Sunteți pe pagina 1din 24

ROMNIA

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA


FOREI DE MUNC SLAJ
SR EN ISO
9001:2008
Strada Tudor Vladimirescu Bl. P40, Zalu Nr.2130C/2008
Tel: 0260-616317 0260-612463 Fax: 0372-871075
E-mail: salaj@ajofm.anofm.ro

Nr. _________/____________

DOCUMENTATIA
DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA
SERVICII DE FORMARE PROFESIONALA
CURS DE CALIFICARE IN MESERIA
LUCRATOR IN COMERT
COD COR 5220.1.1
2011

APROBAT
DIRECTOR EXECUTIV
SRCA ROMEO CONSTANTIN

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT VIZAT


PURA ALEXANDRU DORIN COMPARTIMENT JURIDIC
GAL VASILE

COMPARTIMENT FORMARE PROFESIONALA


FRCA LUMINIA

1
SECTIUNEA I

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

A. INFORMATII GENERALE

Autoritatea contractanta:Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj.


Adresa:Zalau, str. Tudor Vladimirescu, Bl. P40 , tel: 0260612463; 0260616317; 0733978907
fax: 0732871075, e-mail : sj_formare@ajofm.anofm.ro
Persoana de contact : Farcas Luminita - Compartiment Formare Profesionala
Invitatia de participare la procedura de atribuire: publicare in SEAP
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire : prin accesarea directa si nerestrictionata a unui fisier
electronic, care va fi disponibil in SEAP
Autoritatea contractanta nu achizitioneaza in numele altei autoritati contractante.
Modalitati de comunicare : orice comunicare, solicitare, informare, notificare sau orice alte acte trebuie
transmise in scris, prin fax sau prin e-mail. Orice act scris se inregistreaza in momentul transmiterii ,
respectiv in momentul primirii.
Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit : bugetul asigurarilor
pentru somaj ;
Procedura de atribuire : cerere de oferta ; procedura se finalizeaza prin atribuirea contractului de achizitie
publica ;
Criteriul de atribuire : oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Obiectul contractului de servicii : organizare de cursuri de calificare in meseria LUCRATOR IN
COMERT.
Cod CPV : 80530000-8 servicii de formare profesionala
Locul de prestare :Sediul prestatorului, alte locatii din Judetul Salaj solicitate de agentie.
Durata contractului de achizitie publica:pana la 31.12.2011.

Legislatie aplicata :
1. Legea nr. 76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si
stimularea ocuparii fortei de munca, art.67, alin.(2).
2.Hotararea Guvernului nr.174/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii
fortei de munca;
3.Hotararea Guvernului nr.377/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea
Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare
si instructiunile de implementare a acestora;
4. Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 republicat in 2002, privind formarea profesional{ a adultilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
5. Hotararea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
O.G. nr. 129/2000 republicat in 2002, privind formarea profesionala a adultilor, cu modificarile si
completarile ulterioare
6. Ord. nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
7. O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achizitie public{ din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;
9.Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 ;

2
B. INSTRUCTIUNI PRIVIND DATA LIMITA SI FORMALITATI DE PARTICIPARE LA
PROCEDURA DE ATRIBUIRE

B.1. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari : 22.02.2011, ora 14 :00 ; adresa Zalau,
str.Tudor Vladimirescu, Bl. P40 .
Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 24.02.2011, ora 14 :00
B.2. Data limita pentru depunerea ofertei : 02.03.2011 ora 15:00 ; adresa Zalau, str.Tudor
Vladimirescu, Bl. P40 -Secretariat.
B.3.Deschiderea ofertelor are loc in data de 03.03.2011 ora 09:00 la sediul A.J.O.F.M.Salaj,str.Tudor
Vladimirescu, Bl. P40 .
B.4. Solutionarea contestatiilor: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, str.Stavropoleos nr.6,
Sector 3, cod postal 030084, Bucuresti, adresa internet: www.cnsc.ro, e-mail : office@cnsc.ro,
tel:0213104641, fax:0213104642.
B.5. Perioada de valabilitate a ofertelor : 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
B.6. Elaborarea si prezentarea ofertei
Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate
stabilita anterior.
Oferta depusa dupa expirarea datei limita pentru depunere va fi respinsa si se va returna nedeschisa.
Oferta se redacteaza in limba romana .
Nu se accepta depunerea de oferte alternative.
La procedura de atribuire fiecare ofertant depune o singura oferta.
Se solicita garantie de participare la procedura de atribuire in valoare de 170 lei.
B.7. Ofertantul nu are dreptul, n cadrul aceleiai proceduri:
a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;
b) sa depun oferta individual i o alta oferta comuna;
c) sa depun oferta individual i sa fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte.
B.8.Ofertantul va prezenta oferta intr-un PLIC EXTERIOR inchis corespunzator si netransparent care va
fi inscriptionat astfel: Agentia Judeteana Pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj str. Tudor Vladimirescu, Bl.
P40, a nu se deschide inainte de data de 03.03.2011 ora 09:00 , achizitia publica de servicii de calificare
in meseria LUCRATOR IN COMERT, FARA A SPECIFICA DENUMIREA SI ADRESA
OFERTANTULUI. Plicul exterior nu se va stampila si va contine si dovada platii garantiei de
participare la licitatie.
Vor fi respinse ofertele care contin pe plicul exterior date privind ofertantul.
Acest plic exterior va contine separat :
1- opis al documentelor prezentate in fiecare plic.
2- un plic sigilat care contine documentele de calificare in original, inscriptionat astfel: denumirea si
adresa ofertantului, Documente de calificare- original , achizitia publica de servicii de calificare in
meseria LUCRATOR IN COMERT.
3- un plic sigilat care contine documentele de calificare in copie, inscriptionat astfel: denumirea si
adresa ofertantului, Documente de calificare- copie , achizitia publica de servicii de calificare in
meseria LUCRATOR IN COMERT.
4- un plic sigilat care contine oferta tehnica in original, inscriptionat astfel: denumirea si adresa
ofertantului, Oferta Tehnica- original, achizitia publica de servicii de calificare in meseria
LUCRATOR IN COMERT.
5- un plic sigilat care contine oferta tehnica in copie, inscriptionat astfel: denumirea si adresa
ofertantului, Oferta Tehnica - copie , achizitia publica de servicii de calificare in meseria
LUCRATOR IN COMERT.
6- un plic sigilat care contine oferta financiara in original, inscriptionat astfel: denumirea si adresa
ofertantului, Oferta Financiara - original, achizitia publica de servicii de calificare in meseria
LUCRATOR IN COMERT.
7- un plic sigilat care contine oferta financiara in copie, inscriptionat astfel: denumirea si adresa
ofertantului, Oferta Financiara - copie , achizitia publica de servicii de calificare in meseria
LUCRATOR IN COMERT.
Toate documentele din plicurile care contin copiile se vor gasi in ordinea si cu continutul din plicurile
originale.

