Sunteți pe pagina 1din 95

328

Aria curriculară : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE (**)


Disciplina: Matematică
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie Programa -
Învăţământ preuniversitar
şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Învăţământ universitar Disciplina pentru
Post/Catedră
de lungă de scurtă examenul naţional de
(Disciplina principală PROFILUL / Nr.
Nivel durată durată definitivare în
de încadrare) DOMENIUL crt. Specializarea învăţământ
1. Matematică x
2. Matematică*** x
3. Matematică (în limbi străine) x
4. Matematici pure x
5. Matematică - Mecanică x
6. Matematică - Fizică x
7. Matematică - Informatică x
Învăţământ 8. Matematici aplicate x
liceal / 9. Matematici aplicate (în limbi străine) x
MATEMATICĂ MATEMATICĂ
Învăţământ 10. Matematică - Studii avansate x (programa pentru concurs
profesional/ 11. Matematică economică x aprobată prin ordinul
Matematică
Învăţământ 12. Geometrie x ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620
gimnazial 13. Informatică (absolvenţi ai promoţiilor anterioare anului 1993) x
/ 2010)
14. Cercetări operaţionale x
15. Didactica matematicii*** x /
16. Matematici financiare, analiza matematica și modelare matematică*** x
17. Calcul stocastic, statistica aplicată şi optimizare*** x MATEMATICĂ
18. Sisteme dinamice, geometrie și optimizari*** x (SPECIALITATE ŞI
FIZICĂ 19. Fizică - Matematică x DIDACTICA
ŞTIINŢE APLICATE 20. Inginerie matematică x SPECIALITĂŢII),
21. Matematică x ELEMENTE DE
Învăţământ 22. Matematică (în limbi străine) x PEDAGOGIE ŞI
profesional/ MATEMATICĂ 23. Matematici pure x PSIHOLOGIE
Învăţământ 24. Matematică - Mecanică x (programele pentru examenul
Matematică naţional de definitivare în
gimnazial 25. Matematică - Fizică x învăţământ aprobate prin
MATEMATICĂ– FIZICĂ 26. Matematică - Fizică x ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
Învăţământ 2015)
liceal / MATEMATICĂ 27. Matematică - Fizică x
Învăţământ
Matematică – Fizică (*)
profesional/
Învăţământ FIZICĂ 28. Fizică - Matematică x
gimnazial
Învăţământ MATEMATICĂ 29. Matematică - Fizică x
profesional/
Matematică – Fizică (*)
Învăţământ MATEMATICĂ – FIZICĂ 30. Matematică - Fizică x
gimnazial
(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(***)Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe de
conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/ cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de a
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu
prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
329
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie
Învăţământ preuniversitar şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa -
Post/Catedră Domeniul pentru probă de concurs/
Nivelul de studii Studii Disciplina pentru examenul
(Disciplina Domeniul studiile Nr.
naţional de definitivare în
Nivel universitare
principală fundamental universitare de crt.
Specializarea de licenţă învăţământ
de încadrare) licenţă
ŞTIINŢE 31. Matematică x MATEMATICĂ
EXACTE / (programa pentru concurs aprobată prin
32. Matematici aplicate x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
MATEMATICĂ MATEMATICĂ tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
ŞI ŞTIINŢE 33. Matematică informatică x
ALE NATURII /

Învăţământ MATEMATICĂ
profesional/ Matematică (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ DIDACTICA
gimnazial ŞTIINŢE SPECIALITĂŢII),
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI 34. Matematică şi informatică aplicată în inginerie x ELEMENTE DE
INGINEREŞTI PEDAGOGIE ŞI
APLICATE
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

(**)Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal obligatoriu pot fi încadraţi, pe perioadă
determinată, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus.
330
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la Programa -
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Specializarea din Domeniul Nivelul de studii Disciplina pentru
Post/Catedră Domeniul pentru Studii
cadrul domeniului de licenţă /
(Disciplina studiile universitare examenul naţional de
Nivel Domeniul fundamental pentru studiile Domeniul de studii
principală universitare de de masterat/ definitivare în
universitare de universitare de Programul de studiu de master acreditat
de încadrare) licenţă master învăţământ
licenţă master
1. Algebră
2. Algebră şi geometrie
3. Analiză matematică
4. Analiză reală şi complexă
5. Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi
stocastice
6. Analysis and modelisation through differential and
stochastic equations
7. Calculul ştiinţific şi ingineria programării
8. Criptografie şi teoria codurilor
9. Geometrie
10. Logică şi specificaţii formale
11. Logics and formal specifications
12. Master de cercetare în matematică
13. Matematică
14. Matematică aplicată MATEMATICĂ
15. Matematică aplicată în informatică (programa pentru concurs
16. Matematică didactică aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
17. Matematică didactică şi cercetare cercetării, tineretului şi
18. Matematici aplicate sportului nr. 5620 / 2010)
19. Matematici avansate
20. Matematică computaţională
1. Matematică /
Învăţământ 21. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice
liceal/ ŞTIINŢE EXACTE / 22. Matematici financiare
2. Matematici MATEMATICĂ
Învăţământ MATEMATICA ŞI 23. Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi (SPECIALITATE ŞI
Matematică MATEMATICĂ aplicate MATEMATICĂ x
profesional/ ŞTIINŢE ALE biostatistică DIDACTICA
Învăţământ NATURII 24. Matematică informatică aplicată SPECIALITĂŢII),
3. Matematică
gimnazial 25. Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor
informatică ELEMENTE DE
26. Modelare interdisciplinară PEDAGOGIE ŞI
27. Modele matematice în mecanică şi astronomie PSIHOLOGIE
28. Modele matematice şi statistică aplicată (programele pentru examenul
29. Modele matematice şi sisteme informatice în naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
domeniul financiar - bancar ordinul ministrului educaţiei
30. Modelare matematică în cercetare şi didactică şi cercetării ştiinţifice nr.
31. Modelare şi tehnologii informatice 5558 / 2015)
32. Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa
materialelor
33. Modelare matematică în finanţe şi analiza economică
34. Modele de decizie risc şi prognoză
35. Sisteme dinamice, optimale și modele economico-
financiare
36. Statistică aplicată şi informatică
37. Structuri matematice fundamentale
38. Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii
39. Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră,
geometrie şi topologie
40. Fundamental structures and applications to algebra,
geometry and topology
41. Teoria riscurilor şi aplicaţii
42. Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză)
331
1. Algebră
2. Algebră şi geometrie
3. Analiză matematică
4. Analiză reală şi complexă
5. Analiză şi modelare prin ecuaţii diferenţiale şi
stocastice
6. Analysis and modelisation through differential and
stochastic equations
7. Calculul ştiinţific şi ingineria programării
8. Criptografie şi teoria codurilor
9. Geometrie
10. Logică şi specificaţii formale
11. Logics and formal specifications
12. Master de cercetare în matematică
13. Matematică
14. Matematică aplicată MATEMATICĂ
15. Matematică aplicată în informatică (programa pentru concurs
16. Matematică didactică aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
17. Matematică didactică şi cercetare cercetării, tineretului şi
18. Matematici aplicate sportului nr. 5620 / 2010)
19. Matematici avansate
20. Matematică computaţională /
Învăţământ 21. Matematici computaţionale şi tehnologii informatice
liceal/ Matematică şi 22. Matematici financiare
ŞTIINŢE MATEMATICĂ
Învăţământ ŞTIINŢE informatică 23. Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi (SPECIALITATE ŞI
Matematică INGINEREŞTI MATEMATICĂ x
profesional/ INGINEREŞTI aplicată în biostatistică DIDACTICA
APLICATE
Învăţământ inginerie 24. Matematică informatică aplicată SPECIALITĂŢII),
gimnazial 25. Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor ELEMENTE DE
26. Modelare interdisciplinară PEDAGOGIE ŞI
27. Modele matematice în mecanică şi astronomie PSIHOLOGIE
28. Modele matematice şi statistică aplicată (programele pentru examenul
29. Modele matematice şi sisteme informatice în naţional de definitivare în
domeniul financiar - bancar învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei
30. Modelare matematică în cercetare şi didactică şi cercetării ştiinţifice nr.
31. Modelare şi tehnologii informatice 5558 / 2015)
32. Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa
materialelor
33. Modelare matematică în finanţe şi analiza economică
34. Modele de decizie risc şi prognoză
35. Sisteme dinamice, optimale și modele economico-
financiare
36. Statistică aplicată şi informatică
37. Structuri matematice fundamentale
38. Structuri matematice fundamentale şi aplicaţii
39. Structuri fundamentale cu aplicaţii în algebră,
geometrie şi topologie
40. Fundamental structures and applications to algebra,
geometry and topology
41. Teoria riscurilor şi aplicaţii
42. Teoria riscurilor şi aplicaţii (în limba engleză)
332
MATEMATICĂ
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)

ŞTIINŢE EXACTE 1. Matematică /


Învăţământ
liceal/ / ŞTIINŢE
EXACTE / 2. Matematici ŞTIINŢE MATEMATICĂ
Învăţământ (SPECIALITATE ŞI
Matematică MATEMATICA MATEMATICĂ aplicate INGINEREŞTI Sisteme dinamice, optimale și modele economico- x
profesional/ DIDACTICA
APLICATE financiare
Învăţământ ŞI ŞTIINŢE ALE 3. Matematică SPECIALITĂŢII),
gimnazial NATURII informatică ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
MATEMATICĂ
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)

