Sunteți pe pagina 1din 68
ANUL IV / Nr. 47-48 TE j . = ’ Ne i = = ~ ef Li “1 at Geo Sursa seqlabill 0-30V3A oC er asamblate Surss de tensiuneitil Br GBVR, ca 5215, “SV/IA, cab a2t3, COVA to 070 HAVA A, cot say fs HSV A, cog, +svqagiatszr0, 490, cs 1285, BUS In comutatig (idicstoare) Sunav, 0,254 cod 13, Suan comutatie fcicstoare) 12V24V, 0,54 ‘Sursa reglapiist@aas0vri sursa jgslomuratio (cusgpiersarea gelaricati) “ 5V/-12V, 0,150 Bsa in comutatie rsd de tgp (coboritoare) ina asa ‘vv, og Bes ‘Surin comutatio (borstoare) 2AV/I2V, 1A Sursa de tensidhe fixa 125A Tesmastat 0-100°C comercializate de Conex Elect Ne c Poe Intrun sistem audio incintele acustice sunt echipamente cu pret de cost mare, iar protec Jia lor se impune, Sunt prezentate defecte de interfata cu utilizatorul (microfon, cased, display, incdrcare) u la modelul T18 Teese MEDER electronic este liderul de piatd al componentelor bazate pe efectul Reed. (eee eee) = a Metode uzuale In practic’ de masurare a impedantelorelectrice Rubrica soft prezinté o aplicatie cu ajutorul eBreia se pot determina specifcaile de executie a transtormatoarelor monofazate de refea, cu ajutorul PC-ulul Regulatoare integrate : : : a Considerati teoretice si 0 aplicatie pracicd despre gi cu regulatoare de tensiune fix, ESE Se 28 Probleme de stabilizare ale regulatoarelor de tenslune negativé la curenti midi de Aplicatie co urmareste comutarea electronicé. a unor camere video intr-un sistem de supraveghere Generator de functi -1CL8038 (\), ——_— Sa Ed Consideratilteoretice 51 aspecte practice ale ceeutulul integr ic8038, it specializat Termometru electronic cu afiaj LCD 9 display LCD alfanumerc. Informatio aplicatie a crcutulul specalizat MC33240, LMC Ae ss SST DE = Prezentarea unel surse de 0..20VR5V/2A, de la Velleman, (aren Numiritor de impulsurl, deosebit de wzual, cu mirocontroler de la Micro chip. UL AUGUST 2003 HY vx 208 m0 Gree plata propusd este un modul de pro tectie pentru incintele acustice contra mpulsurlor de tensiune ce apar la conectarea aimentani amplificatoaelor sau 2 componente ce poate aparea la iesrea urui amplificator defect. lenpulsurle ce apar la comutarea tensuni de alimentare pot defecta difuzoareleincin telor. Protecia la impulsuri tranzitori de comutare se face oferind ampificatorului un timp scurt de a ajunge in regim stabil de functionare, inainte de conectarea fiicd a sarcini (cifuzoacee), erin intermediul unui Componenta continua la iesirea_ unui lamplficalur se poate suprapune peste semnalul util (muzica) $1 devine perculoass pentru bobinajul dfuzoarelr, defecténd| prin efect Joule (termi). Rebobinarea. unui Fat Protectie pentru incintele acustice ifuzor de putere mare implica costuri ficate. Componenta continu’ apare, de fexemplu, la strapungerea_condensatoruu lectolic de mare capacitate de la iesres amplfcatoarelor cu tranzistoare sau la ‘amplifcatoarele in punte defectuos reglate (etajele nu “lucreazd simetric"). Detectarea _acestui defect impune din partea modululi de protectie debrangarea semnalizarea une tari de avarie (roar) Cle dous functi prezentate mai sus, res pectiv anciansarea temporizat8 a sarcini i deconectareaacestea la apariia unel compo- rente de curent continu, sunt realzate de rmontajuln it eakzat de Veleman, pe care prezentém. Funcile sunt semnaiizate opti, Fespectiv LED-urile "WAIT" si "ERROR". De acemenee, este prevdzula 0 a tea functe, respectv comutare manuald a saci, de la Un inverupator montat pe panoul frontal al casete Schema electrics a modului de protectie pent incintle acustice ‘Modul de conectare al montajlu in lantul audio, tun cénd + Temporizare la anclangare: + 6s, semnal- 2zate opticd~ LED "WAIT; + Protectie la componenta continua la lesie: + 1Y, semnalizare optics — LED "ERROR"; = Tensiune maxima de intrare: 200Vw + pc; ~ Curent maxim comutat: 108. Recomandat pentru: amplifcatoare cu alimentare simetics sau asimetrics (in acest uti caz temporizarea se poate mari din ‘cauza condensatorului electric dela ese ampiiicatoru). Din punct de vedere al opoogie! schemei electrice, montajul are o construct simettica, ‘cu canal, fecare cu ier pe cate un rele fcatorul este in variant stereo (dous canale) Fig. 3 ‘Modul de conectare al montajulul in lantul audio, atunc ‘dnd ampliiatorul este in varianta punte (este realzat in variants stereo) 11.014 = seria 1N4000, RT..R2 = 313; Temporizarea si detectia de component R3..R7 = 8K2; RB..R11 = 330k; R14..RY continua se realizeazé cu etale de amplifica- 47k; R18 = 470; R19..R20 = 6800; toare operationale. R21..R22 = 100K0,5W; T1..13 = BCS47; T4 Operarea manuals ze face cu butonul = BC5I7; C1..C6 ~ 1h C7..C10 ~ 1004; ‘optional Ls OFF. C1 = 220; €12..C13 = 470y; IC ‘Alimentarea cu tensiune se face direct de LM324, la retea prin intermedi ransformatoruul cu pried median la ise In ceea ce priveste modul de conectare al ‘montajlui (placa 4700) tn lantul audio, in figuile 2 si 3 sunt prezentatesugestile pens amplifcatr stereo si respecty, amplifcator cu lesre Tn punte, Acest mod tebuieIntocmai respectat Valotile componentelor din schema sunt D1..010 = 1N4148, 21 = Dz6v8; asimetrcd,atunc se monteazé $i R23., 2! TKANW in poze vertical. Atente! Acestea fu se vor monta la un amplificator cu aimentare simetica Daca amplificatorul este de tp aimentare Modul de amplasare al componentelor pe cabljul imprimat este prezentat In figura 4. Kivul este oferit invariants nessamblata Resizat git moral vafurctona bine, Fig. ‘Amplasarea ‘omponentelor pe cabs Brecon -aucust 2003 cee Service GSM (x) Prezentare hardware si defecte tipice Cro V. Constantin croit@elkconnect.0 Defectele de interfata cu utilizatorul sunt cel mai des intainite, In numa anterior -au prezentat acest tp de defect la modelul de telefon Ericsson A101, Se continua cu analiza defectefor fa un mode dn gone mal a respectiv T18 sau T10, care sunt similar functional (telefoanele din ‘generatia nous mal au pan "ish stabilesc” defectel tpice). ERICSSONZ orf analzte defecile de natura Vee (delecaea cist, micofond sau handstee ehncionad, le ds ploy su de nce Trezetoreadebutess cy anaiza defect: lr generat de Bul aud, eRe es Din punct de vedere