3
C. CRITERII DE CALIFICARE

1. Situatia personala a ofertantului :


a)- declaratia pe proprie raspundere (privind eligibilitatea) formularul 1
b)- declaratie pe proprie raspundere (privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.
34/2006) formularul 2
c)- certificat constatator privind ndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat,
inclusiv cele locale, precum si a contributiilor de asigurari sociale de stat, formulare-tip eliberate de
autoritatile competente.
Vor fi exclusi ofertantii care nu si-au indeplinit obligatiile prevazute mai sus.
In cazul in care ofertantul nu este platitor de taxe catre una dintre aceste autoritati, va face dovada
printr-un act eliberat de autoritatea in cauza.

2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


a)- Certificatul de inregistrare ca persoana juridica emis de Oficiul Registrului Comertului, xerocopie
certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila.
b)- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului , eliberat cu cel mult 30 zile inainte
de data deschiderii ofertelor din care sa rezulte :
-ca obiectul de activitate al ofertantului include serviciile ce fac obiectul achizitiei publice;
-ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006, privind procedura
insolventei
(original sau copie legalizata)
c)- Autorizatia eliberata de Comisia Judeteana de Autorizare a furnizorilor de formare profesionala,
xerocopie certificata, pentru conformitate cu originalul, cu semnatura si stampila. pentru calificarea in
meseria LUCRATOR IN COMERT.

3.Capacitatea economico-financiara:
Se solicita Fisa de informatii generale - formularul 3
Cerinta minima : cifra de afaceri pe ultimul an va fi de minim 17.248 lei

Toate actele prezentate in sustinerea criteriilor de calificare vor fi introduse in plicul continand
documentele de calificare, atat in original cat si in copie.
Neprezentarea documentelor de calificare atrage descalificarea ofertantului.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE


1.Propunerea tehnica:
CRITERII DE SELECTIE
Capacitatea tehnica si/ sau profesionala
Ofertantii au obligatia de a intocmi propunerea tehnica astfel incat sa permita identificarea
corespondentei cu specificatiile tehnice din CAIETUL DE SARCINI. In acest sens se vor prezenta:
a) Lista principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani . Se va completa formularul 4.
Cerinta minima: prezentarea unui contract a carui valoare minima sa fie de 8.624 lei
b) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru
indeplinirea contractului. In acest sens se va completa formularul 6 - Declaratie privind personalul implicat
in derularea contractului, impreuna cu :
- lista formatorilor,
- actele de studii
- C.V.-ul acestora intocmit in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.021/25.06.2004;
c) Declaratie care contine informatii privind spatiul unde se va desfasura activitatea de formare profesionala,
dotarile specifice, echipament tehnic necesar desfasurarii contractului. Se va prezenta formularul 5
(Declaratie privind resursele tehnice), de asemenea, copie de pe actul de proprietate sau de inchiriere a
spatiului unde se va desfasura activitatea de formare profesionala si lista cu dotarile minime obligatorii
solicitate conform caietului de sarcini.
d) Informaii privind subcontractanii - Se solicita dupa caz, completarea unui formular cu subcontractantii si

4
specializarea acestora.

Aceste documente vor fi introduse in plicul continand oferta tehnica atat in original cat si in copie.

2.Propunerea financiara
Se va completa formularul 7 - Structura devizului estimativ al cheltuielilor ocazionate de activitatile de
formare profesionala, introdus intr-un plic cu mentiunea oferta financiara

E. DETALII PRIVIND APLICAREA ALGORITMULUI DE CALCUL

Clasificarea ofertelor se face in ordinea descrescatoare a punctajelor combinate, tehnic si financiar,


avand in vedere punctajele obtinute si anume 60 puncte oferta financiara si 40 puncte oferta tehnica.
Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei:
P(total) = P(finanaciar) + P(tehnic)

Punctajul financiar se acorda astfel:


a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 60 de puncte;
b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctaj astfel:
P(financiar) = (pret minim/pret ofertant) x 60

Punctajul tehnic se determina dupa urmatorul algoritm de punctare:

Nr. Criterii tehnice de evaluare Punctaj


crt.
1. Conditii pentru pregatirea teoretica si practica:
a) Spatii si dotari pentru pregatirea teoretica 10 de puncte
b) Contracte cu agenti economici pentru pregatirea practica / 15 de puncte
spatii si dotari proprii pentru pregatirea practica
2. Formatori:
- studii de specialitate 5 de puncte
3. Experienta ofertantului in servicii de formare profesionala:
1. experienta de peste1 an; 10 de puncte
2. experienta de pana la 1 an; 5 de puncte
3. fara experienta . 0 puncte
TOTAL PUNCTAJ TEHNIC 40 de puncte

5
SECTIUNEA II

C AI E T D E S AR C I N I
pentru organizarea programului de formare profesionala in meseria
LUCRATOR IN COMERT

A. INFORMATII GENERALE

1. CONTRACTANT
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj

2. BENEFICIARII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALA


Persoane beneficiare ale prevederilor Legii nr.76/2002, modificata prin O.U. 126/2008, care pot fi:
- Persoanele in cautarea unui loc de munca, inregistrate la AJOFM Salaj, aflate in una din urmatoarele
situatii:
a) nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii
venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si
stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;
b) nu au putut ocupa un loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa
satisfacerea stagiului militar ;
c) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii ;
d) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania,
conform legii;
e) nu au putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.
- Persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza
venituri lunare mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare si care sunt inregistrate la
AJOFM Salaj.
- Persoanele angajate, la cererea acestora cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, care se
afla in urmatoarele situatii :
a) au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea
varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
b) au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar ;
c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionare pentru
invaliditate
- Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a
pedepsei.

