate;
vederea asamblării)
2. 6.1.2. ASAMBLĂRI 6.2.4. Alegerea SDV-urilor necesare 6.3.1. Colaborarea cu membrii 2. Asamblări
NEDEMONTABILE executării asamblării prin nituire echipei de lucru, în scopul nedemontabile
6.1.2.1. Asamblări prin nituire manuală; îndeplinirii sarcinilor de la locul de 2.1. Asamblări
- clasificarea îmbinărilor nituite; 6.2.5. Utilizarea SDV-urilor în muncă; prin nituire
- dimensiunile constructive ale vederea asamblării prin nituire 6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de
îmbinărilor nituite; manuală; la locul de muncă, a responsabilităţii
- condiţii tehnice impuse îmbinărilor 6.2.6. Nituirea manuală a pentru sarcina de lucru primită;
nituite; semifabricatelor/pieselor; 6.3.3. Preocuparea pentru
- operaţii tehnologice pregătitoare 6.2.7. Culegerea de pe Internet a documentare folosind tehnologia
aplicate în vederea realizării informaţiilor referitoare la tipurile informaţiei;
îmbinărilor nituite; de maşini de nituit; 6.3.4. Preocuparea pentru colectarea
- nituirea manuală (SDV-uri folosite la 6.2.8. Nituirea mecanică a şi transmiterea informaţiilor
nituirea manuală, prese manuale de semifabricatelor/ pieselor; relevante cu privire la construcţia şi
nituit, tehnologia nituirii manuale, 6.2.9. Verificarea îmbinărilor nituite funcţionarea echipamentelor de lucru
NSSM la nituirea manuală); realizate; utilizate;
- nituirea mecanică (clasificarea 6.2.10. Remedierea defectelor 6.3.5. Respectarea termenelor/
maşinilor de nituit, maşini de nituit: îmbinărilor nituite; timpului de realizare a sarcinilor;
electrice, hidraulice, pneumatice, 6.2.38. Utilizarea corectă a 6.3.6. Asumarea iniţiativei în
tehnologia nituirii mecanice, NSSM la vocabularului comun şi a celui de rezolvarea unor probleme;
nituirea mecanică); specialitate; 6.3.7. Respectarea normelor de
- controlul îmbinărilor nituite; 6.2.39. Comunicarea/ Raportarea securitate şi sănătate în muncă;
- defectele îmbinărilor nituite şi rezultatelor activităţii profesionale 6.3.8. Respectarea măsurilor de
remedierea acestora. desfăşurate. prevenire a accidentelor în muncă şi
a bolilor profesionale
3. 6.1.2. ASAMBLĂRI 6.2.11. 6.2.11. Alegerea 6.3.1. Colaborarea cu membrii 2. Asamblări
NEDEMONTABILE materialelor, SDV-urilor şi utilajelor echipei de lucru, în scopul nedemontabile
necesare executării asamblării prin îndeplinirii sarcinilor de la locul de
sudare manuală cu arc electric; muncă;
6.1.2.2. Asamblări prin sudare 6.2.12. Utilizarea materialelor, SDV- 6.3.2. . Asumarea, în cadrul echipei 2.2. Asamblări
- sudabilitatea metalelor şi aliajelor urilor şi utilajelor în vederea de la locul de muncă, a prin sudare
metalice; asamblării prin sudare manuală cu responsabilităţii pentru sarcina de
- clasificarea îmbinărilor sudate; arc electric, lucru primită;
formele şi dimensiunile rosturilor; 6.2.13. Sudarea manuală cu arc 6.3.3. Preocuparea pentru
- procedee de sudare prin topire şi prin electric a semifabricatelor/pieselor; documentare folosind tehnologia
presiune; 6.2.14. Controlul îmbinărilor sudate; informaţiei;
- clasificarea procedeelor de sudare 6.2.15. Remedierea defectelor 6.3.4. Preocuparea pentru colectarea
prin topire; îmbinărilor sudate; şi transmiterea informaţiilor
- sudarea manuală cu arc electric 6.2.38. Utilizarea corectă a relevante cu privire la construcţia şi
(principiu, electrozi de sudare, scule, vocabularului comun şi a celui de funcţionarea echipamentelor de lucru
dispozitive şi utilaje pentru sudare, specialitate; utilizate;
parametrii regimului de sudare, 6.2.39. Comunicarea/ Raportarea 6.3.5. Respectarea termenelor/
