Sunteți pe pagina 1din 20

Tema: Dinamica productivitații

muncii ca indicator calitativ a


eficienței

Efectuat de: Frunze Valentina


Grupa: BA-161
Productivitatea muncii este o categorie
economică semnificativă care determină
eficiența utilizării resurselor uname în economia
națională la diferite niveluri și în diferite
activitați.
Analiza productivitații muncii începe cu
examinarea generală a modificării productivității
medii anuale a unui salariat și a unui muncitor în
dinamică sau față de nivelul programat.
 Principalele aspecte legate de analiza
productivităţii muncii sunt:
 analiza situaţiei generale a indicatorilor
productivităţii muncii;
 aprecierea nivelului şi dinamicii productivităţii
muncii;
- analiza factorială a productivităţii muncii;
- analiza resurselor de creştere a productivităţii
muncii;
- analiza efectelor economice ale modificării
productivităţii muncii.
Factorii acre influențează productivitatea

muncii sunt:

Factorii tehnici: nivelul tehnic, tehnologic şi

ştiinţific

Factorii economici: - organizarea muncii; -

organizarea producţiei; - calificarea salariaţilor


Factorii psihologici:- adaptarea la con-diţiile de

muncă; - comportamentul lucrătorilor

Factorii sociali:- condiţii de muncă;- condiţii de viaţă;-

responsabiliate;- nivel de cunoştinţe

Factorii structurali- integrarea sectorului de activitate

pe plan mondial.
Progresul calitativ al factorilor de producţie,
ca şi mai buna combinare şi utilizare a acestora,
determină modificarea în timp a nivelurilor
productivităţii, care se ex­primă prin dinamica
acesteia. Dinamica productivităţii, în sensul
creşterii ei, constituie obiectivul producătorilor
pe termen lung.
Factorii ce influențează creșterea calității forței de muncă :
Creșterea caracteristicilor calitative

- calităţi intelectuale - pregătire şcolară


- calităţi de motricitate - pregătire de specialitate
- calităţi senzoriale - calificare
- experienţă profesională
-calităţi generale S
Q N

FM FN FS F
Creșterea caracteristicilor - ataşament faţă de colectiv
cantitative: - experienţă profesională
- vârstă
- vechime în meserie  Remunerarea foței de
 vechime în întreprindere muncă
Creșterea caracteristicilor  Participarea adulților la
afective : instruire și formarea
profesională.
WFi M’
- ataşament faţă de W’Fi N’

întreprindere
WFi

W’Fi

FM FN FS F
De regulă, cu cât ponderea muncitorilor în numărul
totl al personalului din activitatea de bază este mai mare,
cu atât condițiile de organizare a procesului de producție
și capacitatea acestuia sunt mai favorabile.

Este de menționat că ponderea


muncitorilor depinde în mare
măsură de particularitățile
sferei de producție referitoare
la entitatea analizată.
Pentru o apreciere
mai obietivă a asigurării
entității cu resurde umane
este necesar de ținut cont
că abaterea absolută la

categoria de muncitori nu va fi justificată, dacă nu se va


lua în considerație gradul de îndeplinire a programului de
producție. În acest caz apare necesitatea calculării
abaterii relative la categoria de muncitori.
Abaterea absolută și relativă este cu semnul
(+), această situație contribuie la majorarea
nejustificată a consumurilor directe privind
retribuirea muncii în costul producției, ceea ce
este un factor dezavantajos în activitatea entității
analizate.
Abaterea absolută este cu semnul (+) iar
abaterea relativă cu semnul (-), aceasta situație
arată că ritmul de creștere a productivității
muncii depășește ritmul de creștere a numărului
mediu scriptic al muncitorilor. În condițiile
economiei de piață se apreciază pozitiv meritul
entitățiia analizate.
Abaterea absolută cu semnul (-) iar abaterea
relativă cu semnul (+), dacă concordanța dintre
necesitatea entității în muncitori și volumul
producției obținute n-a influențat negativ asupra
îndeplinirii programului de producție, astfel de
situație poate fi justificată.
Abaterea absolută și relativă este cu semnul
(-), această situație arată că entitatea analizată a
comis unele lacune la determinarea necesității
programate în muncitori, ceea ce poate influența
negativ asupra programului de producție și asupra
reducerii aportului proprie al colectivului de
muncă la îndeplinirea acestui program.
Structura personalului se examinează din
diferite puncte de vedere, și anume după gen,
vârstă, vecjime în muncă, profesie, gradul de
calificare etc.
Există mai multe metode de studiu în acest
domeniu, dar cel mai frecvent se examinează
următoarele:
Vechimea în muncă calculatădupă media
aritmetică pondertă;
Din activitatea de bază pe categorii, ținînd cont
de particularitățile activității entității analizate de
la momentul înființării și modificarea rezultatelor
obținute în dinamică.
Gradul de calificare a personalului din
activitatea de bază.
Gradul de calificare se evedențiază cu ajutorul
coeficintului calificării medii a muncitorilor și
gradul de complexitate a lucrărilor executate.
În cazul în care se evedențiază reducerea
gradui calificării medii a muncitorilor, acest fapt
se apreciază negativ, deoarece dovedește că
activitatea de producție desfășurată pe parcursul
anului de gestiune putea fi afectată din punct de
vedere calitativ, ca urmare a unor consecințe
negative de nerespectare a acestui indicator
relativ.
Din compararea coeficientului calificării medii a muncitorilor

(Km) și gradul de complexitate a lucrărilor executate (Kt) rezultă

modul de utilizare a forței de muncă calificată:

Kt>Km
 când există lucrări de categorii superioare efectuate de

muncitori cu calificare inferioară;

Kt<Km
 când există lucrări de categorie inferioară efectuate de

muncitori cu calificare superioară;

Kt=Km
 cind există concordanța deplină între complexitatea

lucrărilor și calificarea muncitorilor.