Sunteți pe pagina 1din 19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

In t ral eg i s 6 . 2 CT CE P i at ra N eam , 2 0 1 6
www. c tc e. ro
HOTRREnr.920din21septembrie2011(*actualizat*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a
Guvernuluinr.70/2011 privindmsuriledeproteciesocialnperioadasezonuluirece
EMITENT:

GUVERNUL

Dataintrriinvigoare:23Septembrie2011
Formaconsolidatvalabilladatade28Octombrie2016
Prezentaformconsolidatestevalabilncepndcudatade11Octombrie2013pnla28Octombrie2016
*)Formaactualizataacestuiactnormativpnladatade28Octombrie
2016esterealizatdectreDepartamentuljuridicdincadrulS.C."CentrulTeritorialdeCalcul
Electronic" S.A. PiatraNeam prin includerea tuturor modificrilori completriloraduse de
ctre HOTRREAnr.938din28septembrie2011 HOTRREAnr.778din9octombrie2013.
Coninutulacestuiact aparineexclusivS.C. CentrulTeritorialde Calcul ElectronicS.A.
PiatraNeam i nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea
utilizatorilor.
n temeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,i al art.38 dinOrdonanade
urgen a Guvernuluinr. 70/2011 privind msurile de protecie social n perioada sezonului
rece,
GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.
ART.1
SeaprobNormelemetodologicedeaplicareaprevederilor OrdonaneideurgenaGuvernului
nr.70/2011 privindmsuriledeproteciesocialnperioadasezonuluirece,prevzutenanexa
carefaceparteintegrantdinprezentahotrre.
ART.2
La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr.
1.350/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de
urgenaGuvernuluinr.5/2003 privindacordareadeajutoarepentrunclzirealocuinei,precum
iaunor facilitipopulaieipentruplataenergieitermice,publicatnMonitorulOficialal
Romniei,ParteaI,nr.819din4octombrie2006,cumodificrileicompletrileulterioare.
PRIMMINISTRU
EMILBOC
Contrasemneaz:

Ministrulmuncii,
familieiiprotecieisociale,
SulfinaBarbu
p.Ministruladministraiei
iinternelor,
GheorgheEmacu,
secretardestat
Ministrulfinanelorpublice,
GheorgheIalomiianu
Bucureti,21septembrie2011.
Nr.920.
ANEX
NORMEMETODOLOGICE
deaplicareaprevederilor OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.70/2011
privindmsuriledeproteciesocialnperioadasezonuluirece
CAP.I
Dispoziiigenerale
ART.1
(1)Familiileipersoanelesingurecuvenituriredusebeneficiazpeperioadasezonuluirece,
nbaza OrdonaneideurgenaGuvernuluinr.70/2011 privindmsuriledeproteciesocialn
perioadasezonuluirece,denumitncontinuareordonandeurgen,deajutoareacordatepentru
acoperireaintegralsau,dupcaz,auneipridincheltuielilecunclzirealocuinei.
(2)Ajutoareleprevzutelaalin.(1)sedefinescnfunciedesistemuldenclzireutilizat
isunt:
a) ajutor pentru nclzirealocuinei cu energie termic furnizat n sistem centralizat,
denumitncontinuareajutorpentruenergietermic
b) ajutorpentru nclzirealocuineicu gazenaturale,denumitn continuareajutorpentru
gazenaturale
b^1) ajutor pentru nclzirealocuineicu energieelectric,denumitn continuareajutor
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

1/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

pentruenergieelectric

Lit.b^1)aalin.(1)alart.1afostintrodusdepct.1al art.IIIdinHOTRREAnr.778
din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
c)ajutorpentrunclzirealocuineiculemne,crbuni,combustibilipetrolieri,denumitn
continuareajutorpentrucombustibilisolizisaupetrolieri.
ART.2
(1) Beneficiazde ajutoareleprevzutela art. 1 familiileai cror membri sunt ceteni
romni,precumipersoanelesingurecarelocuiescnRomnia.
(2)Ajutoareleprevzutelaart.1seacordifamiliiloripersoanelorsingurecarenuau
cetenieromn,dacseaflnunadintreurmtoarelesituaii:
a)suntceteniaiunuistatmembrualUniuniiEuropene,aiSpaiuluiEconomicEuropean,ai
ConfederaieiElveiene sau ai altor state, pe perioada n care au domiciliul sau, dup caz,
reedinanRomnia,ncondiiilelegii
b)suntcetenistrinisauapatrizicroralisaacordat,ncondiiilelegii,oformde
protecieiaudomiciliulsau,dupcaz,reedinanRomnia,ncondiiilelegii
c)suntapatrizicareaudomiciliulsau,dupcaz,reedinanRomnia,ncondiiilelegii.
ART.3
(1) Ajutoarele prevzute la art. 1 se acord pe baz de cerere i declaraiepe propria
rspundere privind componena familiei i veniturile acesteia, precum i bunurile mobile i
imobiledeinute.
(2) Pentru ajutoarele prevzute la art. 1 alin. (2) lit. a), formularele de cerere i
declaraiepe propria rspunderesunt transmisede ctre primriifurnizorilor,cu respectarea
termenuluiprevzutlaart.15alin.(1)dinordonanadeurgen,iarpentruajutoareleprevzute
la art. 1 alin. (2) lit. b), b^1) i c), formularele de cerere i declaraie sunt puse la
dispoziiasolicitanilordirectdectreprimrii.
(3)Furnizoriiprevzuilaalin.(2)transmitformulareletitularilordecontract,ianume
consumatorilor individuali i asociaiilor de proprietari/locatari,cu respectarea termenului
prevzutlaart.15alin.(2)dinordonanadeurgen.
(4) Formularul de cerere i declaraie pe propria rspundere va fi pus la dispoziia
solicitanilor i n format electronic, pe siteurile primriilor, al Ministerului Muncii,
Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice i Ageniei Naionale pentru Pli i
InspecieSocial,precumipesiteurileageniilorjudeenepentrupliiinspeciesocial,
respectivamunicipiuluiBucureti,denumitencontinuareageniiteritoriale.
(5)Formularuldecerereideclaraiepepropriarspunderesecompleteazpotrivitmodelului
prevzut n anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001
privindvenitulminimgarantat,aprobateprin HotrreaGuvernuluinr.50/2011
,
cumodificrileicompletrileulterioare.

Art.3afostmodificatdepct.2al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,
publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.4
Familiile i persoanele singure care ndeplinesc condiiile pentru acordarea ajutoarelor
prevzute la art. 1 depun individualsau prin asociaiilede proprietari/locataricererile i
declaraiilepe propriarspunderela primriacomunei,oraului,municipiuluisau,dupcaz,a
sectoruluimunicipiuluiBucuretinacrei/cruirazteritorialseafllocuinadedomiciliu
saudereedin,curespectareatermenuluiprevzutlaart.16dinordonanadeurgen.

