Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic ,,M.

Sturdza’’ Avizat,
Profilul: Tehnic Director,
Domeniul de pregătire de bază - ELECTROMECANICĂ
Calificarea profesională: T.I.B.AVIOANE
Modulul: M II – TEHNOLOGIA LUCRĂRILOR MECANICE
Nr de ore/an: 102 ore/an din care: T: 68 ore LT: - IP: 34 ore
Nr. ore/săptămână: 3 din care: T: 2 ore LT: - IP: - 1 oră
Clasa: IX B, învățământ zi Avizat,
Profesor: ing.Sorea Magda,Ing.Irimia Alexandru Ionut Şef catedră,
Plan de învăţământ aprobat prin O.M.E.N.C.S.: nr. 3915 din 18.05.2017,anexa 1
Programa aprobata prin O.M.E.N.C.S.:Anexa nr. 1 la OMENCS nr. 4457 din 05.07.2016
SPP – Mecanic aprobat prin: Anexa 4 la OMENCŞ nr. 4121 din 13.06.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An scolar 2020-2021
URÎ 2: Efectuarea operaţiilor de prelucrare mecanică
Rezultate ale învăţării
Nr. Competenţe specifice
Nr. ore Săptămâna Obs.
crt Conţinuturi
L L
. Cunoştinţe Abilităţi Atitudini T IP T IP
T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Organizarea claselor, Participă la discuţii pe un document
laboratoarelor, locurilor simplu-să cunoască instrucțiunile și Întocmi
de muncă S1
normele de protecția muncii S1 rea fișei
Evaluare cunoștințe 2 - 1 colectiv
specifice laboratoarelor regulamente
de securitate și e de ssm
de ordine interioară, NTSM
sănătate în muncă
2 2.1.1. Ergonomia 2.2.1. Amenajarea zonei 2.3.1. Colaborarea cu Ergonomia atelierului de lăcătuşărie 2 1 S2 S2
atelierului de de lucru cu mijloace de membrii echipei de 1.1. Organizarea zonei de lucru
lăcătuşărie muncă, resurse, piese. lucru, în scopul 1.2. Organizarea ergonomică a locului
dotarea atelierului de 2.2.42.Comunicarea / îndeplinirii sarcinilor de muncă
lăcătuşărie; Raportarea rezultatelor de la locul de muncă. 1.3. Factorii de microclimat
- cerinţe ergonomice activităţilor profesionale 2.3.6. Demonstrarea
de organizare a desfăşurate spiritului creativ în
argumentarea soluțiilor
1
locului de muncă; tehnice abordate.
- norme generale de
sănătate și securitate
în muncă;
- norme generale
de protecţie a
mediului.
Evaluare
3 2.1.2. 2.2.2. Alegerea 2.3.2. Grad de 2.Materiale şi semifabricate necesare 8 4 S3 S3
Materiale şi materialelor şi autonomie restrâns în executării pieselor prin operaţii de
semifabricate semifabricatelor necesare executarea operațiilor lăcătuşărie.
necesare executării executării pieselor prin tehnologice sub 2.1. Proprietăţi fizico-chimice, mecanice S4 S4
pieselor prin operaţii de lăcătuşărie în supraveghere. şi tehnologice ale materialelor metalice.
operaţii de funcţie de simbolurile şi 2.3.3.Asumarea, în 2.2. Aliaje feroase S5 S5
lăcătuşărie. proprietăţile lor fizico- cadrul echipei de la 2.2.1. Oţeluri: clasificare, simbolizare.