Prezentarea meseriei pentru care se organizeaza selectia:

Cod COR/ Tip program Numar Nr. Nr. Nr. Nivel minim de
Nivel
Ocupatia/meseria cod de formare grupe de pers./ total minim studii initiale
pregatire
Nomenclator profesionala formare grupa pers. de ore acceptat

Invatamant
Lucrator in Calificare/ obligatoriu
comert 5220.1.1 recalificare 1 28 28 1 360 /incomplet

B. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALA


a) Cresterea gradului de ocupare prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul
asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata fortei de munca a persoanelor care beneficiaza de
programe de formare profesionala gratuite.
b) Dobandirea competentelor profesionale prevazute in standardul ocupational.

6
c) Pregatirea teoretica si instruirea practica a unui numar de 28 persoane in vederea calificarii in
meseria de LUCRATOR IN COMERT.

C. CRITERII SPECIFICE

a)Conditii de organizare impuse


Organizarea pregatirii se face conform Legii 76/2002 modificata prin O.U.126/2008
(M.O.697/14.10.2008), a Normelor metodologice pentru aplicarea Legii 76/2002, aprobate prin
H.G.174/2002 (M.O.nr.181/18.03.2002), modificata si completata prin H.G.149/2008
(M.O.nr.126/18.02.2008), H.G. 377/2002 (M.O.310/10.05.2002), modificata si completata prin
H.G.1.860/2005 (M.O.31/13.01.2006), Legea nr.375/2002, pentru aprobarea OUG 129/2000 privind
formarea profesionala a adultilor, republicata (M.O.436/21.06.2002) si a normelor aferente.

Durata cursului: - conform celor prevazute in programul de formare profesionala autorizat.

Programul cursului:
- Inceperea cursului:
Furnizorul are obligatia sa transmita A.J.O.F.M. Salaj, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru
inceperea programului de formare profesionala urmatoarele documente:
Instiintare cu privire la data de incepere si de incheiere a programului de formare profesionala,
precum si data de sustinere a examenului de absolvire;
Planul de pregatire - graficul desfasurator;
Programa de pregatire si modalitatile de evaluare a programului, conform modelului prevazut in
anexa nr.2, respectiv in anexa nr.3 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare
profesionala a adultilor, nr.353/5.202/2003;
Lista formatorilor pentru pregatirea teoretica si practica, insotita de copii ale actelor de studii care
atesta pregatirea acestora si dupa caz curriculum vitae (acestea din urma doar daca sunt modificari
fata de oferta depusa);
Copii ale contractelor in baza carora se asigura personalul de predare-instruire sau personalul
implicat in organizarea programului;
Copii ale contractelor de inchiriere a spatiilor pentru desfasurarea pregatirii teoretice sau instruirii
practice (daca sunt modificari fata de oferta depusa).

- Derularea programului de formare


- Pregatirea teoretica si practica se va desfasura conform planului de pregatiregraficului
desfasurator;
- Prezenta cursantilor la pregatirea teoretica se urmareste de catre formatori, cu ajutorul catalogului;
- La instruirea practica efectuata la agentii economici, se vor intocmi de catre personalul de
specialitate numit de acestia fise de pontaj sau se va utiliza un alt sistem de evidenta folosit in
unitate;
- Prezenta se controleaza de catre responsabilii de curs sau de catre responsabilii cu practica din
partea furnizorului de servicii de formare;
- Reprezentantii AJOFM Salaj au dreptul sa verifice modul de derulare al procesului de formare
profesionala.
-Abandonarea programului de formare profesionala
- Daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10 % din totalul orelor prevazute in planul de
pregatire cursantul va fi exmatriculat, fiind obligat sa restituie cheltuielile efectuate pentru serviciile
de formare profesionala pana la data exmatricularii sale. Furnizorul instiinteaza agentia despre
persoanele exmatriculate in termen de 3 zile de la data exmatricularii acestora;

7
- AJOFM Salaj va notifica furnizorului de servicii modificarea starii persoanelor somere participante
la program (persoanele care s-au retras de la programul de formare profesionala pentru incadrare in
munca, pentru inceperea unei activitati autorizate potrivit legii, motive medicale etc.).
- Absolvirea programului de formare profesionala
- Examenul de absolvire se organizeaza in termen de cel mult 15 zile de la finalizarea programului
de formare profesionala;
- Participantilor la programe de formare profesionala care nu promoveaza examenul de absolvire sau
nu se prezinta la sustinerea acestuia li se elibereaza, potrivit prevederilor legale privind certificarea
formarii profesionale a adultilor, o adeverinta de participare la programul de formare profesionala;
- Beneficiarii de programe de formare profesionala gratuite pot sustine gratuit examenul de absolvire
de cel mult doua ori;
- Data sustinerii reexaminarii se stabileste intr-un interval de cel mult 30 de zile calendaristice de la
data primului examen.
Locul de desfasurare:
- Pregatirea teoretica se va desfasura in sali spatioase, iluminate natural si artificial, dotate
corespunzator procesului didactic.
- Instruirea practica se va desfasura in concordanta cu prevederile programului de pregatire practica,
in unitati de profil.
Locurile de desfasurare a instruirii practice vor fi locuri de munca active, dotate corespunzator pentru
parcurgerea celor prevazute in programa de pregatire.
Practicantii vor fi repartizati pe unitati pentru a executa activitati specifice, gradate din punct de
vedere al complexitatii, pana la acoperirea totala a programei de pregatire, respectand normele
generale si specifice de protectia muncii si PSI.

