Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ:

Profilul: TURISM SI ALIMENTAIE


Domeniul de pregătire de bază: ALIMENTATIE
Calificarea profesională:
Modulul: CDL
Nr de ore/an: 270
Clasa: a X- a PROFESIONALĂ
Profesor:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019- 2020

Rezultatele formării
Unitatea Obs.
Nr. Nr. ore Săptămâna
rezultată Conţinuturi
crt.
învăţării Cunoștințe Abilităţ Atitudini
i
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
6.1.1. 6.2.1. 6.3.1. Structura organizaţiei
6.1.2. 6.2.2. 6.3.2. Organizaţia furnizoare de servicii.
Lucrul în
echipă

6.1.3. 6.2.3. 6.3.3. Structura organizaţiei furnizoare de servicii: departamentele 90 S1


1. organizaţiei, niveluri ierarhice.
6.2.4 6.2.4 6.3.4
Organigrama organizaţiei. Rolul echipei în structura unei
organizaţii.
8.1.1 8.2.1. 8.3.1. Locul de muncă
8.1.2. 8.2.2. 8.3.2. Locul de muncă. Postul/ funcţia.
8.1.3. 8.2.3. 8.3.3. Cerinţele locului de muncă: program de lucru, sarcini de lucru, 90 S2
regulament de ordine interioară.
integraPregăt

locul pentru

8.1.4. 8.2.4. 8.3.4.


rea la irea

Standarde ocupaţionale. Fişa postului (atribuţii, relaţii de


8.3.5.
colaborare şi relaţii ierarhice între membrii echipei).
8.3.6. Documente necesare desfăşurării activităţii în cadrul echipei:
2. 8.3.7. 90 S3
fişe de lucru, instrucţiuni de utilizare a utilajelor din dotare,
8.3.8. dispoziţiile organizatorului de proces, norme interne, etc.
munca

Surse de informare în vederea îmbunătăţirii performanţelor la


de

locul de muncă. 90 S4
Noţiuni de normare a muncii.
Motivarea angajaţilor. Evaluare şi autoevaluare a activităţii
depuse.
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
9.1.1 9.2.1 9.3.1 Dezvoltarea profesională
9.2.2 9.3.2 Pregătirea profesională: 90 S5
9.2.3 9.3.3 ►pregătire profesională iniţială;
9.2.4 9.3.4 ►pregătire profesională continuă
9.2.5 9.3.5 Modalităţi de dezvoltare profesională:
9.2.6 9.3.6 ►Programe de formare continuă. 90 S6
9.3.7 ►Pregătire informală.
Reconversie profesională.
Curriculum vitae.
Angajarea în muncă
Identificarea locurilor de muncă disponibile. Surse:
Tranziţia de la şcoală la locul

►COR,
►profile ocupaţionale, 90 S7
►structura calificărilor,
de muncă

►centre de formare,
►agenţii specializate
3. Documente necesare angajării în muncă:
►actul de identitate,
90 S8
►carnetul de muncă,
►curiculum viate,
►actele de studii,
►avize sau autorizaţii necesare pentru exercitarea profesiei,
►certificatul medical,
►livretul militar,
►cazierul judiciar,
►nota de lichidare,
►fişa de evaluare a performanţelor
Tipuri de contracte de muncă: contractul incheiat pe durată
nedeterminată, contractul încheiat pe durată determinată, 90 S9
munca la domiciliu, munca prin agent de muncă temporară,
contractul de muncă cu timp parţial, contractul de ucenicie
Legislaţia muncii: Codul muncii, Legea 319/2006

Întocmit,
Prof.