- proprietăţile chimice şi tehnologice. locul de muncă, a 2.2.2. Fonte: clasificare simbolizare.
fizice, mecanice și 2.2.3. Alegerea responsabilităţii pentru 2.3. Tratamente termice aplicate S6 S6
tehnologice ale materialelor pentru sarcina primită. oţelurilor şi fontelor: recoacere, călire şi
materialelor refolosirea lor în urma revenire.
reciclării acestora. 2.4. Materiale şi aliaje neferoase
metalice;
2.2.4. Decodificarea 2.4.1. Cuprul şi aliajele sale: proprietăţi,
- aliaje feroase: simbolurilor standardizate simboluri şi domenii de utilizare.
oţeluri şi fonte; ale materialelor utilizate 2.4.2. Aluminiul şi aliajele sale:
- tratamente la executarea operaţiilor proprietăţi, simboluri şi domenii de
termice aplicate de lăcătuşerie. utilizare.
otelurilor și 2.2.6. Utilizarea corectă în 2.5. Semifabricate: tipuri, modalităţi de
fontelor: recoacere, comunicare a reciclare şi refolosire a materialelor.
călire, revenire; vocabularului comun şi a
- metale şi aliaje acelui de specialitate.
neferoase: cuprul şi
aliajele sale,
aluminiul şi aliajele
sale;
- semifabricate:
table, platbande,
bare, profile, ţevi,
2
sârme.
Evaluare
4 2.1.3. Semnificaţiile 2.2.4. Decodificarea 2.3.1. Colaborarea cu Semnificaţiile documentaţiei 4
documentaţiei simbolurilor standardizate membrii echipei de tehnologice utilizată la prelucrările
tehnologice utilizată ale materialelor utilizate lucru, în scopul mecanice.
la prelucrările la executarea operaţiilor îndeplinirii sarcinilor 3.1. Decodificarea simbolurilor
mecanice. de lăcătuşerie. de la locul de muncă. standardizate ale materialelor utilizate la
(fişa tehnologică) 2.2.5. Utilizarea 2.3.3.Asumarea, în executarea operaţiilor de lăcătuşărie.
documentaţiei tehnice cadrul echipei de la 3.2. Fişe tehnologice şi planuri de
pentru executarea locul de muncă, a operaţii ale produselor realizate în S7
S7
operaţiilor de lăcătuşărie responsabilităţii pentru atelierul de lăcătuşărie (întocmirea fişei S8
2 S8
generală. sarcina primită. tehnologice după desenul de execuţie al
2.2.39.Întocmirea fişei 2.3.7.Asumarea la piesei, informaţiile tehnologice la
tehnologice în vederea locul de muncă a nivelul operaţiei).
executării operaţiilor în calităţii lucrărilor /
atelierul de lăcătuşărie. sarcinilor încredinţate.
2.2.42.Comunicarea /
Raportarea rezultatelor
activităţilor profesionale
Evaluare desfăşurate
5 2.1.4. Interpretarea 2.2.6. Utilizarea corectă în 2.3.3.Asumarea, în Interpretarea abaterilor dimensionale 2 S9
abaterilor comunicare a cadrul echipei de la şi de formă ale pieselor:
dimensionale şi de vocabularului comun şi a locul de muncă, a 4.1. Calculul dimensiunilor maxime şi
formă ale pieselor: acelui de specialitate. responsabilităţii pentru minime ale pieselor.
2.2.7. Efectuarea calcului sarcina primită. 4.2. Toleranţe.
S9
dimensiunilor maxime şi 2.3.6.Demonstrarea 4.3. Dimensiuni liniare şi dimensiuni
minime ale pieselor, spiritului creativ în unghiulare. 1
conform desenelor de argumentarea soluțiilor 4.4. Abateri de la planitate.
execuţie. tehnice abordate. 4.5. Abateri de la rectilinitate.
2.2.42.Comunicarea / 2.3.7. Asumarea la 4.6. Abateri de la circularitate.
Raportarea rezultatelor locul de muncă a
Evaluare activităţilor profesionale calităţii lucrărilor /
desfăşurate sarcinilor încredinţate.