tehnologia sudării cu arc electric, rezultatelor activităţii profesionale timpului de realizare a sarcinilor;

2
NSSM la sudarea manuală cu arc desfăşurate. 6.3.6. Asumarea iniţiativei în
electric); rezolvarea unor probleme;
- defectele îmbinărilor sudate şi 6.3.7. Respectarea normelor de
remedierea acestora; securitate şi sănătate în muncă;
- controlul îmbinărilor sudate 6.3.8. Respectarea măsurilor de
(încercări distructive şi nedistructive). prevenire a accidentelor în muncă şi
a bolilor profesionale
4. 6.1.2. ASAMBLĂRI 6.2.16. Alegerea materialelor, SDV- 6.3.1. Colaborarea cu membrii 2. Asamblări
NEDEMONTABILE urilor şi echipamentelor necesare echipei de lucru, în scopul nedemontabile
6.1.2.3. Asamblări prin lipire executării asamblării prin lipire; îndeplinirii sarcinilor de la locul de 2.3. Asamblări
- avantajele şi dezavantajele 6.2.17. Utilizarea materialelor, SDV- muncă; prin lipire
asamblării prin lipire; urilor și echipamentelor în vederea 6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de
- domenii de utilizare; asamblării prin lipire; la locul de muncă, a responsabilităţii
- materiale şi aliaje de adaos; 6.2.18. Asamblarea prin lipire a pentru sarcina de lucru primită;
- procedee de lipire: lipire moale, lipire semifabricatelor/pieselor; 6.3.3. Preocuparea pentru
tare; 6.2.19. Controlul îmbinărilor lipite; documentare folosind tehnologia
- scule şi echipamente pentru lipire; 6.2.38. Utilizarea corectă a informaţiei;
- tehnologia îmbinării prin lipire; vocabularului comun şi a celui de 6.3.4. Preocuparea pentru colectarea
- controlul îmbinărilor lipite; specialitate; şi transmiterea informaţiilor
- NSSM la lipire. 6.2.39. Comunicarea/ Raportarea relevante cu privire la construcţia şi
rezultatelor activităţii profesionale funcţionarea echipamentelor de lucru
desfăşurate. utilizate;
6.3.5. Respectarea termenelor/
timpului de realizare a sarcinilor;
6.3.6. Asumarea iniţiativei în
rezolvarea unor probleme;
6.3.7. Respectarea normelor de
securitate şi sănătate în muncă;
6.3.8. Respectarea măsurilor de
prevenire a accidentelor în muncă şi
a bolilor profesionale.
5. 6.1.2. ASAMBLĂRI 6.2.20. Alegerea materialelor și SDV- 6.3.1. Colaborarea cu membrii 2. Asamblări
NEDEMONTABILE urilor necesare executării asamblării echipei de lucru, în scopul nedemontabile
6.1.2.4. Asamblări prin încleiere (cu prin încleiere; îndeplinirii sarcinilor de la locul de 2.4. Asamblări
adezivi) 6.2.21. Utilizarea materialelor și muncă; prin încleiere (cu
- avantajele şi dezavantajele SDV-urilor în vederea asamblării 6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de adezivi)
asamblării prin încleiere; prin încleiere; la locul de muncă, a responsabilităţii
- domenii de utilizare; 6.2.22. Asamblarea prin încleiere a pentru sarcina de lucru primită;
- clasificarea adezivilor; semifabricatelor/pieselor; 6.3.3. Preocuparea pentru
- tehnologia îmbinării prin încleiere; 6.2.23. Controlul îmbinărilor cu documentare folosind tehnologia
- controlul îmbinărilor cu adezivi; adezivi; informaţiei;
- NSSM la asamblarea prin încleiere. 6.2.38. Utilizarea corectă a 6.3.4. Preocuparea pentru colectarea
vocabularului comun şi a celui de şi transmiterea informaţiilor
specialitate; relevante cu privire la construcţia şi
6.2.39. Comunicarea/ Raportarea funcţionarea echipamentelor de lucru
rezultatelor activităţii profesionale utilizate;
desfăşurate. 6.3.5. Respectarea termenelor/
timpului de realizare a sarcinilor;
6.3.6. Asumarea iniţiativei în
rezolvarea unor probleme;
6.3.7. Respectarea normelor de
securitate şi sănătate în muncă;
6.3.8. Respectarea măsurilor de
prevenire a accidentelor în muncă şi
a bolilor profesionale.