- Conditii solicitate pentru instruirea teoretica:


Capacitatea salii de curs: pentru un numar de 28 de persoane ;
Dotare minima obligatorie: mobilier corespunzator procesului didactic, tabla/flipchart, planse, schite,
casete video, software specializat, material demonstrativ, instrumentar specific meseriei, in
conformitate cu programa de pregatire;
Suport de curs;
Ca echipamente pedagogice se vor utiliza: calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatura video/TV.

- Conditii solicitate pentru instruirea practica:


Locuri de practica cu dotarea necesara pentru parcurgerea item-urilor prevazute in curriculum, cu
respectarea normelor de protectie a muncii si protectiei mediului.
In oferta tehnica vor fi prezentate detaliat conditiile in care va fi realizata instruirea practica.
Asigurarea conditiilor ca pe durata instruirii practice toti cursantii sa parcurga programa de instruire
practica si sa fie pusi in situatii profesionale in conditii de securitate a muncii.
In timpul instruirii practice in meserie, cursantii vor lucra potrivit normelor specifice locului de
munca.
Furnizorul de formare profesionala autorizat va asigura echipamente de protectie pentru somerii
participanti la program.
Instruirea practica se va efectua de catre formatorii pentru instruire practica, conform numarului de
ore stabilit prin programa de instruire practica.
Pe durata efectuarii practicii la agentii economici, supravegherea si indrumarea participantilor la
programul de formare profesionala vor fi asigurate atat de formatori numiti de furnizorul de formare
profesionala, cat si de personalul de specialitate numit de fiecare agent economic.
Se vor intocmi fise de protectia muncii pentru fiecare cursant in parte.

- Competenta formatorilor:
studii de specialitate, experienta in domeniu si in procesul de formare a adultilor.

8
oferta tehnica va cuprinde CV-ul persoanelor responsabile direct de indeplinirea contractului precum
si a celorlalte persoane implicate in indeplinirea contractului.
Pentru formatori se vor anexa copii ale actelor de studii relevante pentru program si acordul pentru
participarea ca formator in cadrul programului de formare profesionala.
Predarea se va face cu ajutorul echipamentelor si mijloacelor didactice moderne.
Formatorii pentru instruirea practica raspund potrivit legii de insusirea de catre cursanti a Normelor
tehnice de securitate a muncii si a normelor P.S.I. specifice.
- Durata de solicitare a serviciilor de catre AJOFM Salaj : pana la 31.12.2011.
b) Costuri eligibile:
Cheltuieli de formare profesionala:
cheltuieli de personal aferente personalului de specialitate care desfasoara activitati de predare-
instruire,
cheltuieli de personal aferente membrilor comisiei de examinare,
cheltuieli pentru materiale de instruire si suport de curs,
cheltuieli cu prestari de servicii cu caracter functional,
cheltuieli de intretinere si gospodarire.
c) Monitorizarea serviciilor:
monitorizarea va fi realizata periodic de catre furnizorul de servicii, atat pe parcursul cat si la
incheierea contractului si se va concretiza in realizarea rapoartelor tehnice si financiare periodice, pe
care furnizorul le va inainta AJOFM Salaj;
reprezentantii AJOFM vor monitoriza modul in care sunt implementate serviciile contractate;
toti furnizorii de servicii trebuie sa accepte vizite neanuntate ale reprezentantilor AJOFM care vor
verifica modul de implementare al programului, prezenta formatorilor, a cursantilor, derularea
instruirii teoretice / practice, consemnate in Procesul verbal de monitorizare.
d) Evaluarea serviciilor va fi realizata de catre :
1. Furnizorul de servicii, prin realizarea rapoartelor tehnice si financiare finale;
2. AJOFM va evalua pe baza indicatorilor de performanta asumati de furnizor prin oferta tehnica si
financiara depusa si in baza contractului incheiat cu agentia, modul derularii serviciului de formare
profesionala;
3. La baza evaluarii de catre AJOFM vor sta informatiile culese in urma vizitelor de monitorizare,
precum si analiza rapoartelor lunare si a raportului final, depuse de catre furnizorul de servicii;
4. Daca se constata neconcordante, AJOFM poate obliga furnizorul de servicii la plata unor
penalitati, cuantumul si baza de calcul a acestora fiind stabilite prin contract. Daca se decide
aplicarea penalitatilor AJOFM are obligatia de a informa in scris furnizorul de servicii asupra
motivelor care au determinat aceste decizii.

D. REZULTATE ASTEPTATE

1. REZULTATE DE INDEPLINIT
La sfarsitul programului se asteapta urmatoarele rezultate :
- Procent de absolvire 90%

2. PREZENTAREA RAPOARTELOR

Furnizorul serviciilor de formare profesionala va transmite rapoarte catre AJOFM Salaj, in calitate
de beneficiar, conform urmatoarelor prevederi :
2.1. Rapoart tehnic si financiar lunar :

9
Raportul tehnic lunar, care va cuprinde date cu privire la :
- numarul de participanti la program
- persoanele retrase si motivele retragerii acestora
- persoanele exmatriculate datorita absentelor nemotivate (10%) ;
- problemele deosebite aparute in desfasurarea activitatii, daca este cazul.
Raportul financiar lunar, care va cuprinde :
- Adresa de solicitare a 70% din valoarea contractului pentru luna incheiata din care sa rezulte
aplicarea formulei stabilita de legislatia in vigoare;
- Factura;
- Fisa de pontaj lunar privind prezenta la program a participantilor.
Rapoartele lunare se depun pana la data de 07 a lunii urmatoare, in vederea efectuarii decontului lunar.