6 2.1.5. Mijloace de 2.2.6. Utilizarea corectă în 2.3.3.Asumarea, în Mijloace de măsurat şi verificat 4 2 S10
măsurat şi verificat comunicare a cadrul echipei de la mărimi fizice geometrice S10
mărimi fizice vocabularului comun şi a locul de muncă, a 5.1. Măsuri pentru lungimi (rigle, cale,
acelui de specialitate. responsabilităţii pentru calibre). S11
geometrice( șublere
3
, micrometre, 2.2.8. Realizarea sarcina primită. 5.2. Instrumente de măsurat şi verificat S11
echere, rigle de controlului 2.3.4. Asumarea lungimi: şublere şi micrometre.
control) semifabricatelor prin iniţiativei în rezolvarea 5.3. Mijloace de măsurat şi verificat
verificarea dimensiunilor unor probleme. unghiuri: rigla de verificat, echere,
şi a calităţii suprafeţelor şi 2.3.7. Asumarea la raportoare.
a planităţii lor, utilizând locul de muncă a 5.4. Mijloace de măsurat şi verificat
mijloace de măsurat şi calităţii lucrărilor / suprafeţe: rigle, nivele, comparatoare.
verificat mărimile fizice sarcinilor încredinţate.
geometrice.
2.2.42.Comunicarea /
Raportarea rezultatelor
Evaluare activităţilor profesionale
desfăşurate
7 2.1.6. Operaţii de 2.2.6. Utilizarea corectă în 2.3.3.Asumarea, în Operaţii de lăcătuşărie pregătitoare 6
lăcătuşărie comunicare a cadrul echipei de la aplicate semifabricatelor.
pregătitoare vocabularului comun şi a locul de muncă, a 6.1. Curăţarea manuală
aplicate acelui de specialitate. responsabilităţii pentru 6.2. Îndreptarea manuală
semifabricatelor. 2.2.9. Executarea sarcina primită. 6.3. Trasarea
(curăţare manuală, operaţiilor de lăcătuşărie 2.3.4. Asumarea (SDV-uri, tehnologii de execuţie,
pregătitoare. iniţiativei în rezolvarea controlul operaţiilor, NSSM) S12 S12
îndreptare manuală,
trasare - SDV-uri, 2.2.10. Realizarea unor probleme.
S13 S13
tehnologii de controlului operaţiilor 2.3.5. Respectarea
pregătitoare de normelor de sănătate şi
execuţie, metode S14 S14
lăcătuşărie. securitate în muncă şi
de control, norme 2.2.42.Comunicarea / de protecţia mediului 3
de securitate şi Raportarea rezultatelor specifice sarcinii de
sănătate în muncă, activităţilor profesionale lucru încredinţate.
protecţia mediului) desfăşurate 2.3.7. Asumarea la
locul de muncă a
calităţii lucrărilor /
sarcinilor încredinţate.
Evaluare
8 2.1.7. Operaţia de 2.2.6. Utilizarea corectă în 2.3.3.Asumarea, în Operaţia de debitare manuală a 4 S15 S15
debitare manuală a comunicare a cadrul echipei de la semifabricatelor
semifabricatelor vocabularului comun şi a locul de muncă, a 7.1. Forfecarea S16
S16
(SDV-uri, acelui de specialitate. responsabilităţii pentru 7.2. Aşchierea
tehnologii de 2.2.11. Executarea sarcina primită. 7.3. Dăltuirea

4
execuţie, metode operaţiei de debitare 2.3.4. Asumarea (SDV-uri folosite la debitarea manuală,
de control, norme manuală a iniţiativei în rezolvarea tehnologii de execuţie, controlul
de securitate şi semifabricatelor. unor probleme. operaţiei de debitare manuală, NSSM)
sănătate în muncă) 2.2.12. Realizarea 2.3.5. Respectarea
controlului calităţii normelor de sănătate şi
operaţiei de debitare securitate în muncă şi
manuală a de protecţia mediului
semifabricatelor prin specifice sarcinii de
verificarea dimensiunilor lucru încredinţate.
pieselor obţinute şi a 2.3.7. Asumarea la 2
calităţii suprafeţei locul de muncă a
debitate. calităţii lucrărilor /
2.2.42.Comunicarea / sarcinilor încredinţate.