6. 6.1.3. ASAMBLĂRI DEMONTABILE 6.2.24. Alegerea sculelor necesare 6.3.1. Colaborarea cu membrii 3. Asamblări
7. 6.1.3.1. Asamblări filetate executării asamblării prin filet; echipei de lucru, în scopul demontabile
- avantajele şi dezavantajele 6.2.25. Utilizarea sculelor în vederea îndeplinirii sarcinilor de la locul de 3.1. Asamblări
asamblărilor filetate; asamblării prin filet; muncă; filetate
- siguranţa în exploatare a 6.2.26. Asamblarea prin filet a 6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de
asamblărilor cu şuruburi, pieselor; la locul de muncă, a responsabilităţii
- prezoane şi piuliţe; 6.2.27. Asigurarea piuliţelor pentru sarcina de lucru primită;
- asigurarea piuliţelor împotriva împotriva autodesfacerii; 6.3.3. Preocuparea pentru
autodesfacerii; 6.2.28. Controlul asamblărilor prin documentare folosind tehnologia
- scule folosite la montarea și filet; informaţiei;
demontarea asamblărilor filetate; 6.2.38. Utilizarea corectă a 6.3.4. Preocuparea pentru colectarea
montarea şi demontarea prezoanelor; vocabularului comun şi a celui de şi transmiterea informaţiilor
- tehnologia de execuţie a asamblărilor specialitate; relevante cu privire la construcţia şi
prin filet; 6.2.39. Comunicarea/ Raportarea funcţionarea echipamentelor de lucru
- controlul asamblărilor prin filet; rezultatelor activităţii profesionale utilizate;
- NSSM la realizarea asamblărilor desfăşurate. 6.3.5. Respectarea termenelor/
prin filet. timpului de realizare a sarcinilor;
6.3.6. Asumarea iniţiativei în
rezolvarea unor probleme;
6.3.7. Respectarea normelor de
securitate şi sănătate în muncă;

4
6.3.8. Respectarea măsurilor de
prevenire a accidentelor în muncă şi
a bolilor profesionale.
6.1.3. ASAMBLĂRI DEMONTABILE 6.2.29. Alegerea SDV-urilor necesare 6.3.1. Colaborarea cu membrii 3. Asamblări
6.1.3.2. Asamblări prin formă executării asamblării prin echipei de lucru, în scopul demontabile
- asamblări prin pene (montarea și pene/caneluri/cu profile poligonale/cu îndeplinirii sarcinilor de la locul de 3.2. Asamblări
demontarea penelor, SDV-uri ştifturi/cu bolţuri; muncă; prin formă
necesare, NSSM la realizarea 6.2.30. Utilizarea SDV-urilor în 6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de
asamblărilor prin pene); vederea asamblării prin la locul de muncă, a responsabilităţii
- asamblări prin caneluri (clasificarea pene/caneluri/cu profile poligonale/cu pentru sarcina de lucru primită;
asamblărilor după forma canelurilor şi ştifturi/cu bolţuri; 6.3.3. Preocuparea pentru
după modul în care se realizează 6.2.31. Asamblarea prin documentare folosind tehnologia
centrarea canelurilor butucului pe cele pene/caneluri/cu profile poligonale/cu informaţiei;
ale arborelui, tehnologia de execuţie a ştifturi/cu bolţuri a pieselor; 6.3.4. Preocuparea pentru colectarea
asamblărilor prin caneluri, SDV-uri 6.2.38. Utilizarea corectă a şi transmiterea informaţiilor
necesare, NSSM la realizarea vocabularului comun şi a celui de relevante cu privire la construcţia şi
asamblărilor prin caneluri); specialitate; funcţionarea echipamentelor de lucru
- asamblări cu profile poligonale 6.2.39. Comunicarea/ Raportarea utilizate;
(avantajele şi dezavantajele asamblării rezultatelor activităţii profesionale 6.3.5. Respectarea termenelor/
cu profile, tipuri de profile, domeniile desfăşurate. timpului de realizare a sarcinilor;
de utilizare ale arborilor cu profil K); 6.3.6. Asumarea iniţiativei în
- asamblări cu ştifturi şi bolţuri (forme rezolvarea unor probleme;
constructive, materiale de execuţie, 6.3.7. Respectarea normelor de
rolul asamblărilor cu ştifturi şi bolţuri, securitate şi sănătate în muncă;
tehnologii de execuţie, NSSM la 6.3.8. Respectarea măsurilor de
asamblarea cu ştifturi şi bolţuri). prevenire a accidentelor în muncă şi
a bolilor profesionale.