/
Învăţământ
liceal/ Matematică şi
ŞTIINŢE ŞTIINŢE MATEMATICĂ
Învăţământ ŞTIINŢE informatică Sisteme dinamice, optimale și modele economico- (SPECIALITATE ŞI
Matematică INGINEREŞTI INGINEREŞTI x
profesional/ INGINEREŞTI aplicată în financiare DIDACTICA
APLICATE APLICATE
Învăţământ inginerie SPECIALITĂŢII),
gimnazial ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
333
Aria curriculară: TEHNOLOGII (**)
Disciplinele: Informatică; Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; Tehnologii asistate de calculator
Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaţiilor;Tehnologia informaţiilor şi comunicării
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în Programa -
Învăţământ preuniversitar
învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Disciplina pentru examenul
Post/Catedră Învăţământ universitar de de
Nr. crt. naţional de definitivare în
Nivel (Disciplina principală de încadrare) PROFILUL / DOMENIUL Specializarea lungă durată scurtă durată
învăţământ
1. Informatică* x
2. Informatică economică x
3. Informatică – tehnologia informaţiei şi comunicării* x
4. Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x
5. Informatică – tehnologii asistate de calculator* x
6. Informatică – tehnologii asistate pe calculator* x
7. Informatică aplicată* x
8. Informatică – tehnologia informaţiei* x
Proba practică
9. Informatică aplicată şi programare* x
+
10. Roboţi industriali x
Proba scrisă:
11. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x
INFORMATICĂ
12. Automatică şi calculatoare x
INFORMATICĂ
13. Tehnologia informaţiei x ŞI TEHNOLOGIA
14. Tehnologie informatică x INFORMAŢIEI
15. Automatizări şi tehnică de calcul x (programa pentru concurs
1) Informatică 16. Inginerie electrică şi calculatoare x aprobată prin ordinul
17. Informatică didactică* x ministrului educaţiei,
2) Informatică - Tehnologia 18. Informatică medicală x cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
informaţiei şi a comunicaţiilor 19. Informatică distribuită* x
20. Proinfo* x /
Învăţământ 21. Specinfo* x INFORMATICĂ
liceal 22. Tehnologia informaţiei şi calculatoare* x ŞI TEHNOLOGIA
3) Tehnologia informaţiei şi a 23. Matematică – Informatică x
comunicaţiilor INFORMAŢIEI
24. Informatică x
MATEMATICĂ
25. Maşini de calcul x
(SPECIALITATE ŞI
4) Tehnologia informaţiei şi a 26. Cercetări operaţionale x DIDACTICA
comunicaţiilor – Procesarea 27. Informatică economică x SPECIALITĂŢII),
computerizată a imaginii 28. Informatică managerială x ELEMENTE DE
29. Cibernetică şi informatică economică x PEDAGOGIE ŞI
30. Informatică şi contabilitate x PSIHOLOGIE
31. Cibernetică şi previziune economică x (programele pentru examenul
32. Contabilitate şi informatică de gestiune x naţional de definitivare în
33. Econometrie informatică x învăţământ aprobate prin
ECONOMIC ordinul ministrului educaţiei şi
34. Cibernetică x
35. Finanţe, contabilitate, informatică x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
36. Finanţe, contabilitate şi informatică x
37. Planificare şi cibernetică economică x
38. Cibernetică economică x
39. Statistică social-economică x
40. Statistică şi previziune economică x
ŞTIINŢE ECONOMICE 41. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x
AUTOMATIZAREA CONDUCERII
42. Automatizarea conducerii actiunilor de lupta ale armelor (aparare antiaeriană) x
TRUPELOR
334
43. Calculatoare x
44. Calculatoare (în limbi străine) x
45. Automatică x
46. Automatică şi informatică industrială x
ŞTIINŢA
47. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
SISTEMELOR ŞI A 48. Automatică şi calculatoare x
CALCULATOARELOR/ 49. Automatică şi informatică economică x
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A
50. Informatică aplicată x
CALCULATOARELOR
51. Informatică tehnică x
52. Sisteme cu microprocesoare x
53. Automatică şi informatică aplicată x
54. Artă vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator* x
55. Inginerie electrică şi calculatoare x
1) Informatică 56. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
57. Automatizări şi calculatoare x
2) Informatică - Tehnologia informaţiei ELECTRIC / 58. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x
şi a comunicaţiilor INGINERIE ELECTRICĂ 59. Automatizări x
60. Automatică x
Învăţământ liceal 61. Automatică şi informatică industrială x
3) Tehnologia informaţiei şi a
62. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
comunicaţiilor
63. Roboţi industriali x Proba practică
4) Tehnologia informaţiei şi a MECANICĂ 64. Mecatronică x +
comunicaţiilor – Procesarea 65. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x
Proba scrisă:
computerizată a imaginii
66. Mecatronică x
INFORMATICĂ
MECATRONICĂ
67. Roboţi industriali x ŞI TEHNOLOGIA
ELECTROMECANICĂ 68. Roboţi industriali x INFORMAŢIEI
MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE 69. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ŞTIINŢA 70. Tehnologie informatică x
ministrului educaţiei,
71. Informatică x cercetării, tineretului şi
SISTEMELOR ŞI A
CALCULATOARELOR / 72. Informatică aplicată x sportului nr. 5620 / 2010)
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE 73. Tehnică de calcul x
CALCUL
/
74. Informatică tehnică x
INGINERIE MECANICĂ 75. Mecatronică x
INFORMATICĂ
ŞTIINŢE APLICATE 76. Informatică industrială x ŞI TEHNOLOGIA
77. Fizică informatică x INFORMAŢIEI
FIZICĂ
78. Fizică - Informatică x (SPECIALITATE ŞI
1) Tehnologia informaţiei şi a 79. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x DIDACTICA
comunicaţiilor 80. Tehnologia informaţiei şi comunicării* x SPECIALITĂŢII),
INFORMATICĂ
Învăţământ liceal 2) Tehnologia informaţiei şi a 81. Sisteme informatice contabile * x
comunicaţiilor – Procesarea
ELEMENTE DE
82. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x
computerizată a imaginii ECONOMIC 83. Sisteme informaţionale pentru afaceri* x PEDAGOGIE ŞI
84. Informatică* x PSIHOLOGIE
85. Informatică economică x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
86. Informatică - tehnologia informaţiei şi comunicării* x
învăţământ aprobate prin
87. Informatică - tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x ordinul ministrului educaţiei şi
88. Informatică - tehnologii asistate de calculator* x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
89. Informatică - tehnologii asistate pe calculator* x 2015)
90. Informatică aplicată* x
91. Informatică - tehnologia informaţiei* x
92. Informatică aplicată şi programare* x
93. Roboţi industriali x
94. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x
95. Automatică şi calculatoare x
Învăţământ Tehnologia informaţiei şi a 96. Tehnologia informaţiei x
INFORMATICĂ
profesional comunicaţiilor 97. Tehnologie informatică x
98. Automatizări şi tehnică de calcul x
99. Inginerie electrică şi calculatoare x
100. Informatică didactică* x
101. Informatică medicală x
102. Informatică distribuită* x
103. Proinfo* x
104. Specinfo* x
105. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x
106. Tehnologia informaţiei şi calculatoare* x
107. Tehnologia informaţiei şi comunicării* x
108. Sisteme informatice contabile * x
109. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x
335
110. Matematică – Informatică x
111. Informatică x
MATEMATICĂ
112. Maşini de calcul x
113. Cercetări operaţionale x
114. Informatică economică x
115. Informatică managerială x
116. Cibernetică şi informatică economică x
117. Informatică şi contabilitate x
118. Cibernetică şi previziune economică x
119. Contabilitate şi informatică de gestiune x
120. Econometrie informatică x
ECONOMIC 121. Cibernetică x
122. Finanţe, contabilitate, informatică x
123. Finanţe, contabilitate şi informatică x
124. Planificare şi cibernetică economică x
125. Cibernetică economică x
Proba practică
126. Statistică social-economică x +
127. Statistică şi previziune economică x Proba scrisă:
128. Sisteme informaţionale pentru afaceri* x INFORMATICĂ
ŞTIINŢE ECONOMICE 129. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x
ŞI TEHNOLOGIA
130. Calculatoare x
INFORMAŢIEI
131. Calculatoare (în limbi străine) x
132. Automatică x
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
133. Automatică şi informatică industrială x ministrului educaţiei,
ŞTIINŢA
134. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x cercetării, tineretului şi
SISTEMELOR ŞI A 135. Automatică şi calculatoare x sportului nr. 5620 / 2010)
CALCULATOARELOR/ 136. Automatică şi informatică economică x /
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A Informatică aplicată
CALCULATOARELOR
137. x INFORMATICĂ
Învăţământ Tehnologia informaţiei şi a 138. Informatică tehnică x ŞI TEHNOLOGIA
profesional comunicaţiilor 139. Sisteme cu microprocesoare x INFORMAŢIEI
140. Automatică şi informatică aplicată x
(SPECIALITATE
141. Artă vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator* x
142. Inginerie electrică şi calculatoare x
ŞI DIDACTICA
143. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x SPECIALITĂŢII),
144. Automatizări şi calculatoare x ELEMENTE DE
ELECTRIC / 145. Automatizări x PEDAGOGIE ŞI
INGINERIE ELECTRICĂ 146. Automatică x PSIHOLOGIE
147. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x (programele pentru
examenul naţional de
148. Automatică şi informatică industrială x definitivare în învăţământ
149. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x aprobate prin ordinul
150. Roboţi industriali x ministrului educaţiei şi
MECANICĂ 151. Mecatronică x cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
152. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x
ELECTROMECANICĂ 153. Roboţi industriali x
154. Mecatronică x
MECATRONICĂ
155. Roboţi industriali x
MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE 156. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x
ŞTIINŢA 157. Tehnologie informatică x
SISTEMELOR ŞI A 158. Informatică x
CALCULATOARELOR / 159. Informatică aplicată x
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE 160. Tehnică de calcul x
CALCUL 161. Informatică tehnică x
INGINERIE MECANICĂ 162. Mecatronică x
ŞTIINŢE APLICATE 163. Informatică industrială x
164. Fizică informatică x
FIZICĂ
165. Fizică - Informatică x
AUTOMATIZAREA CONDUCERII
166. Automatizarea conducerii actiunilor de lupta ale armelor (aparare antiaeriană) x
TRUPELOR
336
167. Informatică* x x
168. Informatică economică x x
169. Informatică - tehnologia informaţiei şi comunicării* x x
170. Informatică - tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x x
171. Informatică - tehnologii asistate de calculator* x x
172. Informatică - tehnologii asistate pe calculator* x x
173. Informatică aplicată* x x
174. Informatică - tehnologia informaţiei* x x
175. Informatică aplicată şi programare* x x
176. Roboţi industriali x
177. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x
178. Automatică şi calculatoare x
179. Tehnologia informaţiei x x
INFORMATICĂ 180. Automatizări şi tehnică de calcul x x
181. Inginerie electrică şi calculatoare x
182. Prelucrarea informatică a datelor economice x
183. Tehnologie informatică x x
184. Informatică didactică* x Proba practică
185. Informatică medicală x +
186. Informatică distribuită* x Proba scrisă:
187. Specinfo* x INFORMATICĂ
188. Proinfo* x ŞI TEHNOLOGIA
189. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x INFORMAŢIEI
190. Tehnologia informaţiei şi calculatoare* x (programa pentru concurs
191. Tehnologia informaţiei şi comunicării* x aprobată prin ordinul
192. Sisteme informatice contabile * x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
193. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x
sportului nr. 5620 / 2010)
ECONOMIC 194. Sisteme informaţionale pentru afaceri* x
1. Opţional în domeniul informatică / /
195. Matematică - Informatică x
Tehnologia informaţiei şi a INFORMATICĂ
Învăţământ 196. Informatică x
comunicaţiilor MATEMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA
gimnazial 197. Maşini de calcul x x
198. Cercetări operaţionale x INFORMAŢIEI
2. Informatică şi tehnologia
199. Informatică economică x x (SPECIALITATE
informaţiei şi a comunicaţiilor
200. Informatică managerială x x ŞI DIDACTICA
201. Cibernetică şi informatică economică x x SPECIALITĂŢII),
202. Informatică şi contabilitate x x ELEMENTE DE
203. Cibernetică şi previziune economică x x PEDAGOGIE ŞI
204. Contabilitate şi informatică de gestiune x x PSIHOLOGIE
205. Econometrie informatică x x (programele pentru
206. Cibernetică x x examenul naţional de
ECONOMIC definitivare în învăţământ
207. Finanţe, contabilitate, informatică x x
aprobate prin ordinul
208. Finanţe, contabilitate şi informatică x
ministrului educaţiei şi
209. Planificare şi cibernetică economică x x cercetării ştiinţifice nr. 5558
210. Prelucrarea electronică a informaţiei economice x / 2015)
211. Prelucrarea electronică a informaţiilor economice x
212. Cibernetică economică x
213. Statistică social-economică x
214. Statistică şi previziune economică x
ŞTIINŢE ECONOMICE 215. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x
216. Calculatoare x
217. Calculatoare (în limbi străine) x
218. Automatică x
ŞTIINŢA 219. Automatică şi informatică industrială x
220. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
SISTEMELOR ŞI A 221. Automatică şi calculatoare x
CALCULATOARELOR/ 222. Automatică şi informatică economică x
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A 223. Informatică aplicată x x
CALCULATOARELOR 224. Informatică tehnică x x
225. Sisteme cu microprocesoare x
226. Automatică şi informatică aplicată x
227. Artă vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator* x
337
228. Inginerie electrică şi calculatoare x
229. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
230. Automatizări şi calculatoare x x
ELECTRIC / 231. Automatizări x
INGINERIE ELECTRICĂ 232. Automatică x
233. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x x
234. Automatică şi informatică industrială x
235. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
236. Roboţi industriali x
MECANICĂ 237. Mecatronică x
238. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x
1. Opţional în domeniul ELECTROMECANICĂ 239. Roboţi industriali x
Învăţământ informatică / Tehnologia 240. Roboţi industriali x
MECATRONICĂ
gimnazial informaţiei şi a comunicaţiilor 241. Mecatronică x
MECANICĂ / PETROL ŞI
242. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x x
2. Informatică şi tehnologia GAZE Proba practică
informaţiei şi a comunicaţiilor ŞTIINŢA 243. Tehnologie informatică x x +
SISTEMELOR ŞI A 244. Informatică x x Proba scrisă:
CALCULATOARELOR / 245. Informatică aplicată x x INFORMATICĂ
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ 246. Tehnică de calcul x x ŞI TEHNOLOGIA
DE CALCUL 247. Informatică tehnică x x INFORMAŢIEI
INGINERIE MECANICĂ 248. Mecatronică x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ŞTIINŢE APLICATE 249. Informatică industrială x x ministrului educaţiei,
250. Fizică informatică x cercetării, tineretului şi
FIZICĂ sportului nr. 5620 / 2010)
251. Fizică - Informatică x
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 252. Educaţie tehnologică şi tehnologii asistate de calculator* x /
AUTOMATIZAREA CONDUCERII INFORMATICĂ
253. Automatizarea conducerii actiunilor de lupta ale armelor (aparare antiaeriană) x ŞI TEHNOLOGIA
TRUPELOR
254. Electronică x INFORMAŢIEI
255. Electronică aplicată x (SPECIALITATE
256. Microelectronică x ŞI DIDACTICA
257. Electronică şi informatică industrială x SPECIALITĂŢII),
258. Radiotehnică x ELEMENTE DE
259. Echipamente şi sisteme electronice militare x PEDAGOGIE ŞI
260. Microtehnologii x PSIHOLOGIE
(programele pentru
261. Radioelectronică (militar) x examenul naţional de
ELECTRONIC / INGINERIE 262. Telecomunicaţii x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ELECTRONICĂ 263. Electronică şi telecomunicaţii x ministrului educaţiei şi
264. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x cercetării ştiinţifice nr.
1) Tehnologia informaţiei şi a 265. Comunicaţii x 5558 / 2015)
comunicaţiilor
266. Comunicaţii (în limbi străine) x
Învăţământ
2) Tehnologia informaţiei şi a 267. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
liceal
comunicaţiilor – Procesarea 268. Telefonie - telegrafie x
computerizată a imaginii 269. Transmisiuni (militar) x
270. Telecomenzi feroviare x
271. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
272. Electronică x
273. Electronică aplicată x
274. Microelectronică x
ELECTRIC / INGINERIE 275. Electronică şi informatică industrială x
ELECTRICĂ 276. Radiotehnică x
277. Echipamente şi sisteme electronice militare x
278. Microtehnologii x
279. Radioelectronică (militar) x
338
280. Telecomunicaţii x
281. Electronică şi telecomunicaţii x
1) Tehnologia informaţiei şi a 282. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
comunicaţiilor 283. Comunicaţii x
Învăţământ ELECTRIC / INGINERIE 284. Comunicaţii (în limbi străine) x
liceal 2) Tehnologia informaţiei şi a ELECTRICĂ 285. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
comunicaţiilor – Procesarea 286. Telefonie - telegrafie x
computerizată a imaginii 287. Transmisiuni (militar) x
288. Telecomenzi feroviare x
289. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
290. Electronică x
291. Electronică aplicată x Proba practică
292. Microelectronică x +
Proba scrisă:
293. Electronică şi informatică industrială x
INFORMATICĂ
294. Radiotehnică x
ŞI TEHNOLOGIA
295. Echipamente şi sisteme electronice militare x
INFORMAŢIEI
296. Microtehnologii x (programa pentru concurs
297. Radioelectronică (militar) x aprobată prin ordinul
ELECTRONIC / INGINERIE 298. Telecomunicaţii x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
ELECTRONICĂ 299. Electronică şi telecomunicaţii x
sportului nr. 5620 / 2010)
300. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
/
301. Comunicaţii x INFORMATICĂ
302. Comunicaţii (în limbi străine) x ŞI TEHNOLOGIA
303. Telecomenzi şi electronică în transporturi x INFORMAŢIEI
304. Telefonie - telegrafie x (SPECIALITATE
305. Transmisiuni (militar) x ŞI DIDACTICA
306. Telecomenzi feroviare x SPECIALITĂŢII),
Învăţământ
Tehnologia informaţiei şi a 307. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x ELEMENTE DE
profesional comunicaţiilor 308. Electronică x PEDAGOGIE ŞI
309. Electronică aplicată x PSIHOLOGIE
310. Microelectronică x (programele pentru
examenul naţional de
311. Electronică şi informatică industrială x definitivare în învăţământ
312. Radiotehnică x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
313. Echipamente şi sisteme electronice militare x cercetării ştiinţifice nr.
314. Microtehnologii x 5558 / 2015)
315. Radioelectronică (militar) x
ELECTRIC / INGINERIE 316. Telecomunicaţii x
ELECTRICĂ 317. Electronică şi telecomunicaţii x
318. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
319. Comunicaţii x
320. Comunicaţii (în limbi străine) x
321. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
322. Telefonie - telegrafie x
323. Transmisiuni (militar) x
324. Telecomenzi feroviare x
325. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
339
326. Electronică x
327. Electronică aplicată x
328. Microelectronică x
329. Electronică şi informatică industrială x
330. Radiotehnică x
331. Echipamente şi sisteme electronice militare x
332. Microtehnologii x Proba practică
333. Radioelectronică (militar) x +
Proba scrisă:
ELECTRONIC / INGINERIE 334. Telecomunicaţii x
INFORMATICĂ
ELECTRONICĂ 335. Electronică şi telecomunicaţii x
ŞI TEHNOLOGIA
336. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
INFORMAŢIEI
337. Comunicaţii x (programa pentru concurs
338. Comunicaţii (în limbi străine) x aprobată prin ordinul
339. Telecomenzi şi electronică în transporturi x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
340. Telefonie - telegrafie x
sportului nr. 5620 / 2010)
1. Opţional în domeniul 341. Transmisiuni (militar) x
/
Învăţământ informatică / Tehnologia 342. Telecomenzi feroviare x INFORMATICĂ
informaţiei şi a comunicaţiilor 343. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x ŞI TEHNOLOGIA
gimnazial 344. Electronică x INFORMAŢIEI
2. Informatică şi tehnologia 345. Electronică aplicată x (SPECIALITATE
informaţiei şi a comunicaţiilor 346. Microelectronică x ŞI DIDACTICA
347. Electronică şi informatică industrială x SPECIALITĂŢII),
348. Radiotehnică x ELEMENTE DE
349. Echipamente şi sisteme electronice militare x PEDAGOGIE ŞI
350. Microtehnologii x PSIHOLOGIE
351. Radioelectronică (militar) x (programele pentru
examenul naţional de
ELECTRIC / INGINERIE 352. Telecomunicaţii x definitivare în învăţământ
ELECTRICĂ 353. Electronică şi telecomunicaţii x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
354. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x cercetării ştiinţifice nr.
355. Comunicaţii x 5558 / 2015)
356. Comunicaţii (în limbi străine) x
357. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
358. Telefonie - telegrafie x
359. Transmisiuni (militar) x
360. Telecomenzi feroviare x
361. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
340
362. Informatică* x
363. Informatică economică x
364. Informatică – tehnologia informaţiei şi comunicării* x
365. Informatică – tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor* x
366. Informatică – tehnologii asistate de calculator* x
367. Informatică – tehnologii asistate pe calculator* x
368. Informatică aplicată* x
369. Informatică – tehnologia informaţiei* x
370. Informatică aplicată şi programare* x
371. Roboţi industriali x Proba practică
372. Ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelor x +
373. Automatică şi calculatoare x Proba scrisă:
INFORMATICĂ
374. Tehnologia informaţiei x INFORMATICĂ
375. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei* x ŞI TEHNOLOGIA
376. Tehnologie informatică x
INFORMAŢIEI
377. Automatizări şi tehnică de calcul x
378. Inginerie electrică şi calculatoare x
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
379. Informatică didactică* x ministrului educaţiei,
380. Informatică medicală x cercetării, tineretului şi
381. Informatică distribuită* x sportului nr. 5620 / 2010)
382. Proinfo* x
/
383. Specinfo* x
Învăţământ
Tehnologia informaţiei şi a
384. Tehnologia informaţiei şi comunicării* x INFORMATICĂ
comunicaţiilor şi utilizarea tehnicii de ŞI TEHNOLOGIA
postliceal 385. Tehnologia informaţiei şi calculatoare* x
calcul INFORMAŢIEI
386. Sisteme informatice contabile* x
387. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie* x (SPECIALITATE ŞI
ECONOMIC 388. Sisteme informaţionale pentru afaceri* x DIDACTICA
389. Matematică – Informatică x SPECIALITĂŢII),
390. Informatică x
MATEMATICĂ ELEMENTE DE
391. Maşini de calcul x
392. Cercetări operaţionale x PEDAGOGIE ŞI
393. Informatică economică x PSIHOLOGIE
394. Informatică managerială x (programele pentru examenul
395. Cibernetică şi informatică economică x naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
396. Informatică şi contabilitate x ordinul ministrului educaţiei şi
397. Cibernetică şi previziune economică x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
398. Contabilitate şi informatică de gestiune x 2015)
399. Econometrie informatică x
ECONOMIC
400. Cibernetică x
401. Finanţe, contabilitate, informatică x
402. Finanţe, contabilitate şi informatică x
403. Planificare şi cibernetică economică x
404. Cibernetică economică x
405. Statistică social-economică x
406. Statistică şi previziune economică x
ŞTIINŢE ECONOMICE 407. Mecanizarea şi automatizarea calculului economic x
341
408. Calculatoare x
409. Calculatoare (în limbi străine) x
410. Automatică x
411. Automatică şi informatică industrială x
ŞTIINŢA 412. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
SISTEMELOR ŞI A 413. Automatică şi calculatoare x
CALCULATOARELOR/
414. Automatică şi informatică economică x
INGINERIA SISTEMELOR ŞI A Proba practică
CALCULATOARELOR 415. Informatică aplicată x
+
416. Informatică tehnică x Proba scrisă:
417. Sisteme cu microprocesoare x INFORMATICĂ
418. Automatică şi informatică aplicată x ŞI TEHNOLOGIA
419. Artă vizuală, design şi imagine publicitară asistate de calculator* x INFORMAŢIEI
420. Inginerie electrică şi calculatoare x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
421. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
ministrului educaţiei,
422. Automatizări şi calculatoare x cercetării, tineretului şi
ELECTRIC / 423. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x sportului nr. 5620 / 2010)
INGINERIE ELECTRICĂ 424. Automatizări x /
Învăţământ
Tehnologia informaţiei şi a 425. Automatică x INFORMATICĂ
comunicaţiilor şi utilizarea tehnicii de Automatică şi informatică industrială ŞI TEHNOLOGIA
postliceal 426. x
calcul INFORMAŢIEI
427. Automatică şi informatică industrială (în limbi străine) x
428. Roboţi industriali x (SPECIALITATE ŞI
MECANICĂ 429. Mecatronică x DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
430. Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul x
ELEMENTE DE
431. Mecatronică x
MECATRONICĂ PEDAGOGIE ŞI
432. Roboţi industriali x PSIHOLOGIE
ELECTROMECANICĂ 433. Roboţi industriali x (programele pentru examenul
MECANICĂ / PETROL ŞI GAZE Informatică şi conducerea proceselor cu calculatorul naţional de definitivare în
434. x
învăţământ aprobate prin
ŞTIINŢA 435. Tehnologie informatică x ordinul ministrului educaţiei şi
436. Informatică x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
SISTEMELOR ŞI A 2015)
CALCULATOARELOR / 437. Informatică aplicată x
AUTOMATIZĂRI ŞI TEHNICĂ DE 438. Tehnică de calcul x
CALCUL Informatică tehnică
439. x
INGINERIE MECANICĂ 440. Mecatronică x
ŞTIINŢE APLICATE 441. Informatică industrială x
442. Fizică informatică x
FIZICĂ
443. Fizică - Informatică x
342
444. Electronică x
445. Electronică aplicată x
446. Microelectronică x
447. Electronică şi informatică industrială x
448. Radiotehnică x
449. Echipamente şi sisteme electronice militare x
450. Microtehnologii x
451. Radioelectronică (militar) x
ELECTRONIC / INGINERIE 452. Telecomunicaţii x
ELECTRONICĂ 453. Electronică şi telecomunicaţii x Proba practică
454. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x +
Proba scrisă:
455. Comunicaţii x
INFORMATICĂ
456. Comunicaţii (în limbi străine) x ŞI TEHNOLOGIA
457. Telecomenzi şi electronică în transporturi x INFORMAŢIEI
458. Telefonie - telegrafie x (programa pentru concurs aprobată
459. Transmisiuni (militar) x prin ordinul ministrului educaţiei,
460. Telecomenzi feroviare x cercetării, tineretului şi sportului nr.
5620 / 2010)
461. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
/
Tehnologia informaţiei şi a 462. Electronică x
Învăţământ
comunicaţiilor şi utilizarea tehnicii de
INFORMATICĂ
postliceal 463. Electronică aplicată x ŞI TEHNOLOGIA
calcul
464. Microelectronică x INFORMAŢIEI
ELECTRIC / INGINERIE 465. Electronică şi informatică industrială x (SPECIALITATE ŞI
ELECTRICĂ 466. Radiotehnică x DIDACTICA
467. Echipamente şi sisteme electronice militare x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
468. Microtehnologii x
PEDAGOGIE ŞI
469. Radioelectronică (militar) x PSIHOLOGIE
470. Telecomunicaţii x (programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
471. Electronică şi telecomunicaţii x prin ordinul ministrului educaţiei şi
472. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
473. Comunicaţii x
ELECTRIC / INGINERIE 474. Comunicaţii (în limbi străine) x
ELECTRICĂ 475. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
476. Telefonie - telegrafie x
477. Transmisiuni (militar) x
478. Telecomenzi feroviare x
479. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x
AUTOMATIZAREA Automatizarea conducerii actiunilor de lupta ale armelor (aparare
480. x
CONDUCERII TRUPELOR antiaeriană)
*Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/ cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare
sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
(**)Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/ cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care
dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii
didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
343
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de Programa -
Învăţământ preuniversitar
titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Disciplina pentru
Post/Catedră Nivelul de studii Studii
Domeniul pentru studiile Nr. examenul naţional de
Nivel (Disciplina principală Domeniul fundamental universitare de
universitare de licenţă crt. definitivare în
de încadrare) Specializarea licenţă
învăţământ
MATEMATICĂ 481. Matematică informatică x
ŞTIINŢE EXACTE / 482. Informatică x
INFORMATICĂ
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 483. Informatică aplicată x
ALE NATURII FIZICĂ 484. Fizică informatică x
CHIMIE 485. Chimie informatică x
486. Cibernetică economică x
STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ
487. Statistică şi previziune economică x
ECONOMICĂ
488. Informatică economică x Proba practică
ŞTIINŢE ECONOMICE /
489. Cibernetică economică x +
ŞTIINŢE SOCIALE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI
490. Informatică economică x Proba scrisă:
INFORMATICĂ ECONOMICĂ
491. Statistică şi previziune economică x INFORMATICĂ
CONTABILITATE 492. Contabilitate şi informatică de gestiune x ŞI TEHNOLOGIA
493. Calculatoare x INFORMAŢIEI
CALCULATOARE ŞI 494. Tehnologia informaţiei x (programa pentru concurs
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 495. Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională x aprobată prin ordinul
1. Opţional în 496. Ingineria informaţiei x ministrului educaţiei,
domeniul cercetării, tineretului şi
497. Automatică şi informatică aplicată x
informatică / INGINERIA SISTEMELOR sportului nr. 5620 / 2010)
498. Ingineria sistemelor multimedia x
Tehnologia /
499. Electronică aplicată x
Învăţământ informaţiei şi a INFORMATICĂ
comunicaţiilor 500. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x
gimnazial ŞI TEHNOLOGIA
501. Echipamente şi sisteme electronice militare x
INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI INFORMAŢIEI
2. Informatică şi 502. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x
TELECOMUNICAŢII (SPECIALITATE ŞI
tehnologia 503. Reţele şi software de telecomunicaţii x
informaţiei şi a DIDACTICA
504. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
comunicaţiilor SPECIALITĂŢII),
505. Transmisiuni x
506. Electronică aplicată x
ELEMENTE DE
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
507. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x
PEDAGOGIE ŞI
INGINERIE ELECTRONICĂ, 508. Echipamente şi sisteme electronice militare x
PSIHOLOGIE
TELECOMUNICAŢII ŞI (programele pentru examenul
509. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x naţional de definitivare în
TEHNOLOGII
INFORMAŢIONALE 510. Reţele şi software de telecomunicaţii x învăţământ aprobate prin
511. Telecomenzi şi electronică în transporturi x ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
512. Transmisiuni x 2015)
513. Mecatronică x
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ
514. Robotică x
515. Informatică industrială x