Raportarea rezultatelor
Evaluare activităţilor profesionale
desfăşurate
9 2.1.8. Operaţia de 2.2.6. Utilizarea corectă în 2.3.3.Asumarea, în Operaţia de îndoire a semifabricatelor 4 2 S17
îndoire a comunicare a cadrul echipei de la 8.1. Procesul de îndoire (calculul S17
semifabricatelor vocabularului comun şi a locul de muncă, a lungimii semifabricatului necesar S18
Lungimea acelui de specialitate. responsabilităţii pentru obţinerii unei piese prin operaţie de
S18
semifabricatului 2.2.13.Îndoirea tablelor, sarcina primită. îndoire)
necesar obţinerii benzilor, profilelor, 2.3.4. Asumarea 8.2. Îndoirea manuală a tablelor (SDV-
unei piese prin barelor, ţevilor şi a iniţiativei în rezolvarea uri, tehnologii de execuţie)
sârmelor unor probleme. 8.3. Îndoirea manuală a barelor şi
operaţia de îndoire;
2.2.14. Efectuarea 2.3.5. Respectarea profilelor (SDV-uri, tehnologii de
îndoirea manuală a calculului lungimii normelor de sănătate şi execuţie)
tablelor, barelor şi semifabricatului necesar securitate în muncă şi 8.4. Îndoirea manuală a ţevilor (SDV-
profilelor, ţevilor şi obţinerii unei piese prin de protecţia mediului uri, tehnologii de execuţie)
sârmelor operaţia de îndoire. specifice sarcinii de 8.5. Îndoirea manuală a sârmelor (SDV-
(SDV-uri, 2.2.42.Comunicarea / lucru încredinţate. uri, tehnologii de execuţie)
tehnologii de Raportarea rezultatelor 2.3.7. Asumarea la 8.6. Controlul execuţiei operaţiei de
execuţie, metode activităţilor profesionale locul de muncă a îndoire.
de control a desfăşurate calităţii lucrărilor / 8.7. NSSM specifice operaţiei de îndoire
semifabricatelor sarcinilor încredinţate. manuală
prelucrate prin
operaţia de îndoire,
norme de securitate
5
şi sănătate în
muncă)
Evaluare
10 2.1.9. Operaţia de 2.2.15. Alegerea pilelor în 2.3.3.Asumarea, în Operaţia de pilire manuală a 4
pilire manuală a funcţie de forma cadrul echipei de la semifabricatelor
semifabricatelor(cla suprafeţelor de prelucrat locul de muncă, a 9.1. Clasificarea pilelor
sificarea pilelor, şi de materialul responsabilităţii pentru 9.2. Metode şi tehnologii de execuţie a
tehnologii de semifabricatului. sarcina primită. operaţiei de pilire
execuție, metode 2.2.16. Executarea pilirii 2.3.4. Asumarea 9.3. Controlul execuţiei operaţiei de
manuale a suprafeţelor iniţiativei în rezolvarea pilire. S19
de control a S19
2.2.17. Realizarea unor probleme. 9.4. NSSM specifice operaţiei de pilire.
suprafețelor S20
controlului calităţii 2.3.5. Respectarea S20
prelucrate prin 2
suprafeţelor prelucrate normelor de sănătate şi
pilire, norme de prin pilire. securitate în muncă şi
securitate şi 2.2.42.Comunicarea / de protecţia mediului
sănătate în muncă) Raportarea rezultatelor specifice sarcinii de
activităţilor profesionale lucru încredinţate.
desfăşurate 2.3.7. Asumarea la
locul de muncă a
calităţii lucrărilor /
Evaluare. sarcinilor încredinţate.
11 2.1.10.Operaţia de 2.2.18. Curăţarea de 2.3.3.Asumarea, în Operaţia de polizare 4 2 S21
polizare verificare bavuri şi impurităţi a cadrul echipei de la 10.1.Tipuri de polizoare S21
suprafeţelor şi muchiilor locul de muncă, a 10.2. Metode de verificare şi de montare S22
şi montare a
pietrelor de polizor, semifabricatelor prin responsabilităţii pentru a pietrelor de polizor.
