Sunteți pe pagina 1din 10
IRS - STANDARD ROMAN SR 1907/2-97 lulie 1997 Indice de clasificare G 83 INSTALATII DE INCALZIRE NECESARUL DE CALDURA DE CALCUL Temperaturi interioare conventionale de calcul Heating olants Design heat requirements computation for buildings Design conventional indoor temperawires. Installations de chautfage Déperditions de chaleur de calcu! des locaux Temperatures interieures conventionnelles de calcul APROBARE Aprobat de Directoru! General al IRS la 20 noiembrie 1996 Iniocuieste STAS 1907/2-97 CORESPONDENTA La data aorobérii prezentuiut standard nu exist’ nici un standard international care s8 se refers la aceiagi subiect On the date of this standard approval there is no international Standard dealing with the same subject { ‘A la date d’approbation de !a presénte norme il n’existe pas de Norme Internationale traitant du méme. sujet DESCRIPTORI TIT | Temperatura interioar’, spatiu Incalzit, spatiu neinedizit, proiectare : INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str, J.L.Calderon 13-70201, Bucuresti 2 TP(401) 2107401;(401) 2113296; TF (401) 2100833. parfait = prozentulul stanaard tn orice pubiceti gi prin oxoe prosedeu (lectronia, intertigd Gacd nu oxith acorduleeris at AS. Editia a 6-8 PREAMBUL Prima edi Fate de STAS 1907/2-91 au fos! mperaturilinterioare conventional de ca valor valor Revizui ie te je temperatt jen standardului s-2 fAcut 98 beze ‘a standarduiui a tost etaborats ruri intarigare conventionale G® fn 1952 gia fost rovizuitd In + aduse moditicari privind: reat in roatuilé de ditaxare Inchise gi 6eschise: 1 Ealcul penteu Incbperi neincdlzite cercetirior otectuate de INCE 1968, 1980 +1 1997. c AC in anii 1990-1998. ter a) 60 2 {| E7086 1.1 Obiect-gi:domeniu de aplicare necesarului jentul standard siabilegte ternporatirile i {40 eBldur® de calcul al cladinior, 4.2 ‘Temperaturile interioare conventionale de celcul pot fi considerate temperaturi reat In urmBtoarele conditi Incaperitor, = pentru Inckpeti IncBlaite din ciddid de locuit, temperatura int femperaturilor inregistrate timp de 24 h, leo distant® de 2 m de pera exteriori, Ia 0,75 m dansuprs nardoseti = pentru inctperi cu orar de ocupare fmitat (din cl8dil administrative $i sociel-cultursiel, temperature interionre conventional de calcul este media temoersturlior inegistrate pe dureta perioade’ de ccupare, le o distants de 2m de poreti exterior, fa 0,75 m deasupre pardoseli: = pentru hale industriale gi alte spat de productie, temperatura interioara conventional de calcul este medio Temperaturilor invecistrete pe durate zinicé 9 programuiui de Wveru, In zone da stayionare @ muncitorilor, le 0,75 m deasuore perdoseli Temperaturile se mésoar’d cu termomettul cu glob (capabil 68 inregistreze gi etectu! schimburilor de calduré prin rediatiel a 1.3 Referinte SR 1907-1:1997 instaletli de incdizire. Calculul necesarului de cBidurd, Prescriptit de calcu! 2 TEMPERATUR!, INTERIOARE CONVENTIONALE DE CALCUL 24 Temperaiutile interioare conventionale de celeut pentru inc&peri incBlzite din ciddiri de focuit, administrative §° socinl-culturale precum si pentru anexele edministrative gi socisl-culturale ale Intreprinderilor industrisie sunt prezentate In tebelul 1 Tabelul 1 — Categoria I | conventional’ de calcul | i 1 LocuINTé | Vestibatr 18 Carrere pony ble, usin | 2 Bucacac | 18 cadtul apariamentu \ 18 stars spertameruivi | 15 wee 10 | 12 16 2 . 