Sunteți pe pagina 1din 3

coNGRESU

L AUTORTTATTLOR
LOC:ALE
DtN t/loLDo\/A
t
Str,Columna106A, Chisindu,
Republica Moldova(secretarriat)
*
Tel: 22-35-09,Fax:22-35-29t,
mob. 079588547,trfo@calm,m!Lwrrr1w."p.!m.md
^ J t

Nr2i. 1./ iin ,(! c''Z 2911

Citre,:MINISTERULN{UNCII,PROTIFIC
fiEI
SOCTALBSI FAMIT,IEI

la proiecturIrotdrdrii Guvernttlui.rupriril)"t1 oprobarea


R,zSyuratnenrurui-cad|u
pr,ivincl
organ':zarea sifunclionareaServiciuluisocialinlegrtttpentruconsum,,Ioriitle suosmrue
psi.hoactive;i pacientrii
terapieidesubstitiyie,Sia stttntlarclelor
penerale

L i C o n s i d e r agt e
i i n e rlae
rn adresacongresurui AutoritatirofI-ocaredin Morcrova (c,r\LM) a parvenit
adresarea din parteaMinisterului Muncii.Protccliei lJociale $i Familioide a er;<arnrnrL
de a veni cu un aviz in privintaproiecluiuiHotarariicuvernurui si
cu prrri* l, ,rp-t,.*.
Regulamenrului-cadru privind organizarea gi func!;onarea
penlruconsurnarorii Serviciulr.ri
socia.rinL:grat
de sLrbsranrepsihoactive qi picienlii rerapiei;;,;lr;rt,.
:;tandarrlelor
generale, proiecr.
in continuare $,
"
CAt.M a analjzat prevederile proiectulrrirn
. ciru,4itprin prisrna rr_,sper:tirrir
principiilorde organizare.
lunc{iorrare
$r a rntcreselof
autorilA[iloradrninistrali:i
publice
locale,s;tabilind
urmdtoarele.

2 . I . c s i s l at i a a n l i c a b i l i
'." clartaljuropeand a Autono'rieiLocaredin r5.r0.lgg5.pubricatd
" l - r a t a it ne t c r n a { i o n a l1c9, '9. 9v.o l u n . r 1L 4r l,p a g . l 4 in ediliaol.ir:iara

* Clonstirulia Republic,ii Moldova. adolrtatA la29 iulie1994:


'l' Legeaprivinddescenr rarizarea adminislrarivd, nr.435--KV]din2g.12.2006;
.1. Legeaprivindadministra{ia
publicdlocald, nr.436_XVIdin2g.12.2006;
* Legeaasistenfei sociale, nr. 547_XVdin25.12.2003;
* I-egea cu privireIaserviciile sociale" nr, 123clin1g.06..2010.

3, Constatiri/obiectii

in u'na analizeiproiecturr-ri. cALrd a identificatun gir de n,lconcorcanre


principiile.constitu{ionale qi cu
priuitraorgunirarea
qi funclionarea
r q ' I r v L t . , r r d r c i l
autoritatilor
a r : l mi n i s t r a l i e i p L r b l i c el o c a r e ( A.legale
pi).
a Lrlor
adicircare arficol din lege
in prin.rulrAnd nu cste clard clauzalegal6^
asemenea
sI aprobe actnormatir\"
iropu,.tniriii.Guue,nul
inaldoileardnclpct'3clin[)roiect(proiectulHc,t6rariiGuvernului)stabil,:Etec,
$i iYTli::il:i-::il:ll]}:
ce{inde-o'guni'u"^
,,3 chertl,ierire .:?:f'"JitJ,:.ri:?;:
vor decdtre
fi suportate
desubstit'1ie,
i"'"piei '".'n"i",,* tip"Ji".iii
;irJfi';;\:'[,ii"l,lr" ..,f^nr,roin lirrritn alooatiilor nrr:vizqte anttal in butletelererip!.9!Lve'
Iar
tt"*nite din donalii'granturi9i altesurse'conform legislalii:i.".
fiffi;r:r""*at c6: ,,90. lServiciulintegrat
pct. 90 din Regulamentut - cadru,(anexa-t^,':^Ot:,t:"?":"1t";*i !, m ijloacele
finan,tat dln cot.llut rttUtuaus'"' ""*""':-:--tt-"*riUutulor
este tlnatllat beneficiarilor,cit gi
acnrlulate in
l r r baz-a
u ' r l - a conttactelor
e u t r r r ' r w ! " 1 " de
'
" -
prestirt,servtc
-.",-',,;,^.-,. 'atiei.".
financtale a
iurunainra cLlmulate "^ : ^: d.r^-^rr:
th\nie o n a t i l ' c^^-fhrnr
o l ) l o r n ) le,'iclatiei.".
legl\l
g r c r t t t r l i ' s l " ' o r r s o l i z i r i / flir l l ri
J i t t c . r t t t t t la l t o t s t t t s c ' c t t t t t l t f i