ŞTIINŢE INGINEREŞTI 516. Informatică aplicată în inginerie electrică x


APLICATE 517. Matematică şi informatică aplicată în inginerie x
518. Informatică aplicată în ingineria materialelor x
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau echivalente ori cu studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal obligatoriu pot fi încadraţi, pe perioadă
determinată, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus.
344
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la Programa -
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Nivelul de Studii Disciplina pentru
Post/Catedră Specializarea din cadrul domeniului Domeniul de licenţă/
Domeniul Domeniul pentru studiile studii universitare examenul naţional
Nivel (Disciplina principală pentru studiile Domeniul de studii
fundamental universitare de licenţă de masterat/ de definitivare în
de încadrare) universitare de licenţă universitare de master
Programul de studiu de master acreditat master învăţământ
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională 1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării INFORMATICĂ
1) Informatică Ingineria informaţiei 2. Matematici computaţionale şi tehnologii ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
informatice
(programa pentru concurs
2) Informatică - INGINERIA
Echipamente pentru modelare,
aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a 3. Matematică aplicată în informatică
Tehnologia SISTEMELOR ministrului educaţiei,
acţiunilor de luptă 4. Matematica computaţională
informaţiei şi a cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
comunicaţiilor 5. Matematică informatică aplicată
Electronică aplicată /
Microelectronică, optoelectronică şi 6. Modele matematice şi statistică aplicată
Învăţământ 3) Tehnologia INFORMATICĂ
nanotehnologii
liceal informaţiei şi a Echipamente şi sisteme electronice MATEMATICĂ 7. Modelare şi tehnologii informatice x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor INGINERIE militare 8. Sisteme dinamice, optimale și modele INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de (SPECIALITATE
economico-financiare
4) Tehnologia TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii 9. Statistică aplicată şi informatică SPECIALITĂŢII),
comunicaţiilor – Telecomenzi şi electronică în 10. Informatica didactică ELEMENTE DE
Procesarea ŞTIINŢE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
11. Tehnologii informatice
computerizată a Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI
imaginii Electronică aplicată 12. Tehnologii informatice în optimizarea (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
computaţională definitivare în învăţământ
nanotehnologii
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
ŞI TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
345
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
INFORMATICĂ
MATEMATICA Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ Fizică informatică
NATURII CHIMIE Chimie informatică
Cibernetică economică 1. Administrarea sistemelor distribuite
STATISTICĂ ŞI 2. Algoritmi şi bioinformatică
Statistică şi previziune
INFORMATICĂ 3. Analiza datelor şi modelare
ECONOMICĂ economică
4. Baze de date
ŞTIINŢE Informatică economică 5. Baze de date în internet şi comerţ electronic
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 6. Baze de date şi programare WEB
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 7. Baze de date şi tehnologii WEB
SOCIALE INFORMATICĂ economică 8. Biostatistică
ECONOMICĂ Informatică economică 9. Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de
Contabilitate şi informatică de date
CONTABILITATE
gestiune 10. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia
Calculatoare 11. Ingineria sistemelor software
Tehnologia informaţiei 12. Inginerie software
CALCULATOARE ŞI 13. Inteligenţă artificială
TEHNOLOGIA
Calculatoare şi sisteme Proba practică
informatice pentru apărare şi 14. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit
INFORMAŢIEI +
securitate naţională 15. Inteligenţă computaţională aplicată
16. Artificial intelligence and distributed computing Proba scrisă:
Ingineria informaţiei INFORMATICĂ
17. Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie
Automatică şi informatică ŞI TEHNOLOGIA
1) Informatică 18. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie
aplicată
19. Informatică şi inginerie software INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare,
INGINERIA 20. Informatică didactică (programa pentru concurs
2) Informatică - simulare şi conducere
SISTEMELOR 21. Lingvistică computaţională aprobată prin ordinul
Tehnologia informatizată a acţiunilor de ministrului educaţiei,
22. Medii virtuale multimodale distribuite
luptă
informaţiei şi a 23. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
comunicaţiilor 24. Metodologii moderne în analiza şi proiectarea sistemelor
Electronică aplicată informatice /
Microelectronică, 25. Metode şi modele în inteligenţa artificială INFORMATICĂ
Învăţământ 3) Tehnologia optoelectronică şi 26. Metode formale în programare ŞI TEHNOLOGIA
liceal informaţiei şi a nanotehnologii INFORMATICĂ
27. Modelare şi simulare
x
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme
INFORMAŢIEI
28. Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor
INGINERIE electronice militare software (SPECIALITATE
4) Tehnologia ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 29. Optimizarea modelelor informatice ŞI DIDACTICA
informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 30. Optimizare computaţională SPECIALITĂŢII),
comunicaţiilor – Reţele şi software de 31. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise ELEMENTE DE
Procesarea telecomunicaţii 32. Programare avansată şi baze de date PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE Telecomenzi şi electronică în 33. Programare bazată pe componente
computerizată a 34. Programare declarativă
PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI transporturi (programele pentru
imaginii 35. Protecția informațiilor în reţelele de calculatoare examenul naţional de
Transmisiuni
Electronică aplicată 36. Securitatea informaţiei definitivare în învăţământ
Microelectronică, 37. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor aprobate prin ordinul
38. Sisteme inteligente ministrului educaţiei şi
optoelectronică şi cercetării ştiinţifice nr.
nanotehnologii 39. Sisteme distribuite în internet 5558 / 2015)
40. Sisteme distribuite
Echipamente şi sisteme
INGINERIE 41. Sisteme distribuite în internet şi intranet
ELECTRONICĂ, electronice militare
42. Sisteme şi tehnologii informatice avansate
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
43. Advanced information systems and technologies
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE 44. Studii avansate în informatică
Reţele şi software de 45. Studii avansate în informatică (în limba engleză)
telecomunicaţii 46. Tehnologii pentru dezvoltare web
Telecomenzi şi electronică în 47. Tehnologii informatice
transporturi 48. Tehnologia informaţiei
Transmisiuni 49. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 50. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
ROBOTICĂ Robotică 51. Tehnologii internet
Informatică industrială 52. Internet technologies
Informatică aplicată în inginerie 53. Web-design
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică
aplicată în inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
346
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI Informatică
ŞTIINŢE ALE INFORMATICĂ
NATURII Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 1. Baze de date-suport pentru afaceri
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE 2. E-Business
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune economică 3. E-Business administration (în limba
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
engleză)
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare 4. Econometrie şi statistică aplicată +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
5. Informatică aplicată în management INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
6. Informatică economică
1) Informatică Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată 7. Informatica managerială (programa pentru concurs
2) Informatică - INGINERIA
Echipamente pentru modelare, 8. Managementul informatizat al proiectelor aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
Tehnologia SISTEMELOR cercetării, tineretului şi
informaţiei şi a acţiunilor de luptă 9. Managementul afacerilor electronice
sportului nr. 5620 / 2010)
comunicaţiilor Ingineria sistemelor multimedia
Electronică aplicată
10. Securitate informatică
Microelectronică, optoelectronică şi CIBERNETICĂ, 11. Sisteme cu baze de date pentru afaceri /
Învăţământ 3) Tehnologia INFORMATICĂ
nanotehnologii STATISTICĂ ŞI
liceal informaţiei şi a Echipamente şi sisteme electronice INFORMATICĂ
x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor 12. Sisteme de asistare a deciziilor
INGINERIE militare ECONOMICĂ INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de economice (SPECIALITATE
4) Tehnologia TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
13. Sisteme informaţionale pentru afaceri ŞI DIDACTICA
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
comunicaţiilor – Telecomenzi şi electronică în 14. Sisteme informatice financiar-bancare ELEMENTE DE
Procesarea transporturi
ŞTIINŢE
15. Sisteme informatice integrate pentru PEDAGOGIE ŞI
computerizată a INGINEREŞTI Transmisiuni
PSIHOLOGIE
imaginii Electronică aplicată
afaceri (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
nanotehnologii 16. Sisteme informatice manageriale definitivare în învăţământ
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice aprobate prin ordinul
militare 17. Sisteme informatice pentru ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
managementul resurselor 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii 18. Sisteme informatice pentru
Telecomenzi şi electronică în
transporturi managementul resurselor şi proceselor
Transmisiuni economice
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
347
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI Informatică
ŞTIINŢE ALE INFORMATICĂ
NATURII Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
+
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI INFORMATICĂ
pentru apărare şi securitate naţională
ŞI TEHNOLOGIA
1) Informatică Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată
INFORMAŢIEI
(programa pentru concurs
2) Informatică - INGINERIA
Echipamente pentru modelare,
aprobată prin ordinul
Tehnologia SISTEMELOR
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
informaţiei şi a acţiunilor de luptă 1. Baze de date-suport pentru afaceri cercetării, tineretului şi
comunicaţiilor Ingineria sistemelor multimedia 2. E-Business sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată 3. Informatică economică /
Microelectronică, optoelectronică şi INFORMATICĂ
Învăţământ 3) Tehnologia 4. Modelarea afacerilor şi calculul distribuit
nanotehnologii INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA
liceal informaţiei şi a Echipamente şi sisteme electronice ECONOMICĂ
5. Managementul informatizat al proiectelor x
comunicaţiilor 6. Securitate informatică INFORMAŢIEI
INGINERIE militare
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 7. Sisteme informatice pentru (SPECIALITATE
4) Tehnologia TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii managementul resurselor şi proceselor ŞI DIDACTICA
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii economice SPECIALITĂŢII),
comunicaţiilor – Telecomenzi şi electronică în ELEMENTE DE
Procesarea transporturi PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE
computerizată a INGINEREŞTI Transmisiuni PSIHOLOGIE
imaginii Electronică aplicată (programele pentru
examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
nanotehnologii aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
348
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ
ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare
Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice Proba scrisă:
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei
ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată
INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare,
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a
(programa pentru concurs
SISTEMELOR aprobată prin ordinul
acţiunilor de luptă ministrului educaţiei,
1) Tehnologia Ingineria sistemelor multimedia cercetării, tineretului şi
informaţiei şi a Electronică aplicată sportului nr. 5620 / 2010)
comunicaţiilor Microelectronică, optoelectronică şi 1. Fizica computaţională /
Învăţământ nanotehnologii 2. Fizica computaţională şi informatică INFORMATICĂ
2) Tehnologia Echipamente şi sisteme electronice ŞI TEHNOLOGIA
liceal informaţiei şi a FIZICĂ x
INGINERIE militare 3. Fizică informatică INFORMAŢIEI
comunicaţiilor – ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
Procesarea TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 4. Modelare şi simulare (SPECIALITATE
Reţele şi software de telecomunicaţii
ŞI DIDACTICA
computerizată a
Telecomenzi şi electronică în SPECIALITĂŢII),
imaginii ELEMENTE DE
transporturi
ŞTIINŢE PEDAGOGIE ŞI
INGINEREŞTI Transmisiuni
Electronică aplicată PSIHOLOGIE
(programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi
examenul naţional de
nanotehnologii definitivare în învăţământ
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice aprobate prin ordinul
ELECTRONICĂ, militare ministrului educaţiei şi
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de cercetării ştiinţifice nr.
TEHNOLOGII telecomunicaţii 5558 / 2015)
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
349
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată 1. Contabilitate, audit şi informatică de INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, (programa pentru concurs
INGINERIA gestiune aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR ministrului educaţiei,
1) Tehnologia acţiunilor de luptă
2. Contabilitate şi sisteme informatice cercetării, tineretului şi
informaţiei şi a Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
comunicaţiilor Electronică aplicată integrate în corporaţii /
Microelectronică, optoelectronică şi INFORMATICĂ
Învăţământ 2) Tehnologia nanotehnologii 3. Cercetare în contabilitate şi informatică de
liceal Echipamente şi sisteme electronice CONTABILITATE x ŞI TEHNOLOGIA
informaţiei şi a gestiune INFORMAŢIEI
comunicaţiilor – INGINERIE militare
Procesarea ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 4. Management contabil şi informatică de (SPECIALITATE
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
computerizată a gestiune
Reţele şi software de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
imaginii
Telecomenzi şi electronică în 5. Sisteme informatice de gestiune ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI
Electronică aplicată (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
definitivare în învăţământ
nanotehnologii
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
350
1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
MATEMATICĂ Matematică informatică 2. Automatica sistemelor complexe
ŞTIINŢE EXACTE / 3. Automatica şi informatica industrială
MATEMATICĂ ŞI 4. Automatică avansată,
ŞTIINŢE ALE Informatică
INFORMATICĂ productică şi informatică industrială
NATURII
Informatică aplicată 5. Automatizări avansate
FIZICĂ Fizică informatică 6. Automatizări şi sisteme inteligente
CHIMIE Chimie informatică 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
Cibernetică economică conducerea automată şi managementul
STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică întreprinderilor
ECONOMICĂ 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
ŞTIINŢE Informatică economică
întreprinderi
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI 9. Comanda avansată a sistemelor complexe
ŞTIINŢE SOCIALE Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ 10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în
ECONOMICĂ Informatică economică limba franceză)
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 11. Conducerea avansată a proceselor industriale Proba practică
Calculatoare 12. Control avansat şi sisteme în timp real +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 13. Controlul avansat al proceselor Proba scrisă:
14. Informatică aplicată INFORMATICĂ
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
1) Informatică INFORMAŢIEI 15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor ŞI TEHNOLOGIA
pentru apărare şi securitate naţională
complexe
Ingineria informaţiei
16. Informatică aplicată în conducerea avansată
INFORMAŢIEI
2) Informatică - Automatică şi informatică aplicată 17. Ingineria sistemelor automate (programa pentru concurs
Tehnologia Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
18. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
informaţiei şi a SISTEMELOR 19. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor cercetării, tineretului şi
comunicaţiilor acţiunilor de luptă 20. Ingineria şi managementul serviciilor sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia 21. Service engineering and management
Electronică aplicată 22. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri
/
Învăţământ Microelectronică, optoelectronică şi INGINERIA 23. Modele matematice în inginerie INFORMATICĂ
3) Tehnologia ŞI TEHNOLOGIA
liceal nanotehnologii SISTEMELOR 24. Managementul proiectelor tehnice şi x
informaţiei şi a INFORMAŢIEI
Echipamente şi sisteme electronice tehnologice
comunicaţiilor militare 25. Managementul şi protecţia informaţiei (SPECIALITATE
INGINERIE
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 26. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii ŞI DIDACTICA
4) Tehnologia TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii multimedia SPECIALITĂŢII),
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii 27. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
ELEMENTE DE
comunicaţiilor – Telecomenzi şi electronică în 28. Sisteme informatice integrate
29. Sisteme informatice de conducere avansată PEDAGOGIE ŞI
Procesarea transporturi
PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE 30. Sisteme informatice aplicate în producţie şi
computerizată a INGINEREŞTI Transmisiuni
servicii (programele pentru
imaginii Electronică aplicată 31. Sisteme de control încorporate examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
32. Sisteme şi control automat aprobate prin ordinul
nanotehnologii 33. Sisteme şi control automat (în limba engleză) ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 34. Systems and control cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 35. Sisteme informatice complexe 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 36. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
TEHNOLOGII telecomunicaţii 37. Sisteme informatice în medicină
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii 38. Sisteme inteligente de conducere
Telecomenzi şi electronică în 39. Sisteme automate avansate
transporturi 40. Sisteme automate de conducere a proceselor
Transmisiuni industriale
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 41. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
ROBOTICĂ Robotică informatice
42. Sisteme şi tehnologii informatice
Informatică industrială
43. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
Informatică aplicată în inginerie 44. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI limba engleză)
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în 45. Automotive embedded software
inginerie 46. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi
Informatică aplicată în ingineria semnalelor
materialelor
351
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Administrarea bazelor de date
ŞTIINŢE EXACTE 2. Arhitecturi avansate de calculatoare
/ MATEMATICĂ Informatică 3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de
INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată calculator
NATURII FIZICĂ Fizică informatică 4. Calculatoare încorporate
CHIMIE Chimie informatică 5. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
Cibernetică economică 6. e-Government
STATISTICĂ ŞI
7. e-Guvernare
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ 8. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
ŞTIINŢE Informatică economică 9. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 10. Computer and comunication engineering
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune economică 11. Inginerie software
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică 12. Ingineria sistemelor de programe
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 13. Software engineering
Calculatoare 14. Ingineria calculatoarelor
15. Computer engineering
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
16. Imagistică, bioinformatică şi siteme complexe
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 17. Ingineria sistemelor internet
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională 18. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
Ingineria informaţiei 19. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul
Automatică şi informatică aplicată 20. Informatică biomedicală Proba practică
Echipamente pentru modelare, 21. Biomedical informatics +
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a 22. Inteligenţă artificială Proba scrisă:
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă 23. Inteligenţă şi viziune artificială INFORMATICĂ
1) Informatică Ingineria sistemelor multimedia 24. Sisteme informatice pentru comerţ electronic ŞI TEHNOLOGIA
Electronică aplicată 25. Information system for e-bussines INFORMAŢIEI
Microelectronică, optoelectronică şi 26. Management informatic în industrie şi administraţie (programa pentru concurs
2) Informatică - 27. Management în tehnologia informaţiei aprobată prin ordinul
nanotehnologii
Tehnologia Echipamente şi sisteme electronice 28. Management, inovare şi tehnologii ale sistemelor ministrului educaţiei,
informaţiei şi a INGINERIE militare colaborative cercetării, tineretului şi
comunicaţiilor 29. Management, inovation et technologies des systemes sportului nr. 5620 / 2010)
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii collaboritifs /
Învăţământ 3) Tehnologia Reţele şi software de telecomunicaţii CALCULATOARE 30. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite INFORMATICĂ
ŞI TEHNOLGIA 31. Reţele de calculatoare si comunicaţii ŞI TEHNOLOGIA
liceal informaţiei şi a Telecomenzi şi electronică în
INFORMAŢIEI 32. Computer and Communication Networks
x
comunicaţiilor transporturi INFORMAŢIEI
33. Securitatea sistemelor de calcul
Transmisiuni 34. Securitatea tehnologiei informaţiei (SPECIALITATE
4) Tehnologia Electronică aplicată 35. Securitatea rețelelor informatice complexe ŞI DIDACTICA
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi 36. Servicii software avansate SPECIALITĂŢII),
nanotehnologii
comunicaţiilor – 37. Sisteme inteligente ELEMENTE DE
ŞTIINŢE INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 38. Sisteme inteligente si vederea artificiala PEDAGOGIE ŞI
Procesarea militare
INGINEREŞTI ELECTRONICĂ, 39. Sisteme de calcul paralele si distribuite
computerizată a TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 40. Parallel and distributed computer
PSIHOLOGIE
(programele pentru
imaginii TEHNOLOGII telecomunicaţii 41. Sisteme distribuite şi tehnologii web examenul naţional de
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii 42. Sisteme software avansate definitivare în învăţământ
Telecomenzi şi electronică în 43. Distributed systems and web technologies aprobate prin ordinul
44. Sisteme încorporate ministrului educaţiei şi
transporturi cercetării ştiinţifice nr.
Transmisiuni 45. Sisteme de calcul avansate 5558 / 2015)
Mecatronică 46. Sisteme înglobate avansate
MECATRONICĂ ŞI
ROBOTICĂ 47. Sisteme informatice pentru comerţ electronic
Robotică
48. Information system for e-business
Informatică industrială 49. Știința şi ingineria calculatoarelor
Informatică aplicată în inginerie 50. Advanced Computing Systems
electrică 51. Embedded Systems
Matematică şi informatică aplicată în 52. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
inginerie 53. Tehnologia informaţiei
54. Information technology
55. Tehnologia informaţiei în economie
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 56. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie
APLICATE 57. Tehnologia informaţiei şi multimedia
58. Tehnologii şi aplicaţii informatice
Informatică aplicată în ingineria 59. Tehnologii informatice avansate
materialelor 60. Tehnici avansate de grafică de calculator, multimedia şi
realitatea virtuală
61. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
62. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru
imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
63. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
352
1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
MATEMATICĂ Matematică informatică 2. Circuite şi sisteme integrate
ŞTIINŢE EXACTE 3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
/ MATEMATICĂ Informatică 4. Comunicaţii mobile
ŞI ŞTIINŢE ALE INFORMATICĂ 5. Comunicaţii multimedia
NATURII Informatică aplicată 6. Electronica surselor autonome de energie electrică
FIZICĂ Fizică informatică 7. Electronică şi informatică aplicată
CHIMIE Chimie informatică 8. Electronică şi informatică medicală
Cibernetică economică 9. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
STATISTICĂ ŞI
10. Electronică biomedicală
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ 11. Electronica sistemelor inteligente
ŞTIINŢE Informatică economică 12. Heterotehnologii în industria electronică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 13. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI electronică şi telecomunicaţii
Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ
Informatică economică 14. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
ECONOMICĂ
15. Inginerie electronică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 16. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Calculatoare 17. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 18. Instrumentaţie electronică
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 19. Managementul serviciilor şi rețelelor
INFORMAŢIEI Proba practică
pentru apărare şi securitate naţională 20. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba
+
Ingineria informaţiei engleză)
21. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru Proba scrisă:
Automatică şi informatică aplicată comunicaţii (în limba engleză) INFORMATICĂ
Echipamente pentru modelare, 22. Microsisteme ŞI TEHNOLOGIA
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a 23. Microelectronica şi nanoelectronica
SISTEMELOR INFORMAŢIEI
acţiunilor de luptă 24. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor
Ingineria sistemelor multimedia electromecanice (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Electronică aplicată 25. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
ministrului educaţiei,
1) Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi
26. Optoelectronica
cercetării, tineretului şi
informaţiei şi a nanotehnologii
27. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
sportului nr. 5620 / 2010)
comunicaţiilor 28. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
Echipamente şi sisteme electronice 29. Prelucrarea semnalelor /
INGINERIE
Învăţământ ELECTRONICĂ ŞI
militare INGINERIE 30. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză) INFORMATICĂ
2) Tehnologia Tehnologii şi sisteme de ELECTRONICĂ ŞI 31. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor ŞI TEHNOLOGIA
liceal TELECOMUNICAŢII x
informaţiei şi a telecomunicaţii TELECOMUNICAŢII 32. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
INFORMAŢIEI
comunicaţiilor – Reţele şi software de telecomunicaţii 33. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii
34. Traitement du signal (SPECIALITATE
Procesarea Telecomenzi şi electronică în
35. Reţele de comunicaţii ŞI DIDACTICA
computerizată a transporturi
36. Reţele integrate de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
imaginii Transmisiuni 37. Radiocomunicaţii digitale
Electronică aplicată 38. Sisteme electronice avansate
ELEMENTE DE
Microelectronică, optoelectronică şi 39. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI nanotehnologii 40. Sisteme electronice inteligente şi informatică PSIHOLOGIE
Echipamente şi sisteme electronice industrială (programele pentru
INGINERIE 41. Sisteme avansate în electronica aplicată examenul naţional de
ELECTRONICĂ, militare definitivare în învăţământ
42. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de aprobate prin ordinul
transmisia informaţiei
TEHNOLOGII telecomunicaţii 43. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită ministrului educaţiei şi
INFORMAŢIONALE cercetării ştiinţifice nr.
Reţele şi software de telecomunicaţii 44. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor
5558 / 2015)
Telecomenzi şi electronică în industriale
transporturi 45. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi
Transmisiuni teleconducere
Mecatronică 46. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
MECATRONICĂ ŞI
ROBOTICĂ 47. Sisteme telematice pentru transporturi
Robotică 48. Sisteme inteligente pentru transporturi
Informatică industrială 49. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
Informatică aplicată în inginerie 50. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
electrică 51. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
Matematică şi informatică aplicată în 52. Tehnici avansate în electronică
inginerie 53. Tehnici avansate de imagistică digitală
54. Tehnologii multimedia
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 55. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi
APLICATE securitatea informaţiei
56. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
Informatică aplicată în ingineria 57. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în
materialelor domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
58. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
59. Telecomunicaţii
60. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
353
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE /
MATEMATICĂ Informatică
INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE Informatică aplicată
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Proba practică
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
1) Tehnologia SISTEMELOR
acţiunilor de luptă cercetării, tineretului şi
informaţiei şi a Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
comunicaţiilor 1. Sisteme dinamice, optimale și modele economico-
Electronică aplicată /
Microelectronică, optoelectronică şi financiare INFORMATICĂ
Învăţământ 2) Tehnologia ŞTIINŢE
liceal nanotehnologii INGINEREŞTI 2. Teoria codării și stocării informaţiei x ŞI TEHNOLOGIA
informaţiei şi a Echipamente şi sisteme electronice APLICATE INFORMAŢIEI
comunicaţiilor – INGINERIE militare (SPECIALITATE
Procesarea ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
ŞI DIDACTICA
computerizată a TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
SPECIALITĂŢII),
imaginii
Telecomenzi şi electronică în
ELEMENTE DE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
Transmisiuni
INGINEREŞTI (programele pentru
Electronică aplicată examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
nanotehnologii aprobate prin ordinul
Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
INGINERIE cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare
5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
354
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, (programa pentru concurs
INGINERIA aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR ministrului educaţiei,
1) Tehnologia acţiunilor de luptă cercetării, tineretului şi
informaţiei şi a Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
comunicaţiilor Electronică aplicată /
Microelectronică, optoelectronică şi INGINERIE INFORMATICĂ
Învăţământ 2) Tehnologia nanotehnologii CIVILĂ ŞI Tehnologii didactice asistate de calaculator ŞI TEHNOLOGIA
liceal informaţiei şi a Echipamente şi sisteme electronice ŞTIINŢE ALE
x
INFORMAŢIEI
comunicaţiilor – INGINERIE militare EDUCAŢIEI
(SPECIALITATE
Procesarea ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
computerizată a
Reţele şi software de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
imaginii
Telecomenzi şi electronică în ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI
Electronică aplicată (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
definitivare în învăţământ
nanotehnologii
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
355
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, (programa pentru concurs
INGINERIA aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR ministrului educaţiei,
1) Tehnologia acţiunilor de luptă cercetării, tineretului şi
informaţiei şi a Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
comunicaţiilor Electronică aplicată ŞTIINŢE ALE /
Microelectronică, optoelectronică şi EDUCAŢIEI, INFORMATICĂ
Învăţământ 2) Tehnologia nanotehnologii CALCULATOARE Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie ŞI TEHNOLOGIA
liceal informaţiei şi a Echipamente şi sisteme electronice ŞI TEHNOLGIA
x
INFORMAŢIEI
comunicaţiilor – INGINERIE militare INFORMAŢIEI
(SPECIALITATE
Procesarea ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
computerizată a
Reţele şi software de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
imaginii
Telecomenzi şi electronică în ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI
Electronică aplicată (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
definitivare în învăţământ
nanotehnologii
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
356

