Sunteți pe pagina 1din 53
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCURESTI Romania, Bucuresti, Sector 4, Calea Vacaresti, nr.185; cod postal: 040051 ‘Telefon: (+4) 021.330.90.32; (+4) 021.330.90.76; (+4) 021.330.88.64 Fax: (+4) 021.330.86.06; (+4) 021.330.86.30 Web: http://www.univntro: E-mail: office@univat.ro Revizia METODOLOGIA DE ORGANIZARE A cop: o}sf2|3j4/5 EXAMENELOR DE DEAC FINALIZARE A STUDIILOR MT-06 nr 1b YE. | | l Elaborat: ‘Verificat i aprobat: rprobat-Senat — Secretar sef Gina Marit Prof.univ.dr.Gabriel Boroi aol IN-SEDINTASENATULET — Data: 01.04.2012 Data: 02.04.2012 | NiveRsitAri iver Semnitura: we Semnatura: /Sy se | | batane fe oy ene SITUATIA REVIZIILOR {N CADRUL EDITHEL DOCUMENTULUL Revizii Elaborat Verificat si aprobat in Aprobat i a |poaeee Motivul revizuirii | ta care se cadrul | Senat ‘ : aplicd ~ | editiei 4 Revizia | 29.05.2013 | Adaptare Ta DAAC Rector 1 legislayie | 01.06.20 ( 13 ee Revizia | 02.06.2014 ‘Adaptarela | 02.06.20 | E, Rector, 0 legislatie 4 (ie aeek, AX acon Revizia | 09.09.2014 | Reversionare | 01.10.20 DEAC Rector ul 4 Ane eX Revizia ss Iv " Revizia Vv METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR. PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 in conformitate cu prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 si 157 din Legea educatiei najionale nr. 1/2011 cu modificarile si completirile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studillor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotirarii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat, {in temeiul art. 1, 2 si 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor invayimantulul superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la instituyii de invayamant superior de stat acreditate si al Hotrarii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetirii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completiirile ulterioare, inbaza Ordinului MEN nr. 183/2014 aprobarea privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invagimantul superior - examene de absolvire, licenf§, diplomé, selectie, disertatie Senatul Universitaii ,Nicolae Titulescu” din Bucuresti a adoptat prezenta metodologie. Art. Examenele de finalizare a studiilor in cadrul Universitatii ,Nicolae Titulescu” din Bucuresti, respectiv examenul de licens si examenul de disertatie, denumite in continuare examene de finalizare a studiflor, se organizeaza si se desfasoara potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, a Ordinului MEN nr. 183/2014 sia prezentei metodologii. Art.2 Examenul de licens const din doua probe, dupa cum urmeaza: a) proba 1: evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate; b) proba rezentarea si susfinerea lucrdrii de licengd. Prezentarea si sustinerea sunt publice. Art.3 (1) Prezentarea si sustinerea lucriri de licenfi se vor desfigura prin contact direct, nemijlocit prin prezenta, in acelasi loc sin acelasi moment, a comisiei de examen “ cu examinatul. @2) Proba privind evaluarea cunostinfelor fundamentale si de specialitate se va desfaisura in scris, iar proba privind prezentarea si sustinerea lucrarii de licens se va desfisura oral, G) Pentru asigurarea originalitapii confinutului lucrarilor ce urmeazi a fi susfinute, in afara verificdrilorstiintifice efectuate de catre cadrul didactic coordonator, absolventit vor face declarayii cu privire la respectarea regulilor care garanteaz% drepturile de autor, (4) Este interzist comercializarea de lucrri stiintifice tn vederea facilitartt falsificdrii de catre cumparétor a calitgii de autor al unei lucrari de licenté, de diploma sau de disertatie. Incdlcarea acestei interdicjii atrage raspunderea persoanelor implicate. (6) Examenul de disertayie consta fntr-o singura proba, si anume: prezentarea si Susfinerea disertagiel, Prezentarea si sustinerea disertafiei pot fi publice si se desfaigoara Prin contact direct, nemijlocit prin prezenga, in acelasi loc si in acelasi moment, a comisiei de examen cu examinatul, (6) Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor este cel putin 6,00. In situajia tn care examenul de finalizare a studillor consta din doua probe, la fiecare prob nota de promovare trebuie si fie cel pugin 5,00. (7) Media unei probe, ca medie aritmetica a notelor co: ei de examen, precum si - media examenului de finalizare a studiilor se calculeaza cu doua zecimale, fird rotunjire. La proba privind evaluarea cunostingelor fundamentale si de specialitate se adauga un punct din oficiu, (8) Notele membrilor comisiei de examen sunt numere intregi de la 10 la 1 (9) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este public’ (20) Luarea deciziilor tn cadrul comisiei de examen are loc cu majoritatea simpla a membrilor acesteia. Art.4 (1) Universitatea organizeaz’ examen de licenja pentru absolventii proprii de invaamant superior, la: a) programe de studii/specializari pentru care are acreditare in conditile legli, denumite in continuare programe / specializari acreditate; b) programe de studii/specializéri autorizate si functioneze provizoriu, pentru care Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti are, in acelasi domeniu de licenf’, programe de studii/specializari acreditate, (2) Universitatea poate organiza examen de licenfa pentru absolventii institusii de invafamant superior de stat ori particulare, tn conditiile stabilite la alin, (1), altor si numai daca programul de studil/specializarea respectiv(a) este scolarizat(a) in cadrul Universitagit “Nicolae Titulescu” din Bucuresti, la aceleasi discipline pentru tofi absolvensii unui anumit program sau unei anumite specializari si pe baza aceleasi tematici. (3) Absolvenfii proprii de la programele de studii/specializarile de licenga * autorizate si funcfioneze provizoriu, pentru care Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti nu are, in acelasi domeniu de licenfé, programe de studii/specializari acreditate, vor sustine examenele de finalizare a studiilor fn cadrul institufiilor de invagémant superior acreditate, in conformitate cu prevederile Ordinului MEN nr. 183/2014. . (4) Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti organizeazA examen de disertatie numai pentru absolvensii proprii (5) La o specializare/un program de studii, examenul de finalizare a studillor se organizeaza si se desfasoara in aceleasi condifii pentru tofi candidatii, indiferent de forma de invayamant parcurs’. Art.5 (4) Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializari, prin decizie a rectorului, la propunerea _consiliilor facultatilor/departamentelor si cu aprobarea senatului universitatii. Comisiile se fac publice, (2) Conducerea Universitagii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti si comisiile de examen poarti intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfaisurarea examenelor de finalizare a studiilor. (3) Fiecare comisie este alcatuita din presedinte, membri (4) Presedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie sa aiba gradul didactic de profesor universitar sau conferentiar universitar, (5) Membrit comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie s& aib& titlul stiingific de doctor si gradul didactic de lector universitar/sef de lucriri universitar, conferensiar universitar sau profesor universitar. (6) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie s& aiba cel pugin gradul didactic de asistent universitar si are numai atribugii de administrare a documentelor. (7) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remunerafi pentru aceasta activitate, in