mecanic, casca telefonull Ericsson T18 este montat pe fata frontald a cablgjuu, legatura cu placa de baa realizindu-se la conectorul J810 figura ». Pentru inceput, se realzeazd o inspectie vizualé asupra Intregii plici de bazd 2 telefon, sin special a papi auc, indicate Infigura 1, daca esta impurtatisau urme de lichide patrunse In interiorul telefonuul, Se recomands a se incepe opeatia de depanare prin. schimbarea fete frontale (carcasa) ‘aparatui; aceasta include si casca. Daca casca este bun (analzatS cu un ohm-metru) se veri daca lipitutle conectoruui sunt corecte, Rezistenta masuraté Intre bornele conectorului 810 (ale citi) trebuie fle de cea. 1440, ior doc nu este covect Se verifies condensatorul C842 (figura 1) Daca acesta operaie nu ofer8 nici un reaultat se vefica cu ohm-metrl ezstenta electric a fiecarui pin al conectoruui 1810 {ald de masa teefonului (IMO), Dacd se rasoard 0 valoace mult mai mare se rece la Inlocuitea condensatoarelor C840 si C841 (figura 1. ‘Dacé defectul nu se rezoNd, atunc este mult mai complex. Se poate ca pin circuit integra (speciaiza,notat NB0O figura 2), prezinte lipituri reci ori este defect chiar Greitl Se Incearc o utima solute, respect refacerea lipturlr reci cu ajutorul une stati e ger cald penta pit SMT. Operatiatrebuie se realzeze cu gra, pentru a nu deplasa de pe pad-uri, prea mult, cuit integrat sau a ‘uel incl) excesiv de mult. Operatia. de Inlocuire a unel astfel de componente este destul de fila si nu se recomanda a fi realzata fara echipamente de lpire/dezlipre profesionale SMT. Se recomands, in acest uit caz, ca aparatul sé fie analzat de un service autorzat de producator. CConectorul microfonului se afl montat pe placa de baz ling conectorul de incireare (figura 2). Majontatea detectelor care scot rmicrofonul din functioanare sunt de naturs rmecanica, Se verfic sisterul de conectare - 830 - daca este oxdat sau prezntlipitur reci cy placa de baz3, a pad. Un defect es intant este al condensatoarelor C815 si 820. Ele se defecteaza sau se dezlpesc de pe pad-ur, deoarece sunt aproape de onectorul micofonului fin rma manewari dese in operat de service) ‘Se fac umstoarele masuratori figura 2): - rexistenta electric la bornele condensa- toarlor C850 $1 C851 (>10040), = rezstenta R814, RBI7 (1kO) 5 RBIS (1940, Se verifia daca pin 13 1N80O prezin lptur ec Daca In uma acestr veri totul este in requ, se nlocuiesc condensatoarele C818 5 arg, acd defectul nu este eliminat, se impun Uumsatoarele masuritor la conectorul X830 (figure 2 Inte cei do pin ai conectoruu rebuies8 Se masoare cca. 2840, altel este defect cars, -rezstenfapinulu 1 al X830 catre mass ‘rebuie $3 fe cca. 27k0; pentru 0 valoare incorecta se urmarestedaci RB12 si R814 au 4700 fiecare, alfel este defect cablajul {ntrerupere) tre micofon, + rezstenfapinul 2 alu X830 tebuie si fie cca, 4700, altfel pentru o valoare masuraté mai mica se Inlocuiste C820, iar pentru o valoare mai mare R820 (4700), Dac defectul nu se rezolv, se recomanda 17 ai crcuitul Amplasarea componentelor pentru defectul de “cased nefunctionali* S11 acest caz ca aparatul si fe vazut de un Service autora. Se venica daca partea de placd marcata in Ca os ig.2 ‘Amplasarea componentelor pentru defectul de “microfon neoperational” [——_JH650 V706| v707) S Oy ans [1 J810 figura 1 nu este foarte murdara (ora). Se ‘urdu alcool tenic, cu ajutorul une! peru- {e tari. Se mai verifies, n figura 3, prezenia tensiunii VIG de 3,2V. Daca este incoreta se revede capitolul“telefonul nu pomeste" prezentat In unm’ cu céteva numere ale revit Pe desenul din figura 2 se verfica prezenta serinallorPHFI (la borne ui R601 sla pinul 70 a lui D600) si EXTAUDI (la bornele hi R605, respectvpinul 67 ahi 0600)- de valor cca. 3,1¥- In cazul tn care aceste valori de tensiuni (egale aproximatiy) sunt mic, dar atente! numal pe unul din pac-urile marcate Jn figura 2, se scoate cu statia de aer cald SMT, unul din rezstoaele respective 51 se masoard rezstenta la pad-uri tre masa (©2Ma in cazul unei valor mult mai mici cestd un scurtcuit in cabla sau in 600, care tebuieInlocit. Dac cele dous sermae lipsesc pe ambele terminale ale celor dous rezistoare, se masoardreistentele lui R635 si R36 (cca. 22KM), iar daca sunt defecte se Inlocuiesc. Dacd nu se ntdmpld nic, atunci ‘std 0 Intrerupere In cabla Pe pachul marcat al acestor dou’ rezstoare s@ masoara de fapt tensiunea VDIG (3,2V), ast: = dacd lipseste ta bornele celor dous rezistoare, dar este prezentd la pinul Sa lui 1N702, atunc exist © Irerupere fn cablajul Ganexciib ue -aucusr 2008, aie OO Fig. 3 ans ono, cas it cae eo Fi. 5 a Aspect pad rior conectorulul 1602 imprimat dacdvaloarea VDIG este corets,atunci sunt itr rei la N800 sau D600. Defectlapareatunci cind evs o intreru- pete pe calea semmnalulu intre miciofonul de ‘| a e000 .¢ ‘esen explicativ pentru evidentierea defectlul de nefunctionare cass mlcrofon hands-free si cr- Uitul NB0O. Exp cativa este sche ma electric de principiu din figu a4 (a se uma sifiguraS, pent identificarea pie nului fa conec- torul extern al ‘telefonulud. Cele mal multe defec te au ca 0 cauzd directs depune tea de ovizi la pad-utle acestui conector ~ 1602 (figua 5), € terbuie curjat cu alcool tehnic sau Kontakt PCC, iar mufa trata cu solute pentru protectia in timp 2 contactelor lectrice — din seria Kontakt de la Kontakt Chemie, Dacé defectul nu se rezoh se fac urmatoarele masurtor redistenta catre masa a pinului 2 al conectoruui 1602 - mai mare de 30k0, atfel estén scurtcceit la pinul ATMS (figura 2) $5 Inlouiesc F604 si C669, = rezistenta la bornele condensatoarelor 850 si C851 100k0), ~ componentele R830, C835, R825, CB10, 802, RBOS, C812 si R803, - ptr reci a NBO. Se asambleazé telefonul f8r8 a monta ‘onectorul extern 1602) si se aimenteazd. Se masoara la apa 2 hl JOG? sexe ATMS G,1V), Daca valoarea este incorects, se rmasoard pe R830 (pinul marca) tensiunea \VOIG (3,2V, iar In cazul unet valor: VDIG corecte se verifics R830 (4700), R825 @.3kn), C835 (reistenta >1kM) 51 CBIO (resisterta >5k2). Dacd valoarea VDIG este incoreta, se revede capitolul “telefonul nu omeste* Incazun care valoarea masurata la padiul 2 2 