2.2 . Rapoartele tehnice si financiare finale se depun la AJOFM Salaj, pana la data de 07 a lunii
urmatoare celei in care a avut loc examenul de absolvire al programului de formare profesionala, in
vederea efectuarii decontului final si vor fi insotite de urmatoarele documente :
Raportul tehnic final, care va cuprinde :
- catalogul participantilor la program ;
- condica de prezenta a formatorilor ;
- decizia de numire a comisiei de examen ;
- tabelul nominal de predare lucrari ;
- foaia de notare la proba teoretica ;
- foaia de notare la proba practica ;
- catalogul cu rezultatele examenului de absolvire al programului de formare profesionala ;
- procesul verbal de absolvire al programului de formare profesionala ;
- lista absolventilor ;
- borderoul vizare si eliberare diplome.
Nota : toate documentele in copie vor fi certificate de catre furnizor pentru conformitate cu
originalul (stampila si semnatura).
Raportul financiar final, care va cuprinde :
- acte justificative pentru decontarea finala :
1. Adresa de solicitare a efectuarii platii finale care sa cuprinda si centralizarea documentelor
prezentate si decontate lunar;
2. Factura.

E. OFERTA TEHNICA
Va cuprinde:
Cap.1 Descrierea furnizorului;
Cap.2 Informatii privind experienta firmei ; Rezultatele obtinute in urma unor programe
similare ;
Cap.3 Obiectivul ofertei ;
Cap.4 Obiective specifice ;
Cap.5 Dotarea cu echipamente specifice, spatii, alte facilitati, care demonstreaza capacitatea
furnizorului de formare de a livra serviciile propuse:
Anexe :
5.1 Lista echipamente;
Cap.6 Desfasurarea serviciilor propuse ( descriere):
Anexe :
6.1 Programa de pregatire, vizata de catre Comisia Judeteana de Autorizare ;
6.2 Modalitati de evaluare a participantilor la programul de formare profesionala;
Cap.7 Personal de specialitate si acordul acestuia de a participa la program:

10
Anexe :
7.1 Tabel nominal cu persoanele implicate in activitatea de formare profesionala;
7.2 Curriculum vitae pentru coordonator program;
7.3 Curriculum vitae si copie dupa diploma pentru formatori;
7.4 Acordul formatorilor pentru colaborare;
Cap.8 Spatii de instruire teoretica si practica (oferte sau/si (pre)contracte de inchiriere,
contracte de proprietate, etc). Din ofertele sau/si (pre)contractele prezentate trebuie sa reiasa
capacitatea furnizorului de a asigura atat pregatirea teoretica cat si cea practica a unui numar de
28 de cursanti.

F. OFERTA FINANCIARA
Structura devizului estimativ al cheltuielilor ocazionate de programul de formare pentru 28 de
cursanti.
Costul/cursant va fi aplicat pentru toate cursurile organizate in meseria de LUCRATOR IN
COMERT, solicitate de AJOFM pana la 31 decembrie 2011.
Sumele precizate in deviz au destinatie precisa si limitata si vor fi fundamentate pe baza necesitatii si
oportunitatii lor. Costurile serviciilor prestate vor fi estimate in moneda nationala.
Plata serviciilor prestate de furnizor se va face conform contractului de prestari de servicii incheiat cu
furnizorul programului de formare profesionala.
Platile lunare se fac in limita a 70 % din suma reprezentand serviciile prestate de furnizor
pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala in luna pentru care se face plata. Dupa
sustinerea examenului la incheierea programului, se deconteaza furnizorilor diferenta dintre suma
repezentand serviciile prestate de acestia pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala
(absolventi de curs si persoane retrase pentru motive neimputabile) si suma platita in perioada de
desfasurare a cursului.
Pentru persoanele care au fost exmatriculate, plata se face pentru serviciile prestate de furnizor pana
la data indeplinirii conditiilor de exmatriculare.
Pentru persoanele care s-au retras de la programul de formare profesionala, din motive neimputabile,
plata se face pentru serviciile prestate de furnizor pana la data retragerii acestor persoane.

G. CONDITII DE PREZENTARE A OFERTEI


Oferta se va intocmi conform precizarilor din Fisa de date a achizitiei.
Caietul de sarcini si Fisa de date a achizitiei pot fi preluate din SEAP si pe suport magnetic sau mijloace
electronice.

H. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI


Ofertantii trebuie sa examineze cu atentie si sa respecte toate instructiunile, conditiile formulate in
specificatiile incluse in Caietul de sarcini.
Oferta tehnica si cea financiara vor deveni anexe ale contractului dintre AJOFM si Furnizorul de servicii
declarat castigator.
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor.
Reprezentantul ofertantului poate participa la deschiderea ofertelor numai daca prezinta o imputernicire
scrisa din partea administratorului societatii.

11
SECTIUNEA III

FORMULARE SI DOCUMENTE CARE TREBUIE PREZENTATE:

Sectiunea III contine formularele destinate sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a


documentelor care o insotesc si totodata sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si
corecta a tuturor ofertelor depuse.
Fiecare candidat care participa la selectia de oferte are obligatia de a prezenta formularele completate
in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

- Formular 1 - Declaraie privind eligibilitatea;


- Formular 2 - Declaraie privind nencadrarea n prevederile art. 181;
- Formular 3 Fisa de informatii generale;
- Certificatul eliberat de Registrul Comerului care s ateste faptul c acesta nu este n stare de faliment
ori lichidare;
- Se solicita confirmarea privind plata taxelor i impozitelor la bugetul general consolidat:
Cerinta minima: prezentare formular tip (Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice)
emis de Administratia Finantelor Publice, cu valabilitate la data de 31.12.2010,
- Certificatul fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale;
- Certificat de inregistrare emis de oficiul registrului comerului/ Autorizaie de funcionare / altele
echivalente;
- Copie dupa autorizatia eliberata de catre Comisia de autorizare judeteana pentru organizarea
programelor de formare profesionala in ocupatia pentru care se depune oferta.
- Formularul 4 - Lista principalelor prestaii n ultimii 3 ani lista formatorilor;
- Formularul 5 - Declaratie privind resursele tehnice;
- Copie de pe actul de proprietate sau de inchiriere a spatiului unde se desfasoara activitatea de
formare profesionala;
- Formularul 6 - Declaratie privind personalul implicat in derularea contractului;
- Documentele de studii .C.V.-urile intocmite in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.021/25.06.2004
si acordul scris al formatorilor.
- Formularul 7- Structura devizului estimativ al cheltuielilor ocazionate de activitatile de formare
profesionala.