Prinurmare au admiteodintr-oformdascrLnsf,l
autorul, l9l:1:-tlllX:.'ii::"i:
p:.':.1liTl.::-t:t1:::"0::'X,'?:'l:
aaceslora
;il'J';ffi;ille clcrealizare
oo'r'.n',,1''f,
d(Jlrenlu $1pu c L,lErlur\,,"'|
avdnd bugete care nu pot fi crr
i: t."t'T:
9]..-..-..,".r-r
(ca tbndatoi), autorilali ce sunt lirnitate rnnqte spe'cial
in sne,cralcea
; *;j;,; locale,in
auronor'iei
a principiurui ce,l
:'Jn:il;"'T';#;""';:;
financiar[.
socialc(art 23.alin(2)) "autoritaliile adninistraliei
I)cqi.confonnL,egiiasisten{ei
e' asigurd baza tlaterialii
publice locale. p"''r!d-d;;;btfjgl!lt-*Hu'qaf de rlsisten{iL sociall'
necesaripentruorganrzar-a 5i llnclionareastructurilorteritoriale asisrenlii sociald
s.r'i"iito.:";;;l;;r;p;i 9i spri.iinaac{iunilede
prentru ircordar"a in llepub'lica
tt'itt q;l;'iOite' ae instituliiLe de cttltrecunosoute
intreorinse de persoanele
t " 4 o l i oar5 i d eo r g a r r i z a l isi o l uc i c t c lci i v i l e " '
art 6 9i 6r din Legea privind
Prciectul de asemcrleacontravine$i art
! \ t ' | v ptt""Ot'tIp:tt
c l ( l r r r r r r r ) t r q r r v r r t"tt
t-u"t"tl:lt1fl:.ill:":"'t::::":]"::
\ l e S C g n I l l l l , / . a l u u aciminrsrrati"ia
-- -
ilescentralizarea r'-
tr,it"'itl]iPi-l*':::":",t:::.,;;:
;;;;;;i; in clomeniulasistenleisocialese deleagd
spqclalauc ra uLrE\'Lur
tlnanteazlclin contr'rltransttrurilorcu desltnatle
.ilrlegqr . ffi.t.cr,* d..'"p.Tr'1..=:t:::::':?11,ii1,:]l:s:[..ll
anualii
bugerard necesare
mnieriare qi sufi
cicnre"Art. iare9i
ffiffiffii.ffi ; illj.-,rr.ri,nnan.
lcge prcvcde respectarea princfuiul corespunderiiresurselorcu
3 din aceiaqi
,.rurr.lor financial'e 9i nrateriale alocateautoritzitilor
conpetenlele, adicecorespund.r.u
cc le si;tt atribuitopentrua asigufrr
publicelocalccu volurl'rul;i;t;t;" corlpetenlclor privind
indeplinireacficicnrdu u.."ioro. " Si in final, conlbrurarr. l0 $i 8l din Legea
Iocila adrninistr:a1iei publice ce:ntralenu pot sii
-pubiice
administralia publica ,.auioritatit0
autoritdlilor locale 1ir6 . e'alulrrri
stabile'sc6 ori sa 'rpuni--"".p"i""1.
"i,npu.,rtui pulcr gens:rq'l:irii 't
nnrn.i.'. o. .ur.. ...rr. co,nJ.t.nte l-ar
illat,ita*. locrrlcsd
consuhare a auront0!ttor 'n*GGl]*trl corespunzatoi 9i liiraca cole':tivititile
de
cu ,r,,iltoaceie financiare nece;are. llste interzisa orice delegare
lie asigurate
c o m p e t e n l e f t r 6 a l o c a r e a c l e s u r s e f l n a n c i a r e . n e c e s a r 3 pconstatd
e n t r l l a scd
eacopericostrrl
in nota inlbrmativd auiorul doar "costurile
compctenlelor,.rp""t,t'.'; fhrira specificadin ce
la circa 337 llii lei/]tlnar'.,
ServioiuluiSocialintegrat,..,tirrl.u,a
con.form. lesii ::rupoate adoptacLecizi'c0re
sursevor fi acoperitc.n"w..ir" consiliul
implicdanumitecheltuielrlbrd indicarea surseide u.op.iir. a costuluirealizariideciziilor
l-rArtie"'
r.t:p.,ii".. Deci efectivcreamun sorviciu"pe
soci:al
este necesardo claritate.depli+5 privind acett serviciu
Prin urmare plin din resurse
integrat,carepare"n""tt*ftiuOtttgutqitrebuflefinan(atped
ttntt$i;u este necesarde
s-ar inten{ionasd devini ::tl:i:^'I::::,Tt:lt':1
va""asigura
care pedeprin si pemarnentsr:rviciul
,hbiil.1X;1##;;;i
respectlv.
'
avizeazh negativ Proiectul
i4 redac{ia Preze t^t6,
Re.P"ctin CALM

Cu resPect,

Viorel FURDUI
DirectorExecutival CALM

Executor:
tel.22 35
cALM
V. Rusu'exPert
09
ll

ffi