S22
tehnologia de operaţia de polizare. sarcina primită. 10.3. Tehnologia de execuţie a operaţiei
2.2.19. Realizarea 2.3.4. Asumarea de polizare
execuţie, norme de
controlului suprafeţelor şi iniţiativei în rezolvarea 10.4. Controlul operaţiei de polizare
securitate şi a dimensiunilor obţinute unor probleme. 10.5. NSSM specifice polizării pieselor
sănătate în muncă) prin prelucrarea de 2.3.5. Respectarea
polizare. normelor de sănătate şi
2.2.39.Întocmirea fişei securitate în muncă şi
tehnologice în vederea de protecţia mediului
executării operaţiilor în specifice sarcinii de
atelierul de lăcătuşărie. lucru încredinţate.
2.2.42.Comunicarea / 2.3.7. Asumarea la
Raportarea rezultatelor locul de muncă a

6
activităţilor profesionale calităţii lucrărilor /
Evaluare desfăşurate sarcinilor încredinţate.
12 2.1.11.Operaţia de 2.2.20. Alegerea tipului 2.3.3.Asumarea, în Operaţia de executarea a alezajelor 4
executarea a de maşină de găurit în cadrul echipei de la 11.1. Tipuri de burghie
alezajelor - funcţie de suprafaţa de locul de muncă, a 11.2. Tipuri de maşini de găurit
Găurirea (SDV - prelucrat. responsabilităţii pentru 11.3. Metode şi tehnologii de execuţie a
uri, maşini de 2.2.21. Executarea sarcina primită. operaţiei de găurire
găurit, tehnologii operaţiei de găurire 2.3.4. Asumarea 11.4. Tipuri de lamatoare, alezoare,
2.2.22. Executarea iniţiativei în rezolvarea lărgitoare, teşitoare.
de execuţie,
operaţiilor de teşire, unor probleme. 11.5. Tehnologia de execuţie a
metode de control, lărgire, lamare şi alezare a 2.3.5. Respectarea operaţiilor de teşire, lărgire şi adâncire a
cauzele apariţiei găurilor. normelor de sănătate şi găurilor.
rebuturilor, norme 2.2.23. Realizarea securitate în muncă şi 11.6. Controlul alezajelor executate – S23
S23
de securitate şi controlului alezajelor de protecţia mediului măsurarea diametrelor, verificarea S24-
sănătate în muncă) executate prin măsurarea specifice sarcinii de formei, poziţia reciprocă a suprafeţelor 2 S27 S26Pr.
S27
- Prelucrarea diametrelor alezajelor, lucru încredinţate. prelucrate. Com.
găurilor prin verificarea formei şi a 2.3.7. Asumarea la 11.7. NSSM specifice operaţiei de
alezare, teşire, calităţii suprafeţelor locul de muncă a găurire.
lărgire, adâncire prelucrate. calităţii lucrărilor /
(SDV - uri, 2.2.39.Întocmirea fişei sarcinilor încredinţate.
tehnologice în vederea
tehnologii de
executării operaţiilor în
execuţie, metode atelierul de lăcătuşărie.
de control, norme 2.2.42.Comunicarea /
de securitate şi Raportarea rezultatelor
sănătate în muncă) activităţilor profesionale
Evaluare desfăşurate
13 2.1.12. Operaţia de 2.2.24. Executarea prin 2.3.3.Asumarea, în Operaţia de filetare 2 1 S28
filetare filetare manuală de filete cadrul echipei de la 12.1. Elementele geometrice ale filetului S28
- Elementele interioare/exterioare locul de muncă, a 12.2. Tipuri de filete
geometrice ale 2.2.25. Verificarea responsabilităţii pentru exterioare/interioare
filetului, dimensiunilor suprafețelor sarcina primită. 12.3.Tipuri de tarozi / filiere
clasificarea filetelor filetate. 2.3.4. Asumarea 12.4. Tipuri de maşini de filetat
- Filetarea manuală 2.2.39.Întocmirea fişei iniţiativei în rezolvarea 12.5. Tehnologia de execuţie a operaţiei
tehnologice în vederea unor probleme. de filetare
exterioară (SDV- executării operaţiilor în 2.3.5. Respectarea 12.6. Controlul operaţiei de filetare
uri, tehnologie de atelierul de lăcătuşărie. normelor de sănătate şi 12.7. NSSM specifice operaţiei de
execuţie, metode
7
de control, norme 2.2.42.Comunicarea / securitate în muncă şi filetare
de securitate şi Raportarea rezultatelor de protecţia mediului
sănătate în muncă) activităţilor profesionale specifice sarcinii de
- Filetarea manuală desfăşurate lucru încredinţate.