conditiile stabilite de senatul universitar, (8) in cazul absolventilor altor institufii de invatimant superior care susfin examenele de finalizare a studiilor tn cadrul Universitatii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti nu se vor percepe taxe de examinare de la studenfii respectivi. Pentru acoperirea costurilor organizarii examenelor de finalizare a studiilor aferente unor absolvengi din alte institufii de invayimant superior, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti va incheia un acord scris cu institugia de invajzimant superior autorizata provizoriu sau aflata tn curs de lichidare. Art.6 (2) Absolvenfii Universitas »Nicolae Titulescu” din Bucuresti, ai specializirilor/programelor de studii acreditate sau ai specializdrilor/programelor de studii autorizate s& funcioneze provizoriu se inscriu si sustin examenul de licens in cadrul Universit’fii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti, in condigiile prevederilor prezentei metodologii. (2) In situafii deosebite, la cerere si cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, absolventii specializarilor/programelor de studii acreditate sau autorizate si functioneze provizoriu din cadrul altor instituii de invajmant superior de stat ori particulare se pot inscrie si pot susfine, dupa caz, examenul de absolvire sau de licen in cadrul Universitafii “Nicolae ‘Titulescu” din Bucuresti, cu aprobarea senatelor universitare ale institugiei absolvite si ale Universitatii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti. (8) Candidayii la examenul de licenta vor prezenta Ja inscriere un certificat de competent lingvisticd intr-o limb de larga circulatie internationala, eliberat de catre departamentul de profil al Universitafii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti sau de catre 0 alt institutie specializat, nafionala ori internafionala, recunoscut de Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti (4) Examenele de finalizare a studiilor se desfisoara la sediul Universitasii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti, (5) inscrierea candidatilor pentru examenul de finalizare a studiilor se efectueaz cu cel putin 10 zile inainte de inceperea examenului fie individual, fie de ctre institutia de fnvayamant superior in care au urmat studiile, in baza protocolului dintre cele dow’ institut si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. (6) Inscrierea candidatilor se face, in perioada stabilita de decanul facultagii, pe baza actelor previzute de lege si a prezentarii lucrarii de licens sau disertagie, dup caz, insofitd de referatul conducatorului stiinsific. De asemenea, candidatii vor prezenta la finscriere 0 declaratie in care se va menfiona originalitatea lucrarii si respectarea legislatiei privind drepturile de autor. in cazul nerespectarii acestor conditii, candidagii nu vor fi inscrisi la examenele de finalizare a studiilor. Art.7 (1) Pentru absolventii fiecdrei promofii, examenele de finalizare a studiilor se vor organiza numai in doud sesiuni pe parcursul unui an universitar, in perioadele stabilite de senatul institugiei organizatoare, de regula in lunile iunie si februarie. Absolvensit promotiilor anterioare se pot inscrie la examenele de finalizare a studiilor tn sesiunile programate pentru promotia curenta. (2) Prin excepyie de la prevederile alin. (1), pentru situatii deosebite, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti poate organiza sesiuni speciale de examene de finalizare a studiilor, numai cu aprobarea ministerului de resort. Art.8 Universitatea "Nicolae Titulescu” din Bucuresti va informa candidagii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condifiile si perioadele de inscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregatire etc., prin afigare la sediul Universitatii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti, pe pagina web si prin brosuri/pliante tiparite. Art.9 (1) Rezultatul fiecdrei probe se comunica prin afisare la sediul Universitasii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti si pe pagina web, in termen de cel mult 48 de ore de la data sustinerii acesteia. (2) Eventualele contestatii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul facultafii, in termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor si se rezolva in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii depunerii contestasiilor de ctre comisia de analiza si solusionare a contestatiilor, numit de Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti. Contestatiile se rezolva de citre comisia desemnati de Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti, iar deciziile comisiilor de analiza si solufionare a contestatiilor sunt definitive. (3) Rezultatele objinute la probele orale nu pot fi contestate, Art. 10 in cazul nepromovarii examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi sustinute intr-o sesiune ulterioar’, cu suportarea de c&tre candidat a chelt 1 aferente, in conditiile stabilite de senatul universitar. Art.11 (1) Diplomele pentru absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se elibereaz, in programul de studii/specializarea absolvit(8), in termen de cel mult 12 luni de la data promovarii (2) Pana la eliberarea diplomei, absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primese, la cerere, adeveringe de absolvire. Adeveringa de absolvire confera titularului aceleasi drepturi legale ca si diploma si trebuie si congin’ semnaturile si informariile inscrise in diploma, precum si informatii privind forma de invajmant la care s-a organizat scolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studi. In caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinte urmeaza procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor. (3) Absolvengii care nu promoveaza examenul de finalizare a studiilor primes, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informatii privind forma’ de invaymAnt la care s-a organizat scolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare aanilor de studi. Art. 12 Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diploma de studii atunci cand se dovedeste ca s-a obfinut Prin mijloace frauduloase sau prin fnealcarea prevederilor Codului de etica si deontologie universitara. Art. 13 Prezenta metodologie se aplica tncepand cu promofiile anului universitar 2011- 2012, precum si absolvensilor care nu au susfinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor pana la adoptarea sa. Art 14 Condipiile referitoare la redactarea si conginutul lucrarilor de licentS si de disertatie sunt prevazute in anexele nr. 1 -5 la prezenta metodologiec. pAgncr tn, /) Prof. univ, dr. Gabriel BOROL {/ x BS pet Anexa 1 REGULI MINIMALE 1. intinderea recomandata a lucrarii de licens : 80,000-100.000 caractere (app. 40-60 de pagini, inclusiv bibliografia si eventualele anexe). Il. Tehnoredactarea va avea in vedere: * fonturi Times New Roman, size 12, la un rand jumatate, justified; * notele de subsol se vor redacta cu fonturi Times New Roman, size 10, la un rand; + obligatoriu, se vor folosi semnele diacritice romanesti (4, a, n ¥- structura lucrarii de licens: Secfiune si/sau paragraf, subparagraf SEAALS, © exemplu Secfiunea I Scurt istoric §1. Participangii 1.1. Organele judiciare 1.1.1. Ministerul Public §2. Principit 1.1. Principiul legalitagit (ase vedea modelul) * Sectiunile incep pe o pagina noua si se evita ca acestea sa se finalizeze doar cu doua trei randuri pe pagina = se numeroteaza toate paginile, chiar dac& numarul nu este printat = nu vor avea un numir imprimat (dar se