Art.4afostmodificatdepct.3al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,
publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.5
(1)Ajutoareleprevzutela art.1 se acordn funciede veniturile netemediilunarepe
membru de familie, respectiv ale persoanei singure, n limitele, procentele i cuantumurile
stabilitelaart.8,9,10i11dinordonanadeurgen.
(2)Lastabilireavenituluinetmediulunarpemembrudefamiliei, dupcaz,alpersoanei
singureseiauncalcultoateveniturilerealizatedemembriiacesteianlunaanterioarlunii
ncaresesolicitdreptul,potrivitprevederilorart.18dinordonanadeurgen.nsituaia
n care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singur sunt anuale sau
periodice,pentrustabilireavenituluinetlunarsecalculeazmedialunaraacestoranraport
cuperioadapentrucareaufostacordate.
(3)ncerereaideclaraiapepropriarspunderesolicitantulajutoruluiprevzutlaart.1
are obligaiade a menionabunurileaflaten proprietate,nchiriere, concesiune,comodatsau
altformdedeinere,cuprinsenlistabunurilorceconduclaexcludereaacordriiajutorului
pentrunclzirealocuinei.Persoanelecaresolicitajutorulpentruenergietermicauobligaia
deacompletanumruldecamerealelocuinei.
(4)Listamenionatla alin.(3) esteprevzutn anexanr.4 la Normelemetodologicede
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, aprobate prin
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

2/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

HotrreaGuvernuluinr.50/2011 ,cumodificrileicompletrileulterioare.
(5) Pentru informarea solicitanilor, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordrii
ajutoruluipentrunclzirealocuinei,prevzutlaalin.(4),seafieazntrunlocvizibilla
sediul consiliului local al comunei, oraului, municipiului sau, dup caz, al sectorului
municipiuluiBucureti.

Art.5afostmodificatdepct.4al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,
publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.6
(1) Pe baza datelor cuprinse n cererea i declaraiape propria rspundere,a actelor
doveditoare,precum i a informaiilor sau, dup caz, a documentelorobinutepotrivitart. 14
alin.(5)dinordonanadeurgen,primarulstabiletedreptullaajutoareleprevzutelaart.1,
prindispoziiescris.Dispoziiaseemiteosingurdat,pentrutoatperioadasezonuluirece.

Alin. (1) al art. 6 a fost modificatde pct. 5 al art. III din HOTRREA nr. 778 din 9
octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
(1^1)ncazulstabiliriidreptuluilaajutorulpentruenergieelectric,primaruldispune,n
modobligatoriu,efectuareaanchetei socialela domiciliulsaureedina titularuluiajutorului,
pentruverificareasistemuluidenclzireutilizat.

Alin.(1^1)al art.6 a fostintrodusde pct.6 al art. III din HOTRREA nr. 778 din 9
octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
(1^2)Anchetasocialserealizeazdectreserviciulpublicdeasistensocialdefinitla
art.113dinLegeaasisteneisocialenr.292/2011 ,curespectareatermenuluiprevzutlaart.
14alin.(7)dinordonanadeurgen.Modelulancheteisocialeestecelprevzutnanexanr.2
laNormelemetodologicedeaplicarea prevederilor Legiinr.416/2001
privindvenitulminim
garantat, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 50/2011
, cu modificrilei completrile
ulterioare.

Alin.(1^2)al art.6 a fostintrodusde pct.6 al art. III din HOTRREA nr. 778 din 9
octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
(1^3) n cazul beneficiarilorde ajutor social i/sau alocaiepentru susinereafamiliei,
caresolicitajutorulpentruenergieelectric,anchetasocialseefectueaznumainsituaia
ncareautrecutmaimultde3lunidelaultimaactualizareainformaiilorpotrivit art.14^1
din Legea nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu modificrile i completrile
ulterioare,respectiv art.24i25dinLegeanr.277/2010
privindalocaiapentrususinerea
familiei,republicat,cumodificrileulterioare.

Alin.(1^3)al art.6 a fostintrodusde pct.6 al art. III din HOTRREA nr. 778 din 9
octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
(2) n funcie de tipul ajutorului acordat, dispoziia primarului trebuie s conin
obligatoriutemeiullegalalaprobriidreptului,precumiurmtoarele:
a) pentru ajutorul pentru energie termic: numele i prenumele titularului, codul numeric
personal,adresalocuineipentrucaresesolicitdreptul,compensareaprocentualstabilitn
funciedevenitulnetmediulunarpemembrudefamilie,respectivalpersoaneisingure,valoarea
ajutoruluimaximlunar,carecuprindedefalcatsumeledinbugetuldestatidinbugetelelocale
acordatencondiiileart.8 alin.(2)(8)dinordonanadeurgen,iperioadadeacordarea
acestuia
b) pentru ajutorul pentru gaze naturale: numele i prenumele titularului, codul numeric
personal,adresalocuineipentrucaresesolicitdreptul,cuantumulmaximalajutoruluicalculat
n funcie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure,
inclusivcelacordatdinbugetullocalncondiiileart.9alin.(2)dinordonanadeurgen,i
perioadadeacordareaacestuia
b^1)pentruajutorulpentruenergieelectric:numeleiprenumeletitularului,codulnumeric
personal,adresalocuineipentrucaresesolicitdreptul,cuantumulmaximalajutoruluicalculat
n funcie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure,
inclusivcelacordatdinbugetullocal,ncondiiileart.10alin.(1)i(2)dinordonanade
urgen,iperioadadeacordareaacestuia

Lit.b^1)aalin.(2)alart.6afostintrodusdepct.7al art.IIIdinHOTRREAnr.778
din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
c)pentruajutorulpentrucombustibilisolizisaupetrolieri:numeleiprenumeletitularului,
codul numeric personal,adresa locuineipentru care se solicitdreptul,cuantumulajutorului
acordat,inclusivcelacordatdinbugetullocalncondiiileart.11alin.(3)dinordonanade
urgen,perioadadeacordareaacestuia,precumidataefecturiiplii.
(3) Pentru familiile i persoanele singure care ndeplinesc condiiile de acordare a
ajutoarelorprevzutelaart.1peparcursulsezonuluirece,dispoziiaprevzutlaalin.(1)se
emitepentruperioadarmaspnlasfritulsezonuluirece,curespectareaprevederilorart.17
alin.(6)dinordonanadeurgen.
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

3/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

(4) Pentru familiile i persoanele singure care nu ndeplinesc condiiile de acordare a


ajutoarelor prevzute la art. 1, primarii comunic solicitanilordispoziia motivat privind
respingereacererii.
(5)Dispoziiileprimaruluiprevzutelaalin.(1)i(2)secomunictitularilorajutoarelor
prevzutela art.1, n termende maximum5 zilede la dataemiterii,direct,prinintermediul
furnizorilorsauprinasociaiiledeproprietari/locatari.
ART.7
(1) n cazul modificrilor prevzute la art. 19 alin. (1) din ordonana de urgen,
comunicareaacestorasevafaceprindepunereauneinoideclaraiipepropriarspundere,potrivit
prevederilorart.19alin.(2)dinordonanadeurgen.
(2) n situaia prevzutla alin. (1), primarii emit noi dispoziii pe care le transmit
titularilorajutoarelorprevzutela art.1, n termende 5 zilede la dataemiterii,potrivit
prevederilorart.19alin.(5)dinordonanadeurgen.
ART.8
(1) n aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3) din ordonana de urgen, primarii au
obligaia de a transmite furnizorilor, asociaiilor de proprietari/locatari i ageniilor
teritorialesituaiicentralizatoarecuprinzndnmodobligatoriutitulariiajutoarelorprevzute
laart.1alin.(2)lit.a),b)ic),numruldispoziieiprincaresastabilitdreptul,venitul
netlunarpemembrudefamilieivaloareaajutoruluicalculatncondiiileart.8,9i11din
ordonanadeurgen,precumicodulfurnizorului,respectivalclientului,nscrisinformat
electronic, ntocmite potrivit modelelor prevzute n anexele nr. 1a, 1b i 1c. Situaiile
centralizatoarese transmit lunar, actualizate cu beneficiarii care ndeplinesc condiiile de
acordareaajutoruluisocialpeparcursulsezonuluirece.
(2) n aplicarea prevederilor art. 17 alin. (3^1) din ordonana de urgen, primarii au
obligaia de a transmite furnizorilorde energie electric i ageniilor teritoriale situaia
centralizatoarecuprinzndn mod obligatoriutitulariiajutoruluiprevzutla art.1 alin.(2)
lit. b^1), numrul dispoziieiprin care sa stabilitdreptul,venitul net lunar pe membru de
familieivaloareaajutoruluicalculatncondiiileart.10dinordonanadeurgen,precumi
codulfurnizorului,respectivalclientului,nscrisinformatelectronic,ntocmitepotrivit
modeluluiprevzute nanexanr.1d.Situaiacentralizatoaresetransmitelunar,actualizatcu
beneficiariicare ndeplinesccondiiile de acordarea ajutoruluisocialpe parcursulsezonului
rece.