2.3.7. Asumarea la
interioară (SDV-
locul de muncă a
uri, tehnologie de calităţii lucrărilor /
execuţie, metode sarcinilor încredinţate.
de control, norme
de securitate şi
sănătate în muncă)
Evaluare
14 2.1.13. Operaţia de 2.2.26. Executarea 2.3.3.Asumarea, în Operaţia de finisare prin răzuire a 2
finisare prin răzuire operaţiei de răzuire a cadrul echipei de la suprafeţelor
a suprafeţelor suprafeţelor locul de muncă, a 13.1. Tipuri de răzuitoare
(răzuirea SDV-uri, 2.2.27. Realizarea responsabilităţii pentru 13.2. Tehnologia de execuţie a operaţiei
tehnologie de controlului suprafeţelor sarcina primită. de răzuire
execuţie, metode răzuite 2.3.4. Asumarea 13.3. Controlul suprafeţelor răzuite
2.2.39.Întocmirea fişei iniţiativei în rezolvarea 13.4. NSSM specifice operaţie de S29
de control, norme
tehnologice în vederea unor probleme. răzuire
de securitate şi
executării operaţiilor în 2.3.5. Respectarea S29
sănătate în muncă) atelierul de lăcătuşărie. normelor de sănătate şi
1
2.2.42.Comunicarea / securitate în muncă şi
Raportarea rezultatelor de protecţia mediului
activităţilor profesionale specifice sarcinii de
desfăşurate lucru încredinţate.
2.3.7. Asumarea la
locul de muncă a
calităţii lucrărilor /
Evaluare
sarcinilor încredinţate.
15 2.1.14. Operaţie de 2.2.28. Executarea 2.3.3.Asumarea, în Operaţie de finisare prin rodare a 2 1 S30 S30
finisare prin rodare operaţiei de rodare a cadrul echipei de la suprafețelor 14.1. Tipuri de
a suprafețelor suprafeţelor locul de muncă, a pulberi/soluţii de rodat.
(rodarea SDV-uri, 2.2.29. Realizarea responsabilităţii pentru 14.2. Tehnologia de execuţie a operaţiei
tehnologie de controlului suprafeţelor sarcina primită. de rodare
execuţie, metode rodate 2.3.4. Asumarea 14.3. Controlul suprafeţelor rodate.
de control, norme 2.2.39.Întocmirea fişei iniţiativei în rezolvarea 14.4. NSSM specifice operaţiei de

8
de securitate şi tehnologice în vederea unor probleme. rodare
sănătate în muncă) executării operaţiilor în 2.3.5. Respectarea
atelierul de lăcătuşărie. normelor de sănătate şi
2.2.42.Comunicarea / securitate în muncă şi
Raportarea rezultatelor de protecţia mediului
activităţilor profesionale specifice sarcinii de
desfăşurate lucru încredinţate.
2.3.7. Asumarea la
locul de muncă a
Evaluare calităţii lucrărilor /
sarcinilor încredinţate.