10 2 CLADIRI ADMINISTRATIVE S! ANEXE SOCIALE DIN INTREPRINDERI INDUSTAIALE ‘Birouri 20 bi do Confaing gi fstivitay 18 ‘tneaperilor Biblioteci, depozite de cirti Holuri, vestibuluri, garderobe ‘Camera portarului ‘Sc&ri, coridoare ‘ Grup sanitar (closete, pisoare) : Vestiare Camere de dezbrécare.si dugut ‘Spalstoare fara dezbrscare cu personal Athive, depozite de c&rti Centrale telefonice, statii de radioficare etc. But Cabinete modicale Intrari (windfang)”” Cabinete de toalet& pentru femel Tnctperi pentru atante 3 CLADIRI CULTURALE Sali do adunare Sali de expozit Sali de conferinge Birouri Biblioteci, camere de lecturd, de auditie Depozite de cary Depozite de cBry-bibliotect Sai de gah gi alto jocuri similare SBli de biliard si tonis de masd Fumoar Holuri, vestibulur, gerderabe IntrBri (windfang)"” Camere de dezbracere $i dugurl a" (closete, pisoare) ‘Scari, coridoare 4 COLI $1 FACULTATI Clase Cancelerii, birouri Laboratoare Amfitaatre sli de conferinte Biblioreci, camere de lectur’ ‘Sali de desen Sali de disectie Ateliere Holuri, sali de recreatie, fumoare Coridoare, sci Vestibuluri, garderobe Antrari (windFang)”? Grup sanitar(closete, pisoare? Dusuri, camere de dezbracare ‘Temperatura interioard “conventionala:de celcut 18 18 18 20 20 10 20 18 18 18 12 22 15 18 18 18 20 18 18 20 16 18 18 18 15 12 15 22 8A 1907-2 7 - __. Tabolul 1 (continuare) _ ‘Temperatura interioars convangionala de calcul c 18 —| Cabinete medicale 2 Butete 18 15 Cabina portarului 20 § CRESE $1 GRADINITE DE COPI Camere de primira ~20 Camece de Joc tn cra 22 Dormitoare”” 20 Camere de joc tn gridinite 20 8 20 Camere da lucru $i de cite 20 Camere de personal gi secretariat 20 Bai gi dugur 24 Toalete, closete pentru copii gi camere de oale de noapte 20 ) | Closete pentru personat 18 Vestibuluri, coridgare, holuri, sc8ri 1B Antrari (wingfang)” 12 Cabinate medical 24 Camere de izolare 22 Camere pantry rufe curate 16 Depozite pentru saci de dormit 16 Camere pentru rufe murdare 10 Bucatari 15 ‘Anexe bucktail preparare, spalare vas 18 SpelStori, cBleBtori 15 6 HOTELURI $1 CAMINE Camere 20 Holuri : 18 Bai si duguel 22 Vestibuluri, garderobe 18 Coridoare, sckri 18 Closete : 168 Birourl 20 Sali de lecturd, sali de gah 20 Sali de bilard gi tenis de masa 18 Restaurante, cofetari, frizeri 18 Bucatari, ofici 18 * Intrari (windfanal”” 12 Magazii (depozite) 15 Acoli 18 Spaldtori, c8leatori a 7 SPITALE, CLINIC, MATERNITATI Rezerve sau saloane pentru bolnawi (adult si copii) Rezerve sau saloane pentru chirurgie ee Camere sau saloane.pentru sugari 5R 1907.2 Tabolul 1 Icontinuare Categoria. clBdict gf destinatia : Temperatura Interloard Incéperiior “ ednventionalé de calcul °c Figlere, holuri, sc8ri, garderobe, vestibuluri 18 Intréri (windfang)” Grup sanitar (closot pisoare) Cabinete medicale in policlinici gi dispensare Sali de asteptero Sali de dezinfectie SBli pentru masaje Cainara de personal, camere de gerdB Electroteropie, Roentgon 7 Hidroterapie 7 8), dusurt gi camere de dezbracere Spiiatoore Sali de autopsie Moga Camere pantry rufe curate Camere pentru rufe murdare 1B TEATRE $1 CINEMATOGRAFE SAli do cinematograt 18 Sili do teatru, scena gi fosa orche 7 20 Fumoare, butete 18 Vestibulu, garderobe, scBri 16 Hol de intrare gi ghisee incaizite 18 Shli de agteptare la cinemarograt : 12 Intrdvi (windfang)”” : 12 Casa, birourl 20 j Grup sanitar (closete, pisoare) 15 | Cabina actoriior 20 ‘ Spbiatorie, dusuri pentru sctori 22 Depozit de costume 12 Deporit de decoruri 10 : Cabina de proiect 18 i Camera de acumulatori ~ 10 9 BAI PUBLICE : Bai si dusuri® 22 t B3i de abur® 40 BBi de aor cald™ 50 Bai de aer fierbinte®™ 60 ‘SBli do odin’ dups bale, sli si sckri de trecere 22 dezbracere, Imbracare, ves 22 Hale pentru inot 22...28 {eu 2°C poste temperatura ‘pai din bezin) . Vestibuluri, sali de esteptare 18 Closete 18 Intrdri (windfeng)"! : 12 Cabinete medical, s8li de ma 22 Camere de personal 20 20 9m 1907.2 Tabelul 1 (continuareh Categoria clad si destinatia Incaperitor Temperaturd intefioara” conventionala de calcul sc Restaurante, bufete, gerderobe 20" Aveleve 45 Depozit de rufe curate 16 Deposit de rufe murdare 10 Magazine diverse nealimentare, cosmetica” 18 Magazine pentru alimente 16 re Sali de mese | 18 Birouri | 20 Depozite de alimente 5 Depezite de m8 furi nealimentare™” 10 Garderobe 18 Bucatsri 18 Incaperi pentru preparerea carn si zarzavatuiut 18 Incaperi pentru spalat vase 18 11 SPALATORI MECANICE OE RUFE Sali de masini de op 18 Sali Ge masini Ge uscat side elleat cu aburi sav gaze | 15 Sali pentru dezinfectare } is Incdperi pentru reparat rufe i 18 Tneapar pentru cepozitat rufe murdare 10 Tncdperi pantry primit cafe murdare 18 Tncdperi pensru rufe curate 18 Tacdperi penteu uscétori 25 12 DIVERSE INCAPERI Muzeo Gari-holuri + sili de agteptare . = case de bilete, birouri + restaurante + camera mame’ si a copilului - magazine diverse Garaje pentru parcare auto ‘Garaj pentru parcare si reparasii auto Sali'gi hale pentru competitii sportive Sati gi hale pentru bazine de inot tunctie de specificul ‘exponstelor 22...28 (eu 2°C peste temperatura 18) 18 20 18 20 18 5 6 18 apei din bazin) NOTE 12 Tempera convantional de calcul ast vlabi 2. Tampereturle indicate unt valble inipotoza netunctiondr wile 3+ Temperature indicat avte valid 4i pentru bble.tin anexete 200i 4. Pentumagetine deporte apecele (Bou, mobil ae.) ternperaturie nti cate tabell Indic dous valor ale tamperatut, temperature inte je pul IncBcn, enietanta eau abeenfa curentlor de aet, tell tmbrBedmingi coupentior, condipile de folie Imedpesior. s- ‘tll 8 considedt In funcyiun i temperature intericard eo fiir indus 98 1907-2 2.2 Temperatura interioars conventionals de calcul pentru casa sc8rii (incdlzita sau nu) admist determinafea necesarvlul de cAldurs de calcul al sltor Incaperi 2.3 Temperatura @, 2 unel IncSperi neincatzite se va calcula pe bazd de bilans termic wer interioare conventionale de calcul ale Inc&perilor sau spagilor Invecinate In grade Calsic A’ ~ aria suprafetelor care defimiteaz’ Inctperea dererminat& conform 2.1.1 din SR 1907-1, in metri patra RY = rezistenta termicd specifica corectata a elemencelor de constructie aie Incaperilor stabilitd contort STAS 8472/3-B9, in metri patrati grad Kelvin pe watt. pentru temperaturil interioare cunventionale de calcul ale spatillor netncdlzite si 1 ladicilor de locuinge, administrative gi social-culturale sunt prezentate in tabelul 2. 