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE ALE Informatică
NATURII INFORMATICĂ
Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ
Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI 2. Matematici computaţionale şi tehnologii ŞI TEHNOLOGIA
pentru apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei informatice INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată 3. Matematică aplicată în informatică (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a 4. Matematica computaţională ministrului educaţiei,
SISTEMELOR cercetării, tineretului şi
acţiunilor de luptă 5. Matematică informatică aplicată sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia
6. Modele matematice şi statistică aplicată /
Electronică aplicată
Învăţământ Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi 7. Modelare şi tehnologii informatice INFORMATICĂ
profesional informaţiei şi a nanotehnologii MATEMATICĂ x ŞI TEHNOLOGIA
8. Statistică aplicată şi informatică
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice INFORMAŢIEI
INGINERIE militare 9. Informatica didactică (SPECIALITATE
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 10. Tehnologii informatice ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii 11. Tehnologii informatice în optimizarea
ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în computaţională PEDAGOGIE ŞI
transporturi
ŞTIINŢE 12. Sisteme dinamice, optimale și modele PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Transmisiuni (programele pentru
Electronică aplicată economico-financiare examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
nanotehnologii
ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
357

MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Administrarea sistemelor distribuite


ŞTIINŢE EXACTE / 2. Algoritmi şi bioinformatică
MATEMATICĂ ŞI 3. Analiza datelor şi modelare
ŞTIINŢE ALE Informatică
INFORMATICĂ 4. Baze de date
NATURII
Informatică aplicată 5. Baze de date în internet şi comerţ electronic
FIZICĂ Fizică informatică 6. Baze de date şi programare WEB
CHIMIE Chimie informatică 7. Baze de date şi tehnologii WEB
Cibernetică economică 8. Biostatistică
STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 9. Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor
ECONOMICĂ mari de date
ŞTIINŢE Informatică economică
10. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI 11. Ingineria sistemelor software
ŞTIINŢE SOCIALE Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ 12. Inginerie software
ECONOMICĂ Informatică economică 13. Inteligenţă artificială
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 14. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit Proba practică
Calculatoare 15. Inteligenţă computaţională aplicată +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 16. Artificial intelligence and distributed computing Proba scrisă:
17. Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie INFORMATICĂ
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI 18. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi ŞI TEHNOLOGIA
pentru apărare şi securitate naţională
economie
Ingineria informaţiei
19. Informatică şi inginerie software
INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată 20. Informatică didactică (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
21. Lingvistică computaţională
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
SISTEMELOR 22. Medii virtuale multimodale distribuite cercetării, tineretului şi
acţiunilor de luptă 23. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia 24. Metodologii moderne în analiza şi proiectarea
Electronică aplicată sistemelor informatice
/
Învăţământ Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi 25. Metode şi modele în inteligenţa artificială INFORMATICĂ
profesional informaţiei şi a nanotehnologii INFORMATICĂ 26. Metode formale în programare x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice 27. Modelare şi simulare INFORMAŢIEI
INGINERIE militare 28. Modelarea, proiectarea şi managementul (SPECIALITATE
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de sistemelor software ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 29. Optimizarea modelelor informatice SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii 30. Optimizare computaţională
31. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise
ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi 32. Programare avansată şi baze de date
ŞTIINŢE 33. Programare bazată pe componente PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Transmisiuni
34. Programare declarativă (programele pentru
Electronică aplicată 35. Protecția informațiilor în reţelele de calculatoare examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
36. Securitatea informaţiei aprobate prin ordinul
nanotehnologii 37. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 38. Sisteme inteligente cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 39. Sisteme distribuite în internet 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 40. Sisteme distribuite
TEHNOLOGII telecomunicaţii 41. Sisteme distribuite în internet şi intranet
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii 42. Sisteme şi tehnologii informatice avansate
Telecomenzi şi electronică în 43. Advanced information systems and technologies
transporturi 44. Studii avansate în informatică
Transmisiuni 45. Studii avansate în informatică (în limba engleză)
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 46. Tehnologii pentru dezvoltare web
ROBOTICĂ Robotică 47. Tehnologii informatice
48. Tehnologia informaţiei
Informatică industrială
49. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
Informatică aplicată în inginerie 50. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 51. Tehnologii internet
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în 52. Internet technologies
inginerie 53. Web-design
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
358

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE ALE Informatică
NATURII INFORMATICĂ
Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ
Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
SISTEMELOR cercetării, tineretului şi
acţiunilor de luptă
sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia 1. Fizica computaţională
Electronică aplicată
/
Învăţământ Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi 2. Fizica computaţională şi informatică INFORMATICĂ
profesional informaţiei şi a nanotehnologii FIZICĂ x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor 3. Fizică informatică INFORMAŢIEI
Echipamente şi sisteme electronice
INGINERIE militare 4. Modelare şi simulare (SPECIALITATE
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Transmisiuni (programele pentru
Electronică aplicată examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
nanotehnologii
ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
359

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE
/ MATEMATICĂ ŞI 1. Baze de date-suport pentru afaceri
ŞTIINŢE ALE Informatică
NATURII INFORMATICĂ
Informatică aplicată 2. Cibernetică şi economie cantitativă
FIZICĂ Fizică informatică 3. E-Business
CHIMIE Chimie informatică
Cibernetică economică 4. E-Business administration (în limba
STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică engleză)
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 5. Econometrie şi statistică aplicată
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ
Statistică şi previziune economică 6. Informatică aplicată în management
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 7. Informatică economică Proba practică
Calculatoare 8. Informatica managerială +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 9. Managementul informatizat al proiectelor INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională 10. Managementul afacerilor electronice ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată 11. Metode cantitative în economie (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
INGINERIA SISTEMELOR simulare şi conducere informatizată a
12. Statistică şi econometrie ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
acţiunilor de luptă 13. Statistică sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia
Electronică aplicată 14. Statistică şi actuariat în asigurări şi /
Învăţământ CIBERNETICĂ, INFORMATICĂ
Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi STATISTICĂ ŞI sănătate
profesional informaţiei şi a nanotehnologii x ŞI TEHNOLOGIA
INFORMATICĂ
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice 15. Securitate informatică INFORMAŢIEI
ECONOMICĂ
INGINERIE militare (SPECIALITATE
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 16. Sisteme cu baze de date pentru afaceri ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii 17. Sisteme de asistare a deciziilor ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
economice
transporturi
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Transmisiuni 18. Sisteme informaţionale pentru afaceri (programele pentru
Electronică aplicată examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi 19. Sisteme informatice financiar-bancare definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
nanotehnologii 20. Sisteme informatice integrate pentru ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare afaceri 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii 21. Sisteme informatice manageriale
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii 22. Sisteme informatice pentru
Telecomenzi şi electronică în
transporturi managementul resurselor
Transmisiuni
23. Sisteme informatice pentru
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică managementul resurselor şi proceselor
Informatică industrială
economice
Informatică aplicată în inginerie
electrică 24. Strategii de dezvoltare a afacerilor
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
360

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE
/ MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE ALE Informatică
NATURII INFORMATICĂ
Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ
Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
INGINERIA SISTEMELOR simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
1. Baze de date-suport pentru afaceri cercetării, tineretului şi
acţiunilor de luptă
2. E-Business sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia
Electronică aplicată 3. Informatică economică /
Învăţământ Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi 4. Modelarea afacerilor şi calculul distribuit INFORMATICĂ
INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA
profesional informaţiei şi a nanotehnologii 5. Managementul informatizat al proiectelor x
ECONOMICĂ
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice 6. Securitate informatică INFORMAŢIEI
INGINERIE militare 7. Sisteme informatice pentru (SPECIALITATE
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de managementul resurselor şi proceselor ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
economice
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Transmisiuni (programele pentru
Electronică aplicată examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
nanotehnologii
ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
361

ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică


EXACTE /
MATEMATICĂ
Informatică
ŞI ŞTIINŢE INFORMATICĂ
ALE NATURII Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
Proba scrisă:
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Echipamente pentru modelare, ministrului educaţiei,
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a 1. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune cercetării, tineretului şi
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia 2. Contabilitate şi sisteme informatice integrate în
/
Electronică aplicată corporaţii
Învăţământ Tehnologia INFORMATICĂ
Microelectronică, optoelectronică şi
profesional informaţiei şi a CONTABILITATE 3. Cercetare în contabilitate şi informatică de x ŞI TEHNOLOGIA
nanotehnologii
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice gestiune INFORMAŢIEI
INGINERIE militare (SPECIALITATE
4. Management contabil şi informatică de gestiune
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 5. Sisteme informatice de gestiune SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE
Transmisiuni (programele pentru
INGINEREŞTI examenul naţional de
Electronică aplicată
definitivare în învăţământ
Microelectronică, optoelectronică şi aprobate prin ordinul
nanotehnologii ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
362
1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică 2. Automatica sistemelor complexe
EXACTE / 3. Automatica şi informatica industrială
MATEMATICĂ 4. Automatică avansată,
Informatică
ŞI ŞTIINŢE INFORMATICĂ productică şi informatică industrială
ALE NATURII Informatică aplicată 5. Automatizări avansate
FIZICĂ Fizică informatică 6. Automatizări şi sisteme inteligente
CHIMIE Chimie informatică 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică conducerea automată şi managementul
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică întreprinderilor
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică întreprinderi
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI 9. Comanda avansată a sistemelor complexe
Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ 10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în
ECONOMICĂ Informatică economică limba franceză)
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 11. Conducerea avansată a proceselor industriale Proba practică
12. Control avansat şi sisteme în timp real +
Calculatoare
13. Controlul avansat al proceselor Proba scrisă:
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 14. Informatică aplicată
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMATICĂ
15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor ŞI TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională complexe
Ingineria informaţiei 16. Informatică aplicată în conducerea avansată
INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată 17. Ingineria sistemelor automate (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Echipamente pentru modelare, 18. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei
INGINERIA ministrului educaţiei,
simulare şi conducere informatizată a 19. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor cercetării, tineretului şi
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă 20. Ingineria şi managementul serviciilor sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia 21. Service engineering and management
22. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri
/
Electronică aplicată INFORMATICĂ
Învăţământ Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi INGINERIA 23. Modele matematice în inginerie
profesional informaţiei şi a SISTEMELOR 24. Managementul proiectelor tehnice şi x ŞI TEHNOLOGIA
nanotehnologii
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice
tehnologice INFORMAŢIEI
militare 25. Managementul şi protecţia informaţiei (SPECIALITATE
INGINERIE
26. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii ŞI DIDACTICA
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
multimedia SPECIALITĂŢII),
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
27. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Reţele şi software de telecomunicaţii 28. Sisteme informatice integrate
ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în 29. Sisteme informatice de conducere avansată PEDAGOGIE ŞI
transporturi 30. Sisteme informatice aplicate în producţie şi PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE
Transmisiuni servicii (programele pentru
INGINEREŞTI examenul naţional de
Electronică aplicată 31. Sisteme de control încorporate
definitivare în învăţământ
Microelectronică, optoelectronică şi 32. Sisteme şi control automat aprobate prin ordinul
nanotehnologii 33. Sisteme şi control automat (în limba engleză) ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 34. Systems and control cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 35. Sisteme informatice complexe 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 36. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
TEHNOLOGII telecomunicaţii 37. Sisteme informatice în medicină
INFORMAŢIONALE 38. Sisteme inteligente de conducere
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în 39. Sisteme automate avansate
transporturi 40. Sisteme automate de conducere a proceselor
Transmisiuni industriale
41. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
informatice
ROBOTICĂ Robotică 42. Sisteme şi tehnologii informatice
Informatică industrială 43. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
Informatică aplicată în inginerie 44. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în
electrică limba engleză)
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în 45. Automotive embedded software
APLICATE
inginerie 46. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi
Informatică aplicată în ingineria semnalelor
materialelor
363
1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică 2. Circuite şi sisteme integrate
3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
EXACTE /
Informatică 4. Comunicaţii mobile
MATEMATICĂ INFORMATICĂ 5. Comunicaţii multimedia
ŞI ŞTIINŢE Informatică aplicată 6. Electronica surselor autonome de energie electrică
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică 7. Electronică şi informatică aplicată
CHIMIE Chimie informatică 8. Electronică şi informatică medicală
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
10. Electronică biomedicală
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
11. Electronica sistemelor inteligente
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 12. Heterotehnologii în industria electronică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 13. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică electronică şi telecomunicaţii
SOCIALE INFORMATICĂ 14. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
ECONOMICĂ Informatică economică 15. Inginerie electronică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 16. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
17. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
Calculatoare
18. Instrumentaţie electronică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 19. Managementul serviciilor şi rețelelor
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 20. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba
Proba practică
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională engleză) +
Ingineria informaţiei 21. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru Proba scrisă:
Automatică şi informatică aplicată comunicaţii (în limba engleză) INFORMATICĂ
Echipamente pentru modelare, 22. Microsisteme ŞI TEHNOLOGIA
INGINERIA 23. Microelectronica şi nanoelectronica INFORMAŢIEI
simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR 24. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor
acţiunilor de luptă electromecanice (programa pentru concurs
Ingineria sistemelor multimedia aprobată prin ordinul
25. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
ministrului educaţiei,
Electronică aplicată 26. Optoelectronica
cercetării, tineretului şi
Microelectronică, optoelectronică şi 27. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
sportului nr. 5620 / 2010)
nanotehnologii 28. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii
Echipamente şi sisteme electronice 29. Prelucrarea semnalelor /
Învăţământ Tehnologia INGINERIE militare
INGINERIE 30. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză) INFORMATICĂ
ELECTRONICĂ ŞI 31. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor ŞI TEHNOLOGIA
profesional informaţiei şi a ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de x
TELECOMUNICAŢII 32. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
comunicaţiilor TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 33. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii
INFORMAŢIEI
Reţele şi software de telecomunicaţii 34. Traitement du signal (SPECIALITATE
Telecomenzi şi electronică în 35. Reţele de comunicaţii ŞI DIDACTICA
transporturi 36. Reţele integrate de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Transmisiuni 37. Radiocomunicaţii digitale
38. Sisteme electronice avansate
ELEMENTE DE
Electronică aplicată PEDAGOGIE ŞI
39. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate
ŞTIINŢE Microelectronică, optoelectronică şi 40. Sisteme electronice inteligente şi informatică PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI nanotehnologii industrială (programele pentru
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 41. Sisteme avansate în electronica aplicată examenul naţional de
militare 42. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi definitivare în învăţământ
ELECTRONICĂ,
transmisia informaţiei aprobate prin ordinul
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
ministrului educaţiei şi
TEHNOLOGII telecomunicaţii 43. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
cercetării ştiinţifice nr.
INFORMAŢIONALE 44. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor
Reţele şi software de telecomunicaţii 5558 / 2015)
industriale
Telecomenzi şi electronică în
45. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi
transporturi teleconducere
Transmisiuni 46. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 47. Sisteme telematice pentru transporturi
ROBOTICĂ Robotică 48. Sisteme inteligente pentru transporturi
Informatică industrială 49. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
50. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Informatică aplicată în inginerie 51. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
electrică 52. Tehnici avansate în electronică
Matematică şi informatică aplicată în 53. Tehnici avansate de imagistică digitală
inginerie 54. Tehnologii multimedia
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 55. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi
APLICATE securitatea informaţiei
56. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
Informatică aplicată în ingineria 57. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în
materialelor domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
58. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
59. Telecomunicaţii
60. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
364
1. Administrarea bazelor de date
2. Arhitecturi avansate de calculatoare
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică 3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară
EXACTE / asistate de calculator
MATEMATICĂ 4. Calculatoare încorporate
Informatică
ŞI ŞTIINŢE INFORMATICĂ 5. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
ALE NATURII Informatică aplicată 6. e-Government
FIZICĂ Fizică informatică 7. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
CHIMIE Chimie informatică 8. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Computer and comunication engineering
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 10. Inginerie software
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 11. Ingineria sistemelor de programe
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 12. Software engineering
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
13. Ingineria calculatoarelor
SOCIALE INFORMATICĂ 14. Computer engineering
ECONOMICĂ Informatică economică 15. Ingineria sistemelor internet
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 16. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
17. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul
Calculatoare
18. Informatică biomedicală Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 19. Biomedical informatics +
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 20. Inteligenţă artificială Proba scrisă:
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională 21. Inteligenţă şi viziune artificială INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei 22. Sisteme informatice pentru comerţ electronic ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată 23. Information system for e-bussines INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, 24. Management informatic în industrie şi (programa pentru concurs
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a administraţie aprobată prin ordinul
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă 25. Management în tehnologia informaţiei ministrului educaţiei,
Ingineria sistemelor multimedia 26. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite cercetării, tineretului şi
27. Reţele de calculatoare si comunicaţii sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată
Microelectronică, optoelectronică şi 28. Computer and Communication Networks /
Învăţământ Tehnologia nanotehnologii CALCULATOARE 29. Securitatea sistemelor de calcul INFORMATICĂ
Echipamente şi sisteme electronice ŞI TEHNOLGIA 30. Securitatea tehnologiei informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
profesional informaţiei şi a x
INFORMAŢIEI 31. Securitatea rețelelor informatice complexe
comunicaţiilor INGINERIE militare INFORMAŢIEI
32. Servicii software avansate
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de (SPECIALITATE
33. Sisteme inteligente
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
34. Sisteme inteligente si vederea artificiala
Reţele şi software de telecomunicaţii 35. Sisteme de calcul paralele si distribuite SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în 36. Parallel and distributed computer ELEMENTE DE
transporturi 37. Sisteme distribuite şi tehnologii web PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni 38. Sisteme software avansate
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
Electronică aplicată 39. Distributed systems and web technologies (programele pentru
INGINEREŞTI Microelectronică, optoelectronică şi 40. Sisteme încorporate examenul naţional de
nanotehnologii 41. Sisteme de calcul avansate definitivare în învăţământ
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 42. Sisteme înglobate avansate aprobate prin ordinul
43. Sisteme informatice pentru comerţ electronic ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare
cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 44. Information system for e-business 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii 45. Știința şi ingineria calculatoarelor
INFORMAŢIONALE 46. Advanced Computing Systems
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în 47. Embedded Systems
transporturi 48. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
Transmisiuni 49. Tehnologia informaţiei
50. Information technology
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
51. Tehnologia informaţiei în economie
ROBOTICĂ Robotică 52. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în
Informatică industrială educaţie
Informatică aplicată în inginerie 53. Tehnologia informaţiei şi multimedia
electrică 54. Tehnologii şi aplicaţii informatice
Matematică şi informatică aplicată în 55. Tehnologii informatice avansate
ŞTIINŢE INGINEREŞTI inginerie 56. Tehnici avansate de grafică de calculator,
APLICATE multimedia şi realitatea virtuală
57. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
Informatică aplicată în ingineria
58. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru
materialelor
imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
59. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
365
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE /
MATEMATICĂ Informatică
INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE Informatică aplicată
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Proba practică
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată 1. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- /
Învăţământ Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi ŞTIINŢE financiare INFORMATICĂ
profesional informaţiei şi a nanotehnologii INGINEREŞTI x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice APLICATE INFORMAŢIEI
INGINERIE militare 2. Teoria codării și stocării informației (SPECIALITATE
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în
ELEMENTE DE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
Transmisiuni
INGINEREŞTI (programele pentru
Electronică aplicată examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
nanotehnologii aprobate prin ordinul
Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
INGINERIE cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare
5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
366
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, (programa pentru concurs
INGINERIA aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR ministrului educaţiei,
acţiunilor de luptă cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată /
Microelectronică, optoelectronică şi INGINERIE INFORMATICĂ
Învăţământ Tehnologia nanotehnologii CIVILĂ ŞI Tehnologii didactice asistate de calaculator ŞI TEHNOLOGIA
profesional informaţiei şi a Echipamente şi sisteme electronice x
ŞTIINŢE ALE
comunicaţiilor militare INFORMAŢIEI
INGINERIE EDUCAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de (SPECIALITATE
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
Reţele şi software de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI
Electronică aplicată (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
definitivare în învăţământ
nanotehnologii
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
367
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, (programa pentru concurs
INGINERIA aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR ministrului educaţiei,
acţiunilor de luptă cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată ŞTIINŢE ALE /
Microelectronică, optoelectronică şi EDUCAŢIEI, INFORMATICĂ
Învăţământ Tehnologia nanotehnologii CALCULATOARE Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie ŞI TEHNOLOGIA
profesional informaţiei şi a Echipamente şi sisteme electronice x
ŞI TEHNOLGIA
comunicaţiilor militare INFORMAŢIEI
INGINERIE INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de (SPECIALITATE
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
Reţele şi software de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI
Electronică aplicată (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
definitivare în învăţământ
nanotehnologii
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
368

ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică


EXACTE /
MATEMATICĂ
Informatică
ŞI ŞTIINŢE ALE INFORMATICĂ
NATURII Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
Calculul ştiinţific şi ingineria programării Proba scrisă:
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 1.
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMATICĂ
2. Matematici computaţionale şi tehnologii ŞI TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională
Ingineria informaţiei informatice INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată 3. Matematică aplicată în informatică (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1. Opţional în INGINERIA
Echipamente pentru modelare,
4. Matematica computaţională ministrului educaţiei,
domeniul simulare şi conducere informatizată a cercetării, tineretului şi
SISTEMELOR Matematică informatică aplicată
acţiunilor de luptă 5.
informatică / Ingineria sistemelor multimedia
sportului nr. 5620 / 2010)
6. Modele matematice şi statistică aplicată /
Tehnologia Electronică aplicată
Învăţământ Modelare şi tehnologii informatice INFORMATICĂ
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi 7.
gimnazial MATEMATICĂ x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor nanotehnologii 8. Statistică aplicată şi informatică
INFORMAŢIEI
Echipamente şi sisteme electronice
9. Informatica didactică (SPECIALITATE
INGINERIE militare
2. Informatică şi ŞI DIDACTICA
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 10. Tehnologii informatice
tehnologia SPECIALITĂŢII),
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
informaţiei şi a 11. Tehnologii informatice în optimizarea
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
comunicaţiilor computaţională
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi 12. Sisteme dinamice, optimale și modele PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE
Transmisiuni (programele pentru
INGINEREŞTI economico-financiare examenul naţional de
Electronică aplicată
definitivare în învăţământ
Microelectronică, optoelectronică şi aprobate prin ordinul
nanotehnologii ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
369

MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Administrarea sistemelor distribuite


ŞTIINŢE EXACTE / 2. Algoritmi şi bioinformatică
MATEMATICĂ ŞI 3. Analiza datelor şi modelare
ŞTIINŢE ALE Informatică
INFORMATICĂ 4. Baze de date
NATURII
Informatică aplicată 5. Baze de date în internet şi comerţ electronic
FIZICĂ Fizică informatică 6. Baze de date şi programare WEB
CHIMIE Chimie informatică 7. Baze de date şi tehnologii WEB
Cibernetică economică 8. Biostatistică
STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 9. Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor
ECONOMICĂ mari de date
ŞTIINŢE Informatică economică
10. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
STATISTICĂ ŞI 11. Ingineria sistemelor software
ŞTIINŢE SOCIALE Statistică şi previziune economică
INFORMATICĂ 12. Inginerie software
ECONOMICĂ Informatică economică 13. Inteligenţă artificială
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 14. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit Proba practică
Calculatoare 15. Inteligenţă computaţională aplicată +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 16. Artificial intelligence and distributed computing Proba scrisă:
17. Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie INFORMATICĂ
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI 18. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi ŞI TEHNOLOGIA
pentru apărare şi securitate naţională
economie
Ingineria informaţiei
19. Informatică şi inginerie software
INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată 20. Informatică didactică (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1. Opţional în INGINERIA
Echipamente pentru modelare, 21. Lingvistică computaţională
ministrului educaţiei,
simulare şi conducere informatizată a 22. Medii virtuale multimodale distribuite
domeniul SISTEMELOR
acţiunilor de luptă
cercetării, tineretului şi
23. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei
informatică / Ingineria sistemelor multimedia 24. Metodologii moderne în analiza şi proiectarea
sportului nr. 5620 / 2010)
Tehnologia Electronică aplicată sistemelor informatice
/
Învăţământ informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi 25. Metode şi modele în inteligenţa artificială INFORMATICĂ
gimnazial INFORMATICĂ 26. Metode formale în programare x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor nanotehnologii
INFORMAŢIEI
Echipamente şi sisteme electronice 27. Modelare şi simulare
INGINERIE militare 28. Modelarea, proiectarea şi managementul (SPECIALITATE
22. Informatică şi ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de sistemelor software ŞI DIDACTICA
tehnologia TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 29. Optimizarea modelelor informatice SPECIALITĂŢII),
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii 30. Optimizare computaţională
ELEMENTE DE
comunicaţiilor Telecomenzi şi electronică în 31. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise
32. Programare avansată şi baze de date PEDAGOGIE ŞI
transporturi
ŞTIINŢE 33. Programare bazată pe componente PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Transmisiuni
34. Programare declarativă (programele pentru
Electronică aplicată 35. Protecția informațiilor în reţelele de calculatoare examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
36. Securitatea informaţiei aprobate prin ordinul
nanotehnologii 37. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 38. Sisteme inteligente cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 39. Sisteme distribuite în internet 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 40. Sisteme distribuite
TEHNOLOGII telecomunicaţii 41. Sisteme distribuite în internet şi intranet
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii 42. Sisteme şi tehnologii informatice avansate
Telecomenzi şi electronică în 43. Advanced information systems and technologies
transporturi 44. Studii avansate în informatică
Transmisiuni 45. Studii avansate în informatică (în limba engleză)
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 46. Tehnologii pentru dezvoltare web
ROBOTICĂ Robotică 47. Tehnologii informatice
48. Tehnologia informaţiei
Informatică industrială
49. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
Informatică aplicată în inginerie 50. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 51. Tehnologii internet
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în 52. Internet technologies
inginerie 53. Web-design
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
370

ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică


EXACTE /
MATEMATICĂ
Informatică
ŞI ŞTIINŢE ALE INFORMATICĂ
NATURII Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
Proba scrisă:
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1. Opţional în INGINERIA
Echipamente pentru modelare, ministrului educaţiei,
domeniul simulare şi conducere informatizată a cercetării, tineretului şi
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă
informatică / Ingineria sistemelor multimedia 1. Fizica computaţională
sportului nr. 5620 / 2010)

Tehnologia /
Electronică aplicată INFORMATICĂ
Învăţământ informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi
2. Fizica computaţională şi informatică
gimnazial FIZICĂ x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor nanotehnologii 3. Fizică informatică INFORMAŢIEI
Echipamente şi sisteme electronice
INGINERIE militare 4. Modelare şi simulare (SPECIALITATE
2. Informatică şi ŞI DIDACTICA
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
tehnologia SPECIALITĂŢII),
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
informaţiei şi a
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
comunicaţiilor
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE
Transmisiuni (programele pentru
INGINEREŞTI examenul naţional de
Electronică aplicată
definitivare în învăţământ
Microelectronică, optoelectronică şi aprobate prin ordinul
nanotehnologii ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
371
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI Informatică 1. Baze de date-suport pentru afaceri
ŞTIINŢE ALE INFORMATICĂ
Informatică aplicată
NATURII 2. Cibernetică şi economie cantitativă
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică 3. E-Business
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
4. E-Business administration (în limba
ECONOMICĂ
ŞTIINŢE Informatică economică engleză)
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune economică
5. Econometrie şi statistică aplicată
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică 6. Informatică aplicată în management
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
7. Informatică economică Proba practică
Calculatoare
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 8. Informatica managerială +
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice Proba scrisă:
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională 9. Managementul informatizat al proiectelor INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei 10. Managementul afacerilor electronice ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, 11. Metode cantitative în economie (programa pentru concurs
INGINERIA aprobată prin ordinul
1. Opţional în simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă
12. Statistică şi econometrie ministrului educaţiei,
domeniul cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia 13. Statistică
informatică / Electronică aplicată
sportului nr. 5620 / 2010)

Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi 14. Statistică şi actuariat în asigurări şi /


CIBERNETICĂ, INFORMATICĂ
Învăţământ informaţiei şi a nanotehnologii STATISTICĂ ŞI sănătate ŞI TEHNOLOGIA
gimnazial Echipamente şi sisteme electronice x
comunicaţiilor INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI
INGINERIE militare ECONOMICĂ 15. Securitate informatică
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de (SPECIALITATE
2. Informatică şi TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 16. Sisteme cu baze de date pentru afaceri ŞI DIDACTICA
tehnologia Reţele şi software de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
informaţiei şi a Telecomenzi şi electronică în 17. Sisteme de asistare a deciziilor ELEMENTE DE
comunicaţiilor transporturi
ŞTIINŢE economice PEDAGOGIE ŞI
INGINEREŞTI Transmisiuni PSIHOLOGIE
Electronică aplicată 18. Sisteme informaţionale pentru afaceri (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
nanotehnologii 19. Sisteme informatice financiar-bancare definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 20. Sisteme informatice integrate pentru ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de afaceri 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
21. Sisteme informatice manageriale
Telecomenzi şi electronică în 22. Sisteme informatice pentru
transporturi
Transmisiuni managementul resurselor
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 23. Sisteme informatice pentru
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială managementul resurselor şi proceselor
Informatică aplicată în inginerie
economice
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în 24. Strategii de dezvoltare a afacerilor
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
372

