Sunteți pe pagina 1din 2
MINISTERUL EQUCATIEL NATIONALE $1 CERCETARIL STINTIFICE CABINET MINISTRU ORDIN privind temele pentru acasi in invitémantul preuniversitar {in baza prevederilor art. 94, alin. (2) lit. e) si ale art. 361 din Legea Educati nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului educafiei, cercetiii, tineretului si sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor miisuri tranzitori fn sistemul nafional de invapimént, cu modificarile ulterioare, ‘in temeiul Hotérdrii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarca Ministerului Educafiei Nafionale si Cercetarii Stiinfifice, cu modificarile si completarile ulterioare, MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE $I CERCETARI $TIINTIFICE ‘emite prezentul ordin: Art. 1,(1) Prezentul ordin reglementeazi rolul temei pentru acasd, precum si rafionalizarea timpului necesar efectuarii acesteia de catre elevi. (2) Prin temele pentru acasi propuse, se va_urméri: a) _ obfinerea de rezultate imediate in invajare (consolidare/aprofundare/extindere; aplicarea achizifiilor gcolare in contexte noi de invatare ete.); 'b) —obfinerea unor efecte pe termen lung in invatare (Incurajarea invatarii in timpul liber; construirea unei atitudini pozitive fat& de scoala; motivatia pentru a continua invafarea pe parcursul intregii viefi; dorina de a aplica achizifiile de invafare in viata cotidiand etc.); ©) _obfinerea unor efecte in plenul dezvoltarii personale a clevilor (stimularea curiozitati, a responsabilititi, dezvoltarea abilitayii de a persevera in invafare; capacitatea de a-si organiza timpul; motivatia, cresterea increderii in sine etc.); 4) consolidarea relatiei familie - scoala (respectarea principiului egalit increderii familiei in scoala et (3) Timpul necesar realizarii temelor pentru acas& pentru un elev este de cel mult 2 ore, insuménd toate disciplinele, in aga fel incat media zilnicd a pregitirii elevului, in clasd si in afara ci, si se incadreze in 5 - 8 ore zilnic. i de sanse, cresterea Art.2. Tema pentru acasa va fi stabilita diferentiat, in functie de nivelul de pregitire a elevului, dupa cum urmeaza: A ee ea Soe RRR (2) Art. 4, in special, in perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cat posibil, aplicati si activitifi in clas, asemanatoare temei pentru acasé. Art.5. in perioada vacantelor, de regula, nu se vor da teme pentru acas& elevilor din invafamantul primar gi gimnezial Ar.6 (1) Temele pentru acast trebuie evaluate. Evaluarea temei pentru acasi se poate realiza: Art.7. in cadrul orelor la clas o atentie speciala se va acorda tehnicilor de invatare independent. in acest sens, in programul scolar se vor exersa modalititi de rezolvare independent a unor sarcini de lucru, astfel incat aceste deprinderi si fie transferabile si in efectuarea temelor pentru acasé. Art.8. in stabilirea temelor pentru acas& se va evita aparitia unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului fai de invajare (din cauza cantitati, dificultatii sau monotoniei temelor etc.), obosealé fizicd si emotionald, reducerea timpului liber destinat unor activitati recreative (activitafi sportive, artistice, gospodaresti, lecturd etc.), adéncirea diferentelor dintre elevii performanti gi cei aflati in dificultate etc. Art 9. Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsa (cantitate mare de teme, exercitii igin{ii colaboreaza cu parinii si elevii in vederea Art.10. Directorii unitatilor de invajaimant gi rationalizarii temelor pentru acasé. Eee ee Art.12. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3066/11.01.1999. Art.13. Directia Generali Invagim4nt Preuniversitar, Directia Minorita{i, inspectoratele scolare, directorii unitafilor de invatimant si cadrele didactice pun in aplicare prevederile prezentului ordin. MINISTRU, Mircea DUMITRU Bucuresti, OS9F nr. gf I DOIG