vor lua fn calcul la numerotarea celorlalte pagini): pagina de titlu; sumarul (cuprinsul); * la inceputul lucrarli de licenfa, dupa sectiunea cuprins, se vor indica abrevierile folosite in lucrare (ase vedea Modelu!) + pagina standard a lucrarii de licenta v AS I, v dimensiuni : 2,5 cm sus, 2,5 cm jos, 2,5 cm dreapta, 3 cm stanga (pentru a permite legarea lucrarit) ¥ marginea superioara de pe prima pagina a unei secfiuni importante a lucrrii trebuie sa fie mai mare (5 cm); acest spafiu funcfioneazi ca un semnal vizual pentru cititor, avertizandu-l c& este pe cale de a intra intr-o noua etapa a discutarii sau prezentarii datelor. Structura lucrarii de licenya coperta; pagind libera ; pagina aferenti copertei (prima pagina); cuprins (a se vedea Modelul); abrevieri ; lucrarea propriv-zis& bibliografia anexe a. coperta (ase vedea Modelul) denumirea Universitajii, a Facult&ii si a Programului de studi textul ,Lucrare de licenfa”; gradul didactic, titlul stiinfific, prenumele si numele coordonatorului stiingific; prenumele, numele studentului; Bucuresti, anul elabordrii lucrarii de licens b, prima pagina (aferent copertei) (a se vedea Modelul) denumirea Universiti, a Facultatii si a Programului de stu textul ,Lucrare de licenta”; titlul lucrarii de licenga gradul didactic, titlul stiinfific, prenumele si numele coordonatorului stiintific; prenumele, numele studentului; Bucuresti, anul elaborarii lucrarii de licenya 10 c. titlurile secfiunilor se vor scrie cu majuscule de 14, bold (ingrosat) si centrat a. tithe paragrafelor/subparagrafelor se vor scrie cu caractere minuscule de 12, aliniate stanga e. listarea (printarea) lucrarii se va face pe o singura pagina : IV. Bibliografia care trebuie studiata va cuprinde, in principiu, c&rfi, articole de specialitate, rapoarte, tratate, cursuri universitare, monografii (lucrari in cadrul carora se analizeaz o institusie teoretic’ sau practica distincta). In conformitate cu principiul unei singure c&ut&ri (cititorul/ea trebuie sA paraseascd o singura dat textul pentru a avea informatii complete despre sursa) este recomandabila 0 unica list bibliografica strict alfabetica si nu tmpargirea surselor pe categorii (volume, articole de specialitate, documente etc). La intocmirea listei, autorii vor fi trecuti in ordinea alfabetic’ a numelui de familie, jn situatiile fn care fn redactarea lucrarii este necesara utilizarea de acte legislative si/ sau practici juridice se recomanda trecerea lor in categorii separate in cadrul bibliografiei (a se vedea Modelul). V. Citarea surselor bibliografice. 1. Implicd respectarea stricta a metodelor de citare academica; are trei ratiuni principale: * 4 dovedeasc’ parcurgerea literaturii de specialitate si injelegerea autorilor/elor, problemelor si dezbaterilor relevante din domeniul, subdomeniul sau paradigma utilizat * 38 disting cu ‘claritate confinutul informational preluat din literatura de specialitate de contribufia original a autorului/ei (date empirice, idei, argumente, concepte etc.) + si ghideze cititorii interesayi de materialele folosite (fie c& e tn vederea aprofundarii cunostinfelor acestora, a stimularil dialogului academic cu autorul/a lucrarii sau a continuarii direcfiei de cercetare a autorului/ei). Citarea trebuie deci s& fie completa (nu facefi trimiteri la volume intregi Fars a preciza paginile sau m&car capitolele la care va referisi) si s& respecte principiul unei singure cdutiri: cititorul/ea trebuie si pariseascd o singura dat textul pentru a avea u informagii complete despre surs (evitasi formularea op. cit. care obliga la cautarea primei mensiondri a sursei respective). 2, Fragmentele obiect de analiza trebuie si aibi o mirime rezonabila. Citarea se face: = intext, daci este o citare scurta (2-3 randuri) sau dacf este o citare lunga se poate pune in evidenta folosindu-se un font de 10 sio retragere cu 0 1/2 in interiorul paginii, fara ghilimele. 3. Orice citat trebuie si aiba atasat autorul/ea si sursa din care a fost extras. Indicarea acestor informafii se poate face prin : = indice si trimitere la nota; ‘Astfel, el introduce discujia cu privire la nivelurile de analiza ,pentru a ardta c& nu exist o opozitie simpla sau unica intre individualism si holism”. RECOMANDAM UTILIZAREA ACESTUI STIL DE CITARE (in conformitate cu Chicago Manual of Style) ce va fi prezentat pe larg in cele ce urmeaza. + prin numele autorului, data de publicare a operei si pagina intre paranteze; | ‘Astfel, el introducere discufia cu privire la nivelurile de analiza ,pentru a arata cé nu exist o opozifie simpla sau unic& fntre individualism si holism” (Hollis, 2001: 105). + printr-o simpli parantezi cu numérul paginii, cfnd intreg capitolul sau {intreaga lucrare trateaz aceeasi oper’ a aceluiasi autor. ‘ATENTIE | - nu se combina sistemele de citare; - toate sursele citate in notele de subsol trebuie s& se regaseasca la bibliografie; - se poate ca autorul Jucrarii si insereze in bibliografia finala si autori care nu se regisesc in notele de subsol (se va indica cititorului o bibliografie extinsa din 1 Martin Hollis, Introducere tn filosofia stiinjelor sociale, (Bucuresti: Trei, 2001), 105. 2 care acesta se poate documenta pe marginea subiectului propus); - dac& sursa citata este tradusa in romana, este obilgatorie citarea acesteia din editia tradusa. Neutilizarea editiei traduse se motiveaza intr-o nota de subsol (invocarea unei traduceri proaste de ex.). 4, Citatele trebuie si fie fidele: = trebuie transcrise cuvintele asa cum sunt; * nu trebuie elimintate parfi din text fara a marca acest lucru ~ ‘Astfel, snatura Fa ficut pe oameni atat de egali in privinga facultagilor trupului si ale minjii incat [..] diferena fntre un om sau altul nu este atat de Insemnata astfel incat cineva sa poat cere pentru sine, pe acest temei vreun bebeficiu pe care s& nu-1 poata pretinde la fel de bine si altcineva”2. - dac omitem o parte mai pufin importanté elipsa vine dupa punctuatia paryii complete; - dac& omitem o parte central elipsa se pune inaintea virgulelor. nu trebuie facute interpolari (comentariile proprii in textul citat). Dacd acestea se impun, orice comentariu de-al nostru trebuie trecut intre paranteze patrate sau unghiulare; * sublinierile care nu sunt ale autorului trebuie marcate (vezi exemplul de mai jos). Exemplu Astfel, el introducere discusia cu privire la nivelurile de analiza pentru a ardta c& nu existd o opozitie simpli sau unica intre individualism si holism"(subl. imi apartine)*. 5. Folosirea ibidem si idem. + Ingelesul adverbulut ,ibidem" : tot acolo, in acelasi loc; exemplu:_nota de subsol 4 Maria Popescu, Ideologit politice, (Bucuresti: Polirom, Bucuresti, > Thomas Hobbes, ,Despre condifia natural a omenirii, in ceea ce priveste fericirea si mizeria ei”, in Filosofia politica a lui Thomas Hobbes, Mihail Socaciu, coord. (Iasi: Polirom, 2001), 37-38. ; S Martin Hollis, Infroducere tn filosofia stinjelor sociale, (Bucuresti: Trei, 2001), 105. 1B 5. Citarea in functie de ti 2005), 123; nota de subsol 5 ibidem (daca este aceeasi lucrare si 0 pagina diferita, se va menfiona ibidem, 237) Ingelesul pronumelui ,idem” : acelasi, aceeasi; exemplu: Marian Danescu, Perspective juridice, (Bucuresti: Editura Didactic’, 1985), 124; idem, Imagini ale stiinfei, (Bucuresti: Editura Academiei Romane, 1994), 200. ibidem $i idem sunt cuvinte din limba latina aceste cuvinte trebuie scrise cu litere cursive (italice); prescurtirile obignuite (idem, ibidem) nu se vor folosi decit in cadrul aceleiasi sectiuni, altfel reidentificarea sursei riscd si devina dificilas restul mengiunilor ~ caracter normal. ‘ile de materiale folosite (citarea cu note de subsol pecareorecomandim) Volum de autor Prima citare: *9Charles Lipson, Reliable Partners: How Democracies Have Made a Separate Peace (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003), 22-23. Citare in continuare: Lipson, Reliable Partners, 22-23. Bibliografie: Lipson, Charles. Reliable Partners: How Democracies Have Made a Separate Peace. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003. Articol de jurnal academic Prima citare: *Charles Lipson, “Why Are Some International Agreements Informal?” International Organization 45 (Autumn 1991): 495-538. Citare in continuare: Lipson, “International Agreements’, 495-538. Bibliografie: Lipson, Charles. “Why Are Some International Agreements Informal?” International Organization 45 (Autumn 1991): 495-538. Capitol in volum colectiv 4 Prima citare °Robert Keohane, “The Demand for International Regimes,” in International Regimes, ed. Stephen Krasner, 55-67 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983). Citare in continuare ®Keohane, “Demand for International Regimes,” 56-67. Bibliografie Keohane, Robert. “The Demand for International Regimes.” In International Regimes, edited by Stephen Krasner, 56-67. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983. «Practica judiciara Se indic& la subsol, astfel: denumirea instanjei/indicarea sectiei (daci este cazul)/indicarea numarului hotararii si a anului/lucrarea citat4/pagina Exempla T. mun. Bucuresti, s. a Il-a pen, dec, nr. 123/2004, in “Culegere de practicd judiciara in materie penal a Tribunalului Bucuresti pe anii 1994-1998", (Bucuresti: All Beck, 1999), 100. * Legislatie Se indica la subsol, astfel: denumirea si numérul actului normativ, numérul si data publicatiei, Exemplu Legea nr. 127/201 privind mica reform’, publicata in M. OF. nr. 654/14.03.2010 + Canipubt 5 Philip B. Kurland si Ralph Lerner, ed., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), accesata in ... data ...,http://press-pubs.uchicago.edu /founders/. "Articole in jurnale on-line: Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115 (2009), 411, accesat in ... data ..., Jink-ul - Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, 25 lanuarie, 2010, 68. - on-line - Sheryl Gay Stolberg and Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” New York Times, accesat in .... data .. 10 /02/2 * Recenzie de carte David Kamp, “Deconstructing Dinner,” recenzie la The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals, de Michael Pollan, New York Times, 23Aprilie, 2006, Sunday Book Review. . 1 cata Mihwa Choi, “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty”, teza de disertatie/ doctorat, (University of Chicago, 2008). «= Lucrare prezentata lao conferinta Toana Jonescu, ,Cetafenia - un concept dinamic” (Iucrare prezentaté tn cadrul conferingei internationale, CKS-Challenges, of the Knowledge. Society, edifia a patra, Universitatea Nicolae Titulescu, Bucuresti, 23 - 24 Aprilie 2010). VI. Onestitatea si corectitudinea intelectuala * Universitatea apara dreptul la proprietate intelectual’. De aceea tofi cei care au participat la diferite stadii ale cercetari trebuie mentionafi in lucrarea de licensa; in spiritul onestit&sii profesionale, al recunoasterii si recunostintei. = Este interzisi orice forma de frauda intelectual: plagiatul total sau partial, “fabricarea” rezultatelor cercetirilor, preluarea lucrérilor de la colegi sau profesori, ca si tentativele de corupere spre frauds. + Nussunt permise in lucrari manifestarile misogine, rasiste, sovine, xenofobe, homofobe, romanofobe sau de alti natur’ menite si lezeze persoane sau grupuri de persoane. VIL. Plagiatul Plagiatul reprezint’ o fraud& intelectual’ si este asemenea furtului intelectual deliberat. Plagiatul semnifica preluarea integrala sau parfiala a unui material realizat de un alt autor si prezentarea acestuia ca aparsinand propriei persoane. Plagiatul poate fi voluntar (plagiat propriu-zis) sau involuntar (folosirea gresit’ a sistemul de citare, sau neindicarea sursei unui material). Materialul asupra c&ruia se comite plagiat poate fi o carte sau o parte a unei cArfi, un articol, o pagina de pe internet, un curs, 0 alta lucrare (in cazul referatelor, de exemplu, poate fi lucrarea unui coleg). in elaborarea unei lucrari academice de orice fel sau a unei prezentari orale se va fine cont de distincjia dintre parafrazare si citare propriu-zisd. Prezentarea unui citat (text bloc dintr-un material strain) ca parafrazi (repovestirea ideii/argumentului unui autor), si anume faré utilizarea indiciilor care semnaleazi in mod convensional prezenta unei citari (ghilimele, litere cursive, paragrafe distincte indentate etc.) constituie, de asemenea, plagiat. Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definisii scurte, considerate de caitre comunitatea disciplinar& ca facand parte din fondul de nofiuni de baz, comune al disciplinei respective. Daci doud (sau mai multe) referate/articole prezentate simultan consin fragmente comune, fara referinfe explicite la surse, acest lucru este suficient pentru a fundamenta o acuzatie de plagiat; dac& materialul prezentat drept contributie proprie, sau un fragment din acesta sunt identificate in reyeaua internet, unde de asemenea sunt preluate din aceeasi surst ulti’ (indicat sau nu), acest lucru este suficient pentru a fundamenta o acuzatie de plagiat. Descoperirea comiterii fraudei intelectuale implica sesizarea Comisiei de etic’ in vederea sanctionarii persoanei vinovate. Constituie plagi ~ Compilasia de fragmente din mai multe surse/autori, fara referinte clare la textele sursi; = Intrepatrunderea dintre fragmentele de texte furate si munca proprie; - Preluarea unui text fara referinge clare, cu modificarea unor expresii din text, si/sau inversarea unor paragrafe/propozifil/capitole; 0 = Omiterea marcajelor clare de citare in text $i mentionarea lucréirii sursi (carte, articol, alt referat, resursa web etc.) in bibliografia final’; = Prezentarea aceleiasi lucréiri la mai multe discipline ~ acest tip de plagiat poarti numele de autoplagiat. Tema poate sa fie repetat, continutul tratirii nu, Dac va intereseazd in mod deosebit o anumita tema, si doriti so prezentafi in cadrul mai multor discipline, este indicat s& consultati evaluatorii in acest sens. + Plagiatul minor: = Utilizarea gresita si involuntar’ a materialelor, a citatelor, din ignoranta silipsita de intengie (mai ales de catre studentii din primul an ~ ceea ce se presupune ca nu este cazul pentru lucrarile de licenfa). = Utilizarea excesiv a surselor, insofité de o cantitate neglijabila de munca proprie. - Situafia in care este plagiata o foarte mica parte din lucrare si cand partea respectiva nu este determinanta in evaluare. Anexa 2 COPERTA LUCRARII DE LICENTA UNIVERSITATEA ,.NICOLAE TITULESCU” DIN BUCURESTI FACULTATEA DE DREPT PROGRAMUL DE STUDII: DREPT LUCRARE DE LICENTA Coordonator stiintific conf. univ, dr. lon Popescu Student Ionut Popescu Bucuresti 2012 PAGINA DE GARDA (pagina goal’, intre coperta si prima pagina) 20 PRIMA PAGINA A LUCRARII DE LICENTA UNIVERSITATEA ,NICOLAE TITULESCU” DIN BUCURESTI FACULTATEA DE DREPT PROGRAMUL DE STUDII: DREPT LUCRARE DE LICENTA DISCIPLINA INSTITUTII DE DREPT PROCESUAL PENAL TEMA ‘TITULARI APELULUL Coordonator stiintific conf. univ. dr. lon Popescu Student Ionut Popescu Bucuresti 2012 CUPRINSUL LUCRARII DE LICENTA (model orientativ) a Legislati Practicé judiciaré. Legislatie Practicé judiciard.. 