Wi J602 este coracts se verfich AIO, (C812 (rezistenta >SKA), RBOZ 10K) i ROS (KO Similar, defectul are cauza primard in Intreruperea semnaluli inte casca de hands- {ree 5 componenta NBOO via conectorul 602. (Ca mai sus, se verified la acest conector depunetile de oxizi la pinii 1, 2 si 4 si se smacoararezstenta ctre masa pinulul 1, iar pentru 0 valoare mai mica de 10k se inlocuesc F601 si C668 (figura 6). Se vrifca daca la borele hii C850 $851 rezistenta este mai mare de 100k0, valle R806 si RBD4 (ambele 100k) si dacs NBOO nu prezinta pin clit rec. Se masoara_rezistenta_ la bornele condensatoruui C813 care trebuie fie mai mare de TOOK, ate esta defecte de cablaj imprimat, find mai greu de rezohat Depunerea de orizi la conectorl 1602 poste fi principala cauzd a defectuui CCurafarea cu alcool tehnic se impune. Cu un ohm-metry se masoard rezstenta de la pinul 3 a lui 1602 la reistorul R635, respect de la pinul 5 la R636, ambele de zoo Q. Absenta indies intrecupere in ‘ablaulimprimat. La borne hi R601 5 R605 trebuie <4 se masoare cca, 1k, alte exists pini cu liptur rec la componentele N8OO si D600, ca urmare a socurlor mecanice, cel mai probabil Ra06, cas ‘wa00z] Semnificatia pad-uilordisplay-ulut Se efectueazi un apel__telefonic, masurandu-se in acelas imp tensunea trie pinul 4 - AGND = si pinul 6 - Mute - al conectorului extem; valoareatrebuie si fie de 3,2V, Daca aceasts valoare exist, defect este al hands-ree-ului. Dacd nu exists tersiune, se verfcd dacd sunt chide in zona conectorului Mai pot fi defectesiguranta F60S, R602 sau chiar D600, Fo.6 wt oe Interfata cu casa de hands-free Se vor prezenta In continuare defectele care prvesc affarea informatie! pe display. Acesta face contact cu PCB-ul print-un conector elastomeric. n figura 7 se identifica cele cinc pad-uri de pe cab corespunzaiton re display ui Detactul se manifests prin ipsa une (unr) lin cin matrcea dspay- ui, informatia fine gteu de vizualizat sau uneori apropae imposibi3. Defectul are dou’ cauze sigur: prezenfa licidelor th telefon sau dsplay-ul este defect, In acest caz, depistarea defectului debu- taza cu operatia de masurare a consumu de curent al telefonului prin inserievea coordoanelor muitimetrului (eoztionat pe © scald mai mare de 200m ) cu borna de plus a bateri espectiv a mute corespunzatoare telefonulu, Daca consumul masurat este mai mare de 200mA, sgur dspay-ul prezins efect mecanic - respectiv este fisurat sau elastomerul nu este fix corespunzator. Daca ‘consul este mai mic de 200A, e curaya ‘ablaultleforul cu alcool tehnic Pe padhurile de pe cablaj ale dispay-u ‘rebuie 58 se masoare in condi normale valor de tensune indicate in figura 7. Daca CDAT si PCCLK lpsesc se verfics R619 51 RE2O (6,8kN), REIS (0 0), R614 (1042). vez figure 758, Dacé toate aceste Valor sunt corecte se misoard east dela pad-ul ACDAT cite mas (>10K0%, iar pentru © valoare micd se inlocuieste V750; pot sé este lipturt rec la D600 sau acesta fie defect. acd tensiunea VLCD nu este corects, pot fi defecte: R480 daca nu exist 3,8V la pinul 12 lui V611), C633, siguranta 620 ara condensatoarele C634 si C636. Dacd nu cexistd un scurtircuit la bornele acestor ‘ondensatoare se Inlocuieste D600 (daca este posi), Jn cazul une valor VLCD mai mare de 6v se inlocueste dioda V60B (figura 8}; pentru ViCD«2,5V se verfica V6O8 si 611 limpreuna cu aceste diode se inlocuiese totodata si C634 si C636. Dacd VCD continua $8 réman3 incorecs, atunci se veific continuitatea traseuui de cablaj de la pad-ul VCD le pinul 2 al ui V608. Defectul mai poate fi denumit si “esplay regru" (Atenie! ru cl fsurat. Pot fidefecte componentele R807, RBOS sau C824, Sau Intalit cazuri cd defectul era de natura continuare in pagina 27 Berexco uve -avcust 2002 fed ie) MEDER electronic www.meder.com carte de vizita EDER electronic 3 fost ifn MEDER electronics sstinge prin M ats de Berard Meder in anul 1981, la Snger-Germani, cu bic ijl de activate ving service pentru echipamente radi side telecamunica fi: Numele de MEDER electronic este ado- tatin 1985 cand o gama de produse destnate industri de couric a fost dezvotatd Un an mai tzu, fa ingen fima se stableste Intro nous cide, adapta nolo cerinje de produce. In aces tmp, pe plan interna ona, apare prima fas, Ee, Frese, ca uitare a dezvoti In 1987 este achztionat producitorl de rele Reed ESF Weidner. ‘up 1990 ca mare a deschider spativ- lu esteuropean, este nfingat hn Cetia la Praga, ofa pert asamblae 3 dstrbule in foster sacle In anul 1993, oda cu nou format fala MEDER Reed GmbH, Ia Grodtreitenbach / Thiringen (Germania pent producetea serzoor i reelor Reed ‘opi se objneceificarea 509001 ’A, MEDER electronic ofer3 0 gam lrg8 e eee Need pent apa speciale su de ‘opto-cuploare ca urmare a “preluri” grup Ii ELFEN GmbH gin Frankfurt/Main, in anal 1995. Un an malt, suprafata de ours spati de produce din Singen se extnde la 400m? in acest se wece peste ocean, co fis propre n Statele Unt a Tatil Ine 199651999 au loc diverse modifies Curanstormarea in socetate pe ain, schim- boride nume ale achiztilr et) si extinde in Ai, Firma si mt birourle(anul 2000) intrun cen nou ~ Engen.Welschingen 3 cbjnecetfcatul (59000. Fla dn Praga a ‘btinut ses de curd cetficatl de catate 'sos001 Tn uma cu aproxmati dous hun Gurie Inovaie, find idecul de pata al componentelorbazate pe tehnologia Reed, Firma produce o gam larg de roles Reed, senor sau comutatoare Reed, cu apicai directe In sectoarele de telecomunicati, security, auto, echipamente de test i misurare, etc electronic ISO 9001 (ED e208 20 Gree FP ee @ eee 2003) MEDER electronic a lansat un now brow de vanzar la Pais-Franta Releele Reed produse de MEDER electronic se bucurd de o bund aprecere tn randul proictanfior si tehncirilor din industria de comunicatii si security, datorits respect sandardelor de calitate 1509001 i faba verificate in practic * &%- Produsele firme! se impart in: relee Reed, senzori Reed - diverse forme, comutatoare Reed (penta utiizare in contactele magnetice din sstemele de alama, de exemplu), senzori de nivel Reed (vezi numirul anterior l revs) magnet pentru senzot sau optocuploare De remorcat sunt relcle Reed relzate In verse forme, capsule DIP (de circuit integat), SIP (Single inline Package, SMD (seria CRF sau CCRR destinate utilizar: n_montaje radio, impedanta 500, 7MH2) Pentru o parere de ansamblu v8 insta Viaitayi site-ul de Internet al firme, wursumedercom, Produsele sunt prezentate deta, cu fotografie i cimensiuni de gaba- fit, grupate pe categoni Tn format spd se pot vzualza detali, com ar fis dimensiuni, semnificaie pini, schema interna, cracteristic electice pentru fecare ‘made! n parte, cube de rspuns, ete. La Conex Electronic pot fi gist 0 parte din companenteeoferte de MEDER electronic. BC eee in capsula DIP = Curent mam prin contact Be ee M1) tk (Cask tena, age stn a ee aa ia a oN ota ee eine mninade tesa ee a a a Da Os ai a HA7212D_ 1 24 2150 AM 150.100.1500 on Pade sve is ee eee ee - ae ee (amo cat roma 1 = 35 ss deshise. 