Art.8afostmodificatdepct.8al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,
publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.9
(1)Autoritileadministraieipublicelocale,nbazaart.8alin.(8),art.9alin.(2),
art.10alin.(2)iart.11alin.(3)dinordonanadeurgen,potaprobadinbugeteleproprii
ajutoaredupcumurmeaz:
a) prin majorri ale graduluide compensaren acelaiprocentpentrutoi beneficiariide
ajutorpentruenergietermicceseregsescnaceeaitrandevenituri
b)prinmajorrialeajutoruluipentrugazenaturale,energieelectricicombustibilisolizi
saupetroliericuacelaicuantumpentrutoibeneficiariicareseregsescnaceeaitrande
venituri
c)prinacordareadeajutoarepentrufamiliileipersoanelesingurecuvenituricaredepesc
traneledevenituriprevzutedeordonanadeurgen.

Alin. (1) al art. 9 a fost modificatde pct. 9 al art. III din HOTRREA nr. 778 din 9
octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
(2)nsituaiancareautoritileadministraieipublicelocaleacorddinbugeteleproprii
ajutoarencondiiilealin.(1),cuantumulacestoravaficuprinsattndispoziiaprevzutla
art.6,ctinsituaiacentralizatoareprevzutlaart.8.
CAP.II
Stabilireaiplataajutoruluipentrunclzirealocuinei
SECIUNEA1
Ajutorulpentruenergietermic
ART.10
(1) Familiile i persoanelesingure cu venituri reduse, care utilizeaz pentru nclzirea
locuineienergietermicfurnizatnsistemcentralizat,beneficiaz,ncondiiileprevzutede
ordonanade urgen,de ajutor pentru energietermic,prin compensareaprocentuala valorii
efectiveafacturiilaenergietermic.
(2)Potrivitprevederiloralin.(1),ajutorulpentruenergietermicse acordnumaipentru
energiatermicconsumatnscopulnclziriilocuineiinuincludeenergiatermicconsumat
nscopulpreparriiapeicaldemenajere.
ART.11
Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din ordonana de urgen, cuantumul efectiv al
ajutoruluipentruenergietermicsecalculeazlunardectrefurnizor,dupcumurmeaz:
Ajutorefectiv=[C(ps)+C(pl)]xC(id)xP(L),
unde:
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

4/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

C(ps)reprezintcompensareaprocentualprevzutlaart.8 dinordonanadeurgendin
bugetuldestat
C(pl)reprezintcompensareaprocentualprevzutlaart.8 dinordonanadeurgendin
bugetullocal
C(id) reprezint consumul defalcat de asociaia de proprietari/locataripe consumatori
individuali,beneficiarideajutorpentruenergietermic,respectivalconsumatoruluititularde
contractindividualdefurnizare,msuratngigacalorii
P(L)reprezintpreullocalalgigacalorieipentruenergiatermicfacturatpopulaieide
ctrefurnizor.
ART.12
(1)Ajutorulpentruenergietermiccalculatncondiiileart.11nupoatedepi,petoat
perioadasezonuluirece,ajutorulmaximlunarstabilitdectreprimarncondiiileart.8alin.
(9)dinordonanadeurgen.
(2)Ajutorulmaximlunarstabilitdeprimarsecalculeazastfel:
Ajutormaximlunar=[C(ps)+C(pl)]xC(Lmed)xP(L),
unde:
C(ps)reprezintcompensareaprocentualprevzutlaart.8 dinordonanadeurgendin
bugetuldestat
C(pl)reprezintcompensareaprocentualprevzutlaart.8 dinordonanadeurgendin
bugetullocal
C(Lmed)reprezintconsumulmediulunarstabilitpetipdeapartamentinfunciedezona
detemperatur,prevzutnanexanr.1laordonanadeurgen
P(L)reprezintpreullocalalgigacalorieipentruenergiatermicfacturatpopulaieide
ctrefurnizor.
ART.13
(1)Lunar,pnladatade3alunii,reprezentantulfurnizoruluideenergietermicmpreun
cu reprezentantulasociaiei de proprietari/locatari,dup caz, stabilesc consumul general de
energietermic.
(2) Prin consumul general de energie termic prevzut la alin. (1) se nelege consumul
contorizatladatacitiriiceurmeazsfiefacturat.
(3)nsituaiancarelabranamentulundeserealizeazcitireasuntracordaimaimuli
titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termic se face n funcie de
reglementrilelegalenvigoare.
(4)Lastabilireaconsumuluigeneraldeenergietermicprevzutlaalin.(1)sencheieun
procesverbalconstatator,alcruimodelesteprevzutnanexanr.2.

Alin.(4)al art. 13 a fostmodificatde pct.10 al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9


octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
(5)nsituaiaasociaiilordeproprietari/locatarincareexistmodalitateadestabilirea
consumuluideenergietermicfurnizatnsistemcentralizatpebazderepartitoaremontatede
prestatoriiautorizaide ctreautoritilede reglementare,citireai repartizareaconsumului
general de energie termic pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte
ncheiate,n condiiilelegii,de asociaiilede proprietari/locataricu acetiprestatori,cu
respectareatermenelorprevzutedeordonanadeurgen.
ART.14
(1)Pebazadatelorcuprinsenprocesulverbalprevzutlaart.13alin.(4),asociaiade
proprietari/locataridefalcconsumulgeneraldeenergietermicpeconsumatoriindividuali.
(2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termic pe consumatori
individualiserealizeaznconformitatecuprevederilelegalenvigoare.
(3)Attconsumulgeneraldeenergietermic,cticeldefalcatpeconsumatoriindividuali
vorfideterminatengigacalorii.
(4) n termenul prevzut la art. 20 alin. (4) din ordonana de urgen, asociaia de
proprietari/locataritransmitefurnizorilordeenergietermicsituaiacentralizatoarecuprinznd
consumuriledefalcatepentrubeneficiariideajutorpentrunclzirealocuinei.

(5) Situaia centralizatoare cuprinznd consumurile defalcate de asociaia de


proprietari/locataripebeneficiariiajutoruluipentrunclzirealocuineicuenergietermicse
ntocmetepotrivitmodeluluiprevzutnanexanr.3.