2 ABREVIERI (orientative) Titluri de periodice AUB. ‘Analele Universit2sii din Bucuresti, Seria stiinge juridice Dr. Revista Dreptul IN. Justitia Nowa LESI} Lex ET Scientia International Journal LP. Legalitatea Populara M. Of. Monitorul Oficial al Romaniei PL. Revista Pro Lege RRD. Revista Romana de Drept RDP. Revista de Drept Penal RRD. Revista Romana de Drept Referiri la denumiri de acte normative, instante, hotirdri judecatoresti alin, Alineat « Complet Codul civil Curtea European’ a Drepturilor Omului Codul penal Codul de procedura penal Codul de procedura civil& Curtea Suprema de Justigie, sectia penal Curtea de Apel decizie civilé decizie penal {nalta Curte de Casatie si Justigie, Sectia penal fnalta Curte de Casatie si Justisie, Sectiile Unite I Judecatorie Ty ‘Tribunal ‘T.mun.Bucuresti —Tribunalul municipiului Bucuresti SECTIUNEAI 23 ‘TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT §1. Text text text text text. 1.1. Text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text’. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text’. ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text® text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text”. 1.2. Text text text text text text text text ‘Text text text text text text text text text text text toxt text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text®, ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text toxt text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text?, ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text See eee ees Tou Neagu, Traat de procedur penal, Partea general, (Bucuresti: Univers Juri, 2010), 252, S1C.C., SU,, decizia nt. 23/14.09.2008, publicatl in M.OF. nr. 14/13.09. 2009. soca eects sa Ta pen, dec. nr, 1232004, in “Culegere de practic judiiarl In materie penald a ‘Tribunalutui Bucuresti pe anii 1994-1998” (Bucuresti: All Beck, 1999), 100. 7 Neagu, Tratat de procedurdpenald. Partea generald, 236 oy Bengoren, §. Kahane, G. Antonin, C. Bulsi, R. Stinoiu, Explcai forerice ale Codulia de procedura penal, Part general (Bvcurest: Etre ‘Academic, 1975), 342. Apel Bucuresti sa Ta pen, dec. nr 23/14.08 2008, publica th Culegere de practic judiciaris a Curtit de _Apel Bucuresti, (Bucuresti: CH. Beck, 2008), 56 24 text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text!®, §2. Text text text text text text text text 2.1. Text text text text text text text text ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text _ text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text! 2.1. Text text text text text text text text ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text!?, SECTIUNEA A Il-A Text text text text text §1. Text text text text text text text text 4.4. Text text text text text text text text ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text!? text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text! ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text pe ete eee "Py, Dongoroze ali, Explicat teoretce ale Codull de procedurd penal. Perit gonerald, 348. oe ee re eva de procedurd penal. Partea general (Busurest: Pate, 2002) 230. ° ibidem. 1 eige x, 10972011peivind mica reform’ publican M. OF. wr, 123729.042011 “ Neagu, Tratat de procedurd penald. Partea generald, 232. 25 text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text!5, 1.2. Text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text textt6, §2. Text text text text text text text text 2.1. Text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text!” Text text text text text text text text text text text text text text text text text text . text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text! 2.2. Text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text ” text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text *F.C.C., SU, devia nr. 26/14.09.2008, pblicatt in M.OF. nr, 243/13.12.2010. \ Neagu, Tratat de procedurd penala. Partea generald, 232. " ibidem. "ECC, SU. devia nr. 26/14.09.2008, publicata in MOF nr. 243/13.12.2010. 26 text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text toxt text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text » text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text! SECJIUNEA A III-A Text text text text text §1. Text text text text text text text text 1.1. Text text text text text text text text ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text? ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Cext (ext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text? ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text ” text text text text text text text text text text text text text text {ext text text text text text passEesnneERsEnseNSoenenssnOS ® Volonciu, Tratat de procedurt penala. Partea generala, 453. Neagu, Tratat de procedura penal Partea generald, 232 21 FCC. $.U., decizia nr. 26/14.09.2008, publicatt fn 'M.OF. nr. 243/13.12.2010. 2 text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. CONCLUZII ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 28 text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text ” text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text toxt text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. BIBLIOGRAFIE 29 Ciobanu-Dordea, Aurel, “Considerafii pe marginea Hotérarii Curjii europene a drepturilor omului in cauza Vasilescu vs. Romania’, Revista Roménd de Drepturile Omutui (nr-16, 1998), 22-29 Neagu, lon, Tratat de proceduréi penalti (Bucuresti: C.H. Beck, 2010) Popescu, Andrei, Anatiza procesului penal (Bucuresti: Universul Juridic, 2006) Radoi, Eugen, “Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului’, Revista Dreptul, (nr. 2, 1991), 230-240 Legislatie Constituyia Romaniei, revizuita prin Legea nr. 429/203 (Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 758/29.10.2003), renumerotata i republicata fn M. Of nr. 767/31.10.2003 Codul de procedura penala Legea nr. 123/2011 privind mica reform’, publicata in M, Of mr. 234/23.09.2010 Practici judiciard —. - Gurtea de Apel Bucuresti, s. a la pen, dec. nr. 134/2008, in Buletinul jurisprudenfei (Bucuresti: Universul Juridic, 2009), 543 L.C.CJ, sip, dec. nr. 14/2009, in Culegere de practic judiciard a Inaltei Curgi de Casagie si Justifie (Bucuresti: CH. Beck, 2010), 876 30 Anexa 3 REGULI MINIMALE in vederea redactarii lucrarii de disertafie Lintinderea recomandaté a lucrarii de disertatie : 80.000-100.000 caractere (app. 40-60 de pagini, inclusiv bibliografia si eventualele anexe). Il. Tehnoredactarea va avea in vedere: + fonturi Times New Roman, size 12, la un rand jumatate, justified; + notele de subsol se vor redacta cu fonturi Times New Roman, size 10, la un rand; «= obligatoriu, se vor folosi semnele diacritice romanesti Gais thats, nD V structura lucrarii de licenfa: Sectiune si/sau paragraf, subparagraf © exemplu nea I Scurt istoric Sect ‘§1. Participangii 1.1. Organele judiciare 1.1.1. Ministerul Public $2, Principii 1.1. Principiul legalitaii (ase vedea modelul) | ps + Sectiunile incep pe o pagina nous si se evitd ca acestea si se finalizeze doar cu doud trei randuri pe pagina = senumeroteaza toate paginile, chiar dack numarul nu este printat + nu vor avea un numar imprimat (dar se vor lua tn calcul la numerotarea celorlalte pagini): pagina de titlu; sumarul (cuprinsul); + Ja inceputul lucrarii de disertajie, dupa sectiunea cuprins, se vor indica abrevierile folosite in lucrare (a se vedea Modelul) x + pagina standard a lucrarii de disertatie v At 31 Vv. v dimensiuni : 2,5 cm sus, 2,5 cm jos, 2,5 cm dreapta, 3 cm sténga (pentru a permite legarea lucrarii) v