450" ee Masurarea practica a impedantelor in aparatura electronica (I) Norocel - Dragos Codremmet Facultatea Electronica $i T., UPB-CETT! oroce@cadtieccp.pub.ro Problema masursi impedanteor tn cadrul aparaturielectonice pare pentru mul éntre clectronist o chestune ce nu prezinta nici un fel de secret. Din pcate, nu de putine oi, 2 tarea cu superfcalitate a tehnilr i metode- lor de evaluare 2 impedantelor 2 condus la reaultate eronate sla maiea timpului de de- panare sau punere In functiune a unui prods. © greseal este accea cd Inca se face confwzia Inte métimile fsce impedanta 5 rezistena. In plus, uni practcient considers termenul de impedanya este svct ascciat structuilor RLC sau componentelor elecro- ice de acest tip. Chiar daca uneori sunt necesare echipamente profesionae si scumpe (ce tipulanazonuui de rejea vector penta festimarea nor structur $:dispozve com pee, webu preczat c& mésurare transfor matoatelor, diedelr,tranzstoareor, ampli Fig. Impedanta Z,functie de rezistont 51 reactants SNE ox: -sucsr 202 eanercun catoarelor,antenelor, dspozitvelor LCD sau batetilr, dn punctl de vedere al unorimpe- dante cae le caraterzears, repreznta 0 cale performanta de evaluare a bx Tn cele ce urmeaza vor fi prezentate notiu- rile teoretice legate de impedants si masuratea acestela, precum si metode prac: tice, monturi necesare, configura de conec: tare ¢ instrumente de masurare In final va f prezentat anazorul de rejea vectorial afat in dotarea Centrului de Electronicé Tennologics 5) Tehnici de Interconectare din cadrul Faull de lectvonica si Telecomunicati din Bycurest,analizor ce sti la dspoztia speci listo interesa Pornind de la fundamente, rebulespus c& impedanta (nota prin este o marime ics de natura electrica exvem de importanta ce permite caracterizarea componentelor $i Creuitelor electronic, precum si materalelor ublizate In industria electronica, Ea se def reste ca find opoata totalé a unui dispozitiv sau ceuit electronic la trecerea curentului alter. nat deo frecventa data si este 0 mérime com- plex reprezentata grafic printrun vector plan rattor (faz0r) In cadrul unui plan tn care axa XX este axa real iar YY axa imaginard (diagrams fazovial). Vectorlimpe- ddanta_prezintd 0 parte reala (rezistenta - 8) $i una imaginaré (eactanta 1), dupa cum se observ in figura 1. Impe- danja poate fi reprezentata informa complex (1) sau in forma polar (2). Z=R+jp-x Zaqe Relatile(1) (2) conduc la relate derivate @ In unele cazuri este de preferat (din considerente matematice)folosrea unei alte marin) face de natura electricd si anume a inversuui impedante. Aceasta marie se rnumeste admitantd () si este formats (relajia 4) dinto part reals (conductanfa-G) si una imaginad (usceptanta - 8) 1 a +78 Z Rape ie Untatea de msura a impedante este 0 - ‘ohm iar @ admitantei $ - siemens. In uncle crf mai ech poate f intalits pent admi- ‘ana unitatea mo, inversulcuvantul ohm, ca replica a faptuluic admitanta este inversul impedantel. Cum Romania (membra a Convent Metrului din 1883) 2 adoptat Sistem International de Uniti (Sa data de 31 august 1961, este bine co specali romani utlizeze in vorbis scriere unitatea corecta, “siemens. Impedanta este uzual folosta in cazul conectari in serie, n timp ce admitanta este utileatd in spedal in cazul | fleborator | acesta este 0 masurd a puritati impedantl in ‘azul structutilor inductive si capacitive (at de apropiata este aceasta este de reactant pur) Se cunoastefaptul ch un inductor termen mai ‘general pentru notiunea de bobina) este cu atat mal bun cu cit factor de caltate este ‘mal mae, dec impedanta este mai apropiats de reactanta pura si de perder ohmice nule are Factorl de caltate este defint larezonanta s Repke RET reprezintsraportuldtre energia stocat int | ‘components energjia disipatd de respectiva Fig.2 componenta. Q este o marime acimensionals. In figura 4 si rela 6 se poate vedea ci admitants factorul de caltate est invers proportional cu ‘In 90a ce priveste factorul de caltate(Q), _tangenta de pierderi, crescind cu scdderes 0.3 Inductant capac ce gener cae dou foe de reacanhOndutv Basis ‘onecti in parle. Sigur c8nimic nu opreste proiectantul s2 foloseasca impedanta si In ‘az paralel dar acest ucru este mai putin avantajos din punct de vedere matematic (gua 2) Reactanja este de doua tur: inductva (K) si capacitva 0%). Astfe -frecventa de ucru; ‘© -frecventa unghivlad (pusaia. In acest fel marimea ficé reactant din figure anterioare poate finlocuit cu 0 om inductanta sau cu 0 capactate (figura 3) In mod similar se petrec luce si cu ‘aditanta, in a cérei components se poate eggeectates sie aca g-4 a) vector inductiv a) vector capacitiv figura 4 sunt prezentate grupar tpice serie i parael dlagramele fazoviale de impedanté si Rela intre parametriimpedants /admitants Breck wue-aucust 2003 ea laborat aa! Settee 300kH2——masurarea Metods andzeide inate Schimbares recente ormponentelor RF ‘ea recie bund cind mpedanta “gama de sua Tngusts (ee dpon) necunosit este soropta de Impedarta craters Perec ceetereerrete ceret recente Rese fermen n aeld (Ermer pat ces anes: Rea wage ec Cobinuta din frecventa de test, valoarea capa- titi condensatoruui si valoarea factoruiui de caltate Q ‘Acordul crcuitululosclant (fenomenul de rezonanfa) poate fi pus in evidenta prin rmaximulindicaei