Sunteți pe pagina 1din 2

SIMULAREA EVALUARII

NAT
IONALE
Clasa a VIII-a C, 19 iunie 2012

Proba scris
a la MATEMATICA

Se acord
a 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieti numai rezultatele.

(30 de puncte)

5p
5p
5p
5p
5p

1. Rezultatul calculului 2436 : 12 12 este egal cu ......


2. Media geometric
a a numerelor 8 si 18 este egala cu ......

3. Intr-o turm
a de 250 oi, 80% din ele?sunt albe. Numarul oilor albe este egal cu ......
4. Aria unui p
atrat cu diagonala de 6 2 cm este egala cu ...... cm2 .
5. In figura de mai jos este reprezentata o prisma triunghiulara regulata ABCA1 B 1 C 1 . Masura unghiului determinat de dreptele A1 B 1 si BC este egala cu ...... .

5p

6. In tabelul de mai jos este reprezentata situatia notelor obtinute de elevii unei clase la un test.
Nota obtinuta
Num
ar de elevi

4
2

5
1

6
3

7
5

8
5

9
3

10
1

Numarul elevilor din acea clas


a este egal cu ......

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieti rezolv


arile complete.
5p
5p
5p
5p
5p
5p

(30 de puncte)

1. Desenati, pe foaia de examen, un cub ABCDA1 B 1 C 1 D1 .


2. Aratati c
a, pentru orice num
ar real x, numarul A p2x 3q2 p2x 3qp2x ` 3q ` 12px ` 1q este
numar natural.
3. Stiind c
a a ` b 48, b ` c 41 si 4a ` 3b ` 2c 223, determinati numerele a, b si c.
4. Se consider
a functia f : R R, f pxq p2m 1qx ` 3 m, unde m P R.
a) Determinati valoarea num
arului real m stiind ca punctul Ap1; 1q apartine graficului.
b) Pentru m 1, reprezentati graficul
functiei f
ntr-un sistem de axe perpendiculare xOy.

2
x
x2 ` 4
1
5. Se consider
a expresia Epxq
`
: 2
`
, unde x este num
ar real,
x2 x`2
x x2
x`2
x 2, x 1 si x 2. Ar
atati c
a Epxq 1, pentru orice numar real x, x 2, x 1 si x 2.

Simulare 19 iunie 2012

Profesor Marius Damian, Br


aila

SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieti rezolv


arile complete.

(30 de puncte)

1. In figura de mai jos este reprezentata schematic o cabana formata din prisma dreapt
a
ABCDM N P Q cu baza p
atrat si piramida patrulatera regulata V M N P Q.
Se stie ca: AB 8 m si AM V O 4 m, unde O este centrul patratului M N P Q.

5p
5p
5p

a) Calculati volumul prismei ABCDM N P Q.


b) Calculati aria lateral
a a piramidei V M N P Q.
c) Aratati c
a distanta de la punctul V la dreapta AD este mai mica decat 9 m.

2. In figura de mai jos este reprezentat schematic un parc sub forma unui dreptunghi ABCD. Punctele
E, F, G, H sunt mijloacele segmentelor rABs, rBCs, rCDs si respectiv rDAs, iar punctele M, N, P, Q
sunt mijloacele segmentelor rOEs, rOF s, rOGs si respectiv rOHs, unde O este centrul dreptunghiului.
Zona hasurat
a M N P Q reprezint
a suprafata unui lac.
Se stie ca AB 2BC 800 m.

5p
5p
5p

a) Calculati aria suprafetei M N P Q a lacului exprimata n hectare.


b) Aratati c
a triunghiul EQN este dreptunghic n E.
c) Aratati c
a lungimea minim
a a unui traseu de la punctul E la punctul G, fara a traversa lacul, este
mai mica dec
at 600 m.

Simulare 19 iunie 2012

Profesor Marius Damian, Br


aila