Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA UNITĂŢII DE CURS/M ODUL U LU I

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md

PROIECTAREA ÎNTREPRINDERILOR DE CONFECȚII I

1. Date despre unitatea de curs/modul


Facultatea Textile și Poligrafie
Catedra/departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile şi din Piele
Ciclul de studii Studii superioare de licență, ciclul I
Programul de studiu 542.1 Ingineria Produselor Textile și din Piele
Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite
evaluare formativă opționalitate ECTS
III (învățământ cu frecvență); 6 S – unitate de A - unitate de
IV (învățământ cu frecvență 8 E curs de curs opțională 3
redusă) specialitate

2. Timpul total estimat


Din care
Total ore în
Ore auditoriale Lucrul individual
planul de
Proiect de Studiul materialului
învățământ Curs Laborator/seminar Pregătire aplicații
an teoretic
90 15 30 - 15 30

3. Precondiții de acces la unitatea de curs/modul


Conform planului de învățământ Proiectarea fluxurilor de confecții, Utilaj pentru confecții din țesături,
Tehnologia economisirii resurselor, Elaborarea documentației tehnologice
Conform competențelor Diferențierea proceselor tehnologice și a utilajului din cadrul secțiilor unei
întreprinderi de confecții

4. Condiții de desfășurare a procesului educațional pentru


Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector și calculator.
Nu vor fi tolerate întârzierile studenților, precum și convorbirile telefonice în timpul cursului.
Laborator/seminar Studenții vor perfecta rapoarte conform condițiilor impuse de indicațiile metodice. Termenul
de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu
întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămâna de întârziere.

5. Competențe specifice acumulate


Competențe  cunoașterea tipurilor întreprinderilor de confecții, structura și posibilitățile acestora, cerințele
cognitive:
contemporane impuse calității și competitivității produselor textile.

Competențe  capacitatea de a elabora documentația de proiect pentru organizarea procesului de fabricație


de aplicare:
al produselor proiectate, capacitatea să argumenteze necesitatea reconstrucției unei
întreprinderi sau elaborării unei întreprinderi noi, capacitatea de a efectua calculele
tehnologice ale secțiilor de producere și de a realiza planificările secțiilor.
FI Ş A UN IT Ă ŢI I D E CU RS/ M O D U LU L UI

Competențe  capacitatea de a analiza piața de desfacere și de a propune soluții de remediere a situațiilor


de analiză și
predicție: create în procesul de producere la întreprinderile de confecții.

Competențe  capacitatea de organizare și efectuare a cercetărilor științifice, argumentarea și interpretarea


de
comunicare: rezultatelor obținute.

Competențe  capacitatea de a formula clar și la nivel profesional sarcina care stă în fața executorului,
de învățare:
aplicând diverse operații mentale și practice așa ca generalizarea, analiza și sinteza,
demonsrația etc.

6. Obiectivele unității de curs/modulului


Obiectivul general Studierea formelor de organizare a muncii în secțiile de producere a întreprinderii de
confecții și formarea deprinderilor practice de proiectare a secțiilor.
Obiectivele specifice  Să argumenteze necesitatea reconstrucției unei întreprinderi sau elaborării unei
întreprinderi noi.
 Să argumenteze alegerea sortimentului de produse, materialelor textile, tipului și
structurii întreprinderii, formelor de organizare a muncii, utilajului, tehnologiei,
mijloacelor de transport utilizate în secțiile de producere ale întreprinderii de
confecții.
 Să efectueze calculele tehnologice ale secțiilor de producere.
 Să reprezinte grafic variante de amplasare ale utilajelor pe planul secțiilor de
producere a întreprinderii.