unui voltmetru electronic conectat In paralel pe condensator sau prin rmaximul indicate! unui milampermetry cu ‘ermocuplu plasat in serie cu cult Deoarece pierdeiecruitului de masura sunt foarte reduse, se pot masura valor ale lui Q de pind a 1000. in afard de conectarea crects din figur, se pot realza conectir sere sau paral pentru gama larg de masurtor Impedanta necunoscuta ZX poate fi calulat prin intermedul tensiunl masurate i curentlu, Curentul este calcuatutiizdnd tensiunea masurata de vottmetrul V2 pe 0 rexistenta_precsd si cunoscuté de valoare mica, Rt. In practic se utiizeaz de obicel un transformator cu pierderi- mici tm locul rezistorului R1, pentru a a preven efectele ‘auzate de plasarea lui in circuit. Totusi si ‘raneformatarul intoduce efecto negatin, limitand capatul de jos al game de frecventa aplcabile Votimetrul V1 masoara tensiunea la bore intrequui circuit Re jue uu 2005 KlonexCub Tn mare (deoarece echipamentul este ex. trem de complex) un analizor de rejea vectorial se prezints conform scheme! in figura 9, Osclatorul aparatului genereaza un semnal de test care este transmis spre impedanja de masurat. Se utlizeaza un ccuplor directional sau 0 punte pentru etectarea sermnaluuireflectat si aparate de rnasurd adecvate (i cazul cel mai simplu voltmetre) pentru operatia de masurare fect. Deoarece aceasta metod masoard reflexiaobtinuta in punctul n cae se plaseaza impedanta necunoscutd (DUT - Device Under Test, in limba englezi), ea este apicabila In domeniul frecventlor inate. Coeficientul de refleie se dbtine prin masurarea reportuui dintre sernalul reflectat de DUT si cel Incident BIE ‘Aceasta meted masoara réspunsul tn domeniul timp al DUT si este foarte _asemanatoare princiiuli de funcionare al radaculu, Sermnall incident este un sernnal ‘weaptd sau un impuls iar semnalulrflectat este detectat prin intermediul unui cuplor directional s este afgat in domeniul timp pe ecranul unui monitor (oscloscop). $i aceasta metoda este _aplicabila in. domeniul frecventelor nate, Cititort revstei pot gsi informatii mai rmuite despre aceasta metod3 in. numsrul 11/2002 al revsei Conex Chub, nes Tn can acest metode curentul dat de ‘generatorul de sernnal parcurge DUT, trecdnd cde asemenea prin rezitorul R1. Joncjiunea ‘comuna cintreimpedanta de maswatseitor este numité "punct de mas virtual" deoerece impedanta de intre si cdstigul in bucls eschisd al arplticatorului sunt foarte mari Pentru a acoper o gam larga de fecven, practic se utlizeaz, n locul ampifictorui, tn detector de nul s un modulator Rezutatele sediesc pe volmetlV2. Bibliogratie 10 Honda Me impedance mesazement handbook", Yokogawa Hewett Packard, 1989. [2] Neola E, Bel M, “MUsure decrice 5 ectronice", Bucuresti, 1984, IB] **, Internet, steal fimelor Hewitt Packard Agent Tecnoloies Miniemitator 2 uae ares are renett Cc: att pet peer arte, cei ate epkati de moon ei eriior FM pnts banda fe. 108M ce poste rade pe o ack de 50.e0m, Schema act ee snp ao bun stabate, moduli find relat cu ajutorulunel diode varicap (de tip 88909). Etajul osclator de Inala frecventa este reakzat cu tranzistorul TRI (tio 22222) Modularea tn frecventa a acestuia se face cu ‘sermnall audio captat de microfon (MIC 1) s amplfcat cu ICt (tip TLo8t). Etajul cu trandistorul TR2 este un preamplificator de sernal de inal frecventa -sermnal modulat FM de mica putere FM - care “ataca 0 antena de cca. 74cm, realzata din conductor de Cu sau Al, Acordul se realizeaza din wimer-ul C9, in paralel pe (€8+D¥1) sic10-Ur Bobina L1 se realizeaza pe un dorn sau burghiu metalic de 06 si are 5 spire dn Fig. 4 Amplasarea componentelor la cabla} Fig. 2 Realizarea bobinel L1 conductor Ag de Imm. Lungimea acesteia vebuie si fle de 10mm (vezi figura 2) si se face o pia la 2.5 spire. JAFT este un s0c de radiofrecvents cu 32 e spire din CuEm de 6/10 pe oferta 03, Nu ‘Alimentara se face de lao baterie de V. Valorilecomponentelor din schema sunt: 1, RO, RI3-= 10k; 2.5, RIS = 220% Re 220k; R7, R10, R14 = 100k; RB = 47K; RI ‘470%, RZ = 12k; C1, C3, C14 = 10; C2 56n; C4 = 470n; C5 = 47p; C6, C17 = 100n; C7 = 33p; CB = 4p7; C9 = tier 2-15p; C10 = 82; C11, C13 = 22p; C15 = tn, C18 100p: TR1, TR2 = 2N2222; DVI = 88908; C1 = TLO81; Lt s1JAFI = veri tet Prelucrare dupa Electronique et Lois magazine, nr 49, @ Greco we avoust 2003 EeSe soft Se incheie prezentarea interfetelor ‘grafice aplcative pentru proiectarea 3t8 de calelator a unor crite elecronice dlasce, Mineral a prezentat, pe parcursul a el numere de revs, metode de proietare pentru crcuitele de temporzare cu circuit integrat 55, stabilizatoarle de tensune eu dios Zener transformatoarele de rejea smonofazate fia avut ca scop rientares ctor reviste spre mel de programare vzualé i rfc Visual Base dezvuind prin intrffee grace prezemtate tale remarcabile ale acestul program. re] WE - AUGUST 2003 KapnexCib> Interfata grafica wansformator monofazat de refea, pre- cum si nterfetle grafce de call, prin intermedi arora est reds considerabi tim pul de proiacare, iar siguranta tn ceea ce priveste ezultatele obtinute este mania iterfata grafica principal este prezentats in figural. Descrereaacestia a fost facut in rrumerele trecute ale revise! si nu mai este reluata Prin selectarea submeniului "TRANSFOR: MATOR® al menitiui principal "CALCUL" pe fecran va fi focalizata interfaja grafica din figura 2, far nici o valoae numerics S prezints modul de proectare al unui [__lemente de calcul pentru} EX Se face prezarea e& algortmul de calcul dessin ontinore ese apie transfor. mmatoarelor cu tole Ex reaizate din Fei ’A proiecta un tensformator de efea Insoarnd a alge secjunea miezi acest, $ (m,n func de pera PW) cerut de la secundar (grate i funce de puteea onsumaté de sarcinaalmertata de wansor- maton sa calla numacul de spe al infu tailor primara si secundara, precum si — proiectarea asistata de PC a transformatoarelor — (Il) Leonard kame lazarleo@yahoo.com ciametrul conductoarelor de bobina|utlizate pentru fiecare infésurare. [Puterea furnizata de circuit secundar,P2 este egala cu cea absorbitd de crcutul primar de la rejeaua elects PI (teoretic RaR> U,V) este tersiunes aplicata