8. 6.1.3. ASAMBLĂRI DEMONTABILE 6.2.32. Alegerea SDV-urilor necesare 6.3.1. Colaborarea cu membrii 3. Asamblări
9. 6.1.33. Asamblări prin forţe de frecare executării asamblării prin strângere echipei de lucru, în scopul demontabile
- asamblări prin strângere pe con pe con/cu inele tronconice/cu brăţări îndeplinirii sarcinilor de la locul de 3.3. Asamblări
(SDV-uri, tehnologie de execuţie, elastice; muncă; prin forţe de
controlul asamblării, NSSM la 6.2.33. Utilizarea SDV-urilor în 6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de frecare
asamblarea prin strângere pe con); vederea asamblării prin strângere pe la locul de muncă, a responsabilităţii
- asamblări cu inele tronconice con/cu inele tronconice/cu brăţări pentru sarcina de lucru primită;
(avantajele şi dezavantajele asamblării elastice; 6.3.3. Preocuparea pentru
cu inele tronconice, SDV-uri, 6.2.34. Asamblarea prin strângere pe documentare folosind tehnologia
tehnologie de execuţie, NSSM la con/cu inele tronconice/cu brăţări informaţiei;
asamblarea cu inele tronconice); elastice; 6.3.4. Preocuparea pentru colectarea
- asamblări cu brăţări elastice 6.2.38. Utilizarea corectă a şi transmiterea informaţiilor
(avantajele asamblării cu brăţări vocabularului comun şi a celui de relevante cu privire la construcţia şi
elastice, tipuri de brăţări de strângere, specialitate; funcţionarea echipamentelor de lucru
SDV-uri, tehnologie de execuţie, NSSM6.2.39. Comunicarea/ Raportarea utilizate;
la asamblarea cu brăţări elastice). rezultatelor activităţii profesionale 6.3.5. Respectarea termenelor/
desfăşurate. timpului de realizare a sarcinilor;
6.3.6. Asumarea iniţiativei în
rezolvarea unor probleme;
6.3.7. Respectarea normelor de
securitate şi sănătate în muncă;
6.3.8. Respectarea măsurilor de
prevenire a accidentelor în muncă şi
a bolilor profesionale.
6.1.3. ASAMBLĂRI DEMONTABILE 6.2.35. Alegerea SDV-urilor necesare 6.3.1. Colaborarea cu membrii 3. Asamblări
6.13.4. Asamblări elastice executării asamblării elastice; echipei de lucru, în scopul demontabile
- domenii de utilizare; 6.2.36. Utilizarea SDV-urilor în îndeplinirii sarcinilor de la locul de 3.4. Asamblări
- montarea arcurilor elicoidale (arcuri vederea asamblării elastice; muncă; elastice
comprimate, arcuri tensionate, SDV- 6.2.37. Realizarea asamblărilor 6.3.2. Asumarea, în cadrul echipei de
uri, tehnologie de execuţie, dispozitive elastice; la locul de muncă, a responsabilităţii
necesare precomprimării arcurilor); 6.2.38. Utilizarea corectă a pentru sarcina de lucru primită;
- tehnologia asamblării şi montării vocabularului comun şi a celui de 6.3.3. Preocuparea pentru
arcurilor în foi; specialitate; documentare folosind tehnologia
- controlul asamblărilor cu arcuri; 6.2.39. Comunicarea/ Raportarea informaţiei;
- NSSM la asamblarea arcurilor. rezultatelor activităţii profesionale 6.3.4. Preocuparea pentru colectarea
desfăşurate. şi transmiterea informaţiilor
relevante cu privire la construcţia şi
funcţionarea echipamentelor de lucru
utilizate;
6.3.5. Respectarea termenelor/
timpului de realizare a sarcinilor;
6.3.6. Asumarea iniţiativei în
rezolvarea unor probleme;
6.3.7. Respectarea normelor de
securitate şi sănătate în muncă;
6.3.8. Respectarea măsurilor de
prevenire a accidentelor în muncă şi
a bolilor profesionale.
10. Instructaj NSSM 1

6
şi PSI LT
11. Evaluare iniţială 1
12. Evaluare finală 2

Întocmit,