12
Formular 1

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic)

declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals
n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevazut la art. 18o din Ordonana de urgena a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre
definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru
corupie, fraud i/ sau splare de bani.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de operatori
economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta candidatur/ofert comun, nu depun ofert
individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ .
(se precizeaz data expirrii perioadei de
valabilitate a ofertei)

Data completrii ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

13
Formular 2

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181
Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana
juridic], n calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menioneaz
procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se insereaz, dup caz,
denumirea podusului, seviciului sau lucrrii i codul CPV], la data de .............. [se insereaz data],
organizat de ................................................ [se insereaz numele autoritii contractante],
declar pe proprie rspundere c:
a) nu sunt n stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar
sau activitile mele comerciale nu sunt suspendate i nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii.
De asemenea, nu sunt ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea n una dintre situaiile prevzute la lit. a);
c) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit pn la data solicitat.................
d) nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie
profesional.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
nteleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de ncalcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

Operator economic,

(semnatura autorizat)

14
Formular3

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

CANDIDATUL/OFERTANTUL
__________________________

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Cont.nr.deschis la..
6.Certificatul de inregistrare ..................../(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
7. Obiectul de activitate, pe domenii: ....................../(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: .............../(adrese complete, telefon/telex/fax,
certificate de inmatriculare/inregistrare)
9. Principala piata a afacerilor:...
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. Anul Cifra de afaceri anuala la 31 Cifra de afaceri anuala la 31


Crt. decembrie (mii lei) decembrie (echivalent in euro)
1.
2.
3.
Media anuala

Candidat/ofertant,

_________________________

15
Formular 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR


PRESTRI DE SERVICII N ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .........................................................................................


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n
tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i
documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta
declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ...........................................................................
(denumirea si adresa autoritaii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a
ofertei)

Nr. Obiectul Denumirea/numele Calitatea Procent Cantitatea Perioada de


Crt. contractului beneficiarului/clientului prestatorului*) ndeplinit de (U.M.) derulare**)
Adresa prestator
%

0 1 2 3 4 5 6

.....

Operator economic,
......................
(semnatura autorizat)

________

*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic
sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat, subcontractant.
**) Se va preciza perioada de ncepere i de finalizare a prestrii.

16
Formular 5

OPERATOR ECONOMIC
___________________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESURSELE TEHNICE

2. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al.(denumirea/numele si sediu/adresa


operatorului economic) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile faptei de fals in acte publice ca
dispunem de dotarile specifice, echipament tehnic si ne angajam sa le utilizam pentru indeplinirea
contractului.
3. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea
noastra, precum si resursele de care dispunem.
4. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante cu privire la orice
aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
5. Prezenta declaratie este valabila 30 de zile de la data deschiderii ofertelor.

Data completarii

OPERATOR ECONOMIC
______________________
(semnatura autorizata)

17
Formular 6

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PERSONALUL IMPLICAT


IN DERULAREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ..........................................................................


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria rspundere urmatoarele:

Personalul care urmeaza sa fie implicat in derularea contractului este format din cetateni............., formatorul
avand un numar de ..........................angajati.

Operator economic,

(semnatura autorizat )

18
Formular 7

STRUCTURA DEVIZULUI ESTIMATIV AL CHELTUIELILOR OCAZIONATE


DE PROGRAMUL DE CALIFICARE
IN MESERIA DE.

Numar cursanti:..
Numar total de ore:..
din care: Teorie:
Practica..

1. Cheltuieli de personal
Plata lectori pregatire teoretica
Nr. ore * tarif lei/ora (tariful include si contributiile angajatorului la nivelul contractului de
munca)
Plata instructori pregatire practica
Nr. ore * tarif lei/ora (tariful include si contributiile angajatorului la nivelul contractului de
munca)
Plata comisiei de examinare
2. Cheltuieli materiale si prestari de servicii cu caracter functional
Materiale consumabile
Cheltuieli pentru intretinerea si gospodarirea salilor de curs sau a altor spatii unde se
desfasoara instruirea.
Cota parte din cheltuielile de functionare: energie termica, electrica termica si chirie.
Cheltuieli pentru rechizite, materiale de instruire,
(Autoritatea contractanta nu va deconta cheltuielile efectuate pentru achizitioanarea manualelor)
3. Profitul:
4. Total cheltuieli fara T.V.A. (1+2+3)
5. T.V.A.
6. Total general (4+5)

Cost cursant fara T.V.A. = Total cheltuieli fara T.V.A. / numar de cursanti.
Cost cursant cu T.V.A. = Total general / numar de cursanti.

Data ../ .. /..

/(semnatura) in calitate de ., legal autorizat sa semnez oferta


pentru si in numele ../(denumirea/numele ofertantului)

19
Denumire furnizor
Adresa..............................
Tel./Fax............................
Nr.......................................

RAPORT TEHNIC I FINANCIAR

Curs de formare profesional n meseria............................................(cod COR.....)


Locaia...............................

1.Perioada de desfurare a cursului.........................................................


