Sunteți pe pagina 1din 3

FI Ş A UN IT Ă Ţ II D E CU R S /M O D U LU L UI

MD-2045, CHIŞINĂU, STR. SERGIU RĂDĂUȚANU, 4, TEL: 022 32-39-73 | FAX: 022 32-39-71, www.utm.md

MODELAREA CONSTRUCTIVĂ A PRODUSELOR VESTIMENTARE

1. Date despre unitatea de curs/modul


Facultatea Textile și Poligrafie
Catedra/departamentul Modelarea și Tehnologia Confecţiilor din Textile și Piele
Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu 542.1 Ingineria Produselor Textile şi din Piele
Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite
evaluare formativă opţionalitate ECTS
II (învăţământ cu frecvenţă); 4; S – unitate de A - unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă 5 E curs de specialitate 6
redusă) specialitate opțională

2. Timpul total estimat


Din care
Total ore în
Ore auditoriale Lucrul individual
planul de
Proiect de Studiul materialului
învăţământ Curs Laborator/seminar Pregătire aplicaţii
an teoretic
180 30 60 30 30 30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul


Conform planului de învăţământ Geometrie descriptivă, Studiul materialelor textile, Bazele proiectării
îmbrăcămintei
Conform competenţelor Obţinerea desfăşuratelor plane ale produselor vestimentare şi ale
componentelor lor în corespondenţă cu schiţa modelului

4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru


Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice.
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia.
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de
întârziere.

5. Competenţe specifice acumulate


Competenţe CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice proiectării confecţiilor
profesionale textile.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de
elaborare a construcţiilor de model.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru proiectarea tiparelor de model, în
condiţii de asistenţă calificată.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor noi pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în proiectarea tiparelor de model.
 Elaborarea tiparelor de model de diversă complexitate, utilizând principii, procedee,
tehnici şi metode de bază consacrate în domeniu.
FI Ş A UN IT Ă Ţ II D E CU R S /M O D U LU L UI
Competenţe CP6. Evaluarea şi asigurarea calităţii confecţiilor textile și din piele în relaţie cu procesele
profesionale tehnologice asociate.
 Descrierea procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază necesare pentru asigurarea
calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor,
tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii
construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea
procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi
asigurare a calităţii construcţiilor de model în relaţie cu procesele tehnologice asociate.
 Elaborarea tiparelor de model, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode
specifice proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii construcţiilor de model în relaţie
cu procesele tehnologice asociate.
Competenţe CT1. Realizarea proiectului de an cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor
transversale specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea
acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii
tehnice din domeniu.
CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line etc.),
inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului


Obiectivul general Însuşirea procedeelor de modelare constructivă a produselor vestimentare.
Obiectivele specifice  Să înţeleagă şi să descrie structura modelului nou.
 Să selecteze procedee adecvate pentru elaborarea modelului nou.
 Să formeze un algoritm optim de aplicare a procedeelor de modelare constructivă.
 Să aplice corect procedeele de modelare constructivă.

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului


Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica prelegerilor
T1. Metode de elaborare a construcţiilor noilor modele de produse vestimentare 2 1
cu utilizarea tiparelor de bază.
T2. Modelarea constructivă de tipul I. Procedee de modelare constructivă fără 8 4
modificarea formei produselor vestimentare.
T3. Modelarea constructivă de tipul II. Procedee de modelare constructivă cu 4 1
modificarea siluetei şi plasticii suprafeţelor iniţiale ale elementelor
produselor vestimentare.
T4. Modelarea constructivă de tipul III. Procedee de modelare constructivă cu 6 2
modificarea formei zonei umărului, răscroielii mânecii şi reperului mânecii
clasice aplicate a produselor vestimentare cu sprijin pe umeri.
T5. Modelarea constructivă de tipul IV. Procedee de modelare constructivă cu 10 4
modificarea croielii mânecii şi tipului produsului vestimentar.
Total prelegeri: 30 12
FI Ş A UN IT Ă Ţ II D E CU R S /M O D U LU L UI
Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu cu frecvenţă
frecvenţă redusă
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
LL1. Obţinerea tiparelor de model pentru elementele principale ale produselor 10 2
de îmbrăcăminte pentru bărbaţi.
LL2. Elaborarea construcţiilor de model ale gulerelor, glugilor şi elementelor de 10 4
finisare ale răscroielii gâtului. Proiectarea elementelor decorativ-
funcţionale.
LL3. Obţinerea tiparelor de model pentru elementele principale ale produselor 12 4
de îmbrăcăminte pentru femei.
LL4. Elaborarea tiparelor de model ale mânecii clasice aplicate. 10 4
LL5. Proiectarea produselor de îmbrăcăminte cu mâneca de croială raglan. 10 2
LL6. Proiectarea produselor de îmbrăcăminte cu mâneca de croială chimono. 8 2
Total lucrări de laborator/seminare: 60 18

8. Referinţe bibliografice
Principale 1. Balan, S. Modelarea constructivă a produselor vestimentare. / Manual pentru instituţii
superioare de învăţământ. Chişinău, TEHNICA-INFO, 2001. – 120 pag.
2. Мартынова, А.И. Конструктивное моделирование одежды. M.: Московская
государственная академия лёгкой промышленности, 2002. – 216 стр.
3. Медведева, Т.В., Андреева, Е.Г. Художественное конструирование одежды. М.:
ФОРУМ-Инфра-М, 2005. – 480 стр.
4. Булатова Е.Б., Евсеева М.Н. Издательский центр «Академия», 2003. – 272 стр.
5. Tutunaru, I., Balan, S., Irovan, M. Modelarea constructivă a produselor vestimentare.
Îndrumar metodic pentru realizarea proiectului de an. Tema: „Elaborarea noilor modele de
produse vestimentare”. Chişinău: Secţia de Redactare şi de Editare a UTM, 2009. 47 pag.
6. Тутунару, И.В., Балан, С.И., Ирован, М.Н. Конструктивное моделирование одежды.
Учебно-методическое пособие к курсовому проекту. Тема: „Разработка новых
моделей одежды”. Chişinău: Secţia de Redactare şi de Editare a UTM, 2009. 41 pag.
Suplimentare 7. Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами
САПР. М.: Легпромбытиздат, 1988. – 464 стр.
8. Коблякова Е.Б., Мартынова А.И., Ивлева Г.С. и др. Лабораторный практикум по
конструированию одежды с элементами САПР. М.: Легпромбытиздат, 1992. – 320 стр.

9. Evaluare
Curentă
Proiect de an Examen final
Atestarea 1 Atestarea 2
15% 15% 30% 40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator;
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor de modelare
constructivă.