Alin.(5)al art. 14 a fostmodificatde pct.11 al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9


octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.15
Pe bazaconsumuluidefalcatprevzutla art.14,furnizorulcalculeazcuantumulajutorului
pentruenergietermic,astfel:
a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 11, dac valoarea
acestuia este mai mic sau egal cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit
prevederilorart.12alin.(2)
b)lanivelulajutoruluimaximcalculatpotrivitart.12alin.(2),dacvaloareaajutorului
efectivestemaimaredectcuantumulajutoruluimaximstabilitdeprimar.
ART.16
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

5/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

(1) Furnizorii de energie termic n sistem centralizat transmit lunar asociaiilor de


proprietari/locatari, precum i consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale
facturareprezentndconsumulde energietermic,conformprevederilorart.21 alin.(3)i (4)
din ordonana de urgen, n care se evideniaz ajutorul pentru energie termic calculat n
condiiileart.15.
(2) Pe baza facturilorprevzute la alin. (1), furnizorulde energie termic ntocmete
borderoul centralizator cuprinznd beneficiariiajutorului pentru energie termic i cuantumul
acestuiapentruperioadadereferin,potrivitmodeluluiprevzutnanexanr.4.

Alin.(2)al art. 16 a fostmodificatde pct.12 al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9


octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.17
(1) Borderoulcentralizatorprevzutla art. 16 alin.(2) reprezintdocumentde plat,se
ntocmetedefurnizorn3exemplareisetransmiteprimarilorpentrucertificare.
(2)ntermende5ziledelaprimire,primariicertificitransmitunexemplarageniilor
teritoriale,pe baza cruia acestea achit la furnizori sumele reprezentndajutoarele pentru
energietermic.Unuldintrecelelaltedouexemplarecertificatermnelaprimar,iarcellalt
seremitefurnizorului.
SECIUNEAa2a
Ajutorulpentrugazenaturale
ART.18
naplicareaprevederilorart.17alin.(3)dinordonanadeurgen,primariiauobligaiade
atransmitefurnizorilor,asociaiilordeproprietari/locatariiageniilorteritorialesituaia
centralizatoare privind beneficiarii, venitul net lunar pe membru de familie i cuantumul
ajutoarelorpentrugazenaturalestabilitncondiiileart.9dinordonanadeurgen,nscris
informatelectronic,conformart.8.
ART.19
(1)Lunar,pnladatade3alunii,reprezentantulfurnizoruluidegazenaturalempreuncu
reprezentantulasociaieide proprietari/locatari,dup caz, stabilescconsumulgeneralde gaze
naturale.
(2) Prin consumul general de gaze naturale prevzut la alin. (1) se nelege consumul
contorizatladatacitiriipentrucareurmeazsfieemisfactura.
(3)Lastabilireaconsumuluigeneraldegazenaturaleprevzutlaalin.(1)sencheieun
procesverbalconstatator,alcruimodelesteprevzutnanexanr.5.

Alin.(3)al art. 19 a fostmodificatde pct.13 al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9


octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.20
(1)Pebazadatelorcuprinsenprocesulverbalprevzutlaart.19alin.(3),asociaiade
proprietari/locatari defalc consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali,
beneficiarideajutorpentrugazenaturale.
(2) n termenul prevzut la art. 20 alin. (4) din ordonana de urgen, asociaia de
proprietari/locataritransmitefurnizorilorde gaze naturalesituaiacentralizatoarecuprinznd
consumuriledefalcatepentrubeneficiariideajutorpentrugazenaturale.

(3) Situaia centralizatoare cuprinznd consumurile defalcate de asociaia de


proprietari/locatari pe beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale se ntocmete potrivit
modeluluiprevzutnanexanr.6.

Alin.(3)al art. 20 a fostmodificatde pct.14 al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9


octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
(4) Pe baza consumului defalcat prevzut la alin. (1), furnizorul stabilete cuantumul
ajutoruluiefectiv,dupcumurmeaz:
a) la nivelul cuantumuluiajutorului stabilit prin dispoziiea primarului, dac valoarea
consumuluiestemaimaresauegalcuacestnivel
b)lavaloareaconsumului,dacacestaestemaimicdectcuantumulajutoruluistabilitprin
dispoziieaprimarului.
(5) n situaia n care modalitatea de facturare practicat de ctre furnizorul de gaze
naturaleconducela emitereaa mai mult de 5 facturipentruperioadasezonuluirece,cuantumul
ajutoruluiefectivstabilitpotrivitprevederiloralin.(4),nsumatpeaceastperioad,nupoate
depicuantumulnsumatal ajutoruluipentrugaze naturalestabilitprin dispoziiaprimarului
pentruaceeaiperioad.
ART.21
(1)Furnizoriidegazenaturaletransmitlunarasociaiilordeproprietari/locatari,precumi
consumatorilorvulnerabili titulari de contracte individuale,factura reprezentndconsumul de
gazenaturale,curespectareaprevederilorart.23alin.(3)i(4)dinordonanadeurgen,n
care se evideniaz ajutorulpentru gaze naturalecalculatn condiiile art. 20 alin. (4) i
(5).
(2) Pe baza facturilor prevzute la alin. (1), furnizorul de gaze naturale ntocmete
borderoul centralizator cuprinznd beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale i cuantumul
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

6/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

efectivalacestuia,potrivitmodeluluiprevzutnanexanr.7.

Alin.(2)al art. 21 a fostmodificatde pct.15 al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9


octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.22
(1) Borderoulcentralizatorprevzutla art. 21 alin.(2) reprezintdocumentde plat,se
ntocmetedefurnizorn3exemplareisetransmiteprimarilorpentrucertificare.
(2)ntermende5ziledelaprimire,primariicertificitransmitunexemplarageniilor
teritoriale,pebazacruiaacesteaachitlafurnizorisumelereprezentndajutoarelepentrugaze
naturale. Unul dintre celelalte dou exemplare certificate rmne la primar, iar cellalt se
remitefurnizorului.
SECIUNEAa2^1a
Ajutorulpentruenergieelectric

Seciuneaa 2^1aa a fost introdus de pct. 16 al art. III din HOTRREAnr. 778 din 9
octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.22^1
naplicareaprevederilorart.17alin.(3^1)dinordonanadeurgen,primariiauobligaia
de a transmite furnizorilor i ageniilor teritoriale situaia centralizatoare privind
beneficiarii,venitul net lunar pe membru de familie i cuantumul ajutoarelor pentru energie
electricstabilitncondiiileart.10dinordonanadeurgen.

Art. 22^1 a fost introdusde pct. 16 al art. III din HOTRREAnr. 778 din 9 octombrie
2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.22^2
(1)Pebazaconsumuluiefectivnregistratdeconsumatoriivulnerabiliindividuali,furnizorul
stabiletecuantumulajutoruluiefectiv,dupcumurmeaz:
a) la nivelul cuantumuluiajutorului stabilit prin dispoziiea primarului, dac valoarea
consumuluiestemaimaresauegalcuacestnivel
b)lavaloareaconsumului,dacacestaestemaimicdectcuantumulajutoruluistabilitprin
dispoziieaprimarului.
(2) n situaia n care modalitateade facturarepracticatde ctrefurnizorulde energie
electricconducela emitereaa maimultde 5 facturipentruperioadasezonuluirece,cuantumul
ajutoruluiefectivstabilitpotrivitprevederiloralin.(1),nsumatpeaceastperioad,nupoate
depi cuantumul nsumat al ajutorului pentru energie electric stabilit prin dispoziia
primaruluipentruaceeaiperioad.