2.Numr total de ore, conform programei (Op).
3.Taxa pe cursant(Txc)
4.Numr cursani(N)
5. Suma facturat(S) Txc
S = -------- x (N1 + N2 + .......+ Nn)
Op

Semntura i tampila furnizorului

20
SECTIUNEA IV
CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII
F-O 07-02 ver. 2
CONTRACT
DE PRESTRI SERVICII

Nr________din_____________

1. Prile contractante:
1.1 Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului Slaj cu sediul n Zalu,
str.T.Vladimirescu, Bl.P40, tel. 0260/616317 0260/612463, fax 0372/871075, e-mail
salaj@ajofm.anofm.ro, cod fiscal 11340679, cont nr. RO 63TREZ56129650420XXXXX deschis la
Trezoreria Zalu, reprezentat prin SRCA ROMEO CONSTANTIN, avnd funcia de director
executiv i prin PURA ALEXANDRU, avnd funcia de director executiv adjunct , denumit n
continuare organizator,
1.2 _____________________________________________________, cu sediul
n_______________, str. _________________________, nr. _____, bloc ______, scara ___,
etaj___, ap.____, judeul/sectorul __________________, tel. __________________, fax
.______________, e-mail_________________________, cod fiscal / cod unic de nregistrare
____________, cont nr.______________________________________, deschis la
___________________________________ autorizat, n condiiile legii, s organizeze programe
de formare profesional pentru ocupaia / competenele comune ocupaiilor
__________________________________________, cod nomenclator/COR_____________, prin
autorizaia seria______ nr.____________ , nmatriculat n Registrul naional al furnizorilor de
formare profesional a adulilor cu nr. _______ / ____________, reprezentat prin
_______________________________ avnd funcia de ____________________, denumit n
continuare furnizor,

2. Obiectul contractului:
Obiectul contractului l reprezint prestarea de ctre furnizor, la solicitarea organizatorului, a
serviciului de formare profesional pentru dobndirea de competene profesionale pentru ocupaia
/ meseria de ________________________________________________________,
cod nomenclator/COR ___________________ pentru cel mult _____ de persoane, n condiiile
legii i a prezentului contract.

3. Durata contractului:
Contractul este valabil pe perioada de desfurare a programelor de formare profesional pe
care organizatorul le solicit furnizorului pn la data de 31 decembrie 2011.

4. Valoarea contractului:
4.1. Valoarea estimat a contractului este de ______________ lei.
4.2.Taxa pentru participarea la programul de formare profesional este de
_________lei/persoan.

5. Obligaiile prilor:
A. Organizatorul:
A.1. Solicit furnizorului derularea programului de formare profesional i transmite lista cu
persoanele care urmeaz a participa la program.
A.2. ntiineaz furnizorul despre persoanele care s-au retras de la programul de formare
profesional.
A.3. Platete furnizorului contravaloarea serviciilor prestate.
A.4. Monitorizeaz i are drept de control asupra desfurrii programului de formare
profesional n conformitate cu prevederile caietului de sarcini i obligaiile asumate prin contract.

21
B. Furnizorul:
B.1. ncepe derularea programului de formare profesional n termen de cel mult 10 zile de la
comunicarea de ctre organizator a solicitrii pentru derularea programului de formare
profesional i a listei prevzute la pct. 5.A.1.
B.2. Pune la dispoziia organizatorului cu cel putin 5 zile nainte de data stabilit pentru
nceperea fiecrui program de formare profesional documentele prevazute la art. 29^1 alin. (2)
din Procedurile privind accesul la msurile pentru stimularea ocuprii forei de munc, modalitile
de finanare i instruciunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.
377/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
B.3. ncepe derularea programului de formare profesional la data stabilit n perioada
prevzut la pct. B.1.
B.4. Presteaz serviciile de formare profesional, cu respectarea normelor legale i a
metodologiilor n materie, punnd accent pe calitatea formrii profesionale. Comunic n scris
organizatorului n termen de 5 zile msurile luate pentru remedierea deficienelor constatate i
comunicate n scris de ctre acesta.
B.5. Asigur resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea necesare desfurrii
activitii de formare profesional.
B.6. Asigur finalizarea procesului de formare profesional i susinerea examenelor de
absolvire la terminarea stagiilor de pregtire teoretic i practic i, dup caz, a reexaminrii, n
condiiile legii.
B.7. Pune la dispoziia organizatorului, pe parcursul derulrii programului de formare
profesional, toate informaiile solicitate n legtura cu modul de desfurare a programului.
B.8. Introduce n contractele ncheiate cu persoanele participante la programul de formare
profesional o clauz potrivit creia n cazul nregistrrii a mai mult de 10% absente nemotivate,
persoana va fi exmatriculat.
B.9. Exmatriculeaz persoanele participante la programul de formare profesional care
cumuleaz mai mult de 10% absene nemotivate din totalul orelor de pregatire i ntiineaz
organizatorul despre persoanele exmatriculate n termen de 3 zile de la data exmatriculrii
acestora.
B.10.Furnizorul se oblig s depun la AJOFM SLAJ, pn n data de 07 a lunii urmatoare
prestarii serviciilor factura nsoit de raportul tehnic i financiar;
6. Modaliti de plat:
6.1. Plata serviciilor prestate de furnizor se face lunar.
6.2. Organizatorul achita furnizorului serviciile prestate conform facturii si rapoartelor lunare
depuse. Termenul de plata a serviciilor prestate este sfarsitul lunii urmatoare efectuarii acestora
daca furnizorul isi indeplineste obligatia prevazuta la art 5 lit B.10 din prezentul contract. In situatia
in care furnizorul nu-si indeplineste aceasta obligatie, plata serviciilor prestate se va face pana la
sfarsitul lunii urmatoare datei depunerii facturii si a rapoartelor lunare.
6.2.1. Platile lunare se fac in limita a 70% din suma reprezentand serviciile prestate de
furnizori pentru persoanele care au urmat programul de formare profesionala in luna pentru care
se face plata.
6.2.2. Dupa sustinerea examenului la incheierea programului, se plateste furnizorului
diferenta dintre suma reprezentand serviciile prestate de acesta pentru persoanele care au urmat
programul de formare profesionala si suma platita in conditiile punctului 6.2.1.
6.2.3. Plata integrala la finalizarea programului de formare profesionala se face dupa
sustinerea examenului de absolvire pentru persoanele care au urmat programul de formare
profesionala.
6.3. Pentru persoanele care ndeplinesc condiiile de exmatriculare, plata se face pentru
serviciile prestate de furnizor pn la data ndeplinirii condiiilor de exmatriculare.
6.4. Pentru persoanele care s-au retras de la programul de formare profesional, plata se face
pentru serviciile prestate de furnizor pn la data comunicrii de ctre organizator a retragerii
acestor persoane.