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE ALE Informatică
NATURII INFORMATICĂ
Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ
Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1. Opţional în INGINERIA
Echipamente pentru modelare,
ministrului educaţiei,
simulare şi conducere informatizată a 1. Baze de date-suport pentru afaceri
domeniul SISTEMELOR
acţiunilor de luptă
cercetării, tineretului şi
informatică / 2. E-Business sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia
3. Informatică economic /
Tehnologia Electronică aplicată
Învăţământ 4. Modelarea afacerilor şi calculul distribuit INFORMATICĂ
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi INFORMATICĂ
gimnazial nanotehnologii 5. Managementul informatizat al proiectelor x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor ECONOMICĂ 6. Securitate informatică INFORMAŢIEI
Echipamente şi sisteme electronice
INGINERIE militare 7. Sisteme informatice pentru anagementul (SPECIALITATE
2. Informatică şi ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de resurselor şi proceselor economice ŞI DIDACTICA
tehnologia TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
informaţiei şi a Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
comunicaţiilor Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Transmisiuni (programele pentru
Electronică aplicată examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
nanotehnologii
ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
373

ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică


EXACTE /
MATEMATICĂ
Informatică
ŞI ŞTIINŢE INFORMATICĂ
ALE NATURII Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
Proba scrisă:
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1. Opţional în INGINERIA
Echipamente pentru modelare,
1. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune ministrului educaţiei,
domeniul simulare şi conducere informatizată a cercetării, tineretului şi
SISTEMELOR 2. Contabilitate şi sisteme informatice integrate
acţiunilor de luptă
informatică / Ingineria sistemelor multimedia
sportului nr. 5620 / 2010)
în corporaţii /
Tehnologia Electronică aplicată
Învăţământ 3. Cercetare în contabilitate şi informatică de INFORMATICĂ
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi
gimnazial CONTABILITATE x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor nanotehnologii gestiune
INFORMAŢIEI
Echipamente şi sisteme electronice
4. Management contabil şi informatică de (SPECIALITATE
INGINERIE militare
2. Informatică şi ŞI DIDACTICA
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de gestiune
tehnologia SPECIALITĂŢII),
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
informaţiei şi a 5. Sisteme informatice de gestiune
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
comunicaţiilor
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE
Transmisiuni (programele pentru
INGINEREŞTI examenul naţional de
Electronică aplicată
definitivare în învăţământ
Microelectronică, optoelectronică şi aprobate prin ordinul
nanotehnologii ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
374
1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică 2. Automatica sistemelor complexe
EXACTE / 3. Automatica şi informatica industrială
MATEMATICĂ 4. Automatică avansată,
Informatică
ŞI ŞTIINŢE INFORMATICĂ productică şi informatică industrială
ALE NATURII Informatică aplicată 5. Automatizări avansate
FIZICĂ Fizică informatică 6. Automatizări şi sisteme inteligente
CHIMIE Chimie informatică 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică conducerea automată şi managementul
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică întreprinderilor
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică întreprinderi
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI 9. Comanda avansată a sistemelor complexe
Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ 10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în
ECONOMICĂ Informatică economică limba franceză)
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 11. Conducerea avansată a proceselor industriale Proba practică
12. Control avansat şi sisteme în timp real +
Calculatoare
13. Controlul avansat al proceselor Proba scrisă:
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 14. Informatică aplicată
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMATICĂ
15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor ŞI TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională complexe
Ingineria informaţiei 16. Informatică aplicată în conducerea avansată
INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată 17. Ingineria sistemelor automate (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1. Opţional în INGINERIA
Echipamente pentru modelare, 18. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei
ministrului educaţiei,
domeniul simulare şi conducere informatizată a 19. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor cercetării, tineretului şi
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă 20. Ingineria şi managementul serviciilor
informatică / Ingineria sistemelor multimedia 21. Service engineering and management
sportului nr. 5620 / 2010)

Tehnologia 22. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri


/
Electronică aplicată INFORMATICĂ
Învăţământ informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi INGINERIA 23. Modele matematice în inginerie
gimnazial SISTEMELOR 24. Managementul proiectelor tehnice şi x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor nanotehnologii
tehnologice INFORMAŢIEI
Echipamente şi sisteme electronice
militare 25. Managementul şi protecţia informaţiei (SPECIALITATE
2. Informatică şi INGINERIE
26. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii ŞI DIDACTICA
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
tehnologia multimedia SPECIALITĂŢII),
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
informaţiei şi a 27. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
comunicaţiilor 28. Sisteme informatice integrate
Telecomenzi şi electronică în 29. Sisteme informatice de conducere avansată PEDAGOGIE ŞI
transporturi 30. Sisteme informatice aplicate în producţie şi PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE
Transmisiuni servicii (programele pentru
INGINEREŞTI examenul naţional de
Electronică aplicată 31. Sisteme de control încorporate
definitivare în învăţământ
Microelectronică, optoelectronică şi 32. Sisteme şi control automat aprobate prin ordinul
nanotehnologii 33. Sisteme şi control automat (în limba engleză) ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 34. Systems and control cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 35. Sisteme informatice complexe 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 36. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
TEHNOLOGII telecomunicaţii 37. Sisteme informatice în medicină
INFORMAŢIONALE 38. Sisteme inteligente de conducere
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în 39. Sisteme automate avansate
transporturi 40. Sisteme automate de conducere a proceselor
Transmisiuni industriale
41. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
informatice
ROBOTICĂ Robotică 42. Sisteme şi tehnologii informatice
Informatică industrială 43. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
Informatică aplicată în inginerie 44. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în
ŞTIINŢE electrică limba engleză)
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în 45. Automotive embedded software
APLICATE inginerie 46. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi
Informatică aplicată în ingineria semnalelor
materialelor
375
1. Administrarea bazelor de date
2. Arhitecturi avansate de calculatoare
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică 3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de
EXACTE / calculator
MATEMATICĂ 4. Calculatoare încorporate
Informatică
ŞI ŞTIINŢE INFORMATICĂ 5. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
ALE NATURII Informatică aplicată 6. e-Government
FIZICĂ Fizică informatică 7. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
CHIMIE Chimie informatică 8. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Computer and comunication engineering
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 10. Inginerie software
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 11. Ingineria sistemelor de programe
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 12. Software engineering
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
13. Ingineria calculatoarelor
SOCIALE INFORMATICĂ 14. Computer engineering
ECONOMICĂ Informatică economică 15. Ingineria sistemelor internet
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 16. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
17. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul Proba practică
Calculatoare
18. Informatică biomedicală +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 19. Biomedical informatics Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 20. Inteligenţă artificială
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională
INFORMATICĂ
21. Inteligenţă şi viziune artificială ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei 22. Sisteme informatice pentru comerţ electronic
Automatică şi informatică aplicată 23. Information system for e-bussines
INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, 24. Management informatic în industrie şi administraţie (programa pentru concurs
1. Opţional în INGINERIA
25. Management în tehnologia informaţiei aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
domeniul SISTEMELOR
acţiunilor de luptă 26. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite cercetării, tineretului şi
informatică / Ingineria sistemelor multimedia 27. Reţele de calculatoare si comunicaţii sportului nr. 5620 / 2010)
Tehnologia Electronică aplicată 28. Computer and Communication Networks
29. Securitatea sistemelor de calcul
/
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi CALCULATOARE INFORMATICĂ
Învăţământ 30. Securitatea tehnologiei informaţiei
comunicaţiilor nanotehnologii ŞI TEHNOLGIA ŞI TEHNOLOGIA
gimnazial Echipamente şi sisteme electronice 31. Securitatea rețelelor informatice complexe x
INFORMAŢIEI
militare 32. Servicii software avansate INFORMAŢIEI
INGINERIE
33. Sisteme inteligente (SPECIALITATE
2. Tehnologia 2. ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
Informatică şi TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
34. Sisteme inteligente si vederea artificiala ŞI DIDACTICA
35. Sisteme de calcul paralele si distribuite SPECIALITĂŢII),
tehnologia Reţele şi software de telecomunicaţii 36. Parallel and distributed computer
informaţiei şi a Telecomenzi şi electronică în 37. Sisteme distribuite şi tehnologii web
ELEMENTE DE
comunicaţiilor transporturi 38. Sisteme software avansate PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE
Transmisiuni 39. Distributed systems and web technologies PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Electronică aplicată 40. Sisteme încorporate (programele pentru
examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi 41. Sisteme de calcul avansate
definitivare în învăţământ
nanotehnologii 42. Sisteme înglobate avansate aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 43. Sisteme informatice pentru comerţ electronic ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare 44. Information system for e-business cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 45. Știința şi ingineria calculatoarelor 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii 46. Advanced Computing Systems
INFORMAŢIONALE 47. Embedded Systems
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în 48. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
transporturi 49. Tehnologia informaţiei
Transmisiuni 50. Information technology
51. Tehnologia informaţiei în economie
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
52. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în
ROBOTICĂ Robotică educaţie
Informatică industrială 53. Tehnologia informaţiei şi multimedia
Informatică aplicată în inginerie 54. Tehnologii şi aplicaţii informatice
electrică 55. Tehnologii informatice avansate
ŞTIINŢE Matematică şi informatică aplicată în 56. Tehnici avansate de grafică de calculator, multimedia
INGINEREŞTI inginerie şi realitatea virtuală
APLICATE 57. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
Informatică aplicată în ingineria 58. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru
materialelor imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
59. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
376
MATEMATICĂ Matematică informatică 1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
ŞTIINŢE
2. Circuite şi sisteme integrate
EXACTE / Informatică 3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată 4. Comunicaţii mobile
ŞI ŞTIINŢE FIZICĂ Fizică informatică 5. Comunicaţii multimedia
ALE NATURII CHIMIE Chimie informatică 6. Electronica surselor autonome de energie electrică
7. Electronică şi informatică aplicată
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
8. Electronică şi informatică medicală
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 9. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 10. Electronică biomedicală
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 11. Electronica sistemelor inteligente
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică 12. Heterotehnologii în industria electronică
SOCIALE INFORMATICĂ 13. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în
ECONOMICĂ Informatică economică electronică şi telecomunicaţii
14. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
15. Inginerie electronică
Calculatoare 16. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 17. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 18. Instrumentaţie electronică
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională 19. Managementul serviciilor şi rețelelor
20. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba
Proba practică
Ingineria informaţiei +
engleză)
Automatică şi informatică aplicată Proba scrisă:
21. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru
INGINERIA
Echipamente pentru modelare, comunicaţii (în limba engleză) INFORMATICĂ
simulare şi conducere informatizată a 22. Microsisteme ŞI TEHNOLOGIA
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă 23. Microelectronica şi nanoelectronica INFORMAŢIEI
Ingineria sistemelor multimedia 24. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor
(programa pentru concurs
Electronică aplicată electromecanice
aprobată prin ordinul
1. Opţional în Microelectronică, optoelectronică şi 25. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
ministrului educaţiei,
26. Optoelectronica
domeniul nanotehnologii
27. Proiectarea circuitelor VLSI avansate
cercetării, tineretului şi
informatică / Echipamente şi sisteme electronice 28. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii sportului nr. 5620 / 2010)
INGINERIE militare 29. Prelucrarea semnalelor /
Tehnologia ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
Învăţământ
INGINERIE 30. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză) INFORMATICĂ
informaţiei şi a TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ELECTRONICĂ ŞI 31. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor
gimnazial x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor Reţele şi software de telecomunicaţii TELECOMUNICAŢII 32. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
INFORMAŢIEI
Telecomenzi şi electronică în 33. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii
transporturi 34. Traitement du signal (SPECIALITATE
2. Informatică şi 35. Reţele de comunicaţii ŞI DIDACTICA
tehnologia Transmisiuni
36. Reţele integrate de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
informaţiei şi a Electronică aplicată 37. Radiocomunicaţii digitale
Microelectronică, optoelectronică şi ELEMENTE DE
comunicaţiilor 38. Sisteme electronice avansate
ŞTIINŢE nanotehnologii 39. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate PEDAGOGIE ŞI
INGINEREŞTI Echipamente şi sisteme electronice 40. Sisteme electronice inteligente şi informatică PSIHOLOGIE
INGINERIE
ELECTRONICĂ, militare industrială (programele pentru
41. Sisteme avansate în electronica aplicată examenul naţional de
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de definitivare în învăţământ
TEHNOLOGII telecomunicaţii 42. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi
transmisia informaţiei aprobate prin ordinul
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii 43. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită ministrului educaţiei şi
Telecomenzi şi electronică în cercetării ştiinţifice nr.
44. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor
transporturi 5558 / 2015)
industriale
Transmisiuni 45. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică teleconducere
ROBOTICĂ Robotică 46. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
47. Sisteme telematice pentru transporturi
Informatică industrială 48. Sisteme inteligente pentru transporturi
Informatică aplicată în inginerie 49. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
electrică 50. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Matematică şi informatică aplicată în 51. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
inginerie 52. Tehnici avansate în electronică
53. Tehnici avansate de imagistică digitală
ŞTIINŢE 54. Tehnologii multimedia
INGINEREŞTI 55. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi
APLICATE securitatea informaţiei
Informatică aplicată în ingineria 56. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
materialelor 57. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în
domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
58. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
59. Telecomunicaţii
60. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
377
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE /
MATEMATICĂ Informatică
INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE Informatică aplicată
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Proba practică
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
1. Opţional în INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
SISTEMELOR
domeniul acţiunilor de luptă cercetării, tineretului şi
informatică / Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)

Tehnologia Electronică aplicată 1. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- /


Învăţământ Microelectronică, optoelectronică şi ŞTIINŢE INFORMATICĂ
informaţiei şi a financiare
gimnazial nanotehnologii INGINEREŞTI x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice APLICATE INFORMAŢIEI
INGINERIE militare 2. Teoria codării și stocării informației (SPECIALITATE
2. Informatică şi ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
ŞI DIDACTICA
tehnologia TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
SPECIALITĂŢII),
informaţiei şi a
Telecomenzi şi electronică în
ELEMENTE DE
comunicaţiilor
transporturi PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
Transmisiuni
INGINEREŞTI (programele pentru
Electronică aplicată examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
nanotehnologii aprobate prin ordinul
Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
INGINERIE cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare
5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
378
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, (programa pentru concurs
INGINERIA aprobată prin ordinul
1. Opţional în SISTEMELOR
simulare şi conducere informatizată a
ministrului educaţiei,
acţiunilor de luptă
domeniul cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia
informatică / Electronică aplicată
sportului nr. 5620 / 2010)

Tehnologia /
Microelectronică, optoelectronică şi INGINERIE INFORMATICĂ
Învăţământ informaţiei şi a nanotehnologii CIVILĂ ŞI Tehnologii didactice asistate de calaculator ŞI TEHNOLOGIA
gimnazial
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice ŞTIINŢE ALE
x
militare INFORMAŢIEI
INGINERIE EDUCAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de (SPECIALITATE
2. Informatică şi telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII
tehnologia SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii
informaţiei şi a
Telecomenzi şi electronică în ELEMENTE DE
comunicaţiilor
ŞTIINŢE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI
Electronică aplicată (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
definitivare în învăţământ
nanotehnologii
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
379
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, (programa pentru concurs
INGINERIA aprobată prin ordinul
1. Opţional în SISTEMELOR
simulare şi conducere informatizată a
ministrului educaţiei,
acţiunilor de luptă
domeniul cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia
informatică / Electronică aplicată
sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢE ALE /
Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi EDUCAŢIEI,
Învăţământ INFORMATICĂ
informaţiei şi a nanotehnologii CALCULATOARE
gimnazial Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie x ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor Echipamente şi sisteme electronice ŞI TEHNOLGIA
INFORMAŢIEI
INGINERIE militare INFORMAŢIEI
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de (SPECIALITATE
2. Informatică şi telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII
tehnologia SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii
informaţiei şi a
Telecomenzi şi electronică în ELEMENTE DE
comunicaţiilor
ŞTIINŢE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI
Electronică aplicată (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
definitivare în învăţământ
nanotehnologii
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
380
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI Informatică
INFORMATICĂ
ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ
Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 1. Calculul ştiinţific şi ingineria programării Proba scrisă:
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
2. Matematici computaţionale şi tehnologii ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei
Automatică şi informatică aplicată informatice INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, 3. Matematică aplicată în informatică (programa pentru concurs
INGINERIA
SISTEMELOR simulare şi conducere informatizată a aprobată prin ordinul
acţiunilor de luptă 4. Matematica computaţională ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia 5. Matematică informatică aplicată sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată
6. Modele matematice şi statistică aplicată /
Microelectronică, optoelectronică şi
Tehnologia informaţiei INFORMATICĂ
nanotehnologii 7. Modelare şi tehnologii informatice
Învăţământ şi a comunicaţiilor şi ŞI TEHNOLOGIA
Echipamente şi sisteme electronice MATEMATICĂ x
postliceal utilizarea tehnicii de 8. Statistică aplicată şi informatică
INGINERIE militare INFORMAŢIEI
calcul
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 9. Informatica didactică (SPECIALITATE
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
10. Tehnologii informatice
Reţele şi software de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în 11. Tehnologii informatice în optimizarea
ELEMENTE DE
transporturi computaţională PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI Transmisiuni
12. Sisteme dinamice, optimale și modele PSIHOLOGIE
Electronică aplicată (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi economico-financiare examenul naţional de
nanotehnologii definitivare în învăţământ
Echipamente şi sisteme electronice aprobate prin ordinul
INGINERIE ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
381
MATEMATICĂ Matematică informatică
ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI Informatică
INFORMATICĂ
ŞTIINŢE ALE Informatică aplicată
NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică 1. Administrarea sistemelor distribuite
Cibernetică economică 2. Algoritmi şi bioinformatică
STATISTICĂ ŞI
Statistică şi previziune 3. Analiza datelor şi modelare
INFORMATICĂ
ECONOMICĂ economică 4. Baze de date
Informatică economică 5. Baze de date în internet şi comerţ electronic
ŞTIINŢE
CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 6. Baze de date şi programare WEB
ECONOMICE /
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune 7. Baze de date şi tehnologii WEB
INFORMATICĂ economică 8. Biostatistică
ECONOMICĂ Informatică economică 9. Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de
Contabilitate şi informatică de date
CONTABILITATE
gestiune 10. Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia
11. Ingineria sistemelor software
Calculatoare
12. Inginerie software
Tehnologia informaţiei
CALCULATOARE ŞI 13. Inteligenţă artificială
TEHNOLOGIA
Calculatoare şi sisteme 14. Inteligenţă artificială şi calcul distribuit Proba practică
INFORMAŢIEI informatice pentru apărare şi 15. Inteligenţă computaţională aplicată +
securitate naţională 16. Artificial intelligence and distributed computing Proba scrisă:
Ingineria informaţiei 17. Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie INFORMATICĂ
Automatică şi informatică 18. Informatica aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie ŞI TEHNOLOGIA
aplicată 19. Informatică şi inginerie software INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, 20. Informatică didactică (programa pentru concurs
INGINERIA
SISTEMELOR
simulare şi conducere 21. Lingvistică computaţională aprobată prin ordinul
informatizată a acţiunilor de 22. Medii virtuale multimodale distribuite ministrului educaţiei,
luptă 23. Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia 24. Metodologii moderne în analiza şi proiectarea sistemelor sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată informatice /
Tehnologia informaţiei Microelectronică, 25. Metode şi modele în inteligenţa artificială INFORMATICĂ
Învăţământ şi a comunicaţiilor şi optoelectronică şi 26. Metode formale în programare ŞI TEHNOLOGIA
INFORMATICĂ x
postliceal utilizarea tehnicii de 27. Modelare şi simulare
nanotehnologii INFORMAŢIEI
calcul Echipamente şi sisteme 28. Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor
software (SPECIALITATE
electronice militare
INGINERIE
29. Optimizarea modelelor informatice ŞI DIDACTICA
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 30. Optimizare computaţională SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de 31. Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise ELEMENTE DE
telecomunicaţii 32. Programare avansată şi baze de date PEDAGOGIE ŞI
33. Programare bazată pe componente PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE Telecomenzi şi electronică în
34. Programare declarativă (programele pentru
INGINEREŞTI transporturi
35. Protecția informațiilor în reţelele de calculatoare examenul naţional de
Transmisiuni
36. Securitatea informaţiei definitivare în învăţământ
Electronică aplicată 37. Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor aprobate prin ordinul
Microelectronică, 38. Sisteme inteligente ministrului educaţiei şi
optoelectronică şi cercetării ştiinţifice nr.
39. Sisteme distribuite în internet 5558 / 2015)
nanotehnologii 40. Sisteme distribuite
INGINERIE Echipamente şi sisteme 41. Sisteme distribuite în internet şi intranet
ELECTRONICĂ, electronice militare 42. Sisteme şi tehnologii informatice avansate
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 43. Advanced information systems and technologies
TEHNOLOGII telecomunicaţii 44. Studii avansate în informatică
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de 45. Studii avansate în informatică (în limba engleză)
telecomunicaţii 46. Tehnologii pentru dezvoltare web
Telecomenzi şi electronică în 47. Tehnologii informatice
transporturi 48. Tehnologia informaţiei
Transmisiuni 49. Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 50. Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei
ROBOTICĂ Robotică 51. Tehnologii internet
52. Internet technologies
Informatică industrială
53. Web-design
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică
aplicată în inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
382