Art. 22^2 a fost introdusde pct. 16 al art. III din HOTRREAnr. 778 din 9 octombrie
2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.22^3
(1)Furnizoriideenergieelectrictransmitconsumatorilorvulnerabiliindividuali,titulari
de contracte individuale, factura reprezentnd consumul de energie electric, cu respectarea
prevederilorart.23alin.(3)i(4)dinordonanadeurgen,ncareseevideniazajutorul
pentruenergieelectriccalculatncondiiileart.22^2alin.(1)i(2).
(2) Pe baza facturilorprevzutela alin. (1), furnizorulde energie electricntocmete
borderoulcentralizatorcuprinzndbeneficiariiajutoruluipentruenergieelectrici cuantumul
efectivalacestuia,potrivitmodeluluiprevzutnanexanr.8.

Art. 22^3 a fost introdusde pct. 16 al art. III din HOTRREAnr. 778 din 9 octombrie
2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.22^4
(1)Borderoulcentralizatorprevzutlaart.22^3alin.(2)reprezintdocumentdeplat,se
ntocmetedefurnizorn3exemplareisetransmiteprimarilorpentrucertificare.
(2)ntermende5ziledelaprimire,primariicertificitransmitunexemplarageniilor
teritoriale,pe baza cruia acestea achit la furnizori sumele reprezentndajutoarele pentru
energieelectric.Unuldintrecelelaltedouexemplarecertificatermnelaprimar,iarcellalt
seremitefurnizorului.

Art. 22^4 a fost introdusde pct. 16 al art. III din HOTRREAnr. 778 din 9 octombrie
2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
SECIUNEAa3a
Ajutorulpentrucombustibilisolizisaupetrolieri
ART.23
(1)Ajutorulpentrucombustibilisolizisaupetrolieriacordatbeneficiarilordeajutorsocial
stabilitn condiiile Legii nr. 416/2001 privind venitulminim garantat,cu modificrilei
completrileulterioare,serealizeazncuantumulicondiiileprevzutelaart.11alin.(2)
iart.25dinordonanadeurgen.
(2) n cazul n care mai multe familii i persoane singure beneficiarede ajutor social
locuiesc i gospodresc mpreun, ajutorul pentru nclzirea locuinei cu lemne, crbuni i
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

7/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

combustibilipetrolieriseacordpentrufiecaredintreacestea.
(3)Ajutorulpentrucombustibilisolizisaupetrolieriprevzutlaalin.(1)seacordpebaza
listei cu beneficiarii de ajutor social care utilizeaz pentru nclzirea locuinei lemne,
crbuni,combustibili petrolieri,pe baza documentaieidepusela stabilireaajutoruluisocial,
ntocmitdeserviciulpublicdeasistensocialdinsubordineaconsiliuluilocalsau,dupcaz,
de persoana cu atribuii n domeniul asistenei sociale din aparatul de specialitate al
primarului.
(4) n termen de 5 zile dup efectuarea plii ajutoruluipentru combustibilisolizi sau
petrolieri, lista prevzut la alin. (3) se comunic i ageniilor teritoriale i va conine
obligatoriu numele i prenumele titularilor ajutorului, suma reprezentndajutorul la care au
dreptul,sumaefectivpltitidatalacaresaefectuatplata.Listavafiactualizatlunarcu
beneficiariicare ndeplinesccondiiile de acordarea ajutoruluisocialpe parcursulsezonului
rece.
ART.24
(1) Acordarea ajutoruluipentru combustibilisolizi sau petrolierin cazul familiilori
persoanelorsingure,alteledectcelebeneficiaredeajutorsocialstabilitncondiiile Legii
nr.416/2001 ,cumodificrileicompletrileulterioare,serealizeazdifereniat,nraportcu
venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, n condiiile
prevzutelaart.11alin.(1)i,dupcaz,alin.(3)dinordonanadeurgen.
(2)Pebazadispoziiilorprevzutelaart.6alin.(2)lit.c),serviciulpublicdeasisten
social din subordinea consiliului local sau, dup caz, persoana cu atribuii n domeniul
asistenei sociale din aparatul de specialitate al primarului ntocmete lunar situaia
centralizatoare cuprinznd beneficiarii ajutorului pentru nclzirea locuinei i cuantumul
aferent,conformart.8.
(3)Situaiacentralizatoareprevzutlaalin.(2)setransmiteageniilorteritorialelunar,
pnladatade15afiecreiluni,pentrulunaanterioar.
(4)Situaiacentralizatoareprevzutlaalin.(2)constituiedocumentjustificativdeplat
i se redacteazn sistem electronic,fr modificrimanualesau alte vicii de form sau de
fond.
ART.25
n situaia n care n aceeai gospodrie locuiesc att familii sau persoane singure
beneficiare de ajutor social n baza Legii nr. 416/2001 , cu modificrile i completrile
ulterioare, ct i familii sau persoane singure ale cror venituri se ncadreaz n limitele
prevzutelaart.11alin.(1)dinordonanadeurgen,ajutorulpentrucombustibilisolizisau
petrolieriseacordseparatpentrufiecarefamiliesaupersoansingurdingospodrie.
CAP.III
Dispoziiifinale
ART.26
(1) Ageniile teritoriale,pe baza situaieicentralizatoareprevzute la art. 24 alin.
(2), respectiva borderourilorprevzutela art. 16 alin. (2), art. 21 alin. (2) i art. 22^3
alin. (2), solicit Ageniei Naionale pentru Pli i Inspecie Social creditele bugetare
corespunztoareajutoarelorprevzute laart.1alin.(2)suportatedinbugetuldestat,conform
art.8alin.(2)(5),art.9alin.(1),art.10alin.(1)iart.11alin.(1)dinordonanade
urgen.

Alin.(1)al art. 26 a fostmodificatde pct.17 al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9


octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
(2) Pn cel trziu la data de 20 a lunii, Agenia Naional pentru Prestaii Sociale
transmite Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale necesarul de credite bugetare
centralizatlanivelulntregiiri.
(3)MinisterulMuncii,FamilieiiProtecieiSocialetransmitelunarMinisteruluiFinanelor
Publicedocumentaiapentrudeschidereadecreditebugetare.
(4) n baza creditelor bugetare deschise, ageniile teritorialevireaz sumele alocate cu
titludeajutoarepentrunclzirealocuinei,dupcumurmeaz:
a)nconturiledetipangajament scrisnpstrareaunuiter,escrow,deschisedectre
productoriiidistribuitoriideenergietermic,gazenaturalesauenergieelectric

Lit.a)aalin.(4)alart.26afostmodificatdepct.18alart.IIIdinHOTRREAnr.778
din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
b) n bugetelelocale ale unitiloradministrativteritorialen vedereaplii lunare la
beneficiariaajutoruluipentrucombustibilisolizisaupetrolieriprevzutlaart.24.

ART.27
naplicareaprevederilorart.31alin.(2)dinordonanadeurgen,primariitransmit,la
solicitarea ageniilor teritoriale, pn la data de 15 a fiecrei luni, un raport statistic
potrivitmodelelorprevzutenanexelenr.9i10.