16 2.1.15. Operaţia de 2.2.30. Executarea 2.3.3.Asumarea, în Operaţia de finisare prin honuire a 2
finisare prin operaţiei de honuire a cadrul echipei de la suprafeţelor
honuire a suprafeţelor locul de muncă, a 15.1. Tipuri de maşini de honuit
suprafeţelor 2.2.31. Realizarea responsabilităţii pentru 15.2. Tehnologia de execuţie a operaţiei
honuirea SDV-uri, controlului suprafeţelor sarcina primită. de honuire.
tehnologie de honuite 2.3.4. Asumarea 15.3. Controlul suprafeţelor honuite.
execuţie, metode 2.2.39.Întocmirea fişei iniţiativei în rezolvarea 15.4. NSSM specifice operaţiei de
de control, norme tehnologice în vederea unor probleme. honuire. S31
S31
executării operaţiilor în 2.3.5. Respectarea
de securitate şi 1
atelierul de lăcătuşărie. normelor de sănătate şi
sănătate în muncă) 2.2.42.Comunicarea / securitate în muncă şi
Raportarea rezultatelor de protecţia mediului
activităţilor profesionale specifice sarcinii de
desfăşurate lucru încredinţate.
2.3.7. Asumarea la
locul de muncă a
calităţii lucrărilor /
Evaluare
sarcinilor încredinţate.
17 2.1.16. Operaţia de 2.2.32. Alegerea cuţitelor 2.3.3.Asumarea, în Operaţia de prelucrare prin strunjire 2 1 S32 S32
prelucrare prin de strung în funcţie de cadrul echipei de la pe suprafeţe interioare şi exterioare
strunjire pe suprafeţele d eprelucrat locul de muncă, a 16.1. Clasificarea cuţitelor de strung în
suprafeţe interioare 2.2.33. Executarea responsabilităţii pentru funcţie de suprafaţa de prelucrat
şi exterioare operaţiei de strunjire pe sarcina primită. 16.2. Tehnologia de prindere a pieselor /
(adaos de suprafeţele interioare şi 2.3.4. Asumarea sculelor pe strung
prelucrare, tipuri de exterioare. iniţiativei în rezolvarea 16.3. Tehnologia de execuţie a operaţiei
aşchii, scule 2.2.34. Realizarea unor probleme. de prelucrare prin strunjire

9
așchietoare, mişcări controlului suprafeţelor 2.3.5. Respectarea 16.4. Controlul suprafeţelor strunjite.
necesare la strunjite. normelor de sănătate şi 16.5. NSSM specifice operaţiei de
aşchiere, regim de 2.2.39.Întocmirea fişei securitate în muncă şi strunjire
aşchiere) tehnologice în vederea de protecţia mediului
executării operaţiilor în specifice sarcinii de
atelierul de lăcătuşărie. lucru încredinţate.
2.2.42.Comunicarea / 2.3.7. Asumarea la
Raportarea rezultatelor locul de muncă a
activităţilor profesionale calităţii lucrărilor /
Evaluare desfăşurate sarcinilor încredinţate.
18 2.1.17. Operaţia de 2.2.35. Alegerea tipului 2.3.3.Asumarea, în Operaţia de prelucrare prin frezare a 2
prelucrare prin de freză în funcţie de cadrul echipei de la suprafeţelor
frezare a suprafeţele de frezat locul de muncă, a 17.1. Tipuri de freză în funcţie de
suprafeţelor 2.2.36. Executarea responsabilităţii pentru suprafeţele de frezat
S33
Frezarea (SDV-uri, operaţiei de frezare a sarcina primită. 17.2. Maşini de frezat
tehnologie de suprafeţelor 2.3.4. Asumarea 17.3. Tehnologia de execuţie a operaţiei S33
execuţie, metode 2.2.37. Realizarea iniţiativei în rezolvarea de frezare
de control, norme controlului suprafeţelor unor probleme. 17.4. Controlul suprafeţelor frezate.
frezate 2.3.5. Respectarea 17.5. NSSM specifice operaţiei de
de securitate şi 1
2.2.39.Întocmirea fişei normelor de sănătate şi frezare
sănătate în muncă) tehnologice în vederea securitate în muncă şi
executării operaţiilor în de protecţia mediului
atelierul de lăcătuşărie. specifice sarcinii de
2.2.42.Comunicarea / lucru încredinţate.