Inasurae primare, practic tensiunea ree electric; U, (V7) este tensiunea cbtnuts ls bornele infasurri secundare; 1, (A este curentulfurizat de infasurarea secundars (curentul cert de sacina alimen- tatd de transforma), 1, (4 este curertulabsorbit de infagurarea primard de la reteaua eectics Dependenta dintre puterea ceruta de la transformator si seciunea miezului acestuia est (tect) dat prin relia 2: WP osu S* De exemplu, pentiu o putere de 100W furizata de cruitulsecundar este necesar un transformator cu sectiunea miezull de 10cm? Reamintim 8 suprafata miezulul unui transformator se caluleazd tnmulind Int mea pachetuli de tole cu latimea lame ‘entiale a tle de tp i (unde: 0 ) EI CALCUL ABOUT EXT HELP Li 5 > CONBOUNI A.C > STABILZATOARE TENSINE > ASOIRHEX Nurul de spreot atat pentru Infasu- ‘area primar, ct si pentru cea secundara este dat de reltia empiid (3): * nat) 3, < 0 Unde k este o constant cu valoarea $0, Numrul de spire al infasurtiprimare nt va fi clcuat prin trmulirea numaului de Spirevot (n) cu valoarea tensiun aplicate Infagurari primare U; mame Numarul de spire al Infsurdri secundare 1, ¥a fi calculat prin Inmultrea. aceuias! ‘numér de spiraNott (n) cu valoarea tensiuni furizate de ccuitul secundar U, manu; ©: ‘Spre exemplu, In cazul unui transforma- tor cu sectiunea miezuluide 10cm, amentat cutensiunea primara U, de 220V scare furni- Interata grafic principal | programului de caleal zoaz8 in secundar tensiunea U, de 12V, rez 1 numdrul de spire volt 0 0 ‘numacul de spite a infisursi primare 220 1100 sinumarul de spre al intsurarisecundare 12=60 rin modificarea constantel k din relatia 3 se schimba anumiti parametr de functonare ai tansfomatoruli, cu efect imediat supra temperaturi de functonare si a duratei de vial 2 acestuia Astfl,aleg3nd pentru constantak valoa- *ea 50, transformatorulrezultat va functiona “rece", aproape de temperatura camere, durata de viata (in cazul utiizart unor materiale izolante de bund caltate) find cstimata la 25,.30 de ai Pentru k = 55..60, transformatorulrezu tat este putin sypradimensionat,siguranta in functionare find masima. Alegeres acestel volori pentru constanta k se justified numai Pentru aplicatideosebite ‘Alegand pentru constantak ovaloare sub 50, transformatorul rezuitat va fi subdimen- sionat: creste temperatura de funciona si scade durata de viata, dar se abtine o econo- mie de materiales! 0 scidere a volumull si greutatii transformatorulu, Alegerea nei astlel de valoni pentru constanta k se reco- ‘mands pentru apicai cu timp de functonare scurts care nu rman nesupravegheate, De exemplu, in cazultransformatoarelor tizate aparatura electronics de lrg con- sum (alimentatoare, aparate de radio, case- ‘ofoane) produse de firme neconsacrate si ‘omerciaizaté ih Romania dupa ani 90 in spat neadecvate (pee, targut,constanta k 2: fost determinat experimental si are va- losrea 33! Temperatura de functonare a acestor transformatoare creste inadmisiil chiar 5a funcpionarea In got (fia sacin) _motiy pentru care sunt prevazte cusigurante faible termice pentrs 2 preveni suprain- clareo si chiar dlstrugerea pe considerente termice. Nu tebuie uitat faptul c& incleea Lune componente insearnd efect Joule, deci putere electrics consumat inti Durata de viata acestortransormatoare este de numai 1.2 ani sau chiar mai putin, dependent de timpul de functionare Diametrul conductoarelor de bobina| (Cu- PNM a =lDlx LEGENDA. TENSIUNE DATE INTRARE MODE + / DATE IESIRE ¥. | ee Ne. Spirervolk : = (5) v | | CSaleul detatiot | | Ws, Spire Primar 1100] Di= | s06e om Nr. Spite Secundar : [50] D2= 1 Alom2 cxitaca Curentis (mA) =: [aoa sisasaa He Wee: [oaoa a0 ExT he —y [__neser J Tonsone suapangre: [7700] ¥ Fig. 2 Inerfata grafich pentru proiecatrea unui transformator de retea ur-wvcst 20 fi) se caclewporind del eran de ‘curent J (Ame?) admisibilé. Pentru a evita Idea fcc ee rte o erate de rent ju vob de 3.5Amm?. 0 ‘olor ai mic benef n punct de vedae tect conduc st a cesta vou ingrid co figures $4 ny a Incaps pe carcasa de bob jaa Rnd ed z ede, =354imm? d= 09-7 Vest crentl pn ure, 5, este aa secon conductor de bobina 50MHz Ad 316 BC 1778 PNP 45 V/0.1 A/0.3 W/TO 18 40.000 3166 BC 327-40 PNP 45 Vi0.5/V0.8 W/B:250-600/T092 2.000 se a 3172 BC 547 B(BC 1718) NPN45V/0.1 NOS W/B:150-450710.92 1.000 ae 321 BC 549 C (BC 173) NPN 30V/0. 1AV0.5W/B:420-800/T092 1.00 > 3173 BC557B(BC 251) PNP 45 V/0.1 WO. 5W/B:220-475T092 1.000 = 348 BC 5598 PNP/SI-P/SOV/0, 2/0. 5W 7849 BC 640 PNP 80 V/1 A/0.8 W/B:40-250 TO92 w 349 BC 807-40 SMD PNP 45 V/0.5 A/B:250-600 SOT23 1.000 3175 BC 847 B SMD NPN4S V/0.1 A/B:200-450 SOT23 1.000 oe 9495 BC 856 B SMD PNP 65 V/O. 1 A/B:220-475 SOT23 1 -* electronic Loos fer (nee eens Tul DCR Pret (lei) 12089 DE113RS-20/7,5 3-1/2 digiti 12,7mm 160.000 | 1327 |_DE118RS-20/6,35 | _4 digiti 8,0mm 170.000 11881 | DE120RS-20/7,5 | digit 17,8mm | 290.000 13198 | DE123RS-20/6,35 | 3 digiti 8.9mm 140.000 13340 ___DE127RS-20/6,35 4 digiti 8,9mm | 210.000 13341 DE132RS-20/8.4 | 6 digiti 17.8mm. Poet ‘Montajul prezentat constituie un experiment cea urmirit practic 0 aplcatie de comutare a unui numér mare de camer video de supravegher instalate intro lire mare Totodats 9 uemai 3 afgarea acestora pe un aigor cu LED. Comutarea sa realizat in dous variante: cu “rotary encoder” sau comutatoare simple, tip “up/down’. La ralizare acestu experiment au participa Edouard Gora, Mircea Zbarnia si Coif Constantin, Switch video Poate fi atracv sau chiar © necesitate neo, comutarea diverslor suse audiowsideo cate sau dela osingurasursd de sernal, cum arf de exerplu un video-ecor- des, un monitor sau ostatie de amplificare. Se poate imagina usor cazul In care mai multe camere de supraveghere trebuie urmarite la comanda, pe un singur display din motive economice sau chiar din comoditate. Sau in ‘mad similar, pe un singur televizor, se pot Lumar prin comutare un receiver de atl, un video-casetofon sau un DVD playe ‘Aparatul propus in cele ce u ‘Click position COW direction for er Edouard Gora, YOSHCV office@hax.r0 realzeazatocmal aceasta funcjie de comutae electronica, scutind utlizatorul de neplacuta operatie de cuplare