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE ALE Informatică
NATURII INFORMATICĂ
Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
1. Baze de date-suport pentru afaceri
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică 2. E-Business
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI 3. E-Business administration (în limba
INFORMATICĂ
Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică engleză)
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
4. Econometrie şi statistică aplicată
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 5. Informatică aplicată în management Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională
6. Informatică economică ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei 7. Informatica managerială INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, 8. Managementul informatizat al proiectelor aprobată prin ordinul
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
SISTEMELOR 9. Managementul afacerilor electronice cercetării, tineretului şi
acţiunilor de luptă
sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia 10. Securitate informatică
Tehnologia Electronică aplicată
/
CIBERNETICĂ, 11. Sisteme cu baze de date pentru afaceri INFORMATICĂ
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi
Învăţământ STATISTICĂ ŞI ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor şi nanotehnologii x
postliceal INFORMATICĂ
utilizarea tehnicii de Echipamente şi sisteme electronice 12. Sisteme de asistare a deciziilor INFORMAŢIEI
ECONOMICĂ
calcul INGINERIE militare (SPECIALITATE
economice
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 13. Sisteme informaţionale pentru afaceri SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în 14. Sisteme informatice financiar-bancare
PEDAGOGIE ŞI
transporturi 15. Sisteme informatice integrate pentru
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Transmisiuni (programele pentru
Electronică aplicată afaceri examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
16. Sisteme informatice manageriale aprobate prin ordinul
nanotehnologii
ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice 17. Sisteme informatice pentru cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de managementul resurselor
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE 18. Sisteme informatice pentru
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în managementul resurselor şi proceselor
transporturi
Transmisiuni economice
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
383

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE ALE Informatică
NATURII INFORMATICĂ
Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ
Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
SISTEMELOR cercetării, tineretului şi
acţiunilor de luptă 1. Baze de date-suport pentru afaceri
sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia 2. E-Business
/
Tehnologia Electronică aplicată 3. Informatică economică
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi 4. Managementul informatizat al proiectelor INFORMATICĂ
Învăţământ INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor şi nanotehnologii 5. Securitate informatică x
postliceal ECONOMICĂ
utilizarea tehnicii de Echipamente şi sisteme electronice 6. Sisteme informatice pentru anagementul INFORMAŢIEI
calcul militare (SPECIALITATE
INGINERIE resurselor şi proceselor economice
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Transmisiuni (programele pentru
Electronică aplicată examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
nanotehnologii
ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
384

MATEMATICĂ Matematică informatică


ŞTIINŢE EXACTE /
MATEMATICĂ ŞI
ŞTIINŢE ALE Informatică
NATURII INFORMATICĂ
Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
ŞTIINŢE
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE SOCIALE STATISTICĂ ŞI
INFORMATICĂ
Statistică şi previziune economică
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
SISTEMELOR cercetării, tineretului şi
acţiunilor de luptă
sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia 1. Fizica computaţională
Tehnologia Electronică aplicată
/
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi 2. Fizica computaţională şi informatică INFORMATICĂ
Învăţământ ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor şi nanotehnologii FIZICĂ x
postliceal 3. Fizică informatică INFORMAŢIEI
utilizarea tehnicii de Echipamente şi sisteme electronice
calcul INGINERIE militare 4. Modelare şi simulare (SPECIALITATE
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI Transmisiuni (programele pentru
Electronică aplicată examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
nanotehnologii
ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
electrică
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
APLICATE Matematică şi informatică aplicată în
inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
385

ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică


EXACTE /
MATEMATICĂ
Informatică
ŞI ŞTIINŢE INFORMATICĂ
ALE NATURII Informatică aplicată
FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune Proba practică
Calculatoare +
Proba scrisă:
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Echipamente pentru modelare,
INGINERIA 1. Contabilitate, audit şi informatică de gestiune ministrului educaţiei,
simulare şi conducere informatizată a cercetării, tineretului şi
SISTEMELOR 2. Contabilitate şi sisteme informatice integrate
acţiunilor de luptă sportului nr. 5620 / 2010)
Ingineria sistemelor multimedia în corporaţii /
Tehnologia Electronică aplicată
informaţiei şi a 3. Cercetare în contabilitate şi informatică de INFORMATICĂ
Învăţământ Microelectronică, optoelectronică şi
comunicaţiilor şi CONTABILITATE x ŞI TEHNOLOGIA
postliceal nanotehnologii gestiune
utilizarea tehnicii de Echipamente şi sisteme electronice
INFORMAŢIEI
calcul 4. Management contabil şi informatică de (SPECIALITATE
INGINERIE militare
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de gestiune ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
5. Sisteme informatice de gestiune
Reţele şi software de telecomunicaţii ELEMENTE DE
Telecomenzi şi electronică în PEDAGOGIE ŞI
transporturi PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE
Transmisiuni (programele pentru
INGINEREŞTI examenul naţional de
Electronică aplicată
definitivare în învăţământ
Microelectronică, optoelectronică şi aprobate prin ordinul
nanotehnologii ministrului educaţiei şi
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare 5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
386
1. Achiziţia şi prelucrarea datelor
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
2. Automatica sistemelor complexe
EXACTE / Informatică 3. Automatica şi informatica industrială
MATEMATICĂ INFORMATICĂ 4. Automatică avansată,
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE productică şi informatică industrială
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
5. Automatizări avansate
CHIMIE Chimie informatică
6. Automatizări şi sisteme inteligente
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 7. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică conducerea automată şi managementul
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică întreprinderilor
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 8. Arhitecturi orientate pe servicii pentru
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică întreprinderi
SOCIALE INFORMATICĂ 9. Comanda avansată a sistemelor complexe
ECONOMICĂ Informatică economică 10. Comanda avansată a sistemelor complexe (în
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune limba franceză)
Calculatoare 11. Conducerea avansată a proceselor industriale Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 12. Control avansat şi sisteme în timp real +
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 13. Controlul avansat al proceselor Proba scrisă:
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională 14. Informatică aplicată INFORMATICĂ
15. Informatică aplicată în ingineria sistemelor ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei
complexe
Automatică şi informatică aplicată 16. Informatică aplicată în conducerea avansată
INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, 17. Ingineria sistemelor automate (programa pentru concurs
INGINERIA aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a 18. Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei
SISTEMELOR ministrului educaţiei,
acţiunilor de luptă 19. Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia 20. Ingineria şi managementul serviciilor sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată 21. Service engineering and management
22. Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri
/
Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi
informaţiei şi a nanotehnologii INGINERIA 23. Modele matematice în inginerie INFORMATICĂ
Învăţământ ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor şi Echipamente şi sisteme electronice SISTEMELOR 24. Managementul proiectelor tehnice şi x
postliceal
utilizarea tehnicii de INGINERIE militare tehnologice INFORMAŢIEI
calcul ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de 25. Managementul şi protecţia informaţiei (SPECIALITATE
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 26. Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii ŞI DIDACTICA
Reţele şi software de telecomunicaţii multimedia SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în 27. Tehnologii informatice în ingineria sistemelor
28. Sisteme informatice integrate
ELEMENTE DE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE 29. Sisteme informatice de conducere avansată
Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI 30. Sisteme informatice aplicate în producţie şi
Electronică aplicată servicii (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi 31. Sisteme de control încorporate examenul naţional de
nanotehnologii definitivare în învăţământ
32. Sisteme şi control automat aprobate prin ordinul
Echipamente şi sisteme electronice 33. Sisteme şi control automat (în limba engleză)
INGINERIE ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare 34. Systems and control cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 35. Sisteme informatice complexe 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii 36. Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii 37. Sisteme informatice în medicină
Telecomenzi şi electronică în 38. Sisteme inteligente de conducere
transporturi 39. Sisteme automate avansate
Transmisiuni 40. Sisteme automate de conducere a proceselor
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică industriale
ROBOTICĂ Robotică 41. Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
informatice
Informatică industrială
42. Sisteme şi tehnologii informatice
Informatică aplicată în inginerie
43. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
ŞTIINŢE electrică
44. Sisteme încorporate pentru domeniul auto (în
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în limba engleză)
APLICATE inginerie 45. Automotive embedded software
Informatică aplicată în ingineria 46. Tehnici avansate in domeniul sistemelor şi
materialelor semnalelor
387
1. Advanced Microelectronics (în limba engleză)
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică 2. Circuite şi sisteme integrate
3. Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii
EXACTE /
Informatică 4. Comunicaţii mobile
MATEMATICĂ INFORMATICĂ 5. Comunicaţii multimedia
ŞI ŞTIINŢE Informatică aplicată 6. Electronica surselor autonome de energie electrică
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică 7. Electronică şi informatică aplicată
CHIMIE Chimie informatică 8. Electronică şi informatică medicală
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 9. Electronică medicală şi tehnologia informaţiei medicale
10. Electronică biomedicală
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
11. Electronica sistemelor inteligente
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 12. Heterotehnologii în industria electronică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 13. Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică electronică şi telecomunicaţii
SOCIALE INFORMATICĂ 14. Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul
ECONOMICĂ Informatică economică 15. Inginerie electronică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 16. Inginerie electronică şi sisteme inteligente
17. Ingineria reţelelor de telecomunicaţii
Calculatoare
18. Instrumentaţie electronică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 19. Managementul serviciilor şi rețelelor Proba practică
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice 20. Metode avansate de prelucrare a semnalelor (în limba +
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională engleză) Proba scrisă:
Ingineria informaţiei 21. Metode avansate de prelucrare a semnalelor pentru INFORMATICĂ
Automatică şi informatică aplicată comunicaţii (în limba engleză)
22. Microsisteme
ŞI TEHNOLOGIA
Echipamente pentru modelare, INFORMAŢIEI
INGINERIA 23. Microelectronica şi nanoelectronica
simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR 24. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor (programa aprobată prin
acţiunilor de luptă electromecanice
Ingineria sistemelor multimedia
(programa pentru concurs
25. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile aprobată prin ordinul
Electronică aplicată 26. Optoelectronica ministrului educaţiei,
Microelectronică, optoelectronică şi 27. Proiectarea circuitelor VLSI avansate cercetării, tineretului şi
nanotehnologii 28. Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii sportului nr. 5620 / 2010)
Echipamente şi sisteme electronice 29. Prelucrarea semnalelor
Tehnologia /
INGINERIE 30. Prelucrarea semnalelor (în limba franceză)
informaţiei şi a INGINERIE militare INFORMATICĂ
Învăţământ ELECTRONICĂ ŞI 31. Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor
comunicaţiilor şi ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de x ŞI TEHNOLOGIA
postliceal TELECOMUNICAŢII 32. Traitement du signal et des images (în limba franceză)
utilizarea tehnicii de TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii 33. Prelucrarea digitala a semnalelor in comunicaţii INFORMAŢIEI
calcul Reţele şi software de telecomunicaţii 34. Traitement du signal (SPECIALITATE
Telecomenzi şi electronică în 35. Reţele de comunicaţii
transporturi 36. Reţele integrate de telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
Transmisiuni 37. Radiocomunicaţii digitale SPECIALITĂŢII),
Electronică aplicată
38. Sisteme electronice avansate ELEMENTE DE
39. Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE Microelectronică, optoelectronică şi 40. Sisteme electronice inteligente şi informatică
INGINEREŞTI nanotehnologii industrială
PSIHOLOGIE
Echipamente şi sisteme electronice (programele pentru
INGINERIE 41. Sisteme avansate în electronica aplicată
examenul naţional de
ELECTRONICĂ, militare 42. Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi definitivare în învăţământ
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de transmisia informaţiei aprobate prin ordinul
TEHNOLOGII telecomunicaţii 43. Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită ministrului educaţiei şi
INFORMAŢIONALE 44. Sisteme electronice pentru conducerea proceselor cercetării ştiinţifice nr.
Reţele şi software de telecomunicaţii
industriale 5558 / 2015)
Telecomenzi şi electronică în
45. Sisteme electronice pentru telemăsurare şi
transporturi teleconducere
Transmisiuni 46. Sisteme electronice pentru securizarea frontierei
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 47. Sisteme telematice pentru transporturi
ROBOTICĂ Robotică 48. Sisteme inteligente pentru transporturi
Informatică industrială 49. Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
50. Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Informatică aplicată în inginerie 51. Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii
electrică 52. Tehnici avansate în electronică
Matematică şi informatică aplicată în 53. Tehnici avansate de imagistică digitală
inginerie 54. Tehnologii multimedia
ŞTIINŢE 55. Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi
INGINEREŞTI securitatea informaţiei
APLICATE 56. Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale
Informatică aplicată în ingineria 57. Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în
materialelor domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor
58. Tehnologii integrate avansate în electronica auto
59. Telecomunicaţii
60. Tehnologii software avansate pentru comunicaţii
388
1. Administrarea bazelor de date
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică 2. Arhitecturi avansate de calculatoare
EXACTE / Informatică 3. Arta vizuală, design şi imagine publicitară asistate de
MATEMATICĂ INFORMATICĂ calculator
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE ALE 4. Calculatoare încorporate
NATURII FIZICĂ Fizică informatică 5. Complemente de ştiinţa calculatoarelor
CHIMIE Chimie informatică 6. e-Government
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică 7. Grafică, multimedia şi realitate virtuală
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică 8. Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor
9. Computer and comunication engineering
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică 10. Inginerie software
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică 11. Ingineria sistemelor de programe
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică 12. Software engineering
SOCIALE INFORMATICĂ 13. Ingineria calculatoarelor
ECONOMICĂ Informatică economică 14. Computer engineering
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune 15. Ingineria sistemelor internet
Calculatoare 16. Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale Proba practică
17. Ingineria informaţiei si a sistemelor de calcul +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei 18. Informatică biomedicală Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice pentru 19. Biomedical informatics
INFORMAŢIEI apărare şi securitate naţională 20. Inteligenţă artificială
INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei 21. Inteligenţă şi viziune artificială ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată 22. Sisteme informatice pentru comerţ electronic INFORMAŢIEI
23. Information system for e-bussines (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, simulare şi
24. Management informatic în industrie şi administraţie aprobată prin ordinul
INGINERIA SISTEMELOR conducere informatizată a acţiunilor de
25. Management în tehnologia informaţiei ministrului educaţiei,
luptă 26. Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia 27. Reţele de calculatoare si comunicaţii sportului nr. 5620 / 2010)
Tehnologia Electronică aplicată 28. Computer and Communication Networks /
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi CALCULATOARE 29. Securitatea sistemelor de calcul
INFORMATICĂ
nanotehnologii 30. Securitatea tehnologiei informaţiei
Învăţământ comunicaţiilor ŞI TEHNOLGIA ŞI TEHNOLOGIA
31. Securitatea rețelelor informatice complexe x
postliceal şi utilizarea INGINERIE ELECTRONICĂ Echipamente şi sisteme electronice militare INFORMAŢIEI 32. Servicii software avansate INFORMAŢIEI
tehnicii de ŞI TELECOMUNICAŢII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 33. Sisteme inteligente (SPECIALITATE
calcul Reţele şi software de telecomunicaţii 34. Sisteme inteligente si vederea artificiala
Telecomenzi şi electronică în transporturi 35. Sisteme de calcul paralele si distribuite
ŞI DIDACTICA
Transmisiuni 36. Parallel and distributed computer SPECIALITĂŢII),
37. Sisteme distribuite şi tehnologii web ELEMENTE DE
Electronică aplicată
ŞTIINŢE Microelectronică, optoelectronică şi
38. Sisteme software avansate PEDAGOGIE ŞI
39. Distributed systems and web technologies
INGINEREŞTI nanotehnologii PSIHOLOGIE
INGINERIE ELECTRONICĂ, 40. Sisteme încorporate
(programele pentru
TELECOMUNICAŢII ŞI Echipamente şi sisteme electronice militare 41. Sisteme de calcul avansate examenul naţional de
TEHNOLOGII Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii 42. Sisteme înglobate avansate definitivare în învăţământ
INFORMAŢIONALE Reţele şi software de telecomunicaţii 43. Sisteme informatice pentru comerţ electronic aprobate prin ordinul
44. Information system for e-business ministrului educaţiei şi
Telecomenzi şi electronică în transporturi 45. Știința şi ingineria calculatoarelor cercetării ştiinţifice nr.
Transmisiuni 46. Advanced Computing Systems 5558 / 2015)
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 47. Embedded Systems
ROBOTICĂ Robotică 48. Ştiinţa calculatoarelor în inginerie
Informatică industrială 49. Tehnologia informaţiei
50. Information technology
Informatică aplicată în inginerie electrică 51. Tehnologia informaţiei în economie
Matematică şi informatică aplicată în 52. Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în
inginerie educaţie
53. Tehnologia informaţiei şi multimedia
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 54. Tehnologii şi aplicaţii informatice
APLICATE 55. Tehnologii informatice avansate
56. Tehnici avansate de grafică de calculator,
Informatică aplicată în ingineria
multimedia şi realitatea virtuală
materialelor 57. Tehnici avansate pentru imagistica digitală
58. Tehnici de analiză, modelare şi simulare pentru
imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe
59. Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
389
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE /
MATEMATICĂ Informatică
INFORMATICĂ
ŞI ŞTIINŢE Informatică aplicată
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Proba practică
Calculatoare +
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice INFORMATICĂ
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională ŞI TEHNOLOGIA
Ingineria informaţiei INFORMAŢIEI
Automatică şi informatică aplicată (programa pentru concurs
Echipamente pentru modelare, aprobată prin ordinul
INGINERIA
simulare şi conducere informatizată a ministrului educaţiei,
SISTEMELOR
acţiunilor de luptă cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată 1. Sisteme dinamice, optimale și modele economico- /
Tehnologia
informaţiei şi a Microelectronică, optoelectronică şi ŞTIINŢE financiare INFORMATICĂ
Învăţământ nanotehnologii ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor şi INGINEREŞTI x
postliceal Echipamente şi sisteme electronice
utilizarea tehnicii de APLICATE INFORMAŢIEI
calcul INGINERIE militare 2. Teoria codării și stocării informației (SPECIALITATE
ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de
ŞI DIDACTICA
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii
Reţele şi software de telecomunicaţii
SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în
ELEMENTE DE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE PSIHOLOGIE
Transmisiuni
INGINEREŞTI (programele pentru
Electronică aplicată examenul naţional de
Microelectronică, optoelectronică şi definitivare în învăţământ
nanotehnologii aprobate prin ordinul
Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
INGINERIE cercetării ştiinţifice nr.
ELECTRONICĂ, militare
5558 / 2015)
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
390
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, (programa pentru concurs
INGINERIA aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR ministrului educaţiei,
acţiunilor de luptă cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată /
Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi
informaţiei şi a
INGINERIE INFORMATICĂ
Învăţământ nanotehnologii CIVILĂ ŞI
comunicaţiilor şi Echipamente şi sisteme electronice
Tehnologii didactice asistate de calaculator x ŞI TEHNOLOGIA
postliceal ŞTIINŢE ALE
utilizarea tehnicii de militare INFORMAŢIEI
INGINERIE EDUCAŢIEI
calcul ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de (SPECIALITATE
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
Reţele şi software de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI
Electronică aplicată (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
definitivare în învăţământ
nanotehnologii
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
391
ŞTIINŢE MATEMATICĂ Matematică informatică
EXACTE / Informatică
MATEMATICĂ INFORMATICĂ
Informatică aplicată
ŞI ŞTIINŢE
ALE NATURII FIZICĂ Fizică informatică
CHIMIE Chimie informatică
STATISTICĂ ŞI Cibernetică economică
INFORMATICĂ Statistică şi previziune economică
ŞTIINŢE ECONOMICĂ Informatică economică
ECONOMICE / CIBERNETICĂ, Cibernetică economică
ŞTIINŢE STATISTICĂ ŞI Statistică şi previziune economică
SOCIALE INFORMATICĂ
ECONOMICĂ Informatică economică
CONTABILITATE Contabilitate şi informatică de gestiune
Calculatoare Proba practică
CALCULATOARE ŞI Tehnologia informaţiei +
Proba scrisă:
TEHNOLOGIA Calculatoare şi sisteme informatice
INFORMAŢIEI pentru apărare şi securitate naţională INFORMATICĂ
Ingineria informaţiei ŞI TEHNOLOGIA
Automatică şi informatică aplicată INFORMAŢIEI
Echipamente pentru modelare, (programa pentru concurs
INGINERIA aprobată prin ordinul
simulare şi conducere informatizată a
SISTEMELOR ministrului educaţiei,
acţiunilor de luptă cercetării, tineretului şi
Ingineria sistemelor multimedia sportului nr. 5620 / 2010)
Electronică aplicată ŞTIINŢE ALE /
Tehnologia Microelectronică, optoelectronică şi EDUCAŢIEI, INFORMATICĂ
informaţiei şi a nanotehnologii
Învăţământ CALCULATOARE Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie ŞI TEHNOLOGIA
comunicaţiilor şi Echipamente şi sisteme electronice x
postliceal ŞI TEHNOLGIA
utilizarea tehnicii de militare INFORMAŢIEI
INGINERIE INFORMAŢIEI
calcul ELECTRONICĂ ŞI Tehnologii şi sisteme de (SPECIALITATE
TELECOMUNICAŢII telecomunicaţii ŞI DIDACTICA
Reţele şi software de telecomunicaţii SPECIALITĂŢII),
Telecomenzi şi electronică în ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
transporturi PEDAGOGIE ŞI
Transmisiuni PSIHOLOGIE
INGINEREŞTI
Electronică aplicată (programele pentru
Microelectronică, optoelectronică şi examenul naţional de
definitivare în învăţământ
nanotehnologii
aprobate prin ordinul
INGINERIE Echipamente şi sisteme electronice ministrului educaţiei şi
ELECTRONICĂ, militare cercetării ştiinţifice nr.
TELECOMUNICAŢII ŞI Tehnologii şi sisteme de 5558 / 2015)
TEHNOLOGII telecomunicaţii
INFORMAŢIONALE
Reţele şi software de telecomunicaţii
Telecomenzi şi electronică în
transporturi
Transmisiuni
MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ROBOTICĂ Robotică
Informatică industrială
Informatică aplicată în inginerie
ŞTIINŢE electrică
INGINEREŞTI Matematică şi informatică aplicată în
APLICATE inginerie
Informatică aplicată în ingineria
materialelor
Notă. La programele de studii de master acreditate (ciclul II de studii universitare) nominalizate mai sus se adaugă programele de master similare (ciclul II de studii universitare) organizate prin decizii ale senatelor
universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe similare de master acreditate (ciclul II de studii universitare) în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
392
Aria curriculară : MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE (**)
Disciplinele: Fizică; Ştiinţe
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la Programa -
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Învăţământ Disciplina pentru
Post/Catedră de de
universitar examenul naţional
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL Nr. lungă scurtă de definitivare în
Nivel
de încadrare) crt. durată durată învăţământ
Specializarea
1. Fizică x
2. Fizică*** x
3. Fizică (în limbi străine) x
4. Fizică medicală x
5. Fizica materialelor x
6. Fizica mediului x
7. Fizica mediului ambiant x
8. Biofizică x
FIZICĂ 9. Fizică – Chimie x
10. Fizică informatică x
11. Fizică tehnologică x
1. Fizică
Învăţământ 12. Fizică - Informatică x
2. Fizică - Ştiinţe 13. Fizică - Matematică x
liceal
14. Fizica teoretică x
15. Predarea integrată a ştiinţelor*** x
16. Fizică, Chimie, Biologie*** x
17. Ştiinţele naturii *** x
ŞTIINŢE APLICATE 18. Inginerie fizică x
MATEMATICĂ 19. Matematică – Fizică x FIZICĂ
20. Chimie – Fizică x
(programa pentru
CHIMIE concurs aprobată prin
21. Chimie – Fizică (+ militar) x ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
CHIMIE UNIVERSITARI 22. Chimie – Fizică x tineretului şi sportului
23. Fizică x nr. 5620 / 2010)
24. Fizică*** x /
25. Fizică (în limbi străine) x FIZICĂ
26. Fizică medicală x (SPECIALITATE
27. Fizica materialelor x ŞI DIDACTICA
28. Fizica mediului x
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
29. Fizica mediului ambiant x PEDAGOGIE ŞI
FIZICĂ 30. Biofizică x PSIHOLOGIE
31. Fizică – Chimie x (programele pentru
32. Fizică informatică x examenul naţional de
Fizică 33. Fizică tehnologică x definitivare în
34. Fizică - Informatică x învăţământ aprobate prin
35. Fizică - Matematică x ordinul ministrului
Învăţământ 36. Fizica teoretică x educaţiei şi cercetării
liceal/ 37. Predarea integrată a ştiinţelor*** x ştiinţifice nr. 5558 /
Învăţământ 38. Fizică, Chimie, Biologie*** x 2015
profesional/ 39. Ştiinţele naturii *** x
Învăţământ ŞTIINŢE APLICATE 40. Inginerie fizică x
gimnazial MATEMATICĂ 41. Matematică – Fizică x
42. Chimie – Fizică x
CHIMIE 43. Chimie – Fizică (+ militar) x
CHIMIE UNIVERSITARI 44. Chimie – Fizică x
45. Chimie – Fizică x
CHIMIE 46. Chimie – Fizică (+ militar) x
CHIMIE UNIVERSITARI 47. Chimie – Fizică x
Fizică – Chimie (*) 48. Fizică – Chimie x
49. Predarea integrată a ştiinţelor*** x
FIZICĂ 50. Ştiinţele naturii *** x
51. Fizică, Chimie, Biologie*** x
MATEMATICĂ 52. Matematică – Fizică x
Fizică – Matematică (*)
FIZICĂ 53. Fizică - Matematică x
393
54. Fizică x FIZICĂ
55. Fizica mediului ambiant x (programa pentru
56. Fizica mediului x concurs aprobată prin
ordinul ministrului
57. Fizică (în limbi străine) x educaţiei, cercetării,
FIZICĂ tineretului şi sportului
58. Fizică – Chimie x
Fizică – Cunoştinţe tehnico-productive nr. 5620 / 2010)
Fizică 59. x
60. Fizică şi cunoştinţe tehnico-productive x /
MEDICINĂ 61. Biomateriale şi tehnologie protetică x FIZICĂ
Învăţământ (SPECIALITATE
profesional/ MATEMATICĂ 62. Matematică – Fizică x ŞI DIDACTICA
Învăţământ CHIMIE 63. Chimie – Fizică x SPECIALITĂŢII),
gimnazial MATEMATICĂ - FIZICĂ 64. Matematică – Fizică x ELEMENTE DE
MATEMATICĂ 65. Matematică – Fizică x PEDAGOGIE ŞI
Fizică – Matematică (*) PSIHOLOGIE
MATEMATICĂ - FIZICĂ 66. Matematică – Fizică x (programele pentru
FIZICĂ 67. Fizică - Chimie x examenul naţional de
definitivare în
învăţământ aprobate prin
Fizică – Chimie (*) ordinul ministrului
CHIMIE 68. Chimie – Fizică x educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/ cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de a
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu
prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