7. Conținutul unității de curs/modulului


Numărul de ore
Tematica activităților didactice învățămînt învățămînt
cu frecvență cu frecvență
Tematica prelegerilor/seminarelor
CAPITOLUL I. ARGUMENTAREA CONCEPȚIEI DE PROIECTARE A PROCESULUI DE FABRICAȚIE
Introducere. Componența și ordinea elaborării documentației de proiect la 1 1
proiectarea și reconstrucția întreprinderii de confecții. Noțiune despre
construcție nouă, reorganizarea întreprinderii, lărgirea producției întreprinderii
în acțiune.
Tema 1. Formarea sortimentului produselor de îmbrăcăminte și studierea 1 1
necesităților pieții.
Tema 2. Calculul preliminar al întreprinderii noi și reorganizate. 2 1
Tema 3. Elaborarea programei de fabricație. 2 1
Tema 4. Stabilirea structurii întreprinderii de confecții. 2 2
CAPITOLUL II. PROIECTAREA SECȚIILOR ÎNTREPRINDERII
Tema 1. Principiile de organizare a lucrărilor secției experimentale. 2 1
Tema 2. Calculul tehnologic al secției experimentale. 3 2
Tema 3. Elaborarea planului secției experimentale. 2 1
Total prelegeri semestrul 6/8: 15 10
Tematica activitгюilor didactice Numărul de ore
FI Ş A UN IT Ă ŢI I D E CU RS/ M O D U LU L UI

învățămînt învățămînt
cu frecvență cu frecvență
Tematica lucrărilor de laborator
LL1. Formarea sortimentului produselor de îmbrăcăminte și studierea 4 2
necesităților peții.
LL2. Stabilirea datelor inițiale pentru calculul secțiilor de producție a întreprinderii 6 2
de confecții.
LL3. Calculul preliminar și repartizarea secțiilor în structura întreprinderii. 4 2
LL 4. Stabilirea datelor inițiale pentru calculul secției experimentale. 6 4
LL 5. Calculul tehnologic al secției experimentale. 6 2
LL 6. Elaborarea planului secției experimentale. 4 2
Total lucrări de laborator 30 14

8. Referinюe bibliografice
Principale 1. Серова Т.М., Афанасьева А.И. Современные формы и методы проектирования
швейного производства.- Москва. МГУДТ, 2004
2. А.Я. Изместьева. Проектирование предприятий швейной промышленности. М. Легкая
и пищевая промышленность, 1983.
3. Голубкова В. Т. Подготовительно – раскройное производство швейных предприятий.
Мн.: Выш. шк., 2002
4. Мурыгин В.Е., Чаленко Е.А. Основы функционирования технологических процессов
швейного производства. Учебное пособие. Москва. Компания спутник, 2001
5. Viorica Papaghiuc. Procese și mașini pentru pregătirea tehnică a fabricației și croirea
materialelor textile. Editura „Gh. Asachi”, Iaєi. 2000
6. V. Papaghiuc, P. Nicolaiov. Procese, utilaje și instalații în confecții textile. Iași.1986
7. Proiectarea întreprinderilor de confecții. Îndrumar metodic pentru lucrări de laborator.
Capitolul I. Argumentarea cocepției de marketing a procesului de fabricație. Elaborat: A.
Jereghi, O. Sugac. Traducere și tehnoredactare D. Jardan. Chișinău: U.T.M. 2003
8. Proiectarea întreprinderilor de confecții. Indicații metodice pentru lucrări de laborator.
Capitolul II. Proiectarea secției PREGĂTIRE. Elaborat: conf.univ.dr. O.Sugac, l.s. D. Toporet,
l.s. A. Jereghi. Chișinău: U.T.M.2010
Suplimentare 1. V. Chiriac. Tehnologii de finisare a confecțiilor textile. București, 1996
2. S.S. Mitu, M. S. Mitu, Bazele tehnologiei confecțiilor textile, vol. 2, București, 1994 .

9. Evaluare
Curentг
Proiect de an Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2
30% 30% - 40%
Standard minim de performanță
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări practice.
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări practice.
Obţinerea notei minime de „5” la examen final.
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoașterii în calcularea numărului de utilaj și executori din
cadrul secțiilor unei întreprinderi de confecții, cât și planificarea secțiilor de producere.