sau decuplare a conectorlor iverslor aparate. In pricipi, montajl a fost gandit pentru a comuta semnale video ( maxim 32 inti) provenite de la camere video de supraveghere monitor. Dato inst vizionare pe un singur elementelor de separare galvanica (relee reed semnalele muftipleate sau pot avea oarecum orice natura (au telefonie, etc) 5 orice drecte @-creciona). In functie de natura rleelor fost, n Se poate observa cu Fig. Functionarea componentel pentru ‘comutare: “rotary encoder” (comutator electronic rotatv) GW direction ‘Tabla 4. Tbe! gia cect otgeat 4051 ucust 2003, Greco ww pete fe areas aaa ; O KO} Fig.2 sw. una toes ha a s ae me NS wound | 6 fr ia = i = fr 3 HE «20 prea ourrurs om ‘Variants de schemé fardiolare galvanicS. Comutarea 0 realizeazd direct cu autorul ce prveste parametrul de contact, se va acorda. atentie totus! la tipul semnalelor comutat, ‘sa cum se afima mai sus, scopul ‘montajului de fata este exclusv de a comuta Semnale video complexe (SVCC) sau in cenglezd "Composite Video Signa’, provenite de la un numar de camere de securtate miniatura. Aplcatia imediatd este desigur Supcavegherea in regim de amator sau nu, 3 nui perimetry, via, locuintd sau orce alt amplasament, si urmarea comod a acestor semnale pe un singur monitor. Aparatul va indica pe un dsplay numarulcamese curente, iar solectarea unei alte suse se va face usor ‘rin manevarea unui comatator digital cod Gray, num ota encoder” (figura 1). Tntregul monta este constrain jurul unui controler RISC 14 biti de la Micochip si _anume PIC16F877A-20 ce ruleaza la 10 Mz Porturle 8 si D sunt folosite exclusiva decodarea numaruluicamerei cuente direct in cod "7 segmente” pentru doud afgoare tip catod com, dea supraincarca igre controlerului Intrucdt ‘acestea sunt capable de a debita pind la 20m iar in cazul de fat, limitarea curentului perlsegment cu 4709 atinge 0 valoare rezonabil de cca. 5-7mA. In acest mod sa evitat folosiea oricrui tip de decodoare pentru aia, simplificind deci montajul, gra tie aritecturt deosebite a porturo oferte in controlerele Microchip. la portul C gisim implementata cea mai simpla decodare/éemulipleare hardware de Nu evistdsiscul reuitelor 4051 22 Dn ate se por se pot grea rain 25 baal etn, #3 fear bn otc ich ae Sora plrordo 4051 cu tod or de ET afl cf ate igue saphena se posta sect once cele 32 de i rod sire pln aga ng Ge Groare de 2 dei) cv crate 404 su {015 sau decode cl rt cape 1 ee i ———— oes oon 4066. Sa preferat isd soluia cu 4051 din dou mative fundamental: ‘Smpltate hardware (6 biti adresd / 32 les 4 circuit); simpltate conectare butlere(rezistenta comune de polarizare a bazelor prin R6) posibilitate comutare low-cost, fara buffering Se reaminteste logica de funcjonare 2 circuitelor mutipleoare/demutiplexoare din seta 4051 (abel 1). Cuaite cwvint, atta timp cSt INHIB nu este act, epi sunt active cite una o data, in functe de codul apicat pe 3 biti a ABC Cand spunem ies, consider ca intrare pinul 3. (sau comutatoarelor analogice interne 4051. In fapt, el este un comutator bi-directional electronic, cu rezistenta n starea ON fin, cu © valoare aproximatvd de cSteva ze. sute de 0, similar functional cu dasicele 4066, Pentru aplcairestranse, side low-cost, se pot elimina buffeee si releele de comutare 35a cum se observa tn figura 3. Sursele de semnal vdeo vor intra diect tn 4051 prin rexistente terminale de 750, iar iestea va fi pinul 3 09, al tutuorcircuitelor asa cum este Inschema, dar fad rezstorul de polarizre R1 ‘Acesta este Un caz particular i nerecoman pinul nota Xx) comun Fig. Varlanta de schemé far rotary- encoder, funcia UP sau DOWN se reallzeaza cu doua push-butoane (GorexChio ut -Aucust 2003 Ez RESET KEY of e@- ‘CAMERA SEL. DIGITAL YIDEO SWITCH - 27 Ch. 4 Elk Connect Int'l&H1CV Communication eee eee @ @e@ to 27 inputs 9 © © = OUT 27 12Voc Fig. 5 Sugestie de realizare a mastilor pentru 0 casetd (cod 1019, tip WCAH2S05 -culoare neagrS); se comut 27 de canale video dat, Inrucitpierderle de semnal video prin astel de comutae sunt semnifcatie fata de vaianta cu relee eed, Daca totus constructo- rul amatordspune de comutatoae electron ce mai performante, similare functional {masir, Analog Devices) cu reistenta dinar cade conductie ce nu va depasi 2.30, atunci se pot omite far probleme acest buffere cu relee. Evident, va dispdrea si separarea (galvanica a surselor de sera fat de restul ‘montajulu, Reamintim c@ in cazul apical, Cu relee reed, masa semnalelor video este comuna doar pentru conectori video (RCA sau BNC dup cz). In cazl folosr commutai lectronice, evident, masa va fi comund $i gala cu masa montajusi CComutarea efecva a camerelor video se face in aplicatia de faté cu ajutorul unui “rotary encoder” produs de firma ALPS cu 24 e biiturd. in esenta acest switch digital este mult mai comod si mai flabil decat comuta- toarele dasce sith plus, ar si un aspect mai peut. Functionarea sa est simpld, impuls- le generate fata de pinul de referinta sunt odficate tn faz in cod Gray, eferind-ne la (RE e205 22 rea tun moment oarecare de timp (igura 1) Microcontolerul decoditicd (prin sam- pling) aceste impuisuri pentru orice vitezs Unghiular (de atfel neimportanta i cazul de fata) si comut corespunzator intr video. Rezultatul comutarapare instantanew pe splay-ul de 2 digi. Display-ul in schema de fat a fost un modul LITEON dublu, cu anod De remarcat ci pentru cine nu dispune de un astfel de encoder, software-ul va detecta automat prezenta acestuia si va actiona corespunzitor. Cu alte cuvinte, se pot folosi si 2 micro-switeh-uri normale, fara nici 0 modificare hardware, conéctate direct in locul encoderului ‘Microcontrolerul se va autoconfigura “la bootare" pentru oricare din aceste dous situa. Conectarea push-butoanelor se ‘observa in figura 4. La portul £2 este conectatprint-un buffer ‘ranzistorzat un mic difuzor de orice tip (buzzer pasi) miniatura (orentativimpedants ‘ca, 320), semnalzand print-un beep fecare comutare In rest, montajul nu pune probleme deosebite In construct, chiar pentru Incepstoriin domeniy.Releelefooste au fost tipul DIF REED produse de firma ECE Taiwan, La conectarea alimentai, inate de a se