Art.27afostmodificatdepct.19al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,
publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.28
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

8/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

Pebazarapoartelorstatisticeprevzutelaart.27,ageniileteritorialentocmescunraport
statisticla niveluljudeului,respectival municipiuluiBucureti,pe care l transmit,prin
AgeniaNaionalpentruPrestaiiSociale,MinisteruluiMuncii,Familiei i ProtecieiSociale
pnladatade25afiecreiluni.
ART.29
(1) Pentru recuperareasumelorncasatenecuvenit,cu titlu de ajutor pentrunclzire,n
condiiileart.30alin.(4)dinordonanadeurgen,seprocedeazdupcumurmeaz:
a) dac beneficiarulprimeten continuareajutor pentru nclzire,se vor face reineri
ealonatdindrepturileaferentelunilorurmtoare
b)dacbeneficiarulnumaiprimetedrepturinperioadaurmtoareconstatriidebituluii
titularulconsimte,prinangajamentscris,srestituiesumancasatnecuvenit,acestavaachita
sumarespectivlaprimrie,ntermenulprevzutdedispoziiaderecuperare
c) dac titularul dreptului nu consimte la restituirea sumei i nu exist posibilitatea
recuperriidinaltedrepturi,setransmitentiinarelaorganeledeexecutaresilitdincadrul
unitilor administrativteritoriale,care vor confirma preluarea n continuare a urmririi
debituluirespectiv
d) sumele cu titlu de ajutor pentru nclzire diminuate n condiiilelit. a) nu se mai
solicitageniilorteritorialepentrudecontare
e)sumelencasatencondiiilelit.b)sevireazageniilorteritoriale.
(2) n situaia n care beneficiarul este familia, iar titularul a decedat, recuperarea
sumelorncasatenecuvenit,cutitludeajutor,sevafacedelaceilalimembriaifamiliei.
(3) n situaian carebeneficiarul,persoansingur,a decedat,nu se mai procedeazla
recuperareasumelorncasatenecuvenit.

Art.29afostmodificatdepct.20al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,
publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.30
Abrogat.

Art.30afostabrogatdepct.21al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,
publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.31
n cadrul verificrilor efectuate de ctre organele de control ale Ministerului Muncii,
FamilieiiProtecieiSociale,obligaiaprevzutlaart.8alin.(7)dinordonanadeurgen
seconsiderndeplinitdacsenregistreazunadintreurmtoarelesituaii:
a) ajutoareleacordatede la bugetullocaln condiiileart.8 alin.(6)dinordonanade
urgensuntstabilitelaniveluldeminimum10%dinmaximulacesteia
b)sumatotalreprezentndsubveniilunareconformart.7alin.(2)lit.a)dinordonanade
urgeneste mai mare sau egal cu suma reprezentnd10% din suma total care ar fi putut fi
acordat cu titlu de ajutor n condiiile art. 8 alin. (6) din ordonana de urgen, pentru
beneficiariicareprimescajutorulpentruenergietermicacordatdelabugetuldestat
c)sumatotalcumulatacordatcutitludeajutorisubvenielunarconformart.7alin.
(2)lit.a) dinordonanade urgenestemaimaresauegalcu sumareprezentnd10%dinsuma
total care ar fi putut fi acordat cu titlu de ajutor n condiiile art. 8 alin. (6) din
ordonanadeurgen,pentrubeneficiariicareprimescajutorulpentruenergietermicacordatde
labugetuldestat.
ART.32
naplicareaprezentelornormemetodologice,MinisterulMuncii,FamilieiiProtecieiSociale
poateemiteprecizrisauinstruciunicareseaprobprinordinalministruluimuncii,familiei
iprotecieisociale.
ART.33
(1)PentruasigurareaaplicriiprevederilorOrdinuluiministruluieconomieiifinanelori
al ministruluimuncii,familieii egalitiide ansenr. 1.849/401/2008privindmonitorizarea
pliiunordrepturidenatursocial,cumodificrileicompletrileulterioare,furnizoriide
energie termic i gaze naturale transmit lunar ageniei teritoriale, odat cu borderourile
prevzute la art. 16 alin. (2) i art. 21 alin. (2), situaia cu titularii de ajutor pentru
nclzirealocuinei,neviden,ipentrucaresesolicitdecontareasumelor.

(2)Situaiaprevzutlaalin.(1)sentocmetepotrivitmodeluluiprevzutnanexanr.
23 i se transmite n format electronic ntrun limbaj informatic agreat cu ageniile
teritoriale.

Alin.(2)al art. 33 a fostmodificatde pct.22 al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9


octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.
ART.34
Anexelenr.1a1di211facparteintegrantdinprezentelenormemetodologice.

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

9/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

Art.34afostmodificatdepct.23al art.IIIdinHOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,
publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie2013.

Potrivitpct. 24 al art. III din HOTRREA nr. 778 din 9 octombrie 2013 , publicat n
MONITORULOFICIALnr. 631 din 11 octombrie2013anexelenr. 123se abrogi se nlocuiesccu
anexelenr. 1a 1d i 211,al crormodeleste prevzutn anexelenr. 1427din acelaiact
normativ.
ANEXA1a
lanormelemetodologice
model
ROMNIA
Judeul/MunicipiulBucureti..........(codul,denumirea)..........
Unitateaadministrativteritorial......(codul,denumirea)........
SITUAIA
privindbeneficiariiicuantumulajutoarelorpentruenergietermic
luna........../an..........
*Font7*

Nr.TitularCNPAdresaNr.membriCodVenitValoaremaximajutorNumrCompensare
crt.nfamiliefurnizor/lunar/dispoziie
clientmembruBugetBugetlocalprimarBugetBugetlocal
familiedestatdestat

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

10/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

Primar,
..............................
NOT:
Setransmitenscrisinformatelectronic.

Anexa1alanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24al art.IIIdinHOTRREAnr.
778din9 octombrie2013 , publicatn MONITORULOFICIALnr. 631 din 11 octombrie2013,avnd
coninutul prevzut n anexa 14 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA1b
lanormelemetodologice
model
ROMNIA
Judeul/MunicipiulBucureti.........(codul,denumirea).................
Unitateaadministrativteritorial......(codul,denumirea).................
SITUAIA
privindbeneficiariiicuantumulajutoarelorpentrugazenaturale
luna........../an.........
*Font7*

Nr.TitularCNPAdresaCodNr.membriVenitNumrCuantumullunaralajutoruluistabilit
crt.furnizor/nfamilielunar/dispoziieprindispoziiaprimarului
clientmembruprimar
familieBugetdestatBugetlocal

TOTAL:

Primar,
........................
NOT
Setransmitenscrisinformatelectronic.

Anexa1blanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24al art.IIIdinHOTRREAnr.
778din9 octombrie2013 , publicatn MONITORULOFICIALnr. 631 din 11 octombrie2013,avnd
coninutul prevzut n anexa 15 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

11/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA1c
lanormelemetodologice
model
ROMNIA
Judeul/MunicipiulBucureti.........(codul,denumirea)..........
Unitateaadministrativteritorial......(codul,denumirea).......
SITUAIA
privindbeneficiariiicuantumulajutoarelorpentruenergieelectric
luna........../an..........
*Font7*

Nr.TitularCNPAdresaCodNr.membriVenitNumrCuantumullunaralajutoruluistabilit
crt.furnizor/nfamilielunar/dispoziieprindispoziiaprimarului
Clientmembruprimar
familieBugetdestatBugetlocal

TOTAL:

Primar,
........................
NOT:
Setransmitenscrisinformatelectronic.