(*)Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(***)Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/ cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe
de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare.

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie Programa -
Învăţământ preuniversitar
şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Post/Catedră Nivelul de studii Studii Disciplina pentru examenul
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr.
Nivel (Disciplina principală universitare naţional de definitivare în
fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea de licenţă învăţământ
ŞTIINŢE 69. Fizică x
EXACTE/ 70. Fizică medicală x FIZICĂ
MATEMATICĂ FIZICĂ 71. Biofizică x (programa pentru concurs aprobată prin
ŞI ŞTIINŢE ALE 72. Fizică tehnologică x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
NATURII 73. Fizică informatică x
Învăţământ ŞTIINŢE ALE 74. Fizica mediului x /
Fizică FIZICĂ
profesional/ NATURII /
(SPECIALITATE ŞI
Învăţământ MATEMATICĂ ŞTIINŢA MEDIULUI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
75. Ştiinţa mediului x
gimnazial ŞI ŞTIINŢE ALE ELEMENTE DE PEDAGOGIE
NATURII ŞI PSIHOLOGIE
ŞTIINŢE ŞTIINŢE INGINEREŞTI 76. Inginerie fizică x (programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
INGINEREŞTI APLICATE 77. Fizică tehnologică x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ŞTIINŢE ALE ştiinţifice nr. 5558 / 2015
Fizică – Chimie (*) ŞTIINŢA MEDIULUI 78. Ştiinţa mediului x
NATURII
Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau echivalente ori cu studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal obligatoriu pot fi încadraţi, pe perioadă
determinată, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus.

(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
394
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa Programa -
Învăţământ preuniversitar
la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Domeniul de Nivelul
Domeniul Specializarea din cadrul licenţă/ Studii Disciplina pentru
Post/Catedră de studii
Domeniul pentru studiile domeniului pentru Domeniul de universitare examenul naţional
Nivel (Disciplina principală studii
de încadrare)
fundamental universitare de studiile Programele de studii de master acreditate de masterat/ de definitivare în
licenţă universitare de licenţă universitare de
master
master învăţământ
1. Abordarea integrată a ştiinţelor naturii
2. Analiza teoretică a sistemelor nanostructurate
3. Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu
4. Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii
5. Astrofizică şi particule elementare
6. Astrofizica şi fizica computaţională
7. Biofizică
1. Fizică 8. Biofizică medicală
9. Biofizică şi fizică medicală
ŞTIINŢE 2. Fizică medicală 10. Biomateriale
EXACTE/ 11. Câmpuri cuantice şi particule elementare
MATEMATICĂ FIZICĂ 3. Biofizică 12. Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii
ŞI ŞTIINŢE ALE 13. Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului
NATURII 4. Fizică tehnologică 14. Fizică aplicată
15. Fizică computaţională
5. Fizică informatică 16. Fizică computaţională aplicată
17. Fizica computaţională şi informatică
18. Fizica corpului solid
19. Fizica didactică
20. Fizica şi tehnologia materiei condensate FIZICĂ
21. Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale (programa pentru concurs
22. Fizică electronică şi metrologie aprobată prin ordinul
23. Fizică medicală ministrului educaţiei,
ŞTIINŢE ALE Fizica mediului 24. Fizică informatică cercetării, tineretului şi
NATURII / 25. Fizica materialelor sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢA 26. Fizica materialelor avansate şi nanostructuri
MATEMATICĂ /
MEDIULUI Ştiinţa mediului 27. Fizica materialelor şi aplicaţii
ŞI ŞTIINŢE ALE FIZICĂ
NATURII 28. Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare
Învăţământ 1. Fizică 29. Fizica şi protecţia mediului (SPECIALITATE ŞI
Inginerie fizică x DIDACTICA
liceal 2. Fizică - Ştiinţe FIZICĂ 30. Fizica materialelor cristaline
31. Physics of crystalline materials SPECIALITĂŢII),
32. Fizica mediului şi a polimerilor ecologici ELEMENTE DE
33. Fizica polimerilor PEDAGOGIE ŞI
34. Fizica cuantică a sistemelor mezoscopice PSIHOLOGIE
35. Fizică teoretică (programele pentru
36. Fizică teoretică şi computaţională examenul naţional de
37. Fizică şi tehnologia materiei condensate definitivare în învăţământ
38. Fotonică, spectroscopie, plasmă, laseri aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
39. Interacţii atomice nucleare, particule elementare, astrofizică şi aplicaţii
cercetării ştiinţifice nr.
40. Interacţiunea radiaţiei cu materia
5558 / 2015
41. Interacţiunea radiaţiei cu materia (în limba engleză)
42. Materiale avansate şi nanostructuri pentru electronică şi optoelectronică
ŞTIINŢE 43. Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară
ŞTIINŢE 44. Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală
INGINEREŞTI
INGINEREŞTI Fizică tehnologică 45. Metode optice şi spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe
APLICATE
46. Modelare şi simulare
47. Materiale avansate. Nanotehnologii
48. Nanostiinţe
49. Nano-Microsisteme inteligente
50. Nano-microsisteme inteligente pentru protecţia mediului şi nano-
microtehnologii
51. Smart nanomicrosystems for enviromental and nano-microtehnologies
52. Surse de energie regenerabile şi alternative
53. Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate
54. Ştiinţa conservării / restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi
chimice avansate
55. Ştiinţe
56. Ştiinţe - masterat didactic
57. Ştiinţe - masterat didactic (în limba maghiară)
395
1. Fizică FIZICĂ
(programa pentru concurs aprobată
2. Fizică medicală prin ordinul ministrului educaţiei,
ŞTIINŢE EXACTE/
MATEMATICĂ ŞI cercetării, tineretului şi sportului nr.
FIZICĂ 3. Biofizică 5620 / 2010)
ŞTIINŢE ALE
NATURII /
4. Fizică tehnologică 1. Fizica aplicată avansată FIZICĂ
Învăţământ 1. Fizică ŞTIINŢE
2. Biomateriale avansate (SPECIALITATE ŞI
liceal 2. Fizică - Ştiinţe 5. Fizică informatică INGINEREŞTI x
ŞTIINŢE ALE Fizica mediului 3. Fotonică şi materiale avansate DIDACTICA
APLICATE SPECIALITĂŢII),
NATURII /
ŞTIINŢA
4. Tehnologii optice ELEMENTE DE
MATEMATICĂ ŞI
MEDIULUI Ştiinţa mediului PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE ALE
PSIHOLOGIE
NATURII (programele pentru examenul naţional
ŞTIINŢE Inginerie fizică de definitivare în învăţământ aprobate
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI prin ordinul ministrului educaţiei şi
INGINEREŞTI Fizică tehnologică cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
APLICATE
1. Fizică FIZICĂ
(programa pentru concurs aprobată
2. Fizică medicală prin ordinul ministrului educaţiei,
ŞTIINŢE EXACTE/
MATEMATICĂ ŞI cercetării, tineretului şi sportului nr.
FIZICĂ 3. Biofizică 5620 / 2010)
ŞTIINŢE ALE
NATURII
4. Fizică tehnologică
/
FIZICĂ
Învăţământ 1. Fizică INGINERIA (SPECIALITATE ŞI
liceal 2. Fizică - Ştiinţe 5. Fizică informatică Monitorizarea şi managementul mediului x DIDACTICA
ŞTIINŢE ALE Fizica mediului MEDIULUI
SPECIALITĂŢII),
NATURII /
ŞTIINŢA ELEMENTE DE
MATEMATICĂ ŞI
MEDIULUI Ştiinţa mediului PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE ALE
PSIHOLOGIE
NATURII (programele pentru examenul naţional
ŞTIINŢE Inginerie fizică de definitivare în învăţământ aprobate
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI prin ordinul ministrului educaţiei şi
INGINEREŞTI Fizică tehnologică cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
APLICATE
1. Fizică FIZICĂ
(programa pentru concurs aprobată
2. Fizică medicală prin ordinul ministrului educaţiei,
ŞTIINŢE EXACTE/
cercetării, tineretului şi sportului nr.
MATEMATICĂ ŞI
FIZICĂ 3. Biofizică 5620 / 2010)
ŞTIINŢE ALE
Învăţământ NATURII /
4. Fizică tehnologică 1. Fizica aplicată avansată FIZICĂ
liceal /
Fizică ŞTIINŢE
Învăţământ 2. Biomateriale avansate (SPECIALITATE ŞI
5. Fizică informatică INGINEREŞTI x
profesional/
ŞTIINŢE ALE Fizica mediului 3. Fotonică şi materiale avansate DIDACTICA
Învăţământ APLICATE SPECIALITĂŢII),
gimnazial
NATURII /
ŞTIINŢA
4. Tehnologii optice ELEMENTE DE
MATEMATICĂ ŞI PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE ALE
MEDIULUI Ştiinţa mediului
PSIHOLOGIE
NATURII (programele pentru examenul naţional
ŞTIINŢE Inginerie fizică de definitivare în învăţământ aprobate
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI prin ordinul ministrului educaţiei şi
INGINEREŞTI Fizică tehnologică
APLICATE cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1. Fizică FIZICĂ
(programa pentru concurs aprobată
2. Fizică medicală prin ordinul ministrului educaţiei,
ŞTIINŢE EXACTE/
MATEMATICĂ ŞI cercetării, tineretului şi sportului nr.
FIZICĂ 3. Biofizică 5620 / 2010)
ŞTIINŢE ALE
Învăţământ NATURII
4. Fizică tehnologică
/
liceal / FIZICĂ
Fizică INGINERIA
Învăţământ (SPECIALITATE ŞI
profesional/
5. Fizică informatică Monitorizarea şi managementul mediului x DIDACTICA
ŞTIINŢE ALE Fizica mediului MEDIULUI
Învăţământ SPECIALITĂŢII),
NATURII /
gimnazial ŞTIINŢA ELEMENTE DE
MATEMATICĂ ŞI
MEDIULUI Ştiinţa mediului PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE ALE
PSIHOLOGIE
NATURII (programele pentru examenul naţional
ŞTIINŢE Inginerie fizică de definitivare în învăţământ aprobate
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI prin ordinul ministrului educaţiei şi
INGINEREŞTI Fizică tehnologică cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
APLICATE
396