Raportarea rezultatelor 2.3.7. Asumarea la
activităţilor profesionale locul de muncă a
desfăşurate calităţii lucrărilor /
Evaluare
sarcinilor încredinţate.
19 2.1.18.Operaţii de 2.2.38. Analizarea 2.3.3.Asumarea, în Operaţii de prelucrare prin 2 1 S34 S34
prelucrare prin particularităţilor cadrul echipei de la deformare plastică
deformare plastică operaţiilor de prelucrare locul de muncă, a 18.1. Definirea operaţiei de forjare
Forjarea (SDV-uri, prin deformare plastică. responsabilităţii pentru 18.2. Definirea operaţiei de laminare
tehnologie de 2.2.39.Întocmirea fişei sarcina primită. 18.3. Definirea operaţiei de ştanţare
execuţie, metode tehnologice în vederea 2.3.4. Asumarea 18.4. Definirea operaţiei de matriţare
de control, norme executării operaţiilor în iniţiativei în rezolvarea 18.5. Domenii de utilizare,
atelierul de lăcătuşărie. unor probleme. particularitățile fiecărei operaţii
de securitate şi
2.2.42.Comunicarea / 2.3.5. Respectarea 18.6. Utilaje specifice
10
sănătate în muncă) Raportarea rezultatelor normelor de sănătate şi 18.7. NSSM specifice operaţiilor de
activităţilor profesionale securitate în muncă şi deformare plastică
desfăşurate de protecţia mediului
specifice sarcinii de
lucru încredinţate.
2.3.7. Asumarea la
locul de muncă a
calităţii lucrărilor /
Evaluare sarcinilor încredinţate.
20 2.1.19.Deşeuri 2.2.40.Eliminarea corectă 2.3.3.Asumarea, în Deşeuri rezultate în urma 2
rezultate în urma a deşeurilor rezultate în cadrul echipei de la prelucrărilor mecanice
prelucrărilor urma operaţiilor de locul de muncă, a 19.1. Tehnici de colectare şi eliminare a
mecanice prelucrare mecanică. responsabilităţii pentru deşeurilor rezultate în urma prelucrărilor
Selectarea 2.2.42.Comunicarea / sarcina primită.
deșeurilor Raportarea rezultatelor 2.3.4. Asumarea
activităţilor profesionale iniţiativei în rezolvarea
desfăşurate unor probleme.
2.3.5. Respectarea
normelor de sănătate şi S35
S35
securitate în muncă şi
1
de protecţia mediului
specifice sarcinii de
lucru încredinţate.
2.3.7. Asumarea la
locul de muncă a
calităţii lucrărilor /
sarcinilor încredinţate.
2.3.8. Păstrarea,
reciclarea şi
Evaluare monitorizarea
mediului înconjurător.
21 1.2.20.Legislaţia 2.2.41.Aplicarea 2.3.3.Asumarea, în Legislaţia privind normele de 2 1
privind normele de legislaţiei privind cadrul echipei de la securitatea şi sănătatea personalului S36 S36
securitatea şi securitatea şi sănătatea locul de muncă, a în atelierul de prelucrări mecanice
sănătatea personalului din atelierul responsabilităţii pentru 20.1. NSSM
personalului în de prelucrări mecanice. sarcina primită. 20.2. Normative de mediu
atelierul de 2.2.42.Comunicarea / 2.3.5. Respectarea 20.3. Modalităţi de avertizare a

11
prelucrări mecanice Raportarea rezultatelor normelor de sănătate şi pericolelor la locul de muncă (semnale
activităţilor profesionale securitate în muncă şi vizuale, indicatoare, culori de securitate)
desfăşurate de protecţia mediului
specifice sarcinii de
lucru încredinţate.
2.3.7. Asumarea la
locul de muncă a
calităţii lucrărilor /
sarcinilor încredinţate.

Evaluare
22 Recapitularea finală Evaluare finală 2 S37
S37
Incheierea situației școlare 1

23 TOTAL 68 34
24 TOTAL GENARAL 102

Intocmit:Prof.Sorea Magda

12