22
6.5.Factura va cuprinde perioada calendaristica acoperit (perioada de facturare) i suma
aferent acestei perioade.
6.6. Suma aferenta unei perioade de facturare se calculeaz astfel:
Txc
S = -------- x (N1 + N2 + .......+ Nn)
Op
S = suma facturat
Txc = taxa pentru un cursant prevzut la pct. 4.2
Op = numr total de ore a programului de formare profesional, conform programei
N = numarul de ore din programul de formare profesionala derulate n perioada de facturare
pentru o persoan participant la program (n este numrul de persoane participante la programul
de formare profesionala n perioada de facturare), dup caz astfel:
- numrul de ore derulate n perioada de facturare, pentru persoanele care au participat la
programul de formare profesional pe perioada respectiv;
- numrul de ore derulate pn la data ndeplinirii condiiilor de exmatriculare, pentru persoanele
aflate n aceast situaie;
- numrul de ore derulate pn la data comunicrii de ctre organizator a retragerii de la curs,
pentru persoanele aflate n aceast situaie.
Perioada de facturare este luna calendaristica in situatia in care platile se fac lunar sau perioada
de derulare a programului de formare profesionala in situatia in care plata se face integral la
finalizarea programului de formare profesionala dupa sustinerea examenului de absolvire.

7. Modificarea, suspendarea i incetarea contractului


7.1. Modificarea contractului poate fi fcut numai prin acordul de voin al prilor, prin act
adiional la prezentul contract.
7.2. Suspendarea contractului se poate dispune de comun acord pe o durat limitat.
Suspendarea se consemneaz n scris cu 15 zile nainte de data stabilit pentru suspendare.
7.3. ncetarea contractului intervine prin acordul prilor sau prin reziliere.
7.3.1. n cazul n care una dintre prile contractante nu i respecta obligaiile asumate prin
contract, partea lezat i pune n vedere s depun toate diligenele pentru executarea
corespunztoare a clauzelor contractuale.
7.3.2. Daca partea in culpa, in termen de 10 zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza,
partea lezata poate denunta unilateral contractul, reziliindu-l.

8. Cesiunea contractului
8.1. Furnizorul are obligaia de a nu transfera, total sau parial, obligaiile asumate prin
contract, fr s obin n prealabil acordul scris al organizatorului.
8.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind obligaiile asumate prin
contract.

9. Penaliti i daune interese:


9.1. Nenceperea programului de formare profesional la data stabilit la pct. 5.B.3. atrage, n
sarcina furnizorului, plata unei penaliti egale cu 0,06% din valoarea estimat a contractului
nscris la pct. 4.1. pentru fiecare zi de ntrziere, pn la mplinirea termenului prevzut la pct.
5.B.1.
9.2. n cazul n care pe parcursul derulrii contractului intervine rezilierea pentru unul din
motivele prevzute la pct. 10, furnizorul pltete o penalitate egal cu valoarea estimat a
contractului, prevzut la pct. 4.1.

10. Rezilierea contractului:


Organizatorul poate rezilia unilateral contractul din vina furnizorului, n principal, pentru:
10.1. Nenceperea programului de formare profesional n termenul prevzut la pct. 5.B.1.
10.2. Neremedierea deficienelor constatate n executarea obligailor contractuale ale furnizorului
n termenul prevzut la pct. 7.3.2.
10.3. Retragerea autorizatiei.

23
11. Fora major:
11.1. Fora major este constatat de o autoritate competent.
11.2. Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe perioada n care aceasta acioneaz.
11.3. Partea contractanta care, din cauza de for major, nu i poate ndeplini, respecta i
exercita obligaiile contractuale va ntiina, n scris, cealalt parte contractant, n cel mult 5 zile
de la data apariiei acestei situaii.
11.4. Omisiunea de a anunta, n scris, apariia forei majore atrage rspunderea civil
contractual a prii aflate n aceast situaie.
11.5. Contractul se consider suspendat pe durata cauzelor care au determinat fora major.
11.6. Dac fora major acioneaz sau se estimeaz a aciona o perioad mai mare de 30 zile,
oricare dintre pri are dreptul s notifice celeilalte pri ncetarea de plin drept a prezentului
contract, fr ca vreuna dintre pri s poat pretinde penaliti i daune interese.

12. Soluionarea litigiilor


12.1. Prile contractante vor depune toate diligenele pentru a rezolva pe cale amiabila
nentelegerile care se pot ivi ntre ele n legatur cu derularea contractului.
12.2. Dac prile contractante nu reuesc s rezolve nenelegerile pe cale amiabil, se pot
adresa instanei de judecat.

13. Alte clauze


13.1. Oferta tehnic i oferta financiar constituie anexele 1 i 2 la prezentul contract i fac
parte integrant din acesta.
13.2. Orice comunicare ntre prile contractante, referitoare la ndeplinirea prezentului contract,
trebuie transmis n scris.
13.3. Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul
primirii.

Organizator, Furnizor,
AJOFM SLAJ _____________________

Director Executiv
SRCA ROMEO CONSTANTIN

Director Executiv Adjunct


PURA ALEXANDRU

Compartiment Juridic
GAL VASILE

24