marginea superioar de pe prima pagina a unei sectiuni importante a jucririi trebuie s& fie mai mare (5 cm); acest spafiu functioneazi ca un semnal vizual pentru cititor, avertizéndu-l cd este pe cale de a intra intr-o noua etapa a discutarii sau prezentarii datelor. Structura lucrarii de disertatie coperta; pagina liber’ ; pagina aferenta copertei (prima pagina); cuprins (a se vedea Modelul); abrevieri ; lucrarea propriu-zist bibliografia anexe a. coperta (ase vedea Modelul) denumirea Universit&ii, a Facult&pi si a Programului masteral de studii textul ,Lucrare de disertatie"; gradul didactic, titlul stiinffic, prenumele si numele coordonatorului stiingific; prenumele, numele masterandului; Bucuresti, anul elabordrii lucr&rii de disertagie b, prima pagina (aferent copertei) ( a se vedea Modelul) denumirea Universitat, a Facultagii sia Programului masteral de studit textul ,Lucrare de disertajie"; titlul lucrarii de disertafie gradul didactic, titlul stiintfic, prenumele si numele coordonatorului stiinsific; prenumele, numele masterandului; Bucuresti, anul elaborarii lucrarii de disertagie 32 c. titlurile sectiunilor se vor scrie cu majuscule de 14, bold (Ingrosat) si centrat 4. titlurile paragrafelor/subparagrafelor se vor scrie cu caractere minuscule de 12, aliniate stanga e. listarea (printarea) lucririi se va face pe o singura pagind IV. Bibliografia care trebuie studiatd va cuprinde, in principiu, cirsi, articole de specialitate, rapoarte, tratate, cursuri universitare, monografil (lucrari fn cadrul cdrora se analizeazA o institutie teoretica sau practic’ distinct). In conformitate cu principiul unei singure c&utari (cititorul/ea trebuie s& paraseasca o singura dat textul pentru a avea informafii complete despre sursa) este recomandabil’ o unica list’ bibliografica strict alfabetica si nu impirtirea surselor pe categorii (volume, articole de specialitate, documente etc). La intocmirea listei, autorii vor fi trecuti in ordinea alfabeticd a numelui de familie. in situafiile in care in redactarea lucrarii este necesara utilizarea de acte legislative si/ sau practici juridice se recomanda trecerea lor in categorii separate in cadrul bibliografiei (a se vedea Modelul). v. rea surselor bibliografice. 1. Implicit respectarea stricti a metodelor de citare academic; are trei ratiuni principale: + si dovedeasc’ parcurgerea literaturii de specialitate si tnjelegerea autorilor/elor, problemelor si dezbaterilor relevante din domeniul, subdomeniul sau paradigma utilizata; «94 disting’ cu claritate confinutul informafional preluat din literatura de specialitate de contributia originala a autorului/ei (date empirice, idei, argumente, concepte etc.) + s& ghideze cititorii interesati de materialele folosite (fie cd e in vederea aprofundarii cunostinfelor acestora, a stimularii dialogului academic cu autorul/a lucrarii sau a continuaii direcsiei de cercetare a autorului/et). Citarea trebuie deci s& fie completa (nu facefi trimiteri la volume intregi fara a preciza paginile sau maicar capitolele la care va referiti) si si respecte principiul unei singure cdutdrk: cititorul/ea trebuie s& piriseasci o singura data textul pentru a,avea 33 informatii complete despre surs4 (evitayi formularea op. cit. care oblig’ la ciutarea primei mentionari a sursei respective). 2, Fragmentele obiect de analiza trebuie si aibi o marime rezonabila. _ Citarea se face: * fn text, daci este o citare scurta (2-3 randuri) sau = dact este o citare lungi se poate pune in evidensa folosindu-se un font de 10 sio retragere cu 0 1/2 in interiorul paginii, fara ghilimele. 3. Orice citat trebuie si aibi atasat autorul/ea si sursa din care a fost extras, Indicarea acestor informatii se poate face prin : * indice si trimitere la nota; ‘Astfel, el introduce discufia cu privire la nivelurile de analiza ,pentru a arta c& nu exist 0 opozigie simpli sau unica intre individualism si holism’22, RECOMANDAM UTILIZAREA ACESTUI STIL DE CITARE (in conformitate cu Chicago Manual of Style) ce va fi prezentat pe larg in cele ce urmeaza. + prin numele autorului, data de publicare a operei si pagina intre paranteze; Astiel, el introducere discufia cu privire la nivelurile de analiz4 ,pentru a ardta ci nu exista o opozifie simpli sau unica intre individualism si holism” (Hollis, 2001: 105). * printr-o simpla parantezd cu numarul paginii, cand tntreg capitolul sau intreaga lucrare trateaz’i aceeasi oper’ a aceluiasi autor. | ATENTIE - nu se combina sistemele de citare; - toate sursele citate in notele de subsol trebuie sa se regaseasca la bibliografie; « se poate ca autorul lucrérii s insereze in bibliografia finala si autori care nu se regisesc in notele de subsol (se va indica cititorului o bibliografie extins din 2 Martin Hollis, Introducere in filosofia stiinjelor sociale, (Bucuresti: Trei, 2001), 105. 34 care acesta se poate documenta pe marginea subiectului propus); - daci sursa citata este tradusa in romani, este obilgatorie citarea acest din editia tradusa. Neutilizarea editiei traduse se motiveaza intr-o nota de subsol (invocarea unei traduceri proaste de ex.). 4, Citatele trebuie sa fie fidele: = trebuie transcrise cuvintele asa cum sunt; = nu trebuie elimintate parfi din text fara a marca acest lucru - - ‘Astiel, natura i-a ficut pe oameni atat de egali in privinga facultatilor trupului si ale | minfii incét [..] diferenga intre un om sau altul nu este atat de tnsemnata astfel incat cineva si poati cere pentru sine, pe acest temei vreun bebeficiu pe care sa nu-1 poata pretinde la fel de bine si altcineva’?#. - dac omitem o parte mai putin important elipsa vine dupa punctuafia parfii complete; - dacd omitem o parte central elipsa se pune inaintea virgulelor. = nu trebuie fScute interpolari (comentariile proprii tn textul citat). Daca acestea se impun, orice comentariu de-al nostru trebuie trecut intre paranteze patrate sau unghiulare; = sublinierile care nu sunt ale autorului trebuie marcate (vezi exemplul de mai jos). Exemplu ‘Astfel, el introducere discusia cu privire la nivelurile de analiz4 ,pentru.a arata ci nu exist o opozipie simpla sau unici intre individualism $1 holism” (subl. imi aparfine)’*. 5. Folosirea ibidem $i idem. = nfelesul adverbului ,ibidem” : tot acolo, in acelasi loc; exemplu: nota de subsol 4 Maria Popescu, Ideologii politice, (Bucuresti: Polirom, Bucuresti, 2 ‘Thomas Hobbes, Despre conditia natural a omenirii, in ceea ce priveste fericirea si mizeria ei", in Filosofia politica a lui Thomas Hobbes, Mihail Socaciu, coord. (Iasi: Polirom, 2001), 37-38. 2 Martin Hollis, Introducere in filosofia stiinfelor sociale, (Bucuresti: Trei, 2001), 105. 35 2005), 123; nota de subsol § ibidem (daca este aceeasi lucrare si o pagina diferita, se va mentiona ibidem, 237) «= fngelesul pronumelui ,idem” : acelasi, aceeasi; exemplu: Marian Danescu, Perspective juridice, (Bucuresti: Editura Didactic’, 1985), 124; idem, Imagini ale stiingei, (Bucuresti: Editura Academiei Romane, 1994), 200. = ibidem $i idem sunt cuvinte din limba latin‘; = aceste cuvinte trebuie scrise cu litere cursive (italice); + prescurtérile obignuite (idem, ibidem) nu se vor folosi decit tn cadrul aceleiasi sectiuni, altfel reidentificarea sursei risc4 si devina dificil&; = restul mengiunilor ~ caracter normal. 