2.3.1. Valor Tabetut ESaREAIOMpRE (REY >PERENOR Rezistenta termic& speciic’.2 i: fextercara, | vengonsia. | tementelor de constructie exterioare | Fetutincaperi | conventional’ | de calcul a ca _ ae decaicul. | vantului scams 0,40 | 0,41...0,65 | 0,66...1,30 1 | Rosturi de ditacare | 21 4 Inchise 48 1 | 15 3 a2 1 5 ——_- 2 21 “12 | descnise (protejate 18 3 eu tabi) 15 8 L_ {2 i 3. | Incdperi neinesizite 8 8 9 4 Inconjurate in c 7 5 3 " 12 mai mare parte de 45 3 un 2. inc&periinesizite 4 8 u 12 8 9 10 12 ta 5 10 12 2 45 10 12 % 4 10 12 13 8 10 i 12 5 4 12 4 ne 45 u 12 14 4 u 12 14 8 u 2 7 5 12 13 a 45 12 13 “4 4 12 13 14 - SR 1907-2 eee < Tabelul 2 (continuare! Fetartiansel|-Pyntele cone Rezistenta termica specifics 3 srerears |. vergora elenengel de epraimacie eaeoare “iggtulur®S 1 op ri aa" area 0.40." |"0,41...0,85. |.0,68°.51,30 ‘qo Ineperi netncalzite |. -21 8 q “6 4 gvand majoritatea 5 4 fea 5 3 48 3 7 alee 4 2 | 8 “18 8 “4 5 SM 5. .e] 2 Ba. ~ 48 2 8 4 “4 9 “8 8 3 2 6 5 2 a 8 45 2 ° 8 4 A 0 10 4 “12 @ 4 0 7 7 5 ° 1 10 48 ° 2 10 4 i 2 un 5 | Poduri situate 21 “16 direct sub acoperig 48 “13 “15 m1 22 i 8 6 | Pivnite si subsolun 2 40 tehnice complet 18 i W sub nivelul solului 18 12 42 13 7 | Pivnige si subsolun a 7 tehnice partial 18 a deasupra solulul 15 8 [2 10 3 Temperaturiinterioare conventionsle de calcul pentru inedperi de productie. 2.4.1 Temperaturile interioare conventionale de calcul ale incdperilor de produegie si ale anexelor acestora, pentru care se impune resiizarea unor conditii tehnologice da microclimat s@ ver stabili corespunz&tor acestor conditil. 2.4.2 Temp conditii tehnologic turile interioare conventionsle de calcu! ale inc&perilor de productie c&rora nu le sunt impuse e microclimat se alag din tabelul 3, tn functie de categoria muncii prestate. Tabet or ear Caracteristicile procesului embers biter sie Coun mot prnate | coment de so | Procese de productie fara degajari = ugoara 18 | de c&ldur’, cu sau far degajari de cu efort mediv WW umiditate - grea 18 Procese de productie cu degajari -usoard 18 importante de c&ldura, mai ales sub | - cu efort mediv 13 “fora ado oe i 2.4.3. =Prin mune upoark a8 nfloge activates caractrzath pinto deojee de cdl uh ub 8000 kf tmpul un ahi do hry, sctivitatea Cara 69 destBgoard in poztieapazat sou Tn oicioae implictnd migebr ole bratelor, cu efort musevtat redvr ‘de exemplu: munca le-mayinl eutomets (atrungur, press ete.), la move de morta, ln puplire de comands, munca specticd de ogra, aindusti contactor, do neBitaenint, in atolere olactioe de intrelinare, munce de sorters glambetere a ploveor mit, Prin "munca cu efort medi" we feloge activitat carncterlzath prin dogaare de clldurh x erst de 16000...2000) kd To tena Lunch schimb de Mer, activitaten care se destBqosrd in general In pewore cu sat T8rk dopinne dele locut ce mun, ev etort muscular moderst, de exempis: munca de IBeBtuye's, tnichigere, tiple, ustruree mobile, montare mayo, suduts elacticd ‘2utogend, deservroe de soctre gi concasare # minerouilo. prelucraren cu magi piseler metaice mor, munca in Induewie Feleurpied cu grad inelt de mecanizre ote “Prin “munca gree” se njeloge actvitaten caracterizat print-o Segeiare de c3ldurd w omuls ma mare da 8006 kd in timp! unk ‘chim de luoru, ecbviteten ce se deatdgour6 In lcioere, cu etorturi musculae Important, munch manuals la cezangere, 6d Glocand pneumatic, murce in indus andrurgicb ov grad radve de mecenizare, manila cu lope a meterialalr ete Cetegoriile de muncé de me gi nu servesc dec8t la stabiliree temperan de Inckizire, 8 au in vedere dosr criteriul degajBritor de cBidurd ele omului tn activitate interioare conventionale de calcul in protectares instalailor