Anexa1clanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24al art.IIIdinHOTRREAnr.
778din9 octombrie2013 , publicatn MONITORULOFICIALnr. 631 din 11 octombrie2013,avnd
coninutul prevzut n anexa 16 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA1d
lanormelemetodologice
model
ROMNIA
Judeul/MunicipiulBucureti.........(codul,denumirea)..........
Unitateaadministrativteritorial......(codul,denumirea).......
SITUAIA
privindbeneficiariiicuantumul
ajutoarelorpentrucombustibilisolizisaulichizi
luna........../an..........
*Font8*

Nr.TitularCNPAdresaNumrNr.membriVenitCuantumullunaralajutoruluistabilit
crt.dispoziienfamilielunar/prindispoziiaprimarului
primarMembru
familieBugetdestatBugetlocal

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

12/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

TOTAL:

Primar,
........................
NOT:
Setransmitenscrisinformatelectronic.

Anexa1dlanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24al art.IIIdinHOTRREAnr.
778din9 octombrie2013 , publicatn MONITORULOFICIALnr. 631 din 11 octombrie2013,avnd
coninutul prevzut n anexa 17 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA2
lanormelemetodologice
model
PROCESVERBALCONSTATATOR
ncheiatastzi,data..............
ntre
1. Furnizorulde energie termic furnizat n sistem centralizat........................,
reprezentatprindna/dl..................,ncalitatede.....................,
i
2. Asociaia de proprietari/locatari ....................., reprezentat prin dna/dl
...................,ncalitatede.............,amprocedatladeterminareaconsumuluigeneral
deenergietermic aferentlunii................,nregistratdeaparatuldemsurinstalatla
nivelul branamentului imobilului din localitatea ...................., str. .................
nr.....,ncantitatede................
Reprezentatfurnizor,Reprezentantasociaieproprietari/locatari,
...................................
(LS)(LS)

Anexa2lanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24alart.IIIdinHOTRREAnr.778
din 9 octombrie 2013 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, avnd
coninutul prevzut n anexa 18 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA3
lanormelemetodologice
model
SITUAIA
cuprinzndconsumuriledefalcatedeasociaiade
proprietari/locataripebeneficiariiajutoruluipentruenergietermic
Perioadadeconsum............................
Denumireatitularuluidecontract...................
Adresatitularuluidecontract......................
Codultitularuluidecontract.......................
*Font7*

Nr.Nr.Nr.BeneficiarCNPNumrValoareajutormaximstabilitprinConsumdefalcatpe
crt.ap.camereajutordispoziiedispoziieaprimaruluiapartamente(Gcal)
primar
BugetdestatBugetlocalTotalajutor

0123456789

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

13/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

TOTAL:

Valoriledincoloana9reprezintconsumuldeenergietermicpentrunclzirealocatprindefalcarea
consumuluigeneralstabilitnbazaprocesuluiverbalpebeneficiariiajutoruluipentrunclzirealocuinei.
ReprezentanttitulardecontractPreluatdefurnizor
Numeleiprenumele.................Numeleiprenumele..............
Dataisemntura...................Funcia..........................
tampila(dupcaz)Dataisemntura.................

NOT:
Se ntocmete n dou exemplare, din care unul se pred furnizorului sub semntur de
primire.

Anexa3lanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24alart.IIIdinHOTRREAnr.778
din 9 octombrie 2013 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, avnd
coninutul prevzut n anexa 19 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA4
lanormelemetodologice
model
BORDEROUCENTRALIZATOR(CERTIFICARE)
cuprinzndbeneficiariiajutoruluipentru
(PRIMAR)
energietermicicuantumulacestuiapentru
perioada........................
Denumireafurnizorului.........................
Adresafurnizorului............................
Anexlafacturanr........./...............
Denumirea titularului de contract .......... Adresa titularului de contract
...................Codultitularuluidecontract................

*Font7*

Nr.Nr.Nr.BeneCompensare(%)ConsumPreulValoareValoareajutormaximstabilitCuantumCuantumSumadeplat
crt.ap.dispoziieficiarCNPrepartienergieiajutorprindispoziiaprimaruluiefectivefectivpentrubene
primarajutorBugetBugetzatdetermiceefectivajutorajutorficiarul
destatlocalasociaiafactuTotalBugetdeBugetlocalnclnclajutoruluide
deratstatzirezirenclzire
propripopubugetbuget
etari/laieidestatlocalBugetBuget
locataridelocal
stat

0123456789=(5+10111213141516
6)x7
x8

.
.
.

TOTAL:

NOT:
Valoareaefectiva ajutoruluipentru nclzirealocuineinu poate depi valoareamaxim
stabilit prin dispoziie a primarului n condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
70/2011
.
Semnturitampilfurnizor,
..............................

Situaiasentocmeten3exemplare,noriginal,dincareunulsetransmiteagenieipentru
prestaiisocialejudeene,respectivamunicipiuluiBucureti,unulrmnelaprimaricellalt
seremitefurnizorului.
Col.1316vorficompletatenfunciedeautoritateacreiaiseceredecontareasumelorcu
titludeajutorpentrunclzirealocuinei.

Anexa4lanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24alart.IIIdinHOTRREAnr.778
din 9 octombrie 2013 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, avnd
coninutul prevzut n anexa 20 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

14/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA5
lanormelemetodologice
model
PROCESVERBAL
ncheiatazi,data............................
ntre
1. Furnizorul de gaze naturale .............................,reprezentat() prin dna/dl
.........................,
i
2. Asociaia de proprietari/locatari .........................,reprezentat prin dna/dl
.........................,amprocedatladeterminareaconsumuluigeneraldegazenaturaleaferent
lunii...............................,pebazacitiriicontorului.
Indexcitit:
Datacitirii:
Reprezentatfurnizor,Reprezentantasociaieproprietari/locatari,
..................................................................
(LS)(LS)

Anexa5lanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24alart.IIIdinHOTRREAnr.778
din 9 octombrie 2013 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, avnd
coninutul prevzut n anexa 21 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA6
lanormelemetodologice
model
SITUAIACENTRALIZATOARE
cuprinzndconsumuriledefalcatedeasociaia
deproprietari/locataripebeneficiarii
ajutoruluipentrugazenaturale
Perioadadeconsum............................
Denumiretitulardecontract(client)........................
Adrestitulardecontract(client)..........................
Codtitulardecontract(client).............................
*Font7*

Nr.BeneficiarajutorCNPNumrdispoziieCuantumajutorstabilitprindispoziieaprimaruluiConsumdefalcat
crt.denclzireprimarpeapartamente
TotalBugetdestatBugetlocal(NMC)

01234567

.
.
.

TOTAL:

Valoriledincoloana7reprezintconsumuldegazenaturalepentrunclzirealocatprindefalcareaconsumului
generaldeasociaiadeproprietari/locataripebeneficiariiajutoruluipentrunclzirealocuinei.
Reprezentanttitulardecontract(client)Preluatdefurnizor
Numeleiprenumele.................Numeleiprenumele..............
Dataisemntura...................Funcia..........................
tampila(dupcaz)Dataisemntura.................

NOT:
Se ntocmete n dou exemplare, din care unul se pred furnizorului sub semntur de
primire.