5. Citarea in functie de tipurile de materiale folosite (citarea cu note de subsol co recomandi * Volum de autor Prima citare: seCharles Lipson, Reliable Partners: How Democracies Have Made a Separate Peace (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003), 22-23. Citare in continuare: s9Lipson, Reliable Partners, 22-23. _ Bibliografie: Lipson, Charles, Reliable Partners: How Democracies Have Made a Separate Peace, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003. « Articol de jurnal academic Prima citare: cocharles Lipson, “Why Are Some International Agreements Informal?” International Organization 45 (Autumn 1991): 495-538. Citare in continuare: 88Lipson, “International Agreements’, 495-538. Bibliografie: Lipson, Charles. “Why Are Some International Agreements Informal?” International Organization 45 (Autumn 1991): 495-538. 36 * Capitol in volum colectiv Prima citare soRobert Keohane, “The Demand for International Regimes,” in International Regimes, ed. Stephen Krasner, 55-67 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983). Citare in continuare *9Keohane, “Demand for International Regimes,” 56-67. Bibliografie Keohane, Robert. “The Demand for International Regimes.” In International Regimes, edited by Stephen Krasner, 56-67. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983. + Practica judiciars Se indic& la subsol, astfel: denumirea instanfei/indicarea sectiei (daci este cazul) /indicarea numarului hotarérii si a anului /lucrarea citata/pagina Exemplu Tmun, Bucuresti, sa ra pen, dec, nr, 123/2004, in “Culegere de practicd judiciard In raterie penal& a Tribunalului Bucuresti pe anti 1994-1998", (Bucuresti: All Beck, 1999), 100. * Legislatie Se indicd la subsol, astfel: denumirea si numarul actului normativ, numérul si data publicafiei. Exemplu [Hesea wr 127/2011 privind mica reforma, publicaté in M. OF nr. 654/14.03,2010 + Cartipublicate electronic Philip B. Kurland st Ralph Lerner, ed., The Founders’ Constitution (Chicago: University of Chicago Press, 1987), accesata fn... data... htp://press-pubs.uchicago.eduy /founders/. * Articole in jur li Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, “Origins of Homophily in an Evolving Social Network,” American Journal of Sociology 115 (2009), 411, accesat in... data.» ink-ul 31 . ole de zi line: - Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, 25 lanuarie, 2010, 68. - on-line - Sheryl Gay Stolberg and Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote," New York Times, accesat in .... data .. 1es.com/2 call « Recenzie de carte David Kamp, "Deconstructing Dinner,” recenzie la The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals, de Michael Pollan, New York Times, 23Aprilie, 2006, Sunday Book Review. e ade di Mihwa Choi, “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty’, teza de disertatie/ doctorat, (University of Chicago, 2008). * r% ntata Joana Ionescu, ,Cet%jenia - un concept dinamic” (lucrare prezentatd in cadrul conferingei internajionale CKS-Challenges of the Knowledge Society, editia a patra, Universitatea Nicolae Titulescu, Bucuresti, 23 - 24 Aprilie 2010). VI. Onestitatea si corectitudinea intelectuala Universitatea apara dreptul la proprietate intelectual’. De aceea tofi cei care au participat la diferite stadii ale cercetari trebuie mengionafi in lucrarea de licens, in spiritul onestitipii profesionale, al recunoasterli si recunostinsei. a Este interzisa orice forma de fraud intelectual’: plagiatul total sau partial, “fabricarea” rezultatelor cercetiirilor, preluarea lucrarilor de la colegt sau profesori, ca sitentativele de corupere spre fraud’. + Nu sunt permise in lucrari manifestarile misogine, rasiste, sovine, xenofobe, homofobe, romanofobe sau de alt4 natura menite s& lezeze persoane sau grupuri de persoane. VIL. Plagiatul #8 Plagiatul reprezinti o fraud intelectual si este asemenea furtului intelectual deliberat. Plagiatul semnificd preluarea integral sau parfiald a unui material realizat de un alt autor si prezentarea acestuia ca aparfinand propriei persoane. Plagiatul poate fi voluntar (plagiat propriv-zis) sau involuntar (folosirea gresita a sistemul de citare, sau neindicarea sursei unui material). Materialul asupra ciruia se comite plagiat poate fi o carte sau o parte a unei carfi, un articol, o pagina de pe internet, un curs, 0 alta lucrare (in cazul referatelor, de exemplu, poate fi lucrarea unui coleg). in elaborarea unei lucrari academice de orice fel sau a unei prezentari orale se va fine cont de distincjia dintre parafrazare si citare propriu-zis’. Prezentarea unui citat (text bloc dintr-un material strain) ca parafraza (repovestirea ideli/argumentului unui autor), si anume fara utilizarea indiciilor care semnaleazi in mod conventional prezenja unei citari (ghilimele, litere cursive, paragrafe distincte indentate etc.) constituie, de asemenea, plagiat. Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definifii scurte, considerate de citre comunitatea disciplinard ca ficand parte din fondul de nofiuni de baz’, comune al disciplinei respective. Dac dows (sau mai multe) referate/articole prezentate simultan congin fragmente comune, fara referinge explicite la surse, acest lucru este suficient pentru a fundamenta o acuzatie de plagiat; dac materialul prezentat drept contributie proprie, sau un fragment din acesta sunt identificate in refeaua internet, unde de asemenea sunt preluate din aceeasi sursa ultima (indicata sau nu), acest lucru este suficient pentru a fundamenta o acuzasie de plagiat. Descoperirea comiterii fraudei intelectuale implicd sesizarea Comisiei de etic’ in vederea sanction’rii persoanei vinovate. Constituie plagiat: = Compilatia de fragmente din mai multe surse/autori, fara referinfe clare la textele sursi; ~ fntrep&trunderea dintre fragmentele de texte furate si munca proprie; - Preluarea unui text fara referinge clare, cu modificarea unor expresii din text, si/sau inversarea unor paragrafe/propozisii/capitole; 39 - Omiterea marcajelor clare de citare in text $i mensionarea lucréirii sursa (carte, articol, alt referat, resurs& web etc.) in bibliografia finals; _ Prezentarea aceleiasi lucrari la mai multe discipline ~ acest tip de plagiat poarté numele de autoplagiat. Tema poate sé fie repetati, continutul tratirii nu. Daca va intereseaza in mod deosebit o anumita tema, si doriti sf o prezentati in cadrul mai multor discipline, este indicat s& consultasi evaluatorii in acest sens. + Plagiatul minor: ~ Utilizarea gresita si involuntara a materialelor, a citatelor, din ignorant’ silipsit& de intenfie (mai ales de cdtre studentii din primul an ~ ceea ce se presupune ca nu este cazul pentru lucratile de licen). = Utilizarea excesiva a surselor, insofita de o cantitate neglijabila de munca proprie. = Situafia tn care este plagiata o foarte mic& parte din lucrare si cand partea respectiva nu este determinanta in evaluare. Anexa 4 COPERTA LUCRARII DE DISERTATIE 40 UNIVERSITATEA ,NICOLAE TITULESCU” DIN BUCURESTI FACULTATEA DE DREPT PROGRAMUL MASTERAL: $TIINTE PENALE LUCRARE DE DISERTATIE Coordonator stiintific conf. univ. dr. Ion Popescu Masterand onus Popescu Bucuresti 2012 41 PAGINA DE GARDA (pagina goala, intre coperta si prima pagina) PRIMA PAGINA A LUCRARII DE DISERTATIE a UNIVERSITATEA ,NICOLAE TITULESCU” DIN BUCURESTI FACULTATEA DE DREPT PROGRAMUL MASTERALI: STIINTE PENALE LUCRARE DE DISERTATIE DISCIPLINA. INSTITUTH DE DREPT PROCESUAL PENAL TEMA ‘TITULARH APELULUL Coordonator stiintific conf, univ. dr. lon Popescu Masterand Ionug Popescu Bucuresti 2012 CUPRINSUL LUCRARII DE DISERTATIE (model orientativ) 43 Legislatie... Practicd judiciarés. Legislatie... Practicé judiciaré. “4 Titluri de periodice AUB. Dr. IN LESI} LP. M. Of, PLL. RRD, RDP. RRD. ABREVIERI (orientative) Analele Universitaii din Bucuresti, Seria stiinfe juridice Revista Dreptul Justifia Nowa Lex ET Scientia