aciona, encoderul pentru prima dat (au tastele), microcontrllerul va parcurge automat toate camerele video in mod secvental, una dupa alta cu 0 freeventa de ‘teva secundelcamer © sugestie de realzare practicé este prezentata in fotografie sin desenele mésti (figura 5) pentru 0 casets tip WCAH 2505 (Donau), de la Conex Electronic. S-au utlizat rmufe BNC. @ Software-ul pentru microcontroller se poate obtine de la autor prin email la adesa offce@hevro sau offce@ekconnect.. Refernf si lecturasupimentara ‘www. mictochip com = microcontroller RISC, wowvece.com.tw ~relee eed, wwwvalps.com ~ rotary encodere vd ce anu e nere pe Dax: dees Conex Cb fos Preertat generator de func de inated MAX HE, contin n acest nua est (hale usar) cu preenaes ator dou cc inegrate (photos de inc, ie Wa dese celeb ICL038 #2206, Crete au pre moxie dence respec 130.000 [118038 5190.00 la 9-206 la mane tind Conex Hacc, le data rele arco Aceon sunt pate Su mi “bite elec, ind capable gene tee senna srs ereptunahisae fee drt de fri 9 rapt rrr prec jl anatefe Lanse ela de componeniecetonce uc. 25 de a tim, 8 contin 8 cap de ast Chest i18038a ont rota seat Regerea: co (se wae lesa sera! | = oats, megane beets i lo ete. tnvore ors cr] PaaS ICL8038 HUE EEE Fig. 1 Semnificaia 8 la inceput de firma americana Intersil (acum Harts Semiconductor find n prezent produs side o aka companie din SUA, EXAR (sub titulatura de XR-8038A\, CCircuitul integrat ICL8038 (XR-8038A), esi este atat de réspindit tn aparatura electronica, este destul de putin cunoscut constructorlor electronsti din tara noasra datorita lipse! documentatilor tehrice din literature romanesca de profil Aste, ano! au aparut despre CL8038 doar putine materiale tehnice, in utimi ani, indicate la Bibiografe. Yor incerca in atcoul de fata realizar © prezentare amplé a ciruitului integrat ICLB038, De aceea, am structurat material ‘nv tei mari pis anure prima parte cuprinde descrierea avanta lor oferte de folosiea acesuia 5 caractrs: ticle elecrce generale; ‘a doua parte so refera la prezentarea modului de func: tionare a gonerato rului de functi, ccna eee els BOER aera SRP, formelor de unda a inns terse, preci jams) meckiaba de aus rea Aba nee ef il Gobuey BERR neu a tla parte contine un ume de aplicati cu ICL8038 Generator de functii (I) setben Aabew electronica@voxine.10 ICL8038 (XR-8038A) pe care le considera foarte utile pentru pasionatii de electronic Practica integrat ICLB038 (HARRIS Semiconducto), respeciv XR-BO38A (EXAR Corporation) repr nt un generator de precize pentru forme de unda (generator functi) capabil 58 producd Snusoidale, dreptunghiiare, viunghiulare in forma de dint de firastrau simul cu 0 naka acuratete, n de ‘component Freeven utizdnd un min au rata de repetite) poate fi selectata din imeior int-un domeniu foarte larg, cuprins ine 0,001H2 300kH2 tin folsiea unorreistoar si condensatoare fexterne, Frecrenja de modula si baleaul (vobularea) pot fi completate cu 0 tensin externa CCireuitul integrat este fabricat Intro avansata tehnologie monolitica folosing jade cu bareré Schottky si rezstoare cu pelicula subs stabile intro gama larga de temperatur iar semnalele de igre sunt tensiuni de aimentare. Aceste dspozttive pot fi interfajate cu crcuite in bud cu calare de faza, cu scopul de a reduce deriva termica la © valoare mai mcd de 250 ppm CCcuitl IC1B038 se Hwreaza In 4 vaiante constructive, In functie de stabiltateatermica si capsula, prezentate in tabelul 1. Domenil temperatutloe de lucru este cuprins iow 0°, 70% Capsula de tip POR CERDIP a cicitul rat (CL8038 este Impreuna cu sermificatiapinlr (pinout, dats in figura Brecto ww sinusoida = liniantate foarte buna: 0.1% (iesiea de semnal trlunghisan: ~ domeniy lag al freoventetor de lucru:0,001Hz.,.300kH2; - factor de umplere vaiabit 25%. 98%) = Festi de nivel idicat = Tesi simultane pentru semnale —__sinusoidale, dreptunghiulare Fi triunghilae; = usor de uilizat, necestind foarte putine componente cexterne Valotile maxime admisibile ‘ale principalilor parametr clectric sunt urmatoarele: tensiunea de almentare: 264, - tensiunea de intrae (a Fig. 2 Diagrama functionald a crcuituul ICL. 8038 = = orice pik Ve curertl d intare (in 515% 25mA =. — = curentul de iesire Se absorb (ini 3 5 9): 25mA. Paranet ini sunt 1,3 Chet de text uri Fa. Fer de und © o “Tabla 1 Yolo se ra temperatura ‘apinipo ovina a jot el ica028800 120 ppmrc upinicene Goon # tases ppm pic cet fartaele wiles Ci 16036 sunt xin al emperor de stocare comet 65°C, 150°, rds temic de joa feces reds: teperture maxi dei: 200. 250 ppc In figura 2 este preznttaagrama dss nici 1% Geprea de sermal funcfonalé 2 creat tscera bloc a ‘MLE aUGUST 2003 KSpnexChb ‘generatoruluide forme de und). uncjonarea generatoull de forme de re bazezd pe ccarea 5 dexcrcarea periodic © conderstorl de tempozare CC, prin intrmedul clo dou surse de cent. Comutarea suslor de curent ese Contoatd de nivelul logic de la epiea bitabill decangat de comparatoaele 1 5 2: La borel condensate de tomporare forma sermalui este tnghilr, tar la ieprea cicuituki batabil este dsponibil sermalddreptunghilr, Semnall tun- afl dea bomele condersatonl ete prea printrun bute aplia corvertor Shwsoidal, de tpl atenvatorll cu pragu decalte, cre formeaza sinusoida din 8 pragur tangents. Ateuatru est const Gin code srezstoate, dole ind subse pa 8 cube de vanzstoae pnp sinp, cre find realzate pe un substat comun, ‘bunts stabitata fat de variate de temperturd Cirutul detest pena. CLB038 este dat in figura 3, n condi: Vay = £10 (su +2001 1,2 25U a = Hah Peni oi bua ineegere a functions ictus Integrat 1CL803B. se. definesc uit teen * Tensunea de alimentare (Vy) -¥- lore toa a ters copie inte V, + Corentul de. alimentare - cient “absorb” del suse de alimentare pent a dispocitvl 38 functoneze, excuznd Caren de sarc cure pin etorle Ray * Domeniul de frecvent - gama de ‘recent sera formel de und crept hilar in cae este garantata funcionrea creuti * Gama baleljuui (vobuléi) MF - report dite frecvena maxima si fecenta rnd cre poste fobinut pin apicarea Une! ter de baler Ia pin 8 erty functionare core, tersuneade_ball treble fe cupid nga (23 Vaury +2)