Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul(a)..................................................................................................cu domiciliul in

Localitatea................................................................................................................................................

Judetul (sectorul).....................................................................................................................................

Nr.........,Bl...........,et............,ap.........,declar pe propria raspundere ca nu sunt inscris(a) in cazierul


judiciar si voi completa dosarul de concurs cu originalul documentului cel mai tarziu pana la data
desfasurarii probei scrise/probei practice a concursului sub sanctiunea neparticiparii la concurs.

Data , Semnatura,