International Journal Legalitatea Populara Monitorul Oficial al RomAniei Revista Pro Lege Revista Romana de Drept Revista de Drept Penal Revista Romana de Drept Referiri la denumiri de acte normative, instante, hotarari judecdtoresti alin, Cciv. CED.O. Cp. Cpp. Cpreciv. GS.J,8.p. C.Apel dec. civ. dec. pen. LOCI, sp. LGC), su. i i ‘T. mun. Bucuresti Alineat Complet Codul civil Curtea European a Drepturilor Omului Codul penal Codul de procedura penal 1a Curtea Suprema de Justifie, secfia penal Codul de procedura ci Curtea de Apel decizie civila decizie penala Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala Jnalta Curte de Casatie si Justisie, Sectiile Unite Judecittorie Tribunal ‘Tribunalul municipiului Bucuresti SECJIUNEA I 45 TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT §1. Text text text text text, 1.1, Text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text?5, Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text2®, ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text27 text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text29, 1.2, Text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text, Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text30, Text text toxt text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text z, lon Neagu, Tratat de procedua penal, Partea generala, (Bucuresti: Universul Jur 3 ECCS. SU, decizia nr. 23/14,09:2008, publica in MOF. ne. 14/13.09.2009. sey Imus, Bucuresti, s. «Tha pen, dec. nr. 1232004, in “Culegere de practi judiciaa inmate pala a Tribunalului Bucuresti pe anii 1994-1998" (Bucuresti: All Beck, 1999), 100, Neagu, Tratat de procedurd penal. Partea general, 236. ® V. Dongoroz, S. Kahne, G. Antoni, C. Busi, R. Stnola, Explcail toretice ale Codull de procedura ‘penala. Partea general, (Bucuresti: Editura Academici, 1975), 342, 1, Apel Bucuresti, s. Ua pn. dee. nr 23/14.092008, publica In Culegre de practi udicard a Cup de Apel Bucuresti, (Bucuresti: CH. Beck, 2009), $6 2010), 232, 46 text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text ‘ext text text text text text text text text text text text text text text text text text, §2, Text text text text text text text text 2.1, Text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text ‘ext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text32, 2.1, Text text text text text text text text ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text33, SECTIUNEA A I-A Text text text text text §1. Text text text text text text text text 1.1. Text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text* text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text, ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 32; Dongoroz eal, Explicaiteoretice ale Codului de procedurd penald. Partea generala, 348, 2: Nicolae Voloneiu, Tratat de procedurd penala. Partea generala, (Bucuresti: Paidca, 2003), 236 >» ibidem, $$ Legea nr. 109/2011 privind mica reforma, publicata tn M. Of. nr 123/29.04.2011 *Neagu, Tratat de procedurd penald. Partea generalé, 232 7 ‘ext text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text%6, 1.2, Text text text text text text text text ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text toxt text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text37, §2. Text text text text text text text text 2.1, Text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text, ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text, 2.2, Text text text text text text text text ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text SECC. $.U,, deciza nr. 26/14.09.2008, publicats in M.OF. nr. 243/13.12.2010, 2) Neagu, Tratat de procedurd penala. Partea general, 232. * ibidem, "LCC4, SU, decizia nr.26/14.09.2008, publica tn M.OF.nr.243/13.12.2010. 48 text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text, SECTIUNEA A III-A Text text text text text §1. Text text text text text text text text 1.1. Text text text text text text text text ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text!?, Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text2, 4 Voloneiu, Tratat de procedurd penala, Partea general, 453. “' Neagu, Tratat de procedurit penal. Partea general, 232, “LCC, 8.U., decizia nr, 26/14.09.2008, publicata in MOF. nr. 243/13.12.2010, 49 Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text, ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text, CONCLUZII ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text 50 text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text, Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. ‘Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text ~ text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. BIBLIOGRAFIE * Ciobanu-Dordea, Aurel, “Consideratii pe marginea Hotararii Curgii europene a drepturilor omului in cauza Vasilescu vs. Romania”, Revista Romana de Drepturile Omului (nr.16, 1998), 22-29 + Neagu, Ion, Tratat de procedurd penalti (Bucuresti: C.H. Beck, 2010) + Popescu, Andrei, Analiza procesului penal (Bucuresti: Universul Juridic, 2006) * Radoi, Eugen, “Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului”, Revista Dreptul, (nr. 2, 1991), 230-240 31 Legislatie Constitutia Romaniei, revizuita prin Legea nr. 429/2003 (Monitorul Oficial al Roméniei, Partea I, nr. 758/29.10.2003), renumerotatd si republicata in M. Of. nr. 767/31.10.2003 Codul de procedura penal Legea nr. 123/201 privind mica reform’, publicata in M. Of, nr. 234/23.09.2010 Practica judiciaré Curtea de Apel Bucuresti, s. a Ila pen, dec. nr, 134/208, in Buletinul jurisprudengei (Bucuresti: Universul Juridic, 2009), 543 LC.CJ, sp, dec. nr. 14/2009, in Culegere de practicd judiciard a fnaitei Curti de Casatie si Justitie (Bucuresti: C.H. Beck, 2010), 876. 32 vvvv vovvyv Anexa 5 Actele necesare pentru inscrierea la examenele de finalizare a studiilor: (4) licenga: diploma de bacalaureat ~copie legalizata; foaia matricola de la liceu -copie legalizat’; certificat de nastere - copie legalizat’; certificat de casatorie - copie legalizati (numai pentru cei care, tn urma cAsatoriei, si-au schimbat numele); 4 fotografil tip %; copie BI. / C.l; cerere de inscriere (formularul tip se primeste de la secretariat sau de pe site-ul universitatii), fisa personal student (formularul tip se primeste de la secretariat sau de pe site- ul universitasii); > declaragie pe propria raspundere privind lucrarea de licenfa (formularul tip se vv vvvvv vvvv primeste de la secretariat sau de pe site-ul universitai lucrarea de licengai insofita de referatul coordonatorului stiingific (1 exemplar); chitanfa de plata a taxei de inscriere, care se achita la casieria universitatii; nu se admite plata prin cont sau posta, (2) disertasie: diploma de licenta copie legalizat; foaie matricola / supliment la diploma -copie legalizat’; diploma bacalaureat - copie legalizata; certificat de nastere - copie xerox legalizata; certificat de c&satorie - copie legalizati (numai pentru cei care, in urma cAsatoriei, si-au schimbat numele); 2 fotografi tip %4; copie C.l. sau BL; cerere de inscriere (formularul tip se afl pe site-ul universit8fii); declarafie pe proprie réspundere privind lucrarea de disertafie (formularul tip se afla pe site-ul universitatii); fisa personal masterand (formularul tip se primeste de la secretariat sau de pe site-ul universitafii); lucrarea de disertatie insoyiti de referatul coordonatorului stiintific (1 exemplar); chitanga de plat a taxei de inscriere, care se achit& la casieria universittii; nu se admite plata prin cont sau posta. 3