Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Chișineu-Criș Avizat,

Domeniul de pregătire de bază: Comerț Director


Modulul: CDL/SPPP Operații specifice comerțului
Nr de ore/an: 90/an
Nr. ore /săptămână: 30 din care: T: - LT: - IP: 30
Clasa: a X-a A
Profesor: Gal Carolina
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.N nr. 3152 din
24.02.2014
Programa aprobată prin Ordinul M.E.N.: nr. 4457 din 05.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2022 -2023

Unitatea de rezultate ale


Nr. ore Săptămâna
Nr. învățării /Rezultate ale învățării
Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoști Atitudin
Abilități T LT IP T LT IP
nțe i
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 4.1.1 4.2.1 4.3.1 Prezentarea firmei: localizare, organigramă, activitatea 10 S1 M IV
firmei, fişa postului.
2 4.2.1 4.2.2 4.3.2 Cerinţele locului de muncă: cunoaşterea echipamentelor, 10 S1 M IV
instalaţiilor şi procedeelor de lucru, înţelegerea organizării
locului de muncă, realizarea activităţilor specifice
(manipularea, depozitarea mărfurilor şi ambalajelor,
pregătirea mărfurilor pentru vânzare ş.a.), instruirea
generală, specifică şi periodică .
3. 4.3.1 4.2.3 4.3.3 Responsabilităţile elevului la locul practică (viitorul loc de 10 S1 M IV
muncă): principalele responsabilităţi (sarcini de bază,
sarcini adăugate), îndeplinirea sarcinilor individuale şi de
echipă atribuite de agentul economic, performanţa la locul
de muncă
4. 4.4.1 4.2.4 4.3.4 Reguli de igienă şi securitatea a muncii (cunoaştere şi 10 S2 MV

1
respectare): instructajul de protecţie a muncii; analizele
medicale obligatorii pentru accesul într-o unitate
MV
comercială, factorii de risc specifici activităţii şi măsurile
pentru evitarea riscurilor, programul de lucru.
5. 4.5.1 4.2.5 4.3.5 Utilajele şi echipamentele specifice activităţilor 10 S2 MV
comerciale: prezentare, instrucţiuni de folosire, utilizare
corectă (instrucţiuni de exploatare) în activităţile
comerciale.
6. 4.6.1 4.2.6 4.3.6 Relaţiile de muncă: relaţii de subordonare (faţă de 10 S2 MV
reprezentanţii firmei, faţă de superiorul ierarhic şi faţă de
tutore), relaţii de cooperare (în cadrul echipei).
7. 4.7.1 4.2.7 4.3.7 Îndeplinirea sarcinilor primite la locul de muncă/de 10 S3 MV
practică (sarcini individuale, sarcini de echipă): sarcini
specifice postului de lucrător în comerţ, sarcini specifice
stagiului de practică (precizarea sarcinilor de lucru,
acceptarea responsabilităţilor atribuite de superiorul
ierarhic, colaborarea cu membrii echipei pentru
îndeplinirea sarcinilor), sarcini adăugate în funcţie de
nevoile agentului economic etc.
8. 4.8.1 4.2.8 4.3.8 Îmbunătăţirea performanţelor obţinute la locul de 10 S3 MV
muncă/de practică: evaluarea gradului de îndeplinire a
sarcinilor (de către cadrul didactic, de către tutore şi/sau
autoevaluare), aprecierea performanţei la locul de
muncă/practică, măsuri de îmbunătăţire a performanţelor
individuale şi de echipă .
9 4.9.1 4.2.9 4.3.9 Schimbările de pe piaţa muncii: ocupaţiile posibile în 10 S3 MV
domeniul de pregătire, sursele de informare, selectarea
ofertelor de locuri de muncă, formularea propriilor opţiuni
profesionale adaptate pregătirii dobândite (cu ajutorul
asistenţei de specialitate a cadrului didactic), mobilitatea
ocupaţională

Întocmit,
prof. Gal Carolina

S-ar putea să vă placă și