Anexa6lanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24alart.IIIdinHOTRREAnr.778
din 9 octombrie 2013 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, avnd
coninutul prevzut n anexa 22 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA7
lanormelemetodologice
http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

15/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

model
BORDEROU
cuprinzndbeneficiariiajutoruluipentrunclzirea
locuineicugazenaturaleicuantumulefectivalacestuia
Perioadadeconsum....................
Denumirefurnizor.................
Adresafurnizor...................
Anexlafacturanr........./...........
Denumiretitulardecontract(client)........Adrestitulardecontract(client)........Cod
titulardecontract(client)........
*Font7*

Nr.BeneficiarNr.ConsumulCuantumajutorCuantumulefectivalSumadeplat
crt.ajutorCNPdisporepartizatstabilitprinajutoruluipentrupentrubeneficiarul
ziiedePreulValoaredispoziieaprimaruluinclzireajutoruluide
primarasociaiagazelorconsumnclzire
depropnaturale
rietari/(lei/NMC)TotalBugetBugetTotalBugetBugetBugetBuget
locataridestatlocaldestatlocaldestatlocal

0123456=4x57891011121314

TOTAL:

NOT:
Valoarea efectiv a ajutorului pentru nclzirea locuinei nu poate depi cuantumul
ajutoruluistabilitprindispoziieaprimaruluincondiiile OrdonaneideurgenaGuvernului
nr.70/2011
privind msurilede proteciesocial n perioadasezonuluirece, aprobat prin
Legeanr.92/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
Semnturitampilfurnizor,
................................

Situaiasentocmeten3exemplare,noriginal,dincareunulsetransmiteagenieipentru
prestaiisocialejudeene,respectivamunicipiuluiBucureti,unulrmnelaprimaricellalt
seremitefurnizorului.
Col. 13 i 14 se vor completa n funcie de autoritateacreia i se solicit decontarea
sumelorcutitludeajutorpentrunclzire.

Anexa7lanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24alart.IIIdinHOTRREAnr.778
din 9 octombrie 2013 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, avnd
coninutul prevzut n anexa 23 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA8
lanormelemetodologice
model
BORDEROU(CERTIFICARE)
cuprinzndbeneficiariiajutoruluipentrunclzirea
(PRIMAR)
locuineicuenergieelectricicuantumulefectivalacestuia
Perioadadeconsum..................
Denumirefurnizor....................................
Adresfurnizor........................................
Anexlafacturanr................/...............
Denumire titular de contract (client) ............ Adres titular de contract (client)
............Codtitulardecontract(client).............
*Font7*

Nr.BeneficiarNr.ConsumCuantumajutorCuantumulefectivalSumadeplat
crt.ajutorCNPdispoefectivstabilitprinajutoruluipentrupentrubeneficiarul
ziienregistratPreulValoaredispoziieaprimaruluinclzireajutoruluide
primardeconsuenergieiconsumnclzire
matorulelectrice
vulnerabil(lei/TotalBugetBugetTotalBugetBugetBugetBuget

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

16/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

individualkW/h)destatlocaldestatlocaldestatlocal

0123456=4x57891011121314

TOTAL:

NOT:
Valoarea efectiv a ajutorului pentru nclzirea locuinei nu poate depi cuantumul
ajutoruluistabilitprindispoziieaprimaruluincondiiile OrdonaneideurgenaGuvernului
nr.70/2011
privind msurilede proteciesocial n perioadasezonuluirece, aprobat prin
Legeanr.92/2012,cumodificrileicompletrileulterioare.
Semnturitampilfurnizor,
...........................

Situaiasentocmeten3exemplare,noriginal,dincareunulsetransmiteagenieipentru
pliiinspeciesocial,respectivamunicipiuluiBucureti,unulrmnelaprimaricellalt
seremitefurnizorului.
Col. 13 i 14 se vor completa n funcie de autoritateacreia i se solicit decontarea
sumelorcutitludeajutorpentrunclzire.

Anexa8lanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24alart.IIIdinHOTRREAnr.778
din 9 octombrie 2013 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, avnd
coninutul prevzut n anexa 24 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA9
lanormelemetodologice

NOT(CTCE)
Anexanr. 9(anexa25 la normelemetodologice)se gseten Monitorul Oficialal Romniei,
ParteaI,nr.631din11octombrie2013,lapagina56(asevedeaimagineaasociat).

Anexa9lanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24alart.IIIdinHOTRREAnr.778
din 9 octombrie 2013 , publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 11 octombrie 2013, avnd
coninutul prevzut n anexa 25 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA10
lanormelemetodologice
model
Unitateaadministrativteritorial.................
Ajutoarepentrunclzirealocuineicu
combustibilisoliziilichizipentrubeneficiariideajutor
socialncondiiile Legiinr.416/2001
privindvenitulminimgarantat

Nr.noiembriedecembrieianuariefebruariemartie
aju
TiptoareNr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.Nr.
familieaproajuajuajuajuajuajuajuajuajuaju
batetoaretoaretoaretoaretoaretoaretoaretoaretoaretoare
laapronceapronceapronceapronceapronce
ncebatetatebatetatebatetatebatetatebatetate
putulnnnnnnnnnn
sezolunalunalunalunalunalunalunalunalunaluna
nuluicucucucucucucucucucu
recerentrentrentrentrentrentrentrentrentrent

persoa
nsin
gur

familii
cu2
membri

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

17/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

familii
cu3
membri

familii
cu4
membri

familii
cu5
membri

familii
cu>5
membri

TOTAL:

Lanceputulnlunanlunanlunanlunanluna
PLIsezonuluinoiembriedecembrieianuariefebruariemartie
rece

Anexa10lanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24al art.IIIdinHOTRREAnr.
778din9 octombrie2013 , publicatn MONITORULOFICIALnr. 631 din 11 octombrie2013,avnd
coninutul prevzut n anexa 26 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
ANEXA11
lanormelemetodologice
Denumireafurnizorului.......................
Adresafurnizorului..........................
SITUAIE
cutitulariideajutorpentrunclzirealocuinei,neviden,i
pentrucaresesolicitdecontareasumelornluna................

Nr.NumeleiCNPPliefectuatenlunaraportat*)
crt.prenumele(lei)

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

18/19

10/28/2016

HOTRRE(A)92021092011>formaconsolidatladatade28Octombrie2016

*)Reprezintsumatotalcutitludeajutorpentrunclzirealocuineiaferenttitularului
nominalizat,care se solicitagenieipentru pli i inspeciesocialjudeene,respectiva
municipiului Bucureti, n vederea decontrii n luna respectiv, indiferent dac aceasta
reprezintdrepturi curente,restanteorialtesumerezultatedinmodificareadreptuluifamiliei
saualpersoaneisingure,conformdispoziieiprimaruluisaufacturiloremisedefurnizori.
NOT:
Situaia se transmite n format electronic ntrun limbaj informatic agreat cu ageniile
pentrupliiinspeciesocialjudeene,respectivamunicipiuluiBucureti.

Anexa11lanormelemetodologiceafostintrodusdepct.24al art.IIIdinHOTRREAnr.
778din9 octombrie2013 , publicatn MONITORULOFICIALnr. 631 din 11 octombrie2013,avnd
coninutul prevzut n anexa 27 din acelai act normativ. Potrivit pct. 24 al art. III din
HOTRREAnr.778din9octombrie2013 ,publicatnMONITORULOFICIALnr.631din11octombrie
2013,anexelenr.123seabrogisenlocuiesccuanexelenr.1a1d i211,alcrormodel
esteprevzutnanexelenr.1427dinacelaiactnormativ.
__________

http://www.legisplus.ro/Intralegis6/oficiale/afis.php?f=151896&datavig=20161028&datav=20161028&dataact=&showLM=&modBefore=&screen=0&fr

19/19